Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe"

Transkript

1

2 Instruktioner för fackmässig läggning av Aqua-pipe Våra rekommendationer grundar sig på DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 139 och ATV-DVWK-A 127. Produktbeskrivning: Aqua-pipe DN 300, DN 400 och DN 500 är transportrör för regnvatten utförda som mufförband enligt DIN (i anslutning till DIN ), med slät insida (blå) och profilerad utsida (svart), i 6 m längder, med dubbel rörmuff av PP i ena änden samt medlevererad profiltätningsring av EPDM enligt DIN EN 681 (DIN 4060). 1. Materialkontroll vid leverans Rör, rörledningsdelar och förbindningstillbehör måste kontrolleras vid leverans för att säkerställa att de är korrekt märkta och överensstämmer med uppdragsgivarens krav. Tillverkarens instruktioner skall följas. Samtliga delar måste noga undersökas såväl vid leverans som omedelbart före installation för att säkerställa att de inte har några skador. Skadade komponenter måste avvisas, vilket skall noteras på följesedeln. 2. Transport till byggplatsen Rör och formstycken till Aqua-piperören skall fraktas med lämpligt fordon och lastas på och av under sakkunnig uppsikt. Rören skall vid transporten ligga väl understödda på tillräckligt stor lastyta. 3. Avlastning från lastbil Med gripskopa och kran: Principiellt skall lyftbälte (textilbälte o.d.) användas vid lyft. Kedjor och wirar är inte tillåtna. Under alla förhållanden skall undvikas att lastpallar, rör och formstycken kastas eller faller ner från lastflaket eller stöter hårt mot varandra. Lyftbältena skall anbringas mitt på pallen på ett avstånd av 3,5 m. Pallarna skall styras för hand. Pallarna får inte flyttas på lastflaket med hjälp av bräckjärn eller stänger. Med gaffeltruck: Lastpallarna skall ställas tvärs över gafflarna. Det skall vara så stort avstånd som möjligt mellan gafflarna. 4. Lagring på byggplatsen Lastpallarna skall inte ställas ned på hård mark med häftiga rörelser. De skall ställas på en fast och jämn uppställningsplats så att inte pallarna riskerar att sjunka ner. Rör och formstycken kan lagras ute men inte längre än ett år. Följande åtgärder skall beaktas vid lagring av rören: 1. Rören skall lagras så att de under hela lagringstiden ligger på platt mark. 2. Stapelhöjden för lösa rör får inte överskrida 1 m. Rören skall säkras i sidled. 3. Emballerade lastpallar kan staplas, men högst två (2) på varandra. 4. Plaströr, gäller för Aqua-piperören, skall skyddas mot extrem hög värme under sommaren. De bör då ligga i skugga eller övertäckas med en ljus presenning som inte släpper igenom ljuset. 5. Transport till rörläggningsdiket Enskilda rör och formstycken med en nominell vidd av upp till DN 300 kräver på grund av sin ringa egenvikt inga särskilda lyftanordningar för transport till rörläggningsdiket. För rör med större nominell vidd skall lämpliga hjälpmedel (breda textilbälten o.d.) användas tillsammans med en lyftanordning. Lyftanordningar och hjälpmedel får inte vara så beskaffade att de kan skada rörledningsdelarna. Krokar, kedjor, stålwirar eller andra hjälpmedel som kan skada rören eller orsaka ojämn belastning och glida av skall absolut undvikas. Om rören måste transporteras på lastpall gäller samma bestämmelser som under punkt 3 Avlastning från lastbil. Det är inte tillåtet att transportera enskilda rör med hjälp av kedjor eller wirar. 6. Grävning och packning Minsta nödvändiga dikesbredd skall (alltefter nominell vidd och installationsdjup) rätta sig efter föreskrifterna för läggning av avloppsrör (DIN EN 1610). Det bör påpekas att alltför smala diken menligt påverkar installationen (packning av området kring rören) medan ett för brett dike fördyrar den. I båda fallen blir belast-

3 ningen högre. En lätt fördjupning skall göras i dikets botten på de ställen där mufförbindningarna kommer att ligga, så att de inte ligger direkt på packat underlag och det uppstår punktbelastning. Minsta dikesbredd Färdigställt och inte färdigställt dike Inte färdigställt dike (b > 60 grader) (b 60 grader) DN 300 Da + 0,50 m Da + 0,40 m DN DN 500 Da + 0,70 m Da + 0,40 m 7. Bärlager Rörbädden skall bestå av minst 10 till 15 cm stenfritt, packningsbart material och packas. Aqua-piperöret skall sidledes inbäddas i enlighet med angiven bärlagervinkel. Helst skall packningsbara material användas såsom material av grupp G1 (kohesionslös jord - GE,GW, GI, SE, SW, SI), eller grupp G2 (kohesionssvag - GU, GT, SU, ST) eller grupp G3 (blandad kohesionsjord - siltig sand och grus - GU, GT, SU, ST). Under installationsarbetet skall diket hållas fritt från vatten som t.ex. regnvatten, lakvatten, källvatten eller läckvatten från rörledningar. Sättet på vilket avvattningen sker får inte påverka ledningsområdet och rörledningen. Åtgärder skall vidtas för att förhindra att finmaterial spolas bort under avvattningen. Hänsyn skall tas till avvattningens påverkan på grundvattnet och omgivande marks stabilitet. Efter avslutad avvattning skall alla dräneringsanordningar tillslutas ordentligt. 8. Montering av Aqua-pipe 8.1 Materialkontroll Innan installationen påbörjas skall rör och formstycken kontrolleras så att inga skador uppstått under transporten eller på lagringsplatsen. Skadade komponenter får inte byggas in. 8.2 Installation Aqua-pipe fogas samman med hjälp av mufförband enligt följande beskrivning: 1. Området där rörmuffen skall stickas in samt muffens insida skall rengöras med trasa eller liknande. 2. Trä på profiltätningsringen över röret jämnt och utan att tänja ut den på enskilda ställen och maka den på plats i den andra hela fördjupningen mellan två räfflor. 3. Markera hur djupt rörmuffen skall stickas in i röret enligt nedanstående märkningstabell: Nom. vidd Markering av insticksdjup (mm) mm mm mm 4. Bestryk profiltätningsringen och insticksområdet på rörets insida med ett jämt och tillräckligt lager av det glidmedel som levereras av Fränkische. Oljor och fetter får inte användas. 5. Kontrollera än en gång, omedelbart före monteringen, att rörmuffar och rörändar är fria från främmande partiklar som grus, sand eller splitt vilka kan ha hamnat i röret under arbetets gång eller fastnat i glidmedlet. Avlägsna eventuella partiklar. 6. Skjut in röret till det tar stopp eller till markeringen. Röret skall vid monteringen skyddas med hjälp av en brädbit. Den kraft som behövs för monterignen skall fördelas jämnt (se bild). 9. Inbäddning Inbäddning skall göras med samma material till upp till 15 cm över rörets kam. Packning av lagret som täcker röret skall i den mån det behövs göras för hand. Mekanisk packning av fyllmaterialet direkt över röret får endast ske från det att skiktet ovanför rörets kam är minst 30 cm tjockt. Dessutom får rören inte komma i beröring med packningsredskap. Det är lämpligt att säkra rören såväl i sidled som i höjdled vid installationen. 10. Övertäckning

4 Övertäckningen (fr.o.m. 15 cm ovanför rörkammen) skall utföras lager för lager. För 0,3-1,0 m tjocka övertäckningslager kan lätta till medeltunga packningsredskap användas. Tunga packningsredskap får endast användas för lager tjockare än 1,0 m (se ATV-DVWK-A 139). 11. Kapning av Fränkische Aqua-pipe Rören skall kapas med hjälp av en fintandad såg eller rörsax mitt i fördjupningen mellan två räfflor. Skarpa kanter och ojämnheter på kapstället skall avlägsnas med skrapa, fil eller kniv. 12. Anslutning till schakt och väggenomföringar För anslutning av Aqua-piperören till schakt eller väggenomföringar får endast schaktfoder från Fränkische användas. 1. Rengör schaktfodrets insticksområde före montering. 2. Bestryk insticksområdet med ett jämnt och tillräckligt lager glidmedel. 3. Trä på profiltätningsringen över röret jämnt och utan att tänja ut den på enskilda ställen och maka den på plats i den första hela fördjupningen mellan två räfflor. (Om rören avkortas måste man säkerställa att de kapas mitt i fördjupningen mellan två räfflor och att ingen skada uppstår på räfflans sida. 4. Bestryk profiltätningsringen jämnt med glidmedel. 5. Skjut in röret i schaktfodret tills det tar stopp. 13. Ledad anslutning med Aqua-piperör I DIN som gäller schakt för avloppskanaler och ledningar lagda i jord beskrivs anslutningen till schakt i avsnitt 3.4 generellt och oberoende av rörens art. Enligt denna måste anslutningarna göras täta och ledade. Därför skall anslutningen ske med kortrör L mm. Då det gäller Aqua-pipe kan kortrör framställas på platsen. Genom de dubbla rörmuffarna av standardtyp och motsvarande tätningsringar är en ledad anslutning given. 14. Tryckprovning Vid tryckprovning (vatten/luft) skall man se till att alla ändar och anslutningar är säkert tillslutna. Vid påfyllning av vatten skall rören luftas på den högsta punkten. Provning av tätheten hos rörledningar, schakt och inspektionsöppningar skall göras antingen med luft eller vatten. Vid luftprovning är antalet korrigeringsåtgärder och upprepningar av provningen om det inte fungerar obegränsat. Om installationen inte består provet efter en eller flera provningar med luft är det tillåtet att övergå till provning med vatten. Resultatet av den provningen är då avgörande. a) Data för tryckprovning med vatten Tid mellan påfyllning och provning: 1 timme Värde för tillåten vattentillsats enligt DIN EN 1610: 0,15 l/m fuktat inneryta vid 0,5 bar under 30 min Nom. vidd Påfyllningsmängd Tillåten vattentillsats DN l/m rör l/m rör ,00 0, ,00 0, ,00 0,236 Observera: För att erhålla tillförlitliga provresultat måste genomloppstiden ovillkorligen hållas. b) Data för tryckprovning med luft Stabiliseringstid: 5 min enligt DIN EN 1610 Provningsmetod LA LB LC LD

5 Provtryck i bar 0,01 0,05 0,1 0,2 Tillåtet tryckfall i mbar Nom.vidd DN Provningstid i minuter , ,5 3,5 /sid 8/ Aqua-pipe Installationsanvisning Vår information om användning och installation utgår från aktuellt kunskapsläge. Vid avvikande installationssituationer eller om andra tekniker används, skall detta ske i samråd med FRÄNKISCHE. Oberoende av detta skall kunden själv kontrollera om våra produkter är lämpade för åsyftad användning. Det faller inte inom vårt ansvarsområde.

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik 08-761 02 21 www.fann.se Version 2.1-2015-04-01 Stopp i avloppet Passiva system, dit infiltrationer och markbäddar med IN- DRÄN moduler räknas,

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 1 1 Generellt 3 1.1 Till denna anvisning 3 1.2 Normer och riktlinjer 3 1.3 Verktyg, material och hjälpmedel 4 2 Säkerhet 5 2.1 Överensbestämmelse

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

Maximal plattformshöjd för fristående ställning

Maximal plattformshöjd för fristående ställning Montageoch bruksanvisning För Zip-Up och Instant Spann 7/130 Lättmetallställningar 400 SPANN 400LF : HD 1004 3 8/12 MOBILA STÄLLNINGAR ENLIGT HD 1004:1992 (BS1139 DEL 3: 1994) TILLÅTEN BELASTNING 2 KN/M

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Sektion/sida 1 INTRODUKTION 1.1 HW-maskinerna... 1.1 1.2 Identifiering av maskinen... 1.1 1.3 Säkerhetsaspekt... 1.2 1.4 CE-märkning... 1.2 8 ÖVERVAKNING UNDER DRIFT 8.1 Lokal

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Långtidslagring på CD och DVD

Långtidslagring på CD och DVD IT-avdelningen/Enheten för elektroniska arkiv Datum 2011-12-09 1 (14) Långtidslagring på CD och DVD Dokumentets namn: cd_dvd_mall.doc 2 (14) Innehåll Sammanfattning 2 Att långtidslagra på CD och DVD 3

Läs mer