Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer"

Transkript

1 Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE Serienummer 0051

2 AD MediCal AB Postadress: Fiskhamnsgatan 6A, Göteborg Besöksadress: Fiskhamnsgatan 6A, Göteborg Tfn: Fax: hemsida: Tillverkare: STEELCO S.p.A. Via Balegante, Riese Pio X (TV) ITALIEN SID. 2

3 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER SÄKERHETSREKOMMENDATIONER INSTALLATION (ENDAST FÖR INSTALLATÖREN) PLACERING AV MASKINEN ANSLUTNING TILL VATTENNÄTET (ENDAST INSTALLATÖR) ANSLUTNING TILL ELNÄTET (ENDAST INSTALLATÖR) RENGÖRINGSMEDELSAUTOMAT TILLFÖRSEL AV BELÄGGNINGSMOTVERKANDE MEDEL ANSLUTNING AV AVLOPPSRÖRET ALLMÄNA SÄKERHETSSYMBOLER INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ANVÄNDNING AV MASKINEN (FÖR ANVÄNDAREN) KONTROLL ÖPPNING OCH STÄNGNING AV LUCKAN FÖRBEREDELSER FUNKTION KONTROLLPANELEN OCH RELEVANTA SYMBOLER SPOLPROGRAM GENERELLT OM ELEKTRONIKPANELEN KONTROLLPANELEN KNAPPAR MASKINLÄGEN FÖRBEREDELSELÄGE: VÄNTELÄGE: PROCESSTART: DRIFTSTÖRNING: SPECIELLA OMSTÄNDIGHETER ELAVBROTT UPPLÅSNINGSSEKVENS DIAGNOSTIK MENY ÖPPNA MENYN PARAMETERINSTÄLLNINGAR KLOCKA HÄNDELSER I HISTORIKEN FÖRBINDELSE MED PC UNDERHÅLL VARNINGSMEDDELANDEN...20 SID. 3

4 Tack för att ni valt vår maskin. Följande av instruktionerna för installation, användning och underhåll vilka finnes i denna manual kommer att försäkra er enhet en lång livslängd och korrekt drift. Följ dessa instruktioner noggrant. Vi har utformat och tillverkat denna maskin med den senaste teknologiska utvecklingen i åtanke. Nu är den i era händer. Er tillfredsställelse är vår största belöning. VARNING: MISSLYCKANDE I ATT BEAKTA FÖRESKRIFTERNA, DELVIS ELLER HELT, ANGIVNA I DENNA MANUAL KOMMER ATT RESULTERA I ATT GARANTIN UPPHÄVS SAMT ATT TILLVERKAREN EJ KAN HÅLLAS ANSVARIG FÖR EFTERFÖLJANDE SKADOR PÅ FÖREMÅL ELLER PERSONER. SID. 4

5 1. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Det är mycket viktigt att förvara denna manual med instruktioner i maskinens närhet för framtida konsultationer. Om maskinen säljs eller överlåts till en annan användare, kontrollera att manualen förblir tillsammans med enheten så att den nya ägaren informeras om maskinens föreskrifter för drift samt varningsmeddelanden. Varningarnas syfte är att skydda användaren i enlighet med direktiv 1993/42/EEC, 2006/95/EC, 2004/108/EC och följande ändringar och intergration /47/CE, vilket finnes i Harmonised Technical Product Standards " EN , EN , EN , EN ISO, 14971, EN ISO , EN ISO , i enighet med vad som avses för EG-försäkran om överensstämmelse. De måste läsas noggrant före installation och användning av maskinen. 1.1 Säkerhetsrekommendationer - Om spoldesinfektoren verkar skadad, kontakta återförsäljaren innan ni använder den. - Spoldesinfektoren får endast anslutas till vatten- och elnät av kvalificerade OCH AUKTORISERADE tekniker. - Spoldesinfektoren kan endast användas av specialiserad och instruerad personal. - Spoldesinfektoren är tillverkad för att spola och desinficera bäcken, urin-,sugflaskor samt städutrustning, inom sjukvården. - All form av användning av maskinen annan än vad den är avsedd för är förbjuden. - Användaren är förbjuden att utföra någon form av arbete eller reparation på maskinen. - Teknisk assistans för denna spoldesinfektor skall endas ges av kvalificerade och auktoriserade operatörer. - Denna utrustning får endast installeras av auktoriserad personal. - Installera ej utrustningen i rum där det finns risk för explosion. - Exponera ej utrustningen för intensiv kyla. - Spoldesinfektorens elektriska säkerhet kan endast garanteras om den är ansluten till ett effektivt jordningssystem. - Var mycket försiktig när ni handskas med rengörings- och tillsatsmedel: undvik kontakt, bär handskar och agera i enlighet med säkerhetsrekommendationerna givna av de kemiska produkternas tillverkare. - Inhalera ej ångor kommande från de kemiska produkterna. VARNING: de kemiska produkterna är irriterande för ögon. Vid fall av kontakt, skölj noggrant med rikligt med vatten och konsultera en läkare. Vid fall av hudkontakt med dessa produkter, skölj med rikligt med vatten. - Vattnet i kammaren är ej dricksvatten. - Luta er ej mot luckan och använd den ej heller som ett trappsteg. - Maskinen når en temperatur av 95 C under arbetscykeln: var mycket försiktig för att undvika brännsår. - Spola ej maskinen genom att använda högtrycksstrålat vatten. - Koppla ur maskinen från eluttaget innan ni utför underhållsarbete. - Maskinens akustiska tryck är mindre än 70 dba. 1.2 Rekommendationer för att garantera högkvalitativ prestanda. När maskinen är i drift, avbryt inte dess arbetscykel då detta riskerar desinfektionen. Kontrollera periodiskt funktionen av diskmedelsdosering för att garantera korrekt desinfektion. Använd endast rekommenderade rengörings- och tillsatsmedel. Användning av andra produkter kan skada maskinen. Rekommendation av kemiska tillsatsmedel gör inte tillverkaren ansvarig för någon form av skada på material eller föremål behandlade. Följ tillverkarens anvisningar vid användning av kemiska produkter och använd dem endast till deras avsedda ändamål. Maskinen utformades för användning med vatten och kemiska tillsatsmedel. Använd inte organiska lösningsmedel eller andra former av lösningsmedel då detta kan medföra explosionsrisk eller snabbt slitage på vissa maskindelar. Rester från lösningsmedel och syror, speciellt hydrokloridsyra, kan skada stål. Kontakt bör undvikas. Använd endast originaltillbehör. Under inga omständigheter får användaren försöka utföra reparationer. Reparation och service på denna spoldesinfektor får endast utföras av auktoriserad personal. Använd aldrig såppulver. SID. 5

6 Använd aldrig skummande rengöringsmedel. Använd aldrig kemiska produkter baserad på klorid (blekningsmedel, natriumhypo-klorit, hydroklorisk syra o.s.v.). Dessa sorters kemiska rengöringsmedel ger maskinen irreparabla skador och riskerar korrekt behandling av material och föremål som spolas. N.B.: Tillverkaren kan ej hållas ansvarig för skador på personer eller föremål orsakade tillföljd av misslyckande i att beakta ovanstående föreskrifter. Icke-beaktande av dessa föreskrifter medför ett totalt och omedelbart upphävande av garantin. 2. INSTALLATION (endast för installatören) Specifikation av modellkonfiguration: BP 100 HE : Spoldesinfektor med manuell lucka BP 100 HSE : Spoldesinfektor med automatisk lucköppning och manuell stängning BP 100 HAE : Spoldesinfektor med automatisk lucka 2.1 Placering av maskinen Allt emballaget går att återvinna. Öppna emballaget försiktigt. Vänd inte över maskinen på sida då detta kan orsaka skador. Skär upp förseglingsremmen eller öppna lådan och avlägsna hörnskydden av styrenplast. Avlägsna lådan följt av skyddsplasten. Försiktighet: påsen utgör en allvarlig fara för barn och bör slängas omedelbart. Placera maskinen på arbetsytan och ställ in rätt höjd genom att justera dess fötter. 2.2 Anslutning till vattennätet (endast installatör) Denna maskin bör anslutas till vattennätet i enlighet med aktuella föreskrifter Engångssystemet för vatten är redan på plats i maskinen. Anslut genom att använda kranar med ¾ -kopplingar från en position med enkel åtkomlighet. Kontrollera att vattenledningstrycket överensstämmer med värdet visat i tabellen (tabell 1). Skulle det vara mindre än 2 bar dynamiskt tryck (200 kpa) måste en tryckpump installeras för att garantera att enheten skall fungera korrekt. Är emellertid vattenledningstrycket högre än 5 bar. (500 kpa), måste en tryckreduceringsenhet installeras. Om vattnet i genomsnitt är hårdare än 10 Fr., måste avhärdat vatten användas. Varje maskin är utrustad med en gummitub för tappning av vatten med en gängad 3/4"-anslutning. Anslut vattenlåset med vilken enheten är utrustad. Anslutningskabel: Återförsäljaren - importören - installatören är skyldig att se till att strömförsörjningskabeln överensstämmer med arbetsplatsens isoleringskategori, i enlighet med tekniska regelverk i kraft. Röret markerat med rött skall anslutas till varmvattenuttaget (max. 70 C), anslut röret markerat med blått till kallvattenuttaget. Kapa eller skada ej anslutningsslangarna försedda tillsammans med maskinen. Använd endast anslutningsslangar levererade tillsammans med maskinen. Maskinen är försedd med en termostatisk mixer för justering av det inkommande vattnets temperatur samt ett filter vilket bör rengöras periodiskt (minst en gång var fjärde månad) av er tekniskt assisterande servicepersonal. Min./Max.-tabell (endast för kvalificerade och auktoriserade tekniker) Min. Max. Tryck kpa (bar) kpa (bar) Statiskt tryck 250 (2.5) 500 (5.0) Dynamiskt tryck 200 (2.0) 400 (4.0) Vattenhårdhet : 0 F 10 F Vattenledningstemperatur : Kallvatten : 5 15 C Varmvatten : C SID. 6

7 Ideal varmvattentemperatur är : 60 C 2.3 Anslutning till elnätet (endast installatör) Anslutning till elnätet måste ske i enlighet med gällande bestämmelser. Kontrollera att den uppmätta nätspänningen överensstämmer med värdet angivet på specifikationsplattan fäst på enheten. Installera en fyrpolig strömbrytare, i storlek lämplig att passa absorptionen, med en kontaktöppning av minst 3 mm. Kontrollera att den elektriska installationen är korrekt jordad. Terminalen på enhetens baksida, identifierad med respektive symbol, är menad för ekvipotentialanslutning mellan olika apparater (se gällande säkerhetsnormer). FÖR APPARATER ANVÄNDA AV TREFAS STRÖMFÖRSÖRJNING, FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER SAMT MEDFÖLJANDE KOPPLINGSSCHEMA. 2.4 Rengöringsmedelsautomat. För att kunna möjliggöra en korrekt behandling av föremålen, föreslås användning av speciella produkter. Återförsäljaren kan ge mer detaljerade information rörande vilka produkter som är bäst lämpade samt testade av tillverkaren. Maskinens automat för flytande rengöringsmedel är anordning vilken är valfri att installera. Mängden rengöringsmedel tillförd kan justeras genom att följa anvisningarna i avsnitt 8.3. Standardvärdena motsvarar procenttalet rekommenderat av rengöringsmedlets tillverkare för en genomsnittlig åtgång av 20 cm³ per cykel Varning: maskinen är försedd med en tryckvakt vilken sänder ut en varningssignal när rengöringsmedlet tagit slut. 2.5 TILLFÖRSEL AV BELÄGGNINGSMOTVERKANDE MEDEL För att kunna möjliggöra korrekt behandling av föremålen, föreslås användning av speciella produkter. Återförsäljaren kan ge mer detaljerade information rörande vilka produkter som är bäst lämpade och testade av tillverkaren. Maskinens automat för beläggningsmotverkande medel är en anordning valfri att installera. Mängden beläggningsmotverkande medel tillförd kan justeras genom att följa anvisningarna i avsnitt 8.3. Standardvärdena motsvarar procenttalet rekommenderat av tillverkaren av det beläggningsmotverkande medlet för en genomsnittlig åtgång av 10 cm³ per cykel Varning: maskinen är försedd med en tryckvakt vilken sänder ut en varningssignal när det beläggningsmotverkande medlet tagit slut. VARNING För att garantera effektiviteten hos automatutmatningspumparna för kemiska produkter är det viktigt att underhålla dem såsom beskrivet i avsnitt Anslutning av avloppsröret. Avloppsrörets anslutning bör kontrolleras noggrant. Maskinen är anordnad med en Ø90 mm -anslutning. Det är möjligt att ansluta rör av andra storlekar genom att använda lämplig adapter. Vägg- och markanslutningar är tillåtna Maskinen är utrustad med ett alarmsystem vilket kan upptäcka eventuella felaktigheter i avloppsröret Om avloppsvägen är blockerad kommer maskinen att ge ifrån sig en ljudvarning samt ett bildskärmsmeddelande. Alla funktioner stängs av och maskinen förblir helt blockerad tills återtömning. Använd ett avloppsrör lämpligt för organiska och kemiska material samt heta vätskor. Försiktighet: om avloppsröret är blockerat, var mycket försiktig vid handskande av vattnet och undvik kontakt med händer, ögon etc. Vid fall av kontakt, skölj berörda delar med rikligt med vatten. SID. 7

8 2.7 Allmäna säkerhetssymboler För att informera personal användande maskinerna om förpliktelser kring uppförande och övriga risker använder maskinen, samt området nära arbetsytan, adekvata säkerhetssignaler (såsom framlagt av 92/58 EEC). GENERISKA SÄKERHETSSYMBOLER: Rubriker med signaler om förpliktelser, förbud och fara i denna manual relevanta för denna maskin och mest frekvent förekommande är: Elektrisk risk Varning! Se bifogad dokumentation Försiktighet, het yta INDIVIDUELL SÄKERHETSUTRUSTNING: Utvärderingen av hälso- och säkerhetsrisker för arbetande, utförd på arbetsplatsen och på utrustning använd, samt även utvärdering av övriga risker indikerade, möjliggör för arbetsgivaren att värdera behov av att införa individuell skyddsutrustning bäst lämpad och passande att finnas tillgänglig för personalen. Med hänsyn till maskinens typ, rekommenderas det att personalen förses med individuell skyddsutrustning. 3. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Allmän information för användaren Kassera ej denna utrustning bland vanliga kommunala grovsopor och avfall utan låt den hämtas upp separat. Återanvändning eller korrekt återvinning av den elektroniska och elektriska utrustningen är viktigt för att skydda miljön och mänsklighetens välbefinnande. I enlighet med det europeiska direktivet WEEE 2002/96/EC finns speciella uppsamlingsplatser tillgängliga dit man kan leverera elektronisk och elektrisk utrustning. Utrustningen kan även överlämnas till en distributör i samband med inköp av en ny likvärdig enhet. Den offentliga förvaltningen samt producenterna av elektriskt och elektronisk utrustning är involverade i främjandet av processerna för återanvändning och uppsamling av elektroniskt och elektriskt avfall genom organisering av uppsamlingsaktiviteter samt användning av lämpliga planeringsarrangemang. Ej auktoriserad kassering av elektrisk och elektronisk utrustning är straffbar enligt lag med lämpliga straffpåföljder. SID. 8

9 4. ANVÄNDNING AV MASKINEN (för användaren) 4.1 Kontroll Kontrollera mängden kemiskt tillsatsmedel och fyll på om nödvändigt. 4.2 Öppning och stängning av luckan Maskinen är försedd med ett elektroniskt lucklåsför att förhindra att maskinen öppnas under drift. För att öppna luckan under en spolcykel, avbryt cykeln och kom ihåg att: 1. Föremålen inuti maskinen kan vara mycket heta. 2. Hela spolcykeln måste upprepas Öppning och stängning av luckan genom automatisk hantering För maskin utrustad med denna anordning kommer öppnande och stängande av luckan att ske manuellt med hjälp av arbetspedalen. Hantering av luckan sker genom att ge pedalen ett snabbt tryck. Spolcykel påbörjas automatiskt vid stängning av luckan. Manuell stängning av den motoriserade luckan Genom att ge pedalen ett förlängt tryck ( 3 sek. ) kommer luckan att stängas signalerat med en ljudvarning. Maskinen förblir i vänteläge och ingen information sparas. Om den motoriserade luckan stängts manuellt kommer motormekanismen att aktiveras av parametern (P21) under en bestämd tid för att kunna sätta luckstängningssystemet i position, även i fall då maskinen förblir stående i vänteläge och inga skeden sparats. OBSERVERA: spolning startar ej. 4.3 Förberedelser Placera föremålen som skall spolas inuti maskinen försiktigt på plats på hållaren och i stället. Föremålen får ej övertäcka varandra. Behållare bör placeras så att vätskor lätt kan rinna ut. Höga eller tunga föremål bör placeras mot ställets mitt, om möjligt, för att underlätta spolningen. Kontrollera att ingenting blockerar armarna och att de kan vridas fritt. Försiktighet: maximal belastningsvikt för varje spolcykel är 5.0 kg. 4.4 FUNKTION För in föremålen vilka skall spolas, placera dem korrekt på deras stöd; bilden visas på kontrollpanelen med lysdioddisplay. Denna panel underlättar användandet av maskinen då den visar spolcykelns olika faser och den maximala temperaturen som uppnåtts under desinfektionen, dessutom visar den meddelanden för varje problem som uppstått. Maskinen kan utrustas med en automatisk lucka med pedal för öppnande och stängande av luckan. VARNING: Spolcykeln startas automatiskt vid stängning av luckan. SID. 9

10 5. KONTROLLPANELEN OCH RELEVANTA SYMBOLER 5.1 SPOLPROGRAM P01 KORT PROGRAM Föreslås användas till att spola inte så smutsiga föremål eller föremål innehållandes vätskor. Total spolcykel ca. 4 minuter P02 NORMALT PROGRAM Föreslås användas till att spola föremål innehållandes exkrement av normal konsistens. Total spolcykel ca. 6 minuter P03 INTENSIVT PROGRAM Föreslås användas till att spola mycket smutsiga föremål med exkrement av seg och klibbig konsistens samt torkat exkrement. Total spolcykel ca. 8 minuter 5.2 GENERELLT OM ELEKTRONIKPANELEN Elektronikpanelen används för att manövrera spoldesinfektoren såsom beskrivet nedan. All form av användning annan än den här ovan beskrivna är förbjuden. Anordningen har tillverkats för att användas som en komponent på spoldesinfektorns elektromekaniska system. Alla tillämpliga delar av lågspänningsdirektivet, relevanta för enhetens specifika användning, måste tillämpas. Referensnorm: EN låg spänning EN EN generiskt EN emission EN immunitet 5.3 KONTROLLPANELEN Lysdiodsdisplayen Visar temperatur samt om några problem uppstått med maskinen. Efter att processen startats kommer displayen att visa vattentemperatur med rotation av symbolen º under hela processen. A0-värdet visas om parameter P49=1. A0 värdet visas enbart under desinfektionsfasen växelvis med kammartemperaturen var 4: e sekund. Vid fall av driftstopp kommer displayen att visa driftstoppstatus samt typ av uppstått fel. Lysdioder Det finns 10 lysdioder: En gul för start (1), en röd för stopp (2), en blinkande röd för bristande desinfektion (3), en grön för den hela spolcykeln (4), tre gula för de olika programmen (5), tre gula lysdioder för att visa de olika spolfaserna (6) och en gul för växling av spol med/utan rengöringsmedel (7). Ljudsignal Det finns en ljudsignal som ringer varje gång knapparna använts samt ringer återkommande vid fall av blockering. SID. 10

11 5.5 KNAPPAR Det finns 6 knappar med följande funktioner: P1: Vilken väljer programmet "kort" P2: Vilken väljer programmet "normal" P3: Vilken väljer programmet "intensiv" Start: Efter val av önskat program, tryck på denna knapp för att starta spolcykeln vilken kommer att avslutas efter att det genomgått alla spolfaser. Stop: Denna knapp avbryter en pågående spolcykel. På detta sätt stoppar panelen processen, visar bristande desinfektion, håller luckan låst samt visar den möjligt höga temperaturen i spolkammaren. För att lämna detta läge, var god fortsätt till upplåsningsproceduren. PRG: Ett snabbt tryck på denna knapp väljer endast program medan ett två sekunder långt tryck, under vänte- eller låsningsläge, ger tillgång till menyn. - CLn =randspolning (kallvatten) - ShO =kort (program) - nor =standard (program) - Int =intensiv (program) - US1 =special 1 (egna programmerade processer) - US2 =special 2 (egna programmerade processer) - US3 =special 3 (egna programmerade processer) Kommandon för att gå till faser för programmering, inställningar, tidsjustering samt utskrift är följande: ON/OFF SID. 11

12 DETERGENT (7) 2/3 1 STOP START 5 5 SHORT PROGRAM 5 NORMAL PROGRAM INTENSIVE PROGRAM PROGRAMM PREWASH (6) MAIN WASH (6) HEATING (6) END CYCLE (4) TANGENTFÖLJD FÖR ATT VÄLJA TYP AV TERMODESINFEKTION : ACTION PHASE DISPLAY Tryck på PRG i 5 sekunder T h r Tryck -START- Tryck -P 1- B o I = Ånggeneratorn B o I Tryck -P 2- S t e = Ånga S t e Tryck -START- SID. 12

13 TANGENTFÖLJD FÖR ATT GÅ TILL "PARAMETERMENY": ACTION PHASE DISPLAY Tryck på PRG i 5 sekunder T h r P A n Tryck -START- P A S Tryck -P 1- Password XXX Tryck -START- ändra parametrar med P1 och P2 Value TANGENTFÖLJD FÖR INSTÄLLNING AV TID: Tryck på PRG i 5 sekunder T h r P A n C L O Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in dag Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in månad Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in år Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in timme Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in minuter Tryck START- för att lämna inställningarna TANGENTFÖLJD FÖR UTSKRIFT AV HISTORIKDATA: Tryck på PRG i 5 sekunder Tryck -START- ALLA SPOLCYKLER SPARADE I MINNET SKRIVS UT T h r P A n C L O P r n AUTOMATISK UTGÅNG FRÅN PROGRAMMERINGSFASEN TANGENTFÖLJD FÖR ATT TA BORT ALLA HÄNDELSER UR HISTORIKEN: Tryck på PRG i 5 sekunder T h r P A n C L O P r n E r a Tryck -START- P A S Tryck -P1- Mata in lösenord "XXX" Tryck -START- PÅBÖRJAR BORTTAGNING AV HÄNDELSER SPARADE I HISTORIKEN. EFTER DENNA HANDLING KOMMER ALLA SPOLCYKLER SPARADE I MINNET ATT HA TAGITS BORT Tryck -P 1- Lösenord "XXX" Tryck -START- ändra parametrar med P1 och P2 Value TANGENTFÖLJD FÖR ATT SE MASKINENS DRIFTTIMMAR: Tryck PRG i 5 sekunder Tryck -START- T h r P a r C L o P r n E r A S E r Value SID. 13

14 Visningen av de 5 siffrorna i diplayen är indelade i två olika moment som visas växelvis: drifttimmar i tusental föregås av ett h och efterföljs med 3 mindre signifikanta siffrorna. Med ytterligare ett tryck på START knappen så kan Lösenord xxx inmatas för återställning av räknaren. TANGENTFÖLJD FÖR ATT SE EGNA PROGRAMMERADE PROCESSER: Tryck PRG i 5 sekunder Tryck -START- Tryck -P1- Mata in lösenord "XXX" Tryck -START- P1 och P2 växla mellan de 3 egen programmerade processerna Tryck -START- P1 och P2 växlar mellan de 7 faserna av den valda processen Tryck -START- Åskådliggör programmerade process- steg T h r P a r C L o P r n E r A S E r C U S P A S US1, US2, US3 F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 t 0 =fas ej närvarande t 1 =medium nivå t 2 =high nivå t 3 =medium nivå+det t 4 =high nivå+det Tryck -P1 och P2- Förändring av vald fas t0, t1, t2, t3, t4 Tryck -START/STOP- Bekräftelse eller annulering av ändringen 6. MASKINLÄGEN Denna maskin kommer att minnas efter ett elektriskt avbrott och dess efterföljande omstart i vilket läge den befann sig i före strömavbrottet. Efter omstarten kommer maskinen vanligtvis att försättas i förberedelseläge. 6.1 FÖRBEREDELSELÄGE: I detta läge fyller maskinen sin tank till mellannivå om nödvändigt och behåller vattnet i ånggeneratorn på förinställd temperatur. Under installationen, efter att vattnet fyllts till mellannivå, kommer värmeanordningarna att slås på efter 30 sekunder för att möjliggöra att ånggeneratorn helt fylls. Diagnostiken är på. 6.2 VÄNTELÄGE: Maskinen är redo för arbete. Diagnostiken är på. 6.3 PROCESSTART: Det finns två sätt att inleda detta läge: med startknappen, vilket bara fungerar i vänteläge och med stängd lucka eller med en maskin med motoriserad lucka samt med pedalanordningen vilket bara fungerar i vänteläge med luckan öppen. Spolcykeln körs enligt dess faser. Diagnostik och regulatorer är på. Användargränssnittet visar information om pågående faser samt temperatur i spolkammaren (se omställningsproceduren). 6.4 DRIFTSTÖRNING: Diagnostiken har funnit ett fel vilket orsakar blockering, spolcykeln avbryts och luckan förblir låst. Felet visas på panelen och användargränssnittet inväntar tangentföljd för att låsa upp luckan och försätta maskinen i vänteläge. SID. 14

15 7. SPECIELLA OMSTÄNDIGHETER 7.1 Elavbrott Vid fall av elavbrott under förberedelse-, vänte- eller låsningsläge kommer maskinen att återgå till det senaste inställda programmet efter att strömmen återställts. När spänningen återställts efter att ett elavbrott skett under en pågående spolcykel kommer elektroniken att stänga av maskinen, "power failure" visar att spolcykeln avbrutits och att maskinen väntar på att omstartsproceduren skall utföras. 7.2 Upplåsningssekvens Vid fall av låsning eller stopp från kontrollpanelen, under pågående spolcykel, kommer luckan att förbli stängd och låst. För att öppna luckan, var god följ panelproceduren som här anges: Stopp- och startknappen trycks in samtidigt i 5 sekunder. Sekvensväljarsignalen visas. Tryck i följd på knappen för kort program (P01) och därefter på knappen för standardprogram (P02) När maskinen lämnat låsningsläget kommer den att gå till den korta spolcykelns vänteperiod. N.B. Om låsningsblockeringen förblir oförändrad p.g.a. en dåligt fungerande maskinkomponent (t.ex. trasig tryckvakt, fel nivåer etc.) kommer maskinen stå kvar i låsningsläget efter upplåsningssekvensen men luckan kommer att låsas upp. Sök teknisk assistans. 8. DIAGNOSTIK 8.1 Brist på kemisk produkt: Uppmärksammat av en tryckvakt. Detta stoppar inte pågående spolcykel utan visas endast på displayen. 8.2 För lång uppvärmningtid: Om ångpannans värmeanordningar är aktiverade längre än förinställd tid (P19) kommer spolcykeln att avbrytas och maskinen försättas i låsningsläge som om fel uppstått på värmeanordningarna. 8.3 Notis om felaktig vattennivå i ånggeneratorn: Om kammarens övre sensor är aktiv men en av lägre nivå inte är det, kommer denna låsning att uppstå. 8.4 Notis om lucklås: Om luckan är öppen och låst. 8.5 Tidsgräns överskriden för påfyllnad av varm-/kallvatten: Om efter en förinställd tid, varmvattnets (P15), kallvattnets (P16) eller bådas (P17) elektroventiler är öppna och kammarens eftersträvande vattennivå inte nåtts. 8.6 Tidsgräns överskriden för tömning: Om efter en förinställd tid (P20) spolpumpen är på men kammarens eftersträvade vattennivå inte nåtts. 8.7 Olåst lucka: Om lucklåset är påslaget, inom av parametern (P18) förinställd tid, men aktivering saknas av den korresponderande luckbrytaren kommer luckan att vara låst men med signal för olåst lucka. 8.8 Blockerad tömning: Systemet är alltid aktivt, enheten försätts i låst läge med relevant signal. SID. 15

16 8.9 Problem med temperaturmätning: Låser maskinen, utlöser signal för temperaturlarm och blockering Överhettning ånggenerator: När ånggeneratorn nått en temperatur högre än den av parametern (P10) förinställt maximalt tillåtna försätts maskinen i låst läge. Värmeelementen slås AV med signal för ånggenerator blockering. På den motoriserade versionen: 8.11 Luckmotor: Om efter förinställd tid motoranordningen (P22) och dess gränslägesbrytare är igång, försätts maskinen i låst läge med relevant signal Luckans gränslägesbrytare: Om efter förinställd tid motoranordningen är igång (P23) och gränslägesbrytaren fortfarande är på, försätts maskinen i låst läge med relevant signal Luckans gränslägesbrytare ej överensstämmande: Om båda gränslägesbrytarna är på (luckan öppen och luckan stängd) försätts maskinen i låst läge med relevant signal. 9. MENY 9.1 ÖPPNA MENYN För att öppna menyn, tryck ned PRG-knappen i 5 sekunder under låst läge eller vänteläge. Tryck på P01 och P02 för att öka eller minska programindex. Tryck START för att visa parameterinställning eller återgå till parameterindex. Tryck på P01 och P02 för att öka eller minska olika parametrar. Tryck STOPP för att lämna parametersidan.9.2 HISTORIKUTSKRIFT För historikutskrift, tryck på startknappen; för att avbryta utskriften, vad god tryck på stopp. För borttagning av historik, tryck på start; borttagningen kommer automatiskt att avslutas efter att hela historikregistret omskrivits. 9.3 PARAMETERINSTÄLLNINGAR För att ställa parametrar krävs det ett lösenord. Om fel lösenord matats in kommer ni omedelbart att lämna menyn. Parameterlista för BP 100 HE Param.nr. Parameterbeskrivning V6.09 A-C Enhet Grundvärde Endast begränsad Fabrik sinstäl lning Omfång P 01 Ångpannstemperatur i vänteläge C P 02 Desinfektionstid Sek P 03 Kalkavlagringsavlägsnarens påfyllningstid Sek P tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för kort spolcykel Sek P 05 1 a tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för standardspolcykel Sek P 06 2 a tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för standardspolcykel Sek P 07 1 a tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för intensiv spolcykel Sek P 08 2 a tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för intensiv spolcykel Sek P 09 Förinställd desinfektionstemperatur C P 10 Ångpannans maxtemperatur C P 11 Desinfektionens temperaturväxling C P 12 /// SID. 16

17 P 13 /// P 14 Maximal väntetid vid blandvattenspåfyllning Sek P 15 Maximal väntetid för låst lucka Sek P 16 Maximal tid för värmeanordningarnas verkan Min P 17 Maximal väntetid för tömning Sek P 18 Motoranordningens tid för verkan endast för aut. lucka Sek P 19 Maximal tid för motoranordningens verkan endast för aut. lucka Sek P 20 Maximal väntetid för upplåsning av lucka endast för aut. lucka Sek P 21 Spolid för kort spolcykel Sek P 22 Rengöringstid Sek P 23 Väntetid för kort spolcykel Sek P 24 Automatisk dosering för kalkbeläggningsborttagande medel när maskinen är försatt i vänteläge Min P 25 Justeringstid för motoranordningens fördröjning endast för aut. lucka Sek P 26 Påfyllningstid mellan två nivåer Sek Påfyllningstid för kalkbeläggningsborttagande medel P 27 med maskinen försatt i vänteläge Sek P 28 0 = STANDARD 1 = TYSK VERSION P 29 Tidsfördröjning vid öppning tiondels P 30 Tidsfördröjning vid stängning tiondels P 31 Tidaktiveringsbrytarens utdata Sek P 32 Brytare (0=ej aktiverad 1 =aktiverad) P 33 Serieport (0=program 1 =utskrift) P 34 Strömreduktor (0=ej aktiverad 1=aktiverad) Typ av termodesinfektion (0=Ånggeneratorn P 35 1=Ånga 2= Ånggeneratorn eller ånga) P 36 Förspolstid för intensiv spolcykel Sek P 37 Val, standardinställd spolcykel 2 0 = Ren 1 = Kort 2 = Standard 3 = Intensiv 4=special 1 5=special 2 6=special 3 P 38 Kammargivare 2 (0=ej aktiverd, 1=aktiverad) P 39 Maximal temperaturskillnad mellan kammargivarna C Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för Sek P 40 special program 1, första körningen Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för Sek P 41 special program 1, efterföljande körningar Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för Sek P 42 special program 2, första körningen Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för Sek P 43 special program 2, efterföljande körningar Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för Sek P 44 special program 3, första körningen Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för Sek P 45 special program 3, efterföljande körningar P 46 A0 temperatur område C P 47 A0 referens temperatur C P 48 A0 nedre gränsvärde C P 49 A0 visning (0=ej aktiverad,1=aktiverad) För att ställa in språk, tryck och håll in knappen för val av rengöringsmedel för att se de olika språken. Tryck på startknappen för att bekräfta valet eller tryck på stoppknappen för att lämna funktionen och behålla tidigare val. SID. 17

18 10. KLOCKA Panelen är utrustad med en realtidsklocka. Tiden visad används även för att beteckna händelser sparade i historiken. 11. HÄNDELSER I HISTORIKEN Panelen kan lagra informationen given här nedan i minnet upp till 800 spolcyklar. Från varje spolcykel kommer följande data att lagras i minnet: DATUM STARTTID PROGRAM MAX C BIBEHÅLLNING FEL 85 C 9/7/ Kort 92 C 220 sekunder 03 10/7/ Normal 94 C 210 sekunder 01 De olika blockeringslåsningarna visas under FELSEKTIONEN med nummer. Detta är varje nummers betydelse: elavbrott 0 spolcykel O.K. 1 ingen desinfektion 2 olåst lucka 3 öppen lucka 4 brist på vattentillgång 5 problem med heta värmeanordningar 6 problem med kammarens temperaturkvakt 7 nivåproblem 8 pumpproblem 9 blockerad avloppsväg 10 problem med ånggeneratorns temperaturvakt11 blockerad ånggenerator 13 motoranordningen blockerad 14 och varningen: brist på kemikalie FÖRBINDELSE MED PC Panelen har en kommunikationskanal, RS 232. Med denna kanal är det möjligt att gå igenom händelser i historiken genom att ställa in skrivaren såsom det beskrivs här: Signalhastighet: 2400 Bd, X PÅ X AV databitar: 8bitar, paritet: ingen. SID. 18

19 13. UNDERHÅLL Det är god praxis, speciellt när vattentillgången är av hög hårdhet, att periodiskt utföra kontroller samt rengöring. Ägna mycket uppmärksamhet åt värmeelement* och samt åt spoldysor (*endast maskin utrustad med ångpanna). Varning: rengör inte maskinens utsida med högtryckstvätt. Maskinen är av skyddsklass IP 54. Kontakta er återförsäljare av rengöringsprodukter för detaljerade instruktioner om metoder och produkter för användning till periodisk sanitär rengöring av er enhet. Maskinen är utrustad med en säkerhetstermostat vilken bryter strömmen till ångpannans värmeanordning vid fall av överhettning. För att starta om enheten är det nödvändigt att åtgärda orsaken till problemet. Ett meddelande på displayen visar när vätskan håller på att ta slut och när den är helt förbrukad. Var 4:e månad - Rengör och om nödvändigt byt ut filtren belägna på ingångarna till varm- och kallvattentillförseln; - Rengör och om nödvändigt byt ut magnetventilernas membran; - Kontrollera och om nödvändigt rengör munstyckena; - Rengör den roterande spoldysan så att den rör sig fritt; - Kontrollera och om nödvändigt rengör termostatkännaren inuti kammaren från beläggningar; - Rengör ångpannan och värmelement från insidan. Även fast vattnet som används är av låg hårdhet kan det inte förhindras att beläggningar bildas under de temperaturer som råder. Detta tillsammans med påfrestningen som värmelementen utsätts för kan blockera ångpannans munstycke och därmed påverka korrekt tanktemperatur för desinfektion. VARNING För att garantera doseringspumparnas effektivitet för kemiska produkter måste de underhållas regelbundet. Byt ut slangdelen på doseringspumpens insida var 12 e månad. Rengöring av roterande spoldysa Slå av strömmen och stäng varm- och kallvattenkranarna; Skruva av munstycket inuti kammaren; Avlägsna beläggningar inuti munstyckshålet; Montera tillbaka munstycket i dess korrekta position efter att ni genomfört rengöringen. Rengöring av ångpannan Slå av strömmen och stäng varm- och kallvattenkranarna; Avlägsna skruvarna vilka fixerar ångpannan på ramen; Tag ut ångpannan; Avlägsna värmeelementet och den elektriska säkerhetstermostaten; Utför rengöringen av ångpannans insida efter att ni tömt den på vatten; Rengör noggrant ångpannan och dess rör samt värmeelementen; Efter att ha slutfört rengöringen, montera åter ihop värmeelementen och termostaten; Sätt fast ångpannan på ramen och anslut den till respektive rör; Efter att strömmen har tillslagits och kranarna öppnats, starta enheten och kontrollera att det inte förekommer några vattenläckor. Rengöring av utsidan Använd endast milda rengöringsmedel, använd ej slipande/nötande rengörings- eller lösningsmedel och/eller någon form av förtunningsmedel. Er återförsäljare kan rekommendera lämpliga produkter. Rengöring av kontrollpanelen Rengör kontrollpanelen genom att använda en mjuk trasa fuktad med en produkt specifikt använd till plast eller ett desinfektionsmedel lämpat för denna slags användning. SID. 19

20 14. VARNINGSMEDDELANDEN Om ett fel uppstår, försök inte att lösa det er själv, fråga efter assistans av en auktoriserad tekniker Er 0 : LÅSBLOCKERING EFTER ETT STRÖMAVBROTT Maskinen försätts i detta läge om strömmen stängts av under en spolcykel. 14,2 Er 2 : DESINFEKTIONEN OFULLSTÄNDIG Detta inträffar när nödvändig temperatur för desinfektion inte uppnåtts. 14,3 Er 3 : SÄKERHETSBLOCKERING AV LUCKAN Maskinen försätts i detta läge om låsmotorn avaktiverats så att luckan låsts upp. Eller, om efter start, låsmotorn inte aktiverar sin gränslägesbrytare inom tidsramen bestämd av parametern 14,4 Er 4 : ÖPPEN LÅST LUCKA Detta inträffar när den stängda luckans gränslägesbrytaren avaktiveras under en spolcykel. Detta tillstånd är abnormt då luckan är stängd men öppen. 14,5 Er 5 : VATTENNIVÅ Denna situation uppstår när båda magnetventilerna är PÅ och kammarens nivå inte uppnåtts inom tidsramen bestämd av parametern. Troliga skäl till en sådan låsning kan antingen vara en verklig brist på vatten eller att en för kort tid ställts in i parametern. 14,6 Er 6 : FÖR LÅNG UPPVÄRMNINGTID Denna situation uppstår när värmeanordningarna är PÅ och desinfektionen inte slutförs inom tidsramen bestämd av parametern. Troliga skäl till en sådan låsning kan antingen vara fel på värmeanordningarna eller att en för kort tid ställts in i parametern. 14,7 Er 7 : TEMPERATURGIVAREN Denna situation uppstår när temperaturgivaren i kammaren skadats Er 8 : FELAKTIG VATTENNIVÅ I ÅNGGENERATOR Denna situation uppstår om en övre tanknivå är PÅ och en lägre är AV Er 9 : PUMPFEL Denna situation uppstår när pumpen är i drift och när kammarens nedre vattennivån inte nåtts inom tidsramen satt av parametern. Troliga skäl till en sådan låsning är antingen en för kort tid satt av parametern eller ett fel på pumpen E 10 : BLOCKERAT AVLOPP Denna situation uppstår när avloppsutgångens säkerhetspressostat är PÅ E 11 : ÅNGGENERATORNS TEMPERATURVAKT Denna situation uppstår när temperaturvakten för ånggeneratorn påverkats eller skadats E 13 : ÅNGGENERATORN LÅST Denna situation uppstår när ånggeneratorns temperaturvakt mäter en högre temperatur än den satt av parametern. Ett troligt skäl till en sådan låsning kan vara en brist av vatten i ånggeneratorn E 14 : LUCKANS MOTORANORDNING Denna situation uppstår när motoranordningen aktiverats utan att båda gränslägesbrytarna aktiverats inom tidsramen satt av parametern. Troliga skäl till en sådan låsning är antingen att ett föremål befinner sig mellan luckan och enheten eller en skadad motoranordning E 15 : LUCKANS GRÄNSLÄGESBRYTARE Denna situation uppstår om både gränslägesbrytaren för stängd och öppen lucka är PÅ E 17 : TIDSGRÄNSBRYTARE Denna situation uppstår när brytaren inte når korrekt position i tid Er18 : ÅNGAN LÅST Denna situation uppstår när ångan är PÅ och desinfektionen ej slutförs inom tidsramen satt av parametern. Troliga skäl till en sådan låsning kan antingen vara fel på ångan eller att en för kort tid ställts in i parametern. SID. 20

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99

KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99 GLB0044 SV Side. 97 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99 2.1 FLYTT OCH UPPACKNING... 99 2.2 ELANSLUTNING... 100 2.3 HYDRAULANSLUTNING... 100 2.4 ANSLUTNING TILL AVLOPPSLEDNINGEN...

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer