Reviderad Del 2. Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad 2005-03-09. Del 2. Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser"

Transkript

1 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN BARA 2005 ANTAGANDEHANDLING Reviderad Del 2 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser

2 Samhällsbyggnadschef Anna Thott Landskapsarkitekt Christina Zoric Persson

3 DEL 2 Grunddragen i mark- och vattenanvändning samt bebyggelseutveckling 67 Malmövägen Värbyvägen 67 Centrum 67 Utbyggnadsområde för radhus, småhus och villor i väster 68 Utbyggnadsområde vid Fåraborg 69 Reservområden för bostäder 70 Gamla Värby by 70 Golfbanan 70 Bara kyrkby, Skammarp 4:1 71 Verksamheter 71 Idrottsområden 72 Grönstruktur 72 Randzonen 73 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser 74 Bättre balans i åldersstrukturen 74 Starkare centrum, bättre entré 74 Variation i bostadsutbudet 74 Korsningarna vid Malmövägen blir mer framkomliga och säkra 74 Befintlig verksamhet får möjlighet att expandera 75 Arbetstillfällen kan komma i upplevelseindustrin 75 Nya strövområden säkras 75 Hushållning med mark, vatten och energi 75 Tätortens möte med landskapet 75 Buller och barriäreffekter 75 Jämställdhet 76

4 Ekonomiska, ekologiska och visuella konsekvenser av 76 förslaget Vägning av befintliga värden och exploateringsintresse 77 Så tillgodoses riksintressena 78 Förteckning över planunderlag 80 Bilagor: Plankarta. Fördjupad översiktsplan Bara 2005 Samrådsredogörelse med Länsstyrelsens yttrande Kulturmiljöutredning inför planerad golfbana mellan Bara tätort och Torups slott Malmö kulturmiljö Reviderad trafikplan Del 2: Bara Remissversion Svedala kommun Tyréns Infrakonsult MKB till detaljplan för Värby 61:1 m fl, PGA golfbana, rev , Ramböll. Minnesanteckningar från möte med räddningstjänsten i Svedala kommun

5 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling GRUNDDRAGEN I MARK OCH VATTENANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING Till detta avsnitt hör en plankarta. Planen gäller perioden Malmövägen 841 Golfbaneetableringen och kulturmiljösituationen medför att den tidigare planerade förbifarten söder om Bara blir svår att genomföra. Malmövägen ligger tillsvidare kvar i sin nuvarande sträckning. Den föreslagna golfbanan genererar en trafikökning med ca 4 % öster om Bara och ca 7,5 % väster om Bara, enligt den preliminära trafikutredningen för golfbanan. Dock kan trafikmängden bli väldigt stor vid stora tävlingar. Den huvudsakliga bostadsutbyggnaden sker i väster och den ökade trafikmängden kräver en breddning av Malmövägen västerut mot Malmö. Två nya cirkulationsplatser föreslås på Malmövägen, en i väster och en vid Värbyvägen. En ny infart för bussar vid Bara centrum ger byn en värdig entré. Hastigheten föreslås sänkas till 30 km/h vid den trafiksäkra övergången för gående och cyklande vid Spångholmsvägen. De många in- och utfarterna från tomterna vid Värby by ut på Malmövägen föreslås stängas. Utfarterna vänds istället åt söder och samlas ihop via en ny grusad uppsamlingsgata inom Värby by, så att man endast får en utfart till Malmövägen. I stället för in/utfarter till enskilda tomter, anläggs en gångväg med två trafiksäkra övergångar vid Värbygården och vid Aspgatan på södra sidan av Malmövägen vid Värby by. Gångvägen förlängs österut till Torupsvägen. Korsningen Torupsvägen/Malmövägen anläggs med en s k förskjuten trevägskorsning. En ny gång och cykelväg anläggs på västra sidan om Torupsvägen. En ny infart till Bara Mineraler byggs norr om industriområdet. Den gamla infarten stängs, förutom för de boende som får infart via Torupsvägen. En trafiksäker övergång för gående och cyklande anläggs i korsningen vid Torupsvägen. Reservområdena söder om Malmövägen ansluts via cirkulationsplatserna i väster och vid Värbyvägen. Värbyvägen Vid Värbyvägen föreslås flera åtgärder för att minska hastigheten: En cirkulationsplats i norr liksom den tidigare nämnda i korsningen med Malmövägen. Tunneln under Värbyvägen förslås breddas och byggas om. Cykelvägar längs Värbyvägen gör vägbanan smalare och bidrar till att dämpa hastigheten. Centrum (Bc) Förslaget gör det möjligt att bebygga en stor del av de ytor som omger centrumbyggnaden. Bland annat tas den nuvarande grusplanen, boulebanan och tennisplanerna i anspråk för bebyggelse. Dessa funktioner föreslås flytta till andra platser, se avsnittet om grönstruktur. Stor vikt läggs vid att skapa en småstadsbebyggelse, där husen ligger tätt och endast har liten 67 -

6 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling eller ingen förgårdsmark mot gatan. I gaturummen används hårda material, sittplatser, trädrader, små torgplatser samt vackra detaljer och utsmyckningar för att skapa karaktär. Invid centrumbyggnaden ges möjlighet att bygga ett högre hus upptill 5-6 våningar, vilket ansluter till en permanent torgyta framför nuvarande centrumbyggnad. Centrumbyggnaden ska ha visuell kontakt med Malmövägen. Någon av ytorna i centrum bör vid behov kunna användas som en extra torgyta, t.ex. vid tivolibesök, byfester eller dylikt. Bebyggelsen intill gatan är tänkt att samspela väl med gaturummet och vara i två till tre våningar med möjlighet till handel i bottenplan. Norr om centrumbyggnaden föreslås att grusplanen, boulebanan och tennisplanerna bebyggs med bostäder i en till tre våningar. Intill entrén på norra sidan av centrumhuset föreslås en mindre torgplats. Boendeparkering måste lösas inom varje tomt. Gästparkeringar föreslås längs gatorna och på institutionernas parkeringar, eftersom dessa främst utnyttjas dagtid. För samtliga förslag gäller att detaljutformningen studeras närmare i detaljplaneskedet. Förslaget till bebyggelse i centrum tar ca 2 hektar mark i anspråk och medger minst 160 lägenheter. Mängden bostäder är beroende av våningshöjd. Centrumbebyggelsen bör innehålla bostäder särskilt anpassade för äldre. Man bör även studera behovet av en tillfällig förskola. Utbyggnadsområde för radhus, småhus och villor i väster (B)(Br) Bild. Jordbruksmark väster om Bara som tas i anspråk för bostäder. 68 -

7 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Väster om nuvarande tätort föreslås 6 områden (varav 1 reservområde (Br)) inom åkermark, att tas i anspråk för uppförande av småhus med äganderätt i 1-2 våningar. Även radhusbebyggelse eller grupphus kan bli aktuellt på förslagsvis de södra delarna. De högst belägna områdena kommer att framträda tydligt i landskapet. Bebyggelsen bör här få ett tämligen enhetligt utryck, där möjligheten att följa höjdkurvorna utnyttjas. Områdena i väster kan nås från en ny infart och Joachim Becks gata, vilka kan knytas ihop. Utbyggnad kan ske både norr och söderifrån. Förslaget tar ca 16 (+ 5) hektar i anspråk och möjliggör ca bostäder, beroende på tomtstorlekar och täthet. Möjligheten att även här utnyttja biobränsleeldad fjärrvärme bör undersökas. I annat fall bör husen byggas med höga krav på energisnålhet. Ett av områdena ligger på en kulle där de norra slänterna kan utnyttjas för jordvärme för hela bebyggelsen. I marken finns nedgrävda högspänningsledningar, vilket måste beaktas. Utbyggnadsområde för villor vid Fåraborg (B) Sex stycken villor byggs vid Fåraborg i nordost enligt en antagen detaljplan. Förslaget tar ca 1 hektar i anspråk. Reservområden för bostäder (Br) Bild. Söder om Malmövägen avsätts ett område som reserv för bostäder. Reservområdena ligger söder om Malmövägen och ger möjlighet till ca bostäder, som tar ca 8 hektar i anspråk. Områdena bedöms inte behöva ianspråktas under planperioden. Om man bygger mycket snabbare, än vad befolkningsprognosen pekar på, behövs sannolikt kommunala investeringar i form av förskolor och skolor. Anslutningen till områdena sker via de två cirkulationsplatserna på Malmövägen. En säker förbindelse för oskyddade trafikanter över eller under Malmövägen är viktig att säkerställa i samband med byggnation söder om Malmövägen. 69 -

8 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Gamla Värby by (Forn) Förslaget gör det möjligt att komplettera befintlig bebyggelse. Syftet är att bygga en uppsamlingsgata, söder om befintlig bebyggelse, för att minska antalet utfarter till Malmövägen. Några få bostäder kan byggas för att komplettera bymiljön. Inom området finns forn- och kulturlämningar, vilket gör arkeologiska undersökningar nödvändiga. För att minimera arkeologiska utredningar bör man studera de historiska förhållandena noggrant och agera så att ingreppen blir så små som möjligt. Mycket stor vikt ska läggas vid utformning och materialval för de kompletterande husen, så att de passar in i den kulturhistoriska miljön. Skyddsavstånd till bensinstation samt bullernivåer mot Malmövägen skall beaktas. Med tanke på strandskyddet (100 meter) och kulturmiljösituationen kan förslaget endast medge en komplettering med några få bostäder. Strandskyddet bör anpassas inom planområdet för golfbanan och inom Värby by, så att bebyggelse och strövområde vid Spångholmsbäcken kan komma till stånd. Golfbanan (Golf) Området, som är ca 250 ha stort och beläget söder om Bara, är i huvudsak jordbruksmark, men omfattar även Spångholmens gård. Planområdet omfattas till största delen Torup 61:1. Malmö Stad är markägare, men marken arrenderas för jordbruksändamål. Planområdet är i sina yttre delar ett mjukt ondulerat backlandskap, medan de mer centrala delarna är plana och har tidigare varit våt/sankmark. Särskilt utmärkande i landskapet ligger några brukade moränkullar i norra området och i den södra delen av området finns skogbeklädda kullar. Till Spångholmsgården hör fyra mindre arbetarbostäder med omgivningar som också förs till golfbanan. Det finns även områden med sk. tofter, ett slags vikingatida åkrar, söder om Värby by och i sydöstra hörnet av golfbaneområdet. Dessa fem områden (kullarna i norr och sydväst, befintlig bebyggelse och två områden med tofter inom planområdet) skyddas i detaljplan med särskilda varsamhets- och skyddsbestämmelser. Området avsätts till en 45-håls golfbana i internationell klass med utbildningscenter, hotelloch konferensanläggning. Området avgränsas med tre markanta kullar i norr, samt kulturmiljön kring Värby by. Torupsvägen utgör gräns åt öster, Spångholmsvägen och skogsgränsen åt söder samt Spångholmsbäcken åt väster. Golfbanan nås med bil via en ny infart väster om Bara. Infarten startar vid en nybyggd cirkulationsplats och angör vid Spångholmsgårdens västra sida. Hastigheten föreslås till 50 km/h på infartsvägen. Vägen måste byggas så att ett räddningsfordon kan ta sig förbi en bilkö. En alternativ räddningsväg säkras i detaljplanen. Spångholmsvägen, kantad med alléträd, som i det öppna landskapet utgör en stor del av landskapsbilden, föreslås fortsätta vara infart till de fyra arbetarbostäderna norr om Spångholmsgården, samt fortsätta utgöra en del av cykelstråket Malmö - Bara - Torup. De nya byggnaderna bör anpassas till den lokala arkitekturen och ej dominera i landskapet. Viktiga historiska gränser, t.ex den mellan Torups och Värbys marker kan markeras med olika landskapselement. En ströv- och ridväg säkras i norra delen av golfbaneområdet. En ny dagvattendamm byggs i norra delen av golfbaneområdet. 70 -

9 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Strandskyddet inom golfområdet bör anpassas så att en ny meandrande sträckning av den uträtade, västra delen av Spångholmsbäcken kan tillåtas och att golfspel kan ske över den nya sträckningen. Bara kyrkby och Skammarp 4:1 (Forn) Kulturmiljön i Bara kyrkby bevaras och stor aktsamhet iakttas vid bygglovgivning för ombyggnad och renovering. Både Bara kyrkby och Skammarp 4:1 är utmärkta som fornminne. Verksamheter (J) Bild. Kring Bara Mineraler planeras ett verksamhetsområde I öster kring nuvarande verksamhetsområde - Bara Mineraler - föreslås en möjlig utökning för nuvarande verksamhet. Området ligger inom vattenskyddsområde, vilket måste beaktas vid prövning. En lokalisering av en eventuell biobränsleanläggning föreslås, men mer precis placering måste prövas närmare, bland annat av den anledningen att kulvertarna från en sådan anläggning inte kan vara för långa. Man kan tänka sig att lägga ner kulvertar samtidigt som cykelvägarna byggs. Områdena berör riksintresse för kulturminnesvård och krav bör ställas på byggnaders utseende och på vegetationsridåer så att verksamhetsområdena inte upplevs som störande. Ca 1,5 hektar avsätts i detta planförslag. Baras två bensinstationer ligger nära bebyggelse, inom ett avstånd som idag inte skulle godkänts vid nyexploatering. På sikt bör en ny lokalisering ske. Ett område väster om Bara, vid Malmövägen, reserveras för detta ändamål. 71 -

10 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Idrottsområden (Y) En ny grusplan/konstgräsplan förläggs i anslutning till det norra reservområdet för bostäder i närheten av den västra gång och cykelvägen. En ny parkeringsplats bör också läggas här. Nya tennisbanor kan anläggas vid Värbyskolan och bedöms täcka behovet i Bara. En ny boulebana för tävling kan anläggas i parken i närheten av Värbyskolan. En boulebana för fritidsändamål föreslås anläggas i närheten av ett torg i centrum. Grönstruktur (N) Strövområden Tre nya strövområden föreslås, ett kring Fåraborg i nordost, ett i sydost söder om Bara Mineraler, samt ett i söder, norr om Spångholmsbäcken. Här föreslås strövstigar med vissa sittplatser där marken till största delen sköts som naturmark. Ängsmark bör slås regelbundet. Skogsdungen vid Fåraborg bör sparas och en skötselplan upprättas. Energiskogen vid Fåraborg ingår i strövområdet och i den föreslås anläggas en s k djungellekplats och en bygglekplats. Parkverksamheten vid Fåraborg bedöms inte påverkas menligt av förslaget. Ekologiskt känsliga områden I sydväst bör avsättas ett tillräckligt stort grönområde kring bantistelns växtplats. Bantisteln växer här på sin enda lokal i landet och måste skyddas. Den gynnas av ruderat (störd) mark och sålunda bör grusade stigar och vägbankar bevaras kring den. Lokalen är skyddad som ett naturminne. I detta grönområde ingår även några befintliga dammar och småvatten. Övriga ekologiskt känsliga områden föreslås bevaras. Dagvattendammar Inom grönområdena finns plats för tre dagvattendammar. En damm föreslås strax norr om Bara badsjö, en strax öster om det gamla reningsverket intill banvallen, samt sydväst om Värby by inne på golfbaneområdet. Gång och cykel Nya gång- och cykelvägar föreslås i enlighet med kommunens reviderade trafikplan ( ). De största förändringarna är att två parallella GC-vägar föreslås längs Värbyvägen, med följden att denna blir betydligt smalare än idag. Den smala gång- och cykeltunneln under Värbyvägen byggs om så att den blir bredare och ljusare. Där cykelbanorna korsar Malmövägen, Värbyvägen, Möllebergavägen samt Banvägen föreslås fartdämpande åtgärder, t.ex. i form av längre mycket låga upphöjningar av vägbanan. I söder kan en ny gångväg anläggas längs Malmövägen, så att trafiksäkerheten förbättras för de boende i Värby by. Cykelvägen från Klågerup kan förlängas in till Malmövägen och en ny cykelväg till Torup anläggas längs med Torupsvägen. I norr föreslås en markväg mellan Värbyvägen och Bara byväg förbättras, så att det går att cykla på den. En rid- och strövväg anläggs i golfbanans norra del. Lekplatser Vid Fåraborg föreslås en bygglekplats för äldre barn, samt en djungellekplats inuti energiskogen. Öster om den befintliga idrottsplatsen föreslås en ny större lekplats i samband med att bostadsområdena i väster byggs ut. 72 -

11 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Jordvärme I anslutning till utbyggnadsområdet för villor och småhus i nordväst finns en sluttning i norrläge. Sluttningen är brant och svår att bebygga. Därför föreslås här ett område med plats för jordvärmeslingor. Troligen kan marken brukas som grönområde. I marken finns nedgrävda högspänningsledningar, vilket måste beaktas. Skyddsområde mot jordbruksmark Gröna skyddszoner föreslås runt bebyggelseranden i norr och öster, så att man kan gå runt byn och ha en förbindelse med de olika grönområdena. Detta är även viktigt att beakta när de nya områdena i väster byggs. Randzonen (Jb) Jordbruksmarken runt tätorten kallas randzonen. Stor restriktivitet med nybyggnad bör gälla inom zonen. Dock gäller att förändring av befintliga gårdar, bl.a. i syfte att bevara byggnaderna, ses som positivt och behandlas välvilligt. 73 -

12 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ÖVERSIKTSPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER Bättre balans i åldersstrukturen Åldersstrukturen i Bara är skev beroende på att tätorten byggdes ut snabbt under sextio- och sjuttiotalen. Det var oftast barnfamiljer som flyttade till Bara. Denna generation har nu blivit äldre och fram till år 2015 tredubblas de som är över 65 år. Planen ger bl.a. möjlighet att komplettera villabebyggelsen i Bara med minst 160 lägenheter i flerfamiljshus i centrum. Lägenheterna skall vara bekväma med god tillgänglighet. I centrum har man nära till affärer, bibliotek, samlingslokaler, kollektivtrafik och vårdcentral. Om en del av den första generationen väljer att flytta från sina villor till ett sådant boende kan nya småbarnsfamiljer flytta in i villorna, vilket är ett troligt skeende. På detta sätt kan åldersstrukturen förändras så att den blir mer jämn i Bara. Genom att komplettera villabebyggelsen med andra sorters bebyggelse (flerfamiljshus med hög tillgänglighet och radhus) ökar valfriheten för invånarna. Man kan välja ett bra boende vid olika skeden i livet. Grupper som t.ex. ungdomar och ensamstående kan också få bättre möjligheter att bo kvar i Bara. Starkare centrum, bättre entré Idag är grus- och asfaltytorna kring centrumbyggnaden ofta tomma. En stor del av dessa ytor försvinner efter planerad utbyggnad och en attraktiv bykärna med gemytliga gatu- och torgrum skapas. Möjligheterna för en bättre handel och ett mer aktivt föreningsliv ökar i centrum. Parkeringsytorna utnyttjas under hela dygnet och miljön blir tryggare när det vistas människor i centrum under större del av dygnet. Byggnationen stärker identiteten i Bara och annonserar centrum från olika håll. En ny entrégata för busstrafik inbjuder till centrum från Malmövägen. Entrégatan skall kunna gå att stänga av för busstrafik för att fungera som ett extra torg vid byfester m m. Variation i bostadsutbudet Förutom lägenheter i centrum innehåller planen möjligheter till olika sorters byggande. Den kompletterande bebyggelsen vid gamla Värby ger en miljö som påminner om det genuint skånska. I väster ges möjlighet till bebyggelse i form av villor, småhus och/eller radhus med äganderätt. Utbyggnaden i väster kan fungera som en buffert för kommunen, så att man kan bygga i takt med befolkningsprognosen. Skulle de bostadspolitiska målen ändras, så att man vill bygga snabbt, kan områdena söder om Malmövägen tas i anspråk. Korsningarna med Malmövägen blir mer framkomliga och säkra Befintlig bebyggelse berörs endast i liten omfattning av trafikökningen, då utbyggnaden liksom anslutningen till golfbanan sker i väster. Cirkulationsplatserna gör att trafiken kan flyta smidigt, men ändå med lägre hastighet genom byn. Utfarter samlas ihop och görs tydliga och säkra. Kommunen arbetar aktivt för att Malmövägen breddas väster om Bara. 74

13 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Befintlig verksamhet får viss möjlighet att expandera Planförslaget medger att befintlig verksamhet i Bara kan bygga ut. Dock gör bullerproblem längs Malmövägen och läget inom vattenskyddsområdet att en ytterligare större industrietablering inte kan komma i fråga på nuvarande industriområde i Bara. Arbetstillfällen kan komma inom upplevelseindustrin Planen ger möjlighet för en stor golfbaneanläggning söder om Bara. På golfområdet kan ett konferenshotell samt utbildningscenter för tränare finnas. Planen ger möjlighet för ca 100 arbetstillfällen, se mer under ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Nya strövområden säkras Tre större grönområden pekas ut i planförslaget, vilket bör följas upp med detaljplanebestämmelser. Baras karaktär av grön villastad bevaras. Hushållning med mark, vatten och energi. Genom att förtäta i befintlig bebyggelse och bygga på höjden sparas jordbruksmark. Dock kommer ca 17 (13) åkermark tas i anspråk för bebyggelse och ca 250 ha för golfbana (mark som skulle kunna odlas upp igen.) Med de tre föreslagna nya dagvattendammarna kan Spångholmsbäcken bli renare. Plats och möjligheter för biobränsleeldning samt jordvärme anvisas i planen. I planen rekommenderas också att de ökade koldioxidutsläpp, som den nya bebyggelsen för med sig, kompenseras med skog, minst 245 ha. Detta kan bara ske utanför planområdet. Tätortens möte med landskapet Runt samhället föreslås gröna remsor, av hög eller låg vegetation, som skall bidra till ett skydd mot jordbruksmarken. En del av den nya villabebyggelsen i väster ligger på en hög kulle vilket gör att Bara kommer att synas mer än idag. Genom att den nya bebyggelsen blir enhetlig och följer höjdkurvorna, finns stor möjlighet att Baras västra kant kan integreras på ett bra sätt i landskapet. Genom aktiviteterna på golfbanan och i stråken mellan tätorten och Torup, knyts tätorten samman mer med Torups bokskog. Buller och barriäreffekter Om en ny tvärbana i öst-västlig riktning byggs på Sturups flygplats kommer flygbullret över Bara att öka. Eventuellt flygbuller blir störst i östra Bara, men det är viktigt att påpeka att hela Bara ändå kan komma att bli bullerstört. Den föreslagna bebyggelsen är placerad i väster, som med tanke på flygbuller är bättre än om bebyggelseområden föreslagits i öster. Den nya bebyggelsen genererar biltrafik, som till största delen kommer att gå mot Malmö. Även ur denna synvinkel är det bra att utbyggnaden ligger i väster, då bilbullret inte kommer att störa majoriteten av den befintliga bebyggelsen. I planen föreslås bebyggelse i närheten av Malmövägen vid centrum. Bullerundersökningar inför detaljplaneläggning får avgöra hur nära Malmövägen man kan bygga samt föreslå eventuella skydd och restriktioner. 75

14 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Genom att korsningar över de stora vägarna görs säkrare och cykelvägar byggs till Torup och Klågerup, samt mellan Bara kyrkby och Värbyvägen, minskas barriäreffekterna. Jämställdhet Trygghet och möjlighet att klara vardagen utan bil är några av de faktorer som är särskilt viktiga för kvinnor och barn. Ett genomfört planförslag kommer troligen att öka tryggheten framförallt i centrum och vid tunneln under Värbyvägen. Genom att en busshållplats rekommenderas vid centrum och vid Malmövägen, väster om Skammarpsvägen, kommer tillgängligheten till kollektivtrafik vara ganska god. Förslaget bäddar också för att funktioner samlas i centrum, vilket torde öka bekvämligheten för icke bilburna. Cykelnätet förbättras också. Ekonomiska, ekologiska och visuella konsekvenser av förslaget. Golfbanan kan ge kommundelen ett 100-tal nya arbetstillfällen på sikt. Det kan skapas resurser till att bygga en dagvattendamm samt att återskapa Spångholmsbäckens slingrande lopp. En ströv/ridstig, en cykelväg och en viss upprustning av Värby by kan också komma till stånd. Handeln i Bara centrum bedöms stärkas och intresset att bosätta sig i Bara centrum bör öka, vilket ger förutsättningar för att skapa ett bättre centrum. Spångholmens gård bevaras och fylls med nytt innehåll liksom de tillhörande arbetarbostäderna. Enligt en undersökning av Solheim Cup 2003 i Barsebäck kan en stor golftävling generera upp till 59 miljoner i omsättning varav hälften går tillbaka till samhället i form av skatteintäkter. Ca 50 årsarbeten kan också tillskapas med en enda stor tävling. Torups gård mister däremot en stor del av sin jordbruksmark och en inkomstkälla, vilket kommer att minska arbetstillfällena på gården. Malmö kommun mister arrendeintäkter av ca 1 miljon 1 kronor årligen, pengar som ibland gått till att investera i de kulturhistoriska byggnaderna och rekreationsområdet på Torup. På Torup har det nyligen byggts en ny halmpanna som värmer flera av byggnaderna där. I och med golfbaneetableringen måste en del av halmen köpas in till pannan. Den biologiska mångfalden bör öka genom att landskapet blir mer varierat och mer vatten förs in i området. Den största delen av marken kommer att vara ängsmark, där fler växt- och insektsarter än idag får möjligheter att fortleva. Hur bra golfbanan blir för ekologin, beror till stor del på hur den anläggs och sköts, vilket regleras i kommande detaljplan. Landskapsbilden kommer att påverkas så att den blir mer urbaniserad än tidigare. Intrycket att Bara ligger i enskildhet ute i odlingslandskapet kommer att avta liksom en del av förståelsen för godsets förankring i landskapet. Möjligen kommer landskapet att fortsätta andas av samma exklusivitet och avskildhet som markerna kring Torups gods gör idag. Enligt detaljplaneprogrammet för golfbanan kommer hotell och konferensbyggnaderna att ligga centralt, i en lågpunkt i sydvästra delen av området, visuellt avskilda från Bara tätort, Spångholmens gård och Torups slott. Slottsmiljön kring Torups slott bedöms inte påverkas. Byggnaderna kommer inte att framträda på ett markant sätt från Malmövägen eller Bara tätort. Byggnaderna skall ta intryck från den lokala arkitekturtraditionen, vilket regleras i kommande detaljplan. 1 Muntlig uppgift från Malmö fastighetskontor, hösten

15 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Vägning av befintliga värden och exploateringsintresse De geologiska formationerna i backlandskapet är värdefulla. För att kunna bibehålla värdet av dessa backar, anpassas bebyggelsen till topografin så att inga stora urschaktningar sker. Massförflyttningar inom golfbanan bör vara väl avvägda och viktiga geologiska formationer bevaras. Genom att de ekologiskt värdefulla naturområdena skyddas via detaljplanebestämmelser kan de bibehållas. Naturminnet Bantisteln säkras genom ett stort grönområde runt växtlokalen. Tillgången på strövvägar och strövområden nära tätorten ökar. I den kulturhistoriska utredningen för golfområdet pekar man bl.a. på att markerna länge har varit storskaligt uppodlade och att Torup länge varit landskapets centrum och nav. Man visar på slottsmiljön och föregångaren till det nuvarande slottet, Askebacken, samt de tillhörande arbetarebostäderna. Man berättar också om värdet av den rätlinjiga strukturen kring Spångholmens gård, med allén i det öppna landskapet och dess möte med Malmövägen. Man pekar ut de tre kullarna strax söder om Malmövägen, Värby by och tofterna söder där om. I närheten av Askebacken, i golfområdets sydöstra del finns ett litet område med bevarandevärda tofter. De tre kullarna intill allén i sydvästra hörnet av golfområdet är också kulturhistoriskt intressanta. Ett värdefullt drag hos landskapet är den idag osynliga fastighetsgräns som går mellan Värby bys gamla marker och Torups gods, en fastighetsgräns som varit den samma genom hela historien. Andra bevarandevärda miljöer har ännu inte undersökts lika noggrant som golfområdet t.ex. enskilda hus inom tätorten, Skammarps gård och Bara kyrkby. Tegelbruket och den gamla järnvägssträckningen har också historiskt värde. Av de kulturhistoriska värdena kommer landskapet strax söder om Malmövägen att påverkas mest, då den eventuella bostadsutbyggnaden suddar ut landskapsbilden av rätlinjighet i ett öppet landskap. Allén kommer dock att bevaras och de historiska sambanden kommer att kunna utläsas, särskilt då man håller ett visst avstånd mellan allén och de nya bostäderna. Den nya bebyggelsen avgränsas i söder av de tre kullarna söder om Malmövägen, vilket är kulturhistoriskt motiverat. Kommunen gör avvägningen att det på sikt är naturligt för Bara att växa i söder som planen anger, då det är nära centrum och nära skolområdet. Denna intention har aviserats i olika kommunala planer från det att Bara tätort började utvecklas. Det storskaliga odlingslandskapet på golfområdet förändras så att det blir en öppen gräsmark med urbana inslag. Mer vatten förs in i området. Flera utpekade områden av kulturhistoriskt värde inne på golfområdet undantas från exploatering och skyddas med detaljplanebestämmelser. Gränsen för golfbanan är lagd för att hålla avstånd till slottsmiljön och ej påverka bokskogen. Den historiska gränsen mellan Värby by och Torup har inte kunnat användas som avgränsning för golfområdet, då man från golfens sida vill kunna utnyttja de naturliga höjdskillnaderna som finns i sydöst, så att behovet av massförflyttningar minskar. Naturvårdsintresset (de geologiska formerna) har här vägts mot kulturmiljövärden (den historiska fastighetsgränsen). Man kan eventuellt synliggöra den gamla gränsen med hjälp av landskapselement inne på golfområdet. Detta kan bidra till att öka medvetenheten om gränsen. Slottsmiljön kring Torup är helt avskild från golfbanan. Miljön kring Askebacken avskärmas till viss del av topografin, men kan även avskärmas med hjälp av vegetation på golfområdet. 77

16 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Torups gård som idag arrenderar marken av Malmö kommun kommer att kunna fortleva som jordbruk. Malmö kommun kommer också att fortsätta att ta hand om den kulturhistoriska miljön vid Torups slott 2. Det är kommunens uppfattning att dagens markanvändning med intensivt jordbruk på det tilltänkta golfområdet inte är odelat positivt för kulturmiljön (fornminnen) och naturvården (biologisk mångfald). Detsamma gäller för Spångholmsbäckens uträtade sträckning. Med golfbanan blir landskapet söder om Bara mer varierat än idag. Golfbanans etablering tillför ekonomisk kraft i området, vilken kan möjliggöra ett bevarande av viktiga byggnader och olika naturvårdssatsningar som att anlägga strövstråk och föra tillbaka Spångholmsbäcken till ett meandrande lopp. Kommunen gör bedömningen att golfbanan kan ses som ett nytt skikt i tiden, där det historiska landskapet ändå kan utläsas. De mest tydliga kulturhistoriska spåren, som det öppna landskapet, Spångholmens byggnader och allén bevaras. Miljön i Värby by rustas upp på ett sätt som framhäver byn som ett av Baras historiska centrum, t.ex. genom att gamla stråk mellan byn och bäcken förstärks och att tillgängligheten från Bara tätort och Värby ökar. Eventuella utgrävningar kan bidra till ökad kunskap och stärkt historisk förankring hos befolkningen i Bara. Miljön kring Skammarps gård bevaras genom att ett respektavstånd för ny bebyggelse hålls till gården. Värby by, Bara kyrkby och Skammarp bevaras även genom att arkivarisk kompetens anlitas vid bygglovprövning. Så tillgodoses riksintressena Planområdet berörs av riksintresset för naturvård, kulturmiljövård, för friluftslivet (MB 4:1-2) och luftfarten. Riksintresset för naturvård intill Bara tätort bedöms av kommunen i första hand gälla de geologiska formationerna, men även växtmiljöer, växt- och djurliv. Bebyggelsen i väster anpassas därför efter markens nivåer så att topografin kan utläsas. Inom golfområdet bevaras viktiga geologiska formationer och i övrigt ska massförflyttningar inom golfbanan vara mycket väl avvägda. Naturminnet Bantisteln säkras genom att ett tillräckligt stort grönområde avsätts kring växtlokalen. Andra skyddsvärda naturvärden skyddas vid etableringarna med hjälp av detaljplanebestämmelser. Förslaget ökar tillgången på strövområden och vattenområden nära tätorten. Odlingslandskapet vid Torup hålls öppet, slottsmiljön vid Torup bevaras och jordbruket vid Torup kan fortleva. Spångholmsbäcken får tillbaka sitt meandrande lopp. Flera av de utpekade kulturhistoriskt värdefulla områdena inom golfbaneområdet kommer att bevaras. Den historiska gränsen mellan Värby by och Torup kan synliggöras. Reservområdena söder om Malmövägen avgränsas på ett naturligt sätt i landskapet och de historiska sambanden går att utläsa. Strövstråk i Värby by rustas upp och tillgängligheten ökar från tätorten till Värby by. Eventuella utgrävningar där, kan bidra till ökad kunskap och stärkt historisk förankring hos befolkningen i Bara. Miljön vid Skammarps gård och i Bara kyrkby bevaras. Det är kommunens uppfattning att dagens markanvändning av intensivt jordbruk samt Spångholmsbäckens uträtade sträckning inte är odelat positivt för riksintressenas värden. Utbyggnaden av Bara enligt förslaget bedöms därför vara förenlig med riksintressena för kulturmiljö och naturvård. 2 enligt muntlig uppgift från Malmö fastighetskontor. Hösten

17 Översiktsplanens innebörd och konsekvenser När det gäller riksintresset för område med särskilda hushållningsbestämmelser (MB 4:1-2), vilket populärt kallas riksintresse för rörligt friluftsliv, bedömer kommunen att förslaget inte skadar utan snarare stärker riksintresset. När det gäller riksintresset för luftfart ligger utbyggnadsområdena utanför gränsen för maxbullernivån, men innanför gränsen för hinderfrihet. Hinderfrihet säkras i detaljplaneskedet. 79

18 Förteckning av planunderlag Samrådsförslag till ÖP 2002, Svedala kommun Översiktsplan-90, Svedala kommun Fördjupad översiktsplan, Sturup 1993, Svedala kommun Gällande detaljplaner Fokusgruppernas redovisningar samt skriftliga sammanfattningar från de olika grupperna Minnesanteckningar från medborgarmöten om Fördjupad ÖP i Bara Idéskiss Bara centrum, REBUS Idéskiss A-plus arkitekter Chaterina Fored, Bara centrum presenterad Idéskiss Landskronagruppen, Peter Broberg, Bara centrum presenterad Idéskiss Fåraborg Christina Zoric Persson presenterad Prognos 2004 Svedala kommun Befolkningsprognos Exploateringsprogram , Svedala kommun Förslag till plan för vård och omsorg , Svedala kommun Kulturminnesvårdprogram Gamla Svedala 1990 Grönplan del II reviderad Närrekreation i Svedala kommun nov 2001 Scandiakonsult Naturvårdsprogram Utvärdering av Solheim Cup i golf 2003-ekomoniska effekter och beteenden, marknadsundersökning och analys Resurs AB på uppdrag av Position Skåne AB Bilagor till utställningshandlingen Kulturmiljöutredning inför planerad golfbana mellan Bara tätort och Torups slott Malmö kulturmiljö Reviderad trafikplan Del 2: Bara Remissversion Svedala kommun Tyréns Infrakonsult MKB till detaljplan för Värby 61:1 m fl, PGA golfbana, rev , Ramböll. Minnesanteckningar från möte med räddningstjänsten i Svedala kommun

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 2002 för Klågerup utgör program för detaljplanen.

Fördjupad översiktsplan 2002 för Klågerup utgör program för detaljplanen. 1 2006-04-24 Dnr 04.275 D7194 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Vinninge 4:5 m fl i Klågerup, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun 2012-11-07 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun Bom Dnr.11.925 Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

SVEDALA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 1 Sammanträdesdatum Samrådsmöte Översiktsplan för Svedala kommun 2010-03-15

SVEDALA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 1 Sammanträdesdatum Samrådsmöte Översiktsplan för Svedala kommun 2010-03-15 SVEDALA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 1 Sammanträdesdatum Samrådsmöte Översiktsplan för Svedala kommun 2010-03-15 Plats och tid Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl 19:00 Närvarande Åhörare 13 Medborgare

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD Innehåll Gestaltningsprogram mål och syfte... 2 Bakgrund, förutsättningar... 2 Övergripande gestaltningsidé... 2 Gator, gaturum... 3 Byggnader - placering,

Läs mer

BARA 2005 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR SVEDALA KOMMUN, SKÅNE LÄN

BARA 2005 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR SVEDALA KOMMUN, SKÅNE LÄN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR BARA 2005 SVEDALA KOMMUN, SKÅNE LÄN Upprättad av samhällsbyggnadschef Anna Thott och landskapsarkitekt Christina Zoric Persson Reviderad 2005-03-09 Kommunstyrelsen 2005-03-23

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

MARKANVÄNDNING. Förutsättningar. Förslag/rekommendationer. Konsekvenser

MARKANVÄNDNING. Förutsättningar. Förslag/rekommendationer. Konsekvenser MARKANVÄNDNING Förutsättningar Planområdet består till stora delar av obebyggd mark; skog, öppna beteshagar och strandremsor. I områdets sydöstra del ligger golfbanan som omfattar en stor markyta. Befintliga

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Karaktärsområde II - Framtida utveckling redovisat för Hököpinge, Gessie kyrkby och Gessie villastad inbjudande byar mitt på slätten.

Karaktärsområde II - Framtida utveckling redovisat för Hököpinge, Gessie kyrkby och Gessie villastad inbjudande byar mitt på slätten. Karaktärsområde II - Framtida tveckling redovisat för Hököpinge, och Gessie villastad inbjdande byar mitt på slätten Klagshamn Tygelsjö KARAKTÄRSOMRÅDEN Gessie villastad Hököpinge Vellinge 7 Karaktärsområde

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Detaljplan för Gladö kvarn beslut om utställning

Detaljplan för Gladö kvarn beslut om utställning MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2007/47.31 Dp 24-A-6 1 (5) HANDLÄGGARE Johanna T Wadhstorp 08 535 363 92 Johanna.tullhage-wadhstorp@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan för Gladö

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer