1. Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen)"

Transkript

1 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans aula i Hallsberg kl för sammanträdet Ärenden 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) 3. Aktuell information Vid sammanträdet kommer företrädare dels för kommunens bildningsnämnd och dess förvaltning och dels för Sydnärkes utbildningsförbund att informera om respektive verksamheter Ordföranden informerar om initiativ från presidiet till översyn av arbetsordningen 4. Avsägelser a) Mattias Björklund (M), ersättare i kommunstyrelsen b) Lars-Åke Zettergren (V), ers i kommunfullmäktige c) Peter Tillman (V), ers i kommunstyrelsen samt partiföreträdare 5. Fyllnadsval a) Val av revisor för Sydnärkes kommunalförbund b) IT-nämnd c) Ordinarie ledamot i drift- och servicenämnden efter Anne Carlqvist Fors d) Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Mattias Björklund (M) e) Val av ersättare i kommunstyrelsen och partiföreträdare efter Peter Tillman (V)

2 6. Motion om ordförandeskapet i kommunrevisionen från Ewa Unevik (M) mfl 7. Motion om allmänhetens inflytande över hur Folkets hustomten i Hallsberg ska användas; av Tomas Hagenfors (KD) 8. Laglighetsprövning av val av ledamöter i kommunstyrelsen; yttrande till förvaltningsrätten 9. Nyttjanderättsavtal för Viby rid- och körsällskap 10. Firmateckning avtal mm 11. Interpellation från Torbjörn Appelqvist (M) om företagsranking mm till kommunstyrelsens ordförande 12. Interpellation från Kicki Johansson (S) om läxor i skolan till bildningsnämndens ordförande 13. Motion från Tomas Hagenfors och Lena Gunnarsson, båda (KD) om återinförande av friskvårdskort för kommunens anställda 14. Motion från Kicki Johansson och Gunnel Hedström, båda (S) om anordnande av aktiviteter angående mänskliga rättigheter 15. Ej besvarade motioner 16. Meddelanden 17. Förslag från kommuninvånare 18. Ledamöternas frågestund Hallsberg Ulf Ström ordförande Den som är förhindrad att deltaga anmäler detta till Anette Johansson (inte personlig e-post) eller Ulrika F Lindberg, (inte personlig e-post) eller e-post till:

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Motion om ordförandeskapet i kommunrevisionen från Ewa Unevik (M) m fl Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Ärendet Motionärerna yrkar i motionen att revisionens ordförande ska komma från det block som är i opposition. Beslutet bör tas i god tid före valet [hösten 2014] så att oklarheter eller frågetecken inte ska uppstå om förtroende gentemot kommuninvånarna. Man anför till stöd för motionen att kommunens verksamhet ska granskas av fullmäktiges revisorer, och att ordföranden i så väl fullmäktige som i revisionen under perioden var socialdemokrat. Det är en förtroendefråga gentemot kommuninvånarna att revisionen inte ska styras av det parti som har makten. Många kommuner har redan beslutat om detta. Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning formulerar efter direktiv från ordföranden följande förslag till svar. Enligt kommunallagen ska den nyvalda fullmäktigeförsamlingen de år som val av fullmäktige har förrättats i hela landet, välja revisorer för granskning av kommunens verksamhet under de följande åren. Till sin hjälp ska revisorerna ha sakkunnigt biträde. Revisorerna har också en långt gående rätt att skaffa sig de upplysningar de behöver för att kunna genomföra sin granskning. Revisionen är ett mycket viktigt verktyg för fullmäktige för att få underlag till beslut om ansvarsfrihet för nämnder och förtroendevalda, och för fullmäktiges, styrelses och nämnders beslut om utveckling och förbättringar av verksamheten. Motionärerna föreslår att fullmäktige ska slå fast regler för hur ordförande i revisionens ska utses, att ordföranden inte ska få tillhöra ett parti som ingår i majoriteten. Ett sådant förslag kan i förstånde förefalla vara motiverat, men det finns ett mycket gott skäl emot förslaget: Justerare Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillsättandet av de olika posterna inom den politiska organisationen, efter ett val, är ett resultat av omfattande överläggningar mellan partierna mot bakgrund av valresultatet. Att i det ljuset i förväg fastställa regler för hur ett visst uppdrag ska tillsättas, försvårar den processen, och vore principiellt felaktigt. Det kan också tilläggas att det i kommunallagen slås fast att varje revisor utför sitt uppdrag självständigt. Mot denna bakgrund bör motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. I kommunstyrelsen reserverade sig ledamöterna från allianspartierna samt från Sverigedemokraterna mot beslutet till förmån för bifall till motionen. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

5

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Motion om allmänhetens inflytande över hur tomten vid Folkets hus i Hallsberg ska användas; av Tomas Hagenfors (KD) Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras vara besvarad med hänvisning till vad som sägs nedan. Ärendet Tomas Hagenfors föreslår i motionen att kommunen ska ta reda på vad Hallsbergsborna tycker om hur den lediga tomtytan efter Folkets hus i Hallsberg ska användas. Till stöd för sitt förslag anför Tomas Hagenfors i huvudsak följande. Kommunen bör anstränga sig lite extra för att se till att fler kommuninvånare känner sig delaktiga i processen om hur den aktuella ytan ska användas i framtiden. I detaljplanearbetet brukar allmänhetens synpunkter komma in väldigt sent i processen. Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning lämnat följande förslag till svar. Motionären tar upp en viktig fråga. När nu en centralt belägen yta i Hallsberg blir ledig för annan användning, är det viktigt att kommunen är noga med hur man planerar vad som ska kunna finnas där. I detta syfte har ett planarbete inletts för att utreda lämplig användning av området. I ett detaljplanearbete ingår olika stadier av samråd med allmänhet, med sakägare och med olika myndigheter och organisationer Redan tidigt, under det så kallade programskedet sker det första samrådet. I programskedet är ofta idéerna om användning av planområdet ganska vaga, och det är de i syfte att locka fram alla de synpunkter som bl a allmänheten kan tänkas ha. Därefter vidtar arbetet med att ta fram ett planförslag mot bakgrund av vad som har inkommit under programskedet. När det är klart, blir planförslaget föremål för en remissomgång då återigen allmänhet, sakägare samt organisationer och myndigheter ges tillfälle att komma med synpunkter och förslag. Den praktiska utformningen av samråden kan variera. Vanligtvis består det av olika delar: Utskick av handlingar till sakägare och organisationer och myndigheter, offentliga möten, annonser i lokalpress med inbjudan till att komma med Justerare Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL synpunkter samt presentation på hemsidan av program och planförslag. När det gäller Folkets hustomten kommer alla dessa inslag att vara aktuella. Därutöver kan man, när planarbetet så småningom drar i gång på allvar, överväga även andra metoder för samråd. Dessa bör emellertid diskuteras i kommunstyrelsens arbetsutskott, som är det organ som fattar beslut under beredningsfasen. Dessutom kan följande tilläggas. Eftersom det aktuella området ligger i stadsmiljö, och dessutom nära järnvägen, kommer det att ställas speciella krav på vilken sorts verksamhet som kommer att kunna få vara på platsen. Det finns en rad överväganden av inte minst miljö- och säkerhetsskäl att göra. Därför pågår nu ett arbete med att utreda inom vilka ramar kommunen står fri att, i samråd med allmänhet och andra, utforma den kommande detaljplanen för Folkets hustomten. I avvaktan på att detta arbete är klart, bör inga samråd alls genomföras. De får anstå tills kommunen vet vad det finns möjlighet att samråda om. Slutligen kan också nämnas att kommunen nu håller på med ett omfattande arbete med ny översiktsplan. I detta arbete ingår ett stort mått av samråd med allmänhet och andra intresserade. Bland annat har man nu under vintern genomfört sex offentliga möten. Alla dessa har varit välbesökta med sammanlagt väl över 200 deltagare. Mötena har också givit många intressanta impulser för det kommande arbetet med att utforma vår kommun, dess tätorter och inte minst Hallsberg. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

8

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Laglighetspröving av val av ledamöter i kommunstyrelsen; yttrande till förvaltningsrätten Förslag till kommunfullmäktige Hallsbergs kommun yttrar sig i enlighet med förslaget till yttrande från kommunjuristen. Ärendet Majlis Telemo har i bifogade skrivelse till förvaltningsrätten överklagat fullmäktiges beslut av den 17 november 2014 om val av ledamöter i kommunstyrelsen. Skrivelsen finns i bilaga. Förvaltningsrätten har givit kommunen möjlighet att yttra sig över överklagandet. Kommunjuristen har lämnat förslag till svar, även detta finns i bilaga. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. I kommunstyrelsen reserverade sig Majlis Telemo mot beslutet till förmån för överklagandet. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

10

11

12 (3) Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun Laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende proportionellt val av ledamöter i kommunstyrelsen Hallsbergs kommun har av förvaltningsrätten förelagts att svara på Majlis Telemos överklagade av beslut i kommunfullmäktige den 17 november 2014 om val av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen. Genom detta tjänsteutlåtande lämnar undertecknad förslag till yttrande. Bakgrund Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun förrättade den 17 november 2014 val av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen genom användande av proportionellt valsätt. Av protokollet från sammanträdet framgår hur detta gick till. Det står var och av ledamöterna i fullmäktige fritt att yrka att ett val ska genomföras i enlighet med lagen om proportionellt valsätt. Så skedde också under det aktuella sammanträdet. När yrkandet hade gjorts, hade fullmäktige att under ordförandens ledning ta ställning till yrkandet under iakttagande av regler som finns, vilket också skedde. Yrkande Majlis Telemo har, såvitt framgår av de handlingar kommunen har fått del av, inte framställt något yrkande. För det fall förvaltningsrätten uppfattar klagoskriften som ett yrkande om att fullmäktiges beslut om val av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen ska upphävas, yrkar Hallsbergs kommun att det yrkandet ska avslås. Grunderna för laglighetsprövning Kommunen kommenterar överklagandet mot bakgrund av de grunder som gäller för upphävande av beslut vid laglighetsprövning: Beslutet inte har tillkommit i laga ordning. Beslutet strider mot lag eller annan författning (båda grunderna behandlas i ett sammanhang, då de i flera avseenden överlappar varandra). Handläggare Postadress Besöksadress Telefon E-post Niklas Hallsberg V:a Storgatan dir Tiedermann vx

13 2 (3) Beslutet har fattats av kommunfullmäktige, vilket är det organ som enligt kommunallagen har att välja ledamöter till styrelse och nämnder. Det har också tillkommit i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om proportionellt valsätt. Här kommenteras närmare de invändningar som Majlis Telemo gör: Majlis Telemo anför att ingen legitimationskontroll gjordes avseende de personer som deltog i valet. Det kan först sägas att det inte finns någon regel som anger att legitimationskontroll ska ske inför beslut i kommunfullmäktige. Vidare kan konstateras att det i presidiet fanns personkännedom, som medförde att frågan om de röstandes identitet kan anses vara tillfredställande utredd. Majlis Telemo anför vidare att namnen på röstsedlarna ska vara numrerade, så att man med säkerhet kan säga vilken person som väljs i första hand. Beträffande detta kan följande sägas. I lagen om proportionellt valsätt finns angivet att namnen ska vara numrerade. Stadgandet är emellertid av ordningskaraktär och avser att säkerställa att man klart ska kunna avgöra i vilken ordning kandidaterna ska komma i fråga. På samtliga röstsedlar finns namn upptagna i sådan ordning att man utan vidare kan avgöra den inbördes ordningen dem emellan. Att det rör sig om en sorts ordningsföreskrift, styrks också av att numrering inte tas upp bland ogiltighetsgrunderna för valsedlar i 8 i lagen om proportionellt valsätt. Majlis Telemo tar också upp frågan om valsedlarnas distribution. Om detta kan följande sägas. Inför ajournering av sammanträdet lät ordföranden informera ledamöterna om hur ett proportionellt val går till. I informationen ingick även uppmaningen till partierna att formera de valsedelsgrupper man ville ha samt att upprätta erforderliga valsedlar. Såvitt kan bedömas diskuterade ledamöterna dessa frågor inom tre olika grupper: Gruppen (S), (V), (MP), gruppen Alliansen samt gruppen (SD). Inom grupperna upprättades också valsedlar. Grupperna distribuerade sedan på det sätt man själv valde sina valsedlar inom grupperna. Vid valets genomförande hade var och en av de röstande med sig en valsedel var som under presidiets, rösträknarnas och sekreterarens uppsikt lades i valurnan. Under ajourneringen fanns kommunjuristen tillgänglig i lokalen, beredd att svara på de frågor som kunde uppkomma bland ledamöterna. Majlis Telemos invändning ska därför inte leda till att beslutet upphävs. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget. Det är kommunen och dess fullmäktige som enligt kommunallagen har att välja ledamöter i kommunstyrelsen. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter

14 3 (3) Det är kommunen och dess fullmäktige som har exklusiv rätt och skyldighet att utse ledamöter i kommunstyrelsen. Röstsedlarna Till detta yttrande fogas kopior av de röstsedlar som ledamöterna avgav i samband med omröstningen. På tre av sedlarna finns kryssmarkeringar. Dessa har anbringats på röstsedlarna i samband med rösträkning och påföljande uträkning av resultatet i syfte att pricka av vilka personer som genom valet har utsetts till ledamöter i kommunstyrelsen. Övrigt Avslutningsvis påpekas att Majlis Telemos i överklagandet framförda åsikt att yrkandet om proportionella val strider mot överenskommelser mellan företrädare för de politiska partierna i fullmäktige, helt saknar intresse för den juridiska prövningen av överklagandet. Därför kommenteras den inte ytterligare i detta sammanhang. Niklas Tiedermann Kommunjurist i Hallsbergs kommun

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Nyttjanderättsavtal Viby rid- och körsällskap Förslag till kommunfullmäktige Hallsbergs kommun tecknar nyttjanderättsavtal med Viby rid- och körsällskap enligt vad som framgår av bilaga. Ärendet Kommundirektören har i bifogade tjänsteutlåtande med bilaga lämnat förslag på nyttjanderättsavtal med Viby rid- och körsällskap. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

16 Datum Sida 1(2) Torbjörn Dybeck Förslag till beslut om nytt nyttjanderättsavtal med Viby rid och körsällskap Bakgrund Viby rid och körsällskap har ett nyttjanderättsavtal med Hallsbergs kommun. Marken som klubben har arrenderat ligger i centrala Vretstorp där klubben har sin ridbana placerad. Klubben har använt ytan mellan ridbanan och kommunens vattenverk som parkering vid tävlingar och evenemang. Hallsbergs kommun har meddelat klubben att det inte är lämpligt att ha kvar den ytan som parkering, då ett eventuellt utsläpp av drivmedel kan skada vattentäkten. Vattentäkten försörjer dricksvattnet till tätorten Vretstorp. Klubben har då meddelat att man kommer att ha svårigheter att vara kvar på nuvarande plats om man vill fortsätta sin verksamhet med tävlingar. Hallsbergs kommun och företrädare för Viby rid och körsällskap har under året haft ett antal möten för att hitta alternativ till nuvarande placering. Nytt arrendeavtal För att möjliggöra klubbens fortsatta satsning inom hästsporten så föreslår Hallsbergs kommun att upplåta en del av marken avseende fastigheten Skävi 4:9 totalt ca 1, 8 ha till Viby rid och körsällskap på en avtalstid om 10 år. Se bilaga 1. Marken består dels av en grusplan samt en mindre del skog. Skogen på väster om vägen kommer att tas ner för att möjliggöra en hårdgjord yta som kan användas till parkeringsplats vid tävlingar. Marken kommer att nyttjas utan avgift. Viby rid och körskola kommer att med hjälp av egenfinansiering samt bidrag från riksidrottsförbundet iordningställa området till en ridsportanläggning. Klubben beviljades i december ett anläggningsbidrag på totalt kronor från riksidrottsförbundet. HALLSBERGS KOMMUN Torbjörn Dybeck Hallsbergs kommun E-post Besöksadress Västra Storgatan 14 Organisationsnr Telefon Fax vx Postadress Hallsberg Bankgiro PlusGiro

17 Kommundirektör

18

19

20

21

22

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakter m m Förslag till kommunfullmäktige 1. Andreas Svahn eller vid förhinder för honom Magnus Andersson, Siw Lunander, Lotta Öhlund eller Torbjörn Appelqvist, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Torbjörn Dybeck, Ann-Charlotte Korff eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs kommuns namn med bindande verkan underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, avtal och andra liknande handlingar, såvida inte kommunstyrelsen i det enskilda fallet beslutar annat. 2. Som ett undantag från 1. gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten till en tjänsteman eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande beslut, att tjänstemannen ensam får underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande handlingar. 3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan upphör att gälla omedelbart. Ärendet Personförändringar till följd av ny mandatperiod mm föranleder behov av ändring i beslut om firmateckning. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

24

25 Svar till Torbjörn Appelqvist Torbjörn Appelqvist tar i sin interpellation upp frågan om näringslivsklimatet i Hallsbergs kommun. Det är en fråga som återkommande debatteras, ofta utifrån olika mätningar. Oavsett hur relevanta dessa mätningar är, utgör de ofta grunden för olika påståenden. Interpellanten har i sina frågor utgått från Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det finns delar i denna undersökning som är intressanta, till exempel att Hallsbergs kommun klättar 81 placeringar inom kategorin Nyföretagsamhet. Det finns andra delar som vi har mindre möjligheter att påverka, till exempel Medias attityder till företagande, där vi tydligen rankas som nummer 268. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör en egen mätning där företag som varit i kontakt med kommunen ger sitt omdöme. I den senaste mätningen från 2013 hamnar Hallsbergs kommun på 49:e plats. Oavsett de olika mätningars kvalité väcker de uppmärksamhet och ger avtryck i omgivningens uppfattning om vår kommuns verksamheter. Därför kan resultaten inte negligeras utan bör istället användas som en av flera utgångspunkter i arbetet för att bra näringslivsklimat. Under 2014 tog kommunledningen initiativ till att arbeta fram ett nytt näringslivsprogram. Syftet är att ta fram tydliga mål och indikatorer för att nå den av kommunfullmäktige fastställda visionen, Det lokala näringslivet visar framåtanda och drivkraft, och utvecklar både region och individer. Arbetet sker i dialog med företag och företagare från hela kommunen. Programmet kommer att fastställas av kommunfullmäktige under Parallellt pågår vårt dagliga näringslivsarbete i form av såväl arbete för att locka fler företag att etablera sig i vår kommun som stöd till befintliga företag. Kommunens näringslivsenhet besöker ungefär 30 företag varje år, ofta är undertecknad med vid dessa besök. Därutöver arrangeras frukostmöten och andra träffar i egen regi eller tillsammans med bland annat Företagarna. Med detta anser jag interpellationen besvarad. Andreas Svahn Kommunstyrelsens ordförande

26

27 Svar på interpellation ang. läxor och läxhjälp Finns det en ambition att skolorna ska erbjuda läxhjälp? Finns särskilda medel? Nämnden har under det gångna året fört dialog med förvaltning och rektorer. Ett resultat av detta blev att nämnden utifrån den rödgröna tilläggsbudgeten, 2014, valde att prioritera läxläsning och lovskola. I praktiken användes den satsningen till läxhjälp, då staten åter beviljade statsbidrag för lovskola. Den ekonomiska satsningen på lovskola och läxläsning är en satsning som kvarstår. Pengarna ligger på förvaltningsnivå och varje rektor presenterar ett upplägg för hur de vill bedriva läxhjälp på sin enhet och utifrån det tillför förvaltningen medel. Vi har idag läxhjälp på alla våra enheter och de pengar som är avsatta för detta har inte använts fullt ut. Hur ser det ut med läxhjälp i kommunens skolor?hur är den organiserad? Definitionen av vad en läxa är och vilket syfte och roll läxan spelar i utbildningen av våra barn och unga, är ständigt aktuell. Resultaten av den diskussion som förts i samhället samt Skolverkets stödmaterial angående läxor, har fått till följd att vi idag har betydligt färre läxor i skolan än vad vi har haft i såväl ett längre som kortare historiskt perspektiv. Vilken typ av läxor som ges har även det förändrats mycket. Ibland använder vi till och med begreppet läxa, trots att det inte handlar om någon läxa. Det blir särskilt tydligt när vi använder begreppet läxhjälp. När vi pratar om läxhjälp så innebär det att skolan och skolans personal hjälper eleven utanför ordinarie schema. Eftersom läraren är på plats är läxhjälpen mer att betrakta som särskilt stöd. Tiden för läxhjälp kan eleven, lärarna och vårdnadshavarna komma överens om hur den ska användas för att på bästa sätt stötta elevens kunskapsutveckling. Har du en bild av hur skolorna använder läxor i kommunen? Vet du om frågan diskuterats på skolor,i ledningsgrupp eller på fortbildningsdagar? Frågan diskuteras i ledningsgrupp, med rektorer och förvaltning, utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Det är en fråga som rektor tillsammans med lärarna ansvarar för. Diskussioner om hur skolan är kompensatorisk och vad som ger maximal kunskapsutveckling utifrån varje elevs förutsättningar avgörs bäst på skolenheten av de professionella aktörerna. Olika skolor använder läxor/stöd på olika sätt. Tycker du att det finns anledning att utifrån interpellationen lyfta frågan? Naturligtvis kommer nämnden och politiker hålla sig informerade hur det ser ut på de olika skolenheterna och i kommunen som helhet. Intressanta diskussioner kan föras mellan profession och politik när det gäller läxor och läxhjälp.

28

29

30 Hallsbergs kommun Sökrapport ärende Sida 1 (1) Kommunstyrelsen Diarienr Ärendemening Handläggare Uppl.dat Avd Notering Betn Avsl.dat Avs/Mott Fastbet 2015/20 KS Motion ang mänskliga rättigheter Gunnel Hedstöm, Christina Johansson (S) 2015/16 KS Motion om återinförande av friskvårdskort för kommunens anställda Tomas Hagenfors (KD) 2014/35 KS Motion ang allmänhetens inflytande över hur tomten vid Folkets Hus ska användas Tomas Hagenfors 2014/19 KS Motion om en kostnadsfri förskola och skola i Hallsbergs kommun Kicki Johansson 2013/192 KS Motion om inrättande av ett pedagogiskt pris Tomas Hagenfors, kristdemokraterna 2013/191 KS Motion om översyn av kommunens alkoholpolicy Tomas Hagenfors, kristdemokraterna 2013/124 KS Motion om posten som ordförande i kommunrevisionen Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna Winess Bardeli Datasystem :33 Antal:7 SDARENDE

31

32

33

34

35

Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den

Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid för sammanträdet 30 mars 2015 kl 18.30 Ärenden Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde och internat 3-4 februari 2015 i Båsenberga

Kommunstyrelsens sammanträde och internat 3-4 februari 2015 i Båsenberga 2015-01-28 Kallelse till: Ledamöter i kommunstyrelsen För kännedom till (dessa kallas alltså inte): ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tid Plats 08:30-12:00 Utsikten, kommunhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Andreas Svahn (S) (ordförande) Torbjörn Appelqvist (M) Magnus Andersson (S) Siw Lunander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-11-27. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) 2012-11-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-11-27. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) 2012-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) 2012-11-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 17 november för sammanträde 2014 kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 17 november för sammanträde 2014 kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 17 november för sammanträde 2014 kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 1992-02-20 66, att gälla fr.o.m. 1992-03-01 Rev. Kf 1994-06-16, 75 Rev. Kf 1996-04-18, 55 Rev. Kf 2000-05-18, 57 Rev.

Läs mer

1 Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.

1 Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare. ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I LUND Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2007, 48, ändrad den 13 december 2007 220, den 26 augusti 2010 174, den 29 mars 2012 46, den 24 april 2014 79 och den

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-10-27, 252 Ansvar för revidering: Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Karlskrona

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledamöter enligt närvarolista

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledamöter enligt närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 2011-03-28 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hallsberg 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-25 167 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-21 10 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning

Läs mer

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden!

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-06-09 Ks/2016:66 Sida 1(4) Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Förslag

Läs mer

(10) Arbetsordning för kommunfullmäktige

(10) Arbetsordning för kommunfullmäktige 2015-10-21 1 (10) Arbetsordning för kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter (5 kap.

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23.

Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23. KF 63 25 APRIL 2016 Kommunfullmäktige Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23. KSN-2015-1190 Förslag till beslut

Läs mer

Arbetsordning Kommunfullmäktige. Antagen , Reviderad

Arbetsordning Kommunfullmäktige. Antagen , Reviderad Arbetsordning Kommunfullmäktige Antagen 2014-11-26, Reviderad 2016-03-16 25 Allmänna utgångspunkter Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26 211 och reviderats 2016-03-16 xxx. Utöver

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 195 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Lagar och regler som styr en kommunal organisation

Lagar och regler som styr en kommunal organisation Lagar och regler som styr en kommunal organisation LAGAR OCH REGLER I EN KOMMUNAL ORGANISATION Lagar Förordningar Föreskrifter Råd Rättspraxis JO, JK KOMMUNALA REGLER Reglementen, arbetsordning Policy

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om 2014-10-15 KF 2014-10-15, 48 Dnr 2014/712 101 2014-10-15 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 1 (10) FAGERSTA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2012:6 Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar Antagen av kommunfullmäktige (KF)1991-12-17, 152, att gälla från1992-01-01. Ändringar antagna

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (12) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar Antalet ledamöter 1

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2013-02-14 Ersätter: 2008-01-01 Gäller fr o m: 2013-03-01 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad Fastställd

Läs mer

Begäran om översyn av bestämmelserna om val till styrelse och nämnder i kommunallagen och lagen om proportionellt valsätt

Begäran om översyn av bestämmelserna om val till styrelse och nämnder i kommunallagen och lagen om proportionellt valsätt SKRIVELSE Vårt dnr: 14/6614 2014-12-12 Avdelningen för juridik Germund Persson Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Kopia: Finansdepartementet E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se Fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun

REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun REGLEMENTE för Barn-och utbildningsnämnden i Habo kommun Beslutat av kommunfullmäktige i Habo den 23 april 2015 38 Gäller från och med 1 maj 2015 Barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområde Allmänt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: 225.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Senast reviderat: 2015-09-28 Giltighetstid: Från 2015-11-01 och tillsvidare Dokumentet gäller

Läs mer

Dokumenttyp. Fastställd/upprättad Kf 32. Beslutsinstans Kommunfullmäktige. Dokumentnamn Arbetsordning för. Giltighetstid Tillsvidare

Dokumenttyp. Fastställd/upprättad Kf 32. Beslutsinstans Kommunfullmäktige. Dokumentnamn Arbetsordning för. Giltighetstid Tillsvidare Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Arbetsordning Dokumentansvarig Fullmäktiges presidium Dokumentnamn Arbetsordning för kommunfullmäktige Version Fastställd/upprättad 2017-04-24 Kf 32 Senast

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 107 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112 2 (12) Beslutshistorik

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 27 maj 2004 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-06-13 Dnr KS 2011/71-108 OcN/VTT Ävevoe Till K Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål 1757-13 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Sammanfattning

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Datum och tid: 2017-12-14, kl 18:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl 08:30 10.20 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-06-30 09:00 Paragrafer 13-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 1 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 78 I anslutning till vad som

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Avskrift Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i Kommunallagen samt vad som föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelser i detta reglemente. Sakområde 1 Socialnämnden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012:27 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-10-04. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 2012-10-02

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-10-04. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 2012-10-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 2012-10-02 Plats och tid Folkets Hus, Pålsboda, kl 08.30 12.00 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Roland Johansson Anne

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund 1(9) Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund I 5 kap. 64 KL uppställs krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om 1. antalet ledamöter, 2. när sammanträden ska hållas, 3. anmälan

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Bilaga 17:25 till kommunstyrelsens protokoll den 24 september 2003, 31

Bilaga 17:25 till kommunstyrelsens protokoll den 24 september 2003, 31 Bilaga 17:25 till kommunstyrelsens protokoll den 24 september 2003, 31 PM 2003 RI (Dnr 023-611/2003) Yttrande till Länsrätten med anledning av laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2003,

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden Nummer: 20:1 Blad: (1) Reglemente för Byggnadsnämnden A Byggnadsnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige den 12 november 2003, 137 med ändring den 9 mars 2005, 48, med ändring den 13 februari 2008, 36 och med ändring 14 april 2010, 70 Uddevalla

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer