Reviderad Del 2. Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad 2005-03-09. Del 2. Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser"

Transkript

1 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN BARA 2005 ANTAGANDEHANDLING Reviderad Del 2 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser

2 Samhällsbyggnadschef Anna Thott Landskapsarkitekt Christina Zoric Persson

3 DEL 2 Grunddragen i mark- och vattenanvändning samt bebyggelseutveckling 67 Malmövägen Värbyvägen 67 Centrum 67 Utbyggnadsområde för radhus, småhus och villor i väster 68 Utbyggnadsområde vid Fåraborg 69 Reservområden för bostäder 70 Gamla Värby by 70 Golfbanan 70 Bara kyrkby, Skammarp 4:1 71 Verksamheter 71 Idrottsområden 72 Grönstruktur 72 Randzonen 73 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser 74 Bättre balans i åldersstrukturen 74 Starkare centrum, bättre entré 74 Variation i bostadsutbudet 74 Korsningarna vid Malmövägen blir mer framkomliga och säkra 74 Befintlig verksamhet får möjlighet att expandera 75 Arbetstillfällen kan komma i upplevelseindustrin 75 Nya strövområden säkras 75 Hushållning med mark, vatten och energi 75 Tätortens möte med landskapet 75 Buller och barriäreffekter 75 Jämställdhet 76

4 Ekonomiska, ekologiska och visuella konsekvenser av 76 förslaget Vägning av befintliga värden och exploateringsintresse 77 Så tillgodoses riksintressena 78 Förteckning över planunderlag 80 Bilagor: Plankarta. Fördjupad översiktsplan Bara 2005 Samrådsredogörelse med Länsstyrelsens yttrande Kulturmiljöutredning inför planerad golfbana mellan Bara tätort och Torups slott Malmö kulturmiljö Reviderad trafikplan Del 2: Bara Remissversion Svedala kommun Tyréns Infrakonsult MKB till detaljplan för Värby 61:1 m fl, PGA golfbana, rev , Ramböll. Minnesanteckningar från möte med räddningstjänsten i Svedala kommun

5 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling GRUNDDRAGEN I MARK OCH VATTENANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING Till detta avsnitt hör en plankarta. Planen gäller perioden Malmövägen 841 Golfbaneetableringen och kulturmiljösituationen medför att den tidigare planerade förbifarten söder om Bara blir svår att genomföra. Malmövägen ligger tillsvidare kvar i sin nuvarande sträckning. Den föreslagna golfbanan genererar en trafikökning med ca 4 % öster om Bara och ca 7,5 % väster om Bara, enligt den preliminära trafikutredningen för golfbanan. Dock kan trafikmängden bli väldigt stor vid stora tävlingar. Den huvudsakliga bostadsutbyggnaden sker i väster och den ökade trafikmängden kräver en breddning av Malmövägen västerut mot Malmö. Två nya cirkulationsplatser föreslås på Malmövägen, en i väster och en vid Värbyvägen. En ny infart för bussar vid Bara centrum ger byn en värdig entré. Hastigheten föreslås sänkas till 30 km/h vid den trafiksäkra övergången för gående och cyklande vid Spångholmsvägen. De många in- och utfarterna från tomterna vid Värby by ut på Malmövägen föreslås stängas. Utfarterna vänds istället åt söder och samlas ihop via en ny grusad uppsamlingsgata inom Värby by, så att man endast får en utfart till Malmövägen. I stället för in/utfarter till enskilda tomter, anläggs en gångväg med två trafiksäkra övergångar vid Värbygården och vid Aspgatan på södra sidan av Malmövägen vid Värby by. Gångvägen förlängs österut till Torupsvägen. Korsningen Torupsvägen/Malmövägen anläggs med en s k förskjuten trevägskorsning. En ny gång och cykelväg anläggs på västra sidan om Torupsvägen. En ny infart till Bara Mineraler byggs norr om industriområdet. Den gamla infarten stängs, förutom för de boende som får infart via Torupsvägen. En trafiksäker övergång för gående och cyklande anläggs i korsningen vid Torupsvägen. Reservområdena söder om Malmövägen ansluts via cirkulationsplatserna i väster och vid Värbyvägen. Värbyvägen Vid Värbyvägen föreslås flera åtgärder för att minska hastigheten: En cirkulationsplats i norr liksom den tidigare nämnda i korsningen med Malmövägen. Tunneln under Värbyvägen förslås breddas och byggas om. Cykelvägar längs Värbyvägen gör vägbanan smalare och bidrar till att dämpa hastigheten. Centrum (Bc) Förslaget gör det möjligt att bebygga en stor del av de ytor som omger centrumbyggnaden. Bland annat tas den nuvarande grusplanen, boulebanan och tennisplanerna i anspråk för bebyggelse. Dessa funktioner föreslås flytta till andra platser, se avsnittet om grönstruktur. Stor vikt läggs vid att skapa en småstadsbebyggelse, där husen ligger tätt och endast har liten 67 -

6 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling eller ingen förgårdsmark mot gatan. I gaturummen används hårda material, sittplatser, trädrader, små torgplatser samt vackra detaljer och utsmyckningar för att skapa karaktär. Invid centrumbyggnaden ges möjlighet att bygga ett högre hus upptill 5-6 våningar, vilket ansluter till en permanent torgyta framför nuvarande centrumbyggnad. Centrumbyggnaden ska ha visuell kontakt med Malmövägen. Någon av ytorna i centrum bör vid behov kunna användas som en extra torgyta, t.ex. vid tivolibesök, byfester eller dylikt. Bebyggelsen intill gatan är tänkt att samspela väl med gaturummet och vara i två till tre våningar med möjlighet till handel i bottenplan. Norr om centrumbyggnaden föreslås att grusplanen, boulebanan och tennisplanerna bebyggs med bostäder i en till tre våningar. Intill entrén på norra sidan av centrumhuset föreslås en mindre torgplats. Boendeparkering måste lösas inom varje tomt. Gästparkeringar föreslås längs gatorna och på institutionernas parkeringar, eftersom dessa främst utnyttjas dagtid. För samtliga förslag gäller att detaljutformningen studeras närmare i detaljplaneskedet. Förslaget till bebyggelse i centrum tar ca 2 hektar mark i anspråk och medger minst 160 lägenheter. Mängden bostäder är beroende av våningshöjd. Centrumbebyggelsen bör innehålla bostäder särskilt anpassade för äldre. Man bör även studera behovet av en tillfällig förskola. Utbyggnadsområde för radhus, småhus och villor i väster (B)(Br) Bild. Jordbruksmark väster om Bara som tas i anspråk för bostäder. 68 -

7 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Väster om nuvarande tätort föreslås 6 områden (varav 1 reservområde (Br)) inom åkermark, att tas i anspråk för uppförande av småhus med äganderätt i 1-2 våningar. Även radhusbebyggelse eller grupphus kan bli aktuellt på förslagsvis de södra delarna. De högst belägna områdena kommer att framträda tydligt i landskapet. Bebyggelsen bör här få ett tämligen enhetligt utryck, där möjligheten att följa höjdkurvorna utnyttjas. Områdena i väster kan nås från en ny infart och Joachim Becks gata, vilka kan knytas ihop. Utbyggnad kan ske både norr och söderifrån. Förslaget tar ca 16 (+ 5) hektar i anspråk och möjliggör ca bostäder, beroende på tomtstorlekar och täthet. Möjligheten att även här utnyttja biobränsleeldad fjärrvärme bör undersökas. I annat fall bör husen byggas med höga krav på energisnålhet. Ett av områdena ligger på en kulle där de norra slänterna kan utnyttjas för jordvärme för hela bebyggelsen. I marken finns nedgrävda högspänningsledningar, vilket måste beaktas. Utbyggnadsområde för villor vid Fåraborg (B) Sex stycken villor byggs vid Fåraborg i nordost enligt en antagen detaljplan. Förslaget tar ca 1 hektar i anspråk. Reservområden för bostäder (Br) Bild. Söder om Malmövägen avsätts ett område som reserv för bostäder. Reservområdena ligger söder om Malmövägen och ger möjlighet till ca bostäder, som tar ca 8 hektar i anspråk. Områdena bedöms inte behöva ianspråktas under planperioden. Om man bygger mycket snabbare, än vad befolkningsprognosen pekar på, behövs sannolikt kommunala investeringar i form av förskolor och skolor. Anslutningen till områdena sker via de två cirkulationsplatserna på Malmövägen. En säker förbindelse för oskyddade trafikanter över eller under Malmövägen är viktig att säkerställa i samband med byggnation söder om Malmövägen. 69 -

8 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Gamla Värby by (Forn) Förslaget gör det möjligt att komplettera befintlig bebyggelse. Syftet är att bygga en uppsamlingsgata, söder om befintlig bebyggelse, för att minska antalet utfarter till Malmövägen. Några få bostäder kan byggas för att komplettera bymiljön. Inom området finns forn- och kulturlämningar, vilket gör arkeologiska undersökningar nödvändiga. För att minimera arkeologiska utredningar bör man studera de historiska förhållandena noggrant och agera så att ingreppen blir så små som möjligt. Mycket stor vikt ska läggas vid utformning och materialval för de kompletterande husen, så att de passar in i den kulturhistoriska miljön. Skyddsavstånd till bensinstation samt bullernivåer mot Malmövägen skall beaktas. Med tanke på strandskyddet (100 meter) och kulturmiljösituationen kan förslaget endast medge en komplettering med några få bostäder. Strandskyddet bör anpassas inom planområdet för golfbanan och inom Värby by, så att bebyggelse och strövområde vid Spångholmsbäcken kan komma till stånd. Golfbanan (Golf) Området, som är ca 250 ha stort och beläget söder om Bara, är i huvudsak jordbruksmark, men omfattar även Spångholmens gård. Planområdet omfattas till största delen Torup 61:1. Malmö Stad är markägare, men marken arrenderas för jordbruksändamål. Planområdet är i sina yttre delar ett mjukt ondulerat backlandskap, medan de mer centrala delarna är plana och har tidigare varit våt/sankmark. Särskilt utmärkande i landskapet ligger några brukade moränkullar i norra området och i den södra delen av området finns skogbeklädda kullar. Till Spångholmsgården hör fyra mindre arbetarbostäder med omgivningar som också förs till golfbanan. Det finns även områden med sk. tofter, ett slags vikingatida åkrar, söder om Värby by och i sydöstra hörnet av golfbaneområdet. Dessa fem områden (kullarna i norr och sydväst, befintlig bebyggelse och två områden med tofter inom planområdet) skyddas i detaljplan med särskilda varsamhets- och skyddsbestämmelser. Området avsätts till en 45-håls golfbana i internationell klass med utbildningscenter, hotelloch konferensanläggning. Området avgränsas med tre markanta kullar i norr, samt kulturmiljön kring Värby by. Torupsvägen utgör gräns åt öster, Spångholmsvägen och skogsgränsen åt söder samt Spångholmsbäcken åt väster. Golfbanan nås med bil via en ny infart väster om Bara. Infarten startar vid en nybyggd cirkulationsplats och angör vid Spångholmsgårdens västra sida. Hastigheten föreslås till 50 km/h på infartsvägen. Vägen måste byggas så att ett räddningsfordon kan ta sig förbi en bilkö. En alternativ räddningsväg säkras i detaljplanen. Spångholmsvägen, kantad med alléträd, som i det öppna landskapet utgör en stor del av landskapsbilden, föreslås fortsätta vara infart till de fyra arbetarbostäderna norr om Spångholmsgården, samt fortsätta utgöra en del av cykelstråket Malmö - Bara - Torup. De nya byggnaderna bör anpassas till den lokala arkitekturen och ej dominera i landskapet. Viktiga historiska gränser, t.ex den mellan Torups och Värbys marker kan markeras med olika landskapselement. En ströv- och ridväg säkras i norra delen av golfbaneområdet. En ny dagvattendamm byggs i norra delen av golfbaneområdet. 70 -

9 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Strandskyddet inom golfområdet bör anpassas så att en ny meandrande sträckning av den uträtade, västra delen av Spångholmsbäcken kan tillåtas och att golfspel kan ske över den nya sträckningen. Bara kyrkby och Skammarp 4:1 (Forn) Kulturmiljön i Bara kyrkby bevaras och stor aktsamhet iakttas vid bygglovgivning för ombyggnad och renovering. Både Bara kyrkby och Skammarp 4:1 är utmärkta som fornminne. Verksamheter (J) Bild. Kring Bara Mineraler planeras ett verksamhetsområde I öster kring nuvarande verksamhetsområde - Bara Mineraler - föreslås en möjlig utökning för nuvarande verksamhet. Området ligger inom vattenskyddsområde, vilket måste beaktas vid prövning. En lokalisering av en eventuell biobränsleanläggning föreslås, men mer precis placering måste prövas närmare, bland annat av den anledningen att kulvertarna från en sådan anläggning inte kan vara för långa. Man kan tänka sig att lägga ner kulvertar samtidigt som cykelvägarna byggs. Områdena berör riksintresse för kulturminnesvård och krav bör ställas på byggnaders utseende och på vegetationsridåer så att verksamhetsområdena inte upplevs som störande. Ca 1,5 hektar avsätts i detta planförslag. Baras två bensinstationer ligger nära bebyggelse, inom ett avstånd som idag inte skulle godkänts vid nyexploatering. På sikt bör en ny lokalisering ske. Ett område väster om Bara, vid Malmövägen, reserveras för detta ändamål. 71 -

10 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Idrottsområden (Y) En ny grusplan/konstgräsplan förläggs i anslutning till det norra reservområdet för bostäder i närheten av den västra gång och cykelvägen. En ny parkeringsplats bör också läggas här. Nya tennisbanor kan anläggas vid Värbyskolan och bedöms täcka behovet i Bara. En ny boulebana för tävling kan anläggas i parken i närheten av Värbyskolan. En boulebana för fritidsändamål föreslås anläggas i närheten av ett torg i centrum. Grönstruktur (N) Strövområden Tre nya strövområden föreslås, ett kring Fåraborg i nordost, ett i sydost söder om Bara Mineraler, samt ett i söder, norr om Spångholmsbäcken. Här föreslås strövstigar med vissa sittplatser där marken till största delen sköts som naturmark. Ängsmark bör slås regelbundet. Skogsdungen vid Fåraborg bör sparas och en skötselplan upprättas. Energiskogen vid Fåraborg ingår i strövområdet och i den föreslås anläggas en s k djungellekplats och en bygglekplats. Parkverksamheten vid Fåraborg bedöms inte påverkas menligt av förslaget. Ekologiskt känsliga områden I sydväst bör avsättas ett tillräckligt stort grönområde kring bantistelns växtplats. Bantisteln växer här på sin enda lokal i landet och måste skyddas. Den gynnas av ruderat (störd) mark och sålunda bör grusade stigar och vägbankar bevaras kring den. Lokalen är skyddad som ett naturminne. I detta grönområde ingår även några befintliga dammar och småvatten. Övriga ekologiskt känsliga områden föreslås bevaras. Dagvattendammar Inom grönområdena finns plats för tre dagvattendammar. En damm föreslås strax norr om Bara badsjö, en strax öster om det gamla reningsverket intill banvallen, samt sydväst om Värby by inne på golfbaneområdet. Gång och cykel Nya gång- och cykelvägar föreslås i enlighet med kommunens reviderade trafikplan ( ). De största förändringarna är att två parallella GC-vägar föreslås längs Värbyvägen, med följden att denna blir betydligt smalare än idag. Den smala gång- och cykeltunneln under Värbyvägen byggs om så att den blir bredare och ljusare. Där cykelbanorna korsar Malmövägen, Värbyvägen, Möllebergavägen samt Banvägen föreslås fartdämpande åtgärder, t.ex. i form av längre mycket låga upphöjningar av vägbanan. I söder kan en ny gångväg anläggas längs Malmövägen, så att trafiksäkerheten förbättras för de boende i Värby by. Cykelvägen från Klågerup kan förlängas in till Malmövägen och en ny cykelväg till Torup anläggas längs med Torupsvägen. I norr föreslås en markväg mellan Värbyvägen och Bara byväg förbättras, så att det går att cykla på den. En rid- och strövväg anläggs i golfbanans norra del. Lekplatser Vid Fåraborg föreslås en bygglekplats för äldre barn, samt en djungellekplats inuti energiskogen. Öster om den befintliga idrottsplatsen föreslås en ny större lekplats i samband med att bostadsområdena i väster byggs ut. 72 -

11 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Jordvärme I anslutning till utbyggnadsområdet för villor och småhus i nordväst finns en sluttning i norrläge. Sluttningen är brant och svår att bebygga. Därför föreslås här ett område med plats för jordvärmeslingor. Troligen kan marken brukas som grönområde. I marken finns nedgrävda högspänningsledningar, vilket måste beaktas. Skyddsområde mot jordbruksmark Gröna skyddszoner föreslås runt bebyggelseranden i norr och öster, så att man kan gå runt byn och ha en förbindelse med de olika grönområdena. Detta är även viktigt att beakta när de nya områdena i väster byggs. Randzonen (Jb) Jordbruksmarken runt tätorten kallas randzonen. Stor restriktivitet med nybyggnad bör gälla inom zonen. Dock gäller att förändring av befintliga gårdar, bl.a. i syfte att bevara byggnaderna, ses som positivt och behandlas välvilligt. 73 -

12 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ÖVERSIKTSPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER Bättre balans i åldersstrukturen Åldersstrukturen i Bara är skev beroende på att tätorten byggdes ut snabbt under sextio- och sjuttiotalen. Det var oftast barnfamiljer som flyttade till Bara. Denna generation har nu blivit äldre och fram till år 2015 tredubblas de som är över 65 år. Planen ger bl.a. möjlighet att komplettera villabebyggelsen i Bara med minst 160 lägenheter i flerfamiljshus i centrum. Lägenheterna skall vara bekväma med god tillgänglighet. I centrum har man nära till affärer, bibliotek, samlingslokaler, kollektivtrafik och vårdcentral. Om en del av den första generationen väljer att flytta från sina villor till ett sådant boende kan nya småbarnsfamiljer flytta in i villorna, vilket är ett troligt skeende. På detta sätt kan åldersstrukturen förändras så att den blir mer jämn i Bara. Genom att komplettera villabebyggelsen med andra sorters bebyggelse (flerfamiljshus med hög tillgänglighet och radhus) ökar valfriheten för invånarna. Man kan välja ett bra boende vid olika skeden i livet. Grupper som t.ex. ungdomar och ensamstående kan också få bättre möjligheter att bo kvar i Bara. Starkare centrum, bättre entré Idag är grus- och asfaltytorna kring centrumbyggnaden ofta tomma. En stor del av dessa ytor försvinner efter planerad utbyggnad och en attraktiv bykärna med gemytliga gatu- och torgrum skapas. Möjligheterna för en bättre handel och ett mer aktivt föreningsliv ökar i centrum. Parkeringsytorna utnyttjas under hela dygnet och miljön blir tryggare när det vistas människor i centrum under större del av dygnet. Byggnationen stärker identiteten i Bara och annonserar centrum från olika håll. En ny entrégata för busstrafik inbjuder till centrum från Malmövägen. Entrégatan skall kunna gå att stänga av för busstrafik för att fungera som ett extra torg vid byfester m m. Variation i bostadsutbudet Förutom lägenheter i centrum innehåller planen möjligheter till olika sorters byggande. Den kompletterande bebyggelsen vid gamla Värby ger en miljö som påminner om det genuint skånska. I väster ges möjlighet till bebyggelse i form av villor, småhus och/eller radhus med äganderätt. Utbyggnaden i väster kan fungera som en buffert för kommunen, så att man kan bygga i takt med befolkningsprognosen. Skulle de bostadspolitiska målen ändras, så att man vill bygga snabbt, kan områdena söder om Malmövägen tas i anspråk. Korsningarna med Malmövägen blir mer framkomliga och säkra Befintlig bebyggelse berörs endast i liten omfattning av trafikökningen, då utbyggnaden liksom anslutningen till golfbanan sker i väster. Cirkulationsplatserna gör att trafiken kan flyta smidigt, men ändå med lägre hastighet genom byn. Utfarter samlas ihop och görs tydliga och säkra. Kommunen arbetar aktivt för att Malmövägen breddas väster om Bara. 74

13 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Befintlig verksamhet får viss möjlighet att expandera Planförslaget medger att befintlig verksamhet i Bara kan bygga ut. Dock gör bullerproblem längs Malmövägen och läget inom vattenskyddsområdet att en ytterligare större industrietablering inte kan komma i fråga på nuvarande industriområde i Bara. Arbetstillfällen kan komma inom upplevelseindustrin Planen ger möjlighet för en stor golfbaneanläggning söder om Bara. På golfområdet kan ett konferenshotell samt utbildningscenter för tränare finnas. Planen ger möjlighet för ca 100 arbetstillfällen, se mer under ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Nya strövområden säkras Tre större grönområden pekas ut i planförslaget, vilket bör följas upp med detaljplanebestämmelser. Baras karaktär av grön villastad bevaras. Hushållning med mark, vatten och energi. Genom att förtäta i befintlig bebyggelse och bygga på höjden sparas jordbruksmark. Dock kommer ca 17 (13) åkermark tas i anspråk för bebyggelse och ca 250 ha för golfbana (mark som skulle kunna odlas upp igen.) Med de tre föreslagna nya dagvattendammarna kan Spångholmsbäcken bli renare. Plats och möjligheter för biobränsleeldning samt jordvärme anvisas i planen. I planen rekommenderas också att de ökade koldioxidutsläpp, som den nya bebyggelsen för med sig, kompenseras med skog, minst 245 ha. Detta kan bara ske utanför planområdet. Tätortens möte med landskapet Runt samhället föreslås gröna remsor, av hög eller låg vegetation, som skall bidra till ett skydd mot jordbruksmarken. En del av den nya villabebyggelsen i väster ligger på en hög kulle vilket gör att Bara kommer att synas mer än idag. Genom att den nya bebyggelsen blir enhetlig och följer höjdkurvorna, finns stor möjlighet att Baras västra kant kan integreras på ett bra sätt i landskapet. Genom aktiviteterna på golfbanan och i stråken mellan tätorten och Torup, knyts tätorten samman mer med Torups bokskog. Buller och barriäreffekter Om en ny tvärbana i öst-västlig riktning byggs på Sturups flygplats kommer flygbullret över Bara att öka. Eventuellt flygbuller blir störst i östra Bara, men det är viktigt att påpeka att hela Bara ändå kan komma att bli bullerstört. Den föreslagna bebyggelsen är placerad i väster, som med tanke på flygbuller är bättre än om bebyggelseområden föreslagits i öster. Den nya bebyggelsen genererar biltrafik, som till största delen kommer att gå mot Malmö. Även ur denna synvinkel är det bra att utbyggnaden ligger i väster, då bilbullret inte kommer att störa majoriteten av den befintliga bebyggelsen. I planen föreslås bebyggelse i närheten av Malmövägen vid centrum. Bullerundersökningar inför detaljplaneläggning får avgöra hur nära Malmövägen man kan bygga samt föreslå eventuella skydd och restriktioner. 75

14 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Genom att korsningar över de stora vägarna görs säkrare och cykelvägar byggs till Torup och Klågerup, samt mellan Bara kyrkby och Värbyvägen, minskas barriäreffekterna. Jämställdhet Trygghet och möjlighet att klara vardagen utan bil är några av de faktorer som är särskilt viktiga för kvinnor och barn. Ett genomfört planförslag kommer troligen att öka tryggheten framförallt i centrum och vid tunneln under Värbyvägen. Genom att en busshållplats rekommenderas vid centrum och vid Malmövägen, väster om Skammarpsvägen, kommer tillgängligheten till kollektivtrafik vara ganska god. Förslaget bäddar också för att funktioner samlas i centrum, vilket torde öka bekvämligheten för icke bilburna. Cykelnätet förbättras också. Ekonomiska, ekologiska och visuella konsekvenser av förslaget. Golfbanan kan ge kommundelen ett 100-tal nya arbetstillfällen på sikt. Det kan skapas resurser till att bygga en dagvattendamm samt att återskapa Spångholmsbäckens slingrande lopp. En ströv/ridstig, en cykelväg och en viss upprustning av Värby by kan också komma till stånd. Handeln i Bara centrum bedöms stärkas och intresset att bosätta sig i Bara centrum bör öka, vilket ger förutsättningar för att skapa ett bättre centrum. Spångholmens gård bevaras och fylls med nytt innehåll liksom de tillhörande arbetarbostäderna. Enligt en undersökning av Solheim Cup 2003 i Barsebäck kan en stor golftävling generera upp till 59 miljoner i omsättning varav hälften går tillbaka till samhället i form av skatteintäkter. Ca 50 årsarbeten kan också tillskapas med en enda stor tävling. Torups gård mister däremot en stor del av sin jordbruksmark och en inkomstkälla, vilket kommer att minska arbetstillfällena på gården. Malmö kommun mister arrendeintäkter av ca 1 miljon 1 kronor årligen, pengar som ibland gått till att investera i de kulturhistoriska byggnaderna och rekreationsområdet på Torup. På Torup har det nyligen byggts en ny halmpanna som värmer flera av byggnaderna där. I och med golfbaneetableringen måste en del av halmen köpas in till pannan. Den biologiska mångfalden bör öka genom att landskapet blir mer varierat och mer vatten förs in i området. Den största delen av marken kommer att vara ängsmark, där fler växt- och insektsarter än idag får möjligheter att fortleva. Hur bra golfbanan blir för ekologin, beror till stor del på hur den anläggs och sköts, vilket regleras i kommande detaljplan. Landskapsbilden kommer att påverkas så att den blir mer urbaniserad än tidigare. Intrycket att Bara ligger i enskildhet ute i odlingslandskapet kommer att avta liksom en del av förståelsen för godsets förankring i landskapet. Möjligen kommer landskapet att fortsätta andas av samma exklusivitet och avskildhet som markerna kring Torups gods gör idag. Enligt detaljplaneprogrammet för golfbanan kommer hotell och konferensbyggnaderna att ligga centralt, i en lågpunkt i sydvästra delen av området, visuellt avskilda från Bara tätort, Spångholmens gård och Torups slott. Slottsmiljön kring Torups slott bedöms inte påverkas. Byggnaderna kommer inte att framträda på ett markant sätt från Malmövägen eller Bara tätort. Byggnaderna skall ta intryck från den lokala arkitekturtraditionen, vilket regleras i kommande detaljplan. 1 Muntlig uppgift från Malmö fastighetskontor, hösten

15 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Vägning av befintliga värden och exploateringsintresse De geologiska formationerna i backlandskapet är värdefulla. För att kunna bibehålla värdet av dessa backar, anpassas bebyggelsen till topografin så att inga stora urschaktningar sker. Massförflyttningar inom golfbanan bör vara väl avvägda och viktiga geologiska formationer bevaras. Genom att de ekologiskt värdefulla naturområdena skyddas via detaljplanebestämmelser kan de bibehållas. Naturminnet Bantisteln säkras genom ett stort grönområde runt växtlokalen. Tillgången på strövvägar och strövområden nära tätorten ökar. I den kulturhistoriska utredningen för golfområdet pekar man bl.a. på att markerna länge har varit storskaligt uppodlade och att Torup länge varit landskapets centrum och nav. Man visar på slottsmiljön och föregångaren till det nuvarande slottet, Askebacken, samt de tillhörande arbetarebostäderna. Man berättar också om värdet av den rätlinjiga strukturen kring Spångholmens gård, med allén i det öppna landskapet och dess möte med Malmövägen. Man pekar ut de tre kullarna strax söder om Malmövägen, Värby by och tofterna söder där om. I närheten av Askebacken, i golfområdets sydöstra del finns ett litet område med bevarandevärda tofter. De tre kullarna intill allén i sydvästra hörnet av golfområdet är också kulturhistoriskt intressanta. Ett värdefullt drag hos landskapet är den idag osynliga fastighetsgräns som går mellan Värby bys gamla marker och Torups gods, en fastighetsgräns som varit den samma genom hela historien. Andra bevarandevärda miljöer har ännu inte undersökts lika noggrant som golfområdet t.ex. enskilda hus inom tätorten, Skammarps gård och Bara kyrkby. Tegelbruket och den gamla järnvägssträckningen har också historiskt värde. Av de kulturhistoriska värdena kommer landskapet strax söder om Malmövägen att påverkas mest, då den eventuella bostadsutbyggnaden suddar ut landskapsbilden av rätlinjighet i ett öppet landskap. Allén kommer dock att bevaras och de historiska sambanden kommer att kunna utläsas, särskilt då man håller ett visst avstånd mellan allén och de nya bostäderna. Den nya bebyggelsen avgränsas i söder av de tre kullarna söder om Malmövägen, vilket är kulturhistoriskt motiverat. Kommunen gör avvägningen att det på sikt är naturligt för Bara att växa i söder som planen anger, då det är nära centrum och nära skolområdet. Denna intention har aviserats i olika kommunala planer från det att Bara tätort började utvecklas. Det storskaliga odlingslandskapet på golfområdet förändras så att det blir en öppen gräsmark med urbana inslag. Mer vatten förs in i området. Flera utpekade områden av kulturhistoriskt värde inne på golfområdet undantas från exploatering och skyddas med detaljplanebestämmelser. Gränsen för golfbanan är lagd för att hålla avstånd till slottsmiljön och ej påverka bokskogen. Den historiska gränsen mellan Värby by och Torup har inte kunnat användas som avgränsning för golfområdet, då man från golfens sida vill kunna utnyttja de naturliga höjdskillnaderna som finns i sydöst, så att behovet av massförflyttningar minskar. Naturvårdsintresset (de geologiska formerna) har här vägts mot kulturmiljövärden (den historiska fastighetsgränsen). Man kan eventuellt synliggöra den gamla gränsen med hjälp av landskapselement inne på golfområdet. Detta kan bidra till att öka medvetenheten om gränsen. Slottsmiljön kring Torup är helt avskild från golfbanan. Miljön kring Askebacken avskärmas till viss del av topografin, men kan även avskärmas med hjälp av vegetation på golfområdet. 77

16 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Torups gård som idag arrenderar marken av Malmö kommun kommer att kunna fortleva som jordbruk. Malmö kommun kommer också att fortsätta att ta hand om den kulturhistoriska miljön vid Torups slott 2. Det är kommunens uppfattning att dagens markanvändning med intensivt jordbruk på det tilltänkta golfområdet inte är odelat positivt för kulturmiljön (fornminnen) och naturvården (biologisk mångfald). Detsamma gäller för Spångholmsbäckens uträtade sträckning. Med golfbanan blir landskapet söder om Bara mer varierat än idag. Golfbanans etablering tillför ekonomisk kraft i området, vilken kan möjliggöra ett bevarande av viktiga byggnader och olika naturvårdssatsningar som att anlägga strövstråk och föra tillbaka Spångholmsbäcken till ett meandrande lopp. Kommunen gör bedömningen att golfbanan kan ses som ett nytt skikt i tiden, där det historiska landskapet ändå kan utläsas. De mest tydliga kulturhistoriska spåren, som det öppna landskapet, Spångholmens byggnader och allén bevaras. Miljön i Värby by rustas upp på ett sätt som framhäver byn som ett av Baras historiska centrum, t.ex. genom att gamla stråk mellan byn och bäcken förstärks och att tillgängligheten från Bara tätort och Värby ökar. Eventuella utgrävningar kan bidra till ökad kunskap och stärkt historisk förankring hos befolkningen i Bara. Miljön kring Skammarps gård bevaras genom att ett respektavstånd för ny bebyggelse hålls till gården. Värby by, Bara kyrkby och Skammarp bevaras även genom att arkivarisk kompetens anlitas vid bygglovprövning. Så tillgodoses riksintressena Planområdet berörs av riksintresset för naturvård, kulturmiljövård, för friluftslivet (MB 4:1-2) och luftfarten. Riksintresset för naturvård intill Bara tätort bedöms av kommunen i första hand gälla de geologiska formationerna, men även växtmiljöer, växt- och djurliv. Bebyggelsen i väster anpassas därför efter markens nivåer så att topografin kan utläsas. Inom golfområdet bevaras viktiga geologiska formationer och i övrigt ska massförflyttningar inom golfbanan vara mycket väl avvägda. Naturminnet Bantisteln säkras genom att ett tillräckligt stort grönområde avsätts kring växtlokalen. Andra skyddsvärda naturvärden skyddas vid etableringarna med hjälp av detaljplanebestämmelser. Förslaget ökar tillgången på strövområden och vattenområden nära tätorten. Odlingslandskapet vid Torup hålls öppet, slottsmiljön vid Torup bevaras och jordbruket vid Torup kan fortleva. Spångholmsbäcken får tillbaka sitt meandrande lopp. Flera av de utpekade kulturhistoriskt värdefulla områdena inom golfbaneområdet kommer att bevaras. Den historiska gränsen mellan Värby by och Torup kan synliggöras. Reservområdena söder om Malmövägen avgränsas på ett naturligt sätt i landskapet och de historiska sambanden går att utläsa. Strövstråk i Värby by rustas upp och tillgängligheten ökar från tätorten till Värby by. Eventuella utgrävningar där, kan bidra till ökad kunskap och stärkt historisk förankring hos befolkningen i Bara. Miljön vid Skammarps gård och i Bara kyrkby bevaras. Det är kommunens uppfattning att dagens markanvändning av intensivt jordbruk samt Spångholmsbäckens uträtade sträckning inte är odelat positivt för riksintressenas värden. Utbyggnaden av Bara enligt förslaget bedöms därför vara förenlig med riksintressena för kulturmiljö och naturvård. 2 enligt muntlig uppgift från Malmö fastighetskontor. Hösten

17 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser När det gäller riksintresset för område med särskilda hushållningsbestämmelser (MB 4:1-2), vilket populärt kallas riksintresse för rörligt friluftsliv, bedömer kommunen att förslaget inte skadar utan snarare stärker riksintresset. När det gäller riksintresset för luftfart ligger utbyggnadsområdena utanför gränsen för maxbullernivån, men innanför gränsen för hinderfrihet. Hinderfrihet säkras i detaljplaneskedet. 79

18 Förteckning av planunderlag Samrådsförslag till ÖP 2002, Svedala kommun Översiktsplan-90, Svedala kommun Fördjupad översiktsplan, Sturup 1993, Svedala kommun Gällande detaljplaner Fokusgruppernas redovisningar samt skriftliga sammanfattningar från de olika grupperna Minnesanteckningar från medborgarmöten om Fördjupad ÖP i Bara Idéskiss Bara centrum, REBUS Idéskiss A-plus arkitekter Chaterina Fored, Bara centrum presenterad Idéskiss Landskronagruppen, Peter Broberg, Bara centrum presenterad Idéskiss Fåraborg Christina Zoric Persson presenterad Prognos 2004 Svedala kommun Befolkningsprognos Exploateringsprogram , Svedala kommun Förslag till plan för vård och omsorg , Svedala kommun Kulturminnesvårdprogram Gamla Svedala 1990 Grönplan del II reviderad Närrekreation i Svedala kommun nov 2001 Scandiakonsult Naturvårdsprogram Utvärdering av Solheim Cup i golf 2003-ekomoniska effekter och beteenden, marknadsundersökning och analys Resurs AB på uppdrag av Position Skåne AB Bilagor till utställningshandlingen Kulturmiljöutredning inför planerad golfbana mellan Bara tätort och Torups slott Malmö kulturmiljö Reviderad trafikplan Del 2: Bara Remissversion Svedala kommun Tyréns Infrakonsult MKB till detaljplan för Värby 61:1 m fl, PGA golfbana, rev , Ramböll. Minnesanteckningar från möte med räddningstjänsten i Svedala kommun

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER

BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER SYFTE Syftet med planen är att utveckla området kring den nya en till en varierad blandstad. Planläggningen avser enbostadshus, radhus- parhus, kedjehus och fl

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats Tyresövägen Brakmarsvägen

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats Tyresövägen Brakmarsvägen Stadsbyggnadskontoret Karin Norlander, Planarkitekt februari 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats Tyresövägen Brakmarsvägen Fastigheterna Tyresö 1:454, 1:823, 1:545 m fl inom

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(8) Dnr 2571/2008 FASTIGHETEN NOTVARPEN 23 M FL DOMSTEN, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark och exploateringsenheten inkom den 1 oktober 2008 med en beställning avseende upprättande

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Medborgardialog i detaljplanearbetet bostäder Paradiset

Medborgardialog i detaljplanearbetet bostäder Paradiset SAMMANSTÄLLNING AV DIALOGMÖTE 3 (ÅTERKOPPLING) Bakgrund I januari 2015 genomfördes en medborgardialog med boende i Paradiset. Dialogen genomfördes efter det att samhällsbyggnadskontoret fått planuppdrag

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

DETALJPLAN för del av BYN 1:4 "SÅNGHUSVALLEN 1" Ås, Krokoms kommun

DETALJPLAN för del av BYN 1:4 SÅNGHUSVALLEN 1 Ås, Krokoms kommun DETALJPLAN för del av BYN 1:4 "SÅNGHUSVALLEN 1" Ås, Krokoms kommun BESKRIVNING AV PLANEN OCH DESS MILJÖKONSEKVENSER 1 PLANHANDLINGAR Planhandlingarna består av denna beskrivning med bl.a. redovisning av

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

I N V E N T E R I N G

I N V E N T E R I N G Svedala kommun ligger i den sydöstra delen av Skåne och gränsar till Malmö, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Lund och Dalby kommuner. I N V E N T E R I N G Svedala kommun i Skåne 73 Historia Området kring

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB)

BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) Handläggare Datum Ärendebeteckning Filippa Olsson 2015-10-22 2015-5092 1(13) 0480-450315 BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) Detaljplan för Kv Spiggen 3 och 4 m.fl. Kalmar kommun Inledning Syftet med en behovsbedömning

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista)

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Centralorten, Oskarshamns kommun BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Behovsbedömningen utgör underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om detaljplanen kan

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan BEHOVSBEDÖMNING detaljplan för Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan 2010-10-13 Inledning Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

NORRSKOG - GESA HILDEBRAND

NORRSKOG - GESA HILDEBRAND - GESA HILDEBRAND Förslaget innebär i korthet: 54 nya bostäder Nya vägförbindelser Ridstigar genom landskapet upp till skogen Rasthagar och betesmark, ca 73 ha Ridanläggning, med stall för 70 hästar, på

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 2013-09-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2013/66-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING B PL 391 Detaljplan för Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) Munktorps tätort, Köpings kommun BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 391 BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 1 (10) B Planens syfte Syftet

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf)

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) FörslagTofta Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) Karaktär Tofta östra - föreslås utvecklas som ett stugområde med inslag av bostadshus. Utmed väg 23 är området

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

Samrådsmöte för del av SVEDALA 315:17, NYGÅRDS DAMMAR, Svedala tätort, Svedala kommun

Samrådsmöte för del av SVEDALA 315:17, NYGÅRDS DAMMAR, Svedala tätort, Svedala kommun 1(6) 2015-05-22 MINNESANTECKNINGAR Samrådsmöte för del av SVEDALA 315:17, NYGÅRDS DAMMAR, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Folkets hus, Svedala, 2015-05-06 kl 18:30-21:00 NÄRVARANDE: Medborgare:

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping VILLSHÄRAD, HALMSTADS KOMMUN KS 2012/0513 Plan 1060 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-11

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Rekommendationer för mark- och vattenanvändning, tillståndsprövning

Rekommendationer för mark- och vattenanvändning, tillståndsprövning MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Dagens användning av mark i Gnesta tätort visar spår av en zonindelning av staden som är mindre önskvärd, bland annat för att det kan orsaka en ökning av trafik, energiförbrukning

Läs mer

Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar

Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar KARAKTÄRSOMRÅDEN Jordbrukslandskapet mellanrummen 167 Karaktärsområde III

Läs mer

Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.0534 1/6 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.0534 1/6 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1/6 Dnr 2006.0534 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län ULRICEHAMNS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer