SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 112 SOS Alarm / Giftinformationscentralen: +46-(0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 112 SOS Alarm / Giftinformationscentralen: +46-(0)8-33 12 31"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Artikelnummer Typ av produkt Användningsområde Producent, importör Kontaktperson E-post Nödtelefon Screen Cleaner CK61A Sprayflaska, icke trycksatt Utvändigt för datortillbehör SweDeltaco AB Alfred Nobels Allé 109 S Tullinge Sweden Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Ali Motazedi 112 SOS Alarm / Giftinformationscentralen: +46-(0) FARLIGA EGENSKAPER Faroklass Eventuella hälsofarliga egenskaper Miljöfarliga egenskaper Risk för brand och explosion Märkning av förpackning Produkten anses inte hälsoskadlig vid normal användning. Vid inhalation eller förtäring av små mängder kan irritation av ögon, näsa och hals uppstå. Stora mängder kan utöver irritation av ögon, näsa och hals även ge huvudvärk. Vid upprepad och långvarig hudkontakt kan det uppstå irritation och uttorkning av huden. Produkten är bedömd icke miljöfarlig. Produkten är icke brand- eller explosionsfarlig. Ingen speciell märkning är nödvändig för produkten. 1

2 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Produkttyp Produkten är en beredning enligt nedan stående innehåll. Beståndsdel CAS Vikt% CLP Riskfaktor* Säkerhetsfras* Vatten Isopropanol <0,45 R11, R36, R67 2, 7, 16, 24/25, 26 *Sektion 16 i detta säkerhetsdatablad Kokosamidopropylbetain Fenoxietanol , ,5 <0,2 R22 2, ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Inhalering Ögonkontakt Förtäring Vid minsta osäkerhet eller om besvären kvarstår efter första behandling. Kontakta alltid läkare. Vid kontakt med läkare visa om möjligt etikett, produkt eller säkerhetsdatablad. Om andningen är påverkad, se till att få frisk luft och vila. Spola genast rikligt med vatten och håll ögonlocken isär. Skölj rent huden rikligt med vatten. Tvåla in huden och spola rent med vatten. Skölj munnen rikligt med vatten. Drick ett glas vatten och kontakta läkare eller giftinformationscentralen. 2

3 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER CK61A SweDeltaco AB Brandsläckning Speciell brandsläckning Produkten är ej brandfarlig. Brand kan släckas med vattendimma, kolsyra, skum eller torrt pulver. Använd inte vattenjetstråle. Brandman bör använda full brandutrustning med självförsörjd inandningsluft. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Miljöskyddsåtgärder Saneringsmetoder Kontakt Använd personskyddsutrustning som är beskrivet i sektion 8 i detta säkerhetsdatablad. Vid större mängder spill eller utsläpp, förhindra att produkten når avlopp, ytvatten eller grundvatten. Vid mindre mängder spill eller utsläpp kan det spolas ner i avlopp med större mängd vatten. Vid annan åtgärd bör det absorberas med en trasa eller liknande utrustning som placeras i kärl för kemiskt avfall. Lokala brandförsvaret vid större utsläpp. 7. HANTERING OCH LAGRING Hantering Lagring Använd personskyddsutrustning som är beskrivet i sektion 8 i detta säkerhetsdatablad. Använd inte på utrustning med påslagen ström. Undvik kontakt med ögon och hud samt inhalering. Lagras väl försluten i originalförpackningen i ett torrt, frostfritt ventilerat utrymme i normal rumstemperatur. Ej i direkt solljus, hög värme, nära antändning eller antändningsutrustning. Lagringsstabil i originalemballage. Förvaras avskilt från mat och dryckesvaror samt otillgängligt för barn och husdjur. 3

4 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Personlig skyddsutrustning Skyddskläder Skyddsglasögon Skyddshandskar Ventilation Vid stora utsläpp Ingen speciell eller särskild utrustning behövs. Inte tillämpligt vid normal användning. Vid risk för långvarig och upprepad kontakt med hud bör lämplig skyddsklädsel användas. Inte tillämpligt vid normal användning. Vid risk för ögonkontakt, använd skyddsglasögon. Inte tillämpligt vid normal användning. Vid risk för långvarig och upprepad kontakt med hud bör lämplig skyddsklädsel i form av gummihandskar eller neoprenehandskar användas. Normal. Vid behov, ACGIH-certifierad anläggning. Stänkskyddade skyddsglasögon. Fullständig skyddsdräkt. Gummistövlar. Gummihandskar. MSHA/NIOSH-certifierad respirator. Självförsörjd syreintagningsutrustning. Konsultera alltid specialist vid stora utsläpp. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Fysisk form Klar vätska Färg Färglös Lukt Luktlös ph - Kokpunkt C - Smältpunkt C - Brännbarhet Ej brandfarlig produkt Flampunkt - Explosiva egenskaper Ej explosiv produkt Densitet g/cm³ ~1,0 Löslighet i vatten Helt löslig Viskositet - Avdunstning - 4

5 10. STABILITET OCH REAKTIVITET CK61A SweDeltaco AB Normal användning Förhållanden som ska undvikas Material och kemiska produkter som ska undvikas Stabil Gnista och eldlåga. Direkt solljus, extrem hetta och våldsam fysisk skada. Salpetersyra, Svavelsyra, starka oxiderare. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Vägar in eller till kroppen Inhalering Ögonkontakt Förtäring Toxologisk information gällande djurlivet LD50 Oralt Inhalerat LD50 Oralt LD50 Oralt Refererar till sektion 3 i detta säkerhetsdatablad för identifikation av farliga ämnen. Produkten klassificeras inte som hälsofarlig vid normal användning under nuvarande direktiv och standarder inom EU. Inhalering, förtäring, ögonkontakt och hudkontakt. Långvarig inhalering kan ge irritationer för hals och svalg. Långvarig kontakt kan ge irritationer på huden. Stänk i ögonen kan ge irritation, tårflöde och eventuell smärta. Större mängder kan ge sveda i hals och svalg samt illamående, yrsel, huvudvärk och magsmärtor. Eventuella kräkningar kan tillkomma mg/k (råtta) mg/kg (kanin) 30 mg/l (råtta) 2700 mg/kg (råtta) >1260 mg/kg (råtta) 2000 mg/kg (kanin) 5

6 12. EKOLOGISK INFORMATION Bedömning Miljöfarliga ekotoxikologiska ämnen Bionedbrytbar Markpenetration Blandningen följer de satta direktiven för EC 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Klassificerad som ej miljöfarlig. Inga ämnen är klassade som miljöfarliga. Nedbrytbar utan troliga skador vid kortvarig exponering. Vid långvarig exponering kan nedbrytningsrester och skador uppkomma. Bör undvikas. Ska inte spolas ner i ytvatten eller avloppssystem vid stora mängder spill. 13. AVFALLSHANTERING Produktrester Förpackningar REPA Förbrukad brukslösning Lämnas för destruktion enligt lokala regler för kemiskt avfall. Resterna är icke miljöfarliga. Tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning. Produktens tillverkare är REPA-registerad för omhändertagande av tömda förpackningar. 142 Plastförpackningar, övrigt. Kan släppas ut i vanligt avlopp. 14. TRANSPORTINFORMATION Produkten är inte transportfarligt god enligt bestämmelserna i ADR, ADR-S, IMDG, IATA- DGR. UN Klass Förpackning EmS Etikett ADR IMDG IATA-DGR ADR-S Godsbeskrivning Proper shipping name Godsbeskrivning

7 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Brand- och explosionsfara Produkten förefaller under EINECS Klassad som icke brand- eller explosionsfarlig 16. ANNAN INFORMATION Angiven information är endast användbar till eventuella säkerhetskrav, transportkrav och förvaringskrav. Denna information är baserad på vår aktuella kunskap. Garanti Informationen garanterar inga egenskaper för produkten. Tillgänglighet Säkerhetsdatabladet är framtaget enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter och ytterligare exemplar kan laddas ner från Version 1.00 Datum Revision 1.00 Revisionsändringar - Riskfaktor R11 R22 R36 R67 Beskrivning Mycket brandfarligt Farligt vid förtäring Irriterar ögonen Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad Säkerhetsfras Beskrivning 2 Förvaras oåtkomligt för barn 7 Förpackningen förvaras väl tillsluten 16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare 7

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR AC RENT

SÄKERHETSDATABLAD NITOR AC RENT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

Isopropanol (IPA) Omarbetad: 2013-02-19 Utfärdat: 2007-11-03

Isopropanol (IPA) Omarbetad: 2013-02-19 Utfärdat: 2007-11-03 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbetäckning Handelsnamn: Isopropanol (IPA) Synonymer: Isopropanol, 2-propanol, Isopropylalkohol CAS-nummer: 67-63-0 Index-nummer: 603-117-00-0

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

FILTER CLEANER SPECTRO SX

FILTER CLEANER SPECTRO SX Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Good Apple

SÄKERHETSDATABLAD Good Apple Good Apple Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Good Apple AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Good Apple 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Good Lemon

SÄKERHETSDATABLAD Good Lemon Good Lemon Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Good Lemon AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 28.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Good Lemon 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonymer,Rostätare Rustfjerner Ruosteensyöja Eater rdzy 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com Sida 1 (6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Användningsområde Leverantör Lösningsmedel NEXANS IKO SWEDEN AB 514 81 GRIMSÅS Tel.: Fax: E-post: 025-800 00 025-80 27 ccc.se@nexans.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biofix

SÄKERHETSDATABLAD Biofix Biofix Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Biofix AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Biofix 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING LiGna Svartbets 1373 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer