mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010

2 Ordförande Alexander Andrén har ordet 2010 var förändringarnas år! Inte bara vände ekonomin uppåt; många med mig kände även förändringens vingslag på andra sätt: någon öppnade nytt, andra stängde igen, några har skiljt sig och andra har gift sig livet har sin gång. Även i SHR har mycket hänt och vi ser fram emot att få fortsätta arbetet med att utveckla regionen, organisationen och att oförtrutet arbeta vidare med att bearbeta myndigheter, beslutsfattare och opinion. Inte minst visade vårt senaste politikermöte detta och vi har årligen fått mer gehör för våra åsikter. Skillnaderna är dock fortfarande stora mellan politikernas välvilja och myndigheternas tolkningar; regelförenklingar måste till för att entreprenörskapet ska kunna utvecklas och inte drunkna i blanketter och i vissa fall rena absurditeter! Nya medlemmar strömmar in och en av våra främsta uppgifter är att ge våra medlemmar den service och support i arbetsgivarfrågor som vi utlovat. I styrelsen har vi inventerat och utvecklat vårt arbete, samtidigt som vi bidragit till visionsarbetet centralt när det gäller regionernas betydelse. Nu ställs många frågor på sin spets om hur vi på bästa sätt kan utveckla besöksnäringen i Sverige och vilken roll vi, som arbetsgivarorganisation, ska axla i det. I Mellersta har vi en ny regionkommunikatör och ny jurist som arbetar för att på bästa sätt ge stöd och kunskap till gagn för vår bransch och tillsammans med dem hoppas vi ledamöter få ta emot input och feedback från våra medlemmar för att utveckla vidare. Att det ser ut som om vi äntligen får gehör för en jämställd momssats vågar vi väl se som ett tecken på att vi vinner allt större mark och möter viss förståelse från politiker och myndigheter det får tjäna som inspiration till att arbeta vidare! Jag vill på styrelsens uppdrag tacka för det stora förtroendet och ser fram emot ett spännande SHR Mellersta är en av SHR:s fem regionföreningar och omfattar Gotlands, Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt Gästrikedelen av Gävleborgs län. Medlemsantalet växer ständigt och under verksamhetsåret 2010 hade vi 97 företagsinträden. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta 2010

3 Vi som har haft förtroendet Styrelsen Mandat utgår Ordförande: Alexander Andrén, Polhammargruppen & CO 2011 Vice ordförande: Salka Börjeson Eynon, Green Hotel Tällberg 2011 Ordinarie ledamöter: Tomas Thor, Hotel Statt i Katrineholm 2011 Catarina Dedert, Kläppen Ski Resort 2011 Partrik Hanberger, Clarion Hotel Örebro 2012 Susan Norrman, Kohlswa Herrgård i Kolsva 2012 Niklas Sjöblom, Aronsborgs Konferenshotell AB 2012 Johan Larsson, Storstenshöjden i Örebro 2012 Bengt Åxman, Sodexo Västerås 2012 Sekreterare: Jurist: Alexandra Bergenfelt, SHR Lina Fransson, SHR SHR:s centrala styrelse Ordinarie ledamot: Suppleant: Alexander Andrén Salka Börjeson Eynon Valnämnden Ordförande: Ledamöter: Mikael Junger Urban Edberg Christina Åkerblad Mikael Åhrberg Föreningens revisorer Lars Olov Steen, godkänd revisor Ernst & Young Jerk Åkerblad, Tällbergsgården, förtroendevald revisor

4 Styrelsens sammanträden Styrelsen har under 2010 haft åtta protokollförda styrelsemöten som förlagts ute i regionen. Det är styrelsens ambition att i större utsträckning förlägga möten i samband med regionala nätverksträffar. Detta som ett led i styrelsens arbete med att skapa och utvidga nätverk inom regionen som en del av medlemsnyttan. Styrelsen har under året arbetat fram en konkret verksamhetsplan för kommande år. I verksamhetsplanen framgår hur styrelsen skall arbeta och vilka frågor som ska prioriteras. I början av april 2011 åkte SHR Mellerstas styrelse på studieresa till Belgrad. Utöver sammanträde träffade man bland annat Lars Ekberg och Dimitrije Ivanovic från den svenska ambassaden i Belgrad och Dajana Kazazic och Maria Beradovic från Exportrådet samt Jovan Radomir, känd från Delar av SHR Mellerstas styrelse: Patrik Hanberger, Tomas Thor, Salka Börjeson Eynon, Alexander Andrén, Susan Norrman, Niklas Sjöblom, Catarina Dedert och Alexandra Bergenfelt. SVT. Det pågår flera projekt som går ut på att marknadsföra Sverige i Serbien och redan idag finns ett stort internationellt intresse för svensk mat. Detta är en del av många andra, i Landsbygdsdepartementets vision Sverige - det nya matlandet. I projektet ingår bland mycket annat att hålla en workshop i svensk matlagning för kockar runt om i Serbien. Jovan Radomir berättade om sitt pågående projekt, att producera och lansera en kokbok i Sverige med influenser från Balkan. Det gastronomiska arbetet finner inga gränser! Medlemsmöten Under hösten 2010 genomförde SHR Mellersta två större medlemsmöten. Den 5 oktober träffade regionstyrelsen medlemmarna på Gotland vid ett uppskattat möte på Clarion Hotel Wisby. Vid detta möte deltog SHR:s då nytillträdda VD Eva Östling Ollén som informerade om SHR:s utveckling, vision och framtida arbete. De lokala nätverken Gotlands Hotell- och Pensionatsvärdar samt Gotlands Krögarnätverk deltog på mötet och gemensamma frågor diskuterades. Det andra större medlemsmötet ägde rum i Sälen den 7 december. Vid det mötet bjöd SHR Mellerstas styrelse in Visit Sweden som föreläste om destinationsutveckling på regional och lokal nivå. På samma möte informerade SHR Mellerstas förbudsjurist Charlott Aston Brovall om ändringar i kollektivavtalet med fokus på turistsupplementet. Det var ett mycket uppskattat möte som gav direkt hjälp till medlemmarna i juridiska frågor.

5 Utbildningssatsningar Information från SHR - till skolor och utbildningar Både ledamöter och regionansvarig har under året regelbundet varit ute och informerat på gymnasieskolor, KYutbildningar, universitet samt vid arbetsgivardagar och andra liknande sammankomster. Detta har varit mycket uppskattat då behovet av branschinformation är stort. Politikerkontakter Politisk bearbetning är en av SHR Mellerstas mest prioriterade frågor. Politikerkontakter utgör en viktig del av SHR Mellerstas arbete, både på kommunal nivå och på riksdagsnivå. Styrelsens ledamöter träffar både kommunal- och riksdagspolitiker för att informera om besöksnäringen och dess förutsättningar. Den 9 mars arrangerade SHR Mellersta sitt årliga politikermöte på Restaurangakademin i Stockholm. Mötet kombinerades med aktiv matlagning och efterföljande middag. Ett tiotal av regionens riksdagsledamöter deltog under kvällen som var mycket uppskattad bland deltagarna och uppmärksammades i Restauratören. Under mötet lyfte SHR Mellersta aktuella branschfrågor varav den mest framträdande frågan handlade om sänkningen av restaurangmomsen. Styrelsens ledamöter konkretiserade genom berättelser från verkligheten och en kortare grundkurs i restaurangekonomi vikten av att ge ekonomiska förutsättningar. Under kvällen diskuterades också andra viktiga förutsättningar för branschen så som regelförenkling och en utveckling av infrastrukturen. SHR:s VD, Eva Östling Ollén, avslutade kvällen med att bland annat berätta om vikten av att skapa möjligheter för fler att komma in på arbetsmarknaden. Politikermötet den 9 mars på Restaurangakademin. På bilderna, Catrina Dedert, SHR Mellersta, Ann-Britt Åsebol, riksdagsledamot Dalarna, Julius Wallmo, Restaurangakademin, Staffan Danielsson, riksdagsledamot Östergötland, Alexander Andrén, SHR Mellersta, Tomas Thor SHR Mellersta, Salka Börjeson Eynon, SHR Mellersta, Ulf Berg, riksdagsledamot Dalarna och Jessika Vilhelmsson, riksdagsledamot Dalarna.

6 Avtalsrörelsen 2010 Avtal är en stående punkt på SHR Mellerstas dagordning då detta är en av regionstyrelsen prioriterad fråga. Avtalsrörelsen för 2010 resulterade bland annat i att den individuella lönesättningen och lägsta lönenivåerna inte fick samma procentuella höjning som i tidigare avtalsförhandlingar, utan en lägre. Styrelsen ser det viktiga i att i avtalsarbetet ha ett långtgående engagemang och perspektiv för att kunna förändra branschens villkor och utveckling. Vi ser inte bara till kommande avtalsförhandling (som äger rum om ett år) utan även till gången därpå när det gäller strategi, mål och kommunikation. Vi ser med glädje fram emot att samarbeta med vår nya förhandlingschef, Pontus Sjöstrand, som vi passar på att hälsa välkommen till SHR.

7 Resultat och balansräkning RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Årsavgifter/bidrag SHR Kurser Fakturerade kostnader Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Kursmaterial och ledare/fakturerade kostnader Revision och konsultation Administration Resor och representation Styrelsearvoden inkl soc.avg Styrelsemöten och årsmöten Medlemsmöten och politikermöten Reklam och PR Gåvor Övriga kostnader Bank- och depåavgifter Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Skatt på tidigare års resultat Årets resultat

8 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Aktier i Svensk Turism AB Andelar och värdepapper i andra bolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfodringar Övriga fordrignar Skattefordringar Förutbetalda kostander och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital G Persson fond Understödsfonden Föreningen Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Not 1: Not 2: Finansiella tillgångar Svensk Turism AB; bokfört värde kr (1 000 aktier) SHB Stabil 25; bokfört värde kr, marknadsvärde kr SHB Svenska räntebärande papper; nominellt värde kr, bokfört värde kr Av 2009 års förlust kronor har 97,6% eller kronor minskat Understödsfondens kapital och 2,4% eller kronor minskat Föreningens kapital.

9 Underskrifter

10 Revisionsberättelse

11 Medlemmar den 1 april 2011 & Ett Kök AB 2K Långbers AB 50 Kvadrat Visby AB A & Co i Strängnäs AB AB Apoca AB Fagers Konditori AB Furuviksparken AB Grundstenen unä Lugnet Restaurang & Café AB AB Manek & Bohlin AB Motala Stadshotell AB Nyköpings Restaurang-och Festvåningstjänst AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering AB Rest. Stationsgatan 2 AB Restaurang Normandie Barhanko AB Solbacka Sport & Konferens AB Svartå Herrgård AB Tages Wärdshus AB Tofta Camping AB Utkanten AB Wermlandskällaren AB Vindrutan AB Värdshuset Engelbrekt Active Stay Group AB A-Gruppen AB Albatross AB Alea Baren Alien Mat AB Allmogekulturen i Västerås AB Alma Trading AB Almedalens Hotell & Café AB ALP Konferens & Mässarrangör AB Alpinbutiken i Sälen AB Alséns Hotell AB Alveheim Krog & Catering Amurang Restaurang AB Anna och Ulf på hörnet AB Anna på torget AB Apwfood AB Arenabolaget i Linköping AB Arkösunds Hotell AB Arlöv Park Hotell AB Arne Scherdin AB Aronsborgs Konferenshotell AB Aros Congress Center AB Arvika Kommun Asperman Bygg & Hyr AB A-Team AB Auginchen HB Avesta Hotelldrift AB Avesta kommun Bali Garden Restaurang Zhu Xu Qin Bambino Invest AB Banken Bar & Brasserie AB Bara Vara Coffee Shop i Örebro AB Barkborren Fast Food AB Barken Konferens AB Bar-Restaurant Freden i Karlstad AB Barxaden Restaurang & Pizzeria Beas Hotell AB Bergman-Sandberg HB Bergslagshusets AB Bil & Fritid i Landskrona AB Bilan Home Hotel AB Bissarna Fotboll AB Bjursbergets Camping AB Bjursås Ski Center AB Björnögården AB Björnögården Restaurang Konferens Spa AB BK Bar och Kök AB BK Gränby AB BK Örebro AB BKS Västerås AB Blommenhofs Hotell AB Blomsterhults Matserving AB BNT Berglunds Nöjesfält & Tivoli AB Bolaget i Visby AB Bolinder-Munktell Home Hotel AB Bomans i Trosa AB Bomstad-Badens Camping AB Borlänge kommun Borlänge Värdshus AB Borrwall Gastronomi och Catering AB Bowlaget AB Branäs Bar & Fritid AB Branäs Fritidscenter AB BRF Skogsblomman Brigaden Restaurang AB Brikan Karim Bruket Utile Dulci AB Brunneby Restauranger & Café HB Bryngfjordsbacken / Karlstad Slalomklubb Brynäs Arena AB Brända Bocken AB Bröderna Hassan Restaurang HB Bröderna J & S HB Bröderna Ozeran Restaurang AB Bylund & Svensson AB Byråsen Fritidsområde Stift. Bålsta Gästgivaregård AB Båsenberga SLK Båten i Karlstad AB Bäcka Herrgård AB Bärbar AB Böthe AB C.Y. Man AB Café CAAL AB Café Engel i Ludvika KB Café Jernvägen AB Café Khalili Café Liljenäs AB Café Mässen Ferial KB Café Orangeriet Café Plaza Hageby Centrum AB Cajsas Creativa Catering AB Cajsas Take Away AB Camans Företag Camping & Café Edskens Bad Caravan Club of Sweden Örebrosektionen CariAnnas Restaurang & Catering AB Carlsson Fast Food AB Carpa AB Cassa Forte AB Cator i Ludvika AB Charlotte Rosell China Eva AB Christer Arknell CHS Gillet AB Chun Rui Restaurang AB Church Street Saloon Country & Western AB City Caféet Visby AB City E Hotel i Västerås AB City Hotell i Eskilstuna AB Clavis Hotel s AB Closing KB Collins Logi & Gastronomi HB Coltello Forte HB Comfort Hotel Västerås AB ComMat AB Connect Skavsta AB Conny Arnold Edberg Cosmic Bowl i Kalmar AB CSV Bredsand AB Cykeläventyr Östergötland AB Dahljo Visby AB Daisys Hamburgerbar i Sandviken AB Dala Måltidsservice AB Dala-Floda Värdshus AB Dalasalen Mat & Nöje AB Dalotek AB Dalsjö Golfkrog AB Daniel Söderströms Restaurang AB Daniel W. Gourmetservice AB De Jong Camping & Fritid Deiles Hamburgeri AB Deje Alpina Klubb Deklomp AB Delistudios AB DHE Hotels AB DHE Sportsbar AB Dillqvists Catering & Städ AB Din Krog i Norrköping Restaurang AB Dinners Arboga AB Dinners Ekolskog AB Dinners Gävlebro AB Dinners Östgötaporten AB Ditt Matställe i Karlstad AB Djulöbadets Camping & Stugby

12 Djäknebergets Restaurang AB DLB Continental AB Domnarvsgården AB Dos Santos & Liedström AB Drottning Ulfhild s Restaurang Dufweholms Herrgård AB Durkslaget AB Ebullio Investments AB Edvardsson i Koppom AB Effes Bar & Pizza HB EGCE AB Ekbacken i Torshälla AB Ekblads Fast Food Restaurants Eklundshof AB Ekonomisk förening Kilimanjaro Elias Restaurang & Pub Elisabeth Ingbro Elisabeth Petterssons Krog & Bensin AB Elisabeth Willner Perez AB Engeltofta Restauranger AB Ernst Börje Jörgen Ramberg Eskilstuna kommun Essens AB Eva & Carinas Kök AB Evenemangsspecialisten i Örebro AB Experium AB Fab.Furillen AB Fagersta Brukshotell AB Fagersta Golfklubb Fagersta Mat & Logi AB Fagerudd Konferens AB Falu kommun Fastfood i Mantorp AB Fest & Catering i Eskilstuna AB Festarrangemang i Örebro AB Fhat AB FHP Hotel AB Filial till Transtravel BVBA Belgium Firma Anguli First Camp Karlstad AB Fiskmagasinet i Norrköping AB Fjällis Restauranger i Sälen AB Fjällnäs Resort AB Fjätervålens Skidlift AB Flundran Restaurang AB Flundreviken AB Fogdhyttans Vårdhem AB Folkets Hus i Borlänge Food & Event Sweden AB Fornby Klint Forsbacka Värdshus AB Forshaga kommun Forsling & Östblom Hotels AB Fotic Restauranger AB Frank Fritz Feuker Fredros Gård Frej Hägglund Fridas Kebabbar Fridhems Kursgård AB Friiberghs Herrgård AB Friluftsfrämjandet Friluftsfrämjandets lok.avd i Hallstahammar Fritidsanläggningar Kneippbyn AB Fryksdalens Trädgårdar AB Fryksta Fritids Center AB Fryksås Hotell & Gestgiveri AB Fugu Restaurang AB Fyrishov AB Fyrklöverns Stugby AB För alla sinnens skull AB För. Folkets Hus och Park Fören. Dragbanans Bevarande i Bydalen Föreningen Nyckelhålet på Restaurang Föreningen Stegeborgssgården Föreningen Sölje Camping G.F. Hotell och Konferens AB Gaby Flygrestaurang AB Gastrokrogen i Karlskoga AB Genomfarten AB Gesunda Resort AB Getå Hotell & Konferens AB Gimo Konferenshotell AB Gisela Björklund GL Gastronomi AB GMN i Linköping AB Gopshus Skidbacke /Morastrand AB Gotlands Försvarsutbildningsförbund Gotlands Konferens och Turistservice AB GotlandsResor AB Gourmet and Activities in Kopparberg AB Grand Hotell Elektra AB Grand Hotell Hörnan AB Grangärde Hotell & Konferens AB Green Hotel AB Grill i Söderköping AB Grythyttans Gästgivaregård AB Gräsmarksgården AB Gula Hästen AB Gunnar A. Catering & Restaurang AB Gustaf Wasa Hotell AB Gutegrillen KB Gårdpåeng Gårdsföreningen Vägsjöfors Herrgård Gästgivaren i Dalarna AB Gästrike-Hälsinge Turist AB Göta Kanal Hotell AB Haga Slott AB Hagge Golfrestaurang AB Hakkegård AB Hakonsgården Hotell & Konferens AB Hallengrens Kök & Delikatesser Hallstahammars kommun Hambergs Gourmetservice HB Hammarbybacken AB Hammarskogs Herrgård AB Hammarö Turistcenter AB Hamnkrogen i Herrvik Hansmat AB Hantverksbyn i Rättvik AB Hantverksrestaurangen i Köping AB Harge Fritid AB Harryskompaniet i Gävle AB Harryskompaniet i Karlstad AB Harryskompaniet i Linköping AB Harryskompaniet i Motala AB Harryskompaniet i Norrköping AB Harryskompaniet i Västerås AB Harryskompaniet i Örebro AB Hasselblads Kök AB Havets Källa AB Havsgastro AB HB Bergström o CO HB Eskilns Bad Och Camping HB Sverkesta Gård HE Lind AB Heart Krog & Casino KB Hedemora Fast Food AB Hedemora kommun Hellmanska Gårdens Café AB Hemfjällsstugan AB Hennickehammars Herrgård AB Hercules & Roos Ungdomsstöd AB Hermansson Bowling AB Herrfallet AB Himmelstalunds Fritid AB Hing Fu Restaurang AB HIS Hotell AB Historiska Gårdar i Kolbäck AB Hjelte Restaurang AB HM Mat & Dryck i Sälen AB Hoforsbacken /Friluftsfrämj. Horn Hycklinge If Hornudden i Strängnäs AB Hot Chilli South Asian Kitchen AB Hotel & Restaurang Moskogen AB Hotel 1 i Visby AB Hotel Bügelhof i Sälen AB Hotel Dalecarlia AB Hotel Frykenstrand AB Hotel Kneippen AB Hotel M i Motala AB Hotel Medevi Brunn AB Hotel Norra Vättern AB Hotel Selma Lagerlöf AB Hotel Storfors AB Hotel Wisby AB Hotell & Restaurang i Smedby AB Hotell & Restaurang Lotta & Niklas HB Hotell Ankarboende AB Hotell Arkad AB Hotell Centric AB Hotell Drott i Karlstad AB Hotell Ekoxen AB Hotell Fastigheter i Eskilstuna AB Hotell Gillet i Köping AB Hotell Gute AB Hotell Himlagott i Grängesberg AB Hotell i Bergslagen AB Hotell Klipper i Västerås AB Hotell Klockargården AB

13 Hotell Långbers Fastighets AB Hotell Miskarp AB Hotell Rogge Drift AB Hotell Ryttaren i Hedemora AB Hotell S:t Clemens AB Hotell Statt i Katrineholm AB Hotell Toftagården AB Hotell Älvdalen AB Hotell Örebro Sverige AB Hotellgruppen i Säffle AB Hotell-Pensionat Holmhällar Hansen & Co HB Hotelwest AB Hovfjället AB HPY-Food AB HSL Food AB Hu Skandinavian Restaurang HB Hultman Alm Restaurang AB Hummelsta Bensin AB Hunflen Fritid/Äppelbo Husmannen i Linköping AB Idéköp AB Insjöns Hotell & Restaurang AB Invessen Food AB IOGT-NTO Rörelsens kursgård Saxenborg Italian Bar 1 i Västerås AB J.E.D. Restaurang AB Jansson & Nilsson Restaurang & Konsult AB Jansson s frestelser HB JaTi Restaurang & Konsult AB Je Ma Casino & Partyservice AB JE Subs AB Jeanette Lundin Jenny s Hotell och Restaurang Jernberghska Krog AB Jima Nöje i Gävle AB Jimmy Lennings Restaurang AB Jimsan Grill AB JJ Mat & Catering AB JK Service Partner Josefin Göransdotter AB Josör AB Julita Gourmet AB J-Å Hamréus AB Jägarförbundets Service AB Järnvägens Gatukök & Café i Deje AB K5 Boy s AB Kalmarslunds Friluftsgård AB Kammarboda Gård AB Kanonrock Event AB Kantina catering i Ludvika AB Kapril i Karlstad AB Karlskoga Hotel AB Karlskoga kommun Karlskoga Simförening Karlskoga Wärdshus AB Karlslunds Herrgård AB Karlstad Turistlogi AB Katrinebergs pensionat och kursgård HB Kava-Köping HB KB Aroy Thai-Restaurang i Karlstad Kenneths Oljecenter HB KFH Hotell AB KFUM Kristinehamn Kiblu Kazi Kilsbergen i Örebro AB Kinda Camping AB Kisa Wärdshus & Hotell HB Klackbergsbacken/Norbergs SK Klarago AB Klingas Mat HB Kläppen Ski Resort AB Kläppens Camping i Sälen AB Knäppingen Stadsmuséets Café och Kök AB Kohlswa Herrgård AB Kolmården Service AB Kolmårdens Camping & Stugor AB Kolmårdens Djurpark AB Kompaniet Home Hotel AB Kongrexum AB Korstäppan Hotell & Pensionat AB Kristinehamns kommun Kristoffer & Anki Mat AB Krokstad Camping AB Kronholmen Golf AB Krägga Herrgård AB KSR Visby AB Kulturgastronomen AB Kumla kommun Kungsbergets Fritidsanläggningar AB Kungskvarnen Borgvik Rest & Konferens AB Kungsvägskiosken Kungsängsliljorna Ek för Kungsörstorp Hotell & Konferens AB Kurr i Magen AB Kwan Lam Woki AB Kvarntorpshögen/Kumla Skidförening Kvarterskrogen Asken AB Källaren Bacchus i Norrköping AB Källbukten Sankt Anna Camping Kök Nyström AB Köping Hotelldrift AB Lammet & Grisen i Sälen AB Lannalodge AB LANOR Restaurang AB Lasarettet i Norrköping Café & Shop AB Laszlos Krog i Linköping AB Le Onzieme AB Lebara Restaurang AB Leif Persson Leif Söderlund Försäljnings AB Leksand Gårdscaféet AB Leksand Strand AB Leksands Fritid HB Leksands IF Konferens & Försäljning AB Leksands Pub & Bistro AB Lena på taket AB Letälven Fritid och Fastighet AB Leufstabruk Wärdshus & Konferens AB LG Hamburgeri AB LHC Event AB Liens Camping AB Lindvallen Restauranger AB Linköpings Vandrarhem AB Livingroom AB LK Restaurang AB Loka Brunn Kur & Konferenshotell AB Ludvika Camping (Östansbo IS) Lunedets Camping Karlskoga Kommun Lungsundet Turism AB LV Baren Gävle HB Långbergets Sporthotell AB Läby Handel AB Länsmansgården AB Lövudden AB Lövåsgårdens Fjällhotell AB M&J Matsalar AB Mablin Företagsutveckling AB Magnus Falk Entreprenad AB Malexanders Turism & Fritid HB Malingsbo Camping AB Malmabacken/Malmköpings Alpina Skidklubb Malmköpings Bad & Camping och Fastighetsservice AB Malung-Sälen Turism AB Masesgården AB Mat & Möt1 AB Mat et Nöje AB Mat i Julita AB MatChris AB Matfabriken i Sala AB Matglädje i Staberg AB Mathias Skafferi AB Maticum-Ryberg Restaurang AB Mat-Johan AB Matkonst i Eskilstuna AB Matkonst i Visby HB Matkultur i Säffle AB Matlust Vida Vättern AB Mats & Carina Restaurang AB Mats Jerker Andersson Mauritzberg AB Max i Boländerna AB Max i Gävle AB Max i Linköping AB MAX i Marieberg AB Max i Visby AB MAX i Västerås AB Mehmet & Halit bar och kök HB Micasa Coffee & Kitchen i Vadstena AB Mitt i Byn Tällberg AB Mjellerums Gården AB Mjölby Stadshotell AB MOL AB Molnbyggen Strand AB Mongku AB Monvision AB Mora Hotell AB Moraparken AB Motala Golfrestaurang AB MPP Restaurang och Nöje AB

14 Multisys AB Munkkällaren i Visby AB Målkullan Ann Juhlin i Mora AB MÅMÅ AB Möckelns Bodar Hotell AB Möllers Festservice AB Möllstorps Camping AB Naberghuset AB Night Shift Restarang AB Nils Andersson Butiker AB Nils Hagard Sune Eles NL Mat & Inspiration AB Noors Slott AB Nora Stadshotell AB Nordic Dircom AB Norr om Folkungagatan AB Norrköping Thai Fast Food AB Norrköpings Arena Försäljnings AB Norrköpings Turistgård AB NT Management AB Nya Filbyter Motell AB Nya Gästgivaregården i Tierp AB Nya Hotell AB Solhem Nya Mickes Skafferi AB Nyckelby AB Nyköpings Grill & Gatukök AB Nyköpingshus & Tovastugan Restauranger AB Nås Sockenförening Näringslivssamverkan i Vansbro Ek för. Näsfjället i Sälen AB Näslunds Bensin och Butik i Kumla AB Nöjesfabriken Gjuteriet AB Nöjeshuset i Umeå AB Oasia Fun Dining AB Odalgården AB ODIOS Vandrarhem AB Ofvandals Hovkonditori AB Old Brother Company KB Olssons Restaurang i Värmland AB Ombergs Mat AB On Fook AB Op Martinsson AB Orizzonti Orresta Mat AB Orsa Grönklitt AB OSSESSO AB Ove Johansson Restaurang & Catering AB Ove Öst Paint it black AB Parall AB Parasan HB Park Hotell i Linköping AB Parken Event & Arena AB Parken Zoo i Eskilstuna AB Parkgrillen i Sunne AB Patafritas i Uppsala AB Patong KB Peace & Love AB Pee & Tee AB Pensionat Warfsholms AB Perel AB Petrusgrillen AB Piekart Värdshus Pinnarp Trading AB Pixxon Trading i Noppikoski AB Pizzeria Rimon & Rono HB PJ Behrn Hotell i Örebro AB Plaza Hotell & Restaurang i Karlstad AB Plukab AB Poab Privat Omsorg AB Portieren Norrköping AB Priceless AB Pro Drift AB Pumpkällan AB Punkt & Pricka AB Pålkällan AB Pändel & Johanssons AB QSC Dalarna AB QSC Restauranger AB QSC Uppsala AB Rackstad Slalombacke Radi import och export Raggarö Gård Ramnäs Hotell & Konferens AB Ranita Kök & Bar RAP AB RastPunkt Laxå AB Real Sub Etuna AB Rejmyre Gestgifveri AB Rekarne Plaza AB Restaurang & Café Falkboet AB Restaurang & Café Skånska Lasse AB Restaurang 4:e våningen AB Restaurang AK i Eskilstuna AB Restaurang Balkan AB Restaurang Bistro Oden-Grillen AB Restaurang Blåmesen AB Restaurang Bogaz AB Restaurang Bondbönan Restaurang Brinken AB Restaurang BTO HB Restaurang Camera AB Restaurang China i Gävle AB Restaurang China i Örebro AB Restaurang Dilicato Restaurang Fyrisgården Restaurang Golden Palace i Falun AB Restaurang H C Sälen AB Restaurang Hammarbyrampen KB Restaurang Han Ching AB Restaurang Hantverkaren i Norrköping AB Restaurang Hyttan i Hedemora AB Restaurang Invest i Norrköping AB Restaurang Lagerbladet AB Restaurang Michael Man AB Restaurang Perssons Pojkar AB Restaurang Petit Point Restaurang Pigalle HB Restaurang Pärltuppen AB Restaurang Sjövik HB Restaurang W.George & S.Pradhan AB Restaurang YZ i Örebro AB Restauranginvest Hamlet AB Restaurangkonsult PD AB Restaurang-Mere Restaurante Eduardo AB Restorante Bodega Antonio AB Restoroute AB RFSL Örebro Rimforsa Strand Kurs & Konferens AB Ringarums Bensinstation AB Ristorante Salamis AB Rita Andersson Robert Jörnegren AB Rolf Sture Wretling Romme Alpin AB Romme Restaurang AB Rosalis Deli Drive Aspholmen AB Rosemarie och Alis Deli Järntorget AB Rosengården i Visby AB R-Power AB Rullsands Bad & Camping Rådastrands Camping AB Rättvik Bowling & Krog Rättviksbacken AB S:t Hans Café & Catering AB Saab Bofors Support AB Saffran och Vitlök i Sunne AB Sala kommun Salbohedsbacken/VästerfärneboAIK Saluhallsrestaurangerna i Uppsala AB Samrand & Co AB San Tin Restaurang AB Sandvik Gård AB Sannakroa Motell AB Scandinavian Fine Food AB Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB Seko Kurs och Konferens HB Selahittin Karakas Food AB Selma Spa+ AB Selmas Kök AB Shanghai Palace i Uppsala AB Sifferbo Camping Sikfors Herrgård AB Siljansgården Signe Alm-Keys Siljansnäs Hotell AB Sille Vägkrog Öst AB Sinnenas Sekel AB Sionförsamlingen i Norrköping Restaurang AB Skafferiet Skattmansöådalens förening Ski Sunne AB Skilodge Lindvallen AB SkiStar AB Skonbo AB Skorteby Restaurang & Fritid AB Sleven i Grytan AB Slite Camping AB Slottsbackens Restaurang & Festvåning AB

15 Slottsduvan AB Slottsgården AB Småängens Camping AB Snäck Spa AB Solbacka Gästgiveri AB Sommarvik Fritidscenter AB Sosen Restaurang Bar & Pizzeria HB SOS-Kiosken i Gävle AB Spisrosen i Norrköping AB Sportbaren i Visby AB Sportbaren i Örebro AB Sportbolaget Falu AB SRS Hotell&Konferens AB SSM Kompani AB SSRS Grand Hotel Norrköping AB SSRS Stadshotellet i Västerås AB SSRS Stadshotellet Karlstad AB SSRS Stora Hotellet Stadshotellet Örebro AB ST Varbos Bad & Camping AB Stadshotellet i Arboga AB Stadshotellet i Sandviken AB Stadshotellet i Säter AB Starby Kungsgård AB Stefan Johansson Restaurang AB Stegeborgs Egendom AB Stiftelsen Barnens Dag Stiftelsen Fridhem Stiftelsen Glaskogens Naturreservat Stiftelsen Idre Fjäll Stiftelsen Stiftgården Stiftelsen Stjärnholm Stone Media & Konferens AB Stora Gåsemora Gård AB Stora Hotellet i Nyköping AB Stora Hotellets Restaurang & Nightclub i Linköping AB Stora Rengen Golf AB Storstenshöjden Storsätra Fjällhotel i Grövelsjön AB Storvik Fast Food AB Storängens Camping AB Strand Golf AB Strand Hotel i Visby AB Strandbadets Familjecamping Strandgatan två nöje AB Strandskogens Fritidsanläggning AB Strindeborgs Gästgiveri AB Strömsbergs Säteri & Konferens AB Strömsholms Värdshus AB Stugknuten i Ludvika AB Stångebro Gatukök HB Stångs Magasin AB Stångå City Hotell KB Stångå Mat AB Stöten i Sälen AB Subscandinavia AB Sundbyholms Slott AB Sundängens Camping AB Sunlight Hotel & Conference AB Sunne Turism AB Sunne Vattenland AB Sunnersta Herrgårds Konferens AB Susanne Karlsson Lunchhörnan Svandammen i Uppsala AB SVAR Restaurang AB Sven Olof Svensson Svensken & Dansken HB Svenssons Krogar i Uppsala AB Sysslebäcks Fiskecamping AB Systrarna Svensson i Nora AB Säfsen Resort AB Sälen Bad & Fritid AB Särsta Wärdshus AB Sätra Brunn Hälsobrunn Ek. För Söderberg & Jonasson Restaurang AB Söderfors Bad & Camping Söderköpings Brunn AB Söderköpings Camping & Vandrarhem AB Södertuna Slott drift AB Sörälgens Camping & Fritid AB T & P: s Kök & Bar AB Ta Inn Hotell och Restaurang i Västerås AB Take away i Rättvik AB Talentus Hotel AB Tandådalens Wärdshus AB Tavernan i Uppsala AB Team Hellsing AB Tellus Emils Kök AB Terrific Burger AB Terrinen AB Thai Village Restaurang i Uppsala AB Tingshuset i Borensberg AB Toffes AB Tofta Strandpensionat AB Tolvsbo Kultur och Konferensgård AB Tomeloni AB Topeja AB Topeja Event AB Topeja Holding AB Topeja Restaurang AB Tornby Café & Restaurang AB Torpöns Camping AB Trafikcaféer i Bergslagen AB Tram-Ly Restaurang HB Trebekohallen AB Tres M AB Trollkrogen i Gräv AB Trosa Alpina Klubb Trosa Havsbad AB Trosa Sjökrog AB Trosa Stadshotell AB Trängbo Camping Trösta Gästgiveri Tällbergsgården AB Uddeholms Hotell AB Ulla Signe Marianne Lundgren Ultunarestauranten AB Ulvhälls Herrgård AB UnoInn Uppdrag Kaija Carlsson AB Uppsala Innebandyallians Uppsala kommun Uppsala Konsert & Kongress AB Uppsala Lägenhetshotell AB Uskavigårdens Gårdsförening Uvbergsbacken/Norrbärke Skidkl Alpin Vadstena Klosterhotell AB Wahlbecks Restaurang Valfjället Skicenter AB Wallins Matsalar AB Valsaren AB Van Hams Camping Tiveden HB Wanbo Herrgård AB Wasam AB WBH i Virsbo Vegagården AB WeHa AB Vengo AB Wennberg Family Business AB WG Hotelldrift AB Vietnam House AB Viking Hereford Beef AB Vildmarkshotellet i Kolmården AB Villa Anna AB Vilsta Sporthotell Eskilstuna AB Win Qvan HB Winn Hotels AB Winn Hotels Falun AB Winn Hotels Gävle AB Winn Hotels Högbo Brukshotell AB Winn Hotels Uppsala AB VIP Restaurang & Nattklubb Uppsala AB Visby crêperie & logi AB Wobbler Lounge AB Vogt s Hotell & Restaurang AB Wongaim Thaifood AB Wreta Gård AB Väderstads Central Krog AB Värdshuset Flottaren AB Wärdshuset Gammel Tammen AB Wärdshuset i Gamla Linköping AB Värdshuset Lindgården L G Lindqvist Värdshuset Löfstad Slott AB Värdshuset Toria AB Värdshuset Tvällen HB Värmlands Aptit Bar & Bistro Värmlands Vildmarksarrangör VIV AB Värmlands-Rasta AB Västerdala Turism AB Västerås stad Xu & Gu Restaurang AB Y & L i Linköping AB Yxbacken Norrköpings Skidkl. Yxnerums Kurs-Naturgård AB Yxningens Camping AB Z Gastronomi AB Zekeriye Demirci Åda Golf & Country Club AB Åkerblads i Tällberg AB Åkrögarna AB

16 Åminne Fritidsanläggning AB Årjängs Slalombacke Åsengården Åtvidaberg Golf Resort AB Älvdalens Camping AB Älvdalens kommun Älvkarleby Lax och Vilt AB Ängskärs Havscamping Ögir - Mat & Musik AB Örebro Fritidscenter AB Örebro Rondellen AB Örebro Studentkår Österby Simbadsförening ÖSF Östgöta Kök i Norrköping AB Östgöta Städ AB Özel & Özgün AB

Medlemsantalet växer ständigt och under 2008 hade vi 104 inträden att jämföra med förra årets 89.

Medlemsantalet växer ständigt och under 2008 hade vi 104 inträden att jämföra med förra årets 89. Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande har ordet 2008 var ett minst sagt innehållsrikt år! Allt tydde på att 2008 skulle bli ännu ett rekordår.

Läs mer

Ordförande har ordet. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta

Ordförande har ordet. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2007 Ordförande har ordet 2007 har varit ett händelserikt år! Jag tänker exempelvis på vår avtalsförhandling, den utlovade

Läs mer

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006 Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006 mellersta VB 2006.indd 1 2007-04-13 16:06:18 Ordförande har ordet För hundra år sedan träffades driftiga människor i vår

Läs mer

Ordförande har ordet. Jag vill på styrelsens vägnar tacka för förtroendet under det gångna året och ser fram emot ett bra 2012.

Ordförande har ordet. Jag vill på styrelsens vägnar tacka för förtroendet under det gångna året och ser fram emot ett bra 2012. 2 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 4 Vi som har haft förtroendet 5 Om föreningen 6 Förändringar under året 6 Styrelsens sammanträden 6 Verksamhetsplan 6 Medlemsmöten 7 Utbildningssatsningar 7

Läs mer

Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012

Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012 Visita Mellersta Verksamhetsberättelse 2012 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 7627400 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 629400 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 352500 Tullgatan 27, 831 35 Östersund T +46

Läs mer

2008 året det vände. Charlotte Blum Ordförande SHR Stockholm. Foto: Kurt Pettersson

2008 året det vände. Charlotte Blum Ordförande SHR Stockholm. Foto: Kurt Pettersson shr stockholm v e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e 2008 2008 året det vände Många hotell och restauranger gjorde sitt bästa år någonsin 2008, men under sommaren och hösten hopade sig varningstecknen.

Läs mer

V E R K S AM H E TS B E R ÄT T E L S E 2009 SHR STOCKHOLM 1

V E R K S AM H E TS B E R ÄT T E L S E 2009 SHR STOCKHOLM 1 V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2009 SHR STOCKHOLM Vi fortsätter att växa Vi kan se tillbaka på 2009 som ett omvälvande och på många sätt utmanande år. Många är vi som överraskats av utvecklingen

Läs mer

SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2007

SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2007 SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2007 Ordförande har ordet Andra året som ordförande för SHR Norrland är avslutat. Man brukar alltid säga att första året är omtumlande som ny på jobbet. Men i fallet

Läs mer

Med SHR Södra in i framtiden

Med SHR Södra in i framtiden SHR Södras Verksamhetsberättelse 2007 Med SHR Södra in i framtiden När nu ett av våra bästa år i branschen summeras så undrar man lite vad som komma skall. Vi har en stark tillväxt i vår region, det projekteras

Läs mer

SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 ORDFÖRANDE HAR ORDET Vilket fantastiskt år! 21 var året var då den finansiella krisen i Sverige snabbt övergick till rekordartad tillväxt och högkonjunktur. Visst

Läs mer

4 Konferenspoolen. Allt om årets branschmingel. 2007 ett rekordår. fick nya ägare 3. shr stockholm

4 Konferenspoolen. Allt om årets branschmingel. 2007 ett rekordår. fick nya ägare 3. shr stockholm 2007 ett rekordår 3 Allt om årets branschmingel 4 Konferenspoolen fick nya ägare 3 shr stockholm årsredovisning 2007 foto: shr stockholm Ännu ett framgångsrikt år Det var många år sedan hotell- och restaurangbranschens

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2011-2012 Org.nr. 817605-1558 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte måndagen den 4 juni 2011, kl 18.00 i Västerås Golfklubbs

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening NTA Skolutveckling ekonomisk förening c/o Kungl. Vetenskapsakademien Box 50005, 104 05 Stockholm www.ntaskolutveckling.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013 FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BUDGET 2013 REGION ÖST 1 Friluftsfrämjandet har guidat människor till stora och små äventyr i 120 år, ända sedan 1892. Vi älskar friluftsupplevelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

VI MÅSTE FORTSÄTTA KÄMPA FÖR DJUREN!

VI MÅSTE FORTSÄTTA KÄMPA FÖR DJUREN! verksamheten 2009 INNEHÅLL 4 Vilka är vi och vad gör vi? Djurskyddet Sverige är med sina drygt 14 000 medlemmar och 57 anslutna djurskyddsföreningar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. 5 Året

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

ÅRSREDOVISNING 2011 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se ÅRSREDOVISNING 2011 www.rastagroup.se RASTA GROUP AB (publ.) INNEHÅLL Vd har ordet 4 Koncernen och aktien 6 Affärsområde Serviceanläggningar 8 Affärsområde Arenarestauranger 10 Affärsområde Hotell 12 Bolagsstyrning

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Svenska Båtunionen. Verksamhet 2009

Svenska Båtunionen. Verksamhet 2009 Svenska Båtunionen Verksamhet 2009 Svenska Båtunionen En bärkraftig idé En stabil organisation Sverige är ett unikt land för båtliv. Stora skärgårdsområden, långa kuster, 95 000 farbara insjöar och över

Läs mer

PRESSMEDDELANDE WHITE GUIDE 2006 För omedelbar publicering 13 mars 2006

PRESSMEDDELANDE WHITE GUIDE 2006 För omedelbar publicering 13 mars 2006 PRESSMEDDELANDE WHITE GUIDE 2006 För omedelbar publicering 13 mars 2006 Texter och bilder kan hämtas på: www.whiteguide.se/press För mer information: Jan Nilsson 08-505 301 02 / 070-947 90 39 Mikael Mölstad

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer