1. Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen)"

Transkript

1 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans aula i Hallsberg kl för sammanträdet Ärenden 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) 3. Aktuell information Vid sammanträdet kommer företrädare dels för kommunens bildningsnämnd och dess förvaltning och dels för Sydnärkes utbildningsförbund att informera om respektive verksamheter Ordföranden informerar om initiativ från presidiet till översyn av arbetsordningen 4. Avsägelser a) Mattias Björklund (M), ersättare i kommunstyrelsen b) Lars-Åke Zettergren (V), ers i kommunfullmäktige c) Peter Tillman (V), ers i kommunstyrelsen samt partiföreträdare 5. Fyllnadsval a) Val av revisor för Sydnärkes kommunalförbund b) IT-nämnd c) Ordinarie ledamot i drift- och servicenämnden efter Anne Carlqvist Fors d) Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Mattias Björklund (M) e) Val av ersättare i kommunstyrelsen och partiföreträdare efter Peter Tillman (V)

2 6. Motion om ordförandeskapet i kommunrevisionen från Ewa Unevik (M) mfl 7. Motion om allmänhetens inflytande över hur Folkets hustomten i Hallsberg ska användas; av Tomas Hagenfors (KD) 8. Laglighetsprövning av val av ledamöter i kommunstyrelsen; yttrande till förvaltningsrätten 9. Nyttjanderättsavtal för Viby rid- och körsällskap 10. Firmateckning avtal mm 11. Interpellation från Torbjörn Appelqvist (M) om företagsranking mm till kommunstyrelsens ordförande 12. Interpellation från Kicki Johansson (S) om läxor i skolan till bildningsnämndens ordförande 13. Motion från Tomas Hagenfors och Lena Gunnarsson, båda (KD) om återinförande av friskvårdskort för kommunens anställda 14. Motion från Kicki Johansson och Gunnel Hedström, båda (S) om anordnande av aktiviteter angående mänskliga rättigheter 15. Ej besvarade motioner 16. Meddelanden 17. Förslag från kommuninvånare 18. Ledamöternas frågestund Hallsberg Ulf Ström ordförande Den som är förhindrad att deltaga anmäler detta till Anette Johansson (inte personlig e-post) eller Ulrika F Lindberg, (inte personlig e-post) eller e-post till:

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Motion om ordförandeskapet i kommunrevisionen från Ewa Unevik (M) m fl Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Ärendet Motionärerna yrkar i motionen att revisionens ordförande ska komma från det block som är i opposition. Beslutet bör tas i god tid före valet [hösten 2014] så att oklarheter eller frågetecken inte ska uppstå om förtroende gentemot kommuninvånarna. Man anför till stöd för motionen att kommunens verksamhet ska granskas av fullmäktiges revisorer, och att ordföranden i så väl fullmäktige som i revisionen under perioden var socialdemokrat. Det är en förtroendefråga gentemot kommuninvånarna att revisionen inte ska styras av det parti som har makten. Många kommuner har redan beslutat om detta. Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning formulerar efter direktiv från ordföranden följande förslag till svar. Enligt kommunallagen ska den nyvalda fullmäktigeförsamlingen de år som val av fullmäktige har förrättats i hela landet, välja revisorer för granskning av kommunens verksamhet under de följande åren. Till sin hjälp ska revisorerna ha sakkunnigt biträde. Revisorerna har också en långt gående rätt att skaffa sig de upplysningar de behöver för att kunna genomföra sin granskning. Revisionen är ett mycket viktigt verktyg för fullmäktige för att få underlag till beslut om ansvarsfrihet för nämnder och förtroendevalda, och för fullmäktiges, styrelses och nämnders beslut om utveckling och förbättringar av verksamheten. Motionärerna föreslår att fullmäktige ska slå fast regler för hur ordförande i revisionens ska utses, att ordföranden inte ska få tillhöra ett parti som ingår i majoriteten. Ett sådant förslag kan i förstånde förefalla vara motiverat, men det finns ett mycket gott skäl emot förslaget: Justerare Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillsättandet av de olika posterna inom den politiska organisationen, efter ett val, är ett resultat av omfattande överläggningar mellan partierna mot bakgrund av valresultatet. Att i det ljuset i förväg fastställa regler för hur ett visst uppdrag ska tillsättas, försvårar den processen, och vore principiellt felaktigt. Det kan också tilläggas att det i kommunallagen slås fast att varje revisor utför sitt uppdrag självständigt. Mot denna bakgrund bör motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. I kommunstyrelsen reserverade sig ledamöterna från allianspartierna samt från Sverigedemokraterna mot beslutet till förmån för bifall till motionen. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

5

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Motion om allmänhetens inflytande över hur tomten vid Folkets hus i Hallsberg ska användas; av Tomas Hagenfors (KD) Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras vara besvarad med hänvisning till vad som sägs nedan. Ärendet Tomas Hagenfors föreslår i motionen att kommunen ska ta reda på vad Hallsbergsborna tycker om hur den lediga tomtytan efter Folkets hus i Hallsberg ska användas. Till stöd för sitt förslag anför Tomas Hagenfors i huvudsak följande. Kommunen bör anstränga sig lite extra för att se till att fler kommuninvånare känner sig delaktiga i processen om hur den aktuella ytan ska användas i framtiden. I detaljplanearbetet brukar allmänhetens synpunkter komma in väldigt sent i processen. Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning lämnat följande förslag till svar. Motionären tar upp en viktig fråga. När nu en centralt belägen yta i Hallsberg blir ledig för annan användning, är det viktigt att kommunen är noga med hur man planerar vad som ska kunna finnas där. I detta syfte har ett planarbete inletts för att utreda lämplig användning av området. I ett detaljplanearbete ingår olika stadier av samråd med allmänhet, med sakägare och med olika myndigheter och organisationer Redan tidigt, under det så kallade programskedet sker det första samrådet. I programskedet är ofta idéerna om användning av planområdet ganska vaga, och det är de i syfte att locka fram alla de synpunkter som bl a allmänheten kan tänkas ha. Därefter vidtar arbetet med att ta fram ett planförslag mot bakgrund av vad som har inkommit under programskedet. När det är klart, blir planförslaget föremål för en remissomgång då återigen allmänhet, sakägare samt organisationer och myndigheter ges tillfälle att komma med synpunkter och förslag. Den praktiska utformningen av samråden kan variera. Vanligtvis består det av olika delar: Utskick av handlingar till sakägare och organisationer och myndigheter, offentliga möten, annonser i lokalpress med inbjudan till att komma med Justerare Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL synpunkter samt presentation på hemsidan av program och planförslag. När det gäller Folkets hustomten kommer alla dessa inslag att vara aktuella. Därutöver kan man, när planarbetet så småningom drar i gång på allvar, överväga även andra metoder för samråd. Dessa bör emellertid diskuteras i kommunstyrelsens arbetsutskott, som är det organ som fattar beslut under beredningsfasen. Dessutom kan följande tilläggas. Eftersom det aktuella området ligger i stadsmiljö, och dessutom nära järnvägen, kommer det att ställas speciella krav på vilken sorts verksamhet som kommer att kunna få vara på platsen. Det finns en rad överväganden av inte minst miljö- och säkerhetsskäl att göra. Därför pågår nu ett arbete med att utreda inom vilka ramar kommunen står fri att, i samråd med allmänhet och andra, utforma den kommande detaljplanen för Folkets hustomten. I avvaktan på att detta arbete är klart, bör inga samråd alls genomföras. De får anstå tills kommunen vet vad det finns möjlighet att samråda om. Slutligen kan också nämnas att kommunen nu håller på med ett omfattande arbete med ny översiktsplan. I detta arbete ingår ett stort mått av samråd med allmänhet och andra intresserade. Bland annat har man nu under vintern genomfört sex offentliga möten. Alla dessa har varit välbesökta med sammanlagt väl över 200 deltagare. Mötena har också givit många intressanta impulser för det kommande arbetet med att utforma vår kommun, dess tätorter och inte minst Hallsberg. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

8

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Laglighetspröving av val av ledamöter i kommunstyrelsen; yttrande till förvaltningsrätten Förslag till kommunfullmäktige Hallsbergs kommun yttrar sig i enlighet med förslaget till yttrande från kommunjuristen. Ärendet Majlis Telemo har i bifogade skrivelse till förvaltningsrätten överklagat fullmäktiges beslut av den 17 november 2014 om val av ledamöter i kommunstyrelsen. Skrivelsen finns i bilaga. Förvaltningsrätten har givit kommunen möjlighet att yttra sig över överklagandet. Kommunjuristen har lämnat förslag till svar, även detta finns i bilaga. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. I kommunstyrelsen reserverade sig Majlis Telemo mot beslutet till förmån för överklagandet. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

10

11

12 (3) Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun Laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende proportionellt val av ledamöter i kommunstyrelsen Hallsbergs kommun har av förvaltningsrätten förelagts att svara på Majlis Telemos överklagade av beslut i kommunfullmäktige den 17 november 2014 om val av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen. Genom detta tjänsteutlåtande lämnar undertecknad förslag till yttrande. Bakgrund Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun förrättade den 17 november 2014 val av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen genom användande av proportionellt valsätt. Av protokollet från sammanträdet framgår hur detta gick till. Det står var och av ledamöterna i fullmäktige fritt att yrka att ett val ska genomföras i enlighet med lagen om proportionellt valsätt. Så skedde också under det aktuella sammanträdet. När yrkandet hade gjorts, hade fullmäktige att under ordförandens ledning ta ställning till yrkandet under iakttagande av regler som finns, vilket också skedde. Yrkande Majlis Telemo har, såvitt framgår av de handlingar kommunen har fått del av, inte framställt något yrkande. För det fall förvaltningsrätten uppfattar klagoskriften som ett yrkande om att fullmäktiges beslut om val av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen ska upphävas, yrkar Hallsbergs kommun att det yrkandet ska avslås. Grunderna för laglighetsprövning Kommunen kommenterar överklagandet mot bakgrund av de grunder som gäller för upphävande av beslut vid laglighetsprövning: Beslutet inte har tillkommit i laga ordning. Beslutet strider mot lag eller annan författning (båda grunderna behandlas i ett sammanhang, då de i flera avseenden överlappar varandra). Handläggare Postadress Besöksadress Telefon E-post Niklas Hallsberg V:a Storgatan dir Tiedermann vx

13 2 (3) Beslutet har fattats av kommunfullmäktige, vilket är det organ som enligt kommunallagen har att välja ledamöter till styrelse och nämnder. Det har också tillkommit i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om proportionellt valsätt. Här kommenteras närmare de invändningar som Majlis Telemo gör: Majlis Telemo anför att ingen legitimationskontroll gjordes avseende de personer som deltog i valet. Det kan först sägas att det inte finns någon regel som anger att legitimationskontroll ska ske inför beslut i kommunfullmäktige. Vidare kan konstateras att det i presidiet fanns personkännedom, som medförde att frågan om de röstandes identitet kan anses vara tillfredställande utredd. Majlis Telemo anför vidare att namnen på röstsedlarna ska vara numrerade, så att man med säkerhet kan säga vilken person som väljs i första hand. Beträffande detta kan följande sägas. I lagen om proportionellt valsätt finns angivet att namnen ska vara numrerade. Stadgandet är emellertid av ordningskaraktär och avser att säkerställa att man klart ska kunna avgöra i vilken ordning kandidaterna ska komma i fråga. På samtliga röstsedlar finns namn upptagna i sådan ordning att man utan vidare kan avgöra den inbördes ordningen dem emellan. Att det rör sig om en sorts ordningsföreskrift, styrks också av att numrering inte tas upp bland ogiltighetsgrunderna för valsedlar i 8 i lagen om proportionellt valsätt. Majlis Telemo tar också upp frågan om valsedlarnas distribution. Om detta kan följande sägas. Inför ajournering av sammanträdet lät ordföranden informera ledamöterna om hur ett proportionellt val går till. I informationen ingick även uppmaningen till partierna att formera de valsedelsgrupper man ville ha samt att upprätta erforderliga valsedlar. Såvitt kan bedömas diskuterade ledamöterna dessa frågor inom tre olika grupper: Gruppen (S), (V), (MP), gruppen Alliansen samt gruppen (SD). Inom grupperna upprättades också valsedlar. Grupperna distribuerade sedan på det sätt man själv valde sina valsedlar inom grupperna. Vid valets genomförande hade var och en av de röstande med sig en valsedel var som under presidiets, rösträknarnas och sekreterarens uppsikt lades i valurnan. Under ajourneringen fanns kommunjuristen tillgänglig i lokalen, beredd att svara på de frågor som kunde uppkomma bland ledamöterna. Majlis Telemos invändning ska därför inte leda till att beslutet upphävs. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget. Det är kommunen och dess fullmäktige som enligt kommunallagen har att välja ledamöter i kommunstyrelsen. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter

14 3 (3) Det är kommunen och dess fullmäktige som har exklusiv rätt och skyldighet att utse ledamöter i kommunstyrelsen. Röstsedlarna Till detta yttrande fogas kopior av de röstsedlar som ledamöterna avgav i samband med omröstningen. På tre av sedlarna finns kryssmarkeringar. Dessa har anbringats på röstsedlarna i samband med rösträkning och påföljande uträkning av resultatet i syfte att pricka av vilka personer som genom valet har utsetts till ledamöter i kommunstyrelsen. Övrigt Avslutningsvis påpekas att Majlis Telemos i överklagandet framförda åsikt att yrkandet om proportionella val strider mot överenskommelser mellan företrädare för de politiska partierna i fullmäktige, helt saknar intresse för den juridiska prövningen av överklagandet. Därför kommenteras den inte ytterligare i detta sammanhang. Niklas Tiedermann Kommunjurist i Hallsbergs kommun

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Nyttjanderättsavtal Viby rid- och körsällskap Förslag till kommunfullmäktige Hallsbergs kommun tecknar nyttjanderättsavtal med Viby rid- och körsällskap enligt vad som framgår av bilaga. Ärendet Kommundirektören har i bifogade tjänsteutlåtande med bilaga lämnat förslag på nyttjanderättsavtal med Viby rid- och körsällskap. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

16 Datum Sida 1(2) Torbjörn Dybeck Förslag till beslut om nytt nyttjanderättsavtal med Viby rid och körsällskap Bakgrund Viby rid och körsällskap har ett nyttjanderättsavtal med Hallsbergs kommun. Marken som klubben har arrenderat ligger i centrala Vretstorp där klubben har sin ridbana placerad. Klubben har använt ytan mellan ridbanan och kommunens vattenverk som parkering vid tävlingar och evenemang. Hallsbergs kommun har meddelat klubben att det inte är lämpligt att ha kvar den ytan som parkering, då ett eventuellt utsläpp av drivmedel kan skada vattentäkten. Vattentäkten försörjer dricksvattnet till tätorten Vretstorp. Klubben har då meddelat att man kommer att ha svårigheter att vara kvar på nuvarande plats om man vill fortsätta sin verksamhet med tävlingar. Hallsbergs kommun och företrädare för Viby rid och körsällskap har under året haft ett antal möten för att hitta alternativ till nuvarande placering. Nytt arrendeavtal För att möjliggöra klubbens fortsatta satsning inom hästsporten så föreslår Hallsbergs kommun att upplåta en del av marken avseende fastigheten Skävi 4:9 totalt ca 1, 8 ha till Viby rid och körsällskap på en avtalstid om 10 år. Se bilaga 1. Marken består dels av en grusplan samt en mindre del skog. Skogen på väster om vägen kommer att tas ner för att möjliggöra en hårdgjord yta som kan användas till parkeringsplats vid tävlingar. Marken kommer att nyttjas utan avgift. Viby rid och körskola kommer att med hjälp av egenfinansiering samt bidrag från riksidrottsförbundet iordningställa området till en ridsportanläggning. Klubben beviljades i december ett anläggningsbidrag på totalt kronor från riksidrottsförbundet. HALLSBERGS KOMMUN Torbjörn Dybeck Hallsbergs kommun E-post Besöksadress Västra Storgatan 14 Organisationsnr Telefon Fax vx Postadress Hallsberg Bankgiro PlusGiro

17 Kommundirektör

18

19

20

21

22

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakter m m Förslag till kommunfullmäktige 1. Andreas Svahn eller vid förhinder för honom Magnus Andersson, Siw Lunander, Lotta Öhlund eller Torbjörn Appelqvist, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Torbjörn Dybeck, Ann-Charlotte Korff eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs kommuns namn med bindande verkan underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, avtal och andra liknande handlingar, såvida inte kommunstyrelsen i det enskilda fallet beslutar annat. 2. Som ett undantag från 1. gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten till en tjänsteman eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande beslut, att tjänstemannen ensam får underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande handlingar. 3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan upphör att gälla omedelbart. Ärendet Personförändringar till följd av ny mandatperiod mm föranleder behov av ändring i beslut om firmateckning. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

24

25 Svar till Torbjörn Appelqvist Torbjörn Appelqvist tar i sin interpellation upp frågan om näringslivsklimatet i Hallsbergs kommun. Det är en fråga som återkommande debatteras, ofta utifrån olika mätningar. Oavsett hur relevanta dessa mätningar är, utgör de ofta grunden för olika påståenden. Interpellanten har i sina frågor utgått från Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det finns delar i denna undersökning som är intressanta, till exempel att Hallsbergs kommun klättar 81 placeringar inom kategorin Nyföretagsamhet. Det finns andra delar som vi har mindre möjligheter att påverka, till exempel Medias attityder till företagande, där vi tydligen rankas som nummer 268. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör en egen mätning där företag som varit i kontakt med kommunen ger sitt omdöme. I den senaste mätningen från 2013 hamnar Hallsbergs kommun på 49:e plats. Oavsett de olika mätningars kvalité väcker de uppmärksamhet och ger avtryck i omgivningens uppfattning om vår kommuns verksamheter. Därför kan resultaten inte negligeras utan bör istället användas som en av flera utgångspunkter i arbetet för att bra näringslivsklimat. Under 2014 tog kommunledningen initiativ till att arbeta fram ett nytt näringslivsprogram. Syftet är att ta fram tydliga mål och indikatorer för att nå den av kommunfullmäktige fastställda visionen, Det lokala näringslivet visar framåtanda och drivkraft, och utvecklar både region och individer. Arbetet sker i dialog med företag och företagare från hela kommunen. Programmet kommer att fastställas av kommunfullmäktige under Parallellt pågår vårt dagliga näringslivsarbete i form av såväl arbete för att locka fler företag att etablera sig i vår kommun som stöd till befintliga företag. Kommunens näringslivsenhet besöker ungefär 30 företag varje år, ofta är undertecknad med vid dessa besök. Därutöver arrangeras frukostmöten och andra träffar i egen regi eller tillsammans med bland annat Företagarna. Med detta anser jag interpellationen besvarad. Andreas Svahn Kommunstyrelsens ordförande

26

27 Svar på interpellation ang. läxor och läxhjälp Finns det en ambition att skolorna ska erbjuda läxhjälp? Finns särskilda medel? Nämnden har under det gångna året fört dialog med förvaltning och rektorer. Ett resultat av detta blev att nämnden utifrån den rödgröna tilläggsbudgeten, 2014, valde att prioritera läxläsning och lovskola. I praktiken användes den satsningen till läxhjälp, då staten åter beviljade statsbidrag för lovskola. Den ekonomiska satsningen på lovskola och läxläsning är en satsning som kvarstår. Pengarna ligger på förvaltningsnivå och varje rektor presenterar ett upplägg för hur de vill bedriva läxhjälp på sin enhet och utifrån det tillför förvaltningen medel. Vi har idag läxhjälp på alla våra enheter och de pengar som är avsatta för detta har inte använts fullt ut. Hur ser det ut med läxhjälp i kommunens skolor?hur är den organiserad? Definitionen av vad en läxa är och vilket syfte och roll läxan spelar i utbildningen av våra barn och unga, är ständigt aktuell. Resultaten av den diskussion som förts i samhället samt Skolverkets stödmaterial angående läxor, har fått till följd att vi idag har betydligt färre läxor i skolan än vad vi har haft i såväl ett längre som kortare historiskt perspektiv. Vilken typ av läxor som ges har även det förändrats mycket. Ibland använder vi till och med begreppet läxa, trots att det inte handlar om någon läxa. Det blir särskilt tydligt när vi använder begreppet läxhjälp. När vi pratar om läxhjälp så innebär det att skolan och skolans personal hjälper eleven utanför ordinarie schema. Eftersom läraren är på plats är läxhjälpen mer att betrakta som särskilt stöd. Tiden för läxhjälp kan eleven, lärarna och vårdnadshavarna komma överens om hur den ska användas för att på bästa sätt stötta elevens kunskapsutveckling. Har du en bild av hur skolorna använder läxor i kommunen? Vet du om frågan diskuterats på skolor,i ledningsgrupp eller på fortbildningsdagar? Frågan diskuteras i ledningsgrupp, med rektorer och förvaltning, utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Det är en fråga som rektor tillsammans med lärarna ansvarar för. Diskussioner om hur skolan är kompensatorisk och vad som ger maximal kunskapsutveckling utifrån varje elevs förutsättningar avgörs bäst på skolenheten av de professionella aktörerna. Olika skolor använder läxor/stöd på olika sätt. Tycker du att det finns anledning att utifrån interpellationen lyfta frågan? Naturligtvis kommer nämnden och politiker hålla sig informerade hur det ser ut på de olika skolenheterna och i kommunen som helhet. Intressanta diskussioner kan föras mellan profession och politik när det gäller läxor och läxhjälp.

28

29

30 Hallsbergs kommun Sökrapport ärende Sida 1 (1) Kommunstyrelsen Diarienr Ärendemening Handläggare Uppl.dat Avd Notering Betn Avsl.dat Avs/Mott Fastbet 2015/20 KS Motion ang mänskliga rättigheter Gunnel Hedstöm, Christina Johansson (S) 2015/16 KS Motion om återinförande av friskvårdskort för kommunens anställda Tomas Hagenfors (KD) 2014/35 KS Motion ang allmänhetens inflytande över hur tomten vid Folkets Hus ska användas Tomas Hagenfors 2014/19 KS Motion om en kostnadsfri förskola och skola i Hallsbergs kommun Kicki Johansson 2013/192 KS Motion om inrättande av ett pedagogiskt pris Tomas Hagenfors, kristdemokraterna 2013/191 KS Motion om översyn av kommunens alkoholpolicy Tomas Hagenfors, kristdemokraterna 2013/124 KS Motion om posten som ordförande i kommunrevisionen Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna Winess Bardeli Datasystem :33 Antal:7 SDARENDE

31

32

33

34

35

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11

ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11 ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11 Helsingborg den 11 mars 2014 Till Kammarrätten i Göteborg Box 1531, 401 50 Göteborg 031-732 74 00, e-post: kammarratten.goteborg@dom.se ÖVERKLAGAN AV

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Sammanfattning Den kommunala verksamheten har förändrats Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen.

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer