SÄKERHETSDATABLAD. Tilia International AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. Tilia International AB"

Transkript

1 Utfärdat datum: SÄKERHETSDATABLAD Ersätter datum: Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn Identifierade användningar Tilia Skärolja För skärande bearbetning av de flesta material. Use descriptor system (flera koder kan passa in, men nedan väljs de som stämmer bäst): Användning i sektor: SU 3 (all typ av industri) SU 15 (tillverkaning av metalldelar, utom maskiner) Produktkategori: PC14. Ytbehandling av metaller Processkategori: PROC 5. Blandning för industri, öppen hantering. Artikelnummer 400 ml Tillverkare/ansvarig EESområdet Adress Tilia International AB Box 11, Gärsnäs Telefonnummer Fax e-post Kontaktperson Nödtelefonnummer Håkan Stridsberg (dagtid) Giftinformationscentralen, 112 övrig tid Upprättat av Ann Martens, Ramböll Sverige AB, Tel Farliga egenskaper Klassificering: Ej klassificerad som hälso- eller miljöfarlig Betydelsefullaste risker: Inandning av höga halter kan ge yrsel, huvudvärk, illamående och förvirring. Kraftig exponering kan även ge andnöd och oregelbunden hjärtrytm. Produkten kan ha viss ögonirriterande effekt, men är ej klassificerad som irriterande. Symptom på irritation kan vara ögonrodnad och sveda. 3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar EG-nr CAS-nr Komponentnamn Halt/ Konc. vkt/vkt Klassificering Rapsmetylester (RME) % Ej klassificerad Citronsyra <0,1 % Xi;R Isopropanol < 0,5 % F;R11-Xi;R36- R67 Anm Rapsolja % Ej klassificerad HYG Förklaring förkortningar: CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU-nr (Einecs- eller Elincsnummer) = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances eller European LIst of Notified Chemical Substances. Innehåll angivet i antingen; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m 3, ppb, ppm, vikt%, vol%. T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = Irriterande, E = Explosiv, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarlig, F = Mycket brandfarlig, N = Miljöfarlig, Canc = Cancerogen, Mut = Mutagen, Rep = Reproduktionstoxisk. HYG = Produkten har hygieniskt gränsvärde, PBT = Produkten är deklarerad då den är PBT- eller vpvb-ämne. HYG Säkerhetsdatablad Tilia Skärolja sida 1(5)

2 Registreringsnummer i REACH kan ej ges ännu. Kommentarer: Ämnen har redovisats enligt regler i REACH. En del ämnen som ej är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga redovisas översiktligt för att bättre beskriva produkten. För riskfraser i klartext se punkt Första hjälpen Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Särskild första hjälpen utrustning Frisk luft och vila, vid besvär. Om personen blir kraftig omtöcknad, kontakta omedelbart sjukvården. Tvätta huden med tvål och vatten. Värm kylda hudpartier försiktigt Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj med vatten några minuter. Om kvarstående besvär, kontakta läkare. Drick rikligt med mjölk eller vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukvården vid besvär. Produkten är troligen laxerande. Tillgång till vatten för ögonsköljning på arbetsplatsen. 5. Brandbekämpningsåtgärder Lämpliga släckmedel Olämpliga släckmedel Brand- och explosionsrisker Skyddsutrustning för personal som släcker Annan information Släck med pulver, skum eller koldioxid. Hård vattenstråle. Produkten är brännbar men ej brandfarlig vara. Vid kraftig rökutveckling kan tryckluftsdriven andningsutrustning behövas. Avlägsna annat brännbart material. Kyl brandutsatta ytor. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Åtgärder för personligt skydd Åtgärder till skydd för miljön Saneringsmetoder Olämpliga saneringsmetoder Tvätta med tvål och vatten. Beakta halkrisken med produkten. Släpp ej ut i avlopp eller vattendrag. Valla in och sug upp spill med ej brännbart material. Små mängder kan sköljas bort med vatten. Får ej tvättas bort i större mängder. 7. Hantering och lagring Hantering Lagring Hantera så spill undviks. Beakta halkrisken med produkten. Ej rökning, eld eller gnistor. Förvaras frostfritt och ej över normal rumstemperatur. Lagra i väl ventilerat utrymme. Säkerhetsdatablad Tilia Skärolja sida 2(5)

3 Förebyggande skyddsåtgärder Inga. Specifika användningsområden Se punkt Begränsning av exponering/ personligt skydd Nationella hygieniska gränsvärden EU-nr CAS-nr Ämnesnamn NVG 8 tim TGV 5 min KTV 15 min Oljedimma 1 mg/m 3-3 mg/m Isopropanol 150 ppm, 350 mg/m ppm, 600 mg/m År Sannolikheten för växtoljedimma vid normal hantering av produkten är liten. PNEC och DNEL ej möjligt att ange ännu. Rekommenderade övervakningsprocedurer Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Andningsskydd Handskydd Material/ genombrottstid Ögonskydd Hudskydd Inga God ventilation, vid bearbetning med produkten. Om hygieniskt gränsvärde överskrids använd halvmask med partikelfilter och filter A. Genombrottstid enligt EN 374 ej testad för produkten. Bra handskskydd är troligen butylgummi och nitrilgummi Behövs ej Normala arbetskläder. Inga särskilda skydd behövs. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Form /Aggregationstillstånd Flytande Färg Ljusbrun Lukt Svag doft av raps. Löslig i vatten Emulgerbar, men begränsad löslighet i vatten. Löslighet i organiska lösningsmedel De organiska komponenterna i produkten löser sig i flera olika organiska lösningsmedel. Densitet 930 kg/m 3 ph 3,7 Explosionsgränser (Rapsmetylester) 1,0-8,0 % Kokpunkt (Rapsmetylester) C (räknas ej som VOC) Flampunkt (rapsmetylester) 140 C 10. Stabilitet och reaktivitet Förhållanden som ska undvikas Material som ska undvikas Farliga sönderdelningsprodukter Stabilitet Ska ej lagras över normal rumstemperatur och ej under +4 C. Starka syror, baser och oxidationsmedel. Inga Stabil vid normala lagringsbetingelser. 11. Toxikologisk information Säkerhetsdatablad Tilia Skärolja sida 3(5)

4 Allmänt: Produkten som sådan ej testad. Inandning: Långvarig exponering kan ge huvudvärk och yrsel. Höga koncentrationer kan ev. ge upphov till kemisk lunginflammation. Hudkontakt: Långvarig kontakt kan irritera huden. Förtäring: Förtäring i stor mängd är irriterande på magslemhinnorna. Mindre mängder utgör ingen större risk. Om produkten kräks upp finns viss risk att få ner i lungorna, vilket kan ge kemisk lunginflammation. Ögonkontakt: Ger sveda och rodnad. Akut toxicitet: Produkten som sådan är ej testad. Men de ingående ämnen som deklarerats under punkt 3 har alla LD 50 oralt (råtta) >1000 mg/kg. Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd, men produkten kan eventuellt ge upphov till atopiska eksem. Cancerframkallande egenskaper: Inga funna cancerogena effekter. Reproduktionstoxiska egenskaper: Inga funna reproduktionstoxiska effekter. Ärftlighetsskador: Inga kända effekter. 12. Ekologisk information Akuttoxicitet för vattenlevande organismer: Produkten är ej testad. Ingående ämnen: Rapsmetylester (RME) används även som biocid, vilket kan bero på att den hindrar lufttillförsel rent mekaniskt, t.ex. vid bekämpning med hjälp av en oljefilm på vattenytan, för att bekämpa mygglarver. RME finns med i EU-förordning om biocider EG 2032/2003. LC50> 100mg/l (fisk) EC50>100 mg/ l (bakterie) Persistens och nedbrytbarhet: Rapsmetylester lätt nedbrytbar enligt ISO 7828 (E) (uppgift tillverkaren). 54 % bryts ned på 30 dygn OECD 301C (uppgift Prevent). Rapsolja: Data saknas för just denna rapsolja, men enligt OECD 302D så bryts rapsolja med <2 % erukasyra ner till >60 % (totalt organiskt kol). Rapsolja (Canola oil) kan användas som standard vid detta test. Bioackumuleringsförmåga: Produkten bioackumuleras ej. Sammanfattning produkten: Stora lokala utsläpp kan vålla skador, men produkten är huvudsakligen lättnedbrytbar. 13. Avfallshantering Avfallskod EWC Produkten är klassificerad som farligt avfall Förpackningen tas om hand Lämpliga metoder för avfallshantering Beror av bransch, men lämplig kod är: Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen Se SFS 2001:1063 Avfallsförordningen. Ja. Förpackningen lämnas som farligt avfall. Produkten kan brännas i lämplig avfallsanläggning för farligt avfall. 14. Transportinformation Ej reglerad som farligt gods Säkerhetsdatablad Tilia Skärolja sida 4(5)

5 15. Gällande föreskrifter Märkningssymboler: Ingen märkning som hälso- eller miljöfarlig. Märkning förpackning: Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. 16. Annan information Detta SDB har ändrats på flera punkter och ersätter tidigare SDB. Bl.a. ändringar enligt REACHförordningen. R-fraser från punkt 3 i klartext: R11 Mycket brandfarligt R36 Irriterar ögonen R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Källor vid utarbetande av SDB: Tillverkarens SDB Prevent Databas Kemiska ämnen (http://kemi.prevent.se/) IUCLID (International Uniform ChemicaL Information Database) Chemical Data Sheets, Databas EU kommissionen. ESIS (European chemical Substances Information System) Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing, Krister Forsberg ECHA, Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system. Övrig information: Säkerhetsdatablad utarbetat enligt REACH-förordningen EG 1907/2006. Klassificering och märkning enligt KIFS 2005:7. Namn under punkt 3 följer Kemikalieinspektionens föreskrifter med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan) KIFS 2005:5 eller IUPAC-namn eller annat vedertaget namn som leverantören anger. Namn enligt REACH-registreringarna är ej möjligt att ange ännu. Säkerhetsdatablad Tilia Skärolja sida 5(5)

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning

SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning CIDEX OPA Lösning Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 19.10.2009 Produktnamn CIDEX OPA Lösning Användningsområde Desinfektionsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt

SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt Luftvärmepump Tvätt Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Luftvärmepump

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B)

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.12.2009 Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.09.2009 Produktnamn ANTIBAC HANDDESINFEKTION

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Mosquito Magnet Octenol Utgivningsdatum: 2009-03-25 Omarbetat: 2011-04-18 Version nr 2 Ersätter: 2009-03-25

SÄKERHETSDATABLAD Mosquito Magnet Octenol Utgivningsdatum: 2009-03-25 Omarbetat: 2011-04-18 Version nr 2 Ersätter: 2009-03-25 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Sida 1 av 7 1.1 Produktbeteckning: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Lockmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60%

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% Ättiksyra 60% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.01.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Ättiksyra 60% Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 5/14/2014 1:15:28 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn TRÖSKELSKYDDSMASSA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Clear Pool

SÄKERHETSDATABLAD. Clear Pool SÄKERHETSDATABLAD Clear Pool AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 5/26/2015 9:36:50 AM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Clear Pool Artikelnr. 36477 1.2

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE

SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE SCANTECH CYANOFREE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.01.2009 Produktnamn SCANTECH CYANOFREE Artikelnr. 880014 Produktgrupp

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: -

SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: - Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: - Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer