624Di. 624di-s-02.pdf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "624Di. 624di-s-02.pdf"

Transkript

1 624Di 624di-s-02.pdf

2 Deklarationer Vid fristående bruk av denna pump gäller följande standarder Maskindirektiv: 98/37/EC EN , Spänningsdirektiv: 73/23/EEC EN , EMCdirektiv: 89/336/EEC EN /EN Överensstämmelsedeklaration Inkorporeringsdeklaration Vid installation av denna pump i enhet eller vid montering på andra maskiner får pumpen inte användas förrän alla enheter är godkända enligt Maskindirektiv 98/37/EC EN Ansvarig person: Dr R Woods, V.D., Watson-Marlow Limited, Falmouth, Cornwall TR11 4RU, England. Telefon Fax Två års garanti Watson-Marlow Limited garanterar, i enlighet med villkor nedan, att Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer, att gratis reparera eller ersätta slutanvändaren vilken del som helst av denna produkt, inbegripet hantverk, inom två år från leveransdag. Dylika defekter måsta ha uppkommit pga bristfälligt material eller hantverk, inte som en följd av bruk av produkten som strider mot de instruktioner som ges i denna manual. Villkor för och särskilda undantag till denna garanti är: Förbrukningsmaterial (rullar, slang och motorkol) ingår inte. Produkten måste returneras till Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer med överenskommet medium. Alla reparationer eller modifieringar måsta vara gjorda av Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer eller med uttryckligt tillstånd från Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer. Garantin gäller inte för produkter som har misshandlats eller använts fel eller som utsatts för missbruk. Garantier som påstås vara gjorda för Watson-Marlow Limited av annan person, inbegripet representanter för Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer, som strider mot villkoren i denna garanti är inte bindande för Watson- Marlow Limited förutsatt att det inte uttryckligen finns en skriftlig överenskommelse från VD eller chef på Watson-Marlow Limited. Information - retur av pump Utrustning som har kommit i kontakt med t ex kroppsvätskor, giftiga kemikalier eller andra ämnen som är skadliga för hälsan måste dekontamineras innan den returneras till Watson-Marlow eller våra distributörer. Intyget i slutet av denna bruksanvisning eller annat undertecknat intyg måste bifogas och fästas på paketet. Detta intyg krävs även om pumpen inte har använts. Om pumpen har använts och kommit i kontakt med vätskor måste detta anges. Även rengöring bör framgå samt ett intyg om att utrustningen har dekontaminerats. Säkerhetsföreskrifter Alla som installerar eller underhåller denna utrustning måste vara auktoriserade inom sitt område. Dessutom bör personerna ifråga känna till de hälso-och säkerhetskrav som gäller i Sverige. För att garantera säkerhet bör pumphuvuden och slangar endast användas av kompetent, behörig personal när de har läst igenom denna anvisning och beaktat möjliga faror Enheten alstrar spänning som är farlig (nästan som huvudström). Före ingrepp, måste pumpen kopplas av från huvudströmmen. Bruk av pumpen Minimera antalet krökar och ANVÄND korta in- och utloppsslangar. ANVÄND in- och utloppsslang vars håldiameter är samma som eller större än den slangs håldiameter som kopplas till pumphuvudet. När du pumpar trögflytande vätskor så kan du öka friktionen genom att använda rör vars tvärsnittsarea är betydligt större än pumpenhetens. SE ALLTID TILL att rullarna och spåret är rena. 2

3 För att minimera stillestånd för slangbyte tag till lite extra slanglängd så att slangen kan flyttas. Dessa självsugande peristaltiska pumpar kräver inga ventiler. Om du installerar ventiler måste du se till att de inte täpper till flödet i pumpsystemet. Val av slang. Förteckningen i Watson-Marlows katalog över vilka kemikalier som är resistenta är inte fullständig. Om du inte vet om en viss vätska kan pumpas, be att få ett testkort för vätskeprov. När du har använt Maprene eller Bioprene slangar i 30 minuter bör slangklämman på utloppssidan lossas och slangen sträckas. Detta förhindrar normal utvidgning som uppstår med Marprene och Bioprene slangar och som förkortar slanglivslängden. Installering 605Di kan endast anslutas till 1-fas. Kör pumpen endast då den står stadigt på ett horistontalt plan för att säkra att pumpens växellåda får rätt mängd olja. Ställ in spänningsväljaren på antingen 120V för V 50/60Hz eller 240V för V 50/60Hz. Tag bort den genomskinliga plattan på baksidan för att kunna komma åt spänningsomkopplaren och anslutningsplinten. Drag strömförsörjningssladden genom genomföringen på uttagets högra sida och förbind den med anslutningsplinten enligt anvisningarna på pumpens baksida. Det finns två alternativa anslutningsmöjligheter. Den ena passar för 20mm rör eller böjlig skyddsslang, medan den andra passar för 0,75mm2 PVC-mantlad treledarkabel (via den medföljande, gängade adaptern), så att en nätsladd kan användas. Sätt tillbaka den genomskinliga plattan och dess packning över uttaget. 1 Armerad dragavlastningshylsa för kabel GR Dragavlastningshylsa GR Bricka GR Tätheten försämras, om den transparenta plattan inte sätts tillbaka Försänkning i bakre panelen I försänkningen i pumpens bakre panel finns följande komponenter: 1 Säkringshållare 2 Kopplingsplint 3 Spänningsomkopplare 3

4 Felsökning Om enheten inte fungerar kontrollera den på nedan beskrivna sätt för att bedöma om den måste in på service. Kontrollera att strömbrytaren är på. Kontrollera att huvudströmmen når pumpenheten. Kontrollera att du valt rätt spänning med brytaren. Kontrollera säkringen i huvudkontakten. Kontrollera att rätta slangar är kopplade till pumpen. Användargränssnitt När pumpen startas kan användaren komma in i huvudmenyn. Använd Step tangenten för att flytta mellan menyvalen. Använd tangenten för att bekräfta inställningar. Använd siffertangenterna för att skriva in inställningsvärden. Använd Ù eller Ú tangenterna för att öka eller minska inställda värden i programmet, t ex datum, varvtal etc. Dose används för dosering. En dos kan initieras genom att använda Startknappen eller extern knappsats. Pumpen kan lagra upp till 26 doseringsprogram och lägga in den när som helst. En skrivare kan anslutas till pumpen för att avläsa fyllningar. Batch eller operatörskoder måste skrivas in vid användning av en skrivare. Cal används för kalibrering av pumpen för noggrann dosering. Manual används för kontinuerlig mätning av vätsketransport via tangentbordet. Auto används vid styrning med analog signal eller RS232. Set-up visar och kontrollerar användar och fabriksinställningar. Drivenhetens varvtal och volymflöde bestäms av pumphus och slangdimension. Doseringsprocedur Doseringsprogrammet finns i form av ett flödesschema i kapitlet Tekniska Data i Operatörsinstruktionen. Varje steg beskrivs för att ge full förståelse av proceduren. I kapitlet Teknisk data finns uppgifter om doseringstider och noggrannhet vid användande av silikonslangar vid lågt sug och inget utgångstryck. För största noggrannhet använd slangar med liten diameter och maximal rotor passage. Använd alltid ett kalibreringsinstrument för att garantera största möjliga noggrannhet. Revideringsrutiner Om en skrivare är ansluten, kommer färdigställandet av en doseringskörning automatiskt att lägga in skrivarrutinen. Den första frågan blir att skriva in operatörens ID. Upp till 16 tecken kan skrivas in. Siffror och decimaler skrivs in direkt från tangentbordet. Alphatecken skrivs genom att trycka Ù eller Ú och visar A till Z och Z till A respektive cirkulär rotation. Ett Alphatecken läggs in genom att trycka Step. Ett nummeriskt tecken skrivs in genom att trycka Step, andra nummeriska tecken, decimal eller Ù eller Ú. Vid tryckning av, kommer pumpen att fråga efter ett batchnummer. Upp till 16 tecken kan skrivas in för att ange operatörens identitet. När trycks in igen, skrivs följande information ut: datum, tid, doseringsstorlek, speciell gravitation, doserings, antal doseringar, initial ml/varv, kalibreringsdata, operatörsidentitet, batchnummer, och antal utförda doseringar. Efter utskriften kommer en fråga om upprepning av dosen att visas. Doseringskommando för en dos Enstaka doseringar kan utföras, genom att räkna antalet doseringar som behållits. Ställ in intervalltiden på 0 SEKUNDER och antalet doseringar till 1. För att starta en dosering, tryck Start eller använd en extern start knapp. Displayen kommer att visa det totala antalet gjorda doseringar upp till ett maximum av 99,999 efter vilken räknaren kommer att återstarta på 0, så att dosering 100,001 visas som 1. Kalibreringsprocedur Kalibrering av 605Di är baserad på att informera pumpen under inställningen vilket pumphus och slangdimension som ska användas. Alternativt kan en kalibreringsdosa användas. Kalibreringsdosa kommer att gå i omkring 4 minuter, men kan stoppas när som helst i upp till 4 minuter. Ju längre tid kalibrering pågår desto bättre kalibrering. Volym (ml) eller massa (sg) för att färdigställa proceduren som låter pumpen ta i beräkning gällande förhållanden och även vätskans viskositet. 4

5 Manuell drift Slå på strömmen (bakre panelen). Ändra inställningen på hastigheten genom att trycka ner Ù eller Ú tangenten. Den lägsta hastigheten för 605Di är 4 rpm. Ändra riktning genom att trycka CW/CCW tangenten. Roteringsriktningen visas på LCD displayen. Välj maximal hastighet: tryck ner Ù tangenten och Max tangenten samtidigt. Välj minsta hastighet: tryck Ú tangenten och Max tangenten samtidigt. Tryck Start för att starta pumpen. Tryck Stop för att stoppa pumpen. Auto Pumpen kan styras med externa kontrollsignaler via 25-stifts anslutningen på den bakre panelen. Ta bort skyddsplåten och försäkra er om att packningen inte är skadad. För kontrollkablarna genom kabelhylsorna och anslut via de fjädrande klämkontakterna. Analog Denna funktion möjliggör kontroll av pumphastigheten via en extern analog processignal. Genom att trycka, vid analog funktion, sänds en konfimering av de analoga kontrollsignalinställningarna. Dessa kan återställas under Setup (se kapitlet som behandlar inställning av pumpen). RS232 Denna fasilitet ger full pumpfunktion med RS232 en sluten loopkontroll via 4-stfts anslutningen. Upp till 16 pumpar kan anslutas med bibehållen individuell pumpkontroll genom att använda kabel PR En nätvërkssats är tillgänglig från Watson-Marlow som inkluderar Pumpnet 2, ett DOS kompatibelt kontrollprogram och kablar. Stega fram via Step till Nätvärk i huvudmenyn och tryck. Pumpen kommer nu att styras via RS232. Tangentbordets Stop tangent kommer att fungera som ett nödstopp och sätta RS232 inställningar ur funktion om nedtryckt. Anslutningar för RS232 signaler (sett från kontaktens insida) RS232 kabel för CTR handshake Använd endast dubbla skärmade RS232 kablar 5

6 RS232 inställningar Baud=9600: Stop bits=2; Databits=8; Paritet=Ingen; Handshake =CTR eller Inga; Autoeko=På Följande koder kommer att styra 605Di vid RS232 kontroll. De måste anslutas till pumpen via en seriell datorport (eller likvärdig). Bestäm alltid varje kommando med en RETURN (ASCII CHR13). nsp xxx Läs in hastighetsinställning xxx till pump nummer n nsi Ökad hastighet med 1 varv per minut (rpm) för pump n nsd Minskad hastighet med 1 rpm för pump n ngo Start pump nummer n nst Stopp pump nummer n nrc Ändra rotationsriktning för pump n nrr Ställ in medursrotation för pump n nrl Ställ in motursrotation för pump n ndoxxxxx,yyy Ställ in dos för pump nummer n i varvräknarpulser (not 3) nrs Visa status för pump nummer n (not 4) nzy Visa status om pump n START 1 eller STOPP 0 ntc Nollställ varvräknare nrt Avläs varvräknare För att skriva in till pump nummer n display nca Nollställ existerande display; följt av: nch hem curser; följt av; nw (text linje 1) - (text linje = terminator) Noteringar för kontrollkoder 1 n=inskrivet pump nummer i Set-up. För kommandot att ta alla nätverkspumpar I drift samtidigt, använd # innan kommandot. 2 Den ger 1046 pulser per varv vid maximal driftshastighet på 200 rpm. 3 ndoxxxxxxxx där xxxxxxxx är något heltal och är mål dos mät i varv pulser. Detta kan förlängas till ndoxxxxxxxx,yyy där yyy är en kick back i varvpulser med en gräns på 225 (omkring 1 varv vid 200 rpm drift). 4 Ett visa status kommando kommer att låta 605Di visa en textremsa med följande layout: (pumptyp) (ml/varv) (tryckhöjd) (slangstorlek) (hastighet) (cw/ccw) (P/N) (pumpnummer) (varvtal) (stoppad/i drift, 0/1) (!=gräns) det är 605Di L 4,8mm 100 CW P/N ! 5 Alla nätverkspumpar med samma n kommer att svara på samma kommando. 6 Det ska gå minst 10mS mellan på varandra följande kommando. 7 Vid användning av # för att adressera alla pumpar, försäkra er om att den inte kommer att generera ett svar, nss, resultatet kommer att vara oförutsägbart. Detta är ett typiskt kort program för pumpnummer 2: OPEN COM1:9600,N,8,2,CDO,CSO,DSO,OP10000 FOR RANDOM AS #1 PRINT #1, 2SP220 + CHR$ (13) DELAY PRINT #1, 2GO + CHR$ (13) DELAY 5000 PRINT #1, ST + CHR$ (13) CLOSE #1. Set-up ROM - tillhandahåller användaren med software identifiering Datum/Tid - Inställd under tillverkning men kan ställas in i enlighet med användarens krav. Larm - Ljudsignal på/av. Ramp - Värdet på acceleration/minskning på pumpen till/från maximal inställningshastighet vid början/slutet på en dosering. 0 inställning visar ingen accelerationspaus till maximal hastighet, 5 visar den längsta accelerationspausen till maximal hastighet. Förinställt värde, 2. Drip - Snabbt byte av rotationsriktning av motorn vid doseringsfärdigställande garanterar att inga extra droppar av vätska doseras. 0 betyder ingen rotationsändring och 5 betyder maximal rotationsändring. 6

7 Baud - Hastighet på signalöverföring. Förinställning 9600, område på inställning 1200, 2400, 4800, och Auxiliary - Övervakar pumpdosering eller motor status/riktning av rotation genom att använda 2 signaler utgående från pumpens 25D kontakt. Signaler kan användas, till exempel, för att kommendera en svängskiva eller transportör att flytta när en dosering har utförts. Signal 1 kan ställas in för att ändra värde varje gång motorn är i drift, eller bara när motorn kör för att fylla en dos. Signalen kan ställas in högt eller lågt när motorn kör. Signal 2 ändrar värde när pumpriktningen ändras. Skärmen tillåter signalen att ställas in högt eller lågt när utgående axel roterar medurs. Pump - Vid RS232 kontroll måste varje individuell pump identifieras. Välj ett nummer från Max - Ställs in när pumpen kan evakueras med maximal hastighet. Standardinställning betyder att Max är ur funktion under Manuell och Inställning. Alltid ur funktion, betyder att enheten kan evakueras vid vilken tidpunkt som helst. Default - Tryck vid Ja för att spara fabriksinställningarna. Autostart - Om inställd på On, vid drift i Manuellt läge endast. Autostart låter pumpen att återstarta pumpningen automatiskt vid strömavbrott. Om inställd på Off kommer pumpen att starta och stega tillbaka till Huvudmenyn. Signal - Stega till den önskvärda processignalen för analog kontroll och tryck. Möjliga tillval är 4-20mA, 0-10mA, 0-20mA, 0-5V, 0-10V. Dessa signalräckvidder korresponderar med rpm hastighetskontroll. En visning på skärm kommer att verifiera de valda inställningarna. Om inte den valda signalen visas använd då PROGRAM tillvalet. Pumpen kan kontrolleras med en analog processignal på upp till 30V eller 32mA. Pumpen ger ett ökat flöde med en ökande kontrollsignal (icke-inverterat svar) eller ett ökat flöde för en fallande kontrollsignal (inverterat svar). Vid arbete med spänningssignal kan ett stabilt och variabelt likspänningsaggregat användas tillsammans med en likspänningsvoltmeter (max. 30V likspänning). (Se 25-stifts anslutningens inkoppling som ett exempel på styrkrets). Polariteten inställd för direkt reaktion. Omvänd polaritet för inverterad reaktion.. Vid arbete med strömsignal går det att använda samma likspänningsaggregat tillsammans med en milliamperemeter för likström (max. 32mA). (Se 25-stifts anslutningens kabeldetaljer). Polariteten inställd för direkt reaktion. Omvänd polaritet för inverterad reaktion. Trim Denna funktion kommer att konvertera pumpens signal förhållande till den analoga process kontrollsignalen om de inte överensstämmer. Användaren får frågan att lägga till noll, 20% och den maximala spänning eller ström som krävs för att motsvara kontrollsignalen. Tryck enter efter att ha justerat processignalen till varje ingångsnivå. Anslut aldrig huvudström via stiften på 25-stifts anslutningen. Upp till 5V TTL kan anslutas till stift 7 och 5, men ström får inte anslutas genom några andra stift. Undanlåtenhet i att följa denna varning kan orsaka permanenta skador som inte täcks av garantin. Använd inte huvudströmbrytaren för att starta och stoppa pumpen vid upprepade starter. Separat styrning ska användas. Paus dose/remote stop start (Pausdos/Fjärrstyrd stopp start) Denna funktion kommer att pausa en dosering under så lång tid som fjärrkontrollen förblir sluten och sedan låter dosen att fortsätta när brytaren är påslagen. I Manuellt läge kommer den också fungera som en fjärrkontrollerad stopp/start. Anslut fjärrstyrning enligt kretsschemat. Påslagen för att köra pumpen, avstängd för att pausa eller stanna pump. 7

8 Stopp/Start Anslut fjärrkontrollbrytaren mellan stift 7 och 16 på 25D sockeln. En TTL kompatibel logik ingång (Låg 0V, Hög 5V) kan anslutas til stift 7. Låg insignal stoppar pumpen, hög insignal startar pumpen. Utan anslutning, kommer pumpen att fortsätta gå. Rotations riktning Anslut fjärrkontrollbrytaren mellan stift 5 och 16 och sätt främre panelens reverseringskontroll ur funkton genom att brygga stift 6 och 18 på 25D sockeln. Öppna brytaren för medurs rotation, stäng för moturs. Alternativt kan en TTL kompatibel logik ingång (Låg 0V, Hög 5V) anslutas till stift 5. Låg insignal kommer att starta pumpen med medurs rotations riktning, Hög insignal i medurs riktning. Utan anslutning, kommer pumpen att gå medurs. Varvtal En extern potentiometer med en nominell resistans mellan 1 och 2 kohm och för minst 0,25 Ω kan kopplas in som bilden visar. Vid användning av denna potentiometer får inte en styrande ström- eller spänningssignal tillföras samtidigt. Kontrollsignalen för hastighet kommer att kräva kalibrering relativ till de minimala och maximala inställningarna på potentiometern. Potentiometrar används såsom beskrivs under kalibrering. Tachometer Denna kan användas för indikering av motorvarvtalet eller det totala antalet motorvarv. Fotreglage Ett Watson-Marlow fotreglage eller handreglage kan användas för att starta doseringen 8

9 Underhåll och skötsel Du behöver endast kontrollera motorkolen med jämna mellanrum och byta ut dem när de är kortare än 10mm. Kolens livslängd beror på hur pumpen används, i genomsnitt timmar på maximumhastighet. Om pumpen behöver rengöras, använd en mild rengöringsvätska löst vatten. Använd inte starka lösningsmedel. Använd endast Lubriplate GR-132 (Bodine referens LG-23) vid hopsättning av växelhus efter genomgång. Detta är ett korrosionsskydddande fett för extremt höga tryck av kvalitet NL GI nr 1, med förtjockningsmedel av kombinerad litiumtyp. Fettet är vattenbeständigt och mycket motståndskraftigt mot de flesta andra föroreningar. Säkerhetsbrytare 605Di kommer att stoppas med fjärrstyrning och visa en varning om brytaren aktiveras under drift. Säkerhetfunktionerna finns under Manuell, Dosering, Analog och RS232 drift. Tekniska data Maximumhastighet för rotor 200r/min Spänning/frekvens / V/1/ 50/60Hz Kontrollområde 50:1 Strömförbrukning 300VA Säkring Type T (anti surge) 5A Driftstemperatur 5C till 40C Lagrings temperatur -40C till 70C Ljudnivå < 72dB(A) vid 1m Vikt 605Di/R 24,75kg Vikt 605Di/L 30,75kg Standarder IEC 335-1, EN60529 (IP55) Maskindirektiv 98/37/EC EN Spänningsdirektiv 73/23/EEC EN EMCdirektiv 89/336/EEC EN /EN Specifikationsdriftsprestanda såsom driftsvarvsvariationer vid varierande nätspänning och driftsstabilitet från kallstart till normal driftstemperatur finns att tillgåpå begäran. Kapaciteter Flödesvärden för 624Di/R & 624Di/L uppnåddes genom att pumpa vatten vid 20C med försumbar sugning och utgångstryck (om inte annat anges). När ett användningsområde är kritiskt bör kapaciteten fastställas under verkliga arbetsförhållanden. De viktiga faktorerna är in- och utloppstrycket, temperaturen och vätskans viskositet. 9

10 Reservdelar till drivenhet Nummer Reservdel Beskrivning Nummer Reservdel Beskrivning 1 MRA0194A PCB Hbridge 11 CP 0020 Blindplugg 2 MRA0193A IC ROM 12 MN 1086S Fönsterskydd 3 MR 0289S Chassi 13 FN 0215 M4 skruv 4 MRA0198A Transformator 14 FA 0002 Filter 5 MRA0195A PCB kort 15 MN 0787M Varvräknarskivenhet 6 MR 0699S Fönsterskydd 16 MN 0690S Packning 7 FS 0043 Säkring 5 amp T typ 17 BM 0015 Motorkol 8 CP 0005 Blindplugg OD 20mm 18 MR 0771S Packning 9 MR 0771S Fönsterpackning 19 TM 0020 Terminal block 10A 12-vägs 10 MN 1087S Fönsterpackning 20 MG 0600 Motor/växellåda 10

11 620R, 620RE4, 620RE Viktig säkerhetsinformation Följande säkerhetsföreskrifter ska beaktas innan kåpan till pumphuset öppnas. För monterade enheter, säkerställ att pumpen inte är elektriskt ansluten. Tillse att rörledningen inte är trycksatt. Om ett slangbrott inträffar Försäkra er om att all produkt i pumphuset har avletts via avloppsröret till dränage. Skyddande klädsel och skyddsglasögon ska alltid användas om farliga produkter pumpas. 620R, 620RE4, 620RE Säkerhet Den grundläggande säkerheten på 620 serien består av att ett specialverktyg är nödvändigt att använda för att kunna öppna kåpan. På pumpar med elmotorer i 600 serien har dessa som extra säkerhet försetts med en förregling, för sekundär säkerhet, som automatiskt stoppar pumpen om kåpan öppnas (under hela den tid då kåpan är öppen). Förreglingen skall aldrig användas för primär säkerhet. Slå från spänningen innan pumpens kåpa öppnas. Pneumatiskt drivna pumpar i 600 serien har endast primärt skydd via kåpans låsning med verktyg. Även pumpar i 600 serien försedda med industriella växelströmsmotorer har endast primär säkerhet med låsning av kåpan med verktyg, men kan, mot tilläggskostnad, förses med en tillbehörssats för förregling som sekundär säkerhet. 620R, 620RE4, 620RE Driftsvillkor Tryck och viskositet Alla angivna tryck i denna driftsinstruktion som anger prestanda och livslängd har beräknats, relaterade till höga rörledningstryck. Även om pumpens arbetstryck är 4 bar kan högre tryck uppkomma om strypningsker i rörledningen. Då det är viktigt att trycket inte överstiger 4 bar ska en överströmningsventil installeras i rörledningen. Vid pumpförhållanden med 2-4 bar tryck ska endast ihop monterade pumpar användas, försedda med 73 Shore-hårdhet Marpene/Bioprene eller standard STA-PURE slangelement. M i slangelementets produktkod anger lämplighet för användning vid höga tryck. Vid pumpförhållanden med 0-2 bar tryck, använd ihop monterade eller slutna pumpar försedda med 64 Shore-hårdhet element eller standard typen av slang för perestaltic pumpar. Hantering av viskösa produkter är maximerad genom att slangelement med 73 Shore-hårdhet Maprene/Bioprene eller STA- PURE används i pumphuset. Försäkra er om att det finns minst en meter smal böjlig slang ansluten till pumphusets utlopp. Detta minimerar tryckförluster och tryckstötar i rörledningen. Detta är speciellt viktigt för viskösa vätskor och fasta rörledningar. 620R, 620RE4, 620RE Installation av pump En korrekt utförd installation kommer att säkerställa bästa möjliga livslängd på slangen, försäkra er därför om att följande riktlinjer följs: Undvik skarpa rörböjar, reduceringar eller extrema rörlängder med en diameter mindre än pumphusets anslutning, framförallt på sugsidan. Säkerställ att anslutande rör och koppel är lämpliga för det förväntade trycket. Om fast monterade rörledningar är tätt inpå pumpen kommer en löstagbar rördel att underlätta byte av slang. Försäkra er om att blindbrickan är positionerad i den avloppsport som ej används. Se nedan. 11

12 Det är lämpligt att avända kontrollerade avloppsrör vid pumpning av farliga, aggressiva eller frätande vätskor eller produkter som hårdnar vid kontakt med luft. Försäkra er om att nödvändigt utrymme finns under pumphuset vid anslutning av avloppsrör till pumpens avloppsanslutning med hjälp av medlevererat koppel. Avloppsröret ska utmynna i en lämplig behållare eller till dränage. Intallationsproceduren för läckagesökaren inkluderas i läckagesökarsatsen. Om osäkerhet råder angående installationen, vänligen kontakta Watson-Marlowes lokala tekniska support för hjälp.. 620R, 620RE4, 620RE Allmän drift Öppning av pumpkåpan. Lås upp kåpan med en 5 mm insex nyckel eller en skruvmejsel. Öppna kåpan helt. Detta skapar största möjliga utrymme mellan slanganslutningarna och spärren som låser slangen. Inkoppling/urkoppling av rullarna Rörelseavståndet för rullarnas frigöringsarm visas nedan. Försök inte att tvinga armen utanför dess normala rörelseområde då det kan skada rotorn. För att fästa rullarna, tryck frigöringsarmen mosurs och säkerställ att rullarna är låsta mot slangen. Frigör rullarna genom att lyfta frigöringsarmen medurs till sin frigöringsposition. För högtrycksslang eller pumphus med fyra rullar kan 5 mm insex nyckeln användas som stöd då rullarna kopplas in/frigörs med frigöringsarmen. Tillse att fingrarna går fritt från rotorns framsida då frigöringsarmen används.. Kontroll innan slangpåträdning. Försäkra er om att rullarna roterar fritt och att anslutningarna och spåren är rena innan slangen laddas. Kontrollera att avloppsrören inte är igensatta. Stängning av pumphuskåpan och start. Kontrollera att kåpans tätning är ren, byt om nödvändigt. Kontrollera att rullarna är inkopplade och är låsta mot slangen. Stäng kåpan och tryck mot spåret tills spärren aktiveras. Anslut lämpligt rörsystem till pumphuset genom att använda korrekta anslutningarna för slangelementet. Placering av slanghållare I 620R och 620R4 pumphuvud. Välj rätt slanghållare som är avpassad för den slangstorlek som ska användas. Placera de två U-formade spårhalvorna in i pumphuvudets anslutningar ( U-formen säkerställer korrekt laddning av slang). Placera motsvarande hållare med lyfta T-sektioner, in i spåren på kåpan, över och under gångjärnet. Tryck och för in till dess position låses. Då kåpan stängs kommer de två halvorna att omsluta slangen. 12

13 620R, 620RE4 Laddning av slangelement 620RE pumphus är fabriksinställda för att passa Watson-Marlowe LoadSure slangelement. Pumpningens prestanda kommer att påverkas negativt om LoadSure element inte används. Frigör rullarna. Placera en av de D formade flänsarna inuti den nedre anslutningen (D-flänsen säkerställer att elementet endast kan laddas korrect. Vrid slangelementet runt rotorns frigjorda rullar. Placera den andra D -formade flänsen i den övre anslutningen. Säkerställ att den flata sidan av varje D -fläns ligger an tätt mot flänstätningens yta mot spåret. Koppla in rullarna. Stäng kåpan och tryck mot spåret tills spärren aktiveras 620R Kontinuerlig laddning av slang 620R pumphus är fabriksinställda för att passa Watson-Marlowe 620 serie slangelement med 3.2mm väggtjocklek. Pumpningens prestanda kommer att påverkas negativt om Watson-Marlowe slangelement inte används. Välj den hållare som är korrekt för den slangstorlek som ska användas. Frigör rullarna. Placera en av slangändarna in i den nedre anslutningens U -hållare och håll kvar stadigt. Vira slangen tätt runt de frigjorda rullarna, säkerställ att slangen inte är vriden runt sin längd. Vlacera den andra slangändan in i den övre anslutningens U -hållare. Håll slangens båda ändar i en hand så att den kan hållas spänd runt de frigjorda rullarna. Koppla in rullarna. Stäng kåpan och tryck mot spåret tills spärren aktiveras. Försäkra er om att slangen inte sitter löst vid pumphusets anslutningar. Försäkra er om att alla rullar är inkopplade då pumpen ska startas igen. Om en rulle inte är inkopplad kommer det att höras ett kontinuerligt klickande ljud. Inga skador kommer att uppstå, men rullen ska kopplas in manuellt med hjälp av en 5 mm insex nyckel. Se även kapitlet Felsökning. 13

14 Kontinuerlig laddning av slang 620R, 620RE4, 620RE Slangelement eller kontinuerlig borttagning av slang Öppna kåpan och frigör rullarna. Koppla loss slangen från de anslutande rörledningarna. Avlägsna slangen från pumphuset. 620R, 620RE4, 620RE Underhåll Planerat underhåll De rostfria stålrullarna med pumpverkan löper på tätade lager och behöver ej smörjas. Avlägsna rotorn och smörj drivrullarna och rullmekanismen med ett molybdenbaserat fett. Detta ska utföras var 6:e månad vid intermittent drift och var 3:e månad vid kontinuerlig dygnet-runt drift. Om vätska spills inuti pumphuset, spola omgående pumphuset med vatten och milt rengöringsmedel snarast. Om speciellt rengöringsmedel krävs, kontakta Watson-Marlowes tekniska support innan medlet används för att fastställa om det är möjligt att använda. Om rotorn behöver avlägsnas, följ instruktionen nedan. Demontering och byte av rotorn. Avlägsna rotorns lock och centreringsskruven med hjälp av en 5 mm insex nyckel. Drag av rotorn från den kilförsedda axeln, tag bort plastkilen och rengör noggrant. Använd inte verktyg för att hålla rotorn från spårets insida, den ska dras av för hand. För att byta rotor, placera kilen i axelns kilspår och applicera ett tunt lager molybden fett på axel och kil. Positionera kilspåret mot rotorn och för på rotorn till rätt position. Säkerställ att rotorn är i ändläge och är placerad över hela axellängden. 14

15 Det finns endast ett parallellt kilspår i rotornavet som är tydligt uppmärkt. Om ett av de tre omärkta spåren används som kilspår kommer skador att uppstå på rotornavet. Tvinga inte rotorn på plats. Rotorn kommer att glida på plats med lätthet om kilspårent är i linje med kilen i axeln. Spänn sexkants-bultarna till rätt moment, 10Nm, med hjälp av en 5 mm insex nyckel. Sätt på rotorns lock. Då kåpan sätts på, kontrollera noga att den inte har kontakt med rotorn. Om så sker har rotorn monterats felaktigt, öppna kåpan, tag bort och återmontera rotorn igen och stäng kåpan. Borttagning av spår. Tag bort rotorn. Koppla loss avloppsröret om sådant är monterat. Lossa de två fästskruvarna, som håller spåret, med en skruvmejsel. Drag av spåret något från front plåten så att anslutningen till kåpans förregling kan nås. Koppla loss kåpans förregling genom att dra loss kabelanslutningen från spåret för hand. Drag bort spåret helt från inneslutningen. Montering av spår (sluten drivenhet) Säkerställ at spåret är rent och att distansbrickan och växelnavets positioneringsring är på plats. Pressa upp mot drivenhetens front plåt och anslut kåpans förreglingskabel. Placera spåret över växelnavet. Positionera spåret horisontellt så att hålen ligger rätt mot front plåtens gängade hål. Sänn de två fästskruvarna med en skruvmejsel. Anslut avloppsröret om sådant är monterat. 15

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3 KANMED Operatherm OP3 Bruksanvisning, art no OP3-074/3 2010-02-09 0413 Varning Felaktig användning av patientvärmeutrustning kan orsaka patientskador. Läs därför denna bruksanvisning noga. Tillverkad av:

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

L-175. Skivspelare i glas. Svensk Manual. www.lenco.com

L-175. Skivspelare i glas. Svensk Manual. www.lenco.com L-175 Skivspelare i glas Svensk Manual www.lenco.com Innehållsförteckning Innehållsförteckning ----------------------------------------------------------------- 2 Beskrivning ---------------------------------------------------------------------------4-5

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

HAAS SERVICE AND OPERATOR MANUAL ARCHIVE. Lathe Operators Manual 96-0128 RevAH Swedish March 2011

HAAS SERVICE AND OPERATOR MANUAL ARCHIVE. Lathe Operators Manual 96-0128 RevAH Swedish March 2011 Haas Technical Publications Manual_Archive_Cover_Page Rev A June 6, 2013 HAAS SERVICE AND OPERATOR MANUAL ARCHIVE Lathe Operators Manual 96-0128 RevAH Swedish March 2011 This content is for illustrative

Läs mer

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: Augusti 2004 Periodiska ändringar

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter Installation & Handhavande Manual version 0.2) Wesmar AB Box 4013 Tel: 08-544 715 50 www.wesmar.se 182 04 Enebyberg Fax: 08-544 715 60 info@wesmar.se 1 Innehåll

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer