Smärt mottagning, Smärtavdelning B42, Anestesikliniken, KS Huddinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smärt mottagning, Smärtavdelning B42, Anestesikliniken, KS Huddinge"

Transkript

1 Smärtmottagningar Sektionen för akut smärtvård, APS, Smärtkliniken Capio S:t Görans Sjukhus AB har särskild inriktning på akuta och postoperativa smärtor och är smärtkonsult till de andra klinikernas vårdavdelningar på sjukhuset. Remiss skickas per post till Smärtkliniken Capio S:t Görans Sjukhus AB, Stockholm. Smärtkliniken APS Smärtmottagning: Smärtmottagningen, Proxima, Nacka Närsjukhus Smärtmottagningen tar emot patienter för bedömning och behandling/lindring av komplicerade smärttillstånd. Vi arbetar gemensamt och i nära samverkan med husläkare, övriga specialistmottagningar inom Proxima samt övriga vårdgivare. Utredning/behandling av smärtan bör först ha skett hos husläkaren. Efter analys av smärtan med eventuella kompletterande undersökningar tas ställning till lämplig behandling. På smärtmottagningen tar vi emot färdigutredda patienter, våra specialistområden är Muskeloskelettalasmärtor såsom nacke/rygg och whiplashskada.vi erbjuder smärtbedömning, läkemedelsutprovning, TENS apparats utprovning, akupunktur och blockader vid behov.vi har tätt samarbete med PRC (Proxima Rygg Centrum) angående rehabåtgärder FibromyalgiVi erbjuder smärtbedömning, läkemdelsutprovning, akupunktur, fibroskola 2ggr/år,fibroföreläsning för patient och anhörig 2ggr/år, avstämningsmöte med försäkringskassa och arbetsgivare vid behov.projekt fibrorehab med PRC (Proxima Rygg Centrum) Neurogen smärtavi erbjuder bedömning, läkemedelsutprovning, TENS apparats utprovning, akupunktur, blockad Huvudvärk och MigränSka vara väl utredd via neurolog, vi erbjuder information och undervisning, läkemedelsutprovning. Botox injektioner om alla andra metoder är uttömda. Exklussionskriterier: Patienter med svår psykosocial problematik som kräver teamomhändertagande där psykolog och socionom ingår. Cancerrelaterande smärtor Geriatriska multisjuka patienter med svåra sjukdomar som kräver inneliggande vård för läkemedelsutprovning enligt vår bedömning Tidsbeställning Tfn: Remiss skickas per post till Smärtmottagningen Proxima, Nacka Närsjukhus, Lasarettv 4, Nacka.

2 Smärt mottagning, Smärtavdelning B42, Anestesikliniken, KS Huddinge Smärtmottagningen är en multiprofessionell öppenvårdsmottagning. Med det menas patienten får möjlighet att träffa flera olika personalkategorier som t.ex. läkare, sjuksköterska, kurator och sjukgymnast vid besöket på mottagningen. Smärtavdelningen, B42 Telefonnummer: Remissförslag För att underlätta prioritering och snabb handläggning har vi tagit fram ett remissförslag angående patienter där smärtan är ett akut eller långvarigt problem trots behandlingar. När vi mottagit remissen skickar vi en bekräftelse till den inremitterande enheten samt patienten. PAL-funktionen (patientansvarig läkare) kvarligger alltid hos inremitterande läkare. När bedömningen och behandlingen är klar återgår patienten till ordinarie ansvarig läkare för fortsatt omhändertagande. Remisser som primärt bedöms vara lämpligare att handlägga inom annan specialitets smärtverksamhet tas upp i Multidisciplinära Smärtgruppen Syd, som har regelbundna möten. Möjlighet till telefonkontakt med smärtspecialist för konsultation finns på tfn Smärtavdelningen har ej möjlighet att: Överta ett långsiktigt omhändertagande av patienter som befinner sig i en aktiv utredningseller behandlingsfas. Detta innefattar även analgetikaförskrivning, sjukskrivning, intygsutfärdande m.m REMISSFÖRSLAG Fullständiga personuppgifter Med adress och telefonnummer till patienten. Uppgift om läkare med övergripande vårdansvar (Om annan än inremitterande) Specifik frågeställning Sannolik diagnos Smärtans duration relaterad till sjukdom/skada. Socialt Kortfattat, sjukersättning - hur lång tid? anställd/arbetslös?familj/ensamstående? Tidigare sjukdomar Tidigare sjukvårdskontakter. Tidigare smärtproblem. Psykosociala påfrestningar av vikt. Aktuell problematik Smärtdebut, smärtutredning, smärtintensitet, ev. smärtteckning med diskriptorer, sömnstörning. Tidigare utredningar och konsultationer Med resultat och konsultutlåtande, inklusive sjukgymnastik m.m. Aktuell medicinering (preparat, dos) Aktuella behandlingar och tidigare behandlingsförsök och utfall. Tidigare kontakt med smärtmottagning/smärtklinik. Tidigare rehabiliteringsmedicinska insatser Patient i arbetsför ålder som förfaller välutredd och adekvat behandlad, d.v.s. har smärtdiagnos men med komplex problematik, behov av en sammanhållen rehabilitering, nytt arbete, samarbete med försäkringskassan etc, bör remitteras till Rehab-medicin direkt.

3 Specialistvårdsremiss Eller ABD-avtalsangivelse vid utomlänspatient Remiss skickas till: Smärtavdelningen B42 AN IV kliniken, Karolinska univeritetssjukhus i Huddinge Stockholm Smärtsektionen, Anopivaklin, KS Solna Smärtsektionen vid ANOPIVA-kliniken Solna på Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder under dagtid specialiserad smärtdiagnostik och behandling. Smärtsektionen är en konsultverksamhet riktad till läkare inom slutenvård, primärvård och privat vård. Remissen krävs och behövs som underlag inför bedömning/behandling på Smärtsektionen. Alla remisser bedöms och prioriteras efter angelägenhetsgrad. Det är alltid remissens medicinska indikation som styr prioriteringen. Bedömning sker gällande inneliggande patient, alternativt av patient som kommer till vår smärtmottagning. Smärtsektionen har inga egna vårdplatser. Smärtsektionen är knuten till den Multidisciplinära smärtgruppen i Solna med specialister inom anestesi, barnanestesi, beroendevård, famakologi, käkkirurgi, neurokirurgi, neurologi, ortopedi, psykiatri, rehabiliteringsmedicin, samt reumatologi. Mer om Multidisciplinära smärtgruppen Solna Väntetider för besök på Smärtmottagningen 1) Förtur: Cancerrelaterad smärta. Besök på Smärtmottagningen inom 1 vecka. 2) Oprioriterad: Långvariga smärtproblem. Besök på Smärtmottagningen inom 3 månader. Telefontid För patienter till sjuksköterska: Måndag fredag 08:00 08:30 Allmänt Samtliga patienter som bedöms vid Smärtsektionen, ANOPIVA-kliniken Solna, Karolinska Universitetssjukhuset (eller annan enhet inom den Multidiciplinära smärtgruppen Solna) kommer via remiss. Detta gäller både mottagningspatienter och patienter som bedöms när de vårdas inneliggande på sjukhuset. Patienter med smärta ej kopplad till cancersjukdom bedöms nästan bara i samband med mottagningsbeök. Remissen skickas till: Smärtsektionen AnOpIVAklin, KS Solna, Smärtmottagningen AnOpIVAklin F200, KS i Solna Stockholm För att underlätta vår bedömning och förkorta väntetiderna, är det viktigt att läkarens remiss är fullständig. Utifrån remissen bedömer vi vilken smärtspecialist (från någon av de olika smärtspecialiteter som finns representerade i den Multidiciplinära smärtgruppen), som i första hand bör bedöma patienten. Följande uppgifter önskar vi få i remissen: Sjukhistorien, både i allmänhet och specifikt avseende smärtan. Sociala uppgifter (arbetar patienten eller är patienten sjukskriven, förtidspensionerad etc?). Tidigare kontakt med smärtmottagning/smärtklinik? Var? När? Hur löd bedömningen då? Aktuell problematik. Smärtdebut, utrednig, smärtintensitet, ev smärtteckning, sömnstörnig? Eventuella avvikelser vid undersökningen av patienten (t ex känselförändring). Vilka röntgenundersökningar som har gjorts (med anledning av smärtan). Vad såg man? Bifoga gärna röntgensvar. Vilka andra specialister har kontaktats? Hur löd bedömningen? Vilka farmakologiska och icke farmakologiska smärt-behandlingar har prövats eller pågår?

4 Resultat av det? Dessa uppgifter är viktiga för att vi snabbt ska kunna ta hand om patienten. Vid eventuell frågor om detta, ring gärna och tala med någon kollega på Smärtsektionen. Övrigt Väntetiden för besök hos oss är något varierande. Patienter med smärta kopplad till cancersjukdom kan vi vanligen handlägga inom några dagar till en vecka. När en poliklinisk remiss inkommit till Smärtsektionen skickas en bekräftelse till den remitterande enheten, samt till patienten. PAL-funktionen kvarligger alltid hos remitterande läkare. När bedömning och behandling är klar, återgår patienten till ordinarie ansvarig läkare för fortsatt omhändertagande. Kontaktuppgifter Möjlighet till telefonkontakt med smärtspecialist för konsultation finns: Måndag 07:45-16:30, tisdag torsdag 07:45-16:00 och fredag 08:30-14:30 Tel Smärtmottagning, Anestesikliniken, Danderyds sjukhus AB Vi bedriver specialiserad smärtdiagnostik och behandling till patienter inom sluten - och öppenvård avseende såväl akut som långvarig smärtproblematik samt cancerrelaterade smärtproblem, enligt den multiprofessionella struktur som motsvarar socialstyrelsens rekommendationer Remissen skickas till: An-Iv klin, smärtmottaggning, Danderyds sjukhus, Stockholm. Sekretariat/reception: Medicinsk sekreterare Måndag-torsdag kl 07:30-16:00 Fredag kl 07:30-15:30 Smärtmottagning, Södertälje sjukhus AB Smärtmottagningen eftersträvar att arbeta multidiciplinärt. Vi behandlar patienter med godartad långvarig smärta, cancerrelaterad smärta och postoperativ smärta samt andra akuta smärttillstånd. Vår roll är att uppfylla behovet av god smärtvård både internt och externt samt vara en resurs för primärvården och övrig specialistvård. Vi arbetar med att analysera individens specifika problem, det innebär att patienterna får god tid att redogöra för sina problem. Vi gör smärtanalys, ortopedmedicinsk, neurologisk undersökning och vid behov även kognitiv konceptualisering. Därefter ägnas mycket tid åt förklaringsmodeller för patienten ska förstå vad som händer i kroppen vid smärta. Tel kontakt: Karin Eklund, samordnare Remiss skickas till: Smärtmottagning, Södertälje sjukhus AB, Södertälje

5 Smärtmottagning, Smärtsektionen, Anestesikliniken, Södersjukhuset Smärtsektionen består av en öppenvårdsmottagning, en konsultverksamhet mot Södersjukhuset samt ett team för postoperativ smärtbehandling. Smärtmottagningens medarbetare tar hand om patienter som behöver avancerad postoperativ smärtbehandling. De utreder också och behandlar långvariga smärttillstånd hos cancerpatienter och patienter i livets slutskede. Målsättningen är att lindra och helst förebygga smärtan. Remiss skickas till: Smärtmottagning Söder sjukhuset, Stockholm Expedition: Tel , mån-fre kl , Konsultremisser som önskas bli besvarade samma dag måste faxas till Smärtsektionen fax 2234 före kl Det är också bra med en telefonkontakt till sjuksköterskeexpeditionen tel Smärt rehabilitering Sektionen för smärtrehabilitering, Smärtkliniken Capio S:t Görans Sjukhus AB åtar sig framför allt patienter med långvarig smärta av mer generaliserad art, inklusive nervsmärta, där ett mer uttalat rehabiliteringsbehov föreligger. Sektionen för smärtrehab har också gruppbehandlingsprogram. Remiss skickas per post till Smärtkliniken Capio S:t Görans Sjukhus AB, Stockholm. Smärtkliniken Smärtrehab Reception: Patientgrupp: Långvariga icke maligna smärttillstånd där utredning, medicinsk såväl som icke-farmakologisk behandling och längre rehabilitering är indicerad. Gemensam remissbedömning 1ggn/vecka Arbetssätt: Två sektioner APS (Acute Pain Service): Främst sjukhusets slutenvårdspatienter. Konsultation/bedömning av svåra smärttillstånd i kontakt med anestesiolog, sjuksköterska, sjukgymnast. Samarbete med Smärtteamen vid Beroendecentrum. Smärtrehab: Multiprofessionell/multidisciplinär bedömning och behandling i kontakt med rehabiliteringsmedicinsk läkare, psykiatriker, ortoped, sjukgymnast, KBT-terapeut. Möjlighet till multidisciplinär bedömning genom att specialistkompetens i rehabiliteringsmedicin, smärtlindring, psykiatri, reumatologi, anestesi finns tillgänglig inom verksamheten. Rehab program: Multiprofessionell gruppverksamhet för patienter med långvarig smärta. Smärtskola för patienter med fibromyalgi, whiplash och tortyröverlevare Smärtrehabilitering, Danderyds sjukhus Patientgrupp: Patienter med långvariga och komplexa smärttillstånd. Remissbedömning sker 1ggn/vecka, gemensam med Smärtmottagningen, Anestesi klin, DS, varannan vecka Arbetssätt: Sju multiprofessionella rehabiliteringsteam med läkare, sjuksköterska, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator. Profilområden är ryggsmärta, neuropatisk smärta, akuta whiplashtillstånd, nacksmärta, smärta hos unga vuxna, fibromyalgi samt smärta och ohälsa (utvärdering av KBT/ACT).

6 Möjlighet till multidisciplinär bedömning genom att specialistkompetens i rehabiliteringsmedicin, smärtlindring, psykiatri, ortopedi och invärtes medicin finns tillgänglig inom verksamheten. Delaktig i MDS, multidisciplinär smärtgrupp vid KS, Huddinge sjukhus). Sex team är geografiskt förlagda till Danderyds sjukhus och ett team på Huddinge sjukhus. Rehab program: Löpande intag med multiprofessionell bedömning och därefter rehabilitering med 2-4 aktiviteter/vecka under 4 månader. Rehabiliteringen är individuellt anpassad utifrån rehabiliteringspotential. Multiprofessionell funktionsbedömning kan utföras. Ryggcentra Stockholm Spine Center, Löwenströmska sjukhuset Patientgrupp: Patienter med långvarig smärta i nacke, bröst- o/e ländrygg som primärt smärtproblem. Gemensam remisshantering för ställningstagande bedömning av ortoped alternativt rehab läkare och sjukgymnast eller en komplett teambedömning Arbetssätt: Tre multiprofessionella rehabiliteringsteam med läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast, kiropraktor/naprapat. Möjlighet finns till interdisciplinär bedömning genom att specialistkompetens i rehabiliteringsmedicin, smärtlindring, allmänmedicin, geriatrik, psykiatri, anestesi, neurokirurgi och ortopedi finns tillgänglig inom verksamheten. Rehab program: Sammanhållna grupper med ca 8 pat/grupp. Mestadels 3 månader, intensiteten är 4 tim/dag, 2 dagar/vecka i 2 månader och därefter 1 dag/vecka i 1 månad. Möjlighet till individualiserad rehabilitering finns. Proxima Ryggcentrum, Nacka närsjukhus Patientgrupp: Patienter med rygg- och nackbesvär i yrkesför ålder. Arbetssätt: Fyra behandlingsteam med läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor, friskvårdare och en patientkoordinator. Samverkan med ryggkirurgimottagningen och Smärtmottagningen inom Nacka Närsjukhus Proxima AB. Rehab program: Individuellt anpassade rehabiliteringsprogram under 3 månader.

Förutsättningar och. m u I ti d i s c i P I i n ä r a bedömnings team i Sörmland

Förutsättningar och. m u I ti d i s c i P I i n ä r a bedömnings team i Sörmland . '""""""., Projektrapport 2002 Förutsättningar och behov av m u I ti d i s c i P I i n ä r a bedömnings team i Sörmland Projektrapporten utarbetat för RAR -Regionala Arbetsmiljö & Rehabiliteringsgruppen

Läs mer

2010-11-23 Riktlinje för rehabilitering av akuta rygg/nackbesvär. Inledning

2010-11-23 Riktlinje för rehabilitering av akuta rygg/nackbesvär. Inledning 1 2010-11-23 Riktlinje för rehabilitering av akuta rygg/nackbesvär Inledning Syfte Att erbjuda personer som insjuknar med akuta rygg- och nackbesvär snabb, likvärdig och kompetent bedömning och behandling

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Smärta & smärtlindring

Smärta & smärtlindring ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2008 Smärta & smärtlindring Rätt smärtlindring vid aborter och kejsarsnitt Årets smärtsjuksköterska, Birgitta Platon, berättar om

Läs mer

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi Avdelningen för somatisk specialistvård Rapport Specialiserad obesitasbehandling Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi 2010-02-22 Arbetsgrupp

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Vårdprogram för patienter med ländryggsbesvär

Vårdprogram för patienter med ländryggsbesvär Vårdprogram för patienter med ländryggsbesvär - en evidensbaserad översyn av behandlingsmetoder och omhändertagande December 2001 Projektgrupp Per Skarrie, leg sjukgymnast, tfn 036-32 44 64, per.skarrie@ltjkpg.se

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd Introduktion Det regionala vårdprogrammet om psykosocial onkologi och cancerrehabilitering som inom kort kommer ut i Södra Sjukvårdsregionen riktar sig till alla professioner som arbetar med cancerpatienter,

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Äldre med psykiska funktionshinder;

Äldre med psykiska funktionshinder; Äldre med psykiska funktionshinder; en kartläggning Delrapport 3 Intervjuer med äldre som har insatser från stadens äldreomsorg, med företrädare för brukarorganisationer samt med personal inom staden och

Läs mer

Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv

Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv Om författaren: Elisabeth Rasmusson är studerande på läkarprogrammet, termin 5, vid Lunds Universitet i Malmö.

Läs mer

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014.

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 1 DISA Diagnosgrupp I SAmarbete Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 2 Sammanfattning Alla sjukskrivna cancerpatienter erbjuds

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

1. Verksamhetens namn. 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov

1. Verksamhetens namn. 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov 1. Verksamhetens namn Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov består av följande funktioner: Länsenhet:

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

Landstinget Gävleborgs revisorer

Landstinget Gävleborgs revisorer Jämlik palliativ vård? Landstinget Gävleborgs revisorer Revisionsrapport Mars 2011 Karin Magnusson Innehåll Sammanfattning...3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund...... 5 1.2 Uppdrag och revisionsfråga... 5

Läs mer

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Processledare Maria Bolwig Sörmland maj 2015 Innehåll Inledning... 1 Rapportens avsändare och målgrupp... 2 Omfattning och disposition... 2 Historien om TRIS

Läs mer