1. Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen)"

Transkript

1 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans aula i Hallsberg kl för sammanträdet Ärenden 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) 3. Aktuell information Vid sammanträdet kommer företrädare dels för kommunens bildningsnämnd och dess förvaltning och dels för Sydnärkes utbildningsförbund att informera om respektive verksamheter Ordföranden informerar om initiativ från presidiet till översyn av arbetsordningen 4. Avsägelser a) Mattias Björklund (M), ersättare i kommunstyrelsen b) Lars-Åke Zettergren (V), ers i kommunfullmäktige c) Peter Tillman (V), ers i kommunstyrelsen samt partiföreträdare 5. Fyllnadsval a) Val av revisor för Sydnärkes kommunalförbund b) IT-nämnd c) Ordinarie ledamot i drift- och servicenämnden efter Anne Carlqvist Fors d) Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Mattias Björklund (M) e) Val av ersättare i kommunstyrelsen och partiföreträdare efter Peter Tillman (V)

2 6. Motion om ordförandeskapet i kommunrevisionen från Ewa Unevik (M) mfl 7. Motion om allmänhetens inflytande över hur Folkets hustomten i Hallsberg ska användas; av Tomas Hagenfors (KD) 8. Laglighetsprövning av val av ledamöter i kommunstyrelsen; yttrande till förvaltningsrätten 9. Nyttjanderättsavtal för Viby rid- och körsällskap 10. Firmateckning avtal mm 11. Interpellation från Torbjörn Appelqvist (M) om företagsranking mm till kommunstyrelsens ordförande 12. Interpellation från Kicki Johansson (S) om läxor i skolan till bildningsnämndens ordförande 13. Motion från Tomas Hagenfors och Lena Gunnarsson, båda (KD) om återinförande av friskvårdskort för kommunens anställda 14. Motion från Kicki Johansson och Gunnel Hedström, båda (S) om anordnande av aktiviteter angående mänskliga rättigheter 15. Ej besvarade motioner 16. Meddelanden 17. Förslag från kommuninvånare 18. Ledamöternas frågestund Hallsberg Ulf Ström ordförande Den som är förhindrad att deltaga anmäler detta till Anette Johansson (inte personlig e-post) eller Ulrika F Lindberg, (inte personlig e-post) eller e-post till:

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Motion om ordförandeskapet i kommunrevisionen från Ewa Unevik (M) m fl Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Ärendet Motionärerna yrkar i motionen att revisionens ordförande ska komma från det block som är i opposition. Beslutet bör tas i god tid före valet [hösten 2014] så att oklarheter eller frågetecken inte ska uppstå om förtroende gentemot kommuninvånarna. Man anför till stöd för motionen att kommunens verksamhet ska granskas av fullmäktiges revisorer, och att ordföranden i så väl fullmäktige som i revisionen under perioden var socialdemokrat. Det är en förtroendefråga gentemot kommuninvånarna att revisionen inte ska styras av det parti som har makten. Många kommuner har redan beslutat om detta. Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning formulerar efter direktiv från ordföranden följande förslag till svar. Enligt kommunallagen ska den nyvalda fullmäktigeförsamlingen de år som val av fullmäktige har förrättats i hela landet, välja revisorer för granskning av kommunens verksamhet under de följande åren. Till sin hjälp ska revisorerna ha sakkunnigt biträde. Revisorerna har också en långt gående rätt att skaffa sig de upplysningar de behöver för att kunna genomföra sin granskning. Revisionen är ett mycket viktigt verktyg för fullmäktige för att få underlag till beslut om ansvarsfrihet för nämnder och förtroendevalda, och för fullmäktiges, styrelses och nämnders beslut om utveckling och förbättringar av verksamheten. Motionärerna föreslår att fullmäktige ska slå fast regler för hur ordförande i revisionens ska utses, att ordföranden inte ska få tillhöra ett parti som ingår i majoriteten. Ett sådant förslag kan i förstånde förefalla vara motiverat, men det finns ett mycket gott skäl emot förslaget: Justerare Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillsättandet av de olika posterna inom den politiska organisationen, efter ett val, är ett resultat av omfattande överläggningar mellan partierna mot bakgrund av valresultatet. Att i det ljuset i förväg fastställa regler för hur ett visst uppdrag ska tillsättas, försvårar den processen, och vore principiellt felaktigt. Det kan också tilläggas att det i kommunallagen slås fast att varje revisor utför sitt uppdrag självständigt. Mot denna bakgrund bör motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. I kommunstyrelsen reserverade sig ledamöterna från allianspartierna samt från Sverigedemokraterna mot beslutet till förmån för bifall till motionen. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

5

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Motion om allmänhetens inflytande över hur tomten vid Folkets hus i Hallsberg ska användas; av Tomas Hagenfors (KD) Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras vara besvarad med hänvisning till vad som sägs nedan. Ärendet Tomas Hagenfors föreslår i motionen att kommunen ska ta reda på vad Hallsbergsborna tycker om hur den lediga tomtytan efter Folkets hus i Hallsberg ska användas. Till stöd för sitt förslag anför Tomas Hagenfors i huvudsak följande. Kommunen bör anstränga sig lite extra för att se till att fler kommuninvånare känner sig delaktiga i processen om hur den aktuella ytan ska användas i framtiden. I detaljplanearbetet brukar allmänhetens synpunkter komma in väldigt sent i processen. Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning lämnat följande förslag till svar. Motionären tar upp en viktig fråga. När nu en centralt belägen yta i Hallsberg blir ledig för annan användning, är det viktigt att kommunen är noga med hur man planerar vad som ska kunna finnas där. I detta syfte har ett planarbete inletts för att utreda lämplig användning av området. I ett detaljplanearbete ingår olika stadier av samråd med allmänhet, med sakägare och med olika myndigheter och organisationer Redan tidigt, under det så kallade programskedet sker det första samrådet. I programskedet är ofta idéerna om användning av planområdet ganska vaga, och det är de i syfte att locka fram alla de synpunkter som bl a allmänheten kan tänkas ha. Därefter vidtar arbetet med att ta fram ett planförslag mot bakgrund av vad som har inkommit under programskedet. När det är klart, blir planförslaget föremål för en remissomgång då återigen allmänhet, sakägare samt organisationer och myndigheter ges tillfälle att komma med synpunkter och förslag. Den praktiska utformningen av samråden kan variera. Vanligtvis består det av olika delar: Utskick av handlingar till sakägare och organisationer och myndigheter, offentliga möten, annonser i lokalpress med inbjudan till att komma med Justerare Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL synpunkter samt presentation på hemsidan av program och planförslag. När det gäller Folkets hustomten kommer alla dessa inslag att vara aktuella. Därutöver kan man, när planarbetet så småningom drar i gång på allvar, överväga även andra metoder för samråd. Dessa bör emellertid diskuteras i kommunstyrelsens arbetsutskott, som är det organ som fattar beslut under beredningsfasen. Dessutom kan följande tilläggas. Eftersom det aktuella området ligger i stadsmiljö, och dessutom nära järnvägen, kommer det att ställas speciella krav på vilken sorts verksamhet som kommer att kunna få vara på platsen. Det finns en rad överväganden av inte minst miljö- och säkerhetsskäl att göra. Därför pågår nu ett arbete med att utreda inom vilka ramar kommunen står fri att, i samråd med allmänhet och andra, utforma den kommande detaljplanen för Folkets hustomten. I avvaktan på att detta arbete är klart, bör inga samråd alls genomföras. De får anstå tills kommunen vet vad det finns möjlighet att samråda om. Slutligen kan också nämnas att kommunen nu håller på med ett omfattande arbete med ny översiktsplan. I detta arbete ingår ett stort mått av samråd med allmänhet och andra intresserade. Bland annat har man nu under vintern genomfört sex offentliga möten. Alla dessa har varit välbesökta med sammanlagt väl över 200 deltagare. Mötena har också givit många intressanta impulser för det kommande arbetet med att utforma vår kommun, dess tätorter och inte minst Hallsberg. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

8

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Laglighetspröving av val av ledamöter i kommunstyrelsen; yttrande till förvaltningsrätten Förslag till kommunfullmäktige Hallsbergs kommun yttrar sig i enlighet med förslaget till yttrande från kommunjuristen. Ärendet Majlis Telemo har i bifogade skrivelse till förvaltningsrätten överklagat fullmäktiges beslut av den 17 november 2014 om val av ledamöter i kommunstyrelsen. Skrivelsen finns i bilaga. Förvaltningsrätten har givit kommunen möjlighet att yttra sig över överklagandet. Kommunjuristen har lämnat förslag till svar, även detta finns i bilaga. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. I kommunstyrelsen reserverade sig Majlis Telemo mot beslutet till förmån för överklagandet. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

10

11

12 (3) Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun Laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende proportionellt val av ledamöter i kommunstyrelsen Hallsbergs kommun har av förvaltningsrätten förelagts att svara på Majlis Telemos överklagade av beslut i kommunfullmäktige den 17 november 2014 om val av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen. Genom detta tjänsteutlåtande lämnar undertecknad förslag till yttrande. Bakgrund Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun förrättade den 17 november 2014 val av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen genom användande av proportionellt valsätt. Av protokollet från sammanträdet framgår hur detta gick till. Det står var och av ledamöterna i fullmäktige fritt att yrka att ett val ska genomföras i enlighet med lagen om proportionellt valsätt. Så skedde också under det aktuella sammanträdet. När yrkandet hade gjorts, hade fullmäktige att under ordförandens ledning ta ställning till yrkandet under iakttagande av regler som finns, vilket också skedde. Yrkande Majlis Telemo har, såvitt framgår av de handlingar kommunen har fått del av, inte framställt något yrkande. För det fall förvaltningsrätten uppfattar klagoskriften som ett yrkande om att fullmäktiges beslut om val av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen ska upphävas, yrkar Hallsbergs kommun att det yrkandet ska avslås. Grunderna för laglighetsprövning Kommunen kommenterar överklagandet mot bakgrund av de grunder som gäller för upphävande av beslut vid laglighetsprövning: Beslutet inte har tillkommit i laga ordning. Beslutet strider mot lag eller annan författning (båda grunderna behandlas i ett sammanhang, då de i flera avseenden överlappar varandra). Handläggare Postadress Besöksadress Telefon E-post Niklas Hallsberg V:a Storgatan dir Tiedermann vx

13 2 (3) Beslutet har fattats av kommunfullmäktige, vilket är det organ som enligt kommunallagen har att välja ledamöter till styrelse och nämnder. Det har också tillkommit i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om proportionellt valsätt. Här kommenteras närmare de invändningar som Majlis Telemo gör: Majlis Telemo anför att ingen legitimationskontroll gjordes avseende de personer som deltog i valet. Det kan först sägas att det inte finns någon regel som anger att legitimationskontroll ska ske inför beslut i kommunfullmäktige. Vidare kan konstateras att det i presidiet fanns personkännedom, som medförde att frågan om de röstandes identitet kan anses vara tillfredställande utredd. Majlis Telemo anför vidare att namnen på röstsedlarna ska vara numrerade, så att man med säkerhet kan säga vilken person som väljs i första hand. Beträffande detta kan följande sägas. I lagen om proportionellt valsätt finns angivet att namnen ska vara numrerade. Stadgandet är emellertid av ordningskaraktär och avser att säkerställa att man klart ska kunna avgöra i vilken ordning kandidaterna ska komma i fråga. På samtliga röstsedlar finns namn upptagna i sådan ordning att man utan vidare kan avgöra den inbördes ordningen dem emellan. Att det rör sig om en sorts ordningsföreskrift, styrks också av att numrering inte tas upp bland ogiltighetsgrunderna för valsedlar i 8 i lagen om proportionellt valsätt. Majlis Telemo tar också upp frågan om valsedlarnas distribution. Om detta kan följande sägas. Inför ajournering av sammanträdet lät ordföranden informera ledamöterna om hur ett proportionellt val går till. I informationen ingick även uppmaningen till partierna att formera de valsedelsgrupper man ville ha samt att upprätta erforderliga valsedlar. Såvitt kan bedömas diskuterade ledamöterna dessa frågor inom tre olika grupper: Gruppen (S), (V), (MP), gruppen Alliansen samt gruppen (SD). Inom grupperna upprättades också valsedlar. Grupperna distribuerade sedan på det sätt man själv valde sina valsedlar inom grupperna. Vid valets genomförande hade var och en av de röstande med sig en valsedel var som under presidiets, rösträknarnas och sekreterarens uppsikt lades i valurnan. Under ajourneringen fanns kommunjuristen tillgänglig i lokalen, beredd att svara på de frågor som kunde uppkomma bland ledamöterna. Majlis Telemos invändning ska därför inte leda till att beslutet upphävs. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget. Det är kommunen och dess fullmäktige som enligt kommunallagen har att välja ledamöter i kommunstyrelsen. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter

14 3 (3) Det är kommunen och dess fullmäktige som har exklusiv rätt och skyldighet att utse ledamöter i kommunstyrelsen. Röstsedlarna Till detta yttrande fogas kopior av de röstsedlar som ledamöterna avgav i samband med omröstningen. På tre av sedlarna finns kryssmarkeringar. Dessa har anbringats på röstsedlarna i samband med rösträkning och påföljande uträkning av resultatet i syfte att pricka av vilka personer som genom valet har utsetts till ledamöter i kommunstyrelsen. Övrigt Avslutningsvis påpekas att Majlis Telemos i överklagandet framförda åsikt att yrkandet om proportionella val strider mot överenskommelser mellan företrädare för de politiska partierna i fullmäktige, helt saknar intresse för den juridiska prövningen av överklagandet. Därför kommenteras den inte ytterligare i detta sammanhang. Niklas Tiedermann Kommunjurist i Hallsbergs kommun

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Nyttjanderättsavtal Viby rid- och körsällskap Förslag till kommunfullmäktige Hallsbergs kommun tecknar nyttjanderättsavtal med Viby rid- och körsällskap enligt vad som framgår av bilaga. Ärendet Kommundirektören har i bifogade tjänsteutlåtande med bilaga lämnat förslag på nyttjanderättsavtal med Viby rid- och körsällskap. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

16 Datum Sida 1(2) Torbjörn Dybeck Förslag till beslut om nytt nyttjanderättsavtal med Viby rid och körsällskap Bakgrund Viby rid och körsällskap har ett nyttjanderättsavtal med Hallsbergs kommun. Marken som klubben har arrenderat ligger i centrala Vretstorp där klubben har sin ridbana placerad. Klubben har använt ytan mellan ridbanan och kommunens vattenverk som parkering vid tävlingar och evenemang. Hallsbergs kommun har meddelat klubben att det inte är lämpligt att ha kvar den ytan som parkering, då ett eventuellt utsläpp av drivmedel kan skada vattentäkten. Vattentäkten försörjer dricksvattnet till tätorten Vretstorp. Klubben har då meddelat att man kommer att ha svårigheter att vara kvar på nuvarande plats om man vill fortsätta sin verksamhet med tävlingar. Hallsbergs kommun och företrädare för Viby rid och körsällskap har under året haft ett antal möten för att hitta alternativ till nuvarande placering. Nytt arrendeavtal För att möjliggöra klubbens fortsatta satsning inom hästsporten så föreslår Hallsbergs kommun att upplåta en del av marken avseende fastigheten Skävi 4:9 totalt ca 1, 8 ha till Viby rid och körsällskap på en avtalstid om 10 år. Se bilaga 1. Marken består dels av en grusplan samt en mindre del skog. Skogen på väster om vägen kommer att tas ner för att möjliggöra en hårdgjord yta som kan användas till parkeringsplats vid tävlingar. Marken kommer att nyttjas utan avgift. Viby rid och körskola kommer att med hjälp av egenfinansiering samt bidrag från riksidrottsförbundet iordningställa området till en ridsportanläggning. Klubben beviljades i december ett anläggningsbidrag på totalt kronor från riksidrottsförbundet. HALLSBERGS KOMMUN Torbjörn Dybeck Hallsbergs kommun E-post Besöksadress Västra Storgatan 14 Organisationsnr Telefon Fax vx Postadress Hallsberg Bankgiro PlusGiro

17 Kommundirektör

18

19

20

21

22

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakter m m Förslag till kommunfullmäktige 1. Andreas Svahn eller vid förhinder för honom Magnus Andersson, Siw Lunander, Lotta Öhlund eller Torbjörn Appelqvist, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Torbjörn Dybeck, Ann-Charlotte Korff eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs kommuns namn med bindande verkan underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, avtal och andra liknande handlingar, såvida inte kommunstyrelsen i det enskilda fallet beslutar annat. 2. Som ett undantag från 1. gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten till en tjänsteman eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande beslut, att tjänstemannen ensam får underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande handlingar. 3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan upphör att gälla omedelbart. Ärendet Personförändringar till följd av ny mandatperiod mm föranleder behov av ändring i beslut om firmateckning. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

24

25 Svar till Torbjörn Appelqvist Torbjörn Appelqvist tar i sin interpellation upp frågan om näringslivsklimatet i Hallsbergs kommun. Det är en fråga som återkommande debatteras, ofta utifrån olika mätningar. Oavsett hur relevanta dessa mätningar är, utgör de ofta grunden för olika påståenden. Interpellanten har i sina frågor utgått från Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det finns delar i denna undersökning som är intressanta, till exempel att Hallsbergs kommun klättar 81 placeringar inom kategorin Nyföretagsamhet. Det finns andra delar som vi har mindre möjligheter att påverka, till exempel Medias attityder till företagande, där vi tydligen rankas som nummer 268. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör en egen mätning där företag som varit i kontakt med kommunen ger sitt omdöme. I den senaste mätningen från 2013 hamnar Hallsbergs kommun på 49:e plats. Oavsett de olika mätningars kvalité väcker de uppmärksamhet och ger avtryck i omgivningens uppfattning om vår kommuns verksamheter. Därför kan resultaten inte negligeras utan bör istället användas som en av flera utgångspunkter i arbetet för att bra näringslivsklimat. Under 2014 tog kommunledningen initiativ till att arbeta fram ett nytt näringslivsprogram. Syftet är att ta fram tydliga mål och indikatorer för att nå den av kommunfullmäktige fastställda visionen, Det lokala näringslivet visar framåtanda och drivkraft, och utvecklar både region och individer. Arbetet sker i dialog med företag och företagare från hela kommunen. Programmet kommer att fastställas av kommunfullmäktige under Parallellt pågår vårt dagliga näringslivsarbete i form av såväl arbete för att locka fler företag att etablera sig i vår kommun som stöd till befintliga företag. Kommunens näringslivsenhet besöker ungefär 30 företag varje år, ofta är undertecknad med vid dessa besök. Därutöver arrangeras frukostmöten och andra träffar i egen regi eller tillsammans med bland annat Företagarna. Med detta anser jag interpellationen besvarad. Andreas Svahn Kommunstyrelsens ordförande

26

27 Svar på interpellation ang. läxor och läxhjälp Finns det en ambition att skolorna ska erbjuda läxhjälp? Finns särskilda medel? Nämnden har under det gångna året fört dialog med förvaltning och rektorer. Ett resultat av detta blev att nämnden utifrån den rödgröna tilläggsbudgeten, 2014, valde att prioritera läxläsning och lovskola. I praktiken användes den satsningen till läxhjälp, då staten åter beviljade statsbidrag för lovskola. Den ekonomiska satsningen på lovskola och läxläsning är en satsning som kvarstår. Pengarna ligger på förvaltningsnivå och varje rektor presenterar ett upplägg för hur de vill bedriva läxhjälp på sin enhet och utifrån det tillför förvaltningen medel. Vi har idag läxhjälp på alla våra enheter och de pengar som är avsatta för detta har inte använts fullt ut. Hur ser det ut med läxhjälp i kommunens skolor?hur är den organiserad? Definitionen av vad en läxa är och vilket syfte och roll läxan spelar i utbildningen av våra barn och unga, är ständigt aktuell. Resultaten av den diskussion som förts i samhället samt Skolverkets stödmaterial angående läxor, har fått till följd att vi idag har betydligt färre läxor i skolan än vad vi har haft i såväl ett längre som kortare historiskt perspektiv. Vilken typ av läxor som ges har även det förändrats mycket. Ibland använder vi till och med begreppet läxa, trots att det inte handlar om någon läxa. Det blir särskilt tydligt när vi använder begreppet läxhjälp. När vi pratar om läxhjälp så innebär det att skolan och skolans personal hjälper eleven utanför ordinarie schema. Eftersom läraren är på plats är läxhjälpen mer att betrakta som särskilt stöd. Tiden för läxhjälp kan eleven, lärarna och vårdnadshavarna komma överens om hur den ska användas för att på bästa sätt stötta elevens kunskapsutveckling. Har du en bild av hur skolorna använder läxor i kommunen? Vet du om frågan diskuterats på skolor,i ledningsgrupp eller på fortbildningsdagar? Frågan diskuteras i ledningsgrupp, med rektorer och förvaltning, utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Det är en fråga som rektor tillsammans med lärarna ansvarar för. Diskussioner om hur skolan är kompensatorisk och vad som ger maximal kunskapsutveckling utifrån varje elevs förutsättningar avgörs bäst på skolenheten av de professionella aktörerna. Olika skolor använder läxor/stöd på olika sätt. Tycker du att det finns anledning att utifrån interpellationen lyfta frågan? Naturligtvis kommer nämnden och politiker hålla sig informerade hur det ser ut på de olika skolenheterna och i kommunen som helhet. Intressanta diskussioner kan föras mellan profession och politik när det gäller läxor och läxhjälp.

28

29

30 Hallsbergs kommun Sökrapport ärende Sida 1 (1) Kommunstyrelsen Diarienr Ärendemening Handläggare Uppl.dat Avd Notering Betn Avsl.dat Avs/Mott Fastbet 2015/20 KS Motion ang mänskliga rättigheter Gunnel Hedstöm, Christina Johansson (S) 2015/16 KS Motion om återinförande av friskvårdskort för kommunens anställda Tomas Hagenfors (KD) 2014/35 KS Motion ang allmänhetens inflytande över hur tomten vid Folkets Hus ska användas Tomas Hagenfors 2014/19 KS Motion om en kostnadsfri förskola och skola i Hallsbergs kommun Kicki Johansson 2013/192 KS Motion om inrättande av ett pedagogiskt pris Tomas Hagenfors, kristdemokraterna 2013/191 KS Motion om översyn av kommunens alkoholpolicy Tomas Hagenfors, kristdemokraterna 2013/124 KS Motion om posten som ordförande i kommunrevisionen Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna Winess Bardeli Datasystem :33 Antal:7 SDARENDE

31

32

33

34

35

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 17 november för sammanträde 2014 kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 17 november för sammanträde 2014 kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 17 november för sammanträde 2014 kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-10-04. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 2012-10-02

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-10-04. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 2012-10-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 2012-10-02 Plats och tid Folkets Hus, Pålsboda, kl 08.30 12.00 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Roland Johansson Anne

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-28, 91 Gäller fr o m 2011-04-28 Arbetsordning för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är det direkt folkvalda parlamentet i Värnamo kommun.

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed.

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(29) 2013-02-25 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 19.15 Beslutande 41 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

42 ledamöter enligt närvarolista. Roland Johansson och Lennart Pettersson. Kommunkansliet 2009-12-22 kl 9.00

42 ledamöter enligt närvarolista. Roland Johansson och Lennart Pettersson. Kommunkansliet 2009-12-22 kl 9.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(26) 2009-12-14 Plats och tid Församlingshemmet i Hjortkvarn, kl 18.30 18.40, 20.15 21.00 Beslutande 42 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen 2013-06-05. Sekreterare Paragrafer 74-96. Inge-Britt Ritzman och Torbjörn Appelqvist.

Kommunstyrelseförvaltningen 2013-06-05. Sekreterare Paragrafer 74-96. Inge-Britt Ritzman och Torbjörn Appelqvist. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(41) 2013-05-27 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.35 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-09-26. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23) 2012-09-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-09-26. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23) 2012-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23) 2012-09-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-19.05 Beslutande 41 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 29 september för sammanträde kl 18.30. 1. Sammanträdets inledning

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 29 september för sammanträde kl 18.30. 1. Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 29 september för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02 Med kompletterande utdrag ur lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning STAFFANSTO RPS T JÄNSTESKRIVELSE 5 1 ( 1) ÄRE NDENR: 2015-SN-17 DATUM: 2015-04-07 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015. Stadgar

VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015. Stadgar VALKONGRESSEN DEN 24 MARS 2015 Stadgar Stadgar för Sveriges Kommuner och Landsting Antagna av Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets extrakongresser den 27 oktober 2004. Reviderade av SKL:s

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer