Riksmöte 2001 Protokoll Sveriges roll- och kon iktspelsförbund Falun mars 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksmöte 2001 Protokoll Sveriges roll- och kon iktspelsförbund Falun 23-25 mars 2001"

Transkript

1 Riksmöte 2001 Protokoll Sveriges roll- och kon iktspelsförbund Falun mars 2001 Varelse vid hyperboeriskt hav av Henrik Pettersson.

2 Innehållsförteckning 3-12 Protokollet Bilaga 1: Röstlängd 17 Bilaga 2: Dagordning 18 Bilaga 3: Påverkanstorg Bilaga 4: Verksamhetsberättelse Bilaga 5: Ekonomisk berättelse Bilaga 6: Revisionsberättelse Bilaga 7: Avregistreringshotade föreningar Bilaga 8: Motioner 50 Bilaga 9: Verksamhetsplan Bilaga 10: Budget Bilaga 11: Övriga frågor Bilaga 12: Handlingar från påverkanstorget Bilaga 13: Den alternativa verksamhetsplanen

3 3(96) Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och kon iktspelsförbund i Falun Mötets öppnande Förbundsordförande Karl Nissfeldt förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes. Det beslutades att röstlängden justeras löpande under mötet. Se bilaga Mötets behörighet Ett antal möteshandlingar skickades av misstag ut en vecka senare än stadgan föreskriver. Detta drabbade 22 ombud och cirka 20 reserver. Dessa kontaktades omgående som misstaget upptäcktes. Det var också så att kallelserna till ombuden och reserver skickades ut först med möteshandlingarna. När ombud/reserv var postmottagare i en förening har endast en möteshandling skickats ut. Kansliet ska meddelas så att dessa fel och brister inte upprepas. Det beslutades att förklara mötet behörigt. 4. Val av mötesordförande Carl-Niclas Larsson och Leif Holmberg valdes till mötesordförande respektive vice mötesordförande. 5. Val av mötessekreterare Tommy Runesson och Christer Pettersson valdes till mötessekreterare och vice mötessekreterare. 6. Val av rösträknare Daggi Elehu, Elina Kaarto och Magnus Nordlinder, alla från Svenska Scoutförbundet, valdes till rösträknare. Dessa åkte hem till söndagen. På söndagen valdes David Gustavsson, Anna Westerling och Jon Nilsson till rösträknare. 7. Val av justerare Kristoffer Andsten och Andreas Nyström valdes till ordinarie justerare. Anna Westerling och Mats Bergström valdes till reserver för dessa. 8. Adjungeringar Alla personer som inte enligt stadgarna har yttranderätt adjungerades. 9. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. Se bilaga 2.

4 4(96) 10. Påverkanstorg Det beslutades att mötet ska genomföras som påverkanstorg. Det beslutades att fastställa principer för hur påverkanstorget och beslutsplenum ska genomföras. Se bilaga 3. Det beslutades att fördela påverkanspunkter och in ytandepunktsansvariga. Det beslutades en redaktionsgrupp bestående av Nils Eliasson (arbetsledare), Daggi Elehu, Elina Kaarto, Magnus Nordlinder, Kriss Andsten, Emma Wieslander, David Gustavsson, C-N Larsson, Leif Holmberg och Anders Hultman. Reservation av Karl Bergström och Andreas Bjärnemalm Då det är min fasta och fulla övertygelse att mötesformen påverkanstorg, inte bara är oproduktiv och orättvis, utan även odemokratisk och är därför i förlängningen stadgevidrig, önskar jag reservera mig mot beslutet att använda denna mötesform under riksmötet Anmälan av övriga frågor Övriga frågor anmäls under hela riksmötet. Det beslutades enhälligt att en fråga om ett stadgetillägg efter 45 ska upptas som övrig fråga (23.11). 12. Verksamhetsberättelse Mötet påpekade följande: * I stycket om värdegrund ändras en lydelse till Under året har ett förslag på värdegrund utarbetats i samråd med distrikten. * Stycket om att Hanna varit heltidsarvoderad distriktsrådgivare stryks, för det har skett * Under stycket om arbetsutskottet ska läggas till att Fredrik Bonander har haft ett övergripande arbetsledaransvar. * En del språkliga ändringar gjordes också. Detta diskuterades också. * I stycket om Sveroks IT-grupp står det Simon Vidberg, men han heter Simon Rydberg. * Kanslisternas löner diskuterades. * SiT diskuterades. Det beslutades att lägga den justerade verksamhetsberättelsen till handlingarna. Se bilaga Ekonomisk berättelse Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna. Resultat- och balansräkning fastställdes. Se bilaga Revisionsberättelse Revisionsberättelse lades till handlingarna. Se bilaga Ansvarsfrihet för 2000 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2000.

5 5(96) 16. Avregistreringar De beslutades att föreningar som inte rapporterat vare sig verksamhet under 1999 eller 2000 blir avregistrerade under förutsättning att de inte senast 31 augusti 2001 kommer in med rapport om medlemmar eller verksamhet. Se bilaga Motioner som påverkar verksamhetsplanen Alla motioner nns i bilaga 8. I bilaga 12 åter nns även alla yrkanden och kommentarer som togs fram under påverkanstorget Motion om Operation Frispel Det beslutades Att 1 Riksmötet uppdrar förbundsstyrelsen att initiera Operation Frispel. Att kr avsätts ur budget 2001 för Operation Frispel. Att 3 operation frispel, istället för att presentera nya föreningar för förbundet, distrikten och i viss mån för varandra, ska operation frispel handla om att förbundet ska hjälpa distriktens föreningar att samarbeta och kommunicera mer med varandra, och ordna träffar där distriktets föreningar kan bygga nätverk och utbyta idéer. Att 4 de anslagna SEK + eventuella extra medel sökta från Ungdomsstyrelsen fördelas mellan Sveroks alla distrikt med en intention att projekt frispel ska genomföras på distriktsnivå. Att 5 de distrikt som inte anser sig kunna uppnå projektets mål ska kunna använda pengarna till organisationsbyggande verksamhet. Att-sats 3-5 är kompletteringar av att-sats Motion om Slagen Det beslutades Att kr budgeteras för resultatenheten distrikt Att 3 beskrivningen av projektet förändras i enlighet med motiveringen Slagen är en viktig mötesplats för aktiva på riks- och distriktsnivå där idéer och samverkan diskuteras, kompetens utbyts och vissa utbildningar hålls. Distrikten har efterfrågat en allmän höjning av kvalitén på slagen och styrelsen kan inte annat än att hålla med om att kvaliteten bör höjas. Styrelsen vill under det kommande året satsa än mer på distriktsarbetet. En av delarna är att skjuta in mer resurser till slagen. De distriktsaktiva ska erbjudas utbildningar av högre kvalitet, intressanta föredragshållare och möten i vettiga lokaler. Slagen bör också utformas för att öka och konkretisera samarbetet mellan distrikten. Vi menar att en kvalitetshöjning av slagen är en viktig del i att öka och förbättra distriktens slagkraftighet och verksamhet. Förbundsstyrelsens bakgrundsformulering innehåller inget om samarbetet mellan distrikten och det behöver verkligen bli bättre. Slagen är det naturliga forumet för det Motion om nationell spelvecka Det beslutades Att 1 Sverok utlyser en nationell spelvecka enligt ovanstående beskrivning söndagen den 7:e oktober till lördagen den 13:e oktober Att kr budgeteras för nationell spelvecka 2001.

6 6(96) 17.4 Motion om PR-satsning Det beslutades Att 2 Sverok satsar så stor del av de avsatta PR-pengarna som möjligt på medlemsvärvning, med inriktning främst på de yngre. Att 3 PR/marknadsföringsposten i budgeten sätts till kr. Att 4 huvuddelen av PR/marknadsföringsposten i budgeten används för utåtriktad marknadsföring. Att 5 motionsställaren bakom motionen Extern marknadsföring ändras från Sverok Västra Götalands styrelse till Sverok Västra Götaland Motion om kommunikation i Sverok Det beslutades Att 5 mötet uppdrar åt styrelsen att seriöst undersöka och överväga möjligheterna att publicera Boken om Sveroks verksamheter och distribuera den samma så att den får vidast möjliga spridning. En möjlig satsning kan vara att försöka få ut den till lärare och fritidsgårdar. Ursprungsförslaget togs upp under punkt Motion om kommunikatör Det beslutades Att 4 ordförandens arvodering villkoras av en arbetsbeskrivning Att 5 en del av denna ska vara att axla ansvarigutgivareansvaret fullt ut och därmed delta i alla de medier Sverok står för. Att 6 en del ska vara att agera kommunikatör i betydelsen Vara länk mellan olika aktörer inom förbundet Att 7 en del ska vara att ansvara för att förbundet representeras externt. 18. Övriga frågor som påverkar verksamhetsplanen Inga hade lämnats in.

7 7(96) 19. Verksamhetsplan 2001 Det beslutades Att 1 verksamhetsplanen fastställs. Att 8 Uppdra förbundsstyrelsen att utreda det är möjligt att minska kostnaderna för kansliadministrationen. Att 9 Punkten Internationellt utbyte med formuleringen Under året ska arrangemangspaketet med Knutpunkt 2002 genomföras. Sverok ska givetvis vara delaktig i detta viktiga nationella evenemang för att främja det internationella utbytet. läggs till i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen fastställdes. Se bilaga 9. I bilaga 12 åter nns även alla yrkanden och kommentarer som togs fram under påverkanstorget. Den alternativa verksamhetsplanen nns i bilaga 13. Kort om beslutset: Efter försöksvotering blev att-sats 1 huvudförslag. Efter ytterligare försöksvotering slogs först att-sats 2 ut, sedan att-sats 4-6 och att-sats 3 ställdes mot huvudförslaget. Det beslutades genom sluten omröstning att bifalla att-sats 1 med röstsiffrorna 42 mot blanka röster lämnades in. Reservation mot verksamhetsplanen av Niklas Bendelius, Mattias Bjärnemalm, David Gustavsson, Marcin Kucharski, Magnus Pennebrink, Johan Strömquist, Henrik Summanen, Stefan Ullgren Vi reserverar oss mot den antagna verksamhetsplanen. Detta gör vi utifrån vår övertygelse att den på två punkter strider mot de principer vi anser bör vägleda förbundets arbete. Kompetenshöjning Den kompetenshöjning som verksamhetsplanen omfattar motsvarar inte förbundets centrala syfte. Det är inte förbundets syfte att bedriva bildningsverksamhet och den kompetenshöjning som åsyftas anser reservanterna är såväl omotiverad som ett slöseri med förbundets resurser. Lön och arvoderingar Vi anser att den lönepolitik och syn på arvoderingar som synts under det gångna verksamhetsåret inte på ett tillbörligt sätt motverkas i den antagna verksamhetsplanen. Detta strider mot reservanternas centrala värderingar för hur vi ser på förbundets utveckling. Det är vår åsikt att denna personal- och arvoderingspolitik hämmar det ideella engagemang som bör vara grunden för all sverokverksamhet. Baserat på dessa två principiella övertygelser vill därför reservanterna inlämna denna reservation och därmed avsvära sig ansvaret för de konsekvenser som vi anser att verksamhetsplanen riskerar att resultera i. 20. Fastställande av avgifter Avgift för 2001 fastställdes till 0 kr.

8 8(96) 21. Fastställande av budget Det beslutades Att 1 fastställa budgeten för Att 2 budgetposten valberedning ökas från till Att 3 posten Knutpunkt läggs till Budgeten och tilldelas Att 5 pengarna tas från det egna kapitalet. Den justerade budgeten fastställdes. Se bilaga Övriga motioner Alla motioner nns i bilaga 8. I bilaga 12 åter nns även alla yrkanden och kommentarer som togs fram under påverkanstorget Stadgeändring om valbarhet i 55 Det beslutades med två tredjedels majoritet Att 1 55 ändras till Valbar till riksmötesombud och riksmötesreservombud är föreningsmedlem. Valbar är inte medlem i förbundsstyrelsen, anställd eller revisor i förbundet. Blir personen vald till ombud eller ersätter ombud i era valkretsar hamnar personen i den valkrets där den fått störst andel röster. Vid lika andel får slumpen avgöra. Person kan på riksmötet endast vara ombud eller ersättare för ombud i en (1) valkrets.. Mötet beslutade att omedelbart justera denna stadgeändring Stadgeändring i 55 Det beslutades att avslå motionen Stadgeändring om antal ombud i 57 Det beslutades med två tredjedels majoritet Att 1 57 andra meningen ändras från Medlemsförening kan rösta på upp till samma antal personer som antal mandat i valkretsen. till Medlemsförening kan rösta på upp till samma antal personer som antal mandat i valkretsen plus tre. Mötet beslutade att omedelbart justera denna stadgeändring Stadgetillägg i 45 Det beslutades med två tredjedels majoritet Att 1 paragrafen Riksmötet väljer förbundsstyrelse, valberedning och revisorer bland de nominerade till respektive val, om så inte kan ske får ytterligare nomineringar ske på riksmötet. infogas efter 45. Mötet beslutade att omedelbart justera denna stadgeändring Stadgeändring i 46, 57 och 67 Det beslutades med två tredjedels majoritet Att 1 ändra ordet lotten i 46, 57 och 67 till slumpen. Mötet beslutade att omedelbart justera denna stadgeändring.

9 9(96) 22.6 Motion om förbundets vision Det beslutades Att 1 bifalla ovan beskrivet förslag till vision så som förbundets vision. Att 2 man åren 2003 och 2005 stämmer av hur uppfyllandet av visionen fortlöper, inte bara centralt utan även så att visionen nått till den enskilde medlemmen Motion om värdegrund Det beslutades Att 5 motionen om värdegrund, omarbetas av förbundsstyrelsen och att de sänder värdegrunden på remiss till intresserade distrikt, För att sedan låta en distriktssträff ge sitt betänkande till nästa årsmöte Motion om utredning kring organisationens rollfördelning Det beslutades att 3 förbundsstyrelsen i samarbete med distrikten utarbetar varje distrikts enskilda roll i Sverok. att 4 det ges utrymme för detta på de kommande SLAG:en. att 5 man dessutom utreder vilken organisation vi vill ha Motion om ekonomisk grundgaranti Det beslutades Att 2 distrikten garanteras tillgångar på kr. Att kr budgeteras för en ekonomisk grundgaranti i budgeten Riksmötets placering 2002 Det beslutades Att 2 riksmötet 2002 förläggs till Hässleholm Motion om övertagande av världen Motionen var tillbakadragen Motion om Zworks färg Det beslutades att bordlägga frågan Motion om dagordning och röstningssystem Det beslutades att avslå motionen Motion om tärningsslag Det beslutades att bordlägga frågan Motion om hjälp till distrikten Det beslutades Att 1 Riksmötet uppdrar åt riksstyrelsen att fastställa i vilken utsträckning distrikten kan ta del av resursen Rikskansliet. Att 2 de nieringen sker i samråd med samtliga distrikt Motion om extern marknadsföring Motionen togs upp i samband med motion 17.4.

10 10(96) Motion om förbundstidning Det beslutades Att 2 avsätta kr i budgeten för 2001 till förbundstidning. Kort om beslutet: Det beslutades att bifalla att-sats 2 som rekommendation, samt avslå att-sats 1 (34-32) Motion om Sveroks nya tidning och Codex... Det beslutades att 12 resultatet från påverkanstorget används som en rekommendation om hur en eventuell förbundstidning och/eller webportal bör se ut. att 13 riksmötet uppdrar åt styrelsen att fatta speci ka beslut om distribution, budget, etc. att 14 riksmötet inte fattar speci ka beslut (se ovan) i frågan. att 15 Sverok skall kunna samarbeta/stödja kommersiella aktörer under framtagningsprocessen av förbundstidningen, utan att detta skall utgöra ett ideologiskt problem. att 16 tidningen främst skall vara riktad mot förbundets medlemmar. att 17 det skall vara en förbundstidning. att 19 ett samarbete av det i föreslagna slaget är etiskt försvarbart förutsatt att förbundsstyrelsen nner att det går att genomföra med rimlig konkurrensneutralitet. att 20 riksmötet ger styrelsen befogenhet att välja en tidningsredaktion samt välja bästa och mest prisvärda distributionen som når längst. Styrelsen ges befogenhet att förhandla fram ett bra avtal med Codex, med motion som grund. Följande att-satser bifölls genom att de ansågs ingå i andra att-satser Att kr budgeteras för kommunikation i Sverok. Att 8 riksmötet anger riktlinjer för inriktning och form för kommunikation i Sverok. Att 9 riksmötet delegerar förbundsstyrelsen att besluta kring de praktiska frågorna i enlighet med Riksmötets rekommendation. Olle Johansson förklarade jäv, eftersom han är delägare i Portal publishing. Olle Sahlin förklarade jäv, eftersom han står för ett av förslagen. Kort om beslutet: Det var rösträkning om att-sats 15, 16, 17 (bifall med röster 31-29). 23. Kvarvarande övriga frågor Alla övriga frågor nns i bilaga 11. I bilaga 12 åter nns även alla kommentarer som togs fram under påverkanstorget Styrdokument för SiT Det beslutades med två tredjedelars majoritet Att 1 snarast utforma ett styrdokument som beskriver SiTs arbetsuppgifter. Att 2 snarast utforma ett styrdokument som beskriver SiTs arbetsrutiner. Att 3 frågan antas i sin helhet Nätkommunikation Det beslutades med två tredjedelars majoritet Att 1 SiT ska försöka tillfredställa så många riksmötesdelegaters nätkommunikationspreferenser som möjligt.

11 23.4 Nystartad Det beslutades att avslå den övriga frågan. 11(96) 23.7 Mötesregler Det beslutades med två tredjedelars majoritet att 2 kansliet ser över de mötesregler som tillhandahållits inför riksmötet 2001 och omarbetar dessa till en mer komplett form med klarare format Mötesteknik på Sveroks Riksmöte 2002 Det beslutades att avslå den övriga frågan Arrangemang kring Riksmöte Det beslutades att avslå den övriga frågan Skamvrå Det beslutades att avslå den övriga frågan Stadgeändring Det beslutades med två tredjedelars majoritet att 1 69 i stadgan skall lyda Revisorerna granskar förbundets räkenskaper samt handlingar och upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen skall nnas Riksmötet skriftligen tillhanda. 24. Val av förbundsstyrelse Det beslutades Att 1 Välja Hanna Jonsson till förbundsordförande. Att 2 Välja Magnus Alm, Michael Bjurshagen, Fredrik Bonander, Björn Flintberg, Moa Hartman, Peter Johnels, Björn von Knorring, Marcin Kucharski, Petra Malmgren, Jon Nilsson och Andreas Nystöm. Kort om beslutet: Det beslutades i sluten omröstning (48 mot 12 röster, (7 blanka)) att bifalla att-sats 1 och 2, samt avslå att-sats 3. Protest av Johnny Hjorter, Andreas Bjärnemalm, Magnus Pennebrink, Marcin Kucharski och David Gustavsson. Vi vill protestera mot presidiets sätt att hantera frågan om val av styrelse. Då sluten omröstning var begärd och genomförd ställde presidiet det vinnande förslaget mot avslag genom acklamation. Detta anser vi tar bort stora delar av poängen med sluten omröstning. 25. Val av valberedare Det beslutades Att 4 välja Dan Sivnert, Emma Wieslander, Andreas Brodin, Magnus Pennebrink och Love Ersare. Kort om beslutet. Det beslutades till att börja med att riva upp beslutet om påverkanstorg på punkten. Därefter avslogs att-sats 1. I och med att förslaget avslogs kunde nya personer nomineras med stöd av de nyantagna stadgarna. Det beslutades i sluten omröstning att bifalla att-sats 4 (22 röster) och avslå att-sats 2 (21 röster), 3 (11 röster) 5, (0 röster) och 6 (0 röster). 5 Blanka röster lämnades in.

12 26. Val av två revisorer med varsin personlig ersättare Det beslutades Att 1 Välja Anders Hultman med personlig ersättare Nils Eliasson till ideell revisor. Att 2 Välja Irene Jägerhök med personlig ersättare Arne Gunnarsson till godkänd revisor. 27. Ordet fritt Många sade många saker, men då sekreterarna höll på att förstå några tidigare beslut blev nästan inget antecknat. Karl Bergström klagade på riksmötet. Jon Heinpalu frågar hur stor andel som var på sitt första riksmöte, och det var cirka en fjärdedel, men å andra sidan hade många redan åkt. I fredags var det mer. Hanna Jonsson tackar för förtroendet att bli ordförande. Peter Olausson hälsar alla välkomna till Nedre Norrlands distriktsårsmöte. Vill också att man ska föregå med gott exempel. Edvin Sjöberg bjuder in alla ombud till medeltidsveckan. Kristoffer Andsten håller med om att det varit problem på riksmötet, men att det är sådant vi kan leva med. Cilla demander vill tacka Leif och Carl-Niclas och senare också oss sekreterare. Johan Strömqvist kommer på Nedre Norrlands distriktsårsmöte. Han hyllar också allt fantastiskt ideellt arbete i förbundet, distrikten och att året varit enormt och inspirerande. Lina Urbansdottir berättar att det var ett jättebra möte, eftersom man kunde vara där fast man inte var van att vara på möten. Carl Cramér ansåg att påverkanstorget var ett slag för demokratin, men vill inte ge något betyg ännu. Andreas Bjärnemalm berättar att SkuD har årsmöte på lördag och tackar för en trevlig helg. Olle Sahlin påminner om mötet i Stockholm om Knutpunkt 1 april. Jon Heinpalu beordrar kanslisterna att göra ett bra jobb även detta år. Christer Chrisp Pettersson uppmanade alla att åka på konvent och lajv under året. Gärna besöka LinCon som både har konvent och lajv. Emma vill att det ska nnas dagis på konventen och bannade de konvent som lovade det förra året, men inte levererade. Kasper gjorde sina första Sverokuttalanden! Det lät som om han gurglade ungefär Sverok. Mikrofonen var dock egentligen roligare än att säga något. 28. Mötets avslutande Mötesordförande Carl-Niclas Larsson förklarade mötet avslutat. vid ordförandeklubban, Carl-Niclas Larsson Leif Holmberg

13

14

15

16

17 Dagordningen 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets beslutsmässighet 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av rösträknare 7. Val av justerare 8. Adjungeringar 9. Fastställande av dagordning 10. Beslut om mötesform Beslut om mötesregler 11. Anmälan av övriga frågor 12. Verksamhetsberättelse 13. Ekonomisk berättelse 14. Revisorernas berättelse 15. Frågan om ansvarsfrihet 16. Avregistreringar 17. Motioner som påverkar verksamhetsplanen Motion om operation frispel Motion om slagen Motion om nationell spelvecka Motion om PR-satsning Motion om kommunikation i Sverok Motion om kommunikatör Övriga Frågor som påverkar verksamhetsplanen 18. Övriga frågor som påverkar verksamhetsplanen 19. Fastställande av verksamhetsplan 20. Fastställande av avgifter 21. Fastställande av budget 22. Övriga motioner Stadgeändring om valbarhet i Stadgeändring i Stadgeändring om antal ombud Stadgetillägg i Stadgeändring i 46, 57 och Motion om förbundets vision Motion om värdegrund Motion kring organisationens rollfördelning Motion om ekonomisk grundgaranti Riksmötets placering Motion om övertagandet av världen Motion om Zworks färg Motion om dagordning och röstningssystem Motion om tärningsslag Motion om hjälp till till distrikten Motion om extern marknadsföring Motion om förbundstidning Motion om Sveroks nya tidning 23. Kvarvarande övriga frågor 24. Val av förbundsstyrelse 25. Val av valberedare 26. Val av två revisorer med varsin personlig ersättare 27. Ordet fritt 28. Mötets avslutande 17(96) Bilaga 2

18 18(96) Påverkanstorg Bilaga 3 Yrkanden Yrkanden ställs på påverkanstorget vid den punkt som behandlar förslaget. Yrkanden i en fråga kan lämnas in till dess att punkten stänger. Yrkanden lämnas på speciellt utformad yrkandeblankett. Yrkanden ska formuleras som att-satser. Motiveringar kan lämnas på yrkandelappen. Motiveringar kommer med i redaktionsutskottets beslutstödsdokument. Yrkanden lämnas till den in ytandepunktsansvarige. Kommentarer/uttalanden/yttranden Kommentarer/uttalanden/yttranden lämnas på avsedd blankett. Kommentarer/uttalanden/yttranden kommer med i redaktionsutskottets beslutstödsdokument. Redaktionsutskott Redaktionsutskottet sammanställer alla handlingar från in ytandepunkterna till ett beslutstödsdokument. In ytandepunktansvarig ansvarar för att rapportera och överlämna alla handlingar till redaktionsutskottet. Beslut Yrkande eller yrkanden med mest stöd tas direkt upp till beslut i plenum. In ytandeansvarig och mötesordförande bedömer vilka förslag som har mest stöd. Alla yrkanden kan resas av ombud. In ytandepunktsansvariga (Ifpa) Ifpa ansvarar för diskussionen vid en in ytandepunkt. Ifpas främsta uppgifter är att ta hand om yrkanden, moderera debatten och underlätta jämkningar. Stadgan Rätten till uttalanden på riksmöte tolkas som att rätt att inkomma med Kommentarer/uttalanden/yttranden som tas med i redaktionsutskottets beslutsdokument. Miniplenum Mötesordförande beslutar om miniplenum. Tillägg till ursprungsförslaget -Kommentarer/yttranden/uttalanden får lämnas in till respektive påverkansstånd fram till kl på lördagen -Det ska vara möjligt att stryka sina kommentarer/yttranden/uttalanden under mötet på söndagen. -Förslagställarena ska ha möjlighet att motivera sina yrkanden. Motiveringarna ska vara tidsbegränsade till max 1 minut. Denna tidsbegränsning kan förkortas om stämmopresidiumet nner så lämpligt. -Slutresultatet av varje åsiktspunkt anslås så snart som möjligt på någon plats och är tillgängliga för genomläsning innan materialet delas ut på söndagen Avslagna yrkanden -att man kan lämna in ett yrkande upptill en timma efter att in ytandepunkten har stängt. -att man kan lämna in ett yrkande fram till på lördagen.

19 19(96) Bilaga 4 Verksamhetsberättelse 2000 För att berätta för medlemmar, myndigheter och andra intresserade om vad som hänt i förbundet under året och för att visa upp statestik, skriver förbundsstyrelsen en verksamhetsberättelse. Det normala beslutet, efter eventuella ändringar och tillägg, är att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. Verksamhetsberättelsen Sveroks centrala verksamhet har under det senaste året präglats av intern utveckling. Förbundsstyrelsen har arbetat med att fundera mycket över Sveroks framtid. Det är viktigt eftersom vi måste vässa klorna inför de motgångar och utmaningar som framtiden har i sitt sköte. De senaste årens interna arbete har också lett till att marknadsföringsarbete har eftersatt. Det syns nu i form av minskat medlemsantal. Med en vass organisation och medvetna satsningar ska vi tillsammans vända den trenden. Visionsarbete Förbundsstyrelsen har under det gångna året lagt ner stort arbete för att formulera en vision för Sverok för de närmaste åren. Meningen med visionen är att den ska ange en framtida inriktning och kurs för förbundet. För ändamålet har det hållits två visionsmöten där förbundsstyrelsen har arbetat med att diskutera och formulera visionen. En vision för det fortlöpande arbetet är viktigt för att få en färdriktning och mål med verksamheten. Saknar man färdriktning är det lätt hänt att man bara koncentrerar sig på dagens problem och glömmer att lyfta blicken mot horisonten. Värdegrund Under året framkom önskemål angående ett fastställande av förbundets värdegrund. Styrelsen beslutade tillmötesgå önskemålet. Ett förslag till värdegrund har författats och utvecklats i samråd med distrikten. Vadå demokrati? Projektet Vadå demokrati? genomfördes och avslutades under året. Slutrapport framlades för styrelsen, presenterades för distrikten på Skrevslaget och distribuerades inom förbundet och till myndigheter. Resultatet av projektet har tillvaratagits dels genom Slagens fortlevnad, dels vid styrelsens arbete med framtidsfrågor. Studieförbund Arbetet med att bedriva studieverksamhet har fortsatt på två fronter; dels genom förhandlingar och påverkan av folkbildningsrådet för att få starta ett eget studieförbund, dels genom fortsatt samarbete med Studiefrämjandet. Förbundets riksmöte Sveroks ordinarie riksmöte hölls i Norrköping helgen den mars år Till mötet kom enligt röstlängden 75 ombud framröstade av Sveroks medlemsföreningar. I riksmötesombudsvalet var valdeltagandet ca 24%. Förbundsstyrelsen Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av förbundsordförande Karl Nissfeldt - Lidköping vice ordförande Nils Eliasson - Stockholm ekonomiansvarig Jon Heinpalu - Jönköping protokollansvarig Fredrik Bonander - Örebro ledamot Hanna Jonsson - Uppsala ledamot Magnus Mattisson - Malmö, ledamot Magnus Alm - Göteborg ledamot Björn von Knorring - Uppsala ledamot Petra Malmgren - Linköping ledamot Michael Bjurshagen - Stockholm ledamot Carl Heath - Göteborg. Under året ingick även ledamoten Johnny Särkää - Stockholm som avgick ur styrelsen på grund av personliga skäl. Under året har Karl Nissfeldt varit heltidsarvoderad som förbundsordförande. Förbundsordförandes arbetsuppgifter har varit att samordna och leda styrelsearbetet samt utarbeta och förankra styrelsens visionsarbete. Styrelsen har haft sammanlagt sju (7) protokollförda styrelsesammanträden samt två visionsmöten. Styrelsen har utarbetat en ny protokollstandard.

20 20(96) Hanna Jonsson har dessutom jobbat som distriktsrådgivare för att hjälpa och stötta distrikten. Mycket ideellt jobb har lagts ner av många enskilda personer, bland annat medlemmarna i SiT som både hjälpt styrelsen och kansliet med det kontinuerliga ITarbetet och jobbat med att utveckla hemsidorna och hålla epostlistorna igång. Arbetsutskottet Arbetsutskottet, AU, har bestått av Karl Nissfeldt, Björn von Knorring, Jon Heinpalu och Fredrik Bonander. Arbetsutskottet har under året haft ett protokollfört möte. Utskottets uppgift var att övervaka ekonomin med löpande uppföljning, arbetsleda kansliet samt att sköta beslut av administrativ karaktär. AU har bedrivit löneförhandlingar med de två kanslisterna och tecknat ett nytt löneavtal med dessa. Fredrik Bonander har haft det övergripande arbetsledaransvaret. AU har dessutom varit ordförande behjälplig och varit med och tagit beslut i olika frågor mellan styrelsemötena. Sveroks IT-grupp (SiT) Sveroks IT-grupp har bestått av Staffan Ericsson, Kriss Andsten, Peter Balkeståhl, Jonathan Rullman, Simon Rydberg och Viktor Klang. Under året har Sveroks IT-grupp jobbat med att renovera förbundets hemsida och nya sidor lanserades i samband med riksmötet Förutom rent underhållsarbete har SiT arbetat med att färdigställa Janus, förbundets nya Internetserver. Janus inköptes efter riksmötet 2000 och har under året varit under uppbyggnad. Arbetet med Janus har varit inriktat på att göra servern så underhållsfri som möjligt för att frigöra tid för utveckling. Under året har SiTs arbete förlöpt mycket väl och stora framsteg har skett, dock har målet att dubblera besöksantalet på hemsidorna inte uppnåtts. Förbundstidning och informatör Under året bytte Sverok redaktör för förbundstidningen Sverox från Anders Blixt till Karin Persson. Det gavs ut fem ordinarie nummer av Sveroks förbundstidning Sverox. Ett av dessa gjordes med Anders Blixt som chefredaktör och fyra med Karin Persson. De fyra senaste numren producerades av företaget Jumsi. I oktober upphörde kontraktet mellan Sverok och Jumsi på Jumsis egen begäran. Sverox skickades ut till alla föreningar, ett antal prenumererade bibliotek, andra instanser samt privatpersoner. För att kompensera den brist på information som bortfallet av Sverox innebar anställdes från och med 1:a november en informatör, Mikael Enmalm, för att sköta informationen inom förbundet och analysera hur den ska kunna förbättras. Distriktsarbetet Årets upplägg för distriktsarbetet har skett i form av en distriktsrådgivare som tillsammans med intresserade från styrelsen har stått i kontakt med distrikten i form av besök, hjälp inför möten och framförallt hållt i planerande och anordnande av Slagen. Då distrikten efterfrågat klargöranden rörande deras roll i förbundets organisation har diskussioner runt detta förts. Viss analys av distriktssituationen har påbörjats och kommer fortsättas under kommande år. I övrigt ser det relativt ljust ut på distriktsfronten. Alla distrikt utom ett kommer att ha aktiva och engagerade styrelser och de esta har sökt landstingsbidrag. Det har under året genomförts tre Slag (distriktsträffar) och ett har blev inställt. Slagen har syftat till att ge de distriktsaktiva intern utbildning och möjlighet att träffa andra distriktsaktiva från andra distrikt och andra delar av landet. Styrelsen har försökt att föra över mer ansvar för slagen på distrikten. Detta har varit ett led i de distriktsaktivas önskan om en högre kvalitet på Slagen. Det har gett blandat resultat. Rikskansliet Förbundets rikskansli ligger i Linköping. Kansliet har två anställda, utvecklingschef, Lars Molle Johansson och kanslichef Christer Chrisp Pettersson, som sköter förbundets centrala administration. Under året har kansliet haft en praktikant, Oscar Ubeda Segmar samt en vikarie Mikael Andersson. Bland annat sköter rikskansliet antagning av föreningar, bidragsansökningar, kontohantering, betalningar och bokföring. Kansliet är också serviceorgan för förbundsstyrelsen och hjälper distrikten att samla uppgifter för landstingsansökningarna. Förbundet Sverok hade under verksamhetsåret 1398 föreningar. Av dessa rapporterade 838 föreningar att de hade medlemmar. Av de 838 föreningarna sökte 536 bidrag för totalt hittills rapporterade sammankomster. Under våren kommer antalet sammankomster för år 2000 att öka då föreningarna fortfarande kan söka för dem fram till halvårsskiftet Förbundet gav föreningarna sammankomstbidrag om 15 kr per sammankomst, medlemsbidrag om 15 kr per medlem i åldern 7-25 år, samt bidrag till aktiv förening om 350 kr till de föreningar som hade minst tio sammankomster. Förbundet är organiserat i åtta självstyrande distrikt.

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Dagordning Unionens årsmöte 2013

Dagordning Unionens årsmöte 2013 Dagordning Unionens årsmöte 2013 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets biträdande ordförande 5. Val av mötets sekreterare 6. Val av två justerare tillika

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den öppnat.

Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den öppnat. Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2014-03-15 i Stenshult, 1.Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer