Utfärdat: Produktnamn: Micro P 801. Säkerhetsdatablad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfärdat:020118 Produktnamn: Micro P 801. Säkerhetsdatablad"

Transkript

1 Säkerhetsdatablad Utfärdad: omarbetad: Version: 1 Namnet på produkten och företaget Tillverkare/leverantör: Produktnamn: THORD OHLSSON MICRO P 801 KEMISKA PRODUKTER AB Besiktningsvägen 2A LULEÅ Tel , Fax E-post Kemisk/teknisk produktbenämning: Microemulsion NÖDTELEFON: Användningsområde: 112 (begär giftinformation -dygnet runt) Ring vid övriga frågor om akuta Fordonstvätt/industriell rengöring förgiftningar - dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på 2 Farliga egenskaper Irriterar huden, risk för allvarliga ögonskador. HÄLSORISKER: Förtäring: Kan ge illamående, kräkningar, diarre och i övrigt liknande symtom som vid inandning. Redan små mängder som vid förtäring eller kräkning dragits ner i luftvägarna förorsakar hosta och ev. andningssvårigheter. Kemisk lunginflammation kan tillstöta inom 1 dygn. Inandning: Narkotisk vid höga ångkoncentrationer. Långvarig och omfattande inandning kan ge omtöckning, yrsel, huvudvärk och illamående. Långvarig inandning av höga halter kan orsaka medvetslöshet. Ögon/hud: Sveda vid stänk i ögonen, avfettar huden, vilket kan ge rodnad, hudsprickor och vid långvarig eller upprepad kontakt eksem. SÄKERHETSRISKER: Brännbar. MILJÖRISKER: Ej klassificerad som miljöfarlig. 3 Sammansättning/ämnenas klassificering Ämnen som ger varan dess farliga egenskaper Cas nr Halt Symbol R-fraser Petroleumdestillat, hydrerat lätta % Xn R65,66 C9-11 alkoholetoxilat (>80 % linjaritet), 4 EO % Xi R38,41 Primärt C11-alkoholetoxilat, 8EO % Xn R22,41 Tridecylalkoholetoxilat % Xn R22,41 Talgalkylaminetoxilat % Xn,N R22,38, 41,50/53 Natriumhydroxid <0,2% C R35 Dipropylenglykolmonometyleter % Riskfraser se punkt 15,16 Övriga ämnen: Tetranatrium N,N-bis(karboxymetyl)-L-glutamat Dipropylenglykol (Uppgifterna är typiska för produkten och är ej fullständiga eller en specifikation) 4 Första hjälpen Sida- 1

2 Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: Frisk luft. Tvätta huden om möjligt med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Skölj ögonen med vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Framkalla INTE kräkning. Ge inget att äta eller dricka. Kontakta läkare om inte snabb återhämtning sker. MEDICINSK INFORMATION: Dermatit kan uppstå efter långvarig eller upprepad exponering. Aspiration till lungorna kan orsaka kermisk lunginflammation. Dämpar aktiviteten i centrala nervsystemet. SYMTOM: Yrsel, huvudvärk, kväljningar, narkos, uttorkning av huden. Hudkontakt kan ge irritation. Inandning kan ge irritation av slemhinnorna. Kontakt med ögonen kan ge övergående smärtor. 5 Åtgärder vid brand Släckmedel: Speciella risker: Vatten, skum, pulver eller koldioxcid. Produkten är ej brandfarlig men kan underhålla förbränning. 6 Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp Saneringsmetoder: Skyddsåtgärder för miljön: PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER: Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ånga. PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING: Handskar av PVC (kragtyp). Vid risk för inandning av aerosol/dimma/spray, använd helmask med filter mot organiska gaser och ångor med inbyggt partikelfilter, skyddsfaktor 400 (endast gas). I oventilerade utrymmen, använd bärbar andningsapparat med öppet system, skyddsfaktor MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER: Förhindra förorening av mark och vatten. Förhindra utsläpp i avlopp, diken eller vattendrag genom att valla in vätskan med sand, jord eller annat lämpligt material. MINDRE SPILL: Valla in vätskan eller absorbera med sand, jord eller annat lämpligt absorptionsmedel. Samla upp och lägg i förslutningbar behållare för säkert omhändertagande. Placera läckande förpackningar i ett märkt fat eller ytterfat. Rengör förorenad yta med rengöringsmedel och vatten. Spola den förorenade ytan med stora mängder vatten. STÖRRE SPILL: Flytta till märkt förslutningsbar behållare för återvinning eller säker destruktion. Behandla rester som vid mindre spill. Se ovan. 7 Hantering och lagring Hantering: Lagring: Undvik långvarig eller upprepad kontakt med huden. Undvik inandning av ånga spray dimma. Undvik hantering över 73 grader C, annars kan produkten bilda brandfarliga/explosiva ång-luft-blandningar. Får inte tömmas i avloppsnätet. Förpackningen förvaras väl tillsluten. 8 Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder Förebyggande åtgärder: Personlig skyddsutrustning: Hanteras endast i väl ventilerade utrymmen. ANDNINGSSKYDD: Vid risk för inandning använd halvmask med filter mot organiska gaser och ångor med inbyggt partikelfilter skyddsfaktor 20 (endast gas). Sida- 2

3 Hygieniskt gränsvärde: ÖGONSKYDD: Vid risk för stänk tättslutande skyddsglasögon. HANDSKYDD: Handskar av nitrilgummi. HUDSKYDD: Normala arbetskläder. Kemikalieresistenta skyddsskor eller stövlar. 350 mg/m3 (avser petroleumdestillat) 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende: Lukt: Något trögflytande, svagt färgad vätska. Svag. ph koncentrat: C:a 10,6 ph i lösning (1% H 2 O) Kokpunkt/kokpunktsintervall C Smältpunkt/smältpunktsintervall: C Viskositet vid 20 C: mpa. s Flampunkt: C >100 Tändtemperatur: C Explosionsområde i luft: vol % Ångtryck vid 20 C: kpa/mbar 0,06 Ångdensitet (luft-1) Densitet vid 15 C: kg/m 3 C:a 952 Bulkdensitet: kg/m 3 Löslighet i vatten vid 20 C: Löslighet i organiska lösningsmedel: Fördelningskoefficient oktanol/vatten: vikt% vikt% log P ow Övriga data: Kan påverka vissa gummi och plastmaterial, starkt avfettande. (Dessa värden är typiska för produkten och skall ej ses som en specifikation) 10 Stabilitet och reaktivitet Stabilitet: Farliga sönderdelningsprodukter: Undvik värme, eld och gnistor. REAGERAR MED starka oxidationsmedel. Ingen känd. 11 Toxikologisk information Toxikologiska data: Petroliumdestillat AKUT TOXICITET - ORAL: LD50 förväntas vara mer än 2000 mg/kg. AKUT TOXICITET - DERMAL: LD50 förväntas vara mer än 2000 mg/kg. AKUT TOXICITET - INANDNING: LC50 förväntas vara över 5 mg/l. C9-11 alkoholetoxilat: LD50 (oralt, råtta): >2000 mg/kg. Sida- 3

4 Hudirritation (kanin): Måttlig. Allergi: (Magnusson-Kligman): Ej allergiframkallande. Primärt C-11-alkoholetoxilat: LD50 (oralt, råtta) mg/kg (uppskattat). Talgalkylaminetoxilat: LD50 (oralt, råtta) c:a mg/kg (uppskattat). Tetranatrium N,N-bis(karboxymetyl)-L-glutamat: LD 50 (oralt råtta) >2000 mg/kg. Dipropylenglykolmonometyleter: Akut oral tox. : >5000 mg/kg LD 50 (råtta) Akut derm. tox. : >19000 mg/kg LD 50 (kanin). Hälsoeffekter inandning: Höga ångkoncentrationer verkar irriterande på luftvägarnas slemhinnor. Höga koncentrationer kan ge huvudvärk, illamående, yrsel, trötthet och ev medvetslöshet. Långvarig eller upprepad inandning av ångor kan orsaka skador på nervsystemet. hudkontakt: ögonkontakt: förtäring: Specifika effekter: Verkar avfettande på huden och kan efter långvarig eller upprepad kontakt ge irritation och ev eksem. Ånga verkar irriterande, stänk i ögonen kan ge sveda. Verkar irriterande på slemhinnor. Kan orsaka illamående och kräkningar. Risk för kemisk lunginflammation om vätskan efter förtäring dras ner lungorna. Observera särskilt risken i samband med kräkning. KRONISKA EFFEKTER: Upprepad exponering påverkar nervsystemet. 12 Ekotoxikologisk information Bionedbrytbar: Petroleumdestillat: PERSISTENS/NEDBRYTBARHET: Potentiellt biologiskt nedbrytbar (Inherently biodegradable). BOD 5d (20 grader C): % av ThOD. BOD 28d (20 grader C): % av ThOD. C9-11 alkoholetoxilat/primärt C11-alkoholetoxilat: >60 % CO2, 28 dagar, Modifierad Sturm Test (OECD) 301B). Primär nedbrytbarhet >90 %.Uppfyller kraven i EG-förordningen rörande den biologiska nedbrytbarheten för tensider.* Primärt C-11-alkoholetoxilat:Produkten innehåller ämne som är bedömt som giftigt för vattenlevande organismer.* Tridecylalkoholetoxilat: Primär nedbrytbarhet >90 %. Uppfyller kraven i EG-förordningen rörande den biologiska nedbrytbarheten för tensider. 90 % DOC, 28 dagar, Modifierad OECD Screening Test (OECD 301E). <60 % BOD, 28 dagar, Modifierad MITI Test (OECD 301C).* Talgalkylaminetoxilat: <60 % BOD, 28 dagar. Closed Bottle test (OECD 301D). (Data uppskattade från tester på liknande produkter.) Mycket giftigt för vattenorganismer,kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Tetranatrium N,N-bis(karboxymetyl)-L-glutamat: Biologiskt lätt nedbrytbart Dipropylenglykolmonometyleter: BOD20/ThOD: 31,6%. Ekotoxicitet: -fisk Petroleumdestillat: Ej giftig för fisk. LC50 >100 mg/l. C9-11 alkoholetoxilat: LC50 (96h) 2,4 mg/l. Primärt C11-alkoholetoxilat: LC50 (96h) 5-10 mg/l. Tridecylalkoholetoxilat: LC50 (96h) 5-10 mg/l. Talgalkylaminetoxilat: LC50 (96h) 0,13 mg/l. Tetranatrium N,N-bis(karboxymetyl)-L-glutamat: LC 50 fisk, 96h: >100 mg/l. Dipropylenglykolmonometyleter: LC50 (Fathead minnow, 96h):>10000 mg/l -daphnia Petroleumdestillat: Ej giftigt för Daphnia. EC50 >100 mg/l. C9-11 alkoholetoxilat: EC50 (48h) 1-10 mg/l. Primärt C11-alkoholetoxilat: EC50 (48h) Tridecylalkoholetoxilat: EC 50 (48h) >10 mg/l Sida- 4

5 Talgalkylaminetoxilat: EC50 (48h) 0,17 mg/l. Tetranatrium N,N-bis(karboxymetyl)-L-glutamat: EC50, 48h: >100 mg/l. Dipropylenglykolmonometyleter: LC50 (48h): 1920 mg/l Bioackumulering: -alger -bakterier Petroleumdestillat: Ej giftigt för alger. IC50 > 100 mg/l. C9-11 alkoholetoxilat: EC50 (72h) 1-10 mg/l. Primärt C11-alkoholetoxilat: EC50 (72h) mg/l. Tridecylalkoholetoxilat: IC50 (72h) >10 mg/l. Tetranatrium N,N-bis(karboxymetyl)-L-glutamat: 72h EC50 >100 mg/l. Petroleumdestillat: Ej giftigt för bakterier. IC50 > 100 mg/l (uppskattat). Talgalkylaminetoxilat: EC50 (4h) Nitrifikationsbakterier 64 mg/l. Petroleumdestillat: Kan bioackumuleras. RENINGSVERK: Ej giftigt för organismer i avloppsreningsverk. EC50 > 100 mg/l. MOBILITET: Produkten flyter på vatten. Avdunstar delvis från vatten och markyta men en betydande mängd återstår efter en dag. Stora volymer kan tränga igenom marken och förorena grundvatten. C9-11 alkoholetoxilat: Ej trolig. Primärt C11-alkoholetoxilat: Bioackumulering inte trolig. Dipropylenglykolmonometyleter: log Pow: - 0,064 (beräknat värde). * Produkten innehåller ämne som är bedömt som giftigt för vattenlevande organismer. 13 Avfallshantering Se Rubrik 7 före hantering av produkten eller förpackningar. Rester och avfall från produkten skall omhändertas som miljöfarligt avfall. 14 Transportinformation RID/RID-S, ADR/ADR-S (bil-tåg): Ej tillämpligt. Klass: Ämnes-nr: Faronummer: IMDG (båt): Class: Page: EmS No: MFAG No: Marine pollutant: IATA (flyg): Class: FN-nr: Förpackningsgrupp: 15 Gällande bestämmelser Klassificering: Hälsoskadlig Symbol :Xn Andreaskors R-fraser: S-fraser: Innehåll: R65: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor R38: Irriterar huden. R41: Risk för allvarlig ögonskada R52/53: Skadligt för vattenlevande organismer,kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. S62: Vid förtäring framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. S51: Sörj för god ventilation. S26: Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S37/39: Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S23: Undvik inandning av dimma S24: Undvik kontakt med huden. Petroleumdestillat, hydrerat lätta, C9-11 alkoholetoxilat, primärt C11-alkoholetoxilat, tridecyl- Sida- 5

6 alkoholetoxilat, talgalkylaminetoxilat, Dipropylenglykolmonometyleter, Tetranatrium N,Nbis(karboxymetyl)-L-glutamat, 16 Övrig information R22 Farlig vid förtäring R35 Starkt frätande R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen. För ytterligare information ring ERC Signerad av: Utfärdare: Stefan Andersson Stefan Andersson Sida- 6

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se.

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se. Säkerhetsdatablad Utfärdad: 020703 Omarbetad:080402 Version: 1 Namnet på produkten och företaget Tillverkare/leverantör: Produktnamn: THORD OHLSSON KEMISKA PRODUKTER AB Besiktningsvägen 2A 973 45 LULEÅ

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namn på produkten och företaget. 2. Sammansättning / Uppgifter om beståndsdelar. 3. Farliga egenskaper.

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namn på produkten och företaget. 2. Sammansättning / Uppgifter om beståndsdelar. 3. Farliga egenskaper. 1. Namn på produkten och företaget. Handelsnamn: Epoxi ClearCoat A-komp Produktkod: Produkttyp: Epoxiharts Leverantör: Svenska Plast AB Adress: Fjärås Industriväg 11 Postadress: 439 74 Fjärås Telefon:

Läs mer

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II Sida 1 av 5 1. Namnet på produkten och företaget ClubShop AB Box 3055 600 03 NORRKÖPING Telefon: 011-13 16 17 Telefax: 011-16 74 45 Handelsnamn: Användningsområde: Borttagning av härdad screenfärg Telefon

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 942 www.bupi-cleaner.se Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1999-09-22 Revisionsdatum: 2011-09-12 Tryckdatum: 2011-09-12 Versionsnummer: 6 AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor sida 1, 6 1 Namn på produkten och företaget Produktnamn: Produktbenämning: Utfärdare: Tel vid olycksfall: Färgprodukt Miljöavd kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation 2 Farliga egenskaper Hälsorisker:

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER:

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON: Lim Nordisk

Läs mer

W&H Service Oil F1 MD400 Spray

W&H Service Oil F1 MD400 Spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Service Oil F1 MD400 Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Speed Cleaner Utfärdat: 2014-04-16 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140416 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

Säkerhetsdatablad. X1R DZL Dieselbooster Utfärdat: 2007-10-15 Versionnummer: 6 Omarbetad: 2012-10-10 Sid: 1

Säkerhetsdatablad. X1R DZL Dieselbooster Utfärdat: 2007-10-15 Versionnummer: 6 Omarbetad: 2012-10-10 Sid: 1 Utfärdat: 20071015 Versionnummer: 6 Omarbetad: 20121010 Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning Art.nr: 144-XXXX KEMI (Reg.nr): 311806-4 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 16/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 15002 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Omarbetad: 28/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Premium

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer