INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22"

Transkript

1 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN

2 ÄRENDE 8

3 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd Postadress: JÄRFÄLLA Malin Loiske Svanberg, Frivilligsamordnare Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

4 (25) Innehåll 1.ALLMÄNT Mål Delmål BESTÄLLARE OCH PROJEKTMOTTAGARE PROJEKTPERIOD LEVERERAT PROJEKTRESULTAT Volontärer Äldre Gruppverksamhet Samverkansgrupp Övrig verksamhet Förankring och verksamhetsutveckling PROJEKTRESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BESTÄLLNING År År ERFARENHETER...25

5 (25) 1.ALLMÄNT Järfälla Kommun sökte 2007 och beviljades stimulansbidrag för att utveckla frivilligarbete riktat mot verksamhetsområde äldreomsorg. Drygt 15,5 % av invånarna i Järfälla Kommun är över 65 år. För många äldre kan det sociala nätverket minska och studier visar att sociala kontakter och socialt stöd har en hälsofrämjande effekt. Behovet av sociala insatser som ligger utanför de biståndsbedömda insatserna, kommer i framtiden att utgöra ett viktigt komplement till den traditionella äldreomsorgen. Kommunen vill genom att utveckla och stödja det sociala frivilligarbetet inom kommunen förbättra livskvaliteten såväl hos äldre som hos anhörigvårdare. Då många äldre bor hemma allt längre ser kommunen ett behov av att öka förutsättningarna för enskilda människors inflytande och delaktighet, så att de kan uppnå en trygg livssituation i eget boende. Nästan 50 % av hela befolkningen i Sverige, väljer att i snitt lägga 14 timmar i månaden på frivilligarbete. Äldreomsorgen i Järfälla kommun såg därför ett behov av att kunna erbjuda kommunens invånare en lättillgänglig och flexibel struktur för socialt inriktat frivilligarbete. Frivilligorganisationer i Järfälla har en stor och redan etablerad kontaktyta och utgör också en viktig grund för såväl volontärer som brukare. Socialnämnden i Järfälla kommun har genom att etablerat en frivilligstruktur uppmuntrat såväl enskilda individer som organisationer att gemensamt arbeta med frågor som rör frivilligt engagemang inom det sociala området. Sedan oktober 2007 drivs projektet Socialt frivilligt arbete i äldreomsorgen på Järfälla Hemstöd. Frivilligsamordnaren har under drygt två år utvecklat en struktur för hur man bäst kan tillvarata det frivilligarbete som invånarna utför fram tillsammans med föreningar, organisationer och andra äldreverksamheter Då projektet inom äldreomsorgen haft som mål att samverka med redan befintliga frivilligorganisationer har volontärerna och frivilligarbetarna kunnat göra ett val i fråga om hur de vill engagera sig. Med en volontärverksamhet som hålls samman av kommunen kan den enskilda personen antingen engagera sig i avgränsade och tidsbegränsade uppdrag utan krav på att delta i övriga organisationsuppdrag, eller via de traditionella frivilligorganisationerna och föreningarna. Detta val gör det attraktivt

6 (25) att frivilligarbeta då det kan anpassas utifrån den enskilda volontärens/frivilligarbetarens intresse och behov. Genom detta når man en större målgrupp av frivilligarbetare. Den nätbaserade matchningsfunktion som tagits fram inom projektet underlättar matchningsarbetet för samtliga parter. Denna funktion bidrar till att projektet når ut till en större grupp av deltagare ur såväl ett brukar- och volontärperspektiv som ur ett organisationsperspektiv. Projektet är ett bra exempel inom kommunen på hur frivilligarbete knyter samman den civila, offentliga och frivilliga sektorn. Genom att strukturera upp det sociala frivilligarbetet inom kommunen erbjuder man såväl volontärer organisationer, föreningar och mottagare av insatsen förutsättningar till ett meningsfullt och aktivt liv. 1.1 Mål År 1 Att under år 2008 skapa en verksamhet i kommunen där man tillvaratar invånarnas intresse av att såväl utföra som att mottaga frivilliginsatser riktade mot dem som är 65 år och äldre. År 2 Att under 2009 utveckla den frivilligverksamhet som idag finns vid Järfälla Hemstöd så att den kan bli ett självklart alternativ att erbjuda i mötet med dem som är 65 år och äldre. Den samverkan som i dag sker med lokala föreningar och organisationer ska fortsätta så det erfarenhetsutbyte som påbörjats kan fördjupas. 1.2 Delmål

7 (25) År 1 Projektet ska erbjuda målgruppen 65 år och äldre såväl enskilda som kollektiva insatser, där man tar hänsyn till varje enskild individs intresse och behov. Kartläggning av efterfrågan på att få mottaga frivilliginsatser skall göras i samarbete med projektet Förebyggande hembesök hos äldre. För att nå ut till de över 80 år som fortfarande har eget boende ska samarbete med projekt Förebyggande hembesök hos äldre inledas. De blivande volontärerna ska ha möjligheten att välja om de vill göra sin insats i en samverkande organisation eller direkt genom kommunen. Samarbete om frivilliginsatser riktade till målgruppen skall inledas med frivilligorganisationer, intresseorganisationer och religiösa samfund. Det ska till hösten 2008 finnas ett webverktyg i form av en matchningsfunktion på Järfälla Kommuns hemsida tillgängligt för verksamheter, föreningar och volontärer. Det bör finnas ombud för frivilligarbete på alla äldreboende och i varje hemtjänst, samt på mötesplatserna. Dessa bör vara utbildade i frågan och kunna hänvisa vidare. Policy, rutiner och arbetssätt för frivilligarbete ska vara väl förankrade i kommunen och kända av personalen. Riktlinjer för socialt frivilligarbete i Järfälla Kommun ska tas fram innan 31/ En utvecklingsplan för projektet Frivilligarbete ska utarbetas för ytterligare ett år.

8 (25) År 2 En inventering av behovet av så kallad trygghetsringning ska göras. Utifrån resultat ska diskussioner inledas med berörda parter (föreningar, organisationer, volontärer och kommun) om hur en sådan struktur ska byggas upp. Under 2009 bör det ske kunskapsutbyten mellan kommunala verksamheter som kan samverka i fråga om äldres sociala innehåll i vardagen. Exempelvis mellan skolor och äldreboenden. Ta fram ett arbetssätt för hur man kan attrahera och rekrytera ungdomar att göra en social insats på boenden. Detta ska ske på så väl frivillig som på arvoderad basis. Få i gång frivilligverksamhet som riktar sig till dem över 65 år med annat modersmål än svenska. Fokus bör ligga på några få språkgrupper för att få bästa kvalitet i verksamhet. Denna verksamhet ska ske i samarbete med föreningar/organisationer som deltar i samverkansgruppen. Hemsidan ska vara väl känd hos volontär, såväl nuvarande som blivande, samt de bland de verksamheter som önskar ta i mot volontär. Stötta samverkansgruppen i att formera sig och bli en grupp som känner ett eget ansvar för och delaktighet i frivilligfrågan som rör äldreomsorg. Förslag till riktlinjer för socialt frivilligarbete i Järfälla Kommun ska tas fram innan 31/ , detta ska ske i samarbete med den politiska arenan i Järfälla som ett led i deltagandet i nätverket Utveckla överenskommelser med civilsamhället

9 (25) Ta fram en struktur för en eventuell fortsättning av projektet (praktiskt/strategiskt) Kartlägga deltagare i projektet, såväl utförare, mottagare som verksamheter.

10 (25) 2.BESTÄLLARE OCH PROJEKTMOTTAGARE Beställare är Äldreomsorgen/Eva Arvidsson. Projektmottagare är Järfällas invånare över 65 år samt de som önskar utföra en frivilliginsats oavsett ålder.

11 (25) 3. PROJEKTPERIOD Startdatum Slutdatum

12 (25) 4. LEVERERAT PROJEKTRESULTAT Den modell som nu används inom äldreomsorgen har under två år arbetats fram tillsammans med föreningar, organisationer och andra äldreverksamheter. Modellen syftar till att underlätta i kontakterna mellan civilsamhället och kommunen samt är till för att effektivisera och säkerställa att rätt kontakter och beslut tas när dessa parter skall samverka inom äldreomsorgens områden. 4.1 Volontärer Detta är den konkreta verksamheten där frivilliga gjort volontärinsatser inom såväl kommunala verksamheter som inom föreningar, organisationer och hemma hos äldre i ordinärt boende. Efterfrågan på insatser i såväl ordinärt boende som på särskilt boende/andra äldreverksamheter har varit stort. Som ett led i detta och för att underlätta för samtliga parter har Järfälla kommun tagit fram en hemsida som fungerar som en matchningstjänst mellan den som vill göra en insats och de som har uppdrag som de vill ha volontärer till, ex äldreboenden, mötesplaster och föreningar/organisationer. Denna sida är uppbyggd så att den lätt vid en ev. utvidgning till fler förvaltningar även kan användas av de verksamheter som finns inom dessa verksamhetsområden. Det finns i dagsläget flera sätt att anmäla sitt intresse för att bli volontär. Utöver hemsidan kan det ske antingen genom de samverkande föreningarna eller genom att maila eller ringa direkt till frivilligsamordnaren. I de två senare fallen så kontaktar alltid frivilligsamordnaren den blivande volontären och kallar till en intervju där den denne får berätta mer om sig själv samt fylla i en intresseanmälan. Frivilligsamordnaren berättar då om tillvägagångssättet för hur de får uppdrag samt informerar om de i Socialnämnden antagna principerna för frivilligarbete inom äldreomsorgen. 1 Utöver detta får de även information om att de är försäkrade 2 när de utför sitt uppdrag, informeras om tystandsfrågan 3 samt får information om de 1 Se bilaga 1. 2 De som får ett volontäruppdrag via frivilligsamordnaren eller någon annan kommunal äldreverksamhet omfattas av denna försäkring, 3 De omfattas ej av tystnadsplikt då de ej är anställda

13 (25) föreläsningar/utbildningar så erbjuds två till tre gånger per termin. När de senare matchas med ett uppdrag träffar frivilligsamordnaren dem ytterligare en gång för att skriva en överenskommelse om vad som gäller för det specifika uppdraget. När de ansöker om uppdrag via hemsidan så kontaktas de av den som lagt ut uppdraget och intervju med mera sker hos denne part. Det har under projekttiden anmälts sammanlagt 37 stycken volontärer. Fem stycken har inget uppdrag, då det inte passar för dem just nu av olika anledningar. Två stycken väntar på nytt uppdrag då de har ett varsitt avslutat uppdrag bakom sig, ytterligare två väntar på att få sitt första uppdrag. Nio stycken har uppdrag i en gruppaktivitet, elva stycken har ett uppdrag där de har inlett en eller flera besöksrelationer. En person har trygghetsringt. Resterande volontärer har valt att vänta med att inleda en besöksrelation. Majoriteten av volontärerna kommer i från någon av de samverkande organisationerna. De som gör enskilda besök gör i snitt ett besök i veckan á 1-2 timmar. Några har lagt många fler timmar i veckan och också funnits tillgängliga per telefon för den äldre. Fem volontärer bor utanför Järfälla kommun men väljer ändå att frivilligarbeta inom kommunens samordning. 4.2 Äldre 55 äldre har anmält sitt intresse för insatsen. Sju av dem har en avslutad besöksrelation bakom sig och två av dessa vill ha en ny. Fem stycken vill vänta av olika anledningar. Fem stycken har efter anmälan har ej varit nåbar när insats har kunnats erbjudas. Sex stycken har velat vänta när insats har kunnat erbjudas. Sexton stycken har en besöksrelation, en person fick i ställer ledsagning då detta var hennes behov och resterande femton väntar på att få inleda en besökrelation. Det finns i dagsläget således fler äldre än volontärer som vill inleda en besöksrelation. Majoriteten av dem som väntar på att få inleda en besöksrelation är män och detta beror på att det i dagsläget inte finns några manliga volontärer och de kvinnliga volontärerna vill helst besöka kvinnor. Tre av dem som väntar på att inleda

14 (25) besöksrelation bor i särskilt boende och volontärerna uttrycker önskemål om att helst besöka äldre i ordinärt boende. Alla äldre utom sexton har kommit i kontakt med frivilligsamordnare via hemstöds övriga verksamhet. De som inte kommit i kontakt med verksamheten via hemstöd har gjort det via sin biståndsbedömmare, distriktsarbetsterapeuten, Järfälla Rehab, kurator på Stroke-enhet, via anhöriga eller har ringt själva. En majoritet av de äldre efterfrågar främst att kunna få promenadsällskap eller möjligheten att kunna fika med någon. Några har också tydligt uttryckt en önskan om att kunna utöva ett visst intresse. Nästan hälften av de äldre som efterfrågat insatsen bor i Jakobsberg. Utöver de äldre som efterfrågat enskilda insatser tillkommer även de som deltagit i någon gruppaktivitet 4. Två äldre visade sig ha ytterligare behov och har via frivilligsamordnaren fått kontakt med biståndsbedömare för insatserna ledsagning och boendestöd. Ett flertal äldre har också kontaktat frivilligsamordnaren för att få information om föreningsliv och aktiviteter som de önskar delta i. 4.3 Gruppverksamhet Ett finskt eftermiddagscafé har drivits i samarbete med Mariakyrkan som också ansvarat för aktiviteten. En diakon för sverigefinskt arbete har hållit i varje träff, ordnat volontärer som funnits till hand som sångstöd samt ordnat en musiker. Mariakyrkan har också stått för musikerkostnaden. Frivilligsamordnaren har ordnat med lokalen på Barkarby mötesplats, tagit fram en affisch för verksamheten samt stått för utskick av den. Vid dessa tillfällen är det 5 stycken olika volontärer som deltar enligt ett rullande schema. Det finska onsdagskaféet i Barkarby har vid sex tillfällen under våren 2008 haft sammanlagt 76 besökare, vilket ger ett snitt på 12,7 besökare per tillfälle. Det finska kaféet har under hösten 2008 haft sammanlagt att 6 st. träffar med sammanlagt 75 besökare vilket ger ett snitt på 12,5 besökare per tillfälle. Under 2009 har denna verksamhet tagits över av en finsk präst och de har inte haft lika många tillfällen som under Se rubriken Gruppverksamhet

15 (25) I Kallhäll har det på motsvarande verksamhet deltagit mellan 1-4 personer per gång under Med så få deltagare i Kallhäll blev det inte någon fortsättning på detta under En av volontärerna från den finska verksamheten har i stället på eget initiativ lett gymnastik samt kaffestund på finska. De har träffats 13 gånger under hösten 2009 och har haft sammanlagt 120 besökare vilket ger ett snitt på 9,2 besökare per gång. Aspnäskyrkans har sedan hösten 2009 besökt Olovslunds äldreboende sista fredagen i månaden för att sjunga för de boende. Medlemmar ur anhörigföreningen och Röda korset har deltagot i tisdagscafeérna, vid Barkarby mötesplats. Det gjorde de redan innan projektstart men vissa av deltagarna där har valt att ingå under frivilligsamordningen för att kunna ta del av utbildningen/föreläsningarna för volontärer. 4.4 Samverkansgrupp I december 2007 bjöds en 40-tal föreningar in till en informationsträff om projektet. Ett tjugotal hörsammade inbjudan och ett tiotal av dessa gick sedan in i den samverkan som funnits inom ramen för projektet. Det finns inom projektet en samverkansgrupp som består av representanter från 10 föreningar och organisationer som har någon form av social verksamhet för äldre. Sammankallande och ordförande i denna grupp är frivilligsamordnaren. Detta är ett samarbete som fungerar mycket bra och som också varit en förutsättning för att såväl volontärverksamheten som arbetet med Överenskommelse med civilsamhället fungerat så väl. Samverkansgruppen har effektiviserat möjligheterna till att finna volontärer inom projektet, Det har också gett föreningarna/organisationerna en utökad kontaktyta som kommit respektive verksamhet till gagn i frågor som rör ex. volontärer, lokaler och kontakter 5. Utöver detta så har också samverkansgruppen 5 Se skrivelse ställd till kommunstyrelsens respektive socialnämndens ordföranden för att läsa om föreningarnas egna upplevelser av projektet. Bilaga 2.

16 (25) varit en bra kontaktyta för såväl Järfälla Hemstöd som för hela äldreomsorgen i fråga om att sprida och inhämta kunskap/information som berör äldre. Samverkansgruppen träffades sex gånger under 2008 och sex gånger under Följande föreningar och organisationer deltar: PRO Samorganisation i Järfälla, SPF Kvarnen, RPG, Mariakyrkan, Jakobsbergskyrkan, Järfälla Anhörigförening, Röda Korset i Järfälla, Varttuneet, Seniornet i Järfälla och Aspnäskyrkan. Målet har varit att gruppen ska träffas 3 ggr per termin för att diskutera innehåll i hur man tillsammans kan utveckla samverkansgruppen. Men det har också varit ett tillfälle för frivilligsamordnaren att ta del av vad som sker i föreningarna/organisationerna, kunna inventera vilket befintligt frivilligarbete som redan sker samt för att löpande kunna berätta om hur projektet utvecklar sig. Under våren 2008 fokuserade gruppen på att lära känna varandras verksamheter och på att ta fram en broschyr som berättar om frivilligverksamheten och den samverkan som pågår. Det blev två broschyrer, en som riktar sig till de äldre som ska mottaga insatsen och en som riktar sig till den som vill utföra insatsen. Dessa broschyrer har delats ut kontinuerligt under projektets gång. Under hösten 2008 diskuterades frågan om utbildningar och föreläsningar för de volontärer/föreningar/organisationer som deltagit i projektet. Under denna hösts andra möte fick gruppen besök av socialnämndens ordförande Björn Falkeblad som om sin och kommunens syn detta projekt och på frivilligarbete. Det fanns också möjlighet för gruppen att ställa frågor vilket flertalet gjorde. Under det sista mötet 2008 diskuterades det vilket fokus gruppens ska ha under Gruppen enades då om att fokusera på lokalfrågan för föreningar och vad en gemensam föreningslokal lokal skulle kunna betyda för framtida former av frivilligarbete, väntjänst och trygghetsringning. Alla föreningar och organisationer är överens om att detta är en stor förutsättning för att de bättre ska kunna samarbeta kring bland annat de frågor som lyfts i samverkansgruppen. För vissa av föreningarna är det svårt att träffas och diskutera dessa frågor då de inte har någonstans att vara. I vissa fall så lånar de lokaler på Järfälla hemstöd, men detta är inte hållbart i längden då de behövs för ordinarie verksamhet. Denna frågade arbetade sedan en särskild grupp med under våren 2009 och de kontaktade

17 (25) lokalansvariga i kommunen samt berörda politiker och förde fram sina synpunkter i frågan. Ur detta kom också tanken på en skrivelse 6 där de formulerade sina ståndpunkter men också hur de är beredda att också ta ansvar för att en sådan lokal ska kunna finnas och hållas levande. Utöver detta förde de i denna också fram sina synpunkter på hur arbetet inom projektet fungerat inom såväl samverkansgruppen som med kommunen. Samverkansgruppen har under 2009 haft besök av Bengt Eliasson i från Botkyrka kommun som berättat om deras arbete med att ta fram en lokal överenskommelse. De har även haft besök utav Mårthen Gunnarsson ifrån Täby Kommun som berättat om hur de samverkar med civilsamhället. Frivilligsamordnare har också enskilda möten med de deltagande organisationerna i samverkansgruppen. Främst rör det frågor om samarbeten kring gruppaktiviteter men också för att diskutera utvecklandet av den samverkan som inletts, samt svarat på och hänvisat vidare i övriga föreningsfrågor. 4.5 Övrig verksamhet Utbildningar/föreläsningar Under våren 2008 erbjöds två utbildningstillfällen för volontärerna. Det första handlade om Järfälla kommun och äldreomsorgen, det andra om demens och vikten av att låta äldre knyta samman sina liv i samtal med andra. Ytterligare två tillfällen var planerade under hösten Det var under hösten dock ingen utbildning för volontärerna, dels för att det inte tillkom tillräckligt många för att det ska gå att få ihop en bra grupp och dels för att man i samverkansgruppen diskuterade hur fler kan involveras i utvecklingen av utbildning för volontärer. 7 Under våren 2009 hölls två föreläsningstillfällen för volontärerna och de samverkande organisationerna/föreningarna. Vid det första tillfället var Stockholms 6 Se bilaga 1 7 Se samverkanspunkten för ytterligare information om detta.

18 (25) Stadsmission inbjudna och de berättade om sin volontärverksamhet och sin äldreverksamhet. Ett 40-tal personer deltog. Vid det andra tillfället var Med. dr Karin Sparring Björksten här och pratade om hur man kan bemöta äldre med psykiska funktionsnedsättningar. Även vid detta tillfälle deltog ett drygt 40-tal personer. Under hösten 2009 hölls det en föreläsning. Denna hölls av Med dr Karin Sparring- Björksten som berättade om sin forskning som rör området äldrejuridik, och det var främst fokus på juridik som berör äldre personer med demenssjukdom. Ca 35 personer deltog vid detta tillfälle. I maj 2009 hölls ett halvdagsseminarie för inbjudna tjänstemän och politiker i Järfälla. Seminariet berörde frågor som: frivilligverksamhet i äldreomsorg och den nationella överenskommelsen. Forskaren Andreas Linderyd var inbjuden och han berättade om sin senaste bok som berör frågan om politikens samverkan med civilsamhället. Ett tiotal personer deltog i detta seminarium. Ungdomsverksamhet Tillsammans med föreningen Ung Omsorg har Järfälla kommun haft ett projekt för att få äldre och yngre att mötas i sociala situationer. Under vårvintern 2008 testade man denna verksamhet under en vecka och beslutade sig sedan för att göra detta under sommaren stycken högstadieungdomar rekryterades till en verksamhet som pågick under tre veckor. Fokus låg på gruppaktiviteter för de äldre under ledning av ungdomarna. I maj skickade frivilligsamordnaren tillsammans med föreningen ut ett informationsbrev där man beskrev projektet, samt att det var helt kostnadsfritt för de särskilda boendena att delta. Det var också föreningen tillsammans med varje enhetschef på de särskilda boenden som tog fram en lista på lämpliga aktiviteter samt bestämde dagar och tider för dessa besök. Alla boenden tackade ja till dessa veckor, utom Björken där det var svårt att få något besked i och med bytet av utförare. Björken deltog dock de två sista veckorna i projektet. Ca 60 stycken högstadieungdomar anmälde sitt intresse för projektet varav ca 50 stycken togs in på intervju, och av dessa valdes 35 stycken ut till att delta i projektet.

19 (25) Tanken med en intervju var att ge ungdomarna en erfarenhet av hur det går till att söka ett jobb ( 80 % uppgav att det var deras första arbetsintervju). Främsta skälet till att man inte kom med i projektet var att man antingen inte var hemma de veckor som var aktuella eller att man visade ett uppenbart ointresse för projektet. Projektet inleddes sedan med en kick-off för de deltagande ungdomarna. Aktiviteter som genomfördes på äldreboendena var bl.a. allsång, tipspromenader, midsommarfirande, fika, bingo, och tv-spel. Antalet äldre som deltog i aktiviteterna varierade mycket mellan de olika boendena. Ung Omsorg uppskattar att vid ex. allsång var det mellan äldre som deltog men att det efteråt var mellan 5-10 äldre som aktivt deltog och pratade med ungdomarna. 8 Den respons som gavs till ungdomarna direkt från de äldre och personal var mycket bra. Samarbete med gymnasieskola Ungdomar i årskurs ett på vård- och omsorgsprogrammet gjorde under vintern 2008 en social praktik 9 som fokuserar på mötet mellan människor. De deltog vid fyra tillfällen 2,5 timmar per gång på ett boende. 10 Tre boenden deltog i detta, Olovslund, Björken och Linden. Tre grupper á fem ungdomar var ute vid varje tillfälle. I de utvärderingar som Didaktus gjorde med sina elever så svarade de bland annat: det är sånt här som gör att man känner att man valt rätt linje, när får vi göra det här igen, roligt att få träffa äldre. Detta var en provomgång som föll väl ut och under våren lämnade frivilligsamordnaren över uppdraget till Järfälla Vård och omsorg för fortsatt samarbete om social praktik som en del av vård- och omsorgsprogrammets utbildning. Hemsida Hemsidan för frivilligverksamheten är beställd och har lanserats under hösten Tanken med denna sida är att underlätta för Järfällas invånare att göra en insats för någon äldre, samt för uppdragsgivare att hitta volontärer. Hemsidan har fokus på att vara så användarvänlig som möjlig för att även de som är datorovana lätt ska kunna 8 Ibid. 9 Se bifogat dokument för ytterligare information om ungdomarnas uppdrag 10 Linden, Olofslund och Björken deltar.

20 (25) hitta på den. Detta är viktigt så en majoritet av dem som idag är gör en insats är äldre och i många fall inte så datorvana. Utöver det så bör också denna hemsida attrahera yngre att göra en insats. Det är viktigt för verksamheten att synas i många olika sammanhang och flera olika medier. Programmet som kommer användas är framtaget tillsammans med Nacka Kommun som också kommer att använda sig av detta i sin frivilligverksamhet. I och med hemsidans lansering så övergick också den konkreta volontärmatchningen till att bli en permanent del av Järfälla hemstöd. Verksamheten kallas för frivilligsamordningen och har samma telefon- och kontakttider som Actionscentralen på Järfälla hemstöd. Trygghetsringning Samtal om trygghetsringning inleddes med samverkansgruppen under Men det har varit en svår fråga att driva då det idag inte finns varken ekonomiska eller lokalmässig resurser för att bedriva den typen av frivilligarbete. Frivilligsamordnaren har också hjälpt Järfälla Anhörigförening att skriva en projektplan för föreningens öppna telefonlinje 11. Tv-spel Tv-spel introducerades under sommaren 2008 på Kallhälls dagverksamhet/mötesplatsen, Björken och Olofslund. Frivilligsamordnaren har vid 4 tillfällen varit med i Kallhäll och introducerat spelet. Av dem som behärskar att spela det så har det varit mycket uppskattat. De tycker att det känns kul att känna sig bra på något och ett flertal av dem som bara tittar på aktiviteten tycker det är roligt att det händer något nytt som de kan samlas runt. Detta är en verksamhet som man hoppas kunna utvecklas ytterligare med hjälp av frivilliga som är intresserade av frågan. 11 Föreningen kallar det för jourhavande anhörigvårdare

21 (25) 4.6 Förankring och verksamhetsutveckling Förankring Under förankringsfasen av projektet (tom feb 2008) höll frivilligsamordnaren 34 interna och externa förankringsmöten. Dessa skedde främst med hemtjänst, särskilda boenden och primärvården. Under våren skedde det fler möten med primärvården. De var mycket intresserade av verksamheten och bland annat har distriktsarbetsterapeuter och distriktssjukgymnaster vänt sig till frivilligsamordnaren för förfrågan om frivilliginsats. De har också i enstaka fall vänts sig till verksamheten för att få veta var de kan vända sig i denna fråga för personer som är yngre än 65 år. Det har dock varit svårt att få kontakt med vårdcentralerna och den viktiga kanalen som distriktssköterskorna utgör. Utöver dessa möten har frivilligsamordnaren haft regelbunden kontakt med den geriatriska kliniken för att informera om vad som hänt i projektet samt skickat ut aktuella broschyrer för projektet. Frivilligsamordnaren har vid två tillfällen besökt KPR för att berätta om verksamheten. Frivilligsamordnaren har också besökt Studieförbundet vuxenskolans Afasiverksamhet samt informerat en gång per termin om verksamheten på kommunens egna anhörigcirklar. Studiebesök och föreläsningar Studiebesök har under projekttiden genomförts i följande verksamheter: Norrköpings Kommun, Sundbybergs frivilligverksamhet, Uppsala kommun, Bozorgan (persisk dagverksamhet i Uppsala), Nacka kommun, stadsdelen Hägersten-Liljeholmen, och Göteborgs Stad. Lidingö, Nacka, Upplands bro och Sollentuna Kommun har besökt frivilligsamordnaren för att se hur man i Järfälla organiserar frivilligverksamhet riktat till äldreomsorgen. Utöver detta tillkommer de kommuner som mailat eller ringt för att ta del av kommunens erfarenheter gällande detta. Nacka och Järfälla har inlett ett mer regelbundet erfarenhetsutbyte och frivilligsamordnarna från respektive kommun träffas ca tre ggr per termin. Ur dessa

22 (25) möten har bland annat hemsidan kommit, där Järfälla och Nacka använder sig av samma programvara. Detta innebär att de gemensamt påverkat innehållet i programvaran för matchningsfunktionen av volontärer. Ett flertal andra stockholmskommuner är nu intresserade av att använda sig av samma program. Utöver detta har frivilligsamordnaren i december föreläst på en nätverksträff för hälsosamt åldrande vid Centrum för folkhälsa. Nätverk och seminarier Under våren 2008 deltog frivilligsamordnare vid två seminarier som båda behandlat frågan om samverkan mellan kommun och föreningsliv. Frivilligsamordnaren deltog också under hösten 2008 i en tvådagarsträff i Umeå för dem som jobbar med frivilligfrågor eller i frivilligcentraler. Denna träff är en del av "Nationella stödstrukturer för frivilligcentralerna som får medel från Socialdepartementet. Järfälla kommun är också sedan hösten 2007 deltagare i SKL:s nätverk Strategisk samverkan med civilsamhället. Frivilligsamordnaren har deltagit vid samtliga tillfällen under I augusti 2008 deltog frivilligsamordnaren i nätverkets studieresa till Dundee, Skottland. Via detta nätverk togs det initiativ av Järfälla kommun och Upplands-Väsby kommun till att bilda ett regionalt nätverk för stockholmsregionens kommuner, tre träffar hölls under 2009 Järfälla kommun är medlem i Forum för frivilligt socialt arbete. Hösten 2008 gjorde den svenska regeringen en överenskommelse på nationell nivå med föreningar och organisationer som arbetar med sociala frågor. Utifrån detta har ett flertal kommuner börjat arbeta med frågan om lokala överenskommelser med civilsamhället. SKL startade därför våren 2009 ett nätverk för dessa kommuner. Socialnämnden har åtagit sig att representera kommunen i SKL:s nätverk Skapa överenskommelser med civilsamhället och representeras politiskt av socialnämndens ordförande Björn Falkeblad och på tjänstemannasidan av frivilligsamordnare Malin Svanberg. I nätverket deltar ett 20-tal kommuner i Sverige som också påbörjat denna process. Nätverket träffas två-tre gånger per termin.

Slutrapport 2009. Socialt frivilligarbete riktat till äldre. Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5

Slutrapport 2009. Socialt frivilligarbete riktat till äldre. Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Malin Loiske Svanberg, Frivilligsamordnare

Läs mer

Vilka utvecklingsmöjligheter finns för Järfälla kommun i samverkan med civilsamhället?

Vilka utvecklingsmöjligheter finns för Järfälla kommun i samverkan med civilsamhället? 2009-12-16 1 (18) Vilka utvecklingsmöjligheter finns för Järfälla kommun i samverkan med civilsamhället? Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd Postadress:

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Äldreomsorgskontoret PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Delrapport 060915 Projektledare Ann-Christine Mohlin 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. INLEDNING 3 2. PROJEKTORGANISATION 3 3. SYFTE 3 4. MÅL 3 5. METOD

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Uppsökande verksamhet för äldre

Uppsökande verksamhet för äldre Uppsökande verksamhet för äldre LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-17067-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland annat

Läs mer

Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006

Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006 1 (5) Bilaga 3. Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006 Kommun Farsta stadsdelsförvaltning, Stockholm stad Kontaktperson Birgitta Livgård Andersson Telefon 08 508

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser

Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Hannele Hassinen, projektledare SLUTRAPPORT 1 (8) Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser Slutrapport Stimulansmedelprojekt

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Vilka söker upp äldre?

Vilka söker upp äldre? RAPPORT 2005 : 31 Vilka söker upp äldre? En sammanfattning av verksamhetstillsyn avseende uppsökande verksamhet för äldre i Västmanlands län år 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands

Läs mer

Anhörigcenters första år

Anhörigcenters första år Äldreomsorgskontoret Anhörigcenters första år Uppföljning Dnr ÄON 10/61 Handläggare: Åsa Borén, Utredarenheten KsK Innehåll 1. Inledning...2 2. Bakgrund...2 2.1 Anhörigstöd i Socialtjänstlagen...2 2.2

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan

Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan 1 KUNGSÄNGEN och BRO Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan 2014 2020 PRO lämnar följande synpunkter på remiss angående revidering av Äldreplan 2014 2020. Remissvaret har disponerats enligt

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2007

Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2007 1 (7) Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2007 Kommun Kontaktpersoner Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning Stockholm Stad Marianne Flynner, projektledare Birgitta

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET Bilaga 3 KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET BAKGRUND GR-kommunernas sociala styrgrupp beslutade i oktober 2008 att kartlägga omfattningen av volontär-/frivilligverksamheter

Läs mer

Målgruppen är boende i stadsdelen som vårdar och/eller ger omsorg i hemmet till närstående som är över 65 år.

Målgruppen är boende i stadsdelen som vårdar och/eller ger omsorg i hemmet till närstående som är över 65 år. Förstärkt stöd till närstående som ger vård och omsorg i hemmet till pensionärer över 65 år i Vantör - Tvåårig plan för ansökan om stimulansbidrag hos länsstyrelsen 1. Bakgrund År 2003 bodde det cirka

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Arbetsutskott Marie Normalm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2014-03-25 Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Tisdag den 15 april 2014,

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Stadsdelen Centrum. 1 av 21 stadsdelar i Göteborgs kommun. ca 52 000 invånare. ca 8 000 pensionärer

Stadsdelen Centrum. 1 av 21 stadsdelar i Göteborgs kommun. ca 52 000 invånare. ca 8 000 pensionärer Stadsdelen Centrum 1 av 21 stadsdelar i Göteborgs kommun ca 52 000 invånare ca 8 000 pensionärer Förebyggande arbete i äldreomsorgen Träffpunkterna navet i den förebyggande verksamheten Olika delprojekt

Läs mer

Samarbete med frivilligorganisationer SN-2014/113

Samarbete med frivilligorganisationer SN-2014/113 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer s ordförande 2014-04-22 Förslag till beslut beslutar att godkänna rapporten. Rolf Samuelsson Ordförande Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Dnr Son 2013/259 Kartläggning av profilboenden och utredning av behovet av profilboenden i Järfälla

Dnr Son 2013/259 Kartläggning av profilboenden och utredning av behovet av profilboenden i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-01 Socialnämnden Dnr Son 2013/259 Kartläggning av profilboenden och utredning av behovet av profilboenden i Järfälla Förslag till beslut Socialförvaltningen s förslag 1.

Läs mer

Äldreomsorg i Stockholms stad. Äldreombudsman Linda Vikman

Äldreomsorg i Stockholms stad. Äldreombudsman Linda Vikman Äldreomsorg i Stockholms stad Äldreombudsman Linda Vikman The Capital of Scandinavia Äldreombudsmannens uppdrag 1 Äldreombudsmannen ska verka för att äldre personer i Stockholms stad har goda levnadsförhållanden

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-07

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-07 Socialnämndens arbetsutskott Maria Sandberg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2011-04-28 Socialnämnden Torsdagen den 28 april 2011 Lastberget Konferens och upplevelse i Bålsta Socialnämnden kommer att

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning TJÄNSTESKRIVELSE 2012-10-29 Socialnämnden Dnr Son 2012/404 Svar på remiss - Hemsjukvård 2015 - inriktning Förslag till beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen,

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79 78-90 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl.8.30 12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), GN Petra Sundblad

Läs mer

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Margareta Göransson, anhörigkonsulent Västerviks kommun och Ann-Christine Larsson, FoU-ledare Fokus Kalmar län KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Anhörigstödets tre ben Formell organisering

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Sammanfattning Tema A 2:3

Sammanfattning Tema A 2:3 Sammanfattning Tema A 2:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Socialdepartementet skriver i promemorian om det nya lagförslaget

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Vad tycker Du om anhörigstöd?

Vad tycker Du om anhörigstöd? Vad tycker Du om anhörigstöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna dig trygg när du vårdar din närstående? Hur tycker du att du blir bemött i din kontakt med kommunens anhörigstöd? Vad är viktigt

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående.

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående. FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Plan för utveckling av stöd till anhöriga / närstående anhöriga / närstående 2003 och framåt 1 INLEDNING Som en del av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2016-2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn Handlingsplan

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Rapport. Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010. Terminologi Beskrivning

Rapport. Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010. Terminologi Beskrivning Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Rapport Projekt: Sociala innehållet Beställare: Karin Jonsson Skriven av: Wera Ekholm Datum: dec. 2010 Godkänd av: Datum: Terminologi Term Beskrivning Versionshantering

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Förebyggande hembesök. Vad är förebyggande? Vad är hembesök?

Förebyggande hembesök. Vad är förebyggande? Vad är hembesök? Förebyggande hembesök Vad är förebyggande? Vad är hembesök? Några överväganden Hemmet, vårdcentralen, kommunkontoret? Rikta sig till alla äldre? Viss ålder? Vissa målgrupper? Professionell eller volontär?

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Förord. Programmet ska främja samverkan mellan föreningsliv och den kommunala äldreomsorgen. Alla förslag i programmet är lika viktiga.

Förord. Programmet ska främja samverkan mellan föreningsliv och den kommunala äldreomsorgen. Alla förslag i programmet är lika viktiga. 1 Förord Det här är Linköpings kommuns program för utveckling av det sociala innehållet i vardagen för personer som är äldre. Programmet beskriver hur Linköping ska arbeta för att möta äldres sociala behov.

Läs mer

FRÄLSNINGSARMÉN. Delprojektets namn. Delprojektsansvarig

FRÄLSNINGSARMÉN. Delprojektets namn. Delprojektsansvarig FRÄLSNINGSARMÉN VÅRSOLS FAMILJECENTER V Storgatan 21, 3 tr 553 15 JÖNKÖPING Delprojektets namn Barn i sorg Delprojektsansvarig Ann-Charlotte Jernberg Datum 2014-06-05 Sammanfattning Inledning och sammanfattning

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer