Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården"

Transkript

1 Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1

2 Innehåll Avlopp i kretslopp... 3 Vad är avlopp i kretslopp... 3 Att tänka på vid val av avloppslösning...3 Uppsamling av klosettvatten i sluten tank samt av BDT-vatten i kompaktfilter...4 Behandling av avloppsvatten i sprayfilter och fosforfilter...5 Konventionellt sverk, biofilterdike och lokal slambehandling...6 Kemisk fällning, öppen markbädd och lokal slambehandling...7 Reningsverk med efterföljande våtmark...8 Bevattning sommartid och lagring vintertid...9 Behandling av avloppsfraktioner...10 Utgivare: Projekt Avlopp i Kretslopp, Kimitoöns kommun och Väståbolands stad Text: Marika Palmér Rivera & Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB Projektledare: Kaj Mattsson, Kimitoöns kommun & Marika Palmér Rivera, WRS Uppsala AB Illustrationer: Johan Palmcrantz Grafisk Formgivning: Anette Rosén Müntzing, Bild & Kultur AB

3 Avlopp i kretslopp Den här broschyren ges ut inom projektet Avlopp i Kretslopp, som drivs av Kimitoöns kommun och Väståbolands stad. Projektet syftar till att de åboländska skärgårdskommunerna ska få gemensamma vatten- och avloppssystem där avloppsvattenen sker lokalt med kretsloppstänkande, och det renade avloppsvattnet och slammet utnyttjas. Projektet stöder kommunerna och kommuninvånarna genom att bistå med experthjälp för planering av avloppssystem och bildande av lokala vattenandelsslag. Vad är avlopp i kretslopp? Syftet med avlopps är framförallt att förhindra smittspridning från avloppsvatten och att förhindra utsläpp av ämnen som bidrar till övergödning och andra miljöproblem. Men för att avloppssystemen ska bli långsiktigt hållbara krävs också kretslopp av näringsämnen. Maten vi äter innehåller näringsämnen, och stora mängder näring förs bort från lantbruket i form av spannmål, potatis, mjölk, kött etc. Näringen som förs bort måste ersättas, antingen genom tillförsel av konstgödsel eller genom återvinning av näringen från livsmedlet (toalettavfall, avfall från livsmedelsindustrin och fast matavfall från hushåll, restauranger och storkök). Det är mycket energikrävande att tillverka konstgödsel, och fosfor i konstgödsel produceras från fosfatmineral, som är en ändlig resurs. För att produktionen av livsmedel ska bli hållbar på lång sikt, krävs därför att näringen från bl.a. avlopp återvinns. Det självklart viktigt att man inte skapar nya problem när man återvinner näringen. Avloppsfraktionerna måste därför hygieniseras innan de sprids på produktiv mark. De får heller inte innehålla för stora mängder av miljöstörande ämnen, t.ex. tungmetaller. I ett första skede kan det vara en bra idé att sprida avloppsfraktioner på energigrödor, där kraven på kvalitetssäkring inte är lika hårda som på livsmedelsgrödor. Att tänka på vid val av avloppslösning I den här broschyren presenteras sex olika avloppslösningar. När ni ska välja avloppslösning för er by, tänk på: Hur många är ni som ska anslutas till anläggningen? Avloppslösningarna i den här broschyren är uppdelade på lilla skalan (ca 5 10 fastigheter), mellanstora skalan (ca fastigheter) och stora skalan (ca fastigheter). Hur ser förhållandena ut på platsen? Hur mycket mark finns för avloppsanläggningen och hur är marken uppbyggd? Olika lösningar kräver olika mycket plats och kräver olika typer av mark. Vem ska driva och sköta anläggningen? Det är viktigt det finns någon som långsiktigt kan driva och sköta anläggningen. Prata med miljömyndigheten i er kommun om vilka krav som ställs på er avloppslösning. Till er hjälp har vi under varje avloppslösning angett när lösningen passar, för- och nackdelar med lösningen samt vad man bör tänka på innan man väljer denna lösning. 3

4 Den lilla skalan (5 10 fastigheter) Uppsamling av klosettvatten i sluten tank samt av BDT-vatten i kompaktfilter Klosettvattnet tas om hand separat och samlas upp samt behandlas gemensamt i byn eller kommunen. Därefter kan det spridas som gödselmedel på åkermark eller annan beväxt mark. För att underlätta uppsamling och transport ska klosettvattnet avskiljas med små vattenmängder. Därför installeras extremt snålspolande toaletter (max 1 liter/ spolning). På marknaden finns 3 4 tillverkare av vakuumtoaletter anpassade för ett eller ett fåtal hushåll. Bad-, disk- och tvättvattnet (BDT) innehåller små mängder av näringsämnen och smittämnen, men höga halter av syreförbrukande ämnen. Detta vatten behandlas därför i t.ex. ett kompaktfilter, en infiltrationsanläggning eller en markbädd. Om det redan finns en fungerande infiltrationsanläggning eller markbädd på fastigheten kan den vara möjlig att använda för behandling av BDT, vilket minskar kostnaden för avloppslösningen. För hus som ligger tätt kan BDT-en lösas gemensamt. Klosettvattnet samlas upp i sluten tank på varje fastighet och körs efter årlig tömning till en gemensam lagringstank för behandling. Gemensam lagringstank?! När passar denna lösning? I spridd bebyggelse, där en gemensam avloppslösning inte är ekonomiskt rimlig. I känsliga områden, t.ex. kustnära eller vid grundvattentäkt. Vid nybyggnation, men även i de flesta befintliga hus. I närhet till lantbruk eller annan plats för behandling och spridning. Fördelar Systemet är robust och enkelt att sköta. Merparten av föroarna samlas upp i tanken, vilket ger ett litet utsläpp till den lokala behandlingen. Med vakuumtoalett är man inte beroende av självfall, och har därför större frihet vid placering av tanken. Nackdelar El krävs för vakuumtoaletten. Flera fabrikat av vakuumtoaletter kan dock drivas med 12V batteri. Systemet kräver nydragning av avloppsrör invändigt. Tänk på Viktigt att anläggning sker på rätt sätt så inte tanken skadas och att anslutningarna sitter rätt. Att inte spola i onödan och hålla koll på när tanken behöver tömmas. Flera tillverkare har räkneverk eller nivålarm. Smittskydd Risken för utsläpp av smittämnen till grundvatten och badvatten är mycket liten, eftersom nästan alla smittämnen samlas upp med toalettvattnet i den slutna tanken. BDT-vattnet innehåller endast små mängder smittämnen, som avskiljs effektivt i en rätt anlagd infiltrationsanläggning, markbädd eller kompaktfilter. Reningseffekt 85 % avskiljning av fosfor. 90 % avskiljning av kväve. Ca 95 % avskiljning av BOD (syreförbrukande ämnen). Kretslopp Klosettvattnet som samlas upp innehåller ca 75 % av fosforn och ca 90 % av kvävet i avloppsvattnet. Efter hygienisering kan klosettvattnet spridas på åkermark eller energiskog. Referenser Systemet finns installerat på flera håll bl.a. i Sverige och Norge. I Norrtälje kommun i Sverige finns ett hundratal vakuumtoaletter installerade. På bygdegården Trostorp, Trosa kommun, Sverige finns tre offentliga vakuumtoaletter installerade. Läs mer: 4

5 Den lilla skalan (5 10 fastigheter) Behandling av avloppsvatten i sprayfilter och fosforfilter Avloppsvattnet samlas upp i ett ledningsnät och leds eller pumpas till en gemensam behandling. Efter slamavskiljning pumpas vattnet till ett filter där det sprayas ut. Vattnet som passerat filtermaterial för sprayfiltret leds sen vidare till en filterbädd med ett kalkbaserat fosfor- inbindning. Filterbädden är helt tät i botten. Fosforfiltret byggs så att det har en god fosfor i ca 15 år. Sedan behöver filtermaterialet bytas, och då grävs bädden upp och läggs om med nytt material. Filtermaterialet kan då spridas på åkermark eller annan beväxt mark. Flockning Våtmark Nivåkontroll Slamavskiljare Biologisk Kemisk Slamavskiljare Filterbädd med fosforbindande material Provtagningsbrunn?! När passar denna lösning? Upp till ca hushåll, som ligger samlat. Mest lämpad som gemensamhetslösning med fungerar även för enstaka hushåll. Där det finns plats för att anlägga fosforfiltret, så att det är åtkomligt för service, underhåll samt byte av filtermaterial. I närhet till lantbruk eller annan mark för spridning vid filterbyte (efter ca 15 år). Fördelar Robust och säker lösning. Litet underhållsbehov. Låg driftskostnad (tills filtermaterialet behöver bytas ut). Nackdelar Driftskostnaden är ojämnt fördelad över tid. Anläggningen tar relativt stor plats. Tänk på El krävs för pumpning av vattnet till sprayfiltret. Utan elförsörjning fungerar därför inte anläggningen. Att anläggningen utformas enligt de riktlinjer som finns. Om fosforfiltermaterialet inte byts ut efter ca år (beroende på belastning) avtar en. Smittskydd Avskiljning av smittämnen sker i såväl sprayfiltret som fosforfiltret. Högt ph i fosforfiltret ger en god hygienisering av avloppsvattnet. Reningseffekt Mer än 90 % reduktion av organiskt material (BOD 7 ). Mer än 90 % reduktion av fosfor (tot-p). Mer än 50 % reduktion av kväve (tot-n). Kretslopp Minst 50 % av fosforn kan återvinnas till odlad mark genom att filtermaterialet sprids på åkermark. Detta kan utföras i ett lokalt system. Filtermaterialet innehåller också kalk och kan användas som ett fosforrikt kalkningsmedel. Referenser System med behandling av avloppsvatten med sprayfilter och fosforfilter är väl beprövat, särskilt i Norge och många anläggningar dimensionerade från ett hushåll till ca 100 personer har byggts. Läs mer: NFK og NORVARS VA/Miljø nr 49,

6 Mellanskalan (30 60 fastigheter) Konventionellt sverk, biofilterdike och lokal slambehandling Allt avloppsvatten från byn leds eller pumpas till den gemensamma anläggningen, i det här exemplet ett litet sverk. Behandlingsmetoden bygger på samma processer som finns i stora kommunala sverk: sedimentering, biologisk behandling med aktivt slam samt kemisk för att fälla ut fosfor. Slammet som bildas innehåller fosfor och kan användas som gödselmedel eller till jordtillverkning efter behandling, t.ex. i slamvassbäddar. Efter sverket leds avloppsvattnet till ett biofilterdike för ytterligare avskiljning av smittämnen och kväve. Biofilterdiket utgörs i princip av en lång och grund (1 2 dm) vassbeväxt våtmark. Den första delen av diket förses med tät botten och hägnas in, eftersom avloppsvattnet som passerat sverket fortfarande innehåller smittämnen. Biofilterdike Flockning Slamvassbädd Slamavskiljare Biologisk Kemisk Reject?! När passar denna lösning? På platser belägna i känsliga områden, t.ex. kustnära. En efterbehandling minskar utsläppen ytterligare, samt fungerar som en buffert vid kortare driftstörningar. Där tillgänglig mark finns för placering av biofilterdike och lokal slambehandling. Fördelar Reningsverk är kompakta och tar liten plats. Biofilterdikets utformning kan enkelt anpassas till förhållanden på platsen. Biofilterdiket är en robust lösning, som kräver minimalt med skötsel. Nackdelar Reningsverk är något känsligare för belastningsvariationer än andra avloppslösningar, och om belastningen varierar mycket över året kan en annan tekniklösning vara att föredra. Reningsverk är känsliga för driftsstörningar och kräver regelbunden skötsel och service. Tänk på Reningsprocesserna i sverket är beroende av el. För att sverket ska fungera som det ska krävs regelbunden service och underhåll. Ett serviceavtal med en sakkunnig, t.ex. leverantören, rekommenderas. Smittskydd Avskiljningen av smittämnen i ett sverk i denna skala är i allmänhet inte tillräcklig, så biofilterdiket är viktigt för att uppnå god avskiljning av smittämnen. Lokal slambehandling kan vid ev. driftsstörningar ge upphov till lukt. Reningseffekt > 95 % för organiskt material (BOD 7 ). > 90 % för fosfor (tot-p). > 50 % för kväve (tot-n). Effekten varierar dock beroende på typ av sverk och hur långt biofilterdiket är. Kretslopp En stor del av den fosfor som finns i avloppsvattnet samlas in i slammet. Det är dock inte allt fosfor i slammet som är växttillgängligt, men minst % av fosforn kan, efter behandling, återföras till odlad mark. Referenser Reningsverk i denna skala finns på många platser i såväl Finland som övriga Norden och Europa. Det är viktigt att det fabrikat man väljer har bra referenser och har utvärderats i en oberoende utvärdering. Reningsverk med efterföljande biofilterdike finns t.ex. i Vadsbro, Flens kommun, Sverige. 6

7 Mellanskalan (30 60 fastigheter) Kemisk fällning, öppen markbädd och lokal slambehandling I detta exempel sker fosforen med kemisk fällning i ett litet sverk, medan den biologiska behandlingen sker utomhus i en öppen markbädd. Avloppsvattnet pumpas till markbädden några gånger per dygn efter slamavskiljning och kemfällning. Vattnet flödar ut över bäddens yta, infiltrerar ner genom ett sandlager och samlas upp i en dräneringslager i botten, och leds ut. I markbädden avskiljs smittämnen, restfosfor och organiskt material. Markbädden består av minst två, men gärna flera bäddsektioner, så att en bädd kan vila medan de andra är i drift. Genom att belasta en eller flera bäddar samtidigt kan man anpassa behandlingen till t.ex. ökad belastning sommartid. Markbädden utgör i sig en mycket effektiv. Den kemiska fällningen behövs dock för att man skall klara kraven på fosfor och kretslopp. Det fosforrika slammet behandlas i en lokal slambehandling. Flockning Öppen markbädd Slamavskiljare Slamlager Slamvassbädd?! När passar denna lösning? Där det finns plats för markbädden och där marken går att schakta (t.ex. inte innehåller alltför stora stenar). Där det finns plats för lokal slambehandling, som inte ligger i alltför nära anslutning till bostadshus. Där mängden avloppsvatten varierar mycket över året, t.ex. vid en stor andel fritidsboende. Fördelar Kemisk fällning och öppen markbädd är en robust behandlingslösning som klarar belastningsvariationer väl. Markbädden kan sköta fosforen vid korta driftstopp i kemfällningen. Nackdelar Systemet är något mer platskrävande än ett sverk. Tänk på För att fosforfällningen ska fungera som det ska krävs regelbunden service och påfyllning av kemikalier. Det bör finnas en rutin för skötsel av markbädden. Ogräs gör att spridningen av vatten hindras, vilket på sikt försämrar en. Smittskydd Avskiljningen av smittämnen är effektiv och säker och utgående avloppsvatten antas klara hygienkraven för tjänligt badvatten. Den öppna markbädden förses med ett enkelt stängsel. Reningseffekt > 90 % för organiskt material (BOD 7 ). > 90 % för fosfor (tot-p). Ca 40 % för kväve (tot-n). Kretslopp En stor del av den fosfor som finns i avloppsvattnet samlas in med slammet. Det är dock inte allt fosfor i slammet som är växttillgängligt, men minst % av fosforn kan återföras till odlad mark. Slammet behandlas först i en lokal slambehandling. Referenser Öppna markbäddar finns på flera platser i Sverige, liksom kemisk fällning. En anläggning med kemisk fällning och öppen markbädd finns t.ex. i Knivsta kommun, Sverige. Läs mer: Norin, Bellander och Johansson Uppföljning av funktionen hos öppna filterbäddar. 7

8 Den stora skalan ( fastigheter) Reningsverk med efterföljande våtmark I detta exempel samlas byns avloppsvatten upp och behandlas i ett sverk. Efter sverket leds vattnet ut i en våtmark. Våtmarker som placeras efter sverk byggs ofta för att ta hand om kväve i avloppsvattnet. Kväve är relativt komplicerat och kostsamt att rena bort i sverk. Våtmarken kan också minska mängden organiskt material, smittämnen samt fosfor i avloppsvattnet. Den fungerar som en buffert vid korta driftstopp i sverket och jämnar ut tillfälliga höga föroshalter. Våtmarken kan utformas på olika sätt beroende på vilken teknik som finns i sverket, hur stor yta som finns tillgänglig och vad man vill uppnå. Den är en fördel om våtmarken kan placeras på lermark, i annat fall krävs tätduk i botten på alla vattenområden. Flockning Våtmark Flockning Våtmark Slamavskiljare Biologisk Kemisk Slamavskiljare Biologisk Kemisk? När passar denna lösning? Där det finns tillgängliga ytor i närheten av sverket, för placering av våtmarken, och där markpriserna är rimliga. Våtmarker fungerar därför bäst för byar och mindre samhällen. Efter mindre sverk, där man idag saknar kväve, eller har svårt att få kväveen att fungera optimalt. I känsliga områden, t.ex. kustnära. En efterbehandling i våtmark minskar utsläppen av de flesta föroar ytterligare, samt fungerar som en buffert vid driftstörningar. Fördelar Tekniken med behandling i våtmark är beprövad, robust och tillförlitlig. Med våtmark blir systemet mer driftssäkert, eftersom våtmarken kan buffra för belastningstoppar och tillfälliga driftsstörningar i sverket. Nackdelar Processerna i ett sverk är relativt känsliga, och anläggningen kräver regelbunden skötsel och underhåll.! Tänk på Om skötsel av våtmarken inte görs av den som ansvarar för sverket, krävs avtal med någon annan, för - slags vis en närboende lantbrukare. Smittskydd Smittämnesreduktionen i våtmarken är mycket god, och normalt uppnås badvattenkvalitet i eller efter våtmarken. Reningseffekt Ca 95 % för organiskt material (BOD 7 ). Ca 95 % för fosfor (tot-p). Ca 80 % för kväve (tot-n), genomsnitt över året. >90 % för smittämnen. Kretslopp Våtmarken bidrar inte till kretslopp av näringsämnen till odlad mark. Kväve omvandlas till ofarligt luftkväve, fosfor sedimenterar. En viss del av näringsämnena tas upp av våtmarksväxterna och frigörs igen när växterna bryts ned. För att få kretslopp med denna avloppslösning (framförallt fosfor) måste slammet från sverket behandlas och spridas ut på odlad mark. Referenser Våtmarker för avloppsbehandling finns bl.a. på följande platser i Sverige: Oxelösunds våtmark (24 ha, byggd 1993), våtmark Alhagen i Nynäshamn (28 ha, byggd 1997), Vagnhärads våtmark (2 ha, byggd 2001), Trosa våtmark (6 ha, byggd 2003). Läs mer: Flyckt_ pdf 8

9 Den stora skalan ( fastigheter) Bevattning sommartid och lagring vintertid Bevattning med avloppsvatten är en gammal metod. De grödor som bevattnas är framförallt energiskog (ofta salix, dvs. olika arter av pil och vide) eller andra buskar och träd, t.ex. björk eller al. Bevattningen sker under växtsäsongen, maj september. Under resten av året lagras avloppsvattnet. Avloppsvattnet leds via ett ledningsnät till en gemensam slamavskiljare. Sommartid pumpas därefter vattnet via en tryckledning ut i energiskogen som bevattnas. Bevattningen sker under lågt tryck och i ledningar i marken. Vintertid lagras vattnet, lämpligen i en damm/dammar som placeras i anslutning till bevattningsfältet. Energiskog Flockning Våtmark Slamavskiljare Rensgaller Biologisk Kemisk Sedimentering Renstunna? När c passar WRS / Palmcrantz denna & Co lösning? 2011 Där det finns tillräcklig mark som är lämplig för energiskogsodling. Där det finns någon som långsiktigt kan åta sig att sköta bevattningen och skörda grödan. Där det finns avsättning för den skördade energi skogen, t.ex. i värmeverk eller lokal halm- eller flispanna.! Fördelar Om bevattningen dimensioneras och utformas rätt tas i stort sett alla näringsämnen upp av den växande grödan, så utsläppen blir låga. Systemet är robust och klarar belastningsvariationer väl. Driftskostnaderna för själva bevattningssystemet uppvägs ofta av värdet av grödan, vilket gör att driftskostnaderna blir låga. Nackdelar Om bevattningen inte utformas på rätt sätt finns risk för föro av grundvattnet. Om det inte finns avsättning för den bevattnade grödan finns risk för att bevattningen inte fungerar på lång sikt. Tänk på För att minimera risken för smittspridning och risken för näringsläckage är det viktigt att utforma bevattningen på rätt sätt. För att minska investeringskostnaderna bör området som ska bevattnas ligga relativt nära bebyggelsen. Typ av gröda väljs utifrån förutsättningarna i varje område, och anpassas till användning av grödan. Val av gröda bör göras i samråd med en expert. Smittskydd För att få ett bra smittskydd och minimera risken för lukt måste bevattningen utformas rätt och lagringsdammar ligga minst 300 m från bebyggelse. Dammarna bör hägnas in så att obehöriga inte får tillträde. Reningseffekt Minst 90 % för organiskt material (BOD 7 ). Minst 90 % för fosfor (tot-p). Minst 80 % för kväve (tot-n). Kretslopp I en rätt utformad bevattningsanläggning kan i stort sett alla näringsämnen i avloppsvattnet återvinnas. En viss del av kvävet kan försvinna vid lagringen. Den bevattnade grödan skördas och används för energiproduktion. Referenser System med bevattning av energiskog med avloppsvatten och lagring vintertid finns på flera ställen i Sverige, bl.a. Gotland, Skåne, Götene och Öland. Bevattning med avloppsvatten finns också i t.ex. Irland och Polen. 9

10 Behandling av avloppsfraktioner Behandling av avloppsfraktioner görs för att minimera mängden smittämnen, innan materialet används som gödselmedel i lantbruket eller på annan beväxt mark. I de flesta fall sker insamling, behandling och spridning av avloppsfraktioner gemensamt för en by eller en kommun, och är inget den enskilde husägaren behöver ansvara för. Hygienisering av slam eller klosettvatten genom lagring Långtidslagring av slam eller klosettvatten är en relativt enkel metod för hygienisering och behöver inte innebära stora investeringar. Lagring sker i någon typ av behållare, t.ex. dammar, gödselbehållare på gårdar som slutat med djurhållning, flyttbara s.k. kuddtankar eller liknande. Behållaren bör vara täckt för att inte förlora kväve. Lagringstiden bör vara minst ett år, men ger ändå inte en fullständig avdödning av alla smittämnen. Spridning bör därför inte ske på grödor som används för livsmedel, utan t.ex. på energi- eller fodergrödor. + Enkel och billig. Befintlig behållare, t.ex. gödselbrunn, kan användas. + Flexibel, kräver inte en viss volym. + Litet skötselbehov. - Bedöms inte ge tillräcklig säker hygienisering för spridning på livsmedelsgrödor. Figur 2. Vassbädd 1½ år efter plantering. Hygienisering genom tillsats av urea Urea är ett kvävegödselmedel. Metoden innebär att den ammoniak som bildas när man tillför urea till slammet har en avdödande effekt. Behandlingstiden beror på mängden tillsatt urea och temperaturen. Behandling och lagring sker i någon typ av behållare, t.ex. en gödselbrunn. Behållaren bör vara täckt för att inte förlora kväve. + Fungerar även för ganska små volymer. + Kräver inte avancerad utrustning. + Restprodukten innehåller stor mängd kväve, vilket är intressant för lantbruket. - Tillverkning av konstgödsel (urea) är energikrävande. - Metoden är relativt oprövad i större skala. Figur 1. Lagringsdammar för klosettvatten och brunnsslam, Enköping. Slamvassbäddar Slamvassbäddar är beväxta dräneringsbäddar för avvattning och biologisk behandling av slam. Växterna tillför syre och kol till slammet, och skapar en bättre jordstruktur, vilket ger en ökad nedbrytning jämfört med dräneringsbäddar utan växter. Flera parallella bäddar byggs där en eller några belastas åt gången. Bäddarna behöver vila för att vassen ska kunna återhämta sig och för att vattnet ska dräneras av. Totalt behövs ca 0,5 1 m 2 per person som är ansluten till anläggningen. + Robust metod som kräver lite skötsel. + Tömning görs bara vart tionde år. + Slammängden minskar avsevärt jämfört med ett obehandlat slam. - Etablering av vass kan vara svår. - Efter tömning måste vassen etableras på nytt. Figur 3. En gödselbrunn med täckning bestående av flytande hexagoner i plast. 10

11 Figur 5. Våtkompost i Norrtälje kommun. Hygienisering genom tillsats av kalk Tillsats av kalk höjer ph och ger därmed en hygienisering. Avvattnat slam behandlas med bränd kalk. Hela volymen ska hålla ph 12 och 55 C eller mer under minst 2 timmar för en fullgod hygienisering. Hygienisering med släckt kalk kan användas för oavvattnat slam eller klosettvatten, men räknas som en mindre säker behandlingsmetod. Behållaren bör vara täckt för att inte förlora kväve. + Kalk är intressant för lantbruket. + Processen är robust och lätt att kontrollera. - Hanteringen av kalk är dammig och irriterande. - Utfällning av karbonater kan försvåra tömning av behållaren efter behandling. - Bedöms inte ge tillräcklig säker hygienisering av klosettvatten för spridning på livsmedelsgrödor. - Material med ph 12 är frätande, vilket gör det svårt att hantera. Våtkompostering Metoden bygger på att man tillför luft till slam eller klosettvatten i en sluten och isolerad tank. Vid processen utvecklas värme, vilket ger en snabb nedbrytning och hygienisering. För att processen ska fungera behövs tillskottsmaterial i form av t.ex. organiskt hushållsavfall, latrin och/ eller stallgödsel. För- och efterlager bör vara täckta, för att inte förlora kväve. + God avdödning av smittämnen. + Väl beprövad metod. - Tillgång på tillskottsmaterial krävs. - Stor investering. - Tekniskt avancerad metod som kräver regelbunden tillsyn. Figur 4. Kalkfällningsdamm för avloppsvatten, Funäsdalen. 11

12 Projekt Avlopp i Kretslopp Kimitoöns kommun & Väståbolands stad Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 12

Varför kretslopp? Övergödning - Rätt sak på fel plats! Kretsloppsanpassade avloppslösningar i skärgården. Vad innehåller avlopp från hushåll?

Varför kretslopp? Övergödning - Rätt sak på fel plats! Kretsloppsanpassade avloppslösningar i skärgården. Vad innehåller avlopp från hushåll? Avloppsreningens viktiga funktioner Kretsloppsanpassade avloppslösningar i skärgården Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, ebba.af.petersens@wrs.se Yrkeshögskolan Novia, Ekenäs, Raseborg 8 maj 2012 Hindra

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Förstudie om kretsloppsanpassade avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården

Förstudie om kretsloppsanpassade avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Förstudie om kretsloppsanpassade avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Kimitoöns kommun och Väståbolands stad, projekt Avlopp i Kretslopp Rapport nr 2010-0240-A Författare: Ebba af Petersens

Läs mer

Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se

Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se Nya avfall att ta hand om Urinsortering Klosettvattensortering Minireningsverk Kemisk

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Planeringsförutsättningar befintliga anläggningar

Planeringsförutsättningar befintliga anläggningar Bilaga 1. Presentation av resultat från utvärdering av olika alternativ till avloppslösning för Kyrkviken, Ornö Ebba af Petersens och Maja Granath, WRS Uppsala AB Presentation på Ornö, 12 november 2012

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp

Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp Temadag små avlopp minireningsverk, arbetsmiljö och fosforfällor Örnsköldsvik den 13 mars 2013 Marika Palmér Rivera WRS Uppsala AB marika@wrs.se

Läs mer

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner

Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav. Fastighetsägaren 2012-02-09. Avloppsreningens viktiga funktioner 2012-02-09 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@w rs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Ornö 9 februari 2012

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Enskilda avlopp lagstiftning och teknik

Enskilda avlopp lagstiftning och teknik Enskilda avlopp lagstiftning och teknik Ola Palm Enskilda avlopp i kretslopp För Kiladalen - I tiden 090207 Vad är enskilda avlopp? Definition enligt allmänna råden (2006:7) Hushållsspillvatten från enstaka

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Vilken teknik passar var? Idag - ca avlopp. Traditionell teknik produkter i avloppsguidens produktförteckning

Vilken teknik passar var? Idag - ca avlopp. Traditionell teknik produkter i avloppsguidens produktförteckning Vilken teknik passar var? Urinsorterande torrtoalett Torrtoalett utan urinsortering Urinsorterande vattentoalett Extremt snålspolad toalett Konventionell toalett Avlopp & Kretslopp 9 mars 2010 Multrum

Läs mer

Arbetet pågår - klart 30 sep 2008. Hushållsnära avloppsfraktioner. Genomförande. Certifiering eller kvalitetssäkring?

Arbetet pågår - klart 30 sep 2008. Hushållsnära avloppsfraktioner. Genomförande. Certifiering eller kvalitetssäkring? Kvalitetssäkring Hushållsnära avloppsfraktioner Ola Palm Envisys vårmöte Avloppsslam 10 11 juni, 2008 Arbetet pågår - klart 30 sep 2008 Finansiärer i Länsstyrelsen i Stockholms län Svenskt vatten utveckling

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank?

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara

Läs mer

Informationsträff om enskilda avlopp. Varför ska vi rena avlopp? 2011-10-26. Ebba af Petersens. Ebba af Petersens. WRS Uppsala AB

Informationsträff om enskilda avlopp. Varför ska vi rena avlopp? 2011-10-26. Ebba af Petersens. Ebba af Petersens. WRS Uppsala AB 2011-10-26 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@wrs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Kastellholmen, Stockholm

Läs mer

Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll

Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll IP SIGILL Bas Flik 10 1 Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll Enligt riksdagens miljömål ska minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark senast år 2015.

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Enskilda avloppslösningar i känslig miljö

Enskilda avloppslösningar i känslig miljö Enskilda avloppslösningar i känslig miljö Innehåll: Varför rena avlopp? - Lagar, regler Olika lösningar - Slamavskiljare och infiltration - Slamavskiljare och markbädd - Minireningsverk - Separerande system

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

PM Uppsala 3 oktober 2011. Avloppslösning för Eda lägergård. Syfte

PM Uppsala 3 oktober 2011. Avloppslösning för Eda lägergård. Syfte Sid 1 (11) PM Uppsala 3 oktober 2011 Avloppslösning för Eda lägergård Bakgrund Eda lägergård ägs av Knivsta kommun, men drivs genom avtal ideellt av Eda lägergårdsförening. Lägergården används i uthyrningssyfte,

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

små avlopp i kretslopp

små avlopp i kretslopp små avlopp i kretslopp källa: Cordell, Drangert and White, 2009 http://phosphorusfutures.net/peak-phosphorus 100% 90% 80% 70% 60% BDT Fekalier, papper Urin 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kväve Fosfor Kalium Lagar

Läs mer

Bergslagens Maskinentreprenad AB

Bergslagens Maskinentreprenad AB Bergslagens Maskinentreprenad AB Ett företag med inriktning på enskilda avlopp! Bildades år 2010 11 anställda Omsättning ca 16 milj (2016) www.ecot.se Information om enskilda avlopp www.ecot.se Sverige

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

Nyheter inom lagstiftning och teknik

Nyheter inom lagstiftning och teknik Nyheter inom lagstiftning och teknik Ebba af Petersens, Avloppsguiden Entreprenörsfredag, Uppsala Konsert & Kongress 23 april 2012 Havs- och Vattenmyndigheten har sedan 1 juli 2011 tagit över ansvaret

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

FOSFORFÄLLOR. - Tömning och omhändertagande! Jenny Westin

FOSFORFÄLLOR. - Tömning och omhändertagande! Jenny Westin FOSFORFÄLLOR - Tömning och omhändertagande! Jenny Westin Om Avfall Sverige Avfall Sverige är kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning Vi har Sveriges kommuner, eller deras kommunbolag som medlemmar,

Läs mer

Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp. Ola Palm

Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp. Ola Palm Förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp Ola Palm Vad är enskilda avlopp? Definition enligt allmänna råden (2006:7) Hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar dimensionerade

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN www.bramiljo.se Flexibla lösningar för rening av BDT-vatten. Haco BDT är en flexibel och platsbesparande lösning för rening av bad-, dusch-

Läs mer

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar Varför prioriterar Sverige fosforavskiljning i markbaserade anläggningar Jane Hjelmqvist Enheten för miljöfarlig verksamhet Miljörättsavdelningen Möjligtvis två frågor... Varför prioriterar vi fosforavskiljning?

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Unikt system i Lund Klosettvatten till energigrödor

Unikt system i Lund Klosettvatten till energigrödor Kretsloppet i projektet Unikt system i Lund Klosettvatten till energigrödor Avloppsfraktioner i kretslopp - Anna Wilhelmsson Göthe, Lunds Renhållningsverk Sven-Erik Svensson, SLU Alnarp Lena Wallin, LRV,

Läs mer

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Källsorterande teknik Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Disposition Multrum & Torrtoaletter Urinsorterande toaletter Separat behandling av toalettvattnet

Läs mer

Så kan avloppsfraktioner återföras till kretsloppet - redovisning av en pilotstudie för Kungsbacka kommun

Så kan avloppsfraktioner återföras till kretsloppet - redovisning av en pilotstudie för Kungsbacka kommun Så kan avloppsfraktioner återföras till kretsloppet - redovisning av en pilotstudie för Kungsbacka kommun Kretsloppsseminarium Kungsbacka den 31 maj 2013 Ebba af Petersens & Marika Palmér Rivera WRS Uppsala

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig att rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten Frågor och svar Hyllinge 29/5 2012 Historik- ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Handboken beskrev tekniska beskrivningar och rekommendationer

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013 DC Slamavskiljare Flik 6 Juni 2013 2013-06-17 utgåva 6 DC Slamavskiljare 1600 Dagens avloppsvatten innehåller mer och mer lösningsmedel fetter som gör att den mängden slam som flyter har ökat och avskiljarens

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Enskilt avlopp ansökan/anmälan

Enskilt avlopp ansökan/anmälan Enskilt avlopp ansökan/anmälan Information finns på slutet Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden) Fastighetens adress Befintlig byggnad Helt ny byggnad Vid avstyckning,

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun Tanumshede

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun Tanumshede ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP

HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP VISSTE DU ATT DU BEHÖVER ODLA MINST 180 KG MORÖTTER PÅ TOMTEN FÖR ATT DITT LATRIN INTE SKA BIDRA TILL ÖVERGÖDNINGEN? Bild från Fotoakuten ENSKILDA AVLOPP - STÖRSTA ORSAKEN

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Toalettavlopp från ladugårdsbyggnader

Toalettavlopp från ladugårdsbyggnader Toalettavlopp från ladugårdsbyggnader Denna rapport har tagits fram på uppdrag av IP SIGILL under höstterminen 2007. Huvudförfattare är Helena Elmquist, Svenskt Sigill, och Anna Richert Stintzing, Richert

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

2010-03-16. Små avlopp i kretslopp i Södertälje. Avlopp i kretslopp förankring i Södertälje. Externa medel avgörande för processen!

2010-03-16. Små avlopp i kretslopp i Södertälje. Avlopp i kretslopp förankring i Södertälje. Externa medel avgörande för processen! Små avlopp i kretslopp i Södertälje Stefan Jonsson, miljökontoret Huvudlinjen i Södertälje. Extremt snålspolande toalett, klosettvatten till sluten tank + BDT- rening med markbädd Vakuumtoalett SJO3 1

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN Varför är avloppsrening viktigt? Förhindra smittspridning Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna

Läs mer

Underhåll av din avloppsanläggning

Underhåll av din avloppsanläggning Köping2000, v4.1, 2014-01-30 INFORMATION 1 (10) Miljökontoret Underhåll av din avloppsanläggning För att försäkra sig om att avloppsanläggningen ger bästa möjliga reningseffekt och att den får en så lång

Läs mer

Tänk lite längre. Slammet som glömdes bort. Kunskap ger styrka. Bristande helhetssyn i kretsloppsmodeller

Tänk lite längre. Slammet som glömdes bort. Kunskap ger styrka. Bristande helhetssyn i kretsloppsmodeller Ett nyhetsbrev från BAGA nr 2 augusti juli 20142015 Tänk lite längre Kunskap ger styrka Slammet som glömdes bort Bristande helhetssyn i kretsloppsmodeller Välkommen till ett nytt nummer av Filtrerat! Den

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK RENING FÖR BDT-VATTEN

ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK RENING FÖR BDT-VATTEN JETS VACUUM SANITARY SYSTEMS VILLA OCH FRITIDSHUS ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK RENING FÖR BDT-VATTEN KÄLLSEPARERING FRÅN JETS VARFÖR BÖR VI KÄLLSEPARERA AVLOPPSVATTNET? KOMPAKT, ENKEL, TRYGG OCH FRAMTIDSINRIKTAD

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Bra Små Avlopp. Sammanfattning Utvärdering av 15 enskilda avloppsanläggningar. R nr 15, juni 2003 Daniel Hellström, MP Lena Jonsson, MP

Bra Små Avlopp. Sammanfattning Utvärdering av 15 enskilda avloppsanläggningar. R nr 15, juni 2003 Daniel Hellström, MP Lena Jonsson, MP Bra Små Avlopp Sammanfattning Utvärdering av 15 enskilda avloppsanläggningar R nr 15, juni 2003 Daniel Hellström, MP Lena Jonsson, MP SAMMANFATTNING Syftet med projektet Bra Små Avlopp var att utvärdera

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Behovet av en ny avloppsstrategi forskning från enskilda avlopp

Behovet av en ny avloppsstrategi forskning från enskilda avlopp Behovet av en ny avloppsstrategi forskning från enskilda avlopp Prof. Gunno Renman, KTH gunno@kth.se Uppströms teknik i kretslopp 20 mars 2013 Stockholm Det ska handla om: Inledande ord och forskningsperspektiv

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun

Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun Antagen av Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2014-08-28 NMH 6 Syftet med strategin är att inte öka belastningen av näringsämnen på Kungsbackas

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 1 LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PLANERING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OKTOBER 2006 Reviderad maj 2013 Olika skyddsavstånd att ta hänsyn till vid placeringen av en avloppsanläggning (Bild ur

Läs mer

Information. Är det dags att rätta till avloppet?

Information. Är det dags att rätta till avloppet? Information Är det dags att rätta till avloppet? BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här

Läs mer

Slamsugning och slamhantering vid minireningsverk redovisning av uppdrag för Avfall Sverige

Slamsugning och slamhantering vid minireningsverk redovisning av uppdrag för Avfall Sverige Slamsugning och slamhantering vid minireningsverk redovisning av uppdrag för Avfall Sverige Hur säkerställer vi drift och skötsel av minireningsverk? Uddevalla den 6 maj 2013 Marika Palmér Rivera WRS Uppsala

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

EN SUND INVESTERING I MILJÖVÄNLIGT AVLOPP VÄLJ RÄTT ENSKILT AVLOPP ÅRS GARANTI ENSKILDA AVLOPP FÖR ALLA BEHOV OCH STORLEKAR

EN SUND INVESTERING I MILJÖVÄNLIGT AVLOPP VÄLJ RÄTT ENSKILT AVLOPP ÅRS GARANTI ENSKILDA AVLOPP FÖR ALLA BEHOV OCH STORLEKAR EN SUND INVESTERING I MILJÖVÄNLIGT AVLOPP 15 GARANTI ÅRS VÄLJ RÄTT ENSKILT AVLOPP ENSKILDA AVLOPP FÖR ALLA BEHOV OCH STORLEKAR VÄLJ DITT ENSKILDA AVLOPP MED OMSORG När man ser hur många enskilda avloppssystem

Läs mer

Kompletterande VA-utredning till MKB Åviken 1:1 Askersund

Kompletterande VA-utredning till MKB Åviken 1:1 Askersund Kompletterande VA-utredning till MKB Åviken 1:1 Askersund Bakgrund Denna VA utredning kompletterar den MKB som är framtagen för Detaljplan Åviken 1:1. Nedan beskrivna utredningar/förslag för dricksvatten

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Levande kust (2011-2017) 2013-04-29. Torrtoaletter ger också utsläpp - så förbättrar du din latrinhantering. Motverka övergödning och dess effekter

Levande kust (2011-2017) 2013-04-29. Torrtoaletter ger också utsläpp - så förbättrar du din latrinhantering. Motverka övergödning och dess effekter Torrtoaletter ger också utsläpp - så förbättrar du din latrinhantering Marika Palmér Rivera WRS Uppsala AB marika@wrs.se Levande kust (2011-2017) Motverka övergödning och dess effekter Åtgärder på land

Läs mer

kemdoseringsenhet Manual Manual

kemdoseringsenhet Manual Manual kemdoseringsenhet Manual Manual 2016-06-01 Egenkontroll Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) är fastighetsägare som släpper ut avloppsvatten skyldiga att bedriva egenkontroll. Conclean AB bistår med egenkontrollprogram

Läs mer

Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun

Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun Fastställd av Miljö och Stadsbyggnadsnämnden 2013-04-18, 130 Miljö och Stadsbyggnad Miljöavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax

Läs mer

Hållbara kretslopp mellan stad och land. Nära mat, Luleå januari 2016 Janne Linder

Hållbara kretslopp mellan stad och land. Nära mat, Luleå januari 2016 Janne Linder Hållbara kretslopp mellan stad och land Nära mat, Luleå 2012-09-24 26 januari 2016 Janne Linder Varför jordbruk? Varför jordbruk? Producera mat, foder, energi mm Positiva bieffekter: öppet landskap, biologisk

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Rent, renare, Ecoboxrent!

Rent, renare, Ecoboxrent! Rent, renare, Ecoboxrent! Ett komplett minireningsverk som renar avloppet år ut och år in - helt utan kemikalier Robust byggd för vårt nordiska klimat Fritt från kemikalier För normal och hög skyddsnivå

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Bajsets väg. Rekommenderade böcker och hemsidor:

Bajsets väg. Rekommenderade böcker och hemsidor: Bajsets väg Det här materialet är utformat för att skapa en förståelse och öka intresset för vad som händer när vi spolar efter att ha besökt toaletten. Något som utförs dagligen och som går på rutin.

Läs mer