INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22"

Transkript

1 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN

2 ÄRENDE 8

3 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd Postadress: JÄRFÄLLA Malin Loiske Svanberg, Frivilligsamordnare Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

4 (25) Innehåll 1.ALLMÄNT Mål Delmål BESTÄLLARE OCH PROJEKTMOTTAGARE PROJEKTPERIOD LEVERERAT PROJEKTRESULTAT Volontärer Äldre Gruppverksamhet Samverkansgrupp Övrig verksamhet Förankring och verksamhetsutveckling PROJEKTRESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BESTÄLLNING År År ERFARENHETER...25

5 (25) 1.ALLMÄNT Järfälla Kommun sökte 2007 och beviljades stimulansbidrag för att utveckla frivilligarbete riktat mot verksamhetsområde äldreomsorg. Drygt 15,5 % av invånarna i Järfälla Kommun är över 65 år. För många äldre kan det sociala nätverket minska och studier visar att sociala kontakter och socialt stöd har en hälsofrämjande effekt. Behovet av sociala insatser som ligger utanför de biståndsbedömda insatserna, kommer i framtiden att utgöra ett viktigt komplement till den traditionella äldreomsorgen. Kommunen vill genom att utveckla och stödja det sociala frivilligarbetet inom kommunen förbättra livskvaliteten såväl hos äldre som hos anhörigvårdare. Då många äldre bor hemma allt längre ser kommunen ett behov av att öka förutsättningarna för enskilda människors inflytande och delaktighet, så att de kan uppnå en trygg livssituation i eget boende. Nästan 50 % av hela befolkningen i Sverige, väljer att i snitt lägga 14 timmar i månaden på frivilligarbete. Äldreomsorgen i Järfälla kommun såg därför ett behov av att kunna erbjuda kommunens invånare en lättillgänglig och flexibel struktur för socialt inriktat frivilligarbete. Frivilligorganisationer i Järfälla har en stor och redan etablerad kontaktyta och utgör också en viktig grund för såväl volontärer som brukare. Socialnämnden i Järfälla kommun har genom att etablerat en frivilligstruktur uppmuntrat såväl enskilda individer som organisationer att gemensamt arbeta med frågor som rör frivilligt engagemang inom det sociala området. Sedan oktober 2007 drivs projektet Socialt frivilligt arbete i äldreomsorgen på Järfälla Hemstöd. Frivilligsamordnaren har under drygt två år utvecklat en struktur för hur man bäst kan tillvarata det frivilligarbete som invånarna utför fram tillsammans med föreningar, organisationer och andra äldreverksamheter Då projektet inom äldreomsorgen haft som mål att samverka med redan befintliga frivilligorganisationer har volontärerna och frivilligarbetarna kunnat göra ett val i fråga om hur de vill engagera sig. Med en volontärverksamhet som hålls samman av kommunen kan den enskilda personen antingen engagera sig i avgränsade och tidsbegränsade uppdrag utan krav på att delta i övriga organisationsuppdrag, eller via de traditionella frivilligorganisationerna och föreningarna. Detta val gör det attraktivt

6 (25) att frivilligarbeta då det kan anpassas utifrån den enskilda volontärens/frivilligarbetarens intresse och behov. Genom detta når man en större målgrupp av frivilligarbetare. Den nätbaserade matchningsfunktion som tagits fram inom projektet underlättar matchningsarbetet för samtliga parter. Denna funktion bidrar till att projektet når ut till en större grupp av deltagare ur såväl ett brukar- och volontärperspektiv som ur ett organisationsperspektiv. Projektet är ett bra exempel inom kommunen på hur frivilligarbete knyter samman den civila, offentliga och frivilliga sektorn. Genom att strukturera upp det sociala frivilligarbetet inom kommunen erbjuder man såväl volontärer organisationer, föreningar och mottagare av insatsen förutsättningar till ett meningsfullt och aktivt liv. 1.1 Mål År 1 Att under år 2008 skapa en verksamhet i kommunen där man tillvaratar invånarnas intresse av att såväl utföra som att mottaga frivilliginsatser riktade mot dem som är 65 år och äldre. År 2 Att under 2009 utveckla den frivilligverksamhet som idag finns vid Järfälla Hemstöd så att den kan bli ett självklart alternativ att erbjuda i mötet med dem som är 65 år och äldre. Den samverkan som i dag sker med lokala föreningar och organisationer ska fortsätta så det erfarenhetsutbyte som påbörjats kan fördjupas. 1.2 Delmål

7 (25) År 1 Projektet ska erbjuda målgruppen 65 år och äldre såväl enskilda som kollektiva insatser, där man tar hänsyn till varje enskild individs intresse och behov. Kartläggning av efterfrågan på att få mottaga frivilliginsatser skall göras i samarbete med projektet Förebyggande hembesök hos äldre. För att nå ut till de över 80 år som fortfarande har eget boende ska samarbete med projekt Förebyggande hembesök hos äldre inledas. De blivande volontärerna ska ha möjligheten att välja om de vill göra sin insats i en samverkande organisation eller direkt genom kommunen. Samarbete om frivilliginsatser riktade till målgruppen skall inledas med frivilligorganisationer, intresseorganisationer och religiösa samfund. Det ska till hösten 2008 finnas ett webverktyg i form av en matchningsfunktion på Järfälla Kommuns hemsida tillgängligt för verksamheter, föreningar och volontärer. Det bör finnas ombud för frivilligarbete på alla äldreboende och i varje hemtjänst, samt på mötesplatserna. Dessa bör vara utbildade i frågan och kunna hänvisa vidare. Policy, rutiner och arbetssätt för frivilligarbete ska vara väl förankrade i kommunen och kända av personalen. Riktlinjer för socialt frivilligarbete i Järfälla Kommun ska tas fram innan 31/ En utvecklingsplan för projektet Frivilligarbete ska utarbetas för ytterligare ett år.

8 (25) År 2 En inventering av behovet av så kallad trygghetsringning ska göras. Utifrån resultat ska diskussioner inledas med berörda parter (föreningar, organisationer, volontärer och kommun) om hur en sådan struktur ska byggas upp. Under 2009 bör det ske kunskapsutbyten mellan kommunala verksamheter som kan samverka i fråga om äldres sociala innehåll i vardagen. Exempelvis mellan skolor och äldreboenden. Ta fram ett arbetssätt för hur man kan attrahera och rekrytera ungdomar att göra en social insats på boenden. Detta ska ske på så väl frivillig som på arvoderad basis. Få i gång frivilligverksamhet som riktar sig till dem över 65 år med annat modersmål än svenska. Fokus bör ligga på några få språkgrupper för att få bästa kvalitet i verksamhet. Denna verksamhet ska ske i samarbete med föreningar/organisationer som deltar i samverkansgruppen. Hemsidan ska vara väl känd hos volontär, såväl nuvarande som blivande, samt de bland de verksamheter som önskar ta i mot volontär. Stötta samverkansgruppen i att formera sig och bli en grupp som känner ett eget ansvar för och delaktighet i frivilligfrågan som rör äldreomsorg. Förslag till riktlinjer för socialt frivilligarbete i Järfälla Kommun ska tas fram innan 31/ , detta ska ske i samarbete med den politiska arenan i Järfälla som ett led i deltagandet i nätverket Utveckla överenskommelser med civilsamhället

9 (25) Ta fram en struktur för en eventuell fortsättning av projektet (praktiskt/strategiskt) Kartlägga deltagare i projektet, såväl utförare, mottagare som verksamheter.

10 (25) 2.BESTÄLLARE OCH PROJEKTMOTTAGARE Beställare är Äldreomsorgen/Eva Arvidsson. Projektmottagare är Järfällas invånare över 65 år samt de som önskar utföra en frivilliginsats oavsett ålder.

11 (25) 3. PROJEKTPERIOD Startdatum Slutdatum

12 (25) 4. LEVERERAT PROJEKTRESULTAT Den modell som nu används inom äldreomsorgen har under två år arbetats fram tillsammans med föreningar, organisationer och andra äldreverksamheter. Modellen syftar till att underlätta i kontakterna mellan civilsamhället och kommunen samt är till för att effektivisera och säkerställa att rätt kontakter och beslut tas när dessa parter skall samverka inom äldreomsorgens områden. 4.1 Volontärer Detta är den konkreta verksamheten där frivilliga gjort volontärinsatser inom såväl kommunala verksamheter som inom föreningar, organisationer och hemma hos äldre i ordinärt boende. Efterfrågan på insatser i såväl ordinärt boende som på särskilt boende/andra äldreverksamheter har varit stort. Som ett led i detta och för att underlätta för samtliga parter har Järfälla kommun tagit fram en hemsida som fungerar som en matchningstjänst mellan den som vill göra en insats och de som har uppdrag som de vill ha volontärer till, ex äldreboenden, mötesplaster och föreningar/organisationer. Denna sida är uppbyggd så att den lätt vid en ev. utvidgning till fler förvaltningar även kan användas av de verksamheter som finns inom dessa verksamhetsområden. Det finns i dagsläget flera sätt att anmäla sitt intresse för att bli volontär. Utöver hemsidan kan det ske antingen genom de samverkande föreningarna eller genom att maila eller ringa direkt till frivilligsamordnaren. I de två senare fallen så kontaktar alltid frivilligsamordnaren den blivande volontären och kallar till en intervju där den denne får berätta mer om sig själv samt fylla i en intresseanmälan. Frivilligsamordnaren berättar då om tillvägagångssättet för hur de får uppdrag samt informerar om de i Socialnämnden antagna principerna för frivilligarbete inom äldreomsorgen. 1 Utöver detta får de även information om att de är försäkrade 2 när de utför sitt uppdrag, informeras om tystandsfrågan 3 samt får information om de 1 Se bilaga 1. 2 De som får ett volontäruppdrag via frivilligsamordnaren eller någon annan kommunal äldreverksamhet omfattas av denna försäkring, 3 De omfattas ej av tystnadsplikt då de ej är anställda

13 (25) föreläsningar/utbildningar så erbjuds två till tre gånger per termin. När de senare matchas med ett uppdrag träffar frivilligsamordnaren dem ytterligare en gång för att skriva en överenskommelse om vad som gäller för det specifika uppdraget. När de ansöker om uppdrag via hemsidan så kontaktas de av den som lagt ut uppdraget och intervju med mera sker hos denne part. Det har under projekttiden anmälts sammanlagt 37 stycken volontärer. Fem stycken har inget uppdrag, då det inte passar för dem just nu av olika anledningar. Två stycken väntar på nytt uppdrag då de har ett varsitt avslutat uppdrag bakom sig, ytterligare två väntar på att få sitt första uppdrag. Nio stycken har uppdrag i en gruppaktivitet, elva stycken har ett uppdrag där de har inlett en eller flera besöksrelationer. En person har trygghetsringt. Resterande volontärer har valt att vänta med att inleda en besöksrelation. Majoriteten av volontärerna kommer i från någon av de samverkande organisationerna. De som gör enskilda besök gör i snitt ett besök i veckan á 1-2 timmar. Några har lagt många fler timmar i veckan och också funnits tillgängliga per telefon för den äldre. Fem volontärer bor utanför Järfälla kommun men väljer ändå att frivilligarbeta inom kommunens samordning. 4.2 Äldre 55 äldre har anmält sitt intresse för insatsen. Sju av dem har en avslutad besöksrelation bakom sig och två av dessa vill ha en ny. Fem stycken vill vänta av olika anledningar. Fem stycken har efter anmälan har ej varit nåbar när insats har kunnats erbjudas. Sex stycken har velat vänta när insats har kunnat erbjudas. Sexton stycken har en besöksrelation, en person fick i ställer ledsagning då detta var hennes behov och resterande femton väntar på att få inleda en besökrelation. Det finns i dagsläget således fler äldre än volontärer som vill inleda en besöksrelation. Majoriteten av dem som väntar på att få inleda en besöksrelation är män och detta beror på att det i dagsläget inte finns några manliga volontärer och de kvinnliga volontärerna vill helst besöka kvinnor. Tre av dem som väntar på att inleda

14 (25) besöksrelation bor i särskilt boende och volontärerna uttrycker önskemål om att helst besöka äldre i ordinärt boende. Alla äldre utom sexton har kommit i kontakt med frivilligsamordnare via hemstöds övriga verksamhet. De som inte kommit i kontakt med verksamheten via hemstöd har gjort det via sin biståndsbedömmare, distriktsarbetsterapeuten, Järfälla Rehab, kurator på Stroke-enhet, via anhöriga eller har ringt själva. En majoritet av de äldre efterfrågar främst att kunna få promenadsällskap eller möjligheten att kunna fika med någon. Några har också tydligt uttryckt en önskan om att kunna utöva ett visst intresse. Nästan hälften av de äldre som efterfrågat insatsen bor i Jakobsberg. Utöver de äldre som efterfrågat enskilda insatser tillkommer även de som deltagit i någon gruppaktivitet 4. Två äldre visade sig ha ytterligare behov och har via frivilligsamordnaren fått kontakt med biståndsbedömare för insatserna ledsagning och boendestöd. Ett flertal äldre har också kontaktat frivilligsamordnaren för att få information om föreningsliv och aktiviteter som de önskar delta i. 4.3 Gruppverksamhet Ett finskt eftermiddagscafé har drivits i samarbete med Mariakyrkan som också ansvarat för aktiviteten. En diakon för sverigefinskt arbete har hållit i varje träff, ordnat volontärer som funnits till hand som sångstöd samt ordnat en musiker. Mariakyrkan har också stått för musikerkostnaden. Frivilligsamordnaren har ordnat med lokalen på Barkarby mötesplats, tagit fram en affisch för verksamheten samt stått för utskick av den. Vid dessa tillfällen är det 5 stycken olika volontärer som deltar enligt ett rullande schema. Det finska onsdagskaféet i Barkarby har vid sex tillfällen under våren 2008 haft sammanlagt 76 besökare, vilket ger ett snitt på 12,7 besökare per tillfälle. Det finska kaféet har under hösten 2008 haft sammanlagt att 6 st. träffar med sammanlagt 75 besökare vilket ger ett snitt på 12,5 besökare per tillfälle. Under 2009 har denna verksamhet tagits över av en finsk präst och de har inte haft lika många tillfällen som under Se rubriken Gruppverksamhet

15 (25) I Kallhäll har det på motsvarande verksamhet deltagit mellan 1-4 personer per gång under Med så få deltagare i Kallhäll blev det inte någon fortsättning på detta under En av volontärerna från den finska verksamheten har i stället på eget initiativ lett gymnastik samt kaffestund på finska. De har träffats 13 gånger under hösten 2009 och har haft sammanlagt 120 besökare vilket ger ett snitt på 9,2 besökare per gång. Aspnäskyrkans har sedan hösten 2009 besökt Olovslunds äldreboende sista fredagen i månaden för att sjunga för de boende. Medlemmar ur anhörigföreningen och Röda korset har deltagot i tisdagscafeérna, vid Barkarby mötesplats. Det gjorde de redan innan projektstart men vissa av deltagarna där har valt att ingå under frivilligsamordningen för att kunna ta del av utbildningen/föreläsningarna för volontärer. 4.4 Samverkansgrupp I december 2007 bjöds en 40-tal föreningar in till en informationsträff om projektet. Ett tjugotal hörsammade inbjudan och ett tiotal av dessa gick sedan in i den samverkan som funnits inom ramen för projektet. Det finns inom projektet en samverkansgrupp som består av representanter från 10 föreningar och organisationer som har någon form av social verksamhet för äldre. Sammankallande och ordförande i denna grupp är frivilligsamordnaren. Detta är ett samarbete som fungerar mycket bra och som också varit en förutsättning för att såväl volontärverksamheten som arbetet med Överenskommelse med civilsamhället fungerat så väl. Samverkansgruppen har effektiviserat möjligheterna till att finna volontärer inom projektet, Det har också gett föreningarna/organisationerna en utökad kontaktyta som kommit respektive verksamhet till gagn i frågor som rör ex. volontärer, lokaler och kontakter 5. Utöver detta så har också samverkansgruppen 5 Se skrivelse ställd till kommunstyrelsens respektive socialnämndens ordföranden för att läsa om föreningarnas egna upplevelser av projektet. Bilaga 2.

16 (25) varit en bra kontaktyta för såväl Järfälla Hemstöd som för hela äldreomsorgen i fråga om att sprida och inhämta kunskap/information som berör äldre. Samverkansgruppen träffades sex gånger under 2008 och sex gånger under Följande föreningar och organisationer deltar: PRO Samorganisation i Järfälla, SPF Kvarnen, RPG, Mariakyrkan, Jakobsbergskyrkan, Järfälla Anhörigförening, Röda Korset i Järfälla, Varttuneet, Seniornet i Järfälla och Aspnäskyrkan. Målet har varit att gruppen ska träffas 3 ggr per termin för att diskutera innehåll i hur man tillsammans kan utveckla samverkansgruppen. Men det har också varit ett tillfälle för frivilligsamordnaren att ta del av vad som sker i föreningarna/organisationerna, kunna inventera vilket befintligt frivilligarbete som redan sker samt för att löpande kunna berätta om hur projektet utvecklar sig. Under våren 2008 fokuserade gruppen på att lära känna varandras verksamheter och på att ta fram en broschyr som berättar om frivilligverksamheten och den samverkan som pågår. Det blev två broschyrer, en som riktar sig till de äldre som ska mottaga insatsen och en som riktar sig till den som vill utföra insatsen. Dessa broschyrer har delats ut kontinuerligt under projektets gång. Under hösten 2008 diskuterades frågan om utbildningar och föreläsningar för de volontärer/föreningar/organisationer som deltagit i projektet. Under denna hösts andra möte fick gruppen besök av socialnämndens ordförande Björn Falkeblad som om sin och kommunens syn detta projekt och på frivilligarbete. Det fanns också möjlighet för gruppen att ställa frågor vilket flertalet gjorde. Under det sista mötet 2008 diskuterades det vilket fokus gruppens ska ha under Gruppen enades då om att fokusera på lokalfrågan för föreningar och vad en gemensam föreningslokal lokal skulle kunna betyda för framtida former av frivilligarbete, väntjänst och trygghetsringning. Alla föreningar och organisationer är överens om att detta är en stor förutsättning för att de bättre ska kunna samarbeta kring bland annat de frågor som lyfts i samverkansgruppen. För vissa av föreningarna är det svårt att träffas och diskutera dessa frågor då de inte har någonstans att vara. I vissa fall så lånar de lokaler på Järfälla hemstöd, men detta är inte hållbart i längden då de behövs för ordinarie verksamhet. Denna frågade arbetade sedan en särskild grupp med under våren 2009 och de kontaktade

17 (25) lokalansvariga i kommunen samt berörda politiker och förde fram sina synpunkter i frågan. Ur detta kom också tanken på en skrivelse 6 där de formulerade sina ståndpunkter men också hur de är beredda att också ta ansvar för att en sådan lokal ska kunna finnas och hållas levande. Utöver detta förde de i denna också fram sina synpunkter på hur arbetet inom projektet fungerat inom såväl samverkansgruppen som med kommunen. Samverkansgruppen har under 2009 haft besök av Bengt Eliasson i från Botkyrka kommun som berättat om deras arbete med att ta fram en lokal överenskommelse. De har även haft besök utav Mårthen Gunnarsson ifrån Täby Kommun som berättat om hur de samverkar med civilsamhället. Frivilligsamordnare har också enskilda möten med de deltagande organisationerna i samverkansgruppen. Främst rör det frågor om samarbeten kring gruppaktiviteter men också för att diskutera utvecklandet av den samverkan som inletts, samt svarat på och hänvisat vidare i övriga föreningsfrågor. 4.5 Övrig verksamhet Utbildningar/föreläsningar Under våren 2008 erbjöds två utbildningstillfällen för volontärerna. Det första handlade om Järfälla kommun och äldreomsorgen, det andra om demens och vikten av att låta äldre knyta samman sina liv i samtal med andra. Ytterligare två tillfällen var planerade under hösten Det var under hösten dock ingen utbildning för volontärerna, dels för att det inte tillkom tillräckligt många för att det ska gå att få ihop en bra grupp och dels för att man i samverkansgruppen diskuterade hur fler kan involveras i utvecklingen av utbildning för volontärer. 7 Under våren 2009 hölls två föreläsningstillfällen för volontärerna och de samverkande organisationerna/föreningarna. Vid det första tillfället var Stockholms 6 Se bilaga 1 7 Se samverkanspunkten för ytterligare information om detta.

18 (25) Stadsmission inbjudna och de berättade om sin volontärverksamhet och sin äldreverksamhet. Ett 40-tal personer deltog. Vid det andra tillfället var Med. dr Karin Sparring Björksten här och pratade om hur man kan bemöta äldre med psykiska funktionsnedsättningar. Även vid detta tillfälle deltog ett drygt 40-tal personer. Under hösten 2009 hölls det en föreläsning. Denna hölls av Med dr Karin Sparring- Björksten som berättade om sin forskning som rör området äldrejuridik, och det var främst fokus på juridik som berör äldre personer med demenssjukdom. Ca 35 personer deltog vid detta tillfälle. I maj 2009 hölls ett halvdagsseminarie för inbjudna tjänstemän och politiker i Järfälla. Seminariet berörde frågor som: frivilligverksamhet i äldreomsorg och den nationella överenskommelsen. Forskaren Andreas Linderyd var inbjuden och han berättade om sin senaste bok som berör frågan om politikens samverkan med civilsamhället. Ett tiotal personer deltog i detta seminarium. Ungdomsverksamhet Tillsammans med föreningen Ung Omsorg har Järfälla kommun haft ett projekt för att få äldre och yngre att mötas i sociala situationer. Under vårvintern 2008 testade man denna verksamhet under en vecka och beslutade sig sedan för att göra detta under sommaren stycken högstadieungdomar rekryterades till en verksamhet som pågick under tre veckor. Fokus låg på gruppaktiviteter för de äldre under ledning av ungdomarna. I maj skickade frivilligsamordnaren tillsammans med föreningen ut ett informationsbrev där man beskrev projektet, samt att det var helt kostnadsfritt för de särskilda boendena att delta. Det var också föreningen tillsammans med varje enhetschef på de särskilda boenden som tog fram en lista på lämpliga aktiviteter samt bestämde dagar och tider för dessa besök. Alla boenden tackade ja till dessa veckor, utom Björken där det var svårt att få något besked i och med bytet av utförare. Björken deltog dock de två sista veckorna i projektet. Ca 60 stycken högstadieungdomar anmälde sitt intresse för projektet varav ca 50 stycken togs in på intervju, och av dessa valdes 35 stycken ut till att delta i projektet.

19 (25) Tanken med en intervju var att ge ungdomarna en erfarenhet av hur det går till att söka ett jobb ( 80 % uppgav att det var deras första arbetsintervju). Främsta skälet till att man inte kom med i projektet var att man antingen inte var hemma de veckor som var aktuella eller att man visade ett uppenbart ointresse för projektet. Projektet inleddes sedan med en kick-off för de deltagande ungdomarna. Aktiviteter som genomfördes på äldreboendena var bl.a. allsång, tipspromenader, midsommarfirande, fika, bingo, och tv-spel. Antalet äldre som deltog i aktiviteterna varierade mycket mellan de olika boendena. Ung Omsorg uppskattar att vid ex. allsång var det mellan äldre som deltog men att det efteråt var mellan 5-10 äldre som aktivt deltog och pratade med ungdomarna. 8 Den respons som gavs till ungdomarna direkt från de äldre och personal var mycket bra. Samarbete med gymnasieskola Ungdomar i årskurs ett på vård- och omsorgsprogrammet gjorde under vintern 2008 en social praktik 9 som fokuserar på mötet mellan människor. De deltog vid fyra tillfällen 2,5 timmar per gång på ett boende. 10 Tre boenden deltog i detta, Olovslund, Björken och Linden. Tre grupper á fem ungdomar var ute vid varje tillfälle. I de utvärderingar som Didaktus gjorde med sina elever så svarade de bland annat: det är sånt här som gör att man känner att man valt rätt linje, när får vi göra det här igen, roligt att få träffa äldre. Detta var en provomgång som föll väl ut och under våren lämnade frivilligsamordnaren över uppdraget till Järfälla Vård och omsorg för fortsatt samarbete om social praktik som en del av vård- och omsorgsprogrammets utbildning. Hemsida Hemsidan för frivilligverksamheten är beställd och har lanserats under hösten Tanken med denna sida är att underlätta för Järfällas invånare att göra en insats för någon äldre, samt för uppdragsgivare att hitta volontärer. Hemsidan har fokus på att vara så användarvänlig som möjlig för att även de som är datorovana lätt ska kunna 8 Ibid. 9 Se bifogat dokument för ytterligare information om ungdomarnas uppdrag 10 Linden, Olofslund och Björken deltar.

20 (25) hitta på den. Detta är viktigt så en majoritet av dem som idag är gör en insats är äldre och i många fall inte så datorvana. Utöver det så bör också denna hemsida attrahera yngre att göra en insats. Det är viktigt för verksamheten att synas i många olika sammanhang och flera olika medier. Programmet som kommer användas är framtaget tillsammans med Nacka Kommun som också kommer att använda sig av detta i sin frivilligverksamhet. I och med hemsidans lansering så övergick också den konkreta volontärmatchningen till att bli en permanent del av Järfälla hemstöd. Verksamheten kallas för frivilligsamordningen och har samma telefon- och kontakttider som Actionscentralen på Järfälla hemstöd. Trygghetsringning Samtal om trygghetsringning inleddes med samverkansgruppen under Men det har varit en svår fråga att driva då det idag inte finns varken ekonomiska eller lokalmässig resurser för att bedriva den typen av frivilligarbete. Frivilligsamordnaren har också hjälpt Järfälla Anhörigförening att skriva en projektplan för föreningens öppna telefonlinje 11. Tv-spel Tv-spel introducerades under sommaren 2008 på Kallhälls dagverksamhet/mötesplatsen, Björken och Olofslund. Frivilligsamordnaren har vid 4 tillfällen varit med i Kallhäll och introducerat spelet. Av dem som behärskar att spela det så har det varit mycket uppskattat. De tycker att det känns kul att känna sig bra på något och ett flertal av dem som bara tittar på aktiviteten tycker det är roligt att det händer något nytt som de kan samlas runt. Detta är en verksamhet som man hoppas kunna utvecklas ytterligare med hjälp av frivilliga som är intresserade av frågan. 11 Föreningen kallar det för jourhavande anhörigvårdare

21 (25) 4.6 Förankring och verksamhetsutveckling Förankring Under förankringsfasen av projektet (tom feb 2008) höll frivilligsamordnaren 34 interna och externa förankringsmöten. Dessa skedde främst med hemtjänst, särskilda boenden och primärvården. Under våren skedde det fler möten med primärvården. De var mycket intresserade av verksamheten och bland annat har distriktsarbetsterapeuter och distriktssjukgymnaster vänt sig till frivilligsamordnaren för förfrågan om frivilliginsats. De har också i enstaka fall vänts sig till verksamheten för att få veta var de kan vända sig i denna fråga för personer som är yngre än 65 år. Det har dock varit svårt att få kontakt med vårdcentralerna och den viktiga kanalen som distriktssköterskorna utgör. Utöver dessa möten har frivilligsamordnaren haft regelbunden kontakt med den geriatriska kliniken för att informera om vad som hänt i projektet samt skickat ut aktuella broschyrer för projektet. Frivilligsamordnaren har vid två tillfällen besökt KPR för att berätta om verksamheten. Frivilligsamordnaren har också besökt Studieförbundet vuxenskolans Afasiverksamhet samt informerat en gång per termin om verksamheten på kommunens egna anhörigcirklar. Studiebesök och föreläsningar Studiebesök har under projekttiden genomförts i följande verksamheter: Norrköpings Kommun, Sundbybergs frivilligverksamhet, Uppsala kommun, Bozorgan (persisk dagverksamhet i Uppsala), Nacka kommun, stadsdelen Hägersten-Liljeholmen, och Göteborgs Stad. Lidingö, Nacka, Upplands bro och Sollentuna Kommun har besökt frivilligsamordnaren för att se hur man i Järfälla organiserar frivilligverksamhet riktat till äldreomsorgen. Utöver detta tillkommer de kommuner som mailat eller ringt för att ta del av kommunens erfarenheter gällande detta. Nacka och Järfälla har inlett ett mer regelbundet erfarenhetsutbyte och frivilligsamordnarna från respektive kommun träffas ca tre ggr per termin. Ur dessa

22 (25) möten har bland annat hemsidan kommit, där Järfälla och Nacka använder sig av samma programvara. Detta innebär att de gemensamt påverkat innehållet i programvaran för matchningsfunktionen av volontärer. Ett flertal andra stockholmskommuner är nu intresserade av att använda sig av samma program. Utöver detta har frivilligsamordnaren i december föreläst på en nätverksträff för hälsosamt åldrande vid Centrum för folkhälsa. Nätverk och seminarier Under våren 2008 deltog frivilligsamordnare vid två seminarier som båda behandlat frågan om samverkan mellan kommun och föreningsliv. Frivilligsamordnaren deltog också under hösten 2008 i en tvådagarsträff i Umeå för dem som jobbar med frivilligfrågor eller i frivilligcentraler. Denna träff är en del av "Nationella stödstrukturer för frivilligcentralerna som får medel från Socialdepartementet. Järfälla kommun är också sedan hösten 2007 deltagare i SKL:s nätverk Strategisk samverkan med civilsamhället. Frivilligsamordnaren har deltagit vid samtliga tillfällen under I augusti 2008 deltog frivilligsamordnaren i nätverkets studieresa till Dundee, Skottland. Via detta nätverk togs det initiativ av Järfälla kommun och Upplands-Väsby kommun till att bilda ett regionalt nätverk för stockholmsregionens kommuner, tre träffar hölls under 2009 Järfälla kommun är medlem i Forum för frivilligt socialt arbete. Hösten 2008 gjorde den svenska regeringen en överenskommelse på nationell nivå med föreningar och organisationer som arbetar med sociala frågor. Utifrån detta har ett flertal kommuner börjat arbeta med frågan om lokala överenskommelser med civilsamhället. SKL startade därför våren 2009 ett nätverk för dessa kommuner. Socialnämnden har åtagit sig att representera kommunen i SKL:s nätverk Skapa överenskommelser med civilsamhället och representeras politiskt av socialnämndens ordförande Björn Falkeblad och på tjänstemannasidan av frivilligsamordnare Malin Svanberg. I nätverket deltar ett 20-tal kommuner i Sverige som också påbörjat denna process. Nätverket träffas två-tre gånger per termin.

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Äldreomsorgskontoret PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Delrapport 060915 Projektledare Ann-Christine Mohlin 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. INLEDNING 3 2. PROJEKTORGANISATION 3 3. SYFTE 3 4. MÅL 3 5. METOD

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Arbetsutskott Marie Normalm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2014-03-25 Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Tisdag den 15 april 2014,

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Frivilligcentralen i Umeå

Frivilligcentralen i Umeå Frivilligcentralen i Umeå Idéer och arbetssätt Ett sätt att skapa sociala nätverk Mattias Gillow 2009 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Syfte...3 3 Avgränsning...3 4 Metod...3 5 Vad är en frivilligcentral?...3

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-07

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-07 Socialnämndens arbetsutskott Maria Sandberg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2011-04-28 Socialnämnden Torsdagen den 28 april 2011 Lastberget Konferens och upplevelse i Bålsta Socialnämnden kommer att

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

PROJEKTPLAN-SOCIALA INNEHÅLLET.DOC

PROJEKTPLAN-SOCIALA INNEHÅLLET.DOC PROJEKTPLAN Titel: PROJEKTPLAN Projekt: Stimulansmedel Delprojekt: Sociala innehållet- Träffpunkter Beställare: Rose-Marie Carlsson Version: 1 Skriven av: Mattias Gillow Datum: 2008-10-31 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Vännäs Frivilligcenter

Vännäs Frivilligcenter Vännäs kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Västerbottens läns Landsting Vännäs vårdcentral Närmre-projektet (Rapport: Anita Helgesson) Vännäs Frivilligcenter Från "Anhörig 300"- utveckling av stöd till

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Redovisning av projektet Brandsäkerhet hos äl d- re i Stockholms stad

Redovisning av projektet Brandsäkerhet hos äl d- re i Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBIL DNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2013-01-08 Handläggare: Git Skog Telefon: +46 8-508 36 217 Till Äldrenämnden 19 februari 2013 Redovisning av projektet Brandsäkerhet

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Anhörigstöd mitt i livet

Anhörigstöd mitt i livet Anhörigstöd mitt i livet - att utforma och testa en samverkansmodell för anhörigstöd riktat till yrkesverksamma anhöriga. Ett samverkansprojekt mellan näringsliv och Vallentuna och Täby kommuner. Slutrapport

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Frivillighet Tre länder Tre kommuner

Frivillighet Tre länder Tre kommuner Frivillighet Tre länder Tre kommuner Bakgrund Samverkan kring barn och unga 2008: Nystart för samverkansarbetet 2009: Laholm ska bli en av Sveriges bästa för barn och unga att växa upp och leva i. För

Läs mer

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S)

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) 2015-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2015/563-709 Socialnämnden Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) Förslag till beslut Socialnämnden noterar

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

PåGång. Projektutvärdering 2009-09-01 2011-01-01 2011-02-28 1(7) Mia Eriksson Samordnare Samspelet. PåGång. 054 540 52 58 maria.eriksson3@karlstad.

PåGång. Projektutvärdering 2009-09-01 2011-01-01 2011-02-28 1(7) Mia Eriksson Samordnare Samspelet. PåGång. 054 540 52 58 maria.eriksson3@karlstad. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-02-28 1(7) Mia Eriksson Samordnare Samspelet PåGång 054 540 52 58 maria.eriksson3@karlstad.se PåGång Projektutvärdering 2009-09-01 2011-01-01 Post- och

Läs mer

Resumé - upprinnelsen

Resumé - upprinnelsen Aktuellt nationellt - Äldre Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden - Vanvård och upprättelse - Missbruk

Läs mer

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Ks 2007:422 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Fastställt

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15 Plats: Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Ledamöter: Ingalill Alsterlind SKPF ordförande Lennart Andersson RPG Kerstin

Läs mer