624Di. 624di-s-02.pdf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "624Di. 624di-s-02.pdf"

Transkript

1 624Di 624di-s-02.pdf

2 Deklarationer Vid fristående bruk av denna pump gäller följande standarder Maskindirektiv: 98/37/EC EN , Spänningsdirektiv: 73/23/EEC EN , EMCdirektiv: 89/336/EEC EN /EN Överensstämmelsedeklaration Inkorporeringsdeklaration Vid installation av denna pump i enhet eller vid montering på andra maskiner får pumpen inte användas förrän alla enheter är godkända enligt Maskindirektiv 98/37/EC EN Ansvarig person: Dr R Woods, V.D., Watson-Marlow Limited, Falmouth, Cornwall TR11 4RU, England. Telefon Fax Två års garanti Watson-Marlow Limited garanterar, i enlighet med villkor nedan, att Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer, att gratis reparera eller ersätta slutanvändaren vilken del som helst av denna produkt, inbegripet hantverk, inom två år från leveransdag. Dylika defekter måsta ha uppkommit pga bristfälligt material eller hantverk, inte som en följd av bruk av produkten som strider mot de instruktioner som ges i denna manual. Villkor för och särskilda undantag till denna garanti är: Förbrukningsmaterial (rullar, slang och motorkol) ingår inte. Produkten måste returneras till Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer med överenskommet medium. Alla reparationer eller modifieringar måsta vara gjorda av Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer eller med uttryckligt tillstånd från Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer. Garantin gäller inte för produkter som har misshandlats eller använts fel eller som utsatts för missbruk. Garantier som påstås vara gjorda för Watson-Marlow Limited av annan person, inbegripet representanter för Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer, som strider mot villkoren i denna garanti är inte bindande för Watson- Marlow Limited förutsatt att det inte uttryckligen finns en skriftlig överenskommelse från VD eller chef på Watson-Marlow Limited. Information - retur av pump Utrustning som har kommit i kontakt med t ex kroppsvätskor, giftiga kemikalier eller andra ämnen som är skadliga för hälsan måste dekontamineras innan den returneras till Watson-Marlow eller våra distributörer. Intyget i slutet av denna bruksanvisning eller annat undertecknat intyg måste bifogas och fästas på paketet. Detta intyg krävs även om pumpen inte har använts. Om pumpen har använts och kommit i kontakt med vätskor måste detta anges. Även rengöring bör framgå samt ett intyg om att utrustningen har dekontaminerats. Säkerhetsföreskrifter Alla som installerar eller underhåller denna utrustning måste vara auktoriserade inom sitt område. Dessutom bör personerna ifråga känna till de hälso-och säkerhetskrav som gäller i Sverige. För att garantera säkerhet bör pumphuvuden och slangar endast användas av kompetent, behörig personal när de har läst igenom denna anvisning och beaktat möjliga faror Enheten alstrar spänning som är farlig (nästan som huvudström). Före ingrepp, måste pumpen kopplas av från huvudströmmen. Bruk av pumpen Minimera antalet krökar och ANVÄND korta in- och utloppsslangar. ANVÄND in- och utloppsslang vars håldiameter är samma som eller större än den slangs håldiameter som kopplas till pumphuvudet. När du pumpar trögflytande vätskor så kan du öka friktionen genom att använda rör vars tvärsnittsarea är betydligt större än pumpenhetens. SE ALLTID TILL att rullarna och spåret är rena. 2

3 För att minimera stillestånd för slangbyte tag till lite extra slanglängd så att slangen kan flyttas. Dessa självsugande peristaltiska pumpar kräver inga ventiler. Om du installerar ventiler måste du se till att de inte täpper till flödet i pumpsystemet. Val av slang. Förteckningen i Watson-Marlows katalog över vilka kemikalier som är resistenta är inte fullständig. Om du inte vet om en viss vätska kan pumpas, be att få ett testkort för vätskeprov. När du har använt Maprene eller Bioprene slangar i 30 minuter bör slangklämman på utloppssidan lossas och slangen sträckas. Detta förhindrar normal utvidgning som uppstår med Marprene och Bioprene slangar och som förkortar slanglivslängden. Installering 605Di kan endast anslutas till 1-fas. Kör pumpen endast då den står stadigt på ett horistontalt plan för att säkra att pumpens växellåda får rätt mängd olja. Ställ in spänningsväljaren på antingen 120V för V 50/60Hz eller 240V för V 50/60Hz. Tag bort den genomskinliga plattan på baksidan för att kunna komma åt spänningsomkopplaren och anslutningsplinten. Drag strömförsörjningssladden genom genomföringen på uttagets högra sida och förbind den med anslutningsplinten enligt anvisningarna på pumpens baksida. Det finns två alternativa anslutningsmöjligheter. Den ena passar för 20mm rör eller böjlig skyddsslang, medan den andra passar för 0,75mm2 PVC-mantlad treledarkabel (via den medföljande, gängade adaptern), så att en nätsladd kan användas. Sätt tillbaka den genomskinliga plattan och dess packning över uttaget. 1 Armerad dragavlastningshylsa för kabel GR Dragavlastningshylsa GR Bricka GR Tätheten försämras, om den transparenta plattan inte sätts tillbaka Försänkning i bakre panelen I försänkningen i pumpens bakre panel finns följande komponenter: 1 Säkringshållare 2 Kopplingsplint 3 Spänningsomkopplare 3

4 Felsökning Om enheten inte fungerar kontrollera den på nedan beskrivna sätt för att bedöma om den måste in på service. Kontrollera att strömbrytaren är på. Kontrollera att huvudströmmen når pumpenheten. Kontrollera att du valt rätt spänning med brytaren. Kontrollera säkringen i huvudkontakten. Kontrollera att rätta slangar är kopplade till pumpen. Användargränssnitt När pumpen startas kan användaren komma in i huvudmenyn. Använd Step tangenten för att flytta mellan menyvalen. Använd tangenten för att bekräfta inställningar. Använd siffertangenterna för att skriva in inställningsvärden. Använd Ù eller Ú tangenterna för att öka eller minska inställda värden i programmet, t ex datum, varvtal etc. Dose används för dosering. En dos kan initieras genom att använda Startknappen eller extern knappsats. Pumpen kan lagra upp till 26 doseringsprogram och lägga in den när som helst. En skrivare kan anslutas till pumpen för att avläsa fyllningar. Batch eller operatörskoder måste skrivas in vid användning av en skrivare. Cal används för kalibrering av pumpen för noggrann dosering. Manual används för kontinuerlig mätning av vätsketransport via tangentbordet. Auto används vid styrning med analog signal eller RS232. Set-up visar och kontrollerar användar och fabriksinställningar. Drivenhetens varvtal och volymflöde bestäms av pumphus och slangdimension. Doseringsprocedur Doseringsprogrammet finns i form av ett flödesschema i kapitlet Tekniska Data i Operatörsinstruktionen. Varje steg beskrivs för att ge full förståelse av proceduren. I kapitlet Teknisk data finns uppgifter om doseringstider och noggrannhet vid användande av silikonslangar vid lågt sug och inget utgångstryck. För största noggrannhet använd slangar med liten diameter och maximal rotor passage. Använd alltid ett kalibreringsinstrument för att garantera största möjliga noggrannhet. Revideringsrutiner Om en skrivare är ansluten, kommer färdigställandet av en doseringskörning automatiskt att lägga in skrivarrutinen. Den första frågan blir att skriva in operatörens ID. Upp till 16 tecken kan skrivas in. Siffror och decimaler skrivs in direkt från tangentbordet. Alphatecken skrivs genom att trycka Ù eller Ú och visar A till Z och Z till A respektive cirkulär rotation. Ett Alphatecken läggs in genom att trycka Step. Ett nummeriskt tecken skrivs in genom att trycka Step, andra nummeriska tecken, decimal eller Ù eller Ú. Vid tryckning av, kommer pumpen att fråga efter ett batchnummer. Upp till 16 tecken kan skrivas in för att ange operatörens identitet. När trycks in igen, skrivs följande information ut: datum, tid, doseringsstorlek, speciell gravitation, doserings, antal doseringar, initial ml/varv, kalibreringsdata, operatörsidentitet, batchnummer, och antal utförda doseringar. Efter utskriften kommer en fråga om upprepning av dosen att visas. Doseringskommando för en dos Enstaka doseringar kan utföras, genom att räkna antalet doseringar som behållits. Ställ in intervalltiden på 0 SEKUNDER och antalet doseringar till 1. För att starta en dosering, tryck Start eller använd en extern start knapp. Displayen kommer att visa det totala antalet gjorda doseringar upp till ett maximum av 99,999 efter vilken räknaren kommer att återstarta på 0, så att dosering 100,001 visas som 1. Kalibreringsprocedur Kalibrering av 605Di är baserad på att informera pumpen under inställningen vilket pumphus och slangdimension som ska användas. Alternativt kan en kalibreringsdosa användas. Kalibreringsdosa kommer att gå i omkring 4 minuter, men kan stoppas när som helst i upp till 4 minuter. Ju längre tid kalibrering pågår desto bättre kalibrering. Volym (ml) eller massa (sg) för att färdigställa proceduren som låter pumpen ta i beräkning gällande förhållanden och även vätskans viskositet. 4

5 Manuell drift Slå på strömmen (bakre panelen). Ändra inställningen på hastigheten genom att trycka ner Ù eller Ú tangenten. Den lägsta hastigheten för 605Di är 4 rpm. Ändra riktning genom att trycka CW/CCW tangenten. Roteringsriktningen visas på LCD displayen. Välj maximal hastighet: tryck ner Ù tangenten och Max tangenten samtidigt. Välj minsta hastighet: tryck Ú tangenten och Max tangenten samtidigt. Tryck Start för att starta pumpen. Tryck Stop för att stoppa pumpen. Auto Pumpen kan styras med externa kontrollsignaler via 25-stifts anslutningen på den bakre panelen. Ta bort skyddsplåten och försäkra er om att packningen inte är skadad. För kontrollkablarna genom kabelhylsorna och anslut via de fjädrande klämkontakterna. Analog Denna funktion möjliggör kontroll av pumphastigheten via en extern analog processignal. Genom att trycka, vid analog funktion, sänds en konfimering av de analoga kontrollsignalinställningarna. Dessa kan återställas under Setup (se kapitlet som behandlar inställning av pumpen). RS232 Denna fasilitet ger full pumpfunktion med RS232 en sluten loopkontroll via 4-stfts anslutningen. Upp till 16 pumpar kan anslutas med bibehållen individuell pumpkontroll genom att använda kabel PR En nätvërkssats är tillgänglig från Watson-Marlow som inkluderar Pumpnet 2, ett DOS kompatibelt kontrollprogram och kablar. Stega fram via Step till Nätvärk i huvudmenyn och tryck. Pumpen kommer nu att styras via RS232. Tangentbordets Stop tangent kommer att fungera som ett nödstopp och sätta RS232 inställningar ur funktion om nedtryckt. Anslutningar för RS232 signaler (sett från kontaktens insida) RS232 kabel för CTR handshake Använd endast dubbla skärmade RS232 kablar 5

6 RS232 inställningar Baud=9600: Stop bits=2; Databits=8; Paritet=Ingen; Handshake =CTR eller Inga; Autoeko=På Följande koder kommer att styra 605Di vid RS232 kontroll. De måste anslutas till pumpen via en seriell datorport (eller likvärdig). Bestäm alltid varje kommando med en RETURN (ASCII CHR13). nsp xxx Läs in hastighetsinställning xxx till pump nummer n nsi Ökad hastighet med 1 varv per minut (rpm) för pump n nsd Minskad hastighet med 1 rpm för pump n ngo Start pump nummer n nst Stopp pump nummer n nrc Ändra rotationsriktning för pump n nrr Ställ in medursrotation för pump n nrl Ställ in motursrotation för pump n ndoxxxxx,yyy Ställ in dos för pump nummer n i varvräknarpulser (not 3) nrs Visa status för pump nummer n (not 4) nzy Visa status om pump n START 1 eller STOPP 0 ntc Nollställ varvräknare nrt Avläs varvräknare För att skriva in till pump nummer n display nca Nollställ existerande display; följt av: nch hem curser; följt av; nw (text linje 1) - (text linje = terminator) Noteringar för kontrollkoder 1 n=inskrivet pump nummer i Set-up. För kommandot att ta alla nätverkspumpar I drift samtidigt, använd # innan kommandot. 2 Den ger 1046 pulser per varv vid maximal driftshastighet på 200 rpm. 3 ndoxxxxxxxx där xxxxxxxx är något heltal och är mål dos mät i varv pulser. Detta kan förlängas till ndoxxxxxxxx,yyy där yyy är en kick back i varvpulser med en gräns på 225 (omkring 1 varv vid 200 rpm drift). 4 Ett visa status kommando kommer att låta 605Di visa en textremsa med följande layout: (pumptyp) (ml/varv) (tryckhöjd) (slangstorlek) (hastighet) (cw/ccw) (P/N) (pumpnummer) (varvtal) (stoppad/i drift, 0/1) (!=gräns) det är 605Di L 4,8mm 100 CW P/N ! 5 Alla nätverkspumpar med samma n kommer att svara på samma kommando. 6 Det ska gå minst 10mS mellan på varandra följande kommando. 7 Vid användning av # för att adressera alla pumpar, försäkra er om att den inte kommer att generera ett svar, nss, resultatet kommer att vara oförutsägbart. Detta är ett typiskt kort program för pumpnummer 2: OPEN COM1:9600,N,8,2,CDO,CSO,DSO,OP10000 FOR RANDOM AS #1 PRINT #1, 2SP220 + CHR$ (13) DELAY PRINT #1, 2GO + CHR$ (13) DELAY 5000 PRINT #1, ST + CHR$ (13) CLOSE #1. Set-up ROM - tillhandahåller användaren med software identifiering Datum/Tid - Inställd under tillverkning men kan ställas in i enlighet med användarens krav. Larm - Ljudsignal på/av. Ramp - Värdet på acceleration/minskning på pumpen till/från maximal inställningshastighet vid början/slutet på en dosering. 0 inställning visar ingen accelerationspaus till maximal hastighet, 5 visar den längsta accelerationspausen till maximal hastighet. Förinställt värde, 2. Drip - Snabbt byte av rotationsriktning av motorn vid doseringsfärdigställande garanterar att inga extra droppar av vätska doseras. 0 betyder ingen rotationsändring och 5 betyder maximal rotationsändring. 6

7 Baud - Hastighet på signalöverföring. Förinställning 9600, område på inställning 1200, 2400, 4800, och Auxiliary - Övervakar pumpdosering eller motor status/riktning av rotation genom att använda 2 signaler utgående från pumpens 25D kontakt. Signaler kan användas, till exempel, för att kommendera en svängskiva eller transportör att flytta när en dosering har utförts. Signal 1 kan ställas in för att ändra värde varje gång motorn är i drift, eller bara när motorn kör för att fylla en dos. Signalen kan ställas in högt eller lågt när motorn kör. Signal 2 ändrar värde när pumpriktningen ändras. Skärmen tillåter signalen att ställas in högt eller lågt när utgående axel roterar medurs. Pump - Vid RS232 kontroll måste varje individuell pump identifieras. Välj ett nummer från Max - Ställs in när pumpen kan evakueras med maximal hastighet. Standardinställning betyder att Max är ur funktion under Manuell och Inställning. Alltid ur funktion, betyder att enheten kan evakueras vid vilken tidpunkt som helst. Default - Tryck vid Ja för att spara fabriksinställningarna. Autostart - Om inställd på On, vid drift i Manuellt läge endast. Autostart låter pumpen att återstarta pumpningen automatiskt vid strömavbrott. Om inställd på Off kommer pumpen att starta och stega tillbaka till Huvudmenyn. Signal - Stega till den önskvärda processignalen för analog kontroll och tryck. Möjliga tillval är 4-20mA, 0-10mA, 0-20mA, 0-5V, 0-10V. Dessa signalräckvidder korresponderar med rpm hastighetskontroll. En visning på skärm kommer att verifiera de valda inställningarna. Om inte den valda signalen visas använd då PROGRAM tillvalet. Pumpen kan kontrolleras med en analog processignal på upp till 30V eller 32mA. Pumpen ger ett ökat flöde med en ökande kontrollsignal (icke-inverterat svar) eller ett ökat flöde för en fallande kontrollsignal (inverterat svar). Vid arbete med spänningssignal kan ett stabilt och variabelt likspänningsaggregat användas tillsammans med en likspänningsvoltmeter (max. 30V likspänning). (Se 25-stifts anslutningens inkoppling som ett exempel på styrkrets). Polariteten inställd för direkt reaktion. Omvänd polaritet för inverterad reaktion.. Vid arbete med strömsignal går det att använda samma likspänningsaggregat tillsammans med en milliamperemeter för likström (max. 32mA). (Se 25-stifts anslutningens kabeldetaljer). Polariteten inställd för direkt reaktion. Omvänd polaritet för inverterad reaktion. Trim Denna funktion kommer att konvertera pumpens signal förhållande till den analoga process kontrollsignalen om de inte överensstämmer. Användaren får frågan att lägga till noll, 20% och den maximala spänning eller ström som krävs för att motsvara kontrollsignalen. Tryck enter efter att ha justerat processignalen till varje ingångsnivå. Anslut aldrig huvudström via stiften på 25-stifts anslutningen. Upp till 5V TTL kan anslutas till stift 7 och 5, men ström får inte anslutas genom några andra stift. Undanlåtenhet i att följa denna varning kan orsaka permanenta skador som inte täcks av garantin. Använd inte huvudströmbrytaren för att starta och stoppa pumpen vid upprepade starter. Separat styrning ska användas. Paus dose/remote stop start (Pausdos/Fjärrstyrd stopp start) Denna funktion kommer att pausa en dosering under så lång tid som fjärrkontrollen förblir sluten och sedan låter dosen att fortsätta när brytaren är påslagen. I Manuellt läge kommer den också fungera som en fjärrkontrollerad stopp/start. Anslut fjärrstyrning enligt kretsschemat. Påslagen för att köra pumpen, avstängd för att pausa eller stanna pump. 7

8 Stopp/Start Anslut fjärrkontrollbrytaren mellan stift 7 och 16 på 25D sockeln. En TTL kompatibel logik ingång (Låg 0V, Hög 5V) kan anslutas til stift 7. Låg insignal stoppar pumpen, hög insignal startar pumpen. Utan anslutning, kommer pumpen att fortsätta gå. Rotations riktning Anslut fjärrkontrollbrytaren mellan stift 5 och 16 och sätt främre panelens reverseringskontroll ur funkton genom att brygga stift 6 och 18 på 25D sockeln. Öppna brytaren för medurs rotation, stäng för moturs. Alternativt kan en TTL kompatibel logik ingång (Låg 0V, Hög 5V) anslutas till stift 5. Låg insignal kommer att starta pumpen med medurs rotations riktning, Hög insignal i medurs riktning. Utan anslutning, kommer pumpen att gå medurs. Varvtal En extern potentiometer med en nominell resistans mellan 1 och 2 kohm och för minst 0,25 Ω kan kopplas in som bilden visar. Vid användning av denna potentiometer får inte en styrande ström- eller spänningssignal tillföras samtidigt. Kontrollsignalen för hastighet kommer att kräva kalibrering relativ till de minimala och maximala inställningarna på potentiometern. Potentiometrar används såsom beskrivs under kalibrering. Tachometer Denna kan användas för indikering av motorvarvtalet eller det totala antalet motorvarv. Fotreglage Ett Watson-Marlow fotreglage eller handreglage kan användas för att starta doseringen 8

9 Underhåll och skötsel Du behöver endast kontrollera motorkolen med jämna mellanrum och byta ut dem när de är kortare än 10mm. Kolens livslängd beror på hur pumpen används, i genomsnitt timmar på maximumhastighet. Om pumpen behöver rengöras, använd en mild rengöringsvätska löst vatten. Använd inte starka lösningsmedel. Använd endast Lubriplate GR-132 (Bodine referens LG-23) vid hopsättning av växelhus efter genomgång. Detta är ett korrosionsskydddande fett för extremt höga tryck av kvalitet NL GI nr 1, med förtjockningsmedel av kombinerad litiumtyp. Fettet är vattenbeständigt och mycket motståndskraftigt mot de flesta andra föroreningar. Säkerhetsbrytare 605Di kommer att stoppas med fjärrstyrning och visa en varning om brytaren aktiveras under drift. Säkerhetfunktionerna finns under Manuell, Dosering, Analog och RS232 drift. Tekniska data Maximumhastighet för rotor 200r/min Spänning/frekvens / V/1/ 50/60Hz Kontrollområde 50:1 Strömförbrukning 300VA Säkring Type T (anti surge) 5A Driftstemperatur 5C till 40C Lagrings temperatur -40C till 70C Ljudnivå < 72dB(A) vid 1m Vikt 605Di/R 24,75kg Vikt 605Di/L 30,75kg Standarder IEC 335-1, EN60529 (IP55) Maskindirektiv 98/37/EC EN Spänningsdirektiv 73/23/EEC EN EMCdirektiv 89/336/EEC EN /EN Specifikationsdriftsprestanda såsom driftsvarvsvariationer vid varierande nätspänning och driftsstabilitet från kallstart till normal driftstemperatur finns att tillgåpå begäran. Kapaciteter Flödesvärden för 624Di/R & 624Di/L uppnåddes genom att pumpa vatten vid 20C med försumbar sugning och utgångstryck (om inte annat anges). När ett användningsområde är kritiskt bör kapaciteten fastställas under verkliga arbetsförhållanden. De viktiga faktorerna är in- och utloppstrycket, temperaturen och vätskans viskositet. 9

10 Reservdelar till drivenhet Nummer Reservdel Beskrivning Nummer Reservdel Beskrivning 1 MRA0194A PCB Hbridge 11 CP 0020 Blindplugg 2 MRA0193A IC ROM 12 MN 1086S Fönsterskydd 3 MR 0289S Chassi 13 FN 0215 M4 skruv 4 MRA0198A Transformator 14 FA 0002 Filter 5 MRA0195A PCB kort 15 MN 0787M Varvräknarskivenhet 6 MR 0699S Fönsterskydd 16 MN 0690S Packning 7 FS 0043 Säkring 5 amp T typ 17 BM 0015 Motorkol 8 CP 0005 Blindplugg OD 20mm 18 MR 0771S Packning 9 MR 0771S Fönsterpackning 19 TM 0020 Terminal block 10A 12-vägs 10 MN 1087S Fönsterpackning 20 MG 0600 Motor/växellåda 10

11 620R, 620RE4, 620RE Viktig säkerhetsinformation Följande säkerhetsföreskrifter ska beaktas innan kåpan till pumphuset öppnas. För monterade enheter, säkerställ att pumpen inte är elektriskt ansluten. Tillse att rörledningen inte är trycksatt. Om ett slangbrott inträffar Försäkra er om att all produkt i pumphuset har avletts via avloppsröret till dränage. Skyddande klädsel och skyddsglasögon ska alltid användas om farliga produkter pumpas. 620R, 620RE4, 620RE Säkerhet Den grundläggande säkerheten på 620 serien består av att ett specialverktyg är nödvändigt att använda för att kunna öppna kåpan. På pumpar med elmotorer i 600 serien har dessa som extra säkerhet försetts med en förregling, för sekundär säkerhet, som automatiskt stoppar pumpen om kåpan öppnas (under hela den tid då kåpan är öppen). Förreglingen skall aldrig användas för primär säkerhet. Slå från spänningen innan pumpens kåpa öppnas. Pneumatiskt drivna pumpar i 600 serien har endast primärt skydd via kåpans låsning med verktyg. Även pumpar i 600 serien försedda med industriella växelströmsmotorer har endast primär säkerhet med låsning av kåpan med verktyg, men kan, mot tilläggskostnad, förses med en tillbehörssats för förregling som sekundär säkerhet. 620R, 620RE4, 620RE Driftsvillkor Tryck och viskositet Alla angivna tryck i denna driftsinstruktion som anger prestanda och livslängd har beräknats, relaterade till höga rörledningstryck. Även om pumpens arbetstryck är 4 bar kan högre tryck uppkomma om strypningsker i rörledningen. Då det är viktigt att trycket inte överstiger 4 bar ska en överströmningsventil installeras i rörledningen. Vid pumpförhållanden med 2-4 bar tryck ska endast ihop monterade pumpar användas, försedda med 73 Shore-hårdhet Marpene/Bioprene eller standard STA-PURE slangelement. M i slangelementets produktkod anger lämplighet för användning vid höga tryck. Vid pumpförhållanden med 0-2 bar tryck, använd ihop monterade eller slutna pumpar försedda med 64 Shore-hårdhet element eller standard typen av slang för perestaltic pumpar. Hantering av viskösa produkter är maximerad genom att slangelement med 73 Shore-hårdhet Maprene/Bioprene eller STA- PURE används i pumphuset. Försäkra er om att det finns minst en meter smal böjlig slang ansluten till pumphusets utlopp. Detta minimerar tryckförluster och tryckstötar i rörledningen. Detta är speciellt viktigt för viskösa vätskor och fasta rörledningar. 620R, 620RE4, 620RE Installation av pump En korrekt utförd installation kommer att säkerställa bästa möjliga livslängd på slangen, försäkra er därför om att följande riktlinjer följs: Undvik skarpa rörböjar, reduceringar eller extrema rörlängder med en diameter mindre än pumphusets anslutning, framförallt på sugsidan. Säkerställ att anslutande rör och koppel är lämpliga för det förväntade trycket. Om fast monterade rörledningar är tätt inpå pumpen kommer en löstagbar rördel att underlätta byte av slang. Försäkra er om att blindbrickan är positionerad i den avloppsport som ej används. Se nedan. 11

12 Det är lämpligt att avända kontrollerade avloppsrör vid pumpning av farliga, aggressiva eller frätande vätskor eller produkter som hårdnar vid kontakt med luft. Försäkra er om att nödvändigt utrymme finns under pumphuset vid anslutning av avloppsrör till pumpens avloppsanslutning med hjälp av medlevererat koppel. Avloppsröret ska utmynna i en lämplig behållare eller till dränage. Intallationsproceduren för läckagesökaren inkluderas i läckagesökarsatsen. Om osäkerhet råder angående installationen, vänligen kontakta Watson-Marlowes lokala tekniska support för hjälp.. 620R, 620RE4, 620RE Allmän drift Öppning av pumpkåpan. Lås upp kåpan med en 5 mm insex nyckel eller en skruvmejsel. Öppna kåpan helt. Detta skapar största möjliga utrymme mellan slanganslutningarna och spärren som låser slangen. Inkoppling/urkoppling av rullarna Rörelseavståndet för rullarnas frigöringsarm visas nedan. Försök inte att tvinga armen utanför dess normala rörelseområde då det kan skada rotorn. För att fästa rullarna, tryck frigöringsarmen mosurs och säkerställ att rullarna är låsta mot slangen. Frigör rullarna genom att lyfta frigöringsarmen medurs till sin frigöringsposition. För högtrycksslang eller pumphus med fyra rullar kan 5 mm insex nyckeln användas som stöd då rullarna kopplas in/frigörs med frigöringsarmen. Tillse att fingrarna går fritt från rotorns framsida då frigöringsarmen används.. Kontroll innan slangpåträdning. Försäkra er om att rullarna roterar fritt och att anslutningarna och spåren är rena innan slangen laddas. Kontrollera att avloppsrören inte är igensatta. Stängning av pumphuskåpan och start. Kontrollera att kåpans tätning är ren, byt om nödvändigt. Kontrollera att rullarna är inkopplade och är låsta mot slangen. Stäng kåpan och tryck mot spåret tills spärren aktiveras. Anslut lämpligt rörsystem till pumphuset genom att använda korrekta anslutningarna för slangelementet. Placering av slanghållare I 620R och 620R4 pumphuvud. Välj rätt slanghållare som är avpassad för den slangstorlek som ska användas. Placera de två U-formade spårhalvorna in i pumphuvudets anslutningar ( U-formen säkerställer korrekt laddning av slang). Placera motsvarande hållare med lyfta T-sektioner, in i spåren på kåpan, över och under gångjärnet. Tryck och för in till dess position låses. Då kåpan stängs kommer de två halvorna att omsluta slangen. 12

13 620R, 620RE4 Laddning av slangelement 620RE pumphus är fabriksinställda för att passa Watson-Marlowe LoadSure slangelement. Pumpningens prestanda kommer att påverkas negativt om LoadSure element inte används. Frigör rullarna. Placera en av de D formade flänsarna inuti den nedre anslutningen (D-flänsen säkerställer att elementet endast kan laddas korrect. Vrid slangelementet runt rotorns frigjorda rullar. Placera den andra D -formade flänsen i den övre anslutningen. Säkerställ att den flata sidan av varje D -fläns ligger an tätt mot flänstätningens yta mot spåret. Koppla in rullarna. Stäng kåpan och tryck mot spåret tills spärren aktiveras 620R Kontinuerlig laddning av slang 620R pumphus är fabriksinställda för att passa Watson-Marlowe 620 serie slangelement med 3.2mm väggtjocklek. Pumpningens prestanda kommer att påverkas negativt om Watson-Marlowe slangelement inte används. Välj den hållare som är korrekt för den slangstorlek som ska användas. Frigör rullarna. Placera en av slangändarna in i den nedre anslutningens U -hållare och håll kvar stadigt. Vira slangen tätt runt de frigjorda rullarna, säkerställ att slangen inte är vriden runt sin längd. Vlacera den andra slangändan in i den övre anslutningens U -hållare. Håll slangens båda ändar i en hand så att den kan hållas spänd runt de frigjorda rullarna. Koppla in rullarna. Stäng kåpan och tryck mot spåret tills spärren aktiveras. Försäkra er om att slangen inte sitter löst vid pumphusets anslutningar. Försäkra er om att alla rullar är inkopplade då pumpen ska startas igen. Om en rulle inte är inkopplad kommer det att höras ett kontinuerligt klickande ljud. Inga skador kommer att uppstå, men rullen ska kopplas in manuellt med hjälp av en 5 mm insex nyckel. Se även kapitlet Felsökning. 13

14 Kontinuerlig laddning av slang 620R, 620RE4, 620RE Slangelement eller kontinuerlig borttagning av slang Öppna kåpan och frigör rullarna. Koppla loss slangen från de anslutande rörledningarna. Avlägsna slangen från pumphuset. 620R, 620RE4, 620RE Underhåll Planerat underhåll De rostfria stålrullarna med pumpverkan löper på tätade lager och behöver ej smörjas. Avlägsna rotorn och smörj drivrullarna och rullmekanismen med ett molybdenbaserat fett. Detta ska utföras var 6:e månad vid intermittent drift och var 3:e månad vid kontinuerlig dygnet-runt drift. Om vätska spills inuti pumphuset, spola omgående pumphuset med vatten och milt rengöringsmedel snarast. Om speciellt rengöringsmedel krävs, kontakta Watson-Marlowes tekniska support innan medlet används för att fastställa om det är möjligt att använda. Om rotorn behöver avlägsnas, följ instruktionen nedan. Demontering och byte av rotorn. Avlägsna rotorns lock och centreringsskruven med hjälp av en 5 mm insex nyckel. Drag av rotorn från den kilförsedda axeln, tag bort plastkilen och rengör noggrant. Använd inte verktyg för att hålla rotorn från spårets insida, den ska dras av för hand. För att byta rotor, placera kilen i axelns kilspår och applicera ett tunt lager molybden fett på axel och kil. Positionera kilspåret mot rotorn och för på rotorn till rätt position. Säkerställ att rotorn är i ändläge och är placerad över hela axellängden. 14

15 Det finns endast ett parallellt kilspår i rotornavet som är tydligt uppmärkt. Om ett av de tre omärkta spåren används som kilspår kommer skador att uppstå på rotornavet. Tvinga inte rotorn på plats. Rotorn kommer att glida på plats med lätthet om kilspårent är i linje med kilen i axeln. Spänn sexkants-bultarna till rätt moment, 10Nm, med hjälp av en 5 mm insex nyckel. Sätt på rotorns lock. Då kåpan sätts på, kontrollera noga att den inte har kontakt med rotorn. Om så sker har rotorn monterats felaktigt, öppna kåpan, tag bort och återmontera rotorn igen och stäng kåpan. Borttagning av spår. Tag bort rotorn. Koppla loss avloppsröret om sådant är monterat. Lossa de två fästskruvarna, som håller spåret, med en skruvmejsel. Drag av spåret något från front plåten så att anslutningen till kåpans förregling kan nås. Koppla loss kåpans förregling genom att dra loss kabelanslutningen från spåret för hand. Drag bort spåret helt från inneslutningen. Montering av spår (sluten drivenhet) Säkerställ at spåret är rent och att distansbrickan och växelnavets positioneringsring är på plats. Pressa upp mot drivenhetens front plåt och anslut kåpans förreglingskabel. Placera spåret över växelnavet. Positionera spåret horisontellt så att hålen ligger rätt mot front plåtens gängade hål. Sänn de två fästskruvarna med en skruvmejsel. Anslut avloppsröret om sådant är monterat. 15

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Larmdon brandlarm b FX AP00 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Intelligenta larmdon för FX brandlarmssystem Larmdonsserien används ihop med FX NET brandlarmssystem. De är designade att reducera den totala kostnaden

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Total omstart för Handifon Touch Cruise II

Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart innebär att Handi TC II startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Detta blir aktuellt om Handi TC II ska gå till en

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE

ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE SPECIFIKATIONER Typ JCE-3000 JCE-6000 JCE-15K JCE-30K Kapacitet 3000g 6000g 15kg 30kg Gradering 0.1g 0.2g 0.5g 1g Minsta räknevikt 0.02g 0.04g 0.1g 0.2g Vågplatta 334

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer