ICO TAKMASSA SVART Version: 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICO TAKMASSA SVART 2012-11-12 Version: 10"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD ICO TAKMASSA SVART Version: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH LEVERANTÖREN 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Ico Takmassa Svart 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning som avråds Användning av produkten: Begränsningar av användningen: Asfaltlösning, att användas vid byggverksamhet. Byggprodukter 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet - Leverantören Företag: Icopal AB Adress: Box 848 Postnr/Ort: Malmö Telefon: Kontaktperson: Magnus Wirgin, Nödtelefon: 112 begär Giftinformationscentralen eller ring Giftinformationscentralen FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt EG-direktiven (67/548/EG, 1999/45/EG) samt KIFS 2005:7 N; R10, R51/53, R Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 Flam. Liq. 3; H226 Aquatic Chronic 2; H411 EUH Märkning enligt EG-direktiven (67/548/EG, 1999/45/EG) samt KIFS 2005:7 Blandningen är märkningspliktig. Miljöfarlig Innehåller -- R-fraser R10 R 66 R 51/53 S-fraser S2 S 23 S 24/25 S29 S51 S 62 Brandfarligt Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden och ögonen. Töm ej i avloppet. Sörj för god ventilation. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

2 Övrig märkningsinformation Andra faror Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII: Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII: Andra faror som inte orsakar klassificering: 2.4 Övrig information Hälsofara Fysikaliska/kemiska egenskaper: Brandfara: Miljöfara: PBT: Nej. P: Nej. B: Nej. T: Nej. (avser ingående ämnen) vpvb: Nej. vp: Nej. vb: Nej. (avser ingående ämnen) Ej tillämpbart Uttorkande på huden. Kan vara farligt vid inandning efter ofta upprepad exponering. Trögflytande produkt. Lagras som brandfarlig vätska klass 2b. Avger brandfarliga ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Risken ökar om avdunstningsytan är stor. Giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3.1 Blandning Nr Ämnesnamn EGnummer CAS- REACH- Konc. Faroklassi CLP-klassificering nummer Regnummer (vikt-%) -ficering 1 Nafta (petroleum), väte-avsvavlad tung (< 0,1 % bensen) Xn, N; R10, R65, R66, R51/53 Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304, EUH066 Aquatic Chronic 2; H411 2 Bitumen, oxiderad Ej farligt Ej farligt ämne ämne 3 Bitumen, destillerad Ej farligt Ej farligt ämne ämne 4 Fyllmedel < 1,25 Ej farligt Ej farligt ämne ämne 5 Organiskt fiber Ej farligt Ej farligt ämne ämne Ingående nafta/naftor klassas ej med R45 eftersom bensenhalten är mindre än 0,1 vikt-%. R-frasernas och faroangivelsernas betydelse framgår i avsnitt 16. Hygieniska gränsvärden framgår i avsnitt 8 om sådana finns. 4. FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Generellt: Inandning: Hudkontakt: Kontakt med ögonen: Förtäring: Byt omedelbart kläder som är förorenade av produkten. Vila i frisk luft. Ge konstgjord andning om andningssvårigheter uppstår. Medvetslös person läggs i framstupa sidoläge. Kontakta läkare omedelbart. Tag av nedstänkta kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om hudbesvär kvarstår. Skölj omedelbart med vatten (håll ögonlocken brett isär). Kontakta läkare om besvär kvarstår. Ge om möjligt ett par matskedar grädde om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Till sjukhus om kraftig hosta eller kräkning inträffat eller om mer än obetydlig mängd svalts. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

3 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Inandning: Inandning kan irritera andningsvägarna och kan ge huvudvärk, illamående, trötthet och yrsel, omtöckning, försämrad reaktionsförmåga och vid höga halter medvetslöshet. Långvarig, upprepad inandning av höga halter kan eventuellt orsaka njur- och leverskador samt bestående nervskador. Hudkontakt: Kontakt med ögonen: Förtäring: Avfettar huden och kan ge rodnad och hudsprickor. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka eksem. Stänk i ögonen ger sveda. Ångor verkar irriterande. Förtäring kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt liknande symptom som vid inandning. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som ev. krävs Meddelande till läkare: Symptomatisk behandling. Speciella behandlingar: Inga specifika åtgärder krävs. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel: Olämpliga släckmedel: Brand kan släckas med pulver, koldioxid (CO2) eller skum. Vatten i sluten stråle, risk för överkokning och våldsam ångbildning. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brand- och explosionsrisker: Vid uppvärmning avges brandfarliga ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Ångorna är tyngre än luft och kan samlas vid golv eller i lågt belägna utrymmen. Farliga förbränningsprodukter: Koldioxid (CO2) och kolmonoxid (CO). 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat. Se även avsnitt 8, Personlig skyddsutrustning. 5.4 Övrigt Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten om detta kan ske utan risk. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Allmänna åtgärder: Se till att luftväxlingen är god. Vid uppvärmning avges brandfarliga ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Risken ökar om avdunstningsytan är stor, t.ex. vid spill. Observera därför risken för antändning och explosion, flytta undan/stäng av alla antändningskällor tills spillet är borttaget. Kontakta räddningstjänst/brandförsvar vid större spill. Personliga skyddsåtgärder: Farliga förbränningsprodukter: För personal som inte arbetar inom räddning: För räddningspersonal Använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8. Koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och svaveldioxid (SO2). Använd lämplig personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Håll obehörig personal borta från området. Använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och grundvatten. Underrätta kommunen eller Räddningstjänst om att utsläpp har skett. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Samla upp spillet, ev. med absorptionsmedel, och lägg i lämpligt kärl. Avfallet skall tas om hand som farligt avfall, se avsnitt 13. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

4 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 13 för bortskaffande av avfall. Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning 7. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Håll behållare väl tillslutna. Se till att luftväxlingen är god. Brandfarliga ångor kan samlas vid golv och lågt belägna utrymmen. Undvik inandning och direkt kontakt med Ico Takmassa. Tag av förorenade kläder. Tvätta dem före ny användning. Får ej användas vid öppen eld eller vid risk för gnistbildning, t ex på grund av statisk elektricitet eller vid användning av elektrisk utrustning som inte är explosionsskyddad. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagringsbetingelser Lagras som brandfarlig vätska klass 2b. Förvaras i väl tillslutna behållare i väl ventilerat utrymme. Speciella egenskaper och risker Ångor kan samlas vid golv och lågt belägna utrymmen, ventilationen bör ske i golvhöjd. Skyddas för antändningskällor (ex. gnistor, statisk elektricitet, öppen eld). 7.3 Specifik slutanvändning Byggnadsmaterial för användning enligt avsnitt 1.2. Följ anvisningar i tekniskt produktblad. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Hygieniskt gränsvärde: Ämnesnamn CAS nr. Intervall ppm mg/m³ År Anm. Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung h Rekommenderade kontrollåtgärder: Ej tillgängligt. DNEL: Ej tillgängligt. DNEL: Ej tillgängligt. 8.2 Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollanordningar: På arbetsplatsen: Rök inte inom arbetsområdet. Ät och drick inte samtidigt som Ico Takmassa hanteras. Tag omedelbart av nedstänkta kläder. Tvätta dem före ny användning. Tvätta genast nedstänkt hud med tvål och vatten. Tvätta huden efter hanteringen och före måltider, rökning och toalettbesök. Använd hudkräm för att motverka uttorkning av huden och hudsprickor. Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. 8.3 Individuella skyddsåtgärder, t ex personlig skyddsutrustning Andningsskydd Helmask med gasfilter A (brun) eller andningsapparat kan behövas vid otillräcklig ventilation. Ögonskydd/ ansiktsskydd Vid risk för direktkontakt eller stänk bör skyddsglasögon användas. Handskydd Vid risk för direktkontakt eller stänk bör skyddshandskar av ex nitrilgummi användas. Hudskydd Använd lämpliga skyddskläder. Termisk fara Brandfarlig produkt. Övrigt Begränsning av miljöexponeringen Förhindra utsläpp i avlopp, sjöar/vattendrag eller grundvatten. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

5 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form Vätska Färg Svart Lukt Luktar asfalt Luktgräns Ej tillgängligt ph (vattenlösning) Smältpunkt/fryspunkt Ej känd Inledande kokpunkt och kokintervall > 140 o C Flampunkt Ca 40 o C Avdunstningshastighet Ej fastställd Brandfarlighet (fast, gas) Bränntid Brännhastighet Övre/nedre antändbarhet el explosionsgränser 0,5-8 vol-% Ångtryck Ångdensitet Bulkdensitet 0,95 g/cm 3 Löslighet i vatten Olöslig Fördelningskoefficient oktanol/vatten Ej fastställd Självantändningstemperatur Ej fastställd Sönderdelningstemperatur Ej fastställd Viskositet Trögflytande produkt Explosiva egenskaper Kan vid uppvärmning avge ångor som bildar explosiv blandning med luft Oxiderande egenskaper Ej tillämpbart 9.2 Annan information Undvik utsläpp i miljön. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Ej reaktiv Kemisk stabilitet Kemiskt stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden Risken för farliga reaktioner Farliga reaktioner kan uppstå vid kontakt med starkt oxiderande ämnen Förhållanden som ska undvikas Värme, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor Oförenliga material Starkt oxiderande ämnen. Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar samt material av naturgummi Farliga sönderdelningsprodukter Koldioxid (CO2) och kolmonoxid (CO). 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om toxikologiska effekter Toxikokinetik, metabolism och distribution: Ingen information tillgänglig för produkten. Akut toxicitet: Bedömning av akut toxicitet: Ej skadligt vid inandning. Ej skadligt vid hudkontakt. Ej skadligt vid förtäring. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

6 Akut toxicitet för nafta (petroleum), väteavsvavlad tung Exponeringsväg Värde/enhet Djurart Exp. tid Metod LD50, oralt > mg/kg råtta LD50, dermalt > mg/kg kanin LC50, inhalation > 5 mg/l råtta Frätande/irritation: Frätande eller irriterande på huden: Uppfyller ej kriterierna för att klassificeras som irriterande. Allvarliga ögonskador Uppfyller ej kriterierna för att klassificeras som irriterande. eller ögonirritation: Irriterande i Uppfyller ej kriterierna för att klassificeras som irriterande. andningsorganen: Inandning: Inandning kan irritera andningsvägarna och kan ge huvudvärk, illamående, trötthet och yrsel, omtöckning, försämrad reaktionsförmåga och vid höga halter medvetslöshet. Långvarig, upprepad Hudkontakt: inandning av höga halter kan eventuellt orsaka njur- och leverskador samt bestående nervskador. Avfettar huden och kan ge rodnad och hudsprickor. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka eksem. Kontakt med ögonen: Stänk i ögonen ger sveda. Ångor verkar irriterande. Förtäring: Förtäring kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt liknande symptom som vid inandning. Små mängder, som vid förtäring eller kräkning dragits ner i luftvägarna, kan förorsaka hosta och andningssvårigheter. Kemisk lunginflammation kan ev. tillstöta inom ett dygn. Risken att detta sker bedöms som liten p.g.a. produktens höga viskositet Sensibilisering vid inandning/hudkontakt Bedömning sensibilisering: Den kemiska strukturen talar inte för en sensibiliserande verkan vid inandning eller hudkontakt Mutagenicitet i könsceller Bedömning mutagenicitet: Den kemiska strukturen talar inte för en mutagen verkan Carcinogenicitet Bedömning carcinogenicitet: I produkter som innehåller lösningsmedel tillsammans med bitumen är det inte uteslutet att det kan finnas obetydliga halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som eventuellt skulle kunna vara biologiskt tillgängliga. Genomförda studier visar dock att bitumenlösningar sannolikt inte är hälsoskadliga beroende på bitumeninnehållet, men av säkerhetsskäl skall hudkontakt ändå minimeras Reproduktionstoxicitet Bedömning reproduktionstoxicitet: Den kemiska strukturen talar inte för någon reproduktionstoxisk verkan Utvecklingstoxicitet Bedömning av teratogenicitet: Den kemiska strukturen talar inte för en teratogen verkan Kronisk toxicitet Långvarig eller upprepad inandning av höga halter av produkten kan eventuellt orsaka njur- och leverskador samt bestående nervskador Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) Den kemiska strukturen talar inte för någon specifik organtoxisk verkan Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering) STOT bedömning av toxicitet vid upprepade doser: Upprepad hudkontakt med produkten orsakar inga systematiska effekter. Däremot uppstår lokala effekter såsom torr hud, rodnad, hudsprickor samt eksem. Långvarig eller upprepad inandning av höga halter av produkten kan eventuellt orsaka njuroch leverskador samt bestående nervskador. Upprepat oralt intag av produkten skapade inga ämnesrelaterade effekter Fara vid aspiration Produkten är trögflytande. Ingen fara föreligger. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

7 11.11 Annan information EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Akut toxicitet i vattenmiljön för nafta (petroleum), väteavsvavlad tung Test Värde/enhet (mg/l) Testmetod Exp. tid Art Fisk LC timmar -- Daphnia EC timmar Daphnia magna Alg IC timmar -- Ämnet är giftigt för vattenlevande organismer och kan redan vid låg koncentration och kortvarig exponering orsaka dödlighet eller förgiftning av vattenlevande organismer. Ämnets biologiska nedbrytbarhet (28 dagars test) varierar mellan % beroende på vilken metod som väljs. BCF = 240. Bioackumulerande effekt kan inte uteslutas. Ämnet oxideras snabbt i luften genom fotokemiska reaktioner. Ekotoxicitet: Produkten klassificeras som giftig för vattenlevande organismer. Normal hantering och mindre utsläpp bedöms dock ej utgöra en skaderisk Persistens och nedbrytbarhet Produkten bedöms som potentiellt nedbrytbar. Varierande nedbrytbarhet alltefter metod och mikroflorans sammansättning och adaption. Nedbrytbarhet hos nafta (petroleum), väteavsvavlad tung Abiotisk Fotooxidation är sannolikt betydelsefullt för nedbrytning i atmosfären. Biotisk OECD-test 301B 55-63% efter 28 dagar 301D 13% efter 28 dagar Data från liknande ämne med samma CAS-nr men annat kokpunktsintervall visar på lättnedbrytbarhet (75% efter 28 dagar i OECD 301F) Bioackumuleringsförmåga Bioackumulerande effekt kan inte uteslutas Rörlighet i jord Flyter på vattnet. Trögflytande produkt. Förväntas absorbera till jordpariklar i markprofilen Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen). Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller vpvb (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen) Andra skadliga effekter Övrig information Bör ej förekomma i förbindelsepunkt till kommunalt avloppsnät i halter överstigande 10 g/m 3 (VAV M20, 1983) Slutsats Produkten är miljöfarlig på grund av innehållet av nafta (petroleum), väteavsvavlad tung. Produkten bedöms som giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

8 13. AVFALLSHANTERING Produkt/ avfallshantering: Förpackning/ avfallshantering: Speciella försiktighetsåtgärder Avfall skall tas om hand som farligt avfall. Det får inte deponeras eller släppas ut i kommunalt avlopp, dagvatten eller vattendrag. Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. Rådfråga kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Icopal AB är anslutet till REPAREGISTRET AB. Information kan fås från REPAs Kundtjänst telefon eller via Internet: Helt tömda förpackningar lämnas till lokala återvinningscentraler eller hämtas av lokala entreprenörer under förutsättning att alla risker har eliminerats. Metallhinkar sorteras som metallförpackning. Plåtfat lämnas till en certifierad återvinnare. En undertecknad tömningsförsäkran skall bifogas tömda och rengjorda fat. Ej relevant. Europeiska avfallskatalogen (EWC): Avfallskod Avfallsbeteckning * Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära * Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen. 14. TRANSPORTINFORMATION Produkten är farligt gods vid transport. ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA UN-nummer Officiell transportbenämning PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (petroleumnafta) -- PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. (Petroleum naphtha) Transport klass(er) Förpackningsgrupp III -- III III Miljöfaror Ja -- Marine pollutant: Yes Yes Särskilda försiktighetsåtgärder Ytterligare information Flampunkt: 40 C Transportrestriktioner: (D/E) Faronummer: Flash point: 40 C EmS: F-E, S-E 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen för säkerhet, hälsa och miljö Märkning enligt EG-direktivet 1999/45/EEG och KIFS 2005:7 finns under avsnitt 2. Säkerhetsdatablad är utformat enligt Bilaga II i REACH-förordningen (EG) 1907/2006 samt Kommissionens förordning (EG) nr 453/2010 bilaga I. PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. (Petroleum naphtha) Flash point: 40 C Tillstånd: Användningsbegränsning Övrig EU-lagstiftning: Övrig svensk lagstiftning: Krävs ej Inga: Produkten innehåller inga Seveso-ämnen, inga ozonnedbrytande ämnen och inga persistent organiska föreningar. Lagras som brandfarlig vätska klass 2b 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Ej relevant för blandningar. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

9 16. ANNAN INFORMATION LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Icopal AB. R-fraser angivna under avsnitt 2 och 3 R10 Brandfarligt. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Faroangivelser angivna under avsnitt 2 och 3 H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Utfärdat: Version 10 Ersätter: (9)

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på bor. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Beta B-primer Art.nr: 60DP5203 1.2 Relevanta

Läs mer

W&H Service Oil F1 MD400 Spray

W&H Service Oil F1 MD400 Spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Service Oil F1 MD400 Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 942 www.bupi-cleaner.se Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1999-09-22 Revisionsdatum: 2011-09-12 Tryckdatum: 2011-09-12 Versionsnummer: 6 AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140416 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING FUEL CELL IM90I FUEL CELL IM250CT ARTIKELNUMMER 300348, 300341 UTFÄRDAD: 20080916 OMARBETAD: 20110506 RELEVANTA

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning Art.nr: 138-XXXX KEMI: 529704-9 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 5/14/2014 1:15:28 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn TRÖSKELSKYDDSMASSA

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Omarbetad: 28/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Premium

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 16/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 15002 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer