Riksmöte 2001 Protokoll Sveriges roll- och kon iktspelsförbund Falun mars 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksmöte 2001 Protokoll Sveriges roll- och kon iktspelsförbund Falun 23-25 mars 2001"

Transkript

1 Riksmöte 2001 Protokoll Sveriges roll- och kon iktspelsförbund Falun mars 2001 Varelse vid hyperboeriskt hav av Henrik Pettersson.

2 Innehållsförteckning 3-12 Protokollet Bilaga 1: Röstlängd 17 Bilaga 2: Dagordning 18 Bilaga 3: Påverkanstorg Bilaga 4: Verksamhetsberättelse Bilaga 5: Ekonomisk berättelse Bilaga 6: Revisionsberättelse Bilaga 7: Avregistreringshotade föreningar Bilaga 8: Motioner 50 Bilaga 9: Verksamhetsplan Bilaga 10: Budget Bilaga 11: Övriga frågor Bilaga 12: Handlingar från påverkanstorget Bilaga 13: Den alternativa verksamhetsplanen

3 3(96) Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och kon iktspelsförbund i Falun Mötets öppnande Förbundsordförande Karl Nissfeldt förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes. Det beslutades att röstlängden justeras löpande under mötet. Se bilaga Mötets behörighet Ett antal möteshandlingar skickades av misstag ut en vecka senare än stadgan föreskriver. Detta drabbade 22 ombud och cirka 20 reserver. Dessa kontaktades omgående som misstaget upptäcktes. Det var också så att kallelserna till ombuden och reserver skickades ut först med möteshandlingarna. När ombud/reserv var postmottagare i en förening har endast en möteshandling skickats ut. Kansliet ska meddelas så att dessa fel och brister inte upprepas. Det beslutades att förklara mötet behörigt. 4. Val av mötesordförande Carl-Niclas Larsson och Leif Holmberg valdes till mötesordförande respektive vice mötesordförande. 5. Val av mötessekreterare Tommy Runesson och Christer Pettersson valdes till mötessekreterare och vice mötessekreterare. 6. Val av rösträknare Daggi Elehu, Elina Kaarto och Magnus Nordlinder, alla från Svenska Scoutförbundet, valdes till rösträknare. Dessa åkte hem till söndagen. På söndagen valdes David Gustavsson, Anna Westerling och Jon Nilsson till rösträknare. 7. Val av justerare Kristoffer Andsten och Andreas Nyström valdes till ordinarie justerare. Anna Westerling och Mats Bergström valdes till reserver för dessa. 8. Adjungeringar Alla personer som inte enligt stadgarna har yttranderätt adjungerades. 9. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. Se bilaga 2.

4 4(96) 10. Påverkanstorg Det beslutades att mötet ska genomföras som påverkanstorg. Det beslutades att fastställa principer för hur påverkanstorget och beslutsplenum ska genomföras. Se bilaga 3. Det beslutades att fördela påverkanspunkter och in ytandepunktsansvariga. Det beslutades en redaktionsgrupp bestående av Nils Eliasson (arbetsledare), Daggi Elehu, Elina Kaarto, Magnus Nordlinder, Kriss Andsten, Emma Wieslander, David Gustavsson, C-N Larsson, Leif Holmberg och Anders Hultman. Reservation av Karl Bergström och Andreas Bjärnemalm Då det är min fasta och fulla övertygelse att mötesformen påverkanstorg, inte bara är oproduktiv och orättvis, utan även odemokratisk och är därför i förlängningen stadgevidrig, önskar jag reservera mig mot beslutet att använda denna mötesform under riksmötet Anmälan av övriga frågor Övriga frågor anmäls under hela riksmötet. Det beslutades enhälligt att en fråga om ett stadgetillägg efter 45 ska upptas som övrig fråga (23.11). 12. Verksamhetsberättelse Mötet påpekade följande: * I stycket om värdegrund ändras en lydelse till Under året har ett förslag på värdegrund utarbetats i samråd med distrikten. * Stycket om att Hanna varit heltidsarvoderad distriktsrådgivare stryks, för det har skett * Under stycket om arbetsutskottet ska läggas till att Fredrik Bonander har haft ett övergripande arbetsledaransvar. * En del språkliga ändringar gjordes också. Detta diskuterades också. * I stycket om Sveroks IT-grupp står det Simon Vidberg, men han heter Simon Rydberg. * Kanslisternas löner diskuterades. * SiT diskuterades. Det beslutades att lägga den justerade verksamhetsberättelsen till handlingarna. Se bilaga Ekonomisk berättelse Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna. Resultat- och balansräkning fastställdes. Se bilaga Revisionsberättelse Revisionsberättelse lades till handlingarna. Se bilaga Ansvarsfrihet för 2000 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2000.

5 5(96) 16. Avregistreringar De beslutades att föreningar som inte rapporterat vare sig verksamhet under 1999 eller 2000 blir avregistrerade under förutsättning att de inte senast 31 augusti 2001 kommer in med rapport om medlemmar eller verksamhet. Se bilaga Motioner som påverkar verksamhetsplanen Alla motioner nns i bilaga 8. I bilaga 12 åter nns även alla yrkanden och kommentarer som togs fram under påverkanstorget Motion om Operation Frispel Det beslutades Att 1 Riksmötet uppdrar förbundsstyrelsen att initiera Operation Frispel. Att kr avsätts ur budget 2001 för Operation Frispel. Att 3 operation frispel, istället för att presentera nya föreningar för förbundet, distrikten och i viss mån för varandra, ska operation frispel handla om att förbundet ska hjälpa distriktens föreningar att samarbeta och kommunicera mer med varandra, och ordna träffar där distriktets föreningar kan bygga nätverk och utbyta idéer. Att 4 de anslagna SEK + eventuella extra medel sökta från Ungdomsstyrelsen fördelas mellan Sveroks alla distrikt med en intention att projekt frispel ska genomföras på distriktsnivå. Att 5 de distrikt som inte anser sig kunna uppnå projektets mål ska kunna använda pengarna till organisationsbyggande verksamhet. Att-sats 3-5 är kompletteringar av att-sats Motion om Slagen Det beslutades Att kr budgeteras för resultatenheten distrikt Att 3 beskrivningen av projektet förändras i enlighet med motiveringen Slagen är en viktig mötesplats för aktiva på riks- och distriktsnivå där idéer och samverkan diskuteras, kompetens utbyts och vissa utbildningar hålls. Distrikten har efterfrågat en allmän höjning av kvalitén på slagen och styrelsen kan inte annat än att hålla med om att kvaliteten bör höjas. Styrelsen vill under det kommande året satsa än mer på distriktsarbetet. En av delarna är att skjuta in mer resurser till slagen. De distriktsaktiva ska erbjudas utbildningar av högre kvalitet, intressanta föredragshållare och möten i vettiga lokaler. Slagen bör också utformas för att öka och konkretisera samarbetet mellan distrikten. Vi menar att en kvalitetshöjning av slagen är en viktig del i att öka och förbättra distriktens slagkraftighet och verksamhet. Förbundsstyrelsens bakgrundsformulering innehåller inget om samarbetet mellan distrikten och det behöver verkligen bli bättre. Slagen är det naturliga forumet för det Motion om nationell spelvecka Det beslutades Att 1 Sverok utlyser en nationell spelvecka enligt ovanstående beskrivning söndagen den 7:e oktober till lördagen den 13:e oktober Att kr budgeteras för nationell spelvecka 2001.

6 6(96) 17.4 Motion om PR-satsning Det beslutades Att 2 Sverok satsar så stor del av de avsatta PR-pengarna som möjligt på medlemsvärvning, med inriktning främst på de yngre. Att 3 PR/marknadsföringsposten i budgeten sätts till kr. Att 4 huvuddelen av PR/marknadsföringsposten i budgeten används för utåtriktad marknadsföring. Att 5 motionsställaren bakom motionen Extern marknadsföring ändras från Sverok Västra Götalands styrelse till Sverok Västra Götaland Motion om kommunikation i Sverok Det beslutades Att 5 mötet uppdrar åt styrelsen att seriöst undersöka och överväga möjligheterna att publicera Boken om Sveroks verksamheter och distribuera den samma så att den får vidast möjliga spridning. En möjlig satsning kan vara att försöka få ut den till lärare och fritidsgårdar. Ursprungsförslaget togs upp under punkt Motion om kommunikatör Det beslutades Att 4 ordförandens arvodering villkoras av en arbetsbeskrivning Att 5 en del av denna ska vara att axla ansvarigutgivareansvaret fullt ut och därmed delta i alla de medier Sverok står för. Att 6 en del ska vara att agera kommunikatör i betydelsen Vara länk mellan olika aktörer inom förbundet Att 7 en del ska vara att ansvara för att förbundet representeras externt. 18. Övriga frågor som påverkar verksamhetsplanen Inga hade lämnats in.

7 7(96) 19. Verksamhetsplan 2001 Det beslutades Att 1 verksamhetsplanen fastställs. Att 8 Uppdra förbundsstyrelsen att utreda det är möjligt att minska kostnaderna för kansliadministrationen. Att 9 Punkten Internationellt utbyte med formuleringen Under året ska arrangemangspaketet med Knutpunkt 2002 genomföras. Sverok ska givetvis vara delaktig i detta viktiga nationella evenemang för att främja det internationella utbytet. läggs till i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen fastställdes. Se bilaga 9. I bilaga 12 åter nns även alla yrkanden och kommentarer som togs fram under påverkanstorget. Den alternativa verksamhetsplanen nns i bilaga 13. Kort om beslutset: Efter försöksvotering blev att-sats 1 huvudförslag. Efter ytterligare försöksvotering slogs först att-sats 2 ut, sedan att-sats 4-6 och att-sats 3 ställdes mot huvudförslaget. Det beslutades genom sluten omröstning att bifalla att-sats 1 med röstsiffrorna 42 mot blanka röster lämnades in. Reservation mot verksamhetsplanen av Niklas Bendelius, Mattias Bjärnemalm, David Gustavsson, Marcin Kucharski, Magnus Pennebrink, Johan Strömquist, Henrik Summanen, Stefan Ullgren Vi reserverar oss mot den antagna verksamhetsplanen. Detta gör vi utifrån vår övertygelse att den på två punkter strider mot de principer vi anser bör vägleda förbundets arbete. Kompetenshöjning Den kompetenshöjning som verksamhetsplanen omfattar motsvarar inte förbundets centrala syfte. Det är inte förbundets syfte att bedriva bildningsverksamhet och den kompetenshöjning som åsyftas anser reservanterna är såväl omotiverad som ett slöseri med förbundets resurser. Lön och arvoderingar Vi anser att den lönepolitik och syn på arvoderingar som synts under det gångna verksamhetsåret inte på ett tillbörligt sätt motverkas i den antagna verksamhetsplanen. Detta strider mot reservanternas centrala värderingar för hur vi ser på förbundets utveckling. Det är vår åsikt att denna personal- och arvoderingspolitik hämmar det ideella engagemang som bör vara grunden för all sverokverksamhet. Baserat på dessa två principiella övertygelser vill därför reservanterna inlämna denna reservation och därmed avsvära sig ansvaret för de konsekvenser som vi anser att verksamhetsplanen riskerar att resultera i. 20. Fastställande av avgifter Avgift för 2001 fastställdes till 0 kr.

8 8(96) 21. Fastställande av budget Det beslutades Att 1 fastställa budgeten för Att 2 budgetposten valberedning ökas från till Att 3 posten Knutpunkt läggs till Budgeten och tilldelas Att 5 pengarna tas från det egna kapitalet. Den justerade budgeten fastställdes. Se bilaga Övriga motioner Alla motioner nns i bilaga 8. I bilaga 12 åter nns även alla yrkanden och kommentarer som togs fram under påverkanstorget Stadgeändring om valbarhet i 55 Det beslutades med två tredjedels majoritet Att 1 55 ändras till Valbar till riksmötesombud och riksmötesreservombud är föreningsmedlem. Valbar är inte medlem i förbundsstyrelsen, anställd eller revisor i förbundet. Blir personen vald till ombud eller ersätter ombud i era valkretsar hamnar personen i den valkrets där den fått störst andel röster. Vid lika andel får slumpen avgöra. Person kan på riksmötet endast vara ombud eller ersättare för ombud i en (1) valkrets.. Mötet beslutade att omedelbart justera denna stadgeändring Stadgeändring i 55 Det beslutades att avslå motionen Stadgeändring om antal ombud i 57 Det beslutades med två tredjedels majoritet Att 1 57 andra meningen ändras från Medlemsförening kan rösta på upp till samma antal personer som antal mandat i valkretsen. till Medlemsförening kan rösta på upp till samma antal personer som antal mandat i valkretsen plus tre. Mötet beslutade att omedelbart justera denna stadgeändring Stadgetillägg i 45 Det beslutades med två tredjedels majoritet Att 1 paragrafen Riksmötet väljer förbundsstyrelse, valberedning och revisorer bland de nominerade till respektive val, om så inte kan ske får ytterligare nomineringar ske på riksmötet. infogas efter 45. Mötet beslutade att omedelbart justera denna stadgeändring Stadgeändring i 46, 57 och 67 Det beslutades med två tredjedels majoritet Att 1 ändra ordet lotten i 46, 57 och 67 till slumpen. Mötet beslutade att omedelbart justera denna stadgeändring.

9 9(96) 22.6 Motion om förbundets vision Det beslutades Att 1 bifalla ovan beskrivet förslag till vision så som förbundets vision. Att 2 man åren 2003 och 2005 stämmer av hur uppfyllandet av visionen fortlöper, inte bara centralt utan även så att visionen nått till den enskilde medlemmen Motion om värdegrund Det beslutades Att 5 motionen om värdegrund, omarbetas av förbundsstyrelsen och att de sänder värdegrunden på remiss till intresserade distrikt, För att sedan låta en distriktssträff ge sitt betänkande till nästa årsmöte Motion om utredning kring organisationens rollfördelning Det beslutades att 3 förbundsstyrelsen i samarbete med distrikten utarbetar varje distrikts enskilda roll i Sverok. att 4 det ges utrymme för detta på de kommande SLAG:en. att 5 man dessutom utreder vilken organisation vi vill ha Motion om ekonomisk grundgaranti Det beslutades Att 2 distrikten garanteras tillgångar på kr. Att kr budgeteras för en ekonomisk grundgaranti i budgeten Riksmötets placering 2002 Det beslutades Att 2 riksmötet 2002 förläggs till Hässleholm Motion om övertagande av världen Motionen var tillbakadragen Motion om Zworks färg Det beslutades att bordlägga frågan Motion om dagordning och röstningssystem Det beslutades att avslå motionen Motion om tärningsslag Det beslutades att bordlägga frågan Motion om hjälp till distrikten Det beslutades Att 1 Riksmötet uppdrar åt riksstyrelsen att fastställa i vilken utsträckning distrikten kan ta del av resursen Rikskansliet. Att 2 de nieringen sker i samråd med samtliga distrikt Motion om extern marknadsföring Motionen togs upp i samband med motion 17.4.

10 10(96) Motion om förbundstidning Det beslutades Att 2 avsätta kr i budgeten för 2001 till förbundstidning. Kort om beslutet: Det beslutades att bifalla att-sats 2 som rekommendation, samt avslå att-sats 1 (34-32) Motion om Sveroks nya tidning och Codex... Det beslutades att 12 resultatet från påverkanstorget används som en rekommendation om hur en eventuell förbundstidning och/eller webportal bör se ut. att 13 riksmötet uppdrar åt styrelsen att fatta speci ka beslut om distribution, budget, etc. att 14 riksmötet inte fattar speci ka beslut (se ovan) i frågan. att 15 Sverok skall kunna samarbeta/stödja kommersiella aktörer under framtagningsprocessen av förbundstidningen, utan att detta skall utgöra ett ideologiskt problem. att 16 tidningen främst skall vara riktad mot förbundets medlemmar. att 17 det skall vara en förbundstidning. att 19 ett samarbete av det i föreslagna slaget är etiskt försvarbart förutsatt att förbundsstyrelsen nner att det går att genomföra med rimlig konkurrensneutralitet. att 20 riksmötet ger styrelsen befogenhet att välja en tidningsredaktion samt välja bästa och mest prisvärda distributionen som når längst. Styrelsen ges befogenhet att förhandla fram ett bra avtal med Codex, med motion som grund. Följande att-satser bifölls genom att de ansågs ingå i andra att-satser Att kr budgeteras för kommunikation i Sverok. Att 8 riksmötet anger riktlinjer för inriktning och form för kommunikation i Sverok. Att 9 riksmötet delegerar förbundsstyrelsen att besluta kring de praktiska frågorna i enlighet med Riksmötets rekommendation. Olle Johansson förklarade jäv, eftersom han är delägare i Portal publishing. Olle Sahlin förklarade jäv, eftersom han står för ett av förslagen. Kort om beslutet: Det var rösträkning om att-sats 15, 16, 17 (bifall med röster 31-29). 23. Kvarvarande övriga frågor Alla övriga frågor nns i bilaga 11. I bilaga 12 åter nns även alla kommentarer som togs fram under påverkanstorget Styrdokument för SiT Det beslutades med två tredjedelars majoritet Att 1 snarast utforma ett styrdokument som beskriver SiTs arbetsuppgifter. Att 2 snarast utforma ett styrdokument som beskriver SiTs arbetsrutiner. Att 3 frågan antas i sin helhet Nätkommunikation Det beslutades med två tredjedelars majoritet Att 1 SiT ska försöka tillfredställa så många riksmötesdelegaters nätkommunikationspreferenser som möjligt.

11 23.4 Nystartad Det beslutades att avslå den övriga frågan. 11(96) 23.7 Mötesregler Det beslutades med två tredjedelars majoritet att 2 kansliet ser över de mötesregler som tillhandahållits inför riksmötet 2001 och omarbetar dessa till en mer komplett form med klarare format Mötesteknik på Sveroks Riksmöte 2002 Det beslutades att avslå den övriga frågan Arrangemang kring Riksmöte Det beslutades att avslå den övriga frågan Skamvrå Det beslutades att avslå den övriga frågan Stadgeändring Det beslutades med två tredjedelars majoritet att 1 69 i stadgan skall lyda Revisorerna granskar förbundets räkenskaper samt handlingar och upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen skall nnas Riksmötet skriftligen tillhanda. 24. Val av förbundsstyrelse Det beslutades Att 1 Välja Hanna Jonsson till förbundsordförande. Att 2 Välja Magnus Alm, Michael Bjurshagen, Fredrik Bonander, Björn Flintberg, Moa Hartman, Peter Johnels, Björn von Knorring, Marcin Kucharski, Petra Malmgren, Jon Nilsson och Andreas Nystöm. Kort om beslutet: Det beslutades i sluten omröstning (48 mot 12 röster, (7 blanka)) att bifalla att-sats 1 och 2, samt avslå att-sats 3. Protest av Johnny Hjorter, Andreas Bjärnemalm, Magnus Pennebrink, Marcin Kucharski och David Gustavsson. Vi vill protestera mot presidiets sätt att hantera frågan om val av styrelse. Då sluten omröstning var begärd och genomförd ställde presidiet det vinnande förslaget mot avslag genom acklamation. Detta anser vi tar bort stora delar av poängen med sluten omröstning. 25. Val av valberedare Det beslutades Att 4 välja Dan Sivnert, Emma Wieslander, Andreas Brodin, Magnus Pennebrink och Love Ersare. Kort om beslutet. Det beslutades till att börja med att riva upp beslutet om påverkanstorg på punkten. Därefter avslogs att-sats 1. I och med att förslaget avslogs kunde nya personer nomineras med stöd av de nyantagna stadgarna. Det beslutades i sluten omröstning att bifalla att-sats 4 (22 röster) och avslå att-sats 2 (21 röster), 3 (11 röster) 5, (0 röster) och 6 (0 röster). 5 Blanka röster lämnades in.

12 26. Val av två revisorer med varsin personlig ersättare Det beslutades Att 1 Välja Anders Hultman med personlig ersättare Nils Eliasson till ideell revisor. Att 2 Välja Irene Jägerhök med personlig ersättare Arne Gunnarsson till godkänd revisor. 27. Ordet fritt Många sade många saker, men då sekreterarna höll på att förstå några tidigare beslut blev nästan inget antecknat. Karl Bergström klagade på riksmötet. Jon Heinpalu frågar hur stor andel som var på sitt första riksmöte, och det var cirka en fjärdedel, men å andra sidan hade många redan åkt. I fredags var det mer. Hanna Jonsson tackar för förtroendet att bli ordförande. Peter Olausson hälsar alla välkomna till Nedre Norrlands distriktsårsmöte. Vill också att man ska föregå med gott exempel. Edvin Sjöberg bjuder in alla ombud till medeltidsveckan. Kristoffer Andsten håller med om att det varit problem på riksmötet, men att det är sådant vi kan leva med. Cilla demander vill tacka Leif och Carl-Niclas och senare också oss sekreterare. Johan Strömqvist kommer på Nedre Norrlands distriktsårsmöte. Han hyllar också allt fantastiskt ideellt arbete i förbundet, distrikten och att året varit enormt och inspirerande. Lina Urbansdottir berättar att det var ett jättebra möte, eftersom man kunde vara där fast man inte var van att vara på möten. Carl Cramér ansåg att påverkanstorget var ett slag för demokratin, men vill inte ge något betyg ännu. Andreas Bjärnemalm berättar att SkuD har årsmöte på lördag och tackar för en trevlig helg. Olle Sahlin påminner om mötet i Stockholm om Knutpunkt 1 april. Jon Heinpalu beordrar kanslisterna att göra ett bra jobb även detta år. Christer Chrisp Pettersson uppmanade alla att åka på konvent och lajv under året. Gärna besöka LinCon som både har konvent och lajv. Emma vill att det ska nnas dagis på konventen och bannade de konvent som lovade det förra året, men inte levererade. Kasper gjorde sina första Sverokuttalanden! Det lät som om han gurglade ungefär Sverok. Mikrofonen var dock egentligen roligare än att säga något. 28. Mötets avslutande Mötesordförande Carl-Niclas Larsson förklarade mötet avslutat. vid ordförandeklubban, Carl-Niclas Larsson Leif Holmberg

13

14

15

16

17 Dagordningen 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets beslutsmässighet 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av rösträknare 7. Val av justerare 8. Adjungeringar 9. Fastställande av dagordning 10. Beslut om mötesform Beslut om mötesregler 11. Anmälan av övriga frågor 12. Verksamhetsberättelse 13. Ekonomisk berättelse 14. Revisorernas berättelse 15. Frågan om ansvarsfrihet 16. Avregistreringar 17. Motioner som påverkar verksamhetsplanen Motion om operation frispel Motion om slagen Motion om nationell spelvecka Motion om PR-satsning Motion om kommunikation i Sverok Motion om kommunikatör Övriga Frågor som påverkar verksamhetsplanen 18. Övriga frågor som påverkar verksamhetsplanen 19. Fastställande av verksamhetsplan 20. Fastställande av avgifter 21. Fastställande av budget 22. Övriga motioner Stadgeändring om valbarhet i Stadgeändring i Stadgeändring om antal ombud Stadgetillägg i Stadgeändring i 46, 57 och Motion om förbundets vision Motion om värdegrund Motion kring organisationens rollfördelning Motion om ekonomisk grundgaranti Riksmötets placering Motion om övertagandet av världen Motion om Zworks färg Motion om dagordning och röstningssystem Motion om tärningsslag Motion om hjälp till till distrikten Motion om extern marknadsföring Motion om förbundstidning Motion om Sveroks nya tidning 23. Kvarvarande övriga frågor 24. Val av förbundsstyrelse 25. Val av valberedare 26. Val av två revisorer med varsin personlig ersättare 27. Ordet fritt 28. Mötets avslutande 17(96) Bilaga 2

18 18(96) Påverkanstorg Bilaga 3 Yrkanden Yrkanden ställs på påverkanstorget vid den punkt som behandlar förslaget. Yrkanden i en fråga kan lämnas in till dess att punkten stänger. Yrkanden lämnas på speciellt utformad yrkandeblankett. Yrkanden ska formuleras som att-satser. Motiveringar kan lämnas på yrkandelappen. Motiveringar kommer med i redaktionsutskottets beslutstödsdokument. Yrkanden lämnas till den in ytandepunktsansvarige. Kommentarer/uttalanden/yttranden Kommentarer/uttalanden/yttranden lämnas på avsedd blankett. Kommentarer/uttalanden/yttranden kommer med i redaktionsutskottets beslutstödsdokument. Redaktionsutskott Redaktionsutskottet sammanställer alla handlingar från in ytandepunkterna till ett beslutstödsdokument. In ytandepunktansvarig ansvarar för att rapportera och överlämna alla handlingar till redaktionsutskottet. Beslut Yrkande eller yrkanden med mest stöd tas direkt upp till beslut i plenum. In ytandeansvarig och mötesordförande bedömer vilka förslag som har mest stöd. Alla yrkanden kan resas av ombud. In ytandepunktsansvariga (Ifpa) Ifpa ansvarar för diskussionen vid en in ytandepunkt. Ifpas främsta uppgifter är att ta hand om yrkanden, moderera debatten och underlätta jämkningar. Stadgan Rätten till uttalanden på riksmöte tolkas som att rätt att inkomma med Kommentarer/uttalanden/yttranden som tas med i redaktionsutskottets beslutsdokument. Miniplenum Mötesordförande beslutar om miniplenum. Tillägg till ursprungsförslaget -Kommentarer/yttranden/uttalanden får lämnas in till respektive påverkansstånd fram till kl på lördagen -Det ska vara möjligt att stryka sina kommentarer/yttranden/uttalanden under mötet på söndagen. -Förslagställarena ska ha möjlighet att motivera sina yrkanden. Motiveringarna ska vara tidsbegränsade till max 1 minut. Denna tidsbegränsning kan förkortas om stämmopresidiumet nner så lämpligt. -Slutresultatet av varje åsiktspunkt anslås så snart som möjligt på någon plats och är tillgängliga för genomläsning innan materialet delas ut på söndagen Avslagna yrkanden -att man kan lämna in ett yrkande upptill en timma efter att in ytandepunkten har stängt. -att man kan lämna in ett yrkande fram till på lördagen.

19 19(96) Bilaga 4 Verksamhetsberättelse 2000 För att berätta för medlemmar, myndigheter och andra intresserade om vad som hänt i förbundet under året och för att visa upp statestik, skriver förbundsstyrelsen en verksamhetsberättelse. Det normala beslutet, efter eventuella ändringar och tillägg, är att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. Verksamhetsberättelsen Sveroks centrala verksamhet har under det senaste året präglats av intern utveckling. Förbundsstyrelsen har arbetat med att fundera mycket över Sveroks framtid. Det är viktigt eftersom vi måste vässa klorna inför de motgångar och utmaningar som framtiden har i sitt sköte. De senaste årens interna arbete har också lett till att marknadsföringsarbete har eftersatt. Det syns nu i form av minskat medlemsantal. Med en vass organisation och medvetna satsningar ska vi tillsammans vända den trenden. Visionsarbete Förbundsstyrelsen har under det gångna året lagt ner stort arbete för att formulera en vision för Sverok för de närmaste åren. Meningen med visionen är att den ska ange en framtida inriktning och kurs för förbundet. För ändamålet har det hållits två visionsmöten där förbundsstyrelsen har arbetat med att diskutera och formulera visionen. En vision för det fortlöpande arbetet är viktigt för att få en färdriktning och mål med verksamheten. Saknar man färdriktning är det lätt hänt att man bara koncentrerar sig på dagens problem och glömmer att lyfta blicken mot horisonten. Värdegrund Under året framkom önskemål angående ett fastställande av förbundets värdegrund. Styrelsen beslutade tillmötesgå önskemålet. Ett förslag till värdegrund har författats och utvecklats i samråd med distrikten. Vadå demokrati? Projektet Vadå demokrati? genomfördes och avslutades under året. Slutrapport framlades för styrelsen, presenterades för distrikten på Skrevslaget och distribuerades inom förbundet och till myndigheter. Resultatet av projektet har tillvaratagits dels genom Slagens fortlevnad, dels vid styrelsens arbete med framtidsfrågor. Studieförbund Arbetet med att bedriva studieverksamhet har fortsatt på två fronter; dels genom förhandlingar och påverkan av folkbildningsrådet för att få starta ett eget studieförbund, dels genom fortsatt samarbete med Studiefrämjandet. Förbundets riksmöte Sveroks ordinarie riksmöte hölls i Norrköping helgen den mars år Till mötet kom enligt röstlängden 75 ombud framröstade av Sveroks medlemsföreningar. I riksmötesombudsvalet var valdeltagandet ca 24%. Förbundsstyrelsen Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av förbundsordförande Karl Nissfeldt - Lidköping vice ordförande Nils Eliasson - Stockholm ekonomiansvarig Jon Heinpalu - Jönköping protokollansvarig Fredrik Bonander - Örebro ledamot Hanna Jonsson - Uppsala ledamot Magnus Mattisson - Malmö, ledamot Magnus Alm - Göteborg ledamot Björn von Knorring - Uppsala ledamot Petra Malmgren - Linköping ledamot Michael Bjurshagen - Stockholm ledamot Carl Heath - Göteborg. Under året ingick även ledamoten Johnny Särkää - Stockholm som avgick ur styrelsen på grund av personliga skäl. Under året har Karl Nissfeldt varit heltidsarvoderad som förbundsordförande. Förbundsordförandes arbetsuppgifter har varit att samordna och leda styrelsearbetet samt utarbeta och förankra styrelsens visionsarbete. Styrelsen har haft sammanlagt sju (7) protokollförda styrelsesammanträden samt två visionsmöten. Styrelsen har utarbetat en ny protokollstandard.

20 20(96) Hanna Jonsson har dessutom jobbat som distriktsrådgivare för att hjälpa och stötta distrikten. Mycket ideellt jobb har lagts ner av många enskilda personer, bland annat medlemmarna i SiT som både hjälpt styrelsen och kansliet med det kontinuerliga ITarbetet och jobbat med att utveckla hemsidorna och hålla epostlistorna igång. Arbetsutskottet Arbetsutskottet, AU, har bestått av Karl Nissfeldt, Björn von Knorring, Jon Heinpalu och Fredrik Bonander. Arbetsutskottet har under året haft ett protokollfört möte. Utskottets uppgift var att övervaka ekonomin med löpande uppföljning, arbetsleda kansliet samt att sköta beslut av administrativ karaktär. AU har bedrivit löneförhandlingar med de två kanslisterna och tecknat ett nytt löneavtal med dessa. Fredrik Bonander har haft det övergripande arbetsledaransvaret. AU har dessutom varit ordförande behjälplig och varit med och tagit beslut i olika frågor mellan styrelsemötena. Sveroks IT-grupp (SiT) Sveroks IT-grupp har bestått av Staffan Ericsson, Kriss Andsten, Peter Balkeståhl, Jonathan Rullman, Simon Rydberg och Viktor Klang. Under året har Sveroks IT-grupp jobbat med att renovera förbundets hemsida och nya sidor lanserades i samband med riksmötet Förutom rent underhållsarbete har SiT arbetat med att färdigställa Janus, förbundets nya Internetserver. Janus inköptes efter riksmötet 2000 och har under året varit under uppbyggnad. Arbetet med Janus har varit inriktat på att göra servern så underhållsfri som möjligt för att frigöra tid för utveckling. Under året har SiTs arbete förlöpt mycket väl och stora framsteg har skett, dock har målet att dubblera besöksantalet på hemsidorna inte uppnåtts. Förbundstidning och informatör Under året bytte Sverok redaktör för förbundstidningen Sverox från Anders Blixt till Karin Persson. Det gavs ut fem ordinarie nummer av Sveroks förbundstidning Sverox. Ett av dessa gjordes med Anders Blixt som chefredaktör och fyra med Karin Persson. De fyra senaste numren producerades av företaget Jumsi. I oktober upphörde kontraktet mellan Sverok och Jumsi på Jumsis egen begäran. Sverox skickades ut till alla föreningar, ett antal prenumererade bibliotek, andra instanser samt privatpersoner. För att kompensera den brist på information som bortfallet av Sverox innebar anställdes från och med 1:a november en informatör, Mikael Enmalm, för att sköta informationen inom förbundet och analysera hur den ska kunna förbättras. Distriktsarbetet Årets upplägg för distriktsarbetet har skett i form av en distriktsrådgivare som tillsammans med intresserade från styrelsen har stått i kontakt med distrikten i form av besök, hjälp inför möten och framförallt hållt i planerande och anordnande av Slagen. Då distrikten efterfrågat klargöranden rörande deras roll i förbundets organisation har diskussioner runt detta förts. Viss analys av distriktssituationen har påbörjats och kommer fortsättas under kommande år. I övrigt ser det relativt ljust ut på distriktsfronten. Alla distrikt utom ett kommer att ha aktiva och engagerade styrelser och de esta har sökt landstingsbidrag. Det har under året genomförts tre Slag (distriktsträffar) och ett har blev inställt. Slagen har syftat till att ge de distriktsaktiva intern utbildning och möjlighet att träffa andra distriktsaktiva från andra distrikt och andra delar av landet. Styrelsen har försökt att föra över mer ansvar för slagen på distrikten. Detta har varit ett led i de distriktsaktivas önskan om en högre kvalitet på Slagen. Det har gett blandat resultat. Rikskansliet Förbundets rikskansli ligger i Linköping. Kansliet har två anställda, utvecklingschef, Lars Molle Johansson och kanslichef Christer Chrisp Pettersson, som sköter förbundets centrala administration. Under året har kansliet haft en praktikant, Oscar Ubeda Segmar samt en vikarie Mikael Andersson. Bland annat sköter rikskansliet antagning av föreningar, bidragsansökningar, kontohantering, betalningar och bokföring. Kansliet är också serviceorgan för förbundsstyrelsen och hjälper distrikten att samla uppgifter för landstingsansökningarna. Förbundet Sverok hade under verksamhetsåret 1398 föreningar. Av dessa rapporterade 838 föreningar att de hade medlemmar. Av de 838 föreningarna sökte 536 bidrag för totalt hittills rapporterade sammankomster. Under våren kommer antalet sammankomster för år 2000 att öka då föreningarna fortfarande kan söka för dem fram till halvårsskiftet Förbundet gav föreningarna sammankomstbidrag om 15 kr per sammankomst, medlemsbidrag om 15 kr per medlem i åldern 7-25 år, samt bidrag till aktiv förening om 350 kr till de föreningar som hade minst tio sammankomster. Förbundet är organiserat i åtta självstyrande distrikt.

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Protokoll med bilagor för. Riksmöte 1995. i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Timrå 1995-04-08--09

Protokoll med bilagor för. Riksmöte 1995. i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Timrå 1995-04-08--09 Protokoll med bilagor för Riksmöte 1995 i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Timrå 1995-04-08--09 PROTOKOLL sida 1(3) Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges rolloch konfliktspelsförbund

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-10-29. Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef

Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-10-29. Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef PROTOKOLL 1 Plats och tid Studiefrämjandet, Linköping, kl 10.30-12.50 Tjänstgörande Övriga deltagare Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Christer Pettersson, Kanslichef Fredrik Bonander, Förbundssekreterare

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte 2011 i Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte 2011 i Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. 1(177) Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte 2011 i Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2010-12-02--04

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. 1(137) Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2010-11-19--21 i Nässjö

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05 (Föregående möte var 2004-10-29--31) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE RIKSMÖTE 2012 I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE RIKSMÖTE 2012 I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE RIKSMÖTE 2012 I SVEROK SVERIGES ROLL- OCH KONFLIKTSPELSFÖRBUND 2012-11-30 12-02 Vid protokollet, Christer Pettersson Mötessekreterare Emma Ström Mötessekreterare Justeras,

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-07-16 Föregående möte: 2005-06-10--12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-10-28 Föregående möte: 2006-09-30--10-01 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05

Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05 Sida 1 (1) Protokoll OBS! DETTA ÄR EN DIGITAL KOPIA OCH SKALL BETRAKTAS SOM OJUSTERAD. EN JUSTERAD, FYSISK KOPIA FINNS PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING, ADRESS ENLIGT SIDFOTEN. Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03 (Föregående möte var 2004-07-24--25) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-11-12--13 Föregående möte: 2005-10-15--16 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer