Kommunledningskontorets internbudget 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontorets internbudget 2014"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall KS 2013/0983 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets internbudget 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till internbudget för Bakgrund Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till internbudget för verksamheten under Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i Budget 2014 och ekonomisk planering Förslag till detaljerade mål, uppdrag och aktiviteter som kontoret ska arbeta med under det kommande året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Budget 2014 och ekonomisk planering kommer i ett senare ärende senast under mars Annette Andersson förvaltningschef Bilaga Kommunledningskontorets internbudget 2014 Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 Kommunledningskontoret Internbudget för 2014 Kommunstyrelsen

3 Innehåll Inledning 3 Internbudget för Driftbudget 6 Investeringsbudget 7 Enheternas internbudget 8 Koncernledningen 8 Kansli- och omvärldsenheten 9 Ekonomienheten 11 Personalenheten 12 Kommunhälsan 13 Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten 14 Projekt- och exploateringsenheten med exploateringsverksamheten 18 Kommunikationsenheten 19 Brandkåren 20 2

4 Inledning Kommunledningskontoret leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontoret ska vara tillgängliga, lyhörda och ger ett gott bemötande till alla. Kommunledningskontoret (KLK) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten är organiserad i åtta enheter, kansli- och omvärld, ekonomi, kommunhälsan, projekt- och exploatering, personal, kommunikation, näringslivs- och arbetsmarknad och brandkåren. Under 2013 har det genomförts förändringar på KLK. Brandkåren har överförts från serviceförvaltningen. Mark- och planeringsenheten kommer att byta namn till projekt- och exploateringsenheten 2014, vilket är en konsekvens av att man från årsskiftet inrättar ett planutskott samt en planberedning. Personal från mark- och planeringsenheten som har jobbat med planfrågor kommer att flyttas över till samhällsbyggnadskontort. Ett antal av våra strateger som fanns på kansli- och omvärldsenheten finns nu utplacerade på andra enheter. En ny enhet kommunikationsenheten kommer att formas under 2014 då vi kommer rekrytera en ny kommunikationschef. Kommunikationsenheten kommer att prioritera arbetet med att utveckla, effektivisera, kvalitetssäkra och göra kommunikationsverksamheten professionell både internt och externt. Kommunledningskontorets förslag till internbudget för 2014 är lagt inom de ramar för driftbudget och investeringsbudget som anvisats av kommunfullmäktige. Inför 2014 lägger kommunledningskontoret inte fram någon begäran om disposition av medel ur resultatutjämningsfond (tilläggsbudget). Förslaget till internbudget innehåller en redovisning av kommunledningskontorets verksamhet och planering för 2014 och detaljerade budgetar på verksamhetsnivå. Kontoret har även brutit ned de övergripande budgetmålen inom de prioriterade områdena Attraktiva Kalmar och Den hållbara kommunen (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) i detaljerade mål för den egna verksamheten och definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser för respektive mål. Arbetet med att uppdatera målen pågår och bedöms kunna redovisas till kommunstyrelsen i mars Målen kommer då att biläggas budgeten som bilaga 1 Kommunledningskontorets detaljerade mål, uppdrag och aktiviteter för att uppnå målen i Budget 2014 och ekonomisk planering med verksamhetsplan. Kommunledningskontoret är sedan juni 2001 kvalitets- och miljöcertifierat och är nu en del av de kommungemensamma certifikaten. Genom att beskriva processer och rutiner och göra en bättre uppföljning kan vi se till att genomföra förbättringar där brister finns. I den kommungemensamma verksamhetshandboken formuleras och dokumenteras de policydokument vi följer i vårt arbete. Kvalitetspolicy Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig. Miljöpolicy Vi arbetar målmedvetet för att nå ett hållbart samhälle ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Arbetsmiljöpolicy Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och känner sig delaktiga. 3

5 Internbudget för 2014 Kommunledningskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget för enheterna till 213,1 mnkr exklusive intäkterna från exploateringsverksamheten vilket är en ökning med 46,7 mnkr från föregående år. De förändringar som påverkar kontorets budgetram i stort redovisas i nedanstående tabell. Förändringar 2014 jämfört med 2013 tkr Budgetram Kapitalkostnader Kalmar slott Kompensation restaurang Kalmar Slott Medborgarskapsceremonier 64 Ännu Bättre, interna förbättringsåtgärder Insatser inom social hållbarhet Insatser inom forskning, utveckling och tillväxt Kompensation minskade tomrättsavgälder Leader, landsbygdsutvecklingsprojekt -700 Insatser inom HBTQ 50 Val EU-parlament, riksdag, kommun, landsting Bredbandsutbyggnad VA-utbyggnad Kåremo Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet Summa förändringar, KF budget nov Budgetram till samhällsbyggnadskontoret Budgetram från serviceförvaltningen Summa förändringar i organisationsförändringen Summa förändringar mellan 2013 och Budgetram Omfördelningen av ramar mellan förvaltningarna består av följande delar: Personal från mark- och planeringsenheten samt översiktsplaneringen överförs till samhällsbyggnadskontoret, -3,4 mnkr. Verksamheten brandkåren överförs från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret. Ingen förändring i ramen 40,3 mnkr som överförs till kommunledningskontoret. IT-strategen kommer från och med år 2014 att tillhöra serviceförvaltningen. Ingen omfördelning av ram sker i samband med organisationsförändringen. Utöver de justeringar som gjorts i kommunledningskontorets totala ram görs interna omfördelningar. Utgångspunkten för dessa är beslutet om ny organisation av kommunledningskontoret som beslutades av kommunstyrelsen De huvudsakliga förändringarna är: Kommunikationsenheten blir en egen enhet inom kommunledningskontoret från 1 januari Till kommunikationseneheten knyts kommunikationsstrategen. 4

6 Strategen för EU och internationella frågor flyttas från kansli- och omvärldsenheten till ekonomienheten med tillhörande resurser. Därutöver förstärks ekonomienheten med mark- och planeringsenhetens ekonom. Universitetsstrategen tillhör från och med år 2014 näringslivs- och arbetsmarknadsheten från att tidigare tillhört kansli- och omvärldsenheten. Mark och planeringsenheten förstärks med nya tjänster i form av en plansamordnare och två huvudprojektledare. Inför arbetet med internbudgeten har varje enhet fått i uppdrag att redovisa ett balanserat förslag inom sin tilldelade budgetram. Utökad verksamhet och nya uppgifter har fördelats till respektive enhet inom de ekonomiska ramarna. I nedanstående tabell framgår enheternas budgetramar. Enhet tkr tkr budget budget Kontorsledning Kansli- och omvärldsenhet Ekonomienhet Personalenhet Kommunhälsan Näringslivs- och arbetsmarknadsenhet Projekt- och exploateringsenheten Kommunikationsenhet Brandkåren Summa enheter Exploateringsverksamheten Summa totalt I diagrammet på nästa sida framgår att kommunledningskontorets totala budgetram som minskade föregående år nu åter ökar. Främst beror det på att brandkårens verksamhet flyttas från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret. Rensat från jämförelsestörande faktorer (såsom exploateringsintäkter, kollektivtrafik, brandkår, ökade bidrag till och köp av externa verksamheter samt kostnaden för aktier och andelar i koncernen) så framgår att budgetramen i stort sett är densamma 2014 som den var Under perioden ingår även löneuppräkningar i storleksordningen 2 mnkr årligen. 5

7 Driftbudget Kommunledningskontorets verksamhet kan beskrivas utifrån ett antal verksamhetsområden. Politisk verksamhet utgör cirka 7 % av verksamhetens kostnader. Administration och stöd innefattar den verksamhet som bedrivs i kontorets egen regi och som syftar till att stödja politisk ledning, förvaltningar och bolag. Denna del utgör cirka 34 % av kontorets samlade budget. Näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder respektive kostnader för aktieinnehav i koncernen, avgifter och bidrag till/köp av verksamhet från andra aktörer utgör vardera cirka 20 % av den samlade budgeten. Brandkåren överförs år 2014 från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret och utgör cirka 19 % av verksamhetens kostnader. Kollektivtrafiken, som redovisas som en del av posten aktier, bidrag, avgifter, uppgår till cirka 1 mnkr för tillköp av trafik (enhetstaxan). Verksamheten var tidigare en stor del av kommunledningskontorets budget men överfördes år 2013 till landstinget. 6

8 Kommunledningskontorets internbudget 2014 per verksamhetsområde Politisk verksamhet 15,0 mnkr 19% 7% 34% Administration och stöd 71,7 mnkr Aktier, bidrag avgifter 42,3 mnkr 21% 20% Näringslivs- och Arbetsmarknadsåtgärder 44,0 mnkr Brandkåren 40,3 mnkr Investeringsbudget Belopp i tkr Samlingsanslag kontoret Brandkåren Hamninvesteringar Exploateringsverksamhet Övrig markförsörjning Budget Budget Summa Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2014 till 59,0 mnkr tkr finns upptaget för enheternas behov av bland annat återinvesteringar. För exploateringsverksamheten finns upptaget netto 52,2 mnkr. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar Hamn AB:s verksamhet upptas 4 mnkr. Ramen och innehållet överensstämmer med budgeten som kommunfullmäktige beslutade i november

9 Enheternas internbudget Enheternas ansvarsområden och budgetramar fördelade på eventuella underansvar och verksamheter presenteras utförligare under respektive enhets rubrik nedan. Koncernledningen Verksamhetsbeskrivning Kommundirektören, biträdande kommundirektören och VD för Kalmar kommunbolag utgör tillsammans koncernledningen. Kommundirektören är också chef för förvaltningscheferna samt representerar kommunen i olika sammanhang. VD för Kalmar Kommunbolag AB är knuten till kommunledningskontoret på 40% för kvalificerade utredningsuppdrag. Övrig tid är han VD för Kalmar kommunbolag AB Kommundirektören arbetar tillsammans med koncernledningen med strategifrågor för kommunens utveckling och har det samlade ansvaret för Kalmar Kommun. Budget 2014 per verksamhet Koncernsledning tkr Kommundirektör Förvaltningsträffar (koncern) Ledningsgruppen VD Kalmar kommunbolag Personalbefrämjande åtgärder Särskilda insatser (konsultinsatser) Förbättringsåtgärder "Ännu bättre" Social hållbarhet "stiftelsen" Forskning, utveckling, tillväxt "stiftelsen" Ställföreträdande kommundirektör Verksamhetsutvecklare Plankoordinator IT (KL-kontoret), e-portal IT-strateg och e-förvaltning Bredbandsutbyggnad Kontaktcenterkostnad, faktureras från SF) Summa koncernledning Anslaget för förbättringsarbete på 1 mkr ska ge kommunala enheter möjlighet att söka bidrag till utvecklingsarbeten som höjer kvaliteten och/eller minskar kostnaderna i deras verksamhet. Viktiga uppgifter för koncernledningen under 2014 blir bland annat: Att styrgruppen för etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet kan hålla ihop ingående delprojekt så att Linnéuniversitetet kan genomföra sin flyttning. Se till så att Kalmar kommuns gemensamma etablering av den centrala administrationen sker enligt tidplan 8

10 Jobbar vidare med målprocessen så att den är väl förankrad i alla led inför Inrätta planberedningen och planutskott Att fortsätta arbetet med att förbättra kommunens resultat i årliga mätningar Stödja majoriteten i olika frågor Kansli- och omvärldsenheten Verksamhetsbeskrivning Kansli- och omvärldsenheten består av flera olika verksamheter och huvuduppgiften är att ge stöd och service till kommunens nämnder/förvaltningar och bolag, allmänheten m.fl. samt arbeta med omvärldsbevakning. På enheten finns kommunstyrelsens sekretariat och kansli. Här finns också kommunjurister (tillika kommunens och de helägda bolagens personuppgiftsombud), en kommunövergripande kvalitetsoch miljösamordnare, kommunalrådens sekreterare samt kommunledningskontorets vaktmästare (tillika IT-samordnare). De kommunövergripande strategerna för social och ekologisk hållbarhet hör också till enheten liksom en projektanställd frivilligsamordnare. Vidare hör kommunarkivet och överförmyndarnämndens kansli till enheten. Enheten är indelad i fyra ansvarsområden: överförmyndarnämndens kansli, kvalitet och service, hållbarhet och strategi samt ärendehantering. Budget 2014 per verksamhet Kansli- och omvärldsenheten tkr Enhetschef KoO Stadshuset Gamla utvecklingsenheten Ärendehantering Kommunfullmäktige Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Beredningar Utbildningsstöd KS-salens cafeteria Gästfrihet Planutskottet Partistöd Kansli Val Politiska sekreterare Kommunarkiv

11 Kvalitet och service Vaktmästeri Frankering Kopiering/Kontorsförråd Kvalitet och service, personal Kvalitets- och miljöledning System (Public/VLS/etc) Hållbarhet och strategi Strateger Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Elbilspool Leader Energikontor Sydost Jämställdhet HBTQ-frågor KPR/KHR, handikappolitiska programmet Överförmyndarnämndens kansli Personal, administration Arvode, omkostnader uppdragstagare Överförmyndarnämnd 184 Summa kansli- och omvärldsenheten Under 2013 har enheten genomgått en del förändringar vilket innebär att under 2014 kommer en del arbete att ske för att forma enheten. Vidare kommer vi att: - arbeta med de mål och uppdrag som tillhör enheten, bland annat inom det sociala och ekologiska området - fortsätta att utveckla dokument- och ärendehanteringssystemet - bevaka det som sker i kommunsverige kring e-arkiv för att komma fram till vilken väg Kalmar kommun ska ta - upphandla nytt företag för recertifiering och uppföljningsrevisioner av kommunens ISO-arbete - arbeta med att förbättra informationen kring överförmyndarnämndens ansvarsområden - arbeta med valet till EU-parlamentet i maj och valen till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige i september med mera. 10

12 Ekonomienheten Verksamhetsbeskrivning Ekonomienheten ansvarar inom kommunen för: Ekonomisk planering och uppföljning Ekonomiadministration Finansverksamhet Systemansvar för ekonomi- och beslutstödssystem Stiftelseförvaltning Budget 2014 per verksamhet Ekonomienhet tkr Ekonomiadministration Ekonomi- och stödsystem Kravverksamhet Kommunförsäkring Kalmar Science Park AB Övriga aktier och andelar Aktier Kalmar kommunbolag AB Kalmarsalen Destination Kalmar SKL Regionförbundet Muddring Kalmar hamn Hamnanläggningar EU/internationella frågor Statistik 716 Summa ekonomienheten I översynen av samhällsbyggnadsprocessen har ekonomienheten utsetts till processägare för kommunens samlade investeringsbudget. För denna uppgift har resurser i form av en controller och utredare flyttats från tidigare mark- och planeringsenheten till ekonomienheten. Arbetet med processen har påbörjats och beräknas vara helt klar under första halvåret Vidare har resurser (strateg) och ansvar för EU och internationella frågor flyttats från kansli- och omvärldsenheten till ekonomienheten. Arbetet med utveckling av ledningsstödet Hypergene fortsätter under Under året kommer vi att fokusera på utveckling och förbättringar av införda funktioner. Vi kommer också att stödja nämnderna med deras införande av verksamhetsinformation i systemet. I övrigt kommer ekonomienheten under 2014 att fokusera på arbetet med fortsatt utveckling av budget- och uppföljningsprocessen. 11

13 Personalenheten Verksamhetsbeskrivning Personalenheten arbetar med strategiska förvaltningsövergripande personalfrågor. Enheten består av 14 personer och befattningarna är löneadministratörer, utbildare, administratör, personalstrateg, arkivassistent, förhandlingschef och enheten leds av en personalchef. Personalenhetens ansvarsområden är: Förhandlingar och tvister Kompetensutveckling och utbildningsplanering Lag och avtalstolkning Personalpolitiskt utvecklingsarbete Löneadministration Pensionsadministration Systemförvaltning Personalstatistik Administration av borgerliga vigslar Budget per verksamhet Personalenhet tkr Personaldelegationen Personaladministration Utbildningsverksamhet Fackliga företrädare Övriga personaladministrativa åtgärder Personalrekrytering (platsannonsering) Aktiv Fritid Hälsofrämjande arbete 90 Summa personalenheten Under 2014 kommer personalenheten tillsammans med PA-nätverket att arbeta för att implementera ett kursadministrationsverktyg. Vi har inlett ett arbete med att förenkla administrationen och registeringen av anställningsbesluten. Arbete pågår med upphandling av personal- och lönesystem för införande i början av I samband med detta ser vi även över vårt arbetssätt med systemfrågorna och samarbetar med Oskarshamns kommun i upphandlingen. Vi kommer att fortsätta arbeta för att erbjuda internutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris för förvaltningarna. Vi kompletterar befintlig kompetens för att möta framtida krav på en modern personalavdelning. 12

14 Kommunhälsan Verksamhetsbeskrivning Kommunhälsan är Kalmar kommuns inbyggda företagshälsovård (FHV). Våra kunder är de kommunala förvaltningarna, gymnasieförbundet, vissa kommunala bolag, museer, kyrkoförsamlingar och mindre stiftelser, cirka personer. Vår vision är friska och nöjda kunder på hälsosamma arbetsplatser. Vi vill vara det självklara förstahands valet när det gäller arbetsmiljöfrågor. Ledord är hög kvalitet och professionalitet. Arbetsmiljölagens kap 13 2b säger att Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Kommunhälsan har Socialstyrelsens krav att ta hänsyn till, enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) 28 - hög patientsäkerhet - god kvalitet - kostnadseffektivitet Kommunhälsan har budgeterat för tolv heltidstjänster, varav två FHV- läkare, två FHV- administratörer, två FHV-sköterskor, en hälsosköterska, en sjukgymnast/ergonom, en psykolog, en skyddsingenjör, en hälsoutvecklare och en enhetschef. I dagsläget är två tjänster vakanta, varav en läkartjänst from den 9/10-13 där löneutrymmet är låst tom 31/3-13 och hälsoutvecklartjänsten from den 16/ En FHV-administratör tjänstgör 70 % på kommunhälsan och 30 % på kansli och omvärldsenheten. Budget 2014 per verksamhet Kommunhälsan tkr Kommunhälsa Summa kommunhälsan Kommunhälsan fokuserar på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och tjänsterna hälsosamtal och livsstilsprojekt är starkt efterfrågade både på grupp- och individnivå. Vi kommer att under 2014 visstidsanställa en sjuksköterska under 1 år, för att möta denna efterfrågan och hålla volym och kvalitet, i löneutrymmet för hälsoutvecklartjänsten. Vi arbetar hårt för att behålla hög kvalitet i det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet med bibehållen tillgänglighet. Vi kommer att köpa in FHV-läkarkompetens på konsultbasis under våren (ca 8tim/v) för avgränsade uppdrag, såsom lagstadgade undersökningar och konsultationer. Det är tyvärr ett nationellt mycket svårt rekryteringsläge av FHV-läkare. Vi avvaktar att påbörja rekrytering och inväntar Socialstyrelsens beslut om ny ordning för specialistutbildning av företagsläkare. Vi klarar att hålla budgeten då vi har fått nya avtalskunder som har köpt tilläggstjänster enligt prognos. 13

15 Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Verksamhetsbeskrivning Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten består av flera olika verksamheter. Samverkan på olika sätt och på olika plan är däremot gemensamma och viktiga ledord för hela enheten. Ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, andra kommuner, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, Regionförbundet, Arbetsförmedlingen, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Linnéuniversitetet, utbildningsanordnare med flera. I enheten ingår Kunskapsnavet centrum för vuxnas lärande. Kunskapsnavets uppdrag är att samordna vuxenutbildning på gymnasial nivå i Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner. Kunskapsnavet ska verka för mångfald genom att skapa och främja en infrastruktur som stöd för vuxnas lärande. Infrastruktur för vuxnas lärande är ett samlingsbegrepp för all samordning som gör det livslånga och livsvida lärandet möjligt för alla. Det innebär bl.a. att bygga nätverk och att skapa kanaler för samverkan och samspel mellan olika aktörer och intressenter. Verksamheten består av - uppsökande verksamhet - neutral och oberoende vägledning - samverkan med utbildningsanordnare som genomför utbildning inom olika områden och med olika arbetsformer - flexibilitet och tillgänglighet för individen - efterfrågestyrt utbildningsutbud - samverkan med arbetslivet Vuxenutbildningen har nyligen genomgått en stor reform, VUX 12, och arbetar utifrån ny skollag, nya förordningar och för första gången en egen läroplan för vuxenutbildningen. Därutöver gäller nya ämnes- och kursplaner samt en ny betygsskala. Enhetens uppdrag är också att få fler att etablera sig på arbetsmarknaden och enheten ansvarar för kommunens samtliga sysselsättningsfrämjande åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken är ett område där det alltid sker förändringar. Det är viktigt att hålla en hög handlingsberedskap för att kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Den lokala arbetsmarknadspolitiken används aktivt för att bland annat ge ungdomar möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Sedan februari 2013 samverkar enheten med Arbetsförmedlingen i syfte att söka praktikplatser för ungdomar i näringslivet. Resultatet under 2013 var så lyckat att arbetet fortsätter även våren Samtliga inblandade parter uttrycker stor uppskattning för det arbete som görs, inte minst ungdomarna och företagen. Kalmar kommuns tidigare satsningar på att erbjuda gymnasieungdomar sommarpraktik och chans att prova att driva eget företag fortsätter även under Satsningen på Sommarlovsföretagare gör vi tillsammans med Ung Företagsamhet i Kalmar län. Vi räknar med att kunna erbjuda cirka 400 ungdomar sommarpraktik under Invandrarservice arbetar med mottagande och etablering av vissa nyanlända invandrare, framför allt flyktingar och dess anhöriga. I invandrarservice arbetsuppgifter ingår praktiskt mottagande av flyktingar, bostadsanskaffning, samhällsorientering, samordning av kommunens insatser samt råd och stöd till flyktingar. Till invandrarservice hör också en särskild verksamhet, Mötesplatsen, där nyanlända får sin första språkträning, lite data-utbildning och samhällsinformation. 14

16 Kalmar kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen om ett mottagande av 210 flyktingar/år. Verksamheten finansieras helt av de statliga medel kommunen får för flyktingmottagandet. Andra kommunala verksamheter, som barnomsorg, skola, socialtjänst och omsorg, ingår i mottagandet med sina ordinarie verksamheter. Det samordnande ansvaret för flyktingars arbetsmarknadsetablering och arbetsinriktade insatser, ligger på Arbetsförmedlingen. Arbetet sker i samverkan mellan kommun, arbetsförmedling, utbildningsanordnare samt andra verksamheter. Mål, arbetsfördelning samt utvecklingsområden anges i en lokal överenskommelse om flyktingmottagande (LÖK). Budgeten för invandrarservice utgår från ett antagande om ett mottagande av 210 flyktingar/år och att medlen skall täcka en period om två år från det att en individ först togs emot i en kommun undantaget försörjningsstöd där statsbidragen ska täcka mottagningsår plus 3 år. För 2013 beräknas kommunen ha tagit emot drygt 190 flyktingar. I huvudsak beror det mindre mottagandet på svårigheter att hitta bostäder och den s.k. Ebo-lagstiftningen vilket gör att många flyktingar väljer att bosätta sig själva framförallt i storstadsregionerna. Medlen skall under denna period täcka kostnader för personal, lokaler, svenskundervisning för vuxna och gymnasieungdomar, försörjningsstöd, samhällsorientering, bostadsadministration, viss projektverksamhet, administration samt Mötesplatsen. Från och med budget 2014 ingår endast mottagna flyktingar enligt etableringsreformen. Verksamheten har sedan tidigare belopp upptagna som skuldbokförda intäkter. Budget 2014 per verksamhet Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten tkr Näringslivsverksamhet Näringslivsverksamhet Tidning och info Kalmar Science Park Färja Kalmar-Öland Kalmarsund promotion Starta eget Företagsetableringar Drift hemsida Stortorget Guldfesten TV Reklamkampanjen KIUF Innovationscentrum Almi Internat kontakter Ung företagsamhet Connect Sydost Näringslivskonferens Tidning Kalmar Hej Kalmar Företagslots Fair Trade City Kvinnligt företagande Näringslivsprogram

17 22082 IUC Nyföretagarcentrum City Kalmar Skola Näringsliv Integrationslots Medlemsavgifter Topp Mitt företag - projekt Inflyttarlots Studentkåren Linnéstipendium och universitetsprojekt Arbetsmarknadsverksamhet Administration arbetsmarknadsverksamhet Anställningsstöd/åtgärd Off. skyddade anställning Lönebidrag Instegsjobb Särskilt anställningsstöd Åtgärd Trygghetsanställning Utvecklingsanställning Nystartsjobb Förstärkt särskilt anställningsstöd Falkenbergshuset Framtiden Återbruket Datortek Brytpraktik/miljonen Rehab. projekt Serviceförvaltningen Ramp Områdesansvariga TIA Aktiva försöksverksamhet Beredningen Korridoren Verksamhetsfordon Diverse Kunskapsnavet Kunskapsnavet finansiering Administration Kunskapsnavet Upphandlad utbildning Finansiering övriga medlemskommuner

18 Invandrarservice Personal, övrigt Miljöförbättrande åtgärder, inventering Lokaler, för verksamhet Leasingbil invandrarservice Utbildning invandrarservice Schablon återsökning SFI Lokaler, andrahandslägenheter Schablon återsökning personal Försörjningsstöd flykting Samhällsorientering etablering Kvotflyktingar Personal, övrigt Mentor till mentor Mötesplatsen 186 Summa näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Under 2014 beräknas antalet asylsökande öka kraftigt till Sverige och framför allt då beroende på utvecklingen i Syrien och Mellan Östern. Detta kommer påverka behovet av platser i kommunerna för etablering och mottagande. Det s.k. länstalet för Kalmar län det antal flyktingar länets kommuner beräknas kunna ta emot fördubblades för år 2013, från 616 kommunplatser år 2012 till 1208 kommunplatser år För år 2014 kan det antas öka ytterligare. Andra saker som påverkar budget kommande år är en utvidgning av anhöriginvandring, utvidgningen av målgruppen för samhällsorientering och utvidgade möjligheter till statsbidrag för s.k. tomhyror. Utvecklingsområden för verksamheten inför framtiden är välfärdsfrågor för målgruppen, uppföljning av verksamheten samt utveckling av lokala integrationsmål. Under 2013 antogs en regional integrationsstrategi vilken skall förankras även lokalt. Invandrarservice kommer under 2014 bedriva ett projekt kallat Bättre bosättning för att öka mottagningskapaciteten genom ett förbättrat samarbete med lokala hyresbolag. Under 2014 kommer även kommunen delta i ett projekt kring nyanländas kompetens där nyanlända kommer intervjuas kring deras yrkes- och utbildningsbakgrunder samt jämföra dem med de kartläggningar och planeringar myndigheter gör. Enheter ska också verka för ökad tillväxt och utveckling i näringslivet. Kalmarsundsregionen ska ha ett gott företagsklimat där befintliga företag kan växa och nya etableras. Enhetens lotsar företagslotsen, integrationslotsen och inflyttarlotsen jobbar med olika frågor men har i grunden samma uppgift. Svara på frågor, samordna olika verksamheter och förmedla viktiga kontakter. Målet är att alla ska känna sig hemma i vår kommun och kunna växa. Från 2014 kompletteras enheten med en universitetsstrateg. Syftet med tillsättningen är att förbättra och utöka kontakterna med universitetet i avsikt att främja en kunskapsdriven utveckling och stärka forskningsanknytningen i kommunens verksamhet. Av Kalmar kommuns invånare bor nästan en fjärdedel på landsbygden. Det är med andra ord en betydande andel av befolkningen. Därför är också landsbygdens utveckling en viktig arbetsuppgift. Från 2014 knyts även en projektanställd landsbygdsutvecklare till enheten. 17

Kommunledningskontorets internbudget 2015 samt nämndsmål och aktiviteter

Kommunledningskontorets internbudget 2015 samt nämndsmål och aktiviteter TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-01-07 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets internbudget 2015 samt nämndsmål och aktiviteter Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Prioritering av detaljplaner

Prioritering av detaljplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-04 KS 2014/0528 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Beslutsattestanter och firmatecknare för kommunledningskontoret

Beslutsattestanter och firmatecknare för kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-22 KS 2014/1044 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen er och firmatecknare för kommunledningskontoret 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Vi bygger vårt framtida Piteå

Vi bygger vårt framtida Piteå Bilaga 1 Vi bygger vårt framtida Piteå sförvaltning 1 januari 2013 - En utmaning för oss alla Arbetsmarknad och vuxenutbildning Miljö och bygg Teknik och gatu senheten Mark och skog Tillväxtavdelningen

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-12 KS 2014/0740 50044 Kommunfullmäktige Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kommunstyrelsens personaldelegation. Plats Personalenheten PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00.

Kommunstyrelsens personaldelegation. Plats Personalenheten PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00. Kommunstyrelsens Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00 Plats Personalenheten Omfattning 50-53 Beslutande Bertil Dahl (V), Ordförande Anders Andersson (C), Vice ordförande Anette Lingmerth (S) Ersättare

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-31 Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten AVN-2014.0101 Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

1(2) Samhällsbyggnadsnämnden. Remissvar - Förslag till ny organisation för kommunledningskontoret

1(2) Samhällsbyggnadsnämnden. Remissvar - Förslag till ny organisation för kommunledningskontoret 1(2) /Handläggare Datum Samhällsbyggnadschefen 2012-09-23 Samhällsbyggnadsnämnden Remissvar - Förslag till ny organisation för kommunledningskontoret Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 8:30 10:15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 61-70 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag. Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl.

Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag. Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl. 1(8) Kommunstyrelsen Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl. 10:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer