AVTALSVILLKOR/FÖRSLAG TILL AVTAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTALSVILLKOR/FÖRSLAG TILL AVTAL"

Transkript

1 AVTALSVILLKOR/FÖRSLAG TILL AVTAL Avtal har upprättats mellan Lidingö stad, org. nr , nedan kallad Staden och NN, org nr, nedan kallad Utföraren. Parter Staden Utföraren Lidingö stad NN Kontaktpersoner Anna Fritjofson NN eller dennes efterträdare eller dennes efterträdare ALLMÄNNA VILLKOR A 1 Avtalsperiod Avtal kommer att tecknas med en anbudsgivare och perioden sträcka sig över fyra (4) år med möjlighet till ett (1) års förlängning. Avtalsstart är ååmmdd. Om Staden senast den ååmmdd begär förlängning av detta avtal kan detta förlängas med ett (1) år med oförändrade villkor dock längst t o m ååmmdd. Därefter upphör avtalet att gälla. A 2 Avtalets omfattning Detta avtal avser tillagning, distribution och servering av mat till barn och elever i förskolan, förskoleklass, fritidshem, skolan, i vissa fall anhöriga och personal. Maten ska tillagas och serveras i sex tillagningskök och distribueras till och serveras i sju mottagningskök alla belägna i skolor. Dessutom ska mat tillagas och distribueras till för närvarande fem förskolor och till Parkskolan. Antalet förskolor kan komma att öka under avtalsperioden. Utföraren ska ha en sådan organisation att han kan förväntas genomföra uppdraget till full belåtenhet. A 3 Volymförändring Staden lämnar ingen garanti för att de volymuppgifter som lämnats i detta förfrågningsunderlag kommer att hållas under avtalstiden. Utföraren är skyldig att leverera det antal måltider/portioner som efterfrågas upp till en avvikelse på plus/minus 10 % inom basprislistorna. Vid större avvikelse än 10 % sker omförhandling. Avtalsförslag kostentreprenad 1

2 A 4 Ansvar och insyn Lidingö stad har det yttersta ansvaret för kostverksamheten. Staden ska därför ha rätt att ha den insyn i verksamheten som är nödvändig för att garantera fullvärdig kost. Detta innefattar att utsedd personal från staden ska ha tillträde till verksamheten och att utföraren utan dröjsmål ska tillhandahålla den dokumentation rörande verksamheten som är relevant. A 5 Partsoberoende Utföraren ska ta tillvara och företräda staden och stadens intressen vid genomförandet av det avtalade åtagandet. Utföraren och utförarens personal får under avtalstiden inte utöva verksamhet som kan påverka stadens förtroende för utföraren i något som gäller det avtalade åtagandet. Utföraren ska omedelbart underrätta staden om det finns anledning att anta att förhållande som står i strid med denna bestämmelse finns eller kommer att finnas. A 6 Skada för tredje man Utföraren svarar i förhållande till staden för skadestånd som staden, på grund av vållande hos utföraren eller personal som denne ansvarar för, kan komma att förpliktigas för till tredje man. A 7 Underentreprenörer Utföraren får ej anlita annan för att utföra hela eller delar av uppdraget utan beställarens skriftliga medgivande. PERSONAL A 8 Övertagande av personal Utföraren ska erbjuda de arbetstagare som berörs av entreprenaden anställning hos sig på oförändrade anställningsvillkor. A 9 Förändring av personal Tillsättning av personal eller annan förändring av personal i ledningsfunktion ska ske i samråd med staden. Utföraren ska till staden skriftligen redovisa eventuellt tillkommande personal under uppdragstiden. Personalens utbildnings- och kompetensbakgrund ska överensstämma med de krav som angetts i förfrågningsunderlaget. A 10 Utbildning/yrkeserfarenhet Personal, som tillreder mat ska ha adekvat utbildning för arbetsuppgifterna eller yrkeserfarenhet som prövas likvärdig A 11 Tystnadsplikt Det åligger utföraren att se till att samma tystnadsplikt iakttas som om verksamheten bedrivits av uppdragsgivaren. Personal som är eller har varit verksam hos utföraren får inte obehörigen röja vad han eller hon fått veta om någon enskilds personliga förhållanden. Utföraren ska försäkra sig om att hans personal känner till och följer detta. Avtalsförslag kostentreprenad 2

3 KVALITETSSÄKRING A 12 Rutiner för systematisk klagomålshantering och avvikelsehantering Ungdomar, övriga matgäster och personal ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt framföra synpunkter och klagomål. Uppgifterna samt vidtagna åtgärder ska behandlas i kostrådet och skriftligen sammanställas och sändas till Staden en gång i halvåret. Utföraren är ansvarig för att dessa möten kommer till stånd. A 13 Krav på livsmedelshygien Leveranstiderna ska vara så anpassade att varm mat ej varmhålls längre än två timmar från tillagningstillfället till serveringstillfället. Under transport ska garanteras att kylvaror håller max +8 grader C. Under transport ska garanteras att varmhållen mat håller minst + 60 grader C. En följesedel/kvittenslapp ska medfölja matleveransen, ett slags kvitto. Där ska levererande kök skriva in tidpunkt då maten är tillagad (färdig) samt temperatur vid avhämtning, transportör skriver in tid för avhämtning och avlämning och där mottagningsköket skriver in temperatur vid avlämningen. Mottagningsköket behåller kvittot för sin egenkontroll. Leverans av mat får endast ske från godkända livsmedelslokaler. Det vill säga köket ska vara godkänt av Miljö- och hälsoskyddskontoret, MHK, för leverans av mat. Transportfordon ska rengöras regelbundet. Fordon ska vara så inredda att de är lätta att hålla rena och vid behov desinficeras. Ingen annan transport än livsmedel ska ske i fordonen. När thermoboxar m.m. går tillbaka med bilen ska dessa vara rengjorda. Avfall får inte transporteras i fordonen (t.ex. överbliven mat). Transportpersonal ska vara väl utbildad för hantering av mat och riskerna med felhantering av livsmedel. Leverantör ska ha egenkontroll av levererad mat (avläsning på termometer, leveranstider) d.v.s. veta att maten håller max + 8 respektive min + 60 grader C och att de inte överskrider den tid som är avsatt för leverans. Överlämning ska ske till livsmedelsansvarig som kvitterar på följesedel/kvittenslapp. Överlämning ska ske i varumottagningen (transportören ska inte behöva gå in i lokalerna). EKONOMISKA VILLKOR A 14 Ersättning Ersättning utgår enligt följande: Utföraren uppbär ersättning för lunch och mellanmål till skolelever, förskolebarn och personal. Lunchen ska innehålla komponenter i enlighet med kravspecifikationen. Ersättning utgår även för mellanmål till fritidshemsbarn. När utföraren debiterar staden ska olika skolor och även årskurser framgå av fakturan. Avtalsförslag kostentreprenad 3

4 Eventuella intäkter för lärarnas och gymnasieelevernas luncher tillfaller staden. Baspris för lunch till förskoleelever Elever år F-2 Elever år 3-5 Elever år 6-9 Gymnasieelever Vuxna Mellanmål till fritidshemsbarn Kostnad för hemvistvärdarna Priserna ska inkludera samtliga kostnader för utförarens åtagande exklusive mervärdesskatt. A 15 Ersättning för kostnadsändring Portionspriser för måltider ligger fast i tolv månader från uppdragets början. Den ersättning för uppdraget som Staden har att erlägga och som vid varje tidpunkt ska utgöra basersättning för uppdraget är det pris som utföraren under Kommersiella villkor K 11.1 angivit i sitt anbud. Under uppdragstiden ska med hänsyn till förändringar i SCB s Konsumentprisindex (KPI) för livsmedel och SCB s Arbetskostnadsindex (AKI) tillägg till basersättningen utgå med åttio procent (80 %) på basersättningen anpassad till indextalet för (mm) månad året innan. Indextalet ska till femtio procent (50 %) utgöras av KPI och till femtio procent (50 %) av AKI. Indextalet, för den månad till vilken basersättningen är anpassad till, är (mm) år 200å. Regleringen av ersättningen enligt denna paragraf ska ske årligen från och med den 1 (mm). Den första regleringen av ersättningsnivån enligt denna paragraf sker 200å. A 16 Avgifter för måltider Personalens avgifter för måltiderna uppbäres av staden och utgår enligt en av staden fastställd taxa. A 17 Kuponghantering I uppdraget kan ingå viss kuponghantering. A 18 Bankgaranti Utföraren ställer på egen bekostnad en bankgaranti/borgensförbindelse till stadens förfogande i händelse att utföraren inte fullgör sina förpliktelser/åtaganden under avtalsperioden. Bankgarantin ska motsvara ett kvartals ersättningar. Avtalsförslag kostentreprenad 4

5 A 19 Fakturering och betalning Fakturering ska ske till Staden i efterskott högst en (1) gång per månad. Utföraren erhåller ersättning från Staden mot faktura. På fakturan ska anges: mottagare: Lidingö stad, enhet och adress avsändare: Utföraren, organisationsnummer, F-skatt och adress antal levererade portioner per månad och respektive enhet och skolstadium. På fakturan ska Utföraren ange antalet luncher till förskolebarn, skolelever år F-2, 3-5, 6-9 samt gymnasieelever etc. Allt ska anges i SEK enligt basprislistan ange antalet bufféer, specialkoster, kost för sondmatning, kosttillägg, önskekost och t ex lussekatter enligt den särskilda prislistan Betalningsvillkor är 30 dagar netto från ankomstdatum. Vid felaktiga uppgifter på fakturan returneras den utan åtgärd för rättelse. Administrativa avgifter betalas inte. Vid försenad betalning orsakad av staden accepteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Förskott medges inte. A 20 EU-bidrag Det nu gällande EU-bidraget för mejeriprodukter ska på Stadens uppdrag sökas av antagen utförare. EU-bidraget kommer utföraren tillgodo vilket innebär att hänsyn ska tas till detta i prissättningen. ÖVRIGT A 21 Försäkringar Utföraren och av denne anlitad underleverantör ska teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring och andra erforderliga försäkringar till täckande av skada och hålla staden skadeslös. Försäkringen ska gälla för skador vållade av utföraren, dess personal och eventuella underleverantörer. Utföraren ska vid avtalets tecknande styrka att det finns gällande försäkring genom att översända en kopia på försäkringsbrevet till Staden. A 22 Aviseringsskyldighet Staden och utföraren är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om händelser som är av betydelser för avtalets genomförande. Utföraren är skyldig att utan dröjsmål meddela staden sådana avvikelser som leder till, eller kan komma att leda till, att avtalade villkor inte uppfylls. A 23 Uppgifter med anledning av förnyad upphandling Utföraren skall till staden förbinda sig inför förnyad upphandling att lämna uppgifter som är relevanta för att ge anbudsgivarna liknande förutsättningar att beräkna sina anbud. Staden avgör vilka uppgifter som kommer i fråga. Avtalsförslag kostentreprenad 5

6 A 24 Skadestånd och vite Om Utföraren åsamkar Staden kostnader på grund av kontraktsbrott, är Utföraren skyldig att ersätta Staden för dess kostnader. Staden är i egenskap av huvudman för de tjänster som omfattas av entreprenaden ytterst angelägen om att säkerhet och vissa rutiner upprätthålls för att undvika risker. Därför ska Utföraren - även om Staden inte skulle drabbas av egna kostnader - betala vite till Staden om kronor per tillfälle i följande situationer: Om egenkontroll trots anmodan om rättelse inte följs Om tillsynsmyndigheterna påtalar brister och dessa inte åtgärdas inom skälig tid Om kraven på livsmedelshygien inte följs Om överenskomna leveranstider inte har hållits vid upprepade tillfällen A 25 Omförhandling Staden eller Utföraren får påkalla omförhandling av bestämmelser i upprättat samarbetsavtal, om ändrade förhållanden gör att bestämmelsen väsentligt påverkar de förutsättningar som detta avtal bygger på. Anmälan om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från skyldighet att fullgöra berörd kontraktsförpliktelse. A 26 Överlåtelse av avtal Avtalet får inte överlåtas helt eller delvis på annan fysisk eller juridisk person utan Stadens skriftliga godkännande. Om utföraren blir uppköpt eller verksamheten på annat sätt övergår till annan äger staden rätt att välja att frånträda avtalet. Staden äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till ny organisationsform i det fall staden byter till sådan organisationsform. A 27 Avtalshandlingar Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: Skriftliga ändringar och tillägg till avtalet Avtal Kompletteringar och förtydliganden till förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag med bilagor Anbud och till anbud gjorda kompletteringar och förtydligande A 28 Ändring/tillägg Behörighet att företräda Staden vad gäller detta avtal tillkommer Stadens upphandlingsenhet. Ändringar och tillägg till detta avtal liksom förlängning eller annan rättshandling i anslutning till detta avtal ska således för sin giltighet godkännas av upphandlingsenheten. Sådant godkännande ska vara skriftligt. Avtalsförslag kostentreprenad 6

7 A 29 Hävning Staden har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan, eller till den dag Staden anger, samt även rätt till skadestånd på grund av det förtida upphörandet, under följande förutsättningar: Utföraren i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan Om det efter att avtal tecknats visar sig att Utföraren inte lever upp till uppfyllandet av krav i förfrågningsunderlaget Utföraren och dess styrelseledamöter eller övriga företrädare för Utföraren är föremål för åtgärder eller omfattas av förhållanden som anges i 6 kap 9, LOU Utöver ovanstående rätt till förtida upphörande av avtalet äger Utföraren eller Staden inte rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande A 30 Force majeure Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som han inte kan råda över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalspliktiga åtaganden befriar sådan part från fullgörelse av dessa förpliktelser Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tilllämpning av denna bestämmelse. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Då hinder för avtalets fullföljande ej längre föreligger återgår avtalsförhållandet. A 31 Extraordinära händelser Utföraren ska vid driftstörningar följa Lidingö stads handlingsplan. A 32 Tvist Tvist mellan Staden och Utföraren i anledning av ingånget avtal ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Lidingö den För Staden. För Utföraren Avtalsförslag kostentreprenad 7

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 1 av 21 UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 2 av 21 INBJUDAN Härnösands kommun inbjuder till att ansöka om att bli antagen som utförare

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer