Kommunledningskontorets internbudget 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontorets internbudget 2014"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall KS 2013/0983 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets internbudget 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till internbudget för Bakgrund Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till internbudget för verksamheten under Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i Budget 2014 och ekonomisk planering Förslag till detaljerade mål, uppdrag och aktiviteter som kontoret ska arbeta med under det kommande året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Budget 2014 och ekonomisk planering kommer i ett senare ärende senast under mars Annette Andersson förvaltningschef Bilaga Kommunledningskontorets internbudget 2014 Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 Kommunledningskontoret Internbudget för 2014 Kommunstyrelsen

3 Innehåll Inledning 3 Internbudget för Driftbudget 6 Investeringsbudget 7 Enheternas internbudget 8 Koncernledningen 8 Kansli- och omvärldsenheten 9 Ekonomienheten 11 Personalenheten 12 Kommunhälsan 13 Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten 14 Projekt- och exploateringsenheten med exploateringsverksamheten 18 Kommunikationsenheten 19 Brandkåren 20 2

4 Inledning Kommunledningskontoret leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontoret ska vara tillgängliga, lyhörda och ger ett gott bemötande till alla. Kommunledningskontoret (KLK) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten är organiserad i åtta enheter, kansli- och omvärld, ekonomi, kommunhälsan, projekt- och exploatering, personal, kommunikation, näringslivs- och arbetsmarknad och brandkåren. Under 2013 har det genomförts förändringar på KLK. Brandkåren har överförts från serviceförvaltningen. Mark- och planeringsenheten kommer att byta namn till projekt- och exploateringsenheten 2014, vilket är en konsekvens av att man från årsskiftet inrättar ett planutskott samt en planberedning. Personal från mark- och planeringsenheten som har jobbat med planfrågor kommer att flyttas över till samhällsbyggnadskontort. Ett antal av våra strateger som fanns på kansli- och omvärldsenheten finns nu utplacerade på andra enheter. En ny enhet kommunikationsenheten kommer att formas under 2014 då vi kommer rekrytera en ny kommunikationschef. Kommunikationsenheten kommer att prioritera arbetet med att utveckla, effektivisera, kvalitetssäkra och göra kommunikationsverksamheten professionell både internt och externt. Kommunledningskontorets förslag till internbudget för 2014 är lagt inom de ramar för driftbudget och investeringsbudget som anvisats av kommunfullmäktige. Inför 2014 lägger kommunledningskontoret inte fram någon begäran om disposition av medel ur resultatutjämningsfond (tilläggsbudget). Förslaget till internbudget innehåller en redovisning av kommunledningskontorets verksamhet och planering för 2014 och detaljerade budgetar på verksamhetsnivå. Kontoret har även brutit ned de övergripande budgetmålen inom de prioriterade områdena Attraktiva Kalmar och Den hållbara kommunen (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) i detaljerade mål för den egna verksamheten och definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser för respektive mål. Arbetet med att uppdatera målen pågår och bedöms kunna redovisas till kommunstyrelsen i mars Målen kommer då att biläggas budgeten som bilaga 1 Kommunledningskontorets detaljerade mål, uppdrag och aktiviteter för att uppnå målen i Budget 2014 och ekonomisk planering med verksamhetsplan. Kommunledningskontoret är sedan juni 2001 kvalitets- och miljöcertifierat och är nu en del av de kommungemensamma certifikaten. Genom att beskriva processer och rutiner och göra en bättre uppföljning kan vi se till att genomföra förbättringar där brister finns. I den kommungemensamma verksamhetshandboken formuleras och dokumenteras de policydokument vi följer i vårt arbete. Kvalitetspolicy Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig. Miljöpolicy Vi arbetar målmedvetet för att nå ett hållbart samhälle ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Arbetsmiljöpolicy Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och känner sig delaktiga. 3

5 Internbudget för 2014 Kommunledningskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget för enheterna till 213,1 mnkr exklusive intäkterna från exploateringsverksamheten vilket är en ökning med 46,7 mnkr från föregående år. De förändringar som påverkar kontorets budgetram i stort redovisas i nedanstående tabell. Förändringar 2014 jämfört med 2013 tkr Budgetram Kapitalkostnader Kalmar slott Kompensation restaurang Kalmar Slott Medborgarskapsceremonier 64 Ännu Bättre, interna förbättringsåtgärder Insatser inom social hållbarhet Insatser inom forskning, utveckling och tillväxt Kompensation minskade tomrättsavgälder Leader, landsbygdsutvecklingsprojekt -700 Insatser inom HBTQ 50 Val EU-parlament, riksdag, kommun, landsting Bredbandsutbyggnad VA-utbyggnad Kåremo Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet Summa förändringar, KF budget nov Budgetram till samhällsbyggnadskontoret Budgetram från serviceförvaltningen Summa förändringar i organisationsförändringen Summa förändringar mellan 2013 och Budgetram Omfördelningen av ramar mellan förvaltningarna består av följande delar: Personal från mark- och planeringsenheten samt översiktsplaneringen överförs till samhällsbyggnadskontoret, -3,4 mnkr. Verksamheten brandkåren överförs från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret. Ingen förändring i ramen 40,3 mnkr som överförs till kommunledningskontoret. IT-strategen kommer från och med år 2014 att tillhöra serviceförvaltningen. Ingen omfördelning av ram sker i samband med organisationsförändringen. Utöver de justeringar som gjorts i kommunledningskontorets totala ram görs interna omfördelningar. Utgångspunkten för dessa är beslutet om ny organisation av kommunledningskontoret som beslutades av kommunstyrelsen De huvudsakliga förändringarna är: Kommunikationsenheten blir en egen enhet inom kommunledningskontoret från 1 januari Till kommunikationseneheten knyts kommunikationsstrategen. 4

6 Strategen för EU och internationella frågor flyttas från kansli- och omvärldsenheten till ekonomienheten med tillhörande resurser. Därutöver förstärks ekonomienheten med mark- och planeringsenhetens ekonom. Universitetsstrategen tillhör från och med år 2014 näringslivs- och arbetsmarknadsheten från att tidigare tillhört kansli- och omvärldsenheten. Mark och planeringsenheten förstärks med nya tjänster i form av en plansamordnare och två huvudprojektledare. Inför arbetet med internbudgeten har varje enhet fått i uppdrag att redovisa ett balanserat förslag inom sin tilldelade budgetram. Utökad verksamhet och nya uppgifter har fördelats till respektive enhet inom de ekonomiska ramarna. I nedanstående tabell framgår enheternas budgetramar. Enhet tkr tkr budget budget Kontorsledning Kansli- och omvärldsenhet Ekonomienhet Personalenhet Kommunhälsan Näringslivs- och arbetsmarknadsenhet Projekt- och exploateringsenheten Kommunikationsenhet Brandkåren Summa enheter Exploateringsverksamheten Summa totalt I diagrammet på nästa sida framgår att kommunledningskontorets totala budgetram som minskade föregående år nu åter ökar. Främst beror det på att brandkårens verksamhet flyttas från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret. Rensat från jämförelsestörande faktorer (såsom exploateringsintäkter, kollektivtrafik, brandkår, ökade bidrag till och köp av externa verksamheter samt kostnaden för aktier och andelar i koncernen) så framgår att budgetramen i stort sett är densamma 2014 som den var Under perioden ingår även löneuppräkningar i storleksordningen 2 mnkr årligen. 5

7 Driftbudget Kommunledningskontorets verksamhet kan beskrivas utifrån ett antal verksamhetsområden. Politisk verksamhet utgör cirka 7 % av verksamhetens kostnader. Administration och stöd innefattar den verksamhet som bedrivs i kontorets egen regi och som syftar till att stödja politisk ledning, förvaltningar och bolag. Denna del utgör cirka 34 % av kontorets samlade budget. Näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder respektive kostnader för aktieinnehav i koncernen, avgifter och bidrag till/köp av verksamhet från andra aktörer utgör vardera cirka 20 % av den samlade budgeten. Brandkåren överförs år 2014 från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret och utgör cirka 19 % av verksamhetens kostnader. Kollektivtrafiken, som redovisas som en del av posten aktier, bidrag, avgifter, uppgår till cirka 1 mnkr för tillköp av trafik (enhetstaxan). Verksamheten var tidigare en stor del av kommunledningskontorets budget men överfördes år 2013 till landstinget. 6

8 Kommunledningskontorets internbudget 2014 per verksamhetsområde Politisk verksamhet 15,0 mnkr 19% 7% 34% Administration och stöd 71,7 mnkr Aktier, bidrag avgifter 42,3 mnkr 21% 20% Näringslivs- och Arbetsmarknadsåtgärder 44,0 mnkr Brandkåren 40,3 mnkr Investeringsbudget Belopp i tkr Samlingsanslag kontoret Brandkåren Hamninvesteringar Exploateringsverksamhet Övrig markförsörjning Budget Budget Summa Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2014 till 59,0 mnkr tkr finns upptaget för enheternas behov av bland annat återinvesteringar. För exploateringsverksamheten finns upptaget netto 52,2 mnkr. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar Hamn AB:s verksamhet upptas 4 mnkr. Ramen och innehållet överensstämmer med budgeten som kommunfullmäktige beslutade i november

9 Enheternas internbudget Enheternas ansvarsområden och budgetramar fördelade på eventuella underansvar och verksamheter presenteras utförligare under respektive enhets rubrik nedan. Koncernledningen Verksamhetsbeskrivning Kommundirektören, biträdande kommundirektören och VD för Kalmar kommunbolag utgör tillsammans koncernledningen. Kommundirektören är också chef för förvaltningscheferna samt representerar kommunen i olika sammanhang. VD för Kalmar Kommunbolag AB är knuten till kommunledningskontoret på 40% för kvalificerade utredningsuppdrag. Övrig tid är han VD för Kalmar kommunbolag AB Kommundirektören arbetar tillsammans med koncernledningen med strategifrågor för kommunens utveckling och har det samlade ansvaret för Kalmar Kommun. Budget 2014 per verksamhet Koncernsledning tkr Kommundirektör Förvaltningsträffar (koncern) Ledningsgruppen VD Kalmar kommunbolag Personalbefrämjande åtgärder Särskilda insatser (konsultinsatser) Förbättringsåtgärder "Ännu bättre" Social hållbarhet "stiftelsen" Forskning, utveckling, tillväxt "stiftelsen" Ställföreträdande kommundirektör Verksamhetsutvecklare Plankoordinator IT (KL-kontoret), e-portal IT-strateg och e-förvaltning Bredbandsutbyggnad Kontaktcenterkostnad, faktureras från SF) Summa koncernledning Anslaget för förbättringsarbete på 1 mkr ska ge kommunala enheter möjlighet att söka bidrag till utvecklingsarbeten som höjer kvaliteten och/eller minskar kostnaderna i deras verksamhet. Viktiga uppgifter för koncernledningen under 2014 blir bland annat: Att styrgruppen för etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet kan hålla ihop ingående delprojekt så att Linnéuniversitetet kan genomföra sin flyttning. Se till så att Kalmar kommuns gemensamma etablering av den centrala administrationen sker enligt tidplan 8

10 Jobbar vidare med målprocessen så att den är väl förankrad i alla led inför Inrätta planberedningen och planutskott Att fortsätta arbetet med att förbättra kommunens resultat i årliga mätningar Stödja majoriteten i olika frågor Kansli- och omvärldsenheten Verksamhetsbeskrivning Kansli- och omvärldsenheten består av flera olika verksamheter och huvuduppgiften är att ge stöd och service till kommunens nämnder/förvaltningar och bolag, allmänheten m.fl. samt arbeta med omvärldsbevakning. På enheten finns kommunstyrelsens sekretariat och kansli. Här finns också kommunjurister (tillika kommunens och de helägda bolagens personuppgiftsombud), en kommunövergripande kvalitetsoch miljösamordnare, kommunalrådens sekreterare samt kommunledningskontorets vaktmästare (tillika IT-samordnare). De kommunövergripande strategerna för social och ekologisk hållbarhet hör också till enheten liksom en projektanställd frivilligsamordnare. Vidare hör kommunarkivet och överförmyndarnämndens kansli till enheten. Enheten är indelad i fyra ansvarsområden: överförmyndarnämndens kansli, kvalitet och service, hållbarhet och strategi samt ärendehantering. Budget 2014 per verksamhet Kansli- och omvärldsenheten tkr Enhetschef KoO Stadshuset Gamla utvecklingsenheten Ärendehantering Kommunfullmäktige Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Beredningar Utbildningsstöd KS-salens cafeteria Gästfrihet Planutskottet Partistöd Kansli Val Politiska sekreterare Kommunarkiv

11 Kvalitet och service Vaktmästeri Frankering Kopiering/Kontorsförråd Kvalitet och service, personal Kvalitets- och miljöledning System (Public/VLS/etc) Hållbarhet och strategi Strateger Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Elbilspool Leader Energikontor Sydost Jämställdhet HBTQ-frågor KPR/KHR, handikappolitiska programmet Överförmyndarnämndens kansli Personal, administration Arvode, omkostnader uppdragstagare Överförmyndarnämnd 184 Summa kansli- och omvärldsenheten Under 2013 har enheten genomgått en del förändringar vilket innebär att under 2014 kommer en del arbete att ske för att forma enheten. Vidare kommer vi att: - arbeta med de mål och uppdrag som tillhör enheten, bland annat inom det sociala och ekologiska området - fortsätta att utveckla dokument- och ärendehanteringssystemet - bevaka det som sker i kommunsverige kring e-arkiv för att komma fram till vilken väg Kalmar kommun ska ta - upphandla nytt företag för recertifiering och uppföljningsrevisioner av kommunens ISO-arbete - arbeta med att förbättra informationen kring överförmyndarnämndens ansvarsområden - arbeta med valet till EU-parlamentet i maj och valen till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige i september med mera. 10

12 Ekonomienheten Verksamhetsbeskrivning Ekonomienheten ansvarar inom kommunen för: Ekonomisk planering och uppföljning Ekonomiadministration Finansverksamhet Systemansvar för ekonomi- och beslutstödssystem Stiftelseförvaltning Budget 2014 per verksamhet Ekonomienhet tkr Ekonomiadministration Ekonomi- och stödsystem Kravverksamhet Kommunförsäkring Kalmar Science Park AB Övriga aktier och andelar Aktier Kalmar kommunbolag AB Kalmarsalen Destination Kalmar SKL Regionförbundet Muddring Kalmar hamn Hamnanläggningar EU/internationella frågor Statistik 716 Summa ekonomienheten I översynen av samhällsbyggnadsprocessen har ekonomienheten utsetts till processägare för kommunens samlade investeringsbudget. För denna uppgift har resurser i form av en controller och utredare flyttats från tidigare mark- och planeringsenheten till ekonomienheten. Arbetet med processen har påbörjats och beräknas vara helt klar under första halvåret Vidare har resurser (strateg) och ansvar för EU och internationella frågor flyttats från kansli- och omvärldsenheten till ekonomienheten. Arbetet med utveckling av ledningsstödet Hypergene fortsätter under Under året kommer vi att fokusera på utveckling och förbättringar av införda funktioner. Vi kommer också att stödja nämnderna med deras införande av verksamhetsinformation i systemet. I övrigt kommer ekonomienheten under 2014 att fokusera på arbetet med fortsatt utveckling av budget- och uppföljningsprocessen. 11

13 Personalenheten Verksamhetsbeskrivning Personalenheten arbetar med strategiska förvaltningsövergripande personalfrågor. Enheten består av 14 personer och befattningarna är löneadministratörer, utbildare, administratör, personalstrateg, arkivassistent, förhandlingschef och enheten leds av en personalchef. Personalenhetens ansvarsområden är: Förhandlingar och tvister Kompetensutveckling och utbildningsplanering Lag och avtalstolkning Personalpolitiskt utvecklingsarbete Löneadministration Pensionsadministration Systemförvaltning Personalstatistik Administration av borgerliga vigslar Budget per verksamhet Personalenhet tkr Personaldelegationen Personaladministration Utbildningsverksamhet Fackliga företrädare Övriga personaladministrativa åtgärder Personalrekrytering (platsannonsering) Aktiv Fritid Hälsofrämjande arbete 90 Summa personalenheten Under 2014 kommer personalenheten tillsammans med PA-nätverket att arbeta för att implementera ett kursadministrationsverktyg. Vi har inlett ett arbete med att förenkla administrationen och registeringen av anställningsbesluten. Arbete pågår med upphandling av personal- och lönesystem för införande i början av I samband med detta ser vi även över vårt arbetssätt med systemfrågorna och samarbetar med Oskarshamns kommun i upphandlingen. Vi kommer att fortsätta arbeta för att erbjuda internutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris för förvaltningarna. Vi kompletterar befintlig kompetens för att möta framtida krav på en modern personalavdelning. 12

14 Kommunhälsan Verksamhetsbeskrivning Kommunhälsan är Kalmar kommuns inbyggda företagshälsovård (FHV). Våra kunder är de kommunala förvaltningarna, gymnasieförbundet, vissa kommunala bolag, museer, kyrkoförsamlingar och mindre stiftelser, cirka personer. Vår vision är friska och nöjda kunder på hälsosamma arbetsplatser. Vi vill vara det självklara förstahands valet när det gäller arbetsmiljöfrågor. Ledord är hög kvalitet och professionalitet. Arbetsmiljölagens kap 13 2b säger att Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Kommunhälsan har Socialstyrelsens krav att ta hänsyn till, enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) 28 - hög patientsäkerhet - god kvalitet - kostnadseffektivitet Kommunhälsan har budgeterat för tolv heltidstjänster, varav två FHV- läkare, två FHV- administratörer, två FHV-sköterskor, en hälsosköterska, en sjukgymnast/ergonom, en psykolog, en skyddsingenjör, en hälsoutvecklare och en enhetschef. I dagsläget är två tjänster vakanta, varav en läkartjänst from den 9/10-13 där löneutrymmet är låst tom 31/3-13 och hälsoutvecklartjänsten from den 16/ En FHV-administratör tjänstgör 70 % på kommunhälsan och 30 % på kansli och omvärldsenheten. Budget 2014 per verksamhet Kommunhälsan tkr Kommunhälsa Summa kommunhälsan Kommunhälsan fokuserar på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och tjänsterna hälsosamtal och livsstilsprojekt är starkt efterfrågade både på grupp- och individnivå. Vi kommer att under 2014 visstidsanställa en sjuksköterska under 1 år, för att möta denna efterfrågan och hålla volym och kvalitet, i löneutrymmet för hälsoutvecklartjänsten. Vi arbetar hårt för att behålla hög kvalitet i det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet med bibehållen tillgänglighet. Vi kommer att köpa in FHV-läkarkompetens på konsultbasis under våren (ca 8tim/v) för avgränsade uppdrag, såsom lagstadgade undersökningar och konsultationer. Det är tyvärr ett nationellt mycket svårt rekryteringsläge av FHV-läkare. Vi avvaktar att påbörja rekrytering och inväntar Socialstyrelsens beslut om ny ordning för specialistutbildning av företagsläkare. Vi klarar att hålla budgeten då vi har fått nya avtalskunder som har köpt tilläggstjänster enligt prognos. 13

15 Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Verksamhetsbeskrivning Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten består av flera olika verksamheter. Samverkan på olika sätt och på olika plan är däremot gemensamma och viktiga ledord för hela enheten. Ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, andra kommuner, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, Regionförbundet, Arbetsförmedlingen, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Linnéuniversitetet, utbildningsanordnare med flera. I enheten ingår Kunskapsnavet centrum för vuxnas lärande. Kunskapsnavets uppdrag är att samordna vuxenutbildning på gymnasial nivå i Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner. Kunskapsnavet ska verka för mångfald genom att skapa och främja en infrastruktur som stöd för vuxnas lärande. Infrastruktur för vuxnas lärande är ett samlingsbegrepp för all samordning som gör det livslånga och livsvida lärandet möjligt för alla. Det innebär bl.a. att bygga nätverk och att skapa kanaler för samverkan och samspel mellan olika aktörer och intressenter. Verksamheten består av - uppsökande verksamhet - neutral och oberoende vägledning - samverkan med utbildningsanordnare som genomför utbildning inom olika områden och med olika arbetsformer - flexibilitet och tillgänglighet för individen - efterfrågestyrt utbildningsutbud - samverkan med arbetslivet Vuxenutbildningen har nyligen genomgått en stor reform, VUX 12, och arbetar utifrån ny skollag, nya förordningar och för första gången en egen läroplan för vuxenutbildningen. Därutöver gäller nya ämnes- och kursplaner samt en ny betygsskala. Enhetens uppdrag är också att få fler att etablera sig på arbetsmarknaden och enheten ansvarar för kommunens samtliga sysselsättningsfrämjande åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken är ett område där det alltid sker förändringar. Det är viktigt att hålla en hög handlingsberedskap för att kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Den lokala arbetsmarknadspolitiken används aktivt för att bland annat ge ungdomar möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Sedan februari 2013 samverkar enheten med Arbetsförmedlingen i syfte att söka praktikplatser för ungdomar i näringslivet. Resultatet under 2013 var så lyckat att arbetet fortsätter även våren Samtliga inblandade parter uttrycker stor uppskattning för det arbete som görs, inte minst ungdomarna och företagen. Kalmar kommuns tidigare satsningar på att erbjuda gymnasieungdomar sommarpraktik och chans att prova att driva eget företag fortsätter även under Satsningen på Sommarlovsföretagare gör vi tillsammans med Ung Företagsamhet i Kalmar län. Vi räknar med att kunna erbjuda cirka 400 ungdomar sommarpraktik under Invandrarservice arbetar med mottagande och etablering av vissa nyanlända invandrare, framför allt flyktingar och dess anhöriga. I invandrarservice arbetsuppgifter ingår praktiskt mottagande av flyktingar, bostadsanskaffning, samhällsorientering, samordning av kommunens insatser samt råd och stöd till flyktingar. Till invandrarservice hör också en särskild verksamhet, Mötesplatsen, där nyanlända får sin första språkträning, lite data-utbildning och samhällsinformation. 14

16 Kalmar kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen om ett mottagande av 210 flyktingar/år. Verksamheten finansieras helt av de statliga medel kommunen får för flyktingmottagandet. Andra kommunala verksamheter, som barnomsorg, skola, socialtjänst och omsorg, ingår i mottagandet med sina ordinarie verksamheter. Det samordnande ansvaret för flyktingars arbetsmarknadsetablering och arbetsinriktade insatser, ligger på Arbetsförmedlingen. Arbetet sker i samverkan mellan kommun, arbetsförmedling, utbildningsanordnare samt andra verksamheter. Mål, arbetsfördelning samt utvecklingsområden anges i en lokal överenskommelse om flyktingmottagande (LÖK). Budgeten för invandrarservice utgår från ett antagande om ett mottagande av 210 flyktingar/år och att medlen skall täcka en period om två år från det att en individ först togs emot i en kommun undantaget försörjningsstöd där statsbidragen ska täcka mottagningsår plus 3 år. För 2013 beräknas kommunen ha tagit emot drygt 190 flyktingar. I huvudsak beror det mindre mottagandet på svårigheter att hitta bostäder och den s.k. Ebo-lagstiftningen vilket gör att många flyktingar väljer att bosätta sig själva framförallt i storstadsregionerna. Medlen skall under denna period täcka kostnader för personal, lokaler, svenskundervisning för vuxna och gymnasieungdomar, försörjningsstöd, samhällsorientering, bostadsadministration, viss projektverksamhet, administration samt Mötesplatsen. Från och med budget 2014 ingår endast mottagna flyktingar enligt etableringsreformen. Verksamheten har sedan tidigare belopp upptagna som skuldbokförda intäkter. Budget 2014 per verksamhet Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten tkr Näringslivsverksamhet Näringslivsverksamhet Tidning och info Kalmar Science Park Färja Kalmar-Öland Kalmarsund promotion Starta eget Företagsetableringar Drift hemsida Stortorget Guldfesten TV Reklamkampanjen KIUF Innovationscentrum Almi Internat kontakter Ung företagsamhet Connect Sydost Näringslivskonferens Tidning Kalmar Hej Kalmar Företagslots Fair Trade City Kvinnligt företagande Näringslivsprogram

17 22082 IUC Nyföretagarcentrum City Kalmar Skola Näringsliv Integrationslots Medlemsavgifter Topp Mitt företag - projekt Inflyttarlots Studentkåren Linnéstipendium och universitetsprojekt Arbetsmarknadsverksamhet Administration arbetsmarknadsverksamhet Anställningsstöd/åtgärd Off. skyddade anställning Lönebidrag Instegsjobb Särskilt anställningsstöd Åtgärd Trygghetsanställning Utvecklingsanställning Nystartsjobb Förstärkt särskilt anställningsstöd Falkenbergshuset Framtiden Återbruket Datortek Brytpraktik/miljonen Rehab. projekt Serviceförvaltningen Ramp Områdesansvariga TIA Aktiva försöksverksamhet Beredningen Korridoren Verksamhetsfordon Diverse Kunskapsnavet Kunskapsnavet finansiering Administration Kunskapsnavet Upphandlad utbildning Finansiering övriga medlemskommuner

18 Invandrarservice Personal, övrigt Miljöförbättrande åtgärder, inventering Lokaler, för verksamhet Leasingbil invandrarservice Utbildning invandrarservice Schablon återsökning SFI Lokaler, andrahandslägenheter Schablon återsökning personal Försörjningsstöd flykting Samhällsorientering etablering Kvotflyktingar Personal, övrigt Mentor till mentor Mötesplatsen 186 Summa näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Under 2014 beräknas antalet asylsökande öka kraftigt till Sverige och framför allt då beroende på utvecklingen i Syrien och Mellan Östern. Detta kommer påverka behovet av platser i kommunerna för etablering och mottagande. Det s.k. länstalet för Kalmar län det antal flyktingar länets kommuner beräknas kunna ta emot fördubblades för år 2013, från 616 kommunplatser år 2012 till 1208 kommunplatser år För år 2014 kan det antas öka ytterligare. Andra saker som påverkar budget kommande år är en utvidgning av anhöriginvandring, utvidgningen av målgruppen för samhällsorientering och utvidgade möjligheter till statsbidrag för s.k. tomhyror. Utvecklingsområden för verksamheten inför framtiden är välfärdsfrågor för målgruppen, uppföljning av verksamheten samt utveckling av lokala integrationsmål. Under 2013 antogs en regional integrationsstrategi vilken skall förankras även lokalt. Invandrarservice kommer under 2014 bedriva ett projekt kallat Bättre bosättning för att öka mottagningskapaciteten genom ett förbättrat samarbete med lokala hyresbolag. Under 2014 kommer även kommunen delta i ett projekt kring nyanländas kompetens där nyanlända kommer intervjuas kring deras yrkes- och utbildningsbakgrunder samt jämföra dem med de kartläggningar och planeringar myndigheter gör. Enheter ska också verka för ökad tillväxt och utveckling i näringslivet. Kalmarsundsregionen ska ha ett gott företagsklimat där befintliga företag kan växa och nya etableras. Enhetens lotsar företagslotsen, integrationslotsen och inflyttarlotsen jobbar med olika frågor men har i grunden samma uppgift. Svara på frågor, samordna olika verksamheter och förmedla viktiga kontakter. Målet är att alla ska känna sig hemma i vår kommun och kunna växa. Från 2014 kompletteras enheten med en universitetsstrateg. Syftet med tillsättningen är att förbättra och utöka kontakterna med universitetet i avsikt att främja en kunskapsdriven utveckling och stärka forskningsanknytningen i kommunens verksamhet. Av Kalmar kommuns invånare bor nästan en fjärdedel på landsbygden. Det är med andra ord en betydande andel av befolkningen. Därför är också landsbygdens utveckling en viktig arbetsuppgift. Från 2014 knyts även en projektanställd landsbygdsutvecklare till enheten. 17

Kommunledningskontorets internbudget 2015 samt nämndsmål och aktiviteter

Kommunledningskontorets internbudget 2015 samt nämndsmål och aktiviteter TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-01-07 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets internbudget 2015 samt nämndsmål och aktiviteter Förslag till

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunledningskontorets internbudget 2016 med nämndmål och aktiviteter

Kommunledningskontorets internbudget 2016 med nämndmål och aktiviteter TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-11-17 KS 2015/1017 50111 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets internbudget 2016 med nämndmål och aktiviteter Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-02-17 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 18 mars 2014 kl. 8:30 Plats Stadshuset, KS-salen Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Avtal om Regional samverkan kring samhällsorientering

Avtal om Regional samverkan kring samhällsorientering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2015-01-07 KS 2014/0854 0480-45 09 26 Kommunstyrelsen Avtal om Regional samverkan kring samhällsorientering på modersmål permanent organisation

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Beslutsattestanter och firmatecknare för kommunledningskontoret

Beslutsattestanter och firmatecknare för kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-10-28 KS 2014/1044 50111 Kommunstyrelsen er och firmatecknare för kommunledningskontoret 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer

Läs mer

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-04-21 KS 2015/0388 50111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur 2015-2017 Förslag

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Prioritering av detaljplaner

Prioritering av detaljplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-04 KS 2014/0528 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 11 juni 2013 kl. 8:30 Plats Stadshuset, KS-salen Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-12-06 KS 2016/1203 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning

Detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning 1(4) KS-förvaltning Handläggare Maria Åhström Tel. 0142-85127 maria.ahstrom@mjolby.se 2015-11-26 KS/2015:412 Detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Organisationsförändring

Organisationsförändring Beredningen Allmänna utskottet 2007-12-05 74 24 Socialnämnden 2007-12-14 170 29 Dnr 2007/450-70 Organisationsförändring Bilagor: Organisationsskisser; nuvarande samt förslag till förändringar Ärendebeskrivning

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Förslag till förvaltningsorganisation för arbetsmarknadsförvaltningen

Förslag till förvaltningsorganisation för arbetsmarknadsförvaltningen ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-29 Handläggare: Charlotte Svensson Till Arbetsmarknadsnämnden Förslag till förvaltningsorganisation för arbetsmarknadsförvaltningen Förslag

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Handlingsplan Integrationsstrategi

Handlingsplan Integrationsstrategi Handlingsplan 2017 genomförande Integrationsstrategi 2017-2020 Skara kommun 2017-01-23 Inledning Skaras integrationsstrategi 2017-2020 är framtagen för att tydliggöra kommunens mål i arbetet med integration

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30-9:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 2-7 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Integrationsstrategi för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2013-05-22 KS 2012/0768 Kommunstyrelsen Integrationsstrategi för Kalmar län Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 8:30-8:55 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 110-111 Beslutande Anders Andersson (C) Per-Olof

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Upphandling avseende samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Upphandling avseende samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.5-0534/2010 SAN 2010-11-25 SID 1 (7) Handläggare: Carin Larsson, tfn 08-508 25 474 Johnny Ridemar, tfn 08-508

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Projektplan - Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet 1. Bakgrund Kalmar kommun och Linnéuniversitetet har sedan 2009 arbetat

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-06-16 Nyanlända

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS 2016-04-20 1(5) Ks 134 Dnr: KS.2016.72 Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder Ärendebeskrivning En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på dem vi är till för, effektivitet,

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-12 KS 2014/0740 50044 Kommunfullmäktige Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 september 2016 kl. 8:30-10:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 90-97 ande Anders Andersson (C) ordförande Christina Fosnes (M) vice ordförande Johan

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 januari 2017 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Beslutsattestanter och firmatecknare för kommunledningskontoret

Beslutsattestanter och firmatecknare för kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-22 KS 2014/1044 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen er och firmatecknare för kommunledningskontoret 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-15:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström (Fp) Sven-Erik Bohman

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-23 Kommunstyrelsen Linda Olsson Utredare/Jurist Telefon 08 555 010 53 linda.olsson@nykvarn.se Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Förvaltningens förslag

Läs mer

Vi bygger vårt framtida Piteå

Vi bygger vårt framtida Piteå Bilaga 1 Vi bygger vårt framtida Piteå sförvaltning 1 januari 2013 - En utmaning för oss alla Arbetsmarknad och vuxenutbildning Miljö och bygg Teknik och gatu senheten Mark och skog Tillväxtavdelningen

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet Innehåll Verksamhetsplan 2015 Stadskansliet 1 Innehåll Köpings kommun Rapporten skriven av: Kajsa Landström Antagen av: Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer