Proiekt. I ett tidigare nummer av VoVi har Projekt 73's organisation flyktigt presenterats.då arbetet inom Projekt 73

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Proiekt. I ett tidigare nummer av VoVi har Projekt 73's organisation flyktigt presenterats.då arbetet inom Projekt 73"

Transkript

1 En symbolisk bildr Produktionen fortgår som vanligt. Nybygge nr. 284 MiS "Fagerfjell" Iämnar varvet, samtidigt som det pågår ett intensivt arbete med den stora utbyggnaden. Proiekt 73 Projekt 73 fortskrider planenligt. Muddringsarbetena är i det närmaste avslutade.det återstår dock vissa smärre muddringar vid nuvarande snickeriverkstaden, och infartsmuddring vid den nya plåtlossningskajen.ute i Blåsoppeviken skall dessutomett djupt dike grävas,vilket skall göras med hjälp av gripskopa. Sprängningarna söder om E6:an är i full gång. Hittills har c:a m3 berg och m3 jordmassor avlägsnats. Vid Solhagen har man sprängt för att anlågga en provisorisk gallerplan under utbyggnadsåren,vilken kommer att tas i bruk successivtefter semesterns slut. Huvudkontoret börjar så smått växa fram. Gjutningen av grunden är avklarad och mark- och anläggningsarbetena är snart färdiga. Längst framskridet är naturligtvis arbetet med snickeriverkstaden,som skall vara inflyttningsklar i september.själva stommen och huvudparten av väggarna är redan på plats. Nu pågår sorn bäst det invändiga arbetet. I ett tidigare nummer av VoVi har Projekt 73's organisation flyktigt presenterats.då arbetet inom Projekt 73 nu pågår. som flitigast, är en närmare presentation av organisationenoch arbetsformernapå sin plats. För genomförandetav Projekt 73har tillsatts en särskild projektstyrelse,som utgöres av IJV's direktion samt totalprojektledaren. Verkställande ledamot inom projektstyrelsen är direktör Kurt Ilansson. Totalprojektledare är överingenjören Ove Krok, som också är Forts. bå sid. 5

2 nä rttnd erna F rän företags är en riktig utveckling, och det är viktigt att vi strävar efter att hålla lånefirmorna utanför varvet. Däremot är detintebra,attvåraegnatimmarökar. Det kan bero på attvi har många nyanställda svetsareoch på störningar i maproduktionsöversikter terialförsörjningen. Genom en nogskandiaverkenhar full sysselsättning grann analys bör vi få klart för ossvad som verkligen hänt. för 1974 och Orderingången föi Schreil framhöll att det är vikig76,.rotrrrrrar ca 50 /o iv iroduk. Johan tionskapaciteten.i order finns f. n. mo- tigt att få en ännu snabbareuppföljav timresultatet än hittills så att torer oin ca tb r.göo ton gjutfng kan vidtagas utan tidsutdräkt, atgärder gods samt ett antal gaskompressorer, och att vi nu arbetar med detta. irrggväxlar o.h hyd.ä,ritå-'po"."t.r. öiirt".r på yrkeskunnig perönal och. Ekonomisk information problem iå materialriå-uå tir*rulur Statsföretag AB har tagit initiativet i. n. lrirru produktionsstörningar.kosttill samråd och information om ekononadsutvecklingen kräver skärpt uppmin vid företagen i Statsföretagsgrupmärksamhet I försöken att tillförra Skandiaverken pen. Följande riktlinjer har uppdragits: l. Den anställda garanteras god inlämpliga produkter diskuteras tillverksyn i företagets ekonomi. i" turbogeneratorer och kompo"i"g 2. Anställdasrepresentanteroch företill regrilatorer, ångventiler och,r"rrl", tagsledningen fåf hkvärdig ekonomisk dieselmotorer. Enligt överenskommelsemed Statens information. 3. Samråd och medverkan etablerasi Industriverk har en utredning om gjuteekonomiskafrågor. riet påbörjats. För detta projekt har 4. Den ekonomiska genomgången tillsaits en partssammansatt ledningsgörs problemanknuten., grupp och en arbetsgrupp. 5. De anställda får begriplig inforfoi är orderläget in på mation och ekonomiskutbildning. oförändrat med full sysselsättning Nämnderna skall närmare studera 1978.Den första K90-motorn har provkörts med tillfredsställanderesultat och förslaget och därefter gemensamtkominstalleratsi nyb. 284 "Fagerfjell", som ma överensom lämpliga åtgärder' levereradesden 28 juni. Företagsledningen Marknadsläget Johan Schreil meddeladeatt styrelsen Ingvar Trogen framhöll att markna- vid sammanträdettidigare på dagen beden fortfarande är awaktande vad gäl- slutat att verksamhetenvid varvet skall ler nya fartygskontrakt. Alla kostnader Gemensamt sammanträde med företagsnämnderna vid ljddevallavarvet oil Skandiaverkenhölls tisdagenden 4 Schreil juni i Uddevalla med Johan iomordförande. stiger,ochvarvenskravpå-g1idskaloriwff.%':1ldb".":-, förcningmed långt framskjutnaleve- ffiffi$&-ffis3l' rappurtiur iuisiä ekonorrrisk cietai.;erao 1$ ledas av en direktion beståendeav VD Johan Schreil, 7:e vice VD och tillika VD:s ställföreträdare Inguar Trogen samt 2:e vice VD Kurt Hansson. I direktionen handläggs under VD arbetsuppgifterna så att 1:e vice VD svarar för försäljning, ekonomi, inköp och administration, medan 2:evice VD svarar fdr projekt,- konstruktion, Produktion, service, anläggningar och Projekt 73, varjämte han tillika är verkställande ledamot av projektstyrelsen. PR-frågor handläggs inom direktionen i regel av vd. Personalfrågor handläggs inom direktionen av VD efter föredragning av personaldirektörbertil Örelius' Nästa sammanträde Nästa sammanträde med företagsnämnden skall hållas på Skandia-verken onsdagen de1 21 augusti, varvid suppleanterna skall inbjudas, 9ch på ljddevallavarvet torsdagen den 22 augusti. Avslutning Johan Schreil konstaterade att det snart gångna första halvåret av 7974,rarit övanliet intensivt och arbetsamt för de flesta-,men att resultatet blivit sott. Proiekt 73 har fått en bra start irots rådånde besvärligheter.han tillönskade alla medarbetare en angenäm semester. Efter sammanträdet företog nämndernas ledamöter en rundtur per buss för att bese de pågående anläggningsarbetenaför Projekt 73. WilHSW l6p ff IIr' hela år Fakturerad försäljning perioden uppgick till 160,1 miljoner AWSlUta<l kronor' arlfetsleda.lk'."s I slutet av maj avslutadesden fjärde grundkurseni arbetsledningsom hållits vid varvet. De ""HlT,iTln'lloålioi"jlTil:l avfimresurtatet l"#"nx?3$t",lfllr:å1?ij,j"';"$lå låili.,?"t;"!3ix,1l Uppförjnins -(nedre från vänster) Vilhiam Arvidsson,-Ingemar_Törner, Sixten Einar Berndtsson konstaterade att de na med sina lärare raden zeå illl333l: iå.-"yuygg" arbetstimmarna egna J:; åxtdi,ii? ålii'irli,ltl3j;,tå',-,ol',i":h;#,tl;r"i,j::"",'i:,i*,:il: har ökat mot budgeterade, men att.legotimmarna minskat något. Det sista 2 h'une X;ettUat.Dessutom nai ttirgen Fätrt"fi och Sven Karisson genomgått kursen, men de två kunde inte närvara vid fotogiaferingen.

3 F Varwet populärt strrdieolriel<t Det har som vanligt varit en strid ström av besökare till under våren. Sammanlagt har ca personervandrat runt och tittat på varvet. "IJddevallavarvet tycks vara ett åtråvärt studieobiekt för allehanda kategorier. De mest långväga gästerna var en varvsdelegationfrån Australien, men vi har ocksåhaft besökav bl a ryska kadetter, hemvärnsungdom från Norge, flygofficerare från Uppsala och TCOmedlemmar från Uddevalla-Munkedal och naturligtvis framförallt skolor från hela Mellansverige samt även från våra nordiska grannländer bl a en teknisk skola från Aarhus och en yrkesskola från Telemark. Några skolor från Stockholmsområdet, som haft s k lägerskolor här i Bohuslän, har förlagt studiebesökhit. Det mest välplanerade studiebesöket stod Åvaskolan-i Täby för. Flera lektioner hade man förberett sig inför besöket. ljtrustade med bandspelare och notisblock studerademan under en hel dag ingående arbetet på varvet, i synnerhet i maskinverkstaden och svetshallen. Vid två tillfällen har anställda vid varvet passat på att göra studiebesök på företaget i samband med släkttråflar. I maj stod Verkstadsklubbensom värdar för ett besök från en japansk fackföreningsdelegation med representanter för de japanska varvs- och industrlarbetarna.i Sverige studerade man under några veckor förhållandena på de svenska arbetsplatsernaoch utbytte id6er och erfarenheter med sin svenskar kolleger. På bilden ses delegationentillsammans rned Metallarbetarförbundetsinternationelle sekreterare, Jan Olsson, Verkstadsklubbensordförande Einar Berndtsson och vice ordförande Göran Jonasson. I samband med det danska örlogsbesöket i Uddevalla besöktes varvet av en grupp officerare och manskap ur eskadern. En grupp blivande fältflygare från F 20 utanför Uppsala besökte varvet i början av juni. En titt ombord på "Fagerfjell" ingick bl. a. i besöket. Besökarna har varit intresserade, frågvisa och mycket vetgiriga och ställt allehanda "knepiga" frågor. Den dråpligaste kommentaren kom nog från en ung dam på tio år, då hon fick syn på den stora kolossensom låg vid kajen. Med bävan i rösten utropade hon och pekade pä Fagerfjell.' "Tänk om man o o fick den på tårna". Vid årets firande av Svenska Flaggans Dag gästades Uddevalla av prins Bertil. I det digra programmet ingick bl, a. ett besök på varvet. Prinsen visades runt och fick en redogörelse för den nuvarande produktionen och den stora utbyggnaden,som minne av besöket vid överlämnade dir. Schreil ett skeppsur till prinsen.

4 Det norske Veritas Vid varvets olika avdelningar har vi ofta besök av personer som brukar kallas "Klassen". Att Klassen,som står för klassificeringssällskap,på något sätt inspekterar och kontrollerar varvets nybyggen, är nog de flesta medvetna orr.l; Men många undrar säkert vad den egentligen sysslar med. Vi har därför bett en representant för Det norske Veritas, ingenjör Tore Berg, närmare förklara för ossvad Klassen är och hur den arbetar. Belastnrng av en experiment-propeller.sådana experiment utföres i Det norske Veritas' provhall vid Huvudkontoreti Oslo. samarbetar varvet och Veritas intimt med de nya stora fartygen på Klassificeringssällskap - inte ett tdw. Man försöker gemensamt komma försäkringssällskap fram till de bästa lösningarna. Att detta Det norske Veritas bildades är L864 samarbete kommer igång redan på ett av Norske sjöassurancebolagför att få tidigt stadium betyder att varvet bättre en pålitlig klassificering och indelning kan utnyttja sina resurser på ett riktigt av fartyg i olika grupper. Det var sätt i utformningen och byggandet av opraktiskt att varje enskilt sjöförsäk- fartyget. ringsbolag hade egna byggregler och en Under de senast årtiondena ]nar f.aregen besiktningsavdelning. Tillkomsten tygen ökat mycket snabbt i storlek. Helt av Det norske Veritas underlättade ar- nya fartygstyper har också utvecklats. betet för försäkringsbolagen, som därdetta har medfört att alla, som har med fick bättre underlag för en riktig med konstruktion, byggnad och drift och rättvis försäkringsbedömning. Ett av fartyg att göra, ständigt har ställts klassificeringssällskap är alltså inte ett inför nya problem. Medan ett fartyg på försäkringsbolag,men klassificeringssäll tdw var en gigant så sent som i skapets arbete ligger till grund för förbörjan av 50-talet, är idag fartyg på en säkringsbolagetsvärderingar. halv miljon ett faktum och ännu större fartyg planeras. När man tänker på att Oberoende och internationell Det norske Veritas har alltid varit och det ombord finns representerat snart sagt alla de forrner av teknik som finns är en oberoende institution med allmännyttig inriktning. Den har inga aktie- på land, bara i en ännu mera utsatt miljö, då förstår man att det ställs stora ägare och utbetalar ingen utdelning. krav på dem som skall konstruera, bygöverskott av driften går till förbättring av organisationen och till forsknings- ga, godkänna och kontrollera fartygen. och utvecklingsarbete på det skeppstekniska fältet. Idag är 29 skepps- och Klassif icerin gsce rtifikatet När ett fartyg är färdigbyggt skall befraktförsäkringsbolag medlemmar av från Veritas rapporsiktningsmannen finska Det norske Veritas, däribland två tera till huvudkontoret i Oslo om fartyoch två svenska.en rad olika kommitget överensstämmer med de fastställda t6er utvecklar och fastställer Veritas' normerna. Om han finner fartyget göra inriktnine. Nämnas kan att varvets diutfärdar huvudkontoret ett certidetta, av den medlem är öbo Sven rektör fikat till redaren. Med bl. a. hjälp av Skandinaviska Tekniska Kommitt6en. detta certifikat bestämmer försäkrings"havets bilprovning" bolaget försäkringsvillkoren dels för fardet norske Veritas kan möjligen kal- tyget och dels för lasten. Certifikatet las "havets bilprovning". Men Veritas fungerar också som ett registreringsinär rner än endast en sakkunnig institutyg och bildar underlag för myndighetion, som kontrollerar fartygets stan- ternas seglingstillstånd. Kontrollen av dard, då det är leveransklart. Veritas fartyget fortsätter så länge det klassasi godkänner även ritningen fartyget skall Det norske Veritas. Tidsbestämda bebyggas efter, kontrollerar material, siktningar av skrov och maskineri föreövervakar själva byggandet samt tillser tas på alla klassificerade fartyg. att maskineri och all viktig utrustning är i fullgott skick. Byggregler Underlaget för Veritas' verksamhet Veritas' arbete på är de s. k. Reglerna. Dessa anger de Redan när ett fartyg planeras, komkrav för skrov, maskineri osv, som är mer Veritas in i bilden. För närvarande 4 nödvändiga för att fartygen skall få klassificeringscertifikaten. Regelboken är ett verk på över 600 sidor, som utges årligen på både norska och svenska. Reglerna bygger på den kunskap man har om hur ett fartyg skall byggas och skall uttrycka denna kunskap i klara och entydiga regler, så att dessa kan vara ett användbart och nödvändigt instrument i skickliga konstruktörers händer. Man kan säga att reglerna är en produkt av många års erfarenheter och forskning. Säkerhetsbesiktning klassificeringsarbete utför Utöver även Det norske Veritas besiktningar för norska och svenska myndigheter. Dessa besiktningar rör den säkerhetsmässiga utrustningen av fartyget, såsom räddningsutrustning, brandråkerhet, radio- och navigationsutrustning m. m. Veritas' verksamhet i Sverige Här i Uddevalla är det för tillfället fem besiktningsmän i Veritas' tjänst, och i hela Sverige totalt ca 40, dätav de flesta i Göteborg, där också huvudkontoret i Sverige ligger. De övriga besiktningsmännen är stationerade i Stockholm, Malmö, Oskarshamn, Luleå, Sandr-i-ken,Norrköping och Kristinehamn. betyder hög kvalitet Under de många år som Det norske Veritas har arbetat vid har man vant sig vid en hög standard i sår'äl konstruktion som i byggandet av fart,vgen, och Veritas' arbete här i Uddevalla består därför bl. a. i att kontrollera att denna standard bibehålls. Veritas skall många är framöver besiktiga f.artyg på, och besiktningsmännen hoppas att det goda samarbetet mellan Veritas och varvet kommer att fortsätta så att den höga kvaliteten på fartygen kan bibeao hållas.

5 Projekt 73 Forts. från sid I högste chef på Projektkontoret i Villa Solhagen. Till sin hjälp för planering, ledning, samordning och uppföljning av projektet har totalprojektledaren en samordningsgrupp. Denna är delad på två kompetensområden: Funktionell planering oc}' Byggprojekt. UV har för den funktionella planeringen anlitat Hifab, ett konsultföretag från Stockholm. Till den funktionella planeringen är även knutet personal från UV's basorganisation. För genomförandet av byggnadsprojekten har engagerats Kai Dierks Konsult AB (KD) från Stockholm och Göteborg. Funktionell planerings uppgift år bl. a. att utreda vad som krävs i fråga om ny- och tillbyggnader, mdskinell utrustning, personal m. m. för att i första hand kontrakterade fartyg skall kunna levereras enligt UV's planer. Funktionell planering skall även medverka vid köp och montering av utrustning samt vid planering av arbetskraftsutbildningen. Arbetet sker hela tiden i samarbete med referensgrupperna och den s. k. resursbanken. Referensgrupperna ger de anställda inom UV möjlighet att påverka utformningen av Projekt 73 och de skall ställa förslag, medverka till att lösa problemställningar samt utgöra remissorgan för utarbetade förslag. Inom resursbanken finns bl. a. UV's egna resurser,konsulter, utredare, besiktningspersonaloch leverantörer. För utarbetande av ritningar, beskrivningar och andra erforderliga handlingar för köp och utförande av byggnader, anläggningar, installationer o. d. har UV engagerat en rad konsulter. Byggprojekt upphandlar i samarbete med IJV's inköpsavdelning de entreprenader, som erfordras för utförande av de olika objekten. ldrotrshall!? En idrottshall planeras att byggas för de anställda vid. De första kontakterna har tagits med företrädare från Uddevalla Kommun och man har sänt en officiell skrivelse till Kommunen med en anhållan om lämplig placering av en fritidsanläggning vid det blivande fritidsområdet SandersDalar. Vid samtalen med Kommunens representanter och planerandet av anläggningen assisterasvarvet av arkitekt Håkan Lindsten. Minröining i Brofjorderr Sedan mitten av april är minröjningen i inloppet till Scanraffs råoljekaj i Brofjorden åter igång. De minor som man letar efter förankrades till havs under andra världskriget av engelsmän och tyskar i avsikt att åstadkornma kontroll av fartygstrafiken genorn Skagerack och Kattegatt. Förankringen har sedermera rostat sönder, och minorna har då genom havsströmmarna förts in mot svenska kusten. Sökningen utföres dels med simmande röjdykare, dels med elektronisk apparatur. På jämna och släta bottnar söker man med "sidtittande ekolod", sorn ger markeringar för alla upphöjningar som finns på botten. Dessa ekokontakter prickas sedermera ut, och dykare eller undervattens-tv-kamera sändes ner för att undersöka ekot. Runt öar och uppgrundningar kan apparaturen inte användas utan där får man lita till simmande röjdykare, som avspanar botten. Dykarna simmar i par längs stränderna på varierande djup ner till 40 meter eller till övergången mot slät botten dykare är engagerade i denna verksamhet. Dykarna är f d värnpliktiga röjdykare som utbildats vid dykarskolan i Skredsvik. Nu tjänstgör de frivilligt i tre veckors pass för att vidmakthålla sina kunskaper i dykning och skaffa erfarenheter av ny materiel. Fram till midsommar har årets sökning huvudsakligen varit en kontrollsökning i samma område som genomsöktes förra året. Detta är en ränna som är meter lång och sträcker sig meter på var sida om själva inseglingslinjen till råoljekajen. I denna ränna påträffades förra året två minor, men i år har inga nya minfynd gjorts. Inalles är cirka 25 man engagerade i företaget och de består av fast anställda och värnpliktiga ur flottan samt frivil- En avdelningur svenskamarinen,som svarar för minröjningi Brofjorden,använder områdesom uppläggningsskandiaverkens plats för materiel.vi har bett kommendörkapten Anders Billström,som är chef för ail berättaom hur minröjningen avdelningen, går till. ligt tjänstgörande civila dykare och personal ur sjöfartsverket. Efter ett uppehåll på två veckor runt midsommar sätter sökningen igång igen den 1 juli och pågår fram till slutet av september. Då skall nya områden vid sidan av den tidigare nämnda rännan senomsökasmed samma metodik. I slutet av september beräknas hela området (64 miljoner kvadratmeter) vara genomsökt - i god tid innan den o o första råoljelasten är aviserad. Pernco AB breddar sin verksamhet genom att dotterföretaget Standiaverken i Lysekil slutit ett samarbetsavtal med Al-Installation AB, Stenungsund, för tillverknings- och entreprenaduppdrag inom den expanderande kraft- och oljeindustrin. Parterna påbörjade sitt samarbete den 1 juni 1974, dä företaget PEMCO AB bildades för gemensamma ätagan' den inom Lysekilsregionen, norra Bohuslän och Norge. Samarbetet avser i första hand montage av rör och maskiner, tillverkning i samband med sådana uppdrag samt vidare svetskonstruktionsarbeten som kräver kvalificerad maskinbearbetning. Dessutom kommer samverkan att ske i fråga om industriunderhåll, där de båda i Pemco AB ingående företagen kompletterar varandra genom lång erfarenhet från mekanisk tillverkning, montage och reparationer av maskinutrustning inom den marina sektorn respektive kvalificerad svetsning och underhållsarbeten inom kraft- och oljeindustrin. Det nybildade företaget Pemco AB kommer genom sin anknytning till att kunna åtaga sig mycket resurskrävande arbetsuppdrag.

6 , "Den garttla goda Evert Taube kom en dag instörtande på Bäckabo för ett besök hos vännen Gustaf. Med utsträckta armar och fladdrande halsduk utropade han: "Jag kommer från ett brusand' hav." - Ja nog fläktade. det alltid kring de första åren i s historia. Tage Berglund hjälper oss på sitt karaktäristiska och medryckande sätt att minnas några personligheter och episoder från denna tid, som nu - trots att det bara är tiugofem år sedan redan tycks oss så fjärran. Inför den pågående utvecklingen på varvet kan det kanske roa några i den glesnande skaran av anställda från denna tid ( ) med en återblick. Ett tillbakaseende på en tid, av somliga bedömd som bättre - av andra som sämre. Men hur man än ser På den annorlunda. Vawsmiljön var denna tid nästan lantlig, öppnare och i dubbel bemärkelse vindomsusad. Bäckabo, den Magnussonska familjens tomtebolycka, som inköptes av Thord6n för att utgöra varyets kontor, pryddes på framsidan av gräsmattor och häck. Den första oansenliga firmaskylten fastsattespå en påle som slogs ner framför verandan. På baksidan av huset växte äppelträd och vinbärsbuskar och vid slutet av den trädgårdsgången låg rabattkantade hönshuset som skulle bli varvets första kopieringsrum. I takt med sommarens lutning mot höst blev hoppen allt högre hos alla dem på ritkontoret som sprang ut och in för att hämta kopior. Det gick nämligen åt ett äpple var gång en kopia skulle hämtas,'iäoch till slut oåtkomliga återstoä endast nägra frukter i trädtopparna. Bäckabo - en idyll Utanför Bäckabos stugknut porlade ännu Brattåsbäcken fri och obunden. Mellan kontoret och nuvarande plåtoch svetshallen drog riksväg 2 fram, ännu ej betitlad E 6, och mången förbidragande bonde tittade från sin häst-' skjuts storögt på vad som höll pä att hända. Bäckabos omgivande områden var gräsbevuxna. Den första oansenliga portvaktsstugan uppfördes mittemot nuvarande inspektörsbyggnaden och personalkontoret var en liten byssja belägen ungeffu pä maskinverkstadens plats där Sixten Hansson assisteradav 6.:: F tiden" nyss "gråmössad" Lennart Karlsson tog emot strömmen av arbetssökande. Första virkesfömådet lades upp i Brattåsladan, en rest från den Thorburnska eran; denna stora lada låg alldeles vid landsvägskanten.väglaget om höstarna födde den största efterfrågan på galoscher och bottiner i Uddevallas historia, ity att mången begravde sina fotknölar i modden och sörjan. Harry Andersson basade för virket. Den första "markan" Den tidens "marka' liknade mest en saloon ur en västern-film - en låg träbarack mittemot nuvarande sidobyggnaden. "Tjocke" Jönsson sorn förestod gick själv runt "borden" och sopade ner betalningen i sin väska. Karl-Erik Johansson på Sörviksförrådet som var med i kommitt6n för markan berättar: "Menyn var enkel och rak. Varannan dag ärtsoppa, varannar' dag köttsoppa." På det kommande Sörviksvarvets plats låg ännu den Ekstedtska gården orörd, och viken inbjöd till bad. Herrgårdsvillan beboddes av varvets första direktör, Erik Norberg, populärt kallad Nobben. Den sandsprutadebukten pålades för att utgöra en någorlunda säker grund för kommande byggnader. Jämfört med dagens nästan skrämmande tekniska vidunder var den tidens maskinpark blygsam. Framforslingen av pålar skedde t. o. m. med en häst. En av varvets första "grundare", en riktig jätte, drog med hjälp av en liten raggig nordsvensk fram de massiva stockarna till pålkranarna. Att se honom ensam lyfta tjockändan på pålen och vräka den ur kättingselen var magnifikt att skåda. Sven Öbo och Frank Ohlson tillhörde de beundrandes skara, där de från den första baracktillbyggnaden hade fri utsikt över vad som skulle bli grunden till bl. a. svetshallen. Jättens lumberjacka var rutig, färgstark och brokig, precis som det följe var som skulle komma att ta blivande kontor, verkstäder och varvsområden i besittning.!svandrare Den första vintern i varvets historia, +6-+7, blev svinkall. Byfjorden frös till och alle man prornenerade på isen till Badö, där förmansbaracker slagits upp i väntan på det första jobbet, Kristina Thordön som eldhärjad var på väg till Uddevalla över Atlanten. Bland isvandrarna märktes många av dem som skul- läggerut kölblockentill det Willy Sanftleben första nybygget,"ally Thord6n",den 7 juni 19t7. le bidraga till att ge varvet dess profil och den anda som skulle bli så betydelsefull. - Där drog Henning Westman fram som en tornado, numera en legend vorden för oss som kommer ihåg, följd av "hövdingen" Bertil Andreassonr "generalen" Gunnar Johansson, Abel Edvinsson, "Miinchhausen" "Rost-Olle", Gunnar von Zeipel, Rune Hansson och Algot Jönsson.På de kommande staplarna dominerade snart Willy Sanftleben med sin karaktäristiska skärmmössa och sitt specialfuktade snus och - sitt stora kunnande. Kalle Pettersson körde då varvets första lastbil lika suveränt som sedermera amerikanare och Merca. Ja, visst var det många fler sorn var med, men, tyvärr, jag kan inte namnge dem alla. Ja, vintern det året var så kall att en varvsjobbare året därpå gjorde avdrag på sin deklaration för inköp av brännvin. På skattemyndigheternas förfrågan vad meningen var, svarade han att det var så kallt att han var tvungen att ta sig en kaffehalv innan han gick till jobbet, och när han kom hem, frös han så att han var tvungen att ta tvä. Sommarbadare Om vintern varit kall så blev sommaren desto varmare kom med rekordvärme och lång blev sommaren från april till september.när man började jobba på kontoret 46 möttes man av en glad överraskning - förskottslön för 14 dar. Den utbetalades av varvets första kamrer, ÖIS-fantasten Lars von Zweigbergk. Nu under värsta sommarvärmen 47 fick de anställda en halvtimmes extra middagsrast. Det var välkommet. Det blev många dopp i Byfjorden vars vatten dä var mera rik på makrill än kvicksilver. Att det då fanns

7 '.:: F på en lista för inköp av ny brottarmatsätt igång. Mannen gick, kom till ett ta. Efter en start med 50: - dristade gäng som grävde, fick sig en spade och han sig upp till Thord6n, som då hade jobbade i 14 d,ar men fick ingen lön. sitt första provisoriska kontor i Bohus- Blev naturligt förb-d, gick upp till Norläningens hus, i förhoppning orn en tia. berg igen och frågade vad det var för jäkla företag som inte betalade sina arvad kostar mattan, frågade Thord6n kronor, svarade Fridell. Jaså, sa betare. Förklaringen kom när det gick Thord6n, köp den då och så betalar upp för bäda, att han jobbat för en enjag den. Knutte höll på att gå i däck. treprenadfirma hela tiden. Vad Thord6n direkt eller indirekt unde första årens kraftiga tillströmning der åren bisträckte idrotten speciellt av folk satte sina spår även på Bäckafotboll, rodd och brottning översteg förbos sanitära utrustning. Två toaletter visso miljonen. var upptagna mest dagen lång och en En jobbare (icke helt okänd) fyllde varm majdag reagerade den lilla septik50 år. Han tyckte väl det var lite ensligt tanken. Några mannar som jobbade med grävning i tankens närhet fick på födelsemorgonen, så fräck som han var, ringde han upp Thord6n och gav plötsligt se en smörgul urtidsorm på ett luft åt sitt missnöje över att inte "Gös- par meters höjd resa sig ur marken med tav" kommit upp till honom på en det lilla cementlocket dallrande på sitt kaffehalv. Men, sa han, när jag ändå huvud. En stank icke av denna världen har dig på nån så hänger det en väldigt small av och fick grävarna att hals över snygg grön sportkostym i det och det huvud slänga sina spadar och lägga beherrekiperingsfönstret." En timma se- nen på ryggen. nare hängde kostymen inte längre i En annan händelse värd att notera fönstret i fräga utan hemma hos födelvar när den från Junohus inköpta trägustaf B. Thord6n sedagsbarnet. hallen, avsedd att bli en första svetsthord6n hade kommit till Uddevalla Ofta gladde Tord6n en mycket gam- hall, skulle resas. Då ca 12 takstolar föregången av de vildaste rykten. Nå, mal dam på Skomakaregränd med sitt med ben pä ca 20 rneters höjd var reshan kom. Skräddarsydd från topp till ta, började en blåsig aprildag hela härtå, elegant med ständig hårslinga i pan- besök. Han sågs vid sådana tillfällen ligheten att svaja och plötsligt föll allt nan och en enorm utstrålning, Gustafs tassa ut mot söder med en tårtkartong med ett brak till marken. Alla flyende charm modell blyg skolpojke besegrade i ena näven och en liten present trvckt det mesta. Thord6n älskade det enkla under armen - sin barndäms uddeval- gubbar räddade sig undan, t. o. m. den lare gtömde han aldrig. man som satt i torrdasset, som var plaoch okomplicerade, hans enda högfärd cerat mitt i den tilltänkta hallen. HemKlondyke var den att han inte var högfärdig. lighuset blev kaffeved i samma stund Därför var det ogrundat när en fyllo Ja, varvet var dessa år ett Klondyke besökaren knäppte byxorna. raglade fram till hans bord på Gästis med ett intensivt liv och ett enormt tillflöde av folk. Alla som kunde jobba Denna tid var ännu fjärran från och utbrast: "Dö Gustaf, du ska inte fick en chans, så ock den man som tilllånga sammanträden och data. Det var vara så mallig för att dom säger att du fuägat direktör Norberg efter jobb. illa nog med alla littera-nummer. En har 40 miljoner för du har bara 30." Forts. bå sid. 1I Detta hände en kväll när Thord6n av Visst, sa Norberg, gå dit och dit, och en tillfällighet passerade genom Gästis uppgång och fick se några av sina gubbar från verkstan med en förman i spetsen sitta dukade vid en sup och en tallrik pytt i panna. Thorddn slog sig ner och beställde in champagne - det dracks genomgående- förmodligen enda gången det hänt i den krogens historia. Gubbarna var dåliga dan efter. En episod som belyser Gustafs förhållande till sina gubbar. Gamle Aron i porten störtar ut när han ser Thorddn och ingenjör Westman nalkas och utbrister: "Ingenjör Westman ska gå och uppsöka direktör Hagelin och Gustaf, du ska ringa rederiet." Thord6n fick enorm publicitet men behövde inte sträva därefter. Mycket gjorde han i det tysta. Minns hur Uddevallas guldmedaljör i brottning Knut Så här idylliskt såg Bäckabo ut i slutet av 3o-talet. Bilden är tagen från Solhagen. Ingen Fridell gick omkring och tiggde pengar kunde väl då ana att det skulle växa upp ett storvarv här. fisk i vår fjord vittnade den armada av småbåtar som låg i "sillehöla" och "drog" under sensommarkvällarna. I takt med att varyet växte upp, växterrckså en säregenanda fram bland alla som var rned. Göteborgsinslaget var påfallande stort och gav sitt bidrag till en umgängesform som var både rå och hjärtlig - att återge den i tryck är tyvärr omöjligt ätminstone i detta sammanhang. Vem som t. ex. var "Ankeskrutten" eller "Pepparota" visste Werner Berndtsson mycket väi. Knappast någon var eller tilläts vara ömskinnad. Det gavs och togs med friska tag och det gällde för många att hänga med i svängarna för den Thord6nska stjärnehimmelen födde stjärnskott och kometer mest varje dag. Men dess stjärnfall var också ibland lika tätt som en natt i september, ty många av den tidens unga lejon halkade på utslängda "bananskal" i sin jakt efter guld och ära.

8 ,:. rrvildng F ar1l på konferens Som vi kunde läsa i Varvet och Vi nr 7f 1973, köpte det numeriska systemet Viking av Varvsindustrins Datacentral (VDC) för ett par år sedan. Vikingsystemet har nu varit i bruk under ca ett år och i stort sett motsvarat de förväntningar vi haft. Så gott som alla stål- och mallritare är utbildade för att kunna använda systemet. Vikingsystemets resultat, listor och brännremsor, har även använts i produktionen och fungerat tillfredsställande. För att styra den framtida utvecklingen inom Vikingsystemet och för att de olika användarna skulle dra nyrta av varandras erfarenheter, bildades sommaren 1,973 en Vikinganvändarnas klubb. De olika användarna skulle träffas årligen för att diskutera sina problem och erfarenheter.första mötet avhölls i juni 1973 i Split, Jugoslavien, och har nu följts upp av 1974 års möte här i Uddevalla. Den 20, 21, och 22 maj träffades representanter för varven i Split och Pula i Jugoslavien, HDW i Tyskland, Eriksberg, UV och VDC på Bohusgården. FAGERFJELL I På datakonferensen deltog bl. a. fr. v. Ralph Green från Varvsindustrins datacentral, J, Krstnic, Split, Iugoslavien, W. Avolin, HDW, Kiel samt Edvard Ström,. Under mötet redogjorde de olika användarna för sina erfarenheter angående Viking. De intressantastepunkterna diskuterades sedan på måndag eftermiddag och tisdag förmiddag. På tisdag eftermiddag besöktes.de jugoslaviskadeltagarna blev mest imponerade av den renhet och ordning som rådde här, lagringen av lyftöron, brickor, pumpar och andra komponenter. Under onsdagen diskuteradesdatororienterade problem och till Vikingsystemet anslutande program. presenterade till exempel sitt rörsystem. Omdömet om mötet var gott, och deltagarna är överens om värdet av dessa sammanträffanden.man hoppas att nästa års möte på HDW i Kiel skall ge ett lika gott utbyte. oo Den 28 juni levererade nyb. nr 284, motortankfartyget "Fagerfjell" på tons dödvikt till A/S Olsen & Ugelstad, Oslo. Det är det första av nio fartyg av denna typ, som byggs vid..,,j,,:1

9 ' Pral<tiska,:?. F hiäl pcentraler Sedan ett par är tillbaka har använt sig av mobila hjälpcentraler. För närvarande är de utplacerade på sex olika ställen inom varvsområdet. Fyra av dessa hjälpcentraler är avsedda att placeras ombord pä f.artyg under utrustning. De andra tvä år fast placerade vid pirfästet UV respektive bädd IV:s nordöstra dnda. som Trots att hjälpcentralerna nämnts varit i bruk under några år tror vi, att somliga minnen behöver friskas upp med en redogörelse hur dessafungerar och vad som finns i dem. Fyra olika fack Hjälpcentralerna, som är gjorda av plåt, är mycket stabila. För att underlätta ombordflyttning finns speciella lyftstroppar fastsatta. Själva skåpet är indelat i fyra fack med var sin dörr. Tvä av facken är försedda med bårutrustning och ett med brandutrustning. Dessa tre fack är ständigt låsta. En nyckel finns dock upphängd i ett glasat skåp på varje dörr. Utöver dessanycklar har ett antal personer med skyddsfunktioner tilldelats var sin nyckel. Fjärde facket, som innehåller en telefonhytt, dr alltid öppet. Hjälpcentralerna är målade i orange färg för att vara lätt synliga. Dessutom är de fack som innehåller brand-resp. bårutrustning försedda med röd resp. grön lampa ovanför dörrarna. Vidare är hjälpcentralerna väl isolerade och har såväl värme som ljus. Tack vare värmeinstallationen kan den rikhaltiga utrustningen hållas varm (ca 15o) även Fack för bårar. Till vänsterjapanbårmed filt, till högersjöbåroch filt. Påvänsterdörr lyftwirar. under vintern, vilket har stor betydelse för bl a vattenbrandsläckarna. Även en så viktig detalj som varma filtar finns därför också alltid att tillgå. I utrymmet för brandredskap finns förutom brandsläckningsredskap och brytredskap även brandfiltar, hjälmar och explosionssäkrahandlampor. Passar även andraindustrier Hjälpcentralerna har visat sig fungera bra och rönt stort intresse i fackkretsar. I Kungl. Arbetarskyddsstyrelsensoch Yrkesinspektionens årsberättelse för år 1971 beskrivs Ijddevallavarvets hjälpcentraler ingående. Där kan man bl a läsa: "Man kan utan att överdriva påstå att hjälpcentraler av s modell fyller ett länge känt behov inte bara på de större varven, utan de skulle även med fördel kunna ingå i skyddsutrustningen vid t ex större anläggningsbyggen (typ raffinaderioo byggen etc.)." Nu är det semesterdagsigen. Länga lata dagar att njuta av antingen solen gassar eller ett ljumt sommarregn friskar upp i skog och mark. I sommarsverige behöver Du aldrig ha tråkigt. Det finns massor av roliga och intressanta saker att sysslamed, när Du tröttnar på att ligga i hängmattan. Och mycket av det bästa kostar ingenting. Tusentals tips om vad som händer i Sverige i sommar hittar Du i Svenska turisttrafikförbundets stora semesterbroschyr "Sverige är fantastiskt", som man får gratis i alla turist- och resebyråer. Var Du än tillbringar Din semester vill VoVi:s redaktion önska Dig en avstressandeoch skön semester. Nyanställda rö\vs..tle::: iriär''e-4.1i Lars Candler Leif Siller Den 10 augusti tillträder civilingenjör Lars Candler befattningen som chef för provningssektionen på konstruktionsavdelningen. Han är född 1942 och kommer närmast från Stal Laval i Finspång. Anwänd sklzddshjälrnen Telefonhytt och fack för brandredskap, vilket innehållervattensläckare,andningsapparat, hjälmar, brandfiltar m. m.! Civilingenjör Leif Siller, 32 år, tillträder den 5 augusti en nyinrättad befattning som inköpsanalytiker vid inköpsavdelningen. Leif Siller har tidigare varit anställd vid Norrbottens Järnverk i Luleå.

10 ' ffiffim[3etppem Schack Schacksektionenhöll i början av maj sin årsavslutning vid en sammankomst för medlemmar med damer i klubbhuset på Kärranäs. På programmet stod bl a prisutdelning efter avslutade KM-turneringar, uppskattade visningar av filmer tagna av Penti Tuomi och Lennart Hellsten, "knytkalas" och lotteri till förmån för sektionens verksamhet. Klubbmästare blev som väntat Hjalmar Lehtiö med 12,5 p, på silverplats kom Reijo Piironen och som god trea på samma poäng, 9,5 p, kom Anders Widengård. I grupp B segrade Kurt Wahlsberg, som jämte tvåan Lennart Abrahamsson kvalificerade sig till Agruppen. Turneringen har omfattat omkring 300 effektiva speltimmar, som inneburit en utomordentligt fin avkoppling från vardagens slit och tristess. Vid årsmötetutdeladesocksåuvik:s förtjänstnål till Hjalmar Lehtiö, Toivo Tuomi och Leif Äsbergf'örrderas gagnerika och oegennyttiga arbete inom sektionsstyrelsenunder många år. Fotboll Maskinverkstadens duktiga fotbollslag har tillsammans med sina fruar under några dagar gästat det tyska storvaryet Howaldtswerke i Kiel. Syftet med resan var en vänskapsmatch för elva-mannalagmot kollegernai HDW:s maskinverkstad. Efter en hård match fick tyvärr våra kämpar se sig slagna av.:. tyskarna, som vann med 4-1. Tröstmålet insparkades av Leif Sundberg. Trots förlusten var resan mycket lyckad. HDW tog väl hand om sina gäster med ett digert program, som bl a innefattade en gemytlig sammankomst i deras klubblokal och en rundtur med buss i Kiel. Nästa vår hoppas maskinverkstaden kunna stå som värdar vid en returmatch här i Uddevalla. Bordtennis I början av maj gästades av en grupp bordtennisspelare från Hollmings varv i Rauma, som ligger ca tio mil norr om Äbo. Inititivtagare till detta utbyte var en f d uddevallabo, Markuu Haikonen, som efter några år i Sverige nu återvänt till sin fädernesstadrauma. Hollming och möttes i en spännande turnering. Spelarna delades upp i två grupper, en med fyra spelare från varje lag - A-klassen och en med fem spelare från varje lag - B-klassen.I A-klassenstod hemmalaget som segrare med 14 matchsegrar mot Hollmings 2. I B-klassentog dock Hollming revansch och vann med Trots en viss språkförbistring uppskattade alla arrangemangetoch tyckte det var ett trivsamt och stimulerande sätt att få kontakt med grannlandet i öster. s bordtennissektion hoppas till hösten kunna göra ett svarsbesöki Rauma. Maskinverkstadens lagkapten lngvar Lundgren byter standar med sin tyske kollega, innan matchen skall börja. UVIK undersöker idrotts- och motionsintresset på varvet I detta nummer av tidningen medföljer som bilaga till de anställda vid varvet ett frågeformulär, som utarbetats Idrottsklubb av ljddevallavan'ets (UVIK). Man vill med hizilp av denna undersökning försöka kartlagga idrottsoch motionsintressetpå varvet. För att man skall få ut något av undersökningen krävs att så många som möjligt svarar. Dra alltså Ditt strå till stacken och fvll snarast i Ditt formulär, som Du sedanlägger i någon av id6lådorna eller sänder till personalkontoret före 15 augusti. iid)w ;i,tä,i ä )P ;rid.l :; -el :: dil =;1 :iiiiir.1 å!,f) : iitr,a.ä a.t 1rärid l:.l l l: ä,r g r0 Arets idrottsrnan Till årets idrottsman t973 vid har lonny Larsson utsetts. Han år en framståendebordtennisspelare,som skördat många fina lagrar. Bland de ffimsta placeringarna år t973 kan bl. a. nämnas:en första plats i Uddevallamäsbrskapens elitklass, varvsmästare i korpklassen och ett flertal framskjutnaplaceringari olika korptävlingar. På bilden ses Jonny Larsson med den stora vandringspokalen.bredvid honom står föregående års idrottsman,hugo Sundman,som får behålla en miniatyr av pokalen.

11 i. Golf E:, e,llgektion har bildats på varvet :ch andutits till UVIK. Alla som re:an elar golf hoppas man ansluter sig ;ll :ektionen. Men man vill också ha kontalt med alla dem som är intresserade av att börja spela golf. Nu till hösten har man för avsikt att inbjuda de övriga västsvenska varyen till ett varvsmästerskap. En del av medlemmarna har redan tidigare, innan sektionen bildades, representerat företaget i det årligen återkommande Statsföretagsmästerskapet och lyckats mycket väi. Kjell Avrin belade i årets tävling första platsen. Sektionsledningenhoppas också inom kort börja med interna klubbtävlingar. Alla intresseraderekommenderaskon. takta någon i styrelsen,som gärna informerar om spelet och vad som därtill hör. Styrelsenssammansättning: Kjell Avrin, ritk., ordf., Rolf Svensson,ritk., sekr., Sven Pettersson, rörverkstaden, Äke Jonasson,ritk. och ljnto Hietanen, ritk.,,,ffi t::a::::)tl i:.i:.1rc VoVi vill gratulerauv:s framståendeschackspelare, Erik Svensson, som vunnit en elittävling i korrespondensschack.turneringen höll på i hela lyra år, innan Erik Svensson stod som segrare. Han är för övrigt en av världens få stormästare i korrschack. Här ses han i karaktäristisktänkarpose. "Ga ml a goda t iden" Forts. från sid.7 förman hade låtit skotta snö från en båt ner på kajen och därifrån ner i sjön. Han lät det gå på samma nummer. Tillsagd om att det var fråga om tr-å olika nummer, svarade han: "De' är ju samma snö." En.r-injett föreställande en gamma.l lebeman l,vstet betraktande en ung vacker flicka och med texten "Gamla vrak bli intagna i nya dockor" föreslogs av någon som reklam för reparentav- delningen lri-ti"r, frua" sin glansperiod ungefär Dessa reparenter gav en speciell fläkt åt varvet. Kaptener, styrmän, maskinisterav den gamla skolan tillsammans med fartygsinspektörer av typ från igår hade ännu kvar lite doft av hav och tjära. Ture Andersson,Erling Sörensen,Thorsten Stålstedt och Algot Jönssonhärjade bland dessa steambåtar. Vid ett tillfälle låg inte mindre än åtta reparenter inne samtidigt. Varvets förste "kund" Varvets första "kund". Vem var det? Onassis!? O, långt ifrån. Nä, det var en gammal dam som med en brun väska hårt tryckt under armen stegade in och bad att få beställa en båt. Införd till Sven Öbo framförde hon sitt önskemåi. Hon hade av myndigheterna blivit nekad att bygga en sommarstuga vid sjökanten och önskadenu istället få beställa - en husbåt. öbo gluttade bakom gardinen efter den borttrippande damen och sa till Frank Ohlson: "Tror du hon hade pengarna med sig i väskan?" Det ställdeshöga krav på improvisation och snabba beslut. Värt att komma ihåg är ett möte mellan varvsledningen med Eric Norberg, Helge Hagelin (med på underläppen virtuost fastklistrad cigarett och ett "köss-mej" i ena mungipan) och Bror Eriksson som representanter och en kund. Det gällde några hjälpmotorer som beställaren inte var nöjd med. Norberg och Hagelin försökte övertyga om att allt var av bästa sort och för att ytterligare förstärka intrycket sa man: "Vi skall kalla upp firmans expert så får ni höra hans utlåtande." Firmans expert då var ingenjör Gunnar Kinnander. Han kom upp och ombads avge sitt omdöme om dessafrån England inköpta hjälpmotorer. Kinnander, som trodde att den närvarande herrn var en representant från firman som sålt motorerna, lät sitt kerubansikte klyvas i ett brett grin och utbrast: "En sån dj-a skit." Tablå! Under de påföljande minuterna hann man höra inte en, utan tusen knappnålar falla. Mållös blev för en gångs skull också Bror Eriksson som på sin vandring runt varvet påträffar en ung man sitta och slöa under arbetstid. - "Ya väntar du på", frågade Eriksson."På Jesus",blev svaret. Bror Eriksson gick tyst vidare begrundande livsgåtorna ovetande om att den unge mannen med Jesusmenat en föregångaretill alla hippies, en långhårig arbetskamrat som för sitt hårs skull bar detta namn. Med åren blev det allt kärvare ekonomiskt och det var många gånger efter mycken möda och stor vånda som ekonomerna Evert Hellersjö, John Dure och Bengt Nilsson kunde trolla fram de pengar som behövdes till avlöningarna. Få var de som visste detta, ännu färre de som visste hur det skulle gå i fortsättningen. Bengt Adam Ryding, som var ekonomisk direktör, uttryckte det på sitt salta sätt sålunda "Vi satt med skäggeti brevlådan." Nå, var det nu bara bullfest, bullfest hela dan dessa första år? Förvisso ej. Men för osssom ännu har dem levande i minnet formade de på ett sällsamtsätt arbetsglädje, möda och ett uppkäftigt kamratskap till ett stort äventyr. Ett äventyr som är pionjären förbehållet. Insändaren FRÄGA: Min fråga gäller propellerarrangemanget för de dwt tankers som varyet skall bygga. Går babords propeller i vänstervarv och styrbords i högervarv? Uppstår det några speciella problem med kavitation? "Snu.rren direkt - 881" SVAR: Propellrarna kommer att bli sk inåtslående-. Om man ser fartyget akterifrån så roterar babords propeller i högervarv (medsols) och styrbords propeller i vänstervarv (motsols). Anledningen till detta är att verkningsgraden blir upp till l0 /o högre än om propellrarna var utåtslående. Några speciella problem med kavitation behöver man inte räkna med, eftersom den skrovform som vi skall använda, twin-skeg,ger ett ganskajämnt vattentillflöde till propellrarna. Maskineffekten är ju dessutom uppdelad på två propöllrar, som roterar med lågt varvtal (80 varv/minut), varför propellerbelastningen blir måttlig. Inguar Ståhl Tack För all visad vänlighet och omtanke under min makes och vår faders, Einar Strandnäs, sjukdomstid och vid hans bortgång, vill vi framföra vårt varma tack till hans arbetskamratervid. Kerstin Strandnäs, M argareta, Lena tl

12 Vi gratulerar Pensionärer 60 år i!:t It r.r!9rl9.l q ts ::::. F tj.tl Arbetsberedare Sven Svensson 10.r Reparaiör HildingJohansson t.4.74 Målare Sven Klerman Förrådsarbetare Anders Jansson ,74 UDDEVALLAVARVET Förrådsarbetare Valter Hansson 22.6 Plattläggare Erik Gill o.t Ingenjör Gösta Eek 22.7 Snickare Allan Andreasson 30.7 Maskininsättare James Nilsson 16.8 Förman Evald Christoffersson 1B.B Snickare John Falk 20.8 Grovarbetare Ville Gustavsson 23.8 Förman Allan Leander 10.9 Plattläggare Mathevs Carl6n 12.9 Mejslare Henry Jägerbrand 21.9 Grovarbetare Erik Karlsson 28.9 SKANDIAVERKEN t+.8 Borrare Alvar Andersson 50 år Förrådsarbetare Gunnar Olsson Ackordsättare Hugo Bergman r Jt:::ti ru'j."! a- v.r! al Mallsnickare Nils Olsson H.6.74 Verkmästare Edgar Johansson Skandiaverken Målare Algot Pettersson Skandiaverken Fa, in il "d: 1 Plåtslagare Werner Brink ,f Snickare Arnold lohansson V4 Omkl.vakt Äke Kjerrström I L UDDEVALLAVARVET FörrådsarbetareAllan Johansson Gradare Bertil Olofsson Städare Vilhelm Alexandersson Målare Bengt Bengtsson Snickare Egon Johansson Reparatör Eggert Joelsson Traversförare Donald Ohlsson Elektriker Bertil Karlsson Snickare Sven Johansson SvetsareBengt Johansson Ingenjör Gösta Hennings Svetsare Sölve Lövqvist Ingenjör Arne Dunert Brännare Algot Nyman Slipare Arne Claesson Förrådsarbetare Arthur Nilsson Materialbevakare Tage Karlsson Svetsare Torbjörn Hall Ingenjör Nils Wall6n SkissareRune Cederlund Värderingsman Sune Srömberg Ritare Nils Söderquist Traversförare Albert Talp SKANDIAVERKEN Traversförare Ragnhild Zell Ingenjör Göte Sandberg Ingenjör Herbert Witt VARYET OCH 12.7 ro./ tb B t ,2 q YI Uddevallrvarvets personaltidning Stöttare Wilhelm Engelin Verktygsutlämnare Emil Dahlquist r Förrådsarbetare Karl Johansson Grovarbetare Valfrid Ost Ansvarigutgivare:JohanSchreil I redaktionen:nils-gustavolsson, Olle Schmidt. Redaktionskommittö: Sven Andersson, Ake Hammar, Gustav Henningsson,LarsÄke Olofsson, Ingvar Ingelshed (Skandiaverken) U-A BARNEVIK

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Intervju. -------------- Start --------------

Intervju. -------------- Start -------------- Intervju Intervju med: Rune Wretholm () Intervjuare: Karl-Erik Adolfsson () Datum: 2009-02-18 Rune Wretholm, f 1926, började på kraftverket 1940 som kontorsvakt och arbetade här fram till sin pensionering.

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper.

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. 1965.05.06 Bland övriga frågor, tog Reymond Skjulstad upp frågan om man inte genom eget arbete på vägen skulle kunna underhålla och förbättra den till en ringa kostnad.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 3 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 juni 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 3 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 juni 2010. Sammanträdesprotokoll nr 3 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 juni 2010. Beslutande: Lars Svensson, ordf. Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Spelmeny. Redbergsgården

Spelmeny. Redbergsgården Spelmeny Redbergsgården Välkommen till Idrottens Bingo! Vi erbjuder dig varierande och roliga spel i en trevlig och avkopplande miljö. I denna spelmeny har vi samlat allt du behöver veta om våra spel.

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Den 6 maj 2010 åkte vi fem optikerstudenter från Karolinska

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1 LUNDSKOLAN LUNDBLADET Nummer 1 INLEDNING VÄLKOMMEN Välkommen till det första numret av vår skoltidning. Tidningen kommer att starta som en någorlunda vanlig tidning men kommer efter hand bli något mer.

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 Zackarina bodde i ett hus vid havet med sin mamma och sin pappa. Utanför huset växte två björkar, och mellan dem hängde en hängmatta. Just i dag var hängmattan ett sjörövarskepp, och på det skeppet var

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr. 556488-2180, avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an!

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! MMK-NYTT 7 11 februari ÄNTLIGEN dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! AKTIVITETER PÅ MMK 7 11 FEB LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Mariokart 13.30 (Kenneth) Bakning

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 6 Årgång 6 maj 2014 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall Broby

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 31 Fredag 7 oktober 2011 NORRBOTTEN Rosa månad mot cancer Mycket i Luleå är färgat rosa nu i oktober. Till exempel ska basketlaget Northland spela i rosa tröjor. -Vi spelar i rosa

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

Medlemsmöte 2009-09-27. Fibernät Gårdsby-Tofta-Yasjön

Medlemsmöte 2009-09-27. Fibernät Gårdsby-Tofta-Yasjön Medlemsmöte 2009-09-27 Fibernät Gårdsby-Tofta-Yasjön Agenda Välkomna Styrelsen och arbetsgruppen. Webben www.gardsby.se Karta och aktuell prognos för anslutningskostnad (insats) "4 projektsteg" (Poul)

Läs mer