FRAMGÅNG GENOM KUNDVÄRDE Hur fastighetsmäklare bygger kundrelationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMGÅNG GENOM KUNDVÄRDE Hur fastighetsmäklare bygger kundrelationer"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete Företagsekonomi C, VT FRAMGÅNG GENOM KUNDVÄRDE Hur fastighetsmäklare bygger kundrelationer Handledare Ann-Kristin Lindberg Författare Johan Peiris Johan Rutgersson Inlämningsdatum

2 Sammandrag Syftet med denna uppsats är att belysa hur fastighetsmäklare med relationsmarknadsföring skapar mervärde och sänker kundens relationskostnader. För att kartlägga detta har intervjuer gjorts med två av Stockholms ledande fastighetsmäklare, Erik Olsson och Notar. De områden som framför allt undersökts med stöd av uppsatsens teorier är hur fastighetsmäklarna arbetar med utformningen av sitt tjänstepaket och hur de verkar för att hålla kundens relationskostnader låga. Marknadsföringen, servicenivån och tjänstens kvalitet är tre delar där fastighetsmäklaren måste lyckas för att nå framgång. Resultatet av intervjuerna visar tydligt på hur både Erik Olsson och Notar arbetar aktivt med att hitta vägar att sänka kundens relationskostnader.

3 1 Inledning Problematisering Frågeställning Syfte Avgränsningar Begreppsdefinitioner Teoretisk referensram Teoretisk bakgrund Konkurrensmodell för marknadsföring av tjänster Kundvärde genom service Relationskostnader Relationskostnader för kunden Kostnader för dålig service Uppsatsens metod Metodproblem Forskningsstrategi Företagspresentationer Om Erik Olsson Fastighetsförmedling Om Notar Litteraturstudie Datainsamlingsmetod Kritik av källor Empiri Marknadsföring av mäklartjänster Vilka tjänster erbjuder mäklaren kunden? Tilläggstjänster Kundrelationer Analys Marknadsföring av tjänster Kärntjänst Bitjänster Stödtjänster Tjänstepaketet Kundvärde Relationskostnader Direkta kostnader Indirekta kostnader Psykologiska kostnader Slutsatser och rekommendationer Uppsatsens syfte samt forskningsfrågor Marknadsföring, kvalitet och service Relationsmarknadsföring Rekommendationer inför framtida forskning Referenser Bilaga: Transkribering av intervjuer 2

4 1 Inledning Nedan redogörs för uppsatsens problematisering, syfte och avgränsningar. 1.1 Problematisering Försäljning av bostäder i Stockholm omsätter årligen många miljarder, en övervägande del av dessa bostäder säljs via fastighetsmäklare. Fastighetsmäklaren får vanligen ersättning i form av en procentsats på köpeskillingen, denna ersättning har i takt med stigande fastighetspriser ökat markant sista åren. Svensk Fastighetsförmedlings VD, Peeter Pütsep, säger i en intervju på Svenska Dagbladets affärssida N24 att under 2006 kan mäklarbranschen räkna med provisioner på 7 miljarder. (www.n24.se,) I Stockholms innerstad har priserna på bostadsrätter ökat med 27 procent under den senaste tolvmånadersperioden och idag ligger snittpriser per kvadratmeter på kr redovisar Mäklarstatistik på sin hemsida. (www.maklarstatistik.se) Tidningen Vår bostad skriver att i september 2005 var snittpriset för en lägenhet i centrala Stockholm kr. (www.varbostad.se) De höga fastighetspriserna har gjort att antalet fastighetsmäklare i landet ökat kraftigt. Sedan december 2001 har antalet fastighetsmäklare ökat med över 20 procent, till drygt 5450 registrerade fastighetsmäklare skriver N24. N24 menar att det framför allt finns två anledningar till att arbetsmarknaden för fastighetsmäklarna lockar så många. Första anledningen är att fastighetsmäklarnas lön betalas som provision per sålt objekt, något som blivit mer lukrativt i takt med stigande fastighetspriser. Andra anledningen är att rörligheten på bostadsmarknaden påverkat antalet objekt som kommer ut. 40-talisterna flyttar från sina villor till lägenheter samtidigt som många hyresrätter ombildas till bostadsrätter. (www.n24.se) Två av de företag som de senaste åren utkristalliserat sig som ledande mäklarfirmorna på Stockholmsmarknaden är Erik Olsson Fastighetsförmedling och Notar. 3

5 Redan 2004 säger Erik Olsson VD för Erik Olsson Fastighetsförmedlig följande i en intervju med Dagens Industri: (http://di.se) "Jag anser att marknaden är oerhört tuff. Det råder en överetablering av mäklare", Vid samma tidpunkt har Erik Olsson Fastighetsförmedlig 90 anställda, idag har företaget vuxit till över anställda - en ökning med över 260 procent. När Erik Olsson startades 1997 fanns en tanke hos grundaren Erik Olsson: den mäklarfirma som klarar sig i centrala Stockholm klarar konkurrensen överallt (www.erikolsson.se). En annan fastighetsmäklare som grundades samma år är Notar. Även Notar har kommit att bli en av de mer tongivande mäklarna i Stockholmsområdet. Båda företagen har präglats av kraftig tillväxt sedan starten för snart tio år sedan. I september 2005 skriver Dagens Industri att de båda företagen beräknas ha en tillväxt på drygt 60 procent under året. (http://di.se) Att köpa eller sälja en bostadsrätt innebär för de flesta en stor affär, en affär som sker endast ett fåtal gånger i livet. De höga och ökande bostadsrättspriserna gör att affären även förknippas med ett stort ekonomiskt risktagande och osäkerhet. Den ökade konkurrensen i fastighetsmäklarbranschen ställer höga krav på fastighetsmäklaren för att lyckas. Den tjänst fastighetsmäklaren erbjuder är i grunden samma hos alla mäklare. Vad är det som ändå gör att vissa kunder 1 upplever värdet i mäklartjänsten som högre hos vissa av marknadens fastighetsmäklare? Denna uppsats kommer att belysa detta och genom nedanstående frågeställning kartlägga hur framgångsrika mäklare arbetar. 1.2 Frågeställning Hur arbetar fastighetsmäklaren med marknadsföring, service och kvalitet för att kunden ska uppleva värdet på tjänsten så högt som möjligt? På vilket sätt kan fastighetsmäklaren sänka de relationskostnader som finns till kunden? 1 Säljaren köper mäklartjänsten samt betalar mäklarens provision, därför kommer säljaren genomgående definieras som kund. 4

6 1.3 Syfte Uppsatsen syftar till att undersöka hur fastighetsmäklare arbetar med relationsmarknadsföring för att skapa mervärde och sänka kundens relationskostnader samt hur mäklaren utifrån detta utformar sitt tjänstepaket. 1.4 Avgränsningar Vid försäljning av bostäder finns det både en köpare och säljare. Fastighetsmäklaren måste i sitt arbete ta hänsyn till båda parter för att någon försäljning ska ske. Här har författarna valt att avgränsa uppsatsen till att undersöka hur fastighetsmäklaren agerar utifrån säljarens perspektiv. Då säljaren betalar fastighetsmäklarens arvode blir även säljaren den primära kunden. Utan säljare saknar mäklaren objekt att erbjuda köparen, något som är mäklarens primära uppgift. Vi kommer heller inte titta på den ekonomiska aspekten i form av absoluta monetära termer. 1.5 Begreppsdefinitioner Tjänster Grönroos definierar en tjänst som: En tjänst är en aktivitet eller en serie aktiviteter som är av mer eller mindre abstrakt slag som normalt, men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan kunden och tjänsteföretagets medarbetare. Han förklarar vidare att tjänster tillhandahålls som lösningar på kundens problem. (Grönroos, s 44, 1981) Mäklare En mäklare får betalt för att förmedla en produkt. Mäklaren köper inte produkten själv utan förmedlar en kontakt mellan säljare och köpare. Mäklare utför gapöverbryggande i och med att de kopplar samman säljare och köpare. (Axelsson och Agndal, s41, 2005) 5

7 2 Teoretisk referensram Nedan presenteras den teori som används för att klarlägga på vilka sätt fastighetsmäklare arbetar för att sänka kundens relationskostnader. Genom att minska kundens totalkostnad kan mäklaren skapa ett högre upplevt kundvärde. Med kundvärde menas att det totala värdet för kunden överstiger kostnaden för att köpa tjänsten (Best, s 83, 2000). 2.1 Teoretisk bakgrund Ända sedan 70-talet har företagens marknadsföring till stor del fokuserat på själva bytet av värde. Företag med denna grundsyn på marknadsföring lägger tyngdpunkt på att underlätta bytet av produkter mot pengar. Till följd av detta riktas ofta större delen av marknadsföringssatsningarna in på att få kunden att köpa, medan endast en mindre del satsas på att direkt sköta om kunder i etablerade kundförhållanden. Denna typ av marknadsföring benämns transaktionsmarknadsföring, vilket innebär att målet med marknadsföringen är att åstadkomma köp och transaktioner (byten). Denna typ av marknadsföring ansågs som generell för all typ av marknadsföring och användes av både av varuföretag likväl som tjänsteföretag (Grönroos, s 9 ff, 2003). På senare år har synen på marknadsföring förändrats, en ny form, mer applicerbar på tjänsteföretag, har vuxit fram. Denna syn utgår från att det inte är bytet som skall vara marknadsföringens fokus utan det är i de kundrelationer, i vilka bytena sker, som skall anses vara det centrala. Denna marknadsföringsteori kallas relationsmarknadsföring i motsats till den tidigare dominerande transaktionsmarknadsföringen där fokus ligger på bytesperspektivet. När ett tjänsteföretag producerar och levererar tjänster kommer de alltid i kontakt med sina kunder. Den som använder en tjänst måste på något sätt samverka med tjänsteproducenten. Denna samverkan kan vara omfattande eller mer indirekt beroende på tjänstens art. I de fall som vid många konsulttjänster till exempelvis mäklare pågår samma tjänsteproduktionsprocess under en längre tid med upprepade kontakter innan tjänsten är färdigproducerad och konsumerad. Tjänsteproduktionen och konsumtionen av tjänsten leder till att de uppstår någon form av samverkan mellan kund och tjänsteproducent. Fungerar inte relationen tillfredställande kommer kunden att byta tjänsteleverantör (Grönroos, s 9 ff, 2003). 6

8 Christian Grönroos, professor i marknadsföring vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, menar att den verkliga utmaningen för dagens tjänsteföretag är att genom sina tjänster utveckla och erbjuda ett verkligt värde för sina kunder. Om ett företag erbjuder en tjänst med låg kvalitet riskerar kunden att behöva avsätta tid för att lösa eventuella problem. Detta kan i slutändan medföra kostnadsökningar för kunden. Brist på kvalitet skapar onödiga kostnadsökningar som kunde ha undvikits om nivån på servicen eller tjänstekvaliteten varit högre. Dock tenderar både företag och kunder att fokusera på priset för tjänsten. Tjänsteföretaget ser priset, i relation till kostnaderna för transaktionen, som det överskott kunden gett företaget. Kunden däremot ser priset som den verkliga kostnaden av att ha köpt en given lösning. Brister i nivån på kvaliteten kan komma att medföra att kundens lönsamhet för företaget varierar. Vad som var lönsamt i ett kortsiktigt transaktionsperspektiv kan nu bli olönsamt i ett relationsperspektiv. Samma sak gäller för kunden. En låg kvalitet kan leda till att kunden själv måste lägga tid och resurser för att få tilläggsinformation, fel rättade och så vidare. Detta kan medföra stora tilläggskostnader för kunden (Grönroos, s 9 ff, 2003). Grönroos menar att företag som inriktar sig på att skapa ett högt kundvärde samt aktivt arbetar för att sänka kundens kostnader blir mer framgångsrika än andra. Den här uppsatsen kommer att behandla hur framgångsrika företag arbetar med värdeskapande och för kunden kostnadssänkande aktiviteter (Grönroos, s 9 ff, 2003). 2.2 Konkurrensmodell för marknadsföring av tjänster Studier i ämnet har visat på att många företag inte är medvetna om den totala mängd tjänster de erbjuder sina kunder. Företagen visste inte vilka tjänster de hade, hur många, vad varje tjänst kostade att producera samt hur relevanta de var för kunden. Detta medför ett slöseri med resurser både för kunden och för företaget (Axelsson och Agndal, s 525, 2005). Axelsson och Agndal trycker på vikten för tjänsteföretag att identifiera de olika tjänstekomponenterna samt hur relevanta de är för att erbjuda en hög tjänstekvalitet. (Axelsson och Agndal, s 526,2005) 7

9 När tjänsteföretag konstruerar nya tjänster arbetar de ofta noggrant igenom en serviceleverans för att identifiera de samlade delarna i den aktuella servicen (Axelsson och Agndal, s 522, 2003). Figuren nedan exemplifierar hur en serviceleverans för en mäklare vara utformad. Förarbete Försäljningsarbete Insamling av objektsdata Reavinstberäkning Objektsbeskrivning Preliminär kalkyl Marknadsföring Visning Förhandlingar Boendekalkyl Kontroll av ägarförhållanden Köpekontrakt Genomförande och avslut Tillträde Slutuppgörelse Övriga handlingar Figur 1.1 Fastighetsaffärens cykel (Mäklarsamfundets hemsida) Den av kunden upplevda tjänstekvalitén är beroende av att alla enskilda delar fungerar. Det är lika viktigt att det finns rutiner för att hantera oförutsedda behov hos kunden. Problemet hos tjänsteföretag ligger ofta i att kunna beskriva de olika komponenter ett tjänsteerbjudande består av. (Axelsson och Agndal, s 522, 2003). Tjänsteidén är kärnan i ett företags erbjudande. Den bör ha sitt ursprung ur de behov hos kunden som företaget tror sig kunna tillfredställa. Detta medför att de tjänster företaget erbjuder inriktar sig på att lösa kundernas problem. (Grönroos, s 53, 2005) 8

10 Tjänsteidén skall därför visa vilka behov, för vilka kategorier av kunder samt med vilka resurser företaget avser att tillfredställa dessa. Dock bör den abstrakta tjänsteidén konkretiseras till ett påtagligt erbjudande som kunden kan köpa, konsumera och utvärdera. Detta görs genom att företaget observerar på vilket sätt deras tjänst upplevs. Både vad kunden upplever sig få för resultat i slutändan och hur interaktionen med företaget fungerar. Detta bör ske stegvis: företaget ser först till vad kunden ska få sedan hur denna tjänst skall överföras till kunden på bästa sätt (Grönroos, s 56, 2003): 1. Utveckling av grundläggande tjänstepaket (vad) 2. Utveckling av utvidgat tjänsteerbjudande (vad + hur) Tjänsteidén Kärntjänsten Tillgänglighet Till tjänsten Interaktioner Bitjänster Stödtjänster Kundmedverkan Figur 1.2 Modifierad marknadsföringsmodell för tjänster (Grönroos, s 55, 2003) Figur 1.2 illustrerar tjänstepaketets grundläggande komponenter: 1. Kärntjänster 2. Bitjänster 3. Stödtjänster Kärntjänsten är den grundläggande orsaken till att företaget överhuvudtaget finns på marknaden, i mäklarens fall är kärntjänsten att förmedla lägenheten. Bitjänster krävs för att det ska vara möjligt för kunderna att kunna konsumera den erbjudna kärntjänsten. Exempel på 9

11 detta kan vara fotografering av det objekt som skall säljas, utan fotografier på objektet blir marknadsföringen av objektet svår. Stödtjänster är tjänster som utöver detta läggs till det grundläggande tjänstepaketet för att detta skall bli mer attraktivt för kunden. Exempel kan vara tjänster kopplade till att underlätta själva försäljningen, till exempel Home Staging.(Grönroos, s56, 2003) Medan bitjänsternas uppgift är nödvändig för att tjänsten överhuvudtaget skall kunna konsumeras så är stödtjänsternas främsta uppgift att fungera som ett konkurrensmedel. Gränsen mellan bi- och stödtjänster är dock ofta flytande. Detta beroende på att trots att bitjänsterna är nödvändiga bör även de utformas för att öka konkurrenskraften samt bidra till att göra tjänsten mer attraktiv. Efter att det grundläggande tjänstepaketet har utformats gäller det att gå vidare och utveckla det utvidgade tjänstepaketet, vilket innefattar hur kunden upplever interaktionen mellan köpare och säljare. Den inre cirkeln i figur 1.2 visar hur det grundläggande tjänstepaketet kan utvecklas till ett utvidgat tjänsterbjudande.(grönroos, s 56 ff, 2003) 1. Tjänstens tillgänglighet 2. Tjänstens interaktioner 3. Tjänstens kundmedverkan Först och främst bör det utformande tjänsteerbjudandet med hjälp av olika interna eller externa resurser göras tillgängligt. Företaget utvecklar ett tillgänglighetssystem som medför att kunderna på ett funktionellt sätt kan köpa och konsumera der erbjudna tjänsten. Hur kunden uppfattar tillgängligheten är beroende på bland annat följande faktorer. Antalet kontaktpersoner samt deras kunnande Öppettider, tidtabeller och tidsåtgång för olika processer Betjäningsställenas läge Utseendet hos exteriören och interiören på betjäningsställena Verktyg, arbetsredskap, dokument i produktionsprocessen Antalet konsumenter och deras kunskaper om vad de borde göra 10

12 Interaktionerna som sker mellan kund och företagets resurser är nästa steg i tjänsteutvecklingsprocessen. Interaktionen mellan kund och företag sker oftast i tre olika slags processer: Interaktioner med kontaktpersonal Interaktioner med system Interaktioner med fysisk-tekniska resurser Alla dessa processer måste fungera tillfredställande för att inte tjänstekvaliteten skall kompromissas. Enligt Grönroos uppstår idag många kvalitetsproblem till följd av oflexibla och långsamma arbetsrutiner eller alltför produktionsinriktade reklamationssystem. På samma sätt kan dokument som förekommer i processen vara krångliga och svårbegripliga vilket medför onödiga problem för kunden. I många fall kan dessa problem avstyras eller lösas i interaktionen med företagets kontaktpersoner. Därav har den interaktiva kommunikationen en stor betydelse. (Grönroos, s 58, 2003) I många fall deltar kunden på ett eller annat sätt i produktionsprocessen samtidigt som tjänsten konsumeras. Kundmedverkan i produktionen av tjänsten är därför också något som behöver tas i beaktning. Alla dessa delar samspelar och måste tas i beaktning i utvecklandet av ett tjänstepaket. Fungerar inte alla dessa komponenter kommer den totala upplevda tjänstkvaliteten bli lidande. (Grönroos, s 59, 2003) 2.3 Kundvärde genom service Kundvärde kan definieras som den totala fördel över en tid som kunden upplever sig få av en given lösning, vara eller tjänst eller en kombination av sådana, i relation till den totala uppoffringen över tid för denna lösning, pris och övriga kostnader, som kunden blir tvungen att göra. En bra service till kunder innebär ett högre värde för kunden förutsatt att priset inte stiger proportionellt. Bra service fungerar därför som ett mervärde i företagets erbjudande. Vidare om en kund inte tas väl om hand och kvaliteten av kärntjänsten är ojämn eller dålig så blir tilläggsvärdet negativt. Ett sådant negativt mervärde orsakat av bristfällig eller medelmåttig service skadar det värde som kärntjänsten står för. Tjänstepaketets kvalitet representerar ett grundvärde för kunden. Service utöver detta, det vill säga kvaliteten på tjänsteproduktionsprocessen, skall därför medföra ett positivt mervärde som inte får 11

13 motverkas av negativa värdeupplevelser förorsakade av tjänstens utförande (Grönroos, s 119, 2003). Kundvärdet är ett mått som uppkommer i en längre eller kortare process. Värdet skapas inte momentant utan så småningom över tid. En tjänst kan konsumeras direkt eller upplevas senare i tjänsteprocessen. För kunden innebär detta att det upplevda kundvärdet kommer att utvecklas under processens gång. Kundvärdet kan beskrivas på följande två sätt: 1 Kundvärde över tid = Upplevd total fördel / (Pris + Övriga uppoffringar) 2 Kundvärde över tid = Grundvärde +/- Mervärde I ekvation (1) är det värt att notera att priset ofta upplevs vid inköpsögonblicket, medan uppoffringarna upplevs hela den tid tjänsten förbrukas. I ekvation (2) bör noteras att mervärdeskomponenten har dubbla förtecken. Detta beroende på att det den erhållna servicen antigen kan öka det totala kundvärdet eller verka negativt och skada det av kunden upplevda grundvärdet (Grönroos, s 120, 2003) 2.4 Relationskostnader Kundens uppoffring i ett långsiktigt relationsperspektiv visar att priset endast är en del av kundens totala uppoffringar för att få de fördelar en tjänst medför. Det visar sig även att nivån på de övriga uppoffringarna utöver priset är ett betydande konkurrensmedel i försäljningsprocessen. Detta ger oss då ett pris på god service. Desto bättre service en kund får desto mindre tid och övriga resurser behöver kunden binda i samarbetet med motparten och desto billigare kommer samarbetet med tjänsteleverantören i fråga vara. Kostnader för kunden som samverkan med ett tjänsteföretag utgör definieras som kostnader av att vara kund. Dessa kostnader utgör kundens uppoffring utöver priset och beror på hur relationen mellan företag och kund fungerar. De kan därför refereras till som kundens relationskostnader (Grönroos, s 121, 2003) Samma relation medför även kostnader för det säljande företaget. Dessa kostnader som uppkommer utöver de normala kostnaderna beror på hur samspelet mellan säljare och kund fortlöper. Dessa kostnader kan kallas för säljarens relationskostnader. Det är alltså samma orsaker som kan leda till ökade relationskostnader för både kund och säljare. För säljaren är det av tre skäl viktigt att känna till relationskostnadsbegreppet och inför 12

14 försäljningsförhandlingar eller i marknadsföringen kunna räkna på de kostnader relationen mellan företaget och kunden kommer att medföra: 1 Genom att värdera de relationskostnader kunden kommer att dra på sig genom att upphandla tjänsten av företaget får säljaren ett pris på servicen, vilket för säljaren blir ett starkt argument för att dess service lönar sig. Det går nämligen ofta att visa att högre kvalitet sänker risken för höjda relationskostnader. En hög kvalitet på tjänsten leder således till en kostnadssänkning över tid för kunden, det är denna kostnadssänkning som är priset på servicen eller värdet på kvalitetshöjningen. 2 Genom att kunna värdera relationskostnaderna kan säljaren få kunden att lämna den prisfixering som ofta kännetecknar en köpsituation. Detta förutsätter dock att både kund och säljare är beredda att tänka i ett längre tidsperspektiv. Kunden måste vara villig att tänka i kostnadstermer över till och inte i pris för en transaktion. 3 Genom att värdera relationskostnaderna får säljaren reda på om det föranligger risk för att relationskostnader kommer att uppstå. Säljaren får då möjlighet att förhindra att sådana kvalitetsbrister i tjänsten uppkommer. Också detta kräver att säljaren är beredd att kalkylera i ett långsiktigt perspektiv. (Grönroos, s 122 ff, 2003) 13

15 2.5 Relationskostnader för kunden Relationskostnader för kunden Direkta kostnader Indirekta kostnader Psykologiska kostnader Totalkostnad Nettopris Figur 1.3 Kundens relationskostnader (Grönroos, s 124, 2003) Figur 1.3 visar den totala uppoffringen eller kostnaden för en kund att upprätthålla en relation till ett tjänsteföretag. Den nedre stapeln i figuren visar det nettopris som kunden betalar. Detta är den kostnadskomponent som köpare oftast lägger störst vikt vid i samband med en affär. Finns däremot ett långsiktigt relationsperspektiv mellan samspelet kund och säljare, så ökar nettopriset med extra uppoffringar för kunden, kundens relationskostnader. Utöver priset uppkommer en rad olika kostnader beroende på hur relationen är uppbyggd och fungerar. Dessa kostnader utgör inte alternativkostnader, vilka skulle ha uppstått om ett annat beslut hade tagits. De är faktiska kostnader av relationen, kostnader av att vara kund i ett företag (Grönroos, s 123, 2003). Kundens relationskostnader kan delas in i tre grupper. 1 Direkta relationskostnader 2 Indirekta relationskostnader 3 Psykologiska kostnader Direkta relationskostnader för kunden uppkommer genom att kunden tvingas göra vissa egna satsningar för att kunna konsumera tjänsten. De direkta relationskostnaderna är de direkta kostnader som följer av att kunden köper en tjänst av ett givet företag. Genom att skapa lösningar som medför att kunden behöver satsa mindre av sina egna resurser kan säljaren sänka kundens direkta relationskostnader. 14

16 Ett exempel på detta kan vara att mäklaren endast erbjuder bastjänster i samband med försäljningen. Kunden behöver då lägga tid på att söka andra tjänster en lägenhetsförsäljning kan medföra såsom flytthjälp et cetera (Grönroos, s 124 f, 2003). Indirekta relationskostnader beror på att samarbetspartnern inte fungerar tillfredställande. Dessa kostnader orsakas av en inkonsekvent servicenivå eller av brister i den erbjudna servicen. Dessa kostnader uppkommer inte vid inköpstillfället utan uppkommer indirekt som en följd av att säljaren missköter sina åtaganden och inte håller den överenskomna nivån på servicen. Exempel på detta kan vara svårigheter i att nå mäklaren med frågor etc. Kunden måste då lägga tid på att söka mäklaren vilket i sin tur kan medföra kostnader för kunden (Grönroos, s 125 f, 2003). Psykologiska kostnader orsakas av situationer där kunden inte känner tillit till servicen säljaren erbjuder. Kunden oroar sig över att något kommer gå fel och binder mental kapacitet vid relationen. I vissa fall kan denna mentala uppbindning medföra att andra åtaganden kunden har blir lidande, vilket i sin tur leder till kostnader som är direkt mätbara. Orsaken till de psykologiska relationskostnaderna för kunden är en säljare som erbjuder en service som kunden inte känner tillit till. Exempel på detta kan vara att kunden inte känner tilltro till att mäklaren kommer att kunna sälja lägenheten alternativt inte kommer nå ett bra slutpris. Kunden oroar sig över försäljningen vilket i sin tur kan medföra negativa biverkningar på jobbet et cetera (Grönroos, s 126 f, 2003). 2.6 Kostnader för dålig service Låg kvalitet på den erbjudna tjänsten medför ofta problem för kunden. Detta medför att diverse relationskostnader snabbt kan uppkomma. Förbättrad service kan bidra till att sänka de kostnader kunden upplever i relationen. En hög service nivå bidrar till att sänka de direkta relationskostnaderna och hjälper till att starkt minska de indirekta och psykologiska relationskostnaderna så de blir negligerbara för kunden. Figuren 1.4 visar på det omvända förhållandet mellan service nivå och storleken på de relationskostnader kunden upplever (Grönroos, s 127, 2003) 15

17 Kundens relationskostnader Kvalitet på tjänsten H Ö G H Ö G L Å G L Å G Figur 1.4 Förhållande mellan kundens relationskostnader och kvalitet (Grönroos, s 127, 2003) Till detta adderas det nettopris kunden erlagt för den aktuella tjänsten. Detta fungerar som en förklaring till varför vissa företag kan ligga 20 procent över marknadspriset och ändå vara konkurrenskraftiga. Den högre servicenivån medför en sänkning av kundens relationskostnader vilket kan fungera som ett argument för företaget att lägga sig på en högre prisnivå än rådande marknadspris (Grönroos, s 127 ff, 2003). 16

18 3 Uppsatsens metod Nedan redogörs för val av forskningsstrategi, datainsamling, företag samt litteratur. Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och baserad på djupare intervjuer med representanter för två av Stockholms ledande fastighetsmäklare. 3.1 Metodproblem Uppsatsens ursprungssyfte var att undersöka de skillnader som finns mellan privatsålda lägenheter och lägenheter som sålts via mäklare. Syftet var att genom jämförandet av statistik för mäklarsålda respektive privatsålda lägenheter se om det förelåg någon skillnad i slutpris. Uppsatsen syftade även till att undersöka vilka värden, utöver pris, som fastighetsmäklaren tillförde relationen. Vid köp av en bostadsrätt behövs inte någon lagfart 2, då det formellt är bostadsrättsföreningen som äger bostaden. Det saknas därför offentlig statistik över försäljning av bostadsrätter samt hur stor andel av bostadsrätterna som säljs privat. Vid försäljning av villor används lagfart och därmed finns det möjlighet se andelen privatförsäljningar. Under 2005 såldes 14 procent av villorna i Stockholm privat (www.varderingsdata.se). Det fanns därför anledning att tro att det även på bostadsrättsmarknaden existerade en betydande privathandel. För att undersöka detta kontaktades Mäklarsamfundet där statistik över samtliga mäklarsålda 2:or i vasastan i Stockholm under 2005 erhölls. En stor del av de lägenheter som annonseras ut privat går via Koll, som även ansvarar för DN:s radannonser, samt via Blocket. En dialog inleddes med de marknadsansvariga för respektive bolag, Frans Storm marknadschef Blocket samt Patricia Adolfsson marknadschef Koll. Under en längre tid pågick samtal huruvida statistiken fanns tillgänglig och på vilket sätt statistiken kunde användas för uppsatsens syfte. Båda var inledningsvis positiva till att bidra med statistiken för uppsatsens forskningssyfte. På grund av en rad anledningar så som tekniska svårigheter, tidsbrist samt integritetsrelaterade frågor avböjde de båda slutligen från att delta i uppsatsen. 2 Lagfart, inskrivningsmyndighetens registrering av vem som äger en viss fastighet (NE) 17

19 Problemområdet innehöll fortfarande högst intressanta frågeställningar så som hur fastighetsmäklaren skapar kundvärde och arbetar för att sänka kundens relationskostnader. Av denna anledning skedde en syftesförskjutning, ursprungssyftet hade resulterat i att en mängd information om vikten av högt kundvärde och låga relationskostnader. Med denna nya vinkel kunde undersökningen istället fokusera på hur framgångsrika fastighetsmäklare arbetar genom att öka kundvärdet och sänka kundens relationskostnader. 3.2 Forskningsstrategi I denna uppsats används kvalitativa intervjuer för att syftet ska kunna nås. Vid användandet av kvalitativa metoder ligger fokus på att försöka få en mer nyanserad bild över de valda faktorerna (Holme och Solvang, s 94, 1997). Detta tillvägagångssätt ger en större möjlighet att få ut valid information då de intervjuade personerna har möjligheter att själva styra sina svar. Dock är detta tillvägagångssätt inte helt problemfritt. Ingångsvärdena av en situation kan vara felaktiga. Kanske missuppfattas de motiv respondenten har eller misstolkas de signaler som uttrycks. Ett annat problem kan vara att respondenten beter sig på ett sätt som de tror förväntas, detta kan leda till att de inte beter sig på samma sätt som de annars skulle ha gjort. Vid kvalitativa intervjuer så används inte ett standardiserat frågeformulär, detta så respondenten i minsta mån skall styras av forskaren (Holme och Solvang, s 100, 1997). Syftet är tvärtom att få respondentens egna uppfattningar, därför bör de intervjuade i största möjliga utsträckning själva få styra över hur intervjun utvecklas (Holme och Solvang, s 101, 1997). I denna uppsats har kvalitativa intervjuer gjorts med två av Stockholms större mäklarfirmor. Valet av fastighetsmäklare har gjorts med hänseende till att Notar och Erik Olsson är två av de mäklarfirmorna vilka kan anses mest framgångsrika i Stockholmsområdet. De båda företagen startades för endast 9 år sedan och har idag ca 30 procent av Stockholmsmarknaden. Tillväxten har varit mycket hög, enligt Dagens Industri ökade Notar intäkterna med runt 20 procent under 2004 och Erik Olsson ökade under samma period intäkterna med 45 procent. (http://di.se) 18

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

Välkommen till Bülow & Lind

Välkommen till Bülow & Lind Att sälja bostad Välkommen till Bülow & Lind Det viktigaste för oss på Bülow & Lind är att våra kunder blir nöjda. För många innebär det kort och gott att få bra betalt. Därför är lönsamhet vårt huvudfokus,

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris. Lokföraregatan 17B, Lund, Väster

Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris. Lokföraregatan 17B, Lund, Väster Visningsmaterial Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris Lokföraregatan 17B, Lund, Väster Boarea: 54 m2 Avgift: 3 032 kr Pris: 1 450 000 kr Acceptpris Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel

Läs mer

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2. Tillträde tidigast

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2. Tillträde tidigast Bokgången 39 Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Kölnans Fritidsby Gatuadress Bokgången 39 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mysig stuga på lugnt läge! På populära Kölnan

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2 Objektbeskrivning 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt, Saltsjöbaden, Nacka Boarea: 28 m 2 Månadsavgift: Utgångspris: 1 528 kr 595 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail:

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

Föreningsmäklare. Läs vidare om hur det går till! Nyckeln till att bli säljarnas förstahandsval

Föreningsmäklare. Läs vidare om hur det går till! Nyckeln till att bli säljarnas förstahandsval Föreningsmäklare Nyckeln till att bli säljarnas förstahandsval Tänk om det vore en självklarhet att man tänkte på dig när det var dags att sälja sin lägenhet? Tänk om du kunde få gå på fler intag och få

Läs mer

Objektbeskrivning. 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift. Tredalagatan 15 C, Kristianstad. Boarea: 87,5 m 2

Objektbeskrivning. 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift. Tredalagatan 15 C, Kristianstad. Boarea: 87,5 m 2 Objektbeskrivning 3 rum och kök 87.5 kvm på Östermalm, med låg avgift Boarea: 87,5 m 2 Månadsavgift: Utgångspris: 2 774 kr 849 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail: goran.sundberg@privatmaklaren.se

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Vad är det som äger rum på marknaden?

Vad är det som äger rum på marknaden? ITSM Borås 2013 Högskolan i Borås 12.9.2013 Service management och service som kundperspektiv CERS Centre for Relationship Marketing and Service Management SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Vad är det som äger

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Marknadsföringsstrategier inom Fastighetsmäklarbranschen

Marknadsföringsstrategier inom Fastighetsmäklarbranschen Kandidatuppsats VT 2007 Handledare Ulrica Nylén Författare: Greta Sävenstedt Hedyah Faghir Marknadsföringsstrategier inom Fastighetsmäklarbranschen Sammanfattning Denna studie behandlar fastighetsmäklarbranschen

Läs mer

Välkomna till. Ask Fastighetsförmedling! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och värdering. Bråhögsplatsen 5 i Staffanstorp. Kunskap & Engagemang

Välkomna till. Ask Fastighetsförmedling! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och värdering. Bråhögsplatsen 5 i Staffanstorp. Kunskap & Engagemang Välkomna till Kunskap & Engagemang Ask Fastighetsförmedling! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och värdering. Bråhögsplatsen 5 i 046 25 75 75 Jämför med oss innan du väljer mäklare! Våra erfarna

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Fastighetsmäklare Ralf Kurschel Allbo Nordica Mäklarhus AB Postgatan 1, 283 41 Osby Uppdragsgivare Henry Udo Sobeck Andel: 1/2 302133-3053 000 00 Lutz König Andel: 1/2

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Marknadsföring ring av mig

Marknadsföring ring av mig Välkomna till förelf reläsning Marknadsföring ring av mig Marie Simonsson, affärsomr rsområdeschef JENSEN education Innehåll KY-utbildningens roll påp arbetsmarknaden LiA/arbetss /arbetssökande >Vad krävs

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Varför anlita Internetmäklare enbart en prisfråga? Författare: Veronica Nennefors och Erica Sjögren Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Central 1: i Lund 40 kvm

Central 1: i Lund 40 kvm Objektbeskrivning Central 1: i Lund 40 kvm Flormansgatan 8, Lund Boarea: 40 m 2 Avgift: Utgångspris: 1911 kr inkl värme 855 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 525. Använd länken i annonsen. Ansvarig

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI.

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI. 2008-01 Stockholm den 15 januari 2013 Bostadsåret 2012 Bostadsåret 2012 präglades av finansiell oro, stort utbud av bostäder och längre försäljningstider. Trots det steg priset på både bostadsrätter och

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Titel: Uppskattar kunderna nätmäklartjänsten?

Titel: Uppskattar kunderna nätmäklartjänsten? Titel: Uppskattar kunderna nätmäklartjänsten? Författare: Anders Rex, Magnus Westling Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi Abstract Titel: Uppskattar

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 1 Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 Sedan 20 år tillbaka gör Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mätningar i olika branscher för att utröna hur nöjda kunderna är. Mäklarhuset fick bäst betyg av säljarna,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklaren och dess samarbetspartners - Hur kommer möjligheten till att ta betalt för tilläggstjänster påverka samarbetet?

Mäklaren och dess samarbetspartners - Hur kommer möjligheten till att ta betalt för tilläggstjänster påverka samarbetet? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Johanna Falk Wassberg Linda Nilsson Mäklaren och dess samarbetspartners - Hur kommer möjligheten till att ta betalt för tilläggstjänster påverka samarbetet?

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arkitektritad 1½-plansvilla med bra planslösning.

Arkitektritad 1½-plansvilla med bra planslösning. Objektbeskrivning Arkitektritad 1½-plansvilla med bra planslösning. Dunhammarvägen 34, Asarum, Korpadalen Boarea: 156 m 2 (biarea 49m 2 ) Tomtarea: 865 m 2 Utgångspris: 1 650 000 kr Budgivning e-bud: Ange

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Konsumentrörlighet på den svenska bankmarknaden

Konsumentrörlighet på den svenska bankmarknaden Södertörns Högskola Management med IT-programmet Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 10 poäng Höstterminen 2005 Konsumentrörlighet på den svenska bankmarknaden - Att byta eller inte

Läs mer

Lockpriser dåligt för alla!

Lockpriser dåligt för alla! Ny uppföljning av Accepterat pris oroar: Lockpriser dåligt för alla! Pressmeddelande den 16 februari 2015 Under 2011 var värderingen av och prissättningen på bostäder ett diskussionsämne. Kritikerna menade

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

6 rums rymlig villa med pool.

6 rums rymlig villa med pool. Objektbeskrivning 6 rums rymlig villa med pool. Åkervägen 18, Håknäs, Nordmaling Boarea: 140 m 2 (biarea 57m 2 ) Tomtarea: 2037 m 2 Utgångspris: 835 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 504. Använd

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Kundrelationer i försäkringsbranschen

Kundrelationer i försäkringsbranschen NFT 3/1998 Kundrelationer i försäkringsbranschen en intern studie av tjänsteproduktionen av Catrin Enarsson och Annika Erikson, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Företagsekonomiska

Läs mer

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Almåsa B Tillträde tidigast

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Almåsa B Tillträde tidigast Blåklocksgatan 2 Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Almåsa B Tillträde tidigast Gatuadress Blåklocksgatan 2 enligt överenskommelse I idylliska Almåsa fritidsby finns här en ljus

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad!

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Vi samarbetar. HSB Göteborg och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har tecknat ett 3-årigt samarbetsavtal som du kan dra nytta av när du ska byta hem.

Läs mer

Hur fastighetsmäklare borde agera för att få förtroende hos kunderna - en kvalitativ studie

Hur fastighetsmäklare borde agera för att få förtroende hos kunderna - en kvalitativ studie Emma Barber Sara Brännstedt Hur fastighetsmäklare borde agera för att få förtroende hos kunderna - en kvalitativ studie How real estate agents should act to gain trust from customers - a qualitative study

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-3199969 E-post: goran.sundberg@privatmaklaren.se

Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-3199969 E-post: goran.sundberg@privatmaklaren.se Objektbeskrivning 2:a i centrala Alingsås Nolhagagatan 4c, Alingsås, Alingsås Boarea: 66 m 2 Avgift: 3 757 kr Pris: 1 210 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-3199969 E-post: goran.sundberg@privatmaklaren.se

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.7 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista

Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista Objektbeskrivning Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista Stockholm, Kista Sorögatan 117 Boarea: 80 m 2 Avgift: Utgångspris: 4 100 kr 1 500 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr 639 -använd länken i

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Län Dalarna Gatuadress Kommun Älvdalen Storlek 14 rum (10 sovrum) / 0 m² Område Idre Fjäll Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Fastighet med fyra lägenheter om totalt

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Googles guide till sökordsannonsering Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Innehåll Inledning... 1 Google AdWords: Vad skulle det ge dig?... 1 Fem steg till framgång: Skapa och underhålla

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyheter 2015.2. Vitec Mäklarsystem Office

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyheter 2015.2. Vitec Mäklarsystem Office INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 2015.2 Vitec Mäklarsystem Office VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer