Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt"

Transkript

1 Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 272 Flytten som projekt Författare: Norbert Adamek Fredrik Bergenstråhle Stockholm 2004 Handledare: Hans Lind

2 Master of Science thesis Title: Relocation as a project Authors Norbert Adamek and Fredrik Bergenstråhle Department Department of Infrastructure Building and Real Estate Economics Master Thesis number 272 Supervisor Hans Lind Keywords Relocationprocess, organisation, project. Abstract Every day companies in Sweden move to new locations. This change process contains many variables that can go wrong. For example miss planned offices, computers that crashes during transport or thousands of business cards that haven t been printed with the new address. Another aspect that is easily forgotten is that the relocation is a big change for the employees. Dissatisfaction arises from the employees not being a part of the relocation and even ignored by the relocation board. To affect this negative trend companies today have started to focus on the mental part of the relocation. Thanks to the development of smart technical and administrative solutions the employees are more involved which give a positive result, not only for them but also for the company in whole. Today relocation consulting is a growing business with many actors on the market. Companies have more and more started to realise the importance of a well-suited and productive workspace. Depending on different changes like company merger or economy saving it can be hard to avoid relocation. But it s not only a bad thing, instead it s a possibility to change the organisation and upgrade the productivity. The most suitable structure for relocation is a well-planned project. It minimises the risk for mistakes in every single phase. The results from the relocation can be measured in different ways. The most important and evident fact is the difference in productivity before and a few months after relocation. 2

3 Examensarbete Titel: Flytten som projekt Författare Norbert Adamek and Fredrik Bergenstråhle Institution Institutionen för Infrastruktur Bygg- och Fastighetsekonomi Examensarbete nummer 272 Handledare Hans Lind Nyckelord Flyttprocess, organisation, projekt Sammanfattning Varje dag flyttar företag runt om i Sverige till nya lokaler. Denna förändringsprocess innehåller många variabler som kan gå fel. Allt ifrån felplanerade kontor, datorer som skadats vid transporten eller tusentals visitkort som glömts tryckas upp med den nya adressen. En annan aspekt som lätt glöms bort är att förändringen som en omlokalisering innebär, blir omtumlande för de anställda. Missnöjet bland anställda som inte har kännt sig delaktiga eller t.o.m ignorerade av projektledningen är ett allvarligt problem. För att mildra denna negativa utgång har man i allt större omfattning börjat fokusera på den mentala flytten. Genom utvecklingen av smarta tekniska och administrativa lösningar blir resultatet av en flytt allt mer lyckade hos de anställda och därigenom även för hela företaget. Idag är flyttkonsultering en växande bransch med flera aktiva aktörer på marknaden. Företag har allt större utsträckning börjat inse vikten av att sitta i verksamhetsanpassade lokaler samt flexibla och produktiva arbetsmiljöer. Flyttar är inte längre ett nödvändigt ont utan en ekonomisk investering med möjlighet att förändra och förbättra verksamhet och organisation. På grund av företagsfusioner eller krav på kostnadsbesparingar kan det dessutom vara oundvikligt med en flytt. Den mest lämpliga strukturen vid genomförandet av en flytt är i en noggrann planerad projektform. Detta minskar risken för misstag samt sparar tid i varje enskild fas. Resultatet av en flytt går att mäta på flera sätt. Det kanske viktigaste och mest påtagliga är differensen på företagets produktivitet innan och några månader efter flytten. 3

4 FÖRORD Detta examensarbete har utförts under höstterminen 2004 vid avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi på Institutionen för Infrastruktur vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi vill rikta ett stort tack till de personer och företag som tagit sig tid att medverka och på så sätt bidraga till att detta arbete kunnat genomföras. Vi vill självklart även tacka vår handledare Hans Lind, Univ. lektor vid Institutionen för Infrastruktur, enheten Bygg- och fastighetsekonomi vid KTH i Stockholm. Hans goda råd och bra vägledning har hjälpt oss mycket under hösten. Stockholm Norbert Adamek Fredrik Bergenstråhle 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE METOD OCH URVAL AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION FLYTTEN SOM PROJEKT INLEDNING PLANERINGSFASEN FRÅN IDÉ TILL PROJEKTBESKRIVNING LEDNINGEN MÅLSÄTTNINGAR VAL MELLAN OMBYGGNAD ELLER FLYTT FLEXIBLA KONTOR TIDSPLAN BUDGET NYCKELTAL DEN FYSISKA FLYTTEN PROJEKTERINGSFASEN ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD PÅ FÖRETAGET STYRGRUPP PROJEKTCHEF FLYTTGRUPP PROJEKTLEDARE ARKITEKT ARBETSGRUPPEN DELPROJEKTGRUPPER FLYTTKONSULT GENOMFÖRANDEFASEN FÖRSTA STEGET NÄR SKA MAN FLYTTA LOGISTIKEN VÄL INNE I DET NYA KONTORET SÄKERHETEN UNDER FLYTTEN EKONOMISK UPPFÖLJNING DEN MENTALA FLYTTEN

6 4.1 INLEDNING KOMMUNIKATION LEDNINGEN INFORMATIONSANSVARIG PROJEKTGRUPPERNA ARBETSGRUPPEN FALLSTUDIE INLEDNING PLANERINGSFASEN PROJEKTERINGSFASEN GENOMFÖRANDEFASEN DISKUSSION OCH SLUTSATS FRAMTIDA STUDIER...42 KÄLLFÖRTECKNING...43 BILAGA 1 TIDSPLAN...45 BILAGA 2 FRÅGOR

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Intresset att minska företagens transaktionskostnader blir allt större. Lokalinnehavet är en stor kostnad vilken gäller att utnyttja maximalt. Många företag reagerar endast på detta i sämre tider och agerar inte kontinuerligt. Genom att ständigt hålla ner sina lokalkostnader behöver man inte ta till extra åtgärder i sämre tider. Uppsatsen behandlar ämnet företagsflytt, ett område för vilket intresset under senare år har ökat och många nya konsultföretag med specialitet på området har etablerats. Företagsflytt är en komplicerad process med många faktorer som spelar in. En flytt kan gå väldigt snabbt och smidigt om bara förarbetet är väl genomfört. Genom att använda sig av en strukturerad mall kan företag spara kapital samt undvika missnöjd personal, något som kan framstå som trivialt men vikten av struktur skall inte underskattas. Då man talar om flytt hamnar tankarna på de s.k.hårda värdena, med andra ord att hitta rätt lokal, flytta inventarier, skaffa ny IT-utrustning m.m. Det man lätt glömmer bort i dess fall är de mjuka värdena. Hela fastighetsbranschen har de senaste åren blivit allt mer fokuserad på människan framför byggnaden, något som självklart även gäller i den förändringsprocess som flytten ändå är. Företagets ledning kan ibland tro att det går fortare att inte låta personalen vara delaktig men det är stor skillnad på att bli utsatt för en förändring och att aktivt få delta i den. Ofta har de viktiga synpunkter och önskemål som utan att fördröja arbetet gör samtliga mer nöjda och stärker viandan på företaget. Kommunikation och delaktighet medför harmoni och nöjd personal. 1.2 Syfte Uppsatsens mål är att kartlägga hur en företagsflytt går till och belysa organisatoriskt viktiga delmoment i ett flyttprojekt. Den skall dessutom klargöra skillnaden mellan lyckade och mindre lyckade flyttprojekt. Målet är att ge företag, utan erfarenhet på området, insikt i hur ett flyttprojekt går till och på så sätt kunna ta ansvar och kontroll över sin omlokalisering. 1.3 Metod och urval Uppsatsen är baserad på litteraturstudie och intervjuer. Den litteratur som finns att tillgå är till största del facktidskrifter vilket gör att tyngden istället hamnar på intervjuerna. Om inte annat nämns i texten kommer informationen från dessa. Intervjuerna har legat till grund för att göra en sammanställning av hur aktörerna arbetar under en flyttprocess och vad de har för strategier. Det är en kvalitativ undersökning vilket innebär att det utifrån det begränsade antalet intervjuer är svårt att utarbeta statistik. Istället klarläggs olika uppfattningar i frågan. Sammanlagt har 15 djupgående intervjuer genomförts med konsulter aktiva inom området företagsflytt samt företag som nyligen flyttat. Företag: På företagen har vi sökt nyckelpersoner som varit ansvariga eller haft stor delaktighet i flytten. Detta för att få en annan vinkel än konsulternas. 7

8 Konsulter: För att få en helhetsbild har vi försökt intervjua de konsulter som anser sig ansvara för hela projektet. Det bör dock nämnas att några av de intervjuade endast är specialiserade på delområden. 1.4 Avgränsningar Uppsatsen är koncentrerad till den svenska marknaden, behandlar endast flyttar inom Sverige och riktar sig till medelstora och stora företag utan tidigare erfarenhet av flytt. Uppsatsen representerar nuet men skall fungera som generell grund även om ett antal år. Den beskriver flyttprocessens faser utan att fördjupa sig i tekniska trender, anledning till detta är att den snabba utvecklingen inom dessa områden. 1.5 Disposition Kapitel 2: Flytten som projekt Här beskrivs projektformen med dess tre faser som består av planering, projektering och genomförande. Kapitlet behandlar sedan planeringsfasen. Kaptitel 3: Den fysiska flytten Kapitlet beskriver den fysiska delen av flytten. Under detta kapitel behandlas de hårda värden som måste tas med i projektet. Kaptitel 3: Den mentala flytten Kapitlet behandlar de mjuka värden som ofta glöms bort i en förändringsprocess. Bland annat behandlas kommunikationen på företaget och hur personalen påverkas av förändringen. Kaptitel 4: Fallstudie En fallstudie som ger exempel på ett verkligt projekt i alla dess enskilda moment. Företaget har i detta fall involverat externa konsulter med specialitet på flyttprojekt och hyresförhandlingar. Kaptitel 5: Diskussion och slutsats 8

9 2 Flytten som projekt 2.1 Inledning Flytten är en viktig del av affärsverksamheten eftersom man i samband med denna har mycket goda möjligheter att utveckla företaget. Flytten är en engångsföreteelse vars omfattning allt som oftast underskattas och detta är en anledning till att använda sig av projektform. Fördelar med projekt är 1 : Uppgifter av engångskaraktär handläggs bättre Planmässigheten förbättras Resultaten blir mer förutsägbara Verksamheten blir mer målinriktad Deltagarnas personliga påverkan bir bättre Arbetet genomförs snabbt och säkert Flytten är även ett förändringsprojekt där företaget troligen har en ambition att utveckla eller omorganisera sin verksamhet. Miljöbytet gör att hela organisationen blir mer mottaglig för andra förändringar som t.ex. nya arbetssätt och ändrade produktionslösningar. En generell uppafttning bland de intervjuade konsulterna är att flytten skall ses som ett förändringsprojekt och inte enbart en flytt av inventarier från A till B. Man talar om hårda och mjuka värden, där de hårda värdena behandlar den materiella biten och de mjuka den mentala. Projektet består av tre faser som i denna uppsats benämns som planeringsfas, projekteringsfas och slutligen genomförandefas. Planeringensfas I planeringsskedet ska företagets ledning ta ställning till om företaget ska stanna kvar i befintliga lokaler eller om det ska flytta. Man arbetar fram en mall med företagets målsättningar och agerar efter den. Det kan inte nog understrykas att planeringsskedet är helt avgörande för hur flytten kommer att lyckas. Projekteringensfas När man väl bestämt sig för att flytta påbörjas projekteringsfasen. Det finns flera sätt att gå vidare med förberedelserna och det är mycket som ska göras och det ofta under begränsad tid. Allmänt kan man säga att den första åtgärd som vidtas inför denna fas är skapandet av en intern grupp som kommer att genomföra flyttprojektet. I fortsättningen kommer denna grupp att refereras till som flyttgruppen. Man utser även en projektledare som styr denna grupp. Flyttprocessens har visat sig vara väldigt olika från fall till fall och är långt ifrån linjär. Nya problem, idéer och lösningar dyker ständigt upp längs vägen. Det är flyttgruppens handlingsplan 1 Salonen, Lauri (1990) 9

10 och åtgärder i kombination med beslutsfattarna, som oftast är företagets ledning, som är avgörande för hur flytten kommer att genomföras och lyckas. Genomförandefas Strategin bakom den fysiska flytten har visat sig vara den del av flyttprocessen som skiljer sig minst mellan företagen. Funkar logistiken brukar allt också hamna på rätt plats och i rätt tid. När den fysiska flytten är avklarad och företaget är i drift i den nya lokalen avtar belastningen på flyttgruppen. Det återstår dock fortfarande en del arbete. Den gamla lokalen måste bl.a. städas och tömmas på kvarlämnade material samtidigt som det uppstår inkörningsproblem i den nya lokalen som mer eller mindre har varit omöjliga att förutse. 10

11 2.2 Planeringsfasen Detta kapitel kommer först att övergripande behandla de tre delmomenten förstudie, beslutsunderlag och projektbeskriving för att ge läsaren en bild av planeringsfasens struktur. Senare behandlas delmomentens viktigaste komponenenter så som budget, resursplanering,lokalstrategi och tidsplan närmare Från idé till projektbeskrivning När hyreskontrakt i de befintliga lokalerna börjar löpa mot sitt slut måste ledningen fatta ett beslut. Det finns två huvudvägar, antingen förnya kontrakten och stanna eller att flytta. Förändringar hos såväl organisationer som individer och grupper, kräver förberedelser för att lyckas. Ledningen i ett företag måste i detta första skede utföra en noggrann förstudie innan de går vidare och fattar beslut som markant kommer att påverka företagets framtida verksamhet. Förstudien måste ske i ett mycket tidigt skede och skall bl.a. behandla företagets framtida målsättning(se målsättning), strategi och vision, men också innehålla en analys av rådande förhållanden på företaget. Målet är att skapa ett beslutsunderlag som i detta skede kommer att ligga till grund för ledningens beslut om företaget ska förnya hyreskontrakten eller inte. Beslutsunderlaget skall innehålla all den information som krävs för att ett så korrekt beslut som möjligt skall kunna fattas baserat på bl. a. resultatet från förstudien samt kostnadsberäkning (se budget) och riskanalys (se tidsplan). Beslutsunderlaget kan uppfatts som en onödig kostnad, men minimerar risken för dåliga beslut och kommer vid projektets slut ha sparat både tid och pengar åt företaget. Underlaget kommer att användas vid sökandet av nya lokaler samt ligga till grund vid utformningen av flyttprojektet. När beslut om flytt väl har fattats utarbetas en projektbeskrivning. Den innehåller dels en huvudplan samt ett antal bakgrundsplaner 2. Huvudplanen består av: Bakgrundsplanerna är: Innehåll, tidsplan och disposition av resurser. Organisation, information, kommunikation, dokumentation, styrning och övervakning 2 Salonen, Lauri (1990) 11

12 2.2.2 Ledningen Beslutsunderlaget är något som företagsledningen ska utarbeta. Att ledningen studerar möjligheterna av en eventuell omlokalisering ska i detta skede med fördel inte vara officiellt i organisationen. Det är ingen idé att låta de övriga anställda spekulera i onödan om vad som kan komma att ske. En oerfaren eller stressad ledning kan många gånger koncentrera sig på fel saker och inser inte alltid de möjligheter som finns i samband med en flytt. Exempel på fel fokus: Att yteffektivitet är det enda motivet Man glömmer bort de anställda och deras del i projektet. De berörs i större utsträckning än vad ledningen kan tro Bristande stöd från ledning. Ledningsgruppen engagerar sig inte i tidigt skede och de kommer med motstridiga order som förhalar projektet. Man stirrar sig blind på trender och ser inte till företagets behov. Övriga fel som begås: Ansvaret är inte tydligt delegerat vilket medför samarbetssvårigheter. Tidsplaner och kostnadskalkyler är bristfälliga. Dokumentationen är bristfällig Projektet saknar mål Projektet saknar organisation De ambitionshöjande åtgärder är ofta otydliga och vad investeringarna ska ge. Eventuell konsult kopplas in för sent. De intervjuade konsulternas gemensamma uppfattning var att det tidigt i planeringsfasen dyker upp olika frågeställningar som företagen brukar stöta på. För att ledningen ska veta hur man ska gå till väga och vilka beslut som ska fattas måste de aktuella frågorna lösas. De vanligaste frågorna som företaget brukar vilja ha hjälp med. Hur ska man spara yta? Hur gör man vid en fusion? Vilka är de nya arbetssätten? Öppna lösningar vill ofta ledningen ha, men hur gör man? Vad innebär det? Hur utför man en smidig flytt med minimal störning i produktionen? Vilken lokal passar bäst? Vilka krav kan vi ställa mot fastigheten? Hur får vi ett effektivt och häftigt kontor! 12

13 2.2.3 Målsättningar Som nämns ovan är målsättningar i ett flyttprojekt en viktig komponent som visar i vilken riktning företaget vill gå. De kan vara mycket ambitionshöjande åtgärder som ingår i dessa men det kan också vara rent kassaekonomiska målsättningar. Exempel på målsättningar: Öka tillgängligheten Reducera ledtider i projekt Minimera dubbelarbete Skapa mer projektutrymme Byta från statiska till mer flexibla och effektiva arbetsformer Ändra krav på yta/anställd Förbättra informationsspridning och kompetensöverföring Minska introduktionstider för nyanställda Förbättra arbetsprocesser Skapa konkurrensfördelar Nya arbetsformer Klara omställningen vid nytt sortiment, nya kolleger Skapa snabbare intern kommunikation Gynna utvecklingen av nya tjänster Val mellan ombyggnad eller flytt Att flytta eller stanna kvar i befintliga lokaler är en ofta förbisedd frågeställning. Många företag ställer direkt in sig på att flytta till nya lokaler när de gamla inte längre räcker till eller när hyresavtalsperioden är på väg mot sitt slut. Alternativ: Ombyggnad De befintliga lokalerna kan i vissa fall vara de mest lämpliga för företaget och en flytt skulle då bara generera onödiga flyttkostnader. Hur ser egentligen förutsättningarna ut i den befintliga lokalen - kan den utnyttjas mer effektivt? Kan ytorna därigenom minskas för att få bättre ekonomi? Kan en ombyggnad bli mer kostnadseffektiv än en flytt? Kan företagets nuvarande goda läge kompensera för den extra kostnad som följer en ombyggnad kontra flytt? 13

14 Enligt konsulterna väljer dock företag att i flera fall stanna kvar i befintliga lokaler av följande olyckliga orsaker: Ledningen har inte lyckats få de anställda att se positivt på en omlokalisering och valt att svälja de extra kostnader som följer detta beslut för att få de anställda nöjda Man stannar för att det känns tryggare, man är rädd för förändring Man skiljer inte på kostnader och investeringar vilket leder till att beräkningen över de kostnader som genereras vid en flyttkalkyl blir för höga (se rubriken budget). Alternativ: Flytt I många fall blir det dock billigare för ett företag att flytta än att stanna kvar och renovera. Det många glömmer är att vid en större upprustning av lokalen så måste företaget, för att kunna fortsätta med sin verksamhet, flytta till tillfälliga lokaler för att sedan flytta tillbaka. Detta innebär inte bara att man måste flytta två gånger utan att man även eventuellt behöver köpa nya möbler och inventarier som passar med den nyrenoverade lokalen Sökning av lokal Det gäller att vara försiktig med vilken lokal man väljer att flytta till. Stödjer den inte kärnverksamheten och affärsidén på ett effektivt sätt kan det bli dyrt att åtgärda det i efterhand. För att göra sökandet efter lokaler så effektivt som möjligt ska man börja med att identifiera lokalbehovet som finns utformat i beslutsunderlaget alternativt i projektbeskrivningen. Nästa steg är att identifiera området dit man vill flytta. Vill man flytta till city, ytterområden eller närförort? Några av de faktorer som ofta styr över detta beslut är i oprioriterad ordning: Företagets image De nya grannarna Samarbetspartners läge Kundernas läge Anställdas hemadresser Möjlighet till kommunala färdmedel Parkeringsmöjligheter Hyresnivån Det följande som man tar ställning till är det datum som passar bäst med hänsyn till företagets verksamhet. Mer om detta under rubriken ledningens roll och i kapitlet genomförandefasen. 14

15 2.2.6 Flexibla kontor Allt fler företag började på 90-talet att bryta de existerande trenderna på arbetsplatserna genom att successivt gå från kontorsmiljöer där alla hade sina bestämda platser s.k. kombikontor till en mer flexibel miljö där folk jobbade i s.k. flexkontor 3. De senaste årens förskjutning från kombikontor till flexkontor har inneburit en förskjutning från standardiserade kontorsarbetsplatser till mer verksamhetsanpassade. Denna förskjutning har samtidigt inneburit en utveckling mot mer flexibla arbetsplatsorienterade installationsformer, där den senaste trenden är möbelintegrerade lösningar. Det som utmärker flexkontor är: flexibel arbetsmiljö formbar arbetsmiljö ergonomiska möbleringen trivsam inredning framskriden informationsteknologi Målet med denna förändring är att höja produktiviteten och effektivare utnyttja den yta företaget förfogar över. Det som eftersträvas i dessa sammanhang är att: skapa en trivsammare arbetsplats så att de anställda känner sig till freds skapa en positiv bild utåt som ett modernt och pålitligt företag behålla befintliga anställda och kunder skapa flexibilitet sänka diverse omkostnader så som hyra och el. Flexibel arbetsmiljö Idén med en flexibel arbetsmiljö är att öka möjligheterna för de anställda att integrera med varandra och att dela på alla arbetsytor som finns till förfogande. Det skapas en miljö med en optimal fördelning av öppna ytor, mötesrum, tysta rum o.s.v. En vanlig uppfattning är att en kontorsmiljö med öppna ytor, skiljeväggar av glas eller inga väggar alls, leder till bättre kommunikation och förbättrar utbytet av kunskap mellan de anställda. Nackdelen med öppna ytor är att ljudnivån går att reglera lika lite som de visuella störningsmomenten. Detta stör människor i olika utsträckning. Vissa jobbar till och med bättre med ljud runt omkring dem. Samtidigt är slutna rum och s.k. tankeceller optimala för arbete som kräver koncentration. 3 van der Voordt, Theo J. M. (2003) 15

16 Genom att kombinera öppna ytor med slutna rum, kan man få en optimal fördelning. Det kommer att finnas platser där man kan koncentrera sig ostört och platser där informationsutbytet flödar. Flexibla kontor har i olika utsträckning även begränsat möjligheten för privata skrivbord för de anställda, istället använder man sig av s.k. clean desk. Man tar helt enkelt ett valfritt skrivbord då man anländer till jobbet och lämnar den tom vid arbetsdagens slut. En del anser detta vara befriande medan vissa andra anser att detta inskränker ens utrymme för personliga tillhörigheter, behov av personifiering och utmärkande av statusnivå. Allt detta går dock att åtgärda med god arkitektur, design och teknologi. Risken är att om de anställda uppfattar det svårt att hitta ett lämpligt skrivbord vid upprepade tillfällen eller att det inte finns plats att jobba ostört, så kommer de välja att jobba från annan plats, som till exempel från hemmet. Formbar arbetsmiljö Företag är oftast under ständig utveckling och därför är det viktigt att även arbetsplatsen lätt kan formas efter de nya behoven. Arbetsplatsen ska därför vara en integrerad del av själva arbetet. En formbar arbetsmiljö kan snabbt anpassa sig till rådande förhållanden och på det viset vara så effektiv som möjligt. Genom en flexiblare arbetsplats, där effektivitet råder, sparar företag på kostnaderna genom lägre hyres-, material- och energikostnader. Ergonomiska möbleringen Justerbara stolar och bord hjälper till att förhindra skador och slitningar i leder och rygg hos de anställda. Dessa möbler kostar generellt mer än vanliga möbler men besparningar görs på färre sjukskrivningar. De anställda kan dock uppfatta dessa möbler som jobbiga, då dessa ibland måste justeras varje gång man använder dem. Trivsam inredning Man har gjort undersökningar för att se hur nya och fräscha lokaler höjer de anställdas prestation. Enligt Widlund och van Dijck ( 2003) finns det undersökningar som visar att ett företags försäljning ökat med 20 % p.g.a. nyrenoverade och fräscha kontor. Första intrycket som en ny kund får när de kommer till ett kontor sitter kvar i två till tre år enligt en konsult på området. Framskriden informationsteknologi Telefonen, datorn, internet är alla uppfinningar som har ändrat vardagen för människor runt om i hela världen. Inte minst har miljoner företag effektiviserat sin verksamhet med hjälp av datorer de senaste decennierna. Att vara framskriden inom just detta område kan vara avgörande för vissa. Det är därför inte konstigt att företag lägger ner mycket pengar på att ha en arbetsmiljö där de anställda känner sig till freds med den nya informationsteknologin. Telefoner med mobila hörsnäckor, trådlöst internet, snabba datorer, databanker är inte bara till tillfördel. De anställda kan ofta tycka att det är jobbigt och tidskrävande att lära sig om allt de senaste. Dessutom är den nya datateknologin sällan felfri och ofta uppstår det irritation då en dator eller en skrivare inte vill fungera. 16

17 Telefoni Vilken operatör man skall använda sig av är beroende av vilken verksamhet företaget bedriver. Alla operatörer har för och nackdelar och det gäller därför att hitta den mest lämpade. Ett bra sätt att komma igång på är att kartlägga sina ringvanor. Tänk igenom hur den fasta telefonin skall samverka med den mobila. Utvecklingen går snabbt inom detta område vilket gör det svårt att hålla sig uppdaterad. Det kan vara lönt att anlita en expert på området som är uppdaterad med den senaste utvecklingen 4. Nedan är ett antal punkter för att underlätta sökandet: 1. Kartlägg ringvanor för att få ett underlag i sökandet. 2. Avgifter Jämför öppningsavgifter. Ringer man många korta samtal spelar öppningsavgiften större roll. Kontrollera debiteringsintervall. 3. Avtal: Läs noga igenom avtalsvillkor. Teckna inte för långa avtal. Försök att få samma slutdatum på avtalen. Ställ krav på tillgänglighet och servicenivå. Förhandla priser Tidsplan Alla konsulter som intervjuats var eniga om att oerfarna projektägare ständigt underskattar tiden som det tar att flytta. Följderna blir ofta en mycket stressig flytt med missnöjd personal och ekonomiska förluster. För att undvika detta bör man utarbeta en grundlig tidsplan. En bra start är att se till vilka deluppgifter som behöver lösas och vilka resurser man har till sitt förfogande. Detta ger en bild av hur mycket tid respektive uppgift kräver. Genom att göra en tidsplan från idag till flyttdagen visualiseras i vilka faser belastningen kommer vara som störst. Finns inte tillräckliga resurser i dessa faser kommer hela tidsplanen naturligtvis förskjutas. För att analysera hela projektgången och de problem som kan uppkomma längs vägen kan man ställa upp en riskmatris. 1. Sannolikhet att något inträffar? 2. Dess konsekvens? Potentiella problem Problem Sannolikhet Allvarligt Kombination A Stor Nej Inte problem B Medel Ja Problem C Liten Nej Inte problem 4 Hindbeck, Peter (2003) 17

18 Kostnadsbesparingar sker här genom att förseningar i projektet undviks eller åtminstone begränsas. Detta skapar en tryggare och mer störningsfri verksamhet. Tiden som varje fas tar är i högsta grad beroende av projektets omfattning och ledningens tidsfrist innan hyreskontrakten löper ut. Enligt de intervjuade företagen gällde följande uppskattade tider för de olika faserna: Planeringsfasen Projekteringsfasen Genomförandefasen ( pers.) Innan företaget är i 100% drift 3-6 månader 3-10 månader 2-3 dagar 1-6 månader Se exempel på tidsmall i bilaga 1. 18

19 2.2.8 Budget Som tidigare nämnts görs en kostnadsberäkning för ett eventuellt flyttprojekt i planeringsfasen och tas med i beslutsunderlaget. Kostnaderna i ett sådant tidigt skede blir mer eller mindre skattade. I de flesta fall måste lokalen hyresgästanpassas för att ligga i linje med den nya hyresgästens verksamhet. Denna hyresgästanpassning är en kostnad som på något sätt måste finansieras. Oftast blir det hyresgästen som får ett kostnadspåslag på hyran. Detta ger hyresgäster med korta perioder en väsentlig högre hyra. Beräkna budget med nyckeltal Ett flyttprojekt innefattar många komponenter och delprojekt (se delprojekt i nästa kapitel). Genom att med hjälp av nyckeltal uppskatta de många mindre kostnadsposterna var för sig och sedan addera dem till varandra, beräknas den totala budgeten (se nyckeltal nedan). Med en väldigt förenklad överslagsräkning kostar ett helt nytt kontor idag kr/anställd/år, menar en konsult på området (infrastrukturen är inte inräknat i detta belopp). Flera av de intervjuade var överens om att en delprojektgrupp som kan variera mycket i budgeten är IT/telefoni. Denna variation beror på om befintlig IT-miljö tas med eller uppgraderas genom nyköp. Även säkerhet är något som, enligt konsulterna, lätt blir dyrare än man tänkt sig och glömms bort av lekmän. Man måste vara uppmärksam på vilka nyckeltal som används då det kan skilja över en halv miljon kronor i säkerhetskostnad för stora företag att sitta tre trappor upp jämfört med bottenplan. Investerings- och faktiska kostnader Om det i flyttprojektets senare skeden skull ske ändringar i något av delprojektens budget, måste detta rapporteras direkt för att styrgruppen skall kunna agera. Man ska vara noggrann med att vid beräkningen av budgeten skilja på faktiska kostnader och rena investeringskostnader. Skillnaden är att faktiska kostnader är en utgift som endast rör flytten, medan investeringskostnader är utgifter som hade tillkommit oavsett flytt te.x. ombyggnad, uppgradering av datorer, nätverk, telefoni o.s.v. 19

20 2.2.9 Nyckeltal Enligt konsulter på området är det ytterst ovanligt att deras kunder är medvetna om nyckeltal medan de själva använder dem flitigt. Konsulterna använder sig av riktmärkning ( benchmarking ) vilket innebär att de hela tiden utvecklar sina nyckeltal. Genom erfarenhet och jämförelser från flera olika företag och flyttar håller de sig uppdaterade. Dessa värden används sedan för att se förbättringspotentialen på olika områden under flyttprojektet. Det är intressant för en lokalanvändare att veta vad ytorna kostar och hur de nyttjas. Målformulering är en viktig och bra start om man vill effektivisera ytorna. Att minimera yta/anställd är inte det samma som att främja företagets bästa. Det gäller att få med alla viktiga värden i lokalerna enligt flera av de intervjuade konsulterna. Genom att vara medveten om hur företagets lokaler skall vara utformade för att bidra till verksamheten ökar prestationen. Kostnaderna för lokalerna spelar mindre roll i bra tider men kommer i fokus då ekonomin försämras. Genom att ha ständig kontrollera och optimera sina fastighetskostnader behöver man inte ta till nödåtgärder i sämre tider. I detta kapitel förklaras hur man tar fram olika nyckeltal och hur de sedan används. Förklaring av nyckeltal och dess uppbyggnad 5 Nyckeltal är byggda som en relation mellan två olika värden, vanligen en kvot. Dessa kvoter utgör ett gemensamt språk som förenklar kommunikationen. För ekonomer kan det t.ex. handla om avkastning/sysselsatt kapital medan det för fastigheter kan handla om hyra/kvadratmeter. Nyckeltal är något som används flitigt inom fastighetsbranschen. De kan ingå i målformuleringen och sedan följas upp för att klargöra om något inte går enligt planerna. Många internationella företag har direktiv från utlandet som talar om vad som skall gälla på det svenska kontoret. T.ex. kan det handla om begränsad yta per anställd. Olika länder skiljer sig i företagskultur och lagar vilket medför att standardytan/anställd i Stockholm är ca. 17 kvm till skillnad från London där den är runt 10,5 kvm. Enligt Widlund och van Dijck anser de flesta av företagen att kvadratmeter/anställd är det mest relevanta nyckeltalet när det gäller kontorslokaler. Näst viktigast anses hyra/kvadratmeter vara och sedan kostnad/kvadratmeter. 1. Kvadratmeter/anställd: Beskriver hur mycket yta varje anställd disponerar. Inkluderar arbetsplats och gemensamma utrymmen. 2. Hyra/kvadratmeter: Hyran påverkas av faktorer som läge och standard på lokalen. Nackdelen med att använda hyra som måttstock är att kontrakt ofta innehåller dolda kostnader eller rabatter. 3. Kostnad/kvadratmeter: Kostnaden summerar hyra, fastighetsskatt, värme, el och andra tillägg till kontraktet. De ingående parametrarnas kvalitet är avgörande för nyckeltalens användbarhet. Var alltid kritisk och analysera data. En kontinuerligt uppdaterad databas med fakta om företaget och dess 5 Widlund och van Dijck (2003) 20

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Amanda Ljungsvik s071717@utb.hb.se Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Textil Produktutveckling med entreprenör-

Läs mer

Kommunikation inom projektering

Kommunikation inom projektering Kommunikation inom projektering Hur påverkar visuell planering och projektkontor? Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HENRIK GRANROTH JESSICA KARMEHAG Institutionen för bygg- och

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar

Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Avknoppning inom Stockholms stad hemtjänst Fördelar eller Nackdelar Madeleine Eklund & Eva-Lena Örtengren Kandidatuppsats 15 Hp Hösttermin 2009 Handledare: Roland Almqvist och Olle Högberg English title:

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Författare Kristofer van der Schaaf Martin Sandgärde Stockholm

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Fastighetsmäklarföretag med olika förutsättningar Författare: Niklas Weberg & Andreas Ångström Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet

Läs mer

Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform

Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform STS09032 Examensarbete 20 p Juni 2009 Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform Vad skulle det innebära att införa SAP på KSU, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB? Karin Lindström

Läs mer

Marknadsföring för nystartade modeföretag

Marknadsföring för nystartade modeföretag Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning Textilhögskolan 2013-05-31 Rapportnr. 2013.10.17 Marknadsföring för nystartade modeföretag Moa Arnell, Emma Axgart, Moa

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK15 i informatik 2 juni, 2015 Författare: Hasan Nerjovaj Mustafa Lazem Sonny Urbanski Handledare: Umberto

Läs mer

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint

Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Examensarbete i Byggteknik Partnering - ur tre huvudaktörers synvinkel Partnering - from three main actors viewpoint Författare: Elin Johansson Nilsson, Emmy Nilsson Handledare: Benny Fransson Examinator:

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet

Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet Case Silja Lines New York tema Daniela Nikander Förnamn Efternamn Examensarbete Företagsekonomi 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

Successiv Kalkylering

Successiv Kalkylering Successiv Kalkylering Successivprincipen Successive Calculation Successive Principle Daniel Lövgren Mahamed Ali Abdi Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleingenjörsexamen

Läs mer

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 HP Handledare: Johan Kask Examinator: Peter Langlott VT- 2014/2014-05- 30 Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv En fallstudie

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT - ETT ARBETSSÄTT FÖR EN AKTIV FRAMTID

AKTIVITETSBASERAT - ETT ARBETSSÄTT FÖR EN AKTIV FRAMTID INSTITUTIONEN FÖR FASTIGHETER OCH BYGGANDE REAL ESTATE DEVELOPMENT AND FINANCIAL SERVICES REAL ESTATE MANAGEMENT EXAMENSARBETE NUMMER 301 MASTERNIVÅ 30HP AKTIVITETSBASERAT - ETT ARBETSSÄTT FÖR EN AKTIV

Läs mer