Stockholm Centre for Commercial Law

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm Centre for Commercial Law"

Transkript

1 Stockholm Centre for Commercial Law EN PRESENTATION Stockholm Centre for Commercial Law Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, STOCKHOLM Besök: Universitetsvägen 14D, Universitetsbiblioteket, plan 6 Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: sccl.se Juridiska fakulteten

2 Innehåll Ett ledande forskningscentrum i Norden för kommersiell rätt 2 Forskningsfinansiering 4 Advokatvännerna 5 Verksamhet 8 Allmänt 8 Verksamheten i SCCL:s lokaler 8 Att arbeta vid SCCL 9 Senior Visiting Fellows 9 Visiting Fellows 10 Nationellt samarbete 10 European Law Institute 10 Internationellt samarbete 11 Organisation 14 Styrelsen 14 Det särskilda utskottet 14 Föreståndare 15 Internationell sekreterare 15 Vetenskapliga rådet 15 Forskningsavdelningar 16 Allmän förmögenhetsrätt 17 Bolags- och värdepappersrätt 17 Europarätt 18 Fastighetsrätt 18 Finansmarknadsrätt 19 Försäkringsrätt 19 Insolvensrätt med sakrätt 20 Medierätt 21 Skadeståndsrätt 21 Skatterätt 22 Skiljeförfarande och annan tvistlösning 23 Studier av rättens globalisering 23 SCCL:s skriftserie och bibliotek 24 Bibliotek 25 SCCL:s skriftserie 25 Till SCCL knutna personer 26 Kontaktuppgifter 32 1

3 Ett ledande forskningscentrum i Norden för kommersiell rätt forskning finns det också behov av impulser från och samverkan med det praktiska rätts livet inom näringsliv, förvaltning och andra delar av rättsväsendet. Avsikten är att SCCL i sin verksamhet ska skapa broar både mellan skilda juridiska discipliner och mellan den juridiska forskningen och det praktiska rätts livet allt för att främja kunskapsutbyte mellan praktiker och akademiker. Detta sker bl.a. genom ett stort antal seminarier som anordnas i SCCL:s regi, där målet är att skapa en gemensam plattform för främjandet av ett fritt diskussionsutrymme. Forskningen vid SCCL bedrivs dels i forsk ningsavdelningar, dels med enskilda fors k arinsatser inom och utom SCCL. SCCL:s huvudsakliga verksamhet är att i stor utsträckning anordna konferenser och sem inarier, vid vilka vetenskapliga uppsatser pre senteras och diskuteras för att senare publi ceras. Mindre, informella, seminarier utgör också en viktig del av verksamheten. Verksamheten inom SCCL betraktas av rektor för Stockholms universitet som ett profilområde för universitetet och har tilldelats lokaler på plan 6 i universitetsbiblioteket, vilka tills vidare bekostas av universitetets centrala medel. Invigningen av SCCL:s lokaler skedde den 25 april 2007 i närvaro av bl.a. univer sitetets rektor Kåre Bremer och jur. dr h.c. Peter Wallenberg. Ett ledande forskningscentrum i Norden för kommersiell rätt En stor del av forskningen vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet har präglats av fokus på utvecklingen av den kommersiella rätten. Det var därför naturligt att ett särskilt centrum inrättades för att stärka forskningens roll ytterligare. Stockholm Centre for Commercial Law (Centrum för kommersiell rätt i Stockholm, ofta förkortat SCCL eller bara Centret) inrättades därför vid Stockholms universitets juridiska fakultet den 21 sep tember 2000 på initiativ av professor Jan Kleineman och advokat, jur. dr h.c. Gunnar Nord. SCCL har som främsta uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärs juridiken i vid bemärkelse, utgör en del av Juridiska fakulteten och står under överin seende av Juridiska fakultetsnämnden. SCCL inrättades med inspiration från Centre for Commercial Law Studies vid Queen Mary, University of London. För närvarande arbetar ca 20 forskare vid SCCL med 2 fokus på komm ersiell rätt, vilket gör SCCL till Nordens ledande forskningscentrum för kommersiell rätt. SCCL ska närmare i sin verksamhet fokusera på att: ta initiativ till, leda och samordna forskningsprojekt samt offentliggöra och sprida resultaten därav, insamla och bearbeta forskningsmaterial, anordna vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier, och sträva efter samarbete med sådana lärosäten, institutioner, organisationer och myndigheter inom och utom Sverige som verkar inom SCCL:s intresseområde. Det finns ett stort behov av att belysa rättsliga frågeställningar i ett bredare perspektiv än vad som följer av den traditionella indelningen av rättsområdena. Inom modern juridisk SCCL fyller en viktig funktion för akademin genom att det möjliggör för forskare, praktiker, myndigheter och företrädare från domstolarna att diskutera aktuella frågor, något som inte minst gynnar den akademiska kreativiteten och gör forskningen mer relevant för samhället. På kort tid har SCCL kommit att bli ett ledande forskningscentrum i Norden inom kommersiell rätt, vilket inte minst visar sig i den omfattande seminarieverksamheten som byggts upp på senare år. Jan Kleineman Ordförande i Vetenskapliga rådet 3

4 Forskningsfinansiering Forskningsfinansiering SCCL har genom åren varit framgångs rikt avseende beviljade forskningsbidrag och har haft många finansiärer som valt att stödja SCCL:s verksamhet. SCCL erhöll 2005 en stor donation från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, vilket möjliggjorde att SCCL kunde erhålla och renovera egna lokaler Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse har även därutöver lämnat ytterligare bidrag till säkrande av SCCL:s allmänna verk samhet i ytterligare fem år (t.o.m. 2016). Ytter ligare finansiärer av SCCL:s allmänna verk samhet är Skandias vetenskapliga stiftelser. Därutöver har Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse beviljat forskningsmedel till post doc-tjänster vid SCCL. Det har tidigare vid juridiska institutionen inte funnits möjligheter till av institutionen finansierad post doc-forskning, vilket gör denna donation än viktigare genom att post doktoral forskning därmed möjliggjorts. De erhållna stipendierna motsvarar sammanlagt 15 års heltidsforskning. På motsvarande sätt valde Fastighetsägarna Stockholm 2007 att donera medel för att inrätta Fastighetsägarna Stockholms forskartjänst i fastighetsrätt till Anders Victorins minne vid SCCL. Ytterligare finansiering har erhållits av LO-Media AB, Proventus AB, TV4 AB och Bonnier AB. SCCL har även inlett ett forskarutbyte, The Stockholm Centre Oxford Fellowship, med The Institute of European and Comparative Law vid University of Oxford. Utbytet möjliggör för en forskare vid juridiska fakultetet att under ett år bedriva fors kning i Oxford. Utbytet samfinansieras av Stockholms universitet, Advokatvännerna, Stiftelsen Fakultetskurser, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. För särskilda ändamål, såsom bokinköp, tryckning och möten, får SCCL efter ansökan kompletterande bidrag från bl.a. Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur, Justitierådet Edvard Cassels stiftelse och Juridiska institutionen. Vidare stödjer ett antal intressenter SCCL:s särskilda bibliotek i skiljedomsrätt med ett årligt ekonomiskt bidrag. Forsknings avdelningen för skatterätt erhåller dessutom ett årligt bidrag från intressenter. Advokatvännerna För att finansiera SCCL:s utgivning och konferensverksamhet startades 2002 ett organisatoriskt samarbete mellan ett 20-tal affärsjuridiskt inriktade advokatbyråer i syfte att stödja SCCL. Detta samarbete bedrivs under beteckningen Stockholm Centre for Commercial Law Advokatvänner (SAd). Advokatvännerna leds av ett arbets utskott som består av tre advokater. I dag är så gott som samtliga ledande affärsjuridiska advokatbyråer i Sverige med i Advokat vännerna. De advokatbyråer som samarbetar inom ramen för Advokatvännerna har åtagit sig att ekonomiskt medverka till SCCL:s verksamhet. Advokatvännerna stöder SCCL ekonomiskt i särskilda projekt av intresse för affärsjuridiskt verksamma jurister vid advokatbyråer. De till Advokatvännerna anslutna advokatbyråerna deltar i seminarier, lämnar information till och samarbetar med forskare som arbetar inom SCCL:s ramar. Advokatvännerna finansierar sedan 2010 Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-priset samt bidrar till finansieringen av The Stockholm Centre Oxford Fellowship. 4 5

5 Forskningsfinansiering SCCL:s Advokatvänner har bildats av ett antal av Sveriges främsta affärsjuridiska advokatbyråer, för att stödja SCCL. Ett starkt SCCL bidrar till en förbättrad kommande rekryteringsbas för advokatbyråerna, och ökar intresset för affärsjuridik. Stödet medför även att de verksamma vid advokatbyråerna erbjuds deltaga i intressanta seminarier med fördjupningar inom verksamhetsområdet. Bengt Bolin Ordförande i Advokatvännernas arbetsutskott Byråer som är anslutna till Advokatvännerna per den 1 mars 2013 Andersson Gustafsson Ashurst Baker & McKenzie Bird & Bird Cederquist Danielsson & Englund Danowsky & Partners Eversheds Fylgia Gernandt & Danielsson Grönberg Gärde Wesslau Hamilton Hammarskiöld & Co. Hannes Snellman Hellström & Partners Hökerberg & Söderqvist Kilpatrick Townsend Lindahl Linklaters Mannheimer Swartling Nordia Ramberg Roschier Sandart & Partners Setterwalls Smitt Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC) Törngren Magnell White & Case Vinge Wistrand Westermark Anjou Öberg & Associés 6 7

6 Verksamhet SCCL är en fantastisk plats för forskning. När heten till andra forskare med andra ämnespro filer stimulerar till interdisciplinära samtal och nya vetenskapliga infallsvinklar. Det är en färg stark miljö, präglad av framåtanda och kreativi tet. Vi har roligt tillsammans! Min forskning skulle ha en betydligt snävare inriktning utan kollegorna på SCCL, och flera av de seminarier som jag har anordnat är direkt sprungna ur möten i lunchrummet. Teresa Simon-Almendal Docent, universitetslektor i finansrätt, medlem i det särskilda utskottet Verksamhet Allmänt Ett viktigt syfte med SCCL är att se till att den juridiska forskningen ständigt tillförs nya impulser från det omgivande samhället och att forskningen i relevanta delar därmed anknyter till det praktiska rättslivets behov. Lika viktigt är att forskningsresultaten sprids på ett effektivt sätt och att forskarna arbetar aktivt i de olika forskningsavdelningarna med både att föra ut nya forskningsresultat och att fånga upp aktuella problemställningar att anordna seminarier kring. Avsikten är att dessa målsättningar ska uppnås genom att information om behovet av forskning inom särskilda områden kanaliseras till forskningsavdelningarna, att forskningsavdelningarna sinsemellan samverkar och att projekten och projektidéerna blir föremål för fortlöpande diskussion och behandling vid seminarier eller liknande. Därutöver är det givetvis viktigt att SCCL bibehåller sin 8 publiceringsverksamhet för att synliggöra de senaste forskningsresultaten. Verksamheten i SCCL:s lokaler Eftersom kommersiell rätt anses vara ett viktigt profilämne för Stockholms universitet har universitetet valt att finansiera SCCL:s lokaler på plan 6 i det av Ralph Erskine ritade universitetsbiblioteket i Frescati. Ombyggnaden och inredningen av lokalerna färdigställdes under 2007 enligt ritningar och anvisningar från SCCL:s anlitade arkitekt, Paulina Berglund, Waldemarsson Berglund Arkitekter AB. Lokalerna invigdes formellt den 25 april 2007 och 2011 tillfördes SCCL ytterligare lokaler som byggdes om och inreddes i samma stil som befintliga lokaler (vilka finansierades av Juridiska fakulteten och SCCL gemensamt). Lokalerna har också utsmyckats med konst som lånats från universitetets konstsamlingar och Statens konstråd. Uppbyggnaden av en egen forskningsmiljö i SCCL:s lokaler med numera 20 arbetsplatser, biblioteksutrymmen med forskarplatser och sammanträdesrum har pågått sedan I lokalerna sitter en blandning av yngre och mer etablerade forskare, från doktorander till emeriterade professorer. Gästande forskare kan också använda sig av de forskarplatser som står till förfogande i SCCL:s bibliotek, för forskning under kortare eller längre tidsperioder. Att arbeta vid SCCL Det har varit en uttalad policy redan från början när SCCL etablerades, och särskilt från det att SCCL erhållit egna lokaler, att SCCL ska tillhandahålla en trivsam och stimulerande arbetsmiljö utan hierarkiska strukturer. SCCL:s lokaler främjar det spontana mötet där aktuella rättsfrågor diskuteras. SCCL kännetecknas av stor kollegialitet, utbyte av idéer och framför allt anordnas det årligen ett stort antal seminarier, vilket underlättar för forskarna att hålla sig à jour med aktuella frågeställningar. Dessutom är dessa seminarier en stor källa till inspiration för medarbetarna. Att SCCL har en mycket god arbetsmiljö bekräftades också av Juridiska institutionens arbetsmiljöenkät avseende doktoranderna som genomfördes Där framhölls SCCL:s arbetsmiljö som såväl inspirerande som stödjande och bekräftande för doktoranderna, något som är glädjande eftersom detta är en av de huvudprinciper som styr det dagliga arbetet vid SCCL. Senior Visiting Fellows Till SCCL knyts Senior Visiting Fellows, som utses av styrelsen efter förslag av det särskilda utskottet. Till Senior Visiting Fellow kan utses forskare i juridik som är eller har varit verk- 9

7 Verksamhet Verksamhet Internationellt samarbete På senare år har SCCL:s huvudsakliga fokus varit att utöka sitt internationella samarbete och som ett exempel på ett sådant samarbete kan nämnas att SCCL 2011 inledde ett samarbete med University of Oxford och colleget Christ Church, vilket bl.a. innebär att en svensk forskare inom ramen för The Stockholm Centre Oxford Fellowship får möjlighet att som anställd vid University of Oxford forska där under ett helt läsår. Vidare ska SCCL tillsammans med Universamma vid universitet eller högskola utanför eller inom Sverige samt personer som anses besitta förmåga till vetenskaplig forskning. Avsikten är att etablera ett varaktigt samarbete mellan dessa personer och SCCL för att främja forskning av gemensamt intresse och internationell samverkan. Hittills har SCCL etablerat samarbete med följande Senior Visiting Fellows: Professor Hugh J Ault F.d. domare vid Europeiska gemenskapernas domstol Stig von Bahr Professor emeritus Lars Gorton Ekon. lic. Mats Isaksson F.d. justitierådet Gertrud Lennander Professor emeritus Gustaf Lindencrona Professor emeritus Sven-Olof Lodin Professor David B. Wilkins, Harvard Law School, USA Visiting Fellows Till SCCL kan även knytas Visiting Fellows som utses av det särskilda utskottet. Till Visiting Fellow kan utses forskarstuderande, yngre forskare eller person, som bedöms ha intresse för och förmåga till vetenskaplig verksamhet, för den tid personen har löpande kontakter med SCCL. Hittills har SCCL etablerat samarbete med följande Visiting Fellows: Professor Howell E. Jackson, Harward Law School, USA Docent Eiríkur Jónsson, Háskoli Íslands, Island Professor Rosa M. Lastra, Queen Mary University of London, Storbritannien Professor Lennart Lynge Andersen, Copenhagen Business School, Danmark Professor Rune Sæbø, University of Bergen, Norge Doktorand Anna Södersten, European University Institute, Italien Docent Marie Jull Sørensen, Aalborg Universitet, Danmark Lektor Ivan Sørensen, Köpenhamns universitet, Danmark Doktorand Fabian Walla, Bucerius Law School, Tyskland, Nationellt samarbete Under 2007 inledde SCCL ett samarbete med Justitiedepartementet, enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt. Syftet med samarbetsavtalet är bl.a. att hålla gemensamma seminarier, ge möjlighet för forskare vid SCCL att deltaga som experter i utredningar och låta forskare vid SCCL företräda departementet vid internationella förhandlingar och konferenser. Inom ramen för samarbetet har SCCL tillsammans med Justitie departementet bl.a. anordnat en internationell konferens om en gemensam referensram för europeisk avtalsrätt under det senaste svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen. På motsvarande sätt inledde SCCL under 2010 ett samarbete med Finansdepart ementet, Sveriges Riksbank, Riksgälds kontoret och Finansinspektionen. Samar betsavtalet syftar till att bl.a. hålla gemensamma seminarier, låta representanter för myndigheter ingå i referensgrupper för doktorandprojekt och möjliggöra för forskare vid SCCL att delta i eller leda offentliga utredningar. Detta har bl.a. lett till ett samarbete med professor Howell Jackson, Harvard Law School, i samband med att han genomförde en undersökning av den svenska finansiella tillsynen. Därutöver deltar representanter från de fyra myndigheterna i SCCL:s forskningsavdelning för finansmarknadsrätt. SCCL samarbetar också med nationella och internationella forskningscentra inom juridik och ekonomi som t.ex. CEVIA och FICOFIMA vid Köpenhamns universitet, Juridiska fakulteten vid Syddansk universitet samt SIFR vid Handelshögskolan i Stockholm. Johan Gernandt, varit en av initiativtagarna till och bistående vid inrättandet av ett europeiskt rättsligt forum år 2011, för samarbete mellan ledande rättsvetenskapliga forskningsinstitutioner i Europa. Syftet med ett sådant forum, European Law Institute, är att främja gränsöverskridande kontakter mellan akademiker och praktiker främst på förmögenhetsrättens område. Professor Weixing Shen, prodekanus, Tsinghua University, Kina European Law Institute SCCL har, främst genom sin ordförande advokat och ordförande i riksbanksfullmäktige 10 11

8 sity of Oxford en gång varje år anordna en internationell konferens inom kommersiell rätt. SCCL håller för närvarande på att etablera kontakter med framstående forskningsinstitut i Sydamerika, USA och Tyskland för att stärka det internationella nätverket och därvid främja ett ökat inslag av gränsöverskridande forskning mellan olika discipliner och länder. I september 2012 anordnade SCCL ett symposium där SCCL:s framtida internationaliseringsprojekt diskuterades och riktlinjer för framtida samarbetsformer antogs. Samarbetet med Oxford University leds av The Oxford Committee. Ordförande i kommittén är professor Jan Kleineman. SCCL is one of the top research institutes studying the process of globalization in the corporate legal sector. I have had the honor of presenting my work at SCCL on several occasions and have been extremely impressed by the world class faculty, graduate students, and leading practitioners who participate in its activities. My colleagues and I at the Harvard Law School Program on the Legal Profession look forward to continuing to collaborate with the Center as we explore the complex forces reshaping the global market for corporate legal services, and how these developments will in turn influence economic development and the rule of law around the world. David B. Wilkins Harvard Law School, USA 12 13

9 Organisation Det är viktigt for oss praktiker att följa utveck lingen på universiteten. Det kanske bästa sättet är att deltaga i de svenska och internationella föreläsningar och diskussioner som ordnas av SCCL. Johan Gernandt Styrelseordförande Organisation Styrelsen SCCL leds av en styrelse med fem till tio ledamöter. Styrelsens ledamöter utses för tre år i taget av universitetets rektor efter förslag från Juridiska fakultetsnämnden. Styrelsen har det övergripande ansvaret för SCCL:s verksamhet och verkar för ett gott förhållande mellan SCCL och intresserade parter inom och utanför Stockholms universitet. Styrelsen tar vidare ansvar för finansieringen av verksamheten inom SCCL. Styrelsen fattar beslut för SCCL, men får överlåta åt annan att besluta för SCCL, i frågor som rör bl.a. utseende av ledamöter till det särskilda utskottet, vetenskapliga rådet, Senior Visiting Fellows, inrättande av forskningsavdelningar och utseende av ledare för sådana avdelningar, forskningsprojekt som är av större eller strategisk betydelse, seminarier och konferenser som 14 drar betydande kostnader, budget för SCCL och utformande av verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning. Det särskilda utskottet Det särskilda utskottet består av två till fem ledamöter, varav minst två har vetenskaplig kompetens. Ledamöterna utses av styrelsen. Det särskilda utskottet har ett särskilt ansvar för bl.a. initiativ vad beträffar finansieringen av verksamheten inom SCCL, samordningen av forskningsavdelningarnas vetenskapliga verksamhet, att forskning och forskningsprojekt initieras och samordnas inom SCCL:s ram, att information om forskning och forskningsresultat sprids inom och utanför det vetenskapliga samfundet och att internationella kontakter och samarbete främjas. Föreståndare Föreståndaren har inför styrelsen det administrativa och ekonomiska ansvaret för SCCL:s verksamhet och utses för tre år i taget av rektor efter förslag från Juridiska fakultetsnämnden och styrelsen. Före ståndaren fattar beslut för att bedriva den löpande verksamheten enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer. Internationell sekreterare Sedan höstterminen 2002 finns en internationell sekreterare knuten till SCCL med arbetsuppgifter som innefattar främjandet av SCCL:s internationella kontakter och den komparativa forskningen. Vetenskapliga rådet Vetenskapliga rådet arbetar med övergripande vetenskapliga frågor inom SCCL:s ram, t.ex. att SCCL:s verksamhet när så krävs, bedrivs i samverkan med det omgivande samhället och mellan olika juridiska discipliner och med andra vetenskaper samt berör angelägna frågor av rättslig karaktär. Medlemmarna i rådet representerar olika rättsvetenskapliga discipliner och skilda praktiska juridiska verksamhetsområden. De besitter hög vetenskaplig kompetens eller annan hög juridisk kompetens inom sina områden. I rådet ingår ledamöterna i styrelsen och det särskilda utskottet, föreståndaren och ledarna för forskningsavdelningarna. Övriga medlemmar av rådet utses av styrelsen. 15

10 Forskningsavdelningarna Forskningsavdelningen för allmän förmögenhetsrätt Avdelningsledare: Professor emeritus Lars Gorton, Stockholms universitet Avdelningen är inriktad på aktuella problemställningar som uppkommer inom förmögenhetsrättens område. På senaste tid har bl.a. frågor som obehörig vinst, reklamation, prejudikatbildning och andra frågor diskuterats. Frågorna kan ofta bli principiella, och en sådan diskussion får föras även mot bakgrund av mera speciella kontrakträttsliga spörsmål. Forsknings avdelningens ledamöter består av praktiker och akademiker med särskilt intresse för den centrala förmögenhetsrättens utveckling. Många frågor har naturliga kopplingar till andra forskningsavdelningar och ett nära samarbete sker därför tillsammans med dessa vad avser seminarieverksamheten. Forskningsavdelningar Den vetenskapliga verksamheten äger i huvudsak rum inom forskningsavdelningarna på initiativ av de personer som är engagerade i respektive avdelning. Forskningsavdelningarna utgörs av representanter från akademin, myndigheter, domstolar, advokatbyråer och företag. Ledarna för forskningsavdelningarna är även medlemmar av Vetenskapliga rådet. Forskningsavdelningarna har en omfattande seminarieverksamhet, vars seminarier bevistas av ett stort antal deltagare upp till hundra deltagare per seminarium. Det är också vanligt att forskningsavdelningarna samarbetar och anordnar gemensamma seminarier, en följd av att många ämnesområden berör mer än en forskningsavdelning. I vissa fall utvecklas 16 ämnet för seminariet till en större konferens, vilket i sin tur har resulterat i skrifter i SCCL:s skriftserie. Seminarieverksamheten har varit framgångsrik i det att seminarierna utmynnar i omfattande diskussioner om respektive ämnesområde, vilket är till gagn för såväl mötesdeltagare som för de forskare som är knutna till SCCL. Dessa forskare får därigenom en möjlighet att presentera sina aktuella forskningsområden men även ta del av de diskussioner som förs inom ramen för respektive ämnesområde. Seminarierna ger även övriga deltagare en möjlighet att mötas och diskutera frågeställningar som är av vikt för respektive representants yrkesområde. Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt Avdelningsledare: Advokat och adj. prof. Carl Svernlöv, Baker & McKenzie Advokatbyrå Avdelningens ledamöter består både av akademiker och yrkesverksamma jurister. Avdelningen sammanträder regelbundet för att diskutera aktuella frågor inom bolags- och värdepappersrätt. Avdelningen ingår i ett nordiskt nätverk av forskare inom de bolagsrättsliga och börsrättsliga områdena. Därutöver ordnar avdelningen återkommande konferenser och kvällsseminarier för forskare och praktiskt verksamma jurister, vilka bl.a. resulterat i skrifter i SCCL:s skriftserie. 17

11 Forskningsavdelningarna Forskningsavdelningarna Forskningsavdelningen för europarätt Avdelningsledare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet Avdelningen är särskilt inriktad på relationen mellan EU-rätten och den kommersiella rätten i vid mening, bland annat förhållandet till svensk rätt. Avdelningen observerar även det europeiska rättighetsskyddet, både unionsrättsligt och konventionsrättsligt inom ramen för Europakonventionen. Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt Avdelningsledare: Docent Gustaf Sjöberg, Stockholms universitet Avdelningen är särskilt inriktad på att belysa de finansiella företagens och marknadernas reglering och funktion ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. En uppgift är att främja meningsutbytet mellan personer verksamma inom den finansiella sektorn. I avdelningen ingår både ekonomer och jurister samt representanter för såväl myndigheter som akademin och det privata. Avdelningen har ett samarbete med Finansdepartementet, Sveriges Riksbank, Riksgäldskontoret och Finansinspektionen. Avdelningen ska bidra till forskningsprojekt, med målet att få fram en grupp kompetenta finansmarknadsrättare. Att fysiskt samla en forskargrupp vid SCCL är ett led i den ambitionen. Fem doktorander är särskilt nära knutna till avdelningen, bl.a. genom att de har referensgrupper från avdelningen. Forskningsavdelningen för fastighetsrätt Avdelningsledare: Professor Jori Munukka, Stockholms universitet Inom forskningsavdelningen bedrivs seminarie-, konferens- och publikationsverksamhet med anknytning till det fastighetsrättsliga området. Verksamheten bedrivs inom två enheter, Fastighetsrättsliga diskussionsklubben (FDK) och Hyresrättsliga diskussionsklubben (HDK). HDK leds av f.d. chefen för Hyresnämn den i Stockholm Hans-Åke Wängberg. I HDK ägnas intresset primärt åt hyres- och bostadsrättsfrågor, och seminarieverksamheten attraherar många jurister från åtskilliga fält. FDK är en plattform för övriga fastighetsrättsliga spörsmål. Inom avdelningen hålls årligen cirka åtta seminarier, varav en del i samverkan med andra forskningsavdelningar. Ett välbesökt seminarium hos HDK hölls hösten 2011 hos Fastighetsägarna i Stockholm, rörande hyresgästers skadeståndsansvar för skador på lägenheten. Seminariet har nu resulterat i boken Wängberg m.fl. (red.), Hyresgästs skadeståndsansvar, SCCL:s skriftserie nr 17, Jure Förlag Bland minnesvärda evenemang i FDK kan nämnas ett seminarium om den nyligen stiftade kinesiska äganderättslagen med professor Weixing Shen, Tsinghua University, och ett seminarium om formkravet vid fastighetsköp med doktoranden Elisabeth Ahlinder och professor Christina Ramberg, båda under hösten Forskningsavdelningen för försäkringsrätt Avdelningsledare: Universitetslektor, docent Jessika van der Sluijs, Stockholms universitet Avdelningen är inriktad på försäkringsrättsliga frågor i vid bemärkelse och består av akademiker och praktiker. Avdelningen arrangerar två kvällsseminarier per termin på aktuella försäkringsrelaterade teman som förtjänar en närmare belysning. Vi arbetar även regelbundet tillsammans med andra forskningsavdelningar som t.ex. avdelningarna för finansmarknadsrätt och skadeståndsrätt. Exempel på seminarieteman som varit är Regress som affärsidé och Solvens II. Ramlagstiftning på försäkringsområdet hot eller möjlighet? 18 19

12 Forskningsavdelningarna Forskningsavdelningarna Mitt intresse för SCCL bottnar i mitt allmänna samhällsengagemang, eftersom jag under många år varit aktiv i föreningslivet och också under åtta år varit riksdagsman. Insolvensrätten är ett viktigt rättsområde för att kunna hantera en ekonomisk kris på ett bra sätt. Regelverket har dock fortsatta brister och forskningsavdelningens aktiviteter syftar bl.a. till att synliggöra dessa och skapa diskussion om hur man på bästa sätt kan korrigera dessa. SCCL har utformats för att skapa goda förutsättningar för diskussioner mellan företrädare för politik och juridik. I Sverige finns ett akut behov av att förstärka och utveckla den rättspolitiska debatten, i syfte att t.ex. genom lagstiftning få en förstärkt insolvensrätt. Rolf Åbjörnsson Avdelningsledare Forskningsavdelningen för medierätt Avdelningsledare: Professor Jan Rosén, Stockholms universitet Den medierättsliga avdelningen fångar upp rättsliga fenomen som knyter sig till det samtida kommunikationssamhällets produktion och förmedling av uppgifter, underhållning, journalistik och information i vid mening. Intresseområdet rör därmed de rättsliga förutsättningarna för informationsspridning och informationstillgång i det offentliga rummet, men omfattar också frågor om sekretess, personlig integritet och personskydd. Yttrandeoch informationsfrihetens statsrättsliga och civilrättsliga förutsättningar hör hit liksom immateriella ensamrättigheters värden i sammanhanget, särskilt vad gäller känneteckensrätt och upphovsrätt. Av särskilt intresse för avdelningen är prövningen av civilrättsliga och privaträttsliga anspråk på medieinnehåll. Medierättens starka unions- och konventionsrättsliga grundvalar bevakas också. Den medierättsliga avdelningen arrangerar regelmässigt åtminstone två kvalificerade seminarier per termin. Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt Ledare: Advokat Rolf Åbjörnsson, Advokatfirman Nordia KB Till avdelningen är både akademiker och praktiker knutna. Avdelningen anordnar seminarier och symposier inom områdena insolvensrätt och sakrätt i vid mening. Från senare år kan nämnas följande seminarier Besittning till kontopengar Besittningsbegreppets innebörd straffrättsligt och civilrättsligt ; Kreditsäkerhet i intellektuella resurser Bakgrund och samhälleliga förutsättningar ; Återvinning i konkurs av avtalsprestation och återgång av avtal vid ogiltighet ; samt Fordrans uppkomst. Forskningsavdelningen för skadeståndsrätt Avdelningsledare: Universitetslektor, docent Mia Carlsson, Stockholms universitet Samtliga ledamöter är skadeståndsexperter med hemvist i såväl den akademiska världen som näringslivet och den offentliga sektorn. Forskningsavdelningen intresserar sig för skadeståndsrätt i vid bemärkelse och är en mötesplats för meningsutbyte mellan skadeståndsjurister inom olika områden och verksamheter. Uppmärksamhet riktas mot både kontraktuella och utomkontraktuella skadeståndsproblem. Avdelningen arbetar primärt med kunskapsutbyte av olika slag och sammanträder regelbundet för att belysa och diskutera aktuella skadeståndsfrågor och nyheter. Inom ramen för verksamheten initierar och arran - gerar avdelningen seminarier, föreläsningar och konferenser med såväl forskare som praktiskt verksamma jurister och andra skadeståndsintresserade som målgrupp

13 Forskningsavdelningarna Forskningsavdelningarna Forskningsavdelningen för skatterätt Avdelningsledare: Universitetslektor, docent Teresa Simon-Almendal, Stockholms universitet En viktig målsättning för verksamheten vid forskningsavdelningen för skatterätt är att utgöra en mötesplats för praktiskt verksamma skattejurister och akademiker, i syfte att belysa och diskutera skatterättsliga frågeställningar. Avdelningen ser som en viktig uppgift att främja utbytet av åsikter och kunskap mellan de olika skatterättsliga yrkesgrupperna. Forskningsavdelningen anordnar därför regelbundet seminarier, konferenser och föreläsningar inom olika delar av skatterätten. I syfte att stödja skatterättslig forskning inom ramen för skatteavdelningen vid SCCL och för att ytterligare utveckla och stärka samarbetet mellan forskningsavdelningen och det praktiska rättslivet har inletts ett samarbete mellan forskningsavdelningen och Deloitte, KPMG, PwC och Svalner Skatt & Transaktion. Stöd lämnas inom de forskningsområden som direkt eller indirekt har betydelse för tillämpningen av sådana skatterättsliga frågor som hanteras av skatteavdelningarna vid byråerna, och bidrar också till att finansiera den allmänna seminarieverksamhet som bedrivs vid forskningsavdelningen. Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning Avdelningsledare: Universitetslektor, jur. dr Patricia Shaughnessy, Stockholms universitet Vetenskapliga institutet för skiljedomsrätt vid Stockholms universitet, som bildades 1985, uppgick i SCCL 2005 som Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning. Avdelningen sammanför akademiker, domare och praktiskt verksamma jurister för att utforska aktuella spörsmål och samarbeta med forskning och utbildning i skiljedomsrätt avseende såväl svenska som internationella rättsförhållanden. Genom dessa aktiviteter främjar avdelningen utbyten av idéer, kunskap och erfarenheter inom tvistlösning i kommersiella och investeringstvister. Avdelningen anordnar vetenskapliga föreläsningar, kurser och seminarier samt andra former av utbildning. Avdelningen håller ett specialbibliotek vars bokbestånd är tillgängligt för forskare, studenter och andra intresserade. Forskningsavdelningen för studier av rättens globalisering Avdelningsledare: Docent Fredric Korling och Professor Mauro Zamboni, Stockholms universitet Avdelningens huvudsakliga mål är att utveckla och anordna interdisciplinär forskning av kommersiell rätt, med särskilt fokus på rättens globalisering och internationalisering. Avdelningen syftar till att skapa en metodologisk grund för att utvärdera och analysera skillnader och likheter mellan olika typer av regulatoriska former (såväl s.k. hard law som soft law) tillhandahållna av nationella, transnationella och internationella aktörer avseende kommersiella transaktioner. Avdelningen fokuserar särskilt på frågor om den juridiska professionens utveckling och förutsättningar, utarbetandet av transnationella normer och principer samt komparativa inslag inom ramen för akademi och praktik

14 SCCL:s skriftserie och bibliotek Bibliotek SCCL har ett omfattande bibliotek i sina egna lokaler, vilket startades genom en donation av framlidne professor Jan Hellner och genom övertagande av Institutet för bolags- och värdepappersrätts bibliotek, vars verksamhet fortsatts av SCCL. Biblioteket har därefter byggts ut genom diverse omfattande donationer av bl.a. professor emeritus Lars Gorton och professor Henrik Edelstam. I och med att Vetenskapliga institutet för skiljedomsrätt vid Stockholms universitet blev en del av SCCL har dess specialbibliotek för svensk och internationell skiljedomsrätt placerats i SCCL:s regi. SCCL:s skriftserie och bibliotek En central del av SCCL:s verksamhet är, förutom att anordna seminarier och konferenser, att publicera de forskningsresultat som produceras vid SCCL. I samverkan med professor Peter Wahlgren togs därför en projektplan för SCCL:s publiceringsverksamhet fram och resultatet blev en egen skriftserie. SCCL har också som ambition att inleda ett internationellt samarbete för publicering. Det är en stor mängd artiklar och forskningsrapporter som publiceras varje år av forskare knutna till SCCL samt föredragshållare vid större seminarier och konferenser. SCCL har därför två olika typer av publikationer vilka publiceras i SCCL:s skriftserie, nämligen SCCL:s årsskrift och sammanställningar av bidrag till specifika konferenser. De föredrag som hållits vid Vetenskapliga rådets sammanträden har emellertid publicerats i Juridisk Tidskrift (JT). 24 SCCL:s skriftserie Nr. 1 Tvångsinlösen av minoritetsaktier kommer den nya aktiebolagslagen att lösa problemen? (2003) Nr. 2 Nyemissioner av aktier de lege lata och de lege ferenda (2004) Nr. 3 En svensk kod för bolagsstyrning Vad är det för något och vad innebär den? (2005) Nr. 4 Intressekonflikter och finansiella marknader (2006) Nr. 5 Commercial Law Challenges in the 21st Century Jan Hellner in memoriam (2007) Nr. 6 Redovisning och juridik (2008) Biblioteket erhåller också löpande donationer av Jure Förlag AB avseende nyutkommen svensk litteratur. Biblioteket innefattar nu cirka titlar och SCCL har som ambition att successivt bygga upp biblioteket som är tillgängligt för forskare inom området kommersiell rätt samt för SCCL och Vetenskapliga rådet. Målet är att biblioteksverksamheten på sikt ska drivas självständigt och med egen bibliotekarie. Nr. 7 Aktiebolagens minoritetsskydd (2008 ) Ansvarig för biblioteket inom SCCL är docent Fredric Korling. Ansvarig för inköp till biblioteket vid forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning är universitetslektor Patricia Shaughnessy. Timanställda biblioteksamanuenser biträder vid uppbyggnad och löpande underhåll av biblioteken. Nr. 13 Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok II (2010) Nr. 8 Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok I (2008) Nr. 9 Finansiella kriser betalningssystem och skuldförhållanden (2009) Nr. 10 Aktieägares rättigheter (2009) Nr. 11 CISG Part II Conference (2009) Nr. 12 Marknadsmissbrukslagen i praktiken (2010) Nr. 14 A Common Frame of Reference for European Contract Law (2011) Nr. 15 Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok III (2011) Nr. 16 Money Laundering (2012) Nr. 17 Hyresgästs skadeståndsansvar (2012) Nr. 18 Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IV (2012) No. 19 Perspectives on Credit Rating Agencies (2013) 25

15 Till SCCL knutna personer Styrelse Internationell sekreterare Advokat Johan Gernandt (ordf.) Docent Mia Carlsson Advokat Lena Frånstedt Lofalk Professor Jan Kleineman Justitierådet, jur. dr Stefan Lindskog Professor Peter Melz Advokat Göran Nyström Professor Jan Rosén Universitetslektor Patricia Shaughnessy Direktör Hans Wibom Universitetslektor Patricia Shaughnessy Det särskilda utskottet Professor Jan Kleineman (ordf.) Advokat André Andersson Professor Peter Melz Docent Teresa Simon-Almendal Docent Gustaf Sjöberg Docent Jessika van der Sluijs (adjungerad) Föreståndare Chefsjurist Sören Öman Biblioteksansvarig Docent Fredric Korling 26 Vetenskapliga rådet Professor Jan Kleineman (ordf.) Advokat André Andersson Justitieombudsman, jur. dr Hans-Gunnar Axberger Professor Ulf Bernitz Advokat, adj. universitetslektor Jan-Mikael Bexhed Advokat Bengt Bolin Hovauditör Axel Calissendorff Docent Mia Carlsson Advokat Lena Frånstedt Lofalk Advokat Johan Gernandt Professor emeritus Lars Gorton Professor Lars Heuman Advokat, jur. dr Svante Johansson Docent Fredric Korling Justitierådet, jur. dr Stefan Lindskog Advokat Wilhelm Lüning Professor Cecilia Magnusson Sjöberg Justitierådet Dag Mattsson Professor Peter Melz Professor Göran Millqvist Professor Jori Munukka Advokat Göran Nyström Professor Lars Pehrson Docent Roger Persson Österman Professor Marcus Radetzki Professor Jan Rosén Adj. professor, advokat, jur. dr Eric M. Runesson Professor Mårten Schultz Universitetslektor Patricia Shaughnessy Docent Teresa Simon-Almendal Docent Gustaf Sjöberg Adj. professor, ekon. lic. Rolf Skog Docent Jessika van der Sluijs Adj. professor, advokat, jur. dr, Carl Svernlöv F.d. justitierådet, jur. dr h.c. Leif Thorsson Advokat Björn Tude F.d. hyresrådet Hans-Åke Wängberg Direktör Hans Wibom Professor Mauro Zamboni Advokat Rolf Åbjörnsson Chefsjurist Sören Öman Forskningsavdelningen för allmän förmögenhetsrätt Professor emeritus Lars Gorton, avdelningsledare Advokat Carl Brodén Jur. dr Emil Elgebrant Advokat Olle Flygt Universitetslektor Ronney Hagelberg Advokat Peder Hammarskiöld Jur. dr Per Henriksson Professor Lars Heuman Justitierådet, jur. dr Johnny Herre Jur. dr Herbert Jacobson Professor Jan Kleineman Docent Fredric Korling Justitierådet, jur. dr Stefan Lindskog Chefjurist Nina Macpherson Justitierådet Dag Mattsson Professor Göran Millqvist Professor Jori Munukka Docent Staffan Myrdal, advokat Professor Annina H. Persson Adj. professor, advokat, jur. dr Eric M. Runesson Jur. dr Zlatko Salcic Professor Mårten Schultz Universitetslektor Patricia Shaughnessy Docent Jessica van der Sluijs Advokat Björn Tude Advokat Daniel Vargö 27

16 Till SCCL knutna personer Till SCCL knutna personer Doktorand Aron Verständig Jur. dr Karin Wallin Norman Forskningsavdelningen för bolagsoch värdepappersrätt Advokat och adj. prof. Carl Svernlöv, avdelningsledare Chefsjurist Lars Afrell Professor Jan Andersson Chefsjurist Hans Berggren Chefsjurist Magnus Billing Advokat Urban Båvestam Universitetslektor Herbert Jacobson Advokat, jur. dr Svante Johansson Advokat Anders Lindblad Chefsjurist Nina MacPherson Jur. dr Karin Norman Advokat Göran Nyström Professor Lars Pehrson Chefsjurist Eva Persson Advokat Hans Schedin Advokat Erik Sjöman Adj. professor, ekon. lic. Rolf Skog Professor Daniel Stattin Advokat Thomas Wallinder Direktör Hans Wibom Doktorand Jessica Östberg Forskningsavdelningen för europarätt Professor Ulf Bernitz, avdelningsledare Professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt Advokat, adj. universitetslektor Jan-Mikael Bexhed Justitierådet Kerstin Calissendorff Advokat Johan Coyet Professor Lars Pehrson Universitetslektor Patricia Shaughnessy Generaladvokat Nils Wahl Forskningsavdelningen för fastighetsrätt Professor Jori Munukka, avdelningsledare Chefsjurist, jur. dr Anders Dahlqvist-Sjöberg Professor Ulrik von Essen Adjunkt, doktorand Jonny Flodin Universitetslektor Richard Hager Professor Thomas Kalbro Doktorand Antonia Krzymowska Vice VD Fastighetsägarna Stockholm Tore Ljungkvist Advokat, doktorand Mattias Nilsson Tekn. dr Jenny Paulsson F.d. hyresrådet Hans-Åke Wängberg Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt Docent Gustaf Sjöberg, avdelningsledare Chefsjurist Lars Afrell Generaldirektör Martin Andersson Finansrådet Fredrik Bystedt Jurist Aino Bunge Departementsrådet Sonja Daltung Doktorand Svante Fagerlund Jur. dr. Henric Falkman Chefekonom Tomas Flodén Chefsjurist Eric Frieberg Advokat Johan Gernandt Professor emeritus Lars Gorton Advokat Dan Hanqvist Chefsjurist Per Håkansson Chefsekonom Lars Hörngren Head of Group Compliance Gent Jansson Doktorand Tobias E. Johansson Professor Jan Kleineman Docent Fredric Korling Advokat Mattias Lampe Doktorand Charlotta Lindsjö Professor Peter Melz Professor Göran Millqvist Advokat Robert Ohlsson Doktorand Thomas Ordeberg Doktorand Annalena Rigling Docent Sideek Mohamed Seyad Professor Per Strömberg Statssekreterare Erik Thedéen Direktör Gabriel Urwitz Doktorand Aron Verständig Professor Staffan Viotti Jur. dr Karin Wallin Norman Forskningsavdelningen för försäkringsrätt Docent Jessika van der Sluijs, avdelningsledare Advokat, adj. universitetslektor Jan-Mikael Bexhed Docent Mia Carlsson Professor emeritus Bill Dufwa (senior advisor) Jur. dr Henric Falkman Docent Marie-Louise Larsson Direktör Johan Lundström Advokat Rose-Marie Lundström Professor Marcus Radetzki Jur. dr Gabriella Sebardt Hyresrättsliga diskussionsklubbens styrgrupp F.d. hyresrådet Hans-Åke Wängberg (ordf.) Hyresrådet Anne Bratt Norrevik Jur. dr Anders Dahlquist-Sjöberg Hovrättsrådet Måns Edling Advokat Agneta Gothenby Chefsjurist Mikael Gulliksson Universitetslektor Richard Hager F.d. hyresrådet Håkan Julius Vice VD Fastighetsägarna Stockholm Tore Ljungkvist Professor Jori Munukka Jur. kand. Susanna Skogsberg Advokat Harry Steinmann F.d. chefsjurist Rune Thomsson Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt Advokat Rolf Åbjörnsson, avdelningsledare Advokat Carl Brodén Jur. dr Per Henriksson Professor Lars Heuman Universitetslektor, docent Marie Karlsson-Tuula Lagman, jur. dr h.c. Mikael Mellqvist Professor Göran Millqvist Docent, advokat Staffan Myrdal Professor Annina H. Persson Advokat Erik Selander Forskningsavdelningen för medierätt Professor Jan Rosén, avdelningsledare Justitieombudsman, jur. dr Hans-Gunnar Axberger Bolagsjurist Elisabeth Bill Justitierådet Kerstin Calissendorff Förläggare Stephan Carlsson Advokat Peter Danowsky Direktör och chefsjurist Per Hultengård Advokat Helene Miksche Generalsekreterare och advokat Anne Ramberg Advokat Monique Wadsted Advokat Stefan Widmark Forskningsavdelningen för skadeståndsrätt Docent Mia Carlsson, avdelningsledare Professor, f.d. justitierådet Bertil Bengtsson F.d. justitierådet Severin Blomstrand Hovrättsrådet Anders Dereborg Professor Bill Dufwa Advokat Johannes Ericson Advokat Johan Gustafsson Professor Jan Kleineman Docent Fredric Korling Doktorand Philip Mielnicki Professor Jori Munukka Professor Marcus Radetzki Försäkringsrättsjurist Henrik Sandell Professor Mårten Schultz Advokat Per Sjödin Docent Jessika van der Sluijs F.d. försäkringsdirektör Erland Strömbäck Försäkringsjurist Lars-Ivar Sölvinger Doktorand Aron Verständig Forskningsavdelningen för skatterätt Docent Teresa Simon-Almendal, avdelningsledare Adjunkt Mattias Appelberg Doktorand Caroline Carlson Partner Anders Erasmie Docent Nina Ewalds Partner Lars Franck Kanslirådet Linda Haggren Senior Adviser Richard Hellenius Adj. prof. Anders Hultqvist Doktorand Jesper Johansson Justitierådet Margit Knutsson Doktorand Adriana Krzymowska Partner Anders Köhlmark Partner Lennart Larsson Professor Peter Melz Universitetslektor Siv Nyquist Docent Roger Persson Österman Partner Fredrik Sandefeldt Justitierådet, jur. dr Christer Silfverberg Partner Johan Sjöqvist Skattedirektör Urban Strömberg Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning Universitetslektor Patricia Shaughnessy, avdelningsledare F.d. generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut Ulf Franke Professor Lars Heuman Solicitor-Advocate, EU-Advokat James Hope 28 29

17 Till SCCL knutna personer Till SCCL knutna personer Rådman Emilia Lundberg Generalsekreterare för SCC Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut Annette Magnusson Advokat Bo G. H. Nilsson Adj. professor, advokat, jur. dr Eric M. Runesson Hovrättsrådet, jur. dr Patrik Schöldström Doktorand Monica Seifert Palmlund Per har följande personer sin arbetsplats i SCCL:s lokaler: Caroline Carlson Doktorand i finansrätt Mia Carlsson Docent i civilrätt Jori Munukka Professor i civilrätt Lars Pehrson Professor i civilrätt Forskningsavdelningen för studier av rättens globalisering Docent Fredric Korling, avdelningsledare Professor Mauro Zamboni, avdelningsledare Professor Antonina Bakardjieva-Engelbrekt Bolagsjurist Erik Domines Advokat Adam Green Professor Jan Kleineman Chefsjurist Nina Macpherson Justitierådet Dag Mattsson Chefsjurist Fredrik Peyron Chefsjurist Cecilia Vieweg Senior Visiting Fellows Professor Hugh J. Ault F.d. domare vid Europeiska gemenskapernas domstol Stig von Bahr Professor emeritus Lars Gorton Ekon. lic. Mats Isaksson, Head of Corporate Affairs Division, OECD F.d. justitierådet, jur. dr Gertrud Lennander Professor emeritus Gustaf Lindencrona Professor emeritus Sven Olof Lodin Professor David B. Wilkins Research Fellows Jur. dr Johan Sandstedt Svante Fagerlund Doktorand i civilrätt Lars Gorton Professor emeritus i civilrätt Lars Heuman Professor i processrätt Jan Kleineman Professor i civilrätt Fredric Korling Docent i civilrätt Antonia Krzymowska Doktorand i civilrätt Gertrud Lennander F.d. justitieråd, f.d. professor i civilrätt Charlotta Lindsjö Doktorand i civilrätt Philip Mielnicki Doktorand i civilrätt Göran Millqvist Professor i civilrätt Marcus Radetzki Professor i civilrätt Mårten Schultz Professor i civilrätt Teresa Simon-Almendal Docent i finansrätt Gustaf Sjöberg Docent i civilrätt Jessika van der Sluijs Docent i civilrätt Aron Verständig Doktorand i civilrätt Mauro Zamboni Professor i allmän rättslära Sören Öman Föreståndare Jessica Östberg Doktorand i civilrätt Två forskningsamanuenser biträder forskarna vid SCCL 30 31

18 Kontaktuppgifter Om du är intresserad av: Att vara medlem i en forskningsavdelning eller delta vid ett seminarium kontakta respektive avdelningsledare direkt eller vänd dig till SCCL:s kansli för kontaktuppgifter. SCCL:s kansli: Tel: E-post: Att vara gästforskare vid SCCL: Kontakta föreståndaren Sören Öman Tel: E-post: Att vara med i Advokatvännerna Kontakta ordförande i Advokatvännernas arbetsutskott advokat Bengt Bolin E-post: SCCL:s forskningsamanuenser: Tel: Stockholm Centre for Commercial Law, 2013 Design Baheru, Korling & Lindsjö Fotografi s. 2, 24 och omslag, Fredric Korling s. 8, 14 och 16, Charlotta Lindsjö s. 3, 9 och 17-23, Martin Cederblad s. 21, Jan-Erik Lindkvist s. 7, Advokatfirman Lindahl s. 15, Sveriges Riksbank s , Stockholms universitet Karta s , från Vjom, bearbetad av Fredric Korling s. 32, Stockholms universitet Tryckeri Kaigan, Stockholm, Sverige 32 33

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 06 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 6 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år 2006 av Agneta Lundgren m.fl. Föreningens tillkomst U nder 1960-talet började automatisk databehandling (ADB) uppmärksammas

Läs mer

Välkommen till Uppsalajuristernas ALUMNIDAG den 8 maj 2007

Välkommen till Uppsalajuristernas ALUMNIDAG den 8 maj 2007 Välkommen till Uppsalajuristernas ALUMNIDAG den 8 maj 2007 Alumnidagen omfattar FEM TIMMAR vidareutbildning för medlem i SVERIGES ADVOKATSAMFUND Välkommen till Alumnidagen den 8 maj 2007 I år genomför

Läs mer

Välkommen till Uppsalajuristernas ALUMNIDAG 5 MAJ 2010. Alumnidagen omfattar fem timmar vidareutbildning för medlem i Sveriges Advokatsamfund

Välkommen till Uppsalajuristernas ALUMNIDAG 5 MAJ 2010. Alumnidagen omfattar fem timmar vidareutbildning för medlem i Sveriges Advokatsamfund Välkommen till Uppsalajuristernas ALUMNIDAG 5 MAJ 2010 Alumnidagen omfattar fem timmar vidareutbildning för medlem i Sveriges Advokatsamfund UPPSALAJURISTERNAS ALUMNISTIFTELSE 2010 2 3 SÅ HÄR I TIDER när

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Sept. 4/2010. Johan Lind fångar ekens mångfald. Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad

Sept. 4/2010. Johan Lind fångar ekens mångfald. Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad Sept. 4/2010 Johan Lind fångar ekens mångfald Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad LEDARE Universitetsnytt höstterminen är i full gång och med den alla

Läs mer

Expertgruppen för biståndsanalys

Expertgruppen för biståndsanalys Expertgruppen för biståndsanalys Regeringen inrättade 2013 en expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Gruppen har antagit namnet Expertgruppen för biståndsanalys, förkortat

Läs mer

Lämna boet möt arbetslivet

Lämna boet möt arbetslivet Lämna boet möt arbetslivet UKK 21 november 2012 Lämna boet möt arbetslivet UKK Uppsala 21 november Konsert & Kongress 2012 Innehåll Under mässan 22 46 Sponsorevents och reportage 47 50 Föreläsningar &

Läs mer

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER 2001 Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960. Under år 2001 anslog stiftelserna 72,8 miljoner kronor till vetenskapliga och motsvarande ändamål.

Läs mer

Välkommen till Alumnidagen 7 maj 2015

Välkommen till Alumnidagen 7 maj 2015 Välkommen till Uppsalajuristernas Alumnidag 15 maj 2013 Välkommen till Alumnidagen 7 maj 2015 Huvudsponsor Alumnidagen omfattar fem timmar vidareutbildning för medlem i Sveriges Advokatsamfund Alumnidagen

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015 Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog hösten 2015 Kompetenslyft med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år 1984. Några år senare bildades

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Tom Hård af Segerstad Foto: Johan Olsson Tryck:

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2013 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2013 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2013 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svensk Forms huvuduppgifter och uppdrag Inledning Föreningsarbete & Medlemmar Särskilda Fokusområden

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige årsrapport 2009 stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Feb. 1/2012. Studenter bidrar till breddad rekrytering. Tema: postdoks Hektisk Nobelvecka Kom igång på gymmet!

Feb. 1/2012. Studenter bidrar till breddad rekrytering. Tema: postdoks Hektisk Nobelvecka Kom igång på gymmet! Feb. 1/2012 Studenter bidrar till breddad rekrytering Tema: postdoks Hektisk Nobelvecka Kom igång på gymmet! LEDARE Universitetsnytt Tema: Postdoks Utlandsvistelse viktigt steg i karriären 3 Postdok del

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Life Sciences i Schweiz

Life Sciences i Schweiz Life Sciences i Schweiz Landrapport tillhörande Svar Direkt 2012:05 Dnr: 2012/22 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 010 447 44 00 Telefax

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 10, II-2010 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS. TEMA HEALTH LAW Det nya fokusområdet för vårt nätverk

ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 10, II-2010 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS. TEMA HEALTH LAW Det nya fokusområdet för vårt nätverk ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 10, II-2010 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA HEALTH LAW Det nya fokusområdet för vårt nätverk ELSA Delegation till WIPO av ANNIKA KOPP Nyanställd på en internationell byrå

Läs mer

nytt från utredningsresurs, säger KEFUs forskningsledare

nytt från utredningsresurs, säger KEFUs forskningsledare Utges av Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning i Skåne Ansvarig utgivare: Göran Hedsund, ordf KEFU Redaktion: Lasse Sjöblom (red), Ulf Ramberg, Jonas Levmo, Ulla Tapper Adress: KEFU, Institutet

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer