Reviderad Del 2. Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad 2005-03-09. Del 2. Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser"

Transkript

1 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN BARA 2005 ANTAGANDEHANDLING Reviderad Del 2 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser

2 Samhällsbyggnadschef Anna Thott Landskapsarkitekt Christina Zoric Persson

3 DEL 2 Grunddragen i mark- och vattenanvändning samt bebyggelseutveckling 67 Malmövägen Värbyvägen 67 Centrum 67 Utbyggnadsområde för radhus, småhus och villor i väster 68 Utbyggnadsområde vid Fåraborg 69 Reservområden för bostäder 70 Gamla Värby by 70 Golfbanan 70 Bara kyrkby, Skammarp 4:1 71 Verksamheter 71 Idrottsområden 72 Grönstruktur 72 Randzonen 73 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser 74 Bättre balans i åldersstrukturen 74 Starkare centrum, bättre entré 74 Variation i bostadsutbudet 74 Korsningarna vid Malmövägen blir mer framkomliga och säkra 74 Befintlig verksamhet får möjlighet att expandera 75 Arbetstillfällen kan komma i upplevelseindustrin 75 Nya strövområden säkras 75 Hushållning med mark, vatten och energi 75 Tätortens möte med landskapet 75 Buller och barriäreffekter 75 Jämställdhet 76

4 Ekonomiska, ekologiska och visuella konsekvenser av 76 förslaget Vägning av befintliga värden och exploateringsintresse 77 Så tillgodoses riksintressena 78 Förteckning över planunderlag 80 Bilagor: Plankarta. Fördjupad översiktsplan Bara 2005 Samrådsredogörelse med Länsstyrelsens yttrande Kulturmiljöutredning inför planerad golfbana mellan Bara tätort och Torups slott Malmö kulturmiljö Reviderad trafikplan Del 2: Bara Remissversion Svedala kommun Tyréns Infrakonsult MKB till detaljplan för Värby 61:1 m fl, PGA golfbana, rev , Ramböll. Minnesanteckningar från möte med räddningstjänsten i Svedala kommun

5 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling GRUNDDRAGEN I MARK OCH VATTENANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING Till detta avsnitt hör en plankarta. Planen gäller perioden Malmövägen 841 Golfbaneetableringen och kulturmiljösituationen medför att den tidigare planerade förbifarten söder om Bara blir svår att genomföra. Malmövägen ligger tillsvidare kvar i sin nuvarande sträckning. Den föreslagna golfbanan genererar en trafikökning med ca 4 % öster om Bara och ca 7,5 % väster om Bara, enligt den preliminära trafikutredningen för golfbanan. Dock kan trafikmängden bli väldigt stor vid stora tävlingar. Den huvudsakliga bostadsutbyggnaden sker i väster och den ökade trafikmängden kräver en breddning av Malmövägen västerut mot Malmö. Två nya cirkulationsplatser föreslås på Malmövägen, en i väster och en vid Värbyvägen. En ny infart för bussar vid Bara centrum ger byn en värdig entré. Hastigheten föreslås sänkas till 30 km/h vid den trafiksäkra övergången för gående och cyklande vid Spångholmsvägen. De många in- och utfarterna från tomterna vid Värby by ut på Malmövägen föreslås stängas. Utfarterna vänds istället åt söder och samlas ihop via en ny grusad uppsamlingsgata inom Värby by, så att man endast får en utfart till Malmövägen. I stället för in/utfarter till enskilda tomter, anläggs en gångväg med två trafiksäkra övergångar vid Värbygården och vid Aspgatan på södra sidan av Malmövägen vid Värby by. Gångvägen förlängs österut till Torupsvägen. Korsningen Torupsvägen/Malmövägen anläggs med en s k förskjuten trevägskorsning. En ny gång och cykelväg anläggs på västra sidan om Torupsvägen. En ny infart till Bara Mineraler byggs norr om industriområdet. Den gamla infarten stängs, förutom för de boende som får infart via Torupsvägen. En trafiksäker övergång för gående och cyklande anläggs i korsningen vid Torupsvägen. Reservområdena söder om Malmövägen ansluts via cirkulationsplatserna i väster och vid Värbyvägen. Värbyvägen Vid Värbyvägen föreslås flera åtgärder för att minska hastigheten: En cirkulationsplats i norr liksom den tidigare nämnda i korsningen med Malmövägen. Tunneln under Värbyvägen förslås breddas och byggas om. Cykelvägar längs Värbyvägen gör vägbanan smalare och bidrar till att dämpa hastigheten. Centrum (Bc) Förslaget gör det möjligt att bebygga en stor del av de ytor som omger centrumbyggnaden. Bland annat tas den nuvarande grusplanen, boulebanan och tennisplanerna i anspråk för bebyggelse. Dessa funktioner föreslås flytta till andra platser, se avsnittet om grönstruktur. Stor vikt läggs vid att skapa en småstadsbebyggelse, där husen ligger tätt och endast har liten 67 -

6 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling eller ingen förgårdsmark mot gatan. I gaturummen används hårda material, sittplatser, trädrader, små torgplatser samt vackra detaljer och utsmyckningar för att skapa karaktär. Invid centrumbyggnaden ges möjlighet att bygga ett högre hus upptill 5-6 våningar, vilket ansluter till en permanent torgyta framför nuvarande centrumbyggnad. Centrumbyggnaden ska ha visuell kontakt med Malmövägen. Någon av ytorna i centrum bör vid behov kunna användas som en extra torgyta, t.ex. vid tivolibesök, byfester eller dylikt. Bebyggelsen intill gatan är tänkt att samspela väl med gaturummet och vara i två till tre våningar med möjlighet till handel i bottenplan. Norr om centrumbyggnaden föreslås att grusplanen, boulebanan och tennisplanerna bebyggs med bostäder i en till tre våningar. Intill entrén på norra sidan av centrumhuset föreslås en mindre torgplats. Boendeparkering måste lösas inom varje tomt. Gästparkeringar föreslås längs gatorna och på institutionernas parkeringar, eftersom dessa främst utnyttjas dagtid. För samtliga förslag gäller att detaljutformningen studeras närmare i detaljplaneskedet. Förslaget till bebyggelse i centrum tar ca 2 hektar mark i anspråk och medger minst 160 lägenheter. Mängden bostäder är beroende av våningshöjd. Centrumbebyggelsen bör innehålla bostäder särskilt anpassade för äldre. Man bör även studera behovet av en tillfällig förskola. Utbyggnadsområde för radhus, småhus och villor i väster (B)(Br) Bild. Jordbruksmark väster om Bara som tas i anspråk för bostäder. 68 -

7 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Väster om nuvarande tätort föreslås 6 områden (varav 1 reservområde (Br)) inom åkermark, att tas i anspråk för uppförande av småhus med äganderätt i 1-2 våningar. Även radhusbebyggelse eller grupphus kan bli aktuellt på förslagsvis de södra delarna. De högst belägna områdena kommer att framträda tydligt i landskapet. Bebyggelsen bör här få ett tämligen enhetligt utryck, där möjligheten att följa höjdkurvorna utnyttjas. Områdena i väster kan nås från en ny infart och Joachim Becks gata, vilka kan knytas ihop. Utbyggnad kan ske både norr och söderifrån. Förslaget tar ca 16 (+ 5) hektar i anspråk och möjliggör ca bostäder, beroende på tomtstorlekar och täthet. Möjligheten att även här utnyttja biobränsleeldad fjärrvärme bör undersökas. I annat fall bör husen byggas med höga krav på energisnålhet. Ett av områdena ligger på en kulle där de norra slänterna kan utnyttjas för jordvärme för hela bebyggelsen. I marken finns nedgrävda högspänningsledningar, vilket måste beaktas. Utbyggnadsområde för villor vid Fåraborg (B) Sex stycken villor byggs vid Fåraborg i nordost enligt en antagen detaljplan. Förslaget tar ca 1 hektar i anspråk. Reservområden för bostäder (Br) Bild. Söder om Malmövägen avsätts ett område som reserv för bostäder. Reservområdena ligger söder om Malmövägen och ger möjlighet till ca bostäder, som tar ca 8 hektar i anspråk. Områdena bedöms inte behöva ianspråktas under planperioden. Om man bygger mycket snabbare, än vad befolkningsprognosen pekar på, behövs sannolikt kommunala investeringar i form av förskolor och skolor. Anslutningen till områdena sker via de två cirkulationsplatserna på Malmövägen. En säker förbindelse för oskyddade trafikanter över eller under Malmövägen är viktig att säkerställa i samband med byggnation söder om Malmövägen. 69 -

8 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Gamla Värby by (Forn) Förslaget gör det möjligt att komplettera befintlig bebyggelse. Syftet är att bygga en uppsamlingsgata, söder om befintlig bebyggelse, för att minska antalet utfarter till Malmövägen. Några få bostäder kan byggas för att komplettera bymiljön. Inom området finns forn- och kulturlämningar, vilket gör arkeologiska undersökningar nödvändiga. För att minimera arkeologiska utredningar bör man studera de historiska förhållandena noggrant och agera så att ingreppen blir så små som möjligt. Mycket stor vikt ska läggas vid utformning och materialval för de kompletterande husen, så att de passar in i den kulturhistoriska miljön. Skyddsavstånd till bensinstation samt bullernivåer mot Malmövägen skall beaktas. Med tanke på strandskyddet (100 meter) och kulturmiljösituationen kan förslaget endast medge en komplettering med några få bostäder. Strandskyddet bör anpassas inom planområdet för golfbanan och inom Värby by, så att bebyggelse och strövområde vid Spångholmsbäcken kan komma till stånd. Golfbanan (Golf) Området, som är ca 250 ha stort och beläget söder om Bara, är i huvudsak jordbruksmark, men omfattar även Spångholmens gård. Planområdet omfattas till största delen Torup 61:1. Malmö Stad är markägare, men marken arrenderas för jordbruksändamål. Planområdet är i sina yttre delar ett mjukt ondulerat backlandskap, medan de mer centrala delarna är plana och har tidigare varit våt/sankmark. Särskilt utmärkande i landskapet ligger några brukade moränkullar i norra området och i den södra delen av området finns skogbeklädda kullar. Till Spångholmsgården hör fyra mindre arbetarbostäder med omgivningar som också förs till golfbanan. Det finns även områden med sk. tofter, ett slags vikingatida åkrar, söder om Värby by och i sydöstra hörnet av golfbaneområdet. Dessa fem områden (kullarna i norr och sydväst, befintlig bebyggelse och två områden med tofter inom planområdet) skyddas i detaljplan med särskilda varsamhets- och skyddsbestämmelser. Området avsätts till en 45-håls golfbana i internationell klass med utbildningscenter, hotelloch konferensanläggning. Området avgränsas med tre markanta kullar i norr, samt kulturmiljön kring Värby by. Torupsvägen utgör gräns åt öster, Spångholmsvägen och skogsgränsen åt söder samt Spångholmsbäcken åt väster. Golfbanan nås med bil via en ny infart väster om Bara. Infarten startar vid en nybyggd cirkulationsplats och angör vid Spångholmsgårdens västra sida. Hastigheten föreslås till 50 km/h på infartsvägen. Vägen måste byggas så att ett räddningsfordon kan ta sig förbi en bilkö. En alternativ räddningsväg säkras i detaljplanen. Spångholmsvägen, kantad med alléträd, som i det öppna landskapet utgör en stor del av landskapsbilden, föreslås fortsätta vara infart till de fyra arbetarbostäderna norr om Spångholmsgården, samt fortsätta utgöra en del av cykelstråket Malmö - Bara - Torup. De nya byggnaderna bör anpassas till den lokala arkitekturen och ej dominera i landskapet. Viktiga historiska gränser, t.ex den mellan Torups och Värbys marker kan markeras med olika landskapselement. En ströv- och ridväg säkras i norra delen av golfbaneområdet. En ny dagvattendamm byggs i norra delen av golfbaneområdet. 70 -

9 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Strandskyddet inom golfområdet bör anpassas så att en ny meandrande sträckning av den uträtade, västra delen av Spångholmsbäcken kan tillåtas och att golfspel kan ske över den nya sträckningen. Bara kyrkby och Skammarp 4:1 (Forn) Kulturmiljön i Bara kyrkby bevaras och stor aktsamhet iakttas vid bygglovgivning för ombyggnad och renovering. Både Bara kyrkby och Skammarp 4:1 är utmärkta som fornminne. Verksamheter (J) Bild. Kring Bara Mineraler planeras ett verksamhetsområde I öster kring nuvarande verksamhetsområde - Bara Mineraler - föreslås en möjlig utökning för nuvarande verksamhet. Området ligger inom vattenskyddsområde, vilket måste beaktas vid prövning. En lokalisering av en eventuell biobränsleanläggning föreslås, men mer precis placering måste prövas närmare, bland annat av den anledningen att kulvertarna från en sådan anläggning inte kan vara för långa. Man kan tänka sig att lägga ner kulvertar samtidigt som cykelvägarna byggs. Områdena berör riksintresse för kulturminnesvård och krav bör ställas på byggnaders utseende och på vegetationsridåer så att verksamhetsområdena inte upplevs som störande. Ca 1,5 hektar avsätts i detta planförslag. Baras två bensinstationer ligger nära bebyggelse, inom ett avstånd som idag inte skulle godkänts vid nyexploatering. På sikt bör en ny lokalisering ske. Ett område väster om Bara, vid Malmövägen, reserveras för detta ändamål. 71 -

10 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Idrottsområden (Y) En ny grusplan/konstgräsplan förläggs i anslutning till det norra reservområdet för bostäder i närheten av den västra gång och cykelvägen. En ny parkeringsplats bör också läggas här. Nya tennisbanor kan anläggas vid Värbyskolan och bedöms täcka behovet i Bara. En ny boulebana för tävling kan anläggas i parken i närheten av Värbyskolan. En boulebana för fritidsändamål föreslås anläggas i närheten av ett torg i centrum. Grönstruktur (N) Strövområden Tre nya strövområden föreslås, ett kring Fåraborg i nordost, ett i sydost söder om Bara Mineraler, samt ett i söder, norr om Spångholmsbäcken. Här föreslås strövstigar med vissa sittplatser där marken till största delen sköts som naturmark. Ängsmark bör slås regelbundet. Skogsdungen vid Fåraborg bör sparas och en skötselplan upprättas. Energiskogen vid Fåraborg ingår i strövområdet och i den föreslås anläggas en s k djungellekplats och en bygglekplats. Parkverksamheten vid Fåraborg bedöms inte påverkas menligt av förslaget. Ekologiskt känsliga områden I sydväst bör avsättas ett tillräckligt stort grönområde kring bantistelns växtplats. Bantisteln växer här på sin enda lokal i landet och måste skyddas. Den gynnas av ruderat (störd) mark och sålunda bör grusade stigar och vägbankar bevaras kring den. Lokalen är skyddad som ett naturminne. I detta grönområde ingår även några befintliga dammar och småvatten. Övriga ekologiskt känsliga områden föreslås bevaras. Dagvattendammar Inom grönområdena finns plats för tre dagvattendammar. En damm föreslås strax norr om Bara badsjö, en strax öster om det gamla reningsverket intill banvallen, samt sydväst om Värby by inne på golfbaneområdet. Gång och cykel Nya gång- och cykelvägar föreslås i enlighet med kommunens reviderade trafikplan ( ). De största förändringarna är att två parallella GC-vägar föreslås längs Värbyvägen, med följden att denna blir betydligt smalare än idag. Den smala gång- och cykeltunneln under Värbyvägen byggs om så att den blir bredare och ljusare. Där cykelbanorna korsar Malmövägen, Värbyvägen, Möllebergavägen samt Banvägen föreslås fartdämpande åtgärder, t.ex. i form av längre mycket låga upphöjningar av vägbanan. I söder kan en ny gångväg anläggas längs Malmövägen, så att trafiksäkerheten förbättras för de boende i Värby by. Cykelvägen från Klågerup kan förlängas in till Malmövägen och en ny cykelväg till Torup anläggas längs med Torupsvägen. I norr föreslås en markväg mellan Värbyvägen och Bara byväg förbättras, så att det går att cykla på den. En rid- och strövväg anläggs i golfbanans norra del. Lekplatser Vid Fåraborg föreslås en bygglekplats för äldre barn, samt en djungellekplats inuti energiskogen. Öster om den befintliga idrottsplatsen föreslås en ny större lekplats i samband med att bostadsområdena i väster byggs ut. 72 -

11 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Jordvärme I anslutning till utbyggnadsområdet för villor och småhus i nordväst finns en sluttning i norrläge. Sluttningen är brant och svår att bebygga. Därför föreslås här ett område med plats för jordvärmeslingor. Troligen kan marken brukas som grönområde. I marken finns nedgrävda högspänningsledningar, vilket måste beaktas. Skyddsområde mot jordbruksmark Gröna skyddszoner föreslås runt bebyggelseranden i norr och öster, så att man kan gå runt byn och ha en förbindelse med de olika grönområdena. Detta är även viktigt att beakta när de nya områdena i väster byggs. Randzonen (Jb) Jordbruksmarken runt tätorten kallas randzonen. Stor restriktivitet med nybyggnad bör gälla inom zonen. Dock gäller att förändring av befintliga gårdar, bl.a. i syfte att bevara byggnaderna, ses som positivt och behandlas välvilligt. 73 -

12 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ÖVERSIKTSPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER Bättre balans i åldersstrukturen Åldersstrukturen i Bara är skev beroende på att tätorten byggdes ut snabbt under sextio- och sjuttiotalen. Det var oftast barnfamiljer som flyttade till Bara. Denna generation har nu blivit äldre och fram till år 2015 tredubblas de som är över 65 år. Planen ger bl.a. möjlighet att komplettera villabebyggelsen i Bara med minst 160 lägenheter i flerfamiljshus i centrum. Lägenheterna skall vara bekväma med god tillgänglighet. I centrum har man nära till affärer, bibliotek, samlingslokaler, kollektivtrafik och vårdcentral. Om en del av den första generationen väljer att flytta från sina villor till ett sådant boende kan nya småbarnsfamiljer flytta in i villorna, vilket är ett troligt skeende. På detta sätt kan åldersstrukturen förändras så att den blir mer jämn i Bara. Genom att komplettera villabebyggelsen med andra sorters bebyggelse (flerfamiljshus med hög tillgänglighet och radhus) ökar valfriheten för invånarna. Man kan välja ett bra boende vid olika skeden i livet. Grupper som t.ex. ungdomar och ensamstående kan också få bättre möjligheter att bo kvar i Bara. Starkare centrum, bättre entré Idag är grus- och asfaltytorna kring centrumbyggnaden ofta tomma. En stor del av dessa ytor försvinner efter planerad utbyggnad och en attraktiv bykärna med gemytliga gatu- och torgrum skapas. Möjligheterna för en bättre handel och ett mer aktivt föreningsliv ökar i centrum. Parkeringsytorna utnyttjas under hela dygnet och miljön blir tryggare när det vistas människor i centrum under större del av dygnet. Byggnationen stärker identiteten i Bara och annonserar centrum från olika håll. En ny entrégata för busstrafik inbjuder till centrum från Malmövägen. Entrégatan skall kunna gå att stänga av för busstrafik för att fungera som ett extra torg vid byfester m m. Variation i bostadsutbudet Förutom lägenheter i centrum innehåller planen möjligheter till olika sorters byggande. Den kompletterande bebyggelsen vid gamla Värby ger en miljö som påminner om det genuint skånska. I väster ges möjlighet till bebyggelse i form av villor, småhus och/eller radhus med äganderätt. Utbyggnaden i väster kan fungera som en buffert för kommunen, så att man kan bygga i takt med befolkningsprognosen. Skulle de bostadspolitiska målen ändras, så att man vill bygga snabbt, kan områdena söder om Malmövägen tas i anspråk. Korsningarna med Malmövägen blir mer framkomliga och säkra Befintlig bebyggelse berörs endast i liten omfattning av trafikökningen, då utbyggnaden liksom anslutningen till golfbanan sker i väster. Cirkulationsplatserna gör att trafiken kan flyta smidigt, men ändå med lägre hastighet genom byn. Utfarter samlas ihop och görs tydliga och säkra. Kommunen arbetar aktivt för att Malmövägen breddas väster om Bara. 74

13 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Befintlig verksamhet får viss möjlighet att expandera Planförslaget medger att befintlig verksamhet i Bara kan bygga ut. Dock gör bullerproblem längs Malmövägen och läget inom vattenskyddsområdet att en ytterligare större industrietablering inte kan komma i fråga på nuvarande industriområde i Bara. Arbetstillfällen kan komma inom upplevelseindustrin Planen ger möjlighet för en stor golfbaneanläggning söder om Bara. På golfområdet kan ett konferenshotell samt utbildningscenter för tränare finnas. Planen ger möjlighet för ca 100 arbetstillfällen, se mer under ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Nya strövområden säkras Tre större grönområden pekas ut i planförslaget, vilket bör följas upp med detaljplanebestämmelser. Baras karaktär av grön villastad bevaras. Hushållning med mark, vatten och energi. Genom att förtäta i befintlig bebyggelse och bygga på höjden sparas jordbruksmark. Dock kommer ca 17 (13) åkermark tas i anspråk för bebyggelse och ca 250 ha för golfbana (mark som skulle kunna odlas upp igen.) Med de tre föreslagna nya dagvattendammarna kan Spångholmsbäcken bli renare. Plats och möjligheter för biobränsleeldning samt jordvärme anvisas i planen. I planen rekommenderas också att de ökade koldioxidutsläpp, som den nya bebyggelsen för med sig, kompenseras med skog, minst 245 ha. Detta kan bara ske utanför planområdet. Tätortens möte med landskapet Runt samhället föreslås gröna remsor, av hög eller låg vegetation, som skall bidra till ett skydd mot jordbruksmarken. En del av den nya villabebyggelsen i väster ligger på en hög kulle vilket gör att Bara kommer att synas mer än idag. Genom att den nya bebyggelsen blir enhetlig och följer höjdkurvorna, finns stor möjlighet att Baras västra kant kan integreras på ett bra sätt i landskapet. Genom aktiviteterna på golfbanan och i stråken mellan tätorten och Torup, knyts tätorten samman mer med Torups bokskog. Buller och barriäreffekter Om en ny tvärbana i öst-västlig riktning byggs på Sturups flygplats kommer flygbullret över Bara att öka. Eventuellt flygbuller blir störst i östra Bara, men det är viktigt att påpeka att hela Bara ändå kan komma att bli bullerstört. Den föreslagna bebyggelsen är placerad i väster, som med tanke på flygbuller är bättre än om bebyggelseområden föreslagits i öster. Den nya bebyggelsen genererar biltrafik, som till största delen kommer att gå mot Malmö. Även ur denna synvinkel är det bra att utbyggnaden ligger i väster, då bilbullret inte kommer att störa majoriteten av den befintliga bebyggelsen. I planen föreslås bebyggelse i närheten av Malmövägen vid centrum. Bullerundersökningar inför detaljplaneläggning får avgöra hur nära Malmövägen man kan bygga samt föreslå eventuella skydd och restriktioner. 75

14 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Genom att korsningar över de stora vägarna görs säkrare och cykelvägar byggs till Torup och Klågerup, samt mellan Bara kyrkby och Värbyvägen, minskas barriäreffekterna. Jämställdhet Trygghet och möjlighet att klara vardagen utan bil är några av de faktorer som är särskilt viktiga för kvinnor och barn. Ett genomfört planförslag kommer troligen att öka tryggheten framförallt i centrum och vid tunneln under Värbyvägen. Genom att en busshållplats rekommenderas vid centrum och vid Malmövägen, väster om Skammarpsvägen, kommer tillgängligheten till kollektivtrafik vara ganska god. Förslaget bäddar också för att funktioner samlas i centrum, vilket torde öka bekvämligheten för icke bilburna. Cykelnätet förbättras också. Ekonomiska, ekologiska och visuella konsekvenser av förslaget. Golfbanan kan ge kommundelen ett 100-tal nya arbetstillfällen på sikt. Det kan skapas resurser till att bygga en dagvattendamm samt att återskapa Spångholmsbäckens slingrande lopp. En ströv/ridstig, en cykelväg och en viss upprustning av Värby by kan också komma till stånd. Handeln i Bara centrum bedöms stärkas och intresset att bosätta sig i Bara centrum bör öka, vilket ger förutsättningar för att skapa ett bättre centrum. Spångholmens gård bevaras och fylls med nytt innehåll liksom de tillhörande arbetarbostäderna. Enligt en undersökning av Solheim Cup 2003 i Barsebäck kan en stor golftävling generera upp till 59 miljoner i omsättning varav hälften går tillbaka till samhället i form av skatteintäkter. Ca 50 årsarbeten kan också tillskapas med en enda stor tävling. Torups gård mister däremot en stor del av sin jordbruksmark och en inkomstkälla, vilket kommer att minska arbetstillfällena på gården. Malmö kommun mister arrendeintäkter av ca 1 miljon 1 kronor årligen, pengar som ibland gått till att investera i de kulturhistoriska byggnaderna och rekreationsområdet på Torup. På Torup har det nyligen byggts en ny halmpanna som värmer flera av byggnaderna där. I och med golfbaneetableringen måste en del av halmen köpas in till pannan. Den biologiska mångfalden bör öka genom att landskapet blir mer varierat och mer vatten förs in i området. Den största delen av marken kommer att vara ängsmark, där fler växt- och insektsarter än idag får möjligheter att fortleva. Hur bra golfbanan blir för ekologin, beror till stor del på hur den anläggs och sköts, vilket regleras i kommande detaljplan. Landskapsbilden kommer att påverkas så att den blir mer urbaniserad än tidigare. Intrycket att Bara ligger i enskildhet ute i odlingslandskapet kommer att avta liksom en del av förståelsen för godsets förankring i landskapet. Möjligen kommer landskapet att fortsätta andas av samma exklusivitet och avskildhet som markerna kring Torups gods gör idag. Enligt detaljplaneprogrammet för golfbanan kommer hotell och konferensbyggnaderna att ligga centralt, i en lågpunkt i sydvästra delen av området, visuellt avskilda från Bara tätort, Spångholmens gård och Torups slott. Slottsmiljön kring Torups slott bedöms inte påverkas. Byggnaderna kommer inte att framträda på ett markant sätt från Malmövägen eller Bara tätort. Byggnaderna skall ta intryck från den lokala arkitekturtraditionen, vilket regleras i kommande detaljplan. 1 Muntlig uppgift från Malmö fastighetskontor, hösten

15 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Vägning av befintliga värden och exploateringsintresse De geologiska formationerna i backlandskapet är värdefulla. För att kunna bibehålla värdet av dessa backar, anpassas bebyggelsen till topografin så att inga stora urschaktningar sker. Massförflyttningar inom golfbanan bör vara väl avvägda och viktiga geologiska formationer bevaras. Genom att de ekologiskt värdefulla naturområdena skyddas via detaljplanebestämmelser kan de bibehållas. Naturminnet Bantisteln säkras genom ett stort grönområde runt växtlokalen. Tillgången på strövvägar och strövområden nära tätorten ökar. I den kulturhistoriska utredningen för golfområdet pekar man bl.a. på att markerna länge har varit storskaligt uppodlade och att Torup länge varit landskapets centrum och nav. Man visar på slottsmiljön och föregångaren till det nuvarande slottet, Askebacken, samt de tillhörande arbetarebostäderna. Man berättar också om värdet av den rätlinjiga strukturen kring Spångholmens gård, med allén i det öppna landskapet och dess möte med Malmövägen. Man pekar ut de tre kullarna strax söder om Malmövägen, Värby by och tofterna söder där om. I närheten av Askebacken, i golfområdets sydöstra del finns ett litet område med bevarandevärda tofter. De tre kullarna intill allén i sydvästra hörnet av golfområdet är också kulturhistoriskt intressanta. Ett värdefullt drag hos landskapet är den idag osynliga fastighetsgräns som går mellan Värby bys gamla marker och Torups gods, en fastighetsgräns som varit den samma genom hela historien. Andra bevarandevärda miljöer har ännu inte undersökts lika noggrant som golfområdet t.ex. enskilda hus inom tätorten, Skammarps gård och Bara kyrkby. Tegelbruket och den gamla järnvägssträckningen har också historiskt värde. Av de kulturhistoriska värdena kommer landskapet strax söder om Malmövägen att påverkas mest, då den eventuella bostadsutbyggnaden suddar ut landskapsbilden av rätlinjighet i ett öppet landskap. Allén kommer dock att bevaras och de historiska sambanden kommer att kunna utläsas, särskilt då man håller ett visst avstånd mellan allén och de nya bostäderna. Den nya bebyggelsen avgränsas i söder av de tre kullarna söder om Malmövägen, vilket är kulturhistoriskt motiverat. Kommunen gör avvägningen att det på sikt är naturligt för Bara att växa i söder som planen anger, då det är nära centrum och nära skolområdet. Denna intention har aviserats i olika kommunala planer från det att Bara tätort började utvecklas. Det storskaliga odlingslandskapet på golfområdet förändras så att det blir en öppen gräsmark med urbana inslag. Mer vatten förs in i området. Flera utpekade områden av kulturhistoriskt värde inne på golfområdet undantas från exploatering och skyddas med detaljplanebestämmelser. Gränsen för golfbanan är lagd för att hålla avstånd till slottsmiljön och ej påverka bokskogen. Den historiska gränsen mellan Värby by och Torup har inte kunnat användas som avgränsning för golfområdet, då man från golfens sida vill kunna utnyttja de naturliga höjdskillnaderna som finns i sydöst, så att behovet av massförflyttningar minskar. Naturvårdsintresset (de geologiska formerna) har här vägts mot kulturmiljövärden (den historiska fastighetsgränsen). Man kan eventuellt synliggöra den gamla gränsen med hjälp av landskapselement inne på golfområdet. Detta kan bidra till att öka medvetenheten om gränsen. Slottsmiljön kring Torup är helt avskild från golfbanan. Miljön kring Askebacken avskärmas till viss del av topografin, men kan även avskärmas med hjälp av vegetation på golfområdet. 77

16 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Torups gård som idag arrenderar marken av Malmö kommun kommer att kunna fortleva som jordbruk. Malmö kommun kommer också att fortsätta att ta hand om den kulturhistoriska miljön vid Torups slott 2. Det är kommunens uppfattning att dagens markanvändning med intensivt jordbruk på det tilltänkta golfområdet inte är odelat positivt för kulturmiljön (fornminnen) och naturvården (biologisk mångfald). Detsamma gäller för Spångholmsbäckens uträtade sträckning. Med golfbanan blir landskapet söder om Bara mer varierat än idag. Golfbanans etablering tillför ekonomisk kraft i området, vilken kan möjliggöra ett bevarande av viktiga byggnader och olika naturvårdssatsningar som att anlägga strövstråk och föra tillbaka Spångholmsbäcken till ett meandrande lopp. Kommunen gör bedömningen att golfbanan kan ses som ett nytt skikt i tiden, där det historiska landskapet ändå kan utläsas. De mest tydliga kulturhistoriska spåren, som det öppna landskapet, Spångholmens byggnader och allén bevaras. Miljön i Värby by rustas upp på ett sätt som framhäver byn som ett av Baras historiska centrum, t.ex. genom att gamla stråk mellan byn och bäcken förstärks och att tillgängligheten från Bara tätort och Värby ökar. Eventuella utgrävningar kan bidra till ökad kunskap och stärkt historisk förankring hos befolkningen i Bara. Miljön kring Skammarps gård bevaras genom att ett respektavstånd för ny bebyggelse hålls till gården. Värby by, Bara kyrkby och Skammarp bevaras även genom att arkivarisk kompetens anlitas vid bygglovprövning. Så tillgodoses riksintressena Planområdet berörs av riksintresset för naturvård, kulturmiljövård, för friluftslivet (MB 4:1-2) och luftfarten. Riksintresset för naturvård intill Bara tätort bedöms av kommunen i första hand gälla de geologiska formationerna, men även växtmiljöer, växt- och djurliv. Bebyggelsen i väster anpassas därför efter markens nivåer så att topografin kan utläsas. Inom golfområdet bevaras viktiga geologiska formationer och i övrigt ska massförflyttningar inom golfbanan vara mycket väl avvägda. Naturminnet Bantisteln säkras genom att ett tillräckligt stort grönområde avsätts kring växtlokalen. Andra skyddsvärda naturvärden skyddas vid etableringarna med hjälp av detaljplanebestämmelser. Förslaget ökar tillgången på strövområden och vattenområden nära tätorten. Odlingslandskapet vid Torup hålls öppet, slottsmiljön vid Torup bevaras och jordbruket vid Torup kan fortleva. Spångholmsbäcken får tillbaka sitt meandrande lopp. Flera av de utpekade kulturhistoriskt värdefulla områdena inom golfbaneområdet kommer att bevaras. Den historiska gränsen mellan Värby by och Torup kan synliggöras. Reservområdena söder om Malmövägen avgränsas på ett naturligt sätt i landskapet och de historiska sambanden går att utläsa. Strövstråk i Värby by rustas upp och tillgängligheten ökar från tätorten till Värby by. Eventuella utgrävningar där, kan bidra till ökad kunskap och stärkt historisk förankring hos befolkningen i Bara. Miljön vid Skammarps gård och i Bara kyrkby bevaras. Det är kommunens uppfattning att dagens markanvändning av intensivt jordbruk samt Spångholmsbäckens uträtade sträckning inte är odelat positivt för riksintressenas värden. Utbyggnaden av Bara enligt förslaget bedöms därför vara förenlig med riksintressena för kulturmiljö och naturvård. 2 enligt muntlig uppgift från Malmö fastighetskontor. Hösten

17 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser När det gäller riksintresset för område med särskilda hushållningsbestämmelser (MB 4:1-2), vilket populärt kallas riksintresse för rörligt friluftsliv, bedömer kommunen att förslaget inte skadar utan snarare stärker riksintresset. När det gäller riksintresset för luftfart ligger utbyggnadsområdena utanför gränsen för maxbullernivån, men innanför gränsen för hinderfrihet. Hinderfrihet säkras i detaljplaneskedet. 79

18 Förteckning av planunderlag Samrådsförslag till ÖP 2002, Svedala kommun Översiktsplan-90, Svedala kommun Fördjupad översiktsplan, Sturup 1993, Svedala kommun Gällande detaljplaner Fokusgruppernas redovisningar samt skriftliga sammanfattningar från de olika grupperna Minnesanteckningar från medborgarmöten om Fördjupad ÖP i Bara Idéskiss Bara centrum, REBUS Idéskiss A-plus arkitekter Chaterina Fored, Bara centrum presenterad Idéskiss Landskronagruppen, Peter Broberg, Bara centrum presenterad Idéskiss Fåraborg Christina Zoric Persson presenterad Prognos 2004 Svedala kommun Befolkningsprognos Exploateringsprogram , Svedala kommun Förslag till plan för vård och omsorg , Svedala kommun Kulturminnesvårdprogram Gamla Svedala 1990 Grönplan del II reviderad Närrekreation i Svedala kommun nov 2001 Scandiakonsult Naturvårdsprogram Utvärdering av Solheim Cup i golf 2003-ekomoniska effekter och beteenden, marknadsundersökning och analys Resurs AB på uppdrag av Position Skåne AB Bilagor till utställningshandlingen Kulturmiljöutredning inför planerad golfbana mellan Bara tätort och Torups slott Malmö kulturmiljö Reviderad trafikplan Del 2: Bara Remissversion Svedala kommun Tyréns Infrakonsult MKB till detaljplan för Värby 61:1 m fl, PGA golfbana, rev , Ramböll. Minnesanteckningar från möte med räddningstjänsten i Svedala kommun

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad 20-01-31, rev 20-04-02 1 PLANENS

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

KAPITEL 5- Miljökonsekvenser

KAPITEL 5- Miljökonsekvenser 5.6 Sociala indikatorer De sociala indikatorerna utgår från Miljömål för Hallands län och framför allt då miljömålet God bebyggd miljö. Indikatorerna har också sitt stöd i de mål som ingår i Folkhälsoplanen.

Läs mer

KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER

KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER I detta kapitel behandlas intressekonflikter och större frågor i kommunen. Problemområdena tas upp var för sig. Efter en faktaredogörelse i ämnet följer under rubriken "lösning"

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län repo001.docx 2012-03-2914 Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, Sturup Park etapp 2, i Svedala kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING 2015-06-11 Dnr: 07.471 Projektnummer: D7222 MARTIN LJUNGSTRÖM,

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

Utdrag sida 41-49 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15

Utdrag sida 41-49 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07 Utdrag sida 41-49 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖP07 Näringsliv, turism och service Kapitlet Näringsliv, turism och service redogör för verksamheter och verksamhetsområden,

Läs mer

Inledning om kommunen och översiktsplanen

Inledning om kommunen och översiktsplanen Inledning om kommunen och översiktsplanen SKURUPS KOMMUN LANDSBYGDSKOMMUNEN Skurups kommun ligger mellan ås och hav utmed kusten i södra delen av Skåne. Kommunen är känd för att vara Nils Holgerssons hembygd

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 Programmet har tagits fram av Österåker Kommun genom Sweco Architects. Underlag har tagits fram av exploatören Österåkers Näs Fastighets

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-13 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott Projektgrupp Annika Ekvall, miljö- och bygglovschef,

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer