Statistisk årsbok för Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistisk årsbok för Sverige"

Transkript

1 Denna fil innehåller text och diagramavsnitt. Varje kapitel inleds med en innehållsförteckning. De hänvisningar som avser tabeller är länkade till kapitelvisa excelfiler med motsvarande innehåll. Dessa innehåller även diagramunderlagen. Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 27

2 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 27 Statistiska centralbyrån 27

3 Statistical Yearbook of Sweden 27 Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 27 Producent Producer SCB, Avdelningen för information och publicering Statistics Sweden Box 243, SE Stockholm Förfrågningar Åsa Trankvill Inquiries Lillebror Alin Sveriges officiella statistik fri att återge Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Den officiella statistiken får fritt användas och återges. Det är alltså tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet i publikationen. Ange alltid källa (SCB + publikation) när du citerar. Den särskilda SOS-logotypen får enligt lag inte användas vid vidarebearbetningar av statistiken. Official statistics of Sweden free to quote This publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS). The official statistics may be used freely and quoted. In other words, permission is granted to copy and reproduce the contents in this publication. When doing so, please always state the source (Statistics Sweden and the name of the publication). Use of the particular SOS logotype is prohibited when further processing the statistics. Om du citerar ur denna publikation, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Statistisk årsbok för Sverige 27 When quoting material from this publication, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Statistical Yearbook of Sweden 27 Omslagsbild: Claes Cassel Cover: Claes Cassel ISSN ISBN URN:NBN:SE:SCB-27-A1SA71_pdf Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro 26.12

4 Förord Preface Statistisk årsbok för Sverige 27 innehåller i koncentrerad form en stor del av den statistik som produceras i Sverige. Statistiken presenteras ämnesvis i tabeller, diagram och kortare textavsnitt. Tabell- och diagramrubriker är översatta till engelska och det utförliga sakregistret (på svenska och engelska) gör det lätt att hitta rätt tabell. Källhänvisningarna och avsnittet Statliga statistiska publikationer ger hänvisningar till ytterligare statistikpublicering. Internationella översikter finns i slutet av boken på de sidor som har blå kant. Redaktörer för årsboken har varit Åsa Trankvill och Lillebror Alin. Åsa Westlund har svarat för den nya layouten och gjort alla diagram. Ulla Sundberg har bistått i det redaktionella arbetet. Redaktionen vill framföra ett stort tack till alla de myndigheter, organisationer och enskilda som bistått med värdefullt underlag till årsboken. Ett särskilt tack till följande personer på Danmarks Statistik: Philip Sonne och Margrethe Pihl Bisgaard för inspiration och Karsten Bjergkvist för hjälp med programvara vid omläggningen av vår årsbok. Ett stort tack även till Kim Huuhko och Hans Baumgartner på Statistikcentralen i Finland för ovärderlig hjälp med de internationella tabellerna. Statistiska centralbyrån i december 26 Cecilia Westström Martin Lagnerö The Statistical Yearbook of Sweden 27 contains a large amount of the statistics produced in Sweden in a concentrated form. The statistics are presented by subject in tables, diagrams and with brief text descriptions. Table headings and diagram headings are translated into English and the detailed index (both in Swedish and English) makes it easy to find the right table. The source information and the section on Governmental Statistical Reports act as guides to other statistical publications. International summaries are provided in the blue striped pages at the end of the book. Åsa Trankvill and Lillebror Alin are the editors of the yearbook. Åsa Westlund designed the new layout and made all the graphs and Ulla Sundberg assisted in the editorial work. The editors would like to thank all the authorities, organisations and individuals who have provided valuable input to the yearbook. Special thanks to the following persons at Statistics Denmark: Philip Sonne and Margrethe Pihl Bisgaard for inspiration and Karsten Bjergkvist for the software for the new production system of our yearbook. Great thanks also to Kim Huuhko and Hans Baumgartner at Statistics Finland for invaluable help with the international tables. Statistics Sweden, December 26 Cecilia Westström Martin Lagnerö

5 Teckenförklaring Statistisk årsbok 27 Teckenförklaring Key to symbols Sveriges officiella statistik Official Statistics of Sweden Upprepning Repetition Intet finns att redovisa (värdet noll) Zero Mindre än hälften av den använda enheten, Less than half unit of measure Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.. Data not available Uppgift kan inte förekomma. Not applicable Preliminär uppgift (markeras inte i de internationella tabellerna) * Provisional or estimated figure (not used in the international tables) Tusen kronor tkr SEK thousands (see below) Miljoner kronor mnkr SEK millions (see below) Miljarder kronor mdkr SEK billions (see below) En halvfet linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna på ömse sidor om linjen inte är fullt jämförbara. I tabeller med avrundade tal kan smärre avvikelser förekomma mellan summan av dessa tal och den redovisade slutsumman. Substantial breaks in the homogeneity of a series are indicated by a vertical line through the column In tables where figures have been rounded to the nearest final digit, there may be a slight discrepancy in the sum of the items as shown. Note for foreign readers If s or s are omitted, this is indicated (in the Swedish text only) by 1 (1 -tal) or 1. Following Swedish practice, whole numbers and decimals are separated by a comma (,). Hektar, ha = 1 sq. hectometre (=1 a) Krona, kronor, kr = Swedish crowns, SEK. For exchange rates see tables 491 and 719. Ton, t = Metric tonnes Km 2 = Sq. km. 4 Statistiska centralbyrån

6 Statistisk årsbok 27 Kvalitetsdeklaration Kvalitetsdeklaration Quality declaration När det gäller årsboksuppgifternas kvalitet hänvisas till: angivna källor SCB:s webbplats For information on the quality of data in the Yearbook, please see: stated sources Statistics Sweden s website Statistiska centralbyrån 5

7 Innehåll Statistisk årsbok 27 Sida Page Innehåll Contents 3 Förord Preface 4 Teckenförklaring Key to symbols 5 Kvalitetsdeklaration Quality declaration 7 Kartor Maps 15 Geografiska uppgifter Geographical data 31 Miljö och väder Environment and weather 69 Befolkning Population 129 Jordbruk, skogsbruk och fiske Agriculture, forestry and fishery 163 Näringsverksamhet Business activities 193 Energi Energy 25 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 223 Handel med varor och tjänster Trade in goods and services 245 Transporter och kommunikationer Transport and communications 283 Informations- och kommunikationsteknik Information technology 313 Arbetsmarknad Labour market 361 Hushållens ekonomi Household finances 385 Priser och konsumtion Prices and consumption 417 Nationalräkenskaper National accounts 435 Offentlig ekonomi Public finances 463 Finansmarknad Financial market 485 Socialförsäkring Social insurance 499 Socialtjänst Social welfare 511 Hälso- och sjukvård Health and medical care 537 Rättsväsende Judicial system 565 Utbildning och forskning Education and research 69 Kultur och fritid Culture and leisure 643 Medborgarinflytande Citizen influence 661 Tio-i-topp Top ten 681 Internationella översikter International perspectives 738 Förkortningar Abbreviations 739 Tabellanmärkningar Notes 752 Statliga statistiska publikationer Governmental statistical reports 78 Statistiska standarder Standards, classifications 782 Mått och vikt Weights and measures 784 SI-systemet Système International d Unités 785 Engelskt sakregister English subject index 793 Svenskt sakregister Swedish subject index 88 Foto Photo En detaljerad innehållsförteckning återfinns i början av varje ämnesavsnitt A detailed list of contents will be found at the beginning of each subject division 6 Statistiska centralbyrån

8 Statistisk årsbok 27 Kartor Kartor Maps Sida Page 8 1 Folktäthet invånare per km 2 Population density inhabitants per sq. km 1 2 Befolkningsförändringar Population changes 11 3 Andel av befolkningen i åldern 65 år eller äldre kommunvis Percentage of the population aged 65 or olderby municipality 12 4 Andel utrikes födda per kommun, procent Foreign-born persons in each municipality,percent 13 5 Var bor vi? Where do we live? 14 6 Bruttoregionprodukten per invånare i EU-länderna efter NUTS 2-region Regional gross domestic product per capita ineu member states Statistiska centralbyrån 7

9 Kartor Statistisk årsbok 27 1 Folktäthet invånare per km 2 Population density inhabitants per sq. km. 8 Statistiska centralbyrån

10 Statistisk årsbok 27 Kartor Statistiska centralbyrån 9

11 Kartor Statistisk årsbok 27 2 Befolkningsförändringar Population changes Källa: SCB, Enheten för regional planering och naturresurser. 1 Statistiska centralbyrån

12 Statistisk årsbok 27 3 Andel av befolkningen i åldern 65 år eller äldre kommunvis Percentage of the population aged 65 or older by municipality Kartor Källa: SCB, Enheten för regional planering och naturresurser. Statistiska centralbyrån 11

13 Kartor Statistisk årsbok 27 4 Andel utrikes födda per kommun, procent Foreign born persons in each municipality, percent Källa: SCB, Enheten för regional planering och naturresurser. 12 Statistiska centralbyrån

14 Statistisk årsbok 27 5 Var bor vi? Where do we live? Kartor Källa: SCB Enheten för regional planering och naturresurser. Statistiska centralbyrån 13

15 Kartor 6 Statistisk årsbok 27 Bruttoregionprodukten per invånare i EU-länderna efter NUTS2-region Regional gross domestic product per capita in EU member states Källa: Karta: SCB, Enheten för regional planering och naturresurser; Data och koordinater: Eurostat, GISCO. 14 Statistiska centralbyrån

16 Geografiska uppgifter Statistisk årsbok 27 Sida Page Geografiska uppgifter Geographical data 17 7 Geografiska uppgifter Geographical data 18 8 Öar i Sverige Islands in Sweden 2 9 Kust och stränder i Sverige Coast and shores in Sweden 22 1 Sveriges län och residensstäder den 1 januari 26 Counties and county capitals in Sweden Land- och vattenarealer inkl. havsvatten den 1 januari 26, km 2 Area of land and water incl. seawater, sq. km Kust och stränder, länsvis, km Coast and shores, by county Samtliga öar i hav och insjöar efter storleksklass, länsvis All islands in seas or lakes, by size and county 3 14 Rikets indelningar den 1 januari 26 Administrative and other divisions 16 Statistiska centralbyrån

17 Statistisk årsbok 27 7 Geografiska uppgifter Geographical data Läge, gränser Geographical position, boundaries Nordligaste punkt Most northerly point: Treriksröset 69 4 N bredd Lat N. Sydligaste punkt Most southerly point: Smygehuk 55 2 N bredd Lat N. Avstånd Distance: Smygehuk Treriksröset km. Västligaste punkt Most westerly point: Skäret Stora Drammen NV om Kosteröarna 1 58 Ö om Greenwich Long E. Östligaste punkt Most easterly point: Ön Kataja S om Torne älvs mynning 24 1 Ö om Greenwich Long E. Landgräns mot Finland 586 km, landgräns mot Norge km. Territorialvattengränsen (12 nautiska mil) 1) För den sammanhängande gräns som bestäms av fastlandet och de invid detta belägna öarna och skären km. För det friliggande området runt Gotland (inkl. Gotska Sandön) 565 km. Areal Area Arealen (inkl. större insjöar men exkl. vatten utanför kustlinjen) är km 2, därav landareal km 2. Arealen vatten mellan kustlinjen och territorialgränsen är km 2. Öar, km 2 Islands (kringliggande småöar inte inräknade) Gotland 2 994, Öland 1 347, Orust 346, Hisingen 199, Värmdö 181, Tjörn 148, Väddö och Björkö 128, Fårö 113, Selaön 95, Gräsö 93, Svartsjölandet 82. Bergshöjder, meter över havet Mountains Norrbottens län: Kebnekaise (Giebmegáisi) 2 111, Sarektjåhkkå 2 89, Kaskasatjåkka Geografiska uppgifter (Gasskasèohkka) 2 76 (Sulitelma (Sulidälbmá) 1 86). Västerbottens län: N Storfjället (Stoere Vaerie) (Marsfjället (Maaresvaerie) 1 59). Jämtlands län: Helagsfjället (Maajåelkie) 1 796, Templet (Storsola) 1 728, Lillsylen ) (Åreskutan 1 42, Sielkentjahke 1 314). Västernorrlands län: Solbergsliden 594. Dalarnas län: Storvätteshågna (Gealta) 1 24, Mulen 1 191, Härjehågna (Städjan 1 131, Transtrandsfjällen 945). Värmlands län: Granberget vid Höljes 71, Brånberget 691. Västra Götalands län: Galtåsen 362, Hökensås 354, Ålleberg 334, Kinnekulle 36, Billingen 34. Jönköpings län: Tomtabacken 377 (Taberg 343). Östergötlands län: Stenabohöjden 327 (Omberg 263). Hallands län: Hallandsås (Högalteknall) 226. Skåne län: Söderåsen 21. Vattenområden, km 2 Drainage areas Vänern- Göta älv 5 2 (därav inom Sverige 42 8), Torneälven 4 2 (d:o 25 3) 3), Ångermanälven 31 9 (d:o 3 4), Dalälven 29 (d:o 27 9), Umeälven 26 7 (d:o 26 5), Indalsälven 26 7 (d:o 24 7), Luleälven 25 2 (d:o 24 5), Mälaren-Norrström 22 6, Ljusnan 19 8, Kalixälven , Vättern-Motala ström 15 5, Ljungan 12 9, Skellefteälven 11 6, Piteälven 11 2, Lagan 6 44, Helge å 4 78, Emån Sjöar, km 2 vattenyta Lakes Vänern 5 49, Vättern 1 888, Mälaren 1 84, Hjälmaren 463, Storsjön i Jämtland 456, Siljan med Insjön och Orsasjön 354, Torneträsk (Duortnosjávri) 322, Hornavan (Tjårvek) 23-28, Uddjaure (Ujják) 19-25, Bolmen 184, Ströms Vattudal , Stora Lulevatten 165, Storavan (Buovððahávva) , Kallsjön 155, Åsnen 15, Dellensjöarna 132, Sommen 132, Skagern 131, Stora Le och Foxen 131, Storuman (Stuora Ubmeje) , Suorvajaure (Suorvajávvre) 32-21, Flåsjön , Virihaure (Virihávrre) 18, Frykensjöarna 12, Glafsfjorden 12, Torrön och Malgomaj (Jetneme) Floder, km Rivers Klarälven-Göta älv 72 (därav inom Sverige 52), Muonioälven- Torneälven 57, Dalälven 52, Umeälven 46 (d:o 45), Luleälven 45 (d:o 44), Ångermanälven 45 (d:o 44), Kalixälven 43, Ljusnan 43, Järpströmmen-Indalsälven 42, Skellefteälven 41, Piteälven 37, Ljungan 35, Toftaån- Lagan 27, Ätran Fr.o.m. 1 juli 1979 ändrades terrirorialvattengränsen från 4 till 12 nautiska mil (1 n.m. = m). 2 Storsylens högsta topp (1 762 m) ligger i Norge. 3 Hela området ovanför bifurkationen till Kalixälven (9 91 km 2 ) har räknats till Torneälvens område. Källa: SCB och Lantmäteriverket (www.lantmateriet.se). Statistiska centralbyrån 17

18 Geografiska uppgifter Statistisk årsbok 27 8 Öar i Sverige Islands in Sweden I uppslagsböcker definieras ö som landmassa omfluten av vatten. Inget står om hur kanal skall betraktas. I SCB:s undersökning har kanal ej ansetts avgränsa ö, om det ej tidigare har funnits vatten i form av sund eller liknande på platsen. Uppgifterna om öarna är beräknade utifrån Lantmäteriverkets digitala s.k. vattenmask i skala 1:1. De minsta öarna som ingår i denna studie är endast några kvadratmeter stora. Nr Namn Län Areal, ha 1 Gotland Gotlands Öland Kalmar Orust Västra Götalands Hisingen Västra Götalands Värmdö Stockholms Tjörn Västra Götalands Väddö och Björkö Stockholms Fårö Gotlands Selaön Södermanlands Gräsö Uppsala Svartsjölandet Stockholms Hertsön Norrbottens Alnön Västernorrlands Ekerö och Munsö Stockholms Tosterön-Aspön Södermanlands Ingarö Stockholms Ljusterö Stockholms Torsö Västra Götalands Ammerön Jämtlands Kållandsö Västra Götalands Hemsön Västernorrlands Mörkö Stockholms Omö Stockholms Hammarö Värmlands Bolmsö Kronobergs Härnön Västernorrlands Frösön Jämtlands Gotska Sandön Gotlands Vätö Stockholms Lidingö Stockholms N Finnö och Yxnö Östergötlands Adelsö Stockholms Visingsö Jönköpings Vindö och Djurö Stockholms Sandön Norrbottens Singö Stockholms Torö Stockholms Ängesön Västerbottens Holmön Västerbottens Fågelbrolandet Stockholms Rånön Norrbottens Obbolaön Västerbottens Utö Stockholms Lovön Stockholms Södra Muskö Stockholms Sollerön Dalarnas Blidö Stockholms Torpön Östergötlands Storön Norrbottens Ängsön Västmanlands 2 11 Norrtälje örikaste kommunen Det totala antalet öar i hav, insjöar och vattendrag är st. med en sammanlagd landareal motsv. 2,6 procent av Sveriges landareal. De län som har flest antal öar är Stockholms län och Västra Götalands län med vardera ca 3 öar. Kommuner med flest antal öar är Norrtälje och Värmdö med närmare 11 vardera, Östhammar med ca 7 5 och Oskarshamn med ca 6. Samtliga kommuner har åtminstone en ö. Tio kommuner består endast av öar; Ekerö, Värmdö, Lidingö, Mörbylånga, Borgholm, Gotland, Öckerö, Tjörn, Orust och Hammarö. Fler insjööar än havsöar 98 4 av de öarna omslutes av hav. Stockholms län har de flesta havsöarna med ca 29. I Västra Götalands län finns det drygt 14 öar och utanför kusten i Kalmar län närmare 13. Kommuner med flest havsöar är samma som ligger i topp 18 Statistiska centralbyrån

19 Statistisk årsbok 27 vad gäller totala antalet öar dvs. Norrtälje (1 5), Värmdö (1 5), Östhammar (7 1) och Oskarshamn (5 4). Av de 87 kommuner som har havskust saknar fem havsöar. Dessa är Burlöv, Lomma, Skurup, Ystad och Laholm. Två kommuner saknar insjööar I insjöarna, inkl. Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren, och vattendragen finns det öar. Till insjöarna räknas här de öar som ligger i insjöar på havsöar. Län med störst antal insjööar är Västra Götalands (15 5), Norrbottens (13 7) och Värmlands (12 4). Den kommun som i särklass har flest insjööar är Arjeplog (4 7). Därefter kommer Strömsunds kommun (2 9), Lidköping (2 6) och Säffle (2 4). Endast Geografiska uppgifter två kommuner saknar insjööar, nämligen Lidingö och Vaxholm. 14 gånger fler öar i Vänern än i Vättern I de fyra största sjöarna finns ca 15 8 öar. I vår största sjö Vänern finns det öar. Vättern är den sjö av våra fyra största sjöar som har minst antal öar, nämligen 858. I Mälaren finns det öar och i Hjälmaren stycken. Men de flesta är små, mycket små, mycket små Cirka 15 öar av de har mindre landareal än 1 m 2, dvs. drygt 3x3 m. Källa: SCB Statistiska meddelanden MI 5 SM 11 (www.scb.se/mi812) Sveriges statistiska databaser, SSD: Miljö. Statistiska centralbyrån 19

20 Geografiska uppgifter Statistisk årsbok 27 9 Kust och stränder i Sverige Coast and shores in Sweden Kustlinje finns inte definierat i uppslagsböcker, men med kust avses landsträckan utmed hav eller större insjö. Med strandlinje avses enligt uppslagsböcker gränslinje mellan land och vatten. I denna årsbok används begreppet kust endast i benämningen fastlandskust, varmed avses det ställe där svenska fastlandet möter havsvatten. Längden på fastlandskusten är alltså längden på gränslinjen mellan svenska fastlandet och havsvatten. Begreppet strandlinje används i alla övriga fall där land möter vatten. Kust respektive strand används i förenklingssyfte synonymt med kustlinje resp. strandlinje. Uppgifterna om kust- och strandlängd är beräknade utifrån Lantmäteriverkets digitala s.k. vattenmask i skala 1:1. Nio och ett halvt varv runt jorden Den sammanlagda längden på fastlandskusten och stränderna i Sverige är 385 km. Det motsvarar nio och ett halvt varv runt jordklotet. Av den totala längden svarar insjöarnas och vattendragens stränder för km, stränder på öar i insjöar och vattendrag för 28 8 km, havsöarnas stränder för 31-9 km och fastlandskusten för 11 5 km. Strändernas svall hörs bäst i Norrbotten Av länen har Norrbottens län den i särklass längsta sammanlagda längden kust och strand 22 procent av den totala längden i landet. Kortast sträcka har Gotlands län, med mindre än en procent av rikssiffran. 39 meter kust och strand till var och en I Kiruna kommun finns det 16 8 km strand. De 15 kommuner som har längst kust- och strandlinje ligger alla med ett undantag i Norrland. De 15 kommuner som har kortast sträcka strand och kust är ytmässigt sett små kommuner i storstadsregionerna eller kommuner i Skåne. Genomsnittet kust- och strandlängd per ytenhet är 86 m kust och strand per km 2. Och eftersom antalet invånare per km 2 är 22, så har varje individ i genomsnitt tillgång till 39 m kust och strand. Vänern har 1 79 km strand Av stränderna kring de fyra största sjöarna har Vänern den längsta sträckan med 1 79 km. Vättern har 55 km, Mälaren km och Hjälmaren 357 km. 2 Statistiska centralbyrån

21 Statistisk årsbok 27 Geografiska uppgifter Kommuner som har längst respektive kortast sträcka kust och strand, km Kod Kommun Insjöar och vattendrag Havsöar Öar i insjöar och vattendrag Fastlandskust Strand o. kust totalt Andel av totalt i riket % Längst 2584 Kiruna ,4 256 Arjeplog , 251 Jokkmokk , 2523 Gällivare , 2313 Strömsund , Härjedalen , Åre , 2422 Sorsele , Storuman ,8 239 Älvdalen ,8 Kortast 183 Sundbyberg 4 1 5, Burlöv 7 1 8,2 184 Solna , Åstorp 23 23,6 123 Staffanstorp 24 24,6 126 Bjuv ,6 162 Danderyd , Lomma ,9 16 Täby ,1 123 Järfälla ,1 Källa: SCB Statistiska meddelanden MI 5 SM 11 (www.scb.se/mi812); Sveriges statistiska databaser, SSD: Miljö. Statistiska centralbyrån 21

22 Geografiska uppgifter Statistisk årsbok 27 1 Sveriges län och residensstäder den 1 januari 26 Counties and county capitals in Sweden Källa: SCB Rikets indelningar 26 (www.scb.se/regionalt). 22 Statistiska centralbyrån

23 Miljö och väder Statistisk årsbok 27 Sida Page Miljö och väder Environment and weather Väder Weather Miljö markanvändningen Environment land use Skyddad natur Protected nature 4 18 Växthuseffekten The greenhouse effect Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt , avvikelse från normalvärdet för perioden Average temperature, deviation from normal values in Sweden and worldwide 42 2 Varmaste juni, juli och augusti samt varmaste sommaren, medeltemperatur Warmest June, July, August and warmest summer, average temperatures (Celsius) Medeltemperaturen i juni, juli och augusti Average temperatures in June, July, August (Celsius) Sommartemperaturen (medeltemperatur för månaderna juni, juli och augusti) Average summer temperatures (Celsius) Nederbörd i mm Precipitation Medeltemperatur Average temperature (Celsius) Nederbörd i mm, maxvärde Precipitation, maximum values (Celsius) Medeltemperatur, maxvärde Average temperatures, maximum values (Celsius) 5 27 Kalla och varma dagar samt dagar med nederbörd på platser runt om i landet Cold and warm days, and days with precipitation across Sweden Markanvändningen omkring år 2, hektar Land use, by county, hectares Bebyggd mark och tillhörande mark år 2, hektar Built-up areas and associated land, by county, hectares 53 3 Nationalparker, areal och år för beslut om avsättande som nationalpark National parks, area and year of decision to set aside land as a national park Naturreservat, naturvårdsområden och djurskyddsområden, länsvis Nature reserves, nature management areas and wildlife protection areas, by county Översikt över antal rödlistade arter (taxa) i olika kategorier inom de olika organismgrupperna Overview of all red-listed and endangered species, by status Rödlistade arters förekomst i olika landskapstyper Red-listed species in different types of landscape Akut hotade ryggradsdjur Critically endangered vertebrates Däggdjur efter rödlistekategori och naturtyp år 25 Mammalia by red list category and type of natural environment De 2 största kemikalierna med avseende på kvantitet och omsättning i ton år 24 The 2 most common chemicals in terms of quantity and turnover in tonnes De största hälsofarliga och konsumenttillgängliga produkttyperna (m.a.p. kvantitet), fördelade efter faroklass år 24 Products hazardous to health and available to consumers, classified in terms of hazard category Bekämpningsmedel efter olika användningsområden Pesticides by category of use Jordbrukets användning av kväve och fosfor från mineral(handels)- och stallgödsel 25 Use of nitrogen and phosphorus from fertilisers and manure in Swedish agriculture, by county 6 4 Oljeutsläpp i svenska farvatten Oil spills in Swedish waters 32 Statistiska centralbyrån

24 Statistisk årsbok 27 Miljö och väder Sida Page 6 41 Sammanställning av areal av tillrinningsområde, vattenföring, belastning samt genomsnittlig arealförlust av närsalter på havsbassänger år 25, baserat på mätningar i flodmynningarna och arealviktade beräkningar för ej övervakade områden List of areas of catchment regions, discharges, load and average area loss of nutrient salts in sea basins in 25, based on measurements from river estuaries and area-weighted calculations for unmonitored regions 6 42 Sammanställning av belastning av metaller på havsbassänger år 25, baserat på mätningar nära flodmynningarna och arealviktade beräkningar för ej övervakade områden List of loads and area losses of metals in sea basins in 25, based on measurements from river estuaries and areaweighted calculations for unmonitored regions Utsläpp och vattenmängder från större kommunala reningsverk 24, efter storleksklass Discharges to water from municipal wastewater treatment plants by size, total discharges Genomsnittliga halter av näringsämnen, metaller och organiska miljögifter i slam från kommunala reningsverk 22. Median- och medelvärden för storleksklasser Concentrations of phosphorus, nitrogen, metals and organic indicator substances in sludge from municipal wastewater treatment plants. Medians and weighted Utsläpp till luft av koldioxid (CO 2 ), metan (CH 4 ) och dikväveoxid (N 2 O) Emissions to air of carbon dioxide, methane and nitrous oxide Skattningar av förändringar av luftföroreningar i tätorter jämfört med vintern 1986/87 Estimated changes in air pollution in urban areas compared with winter 1986/ Vattenanvändning per användarkategori och län år 2, 1 m 3 Water use by category of use and county Återvinning krav och nivåer för varugrupper där producentansvar införts Recycling requirements and levels for commodities with producer responsibility Miljöräkenskaper, den primära miljösektorn i Sverige Environmental accounts, the primary environmental industry in Sweden 66 5 Miljöräkenskaper, miljöpåverkan och ekonomiska data för branscher, offentliga myndigheter och hushåll 23 Environmental accounts, environmental impact and economic data by industry, public authorities and households Miljöräkenskaper, miljöskatter i Sverige, löpande priser, mnkr Environmental accounts, environmental taxes, current prices, SEK m Utdömda miljösanktionsavgifter, antal ärenden och belopp i kronor Environmental sanction charges, number and amounts i SEK Miljöräkenskaper, miljömotiverade direkta subventioner i Sverige, löpande priser, mnkr Environmental accounts, environmentally motivated direct subsidies, current prices, SEK m Statistiska centralbyrån 33

25 Miljö och väder Statistisk årsbok Väder Weather Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se). 34 Statistiska centralbyrån

26 Statistisk årsbok 27 Miljö och väder Statistiska centralbyrån 35

27 Miljö och väder Statistisk årsbok Miljö markanvändningen Environment land use Av landets totala areal på 45 miljoner hektar upptar skogsmark den dominerande andelen med 52 procent. Vattenarealen uppgår till 9 procent, varav de fyra största sjöarna tillsammans svarar för 2 procent. Jordbruksmarken uppgår till 8 procent och den bebyggda marken till endast 3 procent av landets totala yta. Markanvändningen 2, procent av total areal Markanvändning Procent Jordbruksmark 7,6 Skogsmark 52,2 Bebyggd mark med tillhörande mark 2,9 Golfbanor och skidpister,1 Täkter,1 Öppen myr exkl. torvtäkt 8,6 Naturligt gräsbevuxen mark, hedmark o.dyl. 7,2 Berg i dagen och övrig mark 12,4 Vatten 8,9 Totalt 1, Nära en tredjedel av den bebyggda marken är avsedd för transporter I den bebyggda marken inräknas tillhörande mark som trädgårdar, parkeringsplatser, upplagsytor inom industrin osv. Mark för transporter t.ex. vägar inräknas också i den bebyggda marken, dock inräknas inte golfbanor, slalombackar, motionsspår och kraftledningsgator. Den bebyggda arealen uppgår endast till 3 procent av den totala landarealen. Av den bebyggda marken är 44 procent bostadsmark (29 procent permanentbostäder och 15 procent fritidshus). Vidare är 31 procent mark avsedd för transporter av olika slag. Resterande 25 procent fördelar sig på industri, handel osv. till betydligt lägre procentsatser. Bebyggd mark fördelad efter bebyggelsetyp Typ Procent Bostadsmark, permanentbostäder 28,7 Fritidshus 14,8 Industri 5,7 Handel och affärsverksamhet 1,4 Offentlig service, fritidsanläggningar m.m. 3, Transporter 31, Tekniska anläggningar,9 Övrig bebyggd mark 13,6 Totalt 1, Omkring 3 procent av den bebyggda marken ligger i tätorterna. Mest tätbebyggt är det i Stockholms län där 15 procent av länets totala landareal är bebyggd. Här är också fritidshusens andel av den bebyggda marken i särklass högst. Lägst andel bebyggd mark har Norrbottens län med endast,6 procent. I de tre nordligaste länen har mark avsedd för transporter en betydligt högre andel av den bebyggda marken än genomsnittet för landet. Endast 3 procent är bebyggt 36 Statistiska centralbyrån

28 Statistisk årsbok 27 Halva Skåne är jordbruksmark Drygt 8 procent av Sveriges landareal utgörs av jordbruksmark. Skåne är det län som utan jämförelse har den högsta andelen jordbruksmark hälften (5 procent) av länets landareal. Som god tvåa kommer Gotlands län där en tredjedel (33 procent) av länsarealen utgörs av jordbruksmark. Man ser knappt skogen för alla träd Det finns i landet 23,5 miljoner hektar skogsmark, vilket motsvarar 57 procent av landarealen, eller 52 procent av totalarealen (dvs. med vatten inkluderat). De största skogsarealerna finns i norrlandslänen. Andelen skog är högst i Gävleborgs län och Västernorrlands län med 82 respektive 78 procent av landarealen. Virkesförrådet på skogsmark består till 39 procent av tall och 42 procent av gran, 11 procent av björk. Resterande 8 procent utgörs av andra trädslag eller torra träd. Procent av landarealen inom respektive län som är jordbruksmark och skogsmark Län Jordbruksmark Skogsmark Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands 33 4 Blekinge Skåne 5 32 Hallands Västra Götalands Värmlands 8 77 Örebro Västmanlands Dalarnas 3 71 Gävleborgs 5 82 Västernorrlands 3 78 Jämtlands 1 55 Västerbottens 2 6 Norrbottens 1 4 Totalt 8 57 Miljö och väder Få orörda sjöar Tillsammans täcker sjöar, kanaler och större vattendrag en yta av närmare 4 km 2, vilket utgör 9 procent av rikets totalareal. I denna areal är inte vattendrag, sex meter och smalare samt sjöar mindre än några 1- tal m 2, inräknade. Ytan av dessa vattendrag och sjöar kan beräknas till cirka 1 2 km 2, motsvarande,3 procent av landets yta. Sedan århundraden tillbaka har ett stort antal av Sveriges sjöar dikats ut eller sänkts för att erhålla ny odlingsbar mark. I många vattendrag är flödet reglerat i syfte att producera vattenkraft. Den reglerade sjöytan omfattar närmare 2 km 2, vilket utgör hälften av den totala vattenarealen i landet. Källa: SCB Markanvändningen i Sverige (www.scb.se/mi83). Statistiska centralbyrån 37

Geografiska uppgifter Geographical data

Geografiska uppgifter Geographical data Geografiska uppgifter Geographical data Geografiska uppgifter Geographical data 9 1 Sveriges län och residensstäder den 1 januari 2002 Counties and county capitals of Sweden 10 2 Öar i Sverige Islands

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK. för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden. Geografiska uppgifter Geographical data 1

STATISTISK ÅRSBOK. för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden. Geografiska uppgifter Geographical data 1 STATISTISK ÅRSBOK 2005 för Sverige Statistical Yearbook of Sweden Geografiska uppgifter Geographical data 1 STATISTISK ÅRSBOK FÖR SVERIGE 2005 Statistical Yearbook of Sweden 2005 Årgång 91/Volume 91 Sveriges

Läs mer

Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2011

Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2011 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2011 Statistiska centralbyrån 2011 Statistical Yearbook of Sweden 2011 Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2011 Tidigare publicering

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014 STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR 1914 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Statistical

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK. för Sverige Statistical Yearbook of Sweden. Geografiska uppgifter Geographical data 1

STATISTISK ÅRSBOK. för Sverige Statistical Yearbook of Sweden. Geografiska uppgifter Geographical data 1 STATISTISK ÅRSBOK 2003 för Sverige Statistical Yearbook of Sweden Geografiska uppgifter Geographical data 1 STATISTISK ÅRSBOK FÖR SVERIGE 2003 Statistical Yearbook of Sweden 2003 Årgång 89/Volume 89 Sveriges

Läs mer

Geografiska uppgifter Geographical data

Geografiska uppgifter Geographical data Geografiska uppgifter Geographical data Geografiska uppgifter Statistisk årsbok 2011 1 Geografiska uppgifter Geographical data Sida Page 1.1 Berg, sjöar och öar i Sverige...9 Mountains, lakes and islands

Läs mer

Geografiska uppgifter Geographical data. Foto: Jan-Aage Haaland

Geografiska uppgifter Geographical data. Foto: Jan-Aage Haaland Geografiska uppgifter Geographical data Foto: Jan-Aage Haaland Geografiska uppgifter Statistisk årsbok 2013 1 Geografiska uppgifter Geographical data 1.1 Berg, sjöar, vattendrag och öar i Sverige...9 Mountains,

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Statistisk årsbok 2008 Sida Page Population 74 55 Population 77 56 Sveriges framtida befolkning The future population 79 57 Folkmängden nyårsafton vart 5:e år 1750 2005 Population 79 58 Ålderspyramider,

Läs mer

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2012. 22 Statistiska centralbyrån

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2012. 22 Statistiska centralbyrån Väder Weather Väder Statistisk årsbok 2012 2 Väder Weather Sida Page 2.1 Väder...23 Weather 2.2 Rekord i väder...24 Weather records 2.3 Klimat i förändring...25 A changing climate 2.4 Årsmedeltemperaturen

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Population 72 6 Befolkning Population 74 62 Folkmängden nyårsafton 750 2004 Population 74 63 Ålderspyramider, femårs åldersklasser för åren 750 och 2004 Age pyramids 75

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Befolkning Population. Foto: Jan-Aage Haaland

Befolkning Population. Foto: Jan-Aage Haaland Befolkning Population Foto: Jan-Aage Haaland Befolkning Statistisk årsbok 2013 4 Befolkning Population 4.1 Befolkning... 62 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2011...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310 NV 41 SM 1310 Inkvarteringsstatistik juli 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics July 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juli Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest NV 41 SM 0905 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2008 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem Accommodation statistics 2008, Sweden I korta drag Rekordår 2008 trots nedgång i slutet

Läs mer

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor NV 41 SM 0811 Inkvarteringsstatistik augusti 2008 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2008, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade i augusti Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Födda. Nästan födda. Definitioner och begrepp

Födda. Nästan födda. Definitioner och begrepp SCB Befolkningsstatistik del 3, 2003 Nästan 100 000 födda För fjärde året i rad ökade antalet födda. Under 2003 föddes 99 157 barn, varav 51 114 pojkar och 48 043 flickor. Det är en ökning med 3 342 sedan

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

3 Födda. SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002

3 Födda. SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002 33 3 Födda Ökat antal födda Antalet födda barn ökade för tredje året i rad. Under 2002 föddes 95 815 barn, vilket är en ökning med 4 349 sedan året innan. För första

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i december 2013. Marie Haldorson Kaisa Ben Daher

Förord. Statistiska centralbyrån i december 2013. Marie Haldorson Kaisa Ben Daher Förord Syftet med den här boken är att ge en sammanvägd bild av markanvändningen i Sverige samt att beskriva hur den förändras över tid. Markanvändning handlar i vid mening om människans utnyttjande av

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Kärlek över gränserna

Kärlek över gränserna DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2015:1 migration och familjebildning I denna rapport studeras utrikes födda som invandrade till Sverige mellan 1998 och 2007 från att de invandrade fram till en eventuell

Läs mer

Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna 31 december Population in the whole country, counties and municipalities on Dec.

Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna 31 december Population in the whole country, counties and municipalities on Dec. BE 12 SM 0501 Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna 31 december 2004 Population in the whole country, counties and municipalities on Dec. 31, 2004 I korta drag 9 000 000 invånare I augusti 2004

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor NV 41 SM 0511 Inkvarteringsstatistik augusti 2005 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2005, provisional data I korta drag Gästnätterna upp med nästan 11 procent Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Bioekonomiska perspektiv till Mats Kinnwall

Bioekonomiska perspektiv till Mats Kinnwall Bioekonomiska perspektiv till 2050 Mats Kinnwall Befolkning, höger Världen växer! BNI, huvudscenariot, vänster Källa: Skogsindustrierna, Världsbanken & FN Global inkomstutveckling Världsekonomin växer

Läs mer

Potentials for monitoring gene level biodiversity: using Sweden as an example

Potentials for monitoring gene level biodiversity: using Sweden as an example Biodivers Conserv (2008) 17:893-910 DOI 10.1007/s10531-008-9335-2 SUPPLEMENTARY TABLES AND REFERENCES Potentials for monitoring gene level biodiversity: using Sweden as an example Linda Laikre Lena C.

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Statistisk årsbok 2011 4 Befolkning Population Sida Page 4.1 Befolkning...74 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2009...78 Population

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU NV 41 SM 0205,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLNI U6YHULJH 7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU Accommodation statistics 2001, Sweden,NRUWDGUDJ (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU Under

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor NV 41 SM 0706 Inkvarteringsstatistik mars 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics March 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 7 procent Antalet gästnätter uppgick under mars

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland 2012-12-14 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatterna 2013 Norrköping på 76:e plats av 290 kommuner Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013 Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag 211 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Redovisningen hänför sig främst till förhållandena 2004 men vissa tabeller

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor NV 41 SM 0708 Inkvarteringsstatistik maj 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 3 procent Antalet gästnätter uppgick under maj månad

Läs mer

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor NV 41 SM 0707 Inkvarteringsstatistik april 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics April 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade 2 procent Antalet gästnätter uppgick under april

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik januari Preliminära siffror NV 41 SM 1003

I korta drag. Inkvarteringsstatistik januari Preliminära siffror NV 41 SM 1003 NV 41 SM 1003 Inkvarteringsstatistik januari 2010 Preliminära siffror Accommodation statistics January 2010, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskar Antalet gästnätter uppgick under januari

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Demografidagen Välkomna önskar demograferna på facebook.com/statisticssweden

Demografidagen Välkomna önskar demograferna på facebook.com/statisticssweden Demografidagen 2015 Välkomna önskar demograferna på SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Sveriges framtida befolkning 2015 2060 Lena Lundkvist Johan Tollebrant Andreas Raneke Örjan Hemström facebook.com/statisticssweden

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Karin Hedeklint, SCB, tfn , Johan Stålnacke, SCB, tfn ,

Karin Hedeklint, SCB, tfn , Johan Stålnacke, SCB, tfn , MI 50 SM 1401 Strandnära befolkning 2013-12-31 Befolkning inom 100 meter från vatten Population close to shore I korta drag Drygt 600 000 personer bor nära vatten År 2013 hade 6 procent av Sveriges befolkning

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Geografiska uppgifter Geographical data

Geografiska uppgifter Geographical data Geografiska uppgifter Geographical data Geografiska uppgifter Geographical data 17 7 Sveriges län och residensstäder den 1 januari 2004 Counties and county capitals of Sweden 18 8 Öar i Sverige Islands

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Företagsamhetsmätning första halvåret 2009

Företagsamhetsmätning första halvåret 2009 Företagsamhetsmätning första halvåret 2009 Riket Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer som väljer att ansvara för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket. Johan Kreicbergs Februari 2010

Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket. Johan Kreicbergs Februari 2010 Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket Johan Kreicbergs Februari 2010 Företagsamhetsmätning våren 2010 1 Företagsamhetsmätning våren 2010 Sammanfattning Under andra halvåret 2009 ökade antalet företagsamma

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Population 54 46 Folkmängden nyårsafton 750 2002 Population 54 47 Ålderspyramider, femårs åldersklasser för åren 750 och 2002 Age pyramids 55 48 Folkmängden fördelad på

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863 25:7 Assistansersättning åren 2 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Assistansersättning åren 2 24 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer