Cancerfonden Årsredovisning 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cancerfonden Årsredovisning 2000"

Transkript

1 Cancerfonden Årsredovisning 2000

2 Årsredovisning 2000 Innehåll Forskarstödet ökar till 285 miljoner Jag är imponerad av engagemanget 2 Stark inledning på nya seklet 4 Ekonomi och förvaltning 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Redovisningsprinciper & Noter 12 Revisionsberättelse 18 Organisationen 20 Forskning och utveckling 24 Anslagsmottagare för forskningsprojekt 39 Anslagsmottagare för vårdutvecklingsprojekt 61 Information och prevention 67 Internationellt samarbete 72 Insamling och marknadsföring 75 Testamentariska förordnanden 78 Värdepapper 81 Kortfristiga placeringar 81 Svenska aktier och aktiefonder 82 Utländska aktier och aktiefonder 86 Obligationer, räntebärande papper 91 C ancerfondens forskningsnämnd beslutade hösten 2000 om ett rekordstort stöd till svensk cancerforskning under jubileumsåret miljoner kronor delas ut till mer än 400 forskningsprojekt. Forskningsnämndens ordförande, professor Kenneth Nilsson, påpekar att det inför jubileumsåret är extra glädjande att Cancerfonden förmår öka stödet till landets cancerforskare. Det visar att den långsiktiga strategin med en trygg och stabil finansiering har varit riktig. Produktion: Ohlsson Stridbeck AB Repro: Proffs Repro, Västerås Tryck: Tryckcentra, Västerås,

3 Ordföranden lämnar över Jag är imponerad över engagemanget Det är dags att lämna över Cancerfondens ordförandeklubba. Till vem vet jag inte i skrivande stund.valberedningen kommer säkert att presentera en bra lösning. Själv kommer jag att lämna med saknad. Men bättre så än att känna lättnad. I så fall har man suttit för länge. Ideella organisationers livskraft ligger i ledarskapets ständiga förnyelse. Mot den bakgrunden är det ganska märkligt att ideella rörelser i vårt land ofta har obegränsade mandatperioder för sitt styrelsefolk. Det gäller t ex idrottsrörelsen. Visst finns det mandatperioder på varierande antal år, men befattningshavarna kan väljas om hur många gånger som helst. Så var det också i Cancerfonden, men i början av min ordförandeperiod beslöt vi i styrelsen att föreslå en stadgeändring som garanterade fortlöpande förnyelse. Efter långa diskussioner blev det så att ingen styrelseledamot, inklusive ordföranden, kan sitta mer än tre mandatperioder om tre år. Och nu har mina nio år gått fyller Cancerfonden 50 år. Här ses Cancerfondens ordförande Arne Ljungqvist där allting började 1951, i festvåningen på Grand Hôtel i Stockholm. DET HAR VARIT NIO SPÄNNANDE, stimulerande och personligt berikande år. Tack alla som medverkat till detta styrelsekamrater, huvudmannarepresentanter, förtroendevalda i olika grupper och kommittéer samt anställda på fonden. Jag är tacksam över det starka stöd jag känt från alla håll, något som var särskilt betydelsefullt när vi hade en del problem att bemästra under mina första ordförandeår. En enig styrelse fattade de rätta besluten och fonden gick stärkt ur problemen. Egentligen är Cancerfonden en osannolik framgångssaga, allt sedan starten för 50 år sedan. Det har varit roligt att ha fått leda fonden under en fortsatt framgångsperiod. I årsredovisningen för mitt första ordförandeår, 1992, uppgavs de insamlade medlen till 189 miljoner kronor och de utdelade medlen för forskning och utveckling till drygt 200 miljoner. I den årsredovisning som nu föreligger har både insamlings- och utdelningsbeloppen stigit till drygt 289 miljoner. Vi har alltså under de senaste åtta åren kunnat öka stödet till svensk cancerforskning med cirka 45 procent, detta i en tid då universitetens egna resurser beskurits allt mer! DEN HOTBILD VI SER TYDLIGAST JUST NU är att nedskärningarna på universitetsnivå skall spilla över på Cancerfonden. En utveckling i den riktningen har faktiskt redan inletts i och med riksdagsbeslutet i höstas att kraftigt öka universitetens kostnadspåslag för externfi- 2

4 Drottning Silvia beskyddar 50-årsjubileet nansierad forskning. Detta innebär att upp emot en tredjedel av det forskningsstöd vi delar ut tas om hand av universiteten och kan komma att användas till annat än cancerforskning. Eftersom vi inte lyckades få stopp på propositionen, som var underlaget för riksdagens beslut, har styrelsen börjat arbeta parallellt med olika tänkbara motåtgärder, ett arbete som den nya styrelsen har att fullfölja. MEN DEN VIKTIGASTE FRAMTIDA UPPGIFTEN för styrelsen är ändå att arbeta för att vidmakthålla och ytterligare stärka allmänhetens förtroende för Cancerfonden som en organisation vars enda intressen är att arbeta för att förebygga cancer och att förbättra situationen för dem som likväl drabbas. Liksom hittills sker detta bäst genom att stödja kvalitetsstark forskning samt sprida korrekt och lättillgänglig information. Själv är jag optimistisk inför Cancerfondens framtid. Det finns en betydande inneboende kraft i fonden. Det har jag själv kunnat bevittna. Jag kom så att säga utifrån till ordförandestolen och hämtades alltså inte ur den gamla styrelsekretsen. Så småningom blev jag allt mer imponerad och glad över det engagemang för fondens sak, som jag fann såväl i styrelsen som bland fondens anställda. Detta engagemang är den bästa garantin för en lyckosam framtid för fonden. Arne Ljungqvist Professor Ordförande i Cancerfondens styrelse Att Cancerfonden klarar den tuffa uppgiften att finansiera 75 procent av alla svenska forskningsprojekt om cancer beror på den breda förankringen hos svenska folket. Cancer berör oss alla vilken position vi än har. Som ett led i detta engagemang tackade drottning Silvia under 2000 ja till att stå som officiell beskyddare för Cancerfondens 50- årsjubileum. Drottningen visar sitt stöd för svensk cancerforskning genom att bl a delta i den internationella forskningskonferensen i augusti

5 Verksamheten en sammanfattning Stark inledning på det nya seklet Cancerfondens verksamhet är väl etablerad och fortsätter att utvecklas i en mycket positiv riktning inom alla de områden där fonden valt att göra sina insatser. Gjorda opinionsmätningar visar att Cancerfonden fortsätter att vara den organisation inom cancerområdet som allmänheten känner störst förtroende för. Fondens breda förankring och förtroende hos allmänheten är av avgörande betydelse för de betydande insatser fonden gör såväl inom cancerforskningen som inom övriga stadgeangivna områden, t ex inom prevention och utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder. Cancerfonden finansierar 75 procent av alla forskningsprojekt i Sverige. Utvecklingen har lett till att Cancerfonden därmed är den i särklass största finansiären av svensk cancerforskning och att statens andel av denna ytterligare minskat. Cancerfonden finansierar 75 procent av alla cancerforskningsprojekt i landet, skriver generalsekreterare Marianne af Malmborg. ÅRETS INSAMLINGSRESULTAT på 289 miljoner kronor är det högsta som uppnåtts sedan Cancerfonden bildades. En mycket stor donation av aktier har medverkat till det goda resultatet men samtliga insamlingsaktiviteter liksom även testamentsintäkterna har överstigit gjorda prognoser för året. Detta har i sin tur resulterat i att fonden anslagit 289 miljoner kronor till forskning och utveckling, vilket även det är den högsta summan hittills. Cancerfondens initiativ till förbättringar av behandlings- och rehabiliteringsmetoder har givit stort genomslag såväl i vården som i media och utgör ett viktigt verksamhetsområde som ytterligare bör stärkas. Cancerfonden uppfattas ofta som en neutral källa som är lätt att nå och där såväl allmänhet som professionella kan finna stöd för egen del eller för sin verksamhet. Utöver rollen som ledande forskningsfinansiär för svensk cancerforskning är insatserna inom preventionsområdet, framförallt tobaksrökning och solvanor, av stor betydelse. Livsstilsfrågor kring kost och cancer samt motionens betydelse för att motverka cancersjukdomar har också aktualiserats, även om sambanden är otydliga och svåra att beskriva. DE FINANSIELLA INTÄKTERNA har varit betydligt lägre än tidigare år på grund av det allmänna börsläget. Totalavkastningen på förvaltat kapital blev 2,1 procent. Återbäringen från Carlson Cancerfonden, f d allemansfonden, gav dock under året 8,4 miljoner kronor. Totalt har 34,6 miljoner kronor erhållits från fonden t o m Samarbetet med SEB i SEB Cancerfonden är under uppbyggnad och någon avkastning av denna fond beräknas inte ske förrän under I likhet med Carlson Cancerfonden skall 4

6 Svenska folket har bidragit med mer än 3 miljarder denna fond inte placera tillgångar i företag som har betydande intressen i tobaksindustrin. Resultatet från Rikslotteriet och Bravad har varit fortsatt gott och uppgick till 10,5 mot 6,3 miljoner kronor På grund av de betydande kostnader som telefonlotteriet Ringo förde med sig och som inte kompenserades av intäkterna beslutade styrelsen att upphöra med detta lotteri från och med den 4 juni Den gjorda investeringen på 35 miljoner kronor avskrivs mot en särskild reservering för långsiktiga projekt. ANSLAGEN TILL CANCERFORSKNINGEN utgör en finansieringsgrad på cirka 75 procent av alla cancerforskningsprojekt i landet. Kostnaderna för svensk cancerforskning ökar år från år vilket också ställer större krav på Cancerfonden om man vill behålla finansieringsgraden. Riksdagen beslutade i december att alla externa forskningsfinansiärer skall betala full kostnadstäckning för de projekt de stöder. Detta har lett till att styrelsen ser över på vilket sätt forskningsanslagen skall hanteras i fortsättningen så att givarnas medel på bästa sätt går till avsett ändamål. Cancerforskning utgör ett spännande och intressant forskningsområde och behovet av anslag och tillgången på goda ansökningar överstiger fortfarande tillgängliga medel. Det känns därför synnerligen uppmuntrande att allmänhetens stöd till fonden fortsätter att öka. UTÖVER ANSLAG TILL FORSKNINGEN stöder Cancerfonden ett antal vårdutvecklingsprojekt och delar ut stipendier till personal verksam inom cancervården. Den sammanlagda summan för detta stöd uppgår för närvarande till cirka 9 miljoner kronor. Ett uppmärksammat projekt inom vårdutvecklingsområdet är det s k ELSA-projektet som nu är inne på sitt tredje år. Cancerfonden presenterar här ett helt nytt studiematerial med syfte att befrämja ett rehabiliterande synsätt i cancervården redan från diagnostillfället. Materialet har presenterats vid utvecklingsdagar i fem olika sjukvårdsregioner samt i Rädda Livet och marknadsförts på flera olika sätt. Utvärdering av projektet pågår under två år och görs av Lunds universitet. Marianne af Malmborg Generalsekreterare Sedan 1951 har svenska folket bidragit med mer än tre miljarder kronor till cancerforskningen. Cancerfondens kapital på 2,5 miljarder kronor ger en god avkastning som räcker både till att finansiera den löpande verksamheten och till att dela ut forskningsanslag. Cancerfondens ekonomichef Göte Långberg konstaterar att det är viktigt att ha detta kapital som buffert. Sedan starten har fonden fått in miljoner kronor och faktiskt delat ut något mer miljoner till forskarna. 5

7 ekonomi och förvaltning Förvaltningsberättelse Huvudmän/medlemmar Cancerfonden har 39 huvudmannaorganisationer (se förteckning på sid 20). Fonden har också enskilda medlemmar. Antalet registrerade medlemmar 2000 uppgick till Medlemmarna erhåller som tidigare Cancerfondens tidning Rädda Livet. Ordinarie huvudmannamöte hölls den 13 juni 2000 på Landsorganisationens kursgård Runö. Resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning. På valberedningens förslag omvaldes Lars Bern, Eva Cavallin-Ståhl och Elisebeht Markström och nyvaldes Leif Håkansson som ordinarie ledamöter i styrelsen. Carina Nilsson, Bo Persson, Pia Friberg och Ulrik Ringborg omvaldes som suppleanter. Lars Bern valdes till vice ordförande efter Lage Andréasson, vars mandatperiod utgått. Auktoriserade revisorn Birgitta Axnér och ekonomichefen Nils Lampa omvaldes till revisorer. Auktoriserade revisorn Erik Brusewitz omvaldes och Lena Agneby Boström valdes till ny revisorssuppleant efter chefekonom Ann Hallqvist. Till valberedning omvaldes Rolf Lindh, Louise Ungerth, Bo Nordenskjöld och Eric Jannerfelt. Elisabeth Fleetwood nyvaldes till valberedningen. Vid ett extra huvudmannamöte fastställdes årsavgifterna för 2000 till oförändrade 150 kronor för huvudmedlem samt till 75 kronor för familjemedlem, pensionär och ungdom. Avgiften för företag och organisationer fastställdes till oförändrade kronor. Huvudmännens årsavgift är även i fortsättningen 500 kronor. Styrelsen och arbetsutskottet Styrelsen har haft sex sammanträden och arbetsutskottet fem sammanträden under Kansliet Under året har sammanslagning skett mellan forskningsavdelningen och delar av avdelningen för vårdutveckling och patientstöd i syfte att få en bättre helhetssyn på forskningsoch utvecklingsfrågorna inom vårdområdet. Cancerfondens informationstjänst har tillförts informationsavdelningen och bytt namn till Cancerfondens informations- och stödlinje. Antalet befattningar uppgick vid årets slut till 35 (34) varav 31 (32) heltidsanställda. Tillfällig arbetskraft och konsulter som utnyttjades för att kapa arbetstoppar eller för att ge utrymme för framtida, nya lösningar representerade sammantaget cirka 4 årsarbetstider. 6

8 Ekonomi Allmänt Resultat- och balansräkningarna har anpassats till årsredovisningslagen (1995:1559; ÅRL) fr o m verksamhetsåret Lagen gäller för samtliga ideella föreningar från En branschspecifik standard har utarbetats av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) att likaledes tillämpas fr o m Smärre ändringar kan behöva göras framöver för att erhålla en bättre jämförelse med andra liknande organisationer. Den nu föreliggande uppställningen kommer dock att i sin huvudform användas framöver för Cancerfonden. Intäkter Cancerfondens verksamhetsintäkter uppgick 2000 till 303 Mkr (263 Mkr, 1999). Ökningen beror på att såväl gåvor och lotterier som testamenten ökat kraftigt under året. Testamentsförordnandena uppgick till 136 Mkr (121 Mkr), en ökning med 13 procent. Gåvorna uppgick till 143 Mkr (105 Mkr), en ökning med 35 procent. Särskilt bör noteras att Cancerfonden under året erhållit en enskild gåva på 28 Mkr, den största enskilda gåvan någonsin. Nettointäkterna från lotterier uppgick till 11 Mkr (6 Mkr). Detta motsvarar en ökning med 68 procent. Medlemsavgifter jämte övriga intäkter uppgick till 14 Mkr mot 12 Mkr föregående år. Häri ingår också avkastning från fonder och stiftelser med 7 Mkr (7 Mkr). Kostnader Verksamhetskostnaderna uppgick totalt till 394 Mkr (387 Mkr). Huvuddelen, eller 289 Mkr (281 Mkr) avsåg anslag till forskning och utveckling. Detta motsvarar 74 procent av de totala kostnaderna. Till information och prevention avsattes 48 Mkr (54 Mkr). Därmed åtgick för ändamålet totalt 337 Mkr (335 Mkr) d v s 86 procent (87) av de totala kostnaderna. Insamlingskostnaderna uppgick till 32 Mkr (29 Mkr). Det motsvarar 11 procent (12) av insamlat belopp. Administrationskostnaderna uppgick till 26 Mkr (22 Mkr) eller 6,5 procent (6,8) av de totala kostnaderna. Arvsmassan kablades ut över hela världen Ijuni 2000 kablades nyheten om kartläggningen av den mänskliga arvsmassan ut över världen. USA:s president Bill Clinton kallade det för vår tids största vetenskapliga nyhet. Flera reportage i Forskning NU tog upp hur denna upptäckt kan komma att påverka den framtida cancerforskningen. Resultat från finansiella investeringar De finansiella intäkterna, vilka avser såväl räntor som utdelningar och realiserade vinster på avyttrade värdepapper, blev 297 Mkr (380 Mkr) sedan kostnader för förvaltningen 4 Mkr (4 Mkr) avdragits. Disposition av reservering Nedskrivning av lotterifordran på lotteriet Ringo med 35 Mkr har skett mot reserveringen Övriga långsiktiga projekt. 7

9 ekonomi Årets resultat Av föregående års resultat (255 Mkr) har hälften (127 Mkr) överförts till Ändamålsbestämda medel. Överskottet 2000 uppgår till 206 Mkr. Balansräkningsposter Huvuddelen av minnesfonderna har i enlighet med nya stiftelselagen registrerats som stiftelser. Minnesfonder, vars tillgångar inte uppgår till tio basbelopp, kvarstår dock i sin ursprungsform. 134 Mkr har på grund härav avförts från Cancerfondens balansräkning. Samtliga reserveringar avseende Forskning och Utveckling har sammanförts till en ny reservering benämnd Ändamålsbestämda medel. Vidare har värderegleringskontot avvecklats och överförts till posten Balanserat kapital. Eget kapital innehåller fr o m 2000 posterna Ändamålsbestämda medel och Balanserat kapital. Cancerfonden har under året förvärvat fastigheten Österbotten 6 i Stockholms kommun för 68 Mkr. Finansnämnden Finansnämnden har under året haft fem sammanträden. Cancerfondens tillgångar har inom vissa fastställda ramar diskretionärt förvaltats av fyra förvaltare. Ramarna har bl a föreskrivit hur mycket som får placeras i utländska värdepapper. Värdepappersportföljens bokförda värde uppgick vid 2000 års utgång till Mkr (1 905 Mkr). Marknadsvärdet var Mkr (2 496 Mkr). De likvida medlen uppgick till 153 Mkr (152 Mkr). Tillgångsfördelningen var per följande: 25,8 procent i svenska aktier, 26,3 procent i utländska aktier samt 47,9 procent i räntebärande värdepapper och likviditet. Likviditetsförvaltningen har skötts av fondens kansli. Totalavkastningen på förvaltat kapital 2000 uppgick till 2,1 %. Totalavkastningen i procent under de elva föregående åren var: 1999: 23,4 1998:15,7 1997: 16,8 1996: 21,2 1995: 14,8 1994: 1,8 1993: 35,8 1992: 13,5 1991: 15,2 1990: 5,7 1989: 22,6 Genomsnittet för de senaste tolv åren uppgår till 14,1 procent. 8

10 resultaträkning Resultaträkning TKR Verksamhetsintäkter Insamlade medel Not Medlemsavgifter och övriga intäkter Not Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Not 3 Anslag till Forskning och Utveckling Not Information/Prevention Not Insamlingskostnader Administrationskostnader Not Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från finansiella anläggningstillgångar Not Summa resultat från finansiella investeringar ÅRETS RESULTAT Ludmila tackar för allt stöd hon fått C anceropererade idrottsstjärnan Ludmila Engquist engagerade sig på nytt för Cancerfonden genom att medverka i annonser och direktreklam. På helsidesannonser i dagspressen under september 2000 berättade hon på ett personligt och engagerat sätt om sin sjukdom och behandling och det stöd hon under denna svåra tid fått av både sin familj och många, många okända svenskar. De insamlingskampanjer som Ludmila medverkade i inbringade totalt omkring tre miljoner kronor. 9

11 balansräkning Balansräkning TILLGÅNGAR (TKR) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvara Not Materiella anläggningstillgångar Byggnad Not Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Aktier och aktiefonder Not Obligationer och andra räntebärande värdepapper Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER (TKR) Björkstén på offensiven mot prostatacancer Eget kapital Not 17 Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Beviljade icke utbetalade FoU-anslag Not Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Den första boken på svenska om prostatacancer har kommit ut. Den heter Tur i otur. På offensiven mot prostatacancer och är skriven av Ingmar Björkstén, tidigare kulturchef på Svenska Dagbladet. Det var när författaren själv insjuknade, och inte hittade någon lämplig bok, som han beslöt att skriva en själv. Denna pionjärgärning har kunnat förverkligas delvis tack vare Cancerfonden som bidragit med kontakter och faktauppgifter. 11

13 redovisningsprinciper, noter Redovisningsprinciper, noter REDOVISNINGSPRINCIPER Resultat- och balansräkningarna har anpassats till årsredovisningslagen års resultat- och balansräkning har justerats för att uppnå jämförbarhet. Årsredovisningen har upprättats med vägledning av FRII s mall för årsredovisningar. Ändamålskostnader för Cancerfonden är framförallt anslag till forskning och utveckling inom cancerområdet. Ett annat viktigt område är information och prevention om cancer. Insamlingskostnader är de kostnader som är direkt hänförliga till insamlingsaktiviteter. Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Programvaror kommer fr o m i år att avskrivas direkt. Imateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde och skrivs av över den bedömda ekonomiska livslängden. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnad 50 år Maskiner och inventarier: data, hårdvara 3 år, programvara 0-4 år, inventarier 5 år. NOT 1 Insamlade medel (Tkr) Testamentsförordnanden Gåvor Riksmarschen Lotterier Summa NOT 2 Medlemsavgifter och övriga intäkter (Tkr) Medlemsavgifter Avkastning från fonder och stiftelser Försäljning och övriga intäkter Fastighetsintäkter Fastighetskostnader inkl reservering ombyggnadskostnader Summa medlemsavgifter och övriga intäkter

14 NOT 3 Anställda och personalkostnader (Tkr) Löner och andra ersättningar Styrelse och generalsekreterare Övriga anställda Cancerfondens informations- och stödlinje nerringd Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (1 920) (1 401) Summa Av pensionskostnaderna avser 146 (165) organisationens styrelse och generalsekreterare. Generalsekreteraren har rätt att påkalla pension från 60 års ålder. Medelantalet anställda Kvinnor Män 7 7 Summa Av allokerade företagsanknutna medel från SPP har totalt erhållits under året dels i form av kontant utbetalning, dels genom använding för betalning av premier. Resterande belopp om har ej nuvärdeberäknats då de beräknas kunna nyttjas under det kommande året. NOT 4 Anslag till Forskning och Utveckling (Tkr) Forskningsanslag Nordisk Forskningspool Vårdutvecklingsprojekt Stipendier till vårdpersonal Patientstödsprojekt Öriga forskningsprojekt 398 Arvoden till nämnder och kommittéer Summa Den kväll när tv sände dokumentärfilmen Med kroppen som motståndare om Ludmila Engquist blev Cancerfondens informations- och stödlinje nerringd. Programmet avslutades med en hänvisning till stödlinjen och det var det uppenbarligen många som uppmärksammade. Trots att extrapersonal hade kallats in stod ständigt flera samtal på kö. Ett utmärkt sätt att tala om att vi finns, tyckte personalen på informations- och stödlinjen. 13

15 noter NOT 5 Information/Prevention (Tkr) Information/Prevention Riksmarschen Internationellt samarbete Summa NOT 6 Administrationskostnader (Tkr) Forskningsadministration Ekonomi/Personal/IT Gemensamma kostnader Summa NOT 7 Resultat från finansiella anläggningstillgångar (Tkr) Ränteintäkter Utdelningar Övriga ränteintäkter och likande resultatposter Realisationsresultat vid avyttring av värdepapper Förvaltningskostnader Summa NOT 8 Programvara (Tkr) Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början Nyanskaffningar under året Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade nedskrivningar vid årets början Årets nedskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Summa

16 NOT 9 Byggnad (Tkr) Tomträtten Österbotten 6, Stockholm Anskaffningsvärde Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa Taxeringsvärden, byggnad Taxeringsvärden, tomträtt NOT 10 Maskiner och inventarier (Tkr) Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början Nyanskaffningar under året Utrangeringar under året Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar Ackulmulerade avskrivningar vid årets slut Summa NOT 11 Långfristiga värdepappersinnehav (Tkr) Aktier och aktiefonder Svenska marknadsnoterade aktier Övriga svenska aktier Utländska marknadsnoterade aktier Obligationer och andra räntebärande värdepapper Svenska räntebärande papper Summa Marknadsvärde För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 6, sidorna Dundersuccé på webben för Sola sakta-kampanjen Sommaren 2000 var solfattig, men för Cancerfondens Sola sakta-kampanj blev det succé med rekordmånga besökare på webben och ett stort antal tidningsartiklar och inslag i radio och tv. Kampanjen var inriktad på barn och ungdomar och hade programledarna Gry Forssell och Ulrika Eriksson som affischnamn. Iklädda Cancerfondens Sola sakta-tröjor ställde de upp och berättade om sitt engagemang i åtskilliga intervjuer. 15

17 noter NOT 12 Övriga fordringar (Tkr) Fordran telefonlotteri Fordran SPP Övriga fordringar Summa NOT 13 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter (Tkr) Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa NOT 14 Korfristiga placeringar (Tkr) Svenska räntebärande papper Summa Marknadsvärde För specifikation av värdepappersinnehav se bilaga 6, sidorna NOT 15 Beviljade icke utbetalade FoU anslag (Tkr) Forskningsanslag Nordisk Forskningspool Vårdutvecklingsprojekt Stipendier till vårdpersonal Summa

18 NOT 16 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter (Tkr) Personalrelaterade kostnader Förutbetalda medlemsavgifter Övriga poster Summa NOT 17 Eget kapital (Tkr) Ändamålsbestämda Balanserat Årets Totalt medel kapital resultat Utgående balans enligt balansräkningen föregående år Justeringar till följd av ändrade redovisningsprinciper Omföring av reserveringar från forskningsanslag Omföring av reserveringar från särskilda forskningsmedel Omföring av reserveringar från övriga långsiktiga projekt Omföringar av reserveringar från garanti långsiktig forskning Omföring av reserveringar från medel för av forskningsnämnden garanterat bidrag för senare budgetår Omföring från rehabilitering Omföring från värderegleringskonto Avsatt till/disponerat ur värderegleringskonto Justerad ingående balans Föregående års resultat Ianspråktagande Ringo Ianspråktagande/avsättning övrigt Årets resultat Utgående balans Äta frukt och grönt nytt på skolschemat Den årliga temaveckan Europa mot cancer hade som syfte att öka konsumtionen av frukt och grönt i EU-länderna. I kampanjen Frukt och grönt varje gång du äter samarbetade Cancerfonden med bland andra Ica, där de skolklasser som deltog i kampanjen kunde hämta lådor med frukt. Mer än lågstadieklasser beställde det material som ingick i kampanjen och som bland annat innehöll tips om hur man får barn att äta mer frukt och grönt och därmed skaffar sig bättre matvanor för livet. 17

19 revisionsberättelse Vi, som företräder Cancerfonden, riktar ett varmt tack till alla som bidrar till vår verksamhet. Vi gör vårt yttersta för att använda Cancerfondens resurser i enlighet med de syften som gäller för verksamheten så att vi även i fortsättningen skall kunna påräkna ett starkt stöd från svenska folket för vårt arbete. Stockholm den 27 mars 2001 Arne Ljungqvist Ordförande Dag Andersson Lars Bern Carin Blom vice ordförande Eva Cavallin-Ståhl Ethel Forsberg Harald Frostling Inge Hesselius Leif Håkansson Lisbeth Kohls Elisebeht Markström För forskningsnämnden För finansnämnden Kenneth Nilsson Marianne af Malmborg Thomas Halvorsen Ordförande Generalsekreterare Ordförande Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 april 2001 Birgitta Axnér Auktoriserad revisor Nils Lampa Ekonomichef 18

20 Revisionsberättelse Fotbollsfesten som drog in kronor Till huvudmannamötet i Cancerfonden Riksföreningen mot Cancer Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Cancerfonden för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige och i enlighet med Stiftelsen för insamlingskontrolls anvisningar. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 20 april 2001 Birgitta Axnér Auktoriserad revisor Nils Lampa Ekonomichef Sedan den före detta elitdomaren Orvar Cervall från Dalsland fick cancer har han på olika sätt bidragit till att dra in pengar till cancerforskningen. Förra sommaren ordnade han en stor fotbollsfest i Tösse där man lyckades samla in kronor. Dragplåstret var en fotbollsmatch mellan Tösse IF och IFK Göteborgs oldboys. Orvar Cervall tyckte att det var en rolig fest. För honom var det också viktigt att visa att det går att fungera och vara kreativ även när man går på behandling för sin cancer. 19

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 28 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 28 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 21 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 21 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer