Åtvidabergs kommun. Ernst & Young AB. Utredning Utredning om ekonomi och beslutsmandat på fastighetsförvaltningen under 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtvidabergs kommun. Ernst & Young AB. Utredning 2013-03-24. Utredning om ekonomi och beslutsmandat på fastighetsförvaltningen under 2012"

Transkript

1 Åtvidabergs kommun Utredning om ekonomi och beslutsmandat på fastighetsförvaltningen under 2012 Ernst & Young AB Utredning

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdraget Inriktning Bakgrund Metod Överträdelse av befogenheter utifrån delegationsrätt Genomgång av leverantörsfakturor Leverantörsgranskning Bakgrundskontroll Genomgång av e-posttrafik Avgränsning Rapportering Granskningsnoteringar Överträdelse av befogenheter utifrån av kommunalfullmäktige beslutad delegationsrätt Avtal 1-27 februari, Avtal 2-12 juli, Övriga noteringar Genomgång av leverantörsfakturor Noteringar beträffande kommunens inköpsprocess Leverantörsgranskning Bakgrundskontroll E-post genomgång Slutsats Överträdelse av befogenheter utifrån av kommunalfullmäktige beslutad delegationsrätt Ekonomiska oegentligheter Övriga noteringar...11

3 1 Sammanfattning Under slutet av 2012 framkom det uppgifter om att en dåvarande anställd (NN) inom Åtvidabergs kommun möjligen hade fattat investerings- och finansieringsbeslut utan befogenhet samt möjligen även var inblandad i ekonomiska oegentligheter rörande så kallade bluffakturor. Bluffaktura, eller fakturabedrägeri, är ett samlingsbegrepp för ett krav på betalning för en vara eller tjänst som aldrig beställts eller levererats. I början av december 2012 stängdes NN av från sitt arbete och veckan därpå noterade NN:s chef ett flertal misstänkta bluffakturor som attesterats av NN. Vår granskning har visat att NN överträtt sina befogenheter utifrån av kommunalfullmäktige beslutad delegationsrätt, genom tecknande av avtal med en leverantör. De av NN tecknade avtalen innebär både investeringar inklusive finansiering via leverantören. Åtvidabergs kommuns egen utredning har gjort gällande att den totala investeringen uppgår till 10,9 MSEK. Granskning har också visat att Åtvidabergs kommun under perioden januari juli 2012 betalat närmare 2,6 MSEK till leverantörer avseende misstänkta bluffakturor, samtliga attesterade av NN. Pengarna har betalats till tio olika företag i Sverige och endast en av dessa har registrerad omsättning för 2010 eller Ett av bolagen ägs av en person som tidigare arbetat för en entreprenör till kommunen. Enligt uppgifter från tjänstemän på Åtvidabergs kommun fick den anställde sluta hos entreprenören. I tre av bolagen sitter samma ledande befattningshavare, vid vår granskning av denna person har vi hittat ett flertal indikationer på att denna person är en s.k. målvakt 1 som har dömts för olika typer av brott i Sveriges domstolar. Baserat på ovanstående anser vi att det kan finnas indikationer på förekomsten av ekonomiska oegentligheter som bör polisanmälas och ställas under rättslig prövning. Vi har noterat ett antal brister i Åtvidabergs kommuns interna processer som möjliggjort att kommunen kunnat drabbas av den misstänkta bluffaktureringen under en längre period. Vi har noterat att: processen för registrering och förändring av fasta data i leverantörsreskontran behöver utvecklas, processen med dubbla attester för leverantörsfakturor inte är effektiv, beloppsgränser fram till början av 2013 har saknats i attestordningen, internkontrollplanen behöver uppdateras. 1 T ex så sitter personen i ett flertal styrelser, han saknar inkomst och har både skulder till skatteverket och kronofogdemyndigheten 2

4 2 Uppdraget Det har sedan slutet av 2012 framkommit ett antal händelser där Åtvidabergs kommuns tidigare fastighetschef (NN) synes ha överskridit sina befogenheter avseende budget och delegationsrätt till beslut. Det har även framkommit indikationer på eventuella ekonomiska oegentligheter avseende fakturor, som attesterats av NN, där leverans av vara eller tjänst inte skett. En leverantör har polisanmälts för misstanke om så kallade bluffakturor. Bluffaktura, eller fakturabedrägeri, är ett samlingsbegrepp för ett krav på betalning för en vara eller tjänst som du aldrig beställt eller fått levererad. Misstanke finns om att fler leverantörer finns, där varor/tjänster fakturerats, men inte levererats. NN är avstängd från sin tjänst sedan december Åtvidabergs Kommun (kommunen) önskar utreda: Huruvida NN överträtt sina befogenheter utifrån av kommunalfullmäktige beslutad delegationsrätt. Huruvida det finns ytterligare indikationer på att det kan ha förekommit ekonomiska oegentligheter som bör polisanmälas och ställas under rättslig prövning. 3 Inriktning Ernst & Youngs Norrköpingskontor har under januari 2013 genomfört en genomgång av eventuella dubbelfakturerade varor och tjänster samt en övergripande genomgång av fakturor för perioden augusti-december I samband med detta upptäcktes ett antal leverantörer av vilka möjligen så kallade bluffakturor har utfärdats. Med hänvisning till uppdraget har kommunen efterfrågat: Genomgång av de avtal som NN ingått där misstankar om överträdelse av befogenheter finns Genomgång av fakturor (från perioden 2011-juli 2012) Leverantörskontroll Bakgrundskontroll för tre personer E-post genomgång 3.1 Bakgrund NN påbörjade sin anställning som fastighetschef inom kommunen i april NN har tidigare haft liknande tjänster inom andra organisationer och ansågs därav väl lämpad för befattningen. Det har i efterhand kommit till kommunens kännedom att NN avslutat sin anställning hos den tidigare arbetsgivaren genom en överenskommelse om egen uppsägning. Detta var, enligt kommunen, ingenting som framgick i sedvanliga referenstagningar innan NN anställdes. Under mitten av 2012 noterades stora negativa avvikelser mot budget inom NN:s ansvarsområde. Den negativa ekonomiska utvecklingen tilltog under hösten, samtidigt som det uppdagades att viktiga hyresavtal som skulle sägas upp, hade blivit uppsagda på ett felaktigt sätt. Sammantaget lede detta till att kommunchefen under december 2012 inledde samtal med NN om att avsluta dennes tjänst. Under månaden därefter inkom en mängd fakturor rörande arbeten som NN beställt och i samband med detta uppkom också misstankar om att vissa av fakturorna avsåg arbete som aldrig utförts, s.k. bluffakturor. 3

5 3.2 Metod Överträdelse av befogenheter utifrån delegationsrätt I granskningen om överträdelse av befogenheter har vi tagit del av kommunens interna ekonomistyrningsprinciper och de avtal som ingåtts med leverantör X Genomgång av leverantörsfakturor Tillsammans med kommunen valde vi vilka leverantörer, där NN attesterat fakturor, som skulle detaljgranskas. För dessa leverantörer valde vi ut samtliga fakturor under perioden januari 2011 juli Fakturorna för de osäkra leverantörerna har sedan stämts av mot eventuella underliggande avtal, ordrar etc. som funnits hos kommunen. I arbetet med genomgång av leverantörsfakturor har vi identifierat ett antal brister och rekommendationer i kommunens interna processer och rutiner. Även om detta inte är en del av det initiala uppdraget har vi ändå valt att inkludera de noteringar vi gjort, både i avsnittet för granskningsnoteringar och i slutsatserna. Detta är således ingen fullständig genomgång och testning av kommunens interna kontroller, utan endast observationer under arbetets gång. Dessa noteringar kan vara av värde för kommunen i sitt arbete med att förbättra intern styrning och kontroll Leverantörsgranskning Vid leverantörsgenomgången identifierades 13 företag som potentiellt möjliga företag där bluffakturor skickats till kommunen, nedan benämnda som osäkra leverantörer. För dessa har kontroller gjorts avseende f-skattsedel, momsregistrering, styrelse, firmatecknare samt allmän sökning på bolag och styrelseledamöter via sökmotorer. Efter genomgång av leverantörer kunde 4 av de 13 osäkra leverantörerna avskrivas från listan Bakgrundskontroll Bakgrundskontroll av NN, NN:s sambo samt ytterligare en person har utförts, YY. YY har kontrollerats eftersom YY antingen är styrelseledamot eller firmatecknare för tre av de kontrollerade företagen. Bakgrundskontroll innebär genomgång av: Styrelseuppdrag Inkomstupplysning Skulder till Kronofogdemyndigheten (eventuell personlig konkurs) F-skattsedel Eventuellt näringsförbud Ägda fastigheter Familjeförhållande- make/maka (nuvarande/tidigare) barn Fordon registrerade på den anställde Information på sociala medier 4

6 3.2.5 Genomgång av e-posttrafik Vi har gått igenom NN:s e-postkonto baserat på en säkerhetskopia per den 5 december Materialet har omfattat drygt e-postmeddelande mellan den 20 februari och 5 december Utifrån detta material har sedan sökningar gjorts på nyckelord, avsändare, mottagare och specifika tidsperioder. Ungefär e-post meddelanden har genom nyckelord och specifika tidsperioder identifierats som intressanta. Vi har därefter sorterat ut efter prioritet och läst igenom samtliga meddelanden. 3.3 Avgränsning Kommunen har polisanmält Byggruppen i Uppland AB avseende bluffakturor och av denna anledning har vi inte gjort någon ytterligare granskning av företaget. Intervjuer har inte genomförts med någon av de personer där bakgrundskontroller gjorts. 3.4 Rapportering Uppdraget avrapporteras genom denna rapport på det sätt som överenskommits mellan Ernst & Young och kommunen. 5

7 4 Granskningsnoteringar 4.1 Överträdelse av befogenheter utifrån av kommunalfullmäktige beslutad delegationsrätt Kommunfullmäktige (KF) har i december 2009 fastställt Ekonomistyrningsprinciper för Åtvidabergs kommun. I detta slås fast att följande dokument skall vara styrande: Redovisningslagen (KRL) Lagen om offentlig upphandling (LOU) Reglemente för intern kontroll Finanspolicy Övriga policys och anvisningar Av ekonomistyrningsprinciperna framgår att KF beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten. Vidare beslutar KF om budget, skatt, avgifter och andra ekonomiska frågor. Det framgår att KF binder, i investeringsbudgeten, anslagen till respektive projekt. KF beslutar om investeringar i samband med respektive årsbudget alternativt vid särskilda investeringsärenden. Kommuncheferna har det övergripande ansvaret för investeringsprocessen. Förvaltningschefen för kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planering, styrning, uppföljning och utvärdering av investeringar i fast egendom Avtal 1-27 februari, 2012 NN tecknade ett avtal, för kommunens räkning, med Leverantör X gällande Energisamarbete med VVS-fokus den 27 februari Avtalets innebörd är att inleda ett samarbete för att effektivisera energianvändningen i kommunens fastighetsbestånd samt utveckla driftpersonalens kompetens inom effektivare energianvändning. Samarbetet omfattar kommunens hela fastighetsbestånd på ca m 2 fördelat på 24 fastigheter. Den ekonomiska uppgörelsen innebär att Leverantör X fakturerar kommunen dels fasta avgifter för olika delar och dels rörlig debitering för bl a projektledning och styrning men även för åtgärder, ombyggnader och investeringar inom energiområdet. Ambitionen med avtalet är att sänkningar av kommunens energi- och vattenkostnader helt eller delvis ska finansiera kommunens kostnader i avtalet genom att fördelning av de uppnådda besparingarna med högst 80 % till Leverantör X och 20 % till kommunen. Avtalet löper tills vidare från 1 januari 2012, men kan avslutas i sin helhet eller per fastighet med tre månaders uppsägningstid. Vid avslutning sker avstämning av nedlagda kostnader och fakturerat belopp och Leverantör X skall ersättas för nedlagd tid och övriga kostnader som inte reglerats Avtal 2-12 juli, 2012 NN tecknade även en särskild överrenskommelse med Leverantör X om administration av projektgenomförandet inom avtalet Energisamarbete med VVS-fokus från den 27 februari

8 Överrenskommelsen är daterad den 12 juli I avtalet ger kommunen Leverantör X i uppdrag att för kommunens räkning beställa och genomföra två generalentreprenader. Projekten avser Björsäter skola och Grebo skola. Kommunen skall betala Leverantör X samtliga kostnader för projekten inklusive Leverantör X:s entreprenadpålägg. Betalning skall ske månadsvis fr.o.m. januari 2013 till och med december Övriga noteringar Avtal 1 kom till kommunledningskontorets kännedom under sensommaren 2012, men med informationen att de inte avsåg några investeringar. Kommunledningen har påtalats vikten av detta till fastighetsavdelningen. Kommunledningen fick först i slutet av december 2012 kännedom om Avtal 2. Undertecknade avtal har under 2013 erhållits från Leverantör X, eftersom de inte diarieförts på kommunen i samband med upprättandet. De av NN tecknade avtalen med Leverantör X innebär både investeringar inklusive finansiering via företaget. Kommunen har utrett hur mycket av de ingångna avtalen som utgör investering respektive underhållsåtgärder. Total investering är för Grebo skola 5,5 MSEK och för Björsäter skola 5,4 MSEK totalt 10,9 MSEK. Vid genomgången av dokument rörande delegation och befogenheter noterades också att det finns ett detaljerat internkontrollreglemente, men saknas en uppdaterad internkontrollplan. 4.2 Genomgång av leverantörsfakturor Följande nio leverantörer och tillhörande leverantörsfakturor har identifierats som osäkra vid vår genomgång av leverantörsfakturor: (SEK ink moms) Osäkra leverantörer Fakturerat 2011 Fakturerat 2012 Totalt fakturerat Kommentar L&M Consulting Ifrågasatt Entr. & undertaksspec. i Sthlm AB Bluffakturor Excellence Group Holding Sverige Bluffakturor LS Projektutveckling AB Bluffakturor RORETI i Stockholm AB Bluffakturor AB Gretevik Bluffakturor Byggproffsens entrerenad i Link AB Bluffakturor Tyr Säkerhetsservice AB Bluffakturor ÖBP Linköping AB Bluffakturor Totalt fakturerat Kommunen har för de fakturor som skickats från L & M Consulting inte kunnat bevisa någon motprestation och fakturorna har av denna anledning ifrågasatts. Utöver ovanstående nio leverantörer har kommunen själva identifierat ett tionde bolag, Byggruppen i Uppland AB. Företaget har under 2012 fakturerat kommunen 372 TSEK (inklusive moms). Byggruppen i Uppland AB har ej fakturerat någonting för Kommunen har polisanmält företaget. Med stöd av ekonomiavdelningen har tjänstemän på kommunens fastighetsförvaltning genomfört en genomgång av leverantörsfakturor på NN:s kostnadsställe 2010 och noterat ytterligare drygt 70 TSEK i betalda fakturor från L & M Consulting. Samtliga av dessa inkom i december

9 Utöver detta har kommunen inte identifierat några ytterligare osäkra leverantörer. Totalt har fakturor till en summa av 2,6 MSEK (ink moms) klassificerats som misstänkta bluffakturor på NN:s kostnadsställen under den granskade perioden. Beställningar, upphandlingar etc. finns inte hos kommunen och enligt kommunens egna intervjuer med berörd personal så har leveranser inte skett. Samtliga leverantörsfakturor har slutattesterats av NN Noteringar beträffande kommunens inköpsprocess I samband med genomgången av rutiner rörande hantering av leverantörsfakturor och attester (en del av kommunens inköpsprocess), har vi noterat att processen med hantera fast data i leverantörsregistret administreras av två redovisningsekonomer och en HRadministratör. När en förfrågan om upplägg av en ny leverantör uppkommer görs en översiktlig kontroll av företaget. I praktiken består denna kontroll vanligtvis i att granska den inkomna fakturan för att kontrollera om uppgift om F-skatt sedel finns. Därefter kontrollerar personen som hanterar ärendet vanligen också med ansvarig enhetschef om leverantören ska godkännas. Förändringar av befintlig information i leverantörsregistret kan endast göras av någon av de tre ovanstående. Logg-lista på utförda ändringar finns i kommunens ekonomisystem, kommunen har dock inte använt dessa uppgifter i sitt internkontrollarbete. 4.3 Leverantörsgranskning Vår genomgång av de leverantörer som klassificerats som osäkra har visat att: Excellence Group Holding AB likviderades i juni LS Projektutveckling AB befinner sig i likvidationsprocess. Gretevik Förvaltnings AB har inlett konkursförfarande. L & M Consulting är en enskild firma med en ägare som, enligt kommunen, tidigare arbetat hos en underentreprenör till kommunen. Rolf Mikael Andersson sitter antingen med i styrelsen eller är firmatecknare för AB Gretevik, Byggproffsens Entreprenad i Linköping AB och ÖBP Linköping AB. Endast Gretevik Förvaltnings AB innehar redovisad omsättning för Utöver faktureringen har ingen koppling mellan ovanstående företag och kommunen kunnat göras, förutom att L & M Consultings ägare tidigare varit anställd hos en av kommunens entreprenörer. Information har gjort gällande att den dåvarande anställde fick sluta efter misstankar om oegentligheter rörande hantering av underentreprenörens handkassa. Information har gjort gällande att en av kommuncheferna noterade att NN anlitat L & M Consulting under 2010 och förbjöd då vidare samarbete. Trots detta har samarbetet fortsatt, vilket styrks av e-posttrafik mellan L & M Consulting och NN (se stycke 4.5). 4.4 Bakgrundskontroll I den initiala planeringen tillsammans med kommunen bestämdes att två personkontroller skulle göras. Efter de noteringar som gjordes i ovan i leverantörsgenomgången utökades omfattningen till tre. 8

10 Vid bakgrundskontrollen för NN noterades att: NN har haft en inkomst under 2011som uppgick till 763 TSEK och under år TSEK. NN finns registrerad som ledamot i ett företaget i Åtvidabergs samt som suppleant i ett annat. NN har haft tre ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogden under 2010 där samtliga blivit avskrivna. Vid bakgrundskontroll av NN:s sambo noterades att: NN:s sambo hade under 2011 en inkomst som uppgick till 15 TSEK och under 2010 uppgick den till 45 TSEK. Enligt Skatteverket har inte NN:s sambo någon F-skattesedel eller någon inkomst från näringsverksamhet. NN:s sambo har haft en ansökan om betalningsföreläggande under år 2010 vilket avskrevs under år Vid bakgrundskontroll av YY noterades att; YY har varken haft någon inkomst under 2011 eller Vid sökning på Bolagsverket finns YY med som ledande befattningshavare i nio olika företag där YY är vald som extern firmatecknare i samtliga bolag, förutom ett där företaget är en enskild firma. YY är inte enligt Bolagsverket belagd med näringsförbud eller biträdesförbud. Enligt Skatteverket har YY en skatteskuld på 143 TSEK. YY har en skuld hos Kronofogden som uppgående till 387 TSEK. 4.5 E-post genomgång Resultatet av e-post genomgången har visat att NN haft frekvent kontakt L-M Consulting under den period som vi gått igenom. Drygt 180 e-post meddelande har skickats mellan företagets kontaktperson och NN. Detta trots att NN:s chef, enligt uppgift från kommunen, uttryckligen förbjudit denna affärsrelation. Bland annat har kostnaden på ett flertal offerter utställda från L-M Consulting till Åtvidabergs kommun diskuterats. NN har instruerat kontaktpersonen att i vissa fall öka det offererade priset. Några ytterligare kopplingar mellan NN och kontaktpersonen har inte kunnat påvisas. Utöver ovanstående har inga ytterligare noteringar gjorts. 9

11 5 Slutsats 5.1 Överträdelse av befogenheter utifrån av kommunalfullmäktige beslutad delegationsrätt Baserat på ovanstående har vi funnit att NN, som kommunens fastighetschef, ingått avtal i strid med sin befogenhet, såsom den anges i kommunens ekonomistyrningsprinciper där denna typ av avtal skall beslutas av KF. Det har konstaterats att avtalen utgör både investering och finansiering. Besluten strider också mot kommunens delegationsordning samt upphandling enligt LOU. NN har även dröjt med att vidarebefordra information till kommunledningen. Det totala kostnaden för de båda ingångna kontrakten har beräknats till 10,9 MSEK. NN har på flera sätt överträtt sina befogenheter som fastighetschef utifrån kommunens styrdokument. 5.2 Ekonomiska oegentligheter Leverantörer som klassificerats som osäkra har fakturerat drygt 1,6 MSEK i misstänkta bluffakturor. Utöver detta har 621 TSEK som fakturerats från L & M Consulting ifrågasatts då motprestation inte klarlagts fullt ut. Kommunen har också identifierat ytterligare 372 TSEK som redan polisanmälts i ett tidigare skede. Totalt uppgår misstänkta bluffakturor från osäkra leverantörer till 2,6 MSEK, vilka samtliga har attesterats av NN. Kommunen noterade redan under mitten av 2010 att NN inlett samarbete med L & M Consulting och med vetskap om att denne fått avsluta tidigare tjänst, förbjöds vidare samarbete. Trots detta har NN fortsatt att anlita företaget utan kommunens vetskap. Utredningen har visat att NN och ägaren till L & M Consulting haft en tät e-post kommunikation rörande företagets inblandning i framförallt kommunens larm- och sophanteringsprocess. Det har också framkommit att L & M Consulting, på inrådan av NN, justerat upp priset på vissa offerter till kommunen. Utöver detta har det inte kunnat styrkas ytterligare samband mellan NN och de osäkra leverantörerna. Utredningen har visat på att en person (YY) finns verksam i tre av de tio identifierade blufföretagen. En fördjupad bakgrundskontroll av YY har visat på en mängd fällande domar i Sveriges domstolar. YY är även verksam som styrelseledamot eller firmatecknare i ytterligare sex bolag (inga av dessa har identifierats i kommunens leverantörsregister). Många av dessa företag är idag i konkurs eller i likvidation. Det kan anses anmärkningsvärt att Åtvidabergs kommun enbart erhållit misstänkta bluffakturor under den period NN varit i tjänst. Baserat på ovanstående information anser vi att det finns indikationer på att det kan ha förekommit ekonomiska oegentligheter vilka kommunen bör överväga att polisanmäla för att kunna ställas under rättslig prövning. 10

12 5.3 Övriga noteringar Vår granskning har visat att brister i kommunens interna processer och rutiner har möjliggjort att bluffaktureringen kunnat pågå under så lång tid. De noteringar vi har gjort är att: 1. Processen för registrering och förändring av fasta data i leverantörsreskontran behöver utvecklas. 2. Processen för kontroll- och beslutsattest av leverantörsfakturor inte är effektiv 3. Beloppsgränser i attestordningen har saknats. 4. Internkontrollplanen behöver uppdateras. Förändring i leverantörsregistret kan endast göras av tre personer. De personer som bör hantera förändringar i leverantörsregistret ska vanligen vara separerade och vara skilda från hanteringen av fakturor. Kontrollen skulle ytterligare stärkas om någon annan än den som hanterar nya registreringar och förändringarna i leverantörsregistret godkänner dem. Vi har också noterat att någon kontroll av leverantören i princip inte görs. Om fakturan anger att F-skatt sedel finns, förutsätts detta vara korrekt. Om en fördjupad leverantörskontroll utförs redan vid registreringen, t ex kontroll hos Skatteverket om skatteskulder förekommer, finns större möjligheter att fånga upp oseriösa företag tidigt i processen. Utöver detta skulle en månatlig genomgång och attest av logglista som sammanställer de gjorda förändringarna (nya leverantörer och ändrade uppgifter t ex bankgironummer) i leverantörsregistret, ytterligare minska risken för oegentligheter. Kommunen har sedan länge tillämpat principen om dubbla attester på leverantörsfakturor. Genom att första attest vanligen utförs av en anställd inom kommunen som inte har någon kunskap om vare sig den specifika verksamheten eller innehållet på fakturan, visar vår granskning att första attesten i många fall är verkningslös. Förste attestant kontrollerar vanligen med beslutsattestanten antigen via telefon eller e-post om korrektheten av en viss faktura. Även om systemet visar att dubbla attester har gjorts är det i praktiken endast beslutsattestanten som varit involverad i bedömningen. Kommunen bör se över sina attestrutiner för att möjliggöra en bättre ansvarsfördelning i processen. De attestrutiner som tillämpades under 2011 och 2012 angav inga beloppsgränser, vilket möjliggjorde att fastighetschefen hade rätt att beslutsattestera utan systemrestriktioner. Detta har dock korrigerats i februari 2013 och idag finns, enligt kommunen, beloppsgränser i enlighet med nedan: Medarbetare (beslutsattestant) upp till 25 TSEK Enhetschef upp till 100 TSEK Förvaltningschef upp till 1 MSEK Beloppsgränser för inköp av konsulttjänster: Medarbetare 0 TSEK Enhetschef 25 TSEK Förvaltningschef 100 TSEK Vi har också noterat att kommunen har ett dokumenterat internkontrollreglemente. För att hantera riskerna i internkontrollreglemente har en internkontrollplan upprättats. Internkontrollplanen har dock ej uppdaterats för att hantera de risker som har identifierats och fyller därav inte helt önskvärd funktion. Utöver tidigare noteringar har vi också identifierat ett behov och en vilja inom kommunen för utbildning med fokus på risker och förebyggande åtgärder inom affärsetik och oegentligheter. 11

13 Bilaga 1 Förteckning över leverantörer utvalda av Åtvidabergs kommun för granskning. Leverantörer 2011 Leverantörer 2012 Entr. & undertaksspec. i Sthlm AB Excellence Group Holding Sverige L&M Consulting LS Projektutveckling AB RORETI i Stockholm AB AB Gretevik Byggproffsens entreprenad i Link AB L&M Consulting Tyr Säkerhetsservice AB ÖBP Linköping AB AG arkitekt AB Cams Web Solutions AB FE ARKITEKTER AB AG arkitekt AB Trafik & Fritid Skandinavien AB Cams Web Solutions AB FE ARKITEKTER AB 12

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Huddinge kommun- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. EY Granskningsrapport 2014-01-16. Arrendegårdar och övriga arrenden på naturmark

Huddinge kommun- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. EY Granskningsrapport 2014-01-16. Arrendegårdar och övriga arrenden på naturmark Huddinge kommun- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Arrendegårdar och övriga arrenden på naturmark EY Granskningsrapport 2014-01-16 1 Contents Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Backlund Thomas 2015-03-03 KSN-2014-1681 Kommunstyrelsen Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner

Läs mer

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014 Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning av föreningar KN-KFÖ-2014-00959 Sammanfattning

Läs mer

Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32

Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32 Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32 INTERN STYRNING OCH KONTROLL AV BETALSTRÖMMAR I SPÅRVAGNSPROJEKT M32 2 Innehåll Inledning och läsanvisning 3 Sammanfattning 4 Bakgrund

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-10-22 DNR KS 2014.027 KAMIL BACZYNSKI SID 1/3 KAMIL.BACZYNSKI@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer

Östhammar kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-06-18 Antal sidor: 12

Östhammar kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-06-18 Antal sidor: 12 KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt PROJEKTRAPPORT NR 06/2013 N Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-11-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Göran Persson- Lingman Jan Voss Cecilia Axelsson Katarina Lidblom Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Örebro Läns Landsting

Örebro Läns Landsting www.pwc.com/se Örebro Läns Landsting Plats för ev. klientlogo eller bildtext Utredningsuppdrag angående Landstingets upphandling och införande av nytt personaladministrativt system 2005-2010 Rapport 16

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer