SÄKERHETSDATABLAD NITOR BENCO 14 FÖRTUNNING CELLULOSA. Spädningsmedel (för färger o dyl)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD NITOR BENCO 14 FÖRTUNNING CELLULOSA. Spädningsmedel (för färger o dyl)"

Transkript

1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Lösningsmedel Spädningsmedel (för färger o dyl) Leverantörens artikelnummer Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR Företag Nitor Adress Box Postnr/Ort Bromma Land Sverige E-post Hemsida Tel +46(8) Fax +46(8) KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Malin Nyberg 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefon Information Öppettider 112 Giftinformation vid förgiftningstillbud 24h Övrig giftinformation Kontorstid AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen DPD Klassning: Allvarligaste skadliga effekterna:: 2.2 Märkningsuppgifter F; R11, Xi; R36/38, Xn; R48/20, Repr. Cat. 3; R63, Xn; R65, R67 Mycket brandfarligt. Irriterar ögonen och huden. Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Möjlig risk för fosterskador. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Mycket brandfarligt Hälsoskadlig SAMMANSÄTTNING 1 / 10

2 toluen (70-80 %), aceton (15-20 %), 2-metylpropan-1-ol, isobutanol (5-10 %) R-fraser R11 Mycket brandfarligt. R36/38 Irriterar ögonen och huden. R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. R63 Möjlig risk för fosterskador. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. S-FRASER S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor Rökning förbjuden. S23 Undvik inandning av ånga. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S51 Sörj för god ventilation. S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. 2.3 Andra faror ANDRA FAROR Produkten skall förses med kännbar varningsmärkning vid försäljning till allmänheten.produkten skall förses med barnsäker förslutning vid försäljning till allmänheten. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2 Blandningar Ämnesnamn Reg.nr EC Nr. CAS-nr. Konc. DPD Klassificering CLP Klassificering toluen % Xn,F,R11 - R38 - Flam. Liq. 2 H225 R48/20 - R63 - R65 - Skin Irrit. 2 H315 R67 Repr. 2 H361d STOT SE 3 H336 STOT RE 2 H373 Asp. Tox. 1 H304 aceton % Xi,F,R11 - R36 - R66 - R67 2-metylpropan-1-ol, isobutanol % Xi,Xi,R10 - R37/38 - R41 - R67 Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 EUH066 Flam. Liq. 3 H226 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 STOT SE 3 H336 Fullständig text på R, H och EUH fraser: se sektion 16 De EU faroangivelser som nämns i CLP klassificering är endast märkningsuppgifter. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen INANDNING Frisk luft och vila.kontakta läkare om besvär kvarstår. FÖRTÄRING Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING!Kontakta läkare om mer än obetydlig mängd svalts. HUD Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.tag av förorenade kläder.kontakta läkare om besvär kvarstår. 2 / 10

3 ÖGON Skölj genast ögonen med mycket vatten i minst 5 minuter. GENERELLT Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.vid större skada eller kvarstående besvär läkarvård.medtag säkerhetsdatablad. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel. Vid höga koncentrationer kan ångorna orsaka huvudvärk och förgiftning. Risk för kemisk lunginflammation om produkten dragits ned i luftvägarna vid hosta eller kräkning. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS Behandlas symptomatiskt.möjlighet till ögonsköljning bör finnas på arbetsplatsen. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL Kan släckas med vattendimma, pulver, skum eller koldioxid. OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL Använd ej direkt vattenstråle. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra SÄRSKILDA FAROR Produkten är mycket brandfarlig.ångorna kan bilda explosiv blandning med luft.ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken till antändningskällor. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL Använd skyddsutrustning och tryckluftsapparat.försiktighetsåtgärder enligt standardförfarande vid kemikaliebränder INFORMATION Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyles med vatten. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER Använd lämplig skyddsutrustning.håll utsläppet åtskilt från antändningskällor.varna personer i närheten för brandfaran. 6.2 Miljöskyddsåtgärder MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 3 / 10

4 METODER OCH MATERIAL Sörj för ventilation och begränsa spillet. Får inte komma ned i avlopp.större spill vallas in med sand, jord eller annat inert absorptionsmaterial och samlas upp.lämnas till avfallshantering. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt HÄNVISNINGAR Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information. INFORMATION Informera brandförsvaret vid större spill.informera reningsverket om spill/utsläpp. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING Blanda inte produkten med andra ämnen eller produkter utan kunskap om att detta är riskfritt.undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld.undvik direktkontakt.får ej hanteras i trånga utrymmen utan tillräcklig ventilation.mekanisk ventilation eller punktutsug kan behövas.använd lämpliga skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder vid risk för direktkontakt eller stänk.möjlighet till ögonspolning bör finnas. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET Förvaras på torr, sval och väl ventilerad plats.håll åtskilt från antändningskällor.förvaras i originalförpackning.håll behållare väl tillslutna.ångorna är tyngre än luft och utbreder sig därför längs golvet. 7.3 Specifik slutanvändning SPECIFIK SLUTANVÄNDNING Se punkt 1. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Gränsvärden för yrkesmässig exponering Ämnesnamn CAS-nr. Intervall ppm mg/m³ År Anmärkningar 2-metylpropan-1-ol, isobutanol min H,U 2-metylpropan-1-ol, isobutanol h H,U aceton min aceton h toluen min H toluen h H R=Reproduktionsskadlig, H=Hudupptagning, K=Cancerframkallande, A=Allergiframkallande, T=Takvärde, M=Arvsmasseskadlig (mutagen) 8.2 Begränsning av exponeringen LÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDER Sörj för god ventilation. ÖGONSKYDD Skyddsglasögon vid risk för direktkontakt eller stänk. SKYDD AV HUDEN Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt. 4 / 10

5 HANDSKYDD Skyddshandskar (butylgummi, PVA, 4H). ANDNINGSSKYDD Andningsskydd skall användas när halten luftföroreningar överstiger hygieniskt gränsvärde.andningsskydd med filter A (brun). BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERING Förhindra utsläpp till avloppet. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper TILLSTÅND Klar vätska. FÄRG Ofärgad. LUKT Lösningsmedel. LÖSLIGHET Organiska lösningsmedel. LÖSLIGHET I VATTEN Olöslig i vatten. Parameter Värde/enhet Metod/referens Kommentar ph (koncentrerad) ph (brukslösning) Smältpunkt 95 C Fryspunkt Initial kokpunkt och kokpunktsintervall C Flampunkt 4 C Avdunstningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Antändningsgränser Explosionsgränser Ångtryck Ångdensitet > 2 Relativ densitet Fördelningskoefficient Självantändningstemperatur > 430 C Sönderfallstemperatur Viskositet < 1 cp 9.2 Annan information Parameter Värde/enhet Metod/referens Kommentar Densitet 853 kg/m³ Kommentar nr Kommentar AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet REAKTIVITET Ej reaktiv Kemisk stabilitet KEMISK STABILITET Stabil under rekommenderade lagrings och hanteringsförhållanden. 5 / 10

6 10.3 Risken för farliga reaktioner RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER Inga kända Förhållanden som ska undvikas FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS Förvaras åtskilt från antändningskällor Oförenliga material OFÖRENLIGA MATERIAL Starka oxideringsmedel. Starka syror Farliga sönderdelningsprodukter FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER Inga farliga sönderdelningsprodukter är kända. INFORMATION Kan bilda explosiva blandningar med luft. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna 2-metylpropan-1-ol, isobutanol Exponeringssätt Exp.tid Värde/enhet Art Källa LC50 (Inandning) 4h 6,5 mg/l råtta kemiska ämnen LD50 (Dermalt) 2460 mg/kg kanin kemiska ämnen LD50 (Oralt) 2460 mg/kg råtta kemiska ämnen aceton Exponeringssätt Exp.tid Värde/enhet Art Källa LC50 (Inandning) 4h 76 mg/l råtta kemiska ämnen LD50 (Dermalt) mg/kg kanin kemiska ämnen LD50 (Oralt) 5800 mg/kg råtta kemiska ämnen toluen Exponeringssätt Exp.tid Värde/enhet Art Källa LC50 (Inandning) 4h 15 mg/l råtta LD50 (Dermalt) mg/kg råtta LD50 (Oralt) > 2600 mg/kg råtta kemiska ämnen AKUT ORAL TOXICITET Kan ha en irriterande inverkan på slemhinnor.kan ge sveda i mun och svalg och magsmärtor.förtäring av stora mängder kan ge illamående och kräkningar.risk för svår allmänpåverkan (chock).aspiration till lungorna vid kräkning eller förtäring kan förorsaka kemisk lunginflammation. AKUT DERMAL TOXICITET Kan orsaka irritation, rodnad och klåda.långvarig eller upprepad exponering kan orsaka uttorkning och sprickbildning av huden. AKUT INHALATIONSTOXICITET Inandning kan ge sveda i näsa och svalg.höga koncentrationer kan ge andningsbesvär och i extrema fall medvetslöshet.kan ge hosta, huvudvärk, illamående, trötthet och yrsel.långvarig eller upprepad exponering kan ge nervskador. ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION Stänk i ögonen kan ge stark sveda/irritation.kan orsaka tårflöde. 6 / 10

7 REPRODUKTIONSTOXICITET Möjlig risk för fosterskador. GIFTIGHET VID UPPREPAD ELLER LÅNGVARIG EXPONERING Långvarig eller upprepad inandning av ångor kan orsaka skador på det centrala nervsystemet. AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet aceton Test Exp.tid Värde/enhet Art Källa IC50 (Akut alg) 530 mg/l Micocytis sp. EC50 (Akut Daphnia) 48h 7635 mg/l Daphnia magna LC50 (Akut fisk) 96h 8300 mg/l Lepomis macrochinus toluen Test Exp.tid Värde/enhet Art Källa IC50 (Akut alg) 72h 10 mg/l Selenastrum capricornutum EC50 (Akut Daphnia) 48h 8 mg/l LC50 (Akut fisk) 96h 7,63 mg/l Onchorhynchus mykiss Inga data tillgängliga för beredningen. Undvik utsläpp till vattendrag. EKOTOXICITET Inte bedömd som miljöfarlig Persistens och nedbrytbarhet aceton Test Exp.tid Värde/enhet Art Källa TOC 2,2 COD 2,07 BOD 1,85 Biologiskt lättnedbrytbar Bioackumuleringsförmåga aceton Test Exp.tid Värde/enhet Art Källa BCF 0,69 Log Pow toluen Test Exp.tid Värde/enhet Art Källa BCF 90 Log Kow 2,69 Bioackumuleras ej Rörligheten i jord MOBILITET Låg vattenlöslighet Resultat av PBT och vpvb bedömningen 7 / 10

8 RESULTAT AV PBT OCH VPVB BEDÖMNINGEN Produkten klassas inte som PBT eller vpvb Andra skadliga effekter INFORMATION Ekotoxikologiska data finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen. AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder GENERELLT Behandlas som farligt avfall.lämnas till avfallshantering.töm inte avfall i avloppet.företaget är anslutet till REPA. AVFALLSGRUPP Typ av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod AVSNITT 14: Transport information Produkten klassad som farligt gods: Landtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer UN Förpackningsgrupp 14.2 Officiell transportbenämning Ja Brandfarlig vätska, N.O.S. (toluen, 14.5 Miljöfaror aceton, isobutanol)/ Flammable liquid, N.O.S. (toluene, acetone, isobutanol) Faroklass för transport Faroetikett(er) 3 Farlighetsnummer 33 Tunnelrestriktionskod (D/E) Transporter på inre vattenvägar (AND) 14.1 UN-nummer 14.4 Förpackningsgrupp 14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport Faroetikett(er) Miljörisk i tankfartyg Not translated to EnglishNot translated to EnglishNot translated to EnglishNot translated to English 14.5 Miljöfaror II Sjötransport (IMDG) 14.1 UN-nummer UN Förpackningsgrupp 14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport Faroetikett(er) Sub Risk: IMDG-kod segregationsgrupp Marin förorening Ämnets namn(er) om marin förorening EMS: Not translated to EnglishNot 14.5 Miljöfaror translated to EnglishNot translated to EnglishNot translated to English 3 No F-E, S-D II 8 / 10

9 Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 14.1 UN-nummer 14.4 Förpackningsgrupp 14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport Faroetikett(er) ANNAN INFORMATION LQ: : 1 L x 12. Not translated to EnglishNot translated to EnglishNot translated to EnglishNot translated to English AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Deklarationsnummer (PRN-nr) ANNAN INFORMATION OM FÖRESKRIFTER Förordning EG 1907/2006 (REACH) enligt gällande version, förordning EG 1272/2008 (CLP) enligt gällande version, KIFS 2005:7, MSBFS 2011:1 (ADR S), TSFS 2009:91. Avfallsförordningen (2001:1063). BEGRÄNSNINGAR/BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING Produkten skall förses med kännbar varningsmärkning vid försäljning till allmänheten.produkten ska förses med barnskyddande förslutning vid försäljning till allmänheten Kemikaliesäkerhetsbedömning INFORMATION CHEMICAL SAFETY REPORT Kemikaliesäkerhetsrapport saknas. AVSNITT 16: Annan information Uppgift om förändringar UTFÄRDAT: Uppgift om förändringar Version Rev. datum Ansvarig Ändringar Malin Nyberg 1, 2, 3, 13, 15, Malin Nyberg 1, 8, Trossa AB 1, 2, Trossa AB 1-16 Informationskällor Databasen kemiska ämnen, leveratörs säkerhetsdatablad 9 / 10

10 FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER R10 Brandfarligt. R11 Mycket brandfarligt. R36 Irriterar ögonen. R36/38 Irriterar ögonen och huden. R37/38 Irriterar andningsorganen och huden. R38 Irriterar huden. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. R63 Möjlig risk för fosterskador. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA H FRASER H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 10 / 10

SÄKERHETSDATABLAD NITOR AC RENT

SÄKERHETSDATABLAD NITOR AC RENT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonymer,Rostätare Rustfjerner Ruosteensyöja Eater rdzy 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd)

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 2011-10-01 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) 12 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim SÄKERHETSDATABLAD Plastlim AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 6/12/2013 12:40:32 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Plastlim Artikelnr. 3624412 Användningsområde

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 27/12/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 25/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD MASTER SNABBLACK NATOGRÖN AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER SNABBLACK NATOGRÖN Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 5/14/2014 1:15:28 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn TRÖSKELSKYDDSMASSA

Läs mer

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Aceton Kemiskt namn Propan-2-on Synonymer 2-propanon, Dimetylketon CAS-nr 67-64-1 EG-nr 200-662-2 1.2. Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn LRB 225 Oljespray Produktnr. 12035 1.2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul Omarbetad 30/09/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Plamako Paraffin Gul Produktnr. 12115

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK Omarbetad 03/01/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11758 Internt Nr. 70205 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD SANEGO FUKTUTDRIVARE AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SANEGO FUKTUTDRIVARE Artikel nr 5018 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer