AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan."

Transkript

1 AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan Stockholm Fakturaadress VINNOVA, FE 34, Strömsund Telefonnummer Kontaktperson Telefonnummer E-post Uppdragstagare Organisationsnummer/personnummer Adress Bankgiro/plusgiro Telefonnummer Kontaktperson Telefonnummer E-post Enhet Kostnadsställe Avtalets giltighetstid (sista angivna datum är leveransdag om inte annat avtalats) Ramavtal Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. Bilagor Beteckning (ange med kryss vilka bilagor som ingår i avtalet, numrera därefter de bilagor som ingår i avtalet i den ordning de ska gälla) Nr Förbindelse om sekretess (obligatorisk) 1 VINNOVAs allmänna villkor 2 Villkor Anbud 3 Uppdragsbeskrivning Prisbilaga Förfrågningsunderlag 4 (Avtal om tjänster )

2 AVTAL OM TJÄNSTER 2 (8) Uppdragsbeskrivning, art, omfattning, utförande Uppdrag utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och respektive uppdragsbeställning. Uppdrag tilldelas på grundval av fastställd rangordning. Uppdrag slutrapporteras senast sex månader efter VINNOVAs skriftliga beställning (e-post). Leverantören lämnar senast en vecka efter VINNOVAs skriftliga beställning besked om huruvida uppdraget kan utföras i rätt tid. Får VINNOVA inte positivt svar inom en vecka eller om jäv föreligger eller föregående uppdrag inte har slutrapporterats i tid, har VINNOVA rätt att adressera beställningen till nästa leverantör i rangordningen. Avtalad leveransdag 20 Vid försenad leverans ska vite utbetalas med ett belopp om kr. Leveransdag anges i bilaga Uppdragsbeskrivning Vid försenad leverans ska vite utbetalas enligt Allmänna villkor. Ersättning och personal Enligt bilaga / Avtal Fast pris Timarvode Dagarvode Exkl moms Kr Ersättning utbetalas med högst kr. Personal Befattning / arbetsuppgift Antal timmar / % av full tid Fast pris / pris tim / pris dag Kr Kr Kr Kr Övrig ersättning I ersättningen ovan ingår resekostnader och traktamenten I ersättningen ovan ingår alla övriga, med uppdraget förenade, kostnader F-, FA- eller A-skatt Uppdragstagaren innehar F-skattsedel Särskild ersättning ska utbetalas för reskostnader och traktamenten vid överenskommen resa. Dessa kostnader ska specificeras i fakturan. Kvitton uppvisas om VINNOVA så begär. Särskild ersättning ska utbetalas för övriga, med uppdraget förenade överenskomna, kostnader. Dessa kostnader ska specificeras i fakturan. Kvitton uppvisas om VINNOVA så begär. Uppdragstagaren innehar inte F-skattsedel. VINNOVA ansvarar för betalning av preliminär skatt och sociala avgifter för uppdragstagaren. Avtalat arvode inkluderar semesterersättning. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm 20 Ort För VINNOVA 20 Avdelningschef Underskrift Namnförtydligande Titel och namnförtydligande Enhetschef Underskrift Namnförtydligande Titel och namnförtydligande... Förvaltningsdirektör Leif Callenholm

3 AVTAL OM TJÄNSTER 3 (8) (Bilaga 1) Förbindelse om sekretess mellan Verket för innovationssystem (nedan VINNOVA) och (nedan Uppdragstagaren) Bakgrund Inom ramen för affärsrelationen mellan VINNOVA och Uppdragstagaren får Uppdragstagaren kännedom om konfidentiell information (t.ex. uppgifter om privata företags affärs- och driftsförhållanden, affärshemligheter, tekniska innovationer, uppfinningar, forskningsresultat och andra uppgifter som inte är avsedda att komma till allmän kännedom) som ingår i uppdrag som Uppdragstagaren erhåller från VINNOVA. Det finns gällande bestämmelser i lag och förordningar som reglerar sekretessfrågor för fristående uppdragstagare; denna förbindelse syftar till att säkerställa att Uppdragstagaren känner till och följer dem. Bekräftelse Jag bekräftar med min namnteckning att jag är informerad om, är förtrogen med och följer nedanstående gällande bestämmelser om sekretess, med lydelse enligt sid 2 i denna förbindelse om sekretess: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 2 kap. 1 och 30 kap. 23 Brottsbalk (1962:700) 20 kap 1 Jag bekräftar vidare att jag ser till att även tredje part som jag eventuellt anlitar för att vara mig behjälplig i mitt uppdrag (t.ex. anställd, underleverantör) är informerad om dessa gällande sekretessbestämmelser För uppdragstagaren: Ort Datum... Namnteckning... Namnförtydligande

4 AVTAL OM TJÄNSTER 4 (8) (Bilaga 1) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen i sin helhet finns i Svensk författningssamling (SFS) 2 kap 1 Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter. Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet 1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, 2. på grund av tjänsteplikt, eller 3. på annan liknande grund. 30 Kap Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i en statlig myndighets verksamhet som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Brottsbalk (1962:700) Brottsbalken i sin helhet finns i Svensk författningssamling (SFS) 20 Kap 1 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar. Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande. Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap. Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse.

5 ALLMÄNNA VILLKOR 5 (8) (Bilaga 2) Definitioner Ord med stor begynnelsebokstav ska ha den betydelse som anges här. Allmänna villkor Allmänna villkor är de generella överenskommelser som gäller för Avtal om tjänster. Villkor Villkor ersätter eller kompletterar Allmänna villkor då det finns behov av specifika överenskommelser. Uppdrag Det uppdrag parterna kommit överens om kallas Uppdrag. Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivning är den detaljerade beskrivningen av Uppdragets omfattning och genomförande. Uppdragstagare Uppdragstagare är den fysiska eller juridiska person som undertecknat avtalet. 1. Uppdragets omfattning 1.1 Uppdragstagaren ska inom ramen för den tidsplan som angivits i Avtal om tjänster utföra de tjänster som VINNOVA specificerat i en Uppdragsbeskrivning. 1.2 Konstaterar Part att det föreligger behov av att ändra omfattning av Uppdraget ska den andra Parten omgående underrättas om detta. 1.3 Ändringar av Uppdragets omfattning kräver skriftlig överenskommelse mellan Parterna. 2. Uppdragsbeskrivning 2.1 Varje Uppdragsbeskrivning ska innehålla samtliga krav som VINNOVA ställer på Uppdragstagarens utförande av Uppdraget och ange vilken typ och omfattning av dokumentation som Uppdragstagaren ska prestera. 2.2 VINNOVA ska presentera en Uppdragsbeskrivning som gäller för Uppdraget i sin helhet. Uppdraget kan komma att utökas under avtalsperioden och VINNOVA ska då presentera en ny Uppdragsbeskrivning innan den utökade delen av Uppdraget påbörjas. 2.3 Om Uppdragstagaren inte godkänner en ny Uppdragsbeskrivning och kan Parterna inte komma överens om en Uppdragsbeskrivning är Parterna inte längre bundna av detta Avtal om tjänster. Uppdragstagaren har i sådant fall rätt till ersättning för nedlagt arbete. 3. Uppdragstagarens personal och underleverantörer 3.1 Uppdragstagarens eller eventuell underleverantörs personal, som vistas i VINNOVAs lokaler ska för att medges tillträde till lokalerna kunna uppvisa godtagbar legitimation på begäran av VINNOVAs personal. 3.2 På VINNOVAs begäran ska en förteckning innehållande namn och personnummer på all personal som anlitas för Uppdraget överlämnas till VINNOVA. 3.3 Uppdragstagaren har inte rätt att anlita underleverantörer/konsulter som rådgivare eller för att genomföra viss del av Uppdraget utan VINNOVAs skriftliga medgivande, såvida det inte är fråga om en arbetsuppgift av rutinmässig art eller av mindre betydelse. 3.4 Uppdragstagarens ansvar för underleverantörers arbete är detsamma som ansvaret för Uppdragstagarens eget Uppdrag. 4. Uppdragets genomförande 4.1 Uppdragstagaren ska utföra Uppdraget enligt detta Avtal om tjänster på ett fackmannamässigt sätt och enligt god sedvänja inom aktuell bransch. Vidare ska Uppdragstagaren ta de initiativ som krävs för att få nödvändig kunskap om och förståelse för VINNOVAs verksamhet, Uppdraget, Avtal om tjänster och dess genomförande. 4.2 Uppdragstagaren får inte av annan än VINNOVA motta eller inhämta direktiv för Uppdragets genomförande. Uppdragstagaren ska löpande koordinera sitt Uppdrag med VINNOVA i syfte att säkerställa uppfyllandet av tidplaner och maximal kvalitet enligt VINNOVAs behov. 4.3 VINNOVA ska lämna Uppdragstagaren tillgång till de lokaler, den information och det underlag som krävs för Uppdragets genomförande. I övrigt ska Uppdragstagaren själv tillhandahålla och bekosta nödvändig utrustning för utförande av Uppdraget om inte annat avtalats i Villkor. 4.4 Uppdragstagaren ska genomföra Uppdraget med personal som besitter nödvändig kompetens. 4.5 I Avtal om tjänster angiven person ska vara ansvarig för Uppdragets utförande. Uppdragstagaren äger dock med VINNOVAs medgivande rätt att låta annan anställd utföra delar av Uppdraget om detta är lämpligt för att Uppdraget ska utföras med den kompetens och kostnadseffektivitet som kan förväntas. 5. Immateriella rättigheter och offentlighetsprincipen 5.1 VINNOVA har rätt att 1. tillverka och använda ett patentskyddat alster, 2. använda ett patentskyddat förfarande, 3. använda ett alster som har tillverkats enligt ett patentskyddat förfarande eller inneha alstret för detta ändamål.

6 ALLMÄNNA VILLKOR 6 (8) (Bilaga 2) 5.2 VINNOVA har även rätt att förfoga över upphovsrättsligt skyddat verk genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis. Om det upphovsrättsligt skyddade verket innehåller delar som skyddas av annan immaterialrätt såsom ex vis mönsterskydd eller varumärkesrätt ska VINNOVAs rätt även omfatta dessa immaterialrätter. VINNOVAs rättigheter gäller utan territoriell begränsning. Angående upphovsmannens ideella rättigheter se punkt 5.4 nedan. 5.3 Uppdragstagaren godkänner genom undertecknande av detta Avtal om tjänster att den kompensation Uppdragstagaren får för Uppdraget även innefattar fullgod kompensation för rätten till resultat enligt punkterna 5.1 och 5.2 ovan. 5.4 VINNOVA ska då resultatet offentliggörs och vid senare spridning verka för att upphovsrättsinnehavaren namnges i den omfattning och på så sätt god sed kräver. Resultatet får vidare inte användas på ett sätt som är kränkande för upphovsrättsinnehavarens konstnärliga anseende och egenart. 5.5 Detta Avtal om tjänster innebär inte att Uppdragstagaren till VINNOVA överlåter redan befintliga upphovsrätter som vid tiden för undertecknande av Avtal om tjänster tillhör tredje man. 5.6 Uppdragstagaren ska gentemot anlitad underleverantör göra förbehåll för VINNOVAs rätt till resultatet. 5.7 I och med undertecknandet av detta Avtal om tjänster förklarar sig Uppdragstagaren införstådd med att VINNOVA omfattas av offentlighetsprincipen. Detta innebär att till VINNOVA inkomna handlingar som har upphovsrättsligt skydd är allmänna handlingar och ska utan hinder av upphovsrätten tillhandahållas allmänheten under förutsättning att förhållandena inte är sådana som anges i sekretesslagen (1980:100) 8 kap Leveransdag och leveranskontroll 6.1 Avtalad leveransdag är den dag leveransen ska uppfylla kraven i Uppdragsbeskrivning. Uppdragstagaren har rätt till nödvändig tidsförlängning om denne hindras att fullgöra Uppdraget på grund av förhållande utanför dennes kontroll. 6.2 Om Uppdraget innefattar färdigställande av resultat som ska leveranskontrolleras för att verifiera att det överensstämmer med Uppdragsbeskrivning, ska resultatet levereras till VINNOVA i sådan tid att en ändamålsenlig leveranskontroll kan ske före avtalad leveransdag. 6.3 Efter utförd leveranskontroll ska VINNOVA ange om VINNOVA godkänner resultatet av Uppdraget. 6.4 I avsaknad av angivet datum för leveransdag inträder leveransdag då leveransen godkänns. Leveransen anses godkänd (a) om VINNOVA efter slutförd kontroll godkänner leveransen eller, (b) om VINNOVA tar resultatet i bruk och inte framställer någon invändning mot resultatet. 6.5 I avsaknad av angivet datum för leveransdag och om Parterna kommit överens om att någon leveranskontroll inte ska ske, inträder leveransdag då Uppdragstagarens Uppdrag enligt gällande tidsplan upphör. 6.6 Vite utgår för varje påbörjad förseningsvecka med en (1) procent av beräknad ersättning för den del av Uppdraget som är föremål för leveranskontroll om inte annat särskilt avtalats. 7. Fakturering 7.1 Fakturering ska ske till VINNOVA, FE 34, Strömsund. Fakturering ska ske månadsvis i efterskott efter utfört och godkänt arbete med en angiven kredittid för VINNOVA om 30 dagar. Av fakturan ska framgå: Referens (3-siffrig) exempelvis: 195, Beställare exempelvis: Anna Andersson, grundbelopp, mervärdesskatt, tidsredovisning för utförda arbeten/avropade/beordrade tjänster som utförts enligt VINNOVAs instruktion, Avtal om tjänsters diarienummer, vem hos Uppdragstagaren som har utfört arbetet, konto till vilket utbetalning ska göras, datum och nummer på fakturan, Uppdragstagarens organisationsnummer, Uppdragstagarens registreringsnummer för mervärdesskatt, samt uppgift om F-skattsedel. VINNOVA har rätt att innehålla betalning om fakturan är ofullständig. 7.2 VINNOVA accepterar inte administrativa tilläggsavgifter. 7.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635).

7 ALLMÄNNA VILLKOR 7 (8) (Bilaga 2) 8. Sekretess 8.1 Uppdragstagaren och dennes personal/underleverantörer omfattas av bestämmelserna i sekretesslagen. 8.2 Det är VINNOVAs skyldighet att informera Uppdragstagaren om innebörden av sekretesslagens bestämmelser, se bilaga Förbindelse om sekretess. 8.3 Uppdragstagaren är skyldig att informera sin personal/underleverantörer om innebörden av sekretesslagens bestämmelser. 9. Intressekonflikt 9.1 Uppdragstagaren ska utan dröjsmål anmäla till VINNOVA om det finns någon omständighet som skulle kunna medföra att intressekonflikt uppstår för Uppdragstagaren eller dennes underleverantörer. 10. Ansvar 10.1 Uppdragstagaren ansvarar för alla skador, som orsakats VINNOVA genom försummelse av Uppdragstagaren, av Uppdragstagarens anställda eller av underleverantörer som har anlitats av Uppdragstagaren. Uppdragstagarens skadeståndsansvar gentemot VINNOVA för sådana skador hos VINNOVA är, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, begränsade till direkta skador med undantag för vad som anges i punkt Uppdragstagaren ansvarar för att dennes Uppdrag inte gör intrång i annans immateriella rätt, Uppdragstagaren åtar sig att ersätta VINNOVA för varje skada som VINNOVA kan komma att drabbas av till följd av sådant intrång, samt att stå för kostnader och utge skadestånd som VINNOVA genom förlikning eller dom kan bli skyldigt att utge för intrånget. Uppdragstagaren åtar sig att på egen bekostnad försvara VINNOVA om krav riktas eller talan förs mot VINNOVA om intrång på grund av användningen av resultatet av Uppdragstagarens Uppdrag VINNOVA ansvarar för alla skador som orsakats Uppdragstagaren genom försummelse av VINNOVA. VINNOVAs skadeståndsansvar gentemot Uppdragstagaren är, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, begränsat till direkta skador Uppdragstagaren ska under hela avtalstiden inneha gällande för branschen sedvanliga försäkringar avseende all verksamhet som omfattas av detta Avtal om tjänster. Uppdragstagaren ska inneha och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörande av eventuell skadeståndsskyldighet enligt detta Avtal om tjänster. Uppdragstagaren ska på VINNOVAs begäran lämna bevis om att sådan ansvarsförsäkring finns. 11. Avhjälpande av fel 11.1 Om Uppdragstagaren inte kontinuerligt kan leverera avtalad kvalitet har VINNOVA rätt att i första hand kräva avhjälpande av fel och i andra hand kräva kreditering på ordinarie fakturering minst motsvarande kostnaderna för att åtgärda den kvalitetsbrist som uppstått under perioden Uppdragstagaren ska, på VINNOVAs skriftliga begäran, på egen bekostnad åtgärda fel eller bristfälligheter i Uppdraget som uppmärksammas av VINNOVA. Avhjälpande av fel ska ske inom sju (7) dagar från det att VINNOVA framställt en sådan begäran Om av VINNOVA anmält fel eller bristfällighet inte åtgärdas inom i punkt 11.2 angiven tid har VINNOVA rätt till prisavdrag som motsvarar kostnaden för att avhjälpa felet eller bristen. VINNOVAs rätt till prisavdrag fråntar inte VINNOVA rätten att kräva skadestånd eller vidta andra åtgärder med anledning av fel eller bristfälligheter i Uppdraget Uppdragstagaren är skyldig att kostnadsfritt och skyndsamt åtgärda sådana fel som har upptäckts av VINNOVA under garantitiden, som omfattar en period om tolv månader från och med leveransdag. 12. Förtida uppsägning 12.1 VINNOVA har rätt att säga upp Avtal om tjänster eller begränsa Uppdragets omfattning före utgången av den avtalade tiden. Besked om sådan uppsägning ska lämnas skriftligen i så god tid att Uppdragstagaren orsakas minsta möjliga olägenhet. Uppdragstagaren ska i sådant fall erhålla ersättning för utfört arbete och styrkta havda kostnader, inklusive nödvändiga avvecklingskostnader. Uppdragstagaren ska så snart betalning erlagts redovisa och överlämna resultatet av utfört arbete VINNOVAs rätt att säga upp detta Avtal om tjänster fråntar inte VINNOVA rätten att kräva skadestånd eller vidta andra åtgärder i enlighet med detta Avtal om tjänster. 13. Hävning 13.1 VINNOVA har rätt att säga upp detta Avtal om tjänster till omedelbart upphörande utan ersättningsskyldighet för annat än utfört men inte fakturerat arbete om Uppdragstagaren: kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten eller åsidosätter lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter eller åsidosätter villkor i Avtalet vars uppfyllande är av väsentlig betydelse för VINNOVA, och inte inom 30 (trettio) dagar efter skriftlig anmodan har vidtagit rättelse eller är försenad med leveransen av Uppdraget, och förseningen har pågått mer än en månad eller

8 ALLMÄNNA VILLKOR 8 (8) (Bilaga 2) Uppdragstagaren, dess styrelseledamöter eller övriga företrädare är föremål för åtgärder eller omfattas av förhållanden som anges i 10 kap. 1-2 lag (2007:1091) om offentlig upphandling eller väsentlig förändring vidtagits eller kommer att vidtas avseende VINNOVAs organisation eller Uppdragstagaren inte upprätthåller överenskommen kvalitet vid genomförande av Uppdraget och detta skriftligt uppmärksammats av VINNOVA vid två tillfällen eller Uppdragstagaren lämnat oriktiga uppgifter till VINNOVA i samband med undertecknande av detta Avtal om tjänster och dessa uppgifter inte var av oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av Uppdraget. Sägs detta Avtal om tjänster upp på grund som anges i denna punkt har VINNOVA rätt till skadestånd. 14. Force majeure 14.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal om tjänster om anledningen till den bristande uppfyllelsen är att hänföra till en omständighet som stått utanför Partens kontroll och som Parten varken kunnat räkna med vid undertecknande av detta Avtal om tjänster eller vid tiden för bestämmandet av förpliktelsen ifråga, och som förhindrar att förpliktelsen utförs. Sådana omständigheter kan vara, eller vara resultat av, krig, naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, central arbetsmarknadskonflikt, hinder i den allmänna samfärdseln eller avbrott i tillgänglighet av elektricitet eller telekommunikationsledningar eller tjänster som har sådan ovan nämnd inverkan. 15. Ändringar i Avtal om tjänster 15.1 Alla tillägg och ändringar i detta Avtal om tjänster ska göras skriftligen genom en av båda Parter signerad anteckning direkt på detta Avtal om tjänster eller på ett separat dokument. 16. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 16.1 Uppdragstagaren får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal om tjänster till annan. 17. Tvist 17.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal om tjänster ska i första hand lösas genom förhandling mellan VINNOVA och Uppdragstagaren. I de fall Parterna inte uppnår uppgörelse ska tvist hänskjutas till svensk domstol För tolkning av detta Avtal om tjänster ska svensk lag tillämpas Part vars förpliktelse förhindras av omständighet enligt ovan ska omedelbart meddela motparten detta. Skyldighet att prestera inträder så snart omständigheten har bortfallit Om Part förhindras att uppfylla åtaganden enligt detta Avtal om tjänster på grund av sådana omständigheter som avses ovan under en längre tid än tre månader, ska vardera Parten ha rätt att säga upp detta Avtal om tjänster till omedelbart upphörande. Uppdragstagaren ska härvid erhålla ersättning för utfört arbete och styrkta havda kostnader. Uppdragstagaren är skyldig att senast då betalning erlagts redovisa och överlämna resultatet av utfört arbete.

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm 1 (10) Avtal FM-132-07-2 Köp av inrikes flygresor Denna dag har följande avtal ( Avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer