1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag Allmän information Fredrik Strand Sista anbudsdag: ansökansdag:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Anbudsinbjudan 1.1. Allmän information Inbjudan Härmed inbjuds leverantörer att inkomma med anbud gällande upphandling Familjerådgivning enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 3 ska kommunen erbjuda familjerådgivning till gifta par, sammanboende, särboende och separerade par. Med familjerådgivning menas samtal för att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och i familjer med syfte att förbättra parternas relation Omfattning Österåkers kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för sina kommuninvånare inom de områden som kommunen ansvarar för. Som ett led i detta har socialnämnden beslutat att valfrihet ska gälla inom familjerådgivning. Ett familjerådgivningstillfälle omfattar 120 minuter, varav 90 minuters kundsamtal och 30 minuters administrativt för/efterarbete. Antalet rådgivningstillfällen för varje kund/par kan uppgå till fem (5). Kunden väljer själv rådgivare, från upphandlade familjerådgivare. Kunden tar kontakt med socialförvaltningens receptionen i Alceahuset, Hackstavägen 22 plan 4, Åkersberga för att erhålla information om hur de går vidare. Kund äger rätt att utan redovisad orsak och när som helst avsluta eller byta utförare Antagande av helt anbud eller del av anbud Anbud kan komma att antas helt eller förkastas Upphandlingsform Upphandlingen genomförs i enlighet med: Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Anbud kan löpande lämnas via Utskrivet: :32 Sida 1 av 19

2 Någon ersättning för kostnader i samband med anbudsansökan kommer ej att utgå.någon ersättning för kostnader i samband med anbudsgivning kommer ej att utgå Upphandlande myndighet Österåkers kommun Alceahuset Hackstavägen Åkersberga Om upphandlingsförfarandet Kommunens upphandlingar ska ske med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt Antal avtalsparter Den upphandlande myndigheten har för avsikt att teckna avtal med flera leverantörer Ansvarig upphandlare Upphandlingsenheten, Österåkers kommun Fredrik Strand Tel: E-post: Utskrivet: :32 Sida 2 av 19

3 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning 2.1. Anbudets form Språk Anbud ska vara avfattade på svenska språket Kontaktperson Anbudsgivaren ska ange kontaktperson för frågor rörande anbudet, namn, telefonnummer och e-post. Anbudsgivaren ska ange kontaktperson för frågor rörande anbudet, namn, telefonnummer och e-post. (Fritextsvar) Elektronisk anbudsgivning Anbud ska lämnas elektroniskt via Att lämna anbud är kostnadsfritt för leverantören och kräver enbart en registrering på Vid svårigheter att orientera sig i systemet finns support: alternativt telefon Sidoanbud eller alternativa utföranden kommer inte att tas upp till prövning Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget Ofullständiga och/eller felaktiga uppgifter Anbudsgivare kan uteslutas från upphandlingen om han lämnat ofullständiga och/eller felaktiga uppgifter i anbudet Sekretess under upphandlingen Under tiden för upphandlingen råder absolut sekretess. När upphandlingen är slutförd blir samtliga handlingar offentliga om det inte finns anledning att sekretessbelägga delar av anbuden enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009: 400). Sekretessprövning kan inte göras i förväg och garantier om sekretess kan därför inte lämnas. Alla uppgifter som anbudsgivare vill sekretessbelägga ska lämnas i form av separata bilagor, med utförlig motivering inkluderat hänvisning till paragraf/er i ovan nämnda lag, som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterierna eller uppgifter som kommer att ingå i avtalstexten endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas. Det är kommunen som beslutar och avgör om uppgifterna kan sekretessbeläggas. Kommunen kommer att ta ställning i sekretessfrågan först vid en eventuell begäran om utlämnande av allmän handling. Något förhandsbesked om uppgifterna kommer att sekretessbeläggas lämnas inte. Beslut om sekretess kan komma att upphävas av domstol Anbudsgivares avtal med underleverantörer Underleverantör får inte anlitas för uppdraget Tidsgränser Sista anbudsdag Utskrivet: :32 Sida 3 av 19

4 Upphandlingsenheten tar emot anbud löpande så länge förfrågningsunderlaget är annonserat i nationell databas Anbudets giltighet Anbudet ska vara giltigt i fyra (4) månader från och med datum för inkommet anbud Löpande information och frågor Frågor och information under anbudstiden Frågor om oklarheter i förfrågningsunderlaget under anbudstiden ska ställas via Endast frågor ställda via kommer att besvaras av upphandlande myndighet. Kommunen kan under hela anbudstiden komma att publicera information, kompletterande uppgifter eller förtydliganden till förfrågningsunderlaget via Övrigt Avbrytande av upphandling Om inget anbud motsvarar ställda krav, om offererade priser inte ryms inom budgetramen eller om förutsättningarna för upphandlingen förändras genom verksamhetsmässiga eller politiska beslut kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga som erhållit förfrågningsunderlaget att underrättas om detta Förändring av krav För den händelse att lagar, författningar, förordningar, eller motsvarande kan komma att förändras under den tid som upphandlingen varar, förbehåller sig köparen rätten att förändra kraven Tilldelningsbesked När beslut om leverantör och anbud fattats publiceras tilldelningsbeslut, upphandlingsrapport och anbudsutvärdering på Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud trots upplysning om tilldelningsbesked tom anbudets sista giltighetsdag Avslutad upphandling Bindande avtal förutsätter att skriftligt upphandlingskontrakt upprättas och undertecknas av samtliga parter. Utskrivet: :32 Sida 4 av 19

5 3. Kvalificering av anbudsgivare 3.1. Kvalificeringskrav Uteslutningskriterier Anbud kommer att uteslutas om kommunen får kännedom om att någon av förutsättningarna enligt 7 kap 1 LOV föreligger Allmänna krav Anbudsgivaren ska: -vara registrerad i bolagsregistret. Stiftelser ska bifoga kopia på registreringsbevis utfärdat av Länsstyrelsen. -betala föreskrivna skatter och sociala avgifter. Blankett SKV 4820 "Begäran- Upplysning vid offentlig upphandling" behöver inte bifogas. Den upphandlande myndigheten genomför egen kontroll. -inneha F-skattsedel. -Anbudsgivaren ska ange firmatecknare, revisionsbyrå, namn på revisor med telefonnummer och e-post till dessa. Krav på revisor ställs ej: -på enskild näringsverksamhet -företaget har en omsättning på under 3 miljoner -företaget har inte fler anställda än tre inklusive dig som ägare -företaget har en balansomslutning (värdet av de totala tillgångarna utan avdrag för skulder) på under 1,5 miljoner Anbudsgivaren ska vara registrerad i bolagsregistret. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Anbudsgivaren ska ange firmatecknare samt i förekommande fall, revisionsbyrå, namn på revisor med telefonnummer och e-post till dessa. (Fritextsvar) Prövning av anbudsgivarens ekonomiska förutsättningar Kopia på kreditvärdering behöver inte bifogas anbudet. Den upphandlande myndigheten genomför egen kontroll via Creditsafe. I de fall anbudsgivaren uppfyller nivå kreditvärdig eller bättre, anses kravet på ekonomisk stabilitet vara uppfyllt. Det åligger anbudsgivaren att kontrollera att uppgifterna hos Creditsafe är korrekta samt aktuella. För det fall anbudsgivaren anser att uppgifterna hos Creditsafe inte är aktuella ska anbudgivare inkomma med skriftlig förklaring (bifogas anbudssvaret i separat bilaga) varför uppgifter hos Creditsafe inte befinns aktuella samt som separat bilaga till anbudet inkomma med egen bevisning avseende ekonomisk kapacitet motsvarande det kreditvärdighetskrav som ställs i denna upphandling. Anbudsgivares egna bevisning ska vara aktuell, med aktuell avses intyg ej äldre än (3) månader räknat från datum för anbudets ingivande. Ratingskala enligt Creditsafes företagsupplysning Mycket god kreditvärdighet poäng God kreditvärdighet poäng Kreditvärdig poäng Kredit mot säkerhet poäng Kredit avrådes 0-14 poäng Utskrivet: :32 Sida 5 av 19

6 Nystartade företag bevisar sin ekonomiska ställning genom: -för att räknas som nystartat får företaget maximalt vara 18 månader räknat från datum för ingivande av anbud. -nystartade företaget där företagets ägare tidigare haft annat bolag kan inkomma med organisationsnummer på tidigare bolag och kreditvärderas utifrån det. -nystartade företag där företagets ägare inte tidigare haft annat bolag kan uppge personnummer och kreditvärderas utifrån det. -nystartade företag kan inkomma med bankgaranti som bevisar att anbudsgivande företag kommer att klara av att uppfylla kontraktsvillkoren -nystartade företag kan inkomma med moderbolagsgaranti Samarbete med Skatteverket I denna upphandling och under avtalstiden tillämpas ett samarbete mellan Österåkers kommun och Skatteverket. Samarbetet berör alla leverantörer liksom eventuella underleverantörer. Österåkers kommun har ett starkt intresse av att det är seriösa företag, i alla led och under hela avtalstiden som anlitas i kommunens verksamhet. Det förebyggande samarbetet innebär att det inför upphandling och kvartalsvis under avtalstiden lämnas information från Skatteverket till kommunen om leverantörers skattesituation. Skatteverket hjälper snabbt till med all information som behövs. Förfrågan om underleverantörer kan numera göras via e-post. Blankett 4820 för att göra förfrågan om underleverantör hämtas från Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). Även skatteinformation som gäller tex traktamentsfrågor, utländsk arbetskraft eller moms lämnas Uppfyllande av obligatoriska krav Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller ett antal krav som är obligatoriska. Förutsättningen för att ett anbud ska kunna utvärderas och antas är att dessa krav är uppfyllda. Kraven avser såväl krav på leverantören och anbudet som på efterfrågad vara och/eller tjänst Företagspresentation Anbudsgivaren ska lämna en kortfattad företagspresentation. I de fall anbudsgivaren utgör en del av en större organisation ska beskrivningen dels omfatta en kort information om hela organisationen, dessutom en komplett och utförlig redogörelse av den del av organisationen som avser att vara juridiskt ansvarig mot Österåkers kommun. Av beskrivningen ska för upphandlande myndighet tydligt framgå att anbudsgivaren har den kapacitet som uppdraget i denna förfrågan kräver. Anbudsgivaren ska lämna en kortfattad företagspresentation. (Fritextsvar) Lex Sarah Bestämmelserna om Lex Sarah omfattar familjerådgivning och ska tillämpas vid handläggning av ärenden och vid genomförande av insatser. Det gäller individinriktade insatser, allmänt inriktade insatser och strukturinriktade insatser. I förekommande fall ska anbudsgivaren löpande lämna in Lex Sarah rapportering till kommunens sakkunnige/individ och familjeomsorg. Kopia på anmälan ska skyndsamt Utskrivet: :32 Sida 6 av 19

7 skickas till kommunens sakkunnige. Anbudsgivaren ska även anmäla till kommunens sakkunnige när utredningen är avslutad och skicka utredningen till kommunens sakkunnige. Samtliga krav uppfylls, punkt Lex Sarah. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Verksamhetsberättelse Anbudsgivaren ska som separat bilaga till anbudet bifoga aktuell verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen ska minst innehålla uppgift om: -Beskrivning av verksamheten. -Personalresurser, hur många heltidstjänster. -Kompetensutveckling -Handledarutbildning (antal timmar per familjerådgivare) -Antal genomförda familjerådgivningar fördelat på nybesök och återbesök. -Väntetid för besök hos familjerådgivare. -Antal besök i genomsnitt per kund. -Utvärdering av egen verksamhet. -Antal klagomål -Tillvägagångssätt när kund vill byta familjerådgivare Kompetenskrav Anbudsgivaren ska ha god kännedom om familjerådgivningsverksamhet och för offererat uppdrag minst erbjuda en (1) familjerådgivare med lägst tre (3) års erfarenhet av arbete som familjerådgivare. För uppdraget offererad familjerådgivare ska uppfylla minst en (1) av nedanstående tre (3) kravprofiler (per individ): Profil 1 erfarenhet -minst fyra års psykosocialt arbete med par- och/eller familjer. grundutbildning -examinerad socionom, psykolog eller beteendevetare. påbyggnad -en eller flera av följande; familjeterapiutbildning, stegutbildning (1,2) i psykoterapi, utbildning i parterapi/sexologi är meriterande. Profil 2 erfarenhet -minst 8 års erfarenhet av psykosocialt arbete med par- och/eller familjer. grundutbildning -från hälso- och sjukvård, psykiatri och/eller psykosocialt arbete (ex. sjuksköterska, mentalskötare, socialpedagog). påbyggnad -en eller flera av följande; familjeterapiutbildning, stegutbildning (1,2) i psykoterapi, utbildning i parterapi/sexologi är meriterande. Profil 3 auktoriserad av kfr (föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare). För samtliga gäller att inom yrkesutövningen som familjerådgivare ha kontinuerlig handledning av extern handledare samt kollegialt utbyte rörande familjerådgivning. Nyanställd familjerådgivare utan erfarenhet av familjerådgivning ska ha introduktionshandledning av erfaren kollega om minst 60 timmar (redovisas i verksamhetsberättelsen). Utskrivet: :32 Sida 7 av 19

8 Meritförteckning per offererad familjerådgivare ska bifogas som separat bilaga till anbudssvaret Erfarenhet och referenser -Anbudsgivaren ska beskriva sin erfarenhet av att tillhandahålla i upphandlingen efterfrågad tjänst, dvs daglig familjerådgivning. -Anbudsgivaren ska lämna minst två (2) referenser som som kan intyga anbudsgivarens förmåga att utföra i upphandlingen efterfrågad tjänst, dvs daglig verksamhet. För att anbudsgivaren ska kvalificera sig ska referenspersonen vara nöjd med hur anbudsgivaren utfört uppdraget, dvs vitsorda att anbudsgivaren utfört eller utför motsvarande/liknande tjänster med god kvalitet och samarbetsförmåga samt ge anbudsgivaren godkänt på ställda referensfrågor (se frågor som kommer ställas referenten nedan). Anbudsgivare som har eller haft avtal avseende motsvarande/liknande tjänster, med upphandlande myndighet sedan december 2011, ska för att kvalificera sig utföra/ha utfört uppdrag med god kvalitet och samarbetsförmåga samt inte varit föremål för varning, vitesföreläggande eller hävning av avtal. -Anbudsgivaren ska beskriva sin erfarenhet. -Anbudsgivaren ska redovisa respektive referensuppdrag, innehållande: -referentens namn och e-postadress -tidsperiod när referensuppdraget utfördes -referensuppdragets omfattning och innehåll Följande fråga kommer ställas referensen: -Anbudsgivaren har uppgivit er som referent avs i anbudet beskrivet referensuppdrag. Kan du som referent intyga att anbudsgivaren anlitats för i anbudet beskriven tjänst och att uppdraget/n utförts med god kvalitet och samarbetsförmåga? Referenspersoner som anbudsgivaren uppger ska finnas tillgängliga per e-post under de två (2) första utvärderingsveckorna (anbudsinlämningsdatum och tio (10) arbetsdagar framåt). Uteblivet referenssvar efter förfrågan från den upphandlande myndigheten (inom tio (10) arbetsdagar) medför att anbudet förkastas. Anbudsgivaren ansvarar för att lämnad e-post adress är korrekt, i de fall e-post adressen är fel kommer referensen ej att utvärderas och anbudet förkastas. Det är viktigt att anbudsgivaren försäkrar sig om att referenten både vill och kan delta. Vidare är det viktigt att referenten har sådan kännedom om referensuppdraget att referenten kan bedöma detta. Anbudsgivaren ska beskriva sin erfarenhet av att tillhandahålla i upphandlingen efterfrågad tjänst, dvs familjerådgivning. (Fritextsvar) Anbudsgivaren ska lämna minst två (2) referenser som som kan intyga anbudsgivarens förmåga att utföra i upphandlingen efterfrågad tjänst, dvs familjerådgivning. (Fritextsvar) Jäv Vid köp av varor, tjänster eller entreprenader ska säkerställas att jäv inte föreligger enligt Kommunallagen SFS 1991:900. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det tillkänna. Anbudsgivaren ska intyga att jävsförhållande enligt ovan inte föreligger. Utskrivet: :32 Sida 8 av 19

9 Anbudsgivaren ska intyga att jävsförhållande enligt ovan inte föreligger. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL ska tillämpas. Samtliga krav uppfylls, punkt Kvalitetsarbete. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :32 Sida 9 av 19

10 4. Kravspecifikation 4.1. Obligatoriska krav Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär familjerådgivning till de kunder som väljer anbudsgivaren inom det valfrihetssystem som kommunen har enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Familjerådgivning erbjuds par, familjer och ensamstående som befinner sig i samlevnadssvårigheter och vill ha en förändring. Familjerådgivarna arbetar med sträng sekretess och för inga journaler och den som vill kan vara anonym, tidsbeställning sker via telefon eller e-post. Anbudsgivaren ska i alla kontakter där barn är involverade beakta intentionerna i barnkonventionen. Maximalt antal samtalstillfällen är fem (5), men kan efter godkännande från kommunens handläggare utökas Tillgänglighet Rådgivning ska erbjudas under vardagar, dagtid, kl samt minst en (1) dag i veckan under kvällstid, tidigast t.o.m. kl Familjerådgivningen ska vara tillgänglig 46 veckor per år. Österåkers kommun erbjuder familjerådgivning förutsatt att ena parten är skriven i kommunen, det åligger ånbudsgivaren att ta reda på var part är skriven. Den som är berättigad vänder sig till socialförvaltningen i kommunen och får informationsmaterial som anvisar hur man går till väga för att erhålla familjerådgivning. -väntetiden ska inte överstiga tre (3) veckor med undantag för juni, juli och augusti, då väntetiden inte får överstiga fyra (4) veckor. Akuta behov ska särskilt beaktas. -anbudsgivaren bör ta emot alla sökande som väljer utföraren. -anbudsgivaren ansvarar för att tolk anlitas vid behov, tolk avropas kostnadsfritt genom kommunens handläggare. Samtliga krav uppfylls, punkt Tillgänglighet. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Lokal Anbudsgivaren ska tillhandahålla ändamålsenlig lokal som bl.a. är handikappanpassad och samtalsrum som upprätthåller sekretessen. Lokalen ska vara belägen inom ett avstånd som under dagtid kan nås med kollektivtrafik inom 60 minuter från Åkersberga centrum. Samtliga krav uppfylls, punkt Lokal. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Verksamhetsbesök Anbudsgivarens lokal för familjerådgivning kommer att besökas av ansvarig upphandlare kommunens sakkunnige inom individ och familjeomsorg. Verksamhetsbesöket kommer att genomföras på dagtid mellan kl Exakt datum och tid för besöket meddelas per e-post till i anbudet angiven kontaktperson. Verksamhetsbesöket syftar till att ge anbudsgivare möjlighet att bekräfta sin förmåga att för kommunens räkning utföra uppdraget som skriftligen beskrivits i anbudet. Om det vid verksamhetsbesöket framkommer att kriterier för kvalificering eller att ställda krav inte Utskrivet: :32 Sida 10 av 19

11 uppfylls av anbudsgivaren kommer anbudet att förkastas Ersättning Ersättning Anbudsgivarens totala ersättning uppgår till 1300 SEK för varje rådgivningstillfälle om 120 minuter. Ett rådgivningstillfälle inkluderar 90 minuter rådgivning samt för- och efterarbete 30 minuter. Ersättning från kommunen utgår med 1000 SEK. Till detta kommer kundens egenavgift som kommunen fastställt till 300 SEK för Anbudsgivaren debiterar kunden 300 SEK som delersättning och kommunen debiteras därtill 1000 SEK. Utskrivet: :32 Sida 11 av 19

12 5. Kommersiella villkor 5.1. Allmänna villkor Omfattning Avtal kommer att upprättas och utformas med antagen anbudsgivare med ledning av förfrågningsunderlaget och anbudsgivarens anbud. Volymer Eventuellt angivna volymer är uppskattade. Kommunen lämnar ingen garanti om vissa volymer eller av vissa värden. Skulle kommunens behov enligt detta avtal understiga respektive överstiga uppskattad kvantitet ska detta inte betraktas som avtalsbrott från kommunens sida utan leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet Kommunens information om leverantören till kommuninvånaren På kommunens hemsida finns en presentation av kommunens leverantörer inom Familjerådgivning. Kommunen utarbetar även skriftligt informationsmaterial till de kommuninvånare som efterfrågar tjänsten Viljeinriktning Parterna är medvetna om att avtalet inte kan reglera samtliga frågeställningar och händelser som kan tänkas uppkomma till följd av ständig utveckling och förändrade förhållanden. Parterna ska sträva efter att anpassa sig till de nya förhållanden som kan uppstå under avtalstiden för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar och behov. Avtalet bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna Lagar och förordningar Utförandet av tjänster som omfattas av detta avtal ska ske i enlighet med samtliga gällande lagar och förordningar som är aktuella för uppdraget inkluderat kommunens mål och policydokument. Leverantören ska åta sig att följa utvecklingen på området och anpassa verksamheten till eventuella nya lagar och förordningar liksom till övergripande inriktningsbeslut som kan komma att tas inom kommunen Tillstånd, registreringar, skatter m.m. Leverantör ska på egen bekostnad ombesörja, införskaffa och vidmakthålla samt-liga tillstånd, bemyndiganden, dispenser och licenser som enligt tillämpliga avtal, författningar, normer eller föreskrifter erfordras för utförande av avtalat åtagande Meddelarskyldighet Finner leverantören att någon av nedan angivna händelser kommer att in-träffa eller framstår såsom sannolik att inträffa ska denne omgående utan dröjsmål skriftligen informera upphandlingsenheten därom: -Ägarbyte eller ändrad bolagsform. -Konkurs, betalningsinställelse. -Omständigheter som kan försvåra samarbetet mellan parterna Allmänhetens insyn i leverantörens verksamhet Leverantören ska utan dröjsmål, efter det att kommunen framställt begäran härom, till kommunen lämna sådan information som avses i 3 kapitlet 19a kommunallagen. Sådan Utskrivet: :32 Sida 12 av 19

13 begäran ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten sköts. Informationen ska lämnas i skriftlig form. Det åligger kommunen att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Leverantören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna kommer omfattas av sekretess hos kommunen. Information som lämnats kommunen enligt första stycket ska ej anses utgöra företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter Insyn i leverantörens verksamhet Upphandlingsenheten har, när som helst under avtalstiden, rätt att granska leverantörens fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avtal och att fakturerad ersättning är avtalsenlig. I det fall resultatet av kontroller ådagalägger felaktighet i leverantörs utförande av avtalat åtagande ska leverantör ersätta kommunen för de merkostnader som detta orsakar Avtalshandlingars inbördes ordning I händelse av motstridiga uppgifter i förekommande handlingar gäller följande tolkningsordning: 1. Avtalstillägg i datumordning 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlag 4. Anbud Underleverantör Underleverantör får inte anlitas för uppdraget Uppdragets genomförande Leverantören ska utföra tjänster enligt detta avtal med största omsorg samt med tillvaratagande av kommunens intressen. Om uppdraget inte är tillräckligt preciserat åligger det leverantören att i samråd med beställaren föra ytterligare preciseringar. Leverantören ska vid genomförande av uppdrag samarbeta väl, med kommunens ansvariga liksom övrig personal. -Leverantören får inte av annan än kommunen motta eller inhämta direktiv för uppdragets genomförande. -Kontakter med leverantören och anlitad personal ska ske på svenska Skyldigheter Leverantören får under avtalstiden inte åta sig uppdrag eller i övrigt verka i sådana sammanhang som kan rubba förtroendet för beställarens verksamhet Begränsning av publicering och marknadsföring Hänvisning till kommunen i reklam, marknadsföring eller på annat sätt får inte göras av leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan kommunens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören ska i förväg samråda med kommunen avseende informationsmaterial som ska publiceras Försäkringar och skadeståndsanspråk Leverantör och av denne anlitad underleverantör ska teckna samt under avtals-tiden Utskrivet: :32 Sida 13 av 19

14 vidmakthålla samtliga de försäkringar som leverantör/underleverantör enligt tillämpliga lagar och författningar är skyldig att inneha. Försäkringarna ska vara på sådana belopp och övriga villkor, som är sedvanliga för den verksamhet som avtalet avser. Leverantörs försäkringsansvar omfattar samtliga produkter och tjänster som omfattas av avtalet. Leverantör ska, när upphandlingsenheten så begär, tillhandahålla bestyrkta kopior av samtliga relevanta försäkringsbrev samt bevis på att samtliga relevanta försäkringspremier erlagts. Leverantör ska ansvara för direkt skada som orsakats vid brott mot åtagande enligt avtal, andra fel eller försummelse av leverantör, leverantörs anställda, underleverantörer eller i övrigt av personer anlitande av leverantör. Leverantörs ansvar för direkta skador uppgår till skadors verkliga värde. Ansvaret omfattar även av kommunen styrkta merkostnader Sekretess och säkerhet Personer hos leverantör och underleverantör samt personer anlitade av leverantör och underleverantörer får inte röja eller utnyttja sekretesskyddad uppgift. Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut uppgifter i allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessen gäller även efter det att uppdraget ifråga har upphört. Den som röjer eller obehörigt utnyttjar sekretessbelagda uppgifter kan komma att straffas enligt 20 kap. 3 brottsbalken. -Leverantör förbinder sig att göra de personer som sysselsätts med uppdraget uppmärksamma på gällande bestämmelser om sekretess. -Leverantör, av denne anlitad underleverantör samt av dessa anlitade personer ska på betryggande sätt förvara samtliga erhållna handlingar och informationsmedia med mera, som av kommunen ställs till leverantörs förfogande. Leverantör ska vidta relevanta åtgärder för att förhindra att data och Information hanteras på ett sådant sätt att den förstörs, förvanskas eller förloras. -Leverantör, av denne anlitad underleverantör och av dessa anlitade personer ska följa de säkerhetsanvisningar som gäller för tillträde till och vistelse i lokaler tillhöriga kommunen Överlåtelse av avtal Avtalet får inte överlåtas av leverantören, på annan fysisk eller juridisk person, utan kommunens i förväg skriftliga medgivande. Österåkers kommun har rätt att istället för sådant godkännande kostnadsfritt säga upp avtal till upphörande vid överlåtelsen/ägarskiftet. Detta gäller även vid väsentlig förändring av leverantörens ägarstruktur motsvarande minst 50% av det totala ägandet, exempelvis fusion. Leverantör får inte heller överlåta, upplåta eller pantsätta rättigheter enligt detta avtal. Brister leverantören i enlighet med ovanstående äger kommunen rätt att häva avtalet Omförhandling Part får begära omförhandling av bestämmelser i upprättat avtal om ändrade förhållanden som gör att bestämmelsen väsentligt motverkar avtalets syfte. Begäran om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten men befriar inte part från skyldigheten att fullgöra berörd avtalsförbindelse Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast ske skriftligen, genom en av upphandlingsenheten upprättad handling. Utskrivet: :32 Sida 14 av 19

15 Vite/varning Det åligger beställaren att kontakta handläggande upphandlare skriftligen per e-post i omedelbar anslutning till när kontraktsvillkor inte följs. Upphandlingsenheten kontaktar leverantören skriftligen per e-post vid utfärdande av varning Hävande Brister leverantören eller av denne anlitad underleverantör i fullgörandet av sitt åtagande eller upprepande åsidosätter ingånget avtal äger kommunen rätt att häva avtalet. Upphandlingsenheten kommer vid fel/brist* som påtalas från beställaren, att tillsända leverantören en skriftlig varning. Leverantören ges i varningsbrevet en tidsfrist inom vilket felet/bristen ska vara åtgärdat samt återkopplad till upphandlande myndighet. Rättas inte felet/bristen med återkoppling till upphandlande myndighet inom nämnd tidsfrist kommer avtalet hävas skriftligen, hävningen gäller med omedelbar verkan, eller vid tidpunkt som beställaren fastställer. Observera! Om påtalade brister förekommer med regelbundenhet oavsett om de var för sig åtgärdas inom rimlig tid kan en sådan regelbundenhet utgöra grund för hävning. Om tre skriftliga varningar tillsänts leverantören inom en period av sex (6) månader oaktat att bristen/felet rättats inom uppsatta tidsfrister kommer avtalet att hävas skriftligen, hävningen gäller med omedelbar verkan, eller vid tidpunkt som beställaren fastställer. Hävningsgrund föreligger dessutom ifall leverantören eller av denne anlitad underleverantör till någon del under avtalstiden inte uppfyller krav enligt 10 kap 1-2 Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) eller att det under kontraktstiden framkommer att: -leverantören inte är registrerad för mervärdesskatt, undantaget momsfria verksamheter som sjukvård, tandvård och social omsorg, viss utbildning, lotterier, bostadsuthyrning, gravöppning m.m, information om momsfri verksamhet finns på -leverantören inte är arbetsgivarregistrerad och har personal anställd alternativt använvänder personal som till upphandlande myndighet inte anmälts in som underleverantör alternativt hyr in personal utan skriftligt godkännande från upphandlande myndighet. -leverantören har restförda skatteskulder hos kronofogdemyndigheten enligt Skatteverkets register -leverantören inte uppfyller kreditvärdighetskrav -upprepad felfaktuering Vid hävning utgår endast betalning för uppdraget tom det datum då avtalet hävdes. * med fel/ brist avses även om förutsättningarna ändrats för ett förtroendefullt samarbete som rubbas i något avseende Befrielsegrunder (force majeure) Force majeure utom parternas kontroll såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar denne part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal samt övriga avtalshandlingar och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska, om inte överenskommelse kan uppnås i direkt förhandling mellan parterna, avgöras av Attunda tingsrätt. Utskrivet: :32 Sida 15 av 19

16 Kontaktpersoner Avtalsfrågor Fredrik Strand Tel: E-post: För beställaren Maria Thomelius Tel: E-post: För leverantören NN Tel: E-post: Anbudsgivaren ska ange kontaktperson för avtalet. Anbudsgivaren ska ange kontaktperson för avtalet. (Fritextsvar) 5.2. Uppdragsbeskrivning Enl anbud Enl anbud 5.3. Personal Personal Enl anbud. Endast av leverantören anställd personal får anlitas. Personalen ska i alla former kunna kommunicera på svenska. Detta är ett renodlat uppdragsavtal och någon form av anställningsförhållande föreligger inte. Leverantören har fullt arbetsgivaransvar för sig och sin personal. Leverantören förbinder sig att genomföra uppdrag på ett för kommunen kostnadseffektivt sätt. Leverantören ansvarar för och åtar sig att tillse att leverantörens personal som utför uppdraget alltid har erforderlig kunskap och erfarenhet. Leverantören får endast ersätta i avtalet angiven personal med annan anställd efter kommunens godkännande. Kommunen äger rätt att få utbytt personal inkl föreståndare hos leverantören, som arbetar med uppdraget om kommunen bedömer att viss personal inte fungerar tillfredställande. Vid sådant utbyte av personal ska leverantören ställa annan personal med motsvarande kompetens till förfogande. Utbyte av personal enligt denna punkt ska ske utan merkostnad för kommunen och utgör inte grund för förändringar av avtalade villkor. De arbetsrättsliga konsekvenserna av att en personal avstängs från uppdraget är arbetsgivareansvar Avrop Avropsrutin Leverantören ska ange kontaktuppgifter för avrop från avtalet. Utskrivet: :32 Sida 16 av 19

17 Leverantören ska ange kontaktuppgifter för avrop från avtalet. (Fritextsvar) 5.5. Avtalstid Avtalstid Avtalstid tre (3) år med möjlighet till ett (1) års förlängning Uppsägningstid Ömsesidig uppsägningstid på sex (6) månader, i annat fall upphör avtalet vid avtalstidens utgång utan föregående uppsägning. Förtida uppsägning ska vara skriftlig, särskilda skäl för uppsägning behöver inte uppges, undantaget villkor avseende ersättningsförändring Avtalsuppföljning Uppföljning av avtalet Avtalsuppföljning genomförs av ansvarig upphandlare samt beställarens kontaktperson, såväl under avtalstiden som i samband med avtalsslut. Uppföljningen syftar till att säkerställa att avtalet följs och att köpt tjänst håller utlovad kvalitet, till rätt pris och levereras på det sätt som överenskommits. Leverantören ska medverka vid uppföljningsmöten minst en gång per kalenderår, kostnadsersättning härför utgår ej Statistik Statistik med uppgifter över antalet genomförda familjerådgivningstillfällen ska på begäran kostnadsfritt översändas till handläggande upphandlare, per e-post Ersättning Ersättning Enl anbud. Ersättning anges i SEK exklusive mervärdesskatt. Avtalat pris ska inkludera samtliga med uppdraget förekommande kostnader. Kostnader för resor och traktamente liksom kostnader utöver avtalat pris medges ej Uteblivet besök, sen avbokning Ersättning för uteblivet/sent avbokat besök utgår inte Förändring av ersättning Socialnämnden beslutar årligen om ersättningen till leverantören. Kommunfullmäktige beslutar om den enskildes egenavgift. Om avtalad ersättning sänks och leverantören inte kan acceptera den nya ersättningen upphör detta avtal tre (3) månader efter det att upphandlingsenheten mottagit leverantörens skrifliga uppsägning av avtalet Fakturering Utskrivet: :32 Sida 17 av 19

18 Kommunens betalningsvillkor Förskottsbetalning accepteras inte. Betalning sker mot specificerad månadsfaktura. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller dylikt får inte faktureras. Fakturor ska betalas inom 30 dagar efter av kommunen ankomststämplad faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag samt eventuell påminnelseavgift. Dröjsmålsränta understigande 300 kronor exkl. mervärdesskatt debiteras ej. Saknas referens, eller annan efterfrågad information, på fakturan kommer kommunen att returnera fakturan och begära en ny korrekt faktura. Den nya fakturan kommer som vanligt att betalas 30 dagar efter ankomstdatum. Österåkers kommun kommer inte att acceptera dröjsmålsräntor på fakturor som returneras p g a att uppgifter saknas. Observera! Rekvistion ska bifogas fakturan. På fakturan anges -Utställarens namn, adress samt organisationsnummer -Avtalsnamn Familjerådgivning LOV och avtalsnummer Belopp, skattebelopp och skattesats -Att företaget innehar F-skattsedel Fakturan ska skickas till Österåkers kommun Box Åkersberga Slutfakturan ska vara kommunen tillhanda senast tre (3) månader efter uppdraget slutförts eller eljest upphört. Senare framställt krav medför inte rätt till ersättning. För det fall kommunen helt eller till delar inte anser sig betalningsskyldig för fakturan äger kommunen rätt att innehålla omtvistat belopp. För det fall parterna är oense om endast del av faktura ska otvistligt belopp erläggas senast på förfallodagen Rätt att hålla inne betalning och hantering av återbetalningsskyldighet Har beställaren ekonomiska krav på grund av att tjänsten inte utförts i enlighet med avtalet äger beställaren rätt att hålla inne betalning motsvarande beställarens krav. Är leverantören skyldig att återbära (kreditera) hela eller del av betalning ska ränta utgå på beloppet från beställarens betalning i enlighet med räntelagen (SFS 1975:635) med gällande referensränta plus två (2) procent Betalningsmottagare/ Factoringbolag Faktura får inte överlåtas på annan betalningsmottagare/ factoringbolag, annat än i avtalet angivet organisationsnummer, utan skriftligt medgivande från upphandlingsenheten Accept Accept av angivna avtalsvillkor Anbudsgivaren ska ge accept på de i förfrågningsunderlaget angivna avtalsvillkoren och kommersiella förutsättningarna. Utskrivet: :32 Sida 18 av 19

19 Anbudsgivaren ska ge accept på de i förfrågningsunderlaget angivna avtalsvillkoren och kommersiella förutsättningarna. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :32 Sida 19 av 19

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31.

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (9) Vitvaror Anbudsinbjudan Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 1 1 Administrativa Föreskrifter... 3 1.1 Allmän orientering... 3 1.1.1 Inledning... 3 1.1.2 Omfattning

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan Dnr 08/KA0186 Anbudsförfrågan 1.0 ALLMÄN INFORMATION Grums kommun, kommunstyrelsen bjuder härmed in till anbudsgivning gällande inköp av 25-års gåvor. Årligen överlämnar kommunen gåvor till personal som

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer