Cancerfonden Årsredovisning 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cancerfonden Årsredovisning 2000"

Transkript

1 Cancerfonden Årsredovisning 2000

2 Årsredovisning 2000 Innehåll Forskarstödet ökar till 285 miljoner Jag är imponerad av engagemanget 2 Stark inledning på nya seklet 4 Ekonomi och förvaltning 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Redovisningsprinciper & Noter 12 Revisionsberättelse 18 Organisationen 20 Forskning och utveckling 24 Anslagsmottagare för forskningsprojekt 39 Anslagsmottagare för vårdutvecklingsprojekt 61 Information och prevention 67 Internationellt samarbete 72 Insamling och marknadsföring 75 Testamentariska förordnanden 78 Värdepapper 81 Kortfristiga placeringar 81 Svenska aktier och aktiefonder 82 Utländska aktier och aktiefonder 86 Obligationer, räntebärande papper 91 C ancerfondens forskningsnämnd beslutade hösten 2000 om ett rekordstort stöd till svensk cancerforskning under jubileumsåret miljoner kronor delas ut till mer än 400 forskningsprojekt. Forskningsnämndens ordförande, professor Kenneth Nilsson, påpekar att det inför jubileumsåret är extra glädjande att Cancerfonden förmår öka stödet till landets cancerforskare. Det visar att den långsiktiga strategin med en trygg och stabil finansiering har varit riktig. Produktion: Ohlsson Stridbeck AB Repro: Proffs Repro, Västerås Tryck: Tryckcentra, Västerås,

3 Ordföranden lämnar över Jag är imponerad över engagemanget Det är dags att lämna över Cancerfondens ordförandeklubba. Till vem vet jag inte i skrivande stund.valberedningen kommer säkert att presentera en bra lösning. Själv kommer jag att lämna med saknad. Men bättre så än att känna lättnad. I så fall har man suttit för länge. Ideella organisationers livskraft ligger i ledarskapets ständiga förnyelse. Mot den bakgrunden är det ganska märkligt att ideella rörelser i vårt land ofta har obegränsade mandatperioder för sitt styrelsefolk. Det gäller t ex idrottsrörelsen. Visst finns det mandatperioder på varierande antal år, men befattningshavarna kan väljas om hur många gånger som helst. Så var det också i Cancerfonden, men i början av min ordförandeperiod beslöt vi i styrelsen att föreslå en stadgeändring som garanterade fortlöpande förnyelse. Efter långa diskussioner blev det så att ingen styrelseledamot, inklusive ordföranden, kan sitta mer än tre mandatperioder om tre år. Och nu har mina nio år gått fyller Cancerfonden 50 år. Här ses Cancerfondens ordförande Arne Ljungqvist där allting började 1951, i festvåningen på Grand Hôtel i Stockholm. DET HAR VARIT NIO SPÄNNANDE, stimulerande och personligt berikande år. Tack alla som medverkat till detta styrelsekamrater, huvudmannarepresentanter, förtroendevalda i olika grupper och kommittéer samt anställda på fonden. Jag är tacksam över det starka stöd jag känt från alla håll, något som var särskilt betydelsefullt när vi hade en del problem att bemästra under mina första ordförandeår. En enig styrelse fattade de rätta besluten och fonden gick stärkt ur problemen. Egentligen är Cancerfonden en osannolik framgångssaga, allt sedan starten för 50 år sedan. Det har varit roligt att ha fått leda fonden under en fortsatt framgångsperiod. I årsredovisningen för mitt första ordförandeår, 1992, uppgavs de insamlade medlen till 189 miljoner kronor och de utdelade medlen för forskning och utveckling till drygt 200 miljoner. I den årsredovisning som nu föreligger har både insamlings- och utdelningsbeloppen stigit till drygt 289 miljoner. Vi har alltså under de senaste åtta åren kunnat öka stödet till svensk cancerforskning med cirka 45 procent, detta i en tid då universitetens egna resurser beskurits allt mer! DEN HOTBILD VI SER TYDLIGAST JUST NU är att nedskärningarna på universitetsnivå skall spilla över på Cancerfonden. En utveckling i den riktningen har faktiskt redan inletts i och med riksdagsbeslutet i höstas att kraftigt öka universitetens kostnadspåslag för externfi- 2

4 Drottning Silvia beskyddar 50-årsjubileet nansierad forskning. Detta innebär att upp emot en tredjedel av det forskningsstöd vi delar ut tas om hand av universiteten och kan komma att användas till annat än cancerforskning. Eftersom vi inte lyckades få stopp på propositionen, som var underlaget för riksdagens beslut, har styrelsen börjat arbeta parallellt med olika tänkbara motåtgärder, ett arbete som den nya styrelsen har att fullfölja. MEN DEN VIKTIGASTE FRAMTIDA UPPGIFTEN för styrelsen är ändå att arbeta för att vidmakthålla och ytterligare stärka allmänhetens förtroende för Cancerfonden som en organisation vars enda intressen är att arbeta för att förebygga cancer och att förbättra situationen för dem som likväl drabbas. Liksom hittills sker detta bäst genom att stödja kvalitetsstark forskning samt sprida korrekt och lättillgänglig information. Själv är jag optimistisk inför Cancerfondens framtid. Det finns en betydande inneboende kraft i fonden. Det har jag själv kunnat bevittna. Jag kom så att säga utifrån till ordförandestolen och hämtades alltså inte ur den gamla styrelsekretsen. Så småningom blev jag allt mer imponerad och glad över det engagemang för fondens sak, som jag fann såväl i styrelsen som bland fondens anställda. Detta engagemang är den bästa garantin för en lyckosam framtid för fonden. Arne Ljungqvist Professor Ordförande i Cancerfondens styrelse Att Cancerfonden klarar den tuffa uppgiften att finansiera 75 procent av alla svenska forskningsprojekt om cancer beror på den breda förankringen hos svenska folket. Cancer berör oss alla vilken position vi än har. Som ett led i detta engagemang tackade drottning Silvia under 2000 ja till att stå som officiell beskyddare för Cancerfondens 50- årsjubileum. Drottningen visar sitt stöd för svensk cancerforskning genom att bl a delta i den internationella forskningskonferensen i augusti

5 Verksamheten en sammanfattning Stark inledning på det nya seklet Cancerfondens verksamhet är väl etablerad och fortsätter att utvecklas i en mycket positiv riktning inom alla de områden där fonden valt att göra sina insatser. Gjorda opinionsmätningar visar att Cancerfonden fortsätter att vara den organisation inom cancerområdet som allmänheten känner störst förtroende för. Fondens breda förankring och förtroende hos allmänheten är av avgörande betydelse för de betydande insatser fonden gör såväl inom cancerforskningen som inom övriga stadgeangivna områden, t ex inom prevention och utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder. Cancerfonden finansierar 75 procent av alla forskningsprojekt i Sverige. Utvecklingen har lett till att Cancerfonden därmed är den i särklass största finansiären av svensk cancerforskning och att statens andel av denna ytterligare minskat. Cancerfonden finansierar 75 procent av alla cancerforskningsprojekt i landet, skriver generalsekreterare Marianne af Malmborg. ÅRETS INSAMLINGSRESULTAT på 289 miljoner kronor är det högsta som uppnåtts sedan Cancerfonden bildades. En mycket stor donation av aktier har medverkat till det goda resultatet men samtliga insamlingsaktiviteter liksom även testamentsintäkterna har överstigit gjorda prognoser för året. Detta har i sin tur resulterat i att fonden anslagit 289 miljoner kronor till forskning och utveckling, vilket även det är den högsta summan hittills. Cancerfondens initiativ till förbättringar av behandlings- och rehabiliteringsmetoder har givit stort genomslag såväl i vården som i media och utgör ett viktigt verksamhetsområde som ytterligare bör stärkas. Cancerfonden uppfattas ofta som en neutral källa som är lätt att nå och där såväl allmänhet som professionella kan finna stöd för egen del eller för sin verksamhet. Utöver rollen som ledande forskningsfinansiär för svensk cancerforskning är insatserna inom preventionsområdet, framförallt tobaksrökning och solvanor, av stor betydelse. Livsstilsfrågor kring kost och cancer samt motionens betydelse för att motverka cancersjukdomar har också aktualiserats, även om sambanden är otydliga och svåra att beskriva. DE FINANSIELLA INTÄKTERNA har varit betydligt lägre än tidigare år på grund av det allmänna börsläget. Totalavkastningen på förvaltat kapital blev 2,1 procent. Återbäringen från Carlson Cancerfonden, f d allemansfonden, gav dock under året 8,4 miljoner kronor. Totalt har 34,6 miljoner kronor erhållits från fonden t o m Samarbetet med SEB i SEB Cancerfonden är under uppbyggnad och någon avkastning av denna fond beräknas inte ske förrän under I likhet med Carlson Cancerfonden skall 4

6 Svenska folket har bidragit med mer än 3 miljarder denna fond inte placera tillgångar i företag som har betydande intressen i tobaksindustrin. Resultatet från Rikslotteriet och Bravad har varit fortsatt gott och uppgick till 10,5 mot 6,3 miljoner kronor På grund av de betydande kostnader som telefonlotteriet Ringo förde med sig och som inte kompenserades av intäkterna beslutade styrelsen att upphöra med detta lotteri från och med den 4 juni Den gjorda investeringen på 35 miljoner kronor avskrivs mot en särskild reservering för långsiktiga projekt. ANSLAGEN TILL CANCERFORSKNINGEN utgör en finansieringsgrad på cirka 75 procent av alla cancerforskningsprojekt i landet. Kostnaderna för svensk cancerforskning ökar år från år vilket också ställer större krav på Cancerfonden om man vill behålla finansieringsgraden. Riksdagen beslutade i december att alla externa forskningsfinansiärer skall betala full kostnadstäckning för de projekt de stöder. Detta har lett till att styrelsen ser över på vilket sätt forskningsanslagen skall hanteras i fortsättningen så att givarnas medel på bästa sätt går till avsett ändamål. Cancerforskning utgör ett spännande och intressant forskningsområde och behovet av anslag och tillgången på goda ansökningar överstiger fortfarande tillgängliga medel. Det känns därför synnerligen uppmuntrande att allmänhetens stöd till fonden fortsätter att öka. UTÖVER ANSLAG TILL FORSKNINGEN stöder Cancerfonden ett antal vårdutvecklingsprojekt och delar ut stipendier till personal verksam inom cancervården. Den sammanlagda summan för detta stöd uppgår för närvarande till cirka 9 miljoner kronor. Ett uppmärksammat projekt inom vårdutvecklingsområdet är det s k ELSA-projektet som nu är inne på sitt tredje år. Cancerfonden presenterar här ett helt nytt studiematerial med syfte att befrämja ett rehabiliterande synsätt i cancervården redan från diagnostillfället. Materialet har presenterats vid utvecklingsdagar i fem olika sjukvårdsregioner samt i Rädda Livet och marknadsförts på flera olika sätt. Utvärdering av projektet pågår under två år och görs av Lunds universitet. Marianne af Malmborg Generalsekreterare Sedan 1951 har svenska folket bidragit med mer än tre miljarder kronor till cancerforskningen. Cancerfondens kapital på 2,5 miljarder kronor ger en god avkastning som räcker både till att finansiera den löpande verksamheten och till att dela ut forskningsanslag. Cancerfondens ekonomichef Göte Långberg konstaterar att det är viktigt att ha detta kapital som buffert. Sedan starten har fonden fått in miljoner kronor och faktiskt delat ut något mer miljoner till forskarna. 5

7 ekonomi och förvaltning Förvaltningsberättelse Huvudmän/medlemmar Cancerfonden har 39 huvudmannaorganisationer (se förteckning på sid 20). Fonden har också enskilda medlemmar. Antalet registrerade medlemmar 2000 uppgick till Medlemmarna erhåller som tidigare Cancerfondens tidning Rädda Livet. Ordinarie huvudmannamöte hölls den 13 juni 2000 på Landsorganisationens kursgård Runö. Resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning. På valberedningens förslag omvaldes Lars Bern, Eva Cavallin-Ståhl och Elisebeht Markström och nyvaldes Leif Håkansson som ordinarie ledamöter i styrelsen. Carina Nilsson, Bo Persson, Pia Friberg och Ulrik Ringborg omvaldes som suppleanter. Lars Bern valdes till vice ordförande efter Lage Andréasson, vars mandatperiod utgått. Auktoriserade revisorn Birgitta Axnér och ekonomichefen Nils Lampa omvaldes till revisorer. Auktoriserade revisorn Erik Brusewitz omvaldes och Lena Agneby Boström valdes till ny revisorssuppleant efter chefekonom Ann Hallqvist. Till valberedning omvaldes Rolf Lindh, Louise Ungerth, Bo Nordenskjöld och Eric Jannerfelt. Elisabeth Fleetwood nyvaldes till valberedningen. Vid ett extra huvudmannamöte fastställdes årsavgifterna för 2000 till oförändrade 150 kronor för huvudmedlem samt till 75 kronor för familjemedlem, pensionär och ungdom. Avgiften för företag och organisationer fastställdes till oförändrade kronor. Huvudmännens årsavgift är även i fortsättningen 500 kronor. Styrelsen och arbetsutskottet Styrelsen har haft sex sammanträden och arbetsutskottet fem sammanträden under Kansliet Under året har sammanslagning skett mellan forskningsavdelningen och delar av avdelningen för vårdutveckling och patientstöd i syfte att få en bättre helhetssyn på forskningsoch utvecklingsfrågorna inom vårdområdet. Cancerfondens informationstjänst har tillförts informationsavdelningen och bytt namn till Cancerfondens informations- och stödlinje. Antalet befattningar uppgick vid årets slut till 35 (34) varav 31 (32) heltidsanställda. Tillfällig arbetskraft och konsulter som utnyttjades för att kapa arbetstoppar eller för att ge utrymme för framtida, nya lösningar representerade sammantaget cirka 4 årsarbetstider. 6

8 Ekonomi Allmänt Resultat- och balansräkningarna har anpassats till årsredovisningslagen (1995:1559; ÅRL) fr o m verksamhetsåret Lagen gäller för samtliga ideella föreningar från En branschspecifik standard har utarbetats av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) att likaledes tillämpas fr o m Smärre ändringar kan behöva göras framöver för att erhålla en bättre jämförelse med andra liknande organisationer. Den nu föreliggande uppställningen kommer dock att i sin huvudform användas framöver för Cancerfonden. Intäkter Cancerfondens verksamhetsintäkter uppgick 2000 till 303 Mkr (263 Mkr, 1999). Ökningen beror på att såväl gåvor och lotterier som testamenten ökat kraftigt under året. Testamentsförordnandena uppgick till 136 Mkr (121 Mkr), en ökning med 13 procent. Gåvorna uppgick till 143 Mkr (105 Mkr), en ökning med 35 procent. Särskilt bör noteras att Cancerfonden under året erhållit en enskild gåva på 28 Mkr, den största enskilda gåvan någonsin. Nettointäkterna från lotterier uppgick till 11 Mkr (6 Mkr). Detta motsvarar en ökning med 68 procent. Medlemsavgifter jämte övriga intäkter uppgick till 14 Mkr mot 12 Mkr föregående år. Häri ingår också avkastning från fonder och stiftelser med 7 Mkr (7 Mkr). Kostnader Verksamhetskostnaderna uppgick totalt till 394 Mkr (387 Mkr). Huvuddelen, eller 289 Mkr (281 Mkr) avsåg anslag till forskning och utveckling. Detta motsvarar 74 procent av de totala kostnaderna. Till information och prevention avsattes 48 Mkr (54 Mkr). Därmed åtgick för ändamålet totalt 337 Mkr (335 Mkr) d v s 86 procent (87) av de totala kostnaderna. Insamlingskostnaderna uppgick till 32 Mkr (29 Mkr). Det motsvarar 11 procent (12) av insamlat belopp. Administrationskostnaderna uppgick till 26 Mkr (22 Mkr) eller 6,5 procent (6,8) av de totala kostnaderna. Arvsmassan kablades ut över hela världen Ijuni 2000 kablades nyheten om kartläggningen av den mänskliga arvsmassan ut över världen. USA:s president Bill Clinton kallade det för vår tids största vetenskapliga nyhet. Flera reportage i Forskning NU tog upp hur denna upptäckt kan komma att påverka den framtida cancerforskningen. Resultat från finansiella investeringar De finansiella intäkterna, vilka avser såväl räntor som utdelningar och realiserade vinster på avyttrade värdepapper, blev 297 Mkr (380 Mkr) sedan kostnader för förvaltningen 4 Mkr (4 Mkr) avdragits. Disposition av reservering Nedskrivning av lotterifordran på lotteriet Ringo med 35 Mkr har skett mot reserveringen Övriga långsiktiga projekt. 7

9 ekonomi Årets resultat Av föregående års resultat (255 Mkr) har hälften (127 Mkr) överförts till Ändamålsbestämda medel. Överskottet 2000 uppgår till 206 Mkr. Balansräkningsposter Huvuddelen av minnesfonderna har i enlighet med nya stiftelselagen registrerats som stiftelser. Minnesfonder, vars tillgångar inte uppgår till tio basbelopp, kvarstår dock i sin ursprungsform. 134 Mkr har på grund härav avförts från Cancerfondens balansräkning. Samtliga reserveringar avseende Forskning och Utveckling har sammanförts till en ny reservering benämnd Ändamålsbestämda medel. Vidare har värderegleringskontot avvecklats och överförts till posten Balanserat kapital. Eget kapital innehåller fr o m 2000 posterna Ändamålsbestämda medel och Balanserat kapital. Cancerfonden har under året förvärvat fastigheten Österbotten 6 i Stockholms kommun för 68 Mkr. Finansnämnden Finansnämnden har under året haft fem sammanträden. Cancerfondens tillgångar har inom vissa fastställda ramar diskretionärt förvaltats av fyra förvaltare. Ramarna har bl a föreskrivit hur mycket som får placeras i utländska värdepapper. Värdepappersportföljens bokförda värde uppgick vid 2000 års utgång till Mkr (1 905 Mkr). Marknadsvärdet var Mkr (2 496 Mkr). De likvida medlen uppgick till 153 Mkr (152 Mkr). Tillgångsfördelningen var per följande: 25,8 procent i svenska aktier, 26,3 procent i utländska aktier samt 47,9 procent i räntebärande värdepapper och likviditet. Likviditetsförvaltningen har skötts av fondens kansli. Totalavkastningen på förvaltat kapital 2000 uppgick till 2,1 %. Totalavkastningen i procent under de elva föregående åren var: 1999: 23,4 1998:15,7 1997: 16,8 1996: 21,2 1995: 14,8 1994: 1,8 1993: 35,8 1992: 13,5 1991: 15,2 1990: 5,7 1989: 22,6 Genomsnittet för de senaste tolv åren uppgår till 14,1 procent. 8

10 resultaträkning Resultaträkning TKR Verksamhetsintäkter Insamlade medel Not Medlemsavgifter och övriga intäkter Not Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Not 3 Anslag till Forskning och Utveckling Not Information/Prevention Not Insamlingskostnader Administrationskostnader Not Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från finansiella anläggningstillgångar Not Summa resultat från finansiella investeringar ÅRETS RESULTAT Ludmila tackar för allt stöd hon fått C anceropererade idrottsstjärnan Ludmila Engquist engagerade sig på nytt för Cancerfonden genom att medverka i annonser och direktreklam. På helsidesannonser i dagspressen under september 2000 berättade hon på ett personligt och engagerat sätt om sin sjukdom och behandling och det stöd hon under denna svåra tid fått av både sin familj och många, många okända svenskar. De insamlingskampanjer som Ludmila medverkade i inbringade totalt omkring tre miljoner kronor. 9

11 balansräkning Balansräkning TILLGÅNGAR (TKR) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvara Not Materiella anläggningstillgångar Byggnad Not Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Aktier och aktiefonder Not Obligationer och andra räntebärande värdepapper Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER (TKR) Björkstén på offensiven mot prostatacancer Eget kapital Not 17 Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Beviljade icke utbetalade FoU-anslag Not Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Den första boken på svenska om prostatacancer har kommit ut. Den heter Tur i otur. På offensiven mot prostatacancer och är skriven av Ingmar Björkstén, tidigare kulturchef på Svenska Dagbladet. Det var när författaren själv insjuknade, och inte hittade någon lämplig bok, som han beslöt att skriva en själv. Denna pionjärgärning har kunnat förverkligas delvis tack vare Cancerfonden som bidragit med kontakter och faktauppgifter. 11

13 redovisningsprinciper, noter Redovisningsprinciper, noter REDOVISNINGSPRINCIPER Resultat- och balansräkningarna har anpassats till årsredovisningslagen års resultat- och balansräkning har justerats för att uppnå jämförbarhet. Årsredovisningen har upprättats med vägledning av FRII s mall för årsredovisningar. Ändamålskostnader för Cancerfonden är framförallt anslag till forskning och utveckling inom cancerområdet. Ett annat viktigt område är information och prevention om cancer. Insamlingskostnader är de kostnader som är direkt hänförliga till insamlingsaktiviteter. Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Programvaror kommer fr o m i år att avskrivas direkt. Imateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde och skrivs av över den bedömda ekonomiska livslängden. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnad 50 år Maskiner och inventarier: data, hårdvara 3 år, programvara 0-4 år, inventarier 5 år. NOT 1 Insamlade medel (Tkr) Testamentsförordnanden Gåvor Riksmarschen Lotterier Summa NOT 2 Medlemsavgifter och övriga intäkter (Tkr) Medlemsavgifter Avkastning från fonder och stiftelser Försäljning och övriga intäkter Fastighetsintäkter Fastighetskostnader inkl reservering ombyggnadskostnader Summa medlemsavgifter och övriga intäkter

14 NOT 3 Anställda och personalkostnader (Tkr) Löner och andra ersättningar Styrelse och generalsekreterare Övriga anställda Cancerfondens informations- och stödlinje nerringd Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (1 920) (1 401) Summa Av pensionskostnaderna avser 146 (165) organisationens styrelse och generalsekreterare. Generalsekreteraren har rätt att påkalla pension från 60 års ålder. Medelantalet anställda Kvinnor Män 7 7 Summa Av allokerade företagsanknutna medel från SPP har totalt erhållits under året dels i form av kontant utbetalning, dels genom använding för betalning av premier. Resterande belopp om har ej nuvärdeberäknats då de beräknas kunna nyttjas under det kommande året. NOT 4 Anslag till Forskning och Utveckling (Tkr) Forskningsanslag Nordisk Forskningspool Vårdutvecklingsprojekt Stipendier till vårdpersonal Patientstödsprojekt Öriga forskningsprojekt 398 Arvoden till nämnder och kommittéer Summa Den kväll när tv sände dokumentärfilmen Med kroppen som motståndare om Ludmila Engquist blev Cancerfondens informations- och stödlinje nerringd. Programmet avslutades med en hänvisning till stödlinjen och det var det uppenbarligen många som uppmärksammade. Trots att extrapersonal hade kallats in stod ständigt flera samtal på kö. Ett utmärkt sätt att tala om att vi finns, tyckte personalen på informations- och stödlinjen. 13

15 noter NOT 5 Information/Prevention (Tkr) Information/Prevention Riksmarschen Internationellt samarbete Summa NOT 6 Administrationskostnader (Tkr) Forskningsadministration Ekonomi/Personal/IT Gemensamma kostnader Summa NOT 7 Resultat från finansiella anläggningstillgångar (Tkr) Ränteintäkter Utdelningar Övriga ränteintäkter och likande resultatposter Realisationsresultat vid avyttring av värdepapper Förvaltningskostnader Summa NOT 8 Programvara (Tkr) Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början Nyanskaffningar under året Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade nedskrivningar vid årets början Årets nedskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Summa

16 NOT 9 Byggnad (Tkr) Tomträtten Österbotten 6, Stockholm Anskaffningsvärde Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa Taxeringsvärden, byggnad Taxeringsvärden, tomträtt NOT 10 Maskiner och inventarier (Tkr) Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början Nyanskaffningar under året Utrangeringar under året Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar Ackulmulerade avskrivningar vid årets slut Summa NOT 11 Långfristiga värdepappersinnehav (Tkr) Aktier och aktiefonder Svenska marknadsnoterade aktier Övriga svenska aktier Utländska marknadsnoterade aktier Obligationer och andra räntebärande värdepapper Svenska räntebärande papper Summa Marknadsvärde För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 6, sidorna Dundersuccé på webben för Sola sakta-kampanjen Sommaren 2000 var solfattig, men för Cancerfondens Sola sakta-kampanj blev det succé med rekordmånga besökare på webben och ett stort antal tidningsartiklar och inslag i radio och tv. Kampanjen var inriktad på barn och ungdomar och hade programledarna Gry Forssell och Ulrika Eriksson som affischnamn. Iklädda Cancerfondens Sola sakta-tröjor ställde de upp och berättade om sitt engagemang i åtskilliga intervjuer. 15

17 noter NOT 12 Övriga fordringar (Tkr) Fordran telefonlotteri Fordran SPP Övriga fordringar Summa NOT 13 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter (Tkr) Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa NOT 14 Korfristiga placeringar (Tkr) Svenska räntebärande papper Summa Marknadsvärde För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 6, sidorna NOT 15 Beviljade icke utbetalade FoU anslag (Tkr) Forskningsanslag Nordisk Forskningspool Vårdutvecklingsprojekt Stipendier till vårdpersonal Summa

18 NOT 16 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter (Tkr) Personalrelaterade kostnader Förutbetalda medlemsavgifter Övriga poster Summa NOT 17 Eget kapital (Tkr) Ändamålsbestämda Balanserat Årets Totalt medel kapital resultat Utgående balans enligt balansräkningen föregående år Justeringar till följd av ändrade redovisningsprinciper Omföring av reserveringar från forskningsanslag Omföring av reserveringar från särskilda forskningsmedel Omföring av reserveringar från övriga långsiktiga projekt Omföringar av reserveringar från garanti långsiktig forskning Omföring av reserveringar från medel för av forskningsnämnden garanterat bidrag för senare budgetår Omföring från rehabilitering Omföring från värderegleringskonto Avsatt till/disponerat ur värderegleringskonto Justerad ingående balans Föregående års resultat Ianspråktagande Ringo Ianspråktagande/avsättning övrigt Årets resultat Utgående balans Äta frukt och grönt nytt på skolschemat Den årliga temaveckan Europa mot cancer hade som syfte att öka konsumtionen av frukt och grönt i EU-länderna. I kampanjen Frukt och grönt varje gång du äter samarbetade Cancerfonden med bland andra Ica, där de skolklasser som deltog i kampanjen kunde hämta lådor med frukt. Mer än lågstadieklasser beställde det material som ingick i kampanjen och som bland annat innehöll tips om hur man får barn att äta mer frukt och grönt och därmed skaffar sig bättre matvanor för livet. 17

19 revisionsberättelse Vi, som företräder Cancerfonden, riktar ett varmt tack till alla som bidrar till vår verksamhet. Vi gör vårt yttersta för att använda Cancerfondens resurser i enlighet med de syften som gäller för verksamheten så att vi även i fortsättningen skall kunna påräkna ett starkt stöd från svenska folket för vårt arbete. Stockholm den 27 mars 2001 Arne Ljungqvist Ordförande Dag Andersson Lars Bern Carin Blom vice ordförande Eva Cavallin-Ståhl Ethel Forsberg Harald Frostling Inge Hesselius Leif Håkansson Lisbeth Kohls Elisebeht Markström För forskningsnämnden För finansnämnden Kenneth Nilsson Marianne af Malmborg Thomas Halvorsen Ordförande Generalsekreterare Ordförande Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 april 2001 Birgitta Axnér Auktoriserad revisor Nils Lampa Ekonomichef 18

20 Revisionsberättelse Fotbollsfesten som drog in kronor Till huvudmannamötet i Cancerfonden Riksföreningen mot Cancer Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Cancerfonden för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige och i enlighet med Stiftelsen för insamlingskontrolls anvisningar. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 20 april 2001 Birgitta Axnér Auktoriserad revisor Nils Lampa Ekonomichef Sedan den före detta elitdomaren Orvar Cervall från Dalsland fick cancer har han på olika sätt bidragit till att dra in pengar till cancerforskningen. Förra sommaren ordnade han en stor fotbollsfest i Tösse där man lyckades samla in kronor. Dragplåstret var en fotbollsmatch mellan Tösse IF och IFK Göteborgs oldboys. Orvar Cervall tyckte att det var en rolig fest. För honom var det också viktigt att visa att det går att fungera och vara kreativ även när man går på behandling för sin cancer. 19

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets

Läs mer

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Org. nr. 556745-7444 Innehållsförteckning GoodCause i korthet 4 GodFond 2010 i korthet 5 Välgörenhet 6 GodFond spara med hjärta och hjärna! 12 Ett stort tack

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Innehåll 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Generalsekreteraren har ordet Var tionde

Läs mer

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 Verksamheten 2009 årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för omställning trender Inför tiotalet generationsväxling ger nya jobb inom staten. SiDAN 4 katty tog makten över

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling

Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2006 Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling Verksamhetsberättelse Vd har ordet... 4 Samverkan för företagsnytta... 6 Mötesplatser som stimulerar tillväxt...

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Bostadsrätterna i korthet

Bostadsrätterna i korthet Bostadsrätterna i korthet Intresse- och serviceorganisation som bildades 1921. Demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation som ägs av medlemmarna. Finns i hela landet och vi representerar totalt 250 000

Läs mer

Årsredovisning 2006. Topplån för företag

Årsredovisning 2006. Topplån för företag Årsredovisning 2006 Topplån för företag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Thomas Prytz, vd Jonsson & Paulsson, Östersund 2. Per Ludvig Normark, teknisk chef Nordnav AB, Luleå 3. Anna Thunstedt, grundare av

Läs mer

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider Årsredovisning 2008 Innehåll Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider 2 Reste till Kina för att ta reda på mer 4 Viktigt med spetskompetens 6 En vänlig röst 6 Ett nytt sätt att arbeta 7 Tillgänglighet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Årsredo visning 2010 GodEl i Sverige AB

Årsredo visning 2010 GodEl i Sverige AB Årsredo visning 2010 GodEl i Sverige AB FOTO: BILD HÖGST UPP HAND IN HAND BILD I MITTEN, STORY AB / SOS BARNBYAR LÄNGST NER, PERNILLA NORSTRÖM / RÄDDA BARNEN Org. nr. 556672-9926 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

Pressens Pensionskassa

Pressens Pensionskassa Pressens Pensionskassa Årsredovisning 1999 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A Innehåll Presentation av Pressens Pensionskassa 4 VD har ordet 6 Hur gick det 1999? 7 En dag på Göteborgs-Posten 8 Försäkringsrörelsen

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer