Tema: Skatterättvisa Kajsa hoppade över skatten Vad är rättvisa skatter? Att finansiera fattigdomsbekämpning. februari kr ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Skatterättvisa Kajsa hoppade över skatten Vad är rättvisa skatter? Att finansiera fattigdomsbekämpning. februari 2008 30kr ISSN 1654-6067"

Transkript

1 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #3 februari kr ISSN Tema: Skatterättvisa Kajsa hoppade över skatten Vad är rättvisa skatter? Att finansiera fattigdomsbekämpning

2 I n n e h å l l Skatterättvisa nu! 3 Kajsa hoppade över skatten 6 Vad är rättvisa skatter? 7 Nordic Tax Justice Network en kort historik 9 Hur finansiera fattigdomsbekämpningen? 10 Att fly en skatt! 13 Skattepolitik i centrum för det amerikanska primärvalet 14 Redaktion: Johan Rootzén, Karin Råghall och Veronika Skärlund Ansvarig utgivare: Johan Rootzén Layout: Anton Andreasson Omslagsbild: Linnéa Mindemo Material: Vi strävar ständigt efter att utveckla tidningen, att ge utrymme för nya röster. Vi tar tacksamt emot bidrag i form av exempelvis texter, bilder eller illustrationer. Skicka artikelförslag till attac.se så svarar vi så fort vi kan! Redaktionen förbehåller sig rätten att korrigera texter. Om skatterättvisa alt #3 februari 2008 Uttrycket skatterättvisa är ganska nytt i den svenska debatten, i grunden ett försök till en översättning av engelskans Tax Justice. Idén om skatterättvisa omfattar flera underliggande frågeställningar men i grunden handlar det om tron på utjämnande skattesystem som en förutsättning för reell demokrati. En demokrati där ekonomin och marknaden är underordnad det demokratiska systemet och inte, som många gånger tycks vara fallet idag, motsatsen. För att det här ska bli möjligt är det viktigt att sprida kunskap om skattefrågor och på så sätt försöka väcka opinion. I det här numret av Alt tar vi oss an skatterättvisa. Få ämnen kan väl få fart på en diskussion som frågan om skatter. I detta temanummer försöker vi belysa frågan ur lite olika perspektiv. Dessutom lyfter vi fram ett antal exempel på hur man kan arbeta med skattefrågor på olika nivåer. En annan värld är möjlig genom skatterättvisa! Alt finansieras med stöd från SIDA genom Forum Syd vilka ej har medverkat vid utformningen av materialet och ej heller tar ställning till de synpunkter som framförs. Som medlem av Attac Sverige får du fyra nummer av Alt per år. För dig som inte är medlem är det möjligt att beställa lösnummer för 30 kr per nummer. Kontakta oss på Attac Sverige: Attac Sverige, Tegelviksgatan Stockholm, ATTAC Association pour la Taxation des Transactions financières a l Aide aux Citoyens ATTAC Föreningen för beskattning av valutatransaktioner för medborgarnas bästa

3 Skatterättvisa nu! Text och foto: Johan Rootzén 225 miljarder! 7 trillioner! 11,5 trillioner! Man skulle kunna tro att detta är citat hämtade från en lek där dagisbarn försöker övertrumfa varandra i konsten att komma på höga siffror. Men siffrorna är hämtade från en helt annan verklighet. De är bitar i det ganska snåriga pussel som de internationella kapital- och finansmarknaderna utgör. Marknader som fått allt friare tyglar de senaste årtiondena. Detta är en verklighet som kan tyckas avlägsen och främmande men som faktiskt påverkar oss alla. Hittills har diskussionen om fattigdomsbekämpning och ekonomisk rättvisa mest handlat om skuldavskrivning och utökat bistånd Skatter - få ämnen kan väl få blodet att rusa kring ett fikabord som detta. Ofta kretsar diskussionen om skatter kring hur olika nivåer bör höjas eller sänkas. Mer sällan hör man någon diskussion om de tankar som ligger till grund för den skattemodell som finns i Sverige och många andra länder. Denna skattemodell bygger på en överenskommelse, där vi som medborgare gemensamt har kommit överens om att avstå från en del av våra inkomster för att finansiera en lång rad gemensamma nyttor såsom sjukvård, utbildning och kommunikationer. Systemet har självklart sina brister, men grundtanken - med ett progressivt, solidariskt system där var och en bidrar efter förmåga - har förmodligen ett ganska brett stöd. Vad man än tycker om skatter så är det den del av ekonomin som kanske tydligast är underställd demokratisk kontroll. Ett progressivt skattesystem är på så sätt en av grundförutsättningarna för ett fungerande, demokratiskt välfärdssamhälle. Denna modell med starka offentliga finanser och en utvecklad inkomstfördelning har utsatts för många attacker, men det starka folkliga stödet gjorde att den länge var ohotad. Efter årtionden av avregleringar ser förutsättningarna idag dock något annorlunda ut, spelplanen har ritats om. På den internationella finansmarknaden kan de som har resurser, individer och företag, agera utan någon större insyn. Det erbjuds gott om kryphål för den som vill undvika skatter och avgifter på nationalstatsnivå. Världens skatteparadis spelar en central roll i det här systemet. Genom att erbjuda en kombination av hög anonymitet och låga skattesatser erbjuder dessa frizoner för kapitalflykt. På detta sätt urholkar skatteparadisen möjligheten för enskilda stater att driva en politik baserad på en gemensamt finansierad välfärd. Ett av målen för Attac har sedan starten varit att lyfta diskussionen om hur man kan öka insynen och den demokratiska kontrollen över dessa marknader. Dessa frågor har av olika anledningar tenderat att hamna något i skymundan. Hittills har diskussionen om fattigdomsbekämpning och ekonomisk rättvisa mest handlat om skuldavskrivning och utökat bistånd. Det här är viktiga frågor men bara delar i ett mer komplicerat pussel. Om vi någonsin ska kunna få bukt med dessa orättvisor måste vi bredda fokus och inte enbart se till inflödet av resurser, utan också 3

4 till de resurser som flödar ut ur länder både i Syd och i Nord. Den brittiska biståndsorganisationen Oxfam har visat att uppemot 7 trillioner dollar transfereras genom skatteparadis varje år. Tax Justice Network har genom ett antal studier uppskattat att 11,5 trillioner dollar hålls utom räckhåll för beskattning. Sammantaget gör det här att de uteblivna skatteintäkterna i världen som helhet kan räknas i hundratals miljarder dollar varje år. Det här är ett problem som rör alla världens länder, men hårdast drabbas de länder i Syd som bäst skulle behöva dessa intäkter. De kryphål som skatteparadisen erbjuder minskar möjligheten att föra en progressiv, utjämnande skattepolitik. I förlängningen innebär det att en större del av skattebördan hamnar på småföretag och medel- och låginkomsttagare och att mer pengar hamnar i privata fickor istället för i den gemensamma kassan. Ett steg bort från tanken om ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar och bidrar efter förmåga. Skatter kan spela en avgörande roll i detta pussel. Skatter är, rätt utformade, avgörande för utvecklingen av ett rättvist/jämlikt samhälle. Det finns massor av sätt man kan lyfta de här frågorna på, bara fantasin sätter gränserna. Tåga in på din bank och fråga vad de har för sig på Caymanöarna. Bjud in en representant från någon av de svenska storbankerna till debatt. Frågor som skatter och skatterättvisa framstår ibland som ganska torra och tekniska. Det kan vara svårt att se några kopplingar till det som sker runt omkring oss i vår vardag. Svårt att veta hur man ska lyfta dessa frågor. Men faktum är att man inte behöver leta särskilt länge för att hitta exempel på hur dessa tendenser påverkar samhället runt omkring oss. Ett ganska tydligt exempel är inrikesflyget. SAS och Malmö Aviation står tillsammans för en ganska stor del av flygtrafiken inom Sverige. Gemensamt för dessa båda flygbolag är att man står som ägare till väldigt få av de plan som ingår i den egna flygflottan. Som ägare står istället ett antal företag registrerade i skatteparadis som Jersey och Irland. Genom att ta omvägen genom skatteparadis gör man det näst intill omöjligt för både myndigheter och passagerare att skaffa sig insyn, både när det gäller ägandeförhållanden och skatteåtaganden. Genom att smita från skatt snedvrider man också konkurrensen gentemot andra transportslag. Det här är en viktig detalj i sammanhanget. Inte minst när vi diskuterar hur man ska möta klimatutmaningen. Detta är bara ett av en hel rad exempel på företag som utnyttjar den ekonomiska gråzon som skatteparadisen erbjuder. Några andra aktörer som är viktiga att belysa är de banker och revisionsbyråer som tjänar stora pengar på att göra hela den här infrastrukturen möjlig. Faktum är att nästan alla stora svenska banker finns registrerade i skatteparadis. Sverige och världen är rikare än någonsin. Samtidigt läser vi om hur klyftorna i samhället växer, och ser hur hundratals miljoner människor fortfarande lever i fattigdom. I grunden är det här en fördelningsfråga och en progressiv skattepolitik kan vara ett av verktygen för att komma till bukt med problemet. Det finns alltså anledning att ifrågasätta de aktörer som bidrar till att undergräva det skattesystem som utgör en grundbult i vårt demokratiska system. Det finns massor av sätt man kan lyfta de här frågorna på, bara fantasin sätter gränserna. Tåga in på din bank och fråga vad de har för sig på Caymanöarna. Bjud in en representant från någon av de svenska storbankerna eller från någon revisionsfirma som KPMG eller Ernst & Young till debatt. Ta initiativ till organiseringen av ett Revisorer Utan Gränser. Brist på resurser och personal gör att skattemyndigheterna i många länder i Syd för en mycket ojämn kamp. Starta en studiecirkel för att lära er mer om de här frågorna; svenska Ekobrottsmyndighetens och Tax Justice Networks hemsidor är en bra start om man vill hitta information. Det finns minst 225 miljarder anledningar att engagera sig för skatterättvisa, börja nu! < Källor: Closing the floodgates Collecting tax to pay for development. Rapport framtagen av Tax Justice Network på uppdrag det norska Utrikesdepartementet, Finansiella offshore-marknader och skatteparadis. Rapport från Brottsförebyggande rådet, Tax us if you can the true story of a global failure. Briefing paper från Tax Justice Network, The shirts of their backs how tax policies fleece the poor. Rapport från Christian Aid,

5 Race to the bottom! Skattekonkurrens mellan länder gör att många fattiga länder har tvingats att sänka sina bolagsskatter, ofta drastiskt, för att locka till sig utländska investeringar. Ett exempel är på hur det här kan påverka ett samhälle är Bolivia. Bolivia är ett av Sydamerikas fattigaste länder men har samtidigt stora fyndigheter av gas och olja. Bolivias gasindustri privatiserades 1996 efter påtryckningar från bland andra IMF och en sammanslutning bestående av främst utländska gas- och oljebolag tog över utvinningen. Dessa företag lyckades få till en uppgörelse där man enbart betalade blygsamma 18 procent av marknadsvärdet för den utvunna gasen och oljan i skatt. Tanken bakom privatiseringen var att utvinningstakten skulle öka och att Bolivia, även om man bara fick en liten del av kakan, skulle öka sina intäkter. Mycket riktigt ökade utvinningstakten ganska fort, och bolag som British Gas och BP kunde räkna in stora vinster, men samtidigt förblev den bolivianska statens intäkter förhållandevis små. Tio år efter privatiseringarna var det bolivianska folkets tålamod slut, man hade sett hur de utländska bolagen år efter år kammade hem miljardvinster, men i en majoritet av den bolivianska befolkningens vardag såg man ingen förändring till det bättre. Detta var en del av bakgrunden till de uppmärksammade blockader, ledda av en bred koalition av gruvarbetare, lärare och representanter från ursprungsbefolkningen, som lamslog Bolivia under några månader Ett av kraven från de protesterande var att en större del av inkomsterna från gas- och oljeutvinningen genom höjda skattenivåer skulle tillfalla den bolivianska staten. Inkomster som skulle kunna användas till fattigdomsbekämpning och utbyggnad av gemensamma välfärdstjänster. Detta är bara ett av många exempel på hur länder tvingas konkurrera med förmånliga skattevillkor i en slags nedåtgående spiral. I takt med att de inhemska skatteintäkterna minskar ökar beroendet av utomstående aktörer. Vad är ett skatteparadis? Världens skatteparadis utgör en gråzon i det internationella ekonomiska systemet och det kan vara svårt att sätta fingret på exakt vad som utmärker ett skatteparadis. Det finns idag drygt 70 länder eller territorier som betecknas som skatteparadis. Gemensamt för dessa är att de är länder eller territorier vars lagar kan användas för att undvika eller smita undan skatt i ett annat land. OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) definierar skatteparadis som ett juridiskt område där: juridiska personer som inte är medborgare betalar väldigt låg skatt eller helt slipper undan skatt det inte finns något fungerade utbyte med andra länder av information gällande skatter företag, individer eller organisationer garanteras skydd mot insyn från utomstående finns några krav på lokala företag som ägs av ickemedborgare att ha någon inhemsk/lokal verksamhet. Det räcker att ett territorium uppfyller en majoritet av dessa kriterier för att räknas som ett skatteparadis. Kriterierna är hämtade från Tax Justice Networks rapport Tax us if you can the true story of a global failure (2005). Exemplet är hämtat från Christian Aids rapport The shirts of their backs how tax policies fleece the poor (2005).

6 Kajsa hoppade över skatten Text: Anton Andreasson. Foto: Sam Judson/Flickr Nyligen bestämde Kajsa Bergqvist sig för att lägga av med friidrotten. Vid 31 års ålder vill hon enligt samstämmiga medieuppgifter hålla på med något annat. Träningsuppehållet nyligen gav uppenbarligen inte ny inspiration utan tvärtom bara mersmak för att sadla om, kanske börja jobba med trädgård istället. Och visst har hon råd med det. Med tillgångar på omkring 90 miljoner kronor är hon inte bara en av Sveriges kommersiellt sett mest framgångsrika idrottsstjärnor. Hon är också fri att rulla tummarna resten av livet. Ekonomiskt oberoende, som det heter. Men efter sju år i Monaco flyttar Kajsa hem till Svedala. Och hon är inte ensam. Det är nämligen inte längre lika fördelaktigt för de allra rikaste att fly de svenska skattmasarna de finns inte kvar! Staffan Andersson, skattechef på Erik Penser Fondkommission säger till nättidningen E24 att incitamenten att fly landet har minskat drastiskt när såväl arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten slopats. Även det exklusiva magasinet HQ+ konstaterar att Sverige är ett skatteparadis. Nåja, Schweiz är fortfarande ett lönsamt land att bo i om du har hög lön och vill slippa inkomstskatt. Men Schweiz, liksom många andra europeiska länder, har faktiskt kvar sin förmögenhetsskatt. Faktum är att företagare i Sverige, som betalar en vinstskatt på 28 procent, beskattas lägre än kollegorna i exempelvis Tyskland, Storbritannien och USA. I en artikel i GP (28/12, 2007) skriver Sten Sjögren att svenska bolag numera kan sälja onoterade aktier utan att behöva betala skatt på vinsten. Dessutom är utdelningen från icke börsnoterade bolag till ett ägarbolag skattefri. Men Sverige är fortfarande ett högskatteland. Visserligen är även konsumtionskatterna relativt sett låga (med undantag för t ex bränsle, alkohol och tobak) men vi hamnar i topp inom EU vad gäller den totala skattenivåns andel av BNP. Och tur är väl det. Trots en skev fördelning mellan skatterna på arbete och kapital, så är skatt i sig en stöttepelare i en fungerande demokrati. Problemet är bara att människor som inte smiter får bära en större del av bördan. För skatter är en fråga om solidaritet mellan såväl medborgare inom ett land som länder emellan. På samma sätt som vi inte bör konkurrera med varandra om vilket land som har lägst minimilön eller slappast miljölagstiftning, bör vi inte heller konkurrera om vem som har lägst statsinkomster. Monaco, som helt saknar inkomstskatt, har heller inget informationsutbyte om inkomster med andra länder. Landet finns följaktligen med på OECD:s svarta lista över skatteparadis där länder med sämst insyn i bankverksamheten återfinns. Skatteflykt är alltså inte bara osolidariskt utan samtidigt en hyllning till det dunkla, det dolda, till ett system där man inte behöver stå till svars för sina handlingar eftersom allt är hemligt och inga spår lämnas. Inte undra på att skatteparadis som Monaco används för att finansiera kriminell verksamhet på hög nivå. Givetvis är inte Kajsa personligen en tvivelaktig aktör i demokratins utkanter. Hon är ju bara en taktisk skatteplanerare. Men såsom smitande svensk mångmiljonär har hon likväl varit osolidarisk mot oss andra svenskar, precis som Monaco är osolidariskt mot andra länder i Europa. Om detta saknas det en bred debatt. Det behövs också en renässans för det kanske mest tabubelagda ordet för vår generation solidaritet. I brist på en gigantisk snigel i ögat på nationsnivå, behöver vi skapa en gemensam syn på hur vi ska finansiera vår framtid. Skatterättvisa är här ett viktigt steg. < Skatteflykt är en hyllning till det dunkla, det dolda, till ett system där man inte behöver stå till svars för sina handlingar eftersom allt är hemligt och inga spår lämnas 6

7 Vad är rättvisa skatter? Text: Kalle Grill Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger beslag på pengar som avsetts gå till offentliga utgifter. Men vi kan inte utgå från att lagen eller ens lagens andemening bestämmer vad som är rättvist. Tvärtom ska lagen se till att rättvisa råder. Så hur ser rättvisa skatter ut? Nationellt och globalt? För att få perspektiv på detta måste vi fråga oss vad rättvisa är en filosofisk fråga. Det finns två sorters filosofiska rättviseteorier historiska och ahistoriska. Enligt de historiska är en situation rättvis om den uppkommit på rätt sätt, om inga moraliska felaktigheter lett fram till den. En serie av i sig rättfärdiga handlingar kan i princip leda till stor ojämlikhet. Man måste därför skilja på rättvisa och jämlikhet. Libertarianska eller nyliberala teorier om rättvisa är i allmänhet historiska. Enligt ahistoriska rättviseteorier är en situation rättvis om saker och ting är fördelade på rätt sätt i nuet. Rätt sätt kan innebära lika till alla, mer till de som presterat mer eller något annat. I allmänhet bör fördelning och omfördelning ske enligt vissa regler, för att vi ska kunna planera vår tillvaro. Men i princip kan allt omfördelas, hur ägandet sett ut historiskt spelar ingen roll. Socialliberala och socialistiska teorier om rättvisa är i allmänhet ahistoriska. De historiska teorierna talar till viktiga aspekter av vår känsla för rättvisa rätten att lyckas och rätten att fritt använda det som är vårt. Så länge vi inte begår några övergrepp utan samverkar med andra i frivilliga överenskommelser kan ingen invända mot att vi skaffar oss mer tillgångar. Filosofen och ärkelibertarianen Robert Nozicks klassiska exempel är att många personer är beredda att betala en liten summa var för att se en idrottsstjärna framträda. Resultatet blir att idrottsstjärnan blir rik, men varför skulle inte detta vara rättvist, när var och en i publiken valt fritt hur de ska använda sina pengar? Det finns minst två betydande svagheter i de historiska teorierna. En är att många frivilliga val kan leda till katastrofala konsekvenser som ingen önskat. En annan är att de frivilliga valen alltid sker mot bakgrund av de omständigheter vi befinner oss i. Frågan blir därför vad som är ett rättvist utgångsläge. Libertarianska teorier talar om ett ursprungligt tillägnande av jorden, som rimligen skedde för tusentals år sedan. Det är oklart exakt hur ett sådant tillägnande går till, varför det tillmäts så stor betydelse, och varför det inte innebär en orättvisa mot de generationer som föds när hela jorden redan tagits i anspråk. I den politiska debatten förekommer ofta en retorik som talar till vår känsla för den historiska rättvisan. Människor ska inte straffas för sin framgång eller sina val. Denna retorik låtsas inte om de problem som finns med historiska teorier och förvränger därigenom teorierna. Det tydligast exemplet på det är att man i allmänhet bortser från frågan om det rättvisa utgångsläget och istället antar att den fördelning som för tillfället råder är rättvis. Även de mest marknadsälskande filosofer undviker sådana uppenbara inkonsekvenser. Historien är full av övergrepp och fördelningen av tillgångar i nuet beror i stor utsträckning på dessa övergrepp. Historiska teorier måste förhålla sig till detta, rimligen genom att kräva någon Det tydligast exemplet på det är att man i allmänhet bortser från frågan om det rättvisa utgångsläget och istället antar att den fördelning som för tillfället råder är rättvis. 7

8 form av korrigering. Med tanke på hur lång och komplicerad historien är tycks det närmast omöjligt att komma fram till hur nuet skulle kunna korrigeras till att efterlikna hur världen hade sett ut om inga övergrepp hade begåtts. Robert Nozick själv säger att när det gäller korrigering finns därför kanske en plats för ahistoriska teorier. Ahistoriska teorier har inte de historiska teoriernas svagheter. Oönskade fördelningskonsekvenser kan undvikas genom omfördelning och inget rättvist utgångsläge behöver definieras. Ahistoriska teorier kan också ta fasta på vår rätt att lyckas och vår rätt att fritt använda det som är vårt, men balanserar dessa värden mot andra som värdet av jämlikhet, effektivitet och rättten till ett gott liv även för de som inte föds som barn till framgångsrika och generösa föräldrar. Det finns plats för materiell framgång även med en aktiv omfördelning av tillgångar, och vad vi har rätt att använda fritt beror ju på vad som rättmätigt är vårt, det vill säga det som den bästa teorin om rättvisa säger att vi ska ha. De allra flesta filosofer föredrar därför ett ahistoriskt perspektiv på rättvisa. Huvudfrågan i modern politisk filosofi är inte om ett ahistoriskt perspektiv är riktigt, utan hur olika värden ska balanseras inom detta perspektiv. Traditionellt sett handlar teorier om rättvisa om situationen i ett samhälle. Men teorier om rättvisa kan även tillämpas inom syskonskaror, skolklasser, arbetsplatser, kommuner, stater och globalt. Inom filosofin finns fortfarande en viss tendens att betrakta nationalstaten som den naturliga arenan för rättvisa, samt att se global rättvisa som ett särskilt problem. Till viss del är detta befogat eftersom det inte finns någon global regering som kan implementera rättvisa principer globalt. Men det är intellektuellt otillfredsställande att dra en teoretiskt sett godtycklig gräns vid nationalstaten. Bättre vore om samma principer kunde gälla globalt, men möjligen tillämpas olika beroende på praktiska omständigheter som närvaron eller frånvaron av en regering. Inom filosofin finns fortfarande en viss tendens att betrakta nationalstaten som den naturliga arenan för rättvisa, samt att se global rättvisa som ett särskilt problem. Ingen av de filosofiska teorierna utgår från hur saker och ting råkar vara fördelade i världen i nuläget. Det vore alltför godtyckligt. Istället försöker de hitta allmänna principer för rättvis fördelning. Ska man tala om rättvisa skatter med någon sorts filosofiskt djup måste man därför vidga perspektivet och fråga sig vad som är rättvisa principer för fördelning i allmänhet. När man funderat ett tag kan man lägga de historiska teorierna på hyllan och fokusera på frågan om vilka egenskaper hos en person som ska avgöra hur mycket tillgångar som fördelas till den personen. Ska prestation spela roll? Vilken sorts prestation i så fall? Ska det spela roll vad personen gör med det hon har? Hur stora eftergifter ska vi göra för effektiviteten? Människor som försvarar skatteplanering och kanske till och med skattefusk tänker sig att vi har någon slags moralisk rätt till våra bruttoinkomster. Det är de inte ensamma om. Faktum är att de allra flesta av oss närmast automatiskt tänker att bruttoinkomsten i någon mening är vår, även om vi inte har något emot att betala delar av den i skatt. Siffrorna finns ju där på lönebeskedet eller kontoutdraget. Men detta är ett tankefel. Vi har juridisk rätt till vår nettoinkomst, och därmed en viss moralisk rätt. Men bruttoinkomsten är bara ett abstrakt mätvärde, ett hjälpmedel för att sätta ett marknadspris på arbete och annat. Om vi alla skulle få behålla vår bruttoinkomst skulle vi inte ha några skatter och därmed ingen stat och därmed ingenting som liknar det samhälle vi har idag och därmed ingen bruttolön. Oavsett vilken teori om rättvisa vi väljer är beskattning ett viktigt verktyg för att närma oss en rättvis fördelning. Det finns många teorier om rättvisa och ingen enighet bland filosofer om vilken som är den rätta. Men det är helt klart att världen som den ser ut idag inte är rättvis enligt någon teori. Ibland kan det tyckas onödigt att ens fundera på den perfekta rättvisan med tanke på de enorma, uppenbara orättvisor som omger oss. Men ibland behövs eftertanke, om inte annat för att samla filosofiska argument till nästa debatt om skatteparadis eller tobinskatt. < 8

9 Nordic Tax Justice Network en kort historik Text: Kajsa Åkerström Den 9 11 juni 2006 samlades representanter från Attac Sverige, Norge och Finland för att dra igång en nordisk gren av det internationella Tax Justice Network (TJN). Medverkade vid lanseringen gjorde även TJN:s internationella koordinator John Christensen. Grundtanken med nätverket är att föra samman olika aktörer i samhället med intresse för skattefrågor: forskare, journalister, fackrepresentanter, aktivister m.fl. Nätverket står alltså öppet för alla med intresse för den här typen av frågor. På lanseringen av nätverket slog Nordic Tax Justice Network (NTJN) fast att man tillsammans ska arbeta för att se till så att de nordiska regeringarna arbetar aktivt på den internationella arenan för principerna om rättvisa skatter. För att det ska vara möjligt att bedriva en utjämnande, progressiv skattepolitik på nationalstatsnivå krävs transparenta regelverk och välutvecklat internationellt informationsutbyte. En annan uppgift för NTJN är ta vara på den kompetens som finns inom Norden när det gäller skattefrågor. I Norden finns en ganska lång erfarenhet av att bedriva en skattepolitik där medborgarna gemensamt tar ansvar för finansieringen av en väl utbyggd offentlig sektor som tillhandahåller tjänster som vård, skola och omsorg. Sedan nätverket bildades har dess styrgrupp haft regelbundna telefonmöten för att planera kampanjer och utbyta erfarenheter. Hittills har nätverket bland annat arbetat med att ta fram ett översiktsdokument för att kartlägga skattesitua- tionen i de nordiska länderna, samt haft kontakt med det afrikanska Tax Justice Network för att undersöka möjligheterna till gemensamt kampanjarbete eller erfarenhetsutbyte. Under hösten 2007 genomförde nätverket en kampanj för att få flygbolag med statligt ägande att sluta hyra flygplan som är registrerade i skatteparadis. Under 2008 kommer nätverket att arbeta vidare för att uppmärksamma skatteflyktsfrågor i Norden. Vi arbetar nu för att skattefrågorna ska uppmärksammas på nästa Europeiska Sociala Forum som kommer att ta plats i Malmö i höst. < Tax Justice Network i korthet: Nätverket för skatterättvisa (Tax Justice Network, TJN) har uppkommit som en frukt av de globala sociala forumen och den internationella Attacrörelsen. TJN sammanför organisationer, sociala rörelser och enskilda personer som vill verka för internationellt skattesamarbete och mot skatteflykt och skattekonkurrens. Under en tid som präglas av globalisering verkar nätverket för ett skattesystem som är socialt rättvist, demokratiskt och progressivt. Ur ett internationalistiskt perspektiv arbetar TJN för ett skattesystem som gynnar de fattiga i såväl Syd som Nord, som finansierar allmänna nyttigheter, som beskattar aktiviteter med skadliga sidoeffekter, aktiviteter som smutsar ner och skapar oacceptabla ojämlikheter. TJN driver sin kampanj för samhällsförändring genom att delta i den allmänna debatten och genom att sprida information om skattefrågor. Källa: TJNs Mission statement. Vill du veta mer om NJTN eller bli medlem i nätverket? Läs mer på nätverkets hemsida: blogi.kaapeli.fi/tjnnordic. Artikel i Stockholms fria: 9

10 Hur finansiera fattigdomsbekämpningen? Intervju med John Christensen från Tax Justice Network. Översättning och bearbetning: Veronika Skärlund. Foto: Sergio Lub/Flickr. Det har uppskattats att för varje dollar i bistånd som flyter in i den afrikanska kontinenten, strömmar åtminstone fem dollar tillbaka ut genom olagliga kanaler, in i skatteparadis kopplade till finansiella centra i Väst. Dessa siffror borde räcka för att övertala människor om vikten av de här frågorna. Det är dags att sluta att ensidigt fokusera på fattigdomssymptomen och istället försöka identifiera och ta itu med de underliggande orsakerna till den ihärdiga fattigdomen i en värld av rikedomar. Det säger John Christensen som arbetar på Tax Justice Network i London. Alt tog kontakt med honom via e-post för att få reda på hur han resonerar kring frågor som rör skatterättvisa. Det vi prioriterar högst är att informera allmänheten om vikten av effektiva och rättvisa skattesystem. Det är den mest hållbara vägen för att kunna tillhandahålla grundläggande utbildning och sjukvård i fattigare länder. Bistånd och lån är, i bästa fall, kortsiktiga lösningar. Vi menar att om vi verkligen vill hjälpa fattiga länder borde vi ta initiativet till ett förbättrat internationellt samarbete för att motverka de problem som hänger samman med kapital- och skatteflykt, något som har skapat fattigdom i många afrikanska och latinamerikanska länder. Dessa problem kvarstår eftersom de rika länderna i Nord har valt att förbise att skatteparadis dränerar fattiga länder på finansiella resurser. Finns det någon skillnad i de mönster för skattesmitning och liknande metoder som används i länder i Nord och i Syd, eller kan samma angreppssätt användas globalt? Vilken anser du är Tax Justice Networks viktigaste fråga? Liknande tekniker för skattesmitning används jorden runt. Förmögna individer och företag använder samma instrument, bland annat hemliga, utlandsbaserade företag och expertgrupper, hemliga bankkonton, olaglig fakturering, felaktig prissättning, ägaruppdelning för att dölja ägandeskap, listan kan göras lång. Skatteparadisen tillhandahåller de ekonomiska gråzoner som främjar denna skattesmitning, och samtidigt stimulerar de efterfrågan genom att uppfylla de förutsättningar som krävs för att skattefusksindustrin ska vara möjlig. Dessa frågor ses ofta som tekniska och ogreppbara. Har du några tips på hur man skulle kunna göra för att mobilisera kring skatterättvisa på ett lokalt/nationellt plan? Vilken roll kan/borde Attac och NTJN spela? Vi förstår komplexiteten och svårigheterna i att förstå specialisternas språk i den här frågan. Det är därför vi investerat så mycket tid i att publicera guider på nätet, till exempel Tax Us If You Can, vilka är till för att hjälpa aktivister att Dessutom möjliggör skatter för länder att skydda sig själva från ojämlikhet, vilken kan leda till högre brottslighet och större osäkerhet. 10

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Låt oss tala om skatter

Låt oss tala om skatter Låt oss tala om skatter och hur vi kan finansiera global utveckling En skrift från Attac Sverige om hur skatteparadisen främjar korruption, om hur vi skulle kunna lösa världsfattigdomen och om hur globala

Läs mer

#9 10. Tema: Skatteparadis Slutet för skatteparadisen? Vinsten framför allt Tobinskattens comeback. vintern 2009 30kr ISSN 1654-6067

#9 10. Tema: Skatteparadis Slutet för skatteparadisen? Vinsten framför allt Tobinskattens comeback. vintern 2009 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #9 10 vintern 2009 30kr ISSN 1654-6067 Tema: Skatteparadis Slutet för skatteparadisen? Vinsten framför allt Tobinskattens comeback Innehåll

Läs mer

Studiematerial om Attac. En annan värld är möjlig!

Studiematerial om Attac. En annan värld är möjlig! Studiematerial om Attac En annan värld är möjlig! Är det så säkert att det är dödsryckningar världen befinner sig i? Kan det inte lika gärna vara födslovåndor? Okänd Välkommen till Attac! En annan värld

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse.

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #13 14 våren 2011 30kr ISSN 1654-6067 Irland nyliberalismens totala misslyckande Europa satt i skuld Susan George Attac Sverige 10 år

Läs mer

#17. Framtiden för den europeiska integrationen står på spel Från ekonomisk kris till demokratisk Attac Nordic Summer Forum Susan George i Sverige

#17. Framtiden för den europeiska integrationen står på spel Från ekonomisk kris till demokratisk Attac Nordic Summer Forum Susan George i Sverige alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #17 våren 2012 30kr ISSN 1654-6067 Framtiden för den europeiska integrationen står på spel Från ekonomisk kris till demokratisk Attac

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Svenskt bistånd till skatteparadis

Svenskt bistånd till skatteparadis r a p p o r t m a j 2 0 1 1 Svenskt bistånd till skatteparadis Hur Tanzania förlorar skatteintäkter på Swedfunds investering Innehållsförteckning Inledning s.3 Svenskt bistånd till skatteparadis s.4 Tanzania

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö MALMÖ HÖGSKOLA B-uppsats MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö JAK Medlemsbank ett försök att skapa hållbar ekonomi Handledare: Graciela Ratti Område: Teknik och samhälle

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara!

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Handledning för VSF:s kampanj för avgiftsfria studier, våren 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning (s. 1) 2. Politisk och ideologisk analys (s. 2-5) 2.1.

Läs mer

#18 19. hösten 2012 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse.

#18 19. hösten 2012 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #18 19 hösten 2012 30kr ISSN 1654-6067 Storbankernas skyltfönster går inte att få rena Riskkapitalister och skatteparadis Attac Europa

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Makten över skatten. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. optimal beskattning med ett globalt perspektiv.

Makten över skatten. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. optimal beskattning med ett globalt perspektiv. Makten över skatten optimal beskattning med ett globalt perspektiv Spencer Bastani Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa r skatten ett globalt perspektiv Vad bestämmer egentli Global Utmaning

Läs mer

Motion: En ny kostym idésmedjan Attac Sverige

Motion: En ny kostym idésmedjan Attac Sverige Motion: En ny kostym idésmedjan Attac Sverige Är ett annat Attac möjligt? Jag tror det, och jag ska förklara hur det kan se ut. Det aktuella politiska läget motiverar också Attac som fortsatt plattform

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

för framtidens välfärd

för framtidens välfärd rapport nr 9/2009 Framtidens skatter för framtidens välfärd Arbetarrörelsens Tankesmedjas skatteutredning Av Anne-Marie Lindgren Rapporten Framtidens skatter för framtidens välfärd utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU NOVEMBER 2013 5 BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden

Läs mer

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN RAPPORT 4 2015 FÖRDELNING AV MAKT OCH VINSTER MONIKA ARVIDSSON I EN INTERNATIONELL EKONOMI Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden Layout: Johan Resele

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

ÄR SKATTER SKADLIGA?

ÄR SKATTER SKADLIGA? rapport nr 30/2011 ÄR SKATTER SKADLIGA? Det behövs en ny, övergripande utredning om hela skattesystemet. Denna rapport lyfter några frågor som är centrala i en sådan översyn. Av Anne-Marie Lindgren Innehåll:

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse JAK Boken om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse 1 Digitaltryck: AHL ORIGINAHL, Skinnskatteberg 2009 Andra upplagans första tryckning ISBN 91-631-8310-2 ISBN 978-91-631-8310-2 2 Innehåll Förord...

Läs mer