Åtvidabergs kommun. Ernst & Young AB. Utredning Utredning om ekonomi och beslutsmandat på fastighetsförvaltningen under 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtvidabergs kommun. Ernst & Young AB. Utredning 2013-03-24. Utredning om ekonomi och beslutsmandat på fastighetsförvaltningen under 2012"

Transkript

1 Åtvidabergs kommun Utredning om ekonomi och beslutsmandat på fastighetsförvaltningen under 2012 Ernst & Young AB Utredning

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdraget Inriktning Bakgrund Metod Överträdelse av befogenheter utifrån delegationsrätt Genomgång av leverantörsfakturor Leverantörsgranskning Bakgrundskontroll Genomgång av e-posttrafik Avgränsning Rapportering Granskningsnoteringar Överträdelse av befogenheter utifrån av kommunalfullmäktige beslutad delegationsrätt Avtal 1-27 februari, Avtal 2-12 juli, Övriga noteringar Genomgång av leverantörsfakturor Noteringar beträffande kommunens inköpsprocess Leverantörsgranskning Bakgrundskontroll E-post genomgång Slutsats Överträdelse av befogenheter utifrån av kommunalfullmäktige beslutad delegationsrätt Ekonomiska oegentligheter Övriga noteringar...11

3 1 Sammanfattning Under slutet av 2012 framkom det uppgifter om att en dåvarande anställd (NN) inom Åtvidabergs kommun möjligen hade fattat investerings- och finansieringsbeslut utan befogenhet samt möjligen även var inblandad i ekonomiska oegentligheter rörande så kallade bluffakturor. Bluffaktura, eller fakturabedrägeri, är ett samlingsbegrepp för ett krav på betalning för en vara eller tjänst som aldrig beställts eller levererats. I början av december 2012 stängdes NN av från sitt arbete och veckan därpå noterade NN:s chef ett flertal misstänkta bluffakturor som attesterats av NN. Vår granskning har visat att NN överträtt sina befogenheter utifrån av kommunalfullmäktige beslutad delegationsrätt, genom tecknande av avtal med en leverantör. De av NN tecknade avtalen innebär både investeringar inklusive finansiering via leverantören. Åtvidabergs kommuns egen utredning har gjort gällande att den totala investeringen uppgår till 10,9 MSEK. Granskning har också visat att Åtvidabergs kommun under perioden januari juli 2012 betalat närmare 2,6 MSEK till leverantörer avseende misstänkta bluffakturor, samtliga attesterade av NN. Pengarna har betalats till tio olika företag i Sverige och endast en av dessa har registrerad omsättning för 2010 eller Ett av bolagen ägs av en person som tidigare arbetat för en entreprenör till kommunen. Enligt uppgifter från tjänstemän på Åtvidabergs kommun fick den anställde sluta hos entreprenören. I tre av bolagen sitter samma ledande befattningshavare, vid vår granskning av denna person har vi hittat ett flertal indikationer på att denna person är en s.k. målvakt 1 som har dömts för olika typer av brott i Sveriges domstolar. Baserat på ovanstående anser vi att det kan finnas indikationer på förekomsten av ekonomiska oegentligheter som bör polisanmälas och ställas under rättslig prövning. Vi har noterat ett antal brister i Åtvidabergs kommuns interna processer som möjliggjort att kommunen kunnat drabbas av den misstänkta bluffaktureringen under en längre period. Vi har noterat att: processen för registrering och förändring av fasta data i leverantörsreskontran behöver utvecklas, processen med dubbla attester för leverantörsfakturor inte är effektiv, beloppsgränser fram till början av 2013 har saknats i attestordningen, internkontrollplanen behöver uppdateras. 1 T ex så sitter personen i ett flertal styrelser, han saknar inkomst och har både skulder till skatteverket och kronofogdemyndigheten 2

4 2 Uppdraget Det har sedan slutet av 2012 framkommit ett antal händelser där Åtvidabergs kommuns tidigare fastighetschef (NN) synes ha överskridit sina befogenheter avseende budget och delegationsrätt till beslut. Det har även framkommit indikationer på eventuella ekonomiska oegentligheter avseende fakturor, som attesterats av NN, där leverans av vara eller tjänst inte skett. En leverantör har polisanmälts för misstanke om så kallade bluffakturor. Bluffaktura, eller fakturabedrägeri, är ett samlingsbegrepp för ett krav på betalning för en vara eller tjänst som du aldrig beställt eller fått levererad. Misstanke finns om att fler leverantörer finns, där varor/tjänster fakturerats, men inte levererats. NN är avstängd från sin tjänst sedan december Åtvidabergs Kommun (kommunen) önskar utreda: Huruvida NN överträtt sina befogenheter utifrån av kommunalfullmäktige beslutad delegationsrätt. Huruvida det finns ytterligare indikationer på att det kan ha förekommit ekonomiska oegentligheter som bör polisanmälas och ställas under rättslig prövning. 3 Inriktning Ernst & Youngs Norrköpingskontor har under januari 2013 genomfört en genomgång av eventuella dubbelfakturerade varor och tjänster samt en övergripande genomgång av fakturor för perioden augusti-december I samband med detta upptäcktes ett antal leverantörer av vilka möjligen så kallade bluffakturor har utfärdats. Med hänvisning till uppdraget har kommunen efterfrågat: Genomgång av de avtal som NN ingått där misstankar om överträdelse av befogenheter finns Genomgång av fakturor (från perioden 2011-juli 2012) Leverantörskontroll Bakgrundskontroll för tre personer E-post genomgång 3.1 Bakgrund NN påbörjade sin anställning som fastighetschef inom kommunen i april NN har tidigare haft liknande tjänster inom andra organisationer och ansågs därav väl lämpad för befattningen. Det har i efterhand kommit till kommunens kännedom att NN avslutat sin anställning hos den tidigare arbetsgivaren genom en överenskommelse om egen uppsägning. Detta var, enligt kommunen, ingenting som framgick i sedvanliga referenstagningar innan NN anställdes. Under mitten av 2012 noterades stora negativa avvikelser mot budget inom NN:s ansvarsområde. Den negativa ekonomiska utvecklingen tilltog under hösten, samtidigt som det uppdagades att viktiga hyresavtal som skulle sägas upp, hade blivit uppsagda på ett felaktigt sätt. Sammantaget lede detta till att kommunchefen under december 2012 inledde samtal med NN om att avsluta dennes tjänst. Under månaden därefter inkom en mängd fakturor rörande arbeten som NN beställt och i samband med detta uppkom också misstankar om att vissa av fakturorna avsåg arbete som aldrig utförts, s.k. bluffakturor. 3

5 3.2 Metod Överträdelse av befogenheter utifrån delegationsrätt I granskningen om överträdelse av befogenheter har vi tagit del av kommunens interna ekonomistyrningsprinciper och de avtal som ingåtts med leverantör X Genomgång av leverantörsfakturor Tillsammans med kommunen valde vi vilka leverantörer, där NN attesterat fakturor, som skulle detaljgranskas. För dessa leverantörer valde vi ut samtliga fakturor under perioden januari 2011 juli Fakturorna för de osäkra leverantörerna har sedan stämts av mot eventuella underliggande avtal, ordrar etc. som funnits hos kommunen. I arbetet med genomgång av leverantörsfakturor har vi identifierat ett antal brister och rekommendationer i kommunens interna processer och rutiner. Även om detta inte är en del av det initiala uppdraget har vi ändå valt att inkludera de noteringar vi gjort, både i avsnittet för granskningsnoteringar och i slutsatserna. Detta är således ingen fullständig genomgång och testning av kommunens interna kontroller, utan endast observationer under arbetets gång. Dessa noteringar kan vara av värde för kommunen i sitt arbete med att förbättra intern styrning och kontroll Leverantörsgranskning Vid leverantörsgenomgången identifierades 13 företag som potentiellt möjliga företag där bluffakturor skickats till kommunen, nedan benämnda som osäkra leverantörer. För dessa har kontroller gjorts avseende f-skattsedel, momsregistrering, styrelse, firmatecknare samt allmän sökning på bolag och styrelseledamöter via sökmotorer. Efter genomgång av leverantörer kunde 4 av de 13 osäkra leverantörerna avskrivas från listan Bakgrundskontroll Bakgrundskontroll av NN, NN:s sambo samt ytterligare en person har utförts, YY. YY har kontrollerats eftersom YY antingen är styrelseledamot eller firmatecknare för tre av de kontrollerade företagen. Bakgrundskontroll innebär genomgång av: Styrelseuppdrag Inkomstupplysning Skulder till Kronofogdemyndigheten (eventuell personlig konkurs) F-skattsedel Eventuellt näringsförbud Ägda fastigheter Familjeförhållande- make/maka (nuvarande/tidigare) barn Fordon registrerade på den anställde Information på sociala medier 4

6 3.2.5 Genomgång av e-posttrafik Vi har gått igenom NN:s e-postkonto baserat på en säkerhetskopia per den 5 december Materialet har omfattat drygt e-postmeddelande mellan den 20 februari och 5 december Utifrån detta material har sedan sökningar gjorts på nyckelord, avsändare, mottagare och specifika tidsperioder. Ungefär e-post meddelanden har genom nyckelord och specifika tidsperioder identifierats som intressanta. Vi har därefter sorterat ut efter prioritet och läst igenom samtliga meddelanden. 3.3 Avgränsning Kommunen har polisanmält Byggruppen i Uppland AB avseende bluffakturor och av denna anledning har vi inte gjort någon ytterligare granskning av företaget. Intervjuer har inte genomförts med någon av de personer där bakgrundskontroller gjorts. 3.4 Rapportering Uppdraget avrapporteras genom denna rapport på det sätt som överenskommits mellan Ernst & Young och kommunen. 5

7 4 Granskningsnoteringar 4.1 Överträdelse av befogenheter utifrån av kommunalfullmäktige beslutad delegationsrätt Kommunfullmäktige (KF) har i december 2009 fastställt Ekonomistyrningsprinciper för Åtvidabergs kommun. I detta slås fast att följande dokument skall vara styrande: Redovisningslagen (KRL) Lagen om offentlig upphandling (LOU) Reglemente för intern kontroll Finanspolicy Övriga policys och anvisningar Av ekonomistyrningsprinciperna framgår att KF beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten. Vidare beslutar KF om budget, skatt, avgifter och andra ekonomiska frågor. Det framgår att KF binder, i investeringsbudgeten, anslagen till respektive projekt. KF beslutar om investeringar i samband med respektive årsbudget alternativt vid särskilda investeringsärenden. Kommuncheferna har det övergripande ansvaret för investeringsprocessen. Förvaltningschefen för kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planering, styrning, uppföljning och utvärdering av investeringar i fast egendom Avtal 1-27 februari, 2012 NN tecknade ett avtal, för kommunens räkning, med Leverantör X gällande Energisamarbete med VVS-fokus den 27 februari Avtalets innebörd är att inleda ett samarbete för att effektivisera energianvändningen i kommunens fastighetsbestånd samt utveckla driftpersonalens kompetens inom effektivare energianvändning. Samarbetet omfattar kommunens hela fastighetsbestånd på ca m 2 fördelat på 24 fastigheter. Den ekonomiska uppgörelsen innebär att Leverantör X fakturerar kommunen dels fasta avgifter för olika delar och dels rörlig debitering för bl a projektledning och styrning men även för åtgärder, ombyggnader och investeringar inom energiområdet. Ambitionen med avtalet är att sänkningar av kommunens energi- och vattenkostnader helt eller delvis ska finansiera kommunens kostnader i avtalet genom att fördelning av de uppnådda besparingarna med högst 80 % till Leverantör X och 20 % till kommunen. Avtalet löper tills vidare från 1 januari 2012, men kan avslutas i sin helhet eller per fastighet med tre månaders uppsägningstid. Vid avslutning sker avstämning av nedlagda kostnader och fakturerat belopp och Leverantör X skall ersättas för nedlagd tid och övriga kostnader som inte reglerats Avtal 2-12 juli, 2012 NN tecknade även en särskild överrenskommelse med Leverantör X om administration av projektgenomförandet inom avtalet Energisamarbete med VVS-fokus från den 27 februari

8 Överrenskommelsen är daterad den 12 juli I avtalet ger kommunen Leverantör X i uppdrag att för kommunens räkning beställa och genomföra två generalentreprenader. Projekten avser Björsäter skola och Grebo skola. Kommunen skall betala Leverantör X samtliga kostnader för projekten inklusive Leverantör X:s entreprenadpålägg. Betalning skall ske månadsvis fr.o.m. januari 2013 till och med december Övriga noteringar Avtal 1 kom till kommunledningskontorets kännedom under sensommaren 2012, men med informationen att de inte avsåg några investeringar. Kommunledningen har påtalats vikten av detta till fastighetsavdelningen. Kommunledningen fick först i slutet av december 2012 kännedom om Avtal 2. Undertecknade avtal har under 2013 erhållits från Leverantör X, eftersom de inte diarieförts på kommunen i samband med upprättandet. De av NN tecknade avtalen med Leverantör X innebär både investeringar inklusive finansiering via företaget. Kommunen har utrett hur mycket av de ingångna avtalen som utgör investering respektive underhållsåtgärder. Total investering är för Grebo skola 5,5 MSEK och för Björsäter skola 5,4 MSEK totalt 10,9 MSEK. Vid genomgången av dokument rörande delegation och befogenheter noterades också att det finns ett detaljerat internkontrollreglemente, men saknas en uppdaterad internkontrollplan. 4.2 Genomgång av leverantörsfakturor Följande nio leverantörer och tillhörande leverantörsfakturor har identifierats som osäkra vid vår genomgång av leverantörsfakturor: (SEK ink moms) Osäkra leverantörer Fakturerat 2011 Fakturerat 2012 Totalt fakturerat Kommentar L&M Consulting Ifrågasatt Entr. & undertaksspec. i Sthlm AB Bluffakturor Excellence Group Holding Sverige Bluffakturor LS Projektutveckling AB Bluffakturor RORETI i Stockholm AB Bluffakturor AB Gretevik Bluffakturor Byggproffsens entrerenad i Link AB Bluffakturor Tyr Säkerhetsservice AB Bluffakturor ÖBP Linköping AB Bluffakturor Totalt fakturerat Kommunen har för de fakturor som skickats från L & M Consulting inte kunnat bevisa någon motprestation och fakturorna har av denna anledning ifrågasatts. Utöver ovanstående nio leverantörer har kommunen själva identifierat ett tionde bolag, Byggruppen i Uppland AB. Företaget har under 2012 fakturerat kommunen 372 TSEK (inklusive moms). Byggruppen i Uppland AB har ej fakturerat någonting för Kommunen har polisanmält företaget. Med stöd av ekonomiavdelningen har tjänstemän på kommunens fastighetsförvaltning genomfört en genomgång av leverantörsfakturor på NN:s kostnadsställe 2010 och noterat ytterligare drygt 70 TSEK i betalda fakturor från L & M Consulting. Samtliga av dessa inkom i december

9 Utöver detta har kommunen inte identifierat några ytterligare osäkra leverantörer. Totalt har fakturor till en summa av 2,6 MSEK (ink moms) klassificerats som misstänkta bluffakturor på NN:s kostnadsställen under den granskade perioden. Beställningar, upphandlingar etc. finns inte hos kommunen och enligt kommunens egna intervjuer med berörd personal så har leveranser inte skett. Samtliga leverantörsfakturor har slutattesterats av NN Noteringar beträffande kommunens inköpsprocess I samband med genomgången av rutiner rörande hantering av leverantörsfakturor och attester (en del av kommunens inköpsprocess), har vi noterat att processen med hantera fast data i leverantörsregistret administreras av två redovisningsekonomer och en HRadministratör. När en förfrågan om upplägg av en ny leverantör uppkommer görs en översiktlig kontroll av företaget. I praktiken består denna kontroll vanligtvis i att granska den inkomna fakturan för att kontrollera om uppgift om F-skatt sedel finns. Därefter kontrollerar personen som hanterar ärendet vanligen också med ansvarig enhetschef om leverantören ska godkännas. Förändringar av befintlig information i leverantörsregistret kan endast göras av någon av de tre ovanstående. Logg-lista på utförda ändringar finns i kommunens ekonomisystem, kommunen har dock inte använt dessa uppgifter i sitt internkontrollarbete. 4.3 Leverantörsgranskning Vår genomgång av de leverantörer som klassificerats som osäkra har visat att: Excellence Group Holding AB likviderades i juni LS Projektutveckling AB befinner sig i likvidationsprocess. Gretevik Förvaltnings AB har inlett konkursförfarande. L & M Consulting är en enskild firma med en ägare som, enligt kommunen, tidigare arbetat hos en underentreprenör till kommunen. Rolf Mikael Andersson sitter antingen med i styrelsen eller är firmatecknare för AB Gretevik, Byggproffsens Entreprenad i Linköping AB och ÖBP Linköping AB. Endast Gretevik Förvaltnings AB innehar redovisad omsättning för Utöver faktureringen har ingen koppling mellan ovanstående företag och kommunen kunnat göras, förutom att L & M Consultings ägare tidigare varit anställd hos en av kommunens entreprenörer. Information har gjort gällande att den dåvarande anställde fick sluta efter misstankar om oegentligheter rörande hantering av underentreprenörens handkassa. Information har gjort gällande att en av kommuncheferna noterade att NN anlitat L & M Consulting under 2010 och förbjöd då vidare samarbete. Trots detta har samarbetet fortsatt, vilket styrks av e-posttrafik mellan L & M Consulting och NN (se stycke 4.5). 4.4 Bakgrundskontroll I den initiala planeringen tillsammans med kommunen bestämdes att två personkontroller skulle göras. Efter de noteringar som gjordes i ovan i leverantörsgenomgången utökades omfattningen till tre. 8

10 Vid bakgrundskontrollen för NN noterades att: NN har haft en inkomst under 2011som uppgick till 763 TSEK och under år TSEK. NN finns registrerad som ledamot i ett företaget i Åtvidabergs samt som suppleant i ett annat. NN har haft tre ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogden under 2010 där samtliga blivit avskrivna. Vid bakgrundskontroll av NN:s sambo noterades att: NN:s sambo hade under 2011 en inkomst som uppgick till 15 TSEK och under 2010 uppgick den till 45 TSEK. Enligt Skatteverket har inte NN:s sambo någon F-skattesedel eller någon inkomst från näringsverksamhet. NN:s sambo har haft en ansökan om betalningsföreläggande under år 2010 vilket avskrevs under år Vid bakgrundskontroll av YY noterades att; YY har varken haft någon inkomst under 2011 eller Vid sökning på Bolagsverket finns YY med som ledande befattningshavare i nio olika företag där YY är vald som extern firmatecknare i samtliga bolag, förutom ett där företaget är en enskild firma. YY är inte enligt Bolagsverket belagd med näringsförbud eller biträdesförbud. Enligt Skatteverket har YY en skatteskuld på 143 TSEK. YY har en skuld hos Kronofogden som uppgående till 387 TSEK. 4.5 E-post genomgång Resultatet av e-post genomgången har visat att NN haft frekvent kontakt L-M Consulting under den period som vi gått igenom. Drygt 180 e-post meddelande har skickats mellan företagets kontaktperson och NN. Detta trots att NN:s chef, enligt uppgift från kommunen, uttryckligen förbjudit denna affärsrelation. Bland annat har kostnaden på ett flertal offerter utställda från L-M Consulting till Åtvidabergs kommun diskuterats. NN har instruerat kontaktpersonen att i vissa fall öka det offererade priset. Några ytterligare kopplingar mellan NN och kontaktpersonen har inte kunnat påvisas. Utöver ovanstående har inga ytterligare noteringar gjorts. 9

11 5 Slutsats 5.1 Överträdelse av befogenheter utifrån av kommunalfullmäktige beslutad delegationsrätt Baserat på ovanstående har vi funnit att NN, som kommunens fastighetschef, ingått avtal i strid med sin befogenhet, såsom den anges i kommunens ekonomistyrningsprinciper där denna typ av avtal skall beslutas av KF. Det har konstaterats att avtalen utgör både investering och finansiering. Besluten strider också mot kommunens delegationsordning samt upphandling enligt LOU. NN har även dröjt med att vidarebefordra information till kommunledningen. Det totala kostnaden för de båda ingångna kontrakten har beräknats till 10,9 MSEK. NN har på flera sätt överträtt sina befogenheter som fastighetschef utifrån kommunens styrdokument. 5.2 Ekonomiska oegentligheter Leverantörer som klassificerats som osäkra har fakturerat drygt 1,6 MSEK i misstänkta bluffakturor. Utöver detta har 621 TSEK som fakturerats från L & M Consulting ifrågasatts då motprestation inte klarlagts fullt ut. Kommunen har också identifierat ytterligare 372 TSEK som redan polisanmälts i ett tidigare skede. Totalt uppgår misstänkta bluffakturor från osäkra leverantörer till 2,6 MSEK, vilka samtliga har attesterats av NN. Kommunen noterade redan under mitten av 2010 att NN inlett samarbete med L & M Consulting och med vetskap om att denne fått avsluta tidigare tjänst, förbjöds vidare samarbete. Trots detta har NN fortsatt att anlita företaget utan kommunens vetskap. Utredningen har visat att NN och ägaren till L & M Consulting haft en tät e-post kommunikation rörande företagets inblandning i framförallt kommunens larm- och sophanteringsprocess. Det har också framkommit att L & M Consulting, på inrådan av NN, justerat upp priset på vissa offerter till kommunen. Utöver detta har det inte kunnat styrkas ytterligare samband mellan NN och de osäkra leverantörerna. Utredningen har visat på att en person (YY) finns verksam i tre av de tio identifierade blufföretagen. En fördjupad bakgrundskontroll av YY har visat på en mängd fällande domar i Sveriges domstolar. YY är även verksam som styrelseledamot eller firmatecknare i ytterligare sex bolag (inga av dessa har identifierats i kommunens leverantörsregister). Många av dessa företag är idag i konkurs eller i likvidation. Det kan anses anmärkningsvärt att Åtvidabergs kommun enbart erhållit misstänkta bluffakturor under den period NN varit i tjänst. Baserat på ovanstående information anser vi att det finns indikationer på att det kan ha förekommit ekonomiska oegentligheter vilka kommunen bör överväga att polisanmäla för att kunna ställas under rättslig prövning. 10

12 5.3 Övriga noteringar Vår granskning har visat att brister i kommunens interna processer och rutiner har möjliggjort att bluffaktureringen kunnat pågå under så lång tid. De noteringar vi har gjort är att: 1. Processen för registrering och förändring av fasta data i leverantörsreskontran behöver utvecklas. 2. Processen för kontroll- och beslutsattest av leverantörsfakturor inte är effektiv 3. Beloppsgränser i attestordningen har saknats. 4. Internkontrollplanen behöver uppdateras. Förändring i leverantörsregistret kan endast göras av tre personer. De personer som bör hantera förändringar i leverantörsregistret ska vanligen vara separerade och vara skilda från hanteringen av fakturor. Kontrollen skulle ytterligare stärkas om någon annan än den som hanterar nya registreringar och förändringarna i leverantörsregistret godkänner dem. Vi har också noterat att någon kontroll av leverantören i princip inte görs. Om fakturan anger att F-skatt sedel finns, förutsätts detta vara korrekt. Om en fördjupad leverantörskontroll utförs redan vid registreringen, t ex kontroll hos Skatteverket om skatteskulder förekommer, finns större möjligheter att fånga upp oseriösa företag tidigt i processen. Utöver detta skulle en månatlig genomgång och attest av logglista som sammanställer de gjorda förändringarna (nya leverantörer och ändrade uppgifter t ex bankgironummer) i leverantörsregistret, ytterligare minska risken för oegentligheter. Kommunen har sedan länge tillämpat principen om dubbla attester på leverantörsfakturor. Genom att första attest vanligen utförs av en anställd inom kommunen som inte har någon kunskap om vare sig den specifika verksamheten eller innehållet på fakturan, visar vår granskning att första attesten i många fall är verkningslös. Förste attestant kontrollerar vanligen med beslutsattestanten antigen via telefon eller e-post om korrektheten av en viss faktura. Även om systemet visar att dubbla attester har gjorts är det i praktiken endast beslutsattestanten som varit involverad i bedömningen. Kommunen bör se över sina attestrutiner för att möjliggöra en bättre ansvarsfördelning i processen. De attestrutiner som tillämpades under 2011 och 2012 angav inga beloppsgränser, vilket möjliggjorde att fastighetschefen hade rätt att beslutsattestera utan systemrestriktioner. Detta har dock korrigerats i februari 2013 och idag finns, enligt kommunen, beloppsgränser i enlighet med nedan: Medarbetare (beslutsattestant) upp till 25 TSEK Enhetschef upp till 100 TSEK Förvaltningschef upp till 1 MSEK Beloppsgränser för inköp av konsulttjänster: Medarbetare 0 TSEK Enhetschef 25 TSEK Förvaltningschef 100 TSEK Vi har också noterat att kommunen har ett dokumenterat internkontrollreglemente. För att hantera riskerna i internkontrollreglemente har en internkontrollplan upprättats. Internkontrollplanen har dock ej uppdaterats för att hantera de risker som har identifierats och fyller därav inte helt önskvärd funktion. Utöver tidigare noteringar har vi också identifierat ett behov och en vilja inom kommunen för utbildning med fokus på risker och förebyggande åtgärder inom affärsetik och oegentligheter. 11

13 Bilaga 1 Förteckning över leverantörer utvalda av Åtvidabergs kommun för granskning. Leverantörer 2011 Leverantörer 2012 Entr. & undertaksspec. i Sthlm AB Excellence Group Holding Sverige L&M Consulting LS Projektutveckling AB RORETI i Stockholm AB AB Gretevik Byggproffsens entreprenad i Link AB L&M Consulting Tyr Säkerhetsservice AB ÖBP Linköping AB AG arkitekt AB Cams Web Solutions AB FE ARKITEKTER AB AG arkitekt AB Trafik & Fritid Skandinavien AB Cams Web Solutions AB FE ARKITEKTER AB 12

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Ernst & Young AB Rapport 2010-05-10 Innehållsförteckning 1 Uppdragsinformation... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Inriktning, genomförande och

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Utförd intern kontroll 2014

Utförd intern kontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Per-Ola Johansson 2015-01-15 KFN 2014/0031 50075 Kultur- och fritidsnämnden Utförd intern kontroll 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015 Internkontrollplan för år 2015 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa. Internkontrollplan för år 2014 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016 Internkontrollplan för år 2016 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Attestreglemente Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-04-25 DNR: KS-2015/00806 Attestreglementets syfte Syftet med attestreglementet

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 1992-05-19, 244. Ändrat av kommunfullmäktige 1993-04-27, 67. Ändrat av kommunfullmäktige 1998-04-23, 53 Ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden 1 Torsby kommun Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden Grundprincip: den som har kontot beslutar Noteringar All upphandling skall ske enligt av kommunfullmäktige

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation. Internkontrollplan för år 2013 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun December 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning Granskning av anställdas bisysslor... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1)

Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1) 3.2 (Från Roller och ansvarsfördelning Roll-/Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till leverantörsreskontrahanteringen. Detta för att säkerställa

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av verksamheten vid Utveckling i Karlskrona AB

Granskning av verksamheten vid Utveckling i Karlskrona AB Granskning av verksamheten vid Utveckling i Karlskrona AB AB Karlskrona Moderbolag har 2016-08-23 beslutat genomföra en granskning av verksamheten vid Utveckling i Karlskrona AB under åren 2014, 2015 och

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Dnr: Rev 34-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Styrdokument. Förmedling till bostadskön INTERNKONTROLLPLAN 2017

Styrdokument. Förmedling till bostadskön INTERNKONTROLLPLAN 2017 Styrdokument INTERNKONTROLLPLAN 2017 Bolaget granskas av externa auktoriserade revisorer samt av stadens lekmannarevision. Dessa två typer av revision kompletteras med ett system för intern kontroll inom

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser Handläggare Åsa Ottosson Datum 2011-12-20 Avrapportering intern revision 2011 Barn- och ungdomsnämnden antog 2002-01-23 en särskild intern kontrollplan för granskning av de interna rutinerna inom förvaltningen.

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011 Revisionsrapport Övergripande granskning av AB Ronneby 2011 KPMG AB Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och avgränsning 1 2. Iakttagelser och kommentarer 2 1. Bakgrund, syfte och avgränsning

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1(8) Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1 Omfattning - attestreglemente Detta reglemente gäller för kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar

Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 1.1. Bakgrund

Läs mer