Verksamhetsredovisning Greppa Näringen 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsredovisning Greppa Näringen 2000"

Transkript

1 Växtavdelningen Miljöskyddsenheten Stina Olofsson, projektledare Verksamhetsredovisning Greppa Näringen 2000 Sammanfattning Under år 2000 startade i Skåne, Halland och Blekinge ett rådgivningsprojekt för att minsak växtnäringsförlusterna inom lantbruket. Målet för år 2000 var i första hand att bygga upp en effektiv organisation, namnge projektet och att förbereda rådgivningen. Rådgivningen förbereddes enligt olika delmål såsom att: genomföra rådgivarutbildningar, sammanställa fakta, ta fram informationsmaterial och konstruera en hemsida Under året upprättades en projektorganisation med projektledare, projektgrupp, styrgrupp och referensgrupp. Projektet fick ett namn och en logotyp. I projektets arbetsgrupp1 utarbetandes rådgivningsmoduler, förbereddes höstens rådgivarutbildningar och det faktamaterial (Uppslagsboken) som ska ingå på projektets kommande hemsida. Arbetsgrupp 2 handlade frågor rörande krav på rådgivare och marknadsföring. Under hösten 2000 ordnades ett antal rådgivarutbildningar. För att ta fram faktaunderlag för rådgivningen, utarbeta rådgivningsmoduler och för och miljönyckeltal, genomfördes ett antal delprojekt under året. 1

2 Innehåll 1. Bakgrund 2. Syfte och mål 3. Organisation och ledning Arbetsgrupper Referensgrupp Projektledning Stryrgrupp Information 4. Delprojekt Gemensamt Kompetensuppbyggnad projekt Länsvis 5. Kursverksamhet 6. Marknadsföring Gemensamt Länsvis 7. Utvärdering och uppföljning 8. Förbrukade medel 2

3 Verksamhetsredovisning 2000 för Greppa näringen 1. Bakgrund Under år 2000 startade i Skåne, Halland och Blekinge ett rådgivningsprojekt inom lantbruket. Anledningen var att rådgivning i två rapporter från Jordbruksverket; 1999:23 och 2000:1, framhålls som ett effektivt sätt att minska jordbrukets nitrat- och fosforläckage och ammoniakavgång till luften. År 2000 användes som ett förberedande år inför rådgivningssatsningen. 2. Syfte och mål Projektet syftar till att förse lantbrukarna med kunskap och verktyg så att kväve- och fosforförlusterna minskar på ett kostnadseffektivt sätt i linje med samhällets mål. Målet för år 2000 var i första hand att bygga upp en effektiv organisation, namnge projektet och att förbereda rådgivningen. Rådgivningen skulle förberedas enligt olika delmål såsom att: genomföra rådgivarutbildningar sammanställa fakta ta fram informationsmaterial konstruera en hemsida 3. Organisation och ledning 3.1 Arbetsgrupper Fr.o.m. årsskiftet 1999/2000 arbetade två arbetsgrupper inom projektet. Arbetsgrupp 1 handlade frågor såsom utarbetandet av s.k. rådgivningsmoduler, vilka beskriver de frågor som ska tas upp under ett rådgivningsbesök, resultatet av rådgivningen och vad som ska dokumenteras från besöket. 25 rådgivningsmoduler konstruerades varav tio valdes ut som möjliga för länsstyrelserna att upphandla inför det första halvåret 2001, bilaga 1. Arbetsgruppen förberedde höstens rådgivarutbildningar och det faktamaterial kallat Uppslagsboken som ska ingå på projektets kommande hemsida. Utformning av informationsfolder och bildmaterial diskuterades i gruppen. Sju protokollförda möten hölls under året. Ordförande i arbetsgruppen var från Jordbruksverket Mats Kvist under 1:a halvåret följt av Stina Olofsson under det andra. Under tidsperioderna mellan arbetsgruppens möten sammanträdde olika undergrupper. Arbetsgruppen utvidgades efterhand och omfattade totalt 13 personer från olika organisationer; Jordbruksverket, länsstyrelserna i Skåne, Halland, Blekinge, LRF, Hushållningssällskapet i Skåne, Skånesemin, Svensk mjölk, SLR, Odling i balans och Optima AB. I Arbetsgrupp 2 behandlades frågor om krav på rådgivare och riktlinjer för ersättning. Fem protokollförda möten hölls under året varav fyra var telefonmöten. Ordförande i gruppen var Evert Jonsson, Jordbruksverket. I arbetsgrupp 2 medverkade representanter från Jordbruksverket, länsstyrelserna i Skåne, Halland, Blekinge, LRF, Hushållningssällskapet i Skåne och Svensk mjölk. 3

4 Arbetsgruppen upplöstes i slutet av oktober efter det att ett förslag till krav på rådgivare och riktlinjer för rådgivningen utarbetats. Krav på rådgivare och genomförande av rådgivningen sammanfördes och antogs som riktlinjer från Jordbruksverket inför länsstyrelsernas upphandling av rådgivningen, bilaga Referensgrupp LRF tog initiativ till två planeringsdagar som hölls på ett konferenshotell utanför Ängelholm januari. Syftet var att skapa en samsyn mellan olika organisationer och företag kring hur arbetet inom projektet ska bedrivas och att identifiera framgångsfaktorer. Mötet resulterade i att en referensgrupp till projektet bildades. Projektets syfte slogs fast: att förse lantbrukarna med kunskap och verktyg så att kväve- och fosforförlusterna minskar på ett kostnadseffektivt sätt i linje med samhällets mål. Långsiktiga och kortsiktiga mål sattes upp, m.m. Referensgruppen sammanträdde ytterligare två gånger under året, i mars och september. Ordförande i referensgruppen var under året Evert Jonsson, Jordbruksverket. I genomsnitt deltog 26 personer per möte och 24 företag och organisationer var under året representerade i referensgruppen. Under mötet i september fastställdes projektets namn Greppa Näringen. 3.3 Projektledning I mitten av maj utsågs en projektledare, Stina Olofsson, vid Jordbruksverkets regionkontor i Alnarp. Den 26 maj bildades en projektledning som vid sidan av projektledaren under året bestått av representanter för länsstyrelserna; Hans Nilsson (Skåne), Arne Joelsson (Halland), Anders Gunnarsson (Blekinge) och som regional representant för LRF, Gustav Skyggeson. Projektledningen började sitt arbete i augusti och hade totalt 8 möten under året varav 6 i form av telefonmöten. I augusti förstärktes regionkontoret i Alnarp då Cecilia Linge tillträdde en tjänst som regional rådgivare. Vid årets sista möte bestämdes att Cecila Linge i fortsättningen är adjungerad vid projektledningens möten. Projektledningen arbetade under hösten främst med att förbereda och genomföra rådgivarutbildningar, föreslå vilka delprojekt som skulle beviljas medel, att samordna upphandlingen av rådgivning och föreslå budget inför år Styrgrupp En styrgrupp till projektet började arbeta i augusti och hade totalt tre möten under hösten varav 2 i form av telefonmöten. Jordbruksverket representerades i styrgruppen av Evert Jonsson (ordförande), Mats Kvist (sekreterare) och LRF av Sören Persson. Länsstyrelserna utsåg Bengt-Olof Svensson (Skåne) till att vara deras förste representant. Därefter kommer representationen att cirkulera mellan länen. Christel Cederberg, utsågs av lantbrukskooperationen som representant för företagen. Projektledaren är adjungerad i styrgruppen. Gruppen behandlade under hösten främst frågor som rör utformningen av rådgivningsmoduler, marknadsföringsplan, budget 2001 och den planerade hemsidan. 3.5 Information En tillfällig hemsida upprättades av Henrik Andersson på länsstyrelsen i Skåne, placerad under länsstyrelsens i Skåne hemsida På hemsidan presenterades projektorganisationen och nyheter. Protokoll från de olika gruppernas möten redovisades på denna hemsida. 4

5 4. Delprojekt 4.1 Gemensamt Ett av projektets viktigaste mål är att förse lantbrukarna med verktyg så att de kan tillämpa de miljöåtgärder som förs fram som effektiva. Ambitionen var att under uppstartsåret 2000 få fram direkt tillämpbara råd tillsammans med bakgrundsfakta som kan användas vid enskild rådgivning och på kurser för lantbrukare. Kompetensuppbyggnad såväl bland rådgivare som bland lantbrukare utgör en viktig del av projektet. Med anledning av detta genomfördes ett antal delprojekt under året som syftade till att förbereda kommande kursverksamhet och rådgivning. Flera av de organisationer som ansökte om medel liksom de som handlade ansökningarna var ovana vid att förbereda denna typ av ärenden. Beslutsgångarna var inte inarbetade och det fanns en osäkerhet om hur mycket medel som behövde reserveras för utvecklingen av hemsidan under hösten. Projektet med att utveckla en hemsida fick dock av olika anledningar senareläggas till år Detta sammantaget innebar att det i flera fall dröjde till relativt sent under hösten innan besked gavs om att medel fanns att tillgå. I vissa fall kunde inte projekten utföras fulls ut under år Genomförda projekt under år 2000 inom Greppa Näringen Aktör Uppdrag Rapportering Produktion av kursmaterial för kurs om utfodringsstrategier för att förbättra N- utnyttjandet i mjölkproduktionen Optima Optima Beskriva problemkomplex och rådgivningsmoduler för mjölkgårdar Vad kan vi uppnå med ändrade utfodringsåtgärder? Litteraturgenomgång och utvecklingsarbete kring miljönyckeltal Litteraturgenomgång vad gäller sambandet mellan mjölkens ureahalt och mjölkkornas kväveeffektivitet. Ta fram referensvärden för utvärdering av miljöåtgärder på mjölkgårdar (Kokboken) Sammanställa ett grundmaterial för foderrådgivare till Uppslagsboken Redovisa sambandet mellan proteintilldelning och ammoniakavgång från gödseln samt åtgärder som minskar ammoniakavgången Redovisa sambandet mellan teknisk utformning av svinstallar och 10/1. Kursprogram, grupparbetsuppgifter, kursvärdering 10/ Beskrivning av problemområden på mjölk/ köttgårdar, 3s. Förslag till 6 rådgivnings-moduler för dessa gårdar samt medverkan i utformning av gemensamma moduler för alla typer av gårdar 10/ Högre kväveeffektivitet i mjölkproduktionen genom ändrad utfodring - vad är möjligt att uppnå? Litteratursammanställning 20s. 10/ Ökad effektivitet vad gäller fosfor i mjölkproduktionen Litteratursammanställning 7s. 10/ Mjölkens ureahalt och mjölkkornas kväveeffektivitet Litteratursammanställning 25s. 10/ Förslag till miljö-nyckeltal med motivering och referens-värden från 7 exempelgårdar; 36 OH-bilder 10/ Näringsflöde i stallet mjölkproduktion. Sambandet utfodring och miljö. Mjölkurea. Bete. Miljötillståndet på gården miljönyckeltal mjölk. Näringsflöde på åker Vallodling. Litteraturlista. 52s. 10/ Utfodringens betydelse för näringsförluster via gödsel hos svin Litteraturlista. 45s. 10/ Byggnadsteknikens betydelse för kväveförluster genom avdunstning 11s. 5

6 Optima Odling i Balans SLR/Sigill Agroväst LRF/Länsstyrelse n i Skåne ammoniakavgång från gödseln samt åtgärder som minskar ammoniakavgången Utforma rådgivningsmoduler för gårdar med svinproduktion Sammanställa material från typgårdar med bakgrundssiffror för utvärdering av växtnäringsbalanser. Sammanställa motsvarande för energi, bekämpning och markpackning Sammanställa material från typgårdar med bakgrundssiffror för utvärdering av växtnäringsbalanser Ta fram ett faktamaterial om precisionsodling med tanke på miljönyttan. Ta fram två filmer för att informera om åtgärder för minskade växtnäringsförluster; 1) spridning av stallgödsel, 2) vårbearbetning och fånggrödor 20/ Förslag till 5 rådgivningsmoduler för gårdar med svinproduktion. 10/ Rapport inklusive tabellbilaga, 60s. Preliminär sammanställning 10/1. Kompletterande uppgifter under februari / En sammanställning av litteratur om precisionsodling och en sammanfattning av Agro-väst projekt under 1990-talet, 89s. 27/ Två filmer ca 10 min långa i 150 ex. samt en introduktion till Greppa Näringen (1min) 4.2 Länsvis Under året påbörjades ett projekt kring ekonomin i miljöåtgärder i Halland, vilket planeras att fortsätta under ytterligare 2 år. 5. Kursverksamhet Under året hölls ett antal fortbildningskurser för rådgivare inom Greppa Näringen. Se även nedanstående sammanfattande tabell. Under hösten genomfördes fyra 2-dagars introduktionskurser. Kurserna riktar sig till både växtodlings- och husdjursrådgivare som planerar att delta i projektet. Målet med kurserna var att ge en bild av miljötillståndet i dag samt att informera och diskutera rådgivningsmaterialet och utformningen av rådgivningen i projektet. Totalt deltog 129 personer i introduktionskurserna, varav 84 rådgivare med växtodlingsinriktning, 42 st husdjursinriktning och 3 med trädgårdsinriktning. Kursdeltagarna upplevde enligt kursvärderingarna det som mycket positivt att både växtodlings- och husdjursrådgivare deltar i projektet och att de olika kategorierna rådgivare fick möjlighet att träffas på kurserna. 6

7 En 2-dagars kurs som riktat sig till konsulter och entreprenörer som arbetar med våtmarksanläggning anordnades i oktober månad. Eftersom ett nytt våtmarkstöd införs fr.o.m. år 2001 är det viktigt att sprida kunskaper kring var i landskapet våtmarken gör mest nytta. Miljölagstiftningen upplevs ofta som omfattande och komplicerad. Många lantbrukare vänder sig till sina rådgivare för att få reda på vad som gäller bl.a. tillämpningen av föreskriften om God Jordbrukarsed. Därför genomfördes en övergripande kurs om miljöbalken tillämpning på jordbruket för rådgivare. Inom Greppa näringen är dataprogrammet STANK ett viktigt verktyg och en fortbildningskurs för rådgivare hölls i oktober i Alnarp. De rådgivare som inte kunde gå denna hade ytterligare två tillfällen att gå kursen i Stockholm och i Skara under hösten. En fortutbildning, omfattande 4 dagar, om förbättrad kväveeffektivitet hos nötkreatur via utfodring har givits. Målet för kursen var att uppnå ökad kunskap om hur man kan optimera nötkreaturens (särskilt mjölkkornas) kväveeffektivitet för att uppnå minimala kväveförluster med hänsyn till produktion, djurhälsa och ekonomi. Kursen hade 25 deltagare från hela landet. Kursen vände sig till foderrådgivare som i sin tur förväntas informera sina medarbetare. Kursen hölls delvis på engelska. Det har funnits ett stort intresse från näringen om att få information om projektet. Under oktober genomfördes en informationsdag om projektet för tjänstemän och förtroendevalda som på ett eller annat sätt medverkar i rådgivningen. Innehållet i informationen motsvarade introduktionskurserna fast med mindre omfattande föredrag. Kurs Målgrupp Omfattning Introduktionskurs Rådgivare 4 st 2 dagarskurser Våtmarkskurs Konsulter och 1 st 2 entreprenörer dagarskurs Miljöbalkskurs Rådgivare 1 st 1 dagskurs STANK kurs Rådgivare 1 st 1 dagskurs Förbättrad Husdjursrådgivare 1 st 4- kväveeffektivitet dagarskurs hos nötkreatur via utfodring Informationsdag Tjänstemän 1 st 1 dagskurs Totalt antal deltag are ?

8 6. Marknadsföring 6.1 Gemensamt Marknadsföringen av projektet under 2000 präglades starkt av att projektet befann sig i ett uppstartningsskede. Under andra halvan av 2000 fastslogs projektnamn och logotyp. En invigning av projektet planerades till 6 oktober och vissa förberedelse gjordes. Ett beslut togs dock om att senarelägga invigningen till maj 2001 för att den skulle sammanfalla med att rådgivningen startar i stor skala. Samtidigt beslöts att projektet endast skulle marknadsföras i mindre omfattning fram till tiden för invigningen, då ett mer färdigt koncept presenteras. Den viktigaste informationen var den som gavs de ca 130 rådgivare som deltog i introduktionskurserna. En marknadsföringsplan inför år 2001 upprättades. I denna påpekas att en stor anslutning till de nya miljöstöden för minskat kväveläckage, vilket är viktigt för att åstadkomma miljöförbättringar, också motiverar lantbrukarna för rådgivningen. Samma gäller möjligheten att få bidrag för att anlägga våtmarker. Aktiviteter planerades för våren 2001 för att informera om stödens miljönytta och samtidigt informera om den kommande rådgivningen inom Greppa Näringen. Ett möte hölls då de nya stöden för våtmarker diskuterades. En slutsats var att intresset för att anlägga marker redan är stort bland lantbrukarna, så att en marknadsföring av stöden inte behövdes. Initiativ togs dock till en kurs för entreprenörer och konsulter i våtmarksanläggning. En modul för våtmarksrådgivning utformades. En informationsbroschyr framställdes och trycktes strax före årsskiftet i ex. En intresseväckande presentation av projektet (infotainment), färdigställdes och lades ut på hemsidan i januari Länsvis Halland Ett särskilt marknadsföringsprojekt som leds av Gustav Skyggeson, LRF, startade i september. Syftet är att engagera några skickliga lantbrukare som miljöambassadörer. Ett 15-tal gårdar med olika produktionsinriktning tillfrågades om att delta och bidra med sina kunskaper och synpunkter på den fortsatta uppläggningen av projektet. Ett uppstartsmöte hölls i december då projektet och rådgivarkåren presenterade sig. Vi bedömer att projektet hittills har fått en mycket god förankring bland ett antal ledande jordbruksföretag i länet. Greppa Näringen presenterades under hösten vid sju avdelningsmöten inom LRF, två REKO-kurser, ett kommungruppsmöte och vid en lantbrukardag. Sammanlagt har minst 250 lantbrukare informerats om projektet och dess inriktning. En utställning med 8 st 1 x 0,7 m posters om projektet med Hallandsanknytning togs fram. 8

9 För Halland bildades i augusti en arbetsgrupp för marknadsföring och planering av Greppa Näringen inom länet. Gruppen består av de rådgivningsorganisationer som är verksamma inom länet tillsammans med företrädare för LRF, Svenska lantmännen (f.d.hbkl) och Swedish Meats. Arbetsgruppen har samverkat med Miljöambassadörsprojektet. Blekinge Mot slutet av året startades, efter samma modell som i Halland, ett projekt med miljöambassadörer för information och marknadsföring om Greppa Näringen. Under år 2000 påbörjdes arbetet med att dels engagera ambassadörer och dels att informera om projektet i olika sammanhang där lantbrukare träffas. 7. Utvärdering och uppföljning Ett dokument som visar på dels vilka möjligheter som finns att följa upp utlakningen via statistiskt material (främst gödselmedelsundersökningen), dels förslag på vilka miljönyckeltal /miljöindikatorer som kunna kunna samlas in vid rådgivningen togs fram under året. Inledande diskussioner om vilka nyckeltal som skall samlas in och hur detta skall gå till påbörjades. 8. Förbrukade medel Ungefärlig fördelning av medel för olika ändamål i projektet under år 2000: Delposter: Ungefärlig fördelning, kr SJV (tjänster Greppa Näringen) Organisation och ledning Utformning av rådgivning Infomaterial, hemsida Delprojekt Kursverksamhet Marknadsföring, namn Utvärdering och uppföljning S:a Alnarp, februari

Greppa Näringen. lantbruket på väg mot miljömålen

Greppa Näringen. lantbruket på väg mot miljömålen Greppa Näringen lantbruket på väg mot miljömålen Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, länsstyrelserna, LRF och många olika företag i lantbruksnäringen. Projektet styrs av en styrgrupp och

Läs mer

Syfte- att bidra till miljömålen

Syfte- att bidra till miljömålen Greppa Näringen -ett redskap för åtgärder Stina Olofsson, Jordbruksverket Kristianstad 2010-12-02 Syfte- att bidra till miljömålen Begränsad klimatpåverkan Ingen övergödning Giftfri miljö Foto: Stina Olofsson

Läs mer

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Greppa Näringen Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Karlskrona 22 april Vad är Greppa Näringen? Resultat för Blekinge Skyddszoner och fosforläckage Material från Greppa Näringen Allmänt Rådgivningsprojekt

Läs mer

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005 Verksamheten år 2005 Innehåll Projektledaren har ordet... 3 Individuell rådgivning och lantbrukarkurser... 4 Kursverksamhet för rådgivare... 6 Hur upplever du arbetet med Greppa Näringen?... 7 Greppa på

Läs mer

Projektplan för Greppa Näringen 2010-2013

Projektplan för Greppa Näringen 2010-2013 Projektplan för Greppa Näringen 2010-2013 PROJEKTPLAN 2(37) 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 8 2.1 ANLEDNING TILL ATT GREPPA NÄRINGEN STARTADE... 8 2.2 FÖRANKRING OCH DELAKTIGHET... 8 2.3 AKTIVITET

Läs mer

Greppa Näringen- Stina Olofsson Hans Nilsson. 2010-02-12 Jordbruksverket

Greppa Näringen- Stina Olofsson Hans Nilsson. 2010-02-12 Jordbruksverket Greppa Näringen- vägvisare för uthålligt lantbruk Stina Olofsson Hans Nilsson Projektledare Utbildningsansvarig 2010-02-12 Jordbruksverket Greppa Näringen 1. Syfte 2. Var? 3Hur? 3. 4. Vilka effekter? 5.

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Minneanteckningar från mötet 2015 08 24 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Deltagare: Josefin Heed Hela Sverige ska leva, Matilda Göransson LRF, Matilda Björkqvist Länstyrelsen Skåne, Mårten Andersson

Läs mer

Välkommen! till grundkurs om Jordbruket och klimatet Anna Hagerberg

Välkommen! till grundkurs om Jordbruket och klimatet Anna Hagerberg Välkommen! till grundkurs om Jordbruket och klimatet Anna Hagerberg Grundkursen Jordbruket och klimatet Dag 1 djurhållning Dag 2 växtodling Därefter Introduktion klimatrådgivare Diskussion avslutas 17.00

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-11711/12 2013-02-28 Växt- och miljöavdelningen Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 Jordbruksverket har i Vattenmyndigheternas

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Innehåll Inledning 3 Måluppfyllelse 2010 4 Medlemsstatistik Information och marknadsföring centralt 5 Nystart av Greppa Näringen Information och marknadsföring i länen 8 Rådgivning

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Manual till Greppa Näringens administrativa system. GNW-adm. November 2009. Version 4

Manual till Greppa Näringens administrativa system. GNW-adm. November 2009. Version 4 Manual till Greppa Näringens administrativa system GNW-adm November 2009 Version 4 GNW-adm Innehållsförteckning Inledning...5 Inloggning...5 Användarnamn och lösenord...5 Login om rådgivare byter rådgivningsföretag...5

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Gårdsvindkraft i lantbruk

Gårdsvindkraft i lantbruk presenterar Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation Program Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation 8.45 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret

Läs mer

Dagordning 2015-04-29

Dagordning 2015-04-29 Dagordning 2015-04-29 Bakgrund till projektet Presentation av resultaten: energieffektivisering potentialen energinyckeltal utbildning och kalibrering av energikartläggare På gång inom Greppa Näringen

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 10.45 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. Agneta Sörensson

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Projektplan Mälteriet

Projektplan Mälteriet Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 -En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 Bakgrund - Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen Erika Vestgöte Dreber Disposition Startbesöket, hur gör man? Personliga erfarenheter Synpunkter från utvärdering med lantbrukare Startbesöket Första kontakt

Läs mer

Manual till Greppa Näringens administrativa system

Manual till Greppa Näringens administrativa system Manual till Greppa Näringens administrativa system 2012-09-25 Sida 2(63) GNW-adm Innehållsförteckning Inledning... 5 Inloggning... 5 Användarnamn och lösenord... 5 Login om rådgivare byter rådgivningsföretag...

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Partnerskap Alnarp. möteplatsen mellan akademi och näringsliv

Partnerskap Alnarp. möteplatsen mellan akademi och näringsliv Partnerskap Alnarp möteplatsen mellan akademi och näringsliv Bengt Persson, Lantbrukare och LRF:: Framtiden ligger i kunskap ny kunskap eller bättre utnyttjande av existerande kunskap Henrik Stridh, rådgivare:

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel.

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Jordbruksverket är huvudman för grundkursen och Länsstyrelsen i respektive län

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09

Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09 Bilaga 1 Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09 Dokumentets status Krav och rekommendationer är utarbetade av Jordbruksverket, efter samråd med

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund LL01-2010 Protokoll Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010 Tid: 09.30-11.30 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Inger Blixt (tf. ordf.) Lars Strömberg Carina Dyås Tomas

Läs mer

Samrådsunderlag inför planerad ansökan för. kläckäggsproduktion

Samrådsunderlag inför planerad ansökan för. kläckäggsproduktion Samrådsunderlag inför planerad ansökan för kläckäggsproduktion Övraby Lantbruk AB Övraby 110 385 50 Söderåkra Hushållningssällskapet Flottiljvägen 18 392 41 Kalmar beate.leggedor@hushallningssallskapet.se

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Miljömiljarden Projektbeskrivning

Miljömiljarden Projektbeskrivning Stadsledningskontoret F i n a n s a v d e l n i n g e n M i l j ö e n h e t e n Miljömiljarden Projektbeskrivning Sid 1 (8) 2004-09-27 1. Nämnd / bolagsstyrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2. Samordningsansvarig:

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02

Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02 Närvarande: Allan Lickander (ALi), Magdalena Olsson (MO), Annika Larsson (ALa), Josephine Halldén (JH), Anna-Carin Forsman (AF) (från kl 18.50),

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare

Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare Rapport från en statistisk undersökning genomförd våren 2006 Rapport 2006:19 Foto: Mats Pettersson Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare Rapport

Läs mer

3.2. Övergripande mål med projekt Biosfärkandidat Voxnadalen

3.2. Övergripande mål med projekt Biosfärkandidat Voxnadalen Projektbeskrivning Projektnamn Biosfärkandidat Voxnadalen Projektägare Ovanåkers kommun Projektperiod 2014-2017 Reviderad 2015-01-29 1. Bakgrund Ovanåkers kommun har sedan 1990-talet ökat intensiteten

Läs mer

Odlingssystemforskning för framtiden

Odlingssystemforskning för framtiden Välkommen till Odlingssystemforskning för framtiden Partnerskap Alnarp ett möte mellan akademi och näringsliv 1 Henrik Stridh, adviser: Five years ago, scientists in Alnarp were involved with what they

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

En lantbruksutbildning- tre nivåer

En lantbruksutbildning- tre nivåer Översikt av YH-utbildningen till Gårdsmästare/Driftledare Utbildningsanordnare Svalöfs Gymnasium och Önnestads Yrkeshögskola En lantbruksutbildning- tre nivåer GÅRDSMÄSTARE DRIFTLEDARE YRKESUTBILDAD LANTBRUK

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling

Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling 1 Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling Journalnummer: 2010-903 Projektnamn: Stödmottagare: Kontaktpersoner: Djurvälfärd kompetensutveckling i djurskyddskontroll inom svensk animalieproduktion.

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Verktyg för ett renare vatten i. Stavbofjärden

Verktyg för ett renare vatten i. Stavbofjärden Verktyg för ett renare vatten i Stavbofjärden 1 Postadress Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Besöksadress Hantverkargatan 29 Stockholm E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Tfn: 08-785

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Saxån-Braåns vattenvårdskommitté Vägar till ett uthålligt jordbruk i Saxån-Braåns avrinningsområde Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne

Saxån-Braåns vattenvårdskommitté Vägar till ett uthålligt jordbruk i Saxån-Braåns avrinningsområde Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne Saxån-Braåns vattenvårdskommitté Vägar till ett uthålligt jordbruk i Saxån-Braåns avrinningsområde Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne 1. Hur vill din organisation (du) definiera ett långsiktigt hållbart

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67 Sida 1/6 52-67 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 2 september 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson,

Läs mer

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson

Läs mer

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del 2013-07-03 Fredrik Askhem Markör Marknad och Kommunikation AB Bakgrund Teknisk beskrivning och om rapporten Greppa Näringen har låtit

Läs mer

Ljusnan och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd. Minnesanteckningar från projektgruppmöte 2007-09-27

Ljusnan och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd. Minnesanteckningar från projektgruppmöte 2007-09-27 1 (5) Projekt Östersjön-Florsjön Minnesanteckningar från projektgruppmöte 2007-09-27 Närvarande: se bifogad deltagarförteckning. Välkomna Magnus Svensson ordförande i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Läs mer

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-02-13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Läs mer