INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22"

Transkript

1 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN

2 ÄRENDE 8

3 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd Postadress: JÄRFÄLLA Malin Loiske Svanberg, Frivilligsamordnare Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

4 (25) Innehåll 1.ALLMÄNT Mål Delmål BESTÄLLARE OCH PROJEKTMOTTAGARE PROJEKTPERIOD LEVERERAT PROJEKTRESULTAT Volontärer Äldre Gruppverksamhet Samverkansgrupp Övrig verksamhet Förankring och verksamhetsutveckling PROJEKTRESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BESTÄLLNING År År ERFARENHETER...25

5 (25) 1.ALLMÄNT Järfälla Kommun sökte 2007 och beviljades stimulansbidrag för att utveckla frivilligarbete riktat mot verksamhetsområde äldreomsorg. Drygt 15,5 % av invånarna i Järfälla Kommun är över 65 år. För många äldre kan det sociala nätverket minska och studier visar att sociala kontakter och socialt stöd har en hälsofrämjande effekt. Behovet av sociala insatser som ligger utanför de biståndsbedömda insatserna, kommer i framtiden att utgöra ett viktigt komplement till den traditionella äldreomsorgen. Kommunen vill genom att utveckla och stödja det sociala frivilligarbetet inom kommunen förbättra livskvaliteten såväl hos äldre som hos anhörigvårdare. Då många äldre bor hemma allt längre ser kommunen ett behov av att öka förutsättningarna för enskilda människors inflytande och delaktighet, så att de kan uppnå en trygg livssituation i eget boende. Nästan 50 % av hela befolkningen i Sverige, väljer att i snitt lägga 14 timmar i månaden på frivilligarbete. Äldreomsorgen i Järfälla kommun såg därför ett behov av att kunna erbjuda kommunens invånare en lättillgänglig och flexibel struktur för socialt inriktat frivilligarbete. Frivilligorganisationer i Järfälla har en stor och redan etablerad kontaktyta och utgör också en viktig grund för såväl volontärer som brukare. Socialnämnden i Järfälla kommun har genom att etablerat en frivilligstruktur uppmuntrat såväl enskilda individer som organisationer att gemensamt arbeta med frågor som rör frivilligt engagemang inom det sociala området. Sedan oktober 2007 drivs projektet Socialt frivilligt arbete i äldreomsorgen på Järfälla Hemstöd. Frivilligsamordnaren har under drygt två år utvecklat en struktur för hur man bäst kan tillvarata det frivilligarbete som invånarna utför fram tillsammans med föreningar, organisationer och andra äldreverksamheter Då projektet inom äldreomsorgen haft som mål att samverka med redan befintliga frivilligorganisationer har volontärerna och frivilligarbetarna kunnat göra ett val i fråga om hur de vill engagera sig. Med en volontärverksamhet som hålls samman av kommunen kan den enskilda personen antingen engagera sig i avgränsade och tidsbegränsade uppdrag utan krav på att delta i övriga organisationsuppdrag, eller via de traditionella frivilligorganisationerna och föreningarna. Detta val gör det attraktivt

6 (25) att frivilligarbeta då det kan anpassas utifrån den enskilda volontärens/frivilligarbetarens intresse och behov. Genom detta når man en större målgrupp av frivilligarbetare. Den nätbaserade matchningsfunktion som tagits fram inom projektet underlättar matchningsarbetet för samtliga parter. Denna funktion bidrar till att projektet når ut till en större grupp av deltagare ur såväl ett brukar- och volontärperspektiv som ur ett organisationsperspektiv. Projektet är ett bra exempel inom kommunen på hur frivilligarbete knyter samman den civila, offentliga och frivilliga sektorn. Genom att strukturera upp det sociala frivilligarbetet inom kommunen erbjuder man såväl volontärer organisationer, föreningar och mottagare av insatsen förutsättningar till ett meningsfullt och aktivt liv. 1.1 Mål År 1 Att under år 2008 skapa en verksamhet i kommunen där man tillvaratar invånarnas intresse av att såväl utföra som att mottaga frivilliginsatser riktade mot dem som är 65 år och äldre. År 2 Att under 2009 utveckla den frivilligverksamhet som idag finns vid Järfälla Hemstöd så att den kan bli ett självklart alternativ att erbjuda i mötet med dem som är 65 år och äldre. Den samverkan som i dag sker med lokala föreningar och organisationer ska fortsätta så det erfarenhetsutbyte som påbörjats kan fördjupas. 1.2 Delmål

7 (25) År 1 Projektet ska erbjuda målgruppen 65 år och äldre såväl enskilda som kollektiva insatser, där man tar hänsyn till varje enskild individs intresse och behov. Kartläggning av efterfrågan på att få mottaga frivilliginsatser skall göras i samarbete med projektet Förebyggande hembesök hos äldre. För att nå ut till de över 80 år som fortfarande har eget boende ska samarbete med projekt Förebyggande hembesök hos äldre inledas. De blivande volontärerna ska ha möjligheten att välja om de vill göra sin insats i en samverkande organisation eller direkt genom kommunen. Samarbete om frivilliginsatser riktade till målgruppen skall inledas med frivilligorganisationer, intresseorganisationer och religiösa samfund. Det ska till hösten 2008 finnas ett webverktyg i form av en matchningsfunktion på Järfälla Kommuns hemsida tillgängligt för verksamheter, föreningar och volontärer. Det bör finnas ombud för frivilligarbete på alla äldreboende och i varje hemtjänst, samt på mötesplatserna. Dessa bör vara utbildade i frågan och kunna hänvisa vidare. Policy, rutiner och arbetssätt för frivilligarbete ska vara väl förankrade i kommunen och kända av personalen. Riktlinjer för socialt frivilligarbete i Järfälla Kommun ska tas fram innan 31/ En utvecklingsplan för projektet Frivilligarbete ska utarbetas för ytterligare ett år.

8 (25) År 2 En inventering av behovet av så kallad trygghetsringning ska göras. Utifrån resultat ska diskussioner inledas med berörda parter (föreningar, organisationer, volontärer och kommun) om hur en sådan struktur ska byggas upp. Under 2009 bör det ske kunskapsutbyten mellan kommunala verksamheter som kan samverka i fråga om äldres sociala innehåll i vardagen. Exempelvis mellan skolor och äldreboenden. Ta fram ett arbetssätt för hur man kan attrahera och rekrytera ungdomar att göra en social insats på boenden. Detta ska ske på så väl frivillig som på arvoderad basis. Få i gång frivilligverksamhet som riktar sig till dem över 65 år med annat modersmål än svenska. Fokus bör ligga på några få språkgrupper för att få bästa kvalitet i verksamhet. Denna verksamhet ska ske i samarbete med föreningar/organisationer som deltar i samverkansgruppen. Hemsidan ska vara väl känd hos volontär, såväl nuvarande som blivande, samt de bland de verksamheter som önskar ta i mot volontär. Stötta samverkansgruppen i att formera sig och bli en grupp som känner ett eget ansvar för och delaktighet i frivilligfrågan som rör äldreomsorg. Förslag till riktlinjer för socialt frivilligarbete i Järfälla Kommun ska tas fram innan 31/ , detta ska ske i samarbete med den politiska arenan i Järfälla som ett led i deltagandet i nätverket Utveckla överenskommelser med civilsamhället

9 (25) Ta fram en struktur för en eventuell fortsättning av projektet (praktiskt/strategiskt) Kartlägga deltagare i projektet, såväl utförare, mottagare som verksamheter.

10 (25) 2.BESTÄLLARE OCH PROJEKTMOTTAGARE Beställare är Äldreomsorgen/Eva Arvidsson. Projektmottagare är Järfällas invånare över 65 år samt de som önskar utföra en frivilliginsats oavsett ålder.

11 (25) 3. PROJEKTPERIOD Startdatum Slutdatum

12 (25) 4. LEVERERAT PROJEKTRESULTAT Den modell som nu används inom äldreomsorgen har under två år arbetats fram tillsammans med föreningar, organisationer och andra äldreverksamheter. Modellen syftar till att underlätta i kontakterna mellan civilsamhället och kommunen samt är till för att effektivisera och säkerställa att rätt kontakter och beslut tas när dessa parter skall samverka inom äldreomsorgens områden. 4.1 Volontärer Detta är den konkreta verksamheten där frivilliga gjort volontärinsatser inom såväl kommunala verksamheter som inom föreningar, organisationer och hemma hos äldre i ordinärt boende. Efterfrågan på insatser i såväl ordinärt boende som på särskilt boende/andra äldreverksamheter har varit stort. Som ett led i detta och för att underlätta för samtliga parter har Järfälla kommun tagit fram en hemsida som fungerar som en matchningstjänst mellan den som vill göra en insats och de som har uppdrag som de vill ha volontärer till, ex äldreboenden, mötesplaster och föreningar/organisationer. Denna sida är uppbyggd så att den lätt vid en ev. utvidgning till fler förvaltningar även kan användas av de verksamheter som finns inom dessa verksamhetsområden. Det finns i dagsläget flera sätt att anmäla sitt intresse för att bli volontär. Utöver hemsidan kan det ske antingen genom de samverkande föreningarna eller genom att maila eller ringa direkt till frivilligsamordnaren. I de två senare fallen så kontaktar alltid frivilligsamordnaren den blivande volontären och kallar till en intervju där den denne får berätta mer om sig själv samt fylla i en intresseanmälan. Frivilligsamordnaren berättar då om tillvägagångssättet för hur de får uppdrag samt informerar om de i Socialnämnden antagna principerna för frivilligarbete inom äldreomsorgen. 1 Utöver detta får de även information om att de är försäkrade 2 när de utför sitt uppdrag, informeras om tystandsfrågan 3 samt får information om de 1 Se bilaga 1. 2 De som får ett volontäruppdrag via frivilligsamordnaren eller någon annan kommunal äldreverksamhet omfattas av denna försäkring, 3 De omfattas ej av tystnadsplikt då de ej är anställda

13 (25) föreläsningar/utbildningar så erbjuds två till tre gånger per termin. När de senare matchas med ett uppdrag träffar frivilligsamordnaren dem ytterligare en gång för att skriva en överenskommelse om vad som gäller för det specifika uppdraget. När de ansöker om uppdrag via hemsidan så kontaktas de av den som lagt ut uppdraget och intervju med mera sker hos denne part. Det har under projekttiden anmälts sammanlagt 37 stycken volontärer. Fem stycken har inget uppdrag, då det inte passar för dem just nu av olika anledningar. Två stycken väntar på nytt uppdrag då de har ett varsitt avslutat uppdrag bakom sig, ytterligare två väntar på att få sitt första uppdrag. Nio stycken har uppdrag i en gruppaktivitet, elva stycken har ett uppdrag där de har inlett en eller flera besöksrelationer. En person har trygghetsringt. Resterande volontärer har valt att vänta med att inleda en besöksrelation. Majoriteten av volontärerna kommer i från någon av de samverkande organisationerna. De som gör enskilda besök gör i snitt ett besök i veckan á 1-2 timmar. Några har lagt många fler timmar i veckan och också funnits tillgängliga per telefon för den äldre. Fem volontärer bor utanför Järfälla kommun men väljer ändå att frivilligarbeta inom kommunens samordning. 4.2 Äldre 55 äldre har anmält sitt intresse för insatsen. Sju av dem har en avslutad besöksrelation bakom sig och två av dessa vill ha en ny. Fem stycken vill vänta av olika anledningar. Fem stycken har efter anmälan har ej varit nåbar när insats har kunnats erbjudas. Sex stycken har velat vänta när insats har kunnat erbjudas. Sexton stycken har en besöksrelation, en person fick i ställer ledsagning då detta var hennes behov och resterande femton väntar på att få inleda en besökrelation. Det finns i dagsläget således fler äldre än volontärer som vill inleda en besöksrelation. Majoriteten av dem som väntar på att få inleda en besöksrelation är män och detta beror på att det i dagsläget inte finns några manliga volontärer och de kvinnliga volontärerna vill helst besöka kvinnor. Tre av dem som väntar på att inleda

14 (25) besöksrelation bor i särskilt boende och volontärerna uttrycker önskemål om att helst besöka äldre i ordinärt boende. Alla äldre utom sexton har kommit i kontakt med frivilligsamordnare via hemstöds övriga verksamhet. De som inte kommit i kontakt med verksamheten via hemstöd har gjort det via sin biståndsbedömmare, distriktsarbetsterapeuten, Järfälla Rehab, kurator på Stroke-enhet, via anhöriga eller har ringt själva. En majoritet av de äldre efterfrågar främst att kunna få promenadsällskap eller möjligheten att kunna fika med någon. Några har också tydligt uttryckt en önskan om att kunna utöva ett visst intresse. Nästan hälften av de äldre som efterfrågat insatsen bor i Jakobsberg. Utöver de äldre som efterfrågat enskilda insatser tillkommer även de som deltagit i någon gruppaktivitet 4. Två äldre visade sig ha ytterligare behov och har via frivilligsamordnaren fått kontakt med biståndsbedömare för insatserna ledsagning och boendestöd. Ett flertal äldre har också kontaktat frivilligsamordnaren för att få information om föreningsliv och aktiviteter som de önskar delta i. 4.3 Gruppverksamhet Ett finskt eftermiddagscafé har drivits i samarbete med Mariakyrkan som också ansvarat för aktiviteten. En diakon för sverigefinskt arbete har hållit i varje träff, ordnat volontärer som funnits till hand som sångstöd samt ordnat en musiker. Mariakyrkan har också stått för musikerkostnaden. Frivilligsamordnaren har ordnat med lokalen på Barkarby mötesplats, tagit fram en affisch för verksamheten samt stått för utskick av den. Vid dessa tillfällen är det 5 stycken olika volontärer som deltar enligt ett rullande schema. Det finska onsdagskaféet i Barkarby har vid sex tillfällen under våren 2008 haft sammanlagt 76 besökare, vilket ger ett snitt på 12,7 besökare per tillfälle. Det finska kaféet har under hösten 2008 haft sammanlagt att 6 st. träffar med sammanlagt 75 besökare vilket ger ett snitt på 12,5 besökare per tillfälle. Under 2009 har denna verksamhet tagits över av en finsk präst och de har inte haft lika många tillfällen som under Se rubriken Gruppverksamhet

15 (25) I Kallhäll har det på motsvarande verksamhet deltagit mellan 1-4 personer per gång under Med så få deltagare i Kallhäll blev det inte någon fortsättning på detta under En av volontärerna från den finska verksamheten har i stället på eget initiativ lett gymnastik samt kaffestund på finska. De har träffats 13 gånger under hösten 2009 och har haft sammanlagt 120 besökare vilket ger ett snitt på 9,2 besökare per gång. Aspnäskyrkans har sedan hösten 2009 besökt Olovslunds äldreboende sista fredagen i månaden för att sjunga för de boende. Medlemmar ur anhörigföreningen och Röda korset har deltagot i tisdagscafeérna, vid Barkarby mötesplats. Det gjorde de redan innan projektstart men vissa av deltagarna där har valt att ingå under frivilligsamordningen för att kunna ta del av utbildningen/föreläsningarna för volontärer. 4.4 Samverkansgrupp I december 2007 bjöds en 40-tal föreningar in till en informationsträff om projektet. Ett tjugotal hörsammade inbjudan och ett tiotal av dessa gick sedan in i den samverkan som funnits inom ramen för projektet. Det finns inom projektet en samverkansgrupp som består av representanter från 10 föreningar och organisationer som har någon form av social verksamhet för äldre. Sammankallande och ordförande i denna grupp är frivilligsamordnaren. Detta är ett samarbete som fungerar mycket bra och som också varit en förutsättning för att såväl volontärverksamheten som arbetet med Överenskommelse med civilsamhället fungerat så väl. Samverkansgruppen har effektiviserat möjligheterna till att finna volontärer inom projektet, Det har också gett föreningarna/organisationerna en utökad kontaktyta som kommit respektive verksamhet till gagn i frågor som rör ex. volontärer, lokaler och kontakter 5. Utöver detta så har också samverkansgruppen 5 Se skrivelse ställd till kommunstyrelsens respektive socialnämndens ordföranden för att läsa om föreningarnas egna upplevelser av projektet. Bilaga 2.

16 (25) varit en bra kontaktyta för såväl Järfälla Hemstöd som för hela äldreomsorgen i fråga om att sprida och inhämta kunskap/information som berör äldre. Samverkansgruppen träffades sex gånger under 2008 och sex gånger under Följande föreningar och organisationer deltar: PRO Samorganisation i Järfälla, SPF Kvarnen, RPG, Mariakyrkan, Jakobsbergskyrkan, Järfälla Anhörigförening, Röda Korset i Järfälla, Varttuneet, Seniornet i Järfälla och Aspnäskyrkan. Målet har varit att gruppen ska träffas 3 ggr per termin för att diskutera innehåll i hur man tillsammans kan utveckla samverkansgruppen. Men det har också varit ett tillfälle för frivilligsamordnaren att ta del av vad som sker i föreningarna/organisationerna, kunna inventera vilket befintligt frivilligarbete som redan sker samt för att löpande kunna berätta om hur projektet utvecklar sig. Under våren 2008 fokuserade gruppen på att lära känna varandras verksamheter och på att ta fram en broschyr som berättar om frivilligverksamheten och den samverkan som pågår. Det blev två broschyrer, en som riktar sig till de äldre som ska mottaga insatsen och en som riktar sig till den som vill utföra insatsen. Dessa broschyrer har delats ut kontinuerligt under projektets gång. Under hösten 2008 diskuterades frågan om utbildningar och föreläsningar för de volontärer/föreningar/organisationer som deltagit i projektet. Under denna hösts andra möte fick gruppen besök av socialnämndens ordförande Björn Falkeblad som om sin och kommunens syn detta projekt och på frivilligarbete. Det fanns också möjlighet för gruppen att ställa frågor vilket flertalet gjorde. Under det sista mötet 2008 diskuterades det vilket fokus gruppens ska ha under Gruppen enades då om att fokusera på lokalfrågan för föreningar och vad en gemensam föreningslokal lokal skulle kunna betyda för framtida former av frivilligarbete, väntjänst och trygghetsringning. Alla föreningar och organisationer är överens om att detta är en stor förutsättning för att de bättre ska kunna samarbeta kring bland annat de frågor som lyfts i samverkansgruppen. För vissa av föreningarna är det svårt att träffas och diskutera dessa frågor då de inte har någonstans att vara. I vissa fall så lånar de lokaler på Järfälla hemstöd, men detta är inte hållbart i längden då de behövs för ordinarie verksamhet. Denna frågade arbetade sedan en särskild grupp med under våren 2009 och de kontaktade

17 (25) lokalansvariga i kommunen samt berörda politiker och förde fram sina synpunkter i frågan. Ur detta kom också tanken på en skrivelse 6 där de formulerade sina ståndpunkter men också hur de är beredda att också ta ansvar för att en sådan lokal ska kunna finnas och hållas levande. Utöver detta förde de i denna också fram sina synpunkter på hur arbetet inom projektet fungerat inom såväl samverkansgruppen som med kommunen. Samverkansgruppen har under 2009 haft besök av Bengt Eliasson i från Botkyrka kommun som berättat om deras arbete med att ta fram en lokal överenskommelse. De har även haft besök utav Mårthen Gunnarsson ifrån Täby Kommun som berättat om hur de samverkar med civilsamhället. Frivilligsamordnare har också enskilda möten med de deltagande organisationerna i samverkansgruppen. Främst rör det frågor om samarbeten kring gruppaktiviteter men också för att diskutera utvecklandet av den samverkan som inletts, samt svarat på och hänvisat vidare i övriga föreningsfrågor. 4.5 Övrig verksamhet Utbildningar/föreläsningar Under våren 2008 erbjöds två utbildningstillfällen för volontärerna. Det första handlade om Järfälla kommun och äldreomsorgen, det andra om demens och vikten av att låta äldre knyta samman sina liv i samtal med andra. Ytterligare två tillfällen var planerade under hösten Det var under hösten dock ingen utbildning för volontärerna, dels för att det inte tillkom tillräckligt många för att det ska gå att få ihop en bra grupp och dels för att man i samverkansgruppen diskuterade hur fler kan involveras i utvecklingen av utbildning för volontärer. 7 Under våren 2009 hölls två föreläsningstillfällen för volontärerna och de samverkande organisationerna/föreningarna. Vid det första tillfället var Stockholms 6 Se bilaga 1 7 Se samverkanspunkten för ytterligare information om detta.

18 (25) Stadsmission inbjudna och de berättade om sin volontärverksamhet och sin äldreverksamhet. Ett 40-tal personer deltog. Vid det andra tillfället var Med. dr Karin Sparring Björksten här och pratade om hur man kan bemöta äldre med psykiska funktionsnedsättningar. Även vid detta tillfälle deltog ett drygt 40-tal personer. Under hösten 2009 hölls det en föreläsning. Denna hölls av Med dr Karin Sparring- Björksten som berättade om sin forskning som rör området äldrejuridik, och det var främst fokus på juridik som berör äldre personer med demenssjukdom. Ca 35 personer deltog vid detta tillfälle. I maj 2009 hölls ett halvdagsseminarie för inbjudna tjänstemän och politiker i Järfälla. Seminariet berörde frågor som: frivilligverksamhet i äldreomsorg och den nationella överenskommelsen. Forskaren Andreas Linderyd var inbjuden och han berättade om sin senaste bok som berör frågan om politikens samverkan med civilsamhället. Ett tiotal personer deltog i detta seminarium. Ungdomsverksamhet Tillsammans med föreningen Ung Omsorg har Järfälla kommun haft ett projekt för att få äldre och yngre att mötas i sociala situationer. Under vårvintern 2008 testade man denna verksamhet under en vecka och beslutade sig sedan för att göra detta under sommaren stycken högstadieungdomar rekryterades till en verksamhet som pågick under tre veckor. Fokus låg på gruppaktiviteter för de äldre under ledning av ungdomarna. I maj skickade frivilligsamordnaren tillsammans med föreningen ut ett informationsbrev där man beskrev projektet, samt att det var helt kostnadsfritt för de särskilda boendena att delta. Det var också föreningen tillsammans med varje enhetschef på de särskilda boenden som tog fram en lista på lämpliga aktiviteter samt bestämde dagar och tider för dessa besök. Alla boenden tackade ja till dessa veckor, utom Björken där det var svårt att få något besked i och med bytet av utförare. Björken deltog dock de två sista veckorna i projektet. Ca 60 stycken högstadieungdomar anmälde sitt intresse för projektet varav ca 50 stycken togs in på intervju, och av dessa valdes 35 stycken ut till att delta i projektet.

19 (25) Tanken med en intervju var att ge ungdomarna en erfarenhet av hur det går till att söka ett jobb ( 80 % uppgav att det var deras första arbetsintervju). Främsta skälet till att man inte kom med i projektet var att man antingen inte var hemma de veckor som var aktuella eller att man visade ett uppenbart ointresse för projektet. Projektet inleddes sedan med en kick-off för de deltagande ungdomarna. Aktiviteter som genomfördes på äldreboendena var bl.a. allsång, tipspromenader, midsommarfirande, fika, bingo, och tv-spel. Antalet äldre som deltog i aktiviteterna varierade mycket mellan de olika boendena. Ung Omsorg uppskattar att vid ex. allsång var det mellan äldre som deltog men att det efteråt var mellan 5-10 äldre som aktivt deltog och pratade med ungdomarna. 8 Den respons som gavs till ungdomarna direkt från de äldre och personal var mycket bra. Samarbete med gymnasieskola Ungdomar i årskurs ett på vård- och omsorgsprogrammet gjorde under vintern 2008 en social praktik 9 som fokuserar på mötet mellan människor. De deltog vid fyra tillfällen 2,5 timmar per gång på ett boende. 10 Tre boenden deltog i detta, Olovslund, Björken och Linden. Tre grupper á fem ungdomar var ute vid varje tillfälle. I de utvärderingar som Didaktus gjorde med sina elever så svarade de bland annat: det är sånt här som gör att man känner att man valt rätt linje, när får vi göra det här igen, roligt att få träffa äldre. Detta var en provomgång som föll väl ut och under våren lämnade frivilligsamordnaren över uppdraget till Järfälla Vård och omsorg för fortsatt samarbete om social praktik som en del av vård- och omsorgsprogrammets utbildning. Hemsida Hemsidan för frivilligverksamheten är beställd och har lanserats under hösten Tanken med denna sida är att underlätta för Järfällas invånare att göra en insats för någon äldre, samt för uppdragsgivare att hitta volontärer. Hemsidan har fokus på att vara så användarvänlig som möjlig för att även de som är datorovana lätt ska kunna 8 Ibid. 9 Se bifogat dokument för ytterligare information om ungdomarnas uppdrag 10 Linden, Olofslund och Björken deltar.

20 (25) hitta på den. Detta är viktigt så en majoritet av dem som idag är gör en insats är äldre och i många fall inte så datorvana. Utöver det så bör också denna hemsida attrahera yngre att göra en insats. Det är viktigt för verksamheten att synas i många olika sammanhang och flera olika medier. Programmet som kommer användas är framtaget tillsammans med Nacka Kommun som också kommer att använda sig av detta i sin frivilligverksamhet. I och med hemsidans lansering så övergick också den konkreta volontärmatchningen till att bli en permanent del av Järfälla hemstöd. Verksamheten kallas för frivilligsamordningen och har samma telefon- och kontakttider som Actionscentralen på Järfälla hemstöd. Trygghetsringning Samtal om trygghetsringning inleddes med samverkansgruppen under Men det har varit en svår fråga att driva då det idag inte finns varken ekonomiska eller lokalmässig resurser för att bedriva den typen av frivilligarbete. Frivilligsamordnaren har också hjälpt Järfälla Anhörigförening att skriva en projektplan för föreningens öppna telefonlinje 11. Tv-spel Tv-spel introducerades under sommaren 2008 på Kallhälls dagverksamhet/mötesplatsen, Björken och Olofslund. Frivilligsamordnaren har vid 4 tillfällen varit med i Kallhäll och introducerat spelet. Av dem som behärskar att spela det så har det varit mycket uppskattat. De tycker att det känns kul att känna sig bra på något och ett flertal av dem som bara tittar på aktiviteten tycker det är roligt att det händer något nytt som de kan samlas runt. Detta är en verksamhet som man hoppas kunna utvecklas ytterligare med hjälp av frivilliga som är intresserade av frågan. 11 Föreningen kallar det för jourhavande anhörigvårdare

21 (25) 4.6 Förankring och verksamhetsutveckling Förankring Under förankringsfasen av projektet (tom feb 2008) höll frivilligsamordnaren 34 interna och externa förankringsmöten. Dessa skedde främst med hemtjänst, särskilda boenden och primärvården. Under våren skedde det fler möten med primärvården. De var mycket intresserade av verksamheten och bland annat har distriktsarbetsterapeuter och distriktssjukgymnaster vänt sig till frivilligsamordnaren för förfrågan om frivilliginsats. De har också i enstaka fall vänts sig till verksamheten för att få veta var de kan vända sig i denna fråga för personer som är yngre än 65 år. Det har dock varit svårt att få kontakt med vårdcentralerna och den viktiga kanalen som distriktssköterskorna utgör. Utöver dessa möten har frivilligsamordnaren haft regelbunden kontakt med den geriatriska kliniken för att informera om vad som hänt i projektet samt skickat ut aktuella broschyrer för projektet. Frivilligsamordnaren har vid två tillfällen besökt KPR för att berätta om verksamheten. Frivilligsamordnaren har också besökt Studieförbundet vuxenskolans Afasiverksamhet samt informerat en gång per termin om verksamheten på kommunens egna anhörigcirklar. Studiebesök och föreläsningar Studiebesök har under projekttiden genomförts i följande verksamheter: Norrköpings Kommun, Sundbybergs frivilligverksamhet, Uppsala kommun, Bozorgan (persisk dagverksamhet i Uppsala), Nacka kommun, stadsdelen Hägersten-Liljeholmen, och Göteborgs Stad. Lidingö, Nacka, Upplands bro och Sollentuna Kommun har besökt frivilligsamordnaren för att se hur man i Järfälla organiserar frivilligverksamhet riktat till äldreomsorgen. Utöver detta tillkommer de kommuner som mailat eller ringt för att ta del av kommunens erfarenheter gällande detta. Nacka och Järfälla har inlett ett mer regelbundet erfarenhetsutbyte och frivilligsamordnarna från respektive kommun träffas ca tre ggr per termin. Ur dessa

22 (25) möten har bland annat hemsidan kommit, där Järfälla och Nacka använder sig av samma programvara. Detta innebär att de gemensamt påverkat innehållet i programvaran för matchningsfunktionen av volontärer. Ett flertal andra stockholmskommuner är nu intresserade av att använda sig av samma program. Utöver detta har frivilligsamordnaren i december föreläst på en nätverksträff för hälsosamt åldrande vid Centrum för folkhälsa. Nätverk och seminarier Under våren 2008 deltog frivilligsamordnare vid två seminarier som båda behandlat frågan om samverkan mellan kommun och föreningsliv. Frivilligsamordnaren deltog också under hösten 2008 i en tvådagarsträff i Umeå för dem som jobbar med frivilligfrågor eller i frivilligcentraler. Denna träff är en del av "Nationella stödstrukturer för frivilligcentralerna som får medel från Socialdepartementet. Järfälla kommun är också sedan hösten 2007 deltagare i SKL:s nätverk Strategisk samverkan med civilsamhället. Frivilligsamordnaren har deltagit vid samtliga tillfällen under I augusti 2008 deltog frivilligsamordnaren i nätverkets studieresa till Dundee, Skottland. Via detta nätverk togs det initiativ av Järfälla kommun och Upplands-Väsby kommun till att bilda ett regionalt nätverk för stockholmsregionens kommuner, tre träffar hölls under 2009 Järfälla kommun är medlem i Forum för frivilligt socialt arbete. Hösten 2008 gjorde den svenska regeringen en överenskommelse på nationell nivå med föreningar och organisationer som arbetar med sociala frågor. Utifrån detta har ett flertal kommuner börjat arbeta med frågan om lokala överenskommelser med civilsamhället. SKL startade därför våren 2009 ett nätverk för dessa kommuner. Socialnämnden har åtagit sig att representera kommunen i SKL:s nätverk Skapa överenskommelser med civilsamhället och representeras politiskt av socialnämndens ordförande Björn Falkeblad och på tjänstemannasidan av frivilligsamordnare Malin Svanberg. I nätverket deltar ett 20-tal kommuner i Sverige som också påbörjat denna process. Nätverket träffas två-tre gånger per termin.

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd.

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd. Dorota Mazurczuk Socionomprogram med inriktning mot äldre, Institution för socialt arbete Socialt arbete uppsats SÄ 82 VT 2009 Handledare: Bengt Börjeson Examinator: Magnus Jegermalm Hade jag inte haft

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Sätt på kaffet! så tar jag med fikabröd. Rapport Tomelilla december 2008 Christel Nilsson Tel: 0417 181 28 Mobil 0709-958 128 HUchristel.nilsson@tomelillaU

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer