ICO TAKMASSA SVART Version: 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICO TAKMASSA SVART 2012-11-12 Version: 10"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD ICO TAKMASSA SVART Version: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH LEVERANTÖREN 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Ico Takmassa Svart 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning som avråds Användning av produkten: Begränsningar av användningen: Asfaltlösning, att användas vid byggverksamhet. Byggprodukter 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet - Leverantören Företag: Icopal AB Adress: Box 848 Postnr/Ort: Malmö Telefon: Kontaktperson: Magnus Wirgin, Nödtelefon: 112 begär Giftinformationscentralen eller ring Giftinformationscentralen FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt EG-direktiven (67/548/EG, 1999/45/EG) samt KIFS 2005:7 N; R10, R51/53, R Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 Flam. Liq. 3; H226 Aquatic Chronic 2; H411 EUH Märkning enligt EG-direktiven (67/548/EG, 1999/45/EG) samt KIFS 2005:7 Blandningen är märkningspliktig. Miljöfarlig Innehåller -- R-fraser R10 R 66 R 51/53 S-fraser S2 S 23 S 24/25 S29 S51 S 62 Brandfarligt Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden och ögonen. Töm ej i avloppet. Sörj för god ventilation. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

2 Övrig märkningsinformation Andra faror Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII: Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII: Andra faror som inte orsakar klassificering: 2.4 Övrig information Hälsofara Fysikaliska/kemiska egenskaper: Brandfara: Miljöfara: PBT: Nej. P: Nej. B: Nej. T: Nej. (avser ingående ämnen) vpvb: Nej. vp: Nej. vb: Nej. (avser ingående ämnen) Ej tillämpbart Uttorkande på huden. Kan vara farligt vid inandning efter ofta upprepad exponering. Trögflytande produkt. Lagras som brandfarlig vätska klass 2b. Avger brandfarliga ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Risken ökar om avdunstningsytan är stor. Giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3.1 Blandning Nr Ämnesnamn EGnummer CAS- REACH- Konc. Faroklassi CLP-klassificering nummer Regnummer (vikt-%) -ficering 1 Nafta (petroleum), väte-avsvavlad tung (< 0,1 % bensen) Xn, N; R10, R65, R66, R51/53 Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304, EUH066 Aquatic Chronic 2; H411 2 Bitumen, oxiderad Ej farligt Ej farligt ämne ämne 3 Bitumen, destillerad Ej farligt Ej farligt ämne ämne 4 Fyllmedel < 1,25 Ej farligt Ej farligt ämne ämne 5 Organiskt fiber Ej farligt Ej farligt ämne ämne Ingående nafta/naftor klassas ej med R45 eftersom bensenhalten är mindre än 0,1 vikt-%. R-frasernas och faroangivelsernas betydelse framgår i avsnitt 16. Hygieniska gränsvärden framgår i avsnitt 8 om sådana finns. 4. FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Generellt: Inandning: Hudkontakt: Kontakt med ögonen: Förtäring: Byt omedelbart kläder som är förorenade av produkten. Vila i frisk luft. Ge konstgjord andning om andningssvårigheter uppstår. Medvetslös person läggs i framstupa sidoläge. Kontakta läkare omedelbart. Tag av nedstänkta kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om hudbesvär kvarstår. Skölj omedelbart med vatten (håll ögonlocken brett isär). Kontakta läkare om besvär kvarstår. Ge om möjligt ett par matskedar grädde om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Till sjukhus om kraftig hosta eller kräkning inträffat eller om mer än obetydlig mängd svalts. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

3 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Inandning: Inandning kan irritera andningsvägarna och kan ge huvudvärk, illamående, trötthet och yrsel, omtöckning, försämrad reaktionsförmåga och vid höga halter medvetslöshet. Långvarig, upprepad inandning av höga halter kan eventuellt orsaka njur- och leverskador samt bestående nervskador. Hudkontakt: Kontakt med ögonen: Förtäring: Avfettar huden och kan ge rodnad och hudsprickor. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka eksem. Stänk i ögonen ger sveda. Ångor verkar irriterande. Förtäring kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt liknande symptom som vid inandning. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som ev. krävs Meddelande till läkare: Symptomatisk behandling. Speciella behandlingar: Inga specifika åtgärder krävs. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel: Olämpliga släckmedel: Brand kan släckas med pulver, koldioxid (CO2) eller skum. Vatten i sluten stråle, risk för överkokning och våldsam ångbildning. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brand- och explosionsrisker: Vid uppvärmning avges brandfarliga ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Ångorna är tyngre än luft och kan samlas vid golv eller i lågt belägna utrymmen. Farliga förbränningsprodukter: Koldioxid (CO2) och kolmonoxid (CO). 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat. Se även avsnitt 8, Personlig skyddsutrustning. 5.4 Övrigt Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten om detta kan ske utan risk. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Allmänna åtgärder: Se till att luftväxlingen är god. Vid uppvärmning avges brandfarliga ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Risken ökar om avdunstningsytan är stor, t.ex. vid spill. Observera därför risken för antändning och explosion, flytta undan/stäng av alla antändningskällor tills spillet är borttaget. Kontakta räddningstjänst/brandförsvar vid större spill. Personliga skyddsåtgärder: Farliga förbränningsprodukter: För personal som inte arbetar inom räddning: För räddningspersonal Använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8. Koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och svaveldioxid (SO2). Använd lämplig personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Håll obehörig personal borta från området. Använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och grundvatten. Underrätta kommunen eller Räddningstjänst om att utsläpp har skett. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Samla upp spillet, ev. med absorptionsmedel, och lägg i lämpligt kärl. Avfallet skall tas om hand som farligt avfall, se avsnitt 13. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

4 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 13 för bortskaffande av avfall. Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning 7. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Håll behållare väl tillslutna. Se till att luftväxlingen är god. Brandfarliga ångor kan samlas vid golv och lågt belägna utrymmen. Undvik inandning och direkt kontakt med Ico Takmassa. Tag av förorenade kläder. Tvätta dem före ny användning. Får ej användas vid öppen eld eller vid risk för gnistbildning, t ex på grund av statisk elektricitet eller vid användning av elektrisk utrustning som inte är explosionsskyddad. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagringsbetingelser Lagras som brandfarlig vätska klass 2b. Förvaras i väl tillslutna behållare i väl ventilerat utrymme. Speciella egenskaper och risker Ångor kan samlas vid golv och lågt belägna utrymmen, ventilationen bör ske i golvhöjd. Skyddas för antändningskällor (ex. gnistor, statisk elektricitet, öppen eld). 7.3 Specifik slutanvändning Byggnadsmaterial för användning enligt avsnitt 1.2. Följ anvisningar i tekniskt produktblad. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Hygieniskt gränsvärde: Ämnesnamn CAS nr. Intervall ppm mg/m³ År Anm. Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung h Rekommenderade kontrollåtgärder: Ej tillgängligt. DNEL: Ej tillgängligt. DNEL: Ej tillgängligt. 8.2 Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollanordningar: På arbetsplatsen: Rök inte inom arbetsområdet. Ät och drick inte samtidigt som Ico Takmassa hanteras. Tag omedelbart av nedstänkta kläder. Tvätta dem före ny användning. Tvätta genast nedstänkt hud med tvål och vatten. Tvätta huden efter hanteringen och före måltider, rökning och toalettbesök. Använd hudkräm för att motverka uttorkning av huden och hudsprickor. Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. 8.3 Individuella skyddsåtgärder, t ex personlig skyddsutrustning Andningsskydd Helmask med gasfilter A (brun) eller andningsapparat kan behövas vid otillräcklig ventilation. Ögonskydd/ ansiktsskydd Vid risk för direktkontakt eller stänk bör skyddsglasögon användas. Handskydd Vid risk för direktkontakt eller stänk bör skyddshandskar av ex nitrilgummi användas. Hudskydd Använd lämpliga skyddskläder. Termisk fara Brandfarlig produkt. Övrigt Begränsning av miljöexponeringen Förhindra utsläpp i avlopp, sjöar/vattendrag eller grundvatten. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

5 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form Vätska Färg Svart Lukt Luktar asfalt Luktgräns Ej tillgängligt ph (vattenlösning) Smältpunkt/fryspunkt Ej känd Inledande kokpunkt och kokintervall > 140 o C Flampunkt Ca 40 o C Avdunstningshastighet Ej fastställd Brandfarlighet (fast, gas) Bränntid Brännhastighet Övre/nedre antändbarhet el explosionsgränser 0,5-8 vol-% Ångtryck Ångdensitet Bulkdensitet 0,95 g/cm 3 Löslighet i vatten Olöslig Fördelningskoefficient oktanol/vatten Ej fastställd Självantändningstemperatur Ej fastställd Sönderdelningstemperatur Ej fastställd Viskositet Trögflytande produkt Explosiva egenskaper Kan vid uppvärmning avge ångor som bildar explosiv blandning med luft Oxiderande egenskaper Ej tillämpbart 9.2 Annan information Undvik utsläpp i miljön. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Ej reaktiv Kemisk stabilitet Kemiskt stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden Risken för farliga reaktioner Farliga reaktioner kan uppstå vid kontakt med starkt oxiderande ämnen Förhållanden som ska undvikas Värme, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor Oförenliga material Starkt oxiderande ämnen. Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar samt material av naturgummi Farliga sönderdelningsprodukter Koldioxid (CO2) och kolmonoxid (CO). 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om toxikologiska effekter Toxikokinetik, metabolism och distribution: Ingen information tillgänglig för produkten. Akut toxicitet: Bedömning av akut toxicitet: Ej skadligt vid inandning. Ej skadligt vid hudkontakt. Ej skadligt vid förtäring. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

6 Akut toxicitet för nafta (petroleum), väteavsvavlad tung Exponeringsväg Värde/enhet Djurart Exp. tid Metod LD50, oralt > mg/kg råtta LD50, dermalt > mg/kg kanin LC50, inhalation > 5 mg/l råtta Frätande/irritation: Frätande eller irriterande på huden: Uppfyller ej kriterierna för att klassificeras som irriterande. Allvarliga ögonskador Uppfyller ej kriterierna för att klassificeras som irriterande. eller ögonirritation: Irriterande i Uppfyller ej kriterierna för att klassificeras som irriterande. andningsorganen: Inandning: Inandning kan irritera andningsvägarna och kan ge huvudvärk, illamående, trötthet och yrsel, omtöckning, försämrad reaktionsförmåga och vid höga halter medvetslöshet. Långvarig, upprepad Hudkontakt: inandning av höga halter kan eventuellt orsaka njur- och leverskador samt bestående nervskador. Avfettar huden och kan ge rodnad och hudsprickor. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka eksem. Kontakt med ögonen: Stänk i ögonen ger sveda. Ångor verkar irriterande. Förtäring: Förtäring kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt liknande symptom som vid inandning. Små mängder, som vid förtäring eller kräkning dragits ner i luftvägarna, kan förorsaka hosta och andningssvårigheter. Kemisk lunginflammation kan ev. tillstöta inom ett dygn. Risken att detta sker bedöms som liten p.g.a. produktens höga viskositet Sensibilisering vid inandning/hudkontakt Bedömning sensibilisering: Den kemiska strukturen talar inte för en sensibiliserande verkan vid inandning eller hudkontakt Mutagenicitet i könsceller Bedömning mutagenicitet: Den kemiska strukturen talar inte för en mutagen verkan Carcinogenicitet Bedömning carcinogenicitet: I produkter som innehåller lösningsmedel tillsammans med bitumen är det inte uteslutet att det kan finnas obetydliga halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som eventuellt skulle kunna vara biologiskt tillgängliga. Genomförda studier visar dock att bitumenlösningar sannolikt inte är hälsoskadliga beroende på bitumeninnehållet, men av säkerhetsskäl skall hudkontakt ändå minimeras Reproduktionstoxicitet Bedömning reproduktionstoxicitet: Den kemiska strukturen talar inte för någon reproduktionstoxisk verkan Utvecklingstoxicitet Bedömning av teratogenicitet: Den kemiska strukturen talar inte för en teratogen verkan Kronisk toxicitet Långvarig eller upprepad inandning av höga halter av produkten kan eventuellt orsaka njur- och leverskador samt bestående nervskador Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) Den kemiska strukturen talar inte för någon specifik organtoxisk verkan Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering) STOT bedömning av toxicitet vid upprepade doser: Upprepad hudkontakt med produkten orsakar inga systematiska effekter. Däremot uppstår lokala effekter såsom torr hud, rodnad, hudsprickor samt eksem. Långvarig eller upprepad inandning av höga halter av produkten kan eventuellt orsaka njuroch leverskador samt bestående nervskador. Upprepat oralt intag av produkten skapade inga ämnesrelaterade effekter Fara vid aspiration Produkten är trögflytande. Ingen fara föreligger. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

7 11.11 Annan information EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Akut toxicitet i vattenmiljön för nafta (petroleum), väteavsvavlad tung Test Värde/enhet (mg/l) Testmetod Exp. tid Art Fisk LC timmar -- Daphnia EC timmar Daphnia magna Alg IC timmar -- Ämnet är giftigt för vattenlevande organismer och kan redan vid låg koncentration och kortvarig exponering orsaka dödlighet eller förgiftning av vattenlevande organismer. Ämnets biologiska nedbrytbarhet (28 dagars test) varierar mellan % beroende på vilken metod som väljs. BCF = 240. Bioackumulerande effekt kan inte uteslutas. Ämnet oxideras snabbt i luften genom fotokemiska reaktioner. Ekotoxicitet: Produkten klassificeras som giftig för vattenlevande organismer. Normal hantering och mindre utsläpp bedöms dock ej utgöra en skaderisk Persistens och nedbrytbarhet Produkten bedöms som potentiellt nedbrytbar. Varierande nedbrytbarhet alltefter metod och mikroflorans sammansättning och adaption. Nedbrytbarhet hos nafta (petroleum), väteavsvavlad tung Abiotisk Fotooxidation är sannolikt betydelsefullt för nedbrytning i atmosfären. Biotisk OECD-test 301B 55-63% efter 28 dagar 301D 13% efter 28 dagar Data från liknande ämne med samma CAS-nr men annat kokpunktsintervall visar på lättnedbrytbarhet (75% efter 28 dagar i OECD 301F) Bioackumuleringsförmåga Bioackumulerande effekt kan inte uteslutas Rörlighet i jord Flyter på vattnet. Trögflytande produkt. Förväntas absorbera till jordpariklar i markprofilen Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen). Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller vpvb (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen) Andra skadliga effekter Övrig information Bör ej förekomma i förbindelsepunkt till kommunalt avloppsnät i halter överstigande 10 g/m 3 (VAV M20, 1983) Slutsats Produkten är miljöfarlig på grund av innehållet av nafta (petroleum), väteavsvavlad tung. Produkten bedöms som giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

8 13. AVFALLSHANTERING Produkt/ avfallshantering: Förpackning/ avfallshantering: Speciella försiktighetsåtgärder Avfall skall tas om hand som farligt avfall. Det får inte deponeras eller släppas ut i kommunalt avlopp, dagvatten eller vattendrag. Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. Rådfråga kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Icopal AB är anslutet till REPAREGISTRET AB. Information kan fås från REPAs Kundtjänst telefon eller via Internet: Helt tömda förpackningar lämnas till lokala återvinningscentraler eller hämtas av lokala entreprenörer under förutsättning att alla risker har eliminerats. Metallhinkar sorteras som metallförpackning. Plåtfat lämnas till en certifierad återvinnare. En undertecknad tömningsförsäkran skall bifogas tömda och rengjorda fat. Ej relevant. Europeiska avfallskatalogen (EWC): Avfallskod Avfallsbeteckning * Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära * Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen. 14. TRANSPORTINFORMATION Produkten är farligt gods vid transport. ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA UN-nummer Officiell transportbenämning PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (petroleumnafta) -- PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. (Petroleum naphtha) Transport klass(er) Förpackningsgrupp III -- III III Miljöfaror Ja -- Marine pollutant: Yes Yes Särskilda försiktighetsåtgärder Ytterligare information Flampunkt: 40 C Transportrestriktioner: (D/E) Faronummer: Flash point: 40 C EmS: F-E, S-E 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen för säkerhet, hälsa och miljö Märkning enligt EG-direktivet 1999/45/EEG och KIFS 2005:7 finns under avsnitt 2. Säkerhetsdatablad är utformat enligt Bilaga II i REACH-förordningen (EG) 1907/2006 samt Kommissionens förordning (EG) nr 453/2010 bilaga I. PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. (Petroleum naphtha) Flash point: 40 C Tillstånd: Användningsbegränsning Övrig EU-lagstiftning: Övrig svensk lagstiftning: Krävs ej Inga: Produkten innehåller inga Seveso-ämnen, inga ozonnedbrytande ämnen och inga persistent organiska föreningar. Lagras som brandfarlig vätska klass 2b 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Ej relevant för blandningar. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

9 16. ANNAN INFORMATION LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Icopal AB. R-fraser angivna under avsnitt 2 och 3 R10 Brandfarligt. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Faroangivelser angivna under avsnitt 2 och 3 H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

ICOPAL 2000 ASFALTPRIMER 2012-11-12 Version: 2

ICOPAL 2000 ASFALTPRIMER 2012-11-12 Version: 2 SÄKERHETSDATABLAD ICOPAL 2000 ASFALTPRIMER 2012-11-12 Version: 2 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH LEVERANTÖREN 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Icopal 2000 Asfaltprimer 1.2 Relevant identifierad användning

Läs mer

ICO TÄTNINGSMASSA 2012-11-12 Version: 9

ICO TÄTNINGSMASSA 2012-11-12 Version: 9 SÄKERHETSDATABLAD ICO TÄTNINGSMASSA 2012-11-12 Version: 9 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH LEVERANTÖREN 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Ico Tätningsmassa 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NMC Sverige AB

SÄKERHETSDATABLAD NMC Sverige AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: NOMATEC Backer Rod 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

1/ Namnet på ämnet / preparatet och bolaget / företaget. CAS nr. 64742-82-1 64742-93-4 8052-42-4

1/ Namnet på ämnet / preparatet och bolaget / företaget. CAS nr. 64742-82-1 64742-93-4 8052-42-4 SÄKERHETSDATABLAD ICOFLUX PRIMER 2005-12-01 1/ Namnet på ämnet / preparatet och bolaget / företaget Leverantör: Icopal AB Box 848 201 80 MALMÖ Tfn: 040-24 74 00 Utfärdare: Kemikalieansvarig Tfn: 040-24

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NMC Sverige AB

SÄKERHETSDATABLAD NMC Sverige AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: NOMATEC Krypgrundsisolering 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Knauf Danogips GmbH

SÄKERHETSDATABLAD Knauf Danogips GmbH 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad 20160401 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Kylarvätska MPG, koncentrerad 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: PROLAKUTEN Artikelnummer: P181 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MÄRKPENNA ARTLINE 17600206. Omarbetad: 2012-05-31 Internt nr: 17600206

SÄKERHETSDATABLAD MÄRKPENNA ARTLINE 17600206. Omarbetad: 2012-05-31 Internt nr: 17600206 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/ företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagning Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget Utfärdat: 2012-10-29, Version 1 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Skärolja SÄKERHETSDATABLAD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. Claessons Trätjära AB

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. Claessons Trätjära AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. Produktbeteckning/Handelsnamn: 2. Ämnesnamn: Krom(III)oxid 3. EG-Nummer: 215-160-9 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

ICOPAL TAKFÄRG 2013-12-04 Version: 2

ICOPAL TAKFÄRG 2013-12-04 Version: 2 SÄKERHETSDATABLAD ICOPAL TAKFÄRG 2013-12-04 Version: 2 1 NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH LEVERANTÖREN 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Icopal Takfärg Produktnummer 2287990 1.2 Relevant identifierad användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA

SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5%

SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5% Kaliumpermanganat 0,5% Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.10.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kaliumpermanganat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Knauf Danogips GmbH Utfärdat: 2013-08-30 Version 3.0 Ersätter: 2.0 AQUAPANEL Cement Board Indoor and Outdoor

SÄKERHETSDATABLAD Knauf Danogips GmbH Utfärdat: 2013-08-30 Version 3.0 Ersätter: 2.0 AQUAPANEL Cement Board Indoor and Outdoor 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: AQUAPANEL Cement Board Indoor, Outdoor 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: OLJE-PROL Artikelnummer: P1050 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagningsmedel Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (S6982): G2112 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TEIJOCLEANER T-83 A AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD TEIJOCLEANER T-83 A AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 av 7 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Sida 1 (5) Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Utfärdad: 2009-12-22 Reviderad: 2013-09-20 Version: 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på zink. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 SPF Clay Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Ersätter dat. 2010-08-21 1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn: SPF Clay (100g, 200g) Flex Leverantörens artikelnummer:

Läs mer

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04 Sida 1 (7) OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 20151104 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn OK/Q8 Premium Bilvax 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på zink. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Bromtymolblått Hellige Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NoroTec AB

SÄKERHETSDATABLAD NoroTec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på mangan. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: VAX-PROL Artikelnummer: P1020 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Icoflux Kallasfalt

SÄKERHETSDATABLAD Icoflux Kallasfalt Icoflux Kallasfalt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Icoflux Kallasfalt Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121127 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 3312 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD (Kemiakuten) Orsakar inga fysikaliska faror som föranleder klassificering. Hälsofara

SÄKERHETSDATABLAD (Kemiakuten) Orsakar inga fysikaliska faror som föranleder klassificering. Hälsofara 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på mangan och magnesium. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

ICOFLUX PRIMER Version: 9

ICOFLUX PRIMER Version: 9 SÄKERHETSDATABLAD ICOFLUX PRIMER 2012-11-12 Version: 9 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH LEVERANTÖREN 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Icoflux Primer 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE017 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SANELUX SOFT Utfärdat: 2015-12-07

SANELUX SOFT Utfärdat: 2015-12-07 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SANELUX SOFT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Asfaltklister. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Asfaltklister. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonymer Asfaltklæber Asfaltlim Asfalttiliima Asphalt glue.,hagmanit Asfaltklister 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk)

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 402,403,404,405,406,407 Produkttyp/användning: Leverantör: Zinkfosfatprimer LOCTITE SWEDEN AB Box 8823, 402 71 GÖTEBORG Telefon: 031-750

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-03-01 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad Ver 1 utf 20120229 Ver 3 omarbetad 20141202 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Vaxschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FETTPATRON UNIVERS. 400G

SÄKERHETSDATABLAD FETTPATRON UNIVERS. 400G 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (22-035A): G12718 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TRUTEST GLYKOL BS

SÄKERHETSDATABLAD TRUTEST GLYKOL BS 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FARM

SÄKERHETSDATABLAD FARM AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

DECRA 2012-11-12 REPARATIONSMASSA Version: 3

DECRA 2012-11-12 REPARATIONSMASSA Version: 3 SÄKERHETSDATABLAD DECRA 2012-11-12 REPARATIONSMASSA Version: 3 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH LEVERANTÖREN 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Decra Reparationsmassa 1.2 Relevant identifierad användning av

Läs mer

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg.

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg. Utfärdat: 2012-10-31 Reviderat: Sidan 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Burk 1 kg. Produktnamn: Artikelnr: 6690310 RSK nr: 2360430 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Neutralizer Sida 1/5 Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Neutralizer Utfärdad: 2006-06-26 Reviderat:2013-09-05 Version: 6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99

SÄKERHETSDATABLAD. Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användningsområde: Leverantör: E-mail: LAMPOLJA Lampolja Swed Handling AB, Box 21, Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING, Tfn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Röd Etanol 2013-07-01. Säkerhetsdatablad

Röd Etanol 2013-07-01. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Röd Etanol 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Träolja

SÄKERHETSDATABLAD Träolja Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Artikelnr. 20800 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Strovels Sunrise Special Utfärdat: 2015-10-28

Strovels Sunrise Special Utfärdat: 2015-10-28 Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Strovels Sunrise Special 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Neutralizer Automatic, refill Sida 1/6 Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Neutralizer Automatic Utfärdad: 2013-03-13 Reviderat: Version 1 Sida 1/6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(5)

Säkerhetsdatablad Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(5) Produktnamn: Användningsområde: Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: Remover Klottersanering PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

WAVIN ASTO SMÖRJMEDEL

WAVIN ASTO SMÖRJMEDEL Utfärdat: mars 2015 Reviderat: Sidan 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: WAVIN ASTO SMÖRJMEDEL 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 09/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5814 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Sida 1 av 5 Datum 20140507 Ersätter Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Namn: Mavala Nagellack (gäller för samtliga Mavala nagellack) Artikelnummer:

Läs mer

WAFIX SILICON SMÖRJMEDEL Tub 50 gr.

WAFIX SILICON SMÖRJMEDEL Tub 50 gr. Utfärdat: 2012-10-22 Reviderat: Sidan 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Tub 50 gr. Produktnamn: Artikelnr: 6690400 RSK nr: 3115169 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

STROVELS SMÅDELSTVÄTT 50

STROVELS SMÅDELSTVÄTT 50 Sida 1 (7) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE046 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NoroTec AB

SÄKERHETSDATABLAD NoroTec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på mangan. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Marisol EC AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Marisol EC AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W Sida 1 (av 7) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel W 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utgivningsdatum 2012-09-25 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Träolja 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.03.2013 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

TRUTEST PRO GLASS CLEANER AQUA 320

TRUTEST PRO GLASS CLEANER AQUA 320 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Body. Rostskyddsmedel.

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Body. Rostskyddsmedel. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonymer, Body 500 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad FRYSSKYDD. 1.1 Produktbeskrivning Frysskydd

Säkerhetsdatablad FRYSSKYDD. 1.1 Produktbeskrivning Frysskydd Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Frysskydd 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 11/04/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5736 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Power+ Tjärlösare AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Power+ Tjärlösare AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 av 7 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Artikel-nr 616300 (1L), 616500 (5L), 616705 (25L), 616900 (205L) 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på molybden. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Takmassa svart

SÄKERHETSDATABLAD Takmassa svart Takmassa svart Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Takmassa svart AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 28.09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Takmassa

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 04/02/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: WP20 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OS200 Tak & Grundfog

SÄKERHETSDATABLAD OS200 Tak & Grundfog OS200 Tak & Grundfog Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD OS200 Tak & Grundfog SDS i överensstämmer med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Spray Grease. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Spray Grease. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonymer Hagmans Sprayfett 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hand Soft

SÄKERHETSDATABLAD Hand Soft Hand Soft Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Hand Soft Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: AVJONISERAT VATTEN REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

HIAB H-43 GOLVPOLISH

HIAB H-43 GOLVPOLISH Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD IKACLEAN KOMBI 300 SUPER-SHINE SPECIAL

SÄKERHETSDATABLAD IKACLEAN KOMBI 300 SUPER-SHINE SPECIAL IKACLEAN KOMBI 300 SUPER-SHINE SPECIAL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD IKACLEAN KOMBI 300 SUPER- SHINE SPECIAL AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.05.2013 1.1.

Läs mer

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1.

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : Artikelnummer: W7001 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer