1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag Allmän information Fredrik Strand Sista anbudsdag: ansökansdag:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Anbudsinbjudan 1.1. Allmän information Inbjudan Härmed inbjuds leverantörer att inkomma med anbud gällande upphandling Familjerådgivning enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 3 ska kommunen erbjuda familjerådgivning till gifta par, sammanboende, särboende och separerade par. Med familjerådgivning menas samtal för att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och i familjer med syfte att förbättra parternas relation Omfattning Österåkers kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för sina kommuninvånare inom de områden som kommunen ansvarar för. Som ett led i detta har socialnämnden beslutat att valfrihet ska gälla inom familjerådgivning. Ett familjerådgivningstillfälle omfattar 120 minuter, varav 90 minuters kundsamtal och 30 minuters administrativt för/efterarbete. Antalet rådgivningstillfällen för varje kund/par kan uppgå till fem (5). Kunden väljer själv rådgivare, från upphandlade familjerådgivare. Kunden tar kontakt med socialförvaltningens receptionen i Alceahuset, Hackstavägen 22 plan 4, Åkersberga för att erhålla information om hur de går vidare. Kund äger rätt att utan redovisad orsak och när som helst avsluta eller byta utförare Antagande av helt anbud eller del av anbud Anbud kan komma att antas helt eller förkastas Upphandlingsform Upphandlingen genomförs i enlighet med: Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Anbud kan löpande lämnas via Utskrivet: :32 Sida 1 av 19

2 Någon ersättning för kostnader i samband med anbudsansökan kommer ej att utgå.någon ersättning för kostnader i samband med anbudsgivning kommer ej att utgå Upphandlande myndighet Österåkers kommun Alceahuset Hackstavägen Åkersberga Om upphandlingsförfarandet Kommunens upphandlingar ska ske med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt Antal avtalsparter Den upphandlande myndigheten har för avsikt att teckna avtal med flera leverantörer Ansvarig upphandlare Upphandlingsenheten, Österåkers kommun Fredrik Strand Tel: E-post: Utskrivet: :32 Sida 2 av 19

3 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning 2.1. Anbudets form Språk Anbud ska vara avfattade på svenska språket Kontaktperson Anbudsgivaren ska ange kontaktperson för frågor rörande anbudet, namn, telefonnummer och e-post. Anbudsgivaren ska ange kontaktperson för frågor rörande anbudet, namn, telefonnummer och e-post. (Fritextsvar) Elektronisk anbudsgivning Anbud ska lämnas elektroniskt via Att lämna anbud är kostnadsfritt för leverantören och kräver enbart en registrering på Vid svårigheter att orientera sig i systemet finns support: alternativt telefon Sidoanbud eller alternativa utföranden kommer inte att tas upp till prövning Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget Ofullständiga och/eller felaktiga uppgifter Anbudsgivare kan uteslutas från upphandlingen om han lämnat ofullständiga och/eller felaktiga uppgifter i anbudet Sekretess under upphandlingen Under tiden för upphandlingen råder absolut sekretess. När upphandlingen är slutförd blir samtliga handlingar offentliga om det inte finns anledning att sekretessbelägga delar av anbuden enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009: 400). Sekretessprövning kan inte göras i förväg och garantier om sekretess kan därför inte lämnas. Alla uppgifter som anbudsgivare vill sekretessbelägga ska lämnas i form av separata bilagor, med utförlig motivering inkluderat hänvisning till paragraf/er i ovan nämnda lag, som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterierna eller uppgifter som kommer att ingå i avtalstexten endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas. Det är kommunen som beslutar och avgör om uppgifterna kan sekretessbeläggas. Kommunen kommer att ta ställning i sekretessfrågan först vid en eventuell begäran om utlämnande av allmän handling. Något förhandsbesked om uppgifterna kommer att sekretessbeläggas lämnas inte. Beslut om sekretess kan komma att upphävas av domstol Anbudsgivares avtal med underleverantörer Underleverantör får inte anlitas för uppdraget Tidsgränser Sista anbudsdag Utskrivet: :32 Sida 3 av 19

4 Upphandlingsenheten tar emot anbud löpande så länge förfrågningsunderlaget är annonserat i nationell databas Anbudets giltighet Anbudet ska vara giltigt i fyra (4) månader från och med datum för inkommet anbud Löpande information och frågor Frågor och information under anbudstiden Frågor om oklarheter i förfrågningsunderlaget under anbudstiden ska ställas via Endast frågor ställda via kommer att besvaras av upphandlande myndighet. Kommunen kan under hela anbudstiden komma att publicera information, kompletterande uppgifter eller förtydliganden till förfrågningsunderlaget via Övrigt Avbrytande av upphandling Om inget anbud motsvarar ställda krav, om offererade priser inte ryms inom budgetramen eller om förutsättningarna för upphandlingen förändras genom verksamhetsmässiga eller politiska beslut kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga som erhållit förfrågningsunderlaget att underrättas om detta Förändring av krav För den händelse att lagar, författningar, förordningar, eller motsvarande kan komma att förändras under den tid som upphandlingen varar, förbehåller sig köparen rätten att förändra kraven Tilldelningsbesked När beslut om leverantör och anbud fattats publiceras tilldelningsbeslut, upphandlingsrapport och anbudsutvärdering på Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud trots upplysning om tilldelningsbesked tom anbudets sista giltighetsdag Avslutad upphandling Bindande avtal förutsätter att skriftligt upphandlingskontrakt upprättas och undertecknas av samtliga parter. Utskrivet: :32 Sida 4 av 19

5 3. Kvalificering av anbudsgivare 3.1. Kvalificeringskrav Uteslutningskriterier Anbud kommer att uteslutas om kommunen får kännedom om att någon av förutsättningarna enligt 7 kap 1 LOV föreligger Allmänna krav Anbudsgivaren ska: -vara registrerad i bolagsregistret. Stiftelser ska bifoga kopia på registreringsbevis utfärdat av Länsstyrelsen. -betala föreskrivna skatter och sociala avgifter. Blankett SKV 4820 "Begäran- Upplysning vid offentlig upphandling" behöver inte bifogas. Den upphandlande myndigheten genomför egen kontroll. -inneha F-skattsedel. -Anbudsgivaren ska ange firmatecknare, revisionsbyrå, namn på revisor med telefonnummer och e-post till dessa. Krav på revisor ställs ej: -på enskild näringsverksamhet -företaget har en omsättning på under 3 miljoner -företaget har inte fler anställda än tre inklusive dig som ägare -företaget har en balansomslutning (värdet av de totala tillgångarna utan avdrag för skulder) på under 1,5 miljoner Anbudsgivaren ska vara registrerad i bolagsregistret. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Anbudsgivaren ska ange firmatecknare samt i förekommande fall, revisionsbyrå, namn på revisor med telefonnummer och e-post till dessa. (Fritextsvar) Prövning av anbudsgivarens ekonomiska förutsättningar Kopia på kreditvärdering behöver inte bifogas anbudet. Den upphandlande myndigheten genomför egen kontroll via Creditsafe. I de fall anbudsgivaren uppfyller nivå kreditvärdig eller bättre, anses kravet på ekonomisk stabilitet vara uppfyllt. Det åligger anbudsgivaren att kontrollera att uppgifterna hos Creditsafe är korrekta samt aktuella. För det fall anbudsgivaren anser att uppgifterna hos Creditsafe inte är aktuella ska anbudgivare inkomma med skriftlig förklaring (bifogas anbudssvaret i separat bilaga) varför uppgifter hos Creditsafe inte befinns aktuella samt som separat bilaga till anbudet inkomma med egen bevisning avseende ekonomisk kapacitet motsvarande det kreditvärdighetskrav som ställs i denna upphandling. Anbudsgivares egna bevisning ska vara aktuell, med aktuell avses intyg ej äldre än (3) månader räknat från datum för anbudets ingivande. Ratingskala enligt Creditsafes företagsupplysning Mycket god kreditvärdighet poäng God kreditvärdighet poäng Kreditvärdig poäng Kredit mot säkerhet poäng Kredit avrådes 0-14 poäng Utskrivet: :32 Sida 5 av 19

6 Nystartade företag bevisar sin ekonomiska ställning genom: -för att räknas som nystartat får företaget maximalt vara 18 månader räknat från datum för ingivande av anbud. -nystartade företaget där företagets ägare tidigare haft annat bolag kan inkomma med organisationsnummer på tidigare bolag och kreditvärderas utifrån det. -nystartade företag där företagets ägare inte tidigare haft annat bolag kan uppge personnummer och kreditvärderas utifrån det. -nystartade företag kan inkomma med bankgaranti som bevisar att anbudsgivande företag kommer att klara av att uppfylla kontraktsvillkoren -nystartade företag kan inkomma med moderbolagsgaranti Samarbete med Skatteverket I denna upphandling och under avtalstiden tillämpas ett samarbete mellan Österåkers kommun och Skatteverket. Samarbetet berör alla leverantörer liksom eventuella underleverantörer. Österåkers kommun har ett starkt intresse av att det är seriösa företag, i alla led och under hela avtalstiden som anlitas i kommunens verksamhet. Det förebyggande samarbetet innebär att det inför upphandling och kvartalsvis under avtalstiden lämnas information från Skatteverket till kommunen om leverantörers skattesituation. Skatteverket hjälper snabbt till med all information som behövs. Förfrågan om underleverantörer kan numera göras via e-post. Blankett 4820 för att göra förfrågan om underleverantör hämtas från Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). Även skatteinformation som gäller tex traktamentsfrågor, utländsk arbetskraft eller moms lämnas Uppfyllande av obligatoriska krav Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller ett antal krav som är obligatoriska. Förutsättningen för att ett anbud ska kunna utvärderas och antas är att dessa krav är uppfyllda. Kraven avser såväl krav på leverantören och anbudet som på efterfrågad vara och/eller tjänst Företagspresentation Anbudsgivaren ska lämna en kortfattad företagspresentation. I de fall anbudsgivaren utgör en del av en större organisation ska beskrivningen dels omfatta en kort information om hela organisationen, dessutom en komplett och utförlig redogörelse av den del av organisationen som avser att vara juridiskt ansvarig mot Österåkers kommun. Av beskrivningen ska för upphandlande myndighet tydligt framgå att anbudsgivaren har den kapacitet som uppdraget i denna förfrågan kräver. Anbudsgivaren ska lämna en kortfattad företagspresentation. (Fritextsvar) Lex Sarah Bestämmelserna om Lex Sarah omfattar familjerådgivning och ska tillämpas vid handläggning av ärenden och vid genomförande av insatser. Det gäller individinriktade insatser, allmänt inriktade insatser och strukturinriktade insatser. I förekommande fall ska anbudsgivaren löpande lämna in Lex Sarah rapportering till kommunens sakkunnige/individ och familjeomsorg. Kopia på anmälan ska skyndsamt Utskrivet: :32 Sida 6 av 19

7 skickas till kommunens sakkunnige. Anbudsgivaren ska även anmäla till kommunens sakkunnige när utredningen är avslutad och skicka utredningen till kommunens sakkunnige. Samtliga krav uppfylls, punkt Lex Sarah. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Verksamhetsberättelse Anbudsgivaren ska som separat bilaga till anbudet bifoga aktuell verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen ska minst innehålla uppgift om: -Beskrivning av verksamheten. -Personalresurser, hur många heltidstjänster. -Kompetensutveckling -Handledarutbildning (antal timmar per familjerådgivare) -Antal genomförda familjerådgivningar fördelat på nybesök och återbesök. -Väntetid för besök hos familjerådgivare. -Antal besök i genomsnitt per kund. -Utvärdering av egen verksamhet. -Antal klagomål -Tillvägagångssätt när kund vill byta familjerådgivare Kompetenskrav Anbudsgivaren ska ha god kännedom om familjerådgivningsverksamhet och för offererat uppdrag minst erbjuda en (1) familjerådgivare med lägst tre (3) års erfarenhet av arbete som familjerådgivare. För uppdraget offererad familjerådgivare ska uppfylla minst en (1) av nedanstående tre (3) kravprofiler (per individ): Profil 1 erfarenhet -minst fyra års psykosocialt arbete med par- och/eller familjer. grundutbildning -examinerad socionom, psykolog eller beteendevetare. påbyggnad -en eller flera av följande; familjeterapiutbildning, stegutbildning (1,2) i psykoterapi, utbildning i parterapi/sexologi är meriterande. Profil 2 erfarenhet -minst 8 års erfarenhet av psykosocialt arbete med par- och/eller familjer. grundutbildning -från hälso- och sjukvård, psykiatri och/eller psykosocialt arbete (ex. sjuksköterska, mentalskötare, socialpedagog). påbyggnad -en eller flera av följande; familjeterapiutbildning, stegutbildning (1,2) i psykoterapi, utbildning i parterapi/sexologi är meriterande. Profil 3 auktoriserad av kfr (föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare). För samtliga gäller att inom yrkesutövningen som familjerådgivare ha kontinuerlig handledning av extern handledare samt kollegialt utbyte rörande familjerådgivning. Nyanställd familjerådgivare utan erfarenhet av familjerådgivning ska ha introduktionshandledning av erfaren kollega om minst 60 timmar (redovisas i verksamhetsberättelsen). Utskrivet: :32 Sida 7 av 19

8 Meritförteckning per offererad familjerådgivare ska bifogas som separat bilaga till anbudssvaret Erfarenhet och referenser -Anbudsgivaren ska beskriva sin erfarenhet av att tillhandahålla i upphandlingen efterfrågad tjänst, dvs daglig familjerådgivning. -Anbudsgivaren ska lämna minst två (2) referenser som som kan intyga anbudsgivarens förmåga att utföra i upphandlingen efterfrågad tjänst, dvs daglig verksamhet. För att anbudsgivaren ska kvalificera sig ska referenspersonen vara nöjd med hur anbudsgivaren utfört uppdraget, dvs vitsorda att anbudsgivaren utfört eller utför motsvarande/liknande tjänster med god kvalitet och samarbetsförmåga samt ge anbudsgivaren godkänt på ställda referensfrågor (se frågor som kommer ställas referenten nedan). Anbudsgivare som har eller haft avtal avseende motsvarande/liknande tjänster, med upphandlande myndighet sedan december 2011, ska för att kvalificera sig utföra/ha utfört uppdrag med god kvalitet och samarbetsförmåga samt inte varit föremål för varning, vitesföreläggande eller hävning av avtal. -Anbudsgivaren ska beskriva sin erfarenhet. -Anbudsgivaren ska redovisa respektive referensuppdrag, innehållande: -referentens namn och e-postadress -tidsperiod när referensuppdraget utfördes -referensuppdragets omfattning och innehåll Följande fråga kommer ställas referensen: -Anbudsgivaren har uppgivit er som referent avs i anbudet beskrivet referensuppdrag. Kan du som referent intyga att anbudsgivaren anlitats för i anbudet beskriven tjänst och att uppdraget/n utförts med god kvalitet och samarbetsförmåga? Referenspersoner som anbudsgivaren uppger ska finnas tillgängliga per e-post under de två (2) första utvärderingsveckorna (anbudsinlämningsdatum och tio (10) arbetsdagar framåt). Uteblivet referenssvar efter förfrågan från den upphandlande myndigheten (inom tio (10) arbetsdagar) medför att anbudet förkastas. Anbudsgivaren ansvarar för att lämnad e-post adress är korrekt, i de fall e-post adressen är fel kommer referensen ej att utvärderas och anbudet förkastas. Det är viktigt att anbudsgivaren försäkrar sig om att referenten både vill och kan delta. Vidare är det viktigt att referenten har sådan kännedom om referensuppdraget att referenten kan bedöma detta. Anbudsgivaren ska beskriva sin erfarenhet av att tillhandahålla i upphandlingen efterfrågad tjänst, dvs familjerådgivning. (Fritextsvar) Anbudsgivaren ska lämna minst två (2) referenser som som kan intyga anbudsgivarens förmåga att utföra i upphandlingen efterfrågad tjänst, dvs familjerådgivning. (Fritextsvar) Jäv Vid köp av varor, tjänster eller entreprenader ska säkerställas att jäv inte föreligger enligt Kommunallagen SFS 1991:900. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det tillkänna. Anbudsgivaren ska intyga att jävsförhållande enligt ovan inte föreligger. Utskrivet: :32 Sida 8 av 19

9 Anbudsgivaren ska intyga att jävsförhållande enligt ovan inte föreligger. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL ska tillämpas. Samtliga krav uppfylls, punkt Kvalitetsarbete. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :32 Sida 9 av 19

10 4. Kravspecifikation 4.1. Obligatoriska krav Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär familjerådgivning till de kunder som väljer anbudsgivaren inom det valfrihetssystem som kommunen har enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Familjerådgivning erbjuds par, familjer och ensamstående som befinner sig i samlevnadssvårigheter och vill ha en förändring. Familjerådgivarna arbetar med sträng sekretess och för inga journaler och den som vill kan vara anonym, tidsbeställning sker via telefon eller e-post. Anbudsgivaren ska i alla kontakter där barn är involverade beakta intentionerna i barnkonventionen. Maximalt antal samtalstillfällen är fem (5), men kan efter godkännande från kommunens handläggare utökas Tillgänglighet Rådgivning ska erbjudas under vardagar, dagtid, kl samt minst en (1) dag i veckan under kvällstid, tidigast t.o.m. kl Familjerådgivningen ska vara tillgänglig 46 veckor per år. Österåkers kommun erbjuder familjerådgivning förutsatt att ena parten är skriven i kommunen, det åligger ånbudsgivaren att ta reda på var part är skriven. Den som är berättigad vänder sig till socialförvaltningen i kommunen och får informationsmaterial som anvisar hur man går till väga för att erhålla familjerådgivning. -väntetiden ska inte överstiga tre (3) veckor med undantag för juni, juli och augusti, då väntetiden inte får överstiga fyra (4) veckor. Akuta behov ska särskilt beaktas. -anbudsgivaren bör ta emot alla sökande som väljer utföraren. -anbudsgivaren ansvarar för att tolk anlitas vid behov, tolk avropas kostnadsfritt genom kommunens handläggare. Samtliga krav uppfylls, punkt Tillgänglighet. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Lokal Anbudsgivaren ska tillhandahålla ändamålsenlig lokal som bl.a. är handikappanpassad och samtalsrum som upprätthåller sekretessen. Lokalen ska vara belägen inom ett avstånd som under dagtid kan nås med kollektivtrafik inom 60 minuter från Åkersberga centrum. Samtliga krav uppfylls, punkt Lokal. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Verksamhetsbesök Anbudsgivarens lokal för familjerådgivning kommer att besökas av ansvarig upphandlare kommunens sakkunnige inom individ och familjeomsorg. Verksamhetsbesöket kommer att genomföras på dagtid mellan kl Exakt datum och tid för besöket meddelas per e-post till i anbudet angiven kontaktperson. Verksamhetsbesöket syftar till att ge anbudsgivare möjlighet att bekräfta sin förmåga att för kommunens räkning utföra uppdraget som skriftligen beskrivits i anbudet. Om det vid verksamhetsbesöket framkommer att kriterier för kvalificering eller att ställda krav inte Utskrivet: :32 Sida 10 av 19

11 uppfylls av anbudsgivaren kommer anbudet att förkastas Ersättning Ersättning Anbudsgivarens totala ersättning uppgår till 1300 SEK för varje rådgivningstillfälle om 120 minuter. Ett rådgivningstillfälle inkluderar 90 minuter rådgivning samt för- och efterarbete 30 minuter. Ersättning från kommunen utgår med 1000 SEK. Till detta kommer kundens egenavgift som kommunen fastställt till 300 SEK för Anbudsgivaren debiterar kunden 300 SEK som delersättning och kommunen debiteras därtill 1000 SEK. Utskrivet: :32 Sida 11 av 19

12 5. Kommersiella villkor 5.1. Allmänna villkor Omfattning Avtal kommer att upprättas och utformas med antagen anbudsgivare med ledning av förfrågningsunderlaget och anbudsgivarens anbud. Volymer Eventuellt angivna volymer är uppskattade. Kommunen lämnar ingen garanti om vissa volymer eller av vissa värden. Skulle kommunens behov enligt detta avtal understiga respektive överstiga uppskattad kvantitet ska detta inte betraktas som avtalsbrott från kommunens sida utan leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet Kommunens information om leverantören till kommuninvånaren På kommunens hemsida finns en presentation av kommunens leverantörer inom Familjerådgivning. Kommunen utarbetar även skriftligt informationsmaterial till de kommuninvånare som efterfrågar tjänsten Viljeinriktning Parterna är medvetna om att avtalet inte kan reglera samtliga frågeställningar och händelser som kan tänkas uppkomma till följd av ständig utveckling och förändrade förhållanden. Parterna ska sträva efter att anpassa sig till de nya förhållanden som kan uppstå under avtalstiden för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar och behov. Avtalet bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna Lagar och förordningar Utförandet av tjänster som omfattas av detta avtal ska ske i enlighet med samtliga gällande lagar och förordningar som är aktuella för uppdraget inkluderat kommunens mål och policydokument. Leverantören ska åta sig att följa utvecklingen på området och anpassa verksamheten till eventuella nya lagar och förordningar liksom till övergripande inriktningsbeslut som kan komma att tas inom kommunen Tillstånd, registreringar, skatter m.m. Leverantör ska på egen bekostnad ombesörja, införskaffa och vidmakthålla samt-liga tillstånd, bemyndiganden, dispenser och licenser som enligt tillämpliga avtal, författningar, normer eller föreskrifter erfordras för utförande av avtalat åtagande Meddelarskyldighet Finner leverantören att någon av nedan angivna händelser kommer att in-träffa eller framstår såsom sannolik att inträffa ska denne omgående utan dröjsmål skriftligen informera upphandlingsenheten därom: -Ägarbyte eller ändrad bolagsform. -Konkurs, betalningsinställelse. -Omständigheter som kan försvåra samarbetet mellan parterna Allmänhetens insyn i leverantörens verksamhet Leverantören ska utan dröjsmål, efter det att kommunen framställt begäran härom, till kommunen lämna sådan information som avses i 3 kapitlet 19a kommunallagen. Sådan Utskrivet: :32 Sida 12 av 19

13 begäran ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten sköts. Informationen ska lämnas i skriftlig form. Det åligger kommunen att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Leverantören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna kommer omfattas av sekretess hos kommunen. Information som lämnats kommunen enligt första stycket ska ej anses utgöra företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter Insyn i leverantörens verksamhet Upphandlingsenheten har, när som helst under avtalstiden, rätt att granska leverantörens fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avtal och att fakturerad ersättning är avtalsenlig. I det fall resultatet av kontroller ådagalägger felaktighet i leverantörs utförande av avtalat åtagande ska leverantör ersätta kommunen för de merkostnader som detta orsakar Avtalshandlingars inbördes ordning I händelse av motstridiga uppgifter i förekommande handlingar gäller följande tolkningsordning: 1. Avtalstillägg i datumordning 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlag 4. Anbud Underleverantör Underleverantör får inte anlitas för uppdraget Uppdragets genomförande Leverantören ska utföra tjänster enligt detta avtal med största omsorg samt med tillvaratagande av kommunens intressen. Om uppdraget inte är tillräckligt preciserat åligger det leverantören att i samråd med beställaren föra ytterligare preciseringar. Leverantören ska vid genomförande av uppdrag samarbeta väl, med kommunens ansvariga liksom övrig personal. -Leverantören får inte av annan än kommunen motta eller inhämta direktiv för uppdragets genomförande. -Kontakter med leverantören och anlitad personal ska ske på svenska Skyldigheter Leverantören får under avtalstiden inte åta sig uppdrag eller i övrigt verka i sådana sammanhang som kan rubba förtroendet för beställarens verksamhet Begränsning av publicering och marknadsföring Hänvisning till kommunen i reklam, marknadsföring eller på annat sätt får inte göras av leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan kommunens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören ska i förväg samråda med kommunen avseende informationsmaterial som ska publiceras Försäkringar och skadeståndsanspråk Leverantör och av denne anlitad underleverantör ska teckna samt under avtals-tiden Utskrivet: :32 Sida 13 av 19

14 vidmakthålla samtliga de försäkringar som leverantör/underleverantör enligt tillämpliga lagar och författningar är skyldig att inneha. Försäkringarna ska vara på sådana belopp och övriga villkor, som är sedvanliga för den verksamhet som avtalet avser. Leverantörs försäkringsansvar omfattar samtliga produkter och tjänster som omfattas av avtalet. Leverantör ska, när upphandlingsenheten så begär, tillhandahålla bestyrkta kopior av samtliga relevanta försäkringsbrev samt bevis på att samtliga relevanta försäkringspremier erlagts. Leverantör ska ansvara för direkt skada som orsakats vid brott mot åtagande enligt avtal, andra fel eller försummelse av leverantör, leverantörs anställda, underleverantörer eller i övrigt av personer anlitande av leverantör. Leverantörs ansvar för direkta skador uppgår till skadors verkliga värde. Ansvaret omfattar även av kommunen styrkta merkostnader Sekretess och säkerhet Personer hos leverantör och underleverantör samt personer anlitade av leverantör och underleverantörer får inte röja eller utnyttja sekretesskyddad uppgift. Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut uppgifter i allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessen gäller även efter det att uppdraget ifråga har upphört. Den som röjer eller obehörigt utnyttjar sekretessbelagda uppgifter kan komma att straffas enligt 20 kap. 3 brottsbalken. -Leverantör förbinder sig att göra de personer som sysselsätts med uppdraget uppmärksamma på gällande bestämmelser om sekretess. -Leverantör, av denne anlitad underleverantör samt av dessa anlitade personer ska på betryggande sätt förvara samtliga erhållna handlingar och informationsmedia med mera, som av kommunen ställs till leverantörs förfogande. Leverantör ska vidta relevanta åtgärder för att förhindra att data och Information hanteras på ett sådant sätt att den förstörs, förvanskas eller förloras. -Leverantör, av denne anlitad underleverantör och av dessa anlitade personer ska följa de säkerhetsanvisningar som gäller för tillträde till och vistelse i lokaler tillhöriga kommunen Överlåtelse av avtal Avtalet får inte överlåtas av leverantören, på annan fysisk eller juridisk person, utan kommunens i förväg skriftliga medgivande. Österåkers kommun har rätt att istället för sådant godkännande kostnadsfritt säga upp avtal till upphörande vid överlåtelsen/ägarskiftet. Detta gäller även vid väsentlig förändring av leverantörens ägarstruktur motsvarande minst 50% av det totala ägandet, exempelvis fusion. Leverantör får inte heller överlåta, upplåta eller pantsätta rättigheter enligt detta avtal. Brister leverantören i enlighet med ovanstående äger kommunen rätt att häva avtalet Omförhandling Part får begära omförhandling av bestämmelser i upprättat avtal om ändrade förhållanden som gör att bestämmelsen väsentligt motverkar avtalets syfte. Begäran om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten men befriar inte part från skyldigheten att fullgöra berörd avtalsförbindelse Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast ske skriftligen, genom en av upphandlingsenheten upprättad handling. Utskrivet: :32 Sida 14 av 19

15 Vite/varning Det åligger beställaren att kontakta handläggande upphandlare skriftligen per e-post i omedelbar anslutning till när kontraktsvillkor inte följs. Upphandlingsenheten kontaktar leverantören skriftligen per e-post vid utfärdande av varning Hävande Brister leverantören eller av denne anlitad underleverantör i fullgörandet av sitt åtagande eller upprepande åsidosätter ingånget avtal äger kommunen rätt att häva avtalet. Upphandlingsenheten kommer vid fel/brist* som påtalas från beställaren, att tillsända leverantören en skriftlig varning. Leverantören ges i varningsbrevet en tidsfrist inom vilket felet/bristen ska vara åtgärdat samt återkopplad till upphandlande myndighet. Rättas inte felet/bristen med återkoppling till upphandlande myndighet inom nämnd tidsfrist kommer avtalet hävas skriftligen, hävningen gäller med omedelbar verkan, eller vid tidpunkt som beställaren fastställer. Observera! Om påtalade brister förekommer med regelbundenhet oavsett om de var för sig åtgärdas inom rimlig tid kan en sådan regelbundenhet utgöra grund för hävning. Om tre skriftliga varningar tillsänts leverantören inom en period av sex (6) månader oaktat att bristen/felet rättats inom uppsatta tidsfrister kommer avtalet att hävas skriftligen, hävningen gäller med omedelbar verkan, eller vid tidpunkt som beställaren fastställer. Hävningsgrund föreligger dessutom ifall leverantören eller av denne anlitad underleverantör till någon del under avtalstiden inte uppfyller krav enligt 10 kap 1-2 Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) eller att det under kontraktstiden framkommer att: -leverantören inte är registrerad för mervärdesskatt, undantaget momsfria verksamheter som sjukvård, tandvård och social omsorg, viss utbildning, lotterier, bostadsuthyrning, gravöppning m.m, information om momsfri verksamhet finns på -leverantören inte är arbetsgivarregistrerad och har personal anställd alternativt använvänder personal som till upphandlande myndighet inte anmälts in som underleverantör alternativt hyr in personal utan skriftligt godkännande från upphandlande myndighet. -leverantören har restförda skatteskulder hos kronofogdemyndigheten enligt Skatteverkets register -leverantören inte uppfyller kreditvärdighetskrav -upprepad felfaktuering Vid hävning utgår endast betalning för uppdraget tom det datum då avtalet hävdes. * med fel/ brist avses även om förutsättningarna ändrats för ett förtroendefullt samarbete som rubbas i något avseende Befrielsegrunder (force majeure) Force majeure utom parternas kontroll såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar denne part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal samt övriga avtalshandlingar och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska, om inte överenskommelse kan uppnås i direkt förhandling mellan parterna, avgöras av Attunda tingsrätt. Utskrivet: :32 Sida 15 av 19

16 Kontaktpersoner Avtalsfrågor Fredrik Strand Tel: E-post: För beställaren Maria Thomelius Tel: E-post: För leverantören NN Tel: E-post: Anbudsgivaren ska ange kontaktperson för avtalet. Anbudsgivaren ska ange kontaktperson för avtalet. (Fritextsvar) 5.2. Uppdragsbeskrivning Enl anbud Enl anbud 5.3. Personal Personal Enl anbud. Endast av leverantören anställd personal får anlitas. Personalen ska i alla former kunna kommunicera på svenska. Detta är ett renodlat uppdragsavtal och någon form av anställningsförhållande föreligger inte. Leverantören har fullt arbetsgivaransvar för sig och sin personal. Leverantören förbinder sig att genomföra uppdrag på ett för kommunen kostnadseffektivt sätt. Leverantören ansvarar för och åtar sig att tillse att leverantörens personal som utför uppdraget alltid har erforderlig kunskap och erfarenhet. Leverantören får endast ersätta i avtalet angiven personal med annan anställd efter kommunens godkännande. Kommunen äger rätt att få utbytt personal inkl föreståndare hos leverantören, som arbetar med uppdraget om kommunen bedömer att viss personal inte fungerar tillfredställande. Vid sådant utbyte av personal ska leverantören ställa annan personal med motsvarande kompetens till förfogande. Utbyte av personal enligt denna punkt ska ske utan merkostnad för kommunen och utgör inte grund för förändringar av avtalade villkor. De arbetsrättsliga konsekvenserna av att en personal avstängs från uppdraget är arbetsgivareansvar Avrop Avropsrutin Leverantören ska ange kontaktuppgifter för avrop från avtalet. Utskrivet: :32 Sida 16 av 19

17 Leverantören ska ange kontaktuppgifter för avrop från avtalet. (Fritextsvar) 5.5. Avtalstid Avtalstid Avtalstid tre (3) år med möjlighet till ett (1) års förlängning Uppsägningstid Ömsesidig uppsägningstid på sex (6) månader, i annat fall upphör avtalet vid avtalstidens utgång utan föregående uppsägning. Förtida uppsägning ska vara skriftlig, särskilda skäl för uppsägning behöver inte uppges, undantaget villkor avseende ersättningsförändring Avtalsuppföljning Uppföljning av avtalet Avtalsuppföljning genomförs av ansvarig upphandlare samt beställarens kontaktperson, såväl under avtalstiden som i samband med avtalsslut. Uppföljningen syftar till att säkerställa att avtalet följs och att köpt tjänst håller utlovad kvalitet, till rätt pris och levereras på det sätt som överenskommits. Leverantören ska medverka vid uppföljningsmöten minst en gång per kalenderår, kostnadsersättning härför utgår ej Statistik Statistik med uppgifter över antalet genomförda familjerådgivningstillfällen ska på begäran kostnadsfritt översändas till handläggande upphandlare, per e-post Ersättning Ersättning Enl anbud. Ersättning anges i SEK exklusive mervärdesskatt. Avtalat pris ska inkludera samtliga med uppdraget förekommande kostnader. Kostnader för resor och traktamente liksom kostnader utöver avtalat pris medges ej Uteblivet besök, sen avbokning Ersättning för uteblivet/sent avbokat besök utgår inte Förändring av ersättning Socialnämnden beslutar årligen om ersättningen till leverantören. Kommunfullmäktige beslutar om den enskildes egenavgift. Om avtalad ersättning sänks och leverantören inte kan acceptera den nya ersättningen upphör detta avtal tre (3) månader efter det att upphandlingsenheten mottagit leverantörens skrifliga uppsägning av avtalet Fakturering Utskrivet: :32 Sida 17 av 19

18 Kommunens betalningsvillkor Förskottsbetalning accepteras inte. Betalning sker mot specificerad månadsfaktura. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller dylikt får inte faktureras. Fakturor ska betalas inom 30 dagar efter av kommunen ankomststämplad faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag samt eventuell påminnelseavgift. Dröjsmålsränta understigande 300 kronor exkl. mervärdesskatt debiteras ej. Saknas referens, eller annan efterfrågad information, på fakturan kommer kommunen att returnera fakturan och begära en ny korrekt faktura. Den nya fakturan kommer som vanligt att betalas 30 dagar efter ankomstdatum. Österåkers kommun kommer inte att acceptera dröjsmålsräntor på fakturor som returneras p g a att uppgifter saknas. Observera! Rekvistion ska bifogas fakturan. På fakturan anges -Utställarens namn, adress samt organisationsnummer -Avtalsnamn Familjerådgivning LOV och avtalsnummer Belopp, skattebelopp och skattesats -Att företaget innehar F-skattsedel Fakturan ska skickas till Österåkers kommun Box Åkersberga Slutfakturan ska vara kommunen tillhanda senast tre (3) månader efter uppdraget slutförts eller eljest upphört. Senare framställt krav medför inte rätt till ersättning. För det fall kommunen helt eller till delar inte anser sig betalningsskyldig för fakturan äger kommunen rätt att innehålla omtvistat belopp. För det fall parterna är oense om endast del av faktura ska otvistligt belopp erläggas senast på förfallodagen Rätt att hålla inne betalning och hantering av återbetalningsskyldighet Har beställaren ekonomiska krav på grund av att tjänsten inte utförts i enlighet med avtalet äger beställaren rätt att hålla inne betalning motsvarande beställarens krav. Är leverantören skyldig att återbära (kreditera) hela eller del av betalning ska ränta utgå på beloppet från beställarens betalning i enlighet med räntelagen (SFS 1975:635) med gällande referensränta plus två (2) procent Betalningsmottagare/ Factoringbolag Faktura får inte överlåtas på annan betalningsmottagare/ factoringbolag, annat än i avtalet angivet organisationsnummer, utan skriftligt medgivande från upphandlingsenheten Accept Accept av angivna avtalsvillkor Anbudsgivaren ska ge accept på de i förfrågningsunderlaget angivna avtalsvillkoren och kommersiella förutsättningarna. Utskrivet: :32 Sida 18 av 19

19 Anbudsgivaren ska ge accept på de i förfrågningsunderlaget angivna avtalsvillkoren och kommersiella förutsättningarna. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :32 Sida 19 av 19

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Inbjudan - Upphandlarversion 2014-02-13 Upphandlande organisation Upphandling Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Hedvig Schriever 14/5 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Innehållsförteckning 1. Allmän information 4 1.1. Grunden för valfrihetssystemet... 4 1.2. Verksamhet 4 1.3.

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Ver. 1 Kundval i hemtjänst Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Socialnämnden Mullsjö kommun,

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 1 av 21 UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 2 av 21 INBJUDAN Härnösands kommun inbjuder till att ansöka om att bli antagen som utförare

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-08-30 Upphandlande organisation Ljungby kommun Ann-Louise Englund Upphandling Hemtjänst enligt LOV SN2008/0103.709 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser Fastställt av omsorgsnämnden 62 1 Att ansöka

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer