SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer Synonymer Artikel nr Utgivningsdatum Versionnummer 01 LPS NoFlash 2.0 Inga , M mars Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar Aggressiv ickeantändbar lösningsmedelsblandning för att avlägsna smuts, fukt, damm, flux och oxider från de interna komponenterna i elektronisk eller precisionsutrustning som t.ex. kretskort, och de inre delarna av elektroniska apparater som används i fabriker och andra industriella miljöer Användningar som det. Inte kända. avråds från 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Supplier Name ITW Spraytec Nordic Adress Priorsvej 36 Stad 8600 Silkeborg Land Danmark Tel: In Case of Emergency Tillverkare Företagsnamn ITW Pro Brands Adress 4647 Hugh Howell Rd., tucker, GA (U.S.A.) Websida AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Blandningens fysikaliska faror och dess faror för människors hälsa och för miljön har bedömts och/eller blandningen har testats för dessa faror och klassificeringen är följande. Klassificering enligt direktivet 67/548/EEG eller 1999/45/EG samt ändringarna i dessa Klassificering R5, Xn;R20, R52/53 Alla Rfrasernas fullständiga text visas i avsnittet 16. Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den Fysikaliska faror Aerosoler Hälsofaror Akut toxicitet inhalation Miljöfaror Farligt för vattenmiljön fara för skadliga långtidseffekter Kategori 3 Kategori 4 Kategori 3 H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid inandning. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Sammanfattning av faror Fysikaliska faror Hälsofaror Miljöfaror Särskilda faror Viktigaste symptomen. Märkningsuppgifter Explosivt vid uppvärmning. Farligt vid inandning. Exponering för ämnet eller blandningen i arbetet kan orsaka skadliga hälsoeffekter. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Kan bli mycket brandfarligt vid användning. Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. Materialnamn: LPS NoFlash 2.0 ITW Pro Brands (EU Danish) 07416, M07416 Version nr: 01 Utgivningsdatum: 31mars / 11

2 Etiketten i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den Innehåller: 2,3Dihydroperfluorpentan (HFC4310mee), 1,1,1,2Tetrafluoro(HFC 134a), TRANS Dikloretylen Faropiktogram Signalord Faroangivelser H229 H332 H412 Skyddsangivelser Förebyggande P210 P251 P261 P271 P273 Åtgärder P304 + P340 P312 Förvaring Avfall P410 + P412 P501 Kompletterande märkningsinformation Varning 2.3. Andra faror Inte kända. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Skadligt vid inandning. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Håll borta från hetta/gnistor/öppen eld/heta ytor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas gas. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 C/122 F. Bortskaffa avfall och rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter. 30 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inandningstoxicitet. 60% by mass of the contents are flammable. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2. Blandningar Allmän Information Kemiskt namn % CASnummer / EGnummer REACHregistreringsnummer Index nr Anteckningar TRANS Dikloretylen Klassificering: DSD: F;R11, Xn;R20, R52/ C CLP: Flam. Liq. 2;H225, Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H332, Aquatic Chronic 3;H412 C 1,1,1,2Tetrafluoro(HFC 134a) Klassificering: DSD: CLP: 2,3Dihydroperfluorpentan (HFC4310mee) Klassificering: DSD: CLP: Lista över förkortningar och symboler som kan användas ovan CLP: Förordning nr 1272/2008. DSD: Direktiv 67/548/EEG. M: Mfaktor vpvb: mycket långlivad och mycket bioackumulerande ämne. PBT: långlivad, bioackumulerande och toxisk ämne. #: För detta ämne har fastställts gemenskapsgränsvärde(n) för exponering på arbetsplatsen. Materialnamn: LPS NoFlash 2.0 ITW Pro Brands (EU Danish) 07416, M07416 Version nr: 01 Utgivningsdatum: 31mars / 11

3 Kommentarer om sammansättning Alla R och Hfrasernas fullständiga text visas i avsnittet 16. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen Allmän Information Se till att medicinsk personal är medveten om de material (er) som berörs och att de vidtar nödvändiga skyddsåtgärder Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Om symptom utvecklas flytta den skadade ut i friska luften. Kontakta läkare om symtomen kvarstår. Hudkontakt Ogonkontakt Förtäring 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Tvätta bort med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation utvecklas och består. Spola med vatten. Kontakta läkare om irritation utvecklas och består. Vid osannolik händelse av förtäring kontakta en läkare eller förgiftningsavdelning. Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. Behandla enligt symptom. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder Allmänna brandfaror 5.1. Släckmedel Lämpliga släckmedel Olämpliga släckmedel 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Innehåll under tryck. Trycksatt behållare kan explodera när de utsätts för värme eller flammor. Vattendimma. Skum. Torrt kemikaliepulver. Koldioxid (CO2). Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas branden sprids därigenom. Trycksatt behållare kan explodera när de utsätts för värme eller flammor. Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas Råd till brandbekämpningspersonal Särskild skyddsutrustning Brandmän måste använda gängse skyddsutrustning inklusive brandhindrande rock, hjälm med för ansiktsskydd, handskar, gummistövlar och, i slutna utrymmen, sluten andningsapparat. brandbekämpningsperson al Speciella förfaranden vid brandbekämpning Särskilda åtgärder AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Vid brand: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Flytta behållare från brandområdet om detta kan ske utan risk. Behållare skall kylas med vatten för att förhindra att ångtryck bildas. Om några av dessa material spills ut kan de avdunsta och lämna en brandfarlig restprodukt. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in rök. Använd sluten andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid brand. Tillämpa gängse rutiner för brandbekämpning och betänk riskerna med övriga inblandade material. Flytta behållare från brandområdet om detta kan ske utan risk. Kyl behållare som är utsatta för eld med vatten tills elden är släckt Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer För annan personal än Håll obehörig personal på avstånd Håll folk borta från och på vindsidan av spill/läckage. Bär räddningspersonal lämplig skyddsutrustning och kläder under rengöringen. Undvik att inandas gas. Rör inte skadade kärl eller materialspill utan lämpliga skyddskläder. Sörj för lämplig ventilation. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas. Använd personlig skyddsutrustning enligt rekommendation i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. För räddningspersonal Håll obehörig personal på avstånd Använd personlig skyddsutrustning enligt rekommendation i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp till miljön. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö kontakta de kommunala myndigheterna. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Förorena inte vatten. Undvik utsläpp i avlopp, vattendrag eller på marken och i vattenmiljö Metoder och material för inneslutning och sanering 6.4. Hänvisning till andra avsnitt Se bifogade säkerhetsdatablad och/eller bruksanvisning. Avlägsna alla antändningskällor (ingen rökning, inga bloss, gnistor eller lågor i omedelbar närhet). Låt inte brännbart material (trä, papper, olja etc.) komma i kontakt med spill av materialet. Stoppa läckan om detta kan ske utan risk. Flytta cylindern till ett säkert och öppet område om läckan inte går att reparera. Stäng av området tills gasen har spritts ut. Samla upp spill. Använd vattenspray för att minska ångorna eller avleda drivande ångmoln. Samla ihop använt absorberingsmedel i fat eller andra lämpliga behållare. Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. När materialet samlats upp skall området spolas med vatten. Använd personlig skyddsutrustning enligt rekommendation i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Angående avfallshantering, se sektion 13. Materialnamn: LPS NoFlash 2.0 ITW Pro Brands (EU Danish) 07416, M07416 Version nr: 01 Utgivningsdatum: 31mars / 11

4 AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 7.3. Specifik slutanvändning Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd inte om sprayknappen saknas eller är defekt. Spruta inte mot en öppen låga eller annat glödande material. Rök inte under användning eller förrän det besprutade ytan är helt torrt. Ingen skärning, svetsning, lödning, borrning eller slipning och behållare får inte utsättas för värme, lågor, gnistor eller andra antändningskällor. Inandas inte dimma eller ånga. Undvik kontakt med ögonen, huden och kläderna. Undvik kontakt under graviditet eller amning. Undvik långvarig exponering. Smaka eller svälj inte. Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Sörj för god ventilation. Hantera i stängda system om möjligt. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Tvätta händerna grundligt efter användning. Följ god kemikaliehygien. Undvik utsläpp till miljön. Töm ej i avloppet. Tryckbehållare får ej utsättas för temperaturer över 50 C. Gäller även tömd behållare. Förvaras inlåst. Får inte punkteras, brännas eller krossas. Hanteras eller förvaras inte i närheten en öppen låga, värme eller andra antändningskällor. Lagra i en tätt tillsluten originalbehållare. Förvaras inte i närheten av oförenliga material (se säkerhetsdatabladets avsnitt 10). Förvaras oåtkomligt för barn. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen Österrike. MAKlista, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001 1,1,1,2Tetrafluoro(HFC 134a) (CAS ) TRANS Dikloretylen (CAS ) MAK MAK mg/m ppm 4200 mg/m mg/m3 800 ppm 790 mg/m3 Kroatien. Yrkeshygieniska gränsvärden (ELV) för farliga ämnen, Bilagor 1 och 2, Narodne Novine, 13/09 1,1,1,2Tetrafluoro(HFC 134a) (CAS ) Danmark. Exponeringsgränsvärden TRANS Dikloretylen (CAS ) HTPvärden MAC Tröskelvärde 4240 mg/m3 790 mg/m3 TRANS Dikloretylen (CAS ) 1000 mg/m3 250 ppm 800 mg/m3 Tyskland. DFG:s MAKlista (riktgivande yrkeshygieniska gränsvärden). Kommissionen för undersökning av kemiska föreningars hälsorisker i arbetsområdet (DFG) 1,1,1,2Tetrafluoro(HFC 134a) (CAS ) TRANS Dikloretylen (CAS ) 4200 mg/m3 800 mg/m3 Materialnamn: LPS NoFlash 2.0 ITW Pro Brands (EU Danish) 07416, M07416 Version nr: 01 Utgivningsdatum: 31mars / 11

5 Tyskland. TRGS 900, gränsvärden i arbetsplatsens luft 1,1,1,2Tetrafluoro(HFC 134a) (CAS ) AGW 4200 mg/m3 Island. Yrkeshygieniska gränsvärden. Förordning 154/1999 om yrkeshygieniska gränsvärden TRANS Dikloretylen (CAS ) Italien. Yrkeshygieniska gränsvärden 790 mg/m3 TRANS Dikloretylen (CAS ) Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements 1,1,1,2Tetrafluoro(HFC 134a) (CAS ) 3000 mg/m3 750 ppm 2000 mg/m3 500 ppm Polen. Största tillåtna koncentrationer. Arbets och socialminister om största tillåtna koncentrationer och intensiteter i arbetsmiljön TRANS Dikloretylen (CAS ) 700 mg/m3 Portugal. VLEvärden. Normen för yrkeshygienisk exponering för kemikalier (NP 1796) TRANS Dikloretylen (CAS ) Slovenien. Yrkeshygieniska gränsvärden. Förordningar om skydd av arbetare mot risker som orsakas av exponering för kemikalier under arbetet (Republiken Sloveniens officiella tidning) 1,1,1,2Tetrafluoro(HFC 134a) (CAS ) Sverige. Hygieniska gränsvärden 4200 mg/m3 1,1,1,2Tetrafluoro(HFC 134a) (CAS ) Schweiz. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz 3000 mg/m3 750 ppm 2000 mg/m3 500 ppm 1,1,1,2Tetrafluoro(HFC 134a) (CAS ) TRANS Dikloretylen (CAS ) 4200 mg/m mg/m3 400 ppm 790 mg/m3 Materialnamn: LPS NoFlash 2.0 ITW Pro Brands (EU Danish) 07416, M07416 Version nr: 01 Utgivningsdatum: 31mars / 11

6 Förenade kungariket. EH40 Gränsvärden för exponering på arbetsplats (WELvärden) 1,1,1,2Tetrafluoro(HFC 134a) (CAS ) Biologiska gränsvärden Rekommenderade övervakningsförfaranden Härledd nolleffektnivå (DNEL) Uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNECvärden) 4240 mg/m3 Inga biologiska exponeringsgränser upptäckts för beståndsdelarna. Följ normala uppföljningsprocedurer Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Se till att det finns en bra allmän ventilation (vanligtvis luften skall växlas 10 gånger i timmen). Ventilationen skall anpassas efter förhållandena. Om tillämpligt, använd inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska försiktighetsåtgärder för att hålla nivåerna i luften under de rekommenderade exponeringsgränserna. Om exponeringsgränserna inte har fastställts, håll luftburna nivåer på en acceptabel nivå. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning Allmän Information Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CENstandarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. Ögonskydd/ansiktsskydd Hudskydd Använd skyddsglasögon med sidoskydd. Handskydd Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar. Handskleverantören kan rekommendera lämpliga handskar. Annat Använd lämpliga skyddskläder. Andingsskydd Termisk fara Hygieniska åtgärder Begränsning av miljöexponeringen Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Använd lämpliga skyddskläder som skyddar mot hetta. Rök inte under hanteringen. Iakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bör man tvätta sig efter hantering av materialet och innan man äter, dricker och/eller röker. Tvätta rutinmässigt arbetskläderna för att avlägsna föroreningar. Miljöchefen måste informeras om alla större utsläpp. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Lukt Aggregationstillstånd Form Färg Lukttröskel phvärde Smältpunkt/fryspunkt Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Flampunkt Avdunstningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Gas. Aerosol. Färglös. Mild. Inte tillämplig. 47,78 C (118 F) ~ 77 F / 25 C (Concentrate) < 1 (BuAc) Ej tillämpligt. Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns. Brännbarhetsgräns undre (%) Brännbarhetsgräns övre (%) Ångtryck > 300 mm 25 C Ångdensitet > 1 (Luft = 1) Relativ densitet 1,319 Materialnamn: LPS NoFlash 2.0 ITW Pro Brands (EU Danish) 07416, M07416 Version nr: 01 Utgivningsdatum: 31mars / 11

7 Löslighet Löslighet (vatten) < 0,14 68 F Löslighet (annan) Fördelningskoefficient (noktanol/vatten) Självantändningstemperatur Sönderfallstemperatur Viskositet Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper 9.2. Annan information Densitet 11,00 Flyktighetsprocent 100 % VOC (Vikt %) Inte tillämplig. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 59,5 % per US Federal Consumer Product Regulations Reaktivitet Produkten är stabil och ickereaktiv under normala användnings, förvarings och transportförhållanden Kemisk stabilitet Materialet är stabilt under normala betingelser Risken för farliga reaktioner Förhållanden som ska undvikas Oförenliga material Starka oxidationsmedel Farliga sönderdelningsprodukter AVSNITT 11: Toxikologisk information Allmän Information Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. Undvik temperaturer som överstiger flampunkten. Kontakt med oförenliga material. Koloxider. Vätefluorid. Väteklorid. Information om sannolika exponeringsvägar Inandning Skadligt vid inandning. Hudkontakt Ogonkontakt Förtäring Symptom Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet TRANS Dikloretylen (CAS ) Akut Inandning LC50 Oral LD50 Frätande/irriterande på huden Allvarlig ögonskada/ögonirritation Luftvägssensibilisering Hudsensibilisering Mutagenitet i könsceller Cancerogenitet Reproduktionstoxicitet Exponering för ämnet eller blandningen under arbetet kan ha skadliga effekter. Frekvent eller långvarig kontakt kan avfetta och torka ut huden, och därigenom orsaka obehagskänsla och dermatit. Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. Kan ge illamående vid förtäring. Förtäring är sannolikt inte en primär väg för yrkeshygienisk exponering. Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. Exponering kan orsaka tillfällig irritation, rodnad eller obehag. Skadligt vid inandning. Art Mus Råtta Långvarig kontakt med huden kan medföra tillfällig irritation. Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation. Inte hudsensibiliserande. Denna produkt förväntas inte orsaka hudsensibilisering. Testresultat ppm, 6 Timmar 1235 mg/kg Inga data är tillgängliga som anger att produkten eller några beståndsdelar som är närvarande i mängder som överstiger 0,1% är mutagena eller genotoxiska. Denna produkt anses inte vara cancerframkallande enligt IARC, ACGIH, NTP eller OSHA. Denna produkt förväntas inte påverka fortplantningen eller utvecklingen. Materialnamn: LPS NoFlash 2.0 ITW Pro Brands (EU Danish) 07416, M07416 Version nr: 01 Utgivningsdatum: 31mars / 11

8 Specifik organtoxicitet enstaka exponering Specifik organtoxicitet upprepad exponering Fara vid aspiration Information om ämnen respektive blandningar Annan information Inte klassificerad. Inte klassificerad. Mindre sannolik pga. produktens form. Ingen information tillgänglig. AVSNITT 12: Ekologisk information Toxicitet Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 1. Persistens och nedbrytbarhet Bioackumuleringsförmåga Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet. Fördelningskoefficient noktanol/vatten (log Kow) 1,1,1,2Tetrafluoro(HFC 134a) 1,06 TRANS Dikloretylen 2,06 Biokoncentrationsfaktor (BCF) Rörligheten i jord Ingen information tillgänglig Resultat av PBT och vpvbbedömningen Andra skadliga effekter AVSNITT 13: Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder Restavfall Förorenade förpackningar EU:s avfallshanteringskod Avfallshanteringsmetoder / information Särskilda säkerhetsåtgärder AVSNITT 14: Transportinformation Avfallshantera enligt lokala föreskrifter. Tomma behållare eller innerhöljer kan innehålla produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt (se: Anvisningar för avfallshantering). Tomma behållare skall lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller kvittblivning. Eftersom tömda behållare kan innehålla produktrester, bör man följa varningarna på etiketten också efter att en behållare har blivit tömd. Återanvänd inte tömd behållare. Avfallskoden skall tilldelas efter diskussion med användaren, producenten och avfallsmottagarföretaget. Samla upp och återvinn eller deponera i slutna behållare på godkänd plats. Innehåll under tryck. Får inte punkteras, brännas eller krossas. Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör/vattenförsörjning. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalie eller använda behållare. Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter. Bortskaffas i enlighet med gällande föreskrifter. ADR UNnummer UN Officiell AEROSOLER, nonflammable transportbenämning Faroklass för transport Klass Sekundärfara Label(s) Faronr. (ADR) Tunnelrestriktionskod E Förpackningsgrupp Inte tillämplig Miljöfaror Nej Särskilda Läs säkerhetsinstruktioner, säkerhetsdatablad och nödåtgärder före hantering. försiktighetsåtgärder RID UNnummer UN Officiell AEROSOLER, nonflammable transportbenämning Materialnamn: LPS NoFlash 2.0 ITW Pro Brands (EU Danish) 07416, M07416 Version nr: 01 Utgivningsdatum: 31mars / 11

9 14.3. Faroklass för transport Klass Sekundärfara Label(s) Förpackningsgrupp Inte tillämplig Miljöfaror Nej Särskilda Läs säkerhetsinstruktioner, säkerhetsdatablad och nödåtgärder före hantering. försiktighetsåtgärder ADN UNnummer UN Officiell Aerosoler, nonflammable transportbenämning Faroklass för transport Klass Sekundärfara Label(s) Förpackningsgrupp Inte tillämplig Miljöfaror Nej Särskilda Läs säkerhetsinstruktioner, säkerhetsdatablad och nödåtgärder före hantering. försiktighetsåtgärder IATA UN number UN UN proper shipping Aerosols, nonflammable name Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk Packing group Not applicable Environmental hazards No. ERG Code 2L Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Other information Passenger and cargo Allowed. aircraft Cargo aircraft only Allowed. IMDG UN number UN UN proper shipping AEROSOLS, nonflammable name Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk Label(s) Packing group Not applicable Environmental hazards Marine pollutant No. EmS FD, SU Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Bulktransport enligt bilaga Ej tillämpligt. II till MARPOL 73/78 och IBCkoden ADN; ADR; IATA; IMDG; RID Materialnamn: LPS NoFlash 2.0 ITW Pro Brands (EU Danish) 07416, M07416 Version nr: 01 Utgivningsdatum: 31mars / 11

10 AVSNITT 15: Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EUförordningar Regulation (EC) No. 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I, as amended Förordning (EG) nr. 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, Bilaga II med ändringar Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar, Bilaga I i ändrad form Förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 i ändrad form Förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 2 i ändrad form Förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 3 i ändrad form Förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V i ändrad form Förordning (EG) nr 166/2006 Bilaga II Register över utsläpp och överföringar av föroreningar med ändringar Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(1) Förteckning över kandidater i den form som den för tillfället är publicerad av ECHA Godkännanden Förordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Ämne för vilket det krävs tillstånd och ändringarna i den Begränsningar av användning Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVII Begränsning av utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen i ändrad form Direktiv 2004/37/EG: om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet med ändringar Direktiv 92/85/EEG: om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar med ändringar Andra EUförordningar Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår TRANS Dikloretylen (CAS ) Direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet med ändringar TRANS Dikloretylen (CAS ) Direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet med ändringar Övriga bestämmelser Nationella föreskrifter Produkten är klassificerad och märkt enligt EGdirektiv eller respektive nationell lagstiftning. Detta säkerhetsdatablad överensstämmer med kraven i bestämmelsen (EG) nr 1907/2006. Följ nationella bestämmelser för arbete med kemikalier Kemikaliesäkerhetsbedömning Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts. AVSNITT 16: Annan information Lista över förkortningar Hänvisningar till litteratur Information om bedömningsmetod som leder till klassificering av blandningen Klassificeringen för hälso och miljöfaror har härletts med en kombination av beräkningsmetoder och testdata, om sådana finns. Materialnamn: LPS NoFlash 2.0 ITW Pro Brands (EU Danish) 07416, M07416 Version nr: 01 Utgivningsdatum: 31mars / 11

11 Den fullständiga ordalydelsen av alla Rfraser och faroangivelser i avsnitten 215 Revisionsinformation Utbildningsinformation Friskrivningsklausul R11 Mycket brandfarligt. R20 Farligt vid inandning. R5 Explosivt vid uppvärmning. R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H302 Skadligt vid förtäring. H332 Skadligt vid inandning. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Inga. Iakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material. ITW Pro Brands kan inte förutse alla förhållanden under vilka denna information och dess produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med dess produkt, kan användas. Användaren ansvarar för att se till att säkra förhållanden råder för hantering, förvaring och deponering av produkten, samt är ansvarsskyldig för förlust, personskada, materiell skada eller kostnader till följd av felaktig användning. På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten. Materialnamn: LPS NoFlash 2.0 ITW Pro Brands (EU Danish) 07416, M07416 Version nr: 01 Utgivningsdatum: 31mars / 11

SÄKERHETSDATABLAD. Använd enligt leverantörens rekommendationer.

SÄKERHETSDATABLAD. Använd enligt leverantörens rekommendationer. SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer Synonymer Utfärdandedatum Versionsnummer

Läs mer

Electrospray Tuning Mix. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Electrospray Tuning Mix. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Part No. G2431A, G2421-60001, G2431-60001 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer ID 14301 Intern identifiering 7410 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Bor Super AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SikaMelt -9058/35 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh)

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh) Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh) GS 15 Gear Spray Ersätter datumet: 08-maj-2014 Version 2 Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 16/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 15002 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MOS 2 olja Produktnr. 11904 Internt Nr. 1120 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 112 - begär Giftinformation. Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Irriterar huden.

Säkerhetsdatablad. 112 - begär Giftinformation. Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Irriterar huden. Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 27-05-2011 Version: 0100/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Syntetisk Fortynder 0700 68063 12 Relevanta

Läs mer

Version 4 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 23.11.2014 Tryckdatum 23.11.2014

Version 4 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 23.11.2014 Tryckdatum 23.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A8612AI 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Beta B-primer Art.nr: 60DP5203 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AIRDUSTER ZERO

SÄKERHETSDATABLAD AIRDUSTER ZERO SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer EADZ420D, ZE 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 09-06-2015 SDS version: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD. Utarbetad: 09-06-2015 SDS version: 1.0 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 och 453/201 SÄKERHETSDATABLAD Utarbetad: 09062015 SDS version: 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) Omarbetad 19/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax SILIKON SPRAY

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LA Fönsterputs

SÄKERHETSDATABLAD LA Fönsterputs SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer 11640 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Biogas

Säkerhetsdatablad Biogas Säkerhetsdatablad Biogas Utfärdare Utfärdandedatum 2012-04-13 Version 1 Biogas 1 / 8 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Biogas 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

W&H Service Oil F1 MD400 Spray

W&H Service Oil F1 MD400 Spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Service Oil F1 MD400 Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flam. Liq. 2;H225 Acute tox. 3; H301/311/331 STOT SE 1; H370

Säkerhetsdatablad. Flam. Liq. 2;H225 Acute tox. 3; H301/311/331 STOT SE 1; H370 Säkerhetsdatablad Omarbetad: 16-12-2014 Ersätter: 19-12-2013 Version: 0300/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Metanol - S Ämnets namn: metanol

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 5/14/2014 1:15:28 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn TRÖSKELSKYDDSMASSA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) Revideringsdatum: 6 maj 2015 Utgivningsdatum: 28 Maj 2008 SDS nr: 170B-16 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING FUEL CELL IM90I FUEL CELL IM250CT ARTIKELNUMMER 300348, 300341 UTFÄRDAD: 20080916 OMARBETAD: 20110506 RELEVANTA

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Kema Ral. Omarbetad: 30-05-2012 Ersätter: 17-09-2010 Version: 01.01

Säkerhetsdatablad. Kema Ral. Omarbetad: 30-05-2012 Ersätter: 17-09-2010 Version: 01.01 Säkerhetsdatablad Omarbetad: 30-05-20 Ersätter: 17-09-2010 Version: 0101 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning andelsnamn: Kema Ral Produktkod: 070xx, 071xx,

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD Utgivningsdatum/Revisionsdatum 28 juli 2011 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn ENVIROBASE FINE RED PEARL Produktkod T462/E1

Läs mer