Stockholm Centre for Commercial Law

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm Centre for Commercial Law"

Transkript

1 Stockholm Centre for Commercial Law EN PRESENTATION Stockholm Centre for Commercial Law Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, STOCKHOLM Besök: Universitetsvägen 14D, Universitetsbiblioteket, plan 6 Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: sccl.se Juridiska fakulteten

2 Innehåll Ett ledande forskningscentrum i Norden för kommersiell rätt 2 Forskningsfinansiering 4 Advokatvännerna 5 Verksamhet 8 Allmänt 8 Verksamheten i SCCL:s lokaler 8 Att arbeta vid SCCL 9 Senior Visiting Fellows 9 Visiting Fellows 10 Nationellt samarbete 10 European Law Institute 10 Internationellt samarbete 11 Organisation 14 Styrelsen 14 Det särskilda utskottet 14 Föreståndare 15 Internationell sekreterare 15 Vetenskapliga rådet 15 Forskningsavdelningar 16 Allmän förmögenhetsrätt 17 Bolags- och värdepappersrätt 17 Europarätt 18 Fastighetsrätt 18 Finansmarknadsrätt 19 Försäkringsrätt 19 Insolvensrätt med sakrätt 20 Medierätt 21 Skadeståndsrätt 21 Skatterätt 22 Skiljeförfarande och annan tvistlösning 23 Studier av rättens globalisering 23 SCCL:s skriftserie och bibliotek 24 Bibliotek 25 SCCL:s skriftserie 25 Till SCCL knutna personer 26 Kontaktuppgifter 32 1

3 Ett ledande forskningscentrum i Norden för kommersiell rätt forskning finns det också behov av impulser från och samverkan med det praktiska rätts livet inom näringsliv, förvaltning och andra delar av rättsväsendet. Avsikten är att SCCL i sin verksamhet ska skapa broar både mellan skilda juridiska discipliner och mellan den juridiska forskningen och det praktiska rätts livet allt för att främja kunskapsutbyte mellan praktiker och akademiker. Detta sker bl.a. genom ett stort antal seminarier som anordnas i SCCL:s regi, där målet är att skapa en gemensam plattform för främjandet av ett fritt diskussionsutrymme. Forskningen vid SCCL bedrivs dels i forsk ningsavdelningar, dels med enskilda fors k arinsatser inom och utom SCCL. SCCL:s huvudsakliga verksamhet är att i stor utsträckning anordna konferenser och sem inarier, vid vilka vetenskapliga uppsatser pre senteras och diskuteras för att senare publi ceras. Mindre, informella, seminarier utgör också en viktig del av verksamheten. Verksamheten inom SCCL betraktas av rektor för Stockholms universitet som ett profilområde för universitetet och har tilldelats lokaler på plan 6 i universitetsbiblioteket, vilka tills vidare bekostas av universitetets centrala medel. Invigningen av SCCL:s lokaler skedde den 25 april 2007 i närvaro av bl.a. univer sitetets rektor Kåre Bremer och jur. dr h.c. Peter Wallenberg. Ett ledande forskningscentrum i Norden för kommersiell rätt En stor del av forskningen vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet har präglats av fokus på utvecklingen av den kommersiella rätten. Det var därför naturligt att ett särskilt centrum inrättades för att stärka forskningens roll ytterligare. Stockholm Centre for Commercial Law (Centrum för kommersiell rätt i Stockholm, ofta förkortat SCCL eller bara Centret) inrättades därför vid Stockholms universitets juridiska fakultet den 21 sep tember 2000 på initiativ av professor Jan Kleineman och advokat, jur. dr h.c. Gunnar Nord. SCCL har som främsta uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärs juridiken i vid bemärkelse, utgör en del av Juridiska fakulteten och står under överin seende av Juridiska fakultetsnämnden. SCCL inrättades med inspiration från Centre for Commercial Law Studies vid Queen Mary, University of London. För närvarande arbetar ca 20 forskare vid SCCL med 2 fokus på komm ersiell rätt, vilket gör SCCL till Nordens ledande forskningscentrum för kommersiell rätt. SCCL ska närmare i sin verksamhet fokusera på att: ta initiativ till, leda och samordna forskningsprojekt samt offentliggöra och sprida resultaten därav, insamla och bearbeta forskningsmaterial, anordna vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier, och sträva efter samarbete med sådana lärosäten, institutioner, organisationer och myndigheter inom och utom Sverige som verkar inom SCCL:s intresseområde. Det finns ett stort behov av att belysa rättsliga frågeställningar i ett bredare perspektiv än vad som följer av den traditionella indelningen av rättsområdena. Inom modern juridisk SCCL fyller en viktig funktion för akademin genom att det möjliggör för forskare, praktiker, myndigheter och företrädare från domstolarna att diskutera aktuella frågor, något som inte minst gynnar den akademiska kreativiteten och gör forskningen mer relevant för samhället. På kort tid har SCCL kommit att bli ett ledande forskningscentrum i Norden inom kommersiell rätt, vilket inte minst visar sig i den omfattande seminarieverksamheten som byggts upp på senare år. Jan Kleineman Ordförande i Vetenskapliga rådet 3

4 Forskningsfinansiering Forskningsfinansiering SCCL har genom åren varit framgångs rikt avseende beviljade forskningsbidrag och har haft många finansiärer som valt att stödja SCCL:s verksamhet. SCCL erhöll 2005 en stor donation från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, vilket möjliggjorde att SCCL kunde erhålla och renovera egna lokaler Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse har även därutöver lämnat ytterligare bidrag till säkrande av SCCL:s allmänna verk samhet i ytterligare fem år (t.o.m. 2016). Ytter ligare finansiärer av SCCL:s allmänna verk samhet är Skandias vetenskapliga stiftelser. Därutöver har Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse beviljat forskningsmedel till post doc-tjänster vid SCCL. Det har tidigare vid juridiska institutionen inte funnits möjligheter till av institutionen finansierad post doc-forskning, vilket gör denna donation än viktigare genom att post doktoral forskning därmed möjliggjorts. De erhållna stipendierna motsvarar sammanlagt 15 års heltidsforskning. På motsvarande sätt valde Fastighetsägarna Stockholm 2007 att donera medel för att inrätta Fastighetsägarna Stockholms forskartjänst i fastighetsrätt till Anders Victorins minne vid SCCL. Ytterligare finansiering har erhållits av LO-Media AB, Proventus AB, TV4 AB och Bonnier AB. SCCL har även inlett ett forskarutbyte, The Stockholm Centre Oxford Fellowship, med The Institute of European and Comparative Law vid University of Oxford. Utbytet möjliggör för en forskare vid juridiska fakultetet att under ett år bedriva fors kning i Oxford. Utbytet samfinansieras av Stockholms universitet, Advokatvännerna, Stiftelsen Fakultetskurser, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. För särskilda ändamål, såsom bokinköp, tryckning och möten, får SCCL efter ansökan kompletterande bidrag från bl.a. Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur, Justitierådet Edvard Cassels stiftelse och Juridiska institutionen. Vidare stödjer ett antal intressenter SCCL:s särskilda bibliotek i skiljedomsrätt med ett årligt ekonomiskt bidrag. Forsknings avdelningen för skatterätt erhåller dessutom ett årligt bidrag från intressenter. Advokatvännerna För att finansiera SCCL:s utgivning och konferensverksamhet startades 2002 ett organisatoriskt samarbete mellan ett 20-tal affärsjuridiskt inriktade advokatbyråer i syfte att stödja SCCL. Detta samarbete bedrivs under beteckningen Stockholm Centre for Commercial Law Advokatvänner (SAd). Advokatvännerna leds av ett arbets utskott som består av tre advokater. I dag är så gott som samtliga ledande affärsjuridiska advokatbyråer i Sverige med i Advokat vännerna. De advokatbyråer som samarbetar inom ramen för Advokatvännerna har åtagit sig att ekonomiskt medverka till SCCL:s verksamhet. Advokatvännerna stöder SCCL ekonomiskt i särskilda projekt av intresse för affärsjuridiskt verksamma jurister vid advokatbyråer. De till Advokatvännerna anslutna advokatbyråerna deltar i seminarier, lämnar information till och samarbetar med forskare som arbetar inom SCCL:s ramar. Advokatvännerna finansierar sedan 2010 Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-priset samt bidrar till finansieringen av The Stockholm Centre Oxford Fellowship. 4 5

5 Forskningsfinansiering SCCL:s Advokatvänner har bildats av ett antal av Sveriges främsta affärsjuridiska advokatbyråer, för att stödja SCCL. Ett starkt SCCL bidrar till en förbättrad kommande rekryteringsbas för advokatbyråerna, och ökar intresset för affärsjuridik. Stödet medför även att de verksamma vid advokatbyråerna erbjuds deltaga i intressanta seminarier med fördjupningar inom verksamhetsområdet. Bengt Bolin Ordförande i Advokatvännernas arbetsutskott Byråer som är anslutna till Advokatvännerna per den 1 mars 2013 Andersson Gustafsson Ashurst Baker & McKenzie Bird & Bird Cederquist Danielsson & Englund Danowsky & Partners Eversheds Fylgia Gernandt & Danielsson Grönberg Gärde Wesslau Hamilton Hammarskiöld & Co. Hannes Snellman Hellström & Partners Hökerberg & Söderqvist Kilpatrick Townsend Lindahl Linklaters Mannheimer Swartling Nordia Ramberg Roschier Sandart & Partners Setterwalls Smitt Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC) Törngren Magnell White & Case Vinge Wistrand Westermark Anjou Öberg & Associés 6 7

6 Verksamhet SCCL är en fantastisk plats för forskning. När heten till andra forskare med andra ämnespro filer stimulerar till interdisciplinära samtal och nya vetenskapliga infallsvinklar. Det är en färg stark miljö, präglad av framåtanda och kreativi tet. Vi har roligt tillsammans! Min forskning skulle ha en betydligt snävare inriktning utan kollegorna på SCCL, och flera av de seminarier som jag har anordnat är direkt sprungna ur möten i lunchrummet. Teresa Simon-Almendal Docent, universitetslektor i finansrätt, medlem i det särskilda utskottet Verksamhet Allmänt Ett viktigt syfte med SCCL är att se till att den juridiska forskningen ständigt tillförs nya impulser från det omgivande samhället och att forskningen i relevanta delar därmed anknyter till det praktiska rättslivets behov. Lika viktigt är att forskningsresultaten sprids på ett effektivt sätt och att forskarna arbetar aktivt i de olika forskningsavdelningarna med både att föra ut nya forskningsresultat och att fånga upp aktuella problemställningar att anordna seminarier kring. Avsikten är att dessa målsättningar ska uppnås genom att information om behovet av forskning inom särskilda områden kanaliseras till forskningsavdelningarna, att forskningsavdelningarna sinsemellan samverkar och att projekten och projektidéerna blir föremål för fortlöpande diskussion och behandling vid seminarier eller liknande. Därutöver är det givetvis viktigt att SCCL bibehåller sin 8 publiceringsverksamhet för att synliggöra de senaste forskningsresultaten. Verksamheten i SCCL:s lokaler Eftersom kommersiell rätt anses vara ett viktigt profilämne för Stockholms universitet har universitetet valt att finansiera SCCL:s lokaler på plan 6 i det av Ralph Erskine ritade universitetsbiblioteket i Frescati. Ombyggnaden och inredningen av lokalerna färdigställdes under 2007 enligt ritningar och anvisningar från SCCL:s anlitade arkitekt, Paulina Berglund, Waldemarsson Berglund Arkitekter AB. Lokalerna invigdes formellt den 25 april 2007 och 2011 tillfördes SCCL ytterligare lokaler som byggdes om och inreddes i samma stil som befintliga lokaler (vilka finansierades av Juridiska fakulteten och SCCL gemensamt). Lokalerna har också utsmyckats med konst som lånats från universitetets konstsamlingar och Statens konstråd. Uppbyggnaden av en egen forskningsmiljö i SCCL:s lokaler med numera 20 arbetsplatser, biblioteksutrymmen med forskarplatser och sammanträdesrum har pågått sedan I lokalerna sitter en blandning av yngre och mer etablerade forskare, från doktorander till emeriterade professorer. Gästande forskare kan också använda sig av de forskarplatser som står till förfogande i SCCL:s bibliotek, för forskning under kortare eller längre tidsperioder. Att arbeta vid SCCL Det har varit en uttalad policy redan från början när SCCL etablerades, och särskilt från det att SCCL erhållit egna lokaler, att SCCL ska tillhandahålla en trivsam och stimulerande arbetsmiljö utan hierarkiska strukturer. SCCL:s lokaler främjar det spontana mötet där aktuella rättsfrågor diskuteras. SCCL kännetecknas av stor kollegialitet, utbyte av idéer och framför allt anordnas det årligen ett stort antal seminarier, vilket underlättar för forskarna att hålla sig à jour med aktuella frågeställningar. Dessutom är dessa seminarier en stor källa till inspiration för medarbetarna. Att SCCL har en mycket god arbetsmiljö bekräftades också av Juridiska institutionens arbetsmiljöenkät avseende doktoranderna som genomfördes Där framhölls SCCL:s arbetsmiljö som såväl inspirerande som stödjande och bekräftande för doktoranderna, något som är glädjande eftersom detta är en av de huvudprinciper som styr det dagliga arbetet vid SCCL. Senior Visiting Fellows Till SCCL knyts Senior Visiting Fellows, som utses av styrelsen efter förslag av det särskilda utskottet. Till Senior Visiting Fellow kan utses forskare i juridik som är eller har varit verk- 9

7 Verksamhet Verksamhet Internationellt samarbete På senare år har SCCL:s huvudsakliga fokus varit att utöka sitt internationella samarbete och som ett exempel på ett sådant samarbete kan nämnas att SCCL 2011 inledde ett samarbete med University of Oxford och colleget Christ Church, vilket bl.a. innebär att en svensk forskare inom ramen för The Stockholm Centre Oxford Fellowship får möjlighet att som anställd vid University of Oxford forska där under ett helt läsår. Vidare ska SCCL tillsammans med Universamma vid universitet eller högskola utanför eller inom Sverige samt personer som anses besitta förmåga till vetenskaplig forskning. Avsikten är att etablera ett varaktigt samarbete mellan dessa personer och SCCL för att främja forskning av gemensamt intresse och internationell samverkan. Hittills har SCCL etablerat samarbete med följande Senior Visiting Fellows: Professor Hugh J Ault F.d. domare vid Europeiska gemenskapernas domstol Stig von Bahr Professor emeritus Lars Gorton Ekon. lic. Mats Isaksson F.d. justitierådet Gertrud Lennander Professor emeritus Gustaf Lindencrona Professor emeritus Sven-Olof Lodin Professor David B. Wilkins, Harvard Law School, USA Visiting Fellows Till SCCL kan även knytas Visiting Fellows som utses av det särskilda utskottet. Till Visiting Fellow kan utses forskarstuderande, yngre forskare eller person, som bedöms ha intresse för och förmåga till vetenskaplig verksamhet, för den tid personen har löpande kontakter med SCCL. Hittills har SCCL etablerat samarbete med följande Visiting Fellows: Professor Howell E. Jackson, Harward Law School, USA Docent Eiríkur Jónsson, Háskoli Íslands, Island Professor Rosa M. Lastra, Queen Mary University of London, Storbritannien Professor Lennart Lynge Andersen, Copenhagen Business School, Danmark Professor Rune Sæbø, University of Bergen, Norge Doktorand Anna Södersten, European University Institute, Italien Docent Marie Jull Sørensen, Aalborg Universitet, Danmark Lektor Ivan Sørensen, Köpenhamns universitet, Danmark Doktorand Fabian Walla, Bucerius Law School, Tyskland, Nationellt samarbete Under 2007 inledde SCCL ett samarbete med Justitiedepartementet, enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt. Syftet med samarbetsavtalet är bl.a. att hålla gemensamma seminarier, ge möjlighet för forskare vid SCCL att deltaga som experter i utredningar och låta forskare vid SCCL företräda departementet vid internationella förhandlingar och konferenser. Inom ramen för samarbetet har SCCL tillsammans med Justitie departementet bl.a. anordnat en internationell konferens om en gemensam referensram för europeisk avtalsrätt under det senaste svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen. På motsvarande sätt inledde SCCL under 2010 ett samarbete med Finansdepart ementet, Sveriges Riksbank, Riksgälds kontoret och Finansinspektionen. Samar betsavtalet syftar till att bl.a. hålla gemensamma seminarier, låta representanter för myndigheter ingå i referensgrupper för doktorandprojekt och möjliggöra för forskare vid SCCL att delta i eller leda offentliga utredningar. Detta har bl.a. lett till ett samarbete med professor Howell Jackson, Harvard Law School, i samband med att han genomförde en undersökning av den svenska finansiella tillsynen. Därutöver deltar representanter från de fyra myndigheterna i SCCL:s forskningsavdelning för finansmarknadsrätt. SCCL samarbetar också med nationella och internationella forskningscentra inom juridik och ekonomi som t.ex. CEVIA och FICOFIMA vid Köpenhamns universitet, Juridiska fakulteten vid Syddansk universitet samt SIFR vid Handelshögskolan i Stockholm. Johan Gernandt, varit en av initiativtagarna till och bistående vid inrättandet av ett europeiskt rättsligt forum år 2011, för samarbete mellan ledande rättsvetenskapliga forskningsinstitutioner i Europa. Syftet med ett sådant forum, European Law Institute, är att främja gränsöverskridande kontakter mellan akademiker och praktiker främst på förmögenhetsrättens område. Professor Weixing Shen, prodekanus, Tsinghua University, Kina European Law Institute SCCL har, främst genom sin ordförande advokat och ordförande i riksbanksfullmäktige 10 11

8 sity of Oxford en gång varje år anordna en internationell konferens inom kommersiell rätt. SCCL håller för närvarande på att etablera kontakter med framstående forskningsinstitut i Sydamerika, USA och Tyskland för att stärka det internationella nätverket och därvid främja ett ökat inslag av gränsöverskridande forskning mellan olika discipliner och länder. I september 2012 anordnade SCCL ett symposium där SCCL:s framtida internationaliseringsprojekt diskuterades och riktlinjer för framtida samarbetsformer antogs. Samarbetet med Oxford University leds av The Oxford Committee. Ordförande i kommittén är professor Jan Kleineman. SCCL is one of the top research institutes studying the process of globalization in the corporate legal sector. I have had the honor of presenting my work at SCCL on several occasions and have been extremely impressed by the world class faculty, graduate students, and leading practitioners who participate in its activities. My colleagues and I at the Harvard Law School Program on the Legal Profession look forward to continuing to collaborate with the Center as we explore the complex forces reshaping the global market for corporate legal services, and how these developments will in turn influence economic development and the rule of law around the world. David B. Wilkins Harvard Law School, USA 12 13

9 Organisation Det är viktigt for oss praktiker att följa utveck lingen på universiteten. Det kanske bästa sättet är att deltaga i de svenska och internationella föreläsningar och diskussioner som ordnas av SCCL. Johan Gernandt Styrelseordförande Organisation Styrelsen SCCL leds av en styrelse med fem till tio ledamöter. Styrelsens ledamöter utses för tre år i taget av universitetets rektor efter förslag från Juridiska fakultetsnämnden. Styrelsen har det övergripande ansvaret för SCCL:s verksamhet och verkar för ett gott förhållande mellan SCCL och intresserade parter inom och utanför Stockholms universitet. Styrelsen tar vidare ansvar för finansieringen av verksamheten inom SCCL. Styrelsen fattar beslut för SCCL, men får överlåta åt annan att besluta för SCCL, i frågor som rör bl.a. utseende av ledamöter till det särskilda utskottet, vetenskapliga rådet, Senior Visiting Fellows, inrättande av forskningsavdelningar och utseende av ledare för sådana avdelningar, forskningsprojekt som är av större eller strategisk betydelse, seminarier och konferenser som 14 drar betydande kostnader, budget för SCCL och utformande av verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning. Det särskilda utskottet Det särskilda utskottet består av två till fem ledamöter, varav minst två har vetenskaplig kompetens. Ledamöterna utses av styrelsen. Det särskilda utskottet har ett särskilt ansvar för bl.a. initiativ vad beträffar finansieringen av verksamheten inom SCCL, samordningen av forskningsavdelningarnas vetenskapliga verksamhet, att forskning och forskningsprojekt initieras och samordnas inom SCCL:s ram, att information om forskning och forskningsresultat sprids inom och utanför det vetenskapliga samfundet och att internationella kontakter och samarbete främjas. Föreståndare Föreståndaren har inför styrelsen det administrativa och ekonomiska ansvaret för SCCL:s verksamhet och utses för tre år i taget av rektor efter förslag från Juridiska fakultetsnämnden och styrelsen. Före ståndaren fattar beslut för att bedriva den löpande verksamheten enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer. Internationell sekreterare Sedan höstterminen 2002 finns en internationell sekreterare knuten till SCCL med arbetsuppgifter som innefattar främjandet av SCCL:s internationella kontakter och den komparativa forskningen. Vetenskapliga rådet Vetenskapliga rådet arbetar med övergripande vetenskapliga frågor inom SCCL:s ram, t.ex. att SCCL:s verksamhet när så krävs, bedrivs i samverkan med det omgivande samhället och mellan olika juridiska discipliner och med andra vetenskaper samt berör angelägna frågor av rättslig karaktär. Medlemmarna i rådet representerar olika rättsvetenskapliga discipliner och skilda praktiska juridiska verksamhetsområden. De besitter hög vetenskaplig kompetens eller annan hög juridisk kompetens inom sina områden. I rådet ingår ledamöterna i styrelsen och det särskilda utskottet, föreståndaren och ledarna för forskningsavdelningarna. Övriga medlemmar av rådet utses av styrelsen. 15

10 Forskningsavdelningarna Forskningsavdelningen för allmän förmögenhetsrätt Avdelningsledare: Professor emeritus Lars Gorton, Stockholms universitet Avdelningen är inriktad på aktuella problemställningar som uppkommer inom förmögenhetsrättens område. På senaste tid har bl.a. frågor som obehörig vinst, reklamation, prejudikatbildning och andra frågor diskuterats. Frågorna kan ofta bli principiella, och en sådan diskussion får föras även mot bakgrund av mera speciella kontrakträttsliga spörsmål. Forsknings avdelningens ledamöter består av praktiker och akademiker med särskilt intresse för den centrala förmögenhetsrättens utveckling. Många frågor har naturliga kopplingar till andra forskningsavdelningar och ett nära samarbete sker därför tillsammans med dessa vad avser seminarieverksamheten. Forskningsavdelningar Den vetenskapliga verksamheten äger i huvudsak rum inom forskningsavdelningarna på initiativ av de personer som är engagerade i respektive avdelning. Forskningsavdelningarna utgörs av representanter från akademin, myndigheter, domstolar, advokatbyråer och företag. Ledarna för forskningsavdelningarna är även medlemmar av Vetenskapliga rådet. Forskningsavdelningarna har en omfattande seminarieverksamhet, vars seminarier bevistas av ett stort antal deltagare upp till hundra deltagare per seminarium. Det är också vanligt att forskningsavdelningarna samarbetar och anordnar gemensamma seminarier, en följd av att många ämnesområden berör mer än en forskningsavdelning. I vissa fall utvecklas 16 ämnet för seminariet till en större konferens, vilket i sin tur har resulterat i skrifter i SCCL:s skriftserie. Seminarieverksamheten har varit framgångsrik i det att seminarierna utmynnar i omfattande diskussioner om respektive ämnesområde, vilket är till gagn för såväl mötesdeltagare som för de forskare som är knutna till SCCL. Dessa forskare får därigenom en möjlighet att presentera sina aktuella forskningsområden men även ta del av de diskussioner som förs inom ramen för respektive ämnesområde. Seminarierna ger även övriga deltagare en möjlighet att mötas och diskutera frågeställningar som är av vikt för respektive representants yrkesområde. Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt Avdelningsledare: Advokat och adj. prof. Carl Svernlöv, Baker & McKenzie Advokatbyrå Avdelningens ledamöter består både av akademiker och yrkesverksamma jurister. Avdelningen sammanträder regelbundet för att diskutera aktuella frågor inom bolags- och värdepappersrätt. Avdelningen ingår i ett nordiskt nätverk av forskare inom de bolagsrättsliga och börsrättsliga områdena. Därutöver ordnar avdelningen återkommande konferenser och kvällsseminarier för forskare och praktiskt verksamma jurister, vilka bl.a. resulterat i skrifter i SCCL:s skriftserie. 17

11 Forskningsavdelningarna Forskningsavdelningarna Forskningsavdelningen för europarätt Avdelningsledare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet Avdelningen är särskilt inriktad på relationen mellan EU-rätten och den kommersiella rätten i vid mening, bland annat förhållandet till svensk rätt. Avdelningen observerar även det europeiska rättighetsskyddet, både unionsrättsligt och konventionsrättsligt inom ramen för Europakonventionen. Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt Avdelningsledare: Docent Gustaf Sjöberg, Stockholms universitet Avdelningen är särskilt inriktad på att belysa de finansiella företagens och marknadernas reglering och funktion ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. En uppgift är att främja meningsutbytet mellan personer verksamma inom den finansiella sektorn. I avdelningen ingår både ekonomer och jurister samt representanter för såväl myndigheter som akademin och det privata. Avdelningen har ett samarbete med Finansdepartementet, Sveriges Riksbank, Riksgäldskontoret och Finansinspektionen. Avdelningen ska bidra till forskningsprojekt, med målet att få fram en grupp kompetenta finansmarknadsrättare. Att fysiskt samla en forskargrupp vid SCCL är ett led i den ambitionen. Fem doktorander är särskilt nära knutna till avdelningen, bl.a. genom att de har referensgrupper från avdelningen. Forskningsavdelningen för fastighetsrätt Avdelningsledare: Professor Jori Munukka, Stockholms universitet Inom forskningsavdelningen bedrivs seminarie-, konferens- och publikationsverksamhet med anknytning till det fastighetsrättsliga området. Verksamheten bedrivs inom två enheter, Fastighetsrättsliga diskussionsklubben (FDK) och Hyresrättsliga diskussionsklubben (HDK). HDK leds av f.d. chefen för Hyresnämn den i Stockholm Hans-Åke Wängberg. I HDK ägnas intresset primärt åt hyres- och bostadsrättsfrågor, och seminarieverksamheten attraherar många jurister från åtskilliga fält. FDK är en plattform för övriga fastighetsrättsliga spörsmål. Inom avdelningen hålls årligen cirka åtta seminarier, varav en del i samverkan med andra forskningsavdelningar. Ett välbesökt seminarium hos HDK hölls hösten 2011 hos Fastighetsägarna i Stockholm, rörande hyresgästers skadeståndsansvar för skador på lägenheten. Seminariet har nu resulterat i boken Wängberg m.fl. (red.), Hyresgästs skadeståndsansvar, SCCL:s skriftserie nr 17, Jure Förlag Bland minnesvärda evenemang i FDK kan nämnas ett seminarium om den nyligen stiftade kinesiska äganderättslagen med professor Weixing Shen, Tsinghua University, och ett seminarium om formkravet vid fastighetsköp med doktoranden Elisabeth Ahlinder och professor Christina Ramberg, båda under hösten Forskningsavdelningen för försäkringsrätt Avdelningsledare: Universitetslektor, docent Jessika van der Sluijs, Stockholms universitet Avdelningen är inriktad på försäkringsrättsliga frågor i vid bemärkelse och består av akademiker och praktiker. Avdelningen arrangerar två kvällsseminarier per termin på aktuella försäkringsrelaterade teman som förtjänar en närmare belysning. Vi arbetar även regelbundet tillsammans med andra forskningsavdelningar som t.ex. avdelningarna för finansmarknadsrätt och skadeståndsrätt. Exempel på seminarieteman som varit är Regress som affärsidé och Solvens II. Ramlagstiftning på försäkringsområdet hot eller möjlighet? 18 19

12 Forskningsavdelningarna Forskningsavdelningarna Mitt intresse för SCCL bottnar i mitt allmänna samhällsengagemang, eftersom jag under många år varit aktiv i föreningslivet och också under åtta år varit riksdagsman. Insolvensrätten är ett viktigt rättsområde för att kunna hantera en ekonomisk kris på ett bra sätt. Regelverket har dock fortsatta brister och forskningsavdelningens aktiviteter syftar bl.a. till att synliggöra dessa och skapa diskussion om hur man på bästa sätt kan korrigera dessa. SCCL har utformats för att skapa goda förutsättningar för diskussioner mellan företrädare för politik och juridik. I Sverige finns ett akut behov av att förstärka och utveckla den rättspolitiska debatten, i syfte att t.ex. genom lagstiftning få en förstärkt insolvensrätt. Rolf Åbjörnsson Avdelningsledare Forskningsavdelningen för medierätt Avdelningsledare: Professor Jan Rosén, Stockholms universitet Den medierättsliga avdelningen fångar upp rättsliga fenomen som knyter sig till det samtida kommunikationssamhällets produktion och förmedling av uppgifter, underhållning, journalistik och information i vid mening. Intresseområdet rör därmed de rättsliga förutsättningarna för informationsspridning och informationstillgång i det offentliga rummet, men omfattar också frågor om sekretess, personlig integritet och personskydd. Yttrandeoch informationsfrihetens statsrättsliga och civilrättsliga förutsättningar hör hit liksom immateriella ensamrättigheters värden i sammanhanget, särskilt vad gäller känneteckensrätt och upphovsrätt. Av särskilt intresse för avdelningen är prövningen av civilrättsliga och privaträttsliga anspråk på medieinnehåll. Medierättens starka unions- och konventionsrättsliga grundvalar bevakas också. Den medierättsliga avdelningen arrangerar regelmässigt åtminstone två kvalificerade seminarier per termin. Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt Ledare: Advokat Rolf Åbjörnsson, Advokatfirman Nordia KB Till avdelningen är både akademiker och praktiker knutna. Avdelningen anordnar seminarier och symposier inom områdena insolvensrätt och sakrätt i vid mening. Från senare år kan nämnas följande seminarier Besittning till kontopengar Besittningsbegreppets innebörd straffrättsligt och civilrättsligt ; Kreditsäkerhet i intellektuella resurser Bakgrund och samhälleliga förutsättningar ; Återvinning i konkurs av avtalsprestation och återgång av avtal vid ogiltighet ; samt Fordrans uppkomst. Forskningsavdelningen för skadeståndsrätt Avdelningsledare: Universitetslektor, docent Mia Carlsson, Stockholms universitet Samtliga ledamöter är skadeståndsexperter med hemvist i såväl den akademiska världen som näringslivet och den offentliga sektorn. Forskningsavdelningen intresserar sig för skadeståndsrätt i vid bemärkelse och är en mötesplats för meningsutbyte mellan skadeståndsjurister inom olika områden och verksamheter. Uppmärksamhet riktas mot både kontraktuella och utomkontraktuella skadeståndsproblem. Avdelningen arbetar primärt med kunskapsutbyte av olika slag och sammanträder regelbundet för att belysa och diskutera aktuella skadeståndsfrågor och nyheter. Inom ramen för verksamheten initierar och arran - gerar avdelningen seminarier, föreläsningar och konferenser med såväl forskare som praktiskt verksamma jurister och andra skadeståndsintresserade som målgrupp

13 Forskningsavdelningarna Forskningsavdelningarna Forskningsavdelningen för skatterätt Avdelningsledare: Universitetslektor, docent Teresa Simon-Almendal, Stockholms universitet En viktig målsättning för verksamheten vid forskningsavdelningen för skatterätt är att utgöra en mötesplats för praktiskt verksamma skattejurister och akademiker, i syfte att belysa och diskutera skatterättsliga frågeställningar. Avdelningen ser som en viktig uppgift att främja utbytet av åsikter och kunskap mellan de olika skatterättsliga yrkesgrupperna. Forskningsavdelningen anordnar därför regelbundet seminarier, konferenser och föreläsningar inom olika delar av skatterätten. I syfte att stödja skatterättslig forskning inom ramen för skatteavdelningen vid SCCL och för att ytterligare utveckla och stärka samarbetet mellan forskningsavdelningen och det praktiska rättslivet har inletts ett samarbete mellan forskningsavdelningen och Deloitte, KPMG, PwC och Svalner Skatt & Transaktion. Stöd lämnas inom de forskningsområden som direkt eller indirekt har betydelse för tillämpningen av sådana skatterättsliga frågor som hanteras av skatteavdelningarna vid byråerna, och bidrar också till att finansiera den allmänna seminarieverksamhet som bedrivs vid forskningsavdelningen. Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning Avdelningsledare: Universitetslektor, jur. dr Patricia Shaughnessy, Stockholms universitet Vetenskapliga institutet för skiljedomsrätt vid Stockholms universitet, som bildades 1985, uppgick i SCCL 2005 som Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning. Avdelningen sammanför akademiker, domare och praktiskt verksamma jurister för att utforska aktuella spörsmål och samarbeta med forskning och utbildning i skiljedomsrätt avseende såväl svenska som internationella rättsförhållanden. Genom dessa aktiviteter främjar avdelningen utbyten av idéer, kunskap och erfarenheter inom tvistlösning i kommersiella och investeringstvister. Avdelningen anordnar vetenskapliga föreläsningar, kurser och seminarier samt andra former av utbildning. Avdelningen håller ett specialbibliotek vars bokbestånd är tillgängligt för forskare, studenter och andra intresserade. Forskningsavdelningen för studier av rättens globalisering Avdelningsledare: Docent Fredric Korling och Professor Mauro Zamboni, Stockholms universitet Avdelningens huvudsakliga mål är att utveckla och anordna interdisciplinär forskning av kommersiell rätt, med särskilt fokus på rättens globalisering och internationalisering. Avdelningen syftar till att skapa en metodologisk grund för att utvärdera och analysera skillnader och likheter mellan olika typer av regulatoriska former (såväl s.k. hard law som soft law) tillhandahållna av nationella, transnationella och internationella aktörer avseende kommersiella transaktioner. Avdelningen fokuserar särskilt på frågor om den juridiska professionens utveckling och förutsättningar, utarbetandet av transnationella normer och principer samt komparativa inslag inom ramen för akademi och praktik

14 SCCL:s skriftserie och bibliotek Bibliotek SCCL har ett omfattande bibliotek i sina egna lokaler, vilket startades genom en donation av framlidne professor Jan Hellner och genom övertagande av Institutet för bolags- och värdepappersrätts bibliotek, vars verksamhet fortsatts av SCCL. Biblioteket har därefter byggts ut genom diverse omfattande donationer av bl.a. professor emeritus Lars Gorton och professor Henrik Edelstam. I och med att Vetenskapliga institutet för skiljedomsrätt vid Stockholms universitet blev en del av SCCL har dess specialbibliotek för svensk och internationell skiljedomsrätt placerats i SCCL:s regi. SCCL:s skriftserie och bibliotek En central del av SCCL:s verksamhet är, förutom att anordna seminarier och konferenser, att publicera de forskningsresultat som produceras vid SCCL. I samverkan med professor Peter Wahlgren togs därför en projektplan för SCCL:s publiceringsverksamhet fram och resultatet blev en egen skriftserie. SCCL har också som ambition att inleda ett internationellt samarbete för publicering. Det är en stor mängd artiklar och forskningsrapporter som publiceras varje år av forskare knutna till SCCL samt föredragshållare vid större seminarier och konferenser. SCCL har därför två olika typer av publikationer vilka publiceras i SCCL:s skriftserie, nämligen SCCL:s årsskrift och sammanställningar av bidrag till specifika konferenser. De föredrag som hållits vid Vetenskapliga rådets sammanträden har emellertid publicerats i Juridisk Tidskrift (JT). 24 SCCL:s skriftserie Nr. 1 Tvångsinlösen av minoritetsaktier kommer den nya aktiebolagslagen att lösa problemen? (2003) Nr. 2 Nyemissioner av aktier de lege lata och de lege ferenda (2004) Nr. 3 En svensk kod för bolagsstyrning Vad är det för något och vad innebär den? (2005) Nr. 4 Intressekonflikter och finansiella marknader (2006) Nr. 5 Commercial Law Challenges in the 21st Century Jan Hellner in memoriam (2007) Nr. 6 Redovisning och juridik (2008) Biblioteket erhåller också löpande donationer av Jure Förlag AB avseende nyutkommen svensk litteratur. Biblioteket innefattar nu cirka titlar och SCCL har som ambition att successivt bygga upp biblioteket som är tillgängligt för forskare inom området kommersiell rätt samt för SCCL och Vetenskapliga rådet. Målet är att biblioteksverksamheten på sikt ska drivas självständigt och med egen bibliotekarie. Nr. 7 Aktiebolagens minoritetsskydd (2008 ) Ansvarig för biblioteket inom SCCL är docent Fredric Korling. Ansvarig för inköp till biblioteket vid forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning är universitetslektor Patricia Shaughnessy. Timanställda biblioteksamanuenser biträder vid uppbyggnad och löpande underhåll av biblioteken. Nr. 13 Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok II (2010) Nr. 8 Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok I (2008) Nr. 9 Finansiella kriser betalningssystem och skuldförhållanden (2009) Nr. 10 Aktieägares rättigheter (2009) Nr. 11 CISG Part II Conference (2009) Nr. 12 Marknadsmissbrukslagen i praktiken (2010) Nr. 14 A Common Frame of Reference for European Contract Law (2011) Nr. 15 Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok III (2011) Nr. 16 Money Laundering (2012) Nr. 17 Hyresgästs skadeståndsansvar (2012) Nr. 18 Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IV (2012) No. 19 Perspectives on Credit Rating Agencies (2013) 25

15 Till SCCL knutna personer Styrelse Internationell sekreterare Advokat Johan Gernandt (ordf.) Docent Mia Carlsson Advokat Lena Frånstedt Lofalk Professor Jan Kleineman Justitierådet, jur. dr Stefan Lindskog Professor Peter Melz Advokat Göran Nyström Professor Jan Rosén Universitetslektor Patricia Shaughnessy Direktör Hans Wibom Universitetslektor Patricia Shaughnessy Det särskilda utskottet Professor Jan Kleineman (ordf.) Advokat André Andersson Professor Peter Melz Docent Teresa Simon-Almendal Docent Gustaf Sjöberg Docent Jessika van der Sluijs (adjungerad) Föreståndare Chefsjurist Sören Öman Biblioteksansvarig Docent Fredric Korling 26 Vetenskapliga rådet Professor Jan Kleineman (ordf.) Advokat André Andersson Justitieombudsman, jur. dr Hans-Gunnar Axberger Professor Ulf Bernitz Advokat, adj. universitetslektor Jan-Mikael Bexhed Advokat Bengt Bolin Hovauditör Axel Calissendorff Docent Mia Carlsson Advokat Lena Frånstedt Lofalk Advokat Johan Gernandt Professor emeritus Lars Gorton Professor Lars Heuman Advokat, jur. dr Svante Johansson Docent Fredric Korling Justitierådet, jur. dr Stefan Lindskog Advokat Wilhelm Lüning Professor Cecilia Magnusson Sjöberg Justitierådet Dag Mattsson Professor Peter Melz Professor Göran Millqvist Professor Jori Munukka Advokat Göran Nyström Professor Lars Pehrson Docent Roger Persson Österman Professor Marcus Radetzki Professor Jan Rosén Adj. professor, advokat, jur. dr Eric M. Runesson Professor Mårten Schultz Universitetslektor Patricia Shaughnessy Docent Teresa Simon-Almendal Docent Gustaf Sjöberg Adj. professor, ekon. lic. Rolf Skog Docent Jessika van der Sluijs Adj. professor, advokat, jur. dr, Carl Svernlöv F.d. justitierådet, jur. dr h.c. Leif Thorsson Advokat Björn Tude F.d. hyresrådet Hans-Åke Wängberg Direktör Hans Wibom Professor Mauro Zamboni Advokat Rolf Åbjörnsson Chefsjurist Sören Öman Forskningsavdelningen för allmän förmögenhetsrätt Professor emeritus Lars Gorton, avdelningsledare Advokat Carl Brodén Jur. dr Emil Elgebrant Advokat Olle Flygt Universitetslektor Ronney Hagelberg Advokat Peder Hammarskiöld Jur. dr Per Henriksson Professor Lars Heuman Justitierådet, jur. dr Johnny Herre Jur. dr Herbert Jacobson Professor Jan Kleineman Docent Fredric Korling Justitierådet, jur. dr Stefan Lindskog Chefjurist Nina Macpherson Justitierådet Dag Mattsson Professor Göran Millqvist Professor Jori Munukka Docent Staffan Myrdal, advokat Professor Annina H. Persson Adj. professor, advokat, jur. dr Eric M. Runesson Jur. dr Zlatko Salcic Professor Mårten Schultz Universitetslektor Patricia Shaughnessy Docent Jessica van der Sluijs Advokat Björn Tude Advokat Daniel Vargö 27

16 Till SCCL knutna personer Till SCCL knutna personer Doktorand Aron Verständig Jur. dr Karin Wallin Norman Forskningsavdelningen för bolagsoch värdepappersrätt Advokat och adj. prof. Carl Svernlöv, avdelningsledare Chefsjurist Lars Afrell Professor Jan Andersson Chefsjurist Hans Berggren Chefsjurist Magnus Billing Advokat Urban Båvestam Universitetslektor Herbert Jacobson Advokat, jur. dr Svante Johansson Advokat Anders Lindblad Chefsjurist Nina MacPherson Jur. dr Karin Norman Advokat Göran Nyström Professor Lars Pehrson Chefsjurist Eva Persson Advokat Hans Schedin Advokat Erik Sjöman Adj. professor, ekon. lic. Rolf Skog Professor Daniel Stattin Advokat Thomas Wallinder Direktör Hans Wibom Doktorand Jessica Östberg Forskningsavdelningen för europarätt Professor Ulf Bernitz, avdelningsledare Professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt Advokat, adj. universitetslektor Jan-Mikael Bexhed Justitierådet Kerstin Calissendorff Advokat Johan Coyet Professor Lars Pehrson Universitetslektor Patricia Shaughnessy Generaladvokat Nils Wahl Forskningsavdelningen för fastighetsrätt Professor Jori Munukka, avdelningsledare Chefsjurist, jur. dr Anders Dahlqvist-Sjöberg Professor Ulrik von Essen Adjunkt, doktorand Jonny Flodin Universitetslektor Richard Hager Professor Thomas Kalbro Doktorand Antonia Krzymowska Vice VD Fastighetsägarna Stockholm Tore Ljungkvist Advokat, doktorand Mattias Nilsson Tekn. dr Jenny Paulsson F.d. hyresrådet Hans-Åke Wängberg Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt Docent Gustaf Sjöberg, avdelningsledare Chefsjurist Lars Afrell Generaldirektör Martin Andersson Finansrådet Fredrik Bystedt Jurist Aino Bunge Departementsrådet Sonja Daltung Doktorand Svante Fagerlund Jur. dr. Henric Falkman Chefekonom Tomas Flodén Chefsjurist Eric Frieberg Advokat Johan Gernandt Professor emeritus Lars Gorton Advokat Dan Hanqvist Chefsjurist Per Håkansson Chefsekonom Lars Hörngren Head of Group Compliance Gent Jansson Doktorand Tobias E. Johansson Professor Jan Kleineman Docent Fredric Korling Advokat Mattias Lampe Doktorand Charlotta Lindsjö Professor Peter Melz Professor Göran Millqvist Advokat Robert Ohlsson Doktorand Thomas Ordeberg Doktorand Annalena Rigling Docent Sideek Mohamed Seyad Professor Per Strömberg Statssekreterare Erik Thedéen Direktör Gabriel Urwitz Doktorand Aron Verständig Professor Staffan Viotti Jur. dr Karin Wallin Norman Forskningsavdelningen för försäkringsrätt Docent Jessika van der Sluijs, avdelningsledare Advokat, adj. universitetslektor Jan-Mikael Bexhed Docent Mia Carlsson Professor emeritus Bill Dufwa (senior advisor) Jur. dr Henric Falkman Docent Marie-Louise Larsson Direktör Johan Lundström Advokat Rose-Marie Lundström Professor Marcus Radetzki Jur. dr Gabriella Sebardt Hyresrättsliga diskussionsklubbens styrgrupp F.d. hyresrådet Hans-Åke Wängberg (ordf.) Hyresrådet Anne Bratt Norrevik Jur. dr Anders Dahlquist-Sjöberg Hovrättsrådet Måns Edling Advokat Agneta Gothenby Chefsjurist Mikael Gulliksson Universitetslektor Richard Hager F.d. hyresrådet Håkan Julius Vice VD Fastighetsägarna Stockholm Tore Ljungkvist Professor Jori Munukka Jur. kand. Susanna Skogsberg Advokat Harry Steinmann F.d. chefsjurist Rune Thomsson Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt Advokat Rolf Åbjörnsson, avdelningsledare Advokat Carl Brodén Jur. dr Per Henriksson Professor Lars Heuman Universitetslektor, docent Marie Karlsson-Tuula Lagman, jur. dr h.c. Mikael Mellqvist Professor Göran Millqvist Docent, advokat Staffan Myrdal Professor Annina H. Persson Advokat Erik Selander Forskningsavdelningen för medierätt Professor Jan Rosén, avdelningsledare Justitieombudsman, jur. dr Hans-Gunnar Axberger Bolagsjurist Elisabeth Bill Justitierådet Kerstin Calissendorff Förläggare Stephan Carlsson Advokat Peter Danowsky Direktör och chefsjurist Per Hultengård Advokat Helene Miksche Generalsekreterare och advokat Anne Ramberg Advokat Monique Wadsted Advokat Stefan Widmark Forskningsavdelningen för skadeståndsrätt Docent Mia Carlsson, avdelningsledare Professor, f.d. justitierådet Bertil Bengtsson F.d. justitierådet Severin Blomstrand Hovrättsrådet Anders Dereborg Professor Bill Dufwa Advokat Johannes Ericson Advokat Johan Gustafsson Professor Jan Kleineman Docent Fredric Korling Doktorand Philip Mielnicki Professor Jori Munukka Professor Marcus Radetzki Försäkringsrättsjurist Henrik Sandell Professor Mårten Schultz Advokat Per Sjödin Docent Jessika van der Sluijs F.d. försäkringsdirektör Erland Strömbäck Försäkringsjurist Lars-Ivar Sölvinger Doktorand Aron Verständig Forskningsavdelningen för skatterätt Docent Teresa Simon-Almendal, avdelningsledare Adjunkt Mattias Appelberg Doktorand Caroline Carlson Partner Anders Erasmie Docent Nina Ewalds Partner Lars Franck Kanslirådet Linda Haggren Senior Adviser Richard Hellenius Adj. prof. Anders Hultqvist Doktorand Jesper Johansson Justitierådet Margit Knutsson Doktorand Adriana Krzymowska Partner Anders Köhlmark Partner Lennart Larsson Professor Peter Melz Universitetslektor Siv Nyquist Docent Roger Persson Österman Partner Fredrik Sandefeldt Justitierådet, jur. dr Christer Silfverberg Partner Johan Sjöqvist Skattedirektör Urban Strömberg Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning Universitetslektor Patricia Shaughnessy, avdelningsledare F.d. generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut Ulf Franke Professor Lars Heuman Solicitor-Advocate, EU-Advokat James Hope 28 29

17 Till SCCL knutna personer Till SCCL knutna personer Rådman Emilia Lundberg Generalsekreterare för SCC Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut Annette Magnusson Advokat Bo G. H. Nilsson Adj. professor, advokat, jur. dr Eric M. Runesson Hovrättsrådet, jur. dr Patrik Schöldström Doktorand Monica Seifert Palmlund Per har följande personer sin arbetsplats i SCCL:s lokaler: Caroline Carlson Doktorand i finansrätt Mia Carlsson Docent i civilrätt Jori Munukka Professor i civilrätt Lars Pehrson Professor i civilrätt Forskningsavdelningen för studier av rättens globalisering Docent Fredric Korling, avdelningsledare Professor Mauro Zamboni, avdelningsledare Professor Antonina Bakardjieva-Engelbrekt Bolagsjurist Erik Domines Advokat Adam Green Professor Jan Kleineman Chefsjurist Nina Macpherson Justitierådet Dag Mattsson Chefsjurist Fredrik Peyron Chefsjurist Cecilia Vieweg Senior Visiting Fellows Professor Hugh J. Ault F.d. domare vid Europeiska gemenskapernas domstol Stig von Bahr Professor emeritus Lars Gorton Ekon. lic. Mats Isaksson, Head of Corporate Affairs Division, OECD F.d. justitierådet, jur. dr Gertrud Lennander Professor emeritus Gustaf Lindencrona Professor emeritus Sven Olof Lodin Professor David B. Wilkins Research Fellows Jur. dr Johan Sandstedt Svante Fagerlund Doktorand i civilrätt Lars Gorton Professor emeritus i civilrätt Lars Heuman Professor i processrätt Jan Kleineman Professor i civilrätt Fredric Korling Docent i civilrätt Antonia Krzymowska Doktorand i civilrätt Gertrud Lennander F.d. justitieråd, f.d. professor i civilrätt Charlotta Lindsjö Doktorand i civilrätt Philip Mielnicki Doktorand i civilrätt Göran Millqvist Professor i civilrätt Marcus Radetzki Professor i civilrätt Mårten Schultz Professor i civilrätt Teresa Simon-Almendal Docent i finansrätt Gustaf Sjöberg Docent i civilrätt Jessika van der Sluijs Docent i civilrätt Aron Verständig Doktorand i civilrätt Mauro Zamboni Professor i allmän rättslära Sören Öman Föreståndare Jessica Östberg Doktorand i civilrätt Två forskningsamanuenser biträder forskarna vid SCCL 30 31

18 Kontaktuppgifter Om du är intresserad av: Att vara medlem i en forskningsavdelning eller delta vid ett seminarium kontakta respektive avdelningsledare direkt eller vänd dig till SCCL:s kansli för kontaktuppgifter. SCCL:s kansli: Tel: E-post: Att vara gästforskare vid SCCL: Kontakta föreståndaren Sören Öman Tel: E-post: Att vara med i Advokatvännerna Kontakta ordförande i Advokatvännernas arbetsutskott advokat Bengt Bolin E-post: SCCL:s forskningsamanuenser: Tel: Stockholm Centre for Commercial Law, 2013 Design Baheru, Korling & Lindsjö Fotografi s. 2, 24 och omslag, Fredric Korling s. 8, 14 och 16, Charlotta Lindsjö s. 3, 9 och 17-23, Martin Cederblad s. 21, Jan-Erik Lindkvist s. 7, Advokatfirman Lindahl s. 15, Sveriges Riksbank s , Stockholms universitet Karta s , från Vjom, bearbetad av Fredric Korling s. 32, Stockholms universitet Tryckeri Kaigan, Stockholm, Sverige 32 33

STADGAR FÖR CENTRUM FÖR KOMMERSIELL RÄTT I STOCKHOLM (STOCKHOLM CENTRE FOR COMMERCIAL LAW)

STADGAR FÖR CENTRUM FÖR KOMMERSIELL RÄTT I STOCKHOLM (STOCKHOLM CENTRE FOR COMMERCIAL LAW) 1 (3) STOCKHOLMS UNIVERSITET Juridiska fakulteten STADGAR FÖR CENTRUM FÖR KOMMERSIELL RÄTT I STOCKHOLM (STOCKHOLM CENTRE FOR COMMERCIAL LAW) vid Stockholms universitet, fastställda av rektor 2000-09-21

Läs mer

ilaga 1 Urvalsdatum : Utskriftdatum : Advokat

ilaga 1 Urvalsdatum : Utskriftdatum : Advokat ilaga Urvalsdatum : 2008-0-0 Utskriftdatum : 2008-02-29 000 800 600 400 200 CM CN cr> ra co o> ro Kvinna Man Advokat 97 3509 4426 25-29 2 3 30-34 68 88 356 35-39 49 3 460 40-44 36 48 554 45-49 4 449 563

Läs mer

Skiljemannautbildningen 2013-2014

Skiljemannautbildningen 2013-2014 Skiljemannautbildningen 2013-2014 -VI UPPREPAR SUCCÉERNA FRÅN 2006, 2008 OCH 2010 Skiljemannautbildningen 2013-2014 Swedish Arbitration Association (SAA) anordnar på nytt, i samarbete med Stockholms Handelskammares

Läs mer

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant 1 (5) Ordinarie ledamöter (x) Professor Jonas Ebbesson, dekanus (x) Professor Marie Sandström, prodekanus (x) Professor Jan Rosén, prodekanus (x) Professor Henrik Edelstam (x) Professor Wiweka Warnling

Läs mer

Nordiska förmögenhetsrättsdagarna Övergripande tema: Vetenskaplig metod och praktisk tillämpning i förmögenhetsrätten.

Nordiska förmögenhetsrättsdagarna Övergripande tema: Vetenskaplig metod och praktisk tillämpning i förmögenhetsrätten. Nordiska förmögenhetsrättsdagarna 2017 Övergripande tema: Vetenskaplig metod och praktisk tillämpning i förmögenhetsrätten 26 28 april 2017 Hesselby slott Nordiska förmögenhetsrättsdagarna 2017 Stiftelsen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 oktober 2013 Sara Axelsson Caroline Berg Mathias

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll nr 5, 2013 Juridiska fakultetsnämnden 2013-09-09. Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant

STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll nr 5, 2013 Juridiska fakultetsnämnden 2013-09-09. Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant 1 (6) Ordinarie ledamöter (x) Professor Jonas Ebbesson, dekanus (x) Professor Marie Sandström, prodekanus (x) Professor Jan Rosén, prodekanus (x) Professor Henrik Edelstam (x) Professor Wiweka Warnling

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 15 oktober 2010 Erica Ackebo Elin Awerstedt Malin

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 10/3 2014 Senast uppdaterad 17/3 2014 SEMINARIEPERIOD V. 13 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 10/3 2014 Senast uppdaterad 12/3 2014 SEMINARIEPERIOD V. 13 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 27 augusti 2010 Anna Agardh Kristian Ahlberg Josefin

Läs mer

Stockholm Centre for Commercial Law. vid Juridiska fakulteteten, Stockholms universitet, inbjuder till

Stockholm Centre for Commercial Law. vid Juridiska fakulteteten, Stockholms universitet, inbjuder till Stockholm Centre for Commercial Law vid Juridiska fakulteteten, Stockholms universitet, inbjuder till Nordiska förmögenhetsrättsdagarna 2017 Övergripande tema: Vetenskaplig metod och praktisk tillämpning

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Valentina Barrios Administratör för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet VT 2015 Senast uppdaterad 16/8 SEMINARIEPERIOD V. 3 2015 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 21/2008 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 21/2008 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 21/2008 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 10 oktober 2008 Marcus Ateva Henrik Bellander Ann

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 6 maj 2012 Emil Andersson Charlotte Frisack Brodin

Läs mer

Skiljemannautbildningen

Skiljemannautbildningen Skiljemannautbildningen 2016-2017 Skiljemannautbildningen 2016-2017 Swedish Arbitration Association (SAA) anordnar på nytt en för svenska förhållanden unik utbildning. Utbildningen anordnas i samarbete

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Juridikseminariet - nyheter inom försäkringsreglering!

Juridikseminariet - nyheter inom försäkringsreglering! Published on Svenska Försäkringsföreningen (http://forsakringsforeningen.se) Hem > Juridikseminariet - nyheter inom försäkringsreglering! Juridikseminariet - nyheter inom försäkringsreglering! Juridikseminariet

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering Kursledare: Thomas Rolén

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering 10.15 10.30 Introduktion

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 8 juni 2006 Jacob Asp Alexander Berger Manne Bergnéhr

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 3/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 3/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 3/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 30 januari 2015 Cathrine Abadji Lisa Almgren Björn

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering 10.15 10.30 Introduktion Sten

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Framtidens tjänstepensioner

Framtidens tjänstepensioner Michael Møller Niels Christian Nielsen Framtidens tjänstepensioner SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 order@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Huvudföredragande: Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Huvudföredragande: Wilhelm Widmark, överbibliotekarie. 1 (5) PROTOKOLL 2016-02-19 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2016-02-19 Dnr SU 525 1.3.1 2016-1 Konferensrummet Frescati, kl. 9.00

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Valentina Barrios Kursadministratör för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 14/8 2014 Senast uppdaterad 19/8 2014 SEMINARIEPERIOD V. 23 2014 Schema för obligatoriska seminarier

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 juni 2015 Emily Almhagen Östra avdelningen Emilie

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 17/10 2013 Senast uppdaterad 22/10 2013 SEMINARIEPERIOD V. 45 2013 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 Till Europeiska kommissionen Meddelande om europeisk avtalsrätt Europeiska kommissionen publicerade den 11 juli 2001 Meddelande från kommissionen till rådet och

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s regleringsbrev 2017 Samordning av arbete kring öppen tillgång Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Institutet för utbildningsrätt IfU. Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt

Institutet för utbildningsrätt IfU. Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt Institutet för utbildningsrätt IfU Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt Kontakt Den som vill komma med i IfU:s sändlista inför seminarier med mera kan sända ett e-brev till

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1. FÖRENINGENS SYFTE Svenska föreningen för ADB och Juridik bildades 1981 och ändrade namn till ADBJ Svenska föreningen för IT och Juridik vid föreningsstämman 2005. Föreningen

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Valentina Barrios Kursadministratör för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 14/8 2014 Senast uppdaterad 15/8 2014 SEMINARIEPERIOD V. 23 2014 Schema för obligatoriska seminarier

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Avtalsrätt Den studerande skall efter avslutad kurs ha tillägnat sig goda kunskaper om avtalsrättens principer, regler och problem.

Avtalsrätt Den studerande skall efter avslutad kurs ha tillägnat sig goda kunskaper om avtalsrättens principer, regler och problem. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Privaträtt, 30 högskolepoäng Private

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 7 maj 2010 Stefan Andersson Per-Owe Arfwedson Camilla

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Tid: kl.09.00 12.25 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, vice ordförande Franzén

Läs mer

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat!

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Ann-Charlotte Klingberg & Anders Hult Intern Styrning och kontroll - en arbetsgrupp - Att arbeta med intern styrning och kontroll

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Vässa dina juridiska kunskaper

Vässa dina juridiska kunskaper Affärsjuridiska utbildningar våren 2016 Vässa dina juridiska kunskaper I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar vi våra seminarier inom det juridiska området. Utbildningarna vänder sig till dig

Läs mer

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Sida 1 av 5 Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Tid: 2012 11 30 kl. 09.00 11.00 Plats: 05 208 Närvarande: Övriga: Ej närvarande: Lena Persson, HKR ordförande Zada Pajalic Eva Björk,

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7 KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 10 november 2010 kl. 10.00-16.00 Plats: Kulturrådet i Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds universitet

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 27/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 27/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 27/2011 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 11 november 2011 Anders Ackebo Madeleine Ankarcrona

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer