Tim D. Evans, FCIWEM1, Per Andersson2, A SA Wievegg2 & Inge Carlsson2. 1Tim Evans Miljö, Stonecroft, Ashtead, Storbritannien och 2Surahammars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tim D. Evans, FCIWEM1, Per Andersson2, A SA Wievegg2 & Inge Carlsson2. 1Tim Evans Miljö, Stonecroft, Ashtead, Storbritannien och 2Surahammars"

Transkript

1 Surahammar: En studie av effekterna av installation av matavfall Kvarnar i 50% av hushållen Tim D. Evans, FCIWEM1, Per Andersson2, A SA Wievegg2 & Inge Carlsson2 1Tim Evans Miljö, Stonecroft, Ashtead, Storbritannien och 2Surahammars KommunalTeknik AB, Surahammar, Sverige Korrespondens Tim D. Evans, Tim Evans miljö, Stonecroft, Park Lane, Ashtead KT21 1EU, Storbritannien. E-post: doi: /j x Abstrakt Denna uppsats recenserar 15 år av påverkan på reningsverk, mätdata för att bedöma effekten av att installera avfallskvarnar och hur dessa effekter går att jämföra med publicerad vetenskaplig litteratur. För första gången har det varit möjligt att bedöma i full skala belastning och kostnad vid överföring från fast avfall till avloppsvatten i ledningen. Inom en period på 10 år valde 50% av hushållen i staden Surahammar i Sverige att ha matavfallskvarn installerad för att hantera sitt matavfall köket. Avloppet från hushållen går till ett enda reningsverk som omfattar rensgaller, primär sedimentering, aktivt slam, följt av kemiska fosfat tillsatser och mesofil rötning. Avloppsnäten är separata men med bräddavlopp diameter och gradienter av avlopp är NORMAL. Denna uppsats granskar inflödet och biogas.

2 2 år innan installationen startas och 10 år efter. Detta ger en unik möjlighet att kontrollera publicerad forskning på avfallskvarnar. Den operativa övervakningen av data är i överensstämmelse med den redan publicerade forskningen som visar att matavfallskvarnar har liten eller ingen påverkan på vatten användning, stopp i avlopp, skadedjur eller reningsverk. Biogasanläggningen producerade 46% mer biogas än innan matavfallskvarnarna var installerade. Det fanns ingen signifikant ökning av hydraulisk belastning, eller belastning av BOD7, COD, N eller NH4. Som ett resultat av Surahammar övergripande avfallsstrategi, inte bara avfallskvarnar, utan den mängd av avfall till deponi från kommunen har också minskat från 3600 ton / år 1996 till 1400 ton / år under Inledning Europeiska unionen har beslutat sig för att minska deponi utsläpp av metan (en klimatförändrande gas med en global uppvärmningspotential 25 gånger högre än för koldioxid, IPCC 2007) skall medlemsstaterna skicka mindre biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall till deponi. Om deponering av avfall Direktiv (CEC 1999) fastställt mål som kan deponeras jämfört med det belopp som deponeras under 1995, referensåret. Dessa minskningar (till 75, 50 och 35% av referensen viktbaserat) ska uppnås genom särskilda måldatum som

3 är respektive 2006, 2009 och 2016 för de flesta medlemsstaterna Surahammar valde (1997) att erbjuda sina medborgare differentiella avgifter för insamlingen av avfall samt ett system för kartong, glas, metall och plast (dvs drop-off platser dit invånarna tar dessa material). Policyn har varit effektiv i att den mängd av avfall till deponi från kommunen har minskat från 3600 ton/år 1996 till 1400 ton/år under Hushåll som köpt egna auktoriserade kompostbehållare betalade ingenting för mat insamling av avfall, eftersom de inte hade något krav på Surahammars KommunalTeknik AB (SKT). Den högsta avgiften var för hushåll som valde fastighetsnära insamling brun tunna vilken var försedd med hjul och tömdes varje vecka eller två gånger i veckan vid varmt väder. Det tredje alternativet var en 8-årigt avtal för att hyra en i-diskhon matavfallskvarn från SKT. SKT driver avfallshantering, vattenförsörjning, avlopp, vedeldad elgenerering och fjärrvärme i Surahammar Kommun. Det är ett företag helägt av kommunen. För att kvalificera sig för leasingkontraktet, inspekterade SKT den ansluta fastigheten och det viktigaste avloppet med hjälp av intern-tv (CCTV). Ibland avslöjade detta problem såsom brutna ledningar eller rot tillväxt in i rören. När rören var lämpliga, var den boende berättigad att få en matavfallskvarn installerad av kommunen som en del av ett 8-årigt hyresavtal, under vilken kommunen reparerar eventuella fel. Efter 8 år blir avfallskvarnen den boendes/fastighetsägarens egendom, vars sophämtning återgår till kompost, brun tunna eller så startar en ny 8-års period. Den ungefärliga årliga kostnader för hushållen är

4 693 kr. Föga förvånande med denna prisdifferentiering blev implementering av matavfallskvarnar snabb. Surahammar är en mellanstor kommun med 3700 hushåll, som alla rinner till ett enda reningsverk, att förvandlas snabbt från att ha ingen avfallskvarn till att ha avfallskvarn i 1100 hushåll. Detta är en sällsynt, om inte unik omständighet, ämnet för denna uppsats är den effekt på avlopp, reningsverk och biogasproduktion detta inneburit. Sanitära avlopp läggs med en lutning på 0,004-0,005. Haga reningsverk består av 3mm galler, grus / sand avveckling, primära sedimenteringsbassänger, luftning av aktivt slam, kemisk fällning av fosfor och mesofil rötning (AD). Luftning av det aktiva slammet styrs av löst syre. 15mg BOD7 / L och 0.5mgP / L, det finns ingen kväve gräns. Det rötade slammet förtjockas i torkutrymme och komposteras/torkas med gräs. Den resulterande jord-liknande biomullen går med lastbil till Västerås till en matjord-tillverkare. Även om det har skett en betydande forskning om avfallskvarnar och deras effekter, eftersom de uppfanns i USA år 1928, är vissa inom VA-kollektivet utan erfarenhet av matavfallskvarnar oroliga över deras införande. De fruktar ökade stopp i avloppet, problem vid bräddning, behandlingskostnader och ospecificerade problem vid driften av reningsverket. Ingen av den forskning, som har bedrivits i många länder, bekräftar dessa farhågor.

5 Övervakningen av data från Surahammar från åren tidigare och genom denna period av snabb installation av avfallskvarnar (1995 till idag) ger en unik möjlighet för att bedöma vad som händer i ett reningsverks upptagningsområde. År 1993 installerade SKT matavfallskvarn i 32 av 39 lägenheter i en bostadsrättsförening, de sju utan avfallskvarn var i en byggnad med egen dränering och blev referensen. Ledningarna spolades före installation och videofilmade. De filmades igen efter 1 och 2 år, vid bägge tillfällena såg man ingen förändring. I slutet av år 2 spolades avloppsledningarna igen, SKT drog slutsatsen att det inte fanns några märkbara skillnader i partiklar, slam eller fett. Nittiosex procent av invånarna var nöjda med sina avfallskvarnar. Sophämtningen minskade från tömning av sex 400 L kärl två gånger i veckan till att tömma tre kärl på 400 L en gång veckan. Vattenförbrukningen minskade med 25%, vilket SKT inte kunde tillskriva avfallskvarnarna men orsaken förblev oförklarad. På grundval av detta försök, beslöt kommunen att erbjuda avfallskvarn som ett av alternativen för avfallshantering. Installationer startade i maj Karlberg & Norin (1999) genomförde intensiv övervakning på Haga Reningsverk år 1998, då 30% av hushållen hade installerat avfallskvarn. De drog slutsatsen att de inte kunde mäta någon förändring i flödet, BOD7, P eller den el som förbrukas av motorer för turbo-blåsmaskiner för den aktiverade slamanläggning.

6 Det inkommande N hade minskat och biogas produktionen ökade. Karlberg & Norin (1999) drog slutsatsen att även om de uppmätta värdena inte visade på någon förändring i BOD7, hade mängden substrat för biogasproduktion ökat som en följd av installation av matavfallskvarnar och att det inte förekommit någon negativ effekt på reningsverk eller på avlopp. Vattenanvändning Varje gång de används spolas det med kallt vatten, det kyler motorn och transporterar matavfallet via ledningsnätet. Användning av dricksvatten förkroppsligar den energi som används för behandling och distribution och de potentiella effekterna på vattenresurserna. En detaljerad stratifierat undersökning i USA (Ketzenberger 1995) visade att avfallskvarnen har använts i cirka 15 s per start oberoende av antalet personer i hushåll, subjektivt, verkar detta vettigt (eftersom avfallskvarnens användning är kopplat till matlagning) och står för utbudet av rapporterad vattenanvändning uttryckt i liter per invånare. En studie gjordes i Staffanstorp i ett område med avfallskvarnar i 100 lägenheter (155 vuxna och 56 barn), den tid den användes per start var 38 s (Nilsson et al. 1990). Per capita var vattenanvändningen 13 L /dag mindre under de 11 månader efter det att avfallskvarnarna hade installerats än 6 månader innan installation, men som Karlberg & Norin (1999) Nilsson et al. (1990) drog slutsatsen skulle det inte vara lämpligt att tillskriva detta direkt till att avfallskvarnarna hade installerats. Jones (1990) i Kanada kunde inte upptäcka någon större volym vatten per capita som används där avfallskvarnar hade installerats och avslutade att påverkan på vattenanvändningen var inte signifikant.

7 Endast i ett fåtal studier har man faktiskt mätt vattenanvändning i samband med avfallskvarnar i drift och de har hittat uppgifter allt från en minskning efter avfallskvarnar hade installerats (Jones 1990, Nilsson et al 1990;. Karlberg & Norin 1999) till 0,29 l / person och dag (stora familjer) till 6,4 l / person och dag. Ytterligheterna i värdena är förmodligen avvikelser. En studie från New York City Department of Environmental Protection (NYDEP 1999), som genomfördes beslöt att ändra reglerna om installation av matavfallskvarn, är förmodligen den största fältstudie som någonsin genomförts. Det gällde 514 lägenheter med avfallskvarn jämfört med 535 lägenheter utan avfallskvarn, de delades in i fyra orter för att spegla en del av stadens mångfald. Det involverade 2014 personer totalt, dvs 1,92 personer per lägenhet. Rapporten drog slutsatsen att genomsnittlig vattenanvändning hänförlig till FWD var 3,6 L / person och dag. Det samlade resultatet av NYDEP studien var att 18-års förbud av installation av avfallskvarn i New York City inte motiverats på vetenskapliga grunder och det togs bort. Avlopp Avloppssystem är konstruerade för att ta bort avloppsvattnet för att förebygga urbana översvämningar och sjukdomar, den rördiameter och gradienter är utformade så att flödeshastigheten säkerställer ett långsiktigt självrensande. Under perioder då flödeshastighet är låg, kan fasta ämnen bli kvar men de bör slamma upp då flödeshastigheten ökar. Design standard för "Självrensande system" ligger i spannet från 0.48 till 0,9 m / s (Ashley et al. 2004). I fältstudier av avfallskvarnar finner man inga signifikanta ansamlingar i avloppssystemet. Under dagtid när avfallskvarnar används har man ofta ett högt flöde (Nilsson et al. 1990)

8 (Kegebein et al. 2001). Kegebein och kollegor använde två blandningar av livsmedel och avfallet från universitetets cafeteria, fann de att 40-50% av produktionen i en avfallskvarn var 0.5mm och 98% var 0.2mm genom siktanalys. Samtliga partiklar passerar ett 5mm såll. De största partiklarna var fragment av sallads blad. Det som kommer ut ur avfallskvarnen var mycket finfördelat och mycket biologiskt nedbrytbart. FOG (fett, olja och fett) är ett problem i avlopps-verksamheten, det kan minska kapaciteten för avlopp och även blockera dem, FOG kan fastna även inne i pumpar och får dem att överhettas om det inte avlägsnas. Det verkar som om FOG genomgår kemisk omvandling som ökar dess hårdhet och styrka. Fält Vatten och Miljö Journal (2010)? C 2010 författarna. Vatten och Miljö tidning? C CIWEM. 3 T. D. Evans et al. Surahammar: en fallstudie om avfallskvarnar har i studier visat att avfallskvarnen inte ökar FOG, man konstaterar att beståndsdelarna i FOG smälter samman på de malda partiklarna av matavfallet i det kalla vattnet och spolas ut i ledningen. De är därför inte lätt för FOG att stelna på avloppslednings ytorna. de Koning & Graff (1996) drog slutsatsen att det inte finns några tecken på att avfallskvarnar ökar i FOG ledningar. (K. M. Keener, pers. Komm., 2009).

9 Råttor En viktig fråga är om avfallskvarnar i avlopp kommer att öka antalet råttor. En talesman för den brittiska skadedjurskontroll Association (A. Meyer, Råttbekämpning Konsult, pers. komm., 2005) rekommenderar att installera avfallskvarnar då de förmodligen skulle vara till skada för råttor och definitivt inte fördelaktigt eftersom det finmalda matavfallet skulle vara mindre attraktivt för avloppsråttor än omalet avfall. Meyer sade att det råder osäkerhet om hur råttor hittar mat i avlopp, som är mörka, men råttor har setts ösa korn, etc. ur flödet. Alltid finns det identifierbar mat som sockermajs, korn i sand eller rens, dessa bitar måste varit tillräckligt stora för att kunna ätas av råttor. Men om de hade gått igenom en avfallskvarn, blir partiklarna så små, och därmed inte kan identifieras av råttor; matrester 0.2mm är oätbart för råttor. Meyer sade att råttor kan använda kloakerna huvudsakligen som tillflykt och får det mesta av sin föda på ytan från soptunnor, etc. Det finns liknande fynd i UKWIR (2000). Centraliserad kompostering har en relativt låg miljöprestanda vilken beror på den energiintensiva avfallshantering det kräver. Att genomföra en separat insamling och med transportsystem för organiskt avfall ger relativt hög miljöpåverkan grund av den höga frekvens av körningar och små mängder av organiskt avfall per hushåll... hemkompostering är klart det bästa alternativet när det gäller kategorier som undersöks i denna rapport men finns ett viktigt förbehåll till detta resultat. Om den sköts utan

10 vederbörlig omsorg, förlorar hemkompostering sin lockelse på grund av de höga utsläppen av växthusgaser som konsekvens av en anaerobmetanbildning. Även om hemkompostering har förmåga att vara det bästa alternativet för avfallshantering, kan det också vara det värsta. Evans (2007) visade att leverans av källsorterat matavfall via avfallskvarn och avlopp motsvarade fastighetsnära insamling och transport av sopbil på väg (170 kgco2 e / ton matavfall). Båda alternativen var bättre än kompostering, förbränning eller deponering av matavfall (14, 13 och 740 kgco2 e / ton matavfall, respektive). Det bör noteras att förbränning och deponering båda ingår energiåtervinning. Kompostering baserades på en undersökning av i-fartyg anläggningar i Nederländerna, men de var inte kompatibla med animaliska biprodukter Förordning (CEC, 2002) vilket skulle ha ökat energianvändning. (Med avseende på användning av avfallskvarnar) att det är främst organiskt material som redan finns i löst form som sönderfaller under transport i avloppssystemet, medan övriga partiklar inte bryts ned. Som ett Resultatet av Tendaj et al. (2008), vände Stockholm Vatten dess antipati till avfallskvarnar och nu uppmuntrar dem för att generera mer biogas till bränsle i stadens bussar, etc. Battistoni et al. (2007) rapporterade en fältstudie på Gagliole i centrala Italien, en by som avlopp till lokalt reningsverk. Trettiofem familjer (95 personer) beslutade att delta och ha en avfallskvarn, varav en också installerats i matsalen på den lokala skolan, vilket gav en total "faktor marknadspenetration" av ca 67%. Designen vid reningsverket förlängdes med luftning för kontroll av BOD och ammoniak, det ändrades för att ta bort N och P av suppleanter. Battistoni och kollegor övervakade processen i reningsverket under

11 275 dagar: 96 före och 179 efter avfallskvarnarna installerades. Den kemisk-fysikaliska karakteriseringen av reningsverkets inflöde, avloppsvatten och aktivt slam bestämdes två gånger i veckan på ett dagligt genomsnittsprov. Video inspektion fann ingen sedimentation även i ett långt avloppsrör där lutningen bara var 0,001. Det dagliga flödet (hydraulisk belastning / användning av vatten) förändrades inte. Battistoni et al. (2007) fann att det var svårt att särskilja effekterna av avfallskvarnarnas belastning. Avfallskvarnen hade ingen mätbar effekt på energiförbrukningen i reningsverket men de fann en bättre tillgänglighet av biologiskt nedbrytbart kol som kan optimera användningen av nitrogenbundet syre och därmed spara energi. Slutsatsen är att för en stad med invånare, avfallskvarnen skulle ha en återbetalningstid på endast 4 år jämfört med fastighetsnära insamling. Thomas (2010) analyserade utdata från ett antal avfallskvarnar i Surahammar, dock från ett mycket litet urval av indata med matavfall (18 volontärer på två separata veckor). Studien tog inte hänsyn till i-avlopp processer. Metoder Mellan 11 januari 1995 och 1 april 2009, 180 prover av inflödet samlades in på Haga Reningsverk, man tog prov i över 742 veckor. Prover togs efter 3mm rensgaller och innan primär sedimentering. Proverna var inte filtrerade före analys. Generellt var prover tagna på onsdagar (åtta tisdag, 165 onsdag, fem torsdag och två fredag). Avloppsvatten-prover 24-h kompositer samlades in varje 2 veckor. Proverna analyserades för BOD7 och COD med SS EN (1998), totalt fosfor med hjälp av SS-EN ISO 6878 (2005), total-n med hjälp av SS-EN ISO (1997) (modifierad) och SS (1976) (modifierad) och ammoniumkväve (NH4) -kväve med hjälp av SS-EN ISO (2005) (modifierad).

12 Resultat och diskussion Karlberg & Norin (1999) rapporterade att avfallskvarn-installationen började i maj 1997 och att senast i oktober 1998, så hade 1100 hushåll en avfallskvarn installerad (30% av det totala antalet hushåll i kommunen). I juni 2008, hade andelen hushåll med avfallskvarn ökat till 50%. Pest kontroll entreprenör för Surahammar observerade att det har varit råttproblem förknippade med vissa (Dåligt skötta) hemkomposter men inga problem i samband med avfallskvarnar. Vattenanvändning / hydraulisk belastning Även det dagliga flödet visade stora variationer (som man kan förvänta sig med regn, snösmältning och torka, etc.) det har varit försumbara förändringar i den övergripande trenden mellan januari 1995 och april Det genomsnittliga flödet var 4579m3/dag, med en skevhet på 2,44. Vatten och Miljö Journal (2010) C 2010 författarna. Vatten och Miljö tidning C CIWEM. 5 Flödet data är i överensstämmelse med slutsatserna från tidigare fältstudier att nettoeffekten på vattenanvändning i hushåll med avfallskvarn är försumbar och att den hydrauliska belastningen på avlopps och reningsverk är försumbar eller ej mätbara. (Januari 1999-april 2009) var den genomsnittliga belastningen 381 kgbod7/dag, skillnaden är inte statistiskt signifikant (P = 0,27). Utvecklingen i COD-belastning liknade BOD, som är 1084 kg COD / dygn innan avfallskvarnar har installerats och 1062 kg COD / dygn efter den första vågen av anläggningar fram till 2009, är skillnaden inte statistiskt signifikant (P = 0,43).

13 Det har skett en progressiv ökning av mängden biogas som produceras mesofilt från hushåll som har installerat avfallskvarn. Biogasproduktion mättes kontinuerligt av en gasflödesmätare. De första fyra datapunkter (1995, 1996, 1997 och 1998) är från Karlberg & Norin (1999), citerad som faktiskt genomsnitt för de fyra månaderna septemberdecember allomfattande eftersom dessa var de månader som genomgående hade få operativa oegentligheter (t ex underhåll, ventiler etc.). För att upprepa, rapporterade de att installationen startade i maj 1997 och i oktober 1998 hade 30% av hushållen installerade avfallskvarnar. Den biogas data som togs fram tyder på att halten av biogas substrat in i reningsverket ökat kraftigt Följande FWD installation. Eftersom BOD7 inte visade någon tydlig förändring, förmodligen därför att ytterligare substrat för biogasproduktion bestod av partiklar som bosatte sig i de primära sedimenteringsbassängerna. Den genomsnittliga biogasvolymen före maj 1997 var 331m3/dag, medan medelvärdet för var 447m3/dag, skillnaden är statistiskt signifikant (p = 0,002). Installationen av avfallskvarn i 50% av hushållen har haft en försumbar inverkan på den totala kvävebelastningen och NH4 i reningsverket. De medeltal som uppmättes innan avfallskvarnar installerades var 114mgN/dag och 74 kgnh4/dag, och för perioden , var de 108 mgn / dag och 67 kgnh4/dag (P = 0,19 och 0,06, respektive). Detta överensstämmer med Karlberg och Norin s iakttagelse över en betydligt kortare tidshorisont.

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Stockholm september 2011 Rapport 11SV651 Försök med installation av matavfallskvarn kombinerat med slamtank och fettavskiljare i restaurangmiljö.

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Avfallshanteringssystem

Avfallshanteringssystem Avfallshanteringssystem Går det att omvandla avfall till pengar? electrolux WTS 3 Ja, med Electrolux nya avfallshanteringssystem - omvandlar du avfall till pengar! Visste du att en enda restaurang genererar

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank.

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank. BIOMAL-projektet som startades i januari 2004 och som delvis finansierats inom LIFE Environmental Program har nu framgångsrikt avslutats. En ny beredningsfabrik för Biomal, med kapaciteten 85 000 ton/år,

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Källsorterande teknik Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Disposition Multrum & Torrtoaletter Urinsorterande toaletter Separat behandling av toalettvattnet

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning:

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 2282 Nr 542 Bilaga 1 1. SYSTEM FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 1) slamavskiljare (sedimenteringsbrunn), som avser en vattentät

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Aldrig fett i avloppet

Aldrig fett i avloppet Aldrig fett i avloppet Denna broschyr vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver livsmedelsverksamhet eller är VVS-konsult. Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare och

Läs mer

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett Innehåll 5 Så här säger lagen 6 Olika sätt att hantera latrinavfall 7 Torrdass med latrinkompost 8 Mulltoa 9 Paketeringstoalett 10 Latrinkompost 12 WC

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Energieffektiv vattenrening

Energieffektiv vattenrening Energieffektiv vattenrening Gustaf Olsson Lunds Tekniska Högskola Världsvattendagen Stockholm 21 mars 2014 Energi i vattenoperationer 1-3 % av den globala el-energin används för att producera, behandla

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Biogasstrategi för Östersund kommun

Biogasstrategi för Östersund kommun Biogasstrategi för Östersund kommun 2 1.1 Biogasstrategi I majoritetens budgetdirektiv som antogs av fullmäktige den 27 mars 2012 anges att kommunen ska arbeta fram en biogasstrategi för att långsiktigt

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall Biogas i Jönköping 2009-04-16 Guide: Mats Kall Mats Kall - Enhetschef Vatten och Avloppsreningsverk från 2005 - Projektledare Teknik-Entreprenad inom projektet Biogas av matavfall Jönköping 2005 feb 2008

Läs mer

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Fettavskiljare för en bättre miljö Eskilstuna Energi och Miljö tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare.

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare. Fettavskiljare Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det leder till stora problem med igensättning i avloppsledningar

Läs mer

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08 Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow Mer än 85 års erfarenhet AVLOPPENS HISTORIA MODERNA AVLOPPSSYSTEM Septiktanken introducerades; avlopps vattnet rann obehandlat ut i floder

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk)

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Biogas i skogsindustrin Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Förutsättningar Papper & Massaindustrin genererar mycket processavloppsvatten. Innehåller stora mängder löst COD. Renas idag biologiskt

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat Utredning:Blåmusslorsombiogassubstrat Enhet Datum Projekt Tekniska Verken i Linköping AB (TVAB) 2010 02 22 Musslorsombiogassubstrat Avd.SvenskBiogasFoU Utfärdare Delges/Beställare ErikNordell,TVAB KerstinKonitzer,EnergikontoretÖstraGötaland

Läs mer

Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014

Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014 Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014 Bakgrund Västerängs tidigare avloppslösning bestod i två stycken 3kammar brunnar på 12m3 totalt. Ansluten till dem fanns

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS): Dimensioneringsråd Fettavskiljare Allmänt Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer