TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden"

Transkript

1 Kallelse 1 (14) Tid Onsdagen den 24 juni 2015 klockan 16:00 Plats Ärenden Malmrossalen, Hamngatan 9, Trelleborg 104 Upprop 105 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista 106 Avrapportering om elevdatorer, 1-1-satsningen 107 Avrapportering om uppsägning av barn från förskole- eller fritidshemsplats 108 Samråd kring detaljplan för Bävern 1 m.fl. Trelleborgs kommun, Skåne län 109 Val av representant till VTS- presidiet 110 Förslag till bildningsnämnden - Läxhjälp och stöd med modern teknik 111 Förvaltningen informerar 112 Delegationsärende 113 Anmälningsärenden Från och med februari 2014 ska följande två frågor besvaras vid beslut i. 1. Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter? 2. På vilka andra sätt har barn och elevers perspektiv påverkat underlaget? Glöm inte att meddela om du får förhinder till Amela Selimagic, e-post: Sven Lindkvist Ordförande Ledamöter Sven Lindkvist (S) Lars Mikkelä (M) Lars Hemzelius (SÖS) Gull-Britt Persson (MP) Susana Apostolovska (M) Mathias Andersson (SD) Pernilla Linde (C) Ylva Ekstrand (FP) Anitha Lata (S) Mats Hansson (S) Roland Hansson (M) Ersättare Kristina Mähler (S) Birgitta Sandblom (M) Rolf Andersson (SÖS) Britten Morän- Jystrand (MP) Bertil Tomelius (M) Trelleborgs kommun Telefonväxel: E-post: Postadress: Trelleborg Org.nr:

2 2 (14) Fredrik Karlsson (SD) Maj-Lis Fredriksson (C) Sverrir Valgeirsson (FP) Kouder Mere (S) Vita Åstrand (S) Fatmir Seremeti (M) Deltagande tjänstemän Amela Selimagic André Hansson Ann Heide - Spjuth Barbro Ekerlund Calle Karlsson Jytte Lindborg Magnus Wikström Serene Rosberg

3 3 (14) 104 Upprop Nämndsekreteraren genomför upprop.

4 4 (14) 105 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista xx (xx) och xx(x) föreslås jämte ordförande justera arbetsutskottets protokoll. beslutar att utse xx och xx att jämte ordförande justera protokollet och bestämmer att justering ska ske onsdagen den 1 juli på bildningsförvaltningen.

5 5 (14) 106 Avrapportering om elevdatorer, 1-1-satsningen DnrBIN 2015/618 beslutade den 29 februari 2012, 26, att avrapportering om den s.k. 1-1-satsningen ska ske till nämnden halvårsvis. Söderslättsgymnasiet Våren 2014 tog bildningsförvaltningen beslutet att utöka satsningen på elevdatorer/läsplattor till att omfatta samtliga nationella program på Söderslättsgymnasiet. Detta innebär att samtliga elever i årskurs 1, fr.o.m. höstterminen 2014, erbjöds möjligheten att få låna en personlig elevdator/läsplatta under sin studietid på gymnasiet. Denna satsning planeras att fortsätta under höstterminen Satsningen finansieras inom befintlig ram och omfattar ett år i taget. Grundskola På bildningsnämndens sammanträde den 5 november 2014 beslutades att anta förslaget till införande av elevdatorer/läsplattor inom grundskolan, med start För planering av införandet och val av digitalt verktyg har en arbetsgrupp bestående av följande funktioner deltagit: Systemavdelningen, rektorer, specialpedagoger, AV-media, Skoldatateket samt pedagoger. Till hösten 2015 kommer samtliga elever i årskurs 7 och 8 att erbjudas möjligheten att låna en personlig elevdator för sina studier. Infrastruktur Systemavdelningen har äskat pengar för att kunna komplettera (6)7-9- enheternas trådlösa nätverk under första halvåret Ambitionen är att det ska finnas en accesspunkt (trådlös sändare/mottagare) i varje vanligt klassrum och att det i övrigt ska finnas god täckning i kommunens 7-9-skolor. Förutom ovanstående satsningar kommer kapaciteten i kommunens internetförbindelse att ses över. Systemavdelningen kommer att ha en kontinuerlig dialog och uppföljning med kommunens IT-avdelning kring infrastruktur/nätverk under hela införandet av 1-1. Kompetensutveckling Under vecka 34 erbjuds som införandestöd samtliga skolor minst en dags kompetensutveckling med fokus på 1-1 satsningen. Vidare har AV-Medias centralt placerade IKT/mediepedagoger från och med april 2015 funnits tillgängliga ute på enheterna enligt ett rullande schema. Varje skola har idag en ansvarig IKT/mediepedagog kopplad till sin enhet som sedan finns placerad på skolan minst en dag i veckan. Deras huvuduppdrag är att jobba med skolutveckling inom IT och stödja verksamheten pedagogiskt under införandet av 1-1. Särskild vikt läggs på att använda de digitala verktygen som formativa verktyg samt förankring av bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi. Arbetet sker i samverkan med skolans IKT- inspiratör eller annan av rektor utsedd person. Arbetet utförs i form av handledning, workshops, projekt i klassrummen samt storföreläsningar.

6 6 (14) Skoldatatek Tidsenliga och tillgängliga It -verktyg är nödvändiga för alla elever men för elever i behov av särskilt stöd är det extra värdefullt. Det är viktig, för t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter, att det t.ex. finns skrivstöd i form av talsyntes och rättstavningsprogram tillgängligt. Skoldatateket har provat olika talsynteser för att kunna tillgodose denna elevgrupp. Skoldatateket ingår vid AV- Medias utbildningstillfällen under vecka 34 då kompetensutveckling ska genomföras för lärare på de olika skolorna. Utbildning för speciallärare och specialpedagoger, gällande anpassningar av elevdatorerna kommer även att ske av Skoldatatekets personal september Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna redovisningen.

7 7 (14) 107 Avrapportering om uppsägning av barn från förskole- eller fritidshemsplats DnrBIN 2015/617 Vid bildningsnämndens sammanträde den 29 februari 2012, 41, redovisades en sammanställning över antalet uppsägningar av barns förskole- och fritidshemsplatser under år 2011 samt under januari-februari 2012 på grund av obetalda avgifter. beslutade att uppdra åt förvaltningen att halvårsvis återrapportera till nämnden om antalet barn som har sagts upp från sina förskole- och fritidshemsplatser på grund av obetalda avgifter. En redovisning kring uppsägning av barn från förskole eller fritidshemsplatser bifogas med dessa handlingar. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna redovisningen.

8 8 (14) 108 Samråd kring detaljplan för Bävern 1 m.fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DnrBIN 2015/554 Ett förslag till rubricerad detaljplan är utställt för samråd under tiden 18 maj 15 juni Synpunkter på planförslaget ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 15 juni. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med tre flerbostadshus samt ombyggnad av Centralskolan till bostäder på fastigheten Bävern 1. Syftet är att skapa en miljö med hög stadsmässig karaktär genom att möjliggöra för verksamheter i bottenplan på de tillkommande byggnaderna ut mot Nygatan. Planens syfte är också att möjliggöra ombyggnad av Nygatan till den prioriterade bussgata och fotgängarzon som den är utpekad som i den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad. Syftet är också att säkra de värden som finns i Stadsparken och tillgängligheten till Stadsparken för boende inom planområdet och stadens invånare. Barns och elevers delaktighet Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärenden som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden. Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter? Rutiner för att identifiera, och involvera barn och elever i arbetet med, detaljplaner som är av intresse för barn och unga finns inom ramen för barns och ungas delaktighet i samhällsplaneringen. Så som fallet är med de flesta detaljplaneärenden har tiden i det aktuella ärendet dessutom varit för kort, från kungörelse till utskick inför bildningsnämndens arbetsutskott, för att det skulle ha varit möjligt att involvera barn och elever i arbetet. På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlaget? Bildningsförvaltningens synpunkter syftar till att säkerställa tillgången till skoloch förskoleplatser i bra och ändamålsenliga lokaler. Det är bildningsförvaltningens bedömning att barn- och elevperspektivet är tydligt i förvaltningens lokalförsörjningsarbete. Yttrande Den planerade bostadsbebyggelsen inom planområdet kommer att medföra ett ökat behov av förskole- och skolplatser i området. I arbetet med att analysera de framtida lokalbehoven för bildningsnämndens verksamheter förutsätter bildningsförvaltningen att ökningen av antalet barn i förskole- och skolåldern, till följd av den planerade bebyggelsen, finns med i kommunens befolkningsplan.

9 9 (14) I den senaste analysen av framtida lokalbehov (utifrån befolkningsplanen) har stora behov av ytterligare förskole- och skolplatser i centrala Trelleborg identifierats. En planerad förtätning av staden med ett stort antal nya bostäder medför ökande barnantal. Utöver den planerade bostadsbyggnationen inom fastigheten Bävern planeras ex. bostäder inom fastigheterna Betan (Sockerbrukstomten), Sparven (Forum), Herkules (söder om Rådhuset) samt Övre och Signalen under de närmste åren. För att det ökande behovet av förskole- och skolplatser ska kunna tillfredsställas måste tillgången till mark där det är möjligt att bygga förskola och skola tillgodoses. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att besvara förslaget till detaljplan för Bävern 1, m.fl., Trelleborgs kommun, med förvaltningens yttrande.

10 10 (14) 109 Val av representant till VTS- presidiet DnrBIN 2015/27 VTS- presidiet består av politiker och tjänstemän från gymnasieverksamheten i Vellinge kommun, Trelleborgs kommun och Svedala kommun. Presidiet träffas två till tre gånger per år och oftast i samband med antagningen till gymnasieutbildningar. beslutade den 27 maj 2015 att till arbetsutskott i juni presenteras två förslag på representanter, en från majoriteten och en från oppositionen, som ska ingå i VTS- presidiet. Representanterna som föreslås ska ingå i verksamhetsberedning för gymnasiet. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att utse representanter, en från majoriteten och en från oppositionen, som föreslås av gruppmöten och fastställs av bildningsnämnden.

11 11 (14) 110 Förslag till bildningsnämnden - Läxhjälp och stöd med modern teknik DnrBIN 2015/589 Lars Mikkelä (M) har för den borgerliga gruppen lämnat in förslag till bildningsnämnden: Vi ser möjligheter att utveckla läxhjälpen och stöd till elever i Trelleborg. Den läxhjälp som nu bedrivs, bl.a. med insatser från frivilliga, är mycket värdefull och skall tas tillvara. Dock kan den vara begränsad av lokaler och tid hos både pedagoger och elever, t.ex. de som åker skolskjuts. Att erbjuda stöd till elever i klassrummen kan också begränsas av olika faktorer. IT är viktigt både som kunskapsområde för eleverna och som verktyg i det pedagogiska arbetet. Med teknikens hjälp kan läxhjälp och stöd erbjudas mer oberoende av de nämnda faktorerna. Det finns i dag enkla och gratis programvaror med konferensfunktioner och chattar som skulle kunna användas för dessa insatser. Med modern teknik kan stödet erbjudas fler utan att kostnaderna skenar iväg. Precis som Söderslättsgymnasiet erbjuder studietorg med ämnesinriktning kan ämnesspecialister vara tillgängliga via nätet även i grundskolan. Även speciallärare och förstelärare skulle kunna använda en sådan digital kanal för att nå ut flexibelt och till fler. Tekniken öppnar också för samverkan med andra skolor och kommuner. Därför föreslår vi att ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur IT-baserade verktyg kan användas för läxhjälp, att i utredningen även belysa hur sådana verktyg kan användas för stöd till elever i enlighet med skollagen, att i utredningen bedöma ekonomiska konsekvenser och påverkan på elevernas resultat, samt att återkomma till nämndens sammanträde i oktober Den borgerliga gruppen föreslår bildningsnämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur IT-baserade verktyg kan användas för läxhjälp, att i utredningen även belysa hur sådana verktyg kan användas för stöd till elever i enlighet med skollagen, att i utredningen bedöma ekonomiska konsekvenser och påverkan på elevernas resultat, samt att återkomma till nämndens sammanträde i oktober 2015.

12 12 (14) 111 Förvaltningen informerar DnrBIN 2015/299 Förvaltningschefen och andra tjänstemän kommer att lämna allmän övergripande information i olika aktuella frågor. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna informationen.

13 13 (14) 112 Delegationsärende DnrBIN 2015/11 beslutade den 15 juni 2011, 116, om en ny delegationsordning. beslutade den 19 oktober 2011, 182, den 25 januari 2012, 14, och den 27 juni 2012, 110, att revidera delegationsordningen. Delegater har återrapporterat delegationsbeslut i delegationsprotokoll med utgångspunkt från delegationsordningen. Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga redovisade delegationsprotokoll till handlingarna.

14 14 (14) 113 Anmälningsärenden DnrBIN 2015/10 Förteckning över anmälningsärenden har upprättats. Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga anmälningsärenden till handlingar.

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-09-10

Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) (M), (V) (KD) Åsa Karlsson (S) Ann-Sofie Alm (M) Olle Olsson (KD) Said Lundin (S) Christer

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson, (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer