Verket förbinder sig inte att avropa till ett visst belopp eller antal uppdrag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verket förbinder sig inte att avropa till ett visst belopp eller antal uppdrag."

Transkript

1 Avtal 1 Parter Mellan Migrationsverket (Verket), organisationsnummer , och Skandinavisk språkanalys AB (Sprakab) (Leverantören), organisationsnummer , har följande ramavtal, jämte bilagor (Avtalet) slutits, innebärande att Leverantören förbundit sig att till de villkor som anges i Avtalet utföra språkanalystjänster för Verket. 2 Avtalshandlingar Parternas åtaganden regleras av nedan angivna handlingar. Skriftliga ändringar i eller tillägg till Avtalet Detta avtal Förfrågningsunderlag, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar Leverantörens anbud, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar Förekommer mot varandra stridande uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i ovan nämnd ordning, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. För de fall Leverantören har och/eller tillämpar några Allmänna villkor eller motsvarande för sin verksamhet har dessa avvisats av Verket innebärande att parterna genom detta avtal uttryckligen avtalat bort samtliga sådana. 3 Uppdragets syfte och omfattning Leverantören åtar sig att tillhandahålla och förmedla språkanalystjänster för utförande av uppdrag i enlighet med villkoren i Avtalet, kraven uppställda i förfrågningsunderlaget samt enligt redovisat förfarande i Leverantörens anbud. Verket förbinder sig inte att avropa till ett visst belopp eller antal uppdrag. Leverantören förbinder sig att utföra alla sina åtaganden enligt Avtalet professionellt och fackmannamässigt. Leverantören är därvid skyldig att följa gällande lagar och förordningar samt i övrigt agera i enlighet med för branschen gällande god sed och etiska normer. BFD

2 Leverantören är skyldig att inneha alla tillstånd som erfordras för fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet. 4 Avtalsperiod och förlängning av avtal Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter, dock tidigast och gäller fram till och med Verket äger rätt men har ej skyldighet att förlänga avtalet med ett (1) år i taget tre (3) gånger med i övrigt oförändrade villkor. Meddelande om förlängning ska ske skriftligen till Leverantören senast tre (3) månader innan avtalstiden löper ut. I annat fall löper avtalet ut utan uppsägning. 5 Avropsordning Avropsförutsättningar Om Verket ingår avtal med mer än en leverantör, tillämpas en fast avropsordning. Verket har valt att ingå avtal med följande leverantörer : Skandinavisk Språkanalys AB (Sprakab), nr 1 i avropsordningen Verified AB, nr 2 i avropsordningen. Avrop ska i första hand ske från den först rankade leverantören i avropsordningen. Beställaren äger rätt att vända sig till närmast följande leverantör i avropsordningen om den föregående leverantören att de inte kan förmedla den efterfrågade tjänsten avtalsenligt eller inte bekräftar beställningen enligt vad som anges under Avropsbekräftelse. Analyser från utlandet i undantagsfall I de fall Verket har vänt sig till den först rankade Leverantören för att beställa en analys, och Leverantören meddelar att analytikern befinner sig utomlands, kan analysen genomföras från utlandet med Verkets godkännande. Beställaren/Verket ska först vända sig till övriga leverantörer enligt avropsordningen för att utesluta möjligheten att någon annan leverantör har en analytiker i Sverige som kan utföra uppdraget. Avropsbekräftelse Avrop av språkanalystjänsten ska bekräftas av Leverantören så snart det är möjligt dock senast enligt nedan: - Direktanalys och sedvanlig analys ska bekräftas via e-post senast kl dagen efter beställningen. - Expressanalys ska bekräftas under kontorstid på beställningsdagen under förutsättning att beställningen inkommit före kl på beställningsdagen. I de fall beställningen inkommer senare än kl ska Leverantören bekräfta detta senast kl påföljande arbetsdag.

3 När svarsfristen har löpt ut utan att Leverantören bekräftat avropet ska Beställaren inte behöva kontakta denne, utan kan då istället kontakta nästa Leverantör i rangordningen. Bekräftelse ska innehålla ett löfte om att Leverantören åtar sig uppdraget, samt uppgifter om språkanalytikerns kod samt ett åtagande om att Uppdraget kommer att utföras enligt de villkor som Beställaren anger inom ramen för Avtalet. Meddelar Leverantören att denne inte kan utföra en sedvanlig analys/expressanalys, ansvarar Leverantören för att den media som inskickats i samband med beställningsblanketten återsänds till Verket/beställaren ev. skickas till den Leverantör som anges av beställaren. Leverantören bekostar portot. 6 Språk Leverantören kan leverera språkutlåtanden på följande språk, se anbudets språkbilaga 5. 7 Leveranstid Direktanalys Språkutlåtandet ska levereras senast femton (15) arbetsdagar efter mottagen beställning. Detta innebär att leverantören ansvarar för att direktanalysen genomförs i så pass god tid att det slutgiltiga språkutlåtandet kan levereras till Verket inom femton (15) arbetsdagar från mottagen beställning. Sedvanlig analys Språkutlåtandet ska levereras senast femton (15) arbetsdagar efter mottagen kassett/cd. Expressanalys Språkutlåtandet ska levereras omgående med express, dvs. en (1) till sex (6) arbetsdagar efter mottagen kassett/cd. 8 Leveransmottagare Språkutlåtandet skickas via e-post till den beställare/mottagare av analysen som angetts på beställningsblanketten. Det skriftliga utlåtandet, som undertecknats av lingvist, skickas till angiven beställare/mottagare per post tillsammans med de inspelade media som leverantören använt i analysen. 9 Beställning Direktanalys Beställaren fyller i en beställningsblankett ev. digitalt och skickar denna till Leverantören. Leverantören bekräftar uppdraget och kontaktar sedan Beställaren och överenskommer om en tid för direktanalysens genomförande. Se vidare under Analysmetoder i förfrågningsunderlaget, bilaga Krav på tjänsten.

4 Sedvanlig analys/expressanalys Ljudinspelning skickas med ifylld beställningsblankett till Leverantören. Leverantören bekräftar uppdraget. Beställningsblankett finns i Verkets inköpshandbok. 10 Avbeställning Verket har rätt att skriftligen per e-post avbeställa, hela eller delar av beställda uppdrag avseende direktanalys och sedvanlig analys, utan att ersättning utgår till leverantören. Ersättning för avbeställd analys utgår inte till Leverantören om avbeställningen skett enligt nedanstående: Direktanalys- avbeställning senast två arbetsdagar före det datum då analytikern enligt överenskommelse ska genomföra samtalet med den asylsökande. Sedvanlig analys- avbeställning senast två arbetsdagar efter Leverantörens uppdragsbekräftelse mottagits av Verket. Avbeställning som sker senare än ovangiven tidpunkt ersätts fullt ut enligt gällande prislista. Expressanalys- tjänsten kan avbeställas men full ersättning utgår till Leverantören enligt gällande prislista. 11 Pris/Ersättningens omfattning Leverantörens ersättning för fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet regleras i anbudets prisbilaga 6 (kommer att biläggas avtalet). Priserna är angivna i SEK. exkl. moms. Ersättningen innefattar samtliga kostnader som kan föranledas av avtalet. Migrationsverket har sålunda inget ansvar för eventuella socialförsäkringskostnader eller liknande kostnader som kan ankomma på uppdragstagaren. Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande skattelagstiftning. 12 Indexreglering Priserna enligt detta avtal är fasta det första avtalsåret. Därefter kan en eventuell prisjustering komma att ske efter begärd prisförhandling en gång per år. Som underlag för en eventuell prisförhandling ska prisjusteringen ske enligt förändringar som ägt rum i de preliminära arbetskraftsindex för tjänstemän SNI (P-S). Som basmånad gäller december år 2009 (106,0). Beräkningsgrund för prisförändringen ska vara högst 80 % av det avtalade priset.

5 Skriftlig begäran om prisjustering med angivande av önskad ändring och motivering ska vara Verket tillhanda senast tre (3) månader innan avtalsårets slut. Har begäran inte kommit Verket tillhanda detta datum gäller föregående periods priser oförändrade. Indexreglerade priser får tillämpas först vid närmast påföljande kalendermånadsskifte efter att överenskommelse träffats mellan parterna. Indexreglerade priser gäller fasta i ett (1) år. 13 Fakturering och betalning På fakturan ska tydligt specificeras: - vilket avtal som avses - Beställarens kontaktuppgifter - Total kostnad per Uppdrag, exkl. moms, med särredovisning av ev. resekostnad och ersättning för restid - Referensnummer (kostnadsställe) - Övriga uppgifter om uppdraget som angetts av Beställaren vid avropstillfället - uppdragstagarens organisations- och momsregistreringsnummer, bolagets säte samt uppgift om att F-skattsedel innehas. - uppdragstagarens bankgiro-/plusgironummer eller betalningsadress Faktura ska skickas till: Migrationsverket FE 11 Referensnummer: (enhetens kostnadsställe) Strömsund Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor är inte bindande för Verket. Felaktigt ställda fakturor returneras utan åtgärd. Enligt meddelande från regeringen ska samtliga myndigheter senast fr.o.m. den 1 juli 2008 hantera sina inkommande fakturor elektroniskt. Verket avser att övergå till mottagande av elektroniska fakturor. I dagsläget scannas fakturorna. Leverantören är skyldig att ha beredskap för att under avtalstiden börja skicka elektroniska fakturor i format Svefaktura. 14 Betalningsvillkor Betalning erläggs netto mot specificerad och godkänd faktura senast trettio (30) dagar efter fakturans mottagande. Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter som inte avtalats ska inte erläggas av Verket. Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

6 15 Fel eller brister i utfört arbete Uppdraget ska anses ha utförts felaktigt eller bristfälligt om det inte uppfyller krav från vedertagen branschpraxis eller om det på annat sätt avviker från beställningen eller vad som särskilt överenskommits. Är utfört arbete felaktigt eller bristfälligt får Migrationsverket göra skäligt avdrag på ersättningen eller om felet är väsentligt häva avtalet. Migrationsverket har också rätt att kräva att uppdragstagaren rättar till felet genast och detta utan ersättning. Migrationsverket får vidare hålla inne så mycket av betalningen som svarar mot skäligt avdrag. Vid fel/brist i form av leveransförsening/dröjsmål gäller såsom skäligt avdrag det som anges under 18 och faktureras Leverantören enligt angivna rutiner. 16 Rutiner vid leveransförsening Försening som beror på Leverantören Överstiger leveranstiden av utlåtandet 15 arbetsdagar för direktanalys och sedvanlig analys och inget annat har överenskommits i samband med beställningen, kontaktar leverantören beställaren av ärendet. Beror förseningen på Leverantören har beställaren rätt att annullera beställningen utan att ersättning utgår till Leverantören. Överstiger leveranstiden av utlåtandet 6 arbetsdagar för expressanalys och inget annat har överenskommits i samband med beställningen, kontaktar leverantören beställaren av ärendet. Beror förseningen på Leverantören har beställaren rätt att annullera beställningen, utan att ersättning utgår till Leverantören. Väljer Verket/beställaren att annullera en beställning avseende sedvanlig/expressanalys, ansvarar Leverantören för att den inskickade ljudinspelningen returneras till beställaren så fort som möjligt. Leverantören bekostar portot. Försening som beror på Verket/Beställaren Vid direktanalys där Verket inte inställer sig enligt överenskommelse med Leverantören, utgår ersättning till Leverantören för beställd tid om 750 SEK exkl. moms. 17 Reklamationer Reklamationsblankett ska ifyllas och skickas enligt överenskommen rutin. 18 Vite vid försening/dröjsmål Vid försening som beror på Leverantören, äger Beställaren rätt att kräva vite. Direktanalys och sedvanlig analys Väljer verket att inte annullera en försenad beställning enligt 16, utgår vite om inte annat överenskommits, från och med den 16 arbetsdagen med 100

7 kr per dag till och med leveransdagen, dock högst tills det att vitet uppgår till den totala ersättning för det aktuella uppdraget. Expressanalys Väljer verket att inte annullera en försenad beställning enligt 16, utgår vite om inte annat överenskommits, från och med den 7 arbetsdagen med 100 kr per dag till och med leveransdagen, dock högst tills det att vitet motsvarar den totala kostnaden för det aktuella uppdraget. Vite utgår inte om leverantören kan styrka laga förfall. Som laga förfall anses omfattande avbrott i allmänna kommunikationer, plötslig sjukdom som kan styrkas med läkarintyg eller annan hindrande omständighet som Leverantören inte kunnat förutse. Leverantören har bevisbördan för att laga förfall föreligger. Fakturering av vite Beställaren fakturerar Leverantören vite efter avsänd avvikelserapportering. Beställarens rätt till vite för förseningen är förverkad om anspråk på ersättning inte framställts skriftligen senast tre (3) månader efter det aktuella uppdragets slutförande. 19 Befrielsegrunder (Force majeure) Part befrias från sina åligganden enligt detta avtal om parten visar att fullgörandet därav förhindras på grund av omständigheter utanför partens kontroll som parten skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder parten inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som sådana omständigheter ska anses krig eller krigsliknande tillstånd, strejk (såväl avtalsenlig som avtalsstridig), lockout, blockad, eldsvåda, beslut från regering eller myndighet. Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omedelbart och skriftligen underrätta motparten därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten samt överenskomma om fortsatt arbete av påbörjat eller nya uppdrag. 20 Hävning av avtal Endera parten har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om motparten i väsentligt hänseende brister i sina åligganden och underlåter att vidta rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom. Verket äger rätt att, helt eller delvis, häva avtalet med omedelbar verkan om: Leverantören vid upprepade tillfällen gör sig skyldig till sådana förseelser som avses i 15 och 16 och som sammantaget är av väsentlig betydelse för Verket; eller om Leverantören i övrigt underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet som är av väsentlig betydelse för Verket, eller om

8 Leverantören försatts i konkurs eller likvidation, satts under tvångsförvaltning, är föremål för ackord, har inställt betalningar, är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, ackord eller liknande förfarande, har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen genom lagakraftvunnen dom, underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter, har lämnat felaktig information i delar som berör denna punkt. Hävning ska ske genom skriftligt meddelande för att vara giltig. 21 Skadestånd Part har rätt till ersättning för den direkta skada part lider genom att motparten i väsentligt hänseende brister i sina åligganden om inte motparten visar att bristen beror på sådana omständigheter som anges i 19. Häver Verket avtalet enligt 20, äger Verket rätt till skadestånd motsvarande samtliga kostnader som åsamkas Verket i samband med avveckling av avtalet, byte av leverantör samt för alla merkostnader och all övrig skada. Föreligger ersättningsgill skada är part skyldig att vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida dessa åtgärder inte orsakar oskälig kostnad, eller eljest är oskäligt betungande. Parts skadeståndsansvar är per skadetillfälle begränsat till 35 gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger på parts sida. Framställan om krav på skadestånd ska ske genom skriftligt meddelande för att vara giltigt. 22 Försäkring Leverantören är skyldig att teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörande av skadeståndsskyldighet med anledning av ingångna åtaganden enligt Avtalet. Leverantören ska på begäran av Verket kunna uppvisa försäkringsbrev eller annat bevis på att försäkringen gäller under avtalstiden. 23 Offentlighets- och sekretesslagen Leverantören förbinder sig att följa gällande bestämmelser i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) samt att ålägga av Leverantören anställd personal som får tillgång till uppgifter för vilka sekretess gäller i Verkets verksamhet att iakttaga motsvarande sekretess. Sekretesskyldighet gäller för Leverantören och leverantörens anställda även efter att avtal har upphört.

9 24 Antidiskrimineringsklausul Antidiskrimineringsklausul ska gälla enligt bilaga 1 till avtalet. 25 Statistik Leverantören är skyldig, utan anmodan och ersättning, att tillhandahålla statistik över utförda Uppdrag. Statistik ska redovisas kvartalsvis och skickas till Verket i närmast efterföljande månad efter avslutat kvartal. Statistik ska tillhandahållas i excelformat och skickas elektroniskt. Statistik ska innehålla nedan angivna uppgifter för respektive kostnadsställe/enhet: Leverantören ska varje kvartal lämna statistik till verket. Statistiken ska omfatta för tidsperioden: - antal språkanalyser och direktanalyser - antal expressanalyser - vilka språk som analyserats och resultatet i språkutlandet (t.ex. efter en fyrgradig skala: högst sannolikt, sannolikt, osannolikt, högst osannolikt + land). - avvikelser från beställning och orsak till avvikelse. - beställarens namn - antal sedvanliga- direkt- och expressanalyser som beställts med kunskapskontroll 26 Uppstartsmöten Leverantören förbinder sig att medverka vid uppstartsmöten. Båda parter ska då presentera sin verksamhet och ange det som är särskilt viktigt att beakta för ett bra genomförande av uppdraget. 27 Kvalitetsutveckling Leverantören ska tillsammans med Verket, under hela avtalstiden, ha ett kunskapsutbyte med den operativa verksamheten om metodik, metodutveckling och kvalitetsuppföljning vid språkanalyser. Två gånger per år ska leverantören och Migrationsverket träffas fysiskt och genomföra kunskapsutbyte samt gå igenom lämnad statistik. Anbudsgivaren ska i samband med dessa möten även avrapportera resultaten av de genomförda kvalitetskontrollerna till Migrationsverket, under förutsättning att verket inte begärt in resultaten tidigare. Bolaget redovisar metod och resultat av kvalitetssäkringen i arbetet, eventuellt inkomna reklamationer och hur dessa har åtgärdats samt redovisar de uppdrag som annan analysexpertis har gjort. Från Leverantörens sida deltar anställd personal och från Verket deltar avtalsansvarig, någon/några experter samt operativ personal.

10

11

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

SANNINGSFÖRSÄKRAN Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Datum 2013-03-07 Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-949-0508/13 Leverantör Företag Organisationsnummer

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer