Därefter har möten initierats av berörda markägare och intressenter. Samråd har även skett med Lunds kommun angående mellankommunala frågor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Därefter har möten initierats av berörda markägare och intressenter. Samråd har även skett med Lunds kommun angående mellankommunala frågor."

Transkript

1 Mari-Liis Männik BSAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM 1BÖversiktsplan för Eslövs kommun 2BFördjupning för Flyinge Gårdstånga Översiktsplanen har varit föremål för samråd under tiden till och skickats ut till berörda myndigheter, nämnder m.fl. enligt sändlista. Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut , 74, har förslag till rubricerad fördjupad översiktsplan varit föremål för samråd under tiden Allmänheten har beretts tillfälle till samråd genom underrättelse genom annons i Skånska Dagbladet , samt i Lokaltidningen under vecka 27. 3BSAMRÅDSMÖTE Berörda har haft möjlighet att delta i ett gemensamt samrådsmöte i Hemvärnsgården i Gårdstånga, Vid mötet närvarade representanter för Miljö och Samhällsbyggnad, Barn och familj samt politiker. Över 70 personer närvarade. Under mötet informerades om planförslaget. Därefter har möten initierats av berörda markägare och intressenter. Samråd har även skett med Lunds kommun angående mellankommunala frågor. 4BINKOMNA SKRIVELSER 44 yttranden har inkommit under samrådstiden. Dessa skrivelser med erinran (.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan. 1

2 1. Statliga och regionala organ 1.1 Länsstyrelsen 1.2 Skånetrafiken 1.3 Trafikverket 1.4 Räddningstjänsten SYD 1.5 Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne 1.6 Försvarsmakten, Högkvarteret 1.7 Lantmäteriet 2. Politiska sammanslutningar 2.1 Socialdemokraterna i Eslöv 3. Grannkommuner 3.1 Svalöv 3.2 Lund 3.3 Sjöbo 3.4 Hörby 3.5 Klippan 3.6 Höör 4. Kommunala organ 4.1 Kommunledningskontoret 4.2 Miljöavdelningen 4.3 Gata, Trafik och Park 4.4 VA-avdelningen 4.5 Barn och familj 4.6 Servicenämnden 5. Företag, organisationer och föreningar 5.1 TS Skanova Access AB 5.2 E.ON 5.3 GoF IF 5.4 Flyinge Utveckling 5.5 Föreningen Den goda jorden 5.6 LRF Skåne 5.7 Sydvatten AB 6. Övriga (avsändare har anonymiserats för att möjliggöra publicering på Internet, originalhandlingar finns att tillgå i stadshuset) 6.1 Boende (Engqvist) Dnr: Boende (Uddenäs) Dnr Boende (Sagna och Heander ) Dnr: Boende (Bauer, markägare Holmby 27:1) Dnr: Boende (Borginger) Dnr: Boende (Larsson) Dnr: Boende (Jönsson) Dnr: Boende (Brf Vikingen mfl.) Dnr: Boende (Jönsson mfl.) Dnr: Boende (Gjesdal Bursjöö) Dnr: Boende (Håkansson) Dnr: Boende (Larsson) Dnr: Boende (Barup Edström) Dnr: Boende (Gustavsson mfl.) Dnr: Boende (Relve mfl.) Dnr: Boende (Rydberg) Dnr: Boende (Torrisi, Lundqvist) Dnr: u.e u.e u.e u.e u.e u.e u.e. u.e 2

3 Nedan följer sammandrag av samtliga inkomna yttranden med och utan erinran. 5B1. STATLIGA OCH REGIONALA ORGAN 1B1.1 Länsstyrelsen Länsstyrelsens roll vid översiktlig planering är att särskilt ta till vara och samordna statens intressen, tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd om sådana allmänna intressen enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) och sådana miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av berörda mark- och vattenområden. Länsstyrelsen ska också verka för att riksintressen enligt miljöbalken (MB) tillgodoses; att miljökvalitetsnormer enligt MB iakttas; att redovisning av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med bestämmelserna i MB; samt att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller fler kommuner samordnas på lämpligt sätt. I det här inledande skedet ska Länsstyrelsen framför allt ge information och underlag inför det kommande planarbetet. Yttrandet innehåller hänvisningar till Länsstyrelsens rapporter och andra underlag som kan vara till stöd i kommunen fortsatta arbete. 52BSammanfattning Programhandlingen presenterar möjliga utbyggnadsområden för bostäder och annan bebyggelse, utveckling av Kävlinge ådal samt idéer för utveckling kring Gårdstångarondellen. I det fortsatta arbetet behöver lokala förutsättningar analyseras närmare samtidigt som det regionala perspektivet fördjupas. Det fortsatta arbetet bör också visa hur utvecklingen i området kan bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med minskat bilberoende och levande byggda miljöer med god tillgång till service. 53BÖvergripande synpunkter Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att klargöra den långsiktiga utvecklingen av Flyinge och Gårdstånga. Eslövs kommun vill genom planen inta ett offensivt förhållningssätt som speglar den utveckling som pågår och väntas ske i regionen. Tidshorisonten för planarbetet är år Visionen är att skapa en boendemiljö och boendestruktur som skapar förutsättningar för ett gott boende hela livet med närhet till både stad och landsbygd, kultur och nöje i ett vackert kultur- och naturlandskap. TÖversiktsplan för Eslövs kommun 2001T (antagen 25 februari 2002) presenterar en tätortsstruktur som bygger på en stark centralort samt fyra kommundelscentra, däribland Flyinge, med fortsatt grundläggande service. Merparten av ny bebyggelse bör enligt översiktsplanen lokaliseras till Eslövs tätort för att långsiktigt försäkra sig om en allmänt god och allsidig service i den regionala situationen. Därutöver bör viss nybyggnad ske i bland annat Flyinge för att bibehålla grundläggande service. Plankartan visar mark för bostäder, verksamheter och bebyggelse på längre sikt runt Flyinge. För Gårdstånga finns inte samma uttalade mål om nybyggnad, men mindre ytor för ospecificerad bebyggelse anges. I nu aktuella programhandlingar konstaterar Eslövs kommun att förutsättningarna för Flyinge, Gårdstånga och Getinge har förändrats sedan översiktsplanen antogs. ESS- 3

4 anläggningen som planeras i Lund gör området högintressant. Med fördjupningen av översiktsplanen avser kommunen medverka till den gemensamma utvecklingen av området. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att varje kommun sätter sin planering i ett regionalt perspektiv och konkretiserar hur kommunen kan bidra till att regionala mål kan uppnås. Länsstyrelsen välkomnar därför att Skånes kommuner börjar planera för att hantera nya förutsättningar kopplade till de viktiga forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Anläggningarna kan förväntas öka trycket på en redan het bostadsmarknad, men även skapa förutsättningar för olika typer av verksamhet. Det regionala utvecklingsprogrammet, bostadsmarknadsanalyser, tågstrategin, busstrategin, och rapporter från Strukturbild för Skåne är viktiga underlag för fortsatt arbete. Samverkansprojektet ESS MAX IV TITA ger möjlighet att i dialog och samverkan dra nytta av de stora anläggningarna. Det är mycket angeläget att den planberedskap som nu skapas ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsutbyggnad, där hållbart transportsystem och hushållning med åkermark är två viktiga pusselbitar. Rapporten Stationsnära läge visar att Skåne kan rymma en stor befolkningsökning i mycket goda kollektivtrafiklägen. Det regionala perspektivet fördjupas genom ytterligare beskrivning av förhållanden till ESS och Lund, bostadsmarknaden och kommunikationer. Även ur hållbarhetssynpunkt bedöms det lämpligt att bättra underlaget för kollektivtrafiken. Kommunen utgår från att en kollektivtrafikförsörjning med buss alltid kommer att kunna ske i denna expansiva del av regionen och att denna trafik kommer att anpassas till resandeunderlaget. Kollektivtrafikutbyggnaden med buss kommer att följa boende och arbetsplatsetableringar och inte tvärtom. Ett alternativ där bussförsörjning inte skulle kunna ske är ur kommunalt perspektiv inte acceptabelt i detta område. 12Bärande strukturer och orternas karaktär Ålandskapet, hästlandskapet, bebyggelsens småskalighet och jordbrukslandskapets storskalighet lyfts fram som bärande strukturer i området. Länsstyrelsen föreslår att dessa strukturer närmare beskrivs och analyseras i det fortsatta arbetet och att planförslaget relateras till dem. Hur kan förslaget stärka strukturerna? Vidare är det angeläget att även de befintliga orternas särart beskrivs närmare i det fortsatta arbete, exempelvis genom ortsanalys. Då kan ny bebyggelse planeras utifrån förutsättningarna i respektive ort. Vilken utbyggnad är möjlig utan att skada landskapets eller orternas värden? Planförslaget kompletteras med en landskaps- och bebyggelseanalys samt rekommendationer för landskapet i norr och landskapet i söder. Landskaps- och bebyggelseanalysen innehåller beskrivning av de bärande strukturerna och de enskilda orterna. 4

5 54BProgramförslag 60BTätortsstruktur Handlingarna presenterar möjlighet till tätortsutbyggnad genom olika former av boende bland annat hästgårdar samt mindre ytor för verksamheter. Eslövs kommun ser två alternativa utbyggnadsstrukturer (benämnda scenarier): Tförtätning och utbyggnad respektive orterna byggs sammant. Förslag på utbyggnadsområden finns vid Gårdstånga, Getinge och Flyinge samt längs väg 104 och Sandbyvägen. Genom utbyggnad av orterna kan underlaget för god service förbättras. TFörtätning och utbyggnadt är enligt Länsstyrelsens mening en avsevärt bättre strategi än att bygga samman orterna, eftersom det kan ge möjlighet att kollektivtrafikförsörja och bättre serviceunderlag än en utspridd bebyggelse. En av de stora utmaningarna för samhällsplaneringen är att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle med minskat bilberoende och levande byggda miljöer med god tillgång till service. Länsstyrelsen menar att översiktsplanens ställningstagande att merparten av ny bebyggelse bör lokaliseras till Eslövs tätort är en god utgångspunkt genom den exceptionellt goda tillgänglighet med tåg som finns i Eslöv. Det aktuella planområdet har idag dålig tillgång till kollektivtrafik. Det kan dock förändras genom en hållplats för Skåneexpressen vid Gårdstångarondellen. Gårdstånga och Getinge är med närheten till E22 tydligt bilorienterade lägen. Såvitt framgår av handlingarna saknas här idag service. Länsstyrelsen menar att en hållplats för Skåneexpressen är en förutsättning för att ny bebyggelse i byarna ska vara lämplig ur hållbarhetssynpunkt. Även med en förbättrad kollektivtrafik finns frågetecken kring vilken bostadsmiljö som kan skapas här, inte minst med tanke på bristen på grundläggande samhällsservice och det bullerutsatta läget. Länsstyrelsen förordar att kommunen i det fortsatta arbetet konkretiserar vilken utveckling som är möjlig TmedT respektive TutanT hållplatsen. Kommunen anser liksom beskrivet i översiktsplanen att merparten av bostadsutbyggnaden ska ske i Eslövs tätort, men att det aktuella planområdet ligger väldigt nära Lund och ESS, där trycket på bostadsmarknaden är stort och förväntas öka. Samrådsförslaget bygger vidare på scenario förtätning, där Getinge och Gårdstånga får en särskilt expansiv utbyggnad. Hållplatsen för Skåneexpressen vid trafikplatsen är viktig för orterna, men kommunen ser detta inte som den enda förutsättningen för utbyggnaden. Det är minst lika angeläget att förstärka de befintliga linjesträckningarna med buss 157 och göra linje 108 permanent. Det blir särskilt viktigt att förbättra kommunikationerna till Lund och ESS. Etapputbyggnaden kan dock visa på vilken utbyggnad som kan vara möjlig med respektive utan hållplatsen. Länsstyrelsen menar att en måttfull förtätning och utveckling av Flyinge är en god idé eftersom här redan finns viss samhällsservice. Genom utbyggnad kan befintlig service 5

6 upprätthållas och möjligheten finns att även skapa underlag för ny service. Områdets potential som hästcentrum kan också utvecklas. I det fortsatta arbetet behövs en diskussion om hur många nya bostäder som är önskvärt och möjligt att tillskapa i området, se vidare under avsnitt om bostadsfrågor. Kopplingen mellan Flyinge, Gårdstånga/Getinge och närliggande orter kan med fördel belysas genom kartor där det framgår hur kollektivtrafik, GC-vägar och vägar knyter samman orterna. Förutom Lund med Brunnshög kan Södra Sandby vara relevant när det gäller serviceutbud. Även ett resonemang om täthet i ny bebyggelse är önskvärt, både med tanke på den bebyggelsemiljö som skapas, möjlighet försörja med kollektivtrafik och med tanke på behovet av att hushålla med åkermarken. I samrådsförslaget redovisas mängden och tätheten av bostäder i områdena samt vägar och GC-vägar mellan orter. För närvarande pågår ett försök i samarbete med trafikverket och Lunds kommun med anläggning av cykelfält mellan Flyinge och Södra Sandby. 61BKävlinge ådal Utveckling av Kävlinge ådal är en annan del av förslaget. Biologiska värden stärks i samarbete med grannkommunerna inom Kävlingeå-projektet. Rekreativa värden kan i samarbete med Lunds kommun stärkas på båda sidor om ån. Fler passager över ån är en del av det arbetet. Idéerna kring att utveckla ådalens genom att utgå från landskapets olika värden är kan bidra positivt till att utveckla attraktiva miljöer för boende och besökare. Länsstyrelsen ser fram emot att få ta del av de närmare planerna för området. Vad har landskapet och stränderna för karaktär? Orördhet/exploateringsgrad inom strandzonen? Hur ska de utvecklas? Vilka värden ska stärkas och skyddas? Hur påverkas föreslagna utbyggnadsområden? Det skånska landsbygdsprogrammet visar strategier för hur landsbygden kan utvecklas hållbart. Beskrivning av ådalens karaktär, exploatering och värden kompletteras. Samarbete med Lund och kommuner inom Kävlingeåprojektet poängteras. Ingen bebyggelse föreslås inom strandskyddat område. 62BOmrådet vid E22 Handlingarna presenterar skissartade idéer om hur området närmast trafikplatsen vid E22 kan utvecklas. En företagsby med idébeteckningen Groplats Eslöv nämns. Små företag i innovationsbranschen är målgruppen, men platsen ska även skapa entré till Eslöv och skapa underlag för kollektivtrafik och service. Rastplats Gårdstånga nämns också. Här föreslås en utveckling som kan tillgodose främst ett regionalt behov, men även ett lokalt. Kontor, konferensanläggning, hotell och matställe föreslås. Andra funktioner som nämns är beställningstaxi och skolskjuts. Med utgångspunkt i gällande översiktsplan presenteras möjligheten att etablera externhandel 6

7 här. Samtidigt refereras Eslövs handelspolicy (antagen 28 sept 2009) som säger att externhandel i första hand ska koncentreras till Eslöv utmed väg 113/17 och ska vara tillgänglig för gående och cyklister. Länsstyrelsen menar att Gårdstångarondellen är en olämplig lokalisering för en handelsetablering med tanke på att läget är helt och hållet bilorienterat och därmed kommer att generera bilresor och minska köpkraften i mer centrala lägen av befintliga tätorter. Särskilt olämplig är platsen för dagligvaruhandel, eftersom det är sannolikt att boende i Flyinge kommer att göra sina inköp där i stället för att handla i en eventuell tillkommande butik i Flyinge. Idéerna om Groplats Eslöv och Rastplats Gårdstånga är knapphändigt beskrivna och det är svårt att få en bild av hur de hänger ihop med varandra, både idémässigt och geografiskt, eller om det är två helt fristående etableringar. Tanken om att tillgodose regionala och lokala behov på en plats är intressant men behöver konkretiseras så att det framgår hur platsen blir tillgänglig och attraktiv för respektive målgrupp. Det är då också nödvändigt att beskriva hur stor den lokala marknaden är. Besöksintensiva verksamheter är olämpliga till dess att en hållplats för Skåneexpressen etablerats. Beskrivningen angående Rastplats Gårdstånga kompletteras, föreslagna användningsområden minskar. Ingen handelsetablering föreslås. Skåneexpressen förutsätts. Beskrivningen angående Groplats Eslöv kompletteras. 63BKonsekvenser Parallellt med att planerna för området konkretiseras måste konsekvenserna av förslagen beskrivas. Miljömålen är tillsammans med bland annat folkhälsomål och regionala utvecklingsmål viktiga utgångspunkter i det arbetet. Länsstyrelsen menar att tillgången till kollektivtrafik är en viktig variabel när det gäller alternativdiskussionen. Fortsatt diskussion om konsekvenserna kommer att ske vid inbokat möte för avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen kommer att arbeta vidare med scenariot förtätning. Miljömål och folkhälsomål beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. 5BHälsa och säkerhet samt Miljökvalitetsnormer 64BVattenfrågor Ett flertal frågeställningar och idéer i programmet berör vatten såsom vattenanvändning, påverkan på vattenmiljöer och översvämningsrisker. I programmet redovisas förslag som innebär att goda boendemiljöer och rekreationsmöjligheter kan samverka med en positiv utveckling av vattenkvaliteten i jordbrukslandskapet. Vattenförsörjnings och avloppsfrågor belyses väl på en övergripande nivå genom att olika alternativ till lösningar beskrivs. De utredningar, underlag och förslag som föreslås tas 7

8 fram i det kommande planarbetet innebär goda möjligheter att beskriva hur åtgärder inom planområdet kan beakta hälso- och säkerhetsfrågor avseende vattentäkten samt hur förslaget kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna för vatten. I det kommande planarbetet förutsätts att tydliga preciseringar och ställningstaganden görs avseende dessa frågor. Det är också lämpligt att beskriva berörda yt- grundvattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer. För mer information hänvisas till vattenkartan. Beskrivningen av vattenfrågorna har uppdaterats och kompletterats och frågor kring miljökvalitetsnormerna för vatten belyses i miljökonsekvensbeskrivningen. 65BFarligt gods För fortsatt planering i anslutning till E22 rekommenderas Länsstyrelsernas riskpolicy samt Riktsam Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen. Dokumenten finns på Länsstyrelsens hemsida. Rastplats Gårdstånga är för närvarande utsedd som uppställningsplats för rast- och dygnsvila för fordon lastade med farligt gods. Det fortsatta arbetet bör visa om uppställningsplatsen behöver omlokaliseras och i så fall vart det kan ske. Riktsam ska innehållas i kommande detaljplanering. Eventuell omlokalisering bedöms kunna ske i närområdet. 6BStörande verksamheter Länsstyrelsen ställer sig tveksam till idén att etablera bostäder i angränsning till kläckeriverksamheten. Samråd bör ske med verksamhetsutövaren. Skyddsavståndet kring avloppsreningsverket kvarstår så länge verket används. Handlingarna saknar information om Stift SV Avels- & Hästsportcenters skyddsavstånd. Området i anslutning till kläckeriverksamheten är omformulerat till utredningsområde för blandad bebyggelse. Bebyggelse inom skyddsavstånd avses inte kunna uppföras så länge reningsverket används. Handlingarna kompletteras med en beskrivning av Stift SV Avels- & Hästsportcenters behov av skyddsavstånds. 67BVindkraftverk Det finns tre vindkraftverk vid Getinge. I handlingarna är det västligaste verket felmarkerat på vissa kartor. För korrekt placering, se bifogad karta där även ett skyddsavstånd med 500 m radie lagts in till samtliga verk. Vindkraftverken har tillstånd enligt miljöskyddslagen med villkor för ljud och rörliga skuggor. Det finns en risk att "Bostäder Västra Getinge" och "Bostäder Sandbyvägen" utsätts för rörliga skuggor under eftermiddag och kväll. I tillståndet finns ett villkor att vindkraftverksamheten inte får ge upphov till rörliga skuggor överstigande 8 timmar per år på uteplatser vid bostäder. Det finns även villkor som begränsar ljudet till 40 dba. Om 8

9 bostäder, som kan drabbas av ljud och skuggor, byggs blir den som äger vindkraftverken skyldig att hålla dessa villkor. Det kan få stora ekonomiska konsekvenser som de inte kunde förutse när de byggde verken (i ett lämpligt vindkraftområde enligt gällande översiktsplan). Det kan också leda till att boende känner sig störda. Kommunen bör utreda risken för olägenheter av rörliga skuggor, vilket kan göras enkelt i beräkningsprogram som alla vindkraftsexploatörer har tillgång till (WindPRO). Av sändlistan framgår inte att ägaren/ägarna av vindkraftverken fått del av handlingarna. Eftersom de blir berörda bör de informeras och ges möjlighet att lämna synpunkter. Kartan korrigeras angående vindkraftverkens placering. Ägarna avses informeras om samrådet. 68BTrafikbuller Länsstyrelsen menar att bullerfrågorna måste utredas om bostadsbebyggelse blir aktuell nära väg E22, men även i anslutning till väg 104. Bullerfrågan utreds av kommunen i samband med detaljplaneläggning. Redovisning av frågan sker senast i samband med utställning av planförslagen. 69BRadon Vid misstanke om högriskmark bör detaljerad mätning göras inom ramen för detaljplanearbetet. Enligt en kommunöversiktlig inventering ligger planområdet i ett lågrisk- och normalriskområde. Frågan belyses vid detaljplaneläggning. 56BRiksintressen 70BKulturmiljövården Planområdet berör riksintresse för kulturmiljövården Svenstorp Hviderup Flyinge Västra Hoby. Båda de redovisade utbyggnadsstrategierna (Scenario A och B) påverkar riksintresseområdet liksom idéerna för området vid E22. Handlingarna saknar redovisning av hur eventuell utbyggnad påverkar riksintressets värden. För att kunna bedöma förslagen ur ett kulturmiljöperspektiv krävs en analys och fördjupad studie av riksintressets motivtext och uttryck för riksintresset. I detta sammanhang är Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram ett användbart material. Riksintresset omfattar även Lunds kommun där Flyinge kungsgård utgör en värdekärna. Utvecklingen av anläggningen Flyinge kungsgård måste beaktas i arbetet med fördjupningen för Flyinge Gårdstånga. Hur eventuell utbyggnad påverkar riksintressets värden avses beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen. 9

10 57BÖvrigt 71Bostadsfrågor och demografi Enligt programhandlingen ska den föreslagna utvecklingen av Flyinge och Gårdstånga ske så att god service kan finnas och så att förutsättningar skapas för ett gott boende hela livet med närhet till både stad och landsbygd. Omfattningen av bostadsutbyggnaden framgår inte av handlingen. Det är därför svårt att avgöra på vilket sätt förslaget (eller scenarierna) svarar mot behov och efterfrågan av bostäder i Eslövs kommun och i regionen. Handlingarna bör också tydligare belysa de demografiska förutsättningarna, vilken utvecklingen kommunen planerar för samt hur det befintliga bostadsbeståndet ser ut (storlek, upplåtelseformer, ålder). Det ger en bild av vilken typ av service och bostäder som kan komma att behövas och efterfrågas. Behövs fler äldreboenden? Finns det olika typer av bostäder och upplåtelseformer i byarna? Nollalternativet skapar enligt handlingarna demografisk obalans. Vad som avses med detta är oklart. Därmed bör det även framgå på vilket sätt alternativa utbyggnadsförslag bidrar till demografisk balans (som också bör definieras). På detta vis kan behovet av service och kollektivtrafik tydliggöras. 72BRiktlinjer för bostadsförsörjning Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). I dagsläget saknar Eslöv aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna utgör en grund för kommunens arbete med bostadsförsörjning och är därmed viktiga ställningstaganden för översiktsplanering. Kopplingen mellan översiktsplan, fördjupningar av översiktsplan och riktlinjer för bostadsförsörjning bör framgå i dokumenten. I samband med eller som underlag för riktlinjer för bostadsförsörjning finns ett stort värde av att ta fram långsiktiga behovs- och marknadsanalyser. Som stöd för kommunernas arbete med framtagandet av riktlinjer för bostadsförsörjning har Länsstyrelsen i Skåne tagit fram ett BoPM TBoendeplaneringT (Länsstyrelserapport 2010:3). Boverket har två skrifter om boendeplanering: TBoendeplanering T(2006) och TBoendeplanering i praktikent (2005). Omfattningen av bostadsutbyggnaden beskrivs i samrådshandlingen. Begreppet demografisk obalans utgår. Frågan om riktlinjer för bostadsförsörjningen utreds tillsammans med kommunledningskontoret. 73BHästsport Flyingeområdet utmärks som ett centrum för hästsport med Flyinge Kungsgårds stuteriverksamhet, skolverksamhet med studenter på Hippologigymnasiet och -program, yrkeshögskolan för unghästutbildare, hovslagarutbildning, utbildning av privatryttare och nationella och regionala tävlingar. En bro för ryttare och gående över Kävlingeån anlades 2006 över ån vid Stuterivägen och ridvägarna på båda sidor om ån har utökats och förbättrats. 10

11 I det fortsatta arbetet föreslås en översiktlig analys av befintliga och lämpliga områden för ridstråken på norra och södra sidan om Kävlingeån och hur de ska bindas samman samt lämpliga övergångar över ån. Passage för häst och ryttare över väg 104 mellan ridstråk och område utpekat för hästgårdar norr om vägen bör redovisas. Befintliga ridvägar redovisas, medan tillkommande ridvägar avses preciseras i utställningsskedet. 74BHushållning med åkermark Åkermark är enligt MB 3 kap 4 av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Bedömning av lämplig markanvändning enligt 2 kap PBL bör beakta dessa aspekter. Hur stora arealer åkermark avses exploateras? Vilken klass har åkermarken? Med vilken täthet? Kommunen bedömer bostadsförsörjningen som ett så väsentligt samhällsintresse att jordbruksmark kan tas i anspråk. I området finns nästan uteslutande jordbruksmark eller översvämningshotad mark att tillgå varför förtätning av de befintliga orterna varit en ledstjärna. 58BSkydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård Planområdet är utpekat som särskilt värdefullt tätortsnära naturområde i enlighet med ett regeringsuppdraget TSkydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård.t Syftet med regeringsuppdraget var att de mest värdefulla tätortsnära områden som utpekats i programmet skall skyddas mot exploatering av bebyggelse och infrastruktur och ges ett varaktigt skydd och förvaltning som natur- eller kulturreservat. Inom en stor del av området Flyinge ängar pågår idag arbetet med bildande av ett naturreservat, för att tillvarata områdets höga landskapsmässiga värden och utveckla området för friluftslivet och naturvården. 75BVärdefulla ämnen Länsstyrelsen upplyser om att den grushushållningsplan som refereras är gammal. Ett nytt materialhushållningsprogram finns på Länsstyrelsens hemsida. 59BAnnan lagstiftning enligt vilken tillstånd eller dispens krävs 76BFornlämningar/arkeologiska utredningar Synliga gravhögar och under mark dolda fornlämningar är karakteristiskt för den skånska fullåkersbygden. Endast en bråkdel av de under mark dolda fornlämningarna är idag kända och registrerade i fornminnesregistret. Den fördjupade översiktsplanen redovisar ett antal utbyggnadsprojekt. Sannolikheten är stor att flera av dessa kan komma att beröra fornlämningar. Det är därför viktigt att kommunen tar detta i beaktande vid den fortsatta planläggningen. För att skapa ett bättre planeringsunderlag bör arkeologiska utredningar för att klargöra fornlämningssituationen initieras tidigt i planprocessen eftersom förekomsten av fornlämningar kan påverka detaljplanernas utformning. 11

12 Arkeologiska utredningar kan genomföras med olika detaljeringsgrad och med olika insatser. En översiktlig bedömning (arkeologisk utredning steg 1) utifrån befintligt kunskapsunderlag kompletterat med en studie i fält kan ge en fingervisning om var sannolikheten är störst att fornlämningar kan komma att beröras vid en exploatering. Planområdet omfattar tidigare planerade utbyggnader som inte har exploaterats på grund av den fornlämningsrika trakten. Flera av de förslagna områdena kan beröras, vilket sannolikt leder till att den faktiska utbyggnaden inte blir så omfattande som planförslaget anger. En översiktlig arkeologisk utredning avses göras inför vidare planläggning. 7BDikningsföretag Inom området finns flera dikningsföretag. Ett dikningsföretag är en vattenverksamhet med tillstånd enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning. Samråd ska ske med dikningsföretag om mer vatten kommer att ledas dit eller om de berörs av någon annan vattenverksamhet. Dikningsföretag har ingen skyldighet att ta emot ytterligare vatten om de inte har kapacitet till det. Det är lämpligt att ompröva dikningsföretag om fler delägare tillkommer och när vattenförhållandena ändras i området. 78BStrandskydd Längs med Kävlingeåns vattendrag gäller förordnande om strandskydd enligt 7 kap 13 miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att bevara strandområdena som livsmiljö för växt- och djurliv och tillgängliga för friluftslivets behov. Detta innebär att strandskyddets båda syften ska beaktas inom strandskyddszonen i fysisk planering för att skyddssyftet ska uppnås. Kommunen har inte redovisat hur utbyggnadsområden för bostäder och torg samt centrum inom strandskyddsområde vid Gårdstånga längs med Kävlingeån är förenliga med strandskyddet. Avser kommunen upphäva strandskyddet i samband med kommande detaljplaner? Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c d miljöbalken. Ingen utbyggnad avses ske inom strandskyddat område. Dispens avses sökas i samband med etablering av broförbindelser. 79BArtskydd Kävlingeåns dalgång med vattendrag hyser ett antal skyddsvärda och fridlysta arter. Handlingarna kan gärna kompletteras med en översiktlig beskrivning av särskilt skyddsvärda arter som karaktäreriserar dalgången med vattendraget. 12

13 13B1.2 Skånetrafiken Skånetrafiken anser att nya utbyggnadsområden kring Gårdsstånga bör placeras inom en radie på 1,5 km från eventuell motorvägshållplats på E:22 i Gårdsstånga. Vidare menar Skånetrafiken att 1,5 km är det avstånd som en daglig resenär kan tänka sig att ta sig från bostad till hållplats. Blir avståndet längre är det lätt att bilen blir ett attraktivare val då det dessutom är väldigt bra bilförbindelser både mot Malmö och Lund från Gårdstånga. Flyinge kommer alltid att ha ett visst grundutbud av busstrafik men Skånetrafiken tror inte att detta utbud kommer att kunna öka särskilt mycket. Därför anser Skånetrafiken att utbyggnaden i Flyinge inte bör vara allt för stor då kollektivtrafikutbudet troligtvis inte kan konkurrera med bilen. Planförslaget utgår från Scenario A vilket innebär en förtätning av båda orterna i kombination med en utbyggnad i anslutning till orterna vilket kan ge underlag för ökad kollektivtrafik i både Flyinge och Gårdstånga. I båda orterna är den tillkommande bebyggelsen placerad inom en radie av 1,5 km från befintlig busshållplats. I Gårdstånga ligger delar av utredningsområdet längs väg 104 längre från den planerade motorvägshållplatsen. Planområdet är utökat och bebyggelse på landsbygden utanför orterna begränsas. 14B1.3 Trafikverket Trafikverket anser att planorådet är beläget i ett område som saknar en utbyggd samhällsservice och en väl fungerande kollektivtrafik vilket medför att det enskilda bilåkandet ökar, vilket står i konflikt med en långsiktigt hållbar utveckling av samhället. Det måste naturligtvis även finnas möjlighet att exploatera i andra lägen, där det finns andra skäl för nyetableringar, men dessa måste främst utgöra kompletteringar till befintlig bebyggelse och vara av relativt ringa omfattning. Flyinge är den ort som kan erbjuda viss service, även om livsmedelsförsäljning saknas och det är därmed dit eventuella etableringar främst bör förläggas. Trafikverket anser att ett fortsatt planarbete måste bygga på ett synsätt som innebär en hållbar planering och därför utformas så att etableringar sker främst som kompletteringar till befintlig bebyggelse och inte vara av så stor omfattning som programmet antyder. Det måste naturligtvis också ses som en planförutsättning att bebyggelse placeras och utformas så att den inte störs av buller som överskrider gällande riktvärden och så att befintliga anslutningar till de allmänna vägarna kan utnyttjas. En av huvudintentionerna med planen är att genom förtätning och utbyggnad i anslutning till befintlig bebyggelse visa en offensiv hållning i ett regionalt sammanhang och skapa bättre underlag för service och kollektivtrafik. Översiktliga bullerbräkningar har gjorts för utbyggnadsområdena och bullerfrågan kommer att belysas ytterligare i det vidare planarbetet. 13

14 16B T15B1.4 Räddningstjänsten SYD Räddningstjänsten SYD tillstyrker remitterad plan under förutsättning att vissa synpunkter beaktas. Hänsyn ska tas till de risker som är kopplade till transporter av farligt gods på E22. Detta gäller främst den markanvändning som är kopplad till Groplats Eslöv, men även annan bebyggelse i närheten av E22. Länsstyrelsens riktlinjer för riskhänsyn RIKTSAM ska innehållas i fortsatt planering. Allmänt gäller att bostadsbebyggelse och industri, eller annan verksamhet som medför hälso- eller säkerhetsrisker, inte bör samlokaliseras. Vid planeringen av markanvändning bör således hänsyn tas till såväl befintliga och planerade bostads- respektive industriområden. Planområdet ligger utanför normal insatstid för räddningstjänsten (10 min). Innebörden av detta är att räddningstjänstens ingripande inte kan utgöra en förutsättning för att utrymma personer samt begränsa brandspridning mellan byggnader. Hänsyn bör tas till behovet av brandvatten vid projektering av vattenförsörjning till planområdet. Brandvattennätet ska vara utformat enligt konventionellt system beskrivet i VAV P83. 80B 81Bebyggelsen vid E22 har begränsats så att verksamheter ligger minst 30 m från vägen och bostäder minst 70 m från vägen. Synpunkterna får beaktas i den eventuellt kommande, efterföljande prövningen. 82BRiktsam ska innehållas i kommande detaljplanering. 17B1.5 Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne Region Skåne anser att programförslaget visar på en hög ambitionsnivå och ger en bred bild av de aktuella områdena i Eslövs kommun och områdenas utvecklingsmöjligheter. Det är positivt att Eslövs kommun planerar for att bygga bostäder. Bostadsutbudet är en viktig utvecklingsfaktor för Skåne. Ett av målen i det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne är att bostadsproduktionen ska öka, minst 5000 lägenheter per år i Skåne, med en allsidig sammansättning gällande hustyper och upplåtelseform. Region Skåne menar att det är viktigt att utbyggnad sker i goda kollektivtrafiklägen då det värnar hållbara fysiska strukturer. Region Skåne tycker att det är bra att kommunen har med det ökade behovet av bostäder, som väntas uppstå i samband med etableringen av ESS-anläggningen i Lund, i planeringen. Planen föreslår en förtätning av orterna Flyinge, Gårdstånga och Getinge. Att arbeta med förtätning istället för ianspråktagande av ny mark vid nybyggnation är frågor som Region Skåne anser är viktiga eftersom det motverkar utglesning samtidigt som det värnar om det öppna landskapet. I det regionala utvecklingsprogrammet for Skåne är ett av målen att en väsentlig del av tillkommande bebyggelse for bostäder, arbetsplatser och service sker i goda kollektivtrafiklägen. 14

15 Region Skåne instämmer i intentionerna avseende tillgång till rekreation och friluftsliv och tycker att det är positivt att kommunen har för avsikt att utveckla Kävlingeåns dalgång. Region Skåne ser fram emot en fortsatt dialog med kommunen i frågor av regional betydelse. 18B1.6 Försvarsmakten Försvarsmakten har inget att erinra mot planförslaget. 19B1.7 Lantmäterimyndigheten Lantmäteriet har inga synpunkter i detta skede. 6B2. POLITISKA SAMMANSLUTNINGAR T20B2.1 Socialdemokraterna i Eslöv Flyinge och Gårdstånga/Getinge tillhör de byar som kommer att ligga närmst ESSanläggningen vilket ger extra tillväxtpotential, men även närheten till Lund ger gynnsamma förhållande. Redan idag har Flyinge med omnejd många arbetspendlare från både Lund och Malmö. Man väljer byarna för småskaligheten, dess naturvärde och dess närhet. För hästsporten i Sverige är Flyinge ett viktigt namn som man också ska utnyttja och ta tillvara. För ett sammanhållet Flyinge ska man göra det rundare och ta tillvara de utbyggnadsmöjligheter som finns norröver kring det som benämns Slåttervägen i idéskissen. För att stärka den sammanhållna bykänslan bör man också planera för en tydligare centrumbildning med möjlighet till en torgliknande plats och i detaljplan ge förutsättningar för etablering av lokal handel och service. Fotbollsplanerna kan med fördel också flyttas till den norra delen av orten i ett läge närmare skolan. Samtidigt bör man se över och utveckla idrottsområdet i Gårdstånga. Vikten av att bevara naturvärdena kring Kävlingeån, och framför allt vid Flyinge Ängar måste betonas. Om man fortsätter utvecklingen av Getinge längst med Sandbyvägen kan det vara av vikt att binda samman Getinge och Gårdstånga med ytterligare en gångbro. Då skapas också ett naturligare rörelsemönster för rekreation i området och mellan byarna. Scenariot att bygga samman Flyinge med Gårdstånga kan möjligen vara intressant på lång sikt, men främst ska man utveckla orterna varför sig och ta tillvara på de utbyggnadsområden som ger sammanhållna byar. Utökad kollektivtrafik och bra möjligheter att ta sig både till Lund och Eslöv är av största vikt för tillväxten. Det är viktigt för att såväl de yngre som de äldre ska kunna ges möjlighet att ta tillvara de handels-, sport- och nöjesmöjligheter och det serviceutbud som finns i Lund och Eslöv. Arbetspendling med kollektivtrafik är också en viktig förutsättning för att kunna leva och bo miljöklokt på landet. Att på längre sikt planera för någon form av rälsgående 15

16 kollektivtrafik mellan Eslöv-Flyinge-Lund är inte orimligt. Men planeringen får inte vara en belastning för att snarast bygga ut busstrafiken. För fortsatta utbyggnadsmöjligheter måste kommunen vara fortsatt aktiv köpare av mark på de platser där utbyggnad görs möjlig för att kunna driva en snabb utveckling. Vatten och Avlopp har tidigare aviserats som en knäckfråga och begränsande faktor för att snabbt börja bygga i området. Här är det viktigt att kommunen med kraft engagerar sig för en hållbar lösning. Samrådsförslaget utgår från scenario A, där nybyggnationen sker genom förtätning och i nära anslutning till existerande bebyggelse. Ytterligare bebyggelse föreslås norr om Slåttervägen. Flyttning av idrottsområdet i Flyinge föreslås. Planen ger stöd för en utökad kollektivtrafik genom utökat resandeunderlag. Frågan om förbindelse mot Lunds föreslagna spårnät bör belysas i det kommande planarbetet. Vatten- och avloppsfrågan belyses genom mindre kompletteringar i förhållande till planprogrammet. 7B3. GRANNKOMMUNER 21B3.1 Svalövs kommun Svalövs kommun ser det som mycket positivt att Eslövs kommun engagerar sig starkt i utvecklingen på landsbygden. Programmet redovisar stora ambitioner för tillkommande bostäder. Det är ett viktigt initiativ som detta program innebär, att betrakta landsbygden och de små samhällena i ett utvecklingssammanhang. Landsbygdens förutsättningar till andra värden än den urbana miljöns är emellertid inte alltid självklara. Idén att ha en utgångspunkt i hästintresset är därför en viktig och bärande strategi. Samtidigt är skalfaktorn väsentlig. När ett samhälle blir större följer också förväntningarna på service och ett vidare utbud än bara boendet. Programmet berör dessa frågor men den framtida planen skulle vinna väsentligt på att dessa frågor behandlas mera genomgående. Naturmiljön är en väsentlig attraktionsfaktor i ett landsbygdsperspektiv. Kävlingeåns dalgång är ett starkt inslag i det aktuella området. Programmet är emellertid aningen passivt i sin karaktär och bortser från möjligheterna att utveckla natur- och rekreationsmark för att ytterligare stärka attraktionen och tillföra nya kvalitéer i planområdet. I samrådshandlingen beskrivs natur- och rekreationsmöjligheterna längs ådalen ytterligare. 2B3.2 Lunds kommun Lunds kommun ställer sig positiv till en utbyggnad och förtätning av orterna Flyinge och Gårdstånga, vilket kan ge ett bra underlag för kollektivtrafik och service. Det är positivt att det skapas plats för verksamheter utmed väg E22 men att etablera externhandel i området är dock inte lämpligt menar Lunds kommun eftersom. Argument mot en sådan 16

17 8B etablering finns i Eslövs handelpolicy och översiktsplan. Etablering av externhandel kan bidra till en utträngningseffekt vilket tvingar människor att i större utsträckning använda bil eller buss för att handla dagligvaror. Genom att skapa centrumbildningar i byarna skapas bra platser för service och handel. Eslövs tätort samt stadsdelen Lund NE ligger dessutom så nära att handel och andra servicefunktioner fins inom ett godtagbart avstånd. Utbyggnaden inområdet måste ta hänsyn till de kulturmiljö- och naturvärden som finns i området. Vad gäller tillgängliggörandet av Kävlingeåns ådal för rekreativa värden är det något som Lunds kommun välkomnar. Skapandet av en sådan miljö leder inte bara till att boendemiljöerna upplevs som mer attraktiva utan skapar även en möjlig rekreationsmiljö norr om Lund NE. Det är glädjande att satsning på hästnäring ses som en mellankommunal fråga då den är vikigt för bygden på båda sidor kommungränsen. Planens intention är inte att etablera externhandel längs väg E22. Eslövs kommun välkomnar mellankommunalt samarbete kring tillgängliggörandet av Kävlingeåns ådals rekreativa värden och hästnäring. 23B3.3 Sjöbo kommun Som den hästtätaste kommunen i sydöstra Skåne ser Sjöbo kommun i grunden positivt på initiativet att etablera hästrelaterade verksamheter inom planområdet, till exempel en företagsby för hästnära tjänster kopplat till boende". Eftersom det är tänkbart att en specialiserad anläggning av det slaget kan ha betydelse för hur hästnäringen påverkas i Sjöbo kommun framöver, ser kommunen samtidigt ett behov av att idén belyses som en mellankommunal fråga i det fortsatta planläggningsarbetet. Sjöbo kommun har i övrigt inget att erinra mot förslaget till fördjupad översiktsplan. Exemplet en företagsby för hästnära tjänster utgår i planförslaget. I övrigt välkomnar Eslövs kommun ett samarbete i frågor om hästnäringen. 24B3.4 Hörby kommun Hörby kommun har inget att erinra mot planförslaget. 25B3.5 Klippans kommun Klippans kommun avstår från att avge yttrande över fördjupad översiktsplan för Flyinge och Gårdstånga. 26B3.6 Höörs kommun Höörs kommun har inte något att erinra mot förslaget. 17

18 4. KOMMUNALA ORGAN 27B4.1 Kommunledningskontoret (KLK) Kommunledningskontoret har vid sin granskning funnit att planprogrammet väl täcker befintliga förutsättningar och framtida frågeställningar. KLK anser att det är viktigt att ta hänsyn till de planerade anläggningarna Max-lab IV och ESS i norra Lund trots osäkerheten kring den framtida utvecklingen och dess konsekvenser. KLK anser att det är viktigt att den fördjupade översiktsplanen tar upp och bedömer konsekvenserna av olika genomförandescenarier och möjligheter till etapputbyggnad. Detta för att få fungerande, attraktiva och hållbara samhällen under hela genomförandetiden. ESS har belysts mer ingående i samrådsförslaget. Etapputbyggnad redovisas i plankartorna under respektive ort. 28B4.2 Miljöavdelningen Miljöavdelningen anser att upplägget är oklart eftersom det inte är en tydlig uppdelning mellan bakgrund och förslag. Scenarierna som benämns i texten framgår inte av idéskisserna vilket gör dem svårtolkade. Miljöavdelningen anser att bebyggelsen borde koncentreras mer, särskilt vid Getinge och Gårdstånga där de nya bebyggelseytorna på flera ställen uppdelas av mindre åkrar. Miljöavdelningen föreslår mer bebyggelse i Getingebacken som en möjlig lösning och undrar om inte mark för mindre verksamheter borde finnas i Gårdstånga och Getinge. Miljöavdelningen ifrågasätter planering av bostäder vid tungt trafikerade vägar. Bebyggelse på norra sidan av väg 104 vid Gårdstånga delar upp samhället i två delar. Bättre och säkrare miljö skulle kunna uppnås med all bebyggelse på en sida. Annars bör man ge förslag på hur väg 104 kan dras om. Miljöavdelningen anser att man bör planera in översvämningsområden och att dagvattenhanteringen bör planeras så att minsta möjliga påverkan på Kävlingeån sker. Kävlingeån är klassat som regionalt särskilt värdefullt och den ekologiska statusen i ån är otillfredsställande vilket medför att åtgärder måste göras för att förbättra tillståndet i ån. Miljöavdelningen anser att kommunens naturvårdsprogram bör vara en rubrik där bland annat planerna på reservat i Flyinge ingår. Även friluftsliv bör ha egen rubrik och beskriva befintliga gångstråk och ridvägar. Vilka områden som berörs av strandskydd bör framgå liksom vad vattenskyddsområdet innebär. Miljöavdelningen anser att hållbart stadsbyggande borde diskuteras mer. Miljöklassning av byggnader och möjlighet för lokal produktion av värme skulle kunna ingå. 18

19 Planförslaget utgår från scenario A som i första hand innebär förtätning. Bebyggelsen i samrådsförslaget är mer sammanhängande än i planprogrammet och bebyggelse på Getingebacken har tillkommit. Mark för verksamheter ingår i Groplats Eslöv, men även centrumbildningen i Getinge kan innehålla mindre verksamheter. Bulleråtgärder krävs för tillkommande bebyggelse i bullerutsatta områden. Samrådshandlingen har kompletterats med avsnitt om översvämningar, naturvårdsprogram, friluftsliv, strandskydd och vattenskyddsområde. 29B4.3 Avdelningen Gata, trafik o park (GToP) 83BGToP anser att det är viktigare att satsa på att skapa en samlad by i stället för att splittra satsningen på flera närliggande områden. En samlad ort skapar bättre underlag för bättre kollektivtrafik än en utsträckt bebyggelse med stopp vid flera hållplatser. GToP är tveksamma till ortscentrum i Gårdstånga/Getinge och verksamhetsetableringar i Groplats Eslöv. I yttrandet uppmärksammar GToP även trafikkonsekvenser samt frågor som de anser inte är lösta. 84B 85BYtterligare samråd och diskussioner har förts med GToP och redaktionella ändringar har gjorts utifrån avdelningens yttrande. 30B4.4 VA-avdelningen VA-avdelningen påtalar i sitt yttrande att dagvattenfrågan borde tas upp och utredas. En del av avloppsreningsverket kommer eventuellt att finnas kvar vilket betyder att skyddsavstånd kommer troligtvis även att behövas i framtiden. Vattentäkten kan behöva användas som reservvattentäkt. Utöver detta tillägg påtalas redaktionella ändringar som bör göras i planhandlingarna. Ytterligare samråd och diskussioner har förts med VA-avdelningen och redaktionella ändringar har gjorts utifrån avdelningens yttrande. 4.5 Barn och Familj Barn och Familj anser att nuvarande dimensionering för grundskola och förskola svarar mot dagens behov, men kan inte möta någon betydande nybyggnad av bostäder. En utbyggnad som medför en fördubblad storlek av Flyinge och en tredubblad storlek av Gårdstånga-Getinge innebär att en stor kapacitetsökning behövs. Det är möjligt och lämpligt att öppna en skola i Gårdstånga-Getinge för åldrarna upp till 12 år. Flyingeskolan behöver också byggas ut för dessa åldrar och en högstadiedel bör anläggas i anslutning till befintlig skola. I annat fall behöver högstadiet på Ölyckeskolan i 19

20 Löberöd byggas ut för att klara av det ökade elevtalet. Mark för skolorna behöver reserveras i planarbetet. Förskolekapaciteten behöver förmodligen ligga runt 300 platser efter full utbyggnad, vilket innebär en tredubbling. Mark behöver reserveras både i Flyinge och i Gårdstånga- Getinge. Trafikfrågorna är centrala. Väg 104 betraktas som farlig väg i skolskjutshänseende och en utbyggnad mellan byarna längs vägen kräver bra trafiklösningar för att möjliggöra rimlig rörelsefrihet för barn och ungdom på ett tillräckligt säkert sätt. Säkra skolvägar är en del i detta. Av samma skäl är det viktigt med ett välutbyggt GC-nät inom orterna. Tillgängligheten för Kävlingeåns dalgång för rekreation är viktig med tanke på bristen på allemansrättslig mark i övrigt. Det har också en stor betydelse för områdets attraktivitet som boendeort och som utflyktsmål. Det är även en tillgång för skolans och förskolans verksamhet. Gångbroar över ån är speciellt värdefulla i rekreationshänseende, men också för att binda ihop de olika delarna av bebyggelsen. Delar av det obebyggda området mellan Slåttervägen och Tulpanvägen kan med fördel utvecklas till ett grönt hjärta för rekreation och aktiviteter i Flyinge. Det utgör då även en resurs för (den utbyggda) skolan och förskolan intill. Mark för förskola och grundskola har reserverats i Flyinge och Gårdstånga. Förslag till broförbindelser redovisas för respektive ort. Ett grönt hjärta reserveras längs Promenaden mellan Slåttervägen och Tulpanvägen. 31B4.6 Servicenämnden Servicenämnden påpekar att kommunen i det kommande planeringsarbetet måste ta hänsyn till utökning av såväl förskola samt låg- och mellanstadieskola. I samrådsförslaget reserveras mark för utbyggnad av förskola och grundskola. 20

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga . I SKÅNE LÅN G RANSKN I NGSYTTRAN DE 2013-02-07 1(5) 7013-0Y- 11 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Hanne Haas 040-25 22 48 Eslövs kommun Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA KS/2014/497 GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Aktuellt detaljplanområde markerat med heldragen röd linje. ANTAGANDEHANDLING 2015-01-30 BAKGRUND

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (51) Kanslienheten, Kommunledningskontoret Växjö kommun Box 1222 351 12 Växjö Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling 2005-01-11. Förslag till översiktsplan för Växjö

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan. Mattias Samuelson 0767-244150 MOS 2010.1397 2011-12-14 1(6) Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-14, 152, har

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2013-02-28 Detaljplan för Pumpen 3 m fl del av verksamhetsområde Nord, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-11-08 har varit ute på granskning under tiden 2012-11-26-2012-12-18.

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan Förslag till utställningshandling, augusti 2013 (ver 2013-08-05 12:26) Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSTID 24 maj juni 2016

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSTID 24 maj juni 2016 SAMRÅDSHANDLING 1 (6) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 24 maj 2016-13 juni 2016 Antagen Laga kraft TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Detaljplan för Del av Haganäs 3 (vid Älmhults vattentorn) Älmhult, Älmhults kommun S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Planprocessen Planförslaget har varit föremål för samråd från den 15 december 2016

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr: SBF 2015/27 Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2015-12-18 Bakgrund (ev.) Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande 2017-06-05 2017-09-20 Rev. kommentar sid. 5 Dnr SBN 2013/0510 Detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 Lidköpings kommun Granskningsutlåtande Hur granskningen bedrivits Granskning av planhandlingarna

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING SPN-000/000. Enkelt planförfarande SPN 2014/0041 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79

Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING SPN-000/000. Enkelt planförfarande SPN 2014/0041 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 Planbeskrivning SPN-000/000 tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 26 mars 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-05-19, 117 Laga kraft: 2015-06-25

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

Detaljplan för Kaxås 4:30, Kaxås, Krokoms kommun

Detaljplan för Kaxås 4:30, Kaxås, Krokoms kommun Datum 2014-01-28 1 (5) Detaljplan för Kaxås 4:30, Kaxås, Krokoms kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd 23 december 2013 27 januari 2014. Följande synpunkter har kommit in:

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN GGG Juridiska gränser Detaljplanelagt område Naturreservat, Miljöbalken 7 kap Skyddsområde vattentäkt, Miljöbalken 7 kap Strandskydd, Miljöbalken 7 kap Riksintressen - Miljöbalken 3 kap Friluftsliv och

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 1(8) 2017-05-15 Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 Stockholms län Fastighetskartan Avgränsning enligt ansökan ungefärligt markerad. Begäran om planbesked Begäran om

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Byxelkroksområdet, Borgholms kommun

Fördjupad översiktsplan för Byxelkroksområdet, Borgholms kommun l (6) Kontakt: Christian Forssell, planarkitekt christian.forssell@ lansstyrelsen.se 010-22 384 52 Borgholms kommun kommun@ borgholm.se Fördjupad översiktsplan för Byxelkroksområdet, Borgholms kommun Rubricerat

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer