Ajour Öresund* Nr. 5 December 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ajour Öresund* Nr. 5 December 2005"

Transkript

1 Ajour Öresund* Nr. 5 December 2005 *connectedthinking

2 Leder Interessen for Öresunds-regionen har ikke været større, end den er lige for øjeblikket Der sker en fortsat økonomisk koncentration i området Ørestaden udbygges i en takt, der overstiger selv de mest positive forventninger fra de første planer for Ørestadsetableringen blev drøftet. PricewaterhouseCoopers er med sin geografiske fordeling et rigtigt valg som samarbejdspartner. Uanset hvilken kontaktperson, der vælges, sikrer vores Connected Thinking en tids- og omkostningseffektiv løsning, der er det rigtige valg ud fra en helhedsvurdering. Fra efterårets velbesøgte konference om valg af filial eller datterselskab har vi modtaget mange positive tilbagemeldinger, blandt andet fordi vi netop havde kombineret de forskellige overvejelser, der ligger bag beslutningen altså Connected Thinking. Vi er allerede gået i gang med at planlægge forårets arrangement, hvilket vi vil fortælle mere om i det næste nummer, men lige nu står julen for døren, og vi ønsker vores læsere i Danmark en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, og vores læsere i Sverige ønsker vi ligeledes en riktigt god jul och ett gott nytt år....fra efterårets arrangementer Arrangemang onsdag, den 7 september 2005, Malmö. Information om etablering av dottersällskap eller filialverksamhet i Danmark. Arrangement torsdag, den 8. september 2005, København. Information om etablering af datterselskab eller filialvirksomhed i Sverige. Intresset av att starta verksamhet över sundet är stort bland svenska och danska företagare. Det visade sig inte minst av uppslutningen vid PricewaterhouseCoopers två seminarier i september. En del av deltagarna var nyfikna på de möjligheter som finns medan andra redan hade långt gående planer på en etablering över sundet. Genom vårt seminarie ville vi skapa klarhet i de frågeställningar som uppkommer i samband med en etablering över sundet. Revisorer och skattejurister från både Sverige och Danmark höll i seminarierna och redogjorde för skatterättsliga-, bolagsrättsliga- och redovisningsmässiga frågeställningar. Deltagarnas många följdfrågor diskuterades över en bit mat och efterföljande mingel. 2 Ajour Öresund* PricewaterhouseCoopers

3 Aktuelle danske skattenyheder EU-dom Danmark taber sag om registreringsafgift EU Domstolen har den 15. september 2005 afsagt dom i en sag om dansk registreringsafgift. Danmark har tabt sagen. Dommen betyder, at personer, som bor i Danmark, men er ansat hos en arbejdsgiver i et andet EU-land, kan anvende en udenlandsk firmabil i Danmark. Bilen kan anvendes til både privat- og erhvervsmæssig kørsel i Danmark. Dommen medfører ikke en reduktion af beskatning af fri bil, men virksomhedens omkostninger til indkøb/leasing reduceres væsentligt. Dommens præmisser EU Domstolen slår fast, at den danske lovgivning og administrative praksis udgør en hindring for arbejdskraftens frie bevægelighed. Det fremgår blandt andet af præmisserne, at: Der kan ikke stilles krav til, at medarbejderens beskæftigelse i den udenlandske virksomhed er medarbejderens hovederhverv Danmark kan ikke opkræve registreringsafgift for udenlandsk indregistrerede biler, som hverken er bestemt til fortrinsvis varig anvendelse i Danmark, eller som faktisk anvendes varigt i Danmark. Man skal således være særligt opmærksom på, hvordan bilen skal anvendes. Hvis bilen udelukkende skal anvendes i Danmark, kan Danmark fortsat opkræve registreringsafgift. Dommen er imidlertid ikke klar med hensyn til, hvor meget bilen kan anvendes i Danmark og stadig være fritaget for den danske registreringsafgift. Skatteministeriet har givet sin første korte kommentar til dommen, men har ikke tilkendegivet myndighedernes holdning til dommen eller dens præmisser. Beskatning i Danmark af firmabil Dommen vil som udgangspunkt ikke have konsekvenser for medarbejderen. Medarbejderen beskattes af 25% af de første DKK af bilens danske listepris og 20% af resten. Selvom bilen ikke er indregistreret i Danmark, skal bilens beskatningsgrundlag opgøres til den samme værdi, som hvis det var en dansk bil. Findes den pågældende model ikke i Danmark, kan det være vanskeligt at opgøre beskatningsgrundlaget. Hvis medarbejderen får stillet en fi rmabil til rådighed mod nedgang i bruttolønnen, kan medarbejderen dog opnå en betydelig fordel ved en udenlandsk indregistreret bil, som er anskaffet til en lavere pris. Dette skyldes, at bruttolønnen skal nedsættes med et mindre beløb, da virksomhedens omkostninger reduceres væsentligt....fortsættes PricewaterhouseCoopers Ajour Öresund* 3

4 ...aktuelle skattenyheder (fortsat) Ændrede regler om begrænset skattepligt i Danmark Folketinget har ændret reglerne om begrænset skattepligt med virkning fra den 1. januar Formålet med ændringen er at forenkle reglerne, således at reglerne nu er samlet i kildeskattelovens 2. Den begrænsede skattepligt er dog blevet udvidet, så både A- og B-indkomst fremover vil være begrænset skattepligtig i Danmark. Det betyder, at såvel medarbejdere, der er begrænset skattepligtige til Danmark, som arbejdsgivere skal være opmærksom på de nye regler, der gælder fra nytår. Udvidet skattepligt Ændringen medfører, at medarbejdere, der er begrænset skattepligtige til Danmark (f.eks. personer, der pendler fra Sverige), vil blive skattepligtige af goder, der før reelt var skattefri. Det gælder f.eks. fri brobizz m.v. Da B-indkomst kun i få tilfælde fremgår af den fortrykte selvangivelse, er det vigtigt at gøre medarbejderne opmærksom på, at de selv skal selvangive deres B-indkomster. Den udvidede skattepligt vil ligeledes have betydning for medarbejdere på nettoløn, da en større del af deres lønpakke fremover vil være skattepligtig i Danmark. Endelig kan vi nævne, at visse medarbejdere med hjemsted i udlandet, der arbejder i en begrænset periode i Danmark for en udenlandsk arbejdsgiver, før havde mulighed for at arbejde i Danmark, uden at det førte til dansk beskatning. Denne mulighed eksisterer som udgangspunkt ikke længere. Arbejdsgivers oplysningspligt Arbejdsgivers oplysningspligt ændres også. Har virksomheden udenlandske medarbejdere på arbejdsudleje, skal man nemlig være opmærksom på, at indeholdelsespligten vedrørende 30% skat er udvidet til også at gælde B-indkomst. Det betyder, at lønadministrationen fremover skal være opmærksom på, at de kan have to forskellige indeholdelsesgrundlag for medarbejderne, nemlig for almindelige lønmodtagere, hvor der skal indeholdes skat af A-indkomst, og personer på arbejdsudleje, hvor der skal indeholdes 30% skat af både A- og B-indkomst. 4 Ajour Öresund* PricewaterhouseCoopers

5 Sambeskatningsregler Nye danske sambeskatningsregler Danmark har ændret reglerne for sambeskatning af selskaber. Som udgangspunkt gælder de nye regler for indkomstår, der starter den 15. december 2004 eller senere. Obligatorisk dansk sambeskatning I korte træk går de nye regler ud på, at alle danske selskaber og filialer beliggende i Danmark, skal indgå i en obligatorisk sambeskatning, hvis de er koncernforbundne. Tidligere var sambeskatningen frivillig. I henhold til definitionen af koncernforbundne selskaber m.v. er der som udgangspunkt koncernforbindelse imellem selskaber, hvis der er et moderselskab, der besidder flertallet af stemmerne i et andet selskab. Andre former for kontrol kan dog også medføre, at der er koncernforbindelse imellem selskaberne. Til gengæld medregnes indkomst i filialer beliggende i udlandet ikke længere i den skattepligtige indkomst for et dansk selskab. Har et dansk selskab således en filial i Sverige, skal hverken underskud eller overskud fra filialen medregnes i Danmark under en obligatorisk dansk sambeskatning. Opgørelsen af sambeskatningsindkomsten Der skal først opgøres en indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler for hvert enkelt selskab/filial. Sambeskatningsindkomsten består herefter af summen af den skattepligtige indkomst for hvert enkelt selskab m.v. Indkomsten i et koncernforbundet selskab indgår fuldt ud i sambeskatningsindkomsten i den periode, hvor koncernforbindelsen består, også selvom moderselskabet ikke ejer 100% af selskabskapitalen. Hvis koncernforbindelsen ikke har eksisteret i hele året medregnes indkomsten kun i den del af indkomståret, hvor koncernforbindelsen har bestået. Inden for sambeskatningskredsen kan underskud i selskaberne anvendes, dels i det selskab, der har optjent underskuddet, dels i de andre sambeskattede selskaber. Der gælder særlige regler for rækkefølgen af anvendelsen af underskuddene. Underskud, der i selskabet er opstået forud for sambeskatningen, kan kun anvendes i selskabet selv. Det øverste danske moderselskab udpeges som administrationsselskab og dette administrationsselskab skal varetage selskabernes skattebetaling. De selskaber, der har bidraget til en positiv sam-...fortsættes PricewaterhouseCoopers Ajour Öresund* 5

6 ...sambeskatningsregler, fortsat beskatningsindkomst afregner selskabsskatten til administrationsselskabet, og hvis selskaberne har udnyttet underskud fra andre sambeskattede selskaber afregner administrationsselskabet et beløb til underskudsselskaberne svarende til 28% af det udnyttede underskud. Disse koncerninterne transaktioner har ikke skattemæssige konsekvenser i Danmark. Frivillig international sambeskatning Tidligere kunne et dansk selskab indgå i en sambeskatning med danske og/eller udenlandske selskaber efter eget valg, når blot visse betingelser vedrørende koncernforbindelsen var opfyldt. Efter de nye regler er sambeskatning imellem danske selskaber som nævnt obligatorisk, mens sambeskatning med udenlandske selskaber er frivillig og forudsætter, at samtlige koncernforbundne udenlandske selskaber medtages i sambeskatningen. Herudover er sambeskatningen som udgangspunkt bindende for en 10-års periode. Det bemærkes, at hvis et udenlandsk selskab har været i sambeskatning med et dansk selskab enten efter de tidligere regler eller efter de nye regler, og sambeskatningen derefter afbrydes, skal der ske genbeskatning af udnyttede skattemæssige underskud, hvis disse hidrører fra det udenlandske selskab. Reglerne er forskellige for selskaber, der har været i international sambeskatning efter de gamle henholdsvis de nye regler. Afsluttende er det vigtig at være opmærksom på, at også omstrukturering eller frasalg/ændring af aktivitet i et udenlandsk sambeskattet selskab kan medføre genbeskatning. Konsekvenser för ett svenskt bolag med filial i Danmark En dansk filial till ett svenskt bolag kan i vissa fall påverkas av de nya danska reglerna om koncernbeskattning (sambeskatning). I fall det finns något bolag, någon annan filial eller annat skattesubjekt i Danmark som ingår i samma koncern som den danska filialen kommer dessa att tillsammans omfattas av de nya reglerna om koncernbeskattning. Underskott i en dansk filial kan då utnyttjas mot överskott i andra danska filialer eller bolag. Resultatet i en dansk filial räknas vid beskattningen i Sverige om enligt svenska regler. Enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet beskattas inkomst som är hänförlig till ett svenskt bolags filial i Danmark också i Danmark. Skatt som betalats i Danmark får sedan avräknas mot och minska det svenska bolagets skatt i Sverige, där samma inkomst också beskattas. Betalar det svenska bolaget på grund av att det går med förlust inte någon skatt, kan beloppet att avräkna sparas i tre år. Är resultatet i filialen istället ett underskott ingår detta i det svenska bolagets resultat och minskar detta. I den mån de nya reglerna påverkar den skatt som filialen betalar i Danmark påverkar detta i motsvarande mån hur mycket skatt som kan avräknas mot den skatt som skall betalas i Sverige. Vi henviser i øvrigt til vores danske hjemmeside hvor der under /publikationer/skattenyt* 3. juni 2005 forefindes en mere udførlig beskrivelse af de nye regler. 6 Ajour Öresund* PricewaterhouseCoopers

7 Retableringskrav og tab af selskabskapital Vilka regler som gäller kring förbrukat aktiekapital och vilka olika möjligheter det finns att återställa detta? Vilka tidsfrister gäller och vilket ansvar har styrelse och ägare? I artikeln kommer vi att försöka svara på dessa frågor samt belysa vilka likheter och skillnader det är i svensk och dansk lagstiftning på området. Sverige De svenska reglerna om förbrukat aktiekapital som artikeln behandlar gäller aktiebolag. Det är ingen skillnad för privata eller publika aktiebolag. I svenska Aktiebolagslagen finns ett krav på storleken på aktiekapitalet i de olika aktiebolagstyperna, nämligen SEK för privata och SEK för publika aktiebolag. Vid hänvisning till Aktiebolagslagen anges nuvarande lags paragrafer, inom parantes anges motsvarande paragraf i den nya Aktiebolagslagen som börjar gälla vid årsskiftet. Förbrukat (tabt) aktiekapital Om det finns skäl att anta att ett aktiebolags egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet skall bolagets styrelse genast upprätta en kontrollbalansräkning, detta framgår av ABL 13 kap 12 (25 kap 13 ). Enligt denna paragraf skall även styrelsen låta bolagets revisor granska kontrollbalansräkningen och yttra sig om denna. Kontrollbalansräkningen skall undertecknas av styrelsen. Man bör observera att detta kan vara när som helst under ett räkenskapsår och inte endast i anslutning till årsbokslutet. Om kontrollbalansräkningen visar att hälften av aktiekapitalet är förbrukat, skall kontrollbalansräkningen sedan behandlas på en bolagsstämma (första kontrollstämman), där stämman skall ta ställning till om bolaget skall likvideras eller om bolaget ska drivas vidare i hopp om att aktiekapitalet ska kunna återställas. Kontrollbalansräkningen skiljer sig något från en normal balansräkning när det gäller värdering av bolagets tillgångar och skulder. 1. Bolagets tillgångar och skulder får tas upp till högre respektive lägre värde än i den ordinarie redovisningen om det är förenligt med god redovisningssed 2. Bolagets tillgångar får värderas till nettoförsäljningsvärdet 3. Skulder på grund av statliga stöd behöver ej redovisas om de är förknippade med en återbetalningsskyldighet som gör att skulden endast behöver betalas tillbaka, i händelse av konkurs eller likvidation, först efter övriga skulder har betalats. 4. Obeskattade reserver skall delas upp i en eget kapitaldel och en uppskjuten skattedel. I övrigt skall balansräkningen upprättas enligt de regler som finns i Årsredovisningslagen. Om bolagsstämman beslutar att bolaget skall drivas vidare i hopp om att man skall kunna återställa det egna kapitalet, skall en bolagsstämma (den andra stämman) inom åtta månader på nytt pröva om bolaget skall gå i likvidation. Till den andra kontrollstämman skall bolagets styrelse ta fram en ny kontrollbalansräkning som även den skall granskas av bolagets revisor. Om kontrollbalansräkningen inte visar att bolagets egna kapital är återställt skall styrelsen ansöka hos rätten om beslut om likvidation inom två veckor från den tidpunkt då den andra kontrollstämman hölls....fortsættes PricewaterhouseCoopers Ajour Öresund* 7

8 ...retableringskrav og tab af selskabskapital, fortsat Om bolagets styrelse inte uppfyller de krav som ställs i ABL, det vill säga upprätta en kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska denna eller kalla till första kontrollstämma om det är erfordligt eller ansöka hos rätten att gå i likvidation, blir styrelsens ledamöter solidariskt ansvariga för de förpliktelser som uppkommer i bolaget. För att slippa personligt betalningsansvar måste den enskilde ledamoten bevisa att han eller hon inte varit försumlig. Betalningsansvaret för bolagets företrädare gäller inte för förpliktelser som uppkommit efter ansökan om likvidation har lämnats in eller kontrollbalansräkning har visat på att aktiekapitalet är återställt. Återställande (retablering) av aktiekapital Inom de åtta månaderna har bolaget möjlighet att återställa aktiekapitalet utan att behöva gå i likvidation. Inom ramen för svensk lagstiftning finns det några olika sätt att återställa aktiekapitalet, förutom att genom att generera tillräckligt med vinstmedel. Några sätt är: Aktieägartillskott Koncernbidrag Nyemission till överkurs Nedsättning av aktiekapitalet Ackord Företagsrekonstruktion Aktieägartillskott kan ges till ett bolag av en eller flera av dess aktieägare. Ett aktieägartillskott, som redovisas direkt mot eget kapital, kan antingen vara villkorat eller ovillkorat, skillnader ligger i att det villkorade ges under förutsättningar att de ska kunna betalas tillbaka så fort bolaget har ett positivt fritt eget kapital. Det ovillkorade är inte förknippat med en sådan återbetalningsmöjlighet. Ett företags kapital kan även garanteras av en kapitaltäckningsgaranti. Garantin innebär normalt att ett tillskott utlöses så fort en brist i kapitalet uppstår. Kapitaltäckningsgarantin måste vara definitiv och oåterkallelig. Koncernbidrag kan endast ges mellan svenska bolag. Huvudkravet är att en aktieägare har mer än 90% av andelarna i dotterbolaget samt att man har haft det under hela räkenskapsåret. Koncernbidrag kan även ges mellan två svenska dotterbolag med ett utländskt moderbolag om moderbolaget hör hemma i en EES-stat. Koncernbidrag redovisas direkt mot eget kapital med en beräknad skatteeffekt i resultaträkningen samt i eget kapital. En nyemission till överkurs kan även vara ett sätt att täcka upp ett förbrukat aktiekapital. Genom att emittera aktier till överkurs får bolaget in kapital från ägarna som ökar det egna kapitalet. Reglerna om nyemission återfinns i ABL 4 kap (13 kap). Ytterligare ett sätt att åtgärda att hälften av aktiekapitalet är förbrukat, är att göra en nedsättning av aktiekapitalet. Nedsättning av aktiekapitalet regleras i ABL 6 kap (20 kap). Beslut om nedsättning måste fattas på bolagsstämma och registreras hos Bolagsverket innan det är giltigt. Både ackord och företagsrekonstruktion regleras i lagen om företagsrekonstruktion. Ackord betyder att fordringsägarna skriver ned sina fordringar till en viss del, till exempel 25%. Företagsrekonstruktion innebär att tingsrätten utser en företagsrekonstruktör som skall genom bland annat kostnadsbesparingar eller organisationsförändringar förbättra företagets lönsamhet och därigenom återställa det förbrukade aktiekapitalet. Danmark De danske regler om kapitaltab er for tiden forskellige for aktieselskaber og anpartsselskaber. Der er dog netop fremsat lovforslag i Folketinget, hvorefter reglerne for anpartsselskaber harmoniseres med reglerne for aktieselskaber. Formålet med reglerne om kapitaltab er i sidste ende hensynet til kreditorerne og i en vis udstrækning også selskabsdeltagerne. Vurderingen af spørgsmålet om kapitaltab er knyttet til den regnskabsmæssige opgørelse af egenkapitalen, snarere end selskabets betalingsdygtighed. Denne opgørelsesmetode hænger sammen med, at Danmark stiller krav om en vis minimumskapital, nemlig DKK i aktieselskaber og DKK i anpartsselskaber. Kapitaltab (Förbrukat aktiekapital) Bestyrelsen i et aktieselskab og det øverste ledelsesorgan i et anpartsselskab skal ikke kun i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten holde øje med et eventuelt kapitaltab, men også i løbet af hele regnskabsåret. I situationer, hvor der er risiko for kapitaltab, eksempelvis hvor den seneste årsrapport udviser et underskud, og udviklingen ikke efterfølgende er vendt, må ansvaret for at overvåge selskabets økonomiske situation antages at være skærpet. Kapitaltab i aktieselskaber Hvis et aktieselskab har tabt 50% eller mere af selskabskapitalen, skal der afholdes en generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes senest seks måneder efter, at kapitaltabet er blevet konstateret, medmindre selskabets vedtægter indeholder mere restriktive regler herom. På generalforsamlingen skal bestyrelsen redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om, hvilke foranstaltninger der bør gennemføres som følge af kapitaltabet, herunder om selskabet skal opløses. 8 Ajour Öresund* PricewaterhouseCoopers

9 Hvis generalforsamlingen i et aktieselskab ikke vedtager bestyrelsens forslag, samtidig med at bestyrelsen skønner, at det vil være uforsvarligt at videreføre selskabet uændret, må bestyrelsen normalt træde tilbage. Kapitaltab i anpartsselskaber I anpartsselskaber skal ledelsen senest seks måneder, efter at 40% af selskabskapitalen er tabt, redegøre for selskabets økonomiske situation og fremsætte forslag til fuld retablering af selskabets kapital. Hvis selskabets kapital ikke retableres, skal selskabet opløses. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indrømme anpartsselskabet en frist til retablering af selskabskapitalen ved selskabets egen indtjening. Fristen fastsættes normalt til to år for etablerede selskaber og fire år for nye selskaber. Fristen gives kun til selskaber, der kan fremvise rimelige konsolideringsplaner. Dokumentationen herfor vil typisk bestå i revisorunderskrevne og ledelsesgodkendte budgetter, der skal indeholde budgetforudsætninger eller hovedtal med forudsætninger. Budgetterne skal ledsages af en beskrivelse af de forhold, der har medført, at selskabet har kapitaltab, samt vise, hvorledes man vil undgå en lignende situation fremover. Der lægges endvidere vægt på, om anpartshavere, der har fordringer på selskabet, giver tilbagetrædelseserklæring i forhold til eksterne kreditorer. Retablering af kapitaltab (återställande av aktiekapital) Udover en retablering af selskabets kapital via den fremtidige drift, kan en løsning om muligt være at nedsætte størrelsen af selskabskapitalen til lovens minimumskrav. Det sker ved en forholdsmæssig nedskrivning af værdien af værdien af alle aktier/ anparter, så selskabskapitalen derved dækker det akkumulerede underskud. Vælges denne løsning, skal generalforsamlingen beslutte nedsættelsen, ligesom revisor skal udarbejde en erklæring om, at underskuddet mindst svarer til nedsættelsesbeløbet. Revisorerklæringen skal således sikre, at kapitalen ikke nedsættes med mere end det beløb, der skal dække underskuddet. Nedsættes alene med underskuddet, skal der nemlig ikke indrykkes proklama for at kunne gennemføre nedsættelsen. Det er også muligt for selskabsdeltagerne at indskyde ekstra kapital. Et sådant indskud kan foretages af alle selskabsdeltagere eller af enkelte af deltagerne, som derved opnår større ejerandel af selskabet. Kapitalforhøjelsen vil typisk ske til en overkurs, som i umiddelbar forlængelse af forhøjelsen kan dække det akkumulerede underskud. Sker kapitalforhøjelsen i løbet af året og således ikke på den ordinære generalforsamling, hvor årsrapporten samtidig godkendes skal der i aktieselskaber udarbejdes en erklæring fra ledelsen om udviklingen i selskabets forhold siden sidste årsrapport. Revisor skal erklære sig om ledelsens redegørelse. Hertil kommer i såvel aktie- som anpartsselskaber at der skal udarbejdes et egentligt forslag fra ledelsen om kapitalforhøjelsen, hvori forhøjelsen motiveres. Har selskabsdeltagerne tilgodehavender i selskabet, er det også muligt at lade denne gæld konvertere til aktiekapital. Det forudsætter naturligvis, at de pågældende kreditorer er indforståede med konverteringen. Et forslag om konvertering af gæld skal ledelsen tillige fremsætte overfor generalforsamlingen. I tilknytning hertil skal der i aktieselskaber udarbejdes en erklæring fra selskabets revisor om den regnskabsmæssige gennemførelse af konverteringen. Denne erklæring er foreslået afskaffet. Afslutning De danske regler om kapitaltab og retablering hviler i stort omfang på fælleseuropæiske regler. Systemet forekommer teknisk og ikke særligt moderne. Reglerne burde have til formål at gribe ind, når selskabets betalingsdygtighed var i risiko for at svigte, men griber i stedet ind, fordi den regnskabsmæssige egenkapital udvikler sig på en bestemt måde en opgørelse, der er afhængig af den valgte regnskabspraksis. De svenska och danska reglerna gällande förbrukat aktiekapital samt återställande av aktiekapitalet är i grunden ganska lika. Lagstiftarna har i de olika länderna dock valt lite olika tillvägagångssätt att hantera frågorna. I Sverige har lagstiftarna öppnat för lite fler möjligheter att återställa aktiekapitalet bland annat genom koncernbidrag. PricewaterhouseCoopers Ajour Öresund* 9

10 Benchmarking Udlodningsmuligheder fra selskaber, skat/løn/udbytte Utdelning till ett moderbolag från ett helägt aktiebolag är skattefri både i Sverige och Danmark men när det gäller beskattning av utdelning från ett bolag till en fysisk ägare finns en hel del skillnader som vi redogör för nedan. Ägarens möjlighet att föra över kapital från bolaget till sig själv är en viktig komponent för att bestämma var ett bolag skall ha sitt säte och var ägaren skall vara bosatt. Svenska regler Inkomstskattelagen reglerar vilken beskattning en fysisk ägare får på den utdelning som tas ur bolaget. Under hösten 2005 har en proposition (lovforslag) lagts fram till Sveriges Riksdag avseende en ny utformning av dessa regler. Då det i skrivandets förefaller sannolikt att dessa nya regler kommer att antas av Riksdagen har vi valt att använda oss av de föreslagna reglerna i beräkningarna nedan. Reglerna förväntas att träda i kraft från och med 1 januari Svenska regler gäller även för bolag i utlandet, det avgörande är var ägaren är skattskyldig. Om en fysisk person bosatt i Danmark äger ett svenskt aktiebolag skall svensk kupongskatt (udbytteskat) innehållas och beskattning ske enligt danska regler. Utdelning på aktier i noterade bolag Utdelning på aktier i noterade bolag beskattas med 30%. Bolaget betraktas som noterat om aktier i bolaget kan handlas på en auktoriserad marknadsplats. Ett bolag som är noterat kan aldrig vara ett fåmansaktiebolag, även om ägarstrukturen i sig skulle innebära att det är ett fåmansaktiebolag ur det perspektivet. Ej noterade bolag Utdelning på aktier i bolag som inte är noterade beskattas med 25% förutsatt att ägaren (eller någon i närståendekretsen) inte är aktiv i bolaget eller har varit aktiv de 5 senaste åren. Fåmansföretag Ett fåmansföretag är ett aktiebolag eller ekonomisk förening där Fyra eller färre fysiska personer äger aktier/andelar som motsvarar mer än hälften av röstetalet (stemmerne) för samtliga andelar. Observera att ägare som är närstående räknas som en person. Om aktieägare eller närstående dessutom är verksam i betydande omfattning i företaget, dotterföretag eller annat företag som bedriver likartad verksamhet så är aktieinnehavet kvalificerat. Med likartad verksamhet avses t ex om en ägare bedriver konsultverksamhet i två olika bolag, men bara uppbär lön från det ena bolaget anses aktierna i båda bolagen vara kvalificerade. Utdelning på ett kvalificerat innehav i fåmansbolag beskattas med 20% till den del utdelningen faller inom det så kallade gränsbeloppet. Gränsbeloppet beräknas enligt ett tämligen komplext regelverk som återfinns i Inkomstskattelagens 57:e kapitel (i den tidigare statliga inkomstskattelagen fanns reglerna i 3 kapitlet 12 paragrafen och kallas därför fortfarande för 3:12 reglerna ). 10 Ajour Öresund* PricewaterhouseCoopers

11 Den del av utdelningen som överstiger gränsbeloppet kommer att beskattas hos personen i inkomstslaget tjänst med en marginalskatt på upp till ca 57%. Förenklat så kan man säga att gränsbeloppets storlek baseras på dels hur mycket kapital som ägaren har investerat i bolaget och dels hur mycket kontanta löner som betalas i bolaget. För att få utnyttja de kontanta lönerna som underlag för beräkningen ställs det krav på storleken på aktieägarens lön. Denna måste uppgå till minst SEK plus 5% av de kontanta lönerna i bolaget. Dock finns det ett tak om SEK För innehav i bolag som inte har några löner och/eller en låg anskaffningskostnad kommer det att finnas en lägsta nivå som innebär att man får ta SEK i utdelning beskattat till 20%. Detta belopp är per bolag och inte per ägare. Nedanstående exempel baseras på att det finns utdelningsbara vinstmedel i bolaget. En ägare med lön överstigande brytpunkten för högsta marginalskatten. Statslåneränta 3%. Utdelning med SEK Om anskaffningvärde på aktierna uppgår till SEK och lönerna i bolaget uppgår till SEK kommer ägaren att bli beskattad med SEK och får således SEK efter skatt. Utdelning med SEK Om anskaffningsvärdet på aktierna uppgår till SEK och lönerna i bolaget uppgår till SEK kommer ägaren att bli beskattad med SEK och får således SEK efter skatt. För beräkning av gränsbelopp se tabell. Utdelningen sker vanligtvis i anslutning till den ordinarie bolagsstämman. Från och med 2006 kommer aktiebolagslagen att uttryckligen tillåta att utdelning (av på bolagsstämman fastställda vinstmedel) delas ut även på en extra bolagsstämma. Dessutom krävs det att utdelningen inte överstiger vad som är försvarligt utifrån bolagets ekonomiska ställning. Danska regler Noterade och ej noterade bolag När ett danskt bolag lämnar utdelning till en fysisk person beskattas personen av de första DKK (2005 års nivå) av utdelningen med 28% och utdelning härutöver beskattas med 43%. För äkta makar som bor tillsammans vid utgången av det år som utdelningen tas under får den ena parten tillgodogöra sig utdelning på upp till DKK beskattat med 28%. Det är i detta fallet ej relevant vilken ägarandel som den aktuella fysiska personen har i bolaget eller om personen är aktiv i bolaget. En utdelning till en fysisk person på DKK (motsvarande ca SEK ) kommer således att beskattas med DKK ( * 0, * 0,43) och att erhålla för ägaren blir DKK motsvarande ca SEK En utdelning om DKK (motsvarande SEK ) kommer att beskattas med DKK ( * 0, *0,43) och att erhålla för ägaren blir DKK motsvarande ca SEK Om personen är aktiv i bolaget, är denna person berättigad till att få en lön som motsvarar värdet av personens arbetsinsats i bolaget. Bolaget får avdrag för lönekostnaden med 28%, vilket motsvarar skattesatsen för bolaget. I gengäld blir lönen beskattad med en marginalskatt på upp till 63% (se Ajour* Öresund, Oktober 2004). Utdelningen sker vanligtvis i anslutning till den ordinarie bolagsstämman. Det är dock möjligt att ta en extra utdelning på en extra bolagstämma men detta kräver en ändring av bolagsordningen (vedtägter) och samt att bolagets revisor granskar (review) den balansräkning som utdelningen skall baseras på. I den danska aktiebolagslagen finns begränsningar för hur mycket som kan lämnas i utdelning till bolagets ägare. Således kan inte utdelningen överstiga vad som är försvarligt utifrån bolagets och om bolaget är ett moderbolag även koncernens ekonomiska ställning. Alla belopp är i SEK Svenskt AB, enbart ägaren anställd Svenskt AB, 10 anställda Utdelning Anskaffningskostnad Multiplicerat med statslåneräntan +9% Kontanta löner Avgår 10 inkomstbasbelopp Löneunderlag upp till multiplicerat med 20% Löneunderlag över multiplicerat med 50% Summa gränsbelopp Alternativregel tillämplig Nej Utdelning som kan beskattas som kapital Skatt i inkomstslaget kapital (20%) Skatt i inkomstslaget tjänst (57%) 0 Att erhålla för ägaren PricewaterhouseCoopers Ajour Öresund* 11

12 Agenda Öresund BMW satsar på Malmö Bilgiganten BMW gör Malmö till sitt nordiska centrum. BMW bygger ett kvadratmeter stort lager i industriområdet Stora Bernstorp i Malmö-Burlöv. Dessutom blir det 400 kvadratmeter kontor. Det ska vara inflyttningsklart i juni nästa år. I Sydsvenskan förklarar Jan Enrico Petersen vid BMW Sverige: Det finns flera fördelar med att satsa på Malmö som logistiskt centrum. Vi kan leverera reservdelar till Stockholm, Oslo och Köpenhamn över en natt och lastbilar som lastas i München klockan fyra på eftermiddagen är i Malmö klockan sju nästa morgon. Han tillägger att Malmö och Stora Bernstorp i Burlövs kommun ligger bra till vid ringvägarna och understryker vidare att såväl mark som arbetskraft är billigare i Skåne än i Köpenhamnsområdet, som en förklaring till varför inte den danska huvudstaden blev aktuell. Storsatsning på evenemang i Köpenhamn Köpenhamns kommun och det danska näringslivet kommer satsa flera miljoner kronor under tre år för att marknadsföra Köpenhamn som evenemangsstad. Målet är att få tolv större kulturevenemang och minst ett sportevenemang i VM-klass. På önskelistan finns UEFA-cupfinal, VM i simning, VM i fotboll 2012 och OS 2024, enligt tidningen Restauratören. Vi hoppas få ihop mellan DKK 30 och 40 miljoner per år till att presentera Köpenhamn för de stora arrangörerna av sport och kultur, säger Martin Bender, chef för evenemang på Wonderful Copenhagen till tidningen Restauratören. Det är stora välkända företag som SAS, Carlsberg, Danske Bank och kongressarrangören NHG som under en treårsperiod satsar vardera DKK årligen. Köpenhamns kommun satsar DKK 5 miljoner årligen och marknadsföringsorganisationen Wonderful Copenhagen avsätter själva DKK 5 miljoner per år till projektet. Ytterligare partner söks nu och målet är att de ska bli 20 stycken som är med och finansierar. Fler danska företag i Skåne Sedan Öresundsbron öppnade, för fem år sedan, har allt fler danska företag etablerats på den svenska sidan av Sundet. År 2000 fanns det 76 danska företag i Skåne, 2004 var siffran 180, berättar Sydsvenskan. Det innebär att de danska företagen utgör tre procent av de nystartade bolagen i Skåne. Det danska intresset för Sverige kan bland annat förklaras med att boendet är billigare i Skåne än i Köpenhamn. Rekord för Köpenhamns kongresser 2005 ser ut att bli Köpenhamns bästa kongressår hittills. Allt fl er stora kongresser söker sig till Öresundsregionen; bland annat tack vare att hotellkapacitet kan utnyttjas på båda sidor av Sundet. Nyligen avslutades en läkarkongress, med deltagare, i Bella Center. Den innebar DKK 40 miljoner i ökad omsättning i regionen. Wonderful Coepnhagen har räknat ut att årets kongresser hittills har gett DKK 930 miljoner vilket är DKK 130 miljoner mer än 2002, det tidigare rekordåret. Det var då som Danmark var ordförandeland i EU, påminner nyhetsbyrån Ritzau. Tivoli får hög karusell Tivoli i Köpenhamn har fått tillstånd att bygga en 80 meter hög karusell. Köpenhamns kommun har tidigare sagt nej till den nya attraktionen med motiveringen att den skulle komma att påverka profilen i hela området. Men nu ska Starflyer ändå få byggas sydväst om Konsertsalen, berättar Jyllands- Posten (JP). Det är en klassisk karusell med gondoler som lyfts upp och flyger genom luften med 70 kilometers hastighet. En liknande karusell finns i nöjesparken Pratern i Wien. 12 Ajour Öresund* PricewaterhouseCoopers

13 Agenda Öresund Dansk alkoholbutik tjänar på svenskarna Historiskt sett har sydsvenskar varit stora alkoholkonsumenter på den danska marknaden. Intresset tycks inte ha avtagit och en av de senaste stora vinnarna är det danska företaget Drive in Bottle Shop. Drive in Bottle Shop etablerade sig på Amager i Köpenhamn i samband med att Öresundsbron öppnade. Tidningen Börsen kan berätta att skillnaden i alkoholskatter mellan Sverige och Danmark nu gjort ägarna till miljonärer. De senaste fyra verksamhetsåren har omsättningen ökat med över 1000 procent. Claus Andersen, VD i bolaget, säger till Börsen: Sänkningen av spritavgiften i Danmark samtidigt med att det inte fanns ett politiskt stöd i Sverige för en reducering av alkoholavgifterna har gett vår verksamhet en kick. Börsens analys ger vid handen att företaget omsätter cirka DKK 100 miljoner per år och att resultatet de senaste åren varit mellan 6-11 miljoner. Turisterna älskar Köpenhamn Köpenhamn får ett mycket högt betyg av de besökande. Nya siffror från marknadsföringsorganisationen Wonderful Copenhagen berättar att hotellövernattningarna i Köpenhamn ökar medan de minskar i övriga Danmark. I augusti var det ett plus på 5,7 procent i den danska huvudstaden jämfört med samma månad Under perioden januari-augusti handlar det om ett plus på 4,1 procent. Ytterligare statistik från Wonderful Copenhagen: På årsbasas blir det 7,7 miljoner övernattningar i Köpenhamn vilket ger en omsättning i staden på DKK 15,2 miljader som kan översättas i arbetsplatser. Analyser visar vidare att besökarna är mycket nöjda med vad de får vara med om i Köpenhamn och begreppet Cool Copenhagen marknadsförs nu över världen. Malmö attraherar huvudkontor Malmö håller på att bli huvudkontorens förlovade stad. Det är Sydsvenskan som analyserat läget i den gamla industristaden. Nu tycks Malmö utveckla sig till en centralort för många företags huvudkontor. Tidningen listar en rad bolag som valt att förlägga sina ledningsfunktioner till Malmö: Findus, Duni, Brio, Hilding Anders, Thule, Meca, BE Group och Arca. Malmös nyvunna attraktionskraft förklaras bland annat med närheten såväl till Köpenhamn som till den internationella flygplatsen Kastrup. Näringslivsklimatet har också förbättrats i staden och inte minst Västra hamnen har blivit ett dynamiskt företagscentrum. Golfmässa för hela Öresundsregionen Just nu planeras för den stora golfmässan i Malmö i februari. Det är den februari 2006 som MalmöMässan står som värd för golffesten. Intresset för mässan är stort bland golfare i Skåne, Blekinge, Halland och på Själland, skriver arrangören i ett pressmeddelande. Det finns golfspelare och över 100 banor i Öresundsregionen. Golfmässan i Malmö arrangeras av Sydexpo på MalmöMässan i samarbete med PGA, Skånes Golfförbund och Svenska Golfförbundet. Kamp mot integrationsbarriärer Den tidigare danske statsministern Poul Schlüter fortsätter sitt arbete för att få bort gränshinder i Norden. Poul Schlüter har i ett par år haft Nordiska Ministerrådets uppdrag att arbeta för att få bort gränshinder i Norden. I sitt arbete har Schlüter listat ett 25-tal integrationshinder, hittills har ungefär hälften blivit föremål för någon form av åtgärd. I en debattartikel i en tidningsbilaga från Föreningen Norden skriver Schlüter att de sista gränserna nu ska tas bort. Han pekar också på det som hittills har uppnåtts; bland annat har det lanserats en gemensam nordisk skatteportal på nätet, en digital arbetsförmedling är på gång och det har blivit lättare att få ett personnummer i ett nordiskt grannland. Dessutom har behandlingsmöjligheten på sjukhus i andra nordiska länder ökat, det går numer att använda sina recept på medicin i grannlandet och utbildningsmöjligheterna för nordiska medborgare, över gränserna, har ökat. Bland det som återstår är att underlätta för näringslivet; det skulle kunna ge en bred venturemarknad, en gemensam nordisk byggmarknad utan gränshinder och en informationsportal för de nordiska företagen. Poul Schlüter skriver: Arbetet med att få färre gränshinder för nordiska företag är centralt för att säkra fortsatt konkurrenskraft i en tid där förändringarna sker i ett högt tempo. PricewaterhouseCoopers Ajour Öresund* 13

14 Agenda Öresund Kastrups framtid påverkar Sturup Det australiensiska investeringsbolaget Macquaire Airports har lagt ett bud på Kastrups flygplats och detta påverkar också framtiden för Sturup utanför Malmö. Flera lågprisoperatörer tror att nyordningen på Kastrup kan innebära höjda flygplatsavgifter. Därmed framstår Sturup som ett alternativ. Till tidningen Börsen säger Hannes Smarason, isländsk ägare av Sterling: Ökar priserna i Köpenhamn för mycket flyttar vi trafik till andra flygplatser. Vi kan alltid flyga mer till Malmö och döpa om destinationen till Copenhagen East. Direktören för Köpenhamns flygplats, Niels Boserup, förklarar dock att Kastrup även i fortsättningen har ambitionen att vara en av Europas billigaste flygplatser. Öresunds Medicon Valley i täten Öresundsregionens Medicon Valley är nu ledande i Europa när det gäller biotech-företag. Den ansedda amerikanska investeringsbanken Burrill & Co skriver i sin årsredovisning att Medicon Valley är det allra mest intressanta biotech-klustret i Europa. Medicon Valley Academy startades våren 1997 och utvecklingen har varit dynamisk; inte minst tack vare Öresundsbrons tillkomst. Medicon Valley är Skandinaviens största centrum och ett av de starkaste i Europa, för läkemedels- och bioteknisk utveckling. Numer rankas alltså Medicon Valley också mycket högt i hela Europa när det gäller forskning och utveckling inom biomedicin. Ökande trafik på Öresundsbron Trafiken på Öresundsbron fortsätter att öka under januari-september i år 13,8 procent jämfört med fjolåret. Öresundsbrokonsortiet förklarar i första hand ökningen med att kunder som kör med BroPass gör fler resor än tidigare och att pendlingen fortsätter att öka kraftigt. Det innebär dock samtidigt att genomsnittspriset sjunker och att vägtrafikintäkterna inte ökar lika mycket som trafikvolymen. När det gäller tågtrafiken så har den också ökat antalet tågresande ökade med 4,3 procent till 4,8 miljoner. Antalet resande med bil och buss ökade också med 9 procent till nästan 9 miljoner. Öresundsbrokonsortioets VD, Sven Landelius, är förstås nöjd: Trafikutvecklingen är mycket positiv. BroPass har blivit en framgång. Men vi kan också se att regionen håller på att etableras som en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Pendlingen svarar nu för en fjärdedel av all personbilstrafik. Stora konferenser till Malmö Tre stora medicinska konferenser hamnar i Malmö nästa år. Det är Vårmöte i Cytologi, 4-5 maj, Scandinavian Society for Genitourinary Medicine, maj ( i Lund och Malmö) samt Fortbildningsdagar i Hematologi, 4-6 oktober. Destination Öresund, som arbetar med kongresser och konferenser i regionen, medverkar under 2006 vid sammanlagt sex svenska/nordiska/europeiska medicinska konferenser/kongresser i Malmö/Lund. Två av de nya lokaler man arbetar med är de översta våningarna i Turning Torso. När det gäller kongresser så kan det för övrigt noteras att Rotarys världskonvent i Öresundsregionen nästa år (11-14 juni) med deltagare kommer att fylla hotellen i Skåne och på Själland. Det blir den hittills största kongressen i Öresundsregionen. Örestad kan få World Trade Center Sjælsø Gruppen ett framgångsrikt danskt projektutvecklingsföretag vill bygga ett World Trade Center i Örestad, inte långt från Öresundsbrons danska fäste. Det handlar om ett projekt värderat till DKK 4 miljarder, skriver tidningen Börsen. Sjælsø Gruppen och Örestadsselskabet har kommit överens och byggplanerna gäller en tomt som ligger nära det redan befintliga Ferring-höghuset, Metron och motorvägen till Sverige. Arkitekt Kim Utzon har börjat arbeta med ritningarna av ett World Trade Center på kvadratmeter som kommer att bli minst 20 våningar högt. I byggnaden kommer troligen att finnas ett hotell, restauranger, butiker och konferenslokaler. I övrigt följs helt det världsomspännande World Trade Center-konceptet. Det innebär att globalt verksamma företag får arbetslokaler i byggnaden. Det finns idag 275 World Trade Center i 75 länder världen runt. Tidsplanen för Köpenhamns-projektet är ännu inte fastlagd men inom 5-10 år ska byggnaden vara på plats och i full drift. 14 Ajour Öresund* PricewaterhouseCoopers

15

16 Kontaktinformation Öresund Desk Sverige Ulrika Fäldt Revision og regnskab Lars Nilsson Revision og regnskab Tord Sassler Revision og regnskab Philip Selander Skatt Ida Svensson Skatt Joachim Wiksten Skatt Danmark Lars Baungaard Revision og regnskab Elizabeth Brandt Skat Michael Hansen Skat Kent Hedegaard Revision og regnskab Mona Lorentzen Skat Poul-Erik Skou Larsen Skat Redaktionsmedlem Ajour Öresund Oplag: Layout: M&C PwC Copenhagen Tryk: Schweitzer A/S DK This document is for general guidance only. Action should not be taken without obtaining specific advice PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. M&C

Öresundshearing 2 mars 2007

Öresundshearing 2 mars 2007 Öresundshearing 2 mars 2007 med Cristina Husmark Pehrsson, samordningsminister för Nordiska frågor Regeringskansliet Region Skåne Øresunddirekt Så utvecklar vi integrationen i Öresundsregionen! Allmänhetens

Läs mer

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Årsredovisning 2006 Innehåll Kort om SVEDAB Kort om SVEDAB 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 5 Detta är SVEDAB 6 8 Omvärld och marknad 9 11 Miljöperspektivet 12

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

RISKER FÖR ÄGARE / STÄLLFÖRETRÄDARE

RISKER FÖR ÄGARE / STÄLLFÖRETRÄDARE RISKER FÖR ÄGARE / STÄLLFÖRETRÄDARE NÄR AKTIEKAPITALET ÄR FÖRBRUKAT TILL MER ÄN HÄLFTEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Fredrik Linderoth Margrét Viðarsdóttir VT 2009:MF02 Svensk titel: Risker för ägare/ställföreträdare

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Val och byte av företagsform

Val och byte av företagsform Val och byte av företagsform En studie gällande skatternas roll vid val av företagsform samt de skattemässiga konsekvenserna vid ombildning av företag Master Thesis in Commercial and Tax Law Författare:

Läs mer

Erstatning Forsikring: Den nuværende tilstand og udviklingstendenserne

Erstatning Forsikring: Den nuværende tilstand og udviklingstendenserne Torsdag den 24. august 1978 kl. 14 Sektionsmöde Erstatning Forsikring: Den nuværende tilstand og udviklingstendenserne Se bilag 12 Debatleder: Justitierådet Henry Ådahl, Finland: Debatlederen indledte

Läs mer

Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag

Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag Promemoria Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag I alla aktiebolag ska det finnas ett aktiekapital. I ett privat aktiebolag ska aktiekapitalet vara minst 100 000 kr

Läs mer

Etisk og rettslig ansvar for skatterådgivere - seksjonsmøte

Etisk og rettslig ansvar for skatterådgivere - seksjonsmøte Etisk og rettslig ansvar for skatterådgivere - seksjonsmøte Professor Jan Kleineman, Sverige: Det här är ett förelagt ämne och det är ett väldigt brett ämne. Det tvingade mig till att försöka sammanställa

Läs mer

EUROPABOLAG. Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Handelsrätt C. Uppsats HT 2006. Författare: Lisa Linderoth

EUROPABOLAG. Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Handelsrätt C. Uppsats HT 2006. Författare: Lisa Linderoth Handelsrätt C Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats HT 2006 EUROPABOLAG Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Författare: Lisa Linderoth Handledare: Bo

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Likvidation En jämförelse mellan 13 kapitlet 12 aktiebolagslagen & 3-4 och 3-5 aksjeloven/allmennaksjeloven

Likvidation En jämförelse mellan 13 kapitlet 12 aktiebolagslagen & 3-4 och 3-5 aksjeloven/allmennaksjeloven Magisteruppsats Affärsjuridiska programmet LIU-EKI/AJP-D--05/010--SE Likvidation En jämförelse mellan 13 kapitlet 12 aktiebolagslagen & 3-4 och 3-5 aksjeloven/allmennaksjeloven Liquidation A comparison

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linda Bergström Camilla Thorp Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning En fallstudie av svenska storbanker i Karlstads kommun

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Nordiska ministerrådet. Rapport 4 från den nordiska arbetsgruppen, våren2007

Nordiska ministerrådet. Rapport 4 från den nordiska arbetsgruppen, våren2007 Nordiska ministerrådet Studiestöd i Norden Rapport 4 från den nordiska arbetsgruppen, våren2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund 3 1.1 Arbetsgruppens sammansättning och uppdrag 3 2 Slutsatser och förslag

Läs mer

Skattenyheter 2014. Innehåll

Skattenyheter 2014. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG...

Läs mer

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt D-UPPSATS 2009:057 Svensk associationsrätt Några utvalda regler i centrala associationsformer Emma Bergwall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet D-UPPSATS 2009:062 Sänkning av aktiekapitalet - vad blir effekten Sara Silverhall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Paketering av fastigheter

Paketering av fastigheter Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Paketering av fastigheter Lagertillgång eller kapitaltillgång? Författare: Emma Danielsson Handledare: Jan Bjuvberg

Läs mer

Modern Ekonomi banar vägen. Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet

Modern Ekonomi banar vägen. Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet Kundtidning från Björn Lundén Information AB Mars 2010 Kontoret i Näsviken Modern Ekonomi banar vägen Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet Betraktelser

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer