Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbete nr 272. Flytten som projekt"

Transkript

1 Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 272 Flytten som projekt Författare: Norbert Adamek Fredrik Bergenstråhle Stockholm 2004 Handledare: Hans Lind

2 Master of Science thesis Title: Relocation as a project Authors Norbert Adamek and Fredrik Bergenstråhle Department Department of Infrastructure Building and Real Estate Economics Master Thesis number 272 Supervisor Hans Lind Keywords Relocationprocess, organisation, project. Abstract Every day companies in Sweden move to new locations. This change process contains many variables that can go wrong. For example miss planned offices, computers that crashes during transport or thousands of business cards that haven t been printed with the new address. Another aspect that is easily forgotten is that the relocation is a big change for the employees. Dissatisfaction arises from the employees not being a part of the relocation and even ignored by the relocation board. To affect this negative trend companies today have started to focus on the mental part of the relocation. Thanks to the development of smart technical and administrative solutions the employees are more involved which give a positive result, not only for them but also for the company in whole. Today relocation consulting is a growing business with many actors on the market. Companies have more and more started to realise the importance of a well-suited and productive workspace. Depending on different changes like company merger or economy saving it can be hard to avoid relocation. But it s not only a bad thing, instead it s a possibility to change the organisation and upgrade the productivity. The most suitable structure for relocation is a well-planned project. It minimises the risk for mistakes in every single phase. The results from the relocation can be measured in different ways. The most important and evident fact is the difference in productivity before and a few months after relocation. 2

3 Examensarbete Titel: Flytten som projekt Författare Norbert Adamek and Fredrik Bergenstråhle Institution Institutionen för Infrastruktur Bygg- och Fastighetsekonomi Examensarbete nummer 272 Handledare Hans Lind Nyckelord Flyttprocess, organisation, projekt Sammanfattning Varje dag flyttar företag runt om i Sverige till nya lokaler. Denna förändringsprocess innehåller många variabler som kan gå fel. Allt ifrån felplanerade kontor, datorer som skadats vid transporten eller tusentals visitkort som glömts tryckas upp med den nya adressen. En annan aspekt som lätt glöms bort är att förändringen som en omlokalisering innebär, blir omtumlande för de anställda. Missnöjet bland anställda som inte har kännt sig delaktiga eller t.o.m ignorerade av projektledningen är ett allvarligt problem. För att mildra denna negativa utgång har man i allt större omfattning börjat fokusera på den mentala flytten. Genom utvecklingen av smarta tekniska och administrativa lösningar blir resultatet av en flytt allt mer lyckade hos de anställda och därigenom även för hela företaget. Idag är flyttkonsultering en växande bransch med flera aktiva aktörer på marknaden. Företag har allt större utsträckning börjat inse vikten av att sitta i verksamhetsanpassade lokaler samt flexibla och produktiva arbetsmiljöer. Flyttar är inte längre ett nödvändigt ont utan en ekonomisk investering med möjlighet att förändra och förbättra verksamhet och organisation. På grund av företagsfusioner eller krav på kostnadsbesparingar kan det dessutom vara oundvikligt med en flytt. Den mest lämpliga strukturen vid genomförandet av en flytt är i en noggrann planerad projektform. Detta minskar risken för misstag samt sparar tid i varje enskild fas. Resultatet av en flytt går att mäta på flera sätt. Det kanske viktigaste och mest påtagliga är differensen på företagets produktivitet innan och några månader efter flytten. 3

4 FÖRORD Detta examensarbete har utförts under höstterminen 2004 vid avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi på Institutionen för Infrastruktur vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi vill rikta ett stort tack till de personer och företag som tagit sig tid att medverka och på så sätt bidraga till att detta arbete kunnat genomföras. Vi vill självklart även tacka vår handledare Hans Lind, Univ. lektor vid Institutionen för Infrastruktur, enheten Bygg- och fastighetsekonomi vid KTH i Stockholm. Hans goda råd och bra vägledning har hjälpt oss mycket under hösten. Stockholm Norbert Adamek Fredrik Bergenstråhle 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE METOD OCH URVAL AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION FLYTTEN SOM PROJEKT INLEDNING PLANERINGSFASEN FRÅN IDÉ TILL PROJEKTBESKRIVNING LEDNINGEN MÅLSÄTTNINGAR VAL MELLAN OMBYGGNAD ELLER FLYTT FLEXIBLA KONTOR TIDSPLAN BUDGET NYCKELTAL DEN FYSISKA FLYTTEN PROJEKTERINGSFASEN ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD PÅ FÖRETAGET STYRGRUPP PROJEKTCHEF FLYTTGRUPP PROJEKTLEDARE ARKITEKT ARBETSGRUPPEN DELPROJEKTGRUPPER FLYTTKONSULT GENOMFÖRANDEFASEN FÖRSTA STEGET NÄR SKA MAN FLYTTA LOGISTIKEN VÄL INNE I DET NYA KONTORET SÄKERHETEN UNDER FLYTTEN EKONOMISK UPPFÖLJNING DEN MENTALA FLYTTEN

6 4.1 INLEDNING KOMMUNIKATION LEDNINGEN INFORMATIONSANSVARIG PROJEKTGRUPPERNA ARBETSGRUPPEN FALLSTUDIE INLEDNING PLANERINGSFASEN PROJEKTERINGSFASEN GENOMFÖRANDEFASEN DISKUSSION OCH SLUTSATS FRAMTIDA STUDIER...42 KÄLLFÖRTECKNING...43 BILAGA 1 TIDSPLAN...45 BILAGA 2 FRÅGOR

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Intresset att minska företagens transaktionskostnader blir allt större. Lokalinnehavet är en stor kostnad vilken gäller att utnyttja maximalt. Många företag reagerar endast på detta i sämre tider och agerar inte kontinuerligt. Genom att ständigt hålla ner sina lokalkostnader behöver man inte ta till extra åtgärder i sämre tider. Uppsatsen behandlar ämnet företagsflytt, ett område för vilket intresset under senare år har ökat och många nya konsultföretag med specialitet på området har etablerats. Företagsflytt är en komplicerad process med många faktorer som spelar in. En flytt kan gå väldigt snabbt och smidigt om bara förarbetet är väl genomfört. Genom att använda sig av en strukturerad mall kan företag spara kapital samt undvika missnöjd personal, något som kan framstå som trivialt men vikten av struktur skall inte underskattas. Då man talar om flytt hamnar tankarna på de s.k.hårda värdena, med andra ord att hitta rätt lokal, flytta inventarier, skaffa ny IT-utrustning m.m. Det man lätt glömmer bort i dess fall är de mjuka värdena. Hela fastighetsbranschen har de senaste åren blivit allt mer fokuserad på människan framför byggnaden, något som självklart även gäller i den förändringsprocess som flytten ändå är. Företagets ledning kan ibland tro att det går fortare att inte låta personalen vara delaktig men det är stor skillnad på att bli utsatt för en förändring och att aktivt få delta i den. Ofta har de viktiga synpunkter och önskemål som utan att fördröja arbetet gör samtliga mer nöjda och stärker viandan på företaget. Kommunikation och delaktighet medför harmoni och nöjd personal. 1.2 Syfte Uppsatsens mål är att kartlägga hur en företagsflytt går till och belysa organisatoriskt viktiga delmoment i ett flyttprojekt. Den skall dessutom klargöra skillnaden mellan lyckade och mindre lyckade flyttprojekt. Målet är att ge företag, utan erfarenhet på området, insikt i hur ett flyttprojekt går till och på så sätt kunna ta ansvar och kontroll över sin omlokalisering. 1.3 Metod och urval Uppsatsen är baserad på litteraturstudie och intervjuer. Den litteratur som finns att tillgå är till största del facktidskrifter vilket gör att tyngden istället hamnar på intervjuerna. Om inte annat nämns i texten kommer informationen från dessa. Intervjuerna har legat till grund för att göra en sammanställning av hur aktörerna arbetar under en flyttprocess och vad de har för strategier. Det är en kvalitativ undersökning vilket innebär att det utifrån det begränsade antalet intervjuer är svårt att utarbeta statistik. Istället klarläggs olika uppfattningar i frågan. Sammanlagt har 15 djupgående intervjuer genomförts med konsulter aktiva inom området företagsflytt samt företag som nyligen flyttat. Företag: På företagen har vi sökt nyckelpersoner som varit ansvariga eller haft stor delaktighet i flytten. Detta för att få en annan vinkel än konsulternas. 7

8 Konsulter: För att få en helhetsbild har vi försökt intervjua de konsulter som anser sig ansvara för hela projektet. Det bör dock nämnas att några av de intervjuade endast är specialiserade på delområden. 1.4 Avgränsningar Uppsatsen är koncentrerad till den svenska marknaden, behandlar endast flyttar inom Sverige och riktar sig till medelstora och stora företag utan tidigare erfarenhet av flytt. Uppsatsen representerar nuet men skall fungera som generell grund även om ett antal år. Den beskriver flyttprocessens faser utan att fördjupa sig i tekniska trender, anledning till detta är att den snabba utvecklingen inom dessa områden. 1.5 Disposition Kapitel 2: Flytten som projekt Här beskrivs projektformen med dess tre faser som består av planering, projektering och genomförande. Kapitlet behandlar sedan planeringsfasen. Kaptitel 3: Den fysiska flytten Kapitlet beskriver den fysiska delen av flytten. Under detta kapitel behandlas de hårda värden som måste tas med i projektet. Kaptitel 3: Den mentala flytten Kapitlet behandlar de mjuka värden som ofta glöms bort i en förändringsprocess. Bland annat behandlas kommunikationen på företaget och hur personalen påverkas av förändringen. Kaptitel 4: Fallstudie En fallstudie som ger exempel på ett verkligt projekt i alla dess enskilda moment. Företaget har i detta fall involverat externa konsulter med specialitet på flyttprojekt och hyresförhandlingar. Kaptitel 5: Diskussion och slutsats 8

9 2 Flytten som projekt 2.1 Inledning Flytten är en viktig del av affärsverksamheten eftersom man i samband med denna har mycket goda möjligheter att utveckla företaget. Flytten är en engångsföreteelse vars omfattning allt som oftast underskattas och detta är en anledning till att använda sig av projektform. Fördelar med projekt är 1 : Uppgifter av engångskaraktär handläggs bättre Planmässigheten förbättras Resultaten blir mer förutsägbara Verksamheten blir mer målinriktad Deltagarnas personliga påverkan bir bättre Arbetet genomförs snabbt och säkert Flytten är även ett förändringsprojekt där företaget troligen har en ambition att utveckla eller omorganisera sin verksamhet. Miljöbytet gör att hela organisationen blir mer mottaglig för andra förändringar som t.ex. nya arbetssätt och ändrade produktionslösningar. En generell uppafttning bland de intervjuade konsulterna är att flytten skall ses som ett förändringsprojekt och inte enbart en flytt av inventarier från A till B. Man talar om hårda och mjuka värden, där de hårda värdena behandlar den materiella biten och de mjuka den mentala. Projektet består av tre faser som i denna uppsats benämns som planeringsfas, projekteringsfas och slutligen genomförandefas. Planeringensfas I planeringsskedet ska företagets ledning ta ställning till om företaget ska stanna kvar i befintliga lokaler eller om det ska flytta. Man arbetar fram en mall med företagets målsättningar och agerar efter den. Det kan inte nog understrykas att planeringsskedet är helt avgörande för hur flytten kommer att lyckas. Projekteringensfas När man väl bestämt sig för att flytta påbörjas projekteringsfasen. Det finns flera sätt att gå vidare med förberedelserna och det är mycket som ska göras och det ofta under begränsad tid. Allmänt kan man säga att den första åtgärd som vidtas inför denna fas är skapandet av en intern grupp som kommer att genomföra flyttprojektet. I fortsättningen kommer denna grupp att refereras till som flyttgruppen. Man utser även en projektledare som styr denna grupp. Flyttprocessens har visat sig vara väldigt olika från fall till fall och är långt ifrån linjär. Nya problem, idéer och lösningar dyker ständigt upp längs vägen. Det är flyttgruppens handlingsplan 1 Salonen, Lauri (1990) 9

10 och åtgärder i kombination med beslutsfattarna, som oftast är företagets ledning, som är avgörande för hur flytten kommer att genomföras och lyckas. Genomförandefas Strategin bakom den fysiska flytten har visat sig vara den del av flyttprocessen som skiljer sig minst mellan företagen. Funkar logistiken brukar allt också hamna på rätt plats och i rätt tid. När den fysiska flytten är avklarad och företaget är i drift i den nya lokalen avtar belastningen på flyttgruppen. Det återstår dock fortfarande en del arbete. Den gamla lokalen måste bl.a. städas och tömmas på kvarlämnade material samtidigt som det uppstår inkörningsproblem i den nya lokalen som mer eller mindre har varit omöjliga att förutse. 10

11 2.2 Planeringsfasen Detta kapitel kommer först att övergripande behandla de tre delmomenten förstudie, beslutsunderlag och projektbeskriving för att ge läsaren en bild av planeringsfasens struktur. Senare behandlas delmomentens viktigaste komponenenter så som budget, resursplanering,lokalstrategi och tidsplan närmare Från idé till projektbeskrivning När hyreskontrakt i de befintliga lokalerna börjar löpa mot sitt slut måste ledningen fatta ett beslut. Det finns två huvudvägar, antingen förnya kontrakten och stanna eller att flytta. Förändringar hos såväl organisationer som individer och grupper, kräver förberedelser för att lyckas. Ledningen i ett företag måste i detta första skede utföra en noggrann förstudie innan de går vidare och fattar beslut som markant kommer att påverka företagets framtida verksamhet. Förstudien måste ske i ett mycket tidigt skede och skall bl.a. behandla företagets framtida målsättning(se målsättning), strategi och vision, men också innehålla en analys av rådande förhållanden på företaget. Målet är att skapa ett beslutsunderlag som i detta skede kommer att ligga till grund för ledningens beslut om företaget ska förnya hyreskontrakten eller inte. Beslutsunderlaget skall innehålla all den information som krävs för att ett så korrekt beslut som möjligt skall kunna fattas baserat på bl. a. resultatet från förstudien samt kostnadsberäkning (se budget) och riskanalys (se tidsplan). Beslutsunderlaget kan uppfatts som en onödig kostnad, men minimerar risken för dåliga beslut och kommer vid projektets slut ha sparat både tid och pengar åt företaget. Underlaget kommer att användas vid sökandet av nya lokaler samt ligga till grund vid utformningen av flyttprojektet. När beslut om flytt väl har fattats utarbetas en projektbeskrivning. Den innehåller dels en huvudplan samt ett antal bakgrundsplaner 2. Huvudplanen består av: Bakgrundsplanerna är: Innehåll, tidsplan och disposition av resurser. Organisation, information, kommunikation, dokumentation, styrning och övervakning 2 Salonen, Lauri (1990) 11

12 2.2.2 Ledningen Beslutsunderlaget är något som företagsledningen ska utarbeta. Att ledningen studerar möjligheterna av en eventuell omlokalisering ska i detta skede med fördel inte vara officiellt i organisationen. Det är ingen idé att låta de övriga anställda spekulera i onödan om vad som kan komma att ske. En oerfaren eller stressad ledning kan många gånger koncentrera sig på fel saker och inser inte alltid de möjligheter som finns i samband med en flytt. Exempel på fel fokus: Att yteffektivitet är det enda motivet Man glömmer bort de anställda och deras del i projektet. De berörs i större utsträckning än vad ledningen kan tro Bristande stöd från ledning. Ledningsgruppen engagerar sig inte i tidigt skede och de kommer med motstridiga order som förhalar projektet. Man stirrar sig blind på trender och ser inte till företagets behov. Övriga fel som begås: Ansvaret är inte tydligt delegerat vilket medför samarbetssvårigheter. Tidsplaner och kostnadskalkyler är bristfälliga. Dokumentationen är bristfällig Projektet saknar mål Projektet saknar organisation De ambitionshöjande åtgärder är ofta otydliga och vad investeringarna ska ge. Eventuell konsult kopplas in för sent. De intervjuade konsulternas gemensamma uppfattning var att det tidigt i planeringsfasen dyker upp olika frågeställningar som företagen brukar stöta på. För att ledningen ska veta hur man ska gå till väga och vilka beslut som ska fattas måste de aktuella frågorna lösas. De vanligaste frågorna som företaget brukar vilja ha hjälp med. Hur ska man spara yta? Hur gör man vid en fusion? Vilka är de nya arbetssätten? Öppna lösningar vill ofta ledningen ha, men hur gör man? Vad innebär det? Hur utför man en smidig flytt med minimal störning i produktionen? Vilken lokal passar bäst? Vilka krav kan vi ställa mot fastigheten? Hur får vi ett effektivt och häftigt kontor! 12

13 2.2.3 Målsättningar Som nämns ovan är målsättningar i ett flyttprojekt en viktig komponent som visar i vilken riktning företaget vill gå. De kan vara mycket ambitionshöjande åtgärder som ingår i dessa men det kan också vara rent kassaekonomiska målsättningar. Exempel på målsättningar: Öka tillgängligheten Reducera ledtider i projekt Minimera dubbelarbete Skapa mer projektutrymme Byta från statiska till mer flexibla och effektiva arbetsformer Ändra krav på yta/anställd Förbättra informationsspridning och kompetensöverföring Minska introduktionstider för nyanställda Förbättra arbetsprocesser Skapa konkurrensfördelar Nya arbetsformer Klara omställningen vid nytt sortiment, nya kolleger Skapa snabbare intern kommunikation Gynna utvecklingen av nya tjänster Val mellan ombyggnad eller flytt Att flytta eller stanna kvar i befintliga lokaler är en ofta förbisedd frågeställning. Många företag ställer direkt in sig på att flytta till nya lokaler när de gamla inte längre räcker till eller när hyresavtalsperioden är på väg mot sitt slut. Alternativ: Ombyggnad De befintliga lokalerna kan i vissa fall vara de mest lämpliga för företaget och en flytt skulle då bara generera onödiga flyttkostnader. Hur ser egentligen förutsättningarna ut i den befintliga lokalen - kan den utnyttjas mer effektivt? Kan ytorna därigenom minskas för att få bättre ekonomi? Kan en ombyggnad bli mer kostnadseffektiv än en flytt? Kan företagets nuvarande goda läge kompensera för den extra kostnad som följer en ombyggnad kontra flytt? 13

14 Enligt konsulterna väljer dock företag att i flera fall stanna kvar i befintliga lokaler av följande olyckliga orsaker: Ledningen har inte lyckats få de anställda att se positivt på en omlokalisering och valt att svälja de extra kostnader som följer detta beslut för att få de anställda nöjda Man stannar för att det känns tryggare, man är rädd för förändring Man skiljer inte på kostnader och investeringar vilket leder till att beräkningen över de kostnader som genereras vid en flyttkalkyl blir för höga (se rubriken budget). Alternativ: Flytt I många fall blir det dock billigare för ett företag att flytta än att stanna kvar och renovera. Det många glömmer är att vid en större upprustning av lokalen så måste företaget, för att kunna fortsätta med sin verksamhet, flytta till tillfälliga lokaler för att sedan flytta tillbaka. Detta innebär inte bara att man måste flytta två gånger utan att man även eventuellt behöver köpa nya möbler och inventarier som passar med den nyrenoverade lokalen Sökning av lokal Det gäller att vara försiktig med vilken lokal man väljer att flytta till. Stödjer den inte kärnverksamheten och affärsidén på ett effektivt sätt kan det bli dyrt att åtgärda det i efterhand. För att göra sökandet efter lokaler så effektivt som möjligt ska man börja med att identifiera lokalbehovet som finns utformat i beslutsunderlaget alternativt i projektbeskrivningen. Nästa steg är att identifiera området dit man vill flytta. Vill man flytta till city, ytterområden eller närförort? Några av de faktorer som ofta styr över detta beslut är i oprioriterad ordning: Företagets image De nya grannarna Samarbetspartners läge Kundernas läge Anställdas hemadresser Möjlighet till kommunala färdmedel Parkeringsmöjligheter Hyresnivån Det följande som man tar ställning till är det datum som passar bäst med hänsyn till företagets verksamhet. Mer om detta under rubriken ledningens roll och i kapitlet genomförandefasen. 14

15 2.2.6 Flexibla kontor Allt fler företag började på 90-talet att bryta de existerande trenderna på arbetsplatserna genom att successivt gå från kontorsmiljöer där alla hade sina bestämda platser s.k. kombikontor till en mer flexibel miljö där folk jobbade i s.k. flexkontor 3. De senaste årens förskjutning från kombikontor till flexkontor har inneburit en förskjutning från standardiserade kontorsarbetsplatser till mer verksamhetsanpassade. Denna förskjutning har samtidigt inneburit en utveckling mot mer flexibla arbetsplatsorienterade installationsformer, där den senaste trenden är möbelintegrerade lösningar. Det som utmärker flexkontor är: flexibel arbetsmiljö formbar arbetsmiljö ergonomiska möbleringen trivsam inredning framskriden informationsteknologi Målet med denna förändring är att höja produktiviteten och effektivare utnyttja den yta företaget förfogar över. Det som eftersträvas i dessa sammanhang är att: skapa en trivsammare arbetsplats så att de anställda känner sig till freds skapa en positiv bild utåt som ett modernt och pålitligt företag behålla befintliga anställda och kunder skapa flexibilitet sänka diverse omkostnader så som hyra och el. Flexibel arbetsmiljö Idén med en flexibel arbetsmiljö är att öka möjligheterna för de anställda att integrera med varandra och att dela på alla arbetsytor som finns till förfogande. Det skapas en miljö med en optimal fördelning av öppna ytor, mötesrum, tysta rum o.s.v. En vanlig uppfattning är att en kontorsmiljö med öppna ytor, skiljeväggar av glas eller inga väggar alls, leder till bättre kommunikation och förbättrar utbytet av kunskap mellan de anställda. Nackdelen med öppna ytor är att ljudnivån går att reglera lika lite som de visuella störningsmomenten. Detta stör människor i olika utsträckning. Vissa jobbar till och med bättre med ljud runt omkring dem. Samtidigt är slutna rum och s.k. tankeceller optimala för arbete som kräver koncentration. 3 van der Voordt, Theo J. M. (2003) 15

16 Genom att kombinera öppna ytor med slutna rum, kan man få en optimal fördelning. Det kommer att finnas platser där man kan koncentrera sig ostört och platser där informationsutbytet flödar. Flexibla kontor har i olika utsträckning även begränsat möjligheten för privata skrivbord för de anställda, istället använder man sig av s.k. clean desk. Man tar helt enkelt ett valfritt skrivbord då man anländer till jobbet och lämnar den tom vid arbetsdagens slut. En del anser detta vara befriande medan vissa andra anser att detta inskränker ens utrymme för personliga tillhörigheter, behov av personifiering och utmärkande av statusnivå. Allt detta går dock att åtgärda med god arkitektur, design och teknologi. Risken är att om de anställda uppfattar det svårt att hitta ett lämpligt skrivbord vid upprepade tillfällen eller att det inte finns plats att jobba ostört, så kommer de välja att jobba från annan plats, som till exempel från hemmet. Formbar arbetsmiljö Företag är oftast under ständig utveckling och därför är det viktigt att även arbetsplatsen lätt kan formas efter de nya behoven. Arbetsplatsen ska därför vara en integrerad del av själva arbetet. En formbar arbetsmiljö kan snabbt anpassa sig till rådande förhållanden och på det viset vara så effektiv som möjligt. Genom en flexiblare arbetsplats, där effektivitet råder, sparar företag på kostnaderna genom lägre hyres-, material- och energikostnader. Ergonomiska möbleringen Justerbara stolar och bord hjälper till att förhindra skador och slitningar i leder och rygg hos de anställda. Dessa möbler kostar generellt mer än vanliga möbler men besparningar görs på färre sjukskrivningar. De anställda kan dock uppfatta dessa möbler som jobbiga, då dessa ibland måste justeras varje gång man använder dem. Trivsam inredning Man har gjort undersökningar för att se hur nya och fräscha lokaler höjer de anställdas prestation. Enligt Widlund och van Dijck ( 2003) finns det undersökningar som visar att ett företags försäljning ökat med 20 % p.g.a. nyrenoverade och fräscha kontor. Första intrycket som en ny kund får när de kommer till ett kontor sitter kvar i två till tre år enligt en konsult på området. Framskriden informationsteknologi Telefonen, datorn, internet är alla uppfinningar som har ändrat vardagen för människor runt om i hela världen. Inte minst har miljoner företag effektiviserat sin verksamhet med hjälp av datorer de senaste decennierna. Att vara framskriden inom just detta område kan vara avgörande för vissa. Det är därför inte konstigt att företag lägger ner mycket pengar på att ha en arbetsmiljö där de anställda känner sig till freds med den nya informationsteknologin. Telefoner med mobila hörsnäckor, trådlöst internet, snabba datorer, databanker är inte bara till tillfördel. De anställda kan ofta tycka att det är jobbigt och tidskrävande att lära sig om allt de senaste. Dessutom är den nya datateknologin sällan felfri och ofta uppstår det irritation då en dator eller en skrivare inte vill fungera. 16

17 Telefoni Vilken operatör man skall använda sig av är beroende av vilken verksamhet företaget bedriver. Alla operatörer har för och nackdelar och det gäller därför att hitta den mest lämpade. Ett bra sätt att komma igång på är att kartlägga sina ringvanor. Tänk igenom hur den fasta telefonin skall samverka med den mobila. Utvecklingen går snabbt inom detta område vilket gör det svårt att hålla sig uppdaterad. Det kan vara lönt att anlita en expert på området som är uppdaterad med den senaste utvecklingen 4. Nedan är ett antal punkter för att underlätta sökandet: 1. Kartlägg ringvanor för att få ett underlag i sökandet. 2. Avgifter Jämför öppningsavgifter. Ringer man många korta samtal spelar öppningsavgiften större roll. Kontrollera debiteringsintervall. 3. Avtal: Läs noga igenom avtalsvillkor. Teckna inte för långa avtal. Försök att få samma slutdatum på avtalen. Ställ krav på tillgänglighet och servicenivå. Förhandla priser Tidsplan Alla konsulter som intervjuats var eniga om att oerfarna projektägare ständigt underskattar tiden som det tar att flytta. Följderna blir ofta en mycket stressig flytt med missnöjd personal och ekonomiska förluster. För att undvika detta bör man utarbeta en grundlig tidsplan. En bra start är att se till vilka deluppgifter som behöver lösas och vilka resurser man har till sitt förfogande. Detta ger en bild av hur mycket tid respektive uppgift kräver. Genom att göra en tidsplan från idag till flyttdagen visualiseras i vilka faser belastningen kommer vara som störst. Finns inte tillräckliga resurser i dessa faser kommer hela tidsplanen naturligtvis förskjutas. För att analysera hela projektgången och de problem som kan uppkomma längs vägen kan man ställa upp en riskmatris. 1. Sannolikhet att något inträffar? 2. Dess konsekvens? Potentiella problem Problem Sannolikhet Allvarligt Kombination A Stor Nej Inte problem B Medel Ja Problem C Liten Nej Inte problem 4 Hindbeck, Peter (2003) 17

18 Kostnadsbesparingar sker här genom att förseningar i projektet undviks eller åtminstone begränsas. Detta skapar en tryggare och mer störningsfri verksamhet. Tiden som varje fas tar är i högsta grad beroende av projektets omfattning och ledningens tidsfrist innan hyreskontrakten löper ut. Enligt de intervjuade företagen gällde följande uppskattade tider för de olika faserna: Planeringsfasen Projekteringsfasen Genomförandefasen ( pers.) Innan företaget är i 100% drift 3-6 månader 3-10 månader 2-3 dagar 1-6 månader Se exempel på tidsmall i bilaga 1. 18

19 2.2.8 Budget Som tidigare nämnts görs en kostnadsberäkning för ett eventuellt flyttprojekt i planeringsfasen och tas med i beslutsunderlaget. Kostnaderna i ett sådant tidigt skede blir mer eller mindre skattade. I de flesta fall måste lokalen hyresgästanpassas för att ligga i linje med den nya hyresgästens verksamhet. Denna hyresgästanpassning är en kostnad som på något sätt måste finansieras. Oftast blir det hyresgästen som får ett kostnadspåslag på hyran. Detta ger hyresgäster med korta perioder en väsentlig högre hyra. Beräkna budget med nyckeltal Ett flyttprojekt innefattar många komponenter och delprojekt (se delprojekt i nästa kapitel). Genom att med hjälp av nyckeltal uppskatta de många mindre kostnadsposterna var för sig och sedan addera dem till varandra, beräknas den totala budgeten (se nyckeltal nedan). Med en väldigt förenklad överslagsräkning kostar ett helt nytt kontor idag kr/anställd/år, menar en konsult på området (infrastrukturen är inte inräknat i detta belopp). Flera av de intervjuade var överens om att en delprojektgrupp som kan variera mycket i budgeten är IT/telefoni. Denna variation beror på om befintlig IT-miljö tas med eller uppgraderas genom nyköp. Även säkerhet är något som, enligt konsulterna, lätt blir dyrare än man tänkt sig och glömms bort av lekmän. Man måste vara uppmärksam på vilka nyckeltal som används då det kan skilja över en halv miljon kronor i säkerhetskostnad för stora företag att sitta tre trappor upp jämfört med bottenplan. Investerings- och faktiska kostnader Om det i flyttprojektets senare skeden skull ske ändringar i något av delprojektens budget, måste detta rapporteras direkt för att styrgruppen skall kunna agera. Man ska vara noggrann med att vid beräkningen av budgeten skilja på faktiska kostnader och rena investeringskostnader. Skillnaden är att faktiska kostnader är en utgift som endast rör flytten, medan investeringskostnader är utgifter som hade tillkommit oavsett flytt te.x. ombyggnad, uppgradering av datorer, nätverk, telefoni o.s.v. 19

20 2.2.9 Nyckeltal Enligt konsulter på området är det ytterst ovanligt att deras kunder är medvetna om nyckeltal medan de själva använder dem flitigt. Konsulterna använder sig av riktmärkning ( benchmarking ) vilket innebär att de hela tiden utvecklar sina nyckeltal. Genom erfarenhet och jämförelser från flera olika företag och flyttar håller de sig uppdaterade. Dessa värden används sedan för att se förbättringspotentialen på olika områden under flyttprojektet. Det är intressant för en lokalanvändare att veta vad ytorna kostar och hur de nyttjas. Målformulering är en viktig och bra start om man vill effektivisera ytorna. Att minimera yta/anställd är inte det samma som att främja företagets bästa. Det gäller att få med alla viktiga värden i lokalerna enligt flera av de intervjuade konsulterna. Genom att vara medveten om hur företagets lokaler skall vara utformade för att bidra till verksamheten ökar prestationen. Kostnaderna för lokalerna spelar mindre roll i bra tider men kommer i fokus då ekonomin försämras. Genom att ha ständig kontrollera och optimera sina fastighetskostnader behöver man inte ta till nödåtgärder i sämre tider. I detta kapitel förklaras hur man tar fram olika nyckeltal och hur de sedan används. Förklaring av nyckeltal och dess uppbyggnad 5 Nyckeltal är byggda som en relation mellan två olika värden, vanligen en kvot. Dessa kvoter utgör ett gemensamt språk som förenklar kommunikationen. För ekonomer kan det t.ex. handla om avkastning/sysselsatt kapital medan det för fastigheter kan handla om hyra/kvadratmeter. Nyckeltal är något som används flitigt inom fastighetsbranschen. De kan ingå i målformuleringen och sedan följas upp för att klargöra om något inte går enligt planerna. Många internationella företag har direktiv från utlandet som talar om vad som skall gälla på det svenska kontoret. T.ex. kan det handla om begränsad yta per anställd. Olika länder skiljer sig i företagskultur och lagar vilket medför att standardytan/anställd i Stockholm är ca. 17 kvm till skillnad från London där den är runt 10,5 kvm. Enligt Widlund och van Dijck anser de flesta av företagen att kvadratmeter/anställd är det mest relevanta nyckeltalet när det gäller kontorslokaler. Näst viktigast anses hyra/kvadratmeter vara och sedan kostnad/kvadratmeter. 1. Kvadratmeter/anställd: Beskriver hur mycket yta varje anställd disponerar. Inkluderar arbetsplats och gemensamma utrymmen. 2. Hyra/kvadratmeter: Hyran påverkas av faktorer som läge och standard på lokalen. Nackdelen med att använda hyra som måttstock är att kontrakt ofta innehåller dolda kostnader eller rabatter. 3. Kostnad/kvadratmeter: Kostnaden summerar hyra, fastighetsskatt, värme, el och andra tillägg till kontraktet. De ingående parametrarnas kvalitet är avgörande för nyckeltalens användbarhet. Var alltid kritisk och analysera data. En kontinuerligt uppdaterad databas med fakta om företaget och dess 5 Widlund och van Dijck (2003) 20

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008 Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser Stockholm 4 juni 2008 1 Program 4 juni Skanskas Kontorsindex, vår-08 Aktuella trender på kontorsmarknaden Stockholms

Läs mer

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt?

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? CMB - Frukostmöte 2014-06-13 Ett nytt gränsöverskridande arbetsliv där allt fler jobbar när, var och hur de vill har lett till många tomma skrivbord på

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Att arrangera ett lajv är en stor process med mycket att tänka på och mycket som ska göras. Det är ofta ett antal personer inblandade och många arbetsområden

Läs mer

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök REFERENSBILDER FRÅN VÅRDEN Östra sjukhuset, Göteborg ABAKO Arkitektkontor 2 3 Östra sjukhuset, Göteborg

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade Framtida arbetssätt? Inledning Jag har studerat hur distansarbete och flexibelt arbete och som det även kallas Work where you want fungerar. Jag är väldigt intresserad att få kunskap om ett så pass nytt

Läs mer

Operatörsrum rådgivning

Operatörsrum rådgivning Operatörsrum rådgivning Med en lång och unik kunskap om operatörsrum/kontrollrum/driftcentraler kan RackTech hjälpa er att skapa en driftsäker och genomtänkt operatörsmiljö. Med förståelse för operatören

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE

STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE THE PERFECT WAY TO YOUR NEXT OFFICE STEG 1 - STEG 2 - ANALYS 1 STEG 3 - SKAPA VISION STEG 4 - INREDNINGSLÖSNING STEG 5 - & UPPFÖLJNING ANALYS FÖR ATT: Få en optimal planlösning.

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Projektplan, teaterqlan

Projektplan, teaterqlan Projektplan, teaterqlan 1.1 Projektbenämning TeaterQlan 1.2 Projektgrupp Malimo Productions har tre medarbetare. Det är Mario Frost, Linnéa Forsberg och Mona Wallin Utefter kvalifikationer och personliga

Läs mer

ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED.

ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS ÖKA DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 2014-08-20 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Innehåll»Presentation av Per och Mårten och Aditro (superkort vi

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård.

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Drottninggatan 71 C 272 kvm Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Större kontorsrum med plats för flertal arbetsplatser Mindre kontorsrum för ca 2

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö A² diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 1 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 2 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö diligentia Hur kommer vi att arbeta i framtiden? För några år sedan började Diligentia att fundera

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

The Capital of Scandinavia 2013-11-07

The Capital of Scandinavia 2013-11-07 The Capital of Scandinavia 2013-11-07 Foto: Anna Rut Fridholm, Dagens Samhälle 2013-11-07 Sida 2 2013-11-07 Sida 3 Informationsteknikens bidrag. 2013-11-07 Sida 4 2013-11-07 Sida 5 2013-11-07 Capital of

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger.

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Drottninggatan 71 C 641 kvm Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Omgivning Lokalen är belägen

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

IFMA Workshop del 1. Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future

IFMA Workshop del 1. Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future IFMA Workshop del 1 Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future Om IFMA Workshop 14 mars. Den 14 mars samlades medlemmar i IFMA och inbjudna gäster för att ha en workshop kring aktivitetsbaserade

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer Mulle Meck bygger vidare 1 2 Detta lilla häfte har vi gjort för att besvara några av de vanligaste frågorna, som ofta dyker upp, oavsett

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin TEKNISK RAPPORT 1(6) Inledning Denna rapport är en del av examinationen i kursen 2C1224 Projektstyrning. Rapporten är resultatet av en intervju med projektledaren Henry Frödesjö på Fortum Generation AB.

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer KONTORSmiljö Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i samma takt som vår omgivning.

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

31 Systematisering av energiarbete

31 Systematisering av energiarbete Embedded SystEnergy Management Industrial IT Management Consulting Prevas _In brief References_Chosen Januari 2013 Prevas 31 Systematisering av energiarbete Excellence in Delivery _9/10 Prevas_ Theory

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

IT i välfärdens tjänst

IT i välfärdens tjänst 1 Rapport om välfärdens digitala arbetsmiljö IT i välfärdens tjänst 1572 respondenter 74% kvinnor, representativt för Visions medlemmar Helhetsbild Samarbete -TCO development/ UsersAwards expertgrupp 2

Läs mer

Att skapa projektgruppen

Att skapa projektgruppen Dag 4 Att skapa projektgruppen och Kunskapshantering Att skapa projektgruppen s 75-102 i boken Förstudie Planering Genomförande Avslut Initiering av projekt Alla individer har sina egna mål Om alla individer

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

PB 1. Securing progress

PB 1. Securing progress PB 1 Securing progress 2 3 Biner: abbreviation for carabiner. A metal loop with a spring catch, designed as a connector to quickly and securely link together components. Used in mountaineering for fastening

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Introduktion till projektledning

Introduktion till projektledning Introduktion till projektledning OL108A Fredrik Björk Hur hänger projektledning och SHE ihop? Projekt: förändringsfokus Många SHE- ini?a?v startas med projektstöd Som projektledare oba Ent. Egenskaper

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (9) Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 2 (9) Innehåll 1. Mål Dokumentera och komma åt information mobilt...3 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...3 1.2 Avgränsningar...5 1.3 Kompetensbehov...5

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

KAMP Företagsutveckling

KAMP Företagsutveckling KAMP Företagsutveckling 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 De olika stegen vid riskanalys... 4 Sannolikhets-/påverkan-matrisen eller Rolf Johnsson-modellen... 7 Influensdiagram vid riskanalys... 9 Exempel:

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Regus. Världens största leverantör av möblerade kontorslösningar

Regus. Världens största leverantör av möblerade kontorslösningar Regus. Världens största leverantör av möblerade kontorslösningar Tusentals euro betalades i arvode förra året i EMEA Vi arbetar med 50 % av Fortune 500- företagen 3,2 miljoner kvm som leasats på 1 500

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare

REJÄL FÖRVALTNING. Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Sida 1 av 8 REJÄL FÖRVALTNING Att äga fastigheter har aldrig varit enklare Att som företag äga sin egen fastighet har många fördelar. Det innebär dock också ett mycket stort ansvar för att fastigheten

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Framtida IT-drift för utbildnings-, forskningsoch stabsverksamhet på CSC

Framtida IT-drift för utbildnings-, forskningsoch stabsverksamhet på CSC 2014-03-26 Framtida IT-drift för utbildnings-, forskningsoch stabsverksamhet på CSC Sammanfattning En av KTH påkallad utredning om förutsättningarna för samordning av IT-drift på CSC med KTH centrala ITavdelning

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer