Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer"

Transkript

1 Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE Serienummer 0051

2 AD MediCal AB Postadress: Fiskhamnsgatan 6A, Göteborg Besöksadress: Fiskhamnsgatan 6A, Göteborg Tfn: Fax: hemsida: Tillverkare: STEELCO S.p.A. Via Balegante, Riese Pio X (TV) ITALIEN SID. 2

3 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER SÄKERHETSREKOMMENDATIONER INSTALLATION (ENDAST FÖR INSTALLATÖREN) PLACERING AV MASKINEN ANSLUTNING TILL VATTENNÄTET (ENDAST INSTALLATÖR) ANSLUTNING TILL ELNÄTET (ENDAST INSTALLATÖR) RENGÖRINGSMEDELSAUTOMAT TILLFÖRSEL AV BELÄGGNINGSMOTVERKANDE MEDEL ANSLUTNING AV AVLOPPSRÖRET ALLMÄNA SÄKERHETSSYMBOLER INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ANVÄNDNING AV MASKINEN (FÖR ANVÄNDAREN) KONTROLL ÖPPNING OCH STÄNGNING AV LUCKAN FÖRBEREDELSER FUNKTION KONTROLLPANELEN OCH RELEVANTA SYMBOLER SPOLPROGRAM GENERELLT OM ELEKTRONIKPANELEN KONTROLLPANELEN KNAPPAR MASKINLÄGEN FÖRBEREDELSELÄGE: VÄNTELÄGE: PROCESSTART: DRIFTSTÖRNING: SPECIELLA OMSTÄNDIGHETER ELAVBROTT UPPLÅSNINGSSEKVENS DIAGNOSTIK MENY ÖPPNA MENYN PARAMETERINSTÄLLNINGAR KLOCKA HÄNDELSER I HISTORIKEN FÖRBINDELSE MED PC UNDERHÅLL VARNINGSMEDDELANDEN...20 SID. 3

4 Tack för att ni valt vår maskin. Följande av instruktionerna för installation, användning och underhåll vilka finnes i denna manual kommer att försäkra er enhet en lång livslängd och korrekt drift. Följ dessa instruktioner noggrant. Vi har utformat och tillverkat denna maskin med den senaste teknologiska utvecklingen i åtanke. Nu är den i era händer. Er tillfredsställelse är vår största belöning. VARNING: MISSLYCKANDE I ATT BEAKTA FÖRESKRIFTERNA, DELVIS ELLER HELT, ANGIVNA I DENNA MANUAL KOMMER ATT RESULTERA I ATT GARANTIN UPPHÄVS SAMT ATT TILLVERKAREN EJ KAN HÅLLAS ANSVARIG FÖR EFTERFÖLJANDE SKADOR PÅ FÖREMÅL ELLER PERSONER. SID. 4

5 1. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Det är mycket viktigt att förvara denna manual med instruktioner i maskinens närhet för framtida konsultationer. Om maskinen säljs eller överlåts till en annan användare, kontrollera att manualen förblir tillsammans med enheten så att den nya ägaren informeras om maskinens föreskrifter för drift samt varningsmeddelanden. Varningarnas syfte är att skydda användaren i enlighet med direktiv 1993/42/EEC, 2006/95/EC, 2004/108/EC och följande ändringar och intergration /47/CE, vilket finnes i Harmonised Technical Product Standards " EN , EN , EN , EN ISO, 14971, EN ISO , EN ISO , i enighet med vad som avses för EG-försäkran om överensstämmelse. De måste läsas noggrant före installation och användning av maskinen. 1.1 Säkerhetsrekommendationer - Om spoldesinfektoren verkar skadad, kontakta återförsäljaren innan ni använder den. - Spoldesinfektoren får endast anslutas till vatten- och elnät av kvalificerade OCH AUKTORISERADE tekniker. - Spoldesinfektoren kan endast användas av specialiserad och instruerad personal. - Spoldesinfektoren är tillverkad för att spola och desinficera bäcken, urin-,sugflaskor samt städutrustning, inom sjukvården. - All form av användning av maskinen annan än vad den är avsedd för är förbjuden. - Användaren är förbjuden att utföra någon form av arbete eller reparation på maskinen. - Teknisk assistans för denna spoldesinfektor skall endas ges av kvalificerade och auktoriserade operatörer. - Denna utrustning får endast installeras av auktoriserad personal. - Installera ej utrustningen i rum där det finns risk för explosion. - Exponera ej utrustningen för intensiv kyla. - Spoldesinfektorens elektriska säkerhet kan endast garanteras om den är ansluten till ett effektivt jordningssystem. - Var mycket försiktig när ni handskas med rengörings- och tillsatsmedel: undvik kontakt, bär handskar och agera i enlighet med säkerhetsrekommendationerna givna av de kemiska produkternas tillverkare. - Inhalera ej ångor kommande från de kemiska produkterna. VARNING: de kemiska produkterna är irriterande för ögon. Vid fall av kontakt, skölj noggrant med rikligt med vatten och konsultera en läkare. Vid fall av hudkontakt med dessa produkter, skölj med rikligt med vatten. - Vattnet i kammaren är ej dricksvatten. - Luta er ej mot luckan och använd den ej heller som ett trappsteg. - Maskinen når en temperatur av 95 C under arbetscykeln: var mycket försiktig för att undvika brännsår. - Spola ej maskinen genom att använda högtrycksstrålat vatten. - Koppla ur maskinen från eluttaget innan ni utför underhållsarbete. - Maskinens akustiska tryck är mindre än 70 dba. 1.2 Rekommendationer för att garantera högkvalitativ prestanda. När maskinen är i drift, avbryt inte dess arbetscykel då detta riskerar desinfektionen. Kontrollera periodiskt funktionen av diskmedelsdosering för att garantera korrekt desinfektion. Använd endast rekommenderade rengörings- och tillsatsmedel. Användning av andra produkter kan skada maskinen. Rekommendation av kemiska tillsatsmedel gör inte tillverkaren ansvarig för någon form av skada på material eller föremål behandlade. Följ tillverkarens anvisningar vid användning av kemiska produkter och använd dem endast till deras avsedda ändamål. Maskinen utformades för användning med vatten och kemiska tillsatsmedel. Använd inte organiska lösningsmedel eller andra former av lösningsmedel då detta kan medföra explosionsrisk eller snabbt slitage på vissa maskindelar. Rester från lösningsmedel och syror, speciellt hydrokloridsyra, kan skada stål. Kontakt bör undvikas. Använd endast originaltillbehör. Under inga omständigheter får användaren försöka utföra reparationer. Reparation och service på denna spoldesinfektor får endast utföras av auktoriserad personal. Använd aldrig såppulver. SID. 5

6 Använd aldrig skummande rengöringsmedel. Använd aldrig kemiska produkter baserad på klorid (blekningsmedel, natriumhypo-klorit, hydroklorisk syra o.s.v.). Dessa sorters kemiska rengöringsmedel ger maskinen irreparabla skador och riskerar korrekt behandling av material och föremål som spolas. N.B.: Tillverkaren kan ej hållas ansvarig för skador på personer eller föremål orsakade tillföljd av misslyckande i att beakta ovanstående föreskrifter. Icke-beaktande av dessa föreskrifter medför ett totalt och omedelbart upphävande av garantin. 2. INSTALLATION (endast för installatören) Specifikation av modellkonfiguration: BP 100 HE : Spoldesinfektor med manuell lucka BP 100 HSE : Spoldesinfektor med automatisk lucköppning och manuell stängning BP 100 HAE : Spoldesinfektor med automatisk lucka 2.1 Placering av maskinen Allt emballaget går att återvinna. Öppna emballaget försiktigt. Vänd inte över maskinen på sida då detta kan orsaka skador. Skär upp förseglingsremmen eller öppna lådan och avlägsna hörnskydden av styrenplast. Avlägsna lådan följt av skyddsplasten. Försiktighet: påsen utgör en allvarlig fara för barn och bör slängas omedelbart. Placera maskinen på arbetsytan och ställ in rätt höjd genom att justera dess fötter. 2.2 Anslutning till vattennätet (endast installatör) Denna maskin bör anslutas till vattennätet i enlighet med aktuella föreskrifter Engångssystemet för vatten är redan på plats i maskinen. Anslut genom att använda kranar med ¾ -kopplingar från en position med enkel åtkomlighet. Kontrollera att vattenledningstrycket överensstämmer med värdet visat i tabellen (tabell 1). Skulle det vara mindre än 2 bar dynamiskt tryck (200 kpa) måste en tryckpump installeras för att garantera att enheten skall fungera korrekt. Är emellertid vattenledningstrycket högre än 5 bar. (500 kpa), måste en tryckreduceringsenhet installeras. Om vattnet i genomsnitt är hårdare än 10 Fr., måste avhärdat vatten användas. Varje maskin är utrustad med en gummitub för tappning av vatten med en gängad 3/4"-anslutning. Anslut vattenlåset med vilken enheten är utrustad. Anslutningskabel: Återförsäljaren - importören - installatören är skyldig att se till att strömförsörjningskabeln överensstämmer med arbetsplatsens isoleringskategori, i enlighet med tekniska regelverk i kraft. Röret markerat med rött skall anslutas till varmvattenuttaget (max. 70 C), anslut röret markerat med blått till kallvattenuttaget. Kapa eller skada ej anslutningsslangarna försedda tillsammans med maskinen. Använd endast anslutningsslangar levererade tillsammans med maskinen. Maskinen är försedd med en termostatisk mixer för justering av det inkommande vattnets temperatur samt ett filter vilket bör rengöras periodiskt (minst en gång var fjärde månad) av er tekniskt assisterande servicepersonal. Min./Max.-tabell (endast för kvalificerade och auktoriserade tekniker) Min. Max. Tryck kpa (bar) kpa (bar) Statiskt tryck 250 (2.5) 500 (5.0) Dynamiskt tryck 200 (2.0) 400 (4.0) Vattenhårdhet : 0 F 10 F Vattenledningstemperatur : Kallvatten : 5 15 C Varmvatten : C SID. 6

7 Ideal varmvattentemperatur är : 60 C 2.3 Anslutning till elnätet (endast installatör) Anslutning till elnätet måste ske i enlighet med gällande bestämmelser. Kontrollera att den uppmätta nätspänningen överensstämmer med värdet angivet på specifikationsplattan fäst på enheten. Installera en fyrpolig strömbrytare, i storlek lämplig att passa absorptionen, med en kontaktöppning av minst 3 mm. Kontrollera att den elektriska installationen är korrekt jordad. Terminalen på enhetens baksida, identifierad med respektive symbol, är menad för ekvipotentialanslutning mellan olika apparater (se gällande säkerhetsnormer). FÖR APPARATER ANVÄNDA AV TREFAS STRÖMFÖRSÖRJNING, FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER SAMT MEDFÖLJANDE KOPPLINGSSCHEMA. 2.4 Rengöringsmedelsautomat. För att kunna möjliggöra en korrekt behandling av föremålen, föreslås användning av speciella produkter. Återförsäljaren kan ge mer detaljerade information rörande vilka produkter som är bäst lämpade samt testade av tillverkaren. Maskinens automat för flytande rengöringsmedel är anordning vilken är valfri att installera. Mängden rengöringsmedel tillförd kan justeras genom att följa anvisningarna i avsnitt 8.3. Standardvärdena motsvarar procenttalet rekommenderat av rengöringsmedlets tillverkare för en genomsnittlig åtgång av 20 cm³ per cykel Varning: maskinen är försedd med en tryckvakt vilken sänder ut en varningssignal när rengöringsmedlet tagit slut. 2.5 TILLFÖRSEL AV BELÄGGNINGSMOTVERKANDE MEDEL För att kunna möjliggöra korrekt behandling av föremålen, föreslås användning av speciella produkter. Återförsäljaren kan ge mer detaljerade information rörande vilka produkter som är bäst lämpade och testade av tillverkaren. Maskinens automat för beläggningsmotverkande medel är en anordning valfri att installera. Mängden beläggningsmotverkande medel tillförd kan justeras genom att följa anvisningarna i avsnitt 8.3. Standardvärdena motsvarar procenttalet rekommenderat av tillverkaren av det beläggningsmotverkande medlet för en genomsnittlig åtgång av 10 cm³ per cykel Varning: maskinen är försedd med en tryckvakt vilken sänder ut en varningssignal när det beläggningsmotverkande medlet tagit slut. VARNING För att garantera effektiviteten hos automatutmatningspumparna för kemiska produkter är det viktigt att underhålla dem såsom beskrivet i avsnitt Anslutning av avloppsröret. Avloppsrörets anslutning bör kontrolleras noggrant. Maskinen är anordnad med en Ø90 mm -anslutning. Det är möjligt att ansluta rör av andra storlekar genom att använda lämplig adapter. Vägg- och markanslutningar är tillåtna Maskinen är utrustad med ett alarmsystem vilket kan upptäcka eventuella felaktigheter i avloppsröret Om avloppsvägen är blockerad kommer maskinen att ge ifrån sig en ljudvarning samt ett bildskärmsmeddelande. Alla funktioner stängs av och maskinen förblir helt blockerad tills återtömning. Använd ett avloppsrör lämpligt för organiska och kemiska material samt heta vätskor. Försiktighet: om avloppsröret är blockerat, var mycket försiktig vid handskande av vattnet och undvik kontakt med händer, ögon etc. Vid fall av kontakt, skölj berörda delar med rikligt med vatten. SID. 7

8 2.7 Allmäna säkerhetssymboler För att informera personal användande maskinerna om förpliktelser kring uppförande och övriga risker använder maskinen, samt området nära arbetsytan, adekvata säkerhetssignaler (såsom framlagt av 92/58 EEC). GENERISKA SÄKERHETSSYMBOLER: Rubriker med signaler om förpliktelser, förbud och fara i denna manual relevanta för denna maskin och mest frekvent förekommande är: Elektrisk risk Varning! Se bifogad dokumentation Försiktighet, het yta INDIVIDUELL SÄKERHETSUTRUSTNING: Utvärderingen av hälso- och säkerhetsrisker för arbetande, utförd på arbetsplatsen och på utrustning använd, samt även utvärdering av övriga risker indikerade, möjliggör för arbetsgivaren att värdera behov av att införa individuell skyddsutrustning bäst lämpad och passande att finnas tillgänglig för personalen. Med hänsyn till maskinens typ, rekommenderas det att personalen förses med individuell skyddsutrustning. 3. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Allmän information för användaren Kassera ej denna utrustning bland vanliga kommunala grovsopor och avfall utan låt den hämtas upp separat. Återanvändning eller korrekt återvinning av den elektroniska och elektriska utrustningen är viktigt för att skydda miljön och mänsklighetens välbefinnande. I enlighet med det europeiska direktivet WEEE 2002/96/EC finns speciella uppsamlingsplatser tillgängliga dit man kan leverera elektronisk och elektrisk utrustning. Utrustningen kan även överlämnas till en distributör i samband med inköp av en ny likvärdig enhet. Den offentliga förvaltningen samt producenterna av elektriskt och elektronisk utrustning är involverade i främjandet av processerna för återanvändning och uppsamling av elektroniskt och elektriskt avfall genom organisering av uppsamlingsaktiviteter samt användning av lämpliga planeringsarrangemang. Ej auktoriserad kassering av elektrisk och elektronisk utrustning är straffbar enligt lag med lämpliga straffpåföljder. SID. 8

9 4. ANVÄNDNING AV MASKINEN (för användaren) 4.1 Kontroll Kontrollera mängden kemiskt tillsatsmedel och fyll på om nödvändigt. 4.2 Öppning och stängning av luckan Maskinen är försedd med ett elektroniskt lucklåsför att förhindra att maskinen öppnas under drift. För att öppna luckan under en spolcykel, avbryt cykeln och kom ihåg att: 1. Föremålen inuti maskinen kan vara mycket heta. 2. Hela spolcykeln måste upprepas Öppning och stängning av luckan genom automatisk hantering För maskin utrustad med denna anordning kommer öppnande och stängande av luckan att ske manuellt med hjälp av arbetspedalen. Hantering av luckan sker genom att ge pedalen ett snabbt tryck. Spolcykel påbörjas automatiskt vid stängning av luckan. Manuell stängning av den motoriserade luckan Genom att ge pedalen ett förlängt tryck ( 3 sek. ) kommer luckan att stängas signalerat med en ljudvarning. Maskinen förblir i vänteläge och ingen information sparas. Om den motoriserade luckan stängts manuellt kommer motormekanismen att aktiveras av parametern (P21) under en bestämd tid för att kunna sätta luckstängningssystemet i position, även i fall då maskinen förblir stående i vänteläge och inga skeden sparats. OBSERVERA: spolning startar ej. 4.3 Förberedelser Placera föremålen som skall spolas inuti maskinen försiktigt på plats på hållaren och i stället. Föremålen får ej övertäcka varandra. Behållare bör placeras så att vätskor lätt kan rinna ut. Höga eller tunga föremål bör placeras mot ställets mitt, om möjligt, för att underlätta spolningen. Kontrollera att ingenting blockerar armarna och att de kan vridas fritt. Försiktighet: maximal belastningsvikt för varje spolcykel är 5.0 kg. 4.4 FUNKTION För in föremålen vilka skall spolas, placera dem korrekt på deras stöd; bilden visas på kontrollpanelen med lysdioddisplay. Denna panel underlättar användandet av maskinen då den visar spolcykelns olika faser och den maximala temperaturen som uppnåtts under desinfektionen, dessutom visar den meddelanden för varje problem som uppstått. Maskinen kan utrustas med en automatisk lucka med pedal för öppnande och stängande av luckan. VARNING: Spolcykeln startas automatiskt vid stängning av luckan. SID. 9

10 5. KONTROLLPANELEN OCH RELEVANTA SYMBOLER 5.1 SPOLPROGRAM P01 KORT PROGRAM Föreslås användas till att spola inte så smutsiga föremål eller föremål innehållandes vätskor. Total spolcykel ca. 4 minuter P02 NORMALT PROGRAM Föreslås användas till att spola föremål innehållandes exkrement av normal konsistens. Total spolcykel ca. 6 minuter P03 INTENSIVT PROGRAM Föreslås användas till att spola mycket smutsiga föremål med exkrement av seg och klibbig konsistens samt torkat exkrement. Total spolcykel ca. 8 minuter 5.2 GENERELLT OM ELEKTRONIKPANELEN Elektronikpanelen används för att manövrera spoldesinfektoren såsom beskrivet nedan. All form av användning annan än den här ovan beskrivna är förbjuden. Anordningen har tillverkats för att användas som en komponent på spoldesinfektorns elektromekaniska system. Alla tillämpliga delar av lågspänningsdirektivet, relevanta för enhetens specifika användning, måste tillämpas. Referensnorm: EN låg spänning EN EN generiskt EN emission EN immunitet 5.3 KONTROLLPANELEN Lysdiodsdisplayen Visar temperatur samt om några problem uppstått med maskinen. Efter att processen startats kommer displayen att visa vattentemperatur med rotation av symbolen º under hela processen. A0-värdet visas om parameter P49=1. A0 värdet visas enbart under desinfektionsfasen växelvis med kammartemperaturen var 4: e sekund. Vid fall av driftstopp kommer displayen att visa driftstoppstatus samt typ av uppstått fel. Lysdioder Det finns 10 lysdioder: En gul för start (1), en röd för stopp (2), en blinkande röd för bristande desinfektion (3), en grön för den hela spolcykeln (4), tre gula för de olika programmen (5), tre gula lysdioder för att visa de olika spolfaserna (6) och en gul för växling av spol med/utan rengöringsmedel (7). Ljudsignal Det finns en ljudsignal som ringer varje gång knapparna använts samt ringer återkommande vid fall av blockering. SID. 10

11 5.5 KNAPPAR Det finns 6 knappar med följande funktioner: P1: Vilken väljer programmet "kort" P2: Vilken väljer programmet "normal" P3: Vilken väljer programmet "intensiv" Start: Efter val av önskat program, tryck på denna knapp för att starta spolcykeln vilken kommer att avslutas efter att det genomgått alla spolfaser. Stop: Denna knapp avbryter en pågående spolcykel. På detta sätt stoppar panelen processen, visar bristande desinfektion, håller luckan låst samt visar den möjligt höga temperaturen i spolkammaren. För att lämna detta läge, var god fortsätt till upplåsningsproceduren. PRG: Ett snabbt tryck på denna knapp väljer endast program medan ett två sekunder långt tryck, under vänte- eller låsningsläge, ger tillgång till menyn. - CLn =randspolning (kallvatten) - ShO =kort (program) - nor =standard (program) - Int =intensiv (program) - US1 =special 1 (egna programmerade processer) - US2 =special 2 (egna programmerade processer) - US3 =special 3 (egna programmerade processer) Kommandon för att gå till faser för programmering, inställningar, tidsjustering samt utskrift är följande: ON/OFF SID. 11

12 DETERGENT (7) 2/3 1 STOP START 5 5 SHORT PROGRAM 5 NORMAL PROGRAM INTENSIVE PROGRAM PROGRAMM PREWASH (6) MAIN WASH (6) HEATING (6) END CYCLE (4) TANGENTFÖLJD FÖR ATT VÄLJA TYP AV TERMODESINFEKTION : ACTION PHASE DISPLAY Tryck på PRG i 5 sekunder T h r Tryck -START- Tryck -P 1- B o I = Ånggeneratorn B o I Tryck -P 2- S t e = Ånga S t e Tryck -START- SID. 12

13 TANGENTFÖLJD FÖR ATT GÅ TILL "PARAMETERMENY": ACTION PHASE DISPLAY Tryck på PRG i 5 sekunder T h r P A n Tryck -START- P A S Tryck -P 1- Password XXX Tryck -START- ändra parametrar med P1 och P2 Value TANGENTFÖLJD FÖR INSTÄLLNING AV TID: Tryck på PRG i 5 sekunder T h r P A n C L O Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in dag Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in månad Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in år Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in timme Tryck -START- ändra med P1 och P2 mata in minuter Tryck START- för att lämna inställningarna TANGENTFÖLJD FÖR UTSKRIFT AV HISTORIKDATA: Tryck på PRG i 5 sekunder Tryck -START- ALLA SPOLCYKLER SPARADE I MINNET SKRIVS UT T h r P A n C L O P r n AUTOMATISK UTGÅNG FRÅN PROGRAMMERINGSFASEN TANGENTFÖLJD FÖR ATT TA BORT ALLA HÄNDELSER UR HISTORIKEN: Tryck på PRG i 5 sekunder T h r P A n C L O P r n E r a Tryck -START- P A S Tryck -P1- Mata in lösenord "XXX" Tryck -START- PÅBÖRJAR BORTTAGNING AV HÄNDELSER SPARADE I HISTORIKEN. EFTER DENNA HANDLING KOMMER ALLA SPOLCYKLER SPARADE I MINNET ATT HA TAGITS BORT Tryck -P 1- Lösenord "XXX" Tryck -START- ändra parametrar med P1 och P2 Value TANGENTFÖLJD FÖR ATT SE MASKINENS DRIFTTIMMAR: Tryck PRG i 5 sekunder Tryck -START- T h r P a r C L o P r n E r A S E r Value SID. 13

14 Visningen av de 5 siffrorna i diplayen är indelade i två olika moment som visas växelvis: drifttimmar i tusental föregås av ett h och efterföljs med 3 mindre signifikanta siffrorna. Med ytterligare ett tryck på START knappen så kan Lösenord xxx inmatas för återställning av räknaren. TANGENTFÖLJD FÖR ATT SE EGNA PROGRAMMERADE PROCESSER: Tryck PRG i 5 sekunder Tryck -START- Tryck -P1- Mata in lösenord "XXX" Tryck -START- P1 och P2 växla mellan de 3 egen programmerade processerna Tryck -START- P1 och P2 växlar mellan de 7 faserna av den valda processen Tryck -START- Åskådliggör programmerade process- steg T h r P a r C L o P r n E r A S E r C U S P A S US1, US2, US3 F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 t 0 =fas ej närvarande t 1 =medium nivå t 2 =high nivå t 3 =medium nivå+det t 4 =high nivå+det Tryck -P1 och P2- Förändring av vald fas t0, t1, t2, t3, t4 Tryck -START/STOP- Bekräftelse eller annulering av ändringen 6. MASKINLÄGEN Denna maskin kommer att minnas efter ett elektriskt avbrott och dess efterföljande omstart i vilket läge den befann sig i före strömavbrottet. Efter omstarten kommer maskinen vanligtvis att försättas i förberedelseläge. 6.1 FÖRBEREDELSELÄGE: I detta läge fyller maskinen sin tank till mellannivå om nödvändigt och behåller vattnet i ånggeneratorn på förinställd temperatur. Under installationen, efter att vattnet fyllts till mellannivå, kommer värmeanordningarna att slås på efter 30 sekunder för att möjliggöra att ånggeneratorn helt fylls. Diagnostiken är på. 6.2 VÄNTELÄGE: Maskinen är redo för arbete. Diagnostiken är på. 6.3 PROCESSTART: Det finns två sätt att inleda detta läge: med startknappen, vilket bara fungerar i vänteläge och med stängd lucka eller med en maskin med motoriserad lucka samt med pedalanordningen vilket bara fungerar i vänteläge med luckan öppen. Spolcykeln körs enligt dess faser. Diagnostik och regulatorer är på. Användargränssnittet visar information om pågående faser samt temperatur i spolkammaren (se omställningsproceduren). 6.4 DRIFTSTÖRNING: Diagnostiken har funnit ett fel vilket orsakar blockering, spolcykeln avbryts och luckan förblir låst. Felet visas på panelen och användargränssnittet inväntar tangentföljd för att låsa upp luckan och försätta maskinen i vänteläge. SID. 14

15 7. SPECIELLA OMSTÄNDIGHETER 7.1 Elavbrott Vid fall av elavbrott under förberedelse-, vänte- eller låsningsläge kommer maskinen att återgå till det senaste inställda programmet efter att strömmen återställts. När spänningen återställts efter att ett elavbrott skett under en pågående spolcykel kommer elektroniken att stänga av maskinen, "power failure" visar att spolcykeln avbrutits och att maskinen väntar på att omstartsproceduren skall utföras. 7.2 Upplåsningssekvens Vid fall av låsning eller stopp från kontrollpanelen, under pågående spolcykel, kommer luckan att förbli stängd och låst. För att öppna luckan, var god följ panelproceduren som här anges: Stopp- och startknappen trycks in samtidigt i 5 sekunder. Sekvensväljarsignalen visas. Tryck i följd på knappen för kort program (P01) och därefter på knappen för standardprogram (P02) När maskinen lämnat låsningsläget kommer den att gå till den korta spolcykelns vänteperiod. N.B. Om låsningsblockeringen förblir oförändrad p.g.a. en dåligt fungerande maskinkomponent (t.ex. trasig tryckvakt, fel nivåer etc.) kommer maskinen stå kvar i låsningsläget efter upplåsningssekvensen men luckan kommer att låsas upp. Sök teknisk assistans. 8. DIAGNOSTIK 8.1 Brist på kemisk produkt: Uppmärksammat av en tryckvakt. Detta stoppar inte pågående spolcykel utan visas endast på displayen. 8.2 För lång uppvärmningtid: Om ångpannans värmeanordningar är aktiverade längre än förinställd tid (P19) kommer spolcykeln att avbrytas och maskinen försättas i låsningsläge som om fel uppstått på värmeanordningarna. 8.3 Notis om felaktig vattennivå i ånggeneratorn: Om kammarens övre sensor är aktiv men en av lägre nivå inte är det, kommer denna låsning att uppstå. 8.4 Notis om lucklås: Om luckan är öppen och låst. 8.5 Tidsgräns överskriden för påfyllnad av varm-/kallvatten: Om efter en förinställd tid, varmvattnets (P15), kallvattnets (P16) eller bådas (P17) elektroventiler är öppna och kammarens eftersträvande vattennivå inte nåtts. 8.6 Tidsgräns överskriden för tömning: Om efter en förinställd tid (P20) spolpumpen är på men kammarens eftersträvade vattennivå inte nåtts. 8.7 Olåst lucka: Om lucklåset är påslaget, inom av parametern (P18) förinställd tid, men aktivering saknas av den korresponderande luckbrytaren kommer luckan att vara låst men med signal för olåst lucka. 8.8 Blockerad tömning: Systemet är alltid aktivt, enheten försätts i låst läge med relevant signal. SID. 15

16 8.9 Problem med temperaturmätning: Låser maskinen, utlöser signal för temperaturlarm och blockering Överhettning ånggenerator: När ånggeneratorn nått en temperatur högre än den av parametern (P10) förinställt maximalt tillåtna försätts maskinen i låst läge. Värmeelementen slås AV med signal för ånggenerator blockering. På den motoriserade versionen: 8.11 Luckmotor: Om efter förinställd tid motoranordningen (P22) och dess gränslägesbrytare är igång, försätts maskinen i låst läge med relevant signal Luckans gränslägesbrytare: Om efter förinställd tid motoranordningen är igång (P23) och gränslägesbrytaren fortfarande är på, försätts maskinen i låst läge med relevant signal Luckans gränslägesbrytare ej överensstämmande: Om båda gränslägesbrytarna är på (luckan öppen och luckan stängd) försätts maskinen i låst läge med relevant signal. 9. MENY 9.1 ÖPPNA MENYN För att öppna menyn, tryck ned PRG-knappen i 5 sekunder under låst läge eller vänteläge. Tryck på P01 och P02 för att öka eller minska programindex. Tryck START för att visa parameterinställning eller återgå till parameterindex. Tryck på P01 och P02 för att öka eller minska olika parametrar. Tryck STOPP för att lämna parametersidan.9.2 HISTORIKUTSKRIFT För historikutskrift, tryck på startknappen; för att avbryta utskriften, vad god tryck på stopp. För borttagning av historik, tryck på start; borttagningen kommer automatiskt att avslutas efter att hela historikregistret omskrivits. 9.3 PARAMETERINSTÄLLNINGAR För att ställa parametrar krävs det ett lösenord. Om fel lösenord matats in kommer ni omedelbart att lämna menyn. Parameterlista för BP 100 HE Param.nr. Parameterbeskrivning V6.09 A-C Enhet Grundvärde Endast begränsad Fabrik sinstäl lning Omfång P 01 Ångpannstemperatur i vänteläge C P 02 Desinfektionstid Sek P 03 Kalkavlagringsavlägsnarens påfyllningstid Sek P tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för kort spolcykel Sek P 05 1 a tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för standardspolcykel Sek P 06 2 a tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för standardspolcykel Sek P 07 1 a tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för intensiv spolcykel Sek P 08 2 a tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för intensiv spolcykel Sek P 09 Förinställd desinfektionstemperatur C P 10 Ångpannans maxtemperatur C P 11 Desinfektionens temperaturväxling C P 12 /// SID. 16

17 P 13 /// P 14 Maximal väntetid vid blandvattenspåfyllning Sek P 15 Maximal väntetid för låst lucka Sek P 16 Maximal tid för värmeanordningarnas verkan Min P 17 Maximal väntetid för tömning Sek P 18 Motoranordningens tid för verkan endast för aut. lucka Sek P 19 Maximal tid för motoranordningens verkan endast för aut. lucka Sek P 20 Maximal väntetid för upplåsning av lucka endast för aut. lucka Sek P 21 Spolid för kort spolcykel Sek P 22 Rengöringstid Sek P 23 Väntetid för kort spolcykel Sek P 24 Automatisk dosering för kalkbeläggningsborttagande medel när maskinen är försatt i vänteläge Min P 25 Justeringstid för motoranordningens fördröjning endast för aut. lucka Sek P 26 Påfyllningstid mellan två nivåer Sek Påfyllningstid för kalkbeläggningsborttagande medel P 27 med maskinen försatt i vänteläge Sek P 28 0 = STANDARD 1 = TYSK VERSION P 29 Tidsfördröjning vid öppning tiondels P 30 Tidsfördröjning vid stängning tiondels P 31 Tidaktiveringsbrytarens utdata Sek P 32 Brytare (0=ej aktiverad 1 =aktiverad) P 33 Serieport (0=program 1 =utskrift) P 34 Strömreduktor (0=ej aktiverad 1=aktiverad) Typ av termodesinfektion (0=Ånggeneratorn P 35 1=Ånga 2= Ånggeneratorn eller ånga) P 36 Förspolstid för intensiv spolcykel Sek P 37 Val, standardinställd spolcykel 2 0 = Ren 1 = Kort 2 = Standard 3 = Intensiv 4=special 1 5=special 2 6=special 3 P 38 Kammargivare 2 (0=ej aktiverd, 1=aktiverad) P 39 Maximal temperaturskillnad mellan kammargivarna C Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för Sek P 40 special program 1, första körningen Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för Sek P 41 special program 1, efterföljande körningar Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för Sek P 42 special program 2, första körningen Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för Sek P 43 special program 2, efterföljande körningar Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för Sek P 44 special program 3, första körningen Tidsperiod för rengöringsmedelspåfyllning för Sek P 45 special program 3, efterföljande körningar P 46 A0 temperatur område C P 47 A0 referens temperatur C P 48 A0 nedre gränsvärde C P 49 A0 visning (0=ej aktiverad,1=aktiverad) För att ställa in språk, tryck och håll in knappen för val av rengöringsmedel för att se de olika språken. Tryck på startknappen för att bekräfta valet eller tryck på stoppknappen för att lämna funktionen och behålla tidigare val. SID. 17

18 10. KLOCKA Panelen är utrustad med en realtidsklocka. Tiden visad används även för att beteckna händelser sparade i historiken. 11. HÄNDELSER I HISTORIKEN Panelen kan lagra informationen given här nedan i minnet upp till 800 spolcyklar. Från varje spolcykel kommer följande data att lagras i minnet: DATUM STARTTID PROGRAM MAX C BIBEHÅLLNING FEL 85 C 9/7/ Kort 92 C 220 sekunder 03 10/7/ Normal 94 C 210 sekunder 01 De olika blockeringslåsningarna visas under FELSEKTIONEN med nummer. Detta är varje nummers betydelse: elavbrott 0 spolcykel O.K. 1 ingen desinfektion 2 olåst lucka 3 öppen lucka 4 brist på vattentillgång 5 problem med heta värmeanordningar 6 problem med kammarens temperaturkvakt 7 nivåproblem 8 pumpproblem 9 blockerad avloppsväg 10 problem med ånggeneratorns temperaturvakt11 blockerad ånggenerator 13 motoranordningen blockerad 14 och varningen: brist på kemikalie FÖRBINDELSE MED PC Panelen har en kommunikationskanal, RS 232. Med denna kanal är det möjligt att gå igenom händelser i historiken genom att ställa in skrivaren såsom det beskrivs här: Signalhastighet: 2400 Bd, X PÅ X AV databitar: 8bitar, paritet: ingen. SID. 18

19 13. UNDERHÅLL Det är god praxis, speciellt när vattentillgången är av hög hårdhet, att periodiskt utföra kontroller samt rengöring. Ägna mycket uppmärksamhet åt värmeelement* och samt åt spoldysor (*endast maskin utrustad med ångpanna). Varning: rengör inte maskinens utsida med högtryckstvätt. Maskinen är av skyddsklass IP 54. Kontakta er återförsäljare av rengöringsprodukter för detaljerade instruktioner om metoder och produkter för användning till periodisk sanitär rengöring av er enhet. Maskinen är utrustad med en säkerhetstermostat vilken bryter strömmen till ångpannans värmeanordning vid fall av överhettning. För att starta om enheten är det nödvändigt att åtgärda orsaken till problemet. Ett meddelande på displayen visar när vätskan håller på att ta slut och när den är helt förbrukad. Var 4:e månad - Rengör och om nödvändigt byt ut filtren belägna på ingångarna till varm- och kallvattentillförseln; - Rengör och om nödvändigt byt ut magnetventilernas membran; - Kontrollera och om nödvändigt rengör munstyckena; - Rengör den roterande spoldysan så att den rör sig fritt; - Kontrollera och om nödvändigt rengör termostatkännaren inuti kammaren från beläggningar; - Rengör ångpannan och värmelement från insidan. Även fast vattnet som används är av låg hårdhet kan det inte förhindras att beläggningar bildas under de temperaturer som råder. Detta tillsammans med påfrestningen som värmelementen utsätts för kan blockera ångpannans munstycke och därmed påverka korrekt tanktemperatur för desinfektion. VARNING För att garantera doseringspumparnas effektivitet för kemiska produkter måste de underhållas regelbundet. Byt ut slangdelen på doseringspumpens insida var 12 e månad. Rengöring av roterande spoldysa Slå av strömmen och stäng varm- och kallvattenkranarna; Skruva av munstycket inuti kammaren; Avlägsna beläggningar inuti munstyckshålet; Montera tillbaka munstycket i dess korrekta position efter att ni genomfört rengöringen. Rengöring av ångpannan Slå av strömmen och stäng varm- och kallvattenkranarna; Avlägsna skruvarna vilka fixerar ångpannan på ramen; Tag ut ångpannan; Avlägsna värmeelementet och den elektriska säkerhetstermostaten; Utför rengöringen av ångpannans insida efter att ni tömt den på vatten; Rengör noggrant ångpannan och dess rör samt värmeelementen; Efter att ha slutfört rengöringen, montera åter ihop värmeelementen och termostaten; Sätt fast ångpannan på ramen och anslut den till respektive rör; Efter att strömmen har tillslagits och kranarna öppnats, starta enheten och kontrollera att det inte förekommer några vattenläckor. Rengöring av utsidan Använd endast milda rengöringsmedel, använd ej slipande/nötande rengörings- eller lösningsmedel och/eller någon form av förtunningsmedel. Er återförsäljare kan rekommendera lämpliga produkter. Rengöring av kontrollpanelen Rengör kontrollpanelen genom att använda en mjuk trasa fuktad med en produkt specifikt använd till plast eller ett desinfektionsmedel lämpat för denna slags användning. SID. 19

20 14. VARNINGSMEDDELANDEN Om ett fel uppstår, försök inte att lösa det er själv, fråga efter assistans av en auktoriserad tekniker Er 0 : LÅSBLOCKERING EFTER ETT STRÖMAVBROTT Maskinen försätts i detta läge om strömmen stängts av under en spolcykel. 14,2 Er 2 : DESINFEKTIONEN OFULLSTÄNDIG Detta inträffar när nödvändig temperatur för desinfektion inte uppnåtts. 14,3 Er 3 : SÄKERHETSBLOCKERING AV LUCKAN Maskinen försätts i detta läge om låsmotorn avaktiverats så att luckan låsts upp. Eller, om efter start, låsmotorn inte aktiverar sin gränslägesbrytare inom tidsramen bestämd av parametern 14,4 Er 4 : ÖPPEN LÅST LUCKA Detta inträffar när den stängda luckans gränslägesbrytaren avaktiveras under en spolcykel. Detta tillstånd är abnormt då luckan är stängd men öppen. 14,5 Er 5 : VATTENNIVÅ Denna situation uppstår när båda magnetventilerna är PÅ och kammarens nivå inte uppnåtts inom tidsramen bestämd av parametern. Troliga skäl till en sådan låsning kan antingen vara en verklig brist på vatten eller att en för kort tid ställts in i parametern. 14,6 Er 6 : FÖR LÅNG UPPVÄRMNINGTID Denna situation uppstår när värmeanordningarna är PÅ och desinfektionen inte slutförs inom tidsramen bestämd av parametern. Troliga skäl till en sådan låsning kan antingen vara fel på värmeanordningarna eller att en för kort tid ställts in i parametern. 14,7 Er 7 : TEMPERATURGIVAREN Denna situation uppstår när temperaturgivaren i kammaren skadats Er 8 : FELAKTIG VATTENNIVÅ I ÅNGGENERATOR Denna situation uppstår om en övre tanknivå är PÅ och en lägre är AV Er 9 : PUMPFEL Denna situation uppstår när pumpen är i drift och när kammarens nedre vattennivån inte nåtts inom tidsramen satt av parametern. Troliga skäl till en sådan låsning är antingen en för kort tid satt av parametern eller ett fel på pumpen E 10 : BLOCKERAT AVLOPP Denna situation uppstår när avloppsutgångens säkerhetspressostat är PÅ E 11 : ÅNGGENERATORNS TEMPERATURVAKT Denna situation uppstår när temperaturvakten för ånggeneratorn påverkats eller skadats E 13 : ÅNGGENERATORN LÅST Denna situation uppstår när ånggeneratorns temperaturvakt mäter en högre temperatur än den satt av parametern. Ett troligt skäl till en sådan låsning kan vara en brist av vatten i ånggeneratorn E 14 : LUCKANS MOTORANORDNING Denna situation uppstår när motoranordningen aktiverats utan att båda gränslägesbrytarna aktiverats inom tidsramen satt av parametern. Troliga skäl till en sådan låsning är antingen att ett föremål befinner sig mellan luckan och enheten eller en skadad motoranordning E 15 : LUCKANS GRÄNSLÄGESBRYTARE Denna situation uppstår om både gränslägesbrytaren för stängd och öppen lucka är PÅ E 17 : TIDSGRÄNSBRYTARE Denna situation uppstår när brytaren inte når korrekt position i tid Er18 : ÅNGAN LÅST Denna situation uppstår när ångan är PÅ och desinfektionen ej slutförs inom tidsramen satt av parametern. Troliga skäl till en sådan låsning kan antingen vara fel på ångan eller att en för kort tid ställts in i parametern. SID. 20

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE Serienummer 0051 AD MediCal AB Postadress: Fiskhamnsgatan 6A, 414 58 Göteborg Besöksadress: Fiskhamnsgatan

Läs mer

Instruktionsmanual Användarmanual DISKDESINFEKTOR DS 50 DS 50 D. Serienummer REV.1.02 COD.500.065 A4 SID. 1

Instruktionsmanual Användarmanual DISKDESINFEKTOR DS 50 DS 50 D. Serienummer REV.1.02 COD.500.065 A4 SID. 1 Instruktionsmanual Användarmanual DISKDESINFEKTOR DS 50 DS 50 D Serienummer 0051 REV.1.02 COD.500.065 A4 SID. 1 AD MediCal AB Postadress: Fiskhamnsgatan 6A 414 58 Göteborg Besöksadress: Fiskhamnsgatan

Läs mer

AD Medical Academy presenterar

AD Medical Academy presenterar presenterar Kurs om Steelco Spoldesinfektor BP100HE Öppna och stäng dörren manuellt. BP100HSER Kompakt version. Öppna och stäng dörren manuellt. BP100HSE Öppnar dörren med pedalen stäng dörren manuellt.

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

AD Medical Academy presenterar

AD Medical Academy presenterar presenterar Kurs Matachana Autoklav Modell SC500 Kapacitet SPRI /STE från 2/2 till 4/8 Modell S1000 Kapacitet SPRI /STE från 3/4 till 15/12 AlessandroToneguzzi Kurs om spoldesinfektor Steelco Bp100HE-BP100HSER

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

AD Medical Academy presenterar

AD Medical Academy presenterar presenterar Kurs om Steelco Diskdesinfektor DS 50 DRS (en dörr) Diskdesinfektor MED torksystem DS 50 DRS/2 (2 dörrar) Diskdesinfektor MED torksystem DS 50 HDRS (en dörr) Diskdesinfektor MED torksystem

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Logamatic R2101 Version 1.00 2007-02-22 JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 1 Med manöverpanel säker drift 1.1 Denna

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

JUICEKYLARE. Användarhandbok

JUICEKYLARE. Användarhandbok JUICEKYLARE PROMEK TYP: VL112, VL223, VL224, VL446 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Sida 17 av 24 14. Drift- & skötselinstruktion Driften och skötseln av ZERO+ inkluderar regelbunden rengöring av UV-rören. UV-rören ska även

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Din manual DELONGHI ESAM 3200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3949938

Din manual DELONGHI ESAM 3200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3949938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI ESAM 3200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Oxalsyraförångare Användarmanual

Oxalsyraförångare Användarmanual Oxalsyraförångare Användarmanual 1 VIKTIGT FÖLJ ANVISNINGARNA I DENNA MANUAL. Tillverkaren och dess återförsäljare tar inget ansvar för felaktig användning av produkten. -) Oxalsyrakristallerna och gaserna

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

ARON 200-HYD Bruksanvisning

ARON 200-HYD Bruksanvisning Duschvagn ARON 200-HYD Bruksanvisning Rev. 31.05.2013 Säkerhet Läs instruktionerna noga före användning av Aron duschvagn Bruksanvisning Aron duschvagn är utformad för att överföra brukare till och från

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...70 1.1 Styrreglage... 70 1.2 Batteri och laddare... 71 2 Styrreglage...72 2.1 Styrreglagets funktioner... 72 2.2 Ledhjälp och boost-funktion...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2 DATA LOG En snabbguide för båda kopplingsur kan du hitta längst bak i denna beskrivning (sid 11) Instruktioner Beskrivning DATA LOG är ett digitalt kopplingsur med 1 kanal med LCD-display. Dess möjligheter

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer