Ökade reklamintäkter under TV4:s andra kvartal 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökade reklamintäkter under TV4:s andra kvartal 2002"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE 23 juli, 2002 Ökade reklamintäkter under TV4:s andra kvartal 2002 Resultatet första halvåret 2002 uppgår till 34 miljoner kronor efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster. Reklamförsäljningen stabiliserades och ökade något under andra kvartalet i år. Tillsammans med lägre kostnader nådde TV4 ett förbättrat resultat. Under samma period i fjol var resultatet 26 miljoner kronor. TV4 är åter Sveriges största tv-kanal. Under andra kvartalet i år tog TV4 tillbaka tv-tittarna. Kalla Fakta och The District är exempel på program som drog fler tittare till TV4 under våren. Fotbolls-VM blev en stor publicsuccé för TV4 som i genomsnitt nådde fler tittare än Sveriges Television. - Vi börjar se effekterna av de åtgärder vi satt in för att sänka kostnaderna och intensifiera reklamförsäljningen, säger TV4:s vd Jan Scherman. Även om vi ser en stabilisering av reklammarknaden, gäller fortsatta besparingar och fortsatt omorganisation. TV4 måste bli effektivare. För mer information kontakta Eva Franchell, informationschef, ,

2 Första halvåret 2002 Reklamintäkterna ökade under andra kvartalet vilket tillsammans med lägre kostnader förbättrat resultatet exklusive jämförelsestörande poster. TV4 var under andra kvartalet Sveriges största tv-kanal. Första kvartalet dominerades bland annat av OS som TV4 valde att inte sända. Koncernens intäkter minskade första halvåret med 1 procent till miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 34 miljoner kronor. Resultatet föregående år var 26 miljoner kronor. Andra kvartalet ökade intäkterna med 5 procent och resultatet, exklusive jämförelsestörande poster, förbättrades med 19 miljoner kronor till 37 miljoner kronor. Lokal-tv-verksamheten har omorganiserats och kostnadsnivån sänkts. Prioriteringen är nu att öka intäkterna. Första halvåret ökade intäkterna med 4 procent. TV4 Interaktiv och Allt om Stockholm håller på att samordnas i ett bolag. Kostnaderna sänks och verksamheten skall koncentreras på områden med tydlig kommersiell potential. Resultat per område första halvåret TV4 kanalen Resultat före koncession Statlig koncessionsavgift Resultat efter koncessionsavgift Lokal-TV Resultat före koncession 1-5 Statlig koncessionsavgift Resultat efter koncessionsavgift TV4 Interaktiv Allt om Stockholm -5-9 Jämförelsestörande poster Resultat efter finansnetto TV4 betalar som enda kanal koncessionsavgift på intäkter av digital distribution. Första halvåret 2002 var kostnaden 43 miljoner kronor förutom justeringen med 37 miljoner kronor för föregående år. Avgiften är föremål för rättslig behandling. Regeringen har tillsatt en utredning som skall se över koncessionsavgiften. Ett betänkande kommer i januari TV4 AB (publ) Delårsbokslut januari-juni 2002 Reklammarknaden är fortsatt osäker även om en stabilisering skett. Besparingsåtgärder skall på helåret leda till att kostnaderna blir 100 miljoner kronor lägre än föregående år. 1

3 TV4-koncernen Resultaträkning, januari juni Miljoner kronor Förändring Helår 2001 Nettoomsättning 1 125, ,4-10, ,8 Sändningskostnad -901,5-910,8 9, ,5 Försäljningskostnad -106,8-110,9 4,1-229,9 Administrationskostnad -84,8-94,4 9,6-169,4 Jämförelsestörande poster -36,7 196,3-233,0 146,5 Rörelseresultat -4,5 215,6-220,1 226,4 Finansnetto 1,9 6,3-4,4 9,0 Resultat efter finansnetto -2,6 221,9-224,5 235,4 Minoritetens andelar -0,8 1,3-2,1 0,3 Skatt på årets resultat 0,0-62,5 62,5-73,4 Periodens resultat -3,4 160,7-164,1 162,3 Vinst/aktie (efter skatt) -0,09 13,61 Antal aktier per rapportdatum, miljoner st 20,0 20,0 Vinst per aktie är beräknat på ackumulerade 12 månaders värden. TV4-koncernen Resultaträkning, april juni Miljoner kronor Förändring Helår 2001 Nettoomsättning 589,9 561,5 28, ,8 Sändningskostnad -457,7-438,9-18, ,5 Försäljningskostnad -54,9-58,1 3,2-229,9 Administrationskostnad -41,1-47,7 6,6-169,4 Jämförelsestörande poster 0,0 196,3-196,3 146,5 Rörelseresultat 36,2 213,1-176,9 226,4 Finansnetto 0,6 0,8-0,2 9,0 Resultat efter finansnetto 36,8 213,9-177,1 235,4 Minoritetens andelar 0,0 0,7-0,7 0,3 Skatt på årets resultat 0,0-60,1 60,1-73,4 Periodens resultat 36,8 154,5-117,7 162,3 Balansräkning Miljoner kronor Förändring Anläggningstillgångar 183,6 198,2-14,6 183,5 Lager 613,6 608,8 4,8 571,7 Övriga omsättningstillgångar 400,3 332,8 67,5 444,5 Likvida medel 146,6 98,5 48,1 213,1 Summa tillgångar 1 344, ,3 105, ,8 Eget kapital 812,7 914,5-101,8 916,1 Minoritetsandelar 0,0 0,1-0,1 0,3 Avsättningar 27,0 22,1 4,9 27,0 Långfristiga skulder 0,0 2,8-2,8 0,0 Kortfristiga skulder 504,4 298,8 205,6 469,4 Summa eget kapital och skulder 1 344, ,3 105, ,8 2

4 Eget kapital per Miljoner kronor Aktiekapital Bundna Fria reserver Totalt reserver Ingående eget kapital enligt fastställd 100,0 551,4 264,7 916,1 balansräkning Utdelning -100,0-100,0 Periodens resultat -3,4-3,4 Utgående balans 100,0 551,4 161,3 812,7 Nyckeltal Avkastning på eget kapital,% (efter skatt) -0,2 32,0 Avkastning på sysselsatt kapital,% 1,3 45,0 Soliditet, % 60,5 73,9 Vinst/aktie (efter skatt) -0,09 13,61 Eget kapital/aktie 40,63 45,72 Antal aktier per rapportdatum, miljoner st 20,0 20,0 Avkastningsmåtten samt vinst per aktie är beräknat på ackumulerade 12 månaders värden. Soliditet samt eget kapital per aktie är beräknat per bokslutsdagen. Kassaflödesanalys, januari-juni Miljoner kronor Helår 2001 Resultat efter finansnetto -2,6 221,9 235,4 Avskrivningar 25,1 26,0 85,2 Minoritet och resultat från intressebolag -0,4 5,0 2,9 Betald skatt -21,1-94,9-132,5 Summa internt tillförda medel 1,0 158,0 191,0 Förändringar i rörelsekapital 57,9-498,9-377,3 Varav förändring i koncessionsskuld 41,2-492,1-361,4 Kassaflöde från löpande verksamhet 58,9-340,9-186,3 Nettoinvesteringar -25,1-16,2-59,5 Finansiering -100,3-150,1-146,8 Varav utdelning -100,0-150,0-150,0 Periodens kassaflöde -66,5-507,2-392,6 Likvida medel vid periodens början 213,1 605,7 605,7 Periodens kassaflöde -66,5-507,2-392,6 Likvida medel vid periodens slut 146,6 98,5 213,1 Nettokassa 146,6 98,5 213,1 3

5 Programverksamheten Det totala tv-tittandet ökade under första halvåret 2002 till i genomsnitt 154 minuter per dygn från 152 minuter TV4:s tittartid minskade med 4 minuter och tittartidsandelen minskade till 24,9 procent jämfört med 27,8 procent föregående år. Andra kvartalet ökade TV4 medan det första kvartalet påverkades starkt av OSsändningarna. Tittandet inleddes i januari på normala nivåer, medan hela februari präglades av SVT:s sändningar från OS. Eftersom OS hölls i USA kom många av de attraktivaste sändningarna under svensk kvällstid, vilket slog hårt mot TV4:s tittande. TV4 valde att inte göra några större programsatsningar under den här perioden. Effekterna av OS och melodifestivalen i SVT varade hela mars ut. Från och med april började TV4:s position successivt förbättras, och under andra kvartalet var TV4 återigen Sveriges största tv-kanal. Periodens slut, juni, dominerades i hög grad av sändningarna från fotbolls-vm. TV4 visade över 20 matcher i direktsändning, däribland finalen och två av Sveriges fyra matcher. Vid flera tillfällen uppnåddes mycket högt tittande. Matchen Sverige- Senegal sågs av 2,8 miljoner. Kvällstittandet vardagar under perioden innebar både framgångar och motgångar för TV4. På torsdagarna gjorde Kalla fakta en av sina bästa säsonger någonsin och The District vann ny publik. Publiken tisdagar och onsdagar minskade något, även om Dokumentären onsdagar behöll en stor publik. TV4 förlorade andelar på dagtid och förkvällen under första halvåret. Nyheterna och Jeopardy! tappade endast marginellt; huvuddelen av det förlorade tittandet förklaras av den dagliga dramaserien Nya tider, vars tittande nästan halverades, och av sämre tittande dagtid. Programmeringen kvällstid på helgerna (fredag söndag) nådde inte samma höga nivåer som föregående år. Sikta mot stjärnorna attraherade en mindre publik än fjolårets Gladiatorerna. Vem vill bli miljonär och Bingolotto presterade båda utmärkta säsonger men påverkades av konkurrensen från OS respektive SVT:s Henning Mankell-program. TV-kanalernas andelar (procent) och tittartid/dag (minuter) under första halvåret 2002 och 2001 i hela befolkningen SV1 SVT2 TV3 TV4 Kanal5 Övriga Alla 02 Andel 27,1 17,1 9,9 24,9 7,7 13, Andel 24,2 17,2 11,4 27,8 6,0 13, Minuter Minuter

6 TV-kanalernas andelar (procent) och tittartid/dag (minuter) under första halvåret 2002 och 2001 i målgruppen år SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal5 Övriga Alla 02 Andel 23,1 12,1 13,4 24,5 11,8 15, Andel 20,0 12,4 14,9 27,7 8,9 16, Minuter Minuter Källa: MMS (Hot Time detalj) Tv-reklammarknaden Avmattningen i samhällsekonomin märktes tydligt på reklammarknaden. Enligt IRM:s (Institutet för reklam- och mediestatistik) senaste mätning minskade reklaminvesteringarna under årets fem första månader med drygt 11 procent. TVreklamen beräknas ha minskat med sex procent. TV4:s reklamintäkter minskade med fyra procent till och med maj. TV4 inklusive lokal-tv hade första halvåret reklamintäkter på 1 034,0 miljoner kronor (1 042,9), varav sponsringsintäkter utgjorde 87,3 miljoner kronor (80,2). Kanalen TV4:s reklamintäkter uppgick till 899,7 miljoner kronor (913,3), varav sponsringsintäkter uppgick till 79,7 miljoner kronor (71,2). TV4:s totala reklamintäkter minskade alltså med 0,9 procent. Andra kvartalet ökade TV4:s intäkter med 2,6 procent bland annat på grund av Fotbolls-VM. Försäljning och resultat Koncernens nettoomsättning minskade med 0,9 procent och uppgick till 1 125,3 miljoner kronor (1 135,4). Rörelsekostnaderna exklusive koncessionsavgift minskade med 1,2 procent och uppgick till 892,1 miljoner kronor (903,2). Resultatet före koncessionsavgift var 198,5 miljoner kronor (435,0). Resultatet efter finansiella poster var 2,6 miljoner kronor (221,9). I resultatet ingår negativ jämförelsestörande post med 36,7 miljoner kronor mot positiv 196,3 miljoner föregående år. Justerat för förvärvade lokal-tv-bolag var intäktsminskningen 3,0 procent och kostnaderna, exklusive koncessionsavgift, minskade med 4,2 procent. Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till 36,8 miljoner kronor jämfört med 213,9 miljoner kronor föregående år. Exklusive jämförelsestörande poster förbättrades resultatet med 19,2 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade med 5,1 procent. Resultat per verksamhetsområde Kanalen TV4:s nettoomsättning minskade med 43,7 miljoner kronor (-4,4 procent) till 952,6 miljoner kronor (996,3). Rörelsekostnaderna minskade med 42,3 miljoner (-4,7 procent) till 862,4 (904,7). Exklusive koncessionsavgiften minskade kostnaderna med 28,6 miljoner kronor eller 3,9 procent. Programkostnaderna, som utgör den största enskilda kostnadsposten, uppgick till 427,1 miljoner kronor (437,7). Andra kvartalet 5

7 har belastats med kostnader för Fotbolls-VM. Resultatet efter koncessionsavgift försämrades med 5,1 miljoner kronor till 92,8 miljoner kronor. Intäkterna för licensieringsverksamheten minskade till 10,7 miljoner kronor (29,8). Försäljningen har påverkats av den svaga musikmarknaden och få nya produkter. Försäljningen är säsongsmässigt störst under det fjärde kvartalet. Lokal-tv-organisationen har förändrats och de 16 stationerna är nu organiserade i fem helägda bolag samt två stationer utan ägande från TV4. Ett rationaliseringsprogram kommer att på helårsbasis ge lägre kostnader med 20 miljoner kronor. Programmet kommer att ge viss effekt under andra halvåret. Av den strukturreserv som avsattes år 2001 har hitintills använts 13 miljoner kronor. I slutet av år 2001 ökade TV4 ägandet i lokal-tv och jämfört med föregående år har tre nya dotterbolag tillkommit. För bättre jämförbarhet redovisas en proformaberäkning avseende jämförelsetalen för Lokal-tv-bolagens nettoomsättning var 141,5 miljoner kronor (136,7), en ökning med 3,5 procent. Efter avdrag för koncessionsavgift påverkade lokal-tv-bolagen TV4-koncernens resultat med -47,8 miljoner kronor (-50,2). Andra kvartalet var försäljningen svagare än under det första men för perioden som helhet har lokal-tv utvecklats betydligt bättre än såväl riksreklammarknaden som dagspressen. Lokal-TV i TV4-koncernen, januari-juni Miljoner kronor 2002 Proforma2001 Förändring 2001 Reklamintäkter 128,4 122,7 5,7 101,6 Övriga intäkter 13,1 14,0-0,9 10,3 Summa intäkter 141,5 136,7 4,8 111,9 Rörelsens kostnader -138,0-133,3-4,7-100,3 Andel i intressebolags resultat 0,0 0,0 0,0-1,8 Rörelseresultat 3,5 3,4 0,1 9,8 Finansnetto -0,7 0,2-0,9-4,3 Resultat 2,8 3,6-0,8 5,5 Gemensamma kostnader -1,5-6,6 5,1-10,0 Koncession (40%) -49,1-47,2-1,9-47,2 Resultat efter finansiella poster -47,8-50,2 2,4-51,7 Proforma justerat för goodwillavskrivningar och förvärvade bolag. Allt om Stockholm, Göteborg och Malmö är ledande stadsguider på internet. Antalet besökare fortsätter att utvecklas positivt och nya funktioner tillförs tjänsten. Resultatet för perioden uppgick till 4,9 miljoner kronor (-9,3). Intäkterna ökade till 7,5 miljoner kronor (5,1). TV4 Interaktiv består av TV4 Text -TV och TV4.se. Publikmässigt har första halvåret varit starkt för såväl text-tv som tv4.se. TV4 Text-TV hade i februari rekordnivån 1,83 miljoner dagliga tittare (MMS). Det är den högsta siffran någonsin och en ökning med från föregående år. De publika framgångarna för tv4.se fortsätter med unika besökare i april, den högsta publiksiffran någonsin. TV4.se utsågs till Sveriges bästa mediesajt av tidningen Internet World Sverige. Satsningen på nytto- och nöjestjänster som Gladiatorerna, spel, sporttjänster samt en receptdatabas, har nu positionerat tv4.se 6

8 som den näst största mediasajten, enligt officiell internet-mätning (Red Measure). TV4.se:s intäkter fortsätter att öka samtidigt som kostnaderna är lägre än under föregående år. Omsättningen för TV4 Interaktiv ökade 1,0 procent under perioden till 39,9 miljoner kronor (39,5). Resultatet var -6,1 miljoner kronor (-11,3). Text-tv minskade intäkterna som följd av avmattningen på annonsmarknaden. Text-tv:s omsättning var 28,1 miljoner kronor, en minskning med 11,9 procent från föregående års 31,9 miljoner kronor. Omsättningen på tv4.se uppgick till 11,8 miljoner kronor (7,6). Allt om Stockholm och TV4 Interaktiv samordnas nu i ett bolag varigenom kostnaderna kommer att sänkas. Verksamheten skall koncentreras på områden med tydligt kommersiell potential. Investeringar och finansiell ställning Under perioden gjordes investeringar för sammanlagt 40,6 miljoner kronor (24,9), varav finansiella investeringar 0,0 (0,7). Periodens avskrivningar uppgick till 25,1 miljoner kronor (26,0). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 146,6 miljoner kronor jämfört med 98,5 vid samma tidpunkt förra året. Skuld för koncessionsavgift uppgick vid periodens slut till 171,8 miljoner kronor (0). Programlagret uppgick till 600,5 miljoner kronor (594,4) varav repriser utgjorde 181,2 miljoner kronor (168,7). Övrigt lager uppgår till 13,1 miljoner kronor (14,4). Soliditeten uppgick till 60,5 procent per 30 juni 2002 jämfört med 73,9 procent vid samma tidpunkt föregående år. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning var 954,3 miljoner kronor (997,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,6 miljoner kronor (263,4). Moderbolagets likvida medel var vid periodens slut 87,1 miljoner kronor (59,6). Koncessionsavgiften Radio- och TV-verket har beslutat att TV4 skall betala koncessionsavgift även på reklamintäkter från sändningar med digital teknik. Beslutet grundas på verkets tolkning av lagen såsom den är utformad för andra halvåret 2001 och första halvåret Beslutet är överklagat till länsrätten. I bokslutet för år 2001 hade TV4 frånräknat dessa intäkter från avgiftsunderlaget. I avvaktan på att beslut fattas av högsta instans väljer TV4 att beräkna den löpande koncessionsavgiften i enlighet med verkets beslut. För andra halvåret 2001 skulle avgiften bli 36,7 Mkr högre än enligt TV4:s uppfattning. Av försiktighetsskäl har den kostnaden belastat första halvåret 2002 och redovisas som jämförelsestörande post. Första halvårets koncessionsavgift inkluderar 43 miljoner kronor avseende digital distribution. Genom lagändring skall koncessionsavgift utgå på intäkter av reklam i digital distribution från och med 1 juli TV4 är därmed den enda digitalt distribuerade kanalen som belastas med koncessionsavgift. I mars tillsatte regeringen en utredning som skall se över koncessionsavgiften mot bakgrund av förändringarna på tv-marknaden. Utredningen skall vara klar senast 1 7

9 februari I juni beslutades att koncessionsavgiften i Finland halveras från och med juli 2002 och att intäkter på digitala sändningar inte skall ingå i underlaget. Även i Storbritannien exkluderas digitala intäkter från koncessionsavgift. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR20). De nya rekommendationer från Redovisningsrådet, som trätt i kraft 2002 har beaktats, men ej haft någon påverkan på redovisningen. I övrigt har samma redovisningsprinciper används som i den senaste årsredovisningen. Övrigt I april lanserades chattjänsten Mediteve, med distribution i en av TV4:s tre kanalplatser i det digitala marknätet, Canal Digital och Com hem. Tjänsten bygger på interaktivitet via SMS-meddelanden. Länsrätten har i ett skattemål beslutat enligt skattemyndighetens yrkande. TV4 har överklagat domen. Skulle högsta instans fastställa domen betyder det en kostnad för TV4 på omkring 4 miljoner kronor. Under kvartalet minskade MTG Broadcasting ägandet i TV4 från 20,1 procent till 15,1 procent. Bonnier Service ökade ägandet från 16,7 procent till 21,7 procent. Utsikter för helåret 2002 Samhällsekonomins utveckling fortsätter att vara osäker och reklammarknaden minskade under årets första halvår. En stabilisering har skett och andra kvartalet visar lägre minskningstal än det första. IRM prognosticerar en minskning av tvreklamen med 3 procent för helåret 2002 men med en ökning under fjärde kvartalet. Kostnaderna sänks inom TV4:s samtliga verksamhetsområden. För kalenderåret 2002 skall kostnaderna minska med 100 miljoner kronor jämfört med föregående år, exklusive koncessionsavgift, jämförelsestörande poster och lokal-tv. Rapporteringsplan TV4:s delårsrapport för tredje kvartalet 2002 presenteras den 7 november Stockholm den 23 juli 2002 TV4 AB (publ) Jan Scherman Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av TV4:s revisorer. För vidare information kontakta vd Jan Scherman, tel , ekonomidirektör Erik Hægerstrand, tel eller informationschef, Eva Franchell, Tel vxl Denna kommuniké samt övrig ekonomisk information finns på 8

Första halvåret 2001. Minskade reklaminvesteringar ledde till lägre intäkter.

Första halvåret 2001. Minskade reklaminvesteringar ledde till lägre intäkter. Första halvåret 2001 Minskade reklaminvesteringar ledde till lägre intäkter. Resultat, miljoner kronor 2001 2000 TV4 är fortsatt Sveriges största tvkanal med 27,8 procent av tittandet i hela befolkningen.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer