Installationsbeskrivning för DISPERATOR GTS-Serie av matavfallsprocessorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsbeskrivning för DISPERATOR GTS-Serie av matavfallsprocessorer"

Transkript

1 Installationsbeskrivning för DISPERATOR GTS-Serie av matavfallsprocessorer 1. Ingår i leverans 2. Montering 3. Spolvatten 4. Avloppsledning till tank 5. Elektrisk anslutning 6. Idrifttagning och sluttest 1. Ingår i leverans 1.1 Dokumentation * Produktblad innehållande foton, måttritningar med detaljbeskrivningar och teknisk specifikation för levererad utrustning enligt följesedel. * Placeringsschema, samt anslutnings- och förbindningsschema för elektrisk utrustning. * Driftinstruktion (inplastad). * Serviceinstruktion för kvarn ur 500-serien, inkl. sprängskiss med reservdelsförteckning och rekommendation på servicepaket för allmän översyn respektive slitagedetaljer. * Drift- & underhållsinstruktion för processor pumpen tillverkad av NETSCH. 1.2 Produkter Matavfallsprocessor i GTS-serien av beställd modell och anslutningsspänning enligt medföljande följesedel, produktblad och elschemor, inkluderande: * färdigmonterad kvarn ur 500-serien, * färdigmonterad pump inkl. temperaturvakt, * processorns elstyrningsenhet inkl. kontaktorer med motorskydd, nollspänningsutlösning, manöverspolar och transformator för pumpens temperaturvakt, * färdiganslutna manöverorgan, 2st med tryckknappar och indikeringslampor, * färdigansluten drifttidsmätare (tillval), * färdigansluten magnetventil R½, inv. gg. med manöverspole och smutsfilter, * spoldysa som standard (färdigmonterad i inmatningstratten), eller tillvalet spolrör (för anslutning på skåpets toppskiva), * färdigansluten gränslägesbrytare för inmatningshuven med beröringsskydd, * justerbara fästen, 2st för att fixera skåpet mot vägg på installationsplatsen, * stänkskydd, 1st för fixering på skåpet på installationsplatsen, * inmatningshuv, 1st med två vred för montering ovan kvarnens inmatningstratt, * losstagningsverktyg, 1st för att frigöra kvarnens roterande rivare om ett icke malbart föremål fastnar. 2. Montering och fixering av GTS-processor För artiklar som nämns nedan vänligen se medföljande produktblad, sid 2 för bilder med artikelbeskrivningar. 2.1 Montering av stänkskydd Vänd mot GTS framsida, så har inmatningstratten med kvarn, samt processor pumpens utlopp, monterats i vänster eller höger position enligt er beställning och Disperators bifogade följesedel. Stänkskyddet skall monteras mot toppskivan på skåpets utsida på sådant sätt att ena sidan av skyddet är placerat på skåpets baksida, och den andra sidan av skyddet är placerat mot motsatta sidan till inmatningstratten. Vänligen se bifogat produktblad med förklarande bild. Från fabrik har utsidan på skåpets toppskiva små lasermärken för positionering av svetsskruv (eller borrhål för popnitar) för montering av stänkskyddet. 2.2 Placering av GTS-skåpet a) Placera skåpet på avsedd plats i köket. Justera skåpets fyra ben så att det kommer i nivå och har ett bra stöd mot golvet. b) Kontrollera även att pumpen är i nivå och har ett bra stöd mot golvet och skåpets bottenplåt. c) Kvarnens utloppsrör är anslutet till pumpens inloppsrör med en tätningshylsa som omsluter båda rörändar. Kontrollera att denna tätningshylsa är fixerad och inte rubbats ur sitt läge under transport. Fortsättning på sid 2.. Tätningshylsa runt rör ändar DISPERATOR AB, Mälarvägen 9, Segeltorp Dok. ref: Tel: Fax: GTS/Inst/Sv/ Sid 1(5)

2 d) Kontrollera att pumpens två nedre dragstänger är säkrade till avsett fixeringsjärn i skåpet, och att de inte lossnat under transport. En av de två nedre dragstängerna för fixering av pumpen 2.3 Fixering av GTS-skåpet mot väggen Från fabrik har två fixerings fästen monterats på två av skåpets ben vilka två beror på den uppställningsritning av köket som skickades med beställningen av GTSprocessorn. 3.2 Armerad slang ½ för spolvatten Mellan inkommande vattenledning monterad på vägg / skott och anslutningen för spolvatten på montaget för GTS-processorn, skall en armerad slang ½ monteras. Denna slang tar upp tryckstöten i ledningen då spolvattnet sätts på, samt tar även upp de små vibrationerna som kan uppstå under GTS-processorns malningsprocess. Denna slang ingår inte i standardleverans, men kan erhållas som tillval från Disperator. Vid beställning av denna slang ange avståndet mellan vattenanslutningen på vägg / skott och anslutningen vid GTS-processorn. 3.3 Vakuumventil ½ För de fall då spoldysa är monterad i utslagstratten på levererad GTS-processor, skall vakuumventil ½ installeras på toppen av den lyrformade inkommande vattenledningen enligt figuren nedan. En av de två nedre fästena för fixering av skåpet mot väggen Spolrör med luftgap till disklåda (tillval) Vakuumventil Inkommande vattenledning till spoldysa i disklåda Om skåpet placeras i ett hörn, skall ett ben med fäste i bakkant och ett ben med fäste i framkant fixeras mot vägg. Om skåpet istället placeras utmed en långvägg skall de två benen i bakkant fixeras mot vägg. Vänligen se bifogat produktblad för förklarande bild. Om skåpet inte fixeras kan ett snabbt stopp vid fastkörning (exempelvis om ett bestick av misstag hamnar i malverket) orsaka att skåpet vrids på grund av kvarnmotorns moment. Detta ger oönskade krafter på pumpens anslutning till avloppsröret som går till tank (se punkt 4 nedan) vilket kan orsaka läckage. 3. Spolvatten Inkoppling av spolvatten till levererad GTS-processor får endast utföras av behörig VA-installatör och enligt gällande lokala VA-bestämmelser. 3.1 Vattenledning ½ För att ge rätt mängd spolvatten till GTS-processorn skall inkommande vattenledning (inkl. tillbehör i ledningen såsom vakuumventil, avstängningsventil etc.) hela vägen ha samma dimension som anslutningen på GTS-processorn, dvs. ½. Inga strypningar får förekomma. Bilden ovan visar placeringen av en vakuumventil ovanför en standardinstallation av kvarn under en disklåda. Således inte en GTS-processor. Placeringen av vakuumventil är emellertid densamma för en GTS-processor. Därmed skyddas vattenledningen mot återsug vid eventuell bräddning i GTS-processorns utslagstratt. Vakuumventil ingår inte i standardleverans av GTS-processor men kan erhållas som tillval från Disperator. Om istället ett spolrör med luftgap till utslagstratt har beställts, skall detta rör anslutas och tätas mot den svängbara kopplingen på GTSskåpets toppskiva. Då behövs ingen vakuumventil (om inte detta anges av andra orsaker och / eller specificeras i nationella / lokala förordningar). Fortsättning på sid 3.. Dok. ref: GTS/Inst/Sv/ Sid 2(5)

3 4. Anslutning av pumpens utlopp till avloppsrör som går till tank 4.1 Installationen av avloppsledning som går till tank för levererad GTS-processor får endast utföras av behörig VA-installatör och enligt gällande lokala VA-bestämmelser. Kontrollera och fråga installatören av avloppsledningen som går till tank, och be denne bekräfta att: använda rör är gjorda av polyethylenplast eller syrafast rostfritt stål, rördragning till tank utomhus har utförts på frostfritt djup i mark, eller på annat sätt skyddat mot frysning, röranslutning till tank är ordentligt fixerad med en limmad eller svetsad flänsövergång, att alla 90 rörkrökar är mjukt dragna med hjälp av två 45 rörkrökar med rak del mellan dessa krökar som visas i nedanstående bild. 5.2 Väggsäkringar Kontrollera att anslutningsspänningen för levererad GTS modell är avsäkrad enligt specifikationen i bifogat produktblad. 5.3 Säkerhetsbrytare En separat säkerhetsbrytare ska anslutas. Säkerhetsbrytaren ingår inte i standardleverans för GTS-processorn, men kan erhållas som tillval. 5.4 Kabeldimension Använd anslutningskabel med 1.5 mm² ledararea för GTS-processorer med märkström upp till 14A. För GTS-processorer med märkström över 14A använd kabel med 2.5 mm² ledararea. Märkspänningen och märkströmmen för GTS-processorn anges på dess serie-nr. skylt. 5.5 Skydd för elektriska kablar Alla elektriska kablar skall skyddas mot åverkan genom att de fästs upp mot exempelvis ben, ramar, väggar etc. Om det finns en risk att kablarna kan skadas mot exempelvis förbipasserande vagnar, så skall kablarna skyddas med ett extra hölje (ex kabelränna eller metallslang). Inga kablar får finnas på golv / deck. 4.2 Anslut till avloppsröret som går till tank genom att montera er fläns med tätning till pumputloppet, DN Elektrisk anslutning Den elektriska anslutningen av levererad GTS-processor får endast utföras av behörig elektriker och enligt gällande lokala bestämmelser. Förbindningarna utförda från fabrik och de elektriska anslutningarna som ska göras visas i bifogat elschema. Vänligen notera även följande: 5.1 Anslutningsspänning Kontrollera att den spänning som ska anslutas överensstämmer med specificerad spänningen på GTS-processorns serie-nr. skylt. 5.6 Jordledning Jordledningen skall vara längre än de andra spänningsförande ledningarna vid anslutning på kopplingsplint. Skulle avlastningen i en kabelgenomföring gå sönder så skall jordledningen frånkopplas efter de spänningsförande ledningarna. Separat jordfelsbrytare måste installeras. 5.7 Kvarnens och pumpens rotationsriktning Kvarnens malningsförmåga fungerar korrekt i båda rotationsriktningarna, dvs. det har ingen betydelse i vilken sekvens kvarnens motorfaser ansluts. VIKTIGT Pumpens korrekta funktion är beroende av att den roterar som visas med en röd pil på dess serienummerskylt. Med andra ord sett från pumpmotorns drivsida, skall dess axel med rotor rotera moturs. Kontrollera pumpens rotationsriktning genom att för ett kort ögonblick starta GTS-processorn. Om axel med rotor inte roterar moturs, ändra sekvensen av anslutningen av pumpmotorns tre faser. Fortsättning på sid 4.. Dok. ref: GTS/Inst/Sv/ Sid 3(5)

4 5.8 Tvångsbrytande gränslägesbrytare Kontrollera funktionen av den tvångsbrytande gränslägesbrytaren. Denna brytare måste stoppa GTS-processorn, och kvarnens tomgångsrotation måste också upphöra innan inmatningshuven med beröringsskydd har frigjorts och lyfts upp. Kontrollera också att denna brytare är ordentligt fixerad, och att nyckeln (monterad på inmatningshuven) lätt kan röra sig upp och ner i brytaröppningen. Tvångsbrytande gränslägesbrytare S101, placerad under skåpets toppskiva nödvändiga smörjningen under uppstart. GTS-processorns pump får aldrig gå torr. c) Placera inmatningshuven över kvarnen, och samtidigt se till att nyckeln monterad på huven lätt glider ner i säkerhetsbrytaren, som då sluter den elektriska manöverkretsen. Fixera huven med de två vreden. d) Om er GTS-processor är försedd med ett spolrör (som ger ett luftgap till utslagstratt), vrid detta rör i läge så dess öppna ända med rörlig svart förslutningsplugg vilar säkert i öppningen på inmatningshuvens ovansida. Vridbart spolrör med svart förslutningsplug i uppstart position 5.9 Sensor för temperatur övervakning För anslutning av sensorn för temperatur övervakning i pumpens stator, se kapitel 13 i den bifogade NETSCH drift- & underhållsinstruktion för processorns pump. 6. Uppstart och slutlig test Sensor för pumpens temperatur övervakning 6.1 Driftinstruktion Fäst driftinstruktion (bifogad i plast) på en plats på väggen / skottet där den lätt uppmärksammas av operatören innan start av GTSprocessorn. 6.2 Kontroll av kvarnen Med en handvridning kontrollera att kvarnens roterande rivare i GTS-processorns inmatningsöppning roterar fritt åt båda håll, och se till att inga främmande föremål har tappats ner i malverket under installationen. 6.3 VIKTIGA förberedelser innan uppstart av GTS-processorn a) Öppna avstängningsventilen i utloppsröret. GTS-processorns pump får aldrig köras mot en stängd ventil. b) Häll en hink med vatten blandat med 1 dl handdiskmedel i kvarnen. Denna vätskeblandning kommer att ge pumpen den 6.4 Kontroller vid uppstart a) Starta GTS-processorn för att konstatera att kvarn och pump roterar. För korrekt funktion måste pumpen rotera moturs (se punkt 5.7 ovan)! b) Kontrollera att automatiska spolvatten pulser kommer vid förutbestämda intervaller (från fabrik rekommenderat och inställt till var 15:de sek). c) Kontrollera även att extra vatten spolar när den gula knappen trycks in. d) Kontrollera montage, anslutningar för spolvatten och avlopp så att inga läckage uppstått. 6.5 Inställning av pumpens temperatur övervakning Displayen för pumpens temperatur övervakning (placerad på GTS-processorns frontdörr som visas i bifogat produktblad) hanteras enligt följande: a) Om ingen knapp trycks in, visas uppmätt temperatur i pumpens stator på displayen. b) Då SET-knappen trycks in visas pumpens avstängningstemperatur. c) För att höja eller sänka pumpens avstängningstemperatur, tryck samtidigt på SETknappen och upp- eller nerpil knappen. Släpp pilknappen innan SET-knappen släpps, och den nya temperaturinställningen sparas. Fortsättning på sid 5.. Dok. ref: GTS/Inst/Sv/ Sid 4(5)

5 d) Kontrollera temperaturvaktens funktion för pumpens stator genom att på displayen ställa in rumstemperaturen där GTSprocessorn installerats. Återstarta maskinen. Om temperaturvakten fungerar som den skall, stannar processorn efter en stund. e) För att GTS-processorn skall kunna köras utan stopp även då varm mat hanteras, rekommenderas att displayen ställs in på +50 C temperatur. Temperatur övervakningen får aldrig ställas in på ett högre värde än +69 C. f) Om temperaturen för avstängning överskrids, eller strömavbrott eller kortslutning inträffar, stängs GTS-processorn av, och displayen kommer att blinka och ljuda. Blinkningarna och ljudsignalerna stängs av genom att trycka på nerpil knappen. g) Sensorns felkod lagras och visas på displayen även efter det att defekten har korrigerats, och tas bort genom att trycka på nerpil knappen. 6.6 Avslutande åtgärder Om GTS-processorn inte går igång, v.v. se avsnittet om Felsökning i driftinstruktionen, eller kontakta DISPERATOR enligt sidan 1. Instruera ansvarig person för maskinerna i köket om handhavandet av GTS-processorn, innan dokumentation och losstagningsverktyg överlämnas. Dok. ref: GTS/Inst/Sv/ Sid 5(5)

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-3 2012-01-17 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Utluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

massagebadkar monterings- och användarmanual samt produktbevis Produktinformation från westerbergs Box 525, 301 80 Halmstad, Sverige

massagebadkar monterings- och användarmanual samt produktbevis Produktinformation från westerbergs Box 525, 301 80 Halmstad, Sverige massagebadkar monterings- och användarmanual samt produktbevis 2012-06-29 Du har gjort ett klokt val genom att välja ett massagebadkar från Westerbergs. Denna användarmanual är framtagen för att du ska

Läs mer

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-4 2013-02-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Uteluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

Montering och drift LPS2000E/Ex

Montering och drift LPS2000E/Ex Montering och drift LPS000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Jan 0 Höganäs LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på

Läs mer

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7. Installations- och användarmanual

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7. Installations- och användarmanual FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: (Sv) Gäller från: 201403 Rev.: 3.0 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS2000E/Ex LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

161 501 76-4 2012-10 16. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för Installatören

161 501 76-4 2012-10 16. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för Installatören 161 501 76-4 2012-10 16 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för Installatören Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för Installatören 161 501 76-4 2012-10 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer UNITRAFO Electric AB Askims Industriväg 1A 436 34 Askim Tel 031-68 56 20 Sidan 1 av 21 INNEHÅLL Viktig information!

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90. Installations- och användarmanual

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90. Installations- och användarmanual FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 05. 2010 Rev.: 1.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Drift- och skötselinstruktioner Innehåll sid Allmänt... 1 Funktionsbeskrivning... 1 Uppställning... 1 Observera... 1 Elkoppling... 2 Rörinstallation...

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK PUMPS, MOTORS and CONTROLS MANUFACTURING Manufacturing Group established in Italy in 1976 worldwide. Works, Pump & Motor Test Laboratory, Pumps and Electric Motors Research Centre. JETPUMPAR OCH PUMPPAKET

Läs mer

EcoVac Manual Installationsbeskrivning, skötselmanual och felsökning.

EcoVac Manual Installationsbeskrivning, skötselmanual och felsökning. Manualen ska sparas av fastighetsägaren! EcoVac Manual Installationsbeskrivning, skötselmanual och felsökning. Garantibestämmelser: Installation och användarbeskrivning måste följas. Om komponenterna utsätts

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Termostatblandare FMM 1185

Termostatblandare FMM 1185 Teknisk information Tillbaka Hem 1131 Termostatblandare FMM 1185 Tillverkad 1988-1995 87.11 Montering 1:Skruva ut mängdratten till fullt öppet läge och vrid temperaturratten moturs till stopp utan att

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer