Ökade reklamintäkter under TV4:s andra kvartal 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökade reklamintäkter under TV4:s andra kvartal 2002"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE 23 juli, 2002 Ökade reklamintäkter under TV4:s andra kvartal 2002 Resultatet första halvåret 2002 uppgår till 34 miljoner kronor efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster. Reklamförsäljningen stabiliserades och ökade något under andra kvartalet i år. Tillsammans med lägre kostnader nådde TV4 ett förbättrat resultat. Under samma period i fjol var resultatet 26 miljoner kronor. TV4 är åter Sveriges största tv-kanal. Under andra kvartalet i år tog TV4 tillbaka tv-tittarna. Kalla Fakta och The District är exempel på program som drog fler tittare till TV4 under våren. Fotbolls-VM blev en stor publicsuccé för TV4 som i genomsnitt nådde fler tittare än Sveriges Television. - Vi börjar se effekterna av de åtgärder vi satt in för att sänka kostnaderna och intensifiera reklamförsäljningen, säger TV4:s vd Jan Scherman. Även om vi ser en stabilisering av reklammarknaden, gäller fortsatta besparingar och fortsatt omorganisation. TV4 måste bli effektivare. För mer information kontakta Eva Franchell, informationschef, ,

2 Första halvåret 2002 Reklamintäkterna ökade under andra kvartalet vilket tillsammans med lägre kostnader förbättrat resultatet exklusive jämförelsestörande poster. TV4 var under andra kvartalet Sveriges största tv-kanal. Första kvartalet dominerades bland annat av OS som TV4 valde att inte sända. Koncernens intäkter minskade första halvåret med 1 procent till miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 34 miljoner kronor. Resultatet föregående år var 26 miljoner kronor. Andra kvartalet ökade intäkterna med 5 procent och resultatet, exklusive jämförelsestörande poster, förbättrades med 19 miljoner kronor till 37 miljoner kronor. Lokal-tv-verksamheten har omorganiserats och kostnadsnivån sänkts. Prioriteringen är nu att öka intäkterna. Första halvåret ökade intäkterna med 4 procent. TV4 Interaktiv och Allt om Stockholm håller på att samordnas i ett bolag. Kostnaderna sänks och verksamheten skall koncentreras på områden med tydlig kommersiell potential. Resultat per område första halvåret TV4 kanalen Resultat före koncession Statlig koncessionsavgift Resultat efter koncessionsavgift Lokal-TV Resultat före koncession 1-5 Statlig koncessionsavgift Resultat efter koncessionsavgift TV4 Interaktiv Allt om Stockholm -5-9 Jämförelsestörande poster Resultat efter finansnetto TV4 betalar som enda kanal koncessionsavgift på intäkter av digital distribution. Första halvåret 2002 var kostnaden 43 miljoner kronor förutom justeringen med 37 miljoner kronor för föregående år. Avgiften är föremål för rättslig behandling. Regeringen har tillsatt en utredning som skall se över koncessionsavgiften. Ett betänkande kommer i januari TV4 AB (publ) Delårsbokslut januari-juni 2002 Reklammarknaden är fortsatt osäker även om en stabilisering skett. Besparingsåtgärder skall på helåret leda till att kostnaderna blir 100 miljoner kronor lägre än föregående år. 1

3 TV4-koncernen Resultaträkning, januari juni Miljoner kronor Förändring Helår 2001 Nettoomsättning 1 125, ,4-10, ,8 Sändningskostnad -901,5-910,8 9, ,5 Försäljningskostnad -106,8-110,9 4,1-229,9 Administrationskostnad -84,8-94,4 9,6-169,4 Jämförelsestörande poster -36,7 196,3-233,0 146,5 Rörelseresultat -4,5 215,6-220,1 226,4 Finansnetto 1,9 6,3-4,4 9,0 Resultat efter finansnetto -2,6 221,9-224,5 235,4 Minoritetens andelar -0,8 1,3-2,1 0,3 Skatt på årets resultat 0,0-62,5 62,5-73,4 Periodens resultat -3,4 160,7-164,1 162,3 Vinst/aktie (efter skatt) -0,09 13,61 Antal aktier per rapportdatum, miljoner st 20,0 20,0 Vinst per aktie är beräknat på ackumulerade 12 månaders värden. TV4-koncernen Resultaträkning, april juni Miljoner kronor Förändring Helår 2001 Nettoomsättning 589,9 561,5 28, ,8 Sändningskostnad -457,7-438,9-18, ,5 Försäljningskostnad -54,9-58,1 3,2-229,9 Administrationskostnad -41,1-47,7 6,6-169,4 Jämförelsestörande poster 0,0 196,3-196,3 146,5 Rörelseresultat 36,2 213,1-176,9 226,4 Finansnetto 0,6 0,8-0,2 9,0 Resultat efter finansnetto 36,8 213,9-177,1 235,4 Minoritetens andelar 0,0 0,7-0,7 0,3 Skatt på årets resultat 0,0-60,1 60,1-73,4 Periodens resultat 36,8 154,5-117,7 162,3 Balansräkning Miljoner kronor Förändring Anläggningstillgångar 183,6 198,2-14,6 183,5 Lager 613,6 608,8 4,8 571,7 Övriga omsättningstillgångar 400,3 332,8 67,5 444,5 Likvida medel 146,6 98,5 48,1 213,1 Summa tillgångar 1 344, ,3 105, ,8 Eget kapital 812,7 914,5-101,8 916,1 Minoritetsandelar 0,0 0,1-0,1 0,3 Avsättningar 27,0 22,1 4,9 27,0 Långfristiga skulder 0,0 2,8-2,8 0,0 Kortfristiga skulder 504,4 298,8 205,6 469,4 Summa eget kapital och skulder 1 344, ,3 105, ,8 2

4 Eget kapital per Miljoner kronor Aktiekapital Bundna Fria reserver Totalt reserver Ingående eget kapital enligt fastställd 100,0 551,4 264,7 916,1 balansräkning Utdelning -100,0-100,0 Periodens resultat -3,4-3,4 Utgående balans 100,0 551,4 161,3 812,7 Nyckeltal Avkastning på eget kapital,% (efter skatt) -0,2 32,0 Avkastning på sysselsatt kapital,% 1,3 45,0 Soliditet, % 60,5 73,9 Vinst/aktie (efter skatt) -0,09 13,61 Eget kapital/aktie 40,63 45,72 Antal aktier per rapportdatum, miljoner st 20,0 20,0 Avkastningsmåtten samt vinst per aktie är beräknat på ackumulerade 12 månaders värden. Soliditet samt eget kapital per aktie är beräknat per bokslutsdagen. Kassaflödesanalys, januari-juni Miljoner kronor Helår 2001 Resultat efter finansnetto -2,6 221,9 235,4 Avskrivningar 25,1 26,0 85,2 Minoritet och resultat från intressebolag -0,4 5,0 2,9 Betald skatt -21,1-94,9-132,5 Summa internt tillförda medel 1,0 158,0 191,0 Förändringar i rörelsekapital 57,9-498,9-377,3 Varav förändring i koncessionsskuld 41,2-492,1-361,4 Kassaflöde från löpande verksamhet 58,9-340,9-186,3 Nettoinvesteringar -25,1-16,2-59,5 Finansiering -100,3-150,1-146,8 Varav utdelning -100,0-150,0-150,0 Periodens kassaflöde -66,5-507,2-392,6 Likvida medel vid periodens början 213,1 605,7 605,7 Periodens kassaflöde -66,5-507,2-392,6 Likvida medel vid periodens slut 146,6 98,5 213,1 Nettokassa 146,6 98,5 213,1 3

5 Programverksamheten Det totala tv-tittandet ökade under första halvåret 2002 till i genomsnitt 154 minuter per dygn från 152 minuter TV4:s tittartid minskade med 4 minuter och tittartidsandelen minskade till 24,9 procent jämfört med 27,8 procent föregående år. Andra kvartalet ökade TV4 medan det första kvartalet påverkades starkt av OSsändningarna. Tittandet inleddes i januari på normala nivåer, medan hela februari präglades av SVT:s sändningar från OS. Eftersom OS hölls i USA kom många av de attraktivaste sändningarna under svensk kvällstid, vilket slog hårt mot TV4:s tittande. TV4 valde att inte göra några större programsatsningar under den här perioden. Effekterna av OS och melodifestivalen i SVT varade hela mars ut. Från och med april började TV4:s position successivt förbättras, och under andra kvartalet var TV4 återigen Sveriges största tv-kanal. Periodens slut, juni, dominerades i hög grad av sändningarna från fotbolls-vm. TV4 visade över 20 matcher i direktsändning, däribland finalen och två av Sveriges fyra matcher. Vid flera tillfällen uppnåddes mycket högt tittande. Matchen Sverige- Senegal sågs av 2,8 miljoner. Kvällstittandet vardagar under perioden innebar både framgångar och motgångar för TV4. På torsdagarna gjorde Kalla fakta en av sina bästa säsonger någonsin och The District vann ny publik. Publiken tisdagar och onsdagar minskade något, även om Dokumentären onsdagar behöll en stor publik. TV4 förlorade andelar på dagtid och förkvällen under första halvåret. Nyheterna och Jeopardy! tappade endast marginellt; huvuddelen av det förlorade tittandet förklaras av den dagliga dramaserien Nya tider, vars tittande nästan halverades, och av sämre tittande dagtid. Programmeringen kvällstid på helgerna (fredag söndag) nådde inte samma höga nivåer som föregående år. Sikta mot stjärnorna attraherade en mindre publik än fjolårets Gladiatorerna. Vem vill bli miljonär och Bingolotto presterade båda utmärkta säsonger men påverkades av konkurrensen från OS respektive SVT:s Henning Mankell-program. TV-kanalernas andelar (procent) och tittartid/dag (minuter) under första halvåret 2002 och 2001 i hela befolkningen SV1 SVT2 TV3 TV4 Kanal5 Övriga Alla 02 Andel 27,1 17,1 9,9 24,9 7,7 13, Andel 24,2 17,2 11,4 27,8 6,0 13, Minuter Minuter

6 TV-kanalernas andelar (procent) och tittartid/dag (minuter) under första halvåret 2002 och 2001 i målgruppen år SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal5 Övriga Alla 02 Andel 23,1 12,1 13,4 24,5 11,8 15, Andel 20,0 12,4 14,9 27,7 8,9 16, Minuter Minuter Källa: MMS (Hot Time detalj) Tv-reklammarknaden Avmattningen i samhällsekonomin märktes tydligt på reklammarknaden. Enligt IRM:s (Institutet för reklam- och mediestatistik) senaste mätning minskade reklaminvesteringarna under årets fem första månader med drygt 11 procent. TVreklamen beräknas ha minskat med sex procent. TV4:s reklamintäkter minskade med fyra procent till och med maj. TV4 inklusive lokal-tv hade första halvåret reklamintäkter på 1 034,0 miljoner kronor (1 042,9), varav sponsringsintäkter utgjorde 87,3 miljoner kronor (80,2). Kanalen TV4:s reklamintäkter uppgick till 899,7 miljoner kronor (913,3), varav sponsringsintäkter uppgick till 79,7 miljoner kronor (71,2). TV4:s totala reklamintäkter minskade alltså med 0,9 procent. Andra kvartalet ökade TV4:s intäkter med 2,6 procent bland annat på grund av Fotbolls-VM. Försäljning och resultat Koncernens nettoomsättning minskade med 0,9 procent och uppgick till 1 125,3 miljoner kronor (1 135,4). Rörelsekostnaderna exklusive koncessionsavgift minskade med 1,2 procent och uppgick till 892,1 miljoner kronor (903,2). Resultatet före koncessionsavgift var 198,5 miljoner kronor (435,0). Resultatet efter finansiella poster var 2,6 miljoner kronor (221,9). I resultatet ingår negativ jämförelsestörande post med 36,7 miljoner kronor mot positiv 196,3 miljoner föregående år. Justerat för förvärvade lokal-tv-bolag var intäktsminskningen 3,0 procent och kostnaderna, exklusive koncessionsavgift, minskade med 4,2 procent. Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till 36,8 miljoner kronor jämfört med 213,9 miljoner kronor föregående år. Exklusive jämförelsestörande poster förbättrades resultatet med 19,2 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade med 5,1 procent. Resultat per verksamhetsområde Kanalen TV4:s nettoomsättning minskade med 43,7 miljoner kronor (-4,4 procent) till 952,6 miljoner kronor (996,3). Rörelsekostnaderna minskade med 42,3 miljoner (-4,7 procent) till 862,4 (904,7). Exklusive koncessionsavgiften minskade kostnaderna med 28,6 miljoner kronor eller 3,9 procent. Programkostnaderna, som utgör den största enskilda kostnadsposten, uppgick till 427,1 miljoner kronor (437,7). Andra kvartalet 5

7 har belastats med kostnader för Fotbolls-VM. Resultatet efter koncessionsavgift försämrades med 5,1 miljoner kronor till 92,8 miljoner kronor. Intäkterna för licensieringsverksamheten minskade till 10,7 miljoner kronor (29,8). Försäljningen har påverkats av den svaga musikmarknaden och få nya produkter. Försäljningen är säsongsmässigt störst under det fjärde kvartalet. Lokal-tv-organisationen har förändrats och de 16 stationerna är nu organiserade i fem helägda bolag samt två stationer utan ägande från TV4. Ett rationaliseringsprogram kommer att på helårsbasis ge lägre kostnader med 20 miljoner kronor. Programmet kommer att ge viss effekt under andra halvåret. Av den strukturreserv som avsattes år 2001 har hitintills använts 13 miljoner kronor. I slutet av år 2001 ökade TV4 ägandet i lokal-tv och jämfört med föregående år har tre nya dotterbolag tillkommit. För bättre jämförbarhet redovisas en proformaberäkning avseende jämförelsetalen för Lokal-tv-bolagens nettoomsättning var 141,5 miljoner kronor (136,7), en ökning med 3,5 procent. Efter avdrag för koncessionsavgift påverkade lokal-tv-bolagen TV4-koncernens resultat med -47,8 miljoner kronor (-50,2). Andra kvartalet var försäljningen svagare än under det första men för perioden som helhet har lokal-tv utvecklats betydligt bättre än såväl riksreklammarknaden som dagspressen. Lokal-TV i TV4-koncernen, januari-juni Miljoner kronor 2002 Proforma2001 Förändring 2001 Reklamintäkter 128,4 122,7 5,7 101,6 Övriga intäkter 13,1 14,0-0,9 10,3 Summa intäkter 141,5 136,7 4,8 111,9 Rörelsens kostnader -138,0-133,3-4,7-100,3 Andel i intressebolags resultat 0,0 0,0 0,0-1,8 Rörelseresultat 3,5 3,4 0,1 9,8 Finansnetto -0,7 0,2-0,9-4,3 Resultat 2,8 3,6-0,8 5,5 Gemensamma kostnader -1,5-6,6 5,1-10,0 Koncession (40%) -49,1-47,2-1,9-47,2 Resultat efter finansiella poster -47,8-50,2 2,4-51,7 Proforma justerat för goodwillavskrivningar och förvärvade bolag. Allt om Stockholm, Göteborg och Malmö är ledande stadsguider på internet. Antalet besökare fortsätter att utvecklas positivt och nya funktioner tillförs tjänsten. Resultatet för perioden uppgick till 4,9 miljoner kronor (-9,3). Intäkterna ökade till 7,5 miljoner kronor (5,1). TV4 Interaktiv består av TV4 Text -TV och TV4.se. Publikmässigt har första halvåret varit starkt för såväl text-tv som tv4.se. TV4 Text-TV hade i februari rekordnivån 1,83 miljoner dagliga tittare (MMS). Det är den högsta siffran någonsin och en ökning med från föregående år. De publika framgångarna för tv4.se fortsätter med unika besökare i april, den högsta publiksiffran någonsin. TV4.se utsågs till Sveriges bästa mediesajt av tidningen Internet World Sverige. Satsningen på nytto- och nöjestjänster som Gladiatorerna, spel, sporttjänster samt en receptdatabas, har nu positionerat tv4.se 6

8 som den näst största mediasajten, enligt officiell internet-mätning (Red Measure). TV4.se:s intäkter fortsätter att öka samtidigt som kostnaderna är lägre än under föregående år. Omsättningen för TV4 Interaktiv ökade 1,0 procent under perioden till 39,9 miljoner kronor (39,5). Resultatet var -6,1 miljoner kronor (-11,3). Text-tv minskade intäkterna som följd av avmattningen på annonsmarknaden. Text-tv:s omsättning var 28,1 miljoner kronor, en minskning med 11,9 procent från föregående års 31,9 miljoner kronor. Omsättningen på tv4.se uppgick till 11,8 miljoner kronor (7,6). Allt om Stockholm och TV4 Interaktiv samordnas nu i ett bolag varigenom kostnaderna kommer att sänkas. Verksamheten skall koncentreras på områden med tydligt kommersiell potential. Investeringar och finansiell ställning Under perioden gjordes investeringar för sammanlagt 40,6 miljoner kronor (24,9), varav finansiella investeringar 0,0 (0,7). Periodens avskrivningar uppgick till 25,1 miljoner kronor (26,0). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 146,6 miljoner kronor jämfört med 98,5 vid samma tidpunkt förra året. Skuld för koncessionsavgift uppgick vid periodens slut till 171,8 miljoner kronor (0). Programlagret uppgick till 600,5 miljoner kronor (594,4) varav repriser utgjorde 181,2 miljoner kronor (168,7). Övrigt lager uppgår till 13,1 miljoner kronor (14,4). Soliditeten uppgick till 60,5 procent per 30 juni 2002 jämfört med 73,9 procent vid samma tidpunkt föregående år. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var 954,3 miljoner kronor (997,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,6 miljoner kronor (263,4). Moderbolagets likvida medel var vid periodens slut 87,1 miljoner kronor (59,6). Koncessionsavgiften Radio- och TV-verket har beslutat att TV4 skall betala koncessionsavgift även på reklamintäkter från sändningar med digital teknik. Beslutet grundas på verkets tolkning av lagen såsom den är utformad för andra halvåret 2001 och första halvåret Beslutet är överklagat till länsrätten. I bokslutet för år 2001 hade TV4 frånräknat dessa intäkter från avgiftsunderlaget. I avvaktan på att beslut fattas av högsta instans väljer TV4 att beräkna den löpande koncessionsavgiften i enlighet med verkets beslut. För andra halvåret 2001 skulle avgiften bli 36,7 Mkr högre än enligt TV4:s uppfattning. Av försiktighetsskäl har den kostnaden belastat första halvåret 2002 och redovisas som jämförelsestörande post. Första halvårets koncessionsavgift inkluderar 43 miljoner kronor avseende digital distribution. Genom lagändring skall koncessionsavgift utgå på intäkter av reklam i digital distribution från och med 1 juli TV4 är därmed den enda digitalt distribuerade kanalen som belastas med koncessionsavgift. I mars tillsatte regeringen en utredning som skall se över koncessionsavgiften mot bakgrund av förändringarna på tv-marknaden. Utredningen skall vara klar senast 1 7

9 februari I juni beslutades att koncessionsavgiften i Finland halveras från och med juli 2002 och att intäkter på digitala sändningar inte skall ingå i underlaget. Även i Storbritannien exkluderas digitala intäkter från koncessionsavgift. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR20). De nya rekommendationer från Redovisningsrådet, som trätt i kraft 2002 har beaktats, men ej haft någon påverkan på redovisningen. I övrigt har samma redovisningsprinciper används som i den senaste årsredovisningen. Övrigt I april lanserades chattjänsten Mediteve, med distribution i en av TV4:s tre kanalplatser i det digitala marknätet, Canal Digital och Com hem. Tjänsten bygger på interaktivitet via SMS-meddelanden. Länsrätten har i ett skattemål beslutat enligt skattemyndighetens yrkande. TV4 har överklagat domen. Skulle högsta instans fastställa domen betyder det en kostnad för TV4 på omkring 4 miljoner kronor. Under kvartalet minskade MTG Broadcasting ägandet i TV4 från 20,1 procent till 15,1 procent. Bonnier Service ökade ägandet från 16,7 procent till 21,7 procent. Utsikter för helåret 2002 Samhällsekonomins utveckling fortsätter att vara osäker och reklammarknaden minskade under årets första halvår. En stabilisering har skett och andra kvartalet visar lägre minskningstal än det första. IRM prognosticerar en minskning av tvreklamen med 3 procent för helåret 2002 men med en ökning under fjärde kvartalet. Kostnaderna sänks inom TV4:s samtliga verksamhetsområden. För kalenderåret 2002 skall kostnaderna minska med 100 miljoner kronor jämfört med föregående år, exklusive koncessionsavgift, jämförelsestörande poster och lokal-tv. Rapporteringsplan TV4:s delårsrapport för tredje kvartalet 2002 presenteras den 7 november Stockholm den 23 juli 2002 TV4 AB (publ) Jan Scherman Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av TV4:s revisorer. För vidare information kontakta vd Jan Scherman, tel , ekonomidirektör Erik Hægerstrand, tel eller informationschef, Eva Franchell, Tel vxl Denna kommuniké samt övrig ekonomisk information finns på 8

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

MODERN TIMES GROUP MTG AB FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2001

MODERN TIMES GROUP MTG AB FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2001 MODERN TIMES GROUP MTG AB FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2001 Stockholm den 6 augusti 2001 Modern Times Group MTG AB ( MTG ) (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB; NASDAQ: MTGNY) tillkännagav i

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ) Delårsrapport januari till juni JLT Mobile Computers AB (publ) 1 Stärkt position på USA marknaden JLT har under första halvåret ytterligare stärkt sin position på USA marknaden genom en affär med FedEx

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

TV4-GRUPPEN TOG ANDELAR PÅ EN KRAFTIGT VIKANDE MARKNAD

TV4-GRUPPEN TOG ANDELAR PÅ EN KRAFTIGT VIKANDE MARKNAD ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 8 februari 2010 TV4-GRUPPEN TOG ANDELAR PÅ EN KRAFTIGT VIKANDE MARKNAD TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2009 TV4-Gruppen uppvisar ett starkt resultat givet de svåra

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari December 2003

Bokslutskommuniké Januari December 2003 Bokslutskommuniké Januari December Nettoomsättning 2 819,1 (3 118,5) MSEK, -10 % Resultat efter skatt -11,9 (24,3) MSEK Resultat per aktie -0,68 (1,38) SEK Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -3,9

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Bokslutskommuniké 1997 Helåret 1997 Resultatet ökade till 388 Mkr (255) I resultatet ingår realisationsvinst om 84 Mkr, vilken uppkom i samband med noteringen av Svedbergs Vinst per aktie efter full skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001

MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Stockholm den 24 oktober 2001 Modern Times Group MTG AB ( MTG ) (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB; Nasdaq: MTGNY), tillkännagav idag

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

Starkare produkter. Högre tillväxt

Starkare produkter. Högre tillväxt Starkare produkter. Högre tillväxt Höjdpunkter fjärde kvartalet 14% försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter med en organisk tillväxt på 6% Försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter och lönsamhet för

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer