AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan."

Transkript

1 AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan Stockholm Fakturaadress VINNOVA, FE 34, Strömsund Telefonnummer Kontaktperson Telefonnummer E-post Uppdragstagare Organisationsnummer/personnummer Adress Bankgiro/plusgiro Telefonnummer Kontaktperson Telefonnummer E-post Enhet Kostnadsställe Avtalets giltighetstid (sista angivna datum är leveransdag om inte annat avtalats) Ramavtal Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. Bilagor Beteckning (ange med kryss vilka bilagor som ingår i avtalet, numrera därefter de bilagor som ingår i avtalet i den ordning de ska gälla) Nr Förbindelse om sekretess (obligatorisk) 1 VINNOVAs allmänna villkor 2 Villkor Anbud 3 Uppdragsbeskrivning Prisbilaga Förfrågningsunderlag 4 (Avtal om tjänster )

2 AVTAL OM TJÄNSTER 2 (8) Uppdragsbeskrivning, art, omfattning, utförande Uppdrag utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och respektive uppdragsbeställning. Uppdrag tilldelas på grundval av fastställd rangordning. Uppdrag slutrapporteras senast sex månader efter VINNOVAs skriftliga beställning (e-post). Leverantören lämnar senast en vecka efter VINNOVAs skriftliga beställning besked om huruvida uppdraget kan utföras i rätt tid. Får VINNOVA inte positivt svar inom en vecka eller om jäv föreligger eller föregående uppdrag inte har slutrapporterats i tid, har VINNOVA rätt att adressera beställningen till nästa leverantör i rangordningen. Avtalad leveransdag 20 Vid försenad leverans ska vite utbetalas med ett belopp om kr. Leveransdag anges i bilaga Uppdragsbeskrivning Vid försenad leverans ska vite utbetalas enligt Allmänna villkor. Ersättning och personal Enligt bilaga / Avtal Fast pris Timarvode Dagarvode Exkl moms Kr Ersättning utbetalas med högst kr. Personal Befattning / arbetsuppgift Antal timmar / % av full tid Fast pris / pris tim / pris dag Kr Kr Kr Kr Övrig ersättning I ersättningen ovan ingår resekostnader och traktamenten I ersättningen ovan ingår alla övriga, med uppdraget förenade, kostnader F-, FA- eller A-skatt Uppdragstagaren innehar F-skattsedel Särskild ersättning ska utbetalas för reskostnader och traktamenten vid överenskommen resa. Dessa kostnader ska specificeras i fakturan. Kvitton uppvisas om VINNOVA så begär. Särskild ersättning ska utbetalas för övriga, med uppdraget förenade överenskomna, kostnader. Dessa kostnader ska specificeras i fakturan. Kvitton uppvisas om VINNOVA så begär. Uppdragstagaren innehar inte F-skattsedel. VINNOVA ansvarar för betalning av preliminär skatt och sociala avgifter för uppdragstagaren. Avtalat arvode inkluderar semesterersättning. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm 20 Ort För VINNOVA 20 Avdelningschef Underskrift Namnförtydligande Titel och namnförtydligande Enhetschef Underskrift Namnförtydligande Titel och namnförtydligande... Förvaltningsdirektör Leif Callenholm

3 AVTAL OM TJÄNSTER 3 (8) (Bilaga 1) Förbindelse om sekretess mellan Verket för innovationssystem (nedan VINNOVA) och (nedan Uppdragstagaren) Bakgrund Inom ramen för affärsrelationen mellan VINNOVA och Uppdragstagaren får Uppdragstagaren kännedom om konfidentiell information (t.ex. uppgifter om privata företags affärs- och driftsförhållanden, affärshemligheter, tekniska innovationer, uppfinningar, forskningsresultat och andra uppgifter som inte är avsedda att komma till allmän kännedom) som ingår i uppdrag som Uppdragstagaren erhåller från VINNOVA. Det finns gällande bestämmelser i lag och förordningar som reglerar sekretessfrågor för fristående uppdragstagare; denna förbindelse syftar till att säkerställa att Uppdragstagaren känner till och följer dem. Bekräftelse Jag bekräftar med min namnteckning att jag är informerad om, är förtrogen med och följer nedanstående gällande bestämmelser om sekretess, med lydelse enligt sid 2 i denna förbindelse om sekretess: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 2 kap. 1 och 30 kap. 23 Brottsbalk (1962:700) 20 kap 1 Jag bekräftar vidare att jag ser till att även tredje part som jag eventuellt anlitar för att vara mig behjälplig i mitt uppdrag (t.ex. anställd, underleverantör) är informerad om dessa gällande sekretessbestämmelser För uppdragstagaren: Ort Datum... Namnteckning... Namnförtydligande

4 AVTAL OM TJÄNSTER 4 (8) (Bilaga 1) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen i sin helhet finns i Svensk författningssamling (SFS) 2 kap 1 Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter. Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet 1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, 2. på grund av tjänsteplikt, eller 3. på annan liknande grund. 30 Kap Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i en statlig myndighets verksamhet som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Brottsbalk (1962:700) Brottsbalken i sin helhet finns i Svensk författningssamling (SFS) 20 Kap 1 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar. Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande. Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap. Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse.

5 ALLMÄNNA VILLKOR 5 (8) (Bilaga 2) Definitioner Ord med stor begynnelsebokstav ska ha den betydelse som anges här. Allmänna villkor Allmänna villkor är de generella överenskommelser som gäller för Avtal om tjänster. Villkor Villkor ersätter eller kompletterar Allmänna villkor då det finns behov av specifika överenskommelser. Uppdrag Det uppdrag parterna kommit överens om kallas Uppdrag. Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivning är den detaljerade beskrivningen av Uppdragets omfattning och genomförande. Uppdragstagare Uppdragstagare är den fysiska eller juridiska person som undertecknat avtalet. 1. Uppdragets omfattning 1.1 Uppdragstagaren ska inom ramen för den tidsplan som angivits i Avtal om tjänster utföra de tjänster som VINNOVA specificerat i en Uppdragsbeskrivning. 1.2 Konstaterar Part att det föreligger behov av att ändra omfattning av Uppdraget ska den andra Parten omgående underrättas om detta. 1.3 Ändringar av Uppdragets omfattning kräver skriftlig överenskommelse mellan Parterna. 2. Uppdragsbeskrivning 2.1 Varje Uppdragsbeskrivning ska innehålla samtliga krav som VINNOVA ställer på Uppdragstagarens utförande av Uppdraget och ange vilken typ och omfattning av dokumentation som Uppdragstagaren ska prestera. 2.2 VINNOVA ska presentera en Uppdragsbeskrivning som gäller för Uppdraget i sin helhet. Uppdraget kan komma att utökas under avtalsperioden och VINNOVA ska då presentera en ny Uppdragsbeskrivning innan den utökade delen av Uppdraget påbörjas. 2.3 Om Uppdragstagaren inte godkänner en ny Uppdragsbeskrivning och kan Parterna inte komma överens om en Uppdragsbeskrivning är Parterna inte längre bundna av detta Avtal om tjänster. Uppdragstagaren har i sådant fall rätt till ersättning för nedlagt arbete. 3. Uppdragstagarens personal och underleverantörer 3.1 Uppdragstagarens eller eventuell underleverantörs personal, som vistas i VINNOVAs lokaler ska för att medges tillträde till lokalerna kunna uppvisa godtagbar legitimation på begäran av VINNOVAs personal. 3.2 På VINNOVAs begäran ska en förteckning innehållande namn och personnummer på all personal som anlitas för Uppdraget överlämnas till VINNOVA. 3.3 Uppdragstagaren har inte rätt att anlita underleverantörer/konsulter som rådgivare eller för att genomföra viss del av Uppdraget utan VINNOVAs skriftliga medgivande, såvida det inte är fråga om en arbetsuppgift av rutinmässig art eller av mindre betydelse. 3.4 Uppdragstagarens ansvar för underleverantörers arbete är detsamma som ansvaret för Uppdragstagarens eget Uppdrag. 4. Uppdragets genomförande 4.1 Uppdragstagaren ska utföra Uppdraget enligt detta Avtal om tjänster på ett fackmannamässigt sätt och enligt god sedvänja inom aktuell bransch. Vidare ska Uppdragstagaren ta de initiativ som krävs för att få nödvändig kunskap om och förståelse för VINNOVAs verksamhet, Uppdraget, Avtal om tjänster och dess genomförande. 4.2 Uppdragstagaren får inte av annan än VINNOVA motta eller inhämta direktiv för Uppdragets genomförande. Uppdragstagaren ska löpande koordinera sitt Uppdrag med VINNOVA i syfte att säkerställa uppfyllandet av tidplaner och maximal kvalitet enligt VINNOVAs behov. 4.3 VINNOVA ska lämna Uppdragstagaren tillgång till de lokaler, den information och det underlag som krävs för Uppdragets genomförande. I övrigt ska Uppdragstagaren själv tillhandahålla och bekosta nödvändig utrustning för utförande av Uppdraget om inte annat avtalats i Villkor. 4.4 Uppdragstagaren ska genomföra Uppdraget med personal som besitter nödvändig kompetens. 4.5 I Avtal om tjänster angiven person ska vara ansvarig för Uppdragets utförande. Uppdragstagaren äger dock med VINNOVAs medgivande rätt att låta annan anställd utföra delar av Uppdraget om detta är lämpligt för att Uppdraget ska utföras med den kompetens och kostnadseffektivitet som kan förväntas. 5. Immateriella rättigheter och offentlighetsprincipen 5.1 VINNOVA har rätt att 1. tillverka och använda ett patentskyddat alster, 2. använda ett patentskyddat förfarande, 3. använda ett alster som har tillverkats enligt ett patentskyddat förfarande eller inneha alstret för detta ändamål.

6 ALLMÄNNA VILLKOR 6 (8) (Bilaga 2) 5.2 VINNOVA har även rätt att förfoga över upphovsrättsligt skyddat verk genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis. Om det upphovsrättsligt skyddade verket innehåller delar som skyddas av annan immaterialrätt såsom ex vis mönsterskydd eller varumärkesrätt ska VINNOVAs rätt även omfatta dessa immaterialrätter. VINNOVAs rättigheter gäller utan territoriell begränsning. Angående upphovsmannens ideella rättigheter se punkt 5.4 nedan. 5.3 Uppdragstagaren godkänner genom undertecknande av detta Avtal om tjänster att den kompensation Uppdragstagaren får för Uppdraget även innefattar fullgod kompensation för rätten till resultat enligt punkterna 5.1 och 5.2 ovan. 5.4 VINNOVA ska då resultatet offentliggörs och vid senare spridning verka för att upphovsrättsinnehavaren namnges i den omfattning och på så sätt god sed kräver. Resultatet får vidare inte användas på ett sätt som är kränkande för upphovsrättsinnehavarens konstnärliga anseende och egenart. 5.5 Detta Avtal om tjänster innebär inte att Uppdragstagaren till VINNOVA överlåter redan befintliga upphovsrätter som vid tiden för undertecknande av Avtal om tjänster tillhör tredje man. 5.6 Uppdragstagaren ska gentemot anlitad underleverantör göra förbehåll för VINNOVAs rätt till resultatet. 5.7 I och med undertecknandet av detta Avtal om tjänster förklarar sig Uppdragstagaren införstådd med att VINNOVA omfattas av offentlighetsprincipen. Detta innebär att till VINNOVA inkomna handlingar som har upphovsrättsligt skydd är allmänna handlingar och ska utan hinder av upphovsrätten tillhandahållas allmänheten under förutsättning att förhållandena inte är sådana som anges i sekretesslagen (1980:100) 8 kap Leveransdag och leveranskontroll 6.1 Avtalad leveransdag är den dag leveransen ska uppfylla kraven i Uppdragsbeskrivning. Uppdragstagaren har rätt till nödvändig tidsförlängning om denne hindras att fullgöra Uppdraget på grund av förhållande utanför dennes kontroll. 6.2 Om Uppdraget innefattar färdigställande av resultat som ska leveranskontrolleras för att verifiera att det överensstämmer med Uppdragsbeskrivning, ska resultatet levereras till VINNOVA i sådan tid att en ändamålsenlig leveranskontroll kan ske före avtalad leveransdag. 6.3 Efter utförd leveranskontroll ska VINNOVA ange om VINNOVA godkänner resultatet av Uppdraget. 6.4 I avsaknad av angivet datum för leveransdag inträder leveransdag då leveransen godkänns. Leveransen anses godkänd (a) om VINNOVA efter slutförd kontroll godkänner leveransen eller, (b) om VINNOVA tar resultatet i bruk och inte framställer någon invändning mot resultatet. 6.5 I avsaknad av angivet datum för leveransdag och om Parterna kommit överens om att någon leveranskontroll inte ska ske, inträder leveransdag då Uppdragstagarens Uppdrag enligt gällande tidsplan upphör. 6.6 Vite utgår för varje påbörjad förseningsvecka med en (1) procent av beräknad ersättning för den del av Uppdraget som är föremål för leveranskontroll om inte annat särskilt avtalats. 7. Fakturering 7.1 Fakturering ska ske till VINNOVA, FE 34, Strömsund. Fakturering ska ske månadsvis i efterskott efter utfört och godkänt arbete med en angiven kredittid för VINNOVA om 30 dagar. Av fakturan ska framgå: Referens (3-siffrig) exempelvis: 195, Beställare exempelvis: Anna Andersson, grundbelopp, mervärdesskatt, tidsredovisning för utförda arbeten/avropade/beordrade tjänster som utförts enligt VINNOVAs instruktion, Avtal om tjänsters diarienummer, vem hos Uppdragstagaren som har utfört arbetet, konto till vilket utbetalning ska göras, datum och nummer på fakturan, Uppdragstagarens organisationsnummer, Uppdragstagarens registreringsnummer för mervärdesskatt, samt uppgift om F-skattsedel. VINNOVA har rätt att innehålla betalning om fakturan är ofullständig. 7.2 VINNOVA accepterar inte administrativa tilläggsavgifter. 7.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635).

7 ALLMÄNNA VILLKOR 7 (8) (Bilaga 2) 8. Sekretess 8.1 Uppdragstagaren och dennes personal/underleverantörer omfattas av bestämmelserna i sekretesslagen. 8.2 Det är VINNOVAs skyldighet att informera Uppdragstagaren om innebörden av sekretesslagens bestämmelser, se bilaga Förbindelse om sekretess. 8.3 Uppdragstagaren är skyldig att informera sin personal/underleverantörer om innebörden av sekretesslagens bestämmelser. 9. Intressekonflikt 9.1 Uppdragstagaren ska utan dröjsmål anmäla till VINNOVA om det finns någon omständighet som skulle kunna medföra att intressekonflikt uppstår för Uppdragstagaren eller dennes underleverantörer. 10. Ansvar 10.1 Uppdragstagaren ansvarar för alla skador, som orsakats VINNOVA genom försummelse av Uppdragstagaren, av Uppdragstagarens anställda eller av underleverantörer som har anlitats av Uppdragstagaren. Uppdragstagarens skadeståndsansvar gentemot VINNOVA för sådana skador hos VINNOVA är, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, begränsade till direkta skador med undantag för vad som anges i punkt Uppdragstagaren ansvarar för att dennes Uppdrag inte gör intrång i annans immateriella rätt, Uppdragstagaren åtar sig att ersätta VINNOVA för varje skada som VINNOVA kan komma att drabbas av till följd av sådant intrång, samt att stå för kostnader och utge skadestånd som VINNOVA genom förlikning eller dom kan bli skyldigt att utge för intrånget. Uppdragstagaren åtar sig att på egen bekostnad försvara VINNOVA om krav riktas eller talan förs mot VINNOVA om intrång på grund av användningen av resultatet av Uppdragstagarens Uppdrag VINNOVA ansvarar för alla skador som orsakats Uppdragstagaren genom försummelse av VINNOVA. VINNOVAs skadeståndsansvar gentemot Uppdragstagaren är, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, begränsat till direkta skador Uppdragstagaren ska under hela avtalstiden inneha gällande för branschen sedvanliga försäkringar avseende all verksamhet som omfattas av detta Avtal om tjänster. Uppdragstagaren ska inneha och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörande av eventuell skadeståndsskyldighet enligt detta Avtal om tjänster. Uppdragstagaren ska på VINNOVAs begäran lämna bevis om att sådan ansvarsförsäkring finns. 11. Avhjälpande av fel 11.1 Om Uppdragstagaren inte kontinuerligt kan leverera avtalad kvalitet har VINNOVA rätt att i första hand kräva avhjälpande av fel och i andra hand kräva kreditering på ordinarie fakturering minst motsvarande kostnaderna för att åtgärda den kvalitetsbrist som uppstått under perioden Uppdragstagaren ska, på VINNOVAs skriftliga begäran, på egen bekostnad åtgärda fel eller bristfälligheter i Uppdraget som uppmärksammas av VINNOVA. Avhjälpande av fel ska ske inom sju (7) dagar från det att VINNOVA framställt en sådan begäran Om av VINNOVA anmält fel eller bristfällighet inte åtgärdas inom i punkt 11.2 angiven tid har VINNOVA rätt till prisavdrag som motsvarar kostnaden för att avhjälpa felet eller bristen. VINNOVAs rätt till prisavdrag fråntar inte VINNOVA rätten att kräva skadestånd eller vidta andra åtgärder med anledning av fel eller bristfälligheter i Uppdraget Uppdragstagaren är skyldig att kostnadsfritt och skyndsamt åtgärda sådana fel som har upptäckts av VINNOVA under garantitiden, som omfattar en period om tolv månader från och med leveransdag. 12. Förtida uppsägning 12.1 VINNOVA har rätt att säga upp Avtal om tjänster eller begränsa Uppdragets omfattning före utgången av den avtalade tiden. Besked om sådan uppsägning ska lämnas skriftligen i så god tid att Uppdragstagaren orsakas minsta möjliga olägenhet. Uppdragstagaren ska i sådant fall erhålla ersättning för utfört arbete och styrkta havda kostnader, inklusive nödvändiga avvecklingskostnader. Uppdragstagaren ska så snart betalning erlagts redovisa och överlämna resultatet av utfört arbete VINNOVAs rätt att säga upp detta Avtal om tjänster fråntar inte VINNOVA rätten att kräva skadestånd eller vidta andra åtgärder i enlighet med detta Avtal om tjänster. 13. Hävning 13.1 VINNOVA har rätt att säga upp detta Avtal om tjänster till omedelbart upphörande utan ersättningsskyldighet för annat än utfört men inte fakturerat arbete om Uppdragstagaren: kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten eller åsidosätter lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter eller åsidosätter villkor i Avtalet vars uppfyllande är av väsentlig betydelse för VINNOVA, och inte inom 30 (trettio) dagar efter skriftlig anmodan har vidtagit rättelse eller är försenad med leveransen av Uppdraget, och förseningen har pågått mer än en månad eller

8 ALLMÄNNA VILLKOR 8 (8) (Bilaga 2) Uppdragstagaren, dess styrelseledamöter eller övriga företrädare är föremål för åtgärder eller omfattas av förhållanden som anges i 10 kap. 1-2 lag (2007:1091) om offentlig upphandling eller väsentlig förändring vidtagits eller kommer att vidtas avseende VINNOVAs organisation eller Uppdragstagaren inte upprätthåller överenskommen kvalitet vid genomförande av Uppdraget och detta skriftligt uppmärksammats av VINNOVA vid två tillfällen eller Uppdragstagaren lämnat oriktiga uppgifter till VINNOVA i samband med undertecknande av detta Avtal om tjänster och dessa uppgifter inte var av oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av Uppdraget. Sägs detta Avtal om tjänster upp på grund som anges i denna punkt har VINNOVA rätt till skadestånd. 14. Force majeure 14.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal om tjänster om anledningen till den bristande uppfyllelsen är att hänföra till en omständighet som stått utanför Partens kontroll och som Parten varken kunnat räkna med vid undertecknande av detta Avtal om tjänster eller vid tiden för bestämmandet av förpliktelsen ifråga, och som förhindrar att förpliktelsen utförs. Sådana omständigheter kan vara, eller vara resultat av, krig, naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, central arbetsmarknadskonflikt, hinder i den allmänna samfärdseln eller avbrott i tillgänglighet av elektricitet eller telekommunikationsledningar eller tjänster som har sådan ovan nämnd inverkan. 15. Ändringar i Avtal om tjänster 15.1 Alla tillägg och ändringar i detta Avtal om tjänster ska göras skriftligen genom en av båda Parter signerad anteckning direkt på detta Avtal om tjänster eller på ett separat dokument. 16. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 16.1 Uppdragstagaren får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal om tjänster till annan. 17. Tvist 17.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal om tjänster ska i första hand lösas genom förhandling mellan VINNOVA och Uppdragstagaren. I de fall Parterna inte uppnår uppgörelse ska tvist hänskjutas till svensk domstol För tolkning av detta Avtal om tjänster ska svensk lag tillämpas Part vars förpliktelse förhindras av omständighet enligt ovan ska omedelbart meddela motparten detta. Skyldighet att prestera inträder så snart omständigheten har bortfallit Om Part förhindras att uppfylla åtaganden enligt detta Avtal om tjänster på grund av sådana omständigheter som avses ovan under en längre tid än tre månader, ska vardera Parten ha rätt att säga upp detta Avtal om tjänster till omedelbart upphörande. Uppdragstagaren ska härvid erhålla ersättning för utfört arbete och styrkta havda kostnader. Uppdragstagaren är skyldig att senast då betalning erlagts redovisa och överlämna resultatet av utfört arbete.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

VINNOVA 1 (12) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Prisbilaga (del av. anbud) Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Adress. Fakturaadress Telefonnummer

VINNOVA 1 (12) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Prisbilaga (del av. anbud) Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Adress. Fakturaadress Telefonnummer RAMAVTAL OM RESEBYRÅTJÄNSTER 1 (12) Datum: Ange datum Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni.

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. 1 (11) ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. Dessa allmänna villkor gäller vid tillhandahållande av Kommunikation som tjänst, Fasta och mobila

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

VINNOVA 1 (8) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Prisbilaga (del av. anbud) Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Adress. Fakturaadress Telefonnummer

VINNOVA 1 (8) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Prisbilaga (del av. anbud) Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Adress. Fakturaadress Telefonnummer RAMAVTAL OM RESEBYRÅTJÄNSTER 1 (8) Datum: Ange datum Uppdragsgivare (VINNOVA) Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden.

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden. ALLMÄNNA VILLKOR 1 ALLMÄNT 1.1 Västsvenska Idékonsult, 556315-7295, adress Uppegårdsgatan 1, 516 34 DALSJÖFORS, nedan Vikab, tillhandahåller tjänster till företagskund, nedan Kunden, avseende upprättande

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare.

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare. 221.082 14 04 Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren... org nr/pnr:... Adress:... härefter benämnd Förmedlaren

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD Gulmarkerad text kommer att tas bort eller kompletteras i det slutliga avtalet 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL 2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL Dnr. 511-3295-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt:

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Offert Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07 Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Vi tackar för förfrågan och erbjuder följande enligt nedan: Pris exklusive moms

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) 1. Tillämpning och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Åberg & Co

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Bilagor... 3 1.3 Bristande överensstämmelse... 3 1.4 Avtalets

Läs mer

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. 1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Beställare Organisation Organisationsnummer Gnosjö kommun 212000-0506 Utdelningsadress Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 och ort 335 80 Gnosjö

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer