mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010

2 Ordförande Alexander Andrén har ordet 2010 var förändringarnas år! Inte bara vände ekonomin uppåt; många med mig kände även förändringens vingslag på andra sätt: någon öppnade nytt, andra stängde igen, några har skiljt sig och andra har gift sig livet har sin gång. Även i SHR har mycket hänt och vi ser fram emot att få fortsätta arbetet med att utveckla regionen, organisationen och att oförtrutet arbeta vidare med att bearbeta myndigheter, beslutsfattare och opinion. Inte minst visade vårt senaste politikermöte detta och vi har årligen fått mer gehör för våra åsikter. Skillnaderna är dock fortfarande stora mellan politikernas välvilja och myndigheternas tolkningar; regelförenklingar måste till för att entreprenörskapet ska kunna utvecklas och inte drunkna i blanketter och i vissa fall rena absurditeter! Nya medlemmar strömmar in och en av våra främsta uppgifter är att ge våra medlemmar den service och support i arbetsgivarfrågor som vi utlovat. I styrelsen har vi inventerat och utvecklat vårt arbete, samtidigt som vi bidragit till visionsarbetet centralt när det gäller regionernas betydelse. Nu ställs många frågor på sin spets om hur vi på bästa sätt kan utveckla besöksnäringen i Sverige och vilken roll vi, som arbetsgivarorganisation, ska axla i det. I Mellersta har vi en ny regionkommunikatör och ny jurist som arbetar för att på bästa sätt ge stöd och kunskap till gagn för vår bransch och tillsammans med dem hoppas vi ledamöter få ta emot input och feedback från våra medlemmar för att utveckla vidare. Att det ser ut som om vi äntligen får gehör för en jämställd momssats vågar vi väl se som ett tecken på att vi vinner allt större mark och möter viss förståelse från politiker och myndigheter det får tjäna som inspiration till att arbeta vidare! Jag vill på styrelsens uppdrag tacka för det stora förtroendet och ser fram emot ett spännande SHR Mellersta är en av SHR:s fem regionföreningar och omfattar Gotlands, Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt Gästrikedelen av Gävleborgs län. Medlemsantalet växer ständigt och under verksamhetsåret 2010 hade vi 97 företagsinträden. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta 2010

3 Vi som har haft förtroendet Styrelsen Mandat utgår Ordförande: Alexander Andrén, Polhammargruppen & CO 2011 Vice ordförande: Salka Börjeson Eynon, Green Hotel Tällberg 2011 Ordinarie ledamöter: Tomas Thor, Hotel Statt i Katrineholm 2011 Catarina Dedert, Kläppen Ski Resort 2011 Partrik Hanberger, Clarion Hotel Örebro 2012 Susan Norrman, Kohlswa Herrgård i Kolsva 2012 Niklas Sjöblom, Aronsborgs Konferenshotell AB 2012 Johan Larsson, Storstenshöjden i Örebro 2012 Bengt Åxman, Sodexo Västerås 2012 Sekreterare: Jurist: Alexandra Bergenfelt, SHR Lina Fransson, SHR SHR:s centrala styrelse Ordinarie ledamot: Suppleant: Alexander Andrén Salka Börjeson Eynon Valnämnden Ordförande: Ledamöter: Mikael Junger Urban Edberg Christina Åkerblad Mikael Åhrberg Föreningens revisorer Lars Olov Steen, godkänd revisor Ernst & Young Jerk Åkerblad, Tällbergsgården, förtroendevald revisor

4 Styrelsens sammanträden Styrelsen har under 2010 haft åtta protokollförda styrelsemöten som förlagts ute i regionen. Det är styrelsens ambition att i större utsträckning förlägga möten i samband med regionala nätverksträffar. Detta som ett led i styrelsens arbete med att skapa och utvidga nätverk inom regionen som en del av medlemsnyttan. Styrelsen har under året arbetat fram en konkret verksamhetsplan för kommande år. I verksamhetsplanen framgår hur styrelsen skall arbeta och vilka frågor som ska prioriteras. I början av april 2011 åkte SHR Mellerstas styrelse på studieresa till Belgrad. Utöver sammanträde träffade man bland annat Lars Ekberg och Dimitrije Ivanovic från den svenska ambassaden i Belgrad och Dajana Kazazic och Maria Beradovic från Exportrådet samt Jovan Radomir, känd från Delar av SHR Mellerstas styrelse: Patrik Hanberger, Tomas Thor, Salka Börjeson Eynon, Alexander Andrén, Susan Norrman, Niklas Sjöblom, Catarina Dedert och Alexandra Bergenfelt. SVT. Det pågår flera projekt som går ut på att marknadsföra Sverige i Serbien och redan idag finns ett stort internationellt intresse för svensk mat. Detta är en del av många andra, i Landsbygdsdepartementets vision Sverige - det nya matlandet. I projektet ingår bland mycket annat att hålla en workshop i svensk matlagning för kockar runt om i Serbien. Jovan Radomir berättade om sitt pågående projekt, att producera och lansera en kokbok i Sverige med influenser från Balkan. Det gastronomiska arbetet finner inga gränser! Medlemsmöten Under hösten 2010 genomförde SHR Mellersta två större medlemsmöten. Den 5 oktober träffade regionstyrelsen medlemmarna på Gotland vid ett uppskattat möte på Clarion Hotel Wisby. Vid detta möte deltog SHR:s då nytillträdda VD Eva Östling Ollén som informerade om SHR:s utveckling, vision och framtida arbete. De lokala nätverken Gotlands Hotell- och Pensionatsvärdar samt Gotlands Krögarnätverk deltog på mötet och gemensamma frågor diskuterades. Det andra större medlemsmötet ägde rum i Sälen den 7 december. Vid det mötet bjöd SHR Mellerstas styrelse in Visit Sweden som föreläste om destinationsutveckling på regional och lokal nivå. På samma möte informerade SHR Mellerstas förbudsjurist Charlott Aston Brovall om ändringar i kollektivavtalet med fokus på turistsupplementet. Det var ett mycket uppskattat möte som gav direkt hjälp till medlemmarna i juridiska frågor.

5 Utbildningssatsningar Information från SHR - till skolor och utbildningar Både ledamöter och regionansvarig har under året regelbundet varit ute och informerat på gymnasieskolor, KYutbildningar, universitet samt vid arbetsgivardagar och andra liknande sammankomster. Detta har varit mycket uppskattat då behovet av branschinformation är stort. Politikerkontakter Politisk bearbetning är en av SHR Mellerstas mest prioriterade frågor. Politikerkontakter utgör en viktig del av SHR Mellerstas arbete, både på kommunal nivå och på riksdagsnivå. Styrelsens ledamöter träffar både kommunal- och riksdagspolitiker för att informera om besöksnäringen och dess förutsättningar. Den 9 mars arrangerade SHR Mellersta sitt årliga politikermöte på Restaurangakademin i Stockholm. Mötet kombinerades med aktiv matlagning och efterföljande middag. Ett tiotal av regionens riksdagsledamöter deltog under kvällen som var mycket uppskattad bland deltagarna och uppmärksammades i Restauratören. Under mötet lyfte SHR Mellersta aktuella branschfrågor varav den mest framträdande frågan handlade om sänkningen av restaurangmomsen. Styrelsens ledamöter konkretiserade genom berättelser från verkligheten och en kortare grundkurs i restaurangekonomi vikten av att ge ekonomiska förutsättningar. Under kvällen diskuterades också andra viktiga förutsättningar för branschen så som regelförenkling och en utveckling av infrastrukturen. SHR:s VD, Eva Östling Ollén, avslutade kvällen med att bland annat berätta om vikten av att skapa möjligheter för fler att komma in på arbetsmarknaden. Politikermötet den 9 mars på Restaurangakademin. På bilderna, Catrina Dedert, SHR Mellersta, Ann-Britt Åsebol, riksdagsledamot Dalarna, Julius Wallmo, Restaurangakademin, Staffan Danielsson, riksdagsledamot Östergötland, Alexander Andrén, SHR Mellersta, Tomas Thor SHR Mellersta, Salka Börjeson Eynon, SHR Mellersta, Ulf Berg, riksdagsledamot Dalarna och Jessika Vilhelmsson, riksdagsledamot Dalarna.

6 Avtalsrörelsen 2010 Avtal är en stående punkt på SHR Mellerstas dagordning då detta är en av regionstyrelsen prioriterad fråga. Avtalsrörelsen för 2010 resulterade bland annat i att den individuella lönesättningen och lägsta lönenivåerna inte fick samma procentuella höjning som i tidigare avtalsförhandlingar, utan en lägre. Styrelsen ser det viktiga i att i avtalsarbetet ha ett långtgående engagemang och perspektiv för att kunna förändra branschens villkor och utveckling. Vi ser inte bara till kommande avtalsförhandling (som äger rum om ett år) utan även till gången därpå när det gäller strategi, mål och kommunikation. Vi ser med glädje fram emot att samarbeta med vår nya förhandlingschef, Pontus Sjöstrand, som vi passar på att hälsa välkommen till SHR.

7 Resultat och balansräkning RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Årsavgifter/bidrag SHR Kurser Fakturerade kostnader Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Kursmaterial och ledare/fakturerade kostnader Revision och konsultation Administration Resor och representation Styrelsearvoden inkl soc.avg Styrelsemöten och årsmöten Medlemsmöten och politikermöten Reklam och PR Gåvor Övriga kostnader Bank- och depåavgifter Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Skatt på tidigare års resultat Årets resultat

8 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Aktier i Svensk Turism AB Andelar och värdepapper i andra bolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfodringar Övriga fordrignar Skattefordringar Förutbetalda kostander och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital G Persson fond Understödsfonden Föreningen Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Not 1: Not 2: Finansiella tillgångar Svensk Turism AB; bokfört värde kr (1 000 aktier) SHB Stabil 25; bokfört värde kr, marknadsvärde kr SHB Svenska räntebärande papper; nominellt värde kr, bokfört värde kr Av 2009 års förlust kronor har 97,6% eller kronor minskat Understödsfondens kapital och 2,4% eller kronor minskat Föreningens kapital.

9 Underskrifter

10 Revisionsberättelse

11 Medlemmar den 1 april 2011 & Ett Kök AB 2K Långbers AB 50 Kvadrat Visby AB A & Co i Strängnäs AB AB Apoca AB Fagers Konditori AB Furuviksparken AB Grundstenen unä Lugnet Restaurang & Café AB AB Manek & Bohlin AB Motala Stadshotell AB Nyköpings Restaurang-och Festvåningstjänst AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering AB Rest. Stationsgatan 2 AB Restaurang Normandie Barhanko AB Solbacka Sport & Konferens AB Svartå Herrgård AB Tages Wärdshus AB Tofta Camping AB Utkanten AB Wermlandskällaren AB Vindrutan AB Värdshuset Engelbrekt Active Stay Group AB A-Gruppen AB Albatross AB Alea Baren Alien Mat AB Allmogekulturen i Västerås AB Alma Trading AB Almedalens Hotell & Café AB ALP Konferens & Mässarrangör AB Alpinbutiken i Sälen AB Alséns Hotell AB Alveheim Krog & Catering Amurang Restaurang AB Anna och Ulf på hörnet AB Anna på torget AB Apwfood AB Arenabolaget i Linköping AB Arkösunds Hotell AB Arlöv Park Hotell AB Arne Scherdin AB Aronsborgs Konferenshotell AB Aros Congress Center AB Arvika Kommun Asperman Bygg & Hyr AB A-Team AB Auginchen HB Avesta Hotelldrift AB Avesta kommun Bali Garden Restaurang Zhu Xu Qin Bambino Invest AB Banken Bar & Brasserie AB Bara Vara Coffee Shop i Örebro AB Barkborren Fast Food AB Barken Konferens AB Bar-Restaurant Freden i Karlstad AB Barxaden Restaurang & Pizzeria Beas Hotell AB Bergman-Sandberg HB Bergslagshusets AB Bil & Fritid i Landskrona AB Bilan Home Hotel AB Bissarna Fotboll AB Bjursbergets Camping AB Bjursås Ski Center AB Björnögården AB Björnögården Restaurang Konferens Spa AB BK Bar och Kök AB BK Gränby AB BK Örebro AB BKS Västerås AB Blommenhofs Hotell AB Blomsterhults Matserving AB BNT Berglunds Nöjesfält & Tivoli AB Bolaget i Visby AB Bolinder-Munktell Home Hotel AB Bomans i Trosa AB Bomstad-Badens Camping AB Borlänge kommun Borlänge Värdshus AB Borrwall Gastronomi och Catering AB Bowlaget AB Branäs Bar & Fritid AB Branäs Fritidscenter AB BRF Skogsblomman Brigaden Restaurang AB Brikan Karim Bruket Utile Dulci AB Brunneby Restauranger & Café HB Bryngfjordsbacken / Karlstad Slalomklubb Brynäs Arena AB Brända Bocken AB Bröderna Hassan Restaurang HB Bröderna J & S HB Bröderna Ozeran Restaurang AB Bylund & Svensson AB Byråsen Fritidsområde Stift. Bålsta Gästgivaregård AB Båsenberga SLK Båten i Karlstad AB Bäcka Herrgård AB Bärbar AB Böthe AB C.Y. Man AB Café CAAL AB Café Engel i Ludvika KB Café Jernvägen AB Café Khalili Café Liljenäs AB Café Mässen Ferial KB Café Orangeriet Café Plaza Hageby Centrum AB Cajsas Creativa Catering AB Cajsas Take Away AB Camans Företag Camping & Café Edskens Bad Caravan Club of Sweden Örebrosektionen CariAnnas Restaurang & Catering AB Carlsson Fast Food AB Carpa AB Cassa Forte AB Cator i Ludvika AB Charlotte Rosell China Eva AB Christer Arknell CHS Gillet AB Chun Rui Restaurang AB Church Street Saloon Country & Western AB City Caféet Visby AB City E Hotel i Västerås AB City Hotell i Eskilstuna AB Clavis Hotel s AB Closing KB Collins Logi & Gastronomi HB Coltello Forte HB Comfort Hotel Västerås AB ComMat AB Connect Skavsta AB Conny Arnold Edberg Cosmic Bowl i Kalmar AB CSV Bredsand AB Cykeläventyr Östergötland AB Dahljo Visby AB Daisys Hamburgerbar i Sandviken AB Dala Måltidsservice AB Dala-Floda Värdshus AB Dalasalen Mat & Nöje AB Dalotek AB Dalsjö Golfkrog AB Daniel Söderströms Restaurang AB Daniel W. Gourmetservice AB De Jong Camping & Fritid Deiles Hamburgeri AB Deje Alpina Klubb Deklomp AB Delistudios AB DHE Hotels AB DHE Sportsbar AB Dillqvists Catering & Städ AB Din Krog i Norrköping Restaurang AB Dinners Arboga AB Dinners Ekolskog AB Dinners Gävlebro AB Dinners Östgötaporten AB Ditt Matställe i Karlstad AB Djulöbadets Camping & Stugby

12 Djäknebergets Restaurang AB DLB Continental AB Domnarvsgården AB Dos Santos & Liedström AB Drottning Ulfhild s Restaurang Dufweholms Herrgård AB Durkslaget AB Ebullio Investments AB Edvardsson i Koppom AB Effes Bar & Pizza HB EGCE AB Ekbacken i Torshälla AB Ekblads Fast Food Restaurants Eklundshof AB Ekonomisk förening Kilimanjaro Elias Restaurang & Pub Elisabeth Ingbro Elisabeth Petterssons Krog & Bensin AB Elisabeth Willner Perez AB Engeltofta Restauranger AB Ernst Börje Jörgen Ramberg Eskilstuna kommun Essens AB Eva & Carinas Kök AB Evenemangsspecialisten i Örebro AB Experium AB Fab.Furillen AB Fagersta Brukshotell AB Fagersta Golfklubb Fagersta Mat & Logi AB Fagerudd Konferens AB Falu kommun Fastfood i Mantorp AB Fest & Catering i Eskilstuna AB Festarrangemang i Örebro AB Fhat AB FHP Hotel AB Filial till Transtravel BVBA Belgium Firma Anguli First Camp Karlstad AB Fiskmagasinet i Norrköping AB Fjällis Restauranger i Sälen AB Fjällnäs Resort AB Fjätervålens Skidlift AB Flundran Restaurang AB Flundreviken AB Fogdhyttans Vårdhem AB Folkets Hus i Borlänge Food & Event Sweden AB Fornby Klint Forsbacka Värdshus AB Forshaga kommun Forsling & Östblom Hotels AB Fotic Restauranger AB Frank Fritz Feuker Fredros Gård Frej Hägglund Fridas Kebabbar Fridhems Kursgård AB Friiberghs Herrgård AB Friluftsfrämjandet Friluftsfrämjandets lok.avd i Hallstahammar Fritidsanläggningar Kneippbyn AB Fryksdalens Trädgårdar AB Fryksta Fritids Center AB Fryksås Hotell & Gestgiveri AB Fugu Restaurang AB Fyrishov AB Fyrklöverns Stugby AB För alla sinnens skull AB För. Folkets Hus och Park Fören. Dragbanans Bevarande i Bydalen Föreningen Nyckelhålet på Restaurang Föreningen Stegeborgssgården Föreningen Sölje Camping G.F. Hotell och Konferens AB Gaby Flygrestaurang AB Gastrokrogen i Karlskoga AB Genomfarten AB Gesunda Resort AB Getå Hotell & Konferens AB Gimo Konferenshotell AB Gisela Björklund GL Gastronomi AB GMN i Linköping AB Gopshus Skidbacke /Morastrand AB Gotlands Försvarsutbildningsförbund Gotlands Konferens och Turistservice AB GotlandsResor AB Gourmet and Activities in Kopparberg AB Grand Hotell Elektra AB Grand Hotell Hörnan AB Grangärde Hotell & Konferens AB Green Hotel AB Grill i Söderköping AB Grythyttans Gästgivaregård AB Gräsmarksgården AB Gula Hästen AB Gunnar A. Catering & Restaurang AB Gustaf Wasa Hotell AB Gutegrillen KB Gårdpåeng Gårdsföreningen Vägsjöfors Herrgård Gästgivaren i Dalarna AB Gästrike-Hälsinge Turist AB Göta Kanal Hotell AB Haga Slott AB Hagge Golfrestaurang AB Hakkegård AB Hakonsgården Hotell & Konferens AB Hallengrens Kök & Delikatesser Hallstahammars kommun Hambergs Gourmetservice HB Hammarbybacken AB Hammarskogs Herrgård AB Hammarö Turistcenter AB Hamnkrogen i Herrvik Hansmat AB Hantverksbyn i Rättvik AB Hantverksrestaurangen i Köping AB Harge Fritid AB Harryskompaniet i Gävle AB Harryskompaniet i Karlstad AB Harryskompaniet i Linköping AB Harryskompaniet i Motala AB Harryskompaniet i Norrköping AB Harryskompaniet i Västerås AB Harryskompaniet i Örebro AB Hasselblads Kök AB Havets Källa AB Havsgastro AB HB Bergström o CO HB Eskilns Bad Och Camping HB Sverkesta Gård HE Lind AB Heart Krog & Casino KB Hedemora Fast Food AB Hedemora kommun Hellmanska Gårdens Café AB Hemfjällsstugan AB Hennickehammars Herrgård AB Hercules & Roos Ungdomsstöd AB Hermansson Bowling AB Herrfallet AB Himmelstalunds Fritid AB Hing Fu Restaurang AB HIS Hotell AB Historiska Gårdar i Kolbäck AB Hjelte Restaurang AB HM Mat & Dryck i Sälen AB Hoforsbacken /Friluftsfrämj. Horn Hycklinge If Hornudden i Strängnäs AB Hot Chilli South Asian Kitchen AB Hotel & Restaurang Moskogen AB Hotel 1 i Visby AB Hotel Bügelhof i Sälen AB Hotel Dalecarlia AB Hotel Frykenstrand AB Hotel Kneippen AB Hotel M i Motala AB Hotel Medevi Brunn AB Hotel Norra Vättern AB Hotel Selma Lagerlöf AB Hotel Storfors AB Hotel Wisby AB Hotell & Restaurang i Smedby AB Hotell & Restaurang Lotta & Niklas HB Hotell Ankarboende AB Hotell Arkad AB Hotell Centric AB Hotell Drott i Karlstad AB Hotell Ekoxen AB Hotell Fastigheter i Eskilstuna AB Hotell Gillet i Köping AB Hotell Gute AB Hotell Himlagott i Grängesberg AB Hotell i Bergslagen AB Hotell Klipper i Västerås AB Hotell Klockargården AB

13 Hotell Långbers Fastighets AB Hotell Miskarp AB Hotell Rogge Drift AB Hotell Ryttaren i Hedemora AB Hotell S:t Clemens AB Hotell Statt i Katrineholm AB Hotell Toftagården AB Hotell Älvdalen AB Hotell Örebro Sverige AB Hotellgruppen i Säffle AB Hotell-Pensionat Holmhällar Hansen & Co HB Hotelwest AB Hovfjället AB HPY-Food AB HSL Food AB Hu Skandinavian Restaurang HB Hultman Alm Restaurang AB Hummelsta Bensin AB Hunflen Fritid/Äppelbo Husmannen i Linköping AB Idéköp AB Insjöns Hotell & Restaurang AB Invessen Food AB IOGT-NTO Rörelsens kursgård Saxenborg Italian Bar 1 i Västerås AB J.E.D. Restaurang AB Jansson & Nilsson Restaurang & Konsult AB Jansson s frestelser HB JaTi Restaurang & Konsult AB Je Ma Casino & Partyservice AB JE Subs AB Jeanette Lundin Jenny s Hotell och Restaurang Jernberghska Krog AB Jima Nöje i Gävle AB Jimmy Lennings Restaurang AB Jimsan Grill AB JJ Mat & Catering AB JK Service Partner Josefin Göransdotter AB Josör AB Julita Gourmet AB J-Å Hamréus AB Jägarförbundets Service AB Järnvägens Gatukök & Café i Deje AB K5 Boy s AB Kalmarslunds Friluftsgård AB Kammarboda Gård AB Kanonrock Event AB Kantina catering i Ludvika AB Kapril i Karlstad AB Karlskoga Hotel AB Karlskoga kommun Karlskoga Simförening Karlskoga Wärdshus AB Karlslunds Herrgård AB Karlstad Turistlogi AB Katrinebergs pensionat och kursgård HB Kava-Köping HB KB Aroy Thai-Restaurang i Karlstad Kenneths Oljecenter HB KFH Hotell AB KFUM Kristinehamn Kiblu Kazi Kilsbergen i Örebro AB Kinda Camping AB Kisa Wärdshus & Hotell HB Klackbergsbacken/Norbergs SK Klarago AB Klingas Mat HB Kläppen Ski Resort AB Kläppens Camping i Sälen AB Knäppingen Stadsmuséets Café och Kök AB Kohlswa Herrgård AB Kolmården Service AB Kolmårdens Camping & Stugor AB Kolmårdens Djurpark AB Kompaniet Home Hotel AB Kongrexum AB Korstäppan Hotell & Pensionat AB Kristinehamns kommun Kristoffer & Anki Mat AB Krokstad Camping AB Kronholmen Golf AB Krägga Herrgård AB KSR Visby AB Kulturgastronomen AB Kumla kommun Kungsbergets Fritidsanläggningar AB Kungskvarnen Borgvik Rest & Konferens AB Kungsvägskiosken Kungsängsliljorna Ek för Kungsörstorp Hotell & Konferens AB Kurr i Magen AB Kwan Lam Woki AB Kvarntorpshögen/Kumla Skidförening Kvarterskrogen Asken AB Källaren Bacchus i Norrköping AB Källbukten Sankt Anna Camping Kök Nyström AB Köping Hotelldrift AB Lammet & Grisen i Sälen AB Lannalodge AB LANOR Restaurang AB Lasarettet i Norrköping Café & Shop AB Laszlos Krog i Linköping AB Le Onzieme AB Lebara Restaurang AB Leif Persson Leif Söderlund Försäljnings AB Leksand Gårdscaféet AB Leksand Strand AB Leksands Fritid HB Leksands IF Konferens & Försäljning AB Leksands Pub & Bistro AB Lena på taket AB Letälven Fritid och Fastighet AB Leufstabruk Wärdshus & Konferens AB LG Hamburgeri AB LHC Event AB Liens Camping AB Lindvallen Restauranger AB Linköpings Vandrarhem AB Livingroom AB LK Restaurang AB Loka Brunn Kur & Konferenshotell AB Ludvika Camping (Östansbo IS) Lunedets Camping Karlskoga Kommun Lungsundet Turism AB LV Baren Gävle HB Långbergets Sporthotell AB Läby Handel AB Länsmansgården AB Lövudden AB Lövåsgårdens Fjällhotell AB M&J Matsalar AB Mablin Företagsutveckling AB Magnus Falk Entreprenad AB Malexanders Turism & Fritid HB Malingsbo Camping AB Malmabacken/Malmköpings Alpina Skidklubb Malmköpings Bad & Camping och Fastighetsservice AB Malung-Sälen Turism AB Masesgården AB Mat & Möt1 AB Mat et Nöje AB Mat i Julita AB MatChris AB Matfabriken i Sala AB Matglädje i Staberg AB Mathias Skafferi AB Maticum-Ryberg Restaurang AB Mat-Johan AB Matkonst i Eskilstuna AB Matkonst i Visby HB Matkultur i Säffle AB Matlust Vida Vättern AB Mats & Carina Restaurang AB Mats Jerker Andersson Mauritzberg AB Max i Boländerna AB Max i Gävle AB Max i Linköping AB MAX i Marieberg AB Max i Visby AB MAX i Västerås AB Mehmet & Halit bar och kök HB Micasa Coffee & Kitchen i Vadstena AB Mitt i Byn Tällberg AB Mjellerums Gården AB Mjölby Stadshotell AB MOL AB Molnbyggen Strand AB Mongku AB Monvision AB Mora Hotell AB Moraparken AB Motala Golfrestaurang AB MPP Restaurang och Nöje AB

14 Multisys AB Munkkällaren i Visby AB Målkullan Ann Juhlin i Mora AB MÅMÅ AB Möckelns Bodar Hotell AB Möllers Festservice AB Möllstorps Camping AB Naberghuset AB Night Shift Restarang AB Nils Andersson Butiker AB Nils Hagard Sune Eles NL Mat & Inspiration AB Noors Slott AB Nora Stadshotell AB Nordic Dircom AB Norr om Folkungagatan AB Norrköping Thai Fast Food AB Norrköpings Arena Försäljnings AB Norrköpings Turistgård AB NT Management AB Nya Filbyter Motell AB Nya Gästgivaregården i Tierp AB Nya Hotell AB Solhem Nya Mickes Skafferi AB Nyckelby AB Nyköpings Grill & Gatukök AB Nyköpingshus & Tovastugan Restauranger AB Nås Sockenförening Näringslivssamverkan i Vansbro Ek för. Näsfjället i Sälen AB Näslunds Bensin och Butik i Kumla AB Nöjesfabriken Gjuteriet AB Nöjeshuset i Umeå AB Oasia Fun Dining AB Odalgården AB ODIOS Vandrarhem AB Ofvandals Hovkonditori AB Old Brother Company KB Olssons Restaurang i Värmland AB Ombergs Mat AB On Fook AB Op Martinsson AB Orizzonti Orresta Mat AB Orsa Grönklitt AB OSSESSO AB Ove Johansson Restaurang & Catering AB Ove Öst Paint it black AB Parall AB Parasan HB Park Hotell i Linköping AB Parken Event & Arena AB Parken Zoo i Eskilstuna AB Parkgrillen i Sunne AB Patafritas i Uppsala AB Patong KB Peace & Love AB Pee & Tee AB Pensionat Warfsholms AB Perel AB Petrusgrillen AB Piekart Värdshus Pinnarp Trading AB Pixxon Trading i Noppikoski AB Pizzeria Rimon & Rono HB PJ Behrn Hotell i Örebro AB Plaza Hotell & Restaurang i Karlstad AB Plukab AB Poab Privat Omsorg AB Portieren Norrköping AB Priceless AB Pro Drift AB Pumpkällan AB Punkt & Pricka AB Pålkällan AB Pändel & Johanssons AB QSC Dalarna AB QSC Restauranger AB QSC Uppsala AB Rackstad Slalombacke Radi import och export Raggarö Gård Ramnäs Hotell & Konferens AB Ranita Kök & Bar RAP AB RastPunkt Laxå AB Real Sub Etuna AB Rejmyre Gestgifveri AB Rekarne Plaza AB Restaurang & Café Falkboet AB Restaurang & Café Skånska Lasse AB Restaurang 4:e våningen AB Restaurang AK i Eskilstuna AB Restaurang Balkan AB Restaurang Bistro Oden-Grillen AB Restaurang Blåmesen AB Restaurang Bogaz AB Restaurang Bondbönan Restaurang Brinken AB Restaurang BTO HB Restaurang Camera AB Restaurang China i Gävle AB Restaurang China i Örebro AB Restaurang Dilicato Restaurang Fyrisgården Restaurang Golden Palace i Falun AB Restaurang H C Sälen AB Restaurang Hammarbyrampen KB Restaurang Han Ching AB Restaurang Hantverkaren i Norrköping AB Restaurang Hyttan i Hedemora AB Restaurang Invest i Norrköping AB Restaurang Lagerbladet AB Restaurang Michael Man AB Restaurang Perssons Pojkar AB Restaurang Petit Point Restaurang Pigalle HB Restaurang Pärltuppen AB Restaurang Sjövik HB Restaurang W.George & S.Pradhan AB Restaurang YZ i Örebro AB Restauranginvest Hamlet AB Restaurangkonsult PD AB Restaurang-Mere Restaurante Eduardo AB Restorante Bodega Antonio AB Restoroute AB RFSL Örebro Rimforsa Strand Kurs & Konferens AB Ringarums Bensinstation AB Ristorante Salamis AB Rita Andersson Robert Jörnegren AB Rolf Sture Wretling Romme Alpin AB Romme Restaurang AB Rosalis Deli Drive Aspholmen AB Rosemarie och Alis Deli Järntorget AB Rosengården i Visby AB R-Power AB Rullsands Bad & Camping Rådastrands Camping AB Rättvik Bowling & Krog Rättviksbacken AB S:t Hans Café & Catering AB Saab Bofors Support AB Saffran och Vitlök i Sunne AB Sala kommun Salbohedsbacken/VästerfärneboAIK Saluhallsrestaurangerna i Uppsala AB Samrand & Co AB San Tin Restaurang AB Sandvik Gård AB Sannakroa Motell AB Scandinavian Fine Food AB Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB Seko Kurs och Konferens HB Selahittin Karakas Food AB Selma Spa+ AB Selmas Kök AB Shanghai Palace i Uppsala AB Sifferbo Camping Sikfors Herrgård AB Siljansgården Signe Alm-Keys Siljansnäs Hotell AB Sille Vägkrog Öst AB Sinnenas Sekel AB Sionförsamlingen i Norrköping Restaurang AB Skafferiet Skattmansöådalens förening Ski Sunne AB Skilodge Lindvallen AB SkiStar AB Skonbo AB Skorteby Restaurang & Fritid AB Sleven i Grytan AB Slite Camping AB Slottsbackens Restaurang & Festvåning AB

15 Slottsduvan AB Slottsgården AB Småängens Camping AB Snäck Spa AB Solbacka Gästgiveri AB Sommarvik Fritidscenter AB Sosen Restaurang Bar & Pizzeria HB SOS-Kiosken i Gävle AB Spisrosen i Norrköping AB Sportbaren i Visby AB Sportbaren i Örebro AB Sportbolaget Falu AB SRS Hotell&Konferens AB SSM Kompani AB SSRS Grand Hotel Norrköping AB SSRS Stadshotellet i Västerås AB SSRS Stadshotellet Karlstad AB SSRS Stora Hotellet Stadshotellet Örebro AB ST Varbos Bad & Camping AB Stadshotellet i Arboga AB Stadshotellet i Sandviken AB Stadshotellet i Säter AB Starby Kungsgård AB Stefan Johansson Restaurang AB Stegeborgs Egendom AB Stiftelsen Barnens Dag Stiftelsen Fridhem Stiftelsen Glaskogens Naturreservat Stiftelsen Idre Fjäll Stiftelsen Stiftgården Stiftelsen Stjärnholm Stone Media & Konferens AB Stora Gåsemora Gård AB Stora Hotellet i Nyköping AB Stora Hotellets Restaurang & Nightclub i Linköping AB Stora Rengen Golf AB Storstenshöjden Storsätra Fjällhotel i Grövelsjön AB Storvik Fast Food AB Storängens Camping AB Strand Golf AB Strand Hotel i Visby AB Strandbadets Familjecamping Strandgatan två nöje AB Strandskogens Fritidsanläggning AB Strindeborgs Gästgiveri AB Strömsbergs Säteri & Konferens AB Strömsholms Värdshus AB Stugknuten i Ludvika AB Stångebro Gatukök HB Stångs Magasin AB Stångå City Hotell KB Stångå Mat AB Stöten i Sälen AB Subscandinavia AB Sundbyholms Slott AB Sundängens Camping AB Sunlight Hotel & Conference AB Sunne Turism AB Sunne Vattenland AB Sunnersta Herrgårds Konferens AB Susanne Karlsson Lunchhörnan Svandammen i Uppsala AB SVAR Restaurang AB Sven Olof Svensson Svensken & Dansken HB Svenssons Krogar i Uppsala AB Sysslebäcks Fiskecamping AB Systrarna Svensson i Nora AB Säfsen Resort AB Sälen Bad & Fritid AB Särsta Wärdshus AB Sätra Brunn Hälsobrunn Ek. För Söderberg & Jonasson Restaurang AB Söderfors Bad & Camping Söderköpings Brunn AB Söderköpings Camping & Vandrarhem AB Södertuna Slott drift AB Sörälgens Camping & Fritid AB T & P: s Kök & Bar AB Ta Inn Hotell och Restaurang i Västerås AB Take away i Rättvik AB Talentus Hotel AB Tandådalens Wärdshus AB Tavernan i Uppsala AB Team Hellsing AB Tellus Emils Kök AB Terrific Burger AB Terrinen AB Thai Village Restaurang i Uppsala AB Tingshuset i Borensberg AB Toffes AB Tofta Strandpensionat AB Tolvsbo Kultur och Konferensgård AB Tomeloni AB Topeja AB Topeja Event AB Topeja Holding AB Topeja Restaurang AB Tornby Café & Restaurang AB Torpöns Camping AB Trafikcaféer i Bergslagen AB Tram-Ly Restaurang HB Trebekohallen AB Tres M AB Trollkrogen i Gräv AB Trosa Alpina Klubb Trosa Havsbad AB Trosa Sjökrog AB Trosa Stadshotell AB Trängbo Camping Trösta Gästgiveri Tällbergsgården AB Uddeholms Hotell AB Ulla Signe Marianne Lundgren Ultunarestauranten AB Ulvhälls Herrgård AB UnoInn Uppdrag Kaija Carlsson AB Uppsala Innebandyallians Uppsala kommun Uppsala Konsert & Kongress AB Uppsala Lägenhetshotell AB Uskavigårdens Gårdsförening Uvbergsbacken/Norrbärke Skidkl Alpin Vadstena Klosterhotell AB Wahlbecks Restaurang Valfjället Skicenter AB Wallins Matsalar AB Valsaren AB Van Hams Camping Tiveden HB Wanbo Herrgård AB Wasam AB WBH i Virsbo Vegagården AB WeHa AB Vengo AB Wennberg Family Business AB WG Hotelldrift AB Vietnam House AB Viking Hereford Beef AB Vildmarkshotellet i Kolmården AB Villa Anna AB Vilsta Sporthotell Eskilstuna AB Win Qvan HB Winn Hotels AB Winn Hotels Falun AB Winn Hotels Gävle AB Winn Hotels Högbo Brukshotell AB Winn Hotels Uppsala AB VIP Restaurang & Nattklubb Uppsala AB Visby crêperie & logi AB Wobbler Lounge AB Vogt s Hotell & Restaurang AB Wongaim Thaifood AB Wreta Gård AB Väderstads Central Krog AB Värdshuset Flottaren AB Wärdshuset Gammel Tammen AB Wärdshuset i Gamla Linköping AB Värdshuset Lindgården L G Lindqvist Värdshuset Löfstad Slott AB Värdshuset Toria AB Värdshuset Tvällen HB Värmlands Aptit Bar & Bistro Värmlands Vildmarksarrangör VIV AB Värmlands-Rasta AB Västerdala Turism AB Västerås stad Xu & Gu Restaurang AB Y & L i Linköping AB Yxbacken Norrköpings Skidkl. Yxnerums Kurs-Naturgård AB Yxningens Camping AB Z Gastronomi AB Zekeriye Demirci Åda Golf & Country Club AB Åkerblads i Tällberg AB Åkrögarna AB

16 Åminne Fritidsanläggning AB Årjängs Slalombacke Åsengården Åtvidaberg Golf Resort AB Älvdalens Camping AB Älvdalens kommun Älvkarleby Lax och Vilt AB Ängskärs Havscamping Ögir - Mat & Musik AB Örebro Fritidscenter AB Örebro Rondellen AB Örebro Studentkår Österby Simbadsförening ÖSF Östgöta Kök i Norrköping AB Östgöta Städ AB Özel & Özgün AB

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2009 Ordförande har ordet I skrivande stund ångar Motala Ström utanför i 23 minusgrader och det är vinter i Sverige

Läs mer

Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012

Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012 Visita Mellersta Verksamhetsberättelse 2012 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 7627400 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 629400 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 352500 Tullgatan 27, 831 35 Östersund T +46

Läs mer

Ordförande har ordet. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta

Ordförande har ordet. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2007 Ordförande har ordet 2007 har varit ett händelserikt år! Jag tänker exempelvis på vår avtalsförhandling, den utlovade

Läs mer

Medlemsantalet växer ständigt och under 2008 hade vi 104 inträden att jämföra med förra årets 89.

Medlemsantalet växer ständigt och under 2008 hade vi 104 inträden att jämföra med förra årets 89. Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande har ordet 2008 var ett minst sagt innehållsrikt år! Allt tydde på att 2008 skulle bli ännu ett rekordår.

Läs mer

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006 Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006 mellersta VB 2006.indd 1 2007-04-13 16:06:18 Ordförande har ordet För hundra år sedan träffades driftiga människor i vår

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

Ordförande har ordet. Jag vill på styrelsens vägnar tacka för förtroendet under det gångna året och ser fram emot ett bra 2012.

Ordförande har ordet. Jag vill på styrelsens vägnar tacka för förtroendet under det gångna året och ser fram emot ett bra 2012. 2 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 4 Vi som har haft förtroendet 5 Om föreningen 6 Förändringar under året 6 Styrelsens sammanträden 6 Verksamhetsplan 6 Medlemsmöten 7 Utbildningssatsningar 7

Läs mer

Region Anläggning Stjärnor Webbplats Tel

Region Anläggning Stjärnor Webbplats Tel Region Anläggning Stjärnor Webbplats Tel Blekinge K2 Halens Camping Blekinge 3 www.camping.se/k2 0454-402 30 K3 Tredenborgs Camping 4 www.camping.se/k3 0456-121 16 K4 Norje Boke Camping 4 www.camping.se/k4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015. Visit Nyköping-Oxelösund ekonomisk förening. Org nr: 769605-5453 Verksamhetsåret 2015-01-01-2015-12-31

Verksamhetsberättelse 2015. Visit Nyköping-Oxelösund ekonomisk förening. Org nr: 769605-5453 Verksamhetsåret 2015-01-01-2015-12-31 Verksamhetsberättelse 2015 Visit Nyköping-Oxelösund ekonomisk förening Org nr: 769605-5453 Verksamhetsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen Styrelsen har bestått av Wessberg, Robert, Ordinarie ledamot,

Läs mer

Bilaga 1 Diarie nr: 3.2.2-2015-1877. TMP i Uppsala AB Funbo Broby Uppsala 189,00 kr 83. Utslussen Asylboende Fredriksberg Ludvika 194,00 kr 92

Bilaga 1 Diarie nr: 3.2.2-2015-1877. TMP i Uppsala AB Funbo Broby Uppsala 189,00 kr 83. Utslussen Asylboende Fredriksberg Ludvika 194,00 kr 92 Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 4 Mitt Boendeform 1 med självhushåll grundutförande 1 Scandset Holding Ab Campus Park Vågbro Söderhamn 175,00 kr 200 2 Håkan Larsson Bilkonsult AB Tierp

Läs mer

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens.

Ovanåkers kommun. Rättviks kommun. Ockelbo kommun Mora kommun. Borlänge kommun. Karta 7. Säters. kommun. Karta 6. Smedjebackens. 460000 480000 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 Nordanstigs Härjedalens Karta 1 6750000 6740000 Karta 3 6710000 Karta 13 Karta 7 Hedemora Säters Tierps Karta 10 Smedjebackens Karta

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar 16 Konferensanläggningar Konferensavtalen är rangordnade inom de olika områdena och typ av anläggning enligt nedan. Det är en rangordning för endagars konferenser och en annan för flerdagars konferenser.

Läs mer

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels Priser gällande avtalsår 2012 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms, LRA Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Valuta Rumstyp Avtalspris Kommentar Sverige Arlandastad

Läs mer

Årets klassificering: Sverige har fått ännu en 5-stjärnig campingplats

Årets klassificering: Sverige har fått ännu en 5-stjärnig campingplats Pressmeddelande 2016-06-10 Årets klassificering: Sverige har fått ännu en 5-stjärnig campingplats Sveriges campingplatser har fått sina anläggningar klassificerade och landets campingälskare kan glädja

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (7) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om smittförklaring med anledning

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

branschrapport 2015/2016

branschrapport 2015/2016 branschrapport 2015/2016 HeJ! 2016 ett bra år för branschen Titti Rodling, VD 2015/2016 blev ett nytt rekordår för många av våra svenska skidanläggningar. Våra medlemmar omsätter alltmer och fortsätter

Läs mer

Från/till Till/från Var ingår bussresan? Leksand stn Dingtuna stn Buss ingår i Leksand och Dingtuna tätort Leksand stn Frövi stn Buss ingår i Leksand

Från/till Till/från Var ingår bussresan? Leksand stn Dingtuna stn Buss ingår i Leksand och Dingtuna tätort Leksand stn Frövi stn Buss ingår i Leksand Från/till Till/från Var ingår bussresan? Leksand stn Dingtuna stn Buss ingår i Leksand och Dingtuna tätort Leksand stn Frövi stn Buss ingår i Leksand och Frövi tätort Leksand stn Gävle C Buss ingår i Leksand

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN XXXX-XXXX Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Avropsberättigade parter - Beläggningsarbeten 2015 OMGÅNG 3

Avropsberättigade parter - Beläggningsarbeten 2015 OMGÅNG 3 Avropsberättigade parter - Beläggningsarbeten 2015 OMGÅNG 3 Statusorsak Organisation Org.nr Stad Kommun Kommunnr. Avropsberättigad Eskilstuna Energi och Miljö AB 556458-1907 ESKILSTUNA Eskilstuna 0484

Läs mer

Vi lägger ytterligare ett rekordår bakom oss. Nöjda och stolta men framför allt inspirerade och taggade att möta framtiden.

Vi lägger ytterligare ett rekordår bakom oss. Nöjda och stolta men framför allt inspirerade och taggade att möta framtiden. HEJ! 2017 fortsatt uppåt Vi lägger ytterligare ett rekordår bakom oss. Nöjda och stolta men framför allt inspirerade och taggade att möta framtiden. 2016/2017 blev återigen ett nytt starkt år för många

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Brandvakten Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer

Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer Officiell resultatlista Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer Nr Namn/Anmälare Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final 1 7 Jonas Hällbom Strängnäs AMS Saab 99 7 3 7 17 A 1:a B-final 2 50 Perra Andersson

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65

MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65 MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65 www.msvgolfserier.se org.nr: 802 435-6837 Verksamhetsberättelse för år 2013 Mellansvenska Veteranserien H65 är en frivillig och ideell sammanslutning av golfklubbar i Södermanlands,

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

MÖTEN & SÅNT svenska byggnads arbetareförbundet, 106 32 stockholm besöksadress: hagagatan 2, stockholm, tel: 08-728 48 00 Avd 2, Byggnads Södra Skåne Scheelegatan 27, Malmö Tfn 040-669 78 00 Fax 040-97

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING HELSINGBORGSHUS

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x x SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Däckvagnen, 023-661 45 00 Plutonvägen1 Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef

Läs mer

In 2013.1202 BKS BMB 72 Ovårdade tomter, sammanställning 2011-2012, Bergslagens miljö- och byggnämnd

In 2013.1202 BKS BMB 72 Ovårdade tomter, sammanställning 2011-2012, Bergslagens miljö- och byggnämnd MEDDELANDEN (händelser) Beredande kommunstyrelsen 2013-05-20 Sida 1 (1) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In 2013.1202

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Visita Mellersta. verksamhetsberättelse 2013

Visita Mellersta. verksamhetsberättelse 2013 Visita Mellersta verksamhetsberättelse 2013 Ordförande har ordet Om man fick välja. Så skulle det vara lite enklare att driva företag i vår bransch. Om man fick välja skulle det kosta lite mindre att anställa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Mitt tredje år som ordförande för SHR Norrland är avslutat.

Mitt tredje år som ordförande för SHR Norrland är avslutat. SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande har ordet Mitt tredje år som ordförande för SHR Norrland är avslutat. Året som gått har bjudit på mycket nedsättningen av sociala avgifterna för ungdomar

Läs mer

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack.

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack. Patr Namn Klass Förening Starttid 9 Andreas Johansson C2 Eskilstuna Handeldvapenförening 09:04 25 Andreas Johansson B2 Eskilstuna Handeldvapenförening 11:12 39 Andreas Johansson A2 Eskilstuna Handeldvapenförening

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

HRF Förmedling. Vill du veta vad ditt företag är värt? Ring oss Funderar du på att sälja din verksamhet?

HRF Förmedling. Vill du veta vad ditt företag är värt? Ring oss Funderar du på att sälja din verksamhet? Sveriges ledande företagsmäklare med 30 års erfarenhet! 2016 Vill du veta vad ditt företag är värt? Ring oss 019-10 18 28 Funderar du på att sälja din verksamhet? - Hör av dig till oss om du vill sälja

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x x SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Däckvagnen, 023-661 45 00 Plutonvägen1 Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VISITA MELLERSTA. Verksamhetsberättelse 2015

VISITA MELLERSTA. Verksamhetsberättelse 2015 VISITA MELLERSTA Verksamhetsberättelse 2015 ORDFÖRANDE HAR ORDET 2015 var ett på många sätt dramatiskt år, både i vårt land och i hela vår omvärld. Ingen av oss har väl lämnats oberörda av de omvälvningar

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsberättelse 2010 Norrlands Hotell och Restaurangföretagares Förening

Årsberättelse 2010 Norrlands Hotell och Restaurangföretagares Förening Årsberättelse 2010 Norrlands Hotell och Restaurangföretagares Förening Årsberättelse 2010 Norrlands Hotell- och Restaurangföretagares Förening Organisationsnummer: 888800-0893 Ordföranden har ordet Mitt

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Kniptjärns Rally Sprint SMK Dala Falun

Kniptjärns Rally Sprint SMK Dala Falun STARTLISTA Nr. Klass Förare / Kartläsare Klubb Bil / Anmälare 6 Pär Hedlöf SMK Dala Falun Opel Ascona Åke Eriksson 6 Johan Eriksson Stefan Gustavsson Opel Kadett GSI 6v 6 Tomas Pettersson Ford Escort 6

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Mälarblick lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. Verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Årsmöte Dis-Bergslagen

Årsmöte Dis-Bergslagen Årsmöte Dis-Bergslagen Söndagen den 28 februari 2010 kl. 14.00 Culturen, Västerås. Förslag till dagordning: 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två personer, tillika

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer