Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser"

Transkript

1 DiarieNr: INK Namn på upphandlingen: Livsmedel Mellan Dalslandskommunernas Kommunalförbund, , nedan "Beställaren", och #leverantörens namn#, nedan "Leverantören", har träffats följande angående leverans/leveranser av Livsmedel. 1. Omfattning Avtalsvillkor Leverantören åtar sig att till Beställarens verksamheter leverera i den omfattning och till de priser och villkor som anges i detta avtal. 2. Parter Leverantör Namn Adress Orgnr: Köpare Namn Adress Orgnr: 3. Kontakt under avtalstiden Förnamn Efternamn Befattning E-post Direktnummer Mobilnummer Adress Postnummer Postadress Besöksadress Organisationsnummer Företagsnamn 4. Avtalstyp Ramavtal som reglerar samtliga villkor för avrop och leverans av antagna produkter under avtalsperioden. 5. Avtalsperiod Avtalet gäller fr.o.m t.o.m Beställaren äger rätt att förlägna avtalstiden upp till ett [1] år. 6. Priser Ersättning till leverantören:

2 Avtalsvillkor, sida 2 av 8 Ersättning till leverantör utgår endast för i detta avtal angivna priser. Samtliga priser är angivna i netto, i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdesskatt och inkluderar samtliga åtaganden enligt denna upphandling. Leverantör har ej rätt till ytterligare ersättning om det ej är skriftligen överenskommit mellan parterna. På varor utöver prisbilagan gäller 7. Prisjustering % rabatt på vid beställningstillfället gällande bruttoprislista. Prisjustering får ske 1:a måndagen i augusti, november, februari, maj. Eventuellt nya priser för kommande period av avtalsperioden skall vara Beställaren tillhanda senast fyra veckor före planerad prisjustering samt vara godkända av Beställaren senast två veckor före ikraftträdande. För färsk frukt och grönsaker, grupp 23 och potatis, grupp 24, får priset justeras en gång var 14:e dag. Prisjusteringen får aldrig ske till högre belopp än den förändring, i kronor och ören, som Leverantören erhållit från sin underleverantör. Prisjustering skall vara väl dokumenterad, med underlag utfärdat av råvaruleverantör, tillverkare eller dylikt, så att det är möjligt för Beställaren att följa upp begärd prisjustering. Kommer parterna ej överens om förslagen prisjustering efter förhandling gäller följande uppsägningsvillkor; den part vars begäran avslagits äger rätt att frånträda avtalet avseende aktuell/a produkt/er. Parterna är dock skyldig att fortsätta sina åtaganden avseende aktuell/a produkt/er till det före begärd prisjustering avtalade priset under 8 veckor från uppsägningsdatum. 8. Pris/Rabattvillkor Tillkommande vara ska tillföras rabatter eller pris enligt samma principer som tillämpades vid ursprungsanbudet. Vid försäljningskampanjer ska alltid lägsta pris erbjudas. 9. Avgifter Avgifter som skriftligen ej överenskommits godtages ej oavsett benämning. 10. Beställning Beställningar ska kunna göras per telefon samtliga arbetsdagar mellan klockan 08:00 och 16:00. Beställningar ska även kunna göras via e-post, webshop och telefax. 11. Orderbekräftelse Orderbekräftelse ska skickas, om avtalsanvändaren begär det. 12. Erbjudande Erbjudanden där man vid köp/beställning erbjuds "gratis" produkt, eller liknande, får ej förekomma. 13. e-handel Leverantör förbinder sig att efter överenskommelse, positivt och utan kostnad för köparen, medverka till att elektronisk handel, ska kunna tillämpas för avtalade produkter. Ange i anbudet hur ni i dag arbetar med elektronisk handel.

3 Avtalsvillkor, sida 3 av Leveranstid Leverans ska ske enligt bilaga Leveransadresser. 15. Leveransvillkor Delivered duty paid, DDP, betyder att säljaren står för alla risker och kostnader fram till godset finns tillgänglig på angiven plats. Säljaren står även för importklarering. Minsta ordervärde för leverans accepteras inte. Följesedel med Beställarens ordernummer, beställningsdag, artikelnummer, pris och leveransdag skall vara fäst, väl synlig, utanpå transportförpackningen. Kylda, frysta och ej kylda varor skall inte packas tillsammans. Rullcontainer och övrigt returemballage, typ plastbackar, skall tas i retur av Leverantören vid nästkommande leverans. Pant eller annan avgift får inte tas ut(undantag drickbackar). Beställaren ansvarar inte för returemballage som inte är hämtad. Leverarade produkter skall ha en hållbarhet på: - minst fem dagar för mejeriprodukter - minst tre dagar för färska köttprodukter och färsk, skalad potatis - minst sju dagar för övriga kylda livsmedel - minst tre månader för frysta livsmedel 16. Utebliven leverans/slut på vara Om vara ej kan levereras måste detta meddelas och inte bara utebli. Beställaren måste ha möjlighet till alternativ leverans. 17. Leveransadress Se bilaga Leveransadresser. 18. Krav på förpackning Leverans av beställda varor skall ske i rullcontainer på angiven avställningsplats. Containrar skall inte packas över containerns maxhöjd. Europa-pall får användas men transportören skall packa över varorna på rullcontainer och ta med pallen i retur, detta gäller även vid användning av engångspallar. Maximal pallhöjd 1,90 m., maxvikt 600 kg. Överhäng får inte förekomma. Om blandat gods förekommer på samma pall skall det framgå av märkning på pallen samt följesedeln. Pallarna skall vara plastade med återvinningsbar plast. 19. Godsmärkning Gods ska vara märkt med beställarens namn, beställar ID, adress. 20. Dokumentation Bruksanvisning, instruktioner samt övrig dokumentation skall vara skriven på svenska.

4 Avtalsvillkor, sida 4 av Fel i vara Enligt ALOS Garanti Garantin gäller inom den tid som finns märkt på respektive förpackning, såsom giltighetstid, hållbarhetstid eller dylikt. 23. Vite Enligt ALOS med ändring att vitet ska utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 5% av värdet av den del av varan som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock ska vitet i sin helhet ej överstiga 20% av sagda värde. 24. Betalningsvillkor Betalning skall ske inom 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkänd leverans. Vid försening utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. 25. Fakturering Faktura ska ställas till de adresser som köparen anger samt innehålla önskad information. Samtliga fakturor måste innehålla köparens referens. Se bifogad bilaga fakturaadresser. 26. Faktura All fakturering ska ske elektroniskt och endast undantagsvis, och med köparens godkännande, får pappersfaktura användas. Av fakturan skall framgå om varan är avtalsprodukt. 27. Faktureringsintervall Fakturering skall ske efter varje order. 28. Fakturans specifikation Fakturan skall minst innehålla följande uppgifter för fakturakontroll: Moms skall vara särredovisad och att företaget innehar F-skattsedel skall framgå. 29. Fakturaavgift Fakturaavgift, expeditionsavgift eller liknande accepteras inte. 30. Fakturaadress Se bilaga 31. Betalningsmottagare/Factoringbolag Fakturering enligt detta avtal får inte överlåtas på annan betalningsmottagare eller factoringbolag utan skriftligt medgivande från köparen.

5 Avtalsvillkor, sida 5 av Kravrutiner Påminnelse och krav ska skickas, med bifogad obetald fakturakopia, av leverantörer till berörd adress. 33. Prislistor och kataloger Prislistor och kataloger ska kostnadsfritt tillhandahållas under avtalsperioden i den utsträckning köparen begär. Nettoprislista och prislista för övrigt material ska skickas kostnadsfritt i excelformat. Det ska klart framgå vilka produkter som är nettoprissatta, dvs det upphandlade sortimentet. Prislistor och SFTI prislistor får endast innehålla produkter inom aktuellt avtalsområde. Aktuell produktkatalog(-er) lämnas på anmodan. Köpare har rätt att utifrån det upphandlade sortimentet bestämma vilka artiklar som ska finnas med på de prislistor som skickas av leverantör. Leverantör ska tillhandahålla en elektronisk katalog med det upphandlade sortimentet innehållande samma information/bild som i papperskatalog samt avtalat pris. Katalogen ska var strukturerad på samma sätt som ordinarie katalog. Den elektroniska katalogen ska kunna nås via en länk från exempelvis köparens intranät. När man klickar på länk ska man komma direkt in i katalog utan nåt inloggningsförfarande. 34. Utgående tillkommande artiklar Om avtalad produkt planeras utgå ur sortimentet skall Leverantören meddela Beställaren detta samt erbjuda ny produkt som uppfyller kraven enligt förfrågningsunderlag. Beställaren skall godkänna att den nya produkten ersätter tidigare produkt. Produkten får inte ha ett högre pris än utgående artikel. Möjlighet att komplettera avtalet med nya produkter/ta bort produkter på Beställarens begäran skall finnas. Detta skall ske på de sortimentsråd som är fyra gånger per år. 35. Statistik Leverantören ska 2 gånger/år lämna statistik över vad som levererats under efterfrågad tidsperiod: - för hela upphandlingsområdet - per kommun - per leveransställe Statistiken ska lämnas i excelformat. Leverantör ska även ge erforderlig hjälp och information vid ny upphandling. Leverantören ska tillhandahålla uppgifterna utan kostnad för Köparen. 36. Utbildning och information Information om nya produkter/varor skall ske om så krävs. Informationen ska ingå i anbudsgivarens pris. Leverantören skall tillsammans med kostchefer och inköpare träffas 4 gånger/ år i ett s.k. sortimentsråd för att se över avtalet, diskutera förändringar och nyheter och ha möjlighet att komplettera alternativt ta bort produkter. Allt för att vi tillsammans ska få ett levande och så bra avtal som möjligt. Träffarna sker efter rullande schema hos Kostchefer, Inköpare och hos Leverantör. Inköpare är sammankallande. 37. Tvist Tvist angående tillämpning eller tolkning av ramavtalet skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Tvist angående tolkning eller tillämpning mellan leverantör och köpare i anledning av avtal ska, om parterna inte kan komma överens, avgöras av svensk allmän domstol och svensk lagstiftning, vid köparens hemort.

6 Avtalsvillkor, sida 6 av Tolkning av avtalshandlingar Avtalshandlingar kompletterar varandra. Följande är avtalshandlingar. 1. Skriftliga av båda parter undertecknade ändringar och tillägg 2. Avtal 3. Anbudsförfrågan med eventuella kompletteringar 4. ALOS Leverantörs offert Om dessa i något avseende skulle visa sig vara motsägelsefulla gäller de om inte omständigheter föranleder annat sinsemellan i ovanstående ordning. 39. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till avtal får endast göras genom en skriftlig handling som är undertecknad av behöriga företrädare för Köparen och Leverantören. 40. Allmänna villkor Enligt ALOS Förtida upphörande Köparen äger rätt att, helt eller delvis, säga upp avtalet till upphörande för det fall: - leverantören ej fullgör villkoren i avtalet och dessa kan anses utgöra väsentligt avtalsbrott; eller - leverantören i väsentligt hänseende brister i sina åligganden och rättelse ej sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran från köparen. - leverantören har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av kontrakt. Innan hävning görs skall avtalsbrottet skriftligen påtalas för leverantören och denne ska få skälig tid att vidta rättelse inom trettio (30) dagar. Köparen äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om leverantören; - är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, - är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord, eller annat liknande förfarande, - genom lagakraftvunnen dom som är dömd för brott avseende yrkesutövningen, - har gjord sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, - inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt Beställaren eller köparen äger utöver hävning, rätt att kräva skadestånd i enlighet med skadeståndslagen. Leverantören äger rätt att häva avtalet med en uppsägningstid om sex månader, då köparen underlåter att i rätt tid fullgöra sin betalningsskyldighet eller de åtaganden som följer av detta avtal i övrigt och rättelse ej sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran. Underlåtenheten ska vara av väsentlig betydelse. 42. Force majeure Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott

7 Avtalsvillkor, sida 7 av 8 mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. 43. Överlåtelse/ägarskifte Leverantör får ej utan köparens skriftliga medgivande överlåta, upplåta eller pantsätta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. 44. Social hållbarhet För detta uppdrag ska följande ILO konventioner uppfyllas: - nr 29 angående tvångs- och obligatoriskt arbete - nr 87 angående föreningsfriheten och skydd för organisationsrätten - nr 98 angående tillämpningen av principerna för organisationsrätten och den kollektiva föreningsrätten - nr 100 angående lika lön för män och kvinnor, för arbete av lika värde - nr 105 angående avskaffande av tvångsarbete - nr 111 angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning - nr 138 om minimiålder för tillträde till arbete - nr 182 angående förbud mot barnarbete 45. Ogiltigförklarat avtal Om Köpare tvingas häva avtal på grund av exempelvis domstolsbeslut ska detta kunna göras utan att några ersättningsanspråk kan riktas mot Köparen. 46. Ekonomisk kontroll Avtal kan endast vidmakthållas med entreprenör/leverantör som fullgör sina lagenliga skyldigheter gentemot samhället avseende skatter och sociala avgifter. Om entreprenör/leverantör i sin tur anlitar underentreprenör/ underleverantör, gäller samma skyldigheter för denne. Skulle det under avtalstiden visa sig att nämnda skyldigheter ej fullgöres alternativt att skatte-/avgiftsskulder uppstår och registreras hos Kronofogdemyndigheten, äger beställaren/köparen rätt att med omedelbar verkan häva avtalet, eller om det är underentreprenören/ underleverantören som felar i detta avseende. Detta sker utan kostnad för beställaren/köparen. 47. Personal Leverantören förbinder sig att vid genomförandet av åtagandet använda personal med för uppgiften adekvat kompetens. Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan personal vilken köparen anser sakna erforderlig kompetens eller med vilken köparen anser sig ha samarbetssvårigheter. 48. Lagar Leverantör ansvarar för att samtliga för detta ramavtal gällande direktiv, förordningar, lagar och andra bestämmelser följs. 49. Försäkringar Leverantören ska inneha och vidmakthålla för uppdraget erforderliga försäkringar. 50. Underleverantörer Leverantör får med köparens medgivande anlita underleverantör för att utföra del av eller hela uppdraget. Leverantören ansvarar för underleverantör.

8 Avtalsvillkor, sida 8 av Reservation Inga andra villkor än i detta avtal upptagna gäller. Detta Avtal är upprättat i #antal# likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit varsitt. Underskrift av behörig avtalstecknare. För Leverantören För Beställaren #datum# #datum# Underskrift Underskrift SLUT

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

AVTALSVILLKOR HEMTJÄNST, LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE

AVTALSVILLKOR HEMTJÄNST, LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE 1.0 PARTER Beställare Utförare Socialförvaltningen xxxxxx Tyresö kommun xxxxxx 135 81 Tyresö xxxxxx Org. nummer Org. nummer 212000-0092 xxxxxx Kontaktpersoner Verksamhet Auli Metsänsalo Avdelningschef

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

SANNINGSFÖRSÄKRAN Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Datum 2013-03-07 Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-949-0508/13 Leverantör Företag Organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer