Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården"

Transkript

1 Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1

2 Innehåll Avlopp i kretslopp... 3 Vad är avlopp i kretslopp... 3 Att tänka på vid val av avloppslösning...3 Uppsamling av klosettvatten i sluten tank samt av BDT-vatten i kompaktfilter...4 Behandling av avloppsvatten i sprayfilter och fosforfilter...5 Konventionellt sverk, biofilterdike och lokal slambehandling...6 Kemisk fällning, öppen markbädd och lokal slambehandling...7 Reningsverk med efterföljande våtmark...8 Bevattning sommartid och lagring vintertid...9 Behandling av avloppsfraktioner...10 Utgivare: Projekt Avlopp i Kretslopp, Kimitoöns kommun och Väståbolands stad Text: Marika Palmér Rivera & Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB Projektledare: Kaj Mattsson, Kimitoöns kommun & Marika Palmér Rivera, WRS Uppsala AB Illustrationer: Johan Palmcrantz Grafisk Formgivning: Anette Rosén Müntzing, Bild & Kultur AB

3 Avlopp i kretslopp Den här broschyren ges ut inom projektet Avlopp i Kretslopp, som drivs av Kimitoöns kommun och Väståbolands stad. Projektet syftar till att de åboländska skärgårdskommunerna ska få gemensamma vatten- och avloppssystem där avloppsvattenen sker lokalt med kretsloppstänkande, och det renade avloppsvattnet och slammet utnyttjas. Projektet stöder kommunerna och kommuninvånarna genom att bistå med experthjälp för planering av avloppssystem och bildande av lokala vattenandelsslag. Vad är avlopp i kretslopp? Syftet med avlopps är framförallt att förhindra smittspridning från avloppsvatten och att förhindra utsläpp av ämnen som bidrar till övergödning och andra miljöproblem. Men för att avloppssystemen ska bli långsiktigt hållbara krävs också kretslopp av näringsämnen. Maten vi äter innehåller näringsämnen, och stora mängder näring förs bort från lantbruket i form av spannmål, potatis, mjölk, kött etc. Näringen som förs bort måste ersättas, antingen genom tillförsel av konstgödsel eller genom återvinning av näringen från livsmedlet (toalettavfall, avfall från livsmedelsindustrin och fast matavfall från hushåll, restauranger och storkök). Det är mycket energikrävande att tillverka konstgödsel, och fosfor i konstgödsel produceras från fosfatmineral, som är en ändlig resurs. För att produktionen av livsmedel ska bli hållbar på lång sikt, krävs därför att näringen från bl.a. avlopp återvinns. Det självklart viktigt att man inte skapar nya problem när man återvinner näringen. Avloppsfraktionerna måste därför hygieniseras innan de sprids på produktiv mark. De får heller inte innehålla för stora mängder av miljöstörande ämnen, t.ex. tungmetaller. I ett första skede kan det vara en bra idé att sprida avloppsfraktioner på energigrödor, där kraven på kvalitetssäkring inte är lika hårda som på livsmedelsgrödor. Att tänka på vid val av avloppslösning I den här broschyren presenteras sex olika avloppslösningar. När ni ska välja avloppslösning för er by, tänk på: Hur många är ni som ska anslutas till anläggningen? Avloppslösningarna i den här broschyren är uppdelade på lilla skalan (ca 5 10 fastigheter), mellanstora skalan (ca fastigheter) och stora skalan (ca fastigheter). Hur ser förhållandena ut på platsen? Hur mycket mark finns för avloppsanläggningen och hur är marken uppbyggd? Olika lösningar kräver olika mycket plats och kräver olika typer av mark. Vem ska driva och sköta anläggningen? Det är viktigt det finns någon som långsiktigt kan driva och sköta anläggningen. Prata med miljömyndigheten i er kommun om vilka krav som ställs på er avloppslösning. Till er hjälp har vi under varje avloppslösning angett när lösningen passar, för- och nackdelar med lösningen samt vad man bör tänka på innan man väljer denna lösning. 3

4 Den lilla skalan (5 10 fastigheter) Uppsamling av klosettvatten i sluten tank samt av BDT-vatten i kompaktfilter Klosettvattnet tas om hand separat och samlas upp samt behandlas gemensamt i byn eller kommunen. Därefter kan det spridas som gödselmedel på åkermark eller annan beväxt mark. För att underlätta uppsamling och transport ska klosettvattnet avskiljas med små vattenmängder. Därför installeras extremt snålspolande toaletter (max 1 liter/ spolning). På marknaden finns 3 4 tillverkare av vakuumtoaletter anpassade för ett eller ett fåtal hushåll. Bad-, disk- och tvättvattnet (BDT) innehåller små mängder av näringsämnen och smittämnen, men höga halter av syreförbrukande ämnen. Detta vatten behandlas därför i t.ex. ett kompaktfilter, en infiltrationsanläggning eller en markbädd. Om det redan finns en fungerande infiltrationsanläggning eller markbädd på fastigheten kan den vara möjlig att använda för behandling av BDT, vilket minskar kostnaden för avloppslösningen. För hus som ligger tätt kan BDT-en lösas gemensamt. Klosettvattnet samlas upp i sluten tank på varje fastighet och körs efter årlig tömning till en gemensam lagringstank för behandling. Gemensam lagringstank?! När passar denna lösning? I spridd bebyggelse, där en gemensam avloppslösning inte är ekonomiskt rimlig. I känsliga områden, t.ex. kustnära eller vid grundvattentäkt. Vid nybyggnation, men även i de flesta befintliga hus. I närhet till lantbruk eller annan plats för behandling och spridning. Fördelar Systemet är robust och enkelt att sköta. Merparten av föroarna samlas upp i tanken, vilket ger ett litet utsläpp till den lokala behandlingen. Med vakuumtoalett är man inte beroende av självfall, och har därför större frihet vid placering av tanken. Nackdelar El krävs för vakuumtoaletten. Flera fabrikat av vakuumtoaletter kan dock drivas med 12V batteri. Systemet kräver nydragning av avloppsrör invändigt. Tänk på Viktigt att anläggning sker på rätt sätt så inte tanken skadas och att anslutningarna sitter rätt. Att inte spola i onödan och hålla koll på när tanken behöver tömmas. Flera tillverkare har räkneverk eller nivålarm. Smittskydd Risken för utsläpp av smittämnen till grundvatten och badvatten är mycket liten, eftersom nästan alla smittämnen samlas upp med toalettvattnet i den slutna tanken. BDT-vattnet innehåller endast små mängder smittämnen, som avskiljs effektivt i en rätt anlagd infiltrationsanläggning, markbädd eller kompaktfilter. Reningseffekt 85 % avskiljning av fosfor. 90 % avskiljning av kväve. Ca 95 % avskiljning av BOD (syreförbrukande ämnen). Kretslopp Klosettvattnet som samlas upp innehåller ca 75 % av fosforn och ca 90 % av kvävet i avloppsvattnet. Efter hygienisering kan klosettvattnet spridas på åkermark eller energiskog. Referenser Systemet finns installerat på flera håll bl.a. i Sverige och Norge. I Norrtälje kommun i Sverige finns ett hundratal vakuumtoaletter installerade. På bygdegården Trostorp, Trosa kommun, Sverige finns tre offentliga vakuumtoaletter installerade. Läs mer: 4

5 Den lilla skalan (5 10 fastigheter) Behandling av avloppsvatten i sprayfilter och fosforfilter Avloppsvattnet samlas upp i ett ledningsnät och leds eller pumpas till en gemensam behandling. Efter slamavskiljning pumpas vattnet till ett filter där det sprayas ut. Vattnet som passerat filtermaterial för sprayfiltret leds sen vidare till en filterbädd med ett kalkbaserat fosfor- inbindning. Filterbädden är helt tät i botten. Fosforfiltret byggs så att det har en god fosfor i ca 15 år. Sedan behöver filtermaterialet bytas, och då grävs bädden upp och läggs om med nytt material. Filtermaterialet kan då spridas på åkermark eller annan beväxt mark. Flockning Våtmark Nivåkontroll Slamavskiljare Biologisk Kemisk Slamavskiljare Filterbädd med fosforbindande material Provtagningsbrunn?! När passar denna lösning? Upp till ca hushåll, som ligger samlat. Mest lämpad som gemensamhetslösning med fungerar även för enstaka hushåll. Där det finns plats för att anlägga fosforfiltret, så att det är åtkomligt för service, underhåll samt byte av filtermaterial. I närhet till lantbruk eller annan mark för spridning vid filterbyte (efter ca 15 år). Fördelar Robust och säker lösning. Litet underhållsbehov. Låg driftskostnad (tills filtermaterialet behöver bytas ut). Nackdelar Driftskostnaden är ojämnt fördelad över tid. Anläggningen tar relativt stor plats. Tänk på El krävs för pumpning av vattnet till sprayfiltret. Utan elförsörjning fungerar därför inte anläggningen. Att anläggningen utformas enligt de riktlinjer som finns. Om fosforfiltermaterialet inte byts ut efter ca år (beroende på belastning) avtar en. Smittskydd Avskiljning av smittämnen sker i såväl sprayfiltret som fosforfiltret. Högt ph i fosforfiltret ger en god hygienisering av avloppsvattnet. Reningseffekt Mer än 90 % reduktion av organiskt material (BOD 7 ). Mer än 90 % reduktion av fosfor (tot-p). Mer än 50 % reduktion av kväve (tot-n). Kretslopp Minst 50 % av fosforn kan återvinnas till odlad mark genom att filtermaterialet sprids på åkermark. Detta kan utföras i ett lokalt system. Filtermaterialet innehåller också kalk och kan användas som ett fosforrikt kalkningsmedel. Referenser System med behandling av avloppsvatten med sprayfilter och fosforfilter är väl beprövat, särskilt i Norge och många anläggningar dimensionerade från ett hushåll till ca 100 personer har byggts. Läs mer: NFK og NORVARS VA/Miljø nr 49,

6 Mellanskalan (30 60 fastigheter) Konventionellt sverk, biofilterdike och lokal slambehandling Allt avloppsvatten från byn leds eller pumpas till den gemensamma anläggningen, i det här exemplet ett litet sverk. Behandlingsmetoden bygger på samma processer som finns i stora kommunala sverk: sedimentering, biologisk behandling med aktivt slam samt kemisk för att fälla ut fosfor. Slammet som bildas innehåller fosfor och kan användas som gödselmedel eller till jordtillverkning efter behandling, t.ex. i slamvassbäddar. Efter sverket leds avloppsvattnet till ett biofilterdike för ytterligare avskiljning av smittämnen och kväve. Biofilterdiket utgörs i princip av en lång och grund (1 2 dm) vassbeväxt våtmark. Den första delen av diket förses med tät botten och hägnas in, eftersom avloppsvattnet som passerat sverket fortfarande innehåller smittämnen. Biofilterdike Flockning Slamvassbädd Slamavskiljare Biologisk Kemisk Reject?! När passar denna lösning? På platser belägna i känsliga områden, t.ex. kustnära. En efterbehandling minskar utsläppen ytterligare, samt fungerar som en buffert vid kortare driftstörningar. Där tillgänglig mark finns för placering av biofilterdike och lokal slambehandling. Fördelar Reningsverk är kompakta och tar liten plats. Biofilterdikets utformning kan enkelt anpassas till förhållanden på platsen. Biofilterdiket är en robust lösning, som kräver minimalt med skötsel. Nackdelar Reningsverk är något känsligare för belastningsvariationer än andra avloppslösningar, och om belastningen varierar mycket över året kan en annan tekniklösning vara att föredra. Reningsverk är känsliga för driftsstörningar och kräver regelbunden skötsel och service. Tänk på Reningsprocesserna i sverket är beroende av el. För att sverket ska fungera som det ska krävs regelbunden service och underhåll. Ett serviceavtal med en sakkunnig, t.ex. leverantören, rekommenderas. Smittskydd Avskiljningen av smittämnen i ett sverk i denna skala är i allmänhet inte tillräcklig, så biofilterdiket är viktigt för att uppnå god avskiljning av smittämnen. Lokal slambehandling kan vid ev. driftsstörningar ge upphov till lukt. Reningseffekt > 95 % för organiskt material (BOD 7 ). > 90 % för fosfor (tot-p). > 50 % för kväve (tot-n). Effekten varierar dock beroende på typ av sverk och hur långt biofilterdiket är. Kretslopp En stor del av den fosfor som finns i avloppsvattnet samlas in i slammet. Det är dock inte allt fosfor i slammet som är växttillgängligt, men minst % av fosforn kan, efter behandling, återföras till odlad mark. Referenser Reningsverk i denna skala finns på många platser i såväl Finland som övriga Norden och Europa. Det är viktigt att det fabrikat man väljer har bra referenser och har utvärderats i en oberoende utvärdering. Reningsverk med efterföljande biofilterdike finns t.ex. i Vadsbro, Flens kommun, Sverige. 6

7 Mellanskalan (30 60 fastigheter) Kemisk fällning, öppen markbädd och lokal slambehandling I detta exempel sker fosforen med kemisk fällning i ett litet sverk, medan den biologiska behandlingen sker utomhus i en öppen markbädd. Avloppsvattnet pumpas till markbädden några gånger per dygn efter slamavskiljning och kemfällning. Vattnet flödar ut över bäddens yta, infiltrerar ner genom ett sandlager och samlas upp i en dräneringslager i botten, och leds ut. I markbädden avskiljs smittämnen, restfosfor och organiskt material. Markbädden består av minst två, men gärna flera bäddsektioner, så att en bädd kan vila medan de andra är i drift. Genom att belasta en eller flera bäddar samtidigt kan man anpassa behandlingen till t.ex. ökad belastning sommartid. Markbädden utgör i sig en mycket effektiv. Den kemiska fällningen behövs dock för att man skall klara kraven på fosfor och kretslopp. Det fosforrika slammet behandlas i en lokal slambehandling. Flockning Öppen markbädd Slamavskiljare Slamlager Slamvassbädd?! När passar denna lösning? Där det finns plats för markbädden och där marken går att schakta (t.ex. inte innehåller alltför stora stenar). Där det finns plats för lokal slambehandling, som inte ligger i alltför nära anslutning till bostadshus. Där mängden avloppsvatten varierar mycket över året, t.ex. vid en stor andel fritidsboende. Fördelar Kemisk fällning och öppen markbädd är en robust behandlingslösning som klarar belastningsvariationer väl. Markbädden kan sköta fosforen vid korta driftstopp i kemfällningen. Nackdelar Systemet är något mer platskrävande än ett sverk. Tänk på För att fosforfällningen ska fungera som det ska krävs regelbunden service och påfyllning av kemikalier. Det bör finnas en rutin för skötsel av markbädden. Ogräs gör att spridningen av vatten hindras, vilket på sikt försämrar en. Smittskydd Avskiljningen av smittämnen är effektiv och säker och utgående avloppsvatten antas klara hygienkraven för tjänligt badvatten. Den öppna markbädden förses med ett enkelt stängsel. Reningseffekt > 90 % för organiskt material (BOD 7 ). > 90 % för fosfor (tot-p). Ca 40 % för kväve (tot-n). Kretslopp En stor del av den fosfor som finns i avloppsvattnet samlas in med slammet. Det är dock inte allt fosfor i slammet som är växttillgängligt, men minst % av fosforn kan återföras till odlad mark. Slammet behandlas först i en lokal slambehandling. Referenser Öppna markbäddar finns på flera platser i Sverige, liksom kemisk fällning. En anläggning med kemisk fällning och öppen markbädd finns t.ex. i Knivsta kommun, Sverige. Läs mer: Norin, Bellander och Johansson Uppföljning av funktionen hos öppna filterbäddar. 7

8 Den stora skalan ( fastigheter) Reningsverk med efterföljande våtmark I detta exempel samlas byns avloppsvatten upp och behandlas i ett sverk. Efter sverket leds vattnet ut i en våtmark. Våtmarker som placeras efter sverk byggs ofta för att ta hand om kväve i avloppsvattnet. Kväve är relativt komplicerat och kostsamt att rena bort i sverk. Våtmarken kan också minska mängden organiskt material, smittämnen samt fosfor i avloppsvattnet. Den fungerar som en buffert vid korta driftstopp i sverket och jämnar ut tillfälliga höga föroshalter. Våtmarken kan utformas på olika sätt beroende på vilken teknik som finns i sverket, hur stor yta som finns tillgänglig och vad man vill uppnå. Den är en fördel om våtmarken kan placeras på lermark, i annat fall krävs tätduk i botten på alla vattenområden. Flockning Våtmark Flockning Våtmark Slamavskiljare Biologisk Kemisk Slamavskiljare Biologisk Kemisk? När passar denna lösning? Där det finns tillgängliga ytor i närheten av sverket, för placering av våtmarken, och där markpriserna är rimliga. Våtmarker fungerar därför bäst för byar och mindre samhällen. Efter mindre sverk, där man idag saknar kväve, eller har svårt att få kväveen att fungera optimalt. I känsliga områden, t.ex. kustnära. En efterbehandling i våtmark minskar utsläppen av de flesta föroar ytterligare, samt fungerar som en buffert vid driftstörningar. Fördelar Tekniken med behandling i våtmark är beprövad, robust och tillförlitlig. Med våtmark blir systemet mer driftssäkert, eftersom våtmarken kan buffra för belastningstoppar och tillfälliga driftsstörningar i sverket. Nackdelar Processerna i ett sverk är relativt känsliga, och anläggningen kräver regelbunden skötsel och underhåll.! Tänk på Om skötsel av våtmarken inte görs av den som ansvarar för sverket, krävs avtal med någon annan, för - slags vis en närboende lantbrukare. Smittskydd Smittämnesreduktionen i våtmarken är mycket god, och normalt uppnås badvattenkvalitet i eller efter våtmarken. Reningseffekt Ca 95 % för organiskt material (BOD 7 ). Ca 95 % för fosfor (tot-p). Ca 80 % för kväve (tot-n), genomsnitt över året. >90 % för smittämnen. Kretslopp Våtmarken bidrar inte till kretslopp av näringsämnen till odlad mark. Kväve omvandlas till ofarligt luftkväve, fosfor sedimenterar. En viss del av näringsämnena tas upp av våtmarksväxterna och frigörs igen när växterna bryts ned. För att få kretslopp med denna avloppslösning (framförallt fosfor) måste slammet från sverket behandlas och spridas ut på odlad mark. Referenser Våtmarker för avloppsbehandling finns bl.a. på följande platser i Sverige: Oxelösunds våtmark (24 ha, byggd 1993), våtmark Alhagen i Nynäshamn (28 ha, byggd 1997), Vagnhärads våtmark (2 ha, byggd 2001), Trosa våtmark (6 ha, byggd 2003). Läs mer: Flyckt_ pdf 8

9 Den stora skalan ( fastigheter) Bevattning sommartid och lagring vintertid Bevattning med avloppsvatten är en gammal metod. De grödor som bevattnas är framförallt energiskog (ofta salix, dvs. olika arter av pil och vide) eller andra buskar och träd, t.ex. björk eller al. Bevattningen sker under växtsäsongen, maj september. Under resten av året lagras avloppsvattnet. Avloppsvattnet leds via ett ledningsnät till en gemensam slamavskiljare. Sommartid pumpas därefter vattnet via en tryckledning ut i energiskogen som bevattnas. Bevattningen sker under lågt tryck och i ledningar i marken. Vintertid lagras vattnet, lämpligen i en damm/dammar som placeras i anslutning till bevattningsfältet. Energiskog Flockning Våtmark Slamavskiljare Rensgaller Biologisk Kemisk Sedimentering Renstunna? När c passar WRS / Palmcrantz denna & Co lösning? 2011 Där det finns tillräcklig mark som är lämplig för energiskogsodling. Där det finns någon som långsiktigt kan åta sig att sköta bevattningen och skörda grödan. Där det finns avsättning för den skördade energi skogen, t.ex. i värmeverk eller lokal halm- eller flispanna.! Fördelar Om bevattningen dimensioneras och utformas rätt tas i stort sett alla näringsämnen upp av den växande grödan, så utsläppen blir låga. Systemet är robust och klarar belastningsvariationer väl. Driftskostnaderna för själva bevattningssystemet uppvägs ofta av värdet av grödan, vilket gör att driftskostnaderna blir låga. Nackdelar Om bevattningen inte utformas på rätt sätt finns risk för föro av grundvattnet. Om det inte finns avsättning för den bevattnade grödan finns risk för att bevattningen inte fungerar på lång sikt. Tänk på För att minimera risken för smittspridning och risken för näringsläckage är det viktigt att utforma bevattningen på rätt sätt. För att minska investeringskostnaderna bör området som ska bevattnas ligga relativt nära bebyggelsen. Typ av gröda väljs utifrån förutsättningarna i varje område, och anpassas till användning av grödan. Val av gröda bör göras i samråd med en expert. Smittskydd För att få ett bra smittskydd och minimera risken för lukt måste bevattningen utformas rätt och lagringsdammar ligga minst 300 m från bebyggelse. Dammarna bör hägnas in så att obehöriga inte får tillträde. Reningseffekt Minst 90 % för organiskt material (BOD 7 ). Minst 90 % för fosfor (tot-p). Minst 80 % för kväve (tot-n). Kretslopp I en rätt utformad bevattningsanläggning kan i stort sett alla näringsämnen i avloppsvattnet återvinnas. En viss del av kvävet kan försvinna vid lagringen. Den bevattnade grödan skördas och används för energiproduktion. Referenser System med bevattning av energiskog med avloppsvatten och lagring vintertid finns på flera ställen i Sverige, bl.a. Gotland, Skåne, Götene och Öland. Bevattning med avloppsvatten finns också i t.ex. Irland och Polen. 9

10 Behandling av avloppsfraktioner Behandling av avloppsfraktioner görs för att minimera mängden smittämnen, innan materialet används som gödselmedel i lantbruket eller på annan beväxt mark. I de flesta fall sker insamling, behandling och spridning av avloppsfraktioner gemensamt för en by eller en kommun, och är inget den enskilde husägaren behöver ansvara för. Hygienisering av slam eller klosettvatten genom lagring Långtidslagring av slam eller klosettvatten är en relativt enkel metod för hygienisering och behöver inte innebära stora investeringar. Lagring sker i någon typ av behållare, t.ex. dammar, gödselbehållare på gårdar som slutat med djurhållning, flyttbara s.k. kuddtankar eller liknande. Behållaren bör vara täckt för att inte förlora kväve. Lagringstiden bör vara minst ett år, men ger ändå inte en fullständig avdödning av alla smittämnen. Spridning bör därför inte ske på grödor som används för livsmedel, utan t.ex. på energi- eller fodergrödor. + Enkel och billig. Befintlig behållare, t.ex. gödselbrunn, kan användas. + Flexibel, kräver inte en viss volym. + Litet skötselbehov. - Bedöms inte ge tillräcklig säker hygienisering för spridning på livsmedelsgrödor. Figur 2. Vassbädd 1½ år efter plantering. Hygienisering genom tillsats av urea Urea är ett kvävegödselmedel. Metoden innebär att den ammoniak som bildas när man tillför urea till slammet har en avdödande effekt. Behandlingstiden beror på mängden tillsatt urea och temperaturen. Behandling och lagring sker i någon typ av behållare, t.ex. en gödselbrunn. Behållaren bör vara täckt för att inte förlora kväve. + Fungerar även för ganska små volymer. + Kräver inte avancerad utrustning. + Restprodukten innehåller stor mängd kväve, vilket är intressant för lantbruket. - Tillverkning av konstgödsel (urea) är energikrävande. - Metoden är relativt oprövad i större skala. Figur 1. Lagringsdammar för klosettvatten och brunnsslam, Enköping. Slamvassbäddar Slamvassbäddar är beväxta dräneringsbäddar för avvattning och biologisk behandling av slam. Växterna tillför syre och kol till slammet, och skapar en bättre jordstruktur, vilket ger en ökad nedbrytning jämfört med dräneringsbäddar utan växter. Flera parallella bäddar byggs där en eller några belastas åt gången. Bäddarna behöver vila för att vassen ska kunna återhämta sig och för att vattnet ska dräneras av. Totalt behövs ca 0,5 1 m 2 per person som är ansluten till anläggningen. + Robust metod som kräver lite skötsel. + Tömning görs bara vart tionde år. + Slammängden minskar avsevärt jämfört med ett obehandlat slam. - Etablering av vass kan vara svår. - Efter tömning måste vassen etableras på nytt. Figur 3. En gödselbrunn med täckning bestående av flytande hexagoner i plast. 10

11 Figur 5. Våtkompost i Norrtälje kommun. Hygienisering genom tillsats av kalk Tillsats av kalk höjer ph och ger därmed en hygienisering. Avvattnat slam behandlas med bränd kalk. Hela volymen ska hålla ph 12 och 55 C eller mer under minst 2 timmar för en fullgod hygienisering. Hygienisering med släckt kalk kan användas för oavvattnat slam eller klosettvatten, men räknas som en mindre säker behandlingsmetod. Behållaren bör vara täckt för att inte förlora kväve. + Kalk är intressant för lantbruket. + Processen är robust och lätt att kontrollera. - Hanteringen av kalk är dammig och irriterande. - Utfällning av karbonater kan försvåra tömning av behållaren efter behandling. - Bedöms inte ge tillräcklig säker hygienisering av klosettvatten för spridning på livsmedelsgrödor. - Material med ph 12 är frätande, vilket gör det svårt att hantera. Våtkompostering Metoden bygger på att man tillför luft till slam eller klosettvatten i en sluten och isolerad tank. Vid processen utvecklas värme, vilket ger en snabb nedbrytning och hygienisering. För att processen ska fungera behövs tillskottsmaterial i form av t.ex. organiskt hushållsavfall, latrin och/ eller stallgödsel. För- och efterlager bör vara täckta, för att inte förlora kväve. + God avdödning av smittämnen. + Väl beprövad metod. - Tillgång på tillskottsmaterial krävs. - Stor investering. - Tekniskt avancerad metod som kräver regelbunden tillsyn. Figur 4. Kalkfällningsdamm för avloppsvatten, Funäsdalen. 11

12 Projekt Avlopp i Kretslopp Kimitoöns kommun & Väståbolands stad Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 12

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Förstudie om kretsloppsanpassade avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården

Förstudie om kretsloppsanpassade avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Förstudie om kretsloppsanpassade avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Kimitoöns kommun och Väståbolands stad, projekt Avlopp i Kretslopp Rapport nr 2010-0240-A Författare: Ebba af Petersens

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se

Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se Nya avfall att ta hand om Urinsortering Klosettvattensortering Minireningsverk Kemisk

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

Informationsträff om enskilda avlopp. Varför ska vi rena avlopp? 2011-10-26. Ebba af Petersens. Ebba af Petersens. WRS Uppsala AB

Informationsträff om enskilda avlopp. Varför ska vi rena avlopp? 2011-10-26. Ebba af Petersens. Ebba af Petersens. WRS Uppsala AB 2011-10-26 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@wrs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Kastellholmen, Stockholm

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll

Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll IP SIGILL Bas Flik 10 1 Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll Enligt riksdagens miljömål ska minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark senast år 2015.

Läs mer

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank?

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Källsorterande teknik Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Disposition Multrum & Torrtoaletter Urinsorterande toaletter Separat behandling av toalettvattnet

Läs mer

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN www.bramiljo.se Flexibla lösningar för rening av BDT-vatten. Haco BDT är en flexibel och platsbesparande lösning för rening av bad-, dusch-

Läs mer

Enskilt avlopp ansökan/anmälan

Enskilt avlopp ansökan/anmälan Enskilt avlopp ansökan/anmälan Information finns på slutet Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden) Fastighetens adress Befintlig byggnad Helt ny byggnad Vid avstyckning,

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Nyheter inom lagstiftning och teknik

Nyheter inom lagstiftning och teknik Nyheter inom lagstiftning och teknik Ebba af Petersens, Avloppsguiden Entreprenörsfredag, Uppsala Konsert & Kongress 23 april 2012 Havs- och Vattenmyndigheten har sedan 1 juli 2011 tagit över ansvaret

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Toalettavlopp från ladugårdsbyggnader

Toalettavlopp från ladugårdsbyggnader Toalettavlopp från ladugårdsbyggnader Denna rapport har tagits fram på uppdrag av IP SIGILL under höstterminen 2007. Huvudförfattare är Helena Elmquist, Svenskt Sigill, och Anna Richert Stintzing, Richert

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN Varför är avloppsrening viktigt? Förhindra smittspridning Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun

Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun Fastställd av Miljö och Stadsbyggnadsnämnden 2013-04-18, 130 Miljö och Stadsbyggnad Miljöavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN Denna broschyr vänder sig till dig som planerar att anlägga ett nytt avlopp eller till dig som behöver komplettera en anläggning med bristfällig

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Kersti Linderholm Kersti.linderholm@silvberg.se Ingen mat utan fosfor Symptom av fosforbrist i korn (t.v.) (Foto: Søren Holm. Med tillstånd från Yara Danmark

Läs mer

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning

Miljökontoret. Enskilt avlopp. Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Miljökontoret Enskilt avlopp Information och blanketter till dig som planerar en ny eller förändrad avloppsanläggning Innehåll Inledning 3 Att börja med 4 Från planering till färdigt avlopp 5 1. Sök rådgivning

Läs mer

BAGA Easy. reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden

BAGA Easy. reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden BAGA Easy reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionskontroll med sms-meddelanden 10 års

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP

POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP Antagen av Miljö-och Byggnadsnämnden 2011-12-08 Inledning De flesta vattendrag och sjöar i Skåne är idag övergödda, och det näringsrika vattnet följer med ut i havet. För mycket

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

PRESENTATION - PETER NILSSON

PRESENTATION - PETER NILSSON PRESENTATION - PETER NILSSON Civ. ing V, LTH FoU på LTH, 72-89 Tekn Dr, avhandling: Infiltration av avloppsvatten Sedan 1990 egen konsultbyrå 10 anst, VA, avfall, processindustri, miljöfrågor, tillståndsärenden,

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll

System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll JTI-rapport Kretslopp & Avfall 44 System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll Ola Palm, JTI Anna Richert Stintzing, Richert Miljökompetens

Läs mer

Toalettsystem Roslagen. Vattentoaletten som är snäll mot miljön

Toalettsystem Roslagen. Vattentoaletten som är snäll mot miljön Toalettsystem Roslagen Vattentoaletten som är snäll mot miljön Toalettsystem Roslagen Toalettsystem Roslagen är precis vad det heter ett toalettsystem framtaget med Roslagens speciella krav och känsliga

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Teknikmarknad Teknikmarknad 2013-03-20

Teknikmarknad Teknikmarknad 2013-03-20 Teknikmarknad 2013-03-20 Torbjörn Andersson Uppströms eller nedströms? Kartläggning avseende läkemedelsrester, växtnäring och energi Möjligheter i fastigheten Energi Matavfall Vatten Avlopp Mikrobiologiskt

Läs mer

Enskilt avlopp. information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp. Information från Miljökontoret

Enskilt avlopp. information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp. Information från Miljökontoret Enskilt avlopp information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp Information från Miljökontoret Innehållsförteckning Allt avloppsvatten ska renas 3 Vad gäller för enskilda avlopp? 3 Tillstånd

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

Är det dags att anlägga avlopp?

Är det dags att anlägga avlopp? Är det dags att anlägga avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har frågor

Läs mer

Policy för enskilt avlopp. Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28

Policy för enskilt avlopp. Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28 Policy för enskilt avlopp Antagen av bygg och miljönämnden 2009-04-21, 28 Kontakt Upplands-Bro kommun Kundcenter 08-581 690 00 Furuhällsplan 1 196 81 Kungsängen www.upplands-bro.se 1 Inledning Denna policy

Läs mer

Länsstyrelsen Västra Götalands län. Minireningsverk och kemisk fällning i slamavskiljare. Vad är ett minireningsverk. Kemisk fällning av fosfor

Länsstyrelsen Västra Götalands län. Minireningsverk och kemisk fällning i slamavskiljare. Vad är ett minireningsverk. Kemisk fällning av fosfor Minireningsverk och kemisk fällning i slamavskiljare Maria Hübinette (Naturvårdsverket) Projektledare, vattenvårdsenheten Vad är ett minireningsverk MBK Filterboxar (Ekobox, Greenrock BAGA Easy Kemisk

Läs mer

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Läs igenom broschyren innan du lämnar in ansökan!

Läs igenom broschyren innan du lämnar in ansökan! Miljöavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Den här broschyren ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av avlopp för fastigheter som inte kan anslutas till kommunalt

Läs mer

Varför ska man rena avloppsvatten? Lagstiftning

Varför ska man rena avloppsvatten? Lagstiftning 1 (8) STENUNGSUNDS KOMMUN ATT ANLÄGGA ENSKILT AVLOPP MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSENHETEN INFORMERAR Senast uppdaterad 2015-01-30 Varför ska man rena avloppsvatten? Avloppsvatten ska tas om hand så att det inte

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Avloppsrening varför?

Avloppsrening varför? ENSKILT AVLOPP En broschyr för diig som har ellller ska anllägga ett enskiillt avllopp I den här broschyren kan du läsa om avlopp och avloppsrening. Informationen riktar sig till dig som har eller ska

Läs mer

Förstudie systemanalys av avloppsreningsverk och ledningsnät på Ornö

Förstudie systemanalys av avloppsreningsverk och ledningsnät på Ornö Sid 1 (11) Uppsala 3 december 2012 PM Förstudie systemanalys av avloppsreningsverk och ledningsnät på Ornö Kyrkviken, Ornö. 1. Allmänt Skärgårdsstiftelsen medverkar i projektet Green Islands som under

Läs mer

Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd

Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd miljosamverkanvasterbotten.se Temaeftermiddag Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd Lycksele, 10 november 2014 Program 1. Om projektet Små Avlopp 2014 (Lisa) 2. Ansvar och roller vid anläggning

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Lägesrapport för källsorterande tekniksystem och för enskilda avlopp

Lägesrapport för källsorterande tekniksystem och för enskilda avlopp Lägesrapport för källsorterande tekniksystem och för enskilda avlopp Håkan Jönsson Kretsloppsteknik, Institutionen för energi och teknik, SLU Certifiering och reglering Livsmedelprodukter produceras och

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT OMHÄNDERTA SLAM FRÅN EGEN AVLOPPSANLÄGGNING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT OMHÄNDERTA SLAM FRÅN EGEN AVLOPPSANLÄGGNING 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT OMHÄNDERTA SLAM FRÅN EGEN AVLOPPSANLÄGGNING Anmälan Förnamn Org.-/personnummer Efternamn Telefonnummer Utdelningsadress

Läs mer

WASTE WATER Solutions. Rena koncept för rent vatten System för avloppsbehandling på plats den innovativa kompletta lösningen

WASTE WATER Solutions. Rena koncept för rent vatten System för avloppsbehandling på plats den innovativa kompletta lösningen Decentraliserad avloppsvattenbehandling med membranteknologi Rena koncept för rent vatten System för avloppsbehandling på plats den innovativa kompletta lösningen Rena koncept för rent vatten Allt liv

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Produktkrav. Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? för enskilda avlopp

Produktkrav. Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? för enskilda avlopp Januari 2013, Version 1.0 Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? En broschyr om Produktkrav för enskilda avlopp För enskilda avlopp används många olika tekniker och ett stort antal produktfabrikat.

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

Sexansvägen 25 01380 Vanda. tfn 09 857 1187 fax 09 857 1258. info@raita.com www.raita.com

Sexansvägen 25 01380 Vanda. tfn 09 857 1187 fax 09 857 1258. info@raita.com www.raita.com TOALETT- OCH AVLOPPSSYSTEM FÖR FRITIDSBOSTÄDER, ENFAMILJSHUS OCH BYAR: Biologisk-kemiska satsreningsverk Effektiviserad infiltration/markbädd och fosforreduktion Biologiska toalettsystem Kunskap om olika

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Planera för avlopp. Har du frågor om avlopp? Information för dig som planerar att göra en avloppsanläggning

Planera för avlopp. Har du frågor om avlopp? Information för dig som planerar att göra en avloppsanläggning Har du frågor om avlopp? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 Servicetelefon för miljö: 0522-69 73 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Kontaktpersoner Ingeborg

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23

Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23 Idag släpper de enskilda avloppen ut lika stor mängd gödande ämnen som

Läs mer

med fosforfällningsenhet inomhus NYHET! INFILTRATION

med fosforfällningsenhet inomhus NYHET! INFILTRATION med fosforfällningsenhet inomhus I HÖG SKYDDSNIVÅ MÖJLIG NYHET! INFILTRATION Det ska vara lätt att göra rätt Du står nu inför ett projekt som de flesta gör endast en eller ett par gånger i livet att bygga

Läs mer

FALKENBERG MILJO & HALSA

FALKENBERG MILJO & HALSA Hur kan du nå oss? Postadress Miljö- och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Besöksadress Storgatan 27 Expeditionstid 08.00 16.00 Telefon Expedition Handläggare Fax 0346-173 45 Internet

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar.

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du

Läs mer