2007/08p 2008/09p 2009/10p

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007/08p 2008/09p 2009/10p"

Transkript

1 ANALYSGARANTI* 4 juni, 2007 Oasmia (OAS-MTF?) (OASM.MTFA) Jackpot i sikte för Oasmia Oasmia har utvecklar ett nytt sätt att förbättra väl beprövade cellgifter. För närvarande har Oasmia två projekt i klinisk fas baserat på samma produkt - en version för användning i människa och en för användning på hundar. Kassan beräknas räcka till årsskiftet, men innan dess planerar bolaget teckna ett partneravtal inom veterinärområdet. Bolaget kan vara kassaflödespositivt redan under innevarande år, men rensat för engångsintäkter blir det först För att aktien ska upptäckas krävs i det korta perspektivet ett partneravtal som kan validera forskningen, den oprövade ledningen, och marknadspotentialen i produkterna. Vid händelse av ett partneravtal bedömer vi att aktien borde handlas runt 70 SEK. Redeye Rating Aktiekurs, SEK Lista: NGM MTF Börsvärde: 957 MSEK Bransch: Läkemedel VD: Julian Aleksov Styrelseordf: Bo Cederstrand Kursutveckling Oasmia 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, jul-06 sep- novjan-07 mar- maj-07 Oasmia OMX Volym x 1000 Bolaget Historik Bolagsledning Mognadsgrad Strategiska allianser Klinisk forskningsportfölj Nyckeltal Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Förväntat nyhetsflöde (6 mån) 2007/08p 2008/09p 2009/10p Omsättning, MSEK Tillväxt nm 101% 52% EBIT Res. f. Skatt, MSEK Nettoresultat, MSEK Nettomarginal 16% 39% 50% VPA 0,7 3,4 6,5 P/E EV/S Fakta Aktiekurs, SEK 30 Antal aktier, milj. 31,9 Börsvärde, MSEK 957 Nettoskuld, MSEK -22 Free Float (%) 25% Oms / dag / 1000 na Analytiker: Erica Landin Tel: Björn Andersson Tel: * Vinstmått inklusive goodwill men jämförelsestörande poster, alla kur baserade på aktuell kurs. Redeye AB, Styckjunkargatan 1, Stockholm. Telefon Fax E-post:

2 Definitioner Verksamheten Definitioner Aktien / Finans Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på kostnadsstruktur, skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Mognadsgrad En bedömning av hur nära i tiden bolaget står inför ett marknadsgenombrott. Dessutom analyseras faktorer som verksamhetens fokus, bolagets övergripande strategi och affärsmodellen hållbarhet. I praktiken är de flesta forskningsbolags affärsmodeller föränderliga över tiden beroende på mognadsgrad i projekt, forskning och bolag samt den globala trenden bland dessa. Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. Bolagsledning En bedömning av bolagsledningens samt styrelsens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Strategiska allianser Är ett kvalitetsmått på bolagets samarbeten med både universitetsgrupper och bolag. Partnerskap bidrar till att ge bolaget tillgång till en partners kapital, en riskspridning och en möjlighet till kunskapsutbyte. Rätt utnyttjat kan ett bolags allianser hjälpa till att bygga upp och säkerställa ett bolags kärnkompetens, i syfte att nå konkurrensfördelar. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktierisken vid ett eventuellt bakslag. Det är därför av extra stor betydelse att studera hur bolagets aktievärde är fördelat på olika projekt. Klinisk forskningsportfölj En bedömning av bolagets forskningsportfölj. Produkter i flera olika utvecklingsfaser är kritiskt för att säkerställa ett jämnt produktflöde. Kvaliteten bedöms utifrån produktens livscykel, patent, innovationshöjd, konkurrens och försäljningspotential. Förväntat nyhetsflöde Aktien utvärderas utifrån förväntade kurspåverkande nyheter så som projektresultat eller partneravtal, vilka vanligtvis tolkas som en kvalitetsstämpel för projektet eller teknologin. Det är först då som en större omvärdering av bolaget väntas ske eftersom sådana händelser påverkar riskprofilen i ett projekt eller teknologi. Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende på innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personliga användning. 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Investeringsslutsats 4 Bolagsbeskrivning 5 Forskningsportföljen 10 Forskningsportföljen Paclical 11 Forskningsportföljen Paclical Vet 16 Finansiell ställning 20 Värdering 23 Appendix Ledning och styrelse 26 Appendix Marknad och konkurrens Paclical 27 Appendix Marknad och konkurrens Paclical Vet 39 Appendix SWOT/ägarstruktur/bolagsprofil 42 3

4 Investeringssammanfattning Oasmia förbättrar gamla välbeprövade cancerläkemedel med nya sätt att dosera och/eller använda dem, vilket kallas drug delivery. Oasmia fokuserar på cancerområdet och har i dagsläget en produkt under klinisk utveckling, Paclical. Den verksamma substansen i Paclical är paklitaxel, vilket är ett fettlösligt cellgift som också används i det väletablerade cancerläkemedlet Taxol. Paclical utvecklas idag dels som ett humanläkemedel primärt mot äggstockscancer och dels som ett veterinärläkemedel (Paclical Vet) för hundar mot mastocytom, en vanligt förekommande form av hudcancer. Den största värdedrivaren för aktien skulle vara tecknandet av ett partneravtal för Paclical inom veterinärområdet, något som vi anser är rimligt att räkna med under En trovärdig partner skulle sannolikt kvalitetssäkra Oasmias cancerpreparat och leda till en bestående omvärdering av aktien. Därutöver planerar Oasmia att inleda fas III-prövningar inom ett flertal cancerindikationer det närmaste året, vilket kan fungera som ytterligare kursbränsle. På nuvarande aktiekurs bedömer vi att aktien handlas med en betydande rabatt på cirka 57 procent, utifrån ett fundamentalt motiverat värde på 70 SEK. I vår värdering av Oasmia svarar veterinärläkemedlet för 90 procent av värdet i bolaget medan humanläkemedlet svarar för resterande del. I värderingen svarar dessutom ersättningar från de avtal som bolaget väntas ingå kring Paclical och Paclical Vet för 20 procent av värdet, medan resterande 80 procent utgörs av royalty. Bolaget bedöms kunna nå positivt kassaflöde redan under 2007 för att därefter i kunna finansiera sin egen verksamhet genom intäkter från Paclical Vet. Vi anser att Oasmia är relativt oupptäckt, vilket är det främsta skälet till bolagets låga värdering. Detta kan i sin tur förklaras av bolagets ofullständiga information kring sin verksamhet samtidigt som produktportföljen saknar validering i form av ett partneravtal. Oasmia framstår dock inte som särskilt snålt värderat i jämförelse med Stockholmsbörsens andra noterade drug delivery-bolag, Orexo. Helt klart står dock att bolaget snubblat över ett guldägg, något som kan bli svårt att upprepa för att få uthållighet i verksamheten. Vi bedömer chansen som mycket god för Oasmia att få jackpot i form av ett partneravtal under året. Samtidigt finns risken för bakslag och att forskningen drar ut på tiden och därmed kostar betydligt mer än vad man tänkt sig. Något som har hänt förut. Den försiktige gör därför klokt i att invänta ett partneravtal och köpa aktien då. 4

5 Bolagsbeskrivning Oasmia förbättrar gamla välbeprövade cancerläkemedel med nya sätt att dosera och/eller använda dem. Detta kallas drug delivery och är ett effektivt sätt att förbättra ett läkemedels produktlivscykel och innebär väsentligt lägre utvecklingskostnader så väl som risker jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Oasmia fokuserar på cancerområdet och har i dagsläget en produkt under klinisk utveckling, Paclical. Den verksamma substansen i Paclical är paklitaxel, vilket är ett fettlösligt cellgift som också används i det väletablerade cancerläkemedlet Taxol. Oasmia kommer under de närmaste åren i första hand fokusera på produkten Paclical för människa och Paclical Vet för hundar. Paclical är en vidareutveckling av Bristol-Myers Squibbs storsäljare Taxol. Paclical möjliggör högre doser av den verksamma substansen, färre biverkningar och kortare injektionstid. Dessutom eliminerar Oasmias produkt behovet av förbehandling med antihistamin och steroider. Taxol används idag främst för behandling av äggstockscancer, bröstcancer och icke-småcellig lungcancer, vilka också är de primära indikationer som Paclical är avsedd för. I nuläget är Paclical på väg in i fas III-prövningar. Paclical Vet är samma produkt doserad för cancerbehandling av hundar och kan komma att bli den första godkända cellgiftsbehandlingen för hundar. Produkter på väg in i kliniska fas IIIprövningar under innevarande år Bolaget planerar att inleda fas III-prövningar på människa med Paclical under innevarande kvartal. Fas III-prövningar av Paclical Vet för avancerad mastocytom (en vanligt förekommande hudcancerform) har nyligen påbörjats. Paclical Vet kommer också att prövas för ytterligare indikationer inom de närmsta åren, men bolaget har i dagsläget inte sökt godkännande för prövningarna. Forskningsportföljen består i övrigt av projekt i formuleringsfas. Dess övriga projekt baseras på samma hjälpämne (XR-17) som finns i Paclical fast med andra etablerade cellgift. Bolaget har presenterat en plan för att ta tre av dessa substanser in i fas I-prövningar , men prövningarna har ännu inte fått godkännande av läkemedelsverket. Affärsmodell Affärsmodellen är den samma som för de flesta andra drugdeliverybolag Oasmias affärsidé är att utveckla nya läkemedelsformuleringar av befintliga svårlösliga cellgifter som kan dra fördel av Oasmias patenterade hjälpämne XR-17, ett vitamin A-derivat. Oasmia räknar med att finna partners för marknadsföring och försäljning av produkterna. Bolaget anser sig själva ha kunskap och möjlighet att i egen regi kunna driva den tidiga forskningen så väl som produktionen av substanser för läkemedelsprövningar. Oasmia har 5

6 köpt in ett projekt i formuleringsfas från en forskargrupp vid Lunds universitet. Fler förvärv av projekt kan bli aktuellt när Oasmias kassa får ett välbehövligt tillskott från ett eventuellt partneravtal. Oasmia söker samarbetspartners i form av större läkemedelsbolag som går in i projekten efter det att effekt dokumenterats hos sjuka patienter i så kallade kliniska fas I/II-studier. För minde sjukdomsområden som kräver färre patienter kan Oasmia ta produkten vidare in i fas III för egen räkning. För stora fas III-prövningar i marknadsföringssyfte eller för att utöka indikationer så kommer det att krävas ett samarbete med ett större läkemedelsbolag, inte minst för att kunna knyta ledande läkare till sig då det är hård konkurrens om opinionsbildare. Dessa potentiella partners ska ta på sig det finansiella ansvaret för den fortsatta utvecklingen samt svara för marknadsföring och försäljning av de registrerade läkemedel som når marknaden. Vi anser att bolaget bör hålla sig till denna strategi då det minskar riskerna med marknadsföring av en produkt i en konkurrensutsatt läkemedelsklass. I förhandlingar med läkemedelsbolag om överlåtelse av hela eller delar av ett projekt avser Oasmia att begära ersättningar enligt en i branschen vanligen förekommande modell: Kontantinsats ( upfront payment ) vid avtalets undertecknande Delmålsbetalningar ( milestones ) vid uppnådda utvecklings- och försäljningsmål Royalty, som innebär en procentuell ersättning i förhållande till försäljningen av läkemedlet Oasmia förväntas generera betydande engångsintäkter vid tecknande av licensavtal Trots viss licensförskrivning, snabbgranskningsstatus (fast track), och den betydligt snabbare utvecklingen inom veterinärläkemedel så kommer det att dröja drygt ett år innan Oasmias projekt resulterar i registrerade produkter som genererar betydande kassaflöden i form av royalty. Vi förväntar oss dock att Oasmia betydligt tidigare kan generera engångsintäkter i storleksklassen MUSD. Det skulle då handla om intäkter i form av kontantinsatser och delmålsbetalningar vid tecknandet av ett licensavtal med ett större läkemedelsbolag. Storleken på dessa engångsintäkter beror på flera saker; i vilken utvecklingsfas som projektet befinner sig i vid undertecknande av avtalet, projektets innovationshöjd samt marknadspotentialen inom de sjukdomsområden som läkemedlet adresserar. 6

7 Generella avtalvillkor för läkemedelsprojekt (musd) Preklinik Klinisk fas I Klinisk fas II Klinisk fas III Upfront Milestones >30 >50 >60 >80 Royalty 3-7% 7-12% 12-20% 20-35% Källa: Windhover s Strategic Intelligence System Även om marknaden för Paclical är mycket stor så är konkurrensen betydande, vilket minskar försäljningspotentialen. Sannolikheten att Paclical utklassar konkurrenterna anser vi vara liten i dagsläget, då produkten är dåligt differentierad. Undantaget är Paclical Vet som har potentialen att bli den första godkända cancerbehandlingen för hundar. Därtill så baseras huvudkonkurrenten Abraxis Bioscience och AstraZenecas produkt Abraxane på humant albumin, vilket omöjliggör ett användande på veterinärområdet. Tabellen ovan är en sammanställning av genomförda licensaffärer inom bioteknik- och läkemedelsbranschen under perioden Organisation Oasmia är ett forskningsbolag inom läkemedelsbranschen med fokus på cancerområdet. Bolaget har en egen produktionskapacitet godkänd för kliniska prövningar. Det finns ett väl upparbetat samarbete med Lantbrukshögskolan för Paclical Vet. Därtill har Oasmia ett 51-procentigt ägande av ett forskningsprojekt för behandling av hjärntumörer från Lunds Universitet. Oasmia genererar även kassaflöde genom det helägda dotterbolaget Qdoxx Pharma som bedriver parallellimport inom EU. Organisationen har utökats till 33 anställda under de senaste månaderna, och rekryterar ytterligare personer för att stärka kompetensen inom klinisk forskning. Oasmia har under många år fokuserat på att driva Paclical framåt med minsta möjliga kostnadskostym. Detta har medfört att vissa delar av organisationen har blivit lidande, exempelvis extern kommunikation. Historik ett vitryskt forskningsprojekt Oasmia startades som ett privat projekt inom bioorganisk kemi Oasmia har sitt ursprung i en upptäckt av ett vitryskt forskarlag. Under forskning om cellens åldrande så upptäcktes en ny grupp kemiska ämnen, som än idag utgör basen i Oasmias produktportfölj. Ett av ämnena (XR-17) lämpade sig utmärkt som hjälpämne för lösning av cellgifter. Projektet kom till Sverige 1991 och bolaget bildades De tidiga åren användes till pre-klinisk forskning, vilken resulterade i produkten Paclical. 7

8 2001 till 2004 så byggdes bolaget upp, konceptstudier i djurmodeller genomfördes, och forskningen flyttade till forskningslokaler i Uppsala Science Park Utvecklingen av Paclical försenades då myndigheterna inte godkände ansökningarna till kliniska prövningar. Till gruppen på åtta personer, som vid tillfället bestod av kemister och entreprenörer, rekryterades personer med klinisk kompetens. De omarbetade ansökningarna godkändes och den första patienten behandlades Läkemedelsverket ville därutöver utreda möjligheten att Cremophor, lösningsmedlet i Taxol, hade en egen effekt som cancerbehandling. Oasmia saknade dock finanserna för att möta kraven från myndigheternas sida, vilka bestod i stora jämförelsestudier. Bolaget som frystorkade Paclical för användning i de kliniska prövningarna gick dessutom i konkurs, vilket ledde till att Oasmia saknade tillräckliga mängder av läkemedlet för att kunna rekrytera fler patienter till de kliniska prövningarna förvärvade bolaget en produktionsanläggning i Uppsala av det svenska bioteknikbolaget Biotage. Under samma år krävde läkemedelsverket utökade studier på hund för att undersöka påverkan på hjärta (kardiotoxicitet). Hundstudien visade på mycket lovande resultat på flertalet hundar med varierade cancerformer. Framgången med hundstudien lade grunden till en egen produkt, Paclical Vet, och ett utökat samarbete med Lantbrukshögskolans smådjursavdelning. Oasmia handlas sedan december 2005 på NGM MTF en notering på NGM planeras för september 2007 Den 30 december 2005 noterades aktien på NGM MTF. Aktien handlades vid första handelsdagen till 26 SEK, vilket motsvarade ett marknadsvärde på 806 MSEK utökade Oasmia sin produktionskapacitet och personalstyrkan utökades med ytterligare klinisk kompetens. Dotterbolaget Qdoxx som hade påbörjat tillståndsansökningar under tidigt 2005, kom igång med parallellimporten. I maj köpte Oasmia 51 procent av Lundbaserade bolaget Glycogene Pharma, för att diversifiera cancerportföljen. Bolaget har projekt i pre-klinisk fas med substanser som har potential inom behandling av hjärntumörer. I oktober fick bolaget särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för Paclical på indikationen äggstockscancer, vilket innebär ett fördelaktigt 8

9 prövningsprotokoll (under 200 patienter krävs i fas III) samt en snabbare, centraliserad godkännandeprocess delades bolaget upp i två avdelningar, dels en för en human- och dels en för veterinärläkemedel. Under första kvartalet tillkännagavs bytet av lista till NGMs ordinarie lista (vilket innebär en notering) i maj, vilket i dagarna har skjutits fram till september. Därtill presenterades positiva data från den avslutade fas I/II-studien av Paclical Vet i hundar, på en kongress av Europeiska veterinärsamfundet den 24 mars i Cambridge. Under början av året började det helägda dotterbolaget Qdoxx Pharma generera positivt kassaflöde. Qdoxx Pharma hade i början av året 14 marknadsförda produkter. 9

10 Forskningsportföljen Oasmias produkter bygger på ett hjälpämne som reducerar biverkningarna av kända cellgifter Oasmia fokuserar idag sina resurser på Paclical, en vidareutveckling av den verksamma substansen paklitaxel. Denna substans är ett fettlösligt cellgift som också används i det väletablerade cancerläkemedlet Taxol, vilken främst används för behandling av avancerad bröst-, äggstocks-, och ickesmåcellig lungcancer. Oasmias nya vattenlösliga hjälpämne XR-17 ersätter det lösningsmedel (Cremophor) som orsakar många av biverkningarna hos Taxol. Paclical utvecklas dels för människa under produktnamnet Paclical och dels för hund under produktnamnet Paclical Vet. Forskningsportföljen i övrigt består av andra väletablerade cellgifter i kombination med XR-17. Vi väljer dock att inte beskriva de övriga produkterna närmare. Orsaken är att det fortfarande saknas klinisk data för dessa produkter samtidigt som de befinner sig under tidig utvecklingsfas och därmed saknar relevans för värderingen av bolaget i dagsläget. Oasmia har än så länge en relativt låg profil kring dessa projekt men planerar att gå in i fas I/II under för samtliga preparat. Forskningsportfölj Projekt Indikation Preklinik Fas I Fas II Fas III Paclical Paclical Vet Docecal Carbomexx Doxophos Docecal Vet Carbomexx Vet Doxophos Vet Cancer Cancer i hund Cancer Cancer Cancer Cancer i hund Cancer i hund Cancer i hund Avslutad Planerad Källa: Redeye Research 10

11 Forskningsportföljen Paclical Paclical - andra generationens cellgifter Paclical baseras på samma verksamma substans som finns i cellgiftet Taxol Paclical innehåller ett välkänt cellgift, paklitaxel, som används för behandling av många tumörsjukdomar, bland annat bröstcancer och äggstockscancer. Paklitaxel dödar cancerceller, minskar storleken på tumören, fördröjer tillväxt av tumören och kan förlänga överlevnaden hos patienten. Paklitaxel är den verksamma substansen i storsäljaren Taxol och finns i olika beredningar. I Taxol blandas det fettlösliga paklitaxel ut med etanol och ricinolja, ett lösningsmedel som kallas Cremophor, vilket ger biverkningar och en risk för skadliga eller dödliga överkänslighetsreaktioner. För att minimera risken för överkänslighetsreaktioner förbehandlas patienten med steroider och antihistamin, vilket i sin tur ger ytterligare biverkningar. fast ger lindrigare biverkningar och kortare behandlingstid I Oasmias produkt Paclical ersätts Cremophor med ett patenterat hjälpämne, XR-17, så att paklitaxel innesluts i ett fetthölje och blir vattenlösligt. Vid behandling med Paclical behövs därför ingen förmedicinering för att förebygga överkänslighetsreaktioner. Paclical kan dessutom ges via dropp under kortare tid (en timme) än standardformen av paklitaxel, Taxol (tre timmar). Paclical (Paklitaxel inneslutet i hjälpämnet XR-17) Den fördelaktiga biverkningsprofilen för Paclical jämfört med Taxol förbättrar patientens livskvalitet. Biverkningsprofilen öppnar även upp för behandling med högre doser. Högre doser har i studier med en liknande och konkurrerande produkt (Abraxane, se appendix) visat förbättrad tumörrespons. Ett antal andra studier visar däremot att den optimala dosen av paklitaxel är den som ges i Taxol (175 mg/m 2 ) och att den genomsnittliga överlevnaden inte blir bättre med behandling av högre doser. Än så länge har inga konkurrerande produkter visat på förlängd överlevnad i en större patientgrupp jämfört med Taxol. Paclicals huvudkonkurrent, Abraxane, har visat marginell men statistiskt signifikant överlevnad bland patienter med återfall av avancerad bröstcancer. Målsättningen är att få till ett partneravtal för Paclical Vet under 2007 Oasmia saknar än så länge samarbetspartners för Paclical, men har som målsättning att ingå minst ett partneravtal under För närvarande är fokus på att ingå ett avtal för Paclical Vet. Enligt bolaget så har inledande kontakter tagits med potentiella intressenter även för Paclical. 11

12 Lovande resultat stöder fortsatt utveckling Dosbestämmande fas I/II-studie avslutades framgångsrikt Oasmia har framgångsrikt avslutat en dosbestämmande säkerhetsstudie (fas I/II) med Paclical på patienter med olika former av solida tumörer, bland annat blåscancer, melanom, livmoderscancer, äggstockscancer och icke-småcellig lungcancer. Det primära målet med studien var att fastställa maximal tolererbar dos (MTD) som på ett säkert sätt kan ges till människa, samt att visa på att behandlingen saknar biverkningar i form av överkänslighetsreaktioner. MTD uppmättes till 250 mg/m 2 och inga överkänslighetsreaktioner rapporterades. Överkänslighetsreaktioner uppvisas i upp till 34 procent hos de patienter som behandlas med Taxol. Majoriteten av de 34 patienter som ingick i studien var långt framskridna i sin cancersjukdom och hade tidigare genomgått standardbehandling med cellgift eller strålbehandling, men trots detta försämrats i sin sjukdom. Sex patienter uppvisade en tumörreduktion (tumören krympte), vilket är ett gott tecken hos dessa i övrigt mycket svårt sjuka cancerpatienter. Patientgruppen i studien var dock allt för liten och heterogen för att kunna dra några slutsatser kring responsgraden vid behandling med Paclical jämfört med behandling med Taxol. Resultaten kommer att redovisas på European Cancer Conference i Barcelona den september. Fas III-studier av Paclical påbörjas inom kort Oasmia ligger nu i startgroparna för att påbörja fas III-prövningar med Paclical primärt för indikationen äggstockscancer. Planen är att starta fas III-studierna runt kommande halvårsskifte. Prövningar för andra cancerformer planeras starta under 2008; prostata-, bröst- och ickesmåcellig lungcancer. En jämförelse mellan Paclical och Taxol ligger till grund för ett godkännande. Tumörrespons blir det primära effektmålet och ett överlevnadsmått som sekundärt effektmål Målsättningen med studien kommer vara att visa dels att det inte föreligger någon skillnad i effekt (tumörrespons enligt RECIST-kriterierna), dels att risken för överkänslighetsreaktioner är väsentligt lägre med Paclical än med Taxol. Som sekundärt effektmått kommer även progressionsfri överlevnad att studeras, vilket innebär överlevnad utan att cancern växer. Progressionsfri överlevnad är något som anses vara till klinisk nytta för patienten även om det inte nödvändigtvis förlänger överlevnaden. För att visa likvärdighet med Taxol ingår också en bioekvivalensstudie som visar om eventuella skillnader mellan Taxol och Paclical saknar klinisk betydelse. I en bioekvivalensstudie testas om Paclical ger samma mängd fritt paklitaxel i blodet som Taxol. Genom en bioekvivalensstudie sparar 12

13 bolaget både tid och pengar eftersom det då endast blir nödvändigt att genomföra mindre fas III-prövningar för varje enskild indikation. Kommande prövningar genomförs främst i Östeuropa Östeuropa erbjuder bättre förutsättningar för patientrekrytering Oasmia har haft svårighet att rekrytera patienter för den tidigare kliniska prövningen i Sverige, vilket enligt bolaget gäller alla studier på nya cancerbehandlingar eftersom det endast finns ett begränsat antal patienter. För kommande fas III- prövningarna avser Oasmia därför att rekrytera främst i Östeuropa, och att arbeta genom en kontraktsforskningsorganisation, så kallade CRO:s (Contract Research Organisation). En patientrekrytering i Östeuropa underlättas av att paklitaxel förskrivs som förstahandsbehandling för äggstockscancer och även för bröst- och lungcancer, till skillnad från i Västeuropa och USA där den endast används som förstahandsval för äggstockscancer. Att rekrytera patienter från Östeuropa underlättar för Oasmia att genomföra jämförandestudier med standardformen av paklitaxel på tidigare obehandlade patienter för samtliga tre indikationer; äggstockscancer, bröstcancer och icke-småcellig lungcancer. Ansvarig prövare för fas III-prövningarna kommer sannolikt fortfarande att vara en av de två svenska cancerläkare som ansvarade för fas I/II-studien; Roger Henriksson vid Umeå Universitetssjukhus och Niklas Lohman vid Lunds Universitetssjukhus. En marknadslansering blir tidigast aktuell våren 2011 i EU och 2012 i USA Resultatet av fas III-studierna för samtliga indikationer beräknas vara klara för en registreringsansökan hos EMEA och FDA under första halvåret En marknadslansering blir därför tidigast aktuell under 2011 i EU och ett år senare i USA, se tidsplan nedan. Tidtabell för Paclical Tidpunkt Händelse H2: 2007 Påbörja Fas III för äggstockscancer H2: 2007 Påbörja Fas III för lung- och prostatacancer H1: 2008 Påbörja Fas III avancerad bröstcancer 2008 Partneravtal Paclical H2: 2009 Registreringsansökan EMEA äggstocks-och lungcancer H1: 2010 Registreringsansökan EMEA prostatacancer H1: 2010 Registreringsansökan FDA äggstockscancer H2: 2010 Registreringsansökan FDA lung- och prostatacancer H2: 2010 Registreringsansökan EMEA avancerad bröstcancer H1: 2011 Marknadslansering EU H1: 2011 Registreringsansökan FDA bröstcancer H1: 2012 Marknadslansering USA Källa: Redeye Research 13

14 I stort behov av en samarbetspartner Ledningen har mycket att bevisa Vi anser att Oasmia är i extra stort behov av en samarbetspartner inför de regulatoriska fas III-studierna. Det främsta skälet till det är att Oasmia idag saknar ett välmeriterat och internationellt FoU-råd. Ett sådant FoU-råd är något som vi anser krävs för att ge tyngd och trovärdighet åt ett fas IIIprogram samt för att skapa relationer till opinionsbildande läkare. Samtidigt bedömer vi att ledningens erfarenhet inom läkemedelsutveckling är bristfällig. Redeye har uppfattningen att det saknas en genomtänkt långsiktig plan för Oasmia och dess produkt Paclical. Sammantaget gör detta det extra viktigt att studieupplägget utformas i samråd med den partner som i slutändan ska marknadsföra Paclical. I annat fall finns det risk för att fas III-programmet måste kompletteras med ytterligare studier för att möta partnerns krav och önskemål, vilket i sin tur leder till förseningar eller i värsta fall ett uteblivet partneravtal. En trovärdig partner skulle kvalitetssäkra potentialen i Paclical Enligt Oasmias ledning utformas fas III-programmet för Paclical i samråd med läkemedelsmyndigheterna för respektive marknad, EMEA (EU) och FDA (USA). På så vis säkerställs att fas III-programmet utformas för ett godkännande. En marknadspartner hade även tillgodosett att studien utformas för att positionera Paclical på rätt sätt. Vi bedömer det som rimligt att Oasmia tecknar ett samarbetsavtal med något av de större läkemedelsbolagen senast Tänkbara partners är exempelvis Bristol- Myers Squibb (BMS), Sanofi Aventis, Eli Lilly, GlaxoSmithKline (GSK), Schering-Plough och Wyeth. Läkemedelsjättar som AstraZeneca, Bayer och Novartis har i dagsläget redan tecknat licensavtal för konkurrerande produkter till Paclical, se appendix. Stenhård konkurrens begränsar marknadspotentialen Marknaden uppgår till drygt 2 mdr USD Marknaden för cellgifter växte under 2005 till 18 miljarder USD enligt IMS Health, men är starkt konkurrensutsatt. Bara marknaden för läkemedelsklassen taxaner (Taxol, Taxotere och generika inklusive Cremophorfria paklitaxelprodukter) uppgick till drygt 2 miljarder USD. Enligt Decision Resources förväntas taxanerna uppvisa en tillväxt på 4,6 procent fram till 2009, då patentet på marknadsledande Taxotere löper ut. Under den senaste tiden har ett flertal förbättrade varianter av etablerade cellgifter introducerats på marknaden (Abraxane och Caelyx) och fler är på väg (Tocosol, Nanoxel, Taxoprexin, Xyotax och Genexol-PM etc., se appendix). För att lyckas slå sig in på den hårt konkurrensutsatta marknaden för cellgifter är det avgörande för Oasmia att knyta en marknadspartner med globala muskler. I rätt händer anser vi att Paclical har potentialen att kunna 14

15 Tveksamt om Paclical kan differentieras från konkurrenterna bli en storsäljare som kan sälja för upp till en halv miljard dollar om året. Det kräver dock att Oasmia lyckas differentiera sin produkt från konkurrenterna för att kunna påvisa betydande konkurrensfördelar, samt visa markant ökad överlevnad, vilket vi har svårt att se i dagsläget (se appendix konkurrenter ). Konkurrensfördelar i fas III krävs för framgång Vi räknar med en 5-10 procentig marknadsandel Den enda uppenbara produktfördelen för Paclical gentemot konkurrenterna är en lägre produktionskostnad, vilket endast ger en möjlighet att prisa sig in på marknaden. Vi räknar med att marknaden för så kallade Cremophorfria paklitaxelprodukter kommer att utgöras av tre till fem likvärdiga produkter. Abraxane har ett försprång gentemot konkurrenterna och kommer sannolikt att bli den marknadsledande Cremophorfria paklitaxelprodukten. Vi räknar därför med att Paclical tar en mindre del (5-10 procent) av marknaden. Baserat på dessa antaganden ser vi i dagsläget en försäljningspotential för Paclical på miljoner dollar vid en prissättning jämförbar med Abraxane. Tillväxten vid uppvisande av signifikanta behandlingsfördelar i fas IIIprövningarna kan bidra till ökad marknadsstorlek och ökad marknadsandel. Något som kan sänka försäljningspotentialen är avsaknad av en trovärdig partner med globala försäljningskanaler eller att konkurrerande preparat lyckas visa på tydliga behandlingsfördelar gentemot Paclical. 15

16 Forskningsportföljen Paclical Vet Paclical Vet kan bli det första cellgiftet för hundar Fas III för Paclical Vet beräknas vara avslutad under 2007 Oasmia söker också godkännande för Paclical som specifik behandling av cancer i hundar under namnet Paclical Vet. Vi anser att Paclical Vet har goda chanser att bli den första produkten som Oasmia får ett godkännande för. I första hand söks godkännande för indikationen avancerad mastocytom, en typ av hudcancer. Förhoppningen är att kunna utöka det registrerade användandet till att omfatta alla former av hudcancer. Hundar som behandlas med cellgift i dagsläget får cancerläkemedel godkända för människa. Problemet med att behandla hundar med Taxol eller i generika är att paklitaxel blandas med lösningsmedlet Cremophor. Detta lösningsmedel är dödligt för hundar i den dos som krävs. Inte heller konkurrensprodukten Abraxane kan användas i hund då den innehåller humant albumin, vilket uppfattas som kroppsfrämmande av hundens immunförsvar. Vi räknar med en betydande off labelanvändning De veterinärer som vi har talat med antyder att det är högst sannolikt med bred användning av Paclical Vet på alla typer av hudcancer i hund. Erfarenhetsmässigt så används cancerläkemedel utanför den indikation som den är godkänd för ( off label-användning ), framför allt i de fall som det saknas godkänd alternativ behandling. Detta talar för Paclical Vet även kommer att användas för andra cancerformer än för indikationen avancerad mastocytom. Ytterligare ett starkt skäl som talar för att Paclical kommer att användas utanför godkänd indikation är att många länder, inklusive hela EU, kräver att djur endast får behandlas med läkemedel för människa om veterinärläkemedel saknas på marknaden. Ingen av de veterinärer vi talat med känner i dagsläget till några pågående studier med konkurrerande preparat. Ytterligare potential i behandling av lymfom Bolaget planerar att utöka studierna till att även omfatta behandling av lymfkörtelcancer hos hundar. Ett godkännande inom denna cancerform kan mångdubbla försäljningspotentialen för Paclical Vet. Marknadspotentialen för lymfkörtelcancer och andra former av hudcancer än mastocytom ligger inte till grund för våra värderingsantaganden, eftersom studierna ännu inte är godkända av myndigheterna. Vi tar dock höjd för en betydande andel icke avsedd användning i våra värderingsantaganden, så kallad off-label - användning. En marknadslansering för indikationen lymfkörtelcancer kan bli aktuell tidigast

17 Fas III-studier av Paclical Vet för hundar påbörjade Registreringsansökan till EMEA planeras ske under Q Paclical Vet har potential att bli det första cellgiftet godkänt för behandling av cancer i hundar. Oasmia har nyligen påbörjat rekrytering av hundar med avancerad mastocytom för en registreringsgrundande fas III-studie av Paclical Vet. Prövningen omfattar 80 hundar och innehåller en kontrollgrupp som behandlas med cancerläkemedlet vinblastin. Detta är ett cellgift som endast är godkänt för människa, men som i dag vanligen används för behandling av hudcancer i hund. Inlämning av en registreringsansökan till EMEA planeras ske under tredje kvartalet innevarande år. Vi räknar med en marknadslansering runt halvårsskiftet 2008 Eftersom registreringsansökan gäller ett behandlingsområde som saknar tidigare godkända produkter, så har Oasmia fått tillstånd till snabbare granskning av ansökan ( accelerated assessment, 150 dagar) hos EMEA. Även hos FDA har man fått rätten till snabbare utvärdering (6 månader), men inlämnandet av registreringsansökan beräknas ske ett kvartal senare, fjärde kvartalet Vi räknar därför att en marknadslansering kan bli aktuell runt halvårsskiftet Resultat i fas I/II mycket lovande partneravtal troligt De avslutade fas I/II-studierna visade positiva resultat på flertalet indikationer med hanterbara biverkningar och vi uppskattar att läkemedlet har stor chans (90 procents sannolikhet) att klara sig till ett godkännande. Vid behandling av 30 hundar med olika cancerformer så svarade 67 procent med minskad tumörstorlek. I de hundar som hade hudcancer så var responsen 100 procent. De sju hundar som hade avancerad mastocytom var enligt bolaget i skrivande stund fullt utläkta, vilket i praktiken innebär att de är botade. Om dessa häpnadsväckande resultat kan upprepas i en kontrollerad studie och visa på statistisk signifikans så kommer Paclical Vet att utklassa de i nuläget tillgängliga cancerbehandlingarna för hund. Det finns inga konkurrenter på veterinärområdet Paclical Vet har inga direkta konkurrenter i sen klinisk fas, och vi bedömer möjligheten till ett partneravtal som mycket stor. En viktig faktor i den möjliga framgången för Paclical Vet är att den har potential att vara först ut på marknaden. Det kommer då sannolikt att handla om ett större internationellt läkemedelsbolag som har veterinärmedicinska avdelningar. Tänkbara partners är exempelvis Eli Lilly som nyligen förvärvade Ivy Animal Health, Schering Plough, Wyeth, Novartis eller Pfizer. Ett sådant partneravtal bör rimligen kunna slutas under innevarande år, senast vid positivt resultat av den internationella fas III-studien som har påbörjat rekrytering och beräknas avslutas under hösten. Enligt bolaget pågår aktiva förhandlingar med potentiella partners. 17

18 Klinisk prövning startas med internationellt erkända veterinärer Internationellt välrenommerade veterinärer har knutits till fas III-prövningen En nyckelfaktor för snabbt upptag av Paclical Vet på bred front efter godkännandet är att bygga starka relationer med ledande opinionsbildare och att genomföra forskning i samarbete med internationellt ledande behandlingscentra. Oasmia har delvis lyckats med detta genom samarbetet med huvudprövare Henrik von Euler på Lantbrukshögskolans Smådjursklinik. Vi diskuterade studien med ett flertal veterinärer på Europeiska Veterinärsamfundets årliga konferens. Intresset för deltagande i den aktuella fas III-prövningen med Paclical Vet var stort bland veterinärerna på konferensen. Oasmia uppger att flera internationellt ledande veterinärer har knutits till deras fas III-program för Paclical Vet. Paclical Vet kan lanseras 2008 Registreringsansökan till EMEA planeras ske under Q Det är Oasmias målsättning att genomföra registreringsstudier på Paclical Vet för egen räkning. Dessutom uppger bolaget att diskussioner pågår med flera potentiella partners. Det är vår uppfattning att Oasmia knyter ett större läkemedelsbolag till projektet inom en snar framtid, men att bolaget saknar finanserna för att kunna bedriva fas III-studierna i egen regi. Bolaget uppger dock att fas III-programmet beräknas kosta runt 7,5 MSEK, vilket vi tycker låter som en låg siffra. Kostnaden för fas III-studier i djur är lägre än samma studier i människa, men de är fortfarande kostsamma. En större fas IV eller ytterligare fas III-studier i marknadssyfte lär dock kräva en partner med finansiella muskler och ett etablerat kontaktnät på veterinärområdet. Främst är en partner av stor betydelse vid en eventuell marknadslansering, då en etablerad marknadsorganisation inom veterinärområdet är avgörande för en försäljningsframgång. Tidtabell för Paclical Vet Tidpunkt Händelse Q1: 2007 Påbörja svensk fas III- registreringsstudier Q2: 2007 Påbörja internationell fas III - registreringsstudier H2: 2007 Partneravtal Q4: 2007 Fas III, registreringsstudier avslutade Q3: 2007 Registreringsansökan EMEA Q4: 2007 Registreringsansökan FDA H1: 2008 Marknadslansering Källa: Redeye Research Paclical Vet bör prissättas så att det hamnar under maxbeloppet för de flesta premiumförsäkringar som finns för hundar. I Sverige är detta belopp SEK och i USA är det USD. Det bör nämnas att de flesta cancerbehandlingar som genomförs på hund i USA betalas ur ägarens egen 18

19 Betalningsvilja hos ägare och mängden premiumförsäkringar styr marknaden ficka, då det i USA är ovanligt att försäkra sitt husdjur. Eftersom hundägare kan välja att avliva sin livskamrat som ett alternativ till behandling, så måste ett framgångsrikt preparat ha en relativt låg biverkningsprofil. Oasmia har räknat med ett pris på 1500 USD per dos. För en medelstor hund krävs tre doser per behandling. En partner kan välja att ha en annan prissättning, men det är vår bedömning att denna nivå är rimlig eftersom ingen direkt konkurrent finns på marknaden. Svenska försäkringsbolaget Agria har uttryckt att de är öppna för att bekosta Paclical Vet för hundar med försäkring som täcker cancerbehandling, förutsatt att produkten visar goda resultat i fas III. 19

20 Finansiell ställning Lönsamhet i sikte Vi räknar med uthållig lönsamhet under 2009, exkl. engångsintäkter Enligt den senaste rapporten i oktober 2006 (rapporterar halvårsvis) hade bolaget efter en nyligen genomförd nyemission (med företrädesrätt) omkring 36 MSEK i kassan, vilken vi beräknar ha minskat till 22 MSEK i dagsläget. Det är vår bedömning att Oasmia når en uthållig lönsamhet (exklusive intäkter av engångskaraktär) under 2009, i samband med att försäljning tar fart för veterinärprodukten Paclical Vet. Inklusive betalningar från partneravtal blir bolaget sannolikt lönsamt rean 2007 Vi bedömer att det finns goda skäl att räkna med ett partneravtal för Paclical Vet under innevarande år baserade på de kliniska data som presenterats. Enbart kontantinsatsen (up front) kommer sannolikt att landa runt 20 MUSD utifrån marknadspotentialen och den kliniska dokumentationen. Av den anledningen är det rimligt att räkna med att Oasmia når en lönsamhet redan under innevarande år, förutsatt att bolaget tecknar ett partneravtal. Vi räknar dessutom med ett årligt positivt resultatbidrag på omkring 10 miljoner kronor från dotterbolaget Qdoxx, vilket kan stärka finanserna ytterligare. Oasmia Kostnadsprognoser (MSEK) 2007P 2008P 2009P Administration Patent Forskning Totalt klinisk utveckling* Kliniska kostnader Paclical Kliniska kostnader Pac. Vet Totalt * Den kliniska kostnadsprognosen innehåller Paclical, Paclical Vet, ej inklusive fas I/II-kostnader för övriga produkter. Källa: Redeye Research Emissionsrisk inget hot Ingen emission i sikte om partneravtal för Paclical Vet sluts under innevarande år Eventuellt kan bolaget komma att ta in ytterligare kapital för att växla upp tempot med nya produkter i kliniska prövningar. Utspädningseffekten behöver i det läget inte bli särskilt stor för dagens aktieägare. Skulle Oasmia behöva driva fas III-prövningar för egen räkning så bör en nyemission hamna i storleksordningen 150 MSEK, vilket baserat på rådande aktiekurs innebär en utspädning på under 15 procent. Vid händelse av positiva studiedata eller validering av bolaget genom ett partneravtal kommer Oasmia sannolikt att kunna göra en nyemission till högre emissionskurs, 20

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande ANALYSGARANTI* 9:e feb 2007 Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande Doros bokslut i förra veckan innehöll inte många överraskningar jämfört med den vägledning som lämnades av bolaget i december.

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2015-04-01 2015-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 30 KSEK Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario ANALYSGARANTI* 23 augusti, 2005 Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario Zodiak mötte inte våra högt ställda förväntningar i måndagens rapport. Våra prognoser var för

Läs mer

VPA nm -1,2-2,0-2,4-2,7. EV/S nm nm nm nm nm

VPA nm -1,2-2,0-2,4-2,7. EV/S nm nm nm nm nm ANALYSGARANTI* 10 Jan, 2008 Hansa Medical (HMED.ST) Mycket kvar att bevisa Hansa är ett bioteknikbolag med två innovativa läkemedelsprojekt i tidig preklinisk utvecklingsfas samt ett diagnostiktest under

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet 240-260 kronor.

Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet 240-260 kronor. ANALYSGARANTI* 14 november 2006 Orexo (ORX.ST) Lovande utsikter för 2007 För 2006 räknar vi med en förlust efter finansnetto på 37,2 MSEK. Vi bedömer dock att befintliga och nya licensavtal kommer att

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Life Science Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Börsdagarna, November 2011 Konfidentiellt 1 Redeyes Life Science-team Lång erfarenhet av analys och rådgivning Björn Fahlén

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 30 april 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Bra resultat och genombrottsorder Under årets första kvartal förbättrades resultat och marginaler betydligt jämfört med fjolåret, trots att försäljningen

Läs mer

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april Årsstämma 2010, Stockholm 27 april 2009 lade vi grunden till en lönsam tillväxt Uppbyggnad av marknadsföring startades Positiva framsteg i utvecklingsportföljen Nya partneravtal Försäljning av Cambridge

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden, maj 2007-april 2008 Året har innehållit betydelsefulla steg mot kommersiellt genombrott Kort om bokslut för perioden 2007-05-01 2008-04-30

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal ANALYSGARANTI* 4: e oktober 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal Fotoquick köper Portugals största fotokedja. Affären genomförs med kontanta medel utan ny upplåning, vilket tyder på

Läs mer

Ett nytt Karo Bio tar form

Ett nytt Karo Bio tar form Ett nytt Karo Bio tar form VD Per Bengtsson Årsstämma 7 maj 2013 Ledstjärnor i nya Karo Bio Mer kommersiellt orienterad verksamhet baserad på unikt specialistkunnande God riskspridning Balans mellan intäkter

Läs mer

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Entreprenörskap inom bioteknikindustrin Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Karolinska Innovations AB Presentationens upplägg Definitioner Bioteknik industrin

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-12-04, uppdatering ANALYSGUIDEN. Oasmia

Uppdragsanalys 2014-12-04, uppdatering ANALYSGUIDEN. Oasmia Uppdragsanalys 2014-12-04, uppdatering Oasmia KÖP Oasmia 2014-12-04 UPPDATERING Riktkurs 33,40 kronor 2 I framkant för husdjuren Oasmia har påbörjat sin lansering av Paccal Vet i USA. Läkemedlet är den

Läs mer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 29 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Karolinska Institutet Huddinge Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 Börsvärde

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012 RÄKENSKAPSÅRET 1 maj 2011 30 april 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 891 tkr (106) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical. Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30

Oasmia Pharmaceutical. Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30 Oasmia Pharmaceutical Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30 2(63) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bolaget i korthet...3 Fokus 2008/09...4 Väsentliga händelser under perioden...5 Händelser efter balansdagen...6 Verksamhetsbeskrivning...7

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 1 Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför bolagsstämman den 28 maj 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj juli 2010 FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD KORT OM KVARTALET 1 maj 2010 31 juli 2010 Koncernens nettoomsättning uppgick till 42 tkr

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet Orexo Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1 Orexo i korthet Unik kompetens inom drug delivery och utveckling av nya läkemedel två läkemedel godkända under de senaste 12 månaderna Bred projektportfölj

Läs mer

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012 Nystart för Karo Bio VD Per Bengtsson Årsstämma 12 juni 2012 Det gångna året Eprotiromeprogrammet avbröts i februari 2012 Långtidsstudie i hundar visade broskskador efter 12 månader Erosioner och svullnad

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 6 maj 28 Nextlink (NXLT.ST) Strategiskt avtal med Motorola Nextlinks Q1 rapport visar en fortsatt svag försäljning. Positivt är dock det nya avtalet med Motorola

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Tripep (TPEP.ST) På väg ut ur skamvrån

Tripep (TPEP.ST) På väg ut ur skamvrån ANALYSGARANTI* 29 Jan, 2008 Tripep (TPEP.ST) På väg ut ur skamvrån Tripep fokuserar idag sina resurser dels på en substans (ChronSeal) som påskyndar läkningen av svårläkta bensår på ett helt nytt sätt

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Indikation Preklinik Fas I/II Fas II/III Reg. Marknad Projekt Biverkningar cancerbehandling

Indikation Preklinik Fas I/II Fas II/III Reg. Marknad Projekt Biverkningar cancerbehandling BOLAGSANALYS 6 april 2011 Pledpharma Analytiker: Klas Palin klas.palin@redeye.se Tfn: (46) 8 545 013 44 Peter Östling peter.ostling@redeye.se Tfn: (46) 8 545 013 39 Lista: Bransch: Verkställande direktör:

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Respiratorius AB. Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012

Respiratorius AB. Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012 Respiratorius AB Avanza banks börsdag Stockholm, 15 maj 2012 Respiratorius AB (Publ) grundat 1999 i Lund Medicinskt behov (Big 3) KOL och astma Cancer Kardiovaskulära sjukdomar Egen teknologiplattform

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj 2011- januari 2012

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj 2011- januari 2012 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj 2011- januari 2012 PERIODEN 1 maj 2011 31 januari 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 891 tkr (106) 1 Rörelseresultatet var 46 117

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Aktiekurs, SEK Volym, tusental ANALYSGARANTI* 5 maj Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Vi hade låga förväntningar på Wayfinders Q1 rapport i och med att mobiltelefoner med inbyggd GPS från framförallt

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012

PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012 PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012 MOTIVERING TILL UTDELNING Fertilitet och Transplantation befinner sig i olika utvecklingsfaser Ett separat ägande ökar de strategiska möjligheter

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

WWW.OASMIA.SE OASMIA PHARMACEUTICAL AB ÅRSREDOVISNING 2014/2015

WWW.OASMIA.SE OASMIA PHARMACEUTICAL AB ÅRSREDOVISNING 2014/2015 WWW.OASMIA.SE OASMIA PHARMACEUTICAL AB ÅRSREDOVISNING 2014/2015 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 HISTORIK 3 VD HAR ORDET 4 AKTIEN 6 PRODUKTION 8 XR-17 9 FORSKNING, UTVECKLING OCH PROJEKTPORTFÖLJ 10 MARKNAD 12

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av halvårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (11 558). Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO AroCell AB Affärsidé AroCell utvecklar, producerar och kommersialiserar tester för bestämning av celltillväxt, vilka kan användas för uppföljning och

Läs mer

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget.

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget. Analysts: Etrit Vllasalija & Sepehr Sharafuddin Saniona AB Buy Ett forskarteam av absolut världsklass inom sitt område enligt ledningens egen bedömning av Sanionas forskarteam. Få konkurrenter i dagsläget,

Läs mer

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp Page 1 of 6 NetOnNet AB Delårsrapport januari - juni 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med första halvåret 1999. Fortsatt positiv utveckling för NetOnNet-modellen Försäljningen

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer