Statistisk årsbok för Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistisk årsbok för Sverige"

Transkript

1 Denna fil innehåller text och diagramavsnitt. Varje kapitel inleds med en innehållsförteckning. De hänvisningar som avser tabeller är länkade till kapitelvisa excelfiler med motsvarande innehåll. Dessa innehåller även diagramunderlagen. Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 27

2 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 27 Statistiska centralbyrån 27

3 Statistical Yearbook of Sweden 27 Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 27 Producent Producer SCB, Avdelningen för information och publicering Statistics Sweden Box 243, SE Stockholm Förfrågningar Åsa Trankvill Inquiries Lillebror Alin Sveriges officiella statistik fri att återge Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Den officiella statistiken får fritt användas och återges. Det är alltså tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet i publikationen. Ange alltid källa (SCB + publikation) när du citerar. Den särskilda SOS-logotypen får enligt lag inte användas vid vidarebearbetningar av statistiken. Official statistics of Sweden free to quote This publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS). The official statistics may be used freely and quoted. In other words, permission is granted to copy and reproduce the contents in this publication. When doing so, please always state the source (Statistics Sweden and the name of the publication). Use of the particular SOS logotype is prohibited when further processing the statistics. Om du citerar ur denna publikation, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Statistisk årsbok för Sverige 27 When quoting material from this publication, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Statistical Yearbook of Sweden 27 Omslagsbild: Claes Cassel Cover: Claes Cassel ISSN ISBN URN:NBN:SE:SCB-27-A1SA71_pdf Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro 26.12

4 Förord Preface Statistisk årsbok för Sverige 27 innehåller i koncentrerad form en stor del av den statistik som produceras i Sverige. Statistiken presenteras ämnesvis i tabeller, diagram och kortare textavsnitt. Tabell- och diagramrubriker är översatta till engelska och det utförliga sakregistret (på svenska och engelska) gör det lätt att hitta rätt tabell. Källhänvisningarna och avsnittet Statliga statistiska publikationer ger hänvisningar till ytterligare statistikpublicering. Internationella översikter finns i slutet av boken på de sidor som har blå kant. Redaktörer för årsboken har varit Åsa Trankvill och Lillebror Alin. Åsa Westlund har svarat för den nya layouten och gjort alla diagram. Ulla Sundberg har bistått i det redaktionella arbetet. Redaktionen vill framföra ett stort tack till alla de myndigheter, organisationer och enskilda som bistått med värdefullt underlag till årsboken. Ett särskilt tack till följande personer på Danmarks Statistik: Philip Sonne och Margrethe Pihl Bisgaard för inspiration och Karsten Bjergkvist för hjälp med programvara vid omläggningen av vår årsbok. Ett stort tack även till Kim Huuhko och Hans Baumgartner på Statistikcentralen i Finland för ovärderlig hjälp med de internationella tabellerna. Statistiska centralbyrån i december 26 Cecilia Westström Martin Lagnerö The Statistical Yearbook of Sweden 27 contains a large amount of the statistics produced in Sweden in a concentrated form. The statistics are presented by subject in tables, diagrams and with brief text descriptions. Table headings and diagram headings are translated into English and the detailed index (both in Swedish and English) makes it easy to find the right table. The source information and the section on Governmental Statistical Reports act as guides to other statistical publications. International summaries are provided in the blue striped pages at the end of the book. Åsa Trankvill and Lillebror Alin are the editors of the yearbook. Åsa Westlund designed the new layout and made all the graphs and Ulla Sundberg assisted in the editorial work. The editors would like to thank all the authorities, organisations and individuals who have provided valuable input to the yearbook. Special thanks to the following persons at Statistics Denmark: Philip Sonne and Margrethe Pihl Bisgaard for inspiration and Karsten Bjergkvist for the software for the new production system of our yearbook. Great thanks also to Kim Huuhko and Hans Baumgartner at Statistics Finland for invaluable help with the international tables. Statistics Sweden, December 26 Cecilia Westström Martin Lagnerö

5 Teckenförklaring Statistisk årsbok 27 Teckenförklaring Key to symbols Sveriges officiella statistik Official Statistics of Sweden Upprepning Repetition Intet finns att redovisa (värdet noll) Zero Mindre än hälften av den använda enheten, Less than half unit of measure Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.. Data not available Uppgift kan inte förekomma. Not applicable Preliminär uppgift (markeras inte i de internationella tabellerna) * Provisional or estimated figure (not used in the international tables) Tusen kronor tkr SEK thousands (see below) Miljoner kronor mnkr SEK millions (see below) Miljarder kronor mdkr SEK billions (see below) En halvfet linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna på ömse sidor om linjen inte är fullt jämförbara. I tabeller med avrundade tal kan smärre avvikelser förekomma mellan summan av dessa tal och den redovisade slutsumman. Substantial breaks in the homogeneity of a series are indicated by a vertical line through the column In tables where figures have been rounded to the nearest final digit, there may be a slight discrepancy in the sum of the items as shown. Note for foreign readers If s or s are omitted, this is indicated (in the Swedish text only) by 1 (1 -tal) or 1. Following Swedish practice, whole numbers and decimals are separated by a comma (,). Hektar, ha = 1 sq. hectometre (=1 a) Krona, kronor, kr = Swedish crowns, SEK. For exchange rates see tables 491 and 719. Ton, t = Metric tonnes Km 2 = Sq. km. 4 Statistiska centralbyrån

6 Statistisk årsbok 27 Kvalitetsdeklaration Kvalitetsdeklaration Quality declaration När det gäller årsboksuppgifternas kvalitet hänvisas till: angivna källor SCB:s webbplats For information on the quality of data in the Yearbook, please see: stated sources Statistics Sweden s website Statistiska centralbyrån 5

7 Innehåll Statistisk årsbok 27 Sida Page Innehåll Contents 3 Förord Preface 4 Teckenförklaring Key to symbols 5 Kvalitetsdeklaration Quality declaration 7 Kartor Maps 15 Geografiska uppgifter Geographical data 31 Miljö och väder Environment and weather 69 Befolkning Population 129 Jordbruk, skogsbruk och fiske Agriculture, forestry and fishery 163 Näringsverksamhet Business activities 193 Energi Energy 25 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 223 Handel med varor och tjänster Trade in goods and services 245 Transporter och kommunikationer Transport and communications 283 Informations- och kommunikationsteknik Information technology 313 Arbetsmarknad Labour market 361 Hushållens ekonomi Household finances 385 Priser och konsumtion Prices and consumption 417 Nationalräkenskaper National accounts 435 Offentlig ekonomi Public finances 463 Finansmarknad Financial market 485 Socialförsäkring Social insurance 499 Socialtjänst Social welfare 511 Hälso- och sjukvård Health and medical care 537 Rättsväsende Judicial system 565 Utbildning och forskning Education and research 69 Kultur och fritid Culture and leisure 643 Medborgarinflytande Citizen influence 661 Tio-i-topp Top ten 681 Internationella översikter International perspectives 738 Förkortningar Abbreviations 739 Tabellanmärkningar Notes 752 Statliga statistiska publikationer Governmental statistical reports 78 Statistiska standarder Standards, classifications 782 Mått och vikt Weights and measures 784 SI-systemet Système International d Unités 785 Engelskt sakregister English subject index 793 Svenskt sakregister Swedish subject index 88 Foto Photo En detaljerad innehållsförteckning återfinns i början av varje ämnesavsnitt A detailed list of contents will be found at the beginning of each subject division 6 Statistiska centralbyrån

8 Statistisk årsbok 27 Kartor Kartor Maps Sida Page 8 1 Folktäthet invånare per km 2 Population density inhabitants per sq. km 1 2 Befolkningsförändringar Population changes 11 3 Andel av befolkningen i åldern 65 år eller äldre kommunvis Percentage of the population aged 65 or olderby municipality 12 4 Andel utrikes födda per kommun, procent Foreign-born persons in each municipality,percent 13 5 Var bor vi? Where do we live? 14 6 Bruttoregionprodukten per invånare i EU-länderna efter NUTS 2-region Regional gross domestic product per capita ineu member states Statistiska centralbyrån 7

9 Kartor Statistisk årsbok 27 1 Folktäthet invånare per km 2 Population density inhabitants per sq. km. 8 Statistiska centralbyrån

10 Statistisk årsbok 27 Kartor Statistiska centralbyrån 9

11 Kartor Statistisk årsbok 27 2 Befolkningsförändringar Population changes Källa: SCB, Enheten för regional planering och naturresurser. 1 Statistiska centralbyrån

12 Statistisk årsbok 27 3 Andel av befolkningen i åldern 65 år eller äldre kommunvis Percentage of the population aged 65 or older by municipality Kartor Källa: SCB, Enheten för regional planering och naturresurser. Statistiska centralbyrån 11

13 Kartor Statistisk årsbok 27 4 Andel utrikes födda per kommun, procent Foreign born persons in each municipality, percent Källa: SCB, Enheten för regional planering och naturresurser. 12 Statistiska centralbyrån

14 Statistisk årsbok 27 5 Var bor vi? Where do we live? Kartor Källa: SCB Enheten för regional planering och naturresurser. Statistiska centralbyrån 13

15 Kartor 6 Statistisk årsbok 27 Bruttoregionprodukten per invånare i EU-länderna efter NUTS2-region Regional gross domestic product per capita in EU member states Källa: Karta: SCB, Enheten för regional planering och naturresurser; Data och koordinater: Eurostat, GISCO. 14 Statistiska centralbyrån

16 Geografiska uppgifter Statistisk årsbok 27 Sida Page Geografiska uppgifter Geographical data 17 7 Geografiska uppgifter Geographical data 18 8 Öar i Sverige Islands in Sweden 2 9 Kust och stränder i Sverige Coast and shores in Sweden 22 1 Sveriges län och residensstäder den 1 januari 26 Counties and county capitals in Sweden Land- och vattenarealer inkl. havsvatten den 1 januari 26, km 2 Area of land and water incl. seawater, sq. km Kust och stränder, länsvis, km Coast and shores, by county Samtliga öar i hav och insjöar efter storleksklass, länsvis All islands in seas or lakes, by size and county 3 14 Rikets indelningar den 1 januari 26 Administrative and other divisions 16 Statistiska centralbyrån

17 Statistisk årsbok 27 7 Geografiska uppgifter Geographical data Läge, gränser Geographical position, boundaries Nordligaste punkt Most northerly point: Treriksröset 69 4 N bredd Lat N. Sydligaste punkt Most southerly point: Smygehuk 55 2 N bredd Lat N. Avstånd Distance: Smygehuk Treriksröset km. Västligaste punkt Most westerly point: Skäret Stora Drammen NV om Kosteröarna 1 58 Ö om Greenwich Long E. Östligaste punkt Most easterly point: Ön Kataja S om Torne älvs mynning 24 1 Ö om Greenwich Long E. Landgräns mot Finland 586 km, landgräns mot Norge km. Territorialvattengränsen (12 nautiska mil) 1) För den sammanhängande gräns som bestäms av fastlandet och de invid detta belägna öarna och skären km. För det friliggande området runt Gotland (inkl. Gotska Sandön) 565 km. Areal Area Arealen (inkl. större insjöar men exkl. vatten utanför kustlinjen) är km 2, därav landareal km 2. Arealen vatten mellan kustlinjen och territorialgränsen är km 2. Öar, km 2 Islands (kringliggande småöar inte inräknade) Gotland 2 994, Öland 1 347, Orust 346, Hisingen 199, Värmdö 181, Tjörn 148, Väddö och Björkö 128, Fårö 113, Selaön 95, Gräsö 93, Svartsjölandet 82. Bergshöjder, meter över havet Mountains Norrbottens län: Kebnekaise (Giebmegáisi) 2 111, Sarektjåhkkå 2 89, Kaskasatjåkka Geografiska uppgifter (Gasskasèohkka) 2 76 (Sulitelma (Sulidälbmá) 1 86). Västerbottens län: N Storfjället (Stoere Vaerie) (Marsfjället (Maaresvaerie) 1 59). Jämtlands län: Helagsfjället (Maajåelkie) 1 796, Templet (Storsola) 1 728, Lillsylen ) (Åreskutan 1 42, Sielkentjahke 1 314). Västernorrlands län: Solbergsliden 594. Dalarnas län: Storvätteshågna (Gealta) 1 24, Mulen 1 191, Härjehågna (Städjan 1 131, Transtrandsfjällen 945). Värmlands län: Granberget vid Höljes 71, Brånberget 691. Västra Götalands län: Galtåsen 362, Hökensås 354, Ålleberg 334, Kinnekulle 36, Billingen 34. Jönköpings län: Tomtabacken 377 (Taberg 343). Östergötlands län: Stenabohöjden 327 (Omberg 263). Hallands län: Hallandsås (Högalteknall) 226. Skåne län: Söderåsen 21. Vattenområden, km 2 Drainage areas Vänern- Göta älv 5 2 (därav inom Sverige 42 8), Torneälven 4 2 (d:o 25 3) 3), Ångermanälven 31 9 (d:o 3 4), Dalälven 29 (d:o 27 9), Umeälven 26 7 (d:o 26 5), Indalsälven 26 7 (d:o 24 7), Luleälven 25 2 (d:o 24 5), Mälaren-Norrström 22 6, Ljusnan 19 8, Kalixälven , Vättern-Motala ström 15 5, Ljungan 12 9, Skellefteälven 11 6, Piteälven 11 2, Lagan 6 44, Helge å 4 78, Emån Sjöar, km 2 vattenyta Lakes Vänern 5 49, Vättern 1 888, Mälaren 1 84, Hjälmaren 463, Storsjön i Jämtland 456, Siljan med Insjön och Orsasjön 354, Torneträsk (Duortnosjávri) 322, Hornavan (Tjårvek) 23-28, Uddjaure (Ujják) 19-25, Bolmen 184, Ströms Vattudal , Stora Lulevatten 165, Storavan (Buovððahávva) , Kallsjön 155, Åsnen 15, Dellensjöarna 132, Sommen 132, Skagern 131, Stora Le och Foxen 131, Storuman (Stuora Ubmeje) , Suorvajaure (Suorvajávvre) 32-21, Flåsjön , Virihaure (Virihávrre) 18, Frykensjöarna 12, Glafsfjorden 12, Torrön och Malgomaj (Jetneme) Floder, km Rivers Klarälven-Göta älv 72 (därav inom Sverige 52), Muonioälven- Torneälven 57, Dalälven 52, Umeälven 46 (d:o 45), Luleälven 45 (d:o 44), Ångermanälven 45 (d:o 44), Kalixälven 43, Ljusnan 43, Järpströmmen-Indalsälven 42, Skellefteälven 41, Piteälven 37, Ljungan 35, Toftaån- Lagan 27, Ätran Fr.o.m. 1 juli 1979 ändrades terrirorialvattengränsen från 4 till 12 nautiska mil (1 n.m. = m). 2 Storsylens högsta topp (1 762 m) ligger i Norge. 3 Hela området ovanför bifurkationen till Kalixälven (9 91 km 2 ) har räknats till Torneälvens område. Källa: SCB och Lantmäteriverket (www.lantmateriet.se). Statistiska centralbyrån 17

18 Geografiska uppgifter Statistisk årsbok 27 8 Öar i Sverige Islands in Sweden I uppslagsböcker definieras ö som landmassa omfluten av vatten. Inget står om hur kanal skall betraktas. I SCB:s undersökning har kanal ej ansetts avgränsa ö, om det ej tidigare har funnits vatten i form av sund eller liknande på platsen. Uppgifterna om öarna är beräknade utifrån Lantmäteriverkets digitala s.k. vattenmask i skala 1:1. De minsta öarna som ingår i denna studie är endast några kvadratmeter stora. Nr Namn Län Areal, ha 1 Gotland Gotlands Öland Kalmar Orust Västra Götalands Hisingen Västra Götalands Värmdö Stockholms Tjörn Västra Götalands Väddö och Björkö Stockholms Fårö Gotlands Selaön Södermanlands Gräsö Uppsala Svartsjölandet Stockholms Hertsön Norrbottens Alnön Västernorrlands Ekerö och Munsö Stockholms Tosterön-Aspön Södermanlands Ingarö Stockholms Ljusterö Stockholms Torsö Västra Götalands Ammerön Jämtlands Kållandsö Västra Götalands Hemsön Västernorrlands Mörkö Stockholms Omö Stockholms Hammarö Värmlands Bolmsö Kronobergs Härnön Västernorrlands Frösön Jämtlands Gotska Sandön Gotlands Vätö Stockholms Lidingö Stockholms N Finnö och Yxnö Östergötlands Adelsö Stockholms Visingsö Jönköpings Vindö och Djurö Stockholms Sandön Norrbottens Singö Stockholms Torö Stockholms Ängesön Västerbottens Holmön Västerbottens Fågelbrolandet Stockholms Rånön Norrbottens Obbolaön Västerbottens Utö Stockholms Lovön Stockholms Södra Muskö Stockholms Sollerön Dalarnas Blidö Stockholms Torpön Östergötlands Storön Norrbottens Ängsön Västmanlands 2 11 Norrtälje örikaste kommunen Det totala antalet öar i hav, insjöar och vattendrag är st. med en sammanlagd landareal motsv. 2,6 procent av Sveriges landareal. De län som har flest antal öar är Stockholms län och Västra Götalands län med vardera ca 3 öar. Kommuner med flest antal öar är Norrtälje och Värmdö med närmare 11 vardera, Östhammar med ca 7 5 och Oskarshamn med ca 6. Samtliga kommuner har åtminstone en ö. Tio kommuner består endast av öar; Ekerö, Värmdö, Lidingö, Mörbylånga, Borgholm, Gotland, Öckerö, Tjörn, Orust och Hammarö. Fler insjööar än havsöar 98 4 av de öarna omslutes av hav. Stockholms län har de flesta havsöarna med ca 29. I Västra Götalands län finns det drygt 14 öar och utanför kusten i Kalmar län närmare 13. Kommuner med flest havsöar är samma som ligger i topp 18 Statistiska centralbyrån

19 Statistisk årsbok 27 vad gäller totala antalet öar dvs. Norrtälje (1 5), Värmdö (1 5), Östhammar (7 1) och Oskarshamn (5 4). Av de 87 kommuner som har havskust saknar fem havsöar. Dessa är Burlöv, Lomma, Skurup, Ystad och Laholm. Två kommuner saknar insjööar I insjöarna, inkl. Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren, och vattendragen finns det öar. Till insjöarna räknas här de öar som ligger i insjöar på havsöar. Län med störst antal insjööar är Västra Götalands (15 5), Norrbottens (13 7) och Värmlands (12 4). Den kommun som i särklass har flest insjööar är Arjeplog (4 7). Därefter kommer Strömsunds kommun (2 9), Lidköping (2 6) och Säffle (2 4). Endast Geografiska uppgifter två kommuner saknar insjööar, nämligen Lidingö och Vaxholm. 14 gånger fler öar i Vänern än i Vättern I de fyra största sjöarna finns ca 15 8 öar. I vår största sjö Vänern finns det öar. Vättern är den sjö av våra fyra största sjöar som har minst antal öar, nämligen 858. I Mälaren finns det öar och i Hjälmaren stycken. Men de flesta är små, mycket små, mycket små Cirka 15 öar av de har mindre landareal än 1 m 2, dvs. drygt 3x3 m. Källa: SCB Statistiska meddelanden MI 5 SM 11 (www.scb.se/mi812) Sveriges statistiska databaser, SSD: Miljö. Statistiska centralbyrån 19

20 Geografiska uppgifter Statistisk årsbok 27 9 Kust och stränder i Sverige Coast and shores in Sweden Kustlinje finns inte definierat i uppslagsböcker, men med kust avses landsträckan utmed hav eller större insjö. Med strandlinje avses enligt uppslagsböcker gränslinje mellan land och vatten. I denna årsbok används begreppet kust endast i benämningen fastlandskust, varmed avses det ställe där svenska fastlandet möter havsvatten. Längden på fastlandskusten är alltså längden på gränslinjen mellan svenska fastlandet och havsvatten. Begreppet strandlinje används i alla övriga fall där land möter vatten. Kust respektive strand används i förenklingssyfte synonymt med kustlinje resp. strandlinje. Uppgifterna om kust- och strandlängd är beräknade utifrån Lantmäteriverkets digitala s.k. vattenmask i skala 1:1. Nio och ett halvt varv runt jorden Den sammanlagda längden på fastlandskusten och stränderna i Sverige är 385 km. Det motsvarar nio och ett halvt varv runt jordklotet. Av den totala längden svarar insjöarnas och vattendragens stränder för km, stränder på öar i insjöar och vattendrag för 28 8 km, havsöarnas stränder för 31-9 km och fastlandskusten för 11 5 km. Strändernas svall hörs bäst i Norrbotten Av länen har Norrbottens län den i särklass längsta sammanlagda längden kust och strand 22 procent av den totala längden i landet. Kortast sträcka har Gotlands län, med mindre än en procent av rikssiffran. 39 meter kust och strand till var och en I Kiruna kommun finns det 16 8 km strand. De 15 kommuner som har längst kust- och strandlinje ligger alla med ett undantag i Norrland. De 15 kommuner som har kortast sträcka strand och kust är ytmässigt sett små kommuner i storstadsregionerna eller kommuner i Skåne. Genomsnittet kust- och strandlängd per ytenhet är 86 m kust och strand per km 2. Och eftersom antalet invånare per km 2 är 22, så har varje individ i genomsnitt tillgång till 39 m kust och strand. Vänern har 1 79 km strand Av stränderna kring de fyra största sjöarna har Vänern den längsta sträckan med 1 79 km. Vättern har 55 km, Mälaren km och Hjälmaren 357 km. 2 Statistiska centralbyrån

21 Statistisk årsbok 27 Geografiska uppgifter Kommuner som har längst respektive kortast sträcka kust och strand, km Kod Kommun Insjöar och vattendrag Havsöar Öar i insjöar och vattendrag Fastlandskust Strand o. kust totalt Andel av totalt i riket % Längst 2584 Kiruna ,4 256 Arjeplog , 251 Jokkmokk , 2523 Gällivare , 2313 Strömsund , Härjedalen , Åre , 2422 Sorsele , Storuman ,8 239 Älvdalen ,8 Kortast 183 Sundbyberg 4 1 5, Burlöv 7 1 8,2 184 Solna , Åstorp 23 23,6 123 Staffanstorp 24 24,6 126 Bjuv ,6 162 Danderyd , Lomma ,9 16 Täby ,1 123 Järfälla ,1 Källa: SCB Statistiska meddelanden MI 5 SM 11 (www.scb.se/mi812); Sveriges statistiska databaser, SSD: Miljö. Statistiska centralbyrån 21

22 Geografiska uppgifter Statistisk årsbok 27 1 Sveriges län och residensstäder den 1 januari 26 Counties and county capitals in Sweden Källa: SCB Rikets indelningar 26 (www.scb.se/regionalt). 22 Statistiska centralbyrån

23 Miljö och väder Statistisk årsbok 27 Sida Page Miljö och väder Environment and weather Väder Weather Miljö markanvändningen Environment land use Skyddad natur Protected nature 4 18 Växthuseffekten The greenhouse effect Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt , avvikelse från normalvärdet för perioden Average temperature, deviation from normal values in Sweden and worldwide 42 2 Varmaste juni, juli och augusti samt varmaste sommaren, medeltemperatur Warmest June, July, August and warmest summer, average temperatures (Celsius) Medeltemperaturen i juni, juli och augusti Average temperatures in June, July, August (Celsius) Sommartemperaturen (medeltemperatur för månaderna juni, juli och augusti) Average summer temperatures (Celsius) Nederbörd i mm Precipitation Medeltemperatur Average temperature (Celsius) Nederbörd i mm, maxvärde Precipitation, maximum values (Celsius) Medeltemperatur, maxvärde Average temperatures, maximum values (Celsius) 5 27 Kalla och varma dagar samt dagar med nederbörd på platser runt om i landet Cold and warm days, and days with precipitation across Sweden Markanvändningen omkring år 2, hektar Land use, by county, hectares Bebyggd mark och tillhörande mark år 2, hektar Built-up areas and associated land, by county, hectares 53 3 Nationalparker, areal och år för beslut om avsättande som nationalpark National parks, area and year of decision to set aside land as a national park Naturreservat, naturvårdsområden och djurskyddsområden, länsvis Nature reserves, nature management areas and wildlife protection areas, by county Översikt över antal rödlistade arter (taxa) i olika kategorier inom de olika organismgrupperna Overview of all red-listed and endangered species, by status Rödlistade arters förekomst i olika landskapstyper Red-listed species in different types of landscape Akut hotade ryggradsdjur Critically endangered vertebrates Däggdjur efter rödlistekategori och naturtyp år 25 Mammalia by red list category and type of natural environment De 2 största kemikalierna med avseende på kvantitet och omsättning i ton år 24 The 2 most common chemicals in terms of quantity and turnover in tonnes De största hälsofarliga och konsumenttillgängliga produkttyperna (m.a.p. kvantitet), fördelade efter faroklass år 24 Products hazardous to health and available to consumers, classified in terms of hazard category Bekämpningsmedel efter olika användningsområden Pesticides by category of use Jordbrukets användning av kväve och fosfor från mineral(handels)- och stallgödsel 25 Use of nitrogen and phosphorus from fertilisers and manure in Swedish agriculture, by county 6 4 Oljeutsläpp i svenska farvatten Oil spills in Swedish waters 32 Statistiska centralbyrån

24 Statistisk årsbok 27 Miljö och väder Sida Page 6 41 Sammanställning av areal av tillrinningsområde, vattenföring, belastning samt genomsnittlig arealförlust av närsalter på havsbassänger år 25, baserat på mätningar i flodmynningarna och arealviktade beräkningar för ej övervakade områden List of areas of catchment regions, discharges, load and average area loss of nutrient salts in sea basins in 25, based on measurements from river estuaries and area-weighted calculations for unmonitored regions 6 42 Sammanställning av belastning av metaller på havsbassänger år 25, baserat på mätningar nära flodmynningarna och arealviktade beräkningar för ej övervakade områden List of loads and area losses of metals in sea basins in 25, based on measurements from river estuaries and areaweighted calculations for unmonitored regions Utsläpp och vattenmängder från större kommunala reningsverk 24, efter storleksklass Discharges to water from municipal wastewater treatment plants by size, total discharges Genomsnittliga halter av näringsämnen, metaller och organiska miljögifter i slam från kommunala reningsverk 22. Median- och medelvärden för storleksklasser Concentrations of phosphorus, nitrogen, metals and organic indicator substances in sludge from municipal wastewater treatment plants. Medians and weighted Utsläpp till luft av koldioxid (CO 2 ), metan (CH 4 ) och dikväveoxid (N 2 O) Emissions to air of carbon dioxide, methane and nitrous oxide Skattningar av förändringar av luftföroreningar i tätorter jämfört med vintern 1986/87 Estimated changes in air pollution in urban areas compared with winter 1986/ Vattenanvändning per användarkategori och län år 2, 1 m 3 Water use by category of use and county Återvinning krav och nivåer för varugrupper där producentansvar införts Recycling requirements and levels for commodities with producer responsibility Miljöräkenskaper, den primära miljösektorn i Sverige Environmental accounts, the primary environmental industry in Sweden 66 5 Miljöräkenskaper, miljöpåverkan och ekonomiska data för branscher, offentliga myndigheter och hushåll 23 Environmental accounts, environmental impact and economic data by industry, public authorities and households Miljöräkenskaper, miljöskatter i Sverige, löpande priser, mnkr Environmental accounts, environmental taxes, current prices, SEK m Utdömda miljösanktionsavgifter, antal ärenden och belopp i kronor Environmental sanction charges, number and amounts i SEK Miljöräkenskaper, miljömotiverade direkta subventioner i Sverige, löpande priser, mnkr Environmental accounts, environmentally motivated direct subsidies, current prices, SEK m Statistiska centralbyrån 33

25 Miljö och väder Statistisk årsbok Väder Weather Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se). 34 Statistiska centralbyrån

26 Statistisk årsbok 27 Miljö och väder Statistiska centralbyrån 35

27 Miljö och väder Statistisk årsbok Miljö markanvändningen Environment land use Av landets totala areal på 45 miljoner hektar upptar skogsmark den dominerande andelen med 52 procent. Vattenarealen uppgår till 9 procent, varav de fyra största sjöarna tillsammans svarar för 2 procent. Jordbruksmarken uppgår till 8 procent och den bebyggda marken till endast 3 procent av landets totala yta. Markanvändningen 2, procent av total areal Markanvändning Procent Jordbruksmark 7,6 Skogsmark 52,2 Bebyggd mark med tillhörande mark 2,9 Golfbanor och skidpister,1 Täkter,1 Öppen myr exkl. torvtäkt 8,6 Naturligt gräsbevuxen mark, hedmark o.dyl. 7,2 Berg i dagen och övrig mark 12,4 Vatten 8,9 Totalt 1, Nära en tredjedel av den bebyggda marken är avsedd för transporter I den bebyggda marken inräknas tillhörande mark som trädgårdar, parkeringsplatser, upplagsytor inom industrin osv. Mark för transporter t.ex. vägar inräknas också i den bebyggda marken, dock inräknas inte golfbanor, slalombackar, motionsspår och kraftledningsgator. Den bebyggda arealen uppgår endast till 3 procent av den totala landarealen. Av den bebyggda marken är 44 procent bostadsmark (29 procent permanentbostäder och 15 procent fritidshus). Vidare är 31 procent mark avsedd för transporter av olika slag. Resterande 25 procent fördelar sig på industri, handel osv. till betydligt lägre procentsatser. Bebyggd mark fördelad efter bebyggelsetyp Typ Procent Bostadsmark, permanentbostäder 28,7 Fritidshus 14,8 Industri 5,7 Handel och affärsverksamhet 1,4 Offentlig service, fritidsanläggningar m.m. 3, Transporter 31, Tekniska anläggningar,9 Övrig bebyggd mark 13,6 Totalt 1, Omkring 3 procent av den bebyggda marken ligger i tätorterna. Mest tätbebyggt är det i Stockholms län där 15 procent av länets totala landareal är bebyggd. Här är också fritidshusens andel av den bebyggda marken i särklass högst. Lägst andel bebyggd mark har Norrbottens län med endast,6 procent. I de tre nordligaste länen har mark avsedd för transporter en betydligt högre andel av den bebyggda marken än genomsnittet för landet. Endast 3 procent är bebyggt 36 Statistiska centralbyrån

28 Statistisk årsbok 27 Halva Skåne är jordbruksmark Drygt 8 procent av Sveriges landareal utgörs av jordbruksmark. Skåne är det län som utan jämförelse har den högsta andelen jordbruksmark hälften (5 procent) av länets landareal. Som god tvåa kommer Gotlands län där en tredjedel (33 procent) av länsarealen utgörs av jordbruksmark. Man ser knappt skogen för alla träd Det finns i landet 23,5 miljoner hektar skogsmark, vilket motsvarar 57 procent av landarealen, eller 52 procent av totalarealen (dvs. med vatten inkluderat). De största skogsarealerna finns i norrlandslänen. Andelen skog är högst i Gävleborgs län och Västernorrlands län med 82 respektive 78 procent av landarealen. Virkesförrådet på skogsmark består till 39 procent av tall och 42 procent av gran, 11 procent av björk. Resterande 8 procent utgörs av andra trädslag eller torra träd. Procent av landarealen inom respektive län som är jordbruksmark och skogsmark Län Jordbruksmark Skogsmark Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands 33 4 Blekinge Skåne 5 32 Hallands Västra Götalands Värmlands 8 77 Örebro Västmanlands Dalarnas 3 71 Gävleborgs 5 82 Västernorrlands 3 78 Jämtlands 1 55 Västerbottens 2 6 Norrbottens 1 4 Totalt 8 57 Miljö och väder Få orörda sjöar Tillsammans täcker sjöar, kanaler och större vattendrag en yta av närmare 4 km 2, vilket utgör 9 procent av rikets totalareal. I denna areal är inte vattendrag, sex meter och smalare samt sjöar mindre än några 1- tal m 2, inräknade. Ytan av dessa vattendrag och sjöar kan beräknas till cirka 1 2 km 2, motsvarande,3 procent av landets yta. Sedan århundraden tillbaka har ett stort antal av Sveriges sjöar dikats ut eller sänkts för att erhålla ny odlingsbar mark. I många vattendrag är flödet reglerat i syfte att producera vattenkraft. Den reglerade sjöytan omfattar närmare 2 km 2, vilket utgör hälften av den totala vattenarealen i landet. Källa: SCB Markanvändningen i Sverige (www.scb.se/mi83). Statistiska centralbyrån 37

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014 STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR 1914 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Statistical

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i december 2013. Marie Haldorson Kaisa Ben Daher

Förord. Statistiska centralbyrån i december 2013. Marie Haldorson Kaisa Ben Daher Förord Syftet med den här boken är att ge en sammanvägd bild av markanvändningen i Sverige samt att beskriva hur den förändras över tid. Markanvändning handlar i vid mening om människans utnyttjande av

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Statistisk årsbok 2011 4 Befolkning Population Sida Page 4.1 Befolkning...74 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2009...78 Population

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

2015-09-22: Namn på vissa öar i tabell C och F har ändrats. Nyckeltal för öar i Sverige 2013-12-31

2015-09-22: Namn på vissa öar i tabell C och F har ändrats. Nyckeltal för öar i Sverige 2013-12-31 MI 50 SM 1402 Öar i Sverige 2013 Islands in Sweden I korta drag 2015-09-22: Namn på vissa öar i tabell C och F har ändrats. Nästan 3 procent av Sveriges landyta är öar Sverige har nästan 270 000 öar. De

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2011. 22 Statistiska centralbyrån

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2011. 22 Statistiska centralbyrån Väder Weather Väder Statistisk årsbok 2011 2 Väder Weather Sida Page 2.1 Väder...23 Weather 2.2 Klimat i förändring...25 A changing climate 2.3 Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860 2009, avvikelse

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration ett regionalt perspektiv Omslagsbilden: Kartan återkommer inne i boken och visar andelen utrikes födda i de 72 FA-regionerna år 2008. INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

Väder Weather. Foto: Jan-Aage Haaland

Väder Weather. Foto: Jan-Aage Haaland Väder Weather Foto: Jan-Aage Haaland Väder Statistisk årsbok 2013 2 Väder Weather 2.1 Väder...23 Weather 2.2 Rekord i väder...24 Weather records 2.3 Blixt och dunder...25 Thunder and lightning 2.4 Årsmedeltemperaturen

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Beskrivning av Sveriges befolkning 2006

Beskrivning av Sveriges befolkning 2006 Beskrivning av Sveriges befolkning 2006 Befolkning Befolkningsstatistik Beskrivning av Sveriges befolkning 2006 Statistiska centralbyrån 2007 Population statistics Description of the Population in Sweden

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2012:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges framtida

Läs mer

Befolkningsstatistik 2003

Befolkningsstatistik 2003 1 Befolkningsstatistik 2003 Del 4 Födda och döda, civilståndsändringar m.m. Statistiska centralbyrån 2004 2 Population statistics 2003 Part 4 Vital statistics Official Statistics of Sweden Statistics Sweden

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Luftutsläpp efter näringsgren 2011

Luftutsläpp efter näringsgren 2011 Miljö och naturresurser 2013 Luftutsläpp efter näringsgren Nästan en tredjedel av växthusgasutsläppen kom från energiförsörjning Utsläppen inom näringsgrenen Energiförsörjning var år något under en tredjedel

Läs mer

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter TEMA UTBILDNING RAPPORT 23:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Producent Producer SCB, enheten för utbildning och arbete Statistics Sweden, Education and jobs SE-7 89 Örebro +46

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:07 Fruktsamhet och mortalitet 2013 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Fruktsamhet och mortalitet 2013 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer