Kommunledningskontorets internbudget 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontorets internbudget 2014"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall KS 2013/0983 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets internbudget 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till internbudget för Bakgrund Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till internbudget för verksamheten under Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i Budget 2014 och ekonomisk planering Förslag till detaljerade mål, uppdrag och aktiviteter som kontoret ska arbeta med under det kommande året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Budget 2014 och ekonomisk planering kommer i ett senare ärende senast under mars Annette Andersson förvaltningschef Bilaga Kommunledningskontorets internbudget 2014 Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 Kommunledningskontoret Internbudget för 2014 Kommunstyrelsen

3 Innehåll Inledning 3 Internbudget för Driftbudget 6 Investeringsbudget 7 Enheternas internbudget 8 Koncernledningen 8 Kansli- och omvärldsenheten 9 Ekonomienheten 11 Personalenheten 12 Kommunhälsan 13 Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten 14 Projekt- och exploateringsenheten med exploateringsverksamheten 18 Kommunikationsenheten 19 Brandkåren 20 2

4 Inledning Kommunledningskontoret leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontoret ska vara tillgängliga, lyhörda och ger ett gott bemötande till alla. Kommunledningskontoret (KLK) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten är organiserad i åtta enheter, kansli- och omvärld, ekonomi, kommunhälsan, projekt- och exploatering, personal, kommunikation, näringslivs- och arbetsmarknad och brandkåren. Under 2013 har det genomförts förändringar på KLK. Brandkåren har överförts från serviceförvaltningen. Mark- och planeringsenheten kommer att byta namn till projekt- och exploateringsenheten 2014, vilket är en konsekvens av att man från årsskiftet inrättar ett planutskott samt en planberedning. Personal från mark- och planeringsenheten som har jobbat med planfrågor kommer att flyttas över till samhällsbyggnadskontort. Ett antal av våra strateger som fanns på kansli- och omvärldsenheten finns nu utplacerade på andra enheter. En ny enhet kommunikationsenheten kommer att formas under 2014 då vi kommer rekrytera en ny kommunikationschef. Kommunikationsenheten kommer att prioritera arbetet med att utveckla, effektivisera, kvalitetssäkra och göra kommunikationsverksamheten professionell både internt och externt. Kommunledningskontorets förslag till internbudget för 2014 är lagt inom de ramar för driftbudget och investeringsbudget som anvisats av kommunfullmäktige. Inför 2014 lägger kommunledningskontoret inte fram någon begäran om disposition av medel ur resultatutjämningsfond (tilläggsbudget). Förslaget till internbudget innehåller en redovisning av kommunledningskontorets verksamhet och planering för 2014 och detaljerade budgetar på verksamhetsnivå. Kontoret har även brutit ned de övergripande budgetmålen inom de prioriterade områdena Attraktiva Kalmar och Den hållbara kommunen (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) i detaljerade mål för den egna verksamheten och definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser för respektive mål. Arbetet med att uppdatera målen pågår och bedöms kunna redovisas till kommunstyrelsen i mars Målen kommer då att biläggas budgeten som bilaga 1 Kommunledningskontorets detaljerade mål, uppdrag och aktiviteter för att uppnå målen i Budget 2014 och ekonomisk planering med verksamhetsplan. Kommunledningskontoret är sedan juni 2001 kvalitets- och miljöcertifierat och är nu en del av de kommungemensamma certifikaten. Genom att beskriva processer och rutiner och göra en bättre uppföljning kan vi se till att genomföra förbättringar där brister finns. I den kommungemensamma verksamhetshandboken formuleras och dokumenteras de policydokument vi följer i vårt arbete. Kvalitetspolicy Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig. Miljöpolicy Vi arbetar målmedvetet för att nå ett hållbart samhälle ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Arbetsmiljöpolicy Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och känner sig delaktiga. 3

5 Internbudget för 2014 Kommunledningskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget för enheterna till 213,1 mnkr exklusive intäkterna från exploateringsverksamheten vilket är en ökning med 46,7 mnkr från föregående år. De förändringar som påverkar kontorets budgetram i stort redovisas i nedanstående tabell. Förändringar 2014 jämfört med 2013 tkr Budgetram Kapitalkostnader Kalmar slott Kompensation restaurang Kalmar Slott Medborgarskapsceremonier 64 Ännu Bättre, interna förbättringsåtgärder Insatser inom social hållbarhet Insatser inom forskning, utveckling och tillväxt Kompensation minskade tomrättsavgälder Leader, landsbygdsutvecklingsprojekt -700 Insatser inom HBTQ 50 Val EU-parlament, riksdag, kommun, landsting Bredbandsutbyggnad VA-utbyggnad Kåremo Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet Summa förändringar, KF budget nov Budgetram till samhällsbyggnadskontoret Budgetram från serviceförvaltningen Summa förändringar i organisationsförändringen Summa förändringar mellan 2013 och Budgetram Omfördelningen av ramar mellan förvaltningarna består av följande delar: Personal från mark- och planeringsenheten samt översiktsplaneringen överförs till samhällsbyggnadskontoret, -3,4 mnkr. Verksamheten brandkåren överförs från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret. Ingen förändring i ramen 40,3 mnkr som överförs till kommunledningskontoret. IT-strategen kommer från och med år 2014 att tillhöra serviceförvaltningen. Ingen omfördelning av ram sker i samband med organisationsförändringen. Utöver de justeringar som gjorts i kommunledningskontorets totala ram görs interna omfördelningar. Utgångspunkten för dessa är beslutet om ny organisation av kommunledningskontoret som beslutades av kommunstyrelsen De huvudsakliga förändringarna är: Kommunikationsenheten blir en egen enhet inom kommunledningskontoret från 1 januari Till kommunikationseneheten knyts kommunikationsstrategen. 4

6 Strategen för EU och internationella frågor flyttas från kansli- och omvärldsenheten till ekonomienheten med tillhörande resurser. Därutöver förstärks ekonomienheten med mark- och planeringsenhetens ekonom. Universitetsstrategen tillhör från och med år 2014 näringslivs- och arbetsmarknadsheten från att tidigare tillhört kansli- och omvärldsenheten. Mark och planeringsenheten förstärks med nya tjänster i form av en plansamordnare och två huvudprojektledare. Inför arbetet med internbudgeten har varje enhet fått i uppdrag att redovisa ett balanserat förslag inom sin tilldelade budgetram. Utökad verksamhet och nya uppgifter har fördelats till respektive enhet inom de ekonomiska ramarna. I nedanstående tabell framgår enheternas budgetramar. Enhet tkr tkr budget budget Kontorsledning Kansli- och omvärldsenhet Ekonomienhet Personalenhet Kommunhälsan Näringslivs- och arbetsmarknadsenhet Projekt- och exploateringsenheten Kommunikationsenhet Brandkåren Summa enheter Exploateringsverksamheten Summa totalt I diagrammet på nästa sida framgår att kommunledningskontorets totala budgetram som minskade föregående år nu åter ökar. Främst beror det på att brandkårens verksamhet flyttas från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret. Rensat från jämförelsestörande faktorer (såsom exploateringsintäkter, kollektivtrafik, brandkår, ökade bidrag till och köp av externa verksamheter samt kostnaden för aktier och andelar i koncernen) så framgår att budgetramen i stort sett är densamma 2014 som den var Under perioden ingår även löneuppräkningar i storleksordningen 2 mnkr årligen. 5

7 Driftbudget Kommunledningskontorets verksamhet kan beskrivas utifrån ett antal verksamhetsområden. Politisk verksamhet utgör cirka 7 % av verksamhetens kostnader. Administration och stöd innefattar den verksamhet som bedrivs i kontorets egen regi och som syftar till att stödja politisk ledning, förvaltningar och bolag. Denna del utgör cirka 34 % av kontorets samlade budget. Näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder respektive kostnader för aktieinnehav i koncernen, avgifter och bidrag till/köp av verksamhet från andra aktörer utgör vardera cirka 20 % av den samlade budgeten. Brandkåren överförs år 2014 från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret och utgör cirka 19 % av verksamhetens kostnader. Kollektivtrafiken, som redovisas som en del av posten aktier, bidrag, avgifter, uppgår till cirka 1 mnkr för tillköp av trafik (enhetstaxan). Verksamheten var tidigare en stor del av kommunledningskontorets budget men överfördes år 2013 till landstinget. 6

8 Kommunledningskontorets internbudget 2014 per verksamhetsområde Politisk verksamhet 15,0 mnkr 19% 7% 34% Administration och stöd 71,7 mnkr Aktier, bidrag avgifter 42,3 mnkr 21% 20% Näringslivs- och Arbetsmarknadsåtgärder 44,0 mnkr Brandkåren 40,3 mnkr Investeringsbudget Belopp i tkr Samlingsanslag kontoret Brandkåren Hamninvesteringar Exploateringsverksamhet Övrig markförsörjning Budget Budget Summa Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2014 till 59,0 mnkr tkr finns upptaget för enheternas behov av bland annat återinvesteringar. För exploateringsverksamheten finns upptaget netto 52,2 mnkr. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar Hamn AB:s verksamhet upptas 4 mnkr. Ramen och innehållet överensstämmer med budgeten som kommunfullmäktige beslutade i november

9 Enheternas internbudget Enheternas ansvarsområden och budgetramar fördelade på eventuella underansvar och verksamheter presenteras utförligare under respektive enhets rubrik nedan. Koncernledningen Verksamhetsbeskrivning Kommundirektören, biträdande kommundirektören och VD för Kalmar kommunbolag utgör tillsammans koncernledningen. Kommundirektören är också chef för förvaltningscheferna samt representerar kommunen i olika sammanhang. VD för Kalmar Kommunbolag AB är knuten till kommunledningskontoret på 40% för kvalificerade utredningsuppdrag. Övrig tid är han VD för Kalmar kommunbolag AB Kommundirektören arbetar tillsammans med koncernledningen med strategifrågor för kommunens utveckling och har det samlade ansvaret för Kalmar Kommun. Budget 2014 per verksamhet Koncernsledning tkr Kommundirektör Förvaltningsträffar (koncern) Ledningsgruppen VD Kalmar kommunbolag Personalbefrämjande åtgärder Särskilda insatser (konsultinsatser) Förbättringsåtgärder "Ännu bättre" Social hållbarhet "stiftelsen" Forskning, utveckling, tillväxt "stiftelsen" Ställföreträdande kommundirektör Verksamhetsutvecklare Plankoordinator IT (KL-kontoret), e-portal IT-strateg och e-förvaltning Bredbandsutbyggnad Kontaktcenterkostnad, faktureras från SF) Summa koncernledning Anslaget för förbättringsarbete på 1 mkr ska ge kommunala enheter möjlighet att söka bidrag till utvecklingsarbeten som höjer kvaliteten och/eller minskar kostnaderna i deras verksamhet. Viktiga uppgifter för koncernledningen under 2014 blir bland annat: Att styrgruppen för etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet kan hålla ihop ingående delprojekt så att Linnéuniversitetet kan genomföra sin flyttning. Se till så att Kalmar kommuns gemensamma etablering av den centrala administrationen sker enligt tidplan 8

10 Jobbar vidare med målprocessen så att den är väl förankrad i alla led inför Inrätta planberedningen och planutskott Att fortsätta arbetet med att förbättra kommunens resultat i årliga mätningar Stödja majoriteten i olika frågor Kansli- och omvärldsenheten Verksamhetsbeskrivning Kansli- och omvärldsenheten består av flera olika verksamheter och huvuduppgiften är att ge stöd och service till kommunens nämnder/förvaltningar och bolag, allmänheten m.fl. samt arbeta med omvärldsbevakning. På enheten finns kommunstyrelsens sekretariat och kansli. Här finns också kommunjurister (tillika kommunens och de helägda bolagens personuppgiftsombud), en kommunövergripande kvalitetsoch miljösamordnare, kommunalrådens sekreterare samt kommunledningskontorets vaktmästare (tillika IT-samordnare). De kommunövergripande strategerna för social och ekologisk hållbarhet hör också till enheten liksom en projektanställd frivilligsamordnare. Vidare hör kommunarkivet och överförmyndarnämndens kansli till enheten. Enheten är indelad i fyra ansvarsområden: överförmyndarnämndens kansli, kvalitet och service, hållbarhet och strategi samt ärendehantering. Budget 2014 per verksamhet Kansli- och omvärldsenheten tkr Enhetschef KoO Stadshuset Gamla utvecklingsenheten Ärendehantering Kommunfullmäktige Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Beredningar Utbildningsstöd KS-salens cafeteria Gästfrihet Planutskottet Partistöd Kansli Val Politiska sekreterare Kommunarkiv

11 Kvalitet och service Vaktmästeri Frankering Kopiering/Kontorsförråd Kvalitet och service, personal Kvalitets- och miljöledning System (Public/VLS/etc) Hållbarhet och strategi Strateger Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Elbilspool Leader Energikontor Sydost Jämställdhet HBTQ-frågor KPR/KHR, handikappolitiska programmet Överförmyndarnämndens kansli Personal, administration Arvode, omkostnader uppdragstagare Överförmyndarnämnd 184 Summa kansli- och omvärldsenheten Under 2013 har enheten genomgått en del förändringar vilket innebär att under 2014 kommer en del arbete att ske för att forma enheten. Vidare kommer vi att: - arbeta med de mål och uppdrag som tillhör enheten, bland annat inom det sociala och ekologiska området - fortsätta att utveckla dokument- och ärendehanteringssystemet - bevaka det som sker i kommunsverige kring e-arkiv för att komma fram till vilken väg Kalmar kommun ska ta - upphandla nytt företag för recertifiering och uppföljningsrevisioner av kommunens ISO-arbete - arbeta med att förbättra informationen kring överförmyndarnämndens ansvarsområden - arbeta med valet till EU-parlamentet i maj och valen till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige i september med mera. 10

12 Ekonomienheten Verksamhetsbeskrivning Ekonomienheten ansvarar inom kommunen för: Ekonomisk planering och uppföljning Ekonomiadministration Finansverksamhet Systemansvar för ekonomi- och beslutstödssystem Stiftelseförvaltning Budget 2014 per verksamhet Ekonomienhet tkr Ekonomiadministration Ekonomi- och stödsystem Kravverksamhet Kommunförsäkring Kalmar Science Park AB Övriga aktier och andelar Aktier Kalmar kommunbolag AB Kalmarsalen Destination Kalmar SKL Regionförbundet Muddring Kalmar hamn Hamnanläggningar EU/internationella frågor Statistik 716 Summa ekonomienheten I översynen av samhällsbyggnadsprocessen har ekonomienheten utsetts till processägare för kommunens samlade investeringsbudget. För denna uppgift har resurser i form av en controller och utredare flyttats från tidigare mark- och planeringsenheten till ekonomienheten. Arbetet med processen har påbörjats och beräknas vara helt klar under första halvåret Vidare har resurser (strateg) och ansvar för EU och internationella frågor flyttats från kansli- och omvärldsenheten till ekonomienheten. Arbetet med utveckling av ledningsstödet Hypergene fortsätter under Under året kommer vi att fokusera på utveckling och förbättringar av införda funktioner. Vi kommer också att stödja nämnderna med deras införande av verksamhetsinformation i systemet. I övrigt kommer ekonomienheten under 2014 att fokusera på arbetet med fortsatt utveckling av budget- och uppföljningsprocessen. 11

13 Personalenheten Verksamhetsbeskrivning Personalenheten arbetar med strategiska förvaltningsövergripande personalfrågor. Enheten består av 14 personer och befattningarna är löneadministratörer, utbildare, administratör, personalstrateg, arkivassistent, förhandlingschef och enheten leds av en personalchef. Personalenhetens ansvarsområden är: Förhandlingar och tvister Kompetensutveckling och utbildningsplanering Lag och avtalstolkning Personalpolitiskt utvecklingsarbete Löneadministration Pensionsadministration Systemförvaltning Personalstatistik Administration av borgerliga vigslar Budget per verksamhet Personalenhet tkr Personaldelegationen Personaladministration Utbildningsverksamhet Fackliga företrädare Övriga personaladministrativa åtgärder Personalrekrytering (platsannonsering) Aktiv Fritid Hälsofrämjande arbete 90 Summa personalenheten Under 2014 kommer personalenheten tillsammans med PA-nätverket att arbeta för att implementera ett kursadministrationsverktyg. Vi har inlett ett arbete med att förenkla administrationen och registeringen av anställningsbesluten. Arbete pågår med upphandling av personal- och lönesystem för införande i början av I samband med detta ser vi även över vårt arbetssätt med systemfrågorna och samarbetar med Oskarshamns kommun i upphandlingen. Vi kommer att fortsätta arbeta för att erbjuda internutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris för förvaltningarna. Vi kompletterar befintlig kompetens för att möta framtida krav på en modern personalavdelning. 12

14 Kommunhälsan Verksamhetsbeskrivning Kommunhälsan är Kalmar kommuns inbyggda företagshälsovård (FHV). Våra kunder är de kommunala förvaltningarna, gymnasieförbundet, vissa kommunala bolag, museer, kyrkoförsamlingar och mindre stiftelser, cirka personer. Vår vision är friska och nöjda kunder på hälsosamma arbetsplatser. Vi vill vara det självklara förstahands valet när det gäller arbetsmiljöfrågor. Ledord är hög kvalitet och professionalitet. Arbetsmiljölagens kap 13 2b säger att Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Kommunhälsan har Socialstyrelsens krav att ta hänsyn till, enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) 28 - hög patientsäkerhet - god kvalitet - kostnadseffektivitet Kommunhälsan har budgeterat för tolv heltidstjänster, varav två FHV- läkare, två FHV- administratörer, två FHV-sköterskor, en hälsosköterska, en sjukgymnast/ergonom, en psykolog, en skyddsingenjör, en hälsoutvecklare och en enhetschef. I dagsläget är två tjänster vakanta, varav en läkartjänst from den 9/10-13 där löneutrymmet är låst tom 31/3-13 och hälsoutvecklartjänsten from den 16/ En FHV-administratör tjänstgör 70 % på kommunhälsan och 30 % på kansli och omvärldsenheten. Budget 2014 per verksamhet Kommunhälsan tkr Kommunhälsa Summa kommunhälsan Kommunhälsan fokuserar på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och tjänsterna hälsosamtal och livsstilsprojekt är starkt efterfrågade både på grupp- och individnivå. Vi kommer att under 2014 visstidsanställa en sjuksköterska under 1 år, för att möta denna efterfrågan och hålla volym och kvalitet, i löneutrymmet för hälsoutvecklartjänsten. Vi arbetar hårt för att behålla hög kvalitet i det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet med bibehållen tillgänglighet. Vi kommer att köpa in FHV-läkarkompetens på konsultbasis under våren (ca 8tim/v) för avgränsade uppdrag, såsom lagstadgade undersökningar och konsultationer. Det är tyvärr ett nationellt mycket svårt rekryteringsläge av FHV-läkare. Vi avvaktar att påbörja rekrytering och inväntar Socialstyrelsens beslut om ny ordning för specialistutbildning av företagsläkare. Vi klarar att hålla budgeten då vi har fått nya avtalskunder som har köpt tilläggstjänster enligt prognos. 13

15 Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Verksamhetsbeskrivning Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten består av flera olika verksamheter. Samverkan på olika sätt och på olika plan är däremot gemensamma och viktiga ledord för hela enheten. Ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, andra kommuner, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, Regionförbundet, Arbetsförmedlingen, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Linnéuniversitetet, utbildningsanordnare med flera. I enheten ingår Kunskapsnavet centrum för vuxnas lärande. Kunskapsnavets uppdrag är att samordna vuxenutbildning på gymnasial nivå i Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner. Kunskapsnavet ska verka för mångfald genom att skapa och främja en infrastruktur som stöd för vuxnas lärande. Infrastruktur för vuxnas lärande är ett samlingsbegrepp för all samordning som gör det livslånga och livsvida lärandet möjligt för alla. Det innebär bl.a. att bygga nätverk och att skapa kanaler för samverkan och samspel mellan olika aktörer och intressenter. Verksamheten består av - uppsökande verksamhet - neutral och oberoende vägledning - samverkan med utbildningsanordnare som genomför utbildning inom olika områden och med olika arbetsformer - flexibilitet och tillgänglighet för individen - efterfrågestyrt utbildningsutbud - samverkan med arbetslivet Vuxenutbildningen har nyligen genomgått en stor reform, VUX 12, och arbetar utifrån ny skollag, nya förordningar och för första gången en egen läroplan för vuxenutbildningen. Därutöver gäller nya ämnes- och kursplaner samt en ny betygsskala. Enhetens uppdrag är också att få fler att etablera sig på arbetsmarknaden och enheten ansvarar för kommunens samtliga sysselsättningsfrämjande åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken är ett område där det alltid sker förändringar. Det är viktigt att hålla en hög handlingsberedskap för att kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Den lokala arbetsmarknadspolitiken används aktivt för att bland annat ge ungdomar möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Sedan februari 2013 samverkar enheten med Arbetsförmedlingen i syfte att söka praktikplatser för ungdomar i näringslivet. Resultatet under 2013 var så lyckat att arbetet fortsätter även våren Samtliga inblandade parter uttrycker stor uppskattning för det arbete som görs, inte minst ungdomarna och företagen. Kalmar kommuns tidigare satsningar på att erbjuda gymnasieungdomar sommarpraktik och chans att prova att driva eget företag fortsätter även under Satsningen på Sommarlovsföretagare gör vi tillsammans med Ung Företagsamhet i Kalmar län. Vi räknar med att kunna erbjuda cirka 400 ungdomar sommarpraktik under Invandrarservice arbetar med mottagande och etablering av vissa nyanlända invandrare, framför allt flyktingar och dess anhöriga. I invandrarservice arbetsuppgifter ingår praktiskt mottagande av flyktingar, bostadsanskaffning, samhällsorientering, samordning av kommunens insatser samt råd och stöd till flyktingar. Till invandrarservice hör också en särskild verksamhet, Mötesplatsen, där nyanlända får sin första språkträning, lite data-utbildning och samhällsinformation. 14

16 Kalmar kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen om ett mottagande av 210 flyktingar/år. Verksamheten finansieras helt av de statliga medel kommunen får för flyktingmottagandet. Andra kommunala verksamheter, som barnomsorg, skola, socialtjänst och omsorg, ingår i mottagandet med sina ordinarie verksamheter. Det samordnande ansvaret för flyktingars arbetsmarknadsetablering och arbetsinriktade insatser, ligger på Arbetsförmedlingen. Arbetet sker i samverkan mellan kommun, arbetsförmedling, utbildningsanordnare samt andra verksamheter. Mål, arbetsfördelning samt utvecklingsområden anges i en lokal överenskommelse om flyktingmottagande (LÖK). Budgeten för invandrarservice utgår från ett antagande om ett mottagande av 210 flyktingar/år och att medlen skall täcka en period om två år från det att en individ först togs emot i en kommun undantaget försörjningsstöd där statsbidragen ska täcka mottagningsår plus 3 år. För 2013 beräknas kommunen ha tagit emot drygt 190 flyktingar. I huvudsak beror det mindre mottagandet på svårigheter att hitta bostäder och den s.k. Ebo-lagstiftningen vilket gör att många flyktingar väljer att bosätta sig själva framförallt i storstadsregionerna. Medlen skall under denna period täcka kostnader för personal, lokaler, svenskundervisning för vuxna och gymnasieungdomar, försörjningsstöd, samhällsorientering, bostadsadministration, viss projektverksamhet, administration samt Mötesplatsen. Från och med budget 2014 ingår endast mottagna flyktingar enligt etableringsreformen. Verksamheten har sedan tidigare belopp upptagna som skuldbokförda intäkter. Budget 2014 per verksamhet Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten tkr Näringslivsverksamhet Näringslivsverksamhet Tidning och info Kalmar Science Park Färja Kalmar-Öland Kalmarsund promotion Starta eget Företagsetableringar Drift hemsida Stortorget Guldfesten TV Reklamkampanjen KIUF Innovationscentrum Almi Internat kontakter Ung företagsamhet Connect Sydost Näringslivskonferens Tidning Kalmar Hej Kalmar Företagslots Fair Trade City Kvinnligt företagande Näringslivsprogram

17 22082 IUC Nyföretagarcentrum City Kalmar Skola Näringsliv Integrationslots Medlemsavgifter Topp Mitt företag - projekt Inflyttarlots Studentkåren Linnéstipendium och universitetsprojekt Arbetsmarknadsverksamhet Administration arbetsmarknadsverksamhet Anställningsstöd/åtgärd Off. skyddade anställning Lönebidrag Instegsjobb Särskilt anställningsstöd Åtgärd Trygghetsanställning Utvecklingsanställning Nystartsjobb Förstärkt särskilt anställningsstöd Falkenbergshuset Framtiden Återbruket Datortek Brytpraktik/miljonen Rehab. projekt Serviceförvaltningen Ramp Områdesansvariga TIA Aktiva försöksverksamhet Beredningen Korridoren Verksamhetsfordon Diverse Kunskapsnavet Kunskapsnavet finansiering Administration Kunskapsnavet Upphandlad utbildning Finansiering övriga medlemskommuner

18 Invandrarservice Personal, övrigt Miljöförbättrande åtgärder, inventering Lokaler, för verksamhet Leasingbil invandrarservice Utbildning invandrarservice Schablon återsökning SFI Lokaler, andrahandslägenheter Schablon återsökning personal Försörjningsstöd flykting Samhällsorientering etablering Kvotflyktingar Personal, övrigt Mentor till mentor Mötesplatsen 186 Summa näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Under 2014 beräknas antalet asylsökande öka kraftigt till Sverige och framför allt då beroende på utvecklingen i Syrien och Mellan Östern. Detta kommer påverka behovet av platser i kommunerna för etablering och mottagande. Det s.k. länstalet för Kalmar län det antal flyktingar länets kommuner beräknas kunna ta emot fördubblades för år 2013, från 616 kommunplatser år 2012 till 1208 kommunplatser år För år 2014 kan det antas öka ytterligare. Andra saker som påverkar budget kommande år är en utvidgning av anhöriginvandring, utvidgningen av målgruppen för samhällsorientering och utvidgade möjligheter till statsbidrag för s.k. tomhyror. Utvecklingsområden för verksamheten inför framtiden är välfärdsfrågor för målgruppen, uppföljning av verksamheten samt utveckling av lokala integrationsmål. Under 2013 antogs en regional integrationsstrategi vilken skall förankras även lokalt. Invandrarservice kommer under 2014 bedriva ett projekt kallat Bättre bosättning för att öka mottagningskapaciteten genom ett förbättrat samarbete med lokala hyresbolag. Under 2014 kommer även kommunen delta i ett projekt kring nyanländas kompetens där nyanlända kommer intervjuas kring deras yrkes- och utbildningsbakgrunder samt jämföra dem med de kartläggningar och planeringar myndigheter gör. Enheter ska också verka för ökad tillväxt och utveckling i näringslivet. Kalmarsundsregionen ska ha ett gott företagsklimat där befintliga företag kan växa och nya etableras. Enhetens lotsar företagslotsen, integrationslotsen och inflyttarlotsen jobbar med olika frågor men har i grunden samma uppgift. Svara på frågor, samordna olika verksamheter och förmedla viktiga kontakter. Målet är att alla ska känna sig hemma i vår kommun och kunna växa. Från 2014 kompletteras enheten med en universitetsstrateg. Syftet med tillsättningen är att förbättra och utöka kontakterna med universitetet i avsikt att främja en kunskapsdriven utveckling och stärka forskningsanknytningen i kommunens verksamhet. Av Kalmar kommuns invånare bor nästan en fjärdedel på landsbygden. Det är med andra ord en betydande andel av befolkningen. Därför är också landsbygdens utveckling en viktig arbetsuppgift. Från 2014 knyts även en projektanställd landsbygdsutvecklare till enheten. 17

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011 Kommunledningskontoret Årsrapport 2011 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 MÅL OCH MÅLUPPFÖLJNING...

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Årsrapport 2009 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 JÄMFÖRELSER... 6 FRAMTIDEN...

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Budget 2012 Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Kommunfullmäktige 20 juni 2011 Fotograf är Jan Magnusson om inget annan anges. 2 Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16

Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16 Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012 Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16 Innehållsförteckning Sida 1 Politik... 3 2 Förvaltningsövergripande... 4 3 Administrativa

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning 2010. för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2010. för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen Årsredovisning 2010 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen Innehållsförteckning KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 Verksamheten i siffror... 5 KOMMUNLEDNING... 7 Verksamheten i siffror... 21 GEMENSAM SERVICE...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Kalmar kommuns årsredovisning 2014

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen

Läs mer

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2013-12-05 SID 1 (2) KS/2013:298 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer