Adoptionskriterier och dess begränsningar för potentiella adoptanter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adoptionskriterier och dess begränsningar för potentiella adoptanter"

Transkript

1 Umeå universitet Institutionen för Socialt arbete C-uppsats Vårterminen 2009 Adoptionskriterier och dess begränsningar för potentiella adoptanter En jämförelse av tre fiktiva sökandes möjligheter och begränsningar till adoption från Kina, Korea och Indien Författare: Josefin Larsson Handledare: Anna-Lena Perdahl

2 Abstract Syftet med uppsatsen har varit att belysa vilka föreställningar om föräldraskap som visas genom adoptionskriterierna som finns för sökande till Kina, Korea och Indien och se vilka begränsningar dessa skillnader kan få för tre fiktiva sökande. De fiktiva sökande har konstruerats för att till viss del stämma in med de kriterier som finns i respektive land men de hamnar även utanför adoptionskriterierna i vissa aspekter för att visa på vilka begränsningar det kan medföra. Jämförelsen mellan de sökandes möjligheter och begränsningar att adoptera från respektive land har visat att de som föredras som sökande och därmed ses som lämpligaste föräldrarna är ett gift heterosexuellt par som är mellan 30 och år gamla. De ska vara friska, ha god inkomst och inte ha ett brottsligt förflutet. Mindre lämpliga föräldrar är ensamstående som varken får adoptera från Kina eller Korea. Från Indien får ensamstående adoptera men inte på samma premisser som gifta sökande då de endast har möjlighet att adoptera äldre barn eller barn med speciella behov. Homosexuella var mest begränsade i möjligheten att adoptera då ingen av länderna accepterade registrerade partners som sökande. Nyckelord: Adoptionskriterier, begränsningar, föräldraförmåga

3 Innehåll Bakgrund...2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar...3 Syfte... 3 Frågeställningar... 3 Avgränsningar... 3 Kort om uppsatsens delar...3 Tillvägagångssätt...4 Vetenskapligt angreppssätt... 4 Informationssökning... 4 Jämförelsen mellan länderna... 5 Studiens tillförlitlighet... 5 Syftet... 5 Insamling... 5 Jämförelsen mellan länderna... 6 Slutsatser... 6 Validitet... 6 Etisk reflektion... 7 Kunskapsöversikt...7 Adoptionsprocessen... 8 Samhällets ansvar... 8 Barnets bästa Adoptionskriteriernas förändring De svenska adoptionskriterierna...12 Relation och ålder Barn sedan tidigare Motiv till adoptionen och värderingsfrågor Hälsa Utbildning, arbete och ekonomi Register Adoptionskriterier i Kina, Korea och Indien...14 Kina Relation och ålder Barn sedan tidigare Motiv till adoptionen och värderingsfrågor Hälsa Utbildning, arbete och ekonomi Register Korea Relation och ålder Barn sedan tidigare Motiv till adoptionen och värderingsfrågor Hälsa Utbildning, arbete och ekonomi Register Indien Relation och ålder Barn sedan tidigare Motiv till adoptionen och värderingsfrågor Hälsa Utbildning, arbete och ekonomi... 17

4 Register Adoption eller inte en jämförelse med fiktiva exempel...17 Sökanden Sökande Sökande Sökande Jämförelse mellan länderna Sökande Sökande Sökande Sammanfattande slutsatser...20 Den ideale sökande Mindre lämpliga sökande Sökande Sökande Sökande Sammanfattning Diskussion...23 Fortsatt forskning Studiens begränsningar Referenser...26 Böcker, artiklar samt internetkällor Bilaga 1 Socialtjänstlag (2001:453) Kapitel 6 Bilaga 2 Föräldrabalk (1949:381) Kapitel 4 Bilaga 3 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 1

5 Bakgrund Internationella adoptioner blev allt vanligare i Sverige under 1960-talet då de nationella adoptionerna minskade. Orsakerna till att barn blir aktuella för adoption varierar t ex är bristen på sociala skyddsnät och samhällets värderingar orsaker till att barn adopteras bort. För att få en förståelse för de biologiska föräldrarnas situation finns denna liknelse: Man skulle kunna göra tankeexperimentet att man i Sverige tog bort föräldraförsäkring, bostadsbidrag, kommunal barnomsorg, förbjöd abort, återinförde begreppet "oäkta barn", fördömde mammorna och ansåg barnen mindre värda (Adoptionscentrum 2009a). Citatet visar att det utöver de sociala skyddsnäten även är de sociala värderingarna i länderna som avgör vilka som kan och inte kan behålla sina barn. Minskningen av nationella adoptioner i Sverige under 1960-talet berodde bland annat på att synen på utomäktenskapliga barn förändrades, fattigdomen minskade och ensamstående fick bättre förutsättningar för att kunna ta hand om barn. (Lindgren 2006:163) Även möjligheten till abort och preventivmedel har påverkat utvecklingen (Lindblad 2004:10). Kön av sökande som ville adoptera växte och för att möta efterfrågan började Sverige adoptera internationellt (Lindgren 2006:161). Antalet medgivandeutredningar 1 som görs av socialtjänsten för att bedöma den sökandes lämplighet har de senaste fem åren varierat från ca till och andelen avslag har under samma period varierat mellan ca en och två procent (Socialstyrelsen 2008b:16). Sedan 80-talet och framåt har mellan barn förmedlats till Sverige per år (MIA 2008:6). Antalet sökande är idag alltså fler än antalet barn som är aktuella för adoption, vilket gör att de utländska adoptionsorganisationerna till större del kan välja vilka sökande som passar bäst som adoptivföräldrar. Samhället har ett stort ansvar när det kommer till att ge barnet nya föräldrar och bättre uppväxtförhållanden (Socialstyrelsen 2008:19). Sedan 1997 gäller Haagkonventionen, konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, som lag i Sverige (Arvill & Svensson 2008:21,232; Socialstyrelsen 2008:29). Konventionen tar upp vilka rättigheter och skyldigheter länderna har gentemot varandra vid internationella adoptioner. Det land som barnet kommer ifrån har skyldighet att, först och främst se om det finns några nationella alternativ att ta hand om barnet (subsidiaritetsprincipen) innan ett barn blir aktuellt för adoption, finns inte det går man vidare och söker familjer internationellt. Mottagarlandet har enligt artikel 5 skyldigheten att utreda om de sökande är lämpliga som föräldrar (HCCH 2009). Samhällets skyldigheter vid adoptioner bygger på antagandet att barn som ska adopteras är mer sårbara och utsatta än andra barn på grund av deras bakgrund, t ex kan barnen ha särskilda behov när det kommer till anknytning och kontinuitet, identitetsskapande, sorgereaktioner vid förluster, traumatiska upplevelser, fysiska och psykiska skador/funktionsnedsättningar och språkutveckling (Socialstyrelsen 2008:58,60) och därför finns det speciella krav på adoptivföräldrarna (Socialstyrelsen 2008:85). De kriterier som olika länder har på adoptanterna 2 har beskrivits som ett sätt för samhället att visa vilken typ av familj som föredras och som anses vara barnets bästa (Lind 2008:7). Gutter (2008) påtalar att adoptionskriterier varierar över tid beroende på organisationspolicys, nya forskningsresultat och förändrade värderingar i samhället. Det innebär också att kriterier- 1 Medgivandeutredning (även kallad hemutredning) är en utredning enligt 6 kap. 6, 12 socialtjänstlagen som syftar till att ge socialnämnden underlag för beslut om medgivande att i enskilt hem få ta emot annans barn för stadigvarande vård och fostran. (Socialstyrelsen 2008b:11) 2 Med adoptant menas en person som ansöker om adoption. Alternativa benämningar i uppsatsen är sökande eller adoptivförälder. 2

6 na öppnar för en debatt kring vad som anses vara olämpligt och vad som föredras hos de sökande. Men vad innebär det för de personer som vill adoptera, om Sveriges kriterier på goda adoptanter skiljer sig från barnets hemlands kriterier? Syfte, frågeställningar och avgränsningar Syfte Mitt syfte med uppsatsen är att belysa vilka föreställningar om föräldraskap som synliggörs i adoptionskriterier från Kina, Korea och Indien, genom en jämförelse mellan tre fiktiva sökandes möjligheter och begränsningar att adoptera från dessa länder. Frågeställningar Vilka sökande föredras som adoptivföräldrar och vilka ses som mindre lämpliga i respektive land? Vilka möjliga begränsningar kan skillnaderna mellan Sveriges och respektive lands kriterier innebära för de sökande? Avgränsningar Uppsatsen är inriktad på Sveriges adoptionskriterier samt kriterierna hos de tre länder som Sverige adopterade flest barn ifrån år 2008 Kina, Indien och Korea (MIA 2008a). Eftersom Sverige har mest kontakt med dessa länder blir det intressant att se om bilden av vad som är en lämplig förälder ser likadan ut eller skiljer sig mycket mellan länderna. En utgångspunkt i uppsatsen är att de fiktiva sökande som presenteras redan fått medgivande till adoption från Sverige och det är alltså i kontakten med utlandet som begränsningarna uppkommer. Detta innebär att Sveriges adoptionskriterier inte problematiseras och eftersom mitt huvudintresse har legat i kontakten med de andra länderna fokuserar jämförelsen mindre på Sveriges kriterier och mer på Kinas, Koreas och Indiens kriterier. När det gäller kriterierna som finns för de sökande har jag genom mina tre fiktiva sökande valt att främst fokusera på relationskriterierna t ex den sökandes möjligheter och begränsningar till adoption om de är gifta, ensamstående eller registrerade partners. Kort om uppsatsens delar För att få en blick över vad den här uppsatsen kommer att handla om beskrivs här vad som tas upp under kommande delar. Under delen om tillvägagångssätt gås uppsatsens vetenskapliga angreppssätt igenom och min förförståelse inom området. Hur informationssökningen har gått till samt konstruerandet av de tre fiktiva sökande tas även upp här. Tillförlitligheten i studien tas upp samt studiens begränsningar och validitet. Slutligen kommer de etiska reflektioner som dykt upp under skrivandets gång. I kunskapsöversikten tas först adoptionsprocessen upp sedan hamnar fokus på forskning kring samhällets ansvar i adoptionssammanhang, principen om barnets bästa och hur den påverkat förändringar i adoptionskriterierna över tid. Sedan kommer de svenska adoptionskriterierna följt av Kinas, Koreas och Indiens adoptionskriterier. Tanken är att de tre fiktiva sökande ska ha fått medgivande till adoption från Sveriges sida men att begränsningar uppkommer i urvalsprocessen i Kina, Korea och Indien. 3

7 Utifrån kriterierna görs sedan en jämförelse mellan ländernas kriterier genom de tre fiktiva sökande som konstruerats för att delvis passa in och delvis falla utanför ländernas kriterier. Både möjligheter och begränsningar för de sökande i kontakten med länderna tas upp. I de sammanfattande slutsatserna tas jämförelsens slutsatser upp och analyseras i förhållande till tidigare forskning. Sedan kommer en diskussion där adoptionskriterierna diskuteras i förhållande till barnets bästa, vad kriterierna egentligen kan förutsäga, om det borde finnas en mer internationellt gångbar definition på vad som ska räknas som en bra föräldraförmåga samt om studiens reslutat kommer att påverka det sociala arbetet i praktiken. Avsnittet avslutas med tips på fortsatt forskning inom området samt studiens begränsningar. Längst bak finns bilagor 1-4 som tar upp delar ur lagar som berör adoption i Sverige samt utvalda delar av Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Tillvägagångssätt Vetenskapligt angreppssätt I arbetet med den här uppsatsen har jag inte utgått från någon förutbestämd tolkningsram eller teori, men jag hade en förförståelse att adoptionskriterier ser olika ut mellan olika länder men visste inte exakt på vilket sätt. Att skillnaderna skulle innebära begränsningar för vissa sökande var en utgångspunkt, eftersom kriterierna finns där för att skilja lämpliga adoptivföräldrar från olämpliga. Det antagande som ligger bakom uppsatsen är att det finns en skillnad mellan ländernas adoptionskriterier och att det kommer att påverka de sökande. Att jag gör detta antagande talar för att uppsatsen har ett deduktivt angreppssätt (Patel & Davidson 2003:23-25) med målet att visa om mina antaganden stämmer. Det deduktiva angreppssättet förutsätter dock att man utgår från någon form av teori, i det här fallet kan man säga att mina antaganden kan ses som det jag vill testa i jämförelsen mellan ländernas adoptionskriterier. Min styrning av vilka kriterier som uppmärksammats i den här uppsatsen visar även det på en deduktiv ansats, vilket skiljer sig från en induktiv ansats där man förutsättningslöst tittar på den empiri som tagits fram för studien. Mina antaganden om att skillnader finns mellan ländernas kriterier, att dessa skillnader innebär begränsningar för vissa sökande samt styrningen av vilka kriterier som uppmärksammas i uppsatsen gör mitt angreppssätt deduktivt. Vilken skillnad som finns och hur den kan komma att påverka de sökande är det som jag vill få reda på i den här uppsatsen. Informationssökning Uppsatsen är inriktad på Sveriges adoptionskriterier samt kriterierna hos de tre länder som Sverige adopterade flest barn ifrån år 2008 Kina, Indien och Korea. Orsaken till att jag har valt just dessa länder är för att de är länderna som Sverige har mest kontakt med i adoptionssammanhang och därför blir det intressant att se vilka begränsningar som finns för de sökande som vill adoptera från dessa länder. Genom Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA 2008a) fick jag statistik på att de länder som Sverige adopterat mest ifrån år 2008 var Kina (197 barn), Korea (77 barn) och Indien (48 barn). Siffrorna för år 2007 visar att i princip samma länder var i toppen: Kina (273), Korea (69), Vietnam (56), Indien (54). Adoptioner från Kina sköts genom tre av de auktoriserade adoptionsorganisationerna: Adoptionscentrum, Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA) och Barnens vänner (BV). Kontakter i Korea är det endast Adoptionscentrum som har. Adoptioner från Indien går genom Adoptionscentrum, Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA) och Barnen framför allt adoptioner (BFA-A). För att få tag 4

8 på de kriterier som gäller för länderna har jag gått in på respektive adoptionsorganisations hemsida där kriterierna för respektive länder finns (se referenslista). För att få en bredare förståelse kring de svenska adoptionskriterierna har jag utgått ifrån socialstyrelsens handbok för socialtjänsten gällande adoptioner, statens offentliga utredningar, propositioner, lagar, Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, FN:s konvention om barnets rättigheter samt böcker och vetenskapliga artiklar om adoption. Artiklarna har jag tagit del av genom databaserna Social Services Abstracts, Sociological abstracts, Academic search elite och Google scholar som jag har haft tillgång till genom Umeå universitetsbiblioteks hemsida (http://www.ub.umu.se). De sökord som använts är: adoption, parent*, adopt*, criteria, suitable adoptive parents, assessment, consent inquiry, fit parent, parenting skills, approved, appropriate, transnational, international, intercountry, ideal parent, recruit*. För att få de vetenskapliga artiklarna har jag valt artiklar som är peerreviewed. Artikeln från Google scholar kommer ursprungligen från tidsskriften Journal of Medical Ethics (2009) där alla publicerade artiklar är peer-reviewed. Jämförelsen mellan länderna För att få fram vilka begränsningar som skillnaderna i ländernas adoptionskriterier ger upphov till har jag skapat tre fiktiva sökande som ansökt om adoption och utifrån dem tagit upp vilka möjligheter och begränsningar som uppstår i kontakten med Kina, Korea och Indien. De fiktiva sökande är konstruerade för att till viss del passa inom ramen för kriterierna men även förhållanden som gör att de sökande på olika sätt hamnar utanför ramen för vad som accepteras utifrån adoptionskriterierna har tagits med. Fokus för den här uppsatsen har varit skillnader i hur länderna ser kring den/de sökandes relationer när de sökande är gifta, ensamstående eller registrerade partners. Syftet med detta är att påvisa just skillnaderna i ländernas synsätt kring vad som är en lämpig och olämplig adoptant och jämförelsen redovisas under rubriken Adoption eller inte- en jämförelse med fiktiva exempel. Studiens tillförlitlighet Här går jag igenom tillförlitligheten i uppsatsens delar. För att få en bättre överblick är avsnittet uppdelat i syfte, insamling, jämförelsen mellan länderna och slutsatser. Problem som uppkommit i respektive fas tas upp samt hur valet av kriterier samt de länder som är med i studien påverkar resultatet. Syftet En fråga man kan ställa sig kring syftet är om adoptionskriterierna verkligen belyser respektive lands bild av vad som är en lämplig förälder. Jag har sett det på samma sätt som Lind (2008) och Lindgren (2006) att vad samhället ser som barnets bästa ställs på sin spets i adoptionssammanhang. Eftersom adoptivbarnen ses som mer utsatta och sårbara än andra barn kommer samhället att välja ut de bästa föräldrarna till det barnet och därmed visar samhället genom adoptionskriterierna vilken typ av familj som föredras. Insamling Ett av de problem som jag stötte på vid insamlingen av kriterierna var att kriterierna för samma land kunde skilja sig något beroende på vilken av de svenska adoptionsorganisationerna de hämtades från. Jag har sett kriterierna som komplement till varandra och lagt ihop de kriterier för samma land som funnits på de olika organisationernas hemsidor. I de fall där olika 5

9 kriterier funnits inom ett och samma land (Indien) men hos olika kontakter har jag skrivit ut vilken kontakt det är som har respektive kriterier. En annan svårighet har varit att en del kriterier inte har varit särskilt detaljerade t ex Koreas krav på att den sökande ska vara frisk jämfört med Kinas detaljerade lista på vad som menas med att vara frisk. Efter kontakt med Adoptionscentrum angående Koreas kriterier får jag veta att vissa kriterier kan tillkomma beroende på hur medgivandeutredningen ser ut, men exakt vilka kriterier det kan röra sig om har jag ingen information om. På ett sätt har de svenska kriterierna varit tydligare än de andra ländernas eftersom jag haft tillgång till Sveriges lagar, konventioner och socialstyrelsens handbok om adoptioner, vilket har gett en mer detaljerad beskrivning av de Svenska kriterierna än de andra ländernas. Det finns antagligen fler vägar att få fram Kina, Koreas och Indiens adoptionskriterier för att få en mer ingående förståelse för kriterierna t ex genom källor liknande de som funnits tillhands för Sveriges kriterier. Jag har dock valt att utgå från adoptionsorganisationerna i Sverige och deras information om utlandets kriterier eftersom det är informationen som de sökande får och jag utgår ifrån att informationen på sidorna är riktig. Jämförelsen mellan länderna Hur de fiktiva sökande är konstruerade påverkar vilka kriterier som uppmärksammats och tagits upp för en vidare diskussion i den här uppsatsen t ex hade man istället för att fokusera på de sökandes relationer kunnat uppmärksamma kraven på sökandes hälsa, funktionshinder, brottsligt förflutet och därmed fått en helt annan infallsvinkel. Slutsatser Slutsatserna hade antagligen sett annorlunda ut om analysen av kriterierna hade innefattat fler eller andra länder. Till exempel så accepteras ensamstående sökande i flera länder (Adoptionscentrum 2009b) men i mitt urval, som utgår från länderna som Sverige adopterade flest barn ifrån år 2008, accepterar varken Kina eller Korea ensamstående sökande. Validitet Validitet innebär att studien ska mäta det den avser att mäta. De variabler som används ska vara ett lämpligt mått på den undersökta egenskapen (Dahmström 2000:263). Mitt syfte med uppsatsen är att belysa vilka föreställningar om föräldraskap som synliggörs i adoptionskriterier från Kina, Korea och Indien, genom en jämförelse mellan tre fiktiva sökandes möjligheter och begränsningar att adoptera från dessa länder. Lämpliga variabler i det här fallet är de gällande adoptionskriterierna för Kina, Indien och Korea och det är dessa som varit utgångspunkt för uppsatsen. Eftersom jag har utgått från fiktiva sökanden i jämförelsen av ländernas adoptionskriterier har jag själv kunnat styra vilka kriterier som uppsatsen främst riktat in sig på. Om metoden istället hade varit t ex intervjuer med sökanden som fått avslag på sina ansökningar till respektive land hade jag antagligen fått en bredare repertoar av kriterier som kan bli problematiska. Jag hade även fått en mer personligt präglad uppsats genom intervjupersonernas erfarenheter att bli bedömda och få avslag. I och med det hade det funnits en risk att uppsatsen gått över till att mer beskriva de sökandes reaktioner och känslor inför att få ett avslag istället för att fokusera på bilden av föräldraskap, men det ena hade kanske inte behövt utesluta det andra. Jag har hållit studien på en mer generell nivå och därmed kunnat styra uppsatsen till att handla om de adoptionskriterier som jag har tyckt varit intressantast att diskutera i förhållande till vad som anses vara ett bra föräldraskap. 6

10 Etisk reflektion De etiska dilemman jag under uppsatsens gång har stött på är bland annat risken att börja moralisera över de kriterier som finns för adoptionssökande. Målet med uppsatsen har inte varit att säga att det ena landets kriterier är bättre än andra länders. Många av kriterierna är sådana som nog de flesta kan hålla med om t ex att den sökande inte ska ha någon historia av utnyttjande av barn eller vara psykiskt sjuk (Gutter 1998:40). Medan andra kriterier är mer kontroversiella internationellt och visar på de olika föreställningar som finns om föräldraskap t ex vad gäller homosexuella föräldrar eller ensamstående. En annan etisk fråga som berörs i uppsatsen är principen om barnets bästa. Eftersom den här uppsatsen mer fokuserar på de potentiella föräldrarna kan det finnas en risk att barnperspektivet blir mindre tydligt och adoptionen kan börja ses mer som en rättighet till adoptivföräldrarna än för barnets bästa. Barnets bästa och föräldraförmågan hos de sökande hänger starkt ihop eftersom adoptionskriterierna vilar på de olika ländernas föreställningar om barnets bästa. Bakomliggande genom hela uppsatsen finns därför barnets bästa i åtanke eftersom den principen styr vilka som ses som lämpliga och olämpliga föräldrar. Utgångspunkten att de sökande redan fått medgivande till adoption från Sverige innebär att Sveriges adoptionskriterier inte problematiseras. Men eftersom mitt huvudintresse med uppsatsen legat i kontakten med de andra länderna har jag valt att inte lägga fokus på Sveriges kriterier. Kunskapsöversikt Inom forskningsområdet som rör adoptioner har man främst riktat in sig på det adopterade barnets utveckling och behov samt utvecklande av metoder för att mäta de sökandes lämplighet. Utifrån de sökningar jag har gjort är det väldigt lite forskat kring adoptionskriterier kopplat till synen föräldraskap mellan olika länder. Att det forskats så lite kring föräldrabilderna som de olika länderna förespråkar genom sina adoptionskriterier skulle kunna bero på att man inte vill riskera att samarbetet med länderna bryts. Ursprungsländerna har krav och kriterier utifrån sina perspektiv på barnets bästa och det verkar känsligt att ifrågasätta synen på föräldraskap. Socialstyrelsen poängterar hur viktigt det är att vårda samarbetet genom att tillmötesgå de krav och förväntningar de andra länderna har på de sökande (Socialstyrelsen 2008:15). Lindgren (2006:200) tar upp hur synen kring internationella adoptioner under 1970-talet gick från att ses som en del av u-landsbiståndet för att hjälpa barn till att mer handla om utlandets hjälp till de Svenska sökande som längtade efter barn. Det som lades vikt på var att få ett bra samarbete med adoptionsländerna. I studier som finns inom området går det dock att få fram att graden av samhällets involvering, när det kommer till att bedöma föräldraförmågan hos de potentiella föräldrarna varierar beroende på hur mycket samhället är med och skapar familjen. Det har även framkommit att kriterier för att bedöma föräldraförmåga är inkonsekventa, men i den sökning som genomfördes inför denna uppsats framkom inte några studier där det sker några jämförelser vad gäller skillnader i adoptionskriterier mellan olika länder. Nedan presenteras till att börja med adoptionsprocessen från ansökan till att adoptionen blir gällande i Sverige. Sedan kommer en del om forskning kring samhällets granskning av potentiella föräldrar, problem som kan uppstå för de sökande i medgivandeutredningen och vad som får sökanden att dra sig ur en ansökan om adoption. Behandlas görs även ett ämne som är starkt kopplat till adoptionskriterierna och bedömningen av föräldraförmågan nämligen, principen om barnets bästa och hur dess innehåll ser olika ut över tid. I korthet tas även ett av de adoptionskriterier som varit föremål för diskussion i Sverige upp: homosexuellas möjligheter till adoption. Jag tar även upp ett exempel på ett kriterium som en del andra län- 7

11 der ser som viktigt, nämligen rastillhörighet, men som inte diskuteras i Sverige. Sammantaget ger detta en större förståelse för adoptionskriteriernas olikheter och varför vissa sökande begränsas i möjligheterna att adoptera ett barn. Adoptionsprocessen Vägen från ansökan till att barnet kommer hem till familjen innehåller kontakter med många olika institutioner, bland annat socialtjänsten och adoptionsorganisationer. Adoptionsprocessen kan bli lång och sedan ansökan lämnats till utlandet kan det dröja mellan 4 månader och 3 år innan adoptionsprocessen är färdig (Adoptionscentrum 2009f). Nedan ges en kort beskrivning av berörda myndigheter i adoptionsprocessen samt hur adoptionen får giltighet i Sverige. FN:s konvention om barnets rättigheter tar upp att adoption av ett barn endast ska godkännas av behöriga myndigheter (Bilaga 3). I Sverige är det sedan 2005 Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (MIA) som har det övergripande ansvaret för adoptioner från andra länder (Socialstyrelsen 2008:31). MIA är en myndighet under Socialdepartementet och auktoriserar de adoptionsorganisationer som har kontakter med utlandet, för närvarande finns det sex auktoriserade adoptionsorganisationer i Sverige (MIA 2009). Socialnämnden är de som har ansvar för att de sökande uppfyller kriterierna som finns på adoptionssökande och socialtjänsten gör därför, efter ansökan från de sökande, en medgivandeutredning där lämpligheten att bli adoptivförälder utreds. Beslut om medgivande fattas sedan av socialnämnden. Medgivandet krävs för att de sökande genom en adoptionsorganisation ska kunna gå vidare med sin ansökan till urvalsprocessen i adoptionsländerna (Socialstyrelsen 2008:21). När landet valt de sökande som föräldrar till ett specifikt barn måste de sökande få ett medgivande från socialnämnden att adoptionsförfarandet får fortsätta (Socialstyrelsen 2008:39). För att adoptionen sedan ska bli godkänd i Sverige finns det lite olika vägar att gå. När adoptionsbeslutet beslutas i ett land som liksom Sverige är anslutet till Haagkonventionen gäller beslutet direkt i Sverige. I en del andra fall godkänns adoptionsbeslut som meddelats utomlands av MIA. Vid adoption från vissa länder genomförs adoptionen vid svensk tingsrätt (Socialstyrelsen 2008:31). Sverige, Indien och Kina är anslutna till Haagkonventionen (Arvill & Svensson 2008:225,226). Eftersom Korea inte är anslutet till Haagkonventionen gäller adoptioner som beslutats i Korea inte per automatik i Sverige och måste gå genom någon av de andra beslutsvägarna. Steg ett i adoptionsprocessen är som vi sett att få medgivande från Sveriges sida och steg två i möjligheten att bli adoptivförälder ligger i urvalsprocessen i utlandet. När Sveriges och de andra ländernas kriterier skiljer sig mycket från varandra kan det skapa begränsningar i möjligheten att adoptera. Till exempel kan sökande få ett medgivande i Sverige men inte kunna gå vidare i urvalsprocessen i ett annat land. En annan begränsning kan vara att de sökande endast har möjlighet att adoptera från vissa länder och inte andra eller att den sökande endast har möjlighet att adoptera äldre barn eller barn med speciella behov. Enligt Lindgren (2006:18) kan adoption ses som en arena där kulturens föreställningar och förändringar kring föräldraskap förhandlas och blir tydliga. Det som jag genom den här uppsatsen vill tillföra tidigare forskning är att belysa vilka föreställningar om föräldraskap som synliggörs i adoptionskriterierna samt vilka möjligheter och begränsningar ländernas adoptionskriterier har för olika sökande. Samhällets ansvar Graden av samhällets involvering i skapandet av familjer är ett område som Lind (2008) studerat. Lind (2008) uppmärksammade i sin studie att samhällets benägenhet att gå in och påverka familjebildningen, genom att bedöma de potentiella föräldrarna som lämpliga eller olämpliga, varierade beroende på hur stor del samhället varit i processen att skapa familjen 8

12 och hur starka genetiska band det fanns mellan förälder och barn. Till exempel granskades tänkta föräldrar och deras potentiella föräldraförmåga när det handlade om adoption och vid assisterad befruktning med hjälp av donator men ingen kontroll gjordes när par på infertilitetsklinik fått hjälp att bli gravida utan donatorer (Lind 2008:18). Eftersom samhället styr familjebildningen vid t ex adoptioner har det också ett ansvar att det sker för barnets bästa, därför kontrolleras de sökandes lämplighet (Lind 2008:17). Samhällets ansvar betonas ytterligare genom Socialtjänstlagen 5 kap. 1 där det står att Socialnämnden ska tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas vid adoptioner. Gutter (2008) tar upp adoptivföräldrarnas perspektiv och att det kan framstå som orättvist att de blir så granskade i sin vilja att bli föräldrar när majoriteten av människor kan bli föräldrar mer eller mindre av vilja. Hon har i sin studie riktat in sig på de olika stegen i Englands motsvarighet till medgivandeutredning och vilka problem som kan uppstå och göra det svårt eller omöjligt för adoptionsprocessen att fortsätta t ex när de sökande inte motsvarar kriterierna. De tre case som Gutter (2008) tar upp fick problem t ex när det gällde motivet till att vilja adoptera, insikt om hur mycket förändringar ett barn skulle innebära och de sista sökande hade blivit problematiskt att överhuvudtaget kunna göra en utredning på, eftersom den ena parten väldigt starkt motsatte sig att bli granskad och utvärderad för att kunna få adoptera ett barn. Både Lind (2008) och Gutter (2008) visar att samhällets involvering i familjebildningen när det gäller adoptioner är väldigt stark och Gutter (2008) visar att kontrollen kan uppfattas som orättvist i jämförelsen med hur majoriteten av befolkningen får barn. Inkonsekvenser i hur föräldraförmågan bedöms har Widdows och MacCallum (2002) studerat, men då genom hur bedömningen av adoptivföräldrar skiljer sig från den bedömning som görs av föräldrar som fått embryodonationer. Båda formerna av föräldraskap innebär ingen genetisk koppling till barnet och samhällets roll i familjebildningen är i båda fallen stor. Fokus i bedömningen för adoptivföräldrar låg på en social nivå där de sökandes vardag, motiv och föräldraförmåga granskades detaljerat. Bedömningen gjordes dessutom av professionella som tränats att göra den sociala bedömningen. När det kom till de som ville bli föräldrar genom embryodonationer var däremot den medicinska lämpligheten i fokus och den lilla sociala del som fanns med bedömdes inte av speciellt utbildade inom området. Skillnaderna i bedömningarna kan anses vara omotiverade men en förklaring till att skillnaderna uppkommit förklarade Widdows och MacCallum (2002) genom uppkomsten av de olika sätten att få barn. Adoption uppkom för att få bukt på sociala problem medan möjligheten till embryodonation är ett i raden av medicinska procedurer för befruktning. Widdows och MacCallum (2002) för en intressant diskussion utifrån att om urvalsmetoderna av lämpliga föräldrar borde vara desamma för adoptioner som embryodonationer borde kanske den sociala aspekten av granskningen även komma att gälla majoriteten av föräldrar som får egna biologiska barn. Men liksom Lind (2008) återkommer de till att graden av samhällets involvering i familjebildningen påverkar i vilken utsträckning som lämpliga föräldrar bedöms. Med andra ord bedöms biologiska föräldrars lämplighet inte i förväg medan föräldrar som får barn genom adoption eller embryodonationer i varierande grad blir bedömda. Att bli granskad som potentiell förälder är ett av orosmomenten som adoptionssökande tar upp i Wallis (2006) engelska studie. De potentiella adoptanterna tar upp just granskningen som en orsak till att inte gå vidare med sin ansökan. Oklarheter i hur adoptionsprocessen går till gjorde att många sökande föll bort, eftersom de förväntade sig att adoptionsorganisationen var de som skulle höra av sig. En annan orsak till att sökande inte gick vidare med sin ansökan var att majoriteten hade förväntat sig att kunna få ett friskt barn och bestämde sig efter att de fått information kring barnens bakgrund och behov att inte adoptera. Andra sökande som redan hade egna barn var oroliga över hur ett adoptivbarn skulle påverka de andra barnen i familjen. Att den sökande hade jobb, inte var ensamstående samt hade ett stort nätverk på- 9

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Så går det till att adoptera

Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Inledning Före adoptionen Varje adoption ska vara till barnets bästa... 3 Vem får adoptera?... 3 Föräldrautbildning... 4 Medgivandeutredning...

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning?

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? 1 Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? Lisbeth Pipping C-uppsats vid institutionen för psykologi; Göteborgs universitet, 2001 2 Hur ser hjälpen ut när det gäller

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Tonårsrevolt eller hedersproblematik?

Tonårsrevolt eller hedersproblematik? Tonårsrevolt eller hedersproblematik? En kvalitativ studie om socialsekreterares definitioner och interventioner i ärenden med hedersproblematik Av: Marie Ohlander och Ylva Jönsson Socialhögskolan, Campus

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

BARN SOM FAR ILLA. Socialhögskolan Magisterutbildningen i Socialt Arbete Vårterminen 2005. Författare: Nina Åkerlund Handledare: Karin Lundén

BARN SOM FAR ILLA. Socialhögskolan Magisterutbildningen i Socialt Arbete Vårterminen 2005. Författare: Nina Åkerlund Handledare: Karin Lundén Socialhögskolan Magisterutbildningen i Socialt Arbete Vårterminen 2005 BARN SOM FAR ILLA HUR BVC-SJUKSKÖTERSKOR DEFINIERAR BEGREPPET BARN SOM FAR ILLA SAMT HUR DE FÖRHÅLLER SIG TILL ANMÄLNINGSSKYLDIGHETEN

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Du är ju en stor kille

Du är ju en stor kille UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T6 C- uppsats 15 hp, VT 2013 Du är ju en stor kille Våldsutsatta män i nära relationer You are a big boy Abused men in intimate relationships

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Mötas av hinder. en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.

Mötas av hinder. en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Mötas av hinder en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning Rapport 2014:2 Författare: Kristina Engwall DO:s ärende LED 2012/236 Rapport 2014:2

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Grundbok Barns behov i centrum (BBIC)

Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Årsredovisning 2013-12-31 RESULTATREDOVISNING. Årsredovisning 2013 1 (44)

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Årsredovisning 2013-12-31 RESULTATREDOVISNING. Årsredovisning 2013 1 (44) Årsredovisning 2013 1 (44) 2 (44) Innehåll Sid. Resultatredovisning 4 1. Verksamhet 4 1.1. Myndighetens bedömning av verksamheten - problemanalys 4 1.2 Antal adopterade m.m. 9 1.3 Beviljade, återkallade

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer