Ajour Öresund* Nr. 5 December 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ajour Öresund* Nr. 5 December 2005"

Transkript

1 Ajour Öresund* Nr. 5 December 2005 *connectedthinking

2 Leder Interessen for Öresunds-regionen har ikke været større, end den er lige for øjeblikket Der sker en fortsat økonomisk koncentration i området Ørestaden udbygges i en takt, der overstiger selv de mest positive forventninger fra de første planer for Ørestadsetableringen blev drøftet. PricewaterhouseCoopers er med sin geografiske fordeling et rigtigt valg som samarbejdspartner. Uanset hvilken kontaktperson, der vælges, sikrer vores Connected Thinking en tids- og omkostningseffektiv løsning, der er det rigtige valg ud fra en helhedsvurdering. Fra efterårets velbesøgte konference om valg af filial eller datterselskab har vi modtaget mange positive tilbagemeldinger, blandt andet fordi vi netop havde kombineret de forskellige overvejelser, der ligger bag beslutningen altså Connected Thinking. Vi er allerede gået i gang med at planlægge forårets arrangement, hvilket vi vil fortælle mere om i det næste nummer, men lige nu står julen for døren, og vi ønsker vores læsere i Danmark en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, og vores læsere i Sverige ønsker vi ligeledes en riktigt god jul och ett gott nytt år....fra efterårets arrangementer Arrangemang onsdag, den 7 september 2005, Malmö. Information om etablering av dottersällskap eller filialverksamhet i Danmark. Arrangement torsdag, den 8. september 2005, København. Information om etablering af datterselskab eller filialvirksomhed i Sverige. Intresset av att starta verksamhet över sundet är stort bland svenska och danska företagare. Det visade sig inte minst av uppslutningen vid PricewaterhouseCoopers två seminarier i september. En del av deltagarna var nyfikna på de möjligheter som finns medan andra redan hade långt gående planer på en etablering över sundet. Genom vårt seminarie ville vi skapa klarhet i de frågeställningar som uppkommer i samband med en etablering över sundet. Revisorer och skattejurister från både Sverige och Danmark höll i seminarierna och redogjorde för skatterättsliga-, bolagsrättsliga- och redovisningsmässiga frågeställningar. Deltagarnas många följdfrågor diskuterades över en bit mat och efterföljande mingel. 2 Ajour Öresund* PricewaterhouseCoopers

3 Aktuelle danske skattenyheder EU-dom Danmark taber sag om registreringsafgift EU Domstolen har den 15. september 2005 afsagt dom i en sag om dansk registreringsafgift. Danmark har tabt sagen. Dommen betyder, at personer, som bor i Danmark, men er ansat hos en arbejdsgiver i et andet EU-land, kan anvende en udenlandsk firmabil i Danmark. Bilen kan anvendes til både privat- og erhvervsmæssig kørsel i Danmark. Dommen medfører ikke en reduktion af beskatning af fri bil, men virksomhedens omkostninger til indkøb/leasing reduceres væsentligt. Dommens præmisser EU Domstolen slår fast, at den danske lovgivning og administrative praksis udgør en hindring for arbejdskraftens frie bevægelighed. Det fremgår blandt andet af præmisserne, at: Der kan ikke stilles krav til, at medarbejderens beskæftigelse i den udenlandske virksomhed er medarbejderens hovederhverv Danmark kan ikke opkræve registreringsafgift for udenlandsk indregistrerede biler, som hverken er bestemt til fortrinsvis varig anvendelse i Danmark, eller som faktisk anvendes varigt i Danmark. Man skal således være særligt opmærksom på, hvordan bilen skal anvendes. Hvis bilen udelukkende skal anvendes i Danmark, kan Danmark fortsat opkræve registreringsafgift. Dommen er imidlertid ikke klar med hensyn til, hvor meget bilen kan anvendes i Danmark og stadig være fritaget for den danske registreringsafgift. Skatteministeriet har givet sin første korte kommentar til dommen, men har ikke tilkendegivet myndighedernes holdning til dommen eller dens præmisser. Beskatning i Danmark af firmabil Dommen vil som udgangspunkt ikke have konsekvenser for medarbejderen. Medarbejderen beskattes af 25% af de første DKK af bilens danske listepris og 20% af resten. Selvom bilen ikke er indregistreret i Danmark, skal bilens beskatningsgrundlag opgøres til den samme værdi, som hvis det var en dansk bil. Findes den pågældende model ikke i Danmark, kan det være vanskeligt at opgøre beskatningsgrundlaget. Hvis medarbejderen får stillet en fi rmabil til rådighed mod nedgang i bruttolønnen, kan medarbejderen dog opnå en betydelig fordel ved en udenlandsk indregistreret bil, som er anskaffet til en lavere pris. Dette skyldes, at bruttolønnen skal nedsættes med et mindre beløb, da virksomhedens omkostninger reduceres væsentligt....fortsættes PricewaterhouseCoopers Ajour Öresund* 3

4 ...aktuelle skattenyheder (fortsat) Ændrede regler om begrænset skattepligt i Danmark Folketinget har ændret reglerne om begrænset skattepligt med virkning fra den 1. januar Formålet med ændringen er at forenkle reglerne, således at reglerne nu er samlet i kildeskattelovens 2. Den begrænsede skattepligt er dog blevet udvidet, så både A- og B-indkomst fremover vil være begrænset skattepligtig i Danmark. Det betyder, at såvel medarbejdere, der er begrænset skattepligtige til Danmark, som arbejdsgivere skal være opmærksom på de nye regler, der gælder fra nytår. Udvidet skattepligt Ændringen medfører, at medarbejdere, der er begrænset skattepligtige til Danmark (f.eks. personer, der pendler fra Sverige), vil blive skattepligtige af goder, der før reelt var skattefri. Det gælder f.eks. fri brobizz m.v. Da B-indkomst kun i få tilfælde fremgår af den fortrykte selvangivelse, er det vigtigt at gøre medarbejderne opmærksom på, at de selv skal selvangive deres B-indkomster. Den udvidede skattepligt vil ligeledes have betydning for medarbejdere på nettoløn, da en større del af deres lønpakke fremover vil være skattepligtig i Danmark. Endelig kan vi nævne, at visse medarbejdere med hjemsted i udlandet, der arbejder i en begrænset periode i Danmark for en udenlandsk arbejdsgiver, før havde mulighed for at arbejde i Danmark, uden at det førte til dansk beskatning. Denne mulighed eksisterer som udgangspunkt ikke længere. Arbejdsgivers oplysningspligt Arbejdsgivers oplysningspligt ændres også. Har virksomheden udenlandske medarbejdere på arbejdsudleje, skal man nemlig være opmærksom på, at indeholdelsespligten vedrørende 30% skat er udvidet til også at gælde B-indkomst. Det betyder, at lønadministrationen fremover skal være opmærksom på, at de kan have to forskellige indeholdelsesgrundlag for medarbejderne, nemlig for almindelige lønmodtagere, hvor der skal indeholdes skat af A-indkomst, og personer på arbejdsudleje, hvor der skal indeholdes 30% skat af både A- og B-indkomst. 4 Ajour Öresund* PricewaterhouseCoopers

5 Sambeskatningsregler Nye danske sambeskatningsregler Danmark har ændret reglerne for sambeskatning af selskaber. Som udgangspunkt gælder de nye regler for indkomstår, der starter den 15. december 2004 eller senere. Obligatorisk dansk sambeskatning I korte træk går de nye regler ud på, at alle danske selskaber og filialer beliggende i Danmark, skal indgå i en obligatorisk sambeskatning, hvis de er koncernforbundne. Tidligere var sambeskatningen frivillig. I henhold til definitionen af koncernforbundne selskaber m.v. er der som udgangspunkt koncernforbindelse imellem selskaber, hvis der er et moderselskab, der besidder flertallet af stemmerne i et andet selskab. Andre former for kontrol kan dog også medføre, at der er koncernforbindelse imellem selskaberne. Til gengæld medregnes indkomst i filialer beliggende i udlandet ikke længere i den skattepligtige indkomst for et dansk selskab. Har et dansk selskab således en filial i Sverige, skal hverken underskud eller overskud fra filialen medregnes i Danmark under en obligatorisk dansk sambeskatning. Opgørelsen af sambeskatningsindkomsten Der skal først opgøres en indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler for hvert enkelt selskab/filial. Sambeskatningsindkomsten består herefter af summen af den skattepligtige indkomst for hvert enkelt selskab m.v. Indkomsten i et koncernforbundet selskab indgår fuldt ud i sambeskatningsindkomsten i den periode, hvor koncernforbindelsen består, også selvom moderselskabet ikke ejer 100% af selskabskapitalen. Hvis koncernforbindelsen ikke har eksisteret i hele året medregnes indkomsten kun i den del af indkomståret, hvor koncernforbindelsen har bestået. Inden for sambeskatningskredsen kan underskud i selskaberne anvendes, dels i det selskab, der har optjent underskuddet, dels i de andre sambeskattede selskaber. Der gælder særlige regler for rækkefølgen af anvendelsen af underskuddene. Underskud, der i selskabet er opstået forud for sambeskatningen, kan kun anvendes i selskabet selv. Det øverste danske moderselskab udpeges som administrationsselskab og dette administrationsselskab skal varetage selskabernes skattebetaling. De selskaber, der har bidraget til en positiv sam-...fortsættes PricewaterhouseCoopers Ajour Öresund* 5

6 ...sambeskatningsregler, fortsat beskatningsindkomst afregner selskabsskatten til administrationsselskabet, og hvis selskaberne har udnyttet underskud fra andre sambeskattede selskaber afregner administrationsselskabet et beløb til underskudsselskaberne svarende til 28% af det udnyttede underskud. Disse koncerninterne transaktioner har ikke skattemæssige konsekvenser i Danmark. Frivillig international sambeskatning Tidligere kunne et dansk selskab indgå i en sambeskatning med danske og/eller udenlandske selskaber efter eget valg, når blot visse betingelser vedrørende koncernforbindelsen var opfyldt. Efter de nye regler er sambeskatning imellem danske selskaber som nævnt obligatorisk, mens sambeskatning med udenlandske selskaber er frivillig og forudsætter, at samtlige koncernforbundne udenlandske selskaber medtages i sambeskatningen. Herudover er sambeskatningen som udgangspunkt bindende for en 10-års periode. Det bemærkes, at hvis et udenlandsk selskab har været i sambeskatning med et dansk selskab enten efter de tidligere regler eller efter de nye regler, og sambeskatningen derefter afbrydes, skal der ske genbeskatning af udnyttede skattemæssige underskud, hvis disse hidrører fra det udenlandske selskab. Reglerne er forskellige for selskaber, der har været i international sambeskatning efter de gamle henholdsvis de nye regler. Afsluttende er det vigtig at være opmærksom på, at også omstrukturering eller frasalg/ændring af aktivitet i et udenlandsk sambeskattet selskab kan medføre genbeskatning. Konsekvenser för ett svenskt bolag med filial i Danmark En dansk filial till ett svenskt bolag kan i vissa fall påverkas av de nya danska reglerna om koncernbeskattning (sambeskatning). I fall det finns något bolag, någon annan filial eller annat skattesubjekt i Danmark som ingår i samma koncern som den danska filialen kommer dessa att tillsammans omfattas av de nya reglerna om koncernbeskattning. Underskott i en dansk filial kan då utnyttjas mot överskott i andra danska filialer eller bolag. Resultatet i en dansk filial räknas vid beskattningen i Sverige om enligt svenska regler. Enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet beskattas inkomst som är hänförlig till ett svenskt bolags filial i Danmark också i Danmark. Skatt som betalats i Danmark får sedan avräknas mot och minska det svenska bolagets skatt i Sverige, där samma inkomst också beskattas. Betalar det svenska bolaget på grund av att det går med förlust inte någon skatt, kan beloppet att avräkna sparas i tre år. Är resultatet i filialen istället ett underskott ingår detta i det svenska bolagets resultat och minskar detta. I den mån de nya reglerna påverkar den skatt som filialen betalar i Danmark påverkar detta i motsvarande mån hur mycket skatt som kan avräknas mot den skatt som skall betalas i Sverige. Vi henviser i øvrigt til vores danske hjemmeside hvor der under /publikationer/skattenyt* 3. juni 2005 forefindes en mere udførlig beskrivelse af de nye regler. 6 Ajour Öresund* PricewaterhouseCoopers

7 Retableringskrav og tab af selskabskapital Vilka regler som gäller kring förbrukat aktiekapital och vilka olika möjligheter det finns att återställa detta? Vilka tidsfrister gäller och vilket ansvar har styrelse och ägare? I artikeln kommer vi att försöka svara på dessa frågor samt belysa vilka likheter och skillnader det är i svensk och dansk lagstiftning på området. Sverige De svenska reglerna om förbrukat aktiekapital som artikeln behandlar gäller aktiebolag. Det är ingen skillnad för privata eller publika aktiebolag. I svenska Aktiebolagslagen finns ett krav på storleken på aktiekapitalet i de olika aktiebolagstyperna, nämligen SEK för privata och SEK för publika aktiebolag. Vid hänvisning till Aktiebolagslagen anges nuvarande lags paragrafer, inom parantes anges motsvarande paragraf i den nya Aktiebolagslagen som börjar gälla vid årsskiftet. Förbrukat (tabt) aktiekapital Om det finns skäl att anta att ett aktiebolags egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet skall bolagets styrelse genast upprätta en kontrollbalansräkning, detta framgår av ABL 13 kap 12 (25 kap 13 ). Enligt denna paragraf skall även styrelsen låta bolagets revisor granska kontrollbalansräkningen och yttra sig om denna. Kontrollbalansräkningen skall undertecknas av styrelsen. Man bör observera att detta kan vara när som helst under ett räkenskapsår och inte endast i anslutning till årsbokslutet. Om kontrollbalansräkningen visar att hälften av aktiekapitalet är förbrukat, skall kontrollbalansräkningen sedan behandlas på en bolagsstämma (första kontrollstämman), där stämman skall ta ställning till om bolaget skall likvideras eller om bolaget ska drivas vidare i hopp om att aktiekapitalet ska kunna återställas. Kontrollbalansräkningen skiljer sig något från en normal balansräkning när det gäller värdering av bolagets tillgångar och skulder. 1. Bolagets tillgångar och skulder får tas upp till högre respektive lägre värde än i den ordinarie redovisningen om det är förenligt med god redovisningssed 2. Bolagets tillgångar får värderas till nettoförsäljningsvärdet 3. Skulder på grund av statliga stöd behöver ej redovisas om de är förknippade med en återbetalningsskyldighet som gör att skulden endast behöver betalas tillbaka, i händelse av konkurs eller likvidation, först efter övriga skulder har betalats. 4. Obeskattade reserver skall delas upp i en eget kapitaldel och en uppskjuten skattedel. I övrigt skall balansräkningen upprättas enligt de regler som finns i Årsredovisningslagen. Om bolagsstämman beslutar att bolaget skall drivas vidare i hopp om att man skall kunna återställa det egna kapitalet, skall en bolagsstämma (den andra stämman) inom åtta månader på nytt pröva om bolaget skall gå i likvidation. Till den andra kontrollstämman skall bolagets styrelse ta fram en ny kontrollbalansräkning som även den skall granskas av bolagets revisor. Om kontrollbalansräkningen inte visar att bolagets egna kapital är återställt skall styrelsen ansöka hos rätten om beslut om likvidation inom två veckor från den tidpunkt då den andra kontrollstämman hölls....fortsættes PricewaterhouseCoopers Ajour Öresund* 7

8 ...retableringskrav og tab af selskabskapital, fortsat Om bolagets styrelse inte uppfyller de krav som ställs i ABL, det vill säga upprätta en kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska denna eller kalla till första kontrollstämma om det är erfordligt eller ansöka hos rätten att gå i likvidation, blir styrelsens ledamöter solidariskt ansvariga för de förpliktelser som uppkommer i bolaget. För att slippa personligt betalningsansvar måste den enskilde ledamoten bevisa att han eller hon inte varit försumlig. Betalningsansvaret för bolagets företrädare gäller inte för förpliktelser som uppkommit efter ansökan om likvidation har lämnats in eller kontrollbalansräkning har visat på att aktiekapitalet är återställt. Återställande (retablering) av aktiekapital Inom de åtta månaderna har bolaget möjlighet att återställa aktiekapitalet utan att behöva gå i likvidation. Inom ramen för svensk lagstiftning finns det några olika sätt att återställa aktiekapitalet, förutom att genom att generera tillräckligt med vinstmedel. Några sätt är: Aktieägartillskott Koncernbidrag Nyemission till överkurs Nedsättning av aktiekapitalet Ackord Företagsrekonstruktion Aktieägartillskott kan ges till ett bolag av en eller flera av dess aktieägare. Ett aktieägartillskott, som redovisas direkt mot eget kapital, kan antingen vara villkorat eller ovillkorat, skillnader ligger i att det villkorade ges under förutsättningar att de ska kunna betalas tillbaka så fort bolaget har ett positivt fritt eget kapital. Det ovillkorade är inte förknippat med en sådan återbetalningsmöjlighet. Ett företags kapital kan även garanteras av en kapitaltäckningsgaranti. Garantin innebär normalt att ett tillskott utlöses så fort en brist i kapitalet uppstår. Kapitaltäckningsgarantin måste vara definitiv och oåterkallelig. Koncernbidrag kan endast ges mellan svenska bolag. Huvudkravet är att en aktieägare har mer än 90% av andelarna i dotterbolaget samt att man har haft det under hela räkenskapsåret. Koncernbidrag kan även ges mellan två svenska dotterbolag med ett utländskt moderbolag om moderbolaget hör hemma i en EES-stat. Koncernbidrag redovisas direkt mot eget kapital med en beräknad skatteeffekt i resultaträkningen samt i eget kapital. En nyemission till överkurs kan även vara ett sätt att täcka upp ett förbrukat aktiekapital. Genom att emittera aktier till överkurs får bolaget in kapital från ägarna som ökar det egna kapitalet. Reglerna om nyemission återfinns i ABL 4 kap (13 kap). Ytterligare ett sätt att åtgärda att hälften av aktiekapitalet är förbrukat, är att göra en nedsättning av aktiekapitalet. Nedsättning av aktiekapitalet regleras i ABL 6 kap (20 kap). Beslut om nedsättning måste fattas på bolagsstämma och registreras hos Bolagsverket innan det är giltigt. Både ackord och företagsrekonstruktion regleras i lagen om företagsrekonstruktion. Ackord betyder att fordringsägarna skriver ned sina fordringar till en viss del, till exempel 25%. Företagsrekonstruktion innebär att tingsrätten utser en företagsrekonstruktör som skall genom bland annat kostnadsbesparingar eller organisationsförändringar förbättra företagets lönsamhet och därigenom återställa det förbrukade aktiekapitalet. Danmark De danske regler om kapitaltab er for tiden forskellige for aktieselskaber og anpartsselskaber. Der er dog netop fremsat lovforslag i Folketinget, hvorefter reglerne for anpartsselskaber harmoniseres med reglerne for aktieselskaber. Formålet med reglerne om kapitaltab er i sidste ende hensynet til kreditorerne og i en vis udstrækning også selskabsdeltagerne. Vurderingen af spørgsmålet om kapitaltab er knyttet til den regnskabsmæssige opgørelse af egenkapitalen, snarere end selskabets betalingsdygtighed. Denne opgørelsesmetode hænger sammen med, at Danmark stiller krav om en vis minimumskapital, nemlig DKK i aktieselskaber og DKK i anpartsselskaber. Kapitaltab (Förbrukat aktiekapital) Bestyrelsen i et aktieselskab og det øverste ledelsesorgan i et anpartsselskab skal ikke kun i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten holde øje med et eventuelt kapitaltab, men også i løbet af hele regnskabsåret. I situationer, hvor der er risiko for kapitaltab, eksempelvis hvor den seneste årsrapport udviser et underskud, og udviklingen ikke efterfølgende er vendt, må ansvaret for at overvåge selskabets økonomiske situation antages at være skærpet. Kapitaltab i aktieselskaber Hvis et aktieselskab har tabt 50% eller mere af selskabskapitalen, skal der afholdes en generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes senest seks måneder efter, at kapitaltabet er blevet konstateret, medmindre selskabets vedtægter indeholder mere restriktive regler herom. På generalforsamlingen skal bestyrelsen redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om, hvilke foranstaltninger der bør gennemføres som følge af kapitaltabet, herunder om selskabet skal opløses. 8 Ajour Öresund* PricewaterhouseCoopers

9 Hvis generalforsamlingen i et aktieselskab ikke vedtager bestyrelsens forslag, samtidig med at bestyrelsen skønner, at det vil være uforsvarligt at videreføre selskabet uændret, må bestyrelsen normalt træde tilbage. Kapitaltab i anpartsselskaber I anpartsselskaber skal ledelsen senest seks måneder, efter at 40% af selskabskapitalen er tabt, redegøre for selskabets økonomiske situation og fremsætte forslag til fuld retablering af selskabets kapital. Hvis selskabets kapital ikke retableres, skal selskabet opløses. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indrømme anpartsselskabet en frist til retablering af selskabskapitalen ved selskabets egen indtjening. Fristen fastsættes normalt til to år for etablerede selskaber og fire år for nye selskaber. Fristen gives kun til selskaber, der kan fremvise rimelige konsolideringsplaner. Dokumentationen herfor vil typisk bestå i revisorunderskrevne og ledelsesgodkendte budgetter, der skal indeholde budgetforudsætninger eller hovedtal med forudsætninger. Budgetterne skal ledsages af en beskrivelse af de forhold, der har medført, at selskabet har kapitaltab, samt vise, hvorledes man vil undgå en lignende situation fremover. Der lægges endvidere vægt på, om anpartshavere, der har fordringer på selskabet, giver tilbagetrædelseserklæring i forhold til eksterne kreditorer. Retablering af kapitaltab (återställande av aktiekapital) Udover en retablering af selskabets kapital via den fremtidige drift, kan en løsning om muligt være at nedsætte størrelsen af selskabskapitalen til lovens minimumskrav. Det sker ved en forholdsmæssig nedskrivning af værdien af værdien af alle aktier/ anparter, så selskabskapitalen derved dækker det akkumulerede underskud. Vælges denne løsning, skal generalforsamlingen beslutte nedsættelsen, ligesom revisor skal udarbejde en erklæring om, at underskuddet mindst svarer til nedsættelsesbeløbet. Revisorerklæringen skal således sikre, at kapitalen ikke nedsættes med mere end det beløb, der skal dække underskuddet. Nedsættes alene med underskuddet, skal der nemlig ikke indrykkes proklama for at kunne gennemføre nedsættelsen. Det er også muligt for selskabsdeltagerne at indskyde ekstra kapital. Et sådant indskud kan foretages af alle selskabsdeltagere eller af enkelte af deltagerne, som derved opnår større ejerandel af selskabet. Kapitalforhøjelsen vil typisk ske til en overkurs, som i umiddelbar forlængelse af forhøjelsen kan dække det akkumulerede underskud. Sker kapitalforhøjelsen i løbet af året og således ikke på den ordinære generalforsamling, hvor årsrapporten samtidig godkendes skal der i aktieselskaber udarbejdes en erklæring fra ledelsen om udviklingen i selskabets forhold siden sidste årsrapport. Revisor skal erklære sig om ledelsens redegørelse. Hertil kommer i såvel aktie- som anpartsselskaber at der skal udarbejdes et egentligt forslag fra ledelsen om kapitalforhøjelsen, hvori forhøjelsen motiveres. Har selskabsdeltagerne tilgodehavender i selskabet, er det også muligt at lade denne gæld konvertere til aktiekapital. Det forudsætter naturligvis, at de pågældende kreditorer er indforståede med konverteringen. Et forslag om konvertering af gæld skal ledelsen tillige fremsætte overfor generalforsamlingen. I tilknytning hertil skal der i aktieselskaber udarbejdes en erklæring fra selskabets revisor om den regnskabsmæssige gennemførelse af konverteringen. Denne erklæring er foreslået afskaffet. Afslutning De danske regler om kapitaltab og retablering hviler i stort omfang på fælleseuropæiske regler. Systemet forekommer teknisk og ikke særligt moderne. Reglerne burde have til formål at gribe ind, når selskabets betalingsdygtighed var i risiko for at svigte, men griber i stedet ind, fordi den regnskabsmæssige egenkapital udvikler sig på en bestemt måde en opgørelse, der er afhængig af den valgte regnskabspraksis. De svenska och danska reglerna gällande förbrukat aktiekapital samt återställande av aktiekapitalet är i grunden ganska lika. Lagstiftarna har i de olika länderna dock valt lite olika tillvägagångssätt att hantera frågorna. I Sverige har lagstiftarna öppnat för lite fler möjligheter att återställa aktiekapitalet bland annat genom koncernbidrag. PricewaterhouseCoopers Ajour Öresund* 9

10 Benchmarking Udlodningsmuligheder fra selskaber, skat/løn/udbytte Utdelning till ett moderbolag från ett helägt aktiebolag är skattefri både i Sverige och Danmark men när det gäller beskattning av utdelning från ett bolag till en fysisk ägare finns en hel del skillnader som vi redogör för nedan. Ägarens möjlighet att föra över kapital från bolaget till sig själv är en viktig komponent för att bestämma var ett bolag skall ha sitt säte och var ägaren skall vara bosatt. Svenska regler Inkomstskattelagen reglerar vilken beskattning en fysisk ägare får på den utdelning som tas ur bolaget. Under hösten 2005 har en proposition (lovforslag) lagts fram till Sveriges Riksdag avseende en ny utformning av dessa regler. Då det i skrivandets förefaller sannolikt att dessa nya regler kommer att antas av Riksdagen har vi valt att använda oss av de föreslagna reglerna i beräkningarna nedan. Reglerna förväntas att träda i kraft från och med 1 januari Svenska regler gäller även för bolag i utlandet, det avgörande är var ägaren är skattskyldig. Om en fysisk person bosatt i Danmark äger ett svenskt aktiebolag skall svensk kupongskatt (udbytteskat) innehållas och beskattning ske enligt danska regler. Utdelning på aktier i noterade bolag Utdelning på aktier i noterade bolag beskattas med 30%. Bolaget betraktas som noterat om aktier i bolaget kan handlas på en auktoriserad marknadsplats. Ett bolag som är noterat kan aldrig vara ett fåmansaktiebolag, även om ägarstrukturen i sig skulle innebära att det är ett fåmansaktiebolag ur det perspektivet. Ej noterade bolag Utdelning på aktier i bolag som inte är noterade beskattas med 25% förutsatt att ägaren (eller någon i närståendekretsen) inte är aktiv i bolaget eller har varit aktiv de 5 senaste åren. Fåmansföretag Ett fåmansföretag är ett aktiebolag eller ekonomisk förening där Fyra eller färre fysiska personer äger aktier/andelar som motsvarar mer än hälften av röstetalet (stemmerne) för samtliga andelar. Observera att ägare som är närstående räknas som en person. Om aktieägare eller närstående dessutom är verksam i betydande omfattning i företaget, dotterföretag eller annat företag som bedriver likartad verksamhet så är aktieinnehavet kvalificerat. Med likartad verksamhet avses t ex om en ägare bedriver konsultverksamhet i två olika bolag, men bara uppbär lön från det ena bolaget anses aktierna i båda bolagen vara kvalificerade. Utdelning på ett kvalificerat innehav i fåmansbolag beskattas med 20% till den del utdelningen faller inom det så kallade gränsbeloppet. Gränsbeloppet beräknas enligt ett tämligen komplext regelverk som återfinns i Inkomstskattelagens 57:e kapitel (i den tidigare statliga inkomstskattelagen fanns reglerna i 3 kapitlet 12 paragrafen och kallas därför fortfarande för 3:12 reglerna ). 10 Ajour Öresund* PricewaterhouseCoopers

11 Den del av utdelningen som överstiger gränsbeloppet kommer att beskattas hos personen i inkomstslaget tjänst med en marginalskatt på upp till ca 57%. Förenklat så kan man säga att gränsbeloppets storlek baseras på dels hur mycket kapital som ägaren har investerat i bolaget och dels hur mycket kontanta löner som betalas i bolaget. För att få utnyttja de kontanta lönerna som underlag för beräkningen ställs det krav på storleken på aktieägarens lön. Denna måste uppgå till minst SEK plus 5% av de kontanta lönerna i bolaget. Dock finns det ett tak om SEK För innehav i bolag som inte har några löner och/eller en låg anskaffningskostnad kommer det att finnas en lägsta nivå som innebär att man får ta SEK i utdelning beskattat till 20%. Detta belopp är per bolag och inte per ägare. Nedanstående exempel baseras på att det finns utdelningsbara vinstmedel i bolaget. En ägare med lön överstigande brytpunkten för högsta marginalskatten. Statslåneränta 3%. Utdelning med SEK Om anskaffningvärde på aktierna uppgår till SEK och lönerna i bolaget uppgår till SEK kommer ägaren att bli beskattad med SEK och får således SEK efter skatt. Utdelning med SEK Om anskaffningsvärdet på aktierna uppgår till SEK och lönerna i bolaget uppgår till SEK kommer ägaren att bli beskattad med SEK och får således SEK efter skatt. För beräkning av gränsbelopp se tabell. Utdelningen sker vanligtvis i anslutning till den ordinarie bolagsstämman. Från och med 2006 kommer aktiebolagslagen att uttryckligen tillåta att utdelning (av på bolagsstämman fastställda vinstmedel) delas ut även på en extra bolagsstämma. Dessutom krävs det att utdelningen inte överstiger vad som är försvarligt utifrån bolagets ekonomiska ställning. Danska regler Noterade och ej noterade bolag När ett danskt bolag lämnar utdelning till en fysisk person beskattas personen av de första DKK (2005 års nivå) av utdelningen med 28% och utdelning härutöver beskattas med 43%. För äkta makar som bor tillsammans vid utgången av det år som utdelningen tas under får den ena parten tillgodogöra sig utdelning på upp till DKK beskattat med 28%. Det är i detta fallet ej relevant vilken ägarandel som den aktuella fysiska personen har i bolaget eller om personen är aktiv i bolaget. En utdelning till en fysisk person på DKK (motsvarande ca SEK ) kommer således att beskattas med DKK ( * 0, * 0,43) och att erhålla för ägaren blir DKK motsvarande ca SEK En utdelning om DKK (motsvarande SEK ) kommer att beskattas med DKK ( * 0, *0,43) och att erhålla för ägaren blir DKK motsvarande ca SEK Om personen är aktiv i bolaget, är denna person berättigad till att få en lön som motsvarar värdet av personens arbetsinsats i bolaget. Bolaget får avdrag för lönekostnaden med 28%, vilket motsvarar skattesatsen för bolaget. I gengäld blir lönen beskattad med en marginalskatt på upp till 63% (se Ajour* Öresund, Oktober 2004). Utdelningen sker vanligtvis i anslutning till den ordinarie bolagsstämman. Det är dock möjligt att ta en extra utdelning på en extra bolagstämma men detta kräver en ändring av bolagsordningen (vedtägter) och samt att bolagets revisor granskar (review) den balansräkning som utdelningen skall baseras på. I den danska aktiebolagslagen finns begränsningar för hur mycket som kan lämnas i utdelning till bolagets ägare. Således kan inte utdelningen överstiga vad som är försvarligt utifrån bolagets och om bolaget är ett moderbolag även koncernens ekonomiska ställning. Alla belopp är i SEK Svenskt AB, enbart ägaren anställd Svenskt AB, 10 anställda Utdelning Anskaffningskostnad Multiplicerat med statslåneräntan +9% Kontanta löner Avgår 10 inkomstbasbelopp Löneunderlag upp till multiplicerat med 20% Löneunderlag över multiplicerat med 50% Summa gränsbelopp Alternativregel tillämplig Nej Utdelning som kan beskattas som kapital Skatt i inkomstslaget kapital (20%) Skatt i inkomstslaget tjänst (57%) 0 Att erhålla för ägaren PricewaterhouseCoopers Ajour Öresund* 11

12 Agenda Öresund BMW satsar på Malmö Bilgiganten BMW gör Malmö till sitt nordiska centrum. BMW bygger ett kvadratmeter stort lager i industriområdet Stora Bernstorp i Malmö-Burlöv. Dessutom blir det 400 kvadratmeter kontor. Det ska vara inflyttningsklart i juni nästa år. I Sydsvenskan förklarar Jan Enrico Petersen vid BMW Sverige: Det finns flera fördelar med att satsa på Malmö som logistiskt centrum. Vi kan leverera reservdelar till Stockholm, Oslo och Köpenhamn över en natt och lastbilar som lastas i München klockan fyra på eftermiddagen är i Malmö klockan sju nästa morgon. Han tillägger att Malmö och Stora Bernstorp i Burlövs kommun ligger bra till vid ringvägarna och understryker vidare att såväl mark som arbetskraft är billigare i Skåne än i Köpenhamnsområdet, som en förklaring till varför inte den danska huvudstaden blev aktuell. Storsatsning på evenemang i Köpenhamn Köpenhamns kommun och det danska näringslivet kommer satsa flera miljoner kronor under tre år för att marknadsföra Köpenhamn som evenemangsstad. Målet är att få tolv större kulturevenemang och minst ett sportevenemang i VM-klass. På önskelistan finns UEFA-cupfinal, VM i simning, VM i fotboll 2012 och OS 2024, enligt tidningen Restauratören. Vi hoppas få ihop mellan DKK 30 och 40 miljoner per år till att presentera Köpenhamn för de stora arrangörerna av sport och kultur, säger Martin Bender, chef för evenemang på Wonderful Copenhagen till tidningen Restauratören. Det är stora välkända företag som SAS, Carlsberg, Danske Bank och kongressarrangören NHG som under en treårsperiod satsar vardera DKK årligen. Köpenhamns kommun satsar DKK 5 miljoner årligen och marknadsföringsorganisationen Wonderful Copenhagen avsätter själva DKK 5 miljoner per år till projektet. Ytterligare partner söks nu och målet är att de ska bli 20 stycken som är med och finansierar. Fler danska företag i Skåne Sedan Öresundsbron öppnade, för fem år sedan, har allt fler danska företag etablerats på den svenska sidan av Sundet. År 2000 fanns det 76 danska företag i Skåne, 2004 var siffran 180, berättar Sydsvenskan. Det innebär att de danska företagen utgör tre procent av de nystartade bolagen i Skåne. Det danska intresset för Sverige kan bland annat förklaras med att boendet är billigare i Skåne än i Köpenhamn. Rekord för Köpenhamns kongresser 2005 ser ut att bli Köpenhamns bästa kongressår hittills. Allt fl er stora kongresser söker sig till Öresundsregionen; bland annat tack vare att hotellkapacitet kan utnyttjas på båda sidor av Sundet. Nyligen avslutades en läkarkongress, med deltagare, i Bella Center. Den innebar DKK 40 miljoner i ökad omsättning i regionen. Wonderful Coepnhagen har räknat ut att årets kongresser hittills har gett DKK 930 miljoner vilket är DKK 130 miljoner mer än 2002, det tidigare rekordåret. Det var då som Danmark var ordförandeland i EU, påminner nyhetsbyrån Ritzau. Tivoli får hög karusell Tivoli i Köpenhamn har fått tillstånd att bygga en 80 meter hög karusell. Köpenhamns kommun har tidigare sagt nej till den nya attraktionen med motiveringen att den skulle komma att påverka profilen i hela området. Men nu ska Starflyer ändå få byggas sydväst om Konsertsalen, berättar Jyllands- Posten (JP). Det är en klassisk karusell med gondoler som lyfts upp och flyger genom luften med 70 kilometers hastighet. En liknande karusell finns i nöjesparken Pratern i Wien. 12 Ajour Öresund* PricewaterhouseCoopers

13 Agenda Öresund Dansk alkoholbutik tjänar på svenskarna Historiskt sett har sydsvenskar varit stora alkoholkonsumenter på den danska marknaden. Intresset tycks inte ha avtagit och en av de senaste stora vinnarna är det danska företaget Drive in Bottle Shop. Drive in Bottle Shop etablerade sig på Amager i Köpenhamn i samband med att Öresundsbron öppnade. Tidningen Börsen kan berätta att skillnaden i alkoholskatter mellan Sverige och Danmark nu gjort ägarna till miljonärer. De senaste fyra verksamhetsåren har omsättningen ökat med över 1000 procent. Claus Andersen, VD i bolaget, säger till Börsen: Sänkningen av spritavgiften i Danmark samtidigt med att det inte fanns ett politiskt stöd i Sverige för en reducering av alkoholavgifterna har gett vår verksamhet en kick. Börsens analys ger vid handen att företaget omsätter cirka DKK 100 miljoner per år och att resultatet de senaste åren varit mellan 6-11 miljoner. Turisterna älskar Köpenhamn Köpenhamn får ett mycket högt betyg av de besökande. Nya siffror från marknadsföringsorganisationen Wonderful Copenhagen berättar att hotellövernattningarna i Köpenhamn ökar medan de minskar i övriga Danmark. I augusti var det ett plus på 5,7 procent i den danska huvudstaden jämfört med samma månad Under perioden januari-augusti handlar det om ett plus på 4,1 procent. Ytterligare statistik från Wonderful Copenhagen: På årsbasas blir det 7,7 miljoner övernattningar i Köpenhamn vilket ger en omsättning i staden på DKK 15,2 miljader som kan översättas i arbetsplatser. Analyser visar vidare att besökarna är mycket nöjda med vad de får vara med om i Köpenhamn och begreppet Cool Copenhagen marknadsförs nu över världen. Malmö attraherar huvudkontor Malmö håller på att bli huvudkontorens förlovade stad. Det är Sydsvenskan som analyserat läget i den gamla industristaden. Nu tycks Malmö utveckla sig till en centralort för många företags huvudkontor. Tidningen listar en rad bolag som valt att förlägga sina ledningsfunktioner till Malmö: Findus, Duni, Brio, Hilding Anders, Thule, Meca, BE Group och Arca. Malmös nyvunna attraktionskraft förklaras bland annat med närheten såväl till Köpenhamn som till den internationella flygplatsen Kastrup. Näringslivsklimatet har också förbättrats i staden och inte minst Västra hamnen har blivit ett dynamiskt företagscentrum. Golfmässa för hela Öresundsregionen Just nu planeras för den stora golfmässan i Malmö i februari. Det är den februari 2006 som MalmöMässan står som värd för golffesten. Intresset för mässan är stort bland golfare i Skåne, Blekinge, Halland och på Själland, skriver arrangören i ett pressmeddelande. Det finns golfspelare och över 100 banor i Öresundsregionen. Golfmässan i Malmö arrangeras av Sydexpo på MalmöMässan i samarbete med PGA, Skånes Golfförbund och Svenska Golfförbundet. Kamp mot integrationsbarriärer Den tidigare danske statsministern Poul Schlüter fortsätter sitt arbete för att få bort gränshinder i Norden. Poul Schlüter har i ett par år haft Nordiska Ministerrådets uppdrag att arbeta för att få bort gränshinder i Norden. I sitt arbete har Schlüter listat ett 25-tal integrationshinder, hittills har ungefär hälften blivit föremål för någon form av åtgärd. I en debattartikel i en tidningsbilaga från Föreningen Norden skriver Schlüter att de sista gränserna nu ska tas bort. Han pekar också på det som hittills har uppnåtts; bland annat har det lanserats en gemensam nordisk skatteportal på nätet, en digital arbetsförmedling är på gång och det har blivit lättare att få ett personnummer i ett nordiskt grannland. Dessutom har behandlingsmöjligheten på sjukhus i andra nordiska länder ökat, det går numer att använda sina recept på medicin i grannlandet och utbildningsmöjligheterna för nordiska medborgare, över gränserna, har ökat. Bland det som återstår är att underlätta för näringslivet; det skulle kunna ge en bred venturemarknad, en gemensam nordisk byggmarknad utan gränshinder och en informationsportal för de nordiska företagen. Poul Schlüter skriver: Arbetet med att få färre gränshinder för nordiska företag är centralt för att säkra fortsatt konkurrenskraft i en tid där förändringarna sker i ett högt tempo. PricewaterhouseCoopers Ajour Öresund* 13

14 Agenda Öresund Kastrups framtid påverkar Sturup Det australiensiska investeringsbolaget Macquaire Airports har lagt ett bud på Kastrups flygplats och detta påverkar också framtiden för Sturup utanför Malmö. Flera lågprisoperatörer tror att nyordningen på Kastrup kan innebära höjda flygplatsavgifter. Därmed framstår Sturup som ett alternativ. Till tidningen Börsen säger Hannes Smarason, isländsk ägare av Sterling: Ökar priserna i Köpenhamn för mycket flyttar vi trafik till andra flygplatser. Vi kan alltid flyga mer till Malmö och döpa om destinationen till Copenhagen East. Direktören för Köpenhamns flygplats, Niels Boserup, förklarar dock att Kastrup även i fortsättningen har ambitionen att vara en av Europas billigaste flygplatser. Öresunds Medicon Valley i täten Öresundsregionens Medicon Valley är nu ledande i Europa när det gäller biotech-företag. Den ansedda amerikanska investeringsbanken Burrill & Co skriver i sin årsredovisning att Medicon Valley är det allra mest intressanta biotech-klustret i Europa. Medicon Valley Academy startades våren 1997 och utvecklingen har varit dynamisk; inte minst tack vare Öresundsbrons tillkomst. Medicon Valley är Skandinaviens största centrum och ett av de starkaste i Europa, för läkemedels- och bioteknisk utveckling. Numer rankas alltså Medicon Valley också mycket högt i hela Europa när det gäller forskning och utveckling inom biomedicin. Ökande trafik på Öresundsbron Trafiken på Öresundsbron fortsätter att öka under januari-september i år 13,8 procent jämfört med fjolåret. Öresundsbrokonsortiet förklarar i första hand ökningen med att kunder som kör med BroPass gör fler resor än tidigare och att pendlingen fortsätter att öka kraftigt. Det innebär dock samtidigt att genomsnittspriset sjunker och att vägtrafikintäkterna inte ökar lika mycket som trafikvolymen. När det gäller tågtrafiken så har den också ökat antalet tågresande ökade med 4,3 procent till 4,8 miljoner. Antalet resande med bil och buss ökade också med 9 procent till nästan 9 miljoner. Öresundsbrokonsortioets VD, Sven Landelius, är förstås nöjd: Trafikutvecklingen är mycket positiv. BroPass har blivit en framgång. Men vi kan också se att regionen håller på att etableras som en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Pendlingen svarar nu för en fjärdedel av all personbilstrafik. Stora konferenser till Malmö Tre stora medicinska konferenser hamnar i Malmö nästa år. Det är Vårmöte i Cytologi, 4-5 maj, Scandinavian Society for Genitourinary Medicine, maj ( i Lund och Malmö) samt Fortbildningsdagar i Hematologi, 4-6 oktober. Destination Öresund, som arbetar med kongresser och konferenser i regionen, medverkar under 2006 vid sammanlagt sex svenska/nordiska/europeiska medicinska konferenser/kongresser i Malmö/Lund. Två av de nya lokaler man arbetar med är de översta våningarna i Turning Torso. När det gäller kongresser så kan det för övrigt noteras att Rotarys världskonvent i Öresundsregionen nästa år (11-14 juni) med deltagare kommer att fylla hotellen i Skåne och på Själland. Det blir den hittills största kongressen i Öresundsregionen. Örestad kan få World Trade Center Sjælsø Gruppen ett framgångsrikt danskt projektutvecklingsföretag vill bygga ett World Trade Center i Örestad, inte långt från Öresundsbrons danska fäste. Det handlar om ett projekt värderat till DKK 4 miljarder, skriver tidningen Börsen. Sjælsø Gruppen och Örestadsselskabet har kommit överens och byggplanerna gäller en tomt som ligger nära det redan befintliga Ferring-höghuset, Metron och motorvägen till Sverige. Arkitekt Kim Utzon har börjat arbeta med ritningarna av ett World Trade Center på kvadratmeter som kommer att bli minst 20 våningar högt. I byggnaden kommer troligen att finnas ett hotell, restauranger, butiker och konferenslokaler. I övrigt följs helt det världsomspännande World Trade Center-konceptet. Det innebär att globalt verksamma företag får arbetslokaler i byggnaden. Det finns idag 275 World Trade Center i 75 länder världen runt. Tidsplanen för Köpenhamns-projektet är ännu inte fastlagd men inom 5-10 år ska byggnaden vara på plats och i full drift. 14 Ajour Öresund* PricewaterhouseCoopers

15

16 Kontaktinformation Öresund Desk Sverige Ulrika Fäldt Revision og regnskab Lars Nilsson Revision og regnskab Tord Sassler Revision og regnskab Philip Selander Skatt Ida Svensson Skatt Joachim Wiksten Skatt Danmark Lars Baungaard Revision og regnskab Elizabeth Brandt Skat Michael Hansen Skat Kent Hedegaard Revision og regnskab Mona Lorentzen Skat Poul-Erik Skou Larsen Skat Redaktionsmedlem Ajour Öresund Oplag: Layout: M&C PwC Copenhagen Tryk: Schweitzer A/S DK This document is for general guidance only. Action should not be taken without obtaining specific advice PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. M&C

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

HR Nordic Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København

HR Nordic Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København www.pwc.dk Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København Revision. Skat. Rådgivning. Dagens program Kl. 08.30 09.00 Morgenmad Kl. 09.00 09.45 Kl. 09.45 10.00 Kl. 10.00 10.45 Kl. 10.45 11.00 Kl. 11.00

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn Förslag till förändrade 3:12-regler Stefan Asklöf, Lina Thörn 2 Nuvarande 3:12-regler 3 Varför särskilda fördelningsregler för ägare av fåmansföretag? Vid skattereformen 1990 införs de s k 3:12-reglerna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Välkommen! Agenda Inledning Beskattning Gränsbelopp Löneunderlag Plånboksfrågor Trädabolag 3:12-utredningen 2 Inledning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur:

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: FARs samlingsvolym Jonäll och Lumsden: Kap 4 sid 63 73, Kap 5 sid 84-87 Bergevärn mfl.: Övningar 4.1 4.11, 5.6 5.12 Inkomstskattelag (IL) kap

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

SÖ 2004: 12 Nr 12 Avtal med Danmark om vissa skattefrågor Köpenhamn den 29 oktober 2003

SÖ 2004: 12 Nr 12 Avtal med Danmark om vissa skattefrågor Köpenhamn den 29 oktober 2003 Nr 12 Avtal med Danmark om vissa skattefrågor Köpenhamn den 29 oktober 2003 Regeringen beslutade den 23 oktober 2003 att underteckna avtalet. Den 17 juni 2004 beslutade regeringen att underrätta Danmarks

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG beslutad av bolagsstämman den 8 juni 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG Firma 1 Bolagets firma

Läs mer

Fåmansföretagsbeskattning

Fåmansföretagsbeskattning Fåmansföretagsbeskattning Bakgrund Stora skillnader i beskattningen av tjänsteinkomster och kapitalinkomster Fåmansföretag skiljer sig från andra företag då samma personer ofta kan agera som både ägare

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 Kf 116/1997, 78/1998, 27/1999 Dnr K 1997.453-070 Kf 57/2001, 30/2003, Dnr K 2000.10604 Kf 128/2006, 62/2012 Dnr Ks/K 2006.10296 Dnr Ks 2012/76 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017 K2/ för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund Nyheter 2017 2 Nyheter K2 gäller nu för samtliga associationsformer Hållbarhetsrapport krävs för vissa stora företag I övrigt Inga andra ändringar

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016

Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 3:12-utredningens huvudpunkter Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinst

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ)

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ) Styrelsen för Global Infrastruktur 1 AB (publ), org. nr 556732-5377, föreslår att extra bolagsstämma den 21 november

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL) Aktieägarna i Scandinavian Organics AB (publ), org. nr 556705-6741 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Diarenummer: 0096/16 Handläggare: Håkan Spjuth Tel: 031-368 54 60 E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Skatter i en digitaliserad värld Kunskapsdagarna Göteborg november 2017

Skatter i en digitaliserad värld Kunskapsdagarna Göteborg november 2017 www.pwc.se Skatter i en digitaliserad värld Kunskapsdagarna Göteborg #kunskapsdagar Ser tre stora skattetrender idag 01 02 03 Fortsatt sänkta bolagsskatter Utvecklingsländerna tar en ökad andel av vinsten

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer