Lantbrukspolitiskt. program Kristdemokraterna i Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantbrukspolitiskt. program 2012-2014. Kristdemokraterna i Östergötland"

Transkript

1 Lantbrukspolitiskt program Kristdemokraterna i Östergötland

2 Bakgrund Jord- och skogsbruket i Östergötland ger jobb åt omkring 4950 personer. Om man räknar med antal sysselsatta i förädlingsindustrierna kommer det till ytterliggare 6240 personer. Antalet direkt och indirekt sysselsatta hamnar alltså på omkring personer, vilket motsvarar ungefär 6,1 % av det totala antalet sysselsatta i Östergötland*. Att Östergötlands lantbrukare levererar livsmedel, energi och kollektiva nyttigheter i form av öppna landskap, det vet nog de flesta. Kanske inte så många tänker på att lantbrukarna även står för en stor del av snöröjning och andra maskinella tjänster både i och utanför tätorterna. Den gamla slogan Hela Sverige ska leva kan troligen inte bli verklighet ens i det relativt tättbebyggda Östergötland, om vi inte har levande landsbygdsföretag. Förutom väder och efterfrågan på lantbrukets produkter så är det till stor del EU som styr förutsättningarna för lantbrukaren. Trots detta finns all anledning för Kristdemokraterna i Östergötland att lägga fram en politisk viljeinriktning som vi tillsammans kan arbeta för i den dagliga politiken. Inte minst i olika kommunala planprocesser och gällande miljötillsyn kan synen på lantbruk göra skillnad * Källa: Jord och skogsbrukets betydelse för sysselsättningen år 2006 i Östergötlands län och dess landsbygd. LRF 2008 Lantbruksföretagande Till lantbruk har traditionellt personer med en utpräglat praktisk läggning sökt sig. Så är det i många fall fortfarande, man vill se frukten av sitt arbete, vare sig det handlar om att odla marken eller att ägna sig år animalieproduktion. Dagens lantbrukare är även företagare, med allt det innebär av kontorsarbete och kunskap om de lagar och regler som ska följas. Liksom för annat småföretagande är det viktigt att företagaren får möjlighet att driva sitt företag utifrån de särskilda förutsättningar man har. I det stora hela får man anse att de svenska kontroll systemen på olika områden fungerar tillfredsställande. Många lantbrukare ger ändå uttryck för en stor uppgivenhet, speciellt när det gäller miljö- och djurskyddskontrollerna. Man anser att de som kontrollerar ser mer till paragrafer än huruvida man orsakar någon miljö- eller djurskyddsrisk. Avgifterna för tillsynen enligt miljöbalken skiljer ganska mycket i länets kommuner, flera kommuner har riskbaserad taxa, d.v.s. man tittar på företagets verksamhet och bedömer enligt olika parametrar hur hög den årliga taxan ska vara. Taxan för miljötillsynen ska motsvaras av en prestation från kommunen, det är ingen skatt. Tyvärr har många kommuner historiskt inte alls utfört den tillsyn som lantbrukarna betalat för. Det blir allt mer vanligt med småskalig produktion av livsmedel och försäljning i gårdsbutik, på marknader mm. Särskilt vanligt är detta hos producenter av ekologiska livsmedel. Den kundgrupp som är beredd att betala lite mer för maten än majoriteten av befolkningen sätter ett stort värde i att veta vem bonden är, känna att man gör ett aktivt miljöval och vill kanske kunna ta med familjen på gårdsbesök. För att få fler sådana företag och att befintliga utvecklas måste de få rimliga regelverk. Idag jämställs oftast hantverksmässiga företag med stora livsmedelsindustrier när det gäller regelverk och tillsyn. Dagens lantbruk är ofta högteknologiska med datorer som styr såväl maskiner som inomgårds-utrustning. Därför är de även i behov av tillförlitliga datoruppkopplingar. Detta kan ofta vara ett problem då de ekonomiska incitamenten för operatörer att bygga ut fibernäten på landsbygden är svaga. Sedan några år tillbaks kan byalag och liknande föreningar därför söka projektstöd, s.k. kanalisationsstöd. Det vanligaste är att man får stöd för material och arbete att lägga materialet. Däremot får man oftast själv betala grävning och likaså innebär det att markägarna får bjuda på anläggningens intrång. Detta är en möjlighet att få bredband ända ut till gårdarna men det står och faller på att de boende vill, kan och framförallt orkar engagera sig då det är en omfattande administration att genomföra ett sådant projekt. arbeta för att företagen bara ska betala för den tillsyn som verkligen utförs. arbeta för att kommunernas livsmedels- och miljötillsyn, inte minst när det gäller småskalig livsmedelsproduktion, ska präglas av kunnande och praktisk tillämpning. att de föreningar som anlägger fibernät får det stöd vad gäller information och rådgivning som krävs för att klara av administration och samarbete kring anläggningen, inte bara ekonomiskt stöd. att kommunerna verkar för infrastruktur för näringslivsutveckling på landsbygden Trygga och säkra livsmedel Att de livsmedel som produceras och konsumeras i Sveri ge är säkra måste vi kunna ställa krav på. Många farliga ämnen som kan tillföras kroppen via livsmedel lagras under mycket lång tid och kan föras vidare via bröstmjölk, därför är det viktigt att halterna av sådana ämnen hålls på lägsta möjliga nivå. Ett led i att undvika sådana ämnen är lagstiftningen som reglerar när, hur och med vilka bekämpningsmedel man får bekämpa. Den som utför bekämpningen är skyldig att genomföra en grundlig utbildning följd av tvingande fortbildningar var femte år för att behålla sin behörighet. Länsstyrelsen ansvarar för dessa kurser och de har alltså en nyckelroll för att minska de miljö- och livsmedelsrisker som finns med användning av bekämpningsmedel. Även för medicinanvändning i djurproduktionen krävs godkänd behörighet, så kallad Delegerad läkemedelsanvändning att kommunerna i sin livsmedels- och miljötillsyn prioriterar sådant som verkligen kan påverka livsmedel och miljö negativt. att de kurser som krävs för användning av bekämpningsmedel eller hantering av veterinärläkemedel motiverar deltagarna att ta sin hantering på största allvar. Bevara åkermarken Förvaltarskapstanken är grundläggande inom Kristdemokratin och det Svenska jordbruket. Sverige är i nuläget långt ifrån självförsörjande på livsmedel och varje år används ändå stora arealer jordbruksmark, även i Östergötland, till vägar, byggande mm. Detta trots att miljöbalken anger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (MB 3 kap. 4 ) Kanske beror denna ovarsamhet på att vi inte upplevt krig på två hundra år och inte svält på mer än hundra år? Att bevara åkermarken är viktigt både ur ett kortsiktigt beredskapsperspektiv och ur ett långsiktigt försörjnings perspektiv. I Östergötland finns drygt ha åkermark, det är knappt tio procent av Sveriges åkermark. Om man ser till omvärlden kan man se länder, som för att försäkra sig om att kunna försörja sin befolkning med livsmedel, köper eller arrenderar stora arealer i andra länder i närmast ko-

3 lonialistisk anda. I dagsläget är omkring hälften av många baslivsmedel som konsumeras importerade. Det är viktigt av flera anledningar att vi i Östergötland har en livsmedels-produktion. Det ger arbetstillfällen och är ett säkert sätt att vi själva kan ha kontroll på hur produktionen sker I Östergötland finns Sveriges största fabrik för tillverkning av fordonsetanol, Agroetanol i Norrköping. Produktionen förbrukar spannmål motsvarande halva Östergötlands åkermark, vilket naturligtvis blir ett ytterliggare incitament för att bevara den mark vi har i fabrikens närområde. När energin tagits ur spannmålen blir restprodukten ett högvärdigt proteinfoder som delvis ersätter soja-, ärt- och rapsmjöl, motsvarande en ärtodling på mer än ha. Åkermarken kan ge högvärdig energi genom att olika former av restprodukter rötas till biogas. Vid rötning tas energin ur materialet på samma gång som växtnäringen blir mer lättillgänglig och gödselns lukt minskar. Östergötland är ett stort län när det gäller kommersiell biogasproduktion. Inom Östergötlands lantbruk har investeringarna dock i princip hittills uteblivit. Rädsla för omständlig hantering av miljöprövningar i kombination med dålig ekonomi i produktionen kan vara något som skrämmer. Uppenbarligen räcker inte det investeringsstöd som går att söka utan även det stöd till produktion som har diskuterats under en lång tid måste till. vid de kommunala planprocesserna, stå upp för de värden åkermarken utgör. att alla kommuner i Östergötland har en medveten strategi hur man ska hantera frågan om byggande på åkermark. uppmuntra energiproduktion på åkermark då det är ett effektivt sätt att omvandla solenergi till för oss användbara energiformer. Olika produktionssystem Inom både växtodling och djurhållning kan man urskilja två olika riktningar, ofta benämnda konventionell respektive ekologisk produktion. Inom dessa båda är i sin tur spännvidden så stor att en skarp skiljelinje knappt går att skönja. Den tydligaste skillnaden består av användning av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel eller inte. De konventionella odlarna har mycket att lära av sina ekologiska kollegor när det gäller t.ex. ogräsreglering och växtföljd. Å andra sidan ligger de ekologiska producenternas stora utmaning i att utnyttja växtnäringen effektivt. Svensk konventionell produktion är, sett i ett internationellt perspektiv, jämförelsevis miljövänlig på grund av våra regler och våra förutsättningar. Ett talande exempel, både på hur god djurhållning vi har i Sverige och att skillnaderna mellan produktionssystemen inte är så stora som det ibland vill göras gällande, står Sveriges veterinärförbunds informationschef Johan Beck-Friis för: Det är större skillnad i djurvälfärd mellan en svensk och en europeisk konventionellt uppfödd gris än mellan en svensk konventionell och en svensk ekologisk. Inte minst av den anledningen är det viktigt att vi har kvar den svenska djurhållningen. Ekologiskt framtagna livsmedel är i dagsläget oftast dyrare än de konventionella. För att ändå stimulera sådan produktion erhåller odlare av certifierade ekologiska produkter ersättning från EU och Svenska staten. Ett personligt miljöengagemang samt dessa ersättningar och högre betalning gör att många lantbrukare satsat på denna produktion. I dagsläget är värdet av de ekologiskt producerade livsmedlen omkring 5 % av totalkonsumtionen. Att handla ekologiskt kan ses som ett aktivt miljöval, men för det stora flertalet av konsumenter är det priset som styr. Därför måste vi även ha ett konkurrenskraftigt jordbruk med både ekologisk och konventionell produktion. Följden av att ställa om hela det svenska jordbruket till ekologiskt skulle leda till en massiv import av livsmedel producerat under i många fall betydligt slappare lagstiftning än vi har i Sverige. Dessutom skulle troligen den ekologiska produktionen också raseras då förädlingsindustrierna inte skulle ha underlag för att hålla produktionen igång och efterfrågan på de ekologiska produkterna snabbt skulle mättas. Följden av detta skulle bli en storskalig nermontering av den svenska landsbygden. verka för en fortsatt hög ersättning för ekologiska produkter verka för att båda odlingssystemen ges goda villkor beroende på gårdens och lantbrukarens olika förutsättningar Avloppsslam Jordbruket har en nyckelroll i det uthålliga samhället och speciellt inom den ekologiska produktionen framhålls nödvändigheten av att recirkulera växtnäring. Som samhället fungerar idag bryts cirkulationen när jordbruksprodukter lämnar gården eftersom bara en mindre del återkommer till jordbruksmarken. Många avloppsreningsverk har dålig kvalitet på det slam som kommer ut från reningsprocessen. Detta beror på olika saker, vissa industrier kan t.ex. släppa ut substanser som reningsverket inte klarar av att hantera, ett problem som dock blivit mindre p.g.a. hårdare regler för industrierna. En annan källa är dagvatten från vägar och gator som förorenas av biltrafik och annat. Även hushållen är en stor del av problemet, inte minst genom att kemikalier av olika slag allt för ofta spolas ner i avloppet. Även vi människor påverkar genom läkemedelsrester som utsöndras genom vår urin. Ett av de vanligaste argumenten mot spridning av avloppsslam på jordbruksmark är oron för läkemedelsrester och hormoner. Mellan 90 och 95 % av dessa substanser återfinns inte i slammet utan finns i det vatten som lämnar reningsverket och går alltså direkt ut i våra sjöar och hav. Det är troligen ett större problem än den del som hamnar på jordbruksmarken och kan brytas ner av markens mikroorganismer. Att växtnäringen i slammet ska hamna som täckmaterial på soptippar, anläggningsjord för golfbanor eller fyllnadsmaterial i nedlagda gruvor rimmar illa med förvaltarskapstanken. Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram ett certifieringssystem, Revaq, för reningsverk som innebär ett aktivt arbete med att förbättra kvaliteten på såväl inkommande avlopp som den utgående produkten. För att behålla certifieringen måste värdena på ett stort antal metaller och andra ämnen hålla sig betydligt lägre än vad lagstiftningen kräver. Att använda sig av detta slam ska inte ha någon negativ påverkan på jorden eller grödorna som odlas där. Framtidens avloppssystem kan inte tillåtas blanda olika avloppsfraktioner på det sätt som görs idag. En förändring av avloppsinfrastrukturen är dock ett så omfattande ingrepp att det inte låter sig göras på kort sikt. arbeta för att länets alla större reningsverk certifierar sig enligt Revaq för att på ett bättre sätt kunna hålla ihop kretsloppet stad-land. att de östgötska kommunerna i varje större planarbete tar ett helhetsgrepp i avloppsfrågan.

4 Djurhållning Östergötland har en omfattande djurhållning inom samtliga produktionsdjur. Ansvaret för djurskyddet ligger på djurhållaren, länsstyrelsen utövar tillsyn inom området. Detta är viktigt att tänka på då många anser att om bara tillsynen ökar så blir djurskyddet bättre. I det stora hela hålls djuren på ett bra sätt eftersom Sverige i många avseenden har den hårdaste lagstiftningen i världen. Djurskyddslagen har precis blivit utredd och utredningen har haft som uppdrag att göra djurskyddslagen mer målstyrd och mindre detaljerad. Vi anser att kontrollanter måste utgå från att företagaren vill undvika djurlidande och miljöskada, i nuläget uppfattar många lantbrukare att kontrollanter har den motsatta inställningen. Naturligtvis måste det finnas ett ramverk som lantbrukaren ska hålla sig inom men det måste även finnas utrymme att låta gårdens och lantbrukarens förutsättningar styra hur man gör för att nå målet, här finns alltså utrymme att praktisera subsidiaritetsprincipen. Inom ekologisk mjölkproduktion finns krav på att det dagliga betesintaget ska vara minst 6 kg torrsubstans under betesperioden. Inom övrig mjölkproduktion finns bara krav att korna ska gå på bete, ej hur stor del av foderintaget detta ska utgöra. Sverige har en låg användning av antibiotika i djurhållningen, så måste det fortsätta för att motverka utveckling av multiresistenta bakterier. Jämfört med dansk djurhållning förbrukar den svenska ungefär en tredjedel och jämfört med Nederländerna ungefär en niondel. Den låga användningen beror på ett gott hälsoläge hos djuren p.g.a. skötsel, utfodring och stallmiljö. Allt detta ger stora mervärden för djuren och de livsmedel de producerar men är också kostsamt. Svenska animalieprodukter blir ofta ratade i den offentliga upphandlingen där lägsta pris ofta efterfrågas. Värden som att grisen får behålla knorren hela livet, suggorna inte fixeras annat än undantagsvis samt att mjölkkorna går ute och betar på sommaren måste också tas med i upphandlingarna. Som Kristdemokrat kan man inte se annat än en stor dubbelmoral om det offentliga genom djurskyddslagen ställer kostsamma krav men sen inte är beredda att betala för produkterna. Några kommuner i länet har lyckats upphandla kött av lokala producenter. En större andel lokal- och svenskproducerad mat ger dessutom fler jobb. Miljöstyrningsrådet har tagit fram kriterier för hur upphandlingar ska ske inom olika områden. att all tillsynspersonal har lämplig utbildning och erfarenhet, och får möjlighet till regelbunden fortbildning och kalibrering med sina kollegor för att få en likvärdig bedömning. att den nya djurskyddslagen blir mer målstyrd och mindre detaljerad. att våra kommuner ska kunna göra upphandlingar där djurvälfärd och miljöhänsyn prioriteras, inte bara priset. att upphandlingsförfaranden som möjliggör lokalproducerade inköp bör utökas då det finns ett stort värde i att kunna servera lokalt producerad mat i de offentliga matsalarna. Våra östgötska betesmarker I Östergötland finns omkring ha betesmarker, d.v.s. knappt tio procent av Sveriges betesmarker. Betesmarker kan bara ge livsmedel i form av kött och mjölk, de kan inte odlas effektivt och får inte heller plöjas. Betesmarkerna har ett stort kulturhistoriskt värde, de är beviset på våra förfäders strävan att försörja sina djur och därmed sin familj med mat. Betade marker är nödvändiga för många blommor och örter, t.ex. Kattfot, Fältgentiana och orkidéerna Jungfru Marie nycklar och Nattviol. Ny forskning visar att naturbeteskött har en betydligt högre halt av nyttiga Omega 3-fettsyror än vanligt nötkött. Alltså skapar djuren tre olika värden; nyttiga livsmedel, samt höga natur- och kulturmiljövärden i länet. I dagens djurhållning är betesmarker oftast ett arbetskrävande och dyrt sätt att förse djuren med foder. Av dessa anledningar kan lantbrukare söka miljöersättning för att hålla marker betade. För de som driver jordbruk på öar får regelverket i olika frågor inte vara ett hinder. att förutsättningar ges så att lantbrukare kan fortsätta hålla djur på dessa betesmarker. att skärgårdslantbrukets särskilda förutsättningar för betesdrift på öar beaktas. att naturbeteskött efterfrågas i den offentliga upphandlingen. Rovdjur Ett stort problem i dagens svenska rovdjurspolitik är brist på regionalt och lokalt inflytande. Vargen är ett vilt som rör sig över stora ytor. När det gäller varg så är problemet att den i viss mån redan är, och riskerar att bli ytterliggare, genetiskt defekt eftersom den ej har en naturlig kontakt med vargstammen i Finland och Ryssland. Detta beror på att varg inte tillåts i renbeteslandet, i princip från Dalälven och norrut. I den del av Sverige som då återstår blir antalet varg orimligt stort när man tittar på hur mycket tamdjur som hålls och de politiska förutsättningar som råder. I dagsläget kan man få ersättning för delar av kostnader för rovdjursstängsel i områden med revir, man får även ersättning för rivna djur. I Östergötland finns för närvarande inget vargrevir, och vi ser heller inte att det finns plats för det. ge drabbade djurhållare full ersättning för de kostnader vargen orsakar, t. ex. merarbete med stängsel och stängsel underhåll, ersättning för arbete med att leta efter bortskrämda djur, kastade foster till följd av stress, mm. med dagens förutsättningar finns inget så stort, sammanhängande skogsområde med så liten djurhållning, att utrymme för varg finns. Klövvilt I Östergötland är det för närvarande älg och vildsvin som utgör de stora stammarna av klövvilt, med kronhjort på uppgång. Älgstammen har under lång tid varit föremål för en aktiv förvaltning och en stor förändring håller just på att införas i och med att större förvaltnings-områden skapas där gränser i stor utsträckning utgörs av naturliga barriärer i naturen, t.ex. viltstängsel och vattendrag. Älgstammen har ett stort jaktligt värde men måste hållas på en nivå som gör att skadorna inom skogsbruket begränsas. När det gäller vildsvin är det ett nygammalt vilt i vår natur. Så sent som i mitten på 1980-talet utgick det i bl. a. Sörmland skottpengar på vildsvin. Vildsvinet är ett eftertraktat vilt hos många jägare men om inte tillräcklig avskjutning sker växer stammen explosionsartat vilket ställer till stora problem för jord- och skogsbruket. Inom trafiken förorsakar vildsvinen många olyckor. Av den anledningen behöver avskjutningen i vissa områden ökas. Samverkan mellan markägare och jägare är nyckeln till en fungerande vildsvinsförvaltning. Det är jägare som sköter eftersök på trafikskadat vilt, en mycket viktig funktion för att minimera djurens lidande.

5 att jakten, som är ett stort natur- och fritidsintresse hos många, och även är en viktig inkomstkälla för många markägare, bedrivs på ett långsiktigt och förvaltande sätt för att hålla viltstammarna på en acceptabel nivå. förenkla för användning av tekniska hjälpmedel vid åteljakt på vildsvin. Skog Skogen är en viktig näringsgren i Östergötland. Skogen ger många jobb både i flera stora pappersbruk och sågverk men även för många små skogsentreprenörer. Samtidigt som det är viktigt med en stark och lönsam skogsnäring så måste det också finnas ett skydd av gamla och unika skogsbiotoper. Det är viktigt att stimulera det personliga engagemanget inom naturvården. De statligt ägda naturreservaten är viktiga men samarbetet med skogsbolag och privata skogsägare är en viktig framgångsfaktor för en bevarad biologisk mångfald. Naturvårdsverket uppger att år 2010 var mellan 3 och 4 % av den produktiva skogen skyddad enligt miljöbalken. När priserna på skogsmark rusar iväg är det inget självändamål för staten att äga skog, utom i mycket skyddsvärda biotoper. Skogen är också en viktig rekreationsplats för många människor, inte minst av den anledningen är det viktigt att avsätta områden för rekreation i den kommunala planeringen. Rekreation i skog och mark möjliggörs av allemansrätten, genom frihet under ansvar. Ett överutnyttjande av allemansrätten för kommersiella intressen kan göra att markägare försöker förhindra allmänhetens tillträde, därför måste detta motarbetas. Biodling Lantbruket är mer eller mindre beroende av pollinerande insekter. Antalet vilda pollinerande insekter såsom humlor, solitärbin och vilda bisamhällen har av olika orsaker minskat väsentligt. Därför blir biodlingen av större betydelse både för lantbruket och för den biologiska mångfalden än tidigare. T ex är klöver är helt beroende av insektspollinering och oljeväxter ger både ökad skörd och högre oljehalt med korspollinering av insekter. Många lantbruk har också börjat köpa pollineringstjänster av biodlare. Lantbruket är mer beroende av biodlingen än vice versa. Biodlingens betydelse har även uppmärksammats av EU. Länets klimat och flora gör att försättningarna för biodling här är mycket gynnsamma. Biodling kan därför också vara en kompletterande inkomstkälla för lantbruket. Medelåldern i biodlarkåren är hög och det är därför viktigt med nyrekrytering. Utbildning av nya biodlare sker till allra största delen via biodlarföringar i samverkan med studieförbunden. En viktig roll i utbildningsverksamheten är föreningsbigårdarna där både utbildning av nybörjare och fortbildning av etablerade biodlare sker. Föreningsbigårdar är också en bra informationsplats för biodling. Flera kommuner i länet har välvilligt ställt plats och lokaler till förfogande för föreningsbigårdar. uppmuntra biodling både i liten skala som hobby och som företagande. verka för att kommunerna är välvilliga och bistår till etablering av föreningsbigårdar. verka för att vår unika, svenska allemansrätt förblir en möjlighet för alla att vistas i naturen. att kunskapen om allmensrättens skyldigheter och rättigheter ska utökas och spridas. att kunskapen om allmensrättens skyldigheter och rättigheter ska utökas och spridas verka för att skydd av skogsmark i första hand ska ske med hjälp av överenskommelser mellan skogsägaren och staten.

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion 1(98) REMISSAMMANSTÄLLNING 2014-06-12 Dnr SJV 4.7.1335/14 Dnr SLV 1281-2014 Växt- och miljöavdelningen Ingrid Karlsson Göran Ekbladh Regelutvecklingsavdelningen Viveka Larsson Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå nuläge och utvecklingsmöjligheter 2014 2019 Innehåll 4 Sammanfattning 14 Så läser du rapporten 18 Betesdrift 22 Biodling 26 Energi 33 Entreprenad 38 Fröer, ärter,

Läs mer

Centerpartiets landsbygdsmanifest

Centerpartiets landsbygdsmanifest Centerpartiets landsbygdsmanifest Foto: Hildur Valgeirsdottir 28 förslag för landsbygdutveckling Maj 2014 Närodlad politik ger växtkraft i hela landet Centerpartiets kamp för att hela landet ska leva går

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

Jobben. Maten. Landsbygden

Jobben. Maten. Landsbygden Jobben. Maten. Landsbygden Centerpartiets regionala program för utveckling av Värmland. Jobben. Maten. Landsbygden Jobben Jobben behöver bli fler. Det är alla överens om. Däremot finns det många olika

Läs mer

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Rapport 2007:15 Foto: Mats Pettersson Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Miljöenheten 2007-09-27 Referens

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion Handlingsplan för att utveckla svensk mjölkproduktion Arla Foods, Axfood Sverige, Coop, Ekologiska Lantbrukarna, Falköpings mejeri, Föreningen Foder och Spannmål, Gefleortens Mejeriförening, ICA Sverige

Läs mer

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Bilaga till reg.beslut 2013-04-11 nr 1 2013-04-11 Landsbygdsdepartementet Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Innehåll

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Beskrivning av strategi

Beskrivning av strategi Beskrivning av strategi 5.1 Rättfärdigande av utvalda behov att jobba med i landsbygdsprogrammet, samt val av mål, prioriteringar och fokusområden baserat på SWOT- och behovsanalys. Bakgrund Med lantbruk

Läs mer

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Erfarenheter av Landsbygdsprogram för Sv erige 2007-2012 (2013) case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Foto: Petter Gustafsson HÅLLBAR

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM

KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM KARTLÄGGNING AV DELSYSTEM LIVSMEDEL I KALMAR LÄN PETER BJERKESJÖ, DANIEL HALLENCREUTZ, VANESSA SEVEDAG OCH KLARA SPANGENBERG STOCKHOLM 2015-02-28 Kontigo AB Katarinavägen 19 SE 116 45 Stockholm www.kontigo.se

Läs mer

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket?

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Foto: Stock.xchng Totalkostnaden för vildsvinsskador i Södermanlands län uppskattas till 17 300 000 kr för år 2009. Mjölkgårdar i Södermanlands

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR LANDSBYGD

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR LANDSBYGD SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR LANDSBYGD Landsbygdslyftet Sverigedemokraterna 2013 Utgåva 2 2014-02-28 INLEDNING Den urbanisering som inleddes omkring 1870 och pågick 100 år framåt var fullt

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer