Tema Raps. Nyttoinsekterna i fokus. Rapsen - framtidsgrödan! Alnarps RAPSDAG. Nu blir svampbekämpningen enklare. Mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema Raps. Nyttoinsekterna i fokus. Rapsen - framtidsgrödan! Alnarps RAPSDAG. Nu blir svampbekämpningen enklare. Mars 2014"

Transkript

1 Tema Raps Mars 2014 Nyttoinsekterna i fokus Hur påverkas de så kallade nyttoinsekterna av våra bekämpningsmedel? Frågan blir allt viktigare i takt med kommande IPM direktiv och intresset för selektiva och skonsamma växtskyddsinsatser. Läs om hur studierna utförts avseende Avaunt och resultaten på sidan 3. Nu blir svampbekämpningen enklare Acanto har under många år varit en populär blandningspartner i stråsäd, inte minst tillsammans med Proline. Om du som odlare har Acanto hemma kan du nu även dra nytta av effekten mot bland annat bomullsmögel och svartfläcksjuka i rapsen. Läs mer på baksidan. Alnarps RAPSDAG Rapsen - framtidsgrödan! Trots att vi i år kommer att kunna nå rekordhöga hektar raps, så finns det fortfarande utrymme för tillväxt. Detta var några av slutsatserna från Alnarps Rapsdag, som du kan läsa mer om på sidan 2. DuPont Sverige AB Ingrid Bechtel Jan-Åke Svensson Henke Clason Tel Tel Tel Tel

2 Rapsen mot hektar? - mycket pekar på fortsatt ökning Det var idel positiva rapstoner som hördes vid seminariet på SLU Alnarp den 6 mars. Partnerskap Alnarp hade tillsammans med Svensk Raps kallat till Alnarps Rapsdag där marknadsfrågorna och uthållig odling var huvudteman. 1. Oljans kvalitet Det samlade intrycket man tog med sig var att framtiden tillhör rapsen och det är ingen utopi att dagens hektar kan öka till gamla tiders rekordnivåer på knappat hektar. 2. Lokalproducerat Marknadssignalerna pekar långsiktigt på fortsatt ökad efterfrågan och därmed god prisutveckling. Även om den mest styrs av Kinas efterfrågan på foderprotein och olja (mest soja) så driver det upp hela marknaden. Den stora överkapacitet som finns inom biodieselproduktionen kommer sannolikt inte att påverka detta, dessutom blir det renare marknadssignaler med mindre politiskt beroende. Även om det kortsiktigt skapar överskott på olja som styrs över till livsmedelssektorn. Under seminariet gavs exempel på en rad konkurrensfördelar som strök under en positiv framtidsbild av oljan och proteinet, som kommer från den svenska rapsen. Rapsoljan har en unikt bra sammansätting med hög halt enkelomättade fettsyror och hög halt omega 3 samt låg halt mättat fett. Den är dessutom förhållandevis smakneutral vilket gör användningen flexibel och kan användas i hundratals livsmedelsprodukter som vi möter i köket varje dag. Svensk efterfrågad oljekvalitet som enligt AAKs presentation innebär en något mjukare process i bearbetning och rening (lägre temperatur) vilket tillsammans med kortare lagringstider och till den viktiga nordiska marknaden, en färskare och mer lokalproducerad produkt. 3. Image Rapsen har en mycket god image och som exempel nämndes att inom det lukrativa segment friteringsoljor, finns ett god möjlighet att ersätta solrosolja som idag har en stark position inom den s.k. högoljesyramarknaden (chips, pommes frites etc). Bakgrunden är att livsmedelsindustrin efterfrågar just rapsen. 4. Foderkvaliteten Rapsproteinets kvalitet och fina sammansättningen av aminosyror gör den mycket efterfrågad för nöt. 5. Nyttan av odlingssystemet med raps Listan på nyttor av att ha raps i odlingssystemet kan göras lång med bland annat mindre ensidiga växtföljder, bättre förfruktsvärden, pollineringseffekter, självförsörjningsgrad och ett blommande landskap. Området är så viktigt att det kan vara ämne för ett kommande seminarie. Utmaningarna då? Jo visst, tillgången på odlingsteknik som möjliggör exempelvis vårrapsodling (brist på effektiv bekämpning via betning av jordloppor), diskuterades mot bakgrund av ett tvåårigt förbud för de s.k neonikotinoiderna som kan kullkasta vårrapsodlingen (och relaterad industri) i stora delar av Norden. Vid seminariet redovisades en delrapport från ett projekt där bigiftigheten studeras med dessa preparat. Slutrapporten kommer senare i år och först då kan slutsatser dras. Alnarps RAPSDAG av Göran Magnusson

3 Användning av Avaunt och effekten på balansen med nyttosinsekterna i raps Brokparasitstekeln (Tersilochus heterocerus) är en av rapsbaggens naturliga fiender. Stekeln begränsar skadeinsektens tillväxt och utbredning genom att angripa dess ägg och larver. Antal individer Även när vi ser på tillämpningen av IPM strategierna kan användningen av insekticider vara nödvändig, förutsatt att behovet analyserats och bekämpningströsklarna uppnåtts. Under en lång följd av år har urvalet av insekticider i hög grad varit begränsat till syntetiska pyretroider, som är effektiva mot skadeinsekterna, men kan samtidigt skada deras naturliga fiender. Dessutom kan en omfattande användning av pyretroider också medverka till att utveckla en utbredd resistens hos rapsbaggar. För några år sedan introducerade DuPont insekticiden Avaunt som innehåller den aktiva substansen indoxacarb med en helt ny verkningsmekanism som även ger effekt mot pyretroidresistenta rapsbaggar. Utifrån kunskapen om en lägre aktivitet mot nyttoinsekter (predatorer och parasitoider) än vissa standardinsekticder, initierade Figur - Utveckling av nyttoinsekter i antal individer (staplar) och antal arter (kurva) Fas 1 07/04 till 13/04 7 Fas 2 14/04 till 18/04 9 Fas 3 19/04 till 23/04 19 Fas 1 07/04 till 13/04 17 Fas 2 14/04 till 18/ Fas 3 19/04 till 23/ Fas 1 07/04 till 13/ Fas 2 14/04 till 18/04 Obehandlat Indoxacarb*) Pyrethroid Behandlingar 50 8 Fas 3 19/04 till 23/ Antal arter DuPont storparcellförsök under 2012 som nu fortsätter på den tredje säsongen Försöken gjordes som sagt i jämförelse med pyretroider som idag har en relativt lägre användning i raps än för några år sedan, men resultaten sett till Avaunt (indoxacarb) ger ändå viktiga indikationer i detta skede. Resultaten från de två första åren visar redan att förekomsten av nyttoinsekter styrs till stor del av klimatet. Det innebär att det också i obehandlade led naturligt kan uppstå snabba förändringar i bestånden. Det leder även till att analyser av behandlat och obehandlat led i det enskilda försöket blir viktigt, samt att data tillgängliga fram till nu, i huvudsak möjliggör trendsanalyser. Försökplanen Obehandlat - Behandlat med pyretroid - och Behandlat med Avaunt. Moniteringsprogrammet inkluderar tre olika typer av uppsamlingsmetoder (fångstskålar, fällor och svepnät) för att därigenom få med så många typer som möjligt av insekter i mätningarna. Före behandling (fas 1), 1-4 dagar efter behandling (fas 2), samt 5-9 dagar efter behandling (fas 3). De data som presenteras här är från I figuren framgår totalt antal av enskilda individer, så väl som antal olika arter. Det framkom en tydlig ökning i antal olika arter och i antal enskilda individer från och med 5 dagar efter behandlingen i Avauntledet. I ledet med pyretroidsprutning framkommer en nedsatt förmåga för populationerna att återhämta sig efter behandling. Desto mer systemet utsatts för en störning ju längre återhämtning krävs. Figuren visar karaktäriseringen av populationerna av nyttoinsekter i de olika behandllingarna. Det är viktigt att just behålla diversiteten av nyttoinsekterna och inte minst antal olika arter parasitoida steklar. *) Indoxacarb är den aktiva substansen i Avaunt

4 Fångstfällor Gula fångstskålar Avsedd för flygande insekter. Höstrapshybrider från Pioneer Barberar fälla Avsedd för markbundna krypande insekter Svepnät (fångsthåvar) Tillåter att fånga insekter i luften vid given tidpunkt och används för att bestämma förekomsten vid viss tidpunkt. Parasitoiden Tersilochus heterocerus är en av de betydelsefulla arterna av parasitoider för rapsbaggelarver, och var också inkluderad i moniteringsprogrammet. I utgångsläget var det likvärdiga förhållanden mellan kontroll-, Avaunt - och pyretroidleden. I ledet som sedan behandlats med pyretroid konstateras en effekt på de parasitära steklarna och där de första återkommer 6 dagar efter behandlling. I Avauntledet var det en god återetablering och exponentiell tillväxt av nyttoinsekterna som studerats. Dessa försök indikerar att användning av Avaunt tillåter naturlig återhämtning hos populationer av nyttoinsekter som i sin tur kan bekämpa vissa skadeinsekterna som rapsbaggar. Under 2014 avslutas försöken och då kan samtliga års resultat sammanfattas. PR46W20 (normal hybrid) PR46W20 är en ny stark sort med medel mognadstid, som visar hög avkastningspotential under olika odlingsförhållanden. Hög till mycket hög fröskörd på alla jordtyper Mycket god avkastningsstabilitet - mycket pålitlig Mycket god utveckling både höst och vår - bra vid sen sådd Hög oljeskörd The DuPont Oval Logo is a registered trademark of DuPont., TM, SM Trademarks and service marks of Pioneer PHII. Inge Fiil Poulsen Källor Ulber, B, Williams, I H, Klukowski, Z, Luik, A and Nilsson, C (2010) Biocontrol-Based Integrated Management of Oilseed Rape Pests, Williams I.H. (ed). Chapter 2 (45-76). Springer Science+Business Media B.V. Ulber, B, Klukowski, Z, and Williams, I H (2010) Biocontrol-Based Integrated Management of Oilseed Rape Pests, Williams I.H. (ed). Chapter 13 ( ). Springer Science+Business Media B.V.

5 AVAUNT MOT RAPSBAGGAR GER LÅNGTIDSEFFEKT OCH BRYTER RESISTENS Avaunt har god långtidseffekt på behandlade knoppar. Avaunt mycket bra försöksresultat. Avaunt bekämpar även pyretroidresistenta rapsbaggar. Försöksresultat finns på vår hemsida eller scanna QR koden! DuPont Avaunt insektsmedel DuPont Sverige AB, tel Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and Avaunt are trademarks of DuPont or its affiliates.

6 Acanto i raps En försäkring plus ett ökat utbyte Under det senaste året fick Acanto utvidgad registrering till att gälla även raps och rybs. På många gårdar ger det möjligheten till ett mer rationellt produktval genom att Acanto nu kan användas i såväl spannmål som oljeväxter. I raps är Acanto godkänt för bekämpning av bomullsmögel (Sclerotinia sclerotium). Symptom på sjukdomen blir synliga först sent under säsongen som resulterar i nedvissnade blad på plantor som angripits. Vid denna tidpunkt är det för sent att utföra en tillräckligt effektiv behandling. Det betyder att behandlingen ska utföras preventivt, eftersom det inte existerar en säker modell som kan förutse angreppen av bomullsmögel på ett visst fält under ett visst år. Mot bakgrund av de goda marknadspriserna på rapsfrö som vi ser, ger det emellertid all anlednig att skydda grödan mot denna sjukdom som annars kan ge stora förluster. Dessutom är följande faktorer av betydelse av hur kraftigt angreppen kan bli och bör därför beaktas i riskvärderingen inför en eventuell behandling. Intensiteten av tidigare angrepp av bomullsmögel på det aktuella fältet. Odlingen av andra mottagliga grödor i växtföljden. Ogräsförekomsten i beståndet. Nederbörden veckorna före blomning. Utsikterna för nederbörd under kommande period. Behandlingstidpunkt Infektion av rapsen sker via de gula kronbladen. När de faller ner på de gröna bladen eller stänglarna kan infektion ske om det inte gjorts en förebyggande behandling. Tidpunkten för behandling är Infektion sker när de gula kronbladen faller av. avgörande för en god effekt. Behandlingen ska utföras innan infektionen sker, men inte heller så tidigt att långtidseffekten äventyras. Den mest optimala tidpunkten är under blomning då 50-60% av blommorna på huvudskottet är öppna (Stadie 63-65) och man kan se att de första kronbladen börjar att falla av. Vid en behandling med Acanto för bomullsmögel uppnås också en god sidoeffekt på svartfläcksjuka (Alternaria brassicae). Ökat utbyte - utan sjukdom Precis som fallet är i spannmålsgrödor, visar studier att användningen av strobiluriner ger positiva effekter utöver det som kan tillskrivas bekämpning av svampsjukdomen. Detta kan knytas till plantans fysiologi, som ökad fotosyntes och därmed förbättrad tillväxt. Erfarenheterna från många års fältförsök visar också en klar tendens till ett ökat utbyte i fält som är behandlade med Acanto, men där det senare visade sig att det inte utvecklades några påtagliga svampangrepp. Det betyder att en behandling med Acanto ofta betalar sig i form av ökat utbyte och dessutom ger en försäkring, om ett svampangrepp skulle utvecklas. Rekommendation Med en dosering av 1 liter Acanto per hektar uppnås en mycket god effekt på bomullsmögel, men Acanto ger också goda resultat i tankblandningar med andra växtskyddsmedel. Därför gäller följande program till kommande säsong: 0,5 l Acanto + 0,25 kg Cantus Alternativ: 1 l Acanto 0,5 l Acanto + 1,0 l Sportak Inge Fiil Poulsen Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and product names denoted are trademarks of DuPont or its affiliates.

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Maria Wivstad Centrum för uthålligt lantbruk Utgivare: Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), SLU, Box 7047, 750 07

Läs mer

Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling

Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling Lars Kjellenberg Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Läs mer

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland Jennifer Davis Ulf Sonesson Anna Flysjö September 2006 SIK SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion

Läs mer

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda NYHET Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda TM Vi ger Sverige ett rejält försprång Nya möjligheter med Moddus 3 Moddus förbättrar grödan på flera sätt 4 Myter och sanningar

Läs mer

Alternativa livsmedelsgrödor

Alternativa livsmedelsgrödor Alternativa livsmedelsgrödor Projektledare Erika Adolfsson Hushållningssällskapet/HS Konsult 2013 Fotografer: Sören Eriksson Solrosor bild 3 Eva Stoltz Sojaböna bild 2, 3 och 4 Henrik Bergman Hampa bild

Läs mer

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder?

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? - En jämförande studie mellan lantbrukare som abonnerar på SMHI lantbruksväder och lantbrukare utan extra väderinformation Fredrik Nilsson SLU, Institutionen för

Läs mer

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Jordbruksverket 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 1(60) 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Agneta Sundgren Bertil Albertsson Gunilla Berg

Läs mer

Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel

Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel Innehållsförteckning 1. Förord 1 2. Sammanfattning 2 3. Vindruvor en av matens värstingar 4 4. Vindruvor 5 5. Bekämpningsmedel 11 6. Kemiska bekämpningsmedel i vindruvsodling

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Bomull. En ren naturprodukt? Världsnaturfonden WWF 2005

Bomull. En ren naturprodukt? Världsnaturfonden WWF 2005 Detta dokument har finansierats av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande WWF:s. v Bomull

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Riksrevisionen har låtit analysera det datamaterial som används i Almis effektmätningar år 2002 respektive år 2005. Analysen består av samtliga finansierings-

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket?

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Foto: Stock.xchng Totalkostnaden för vildsvinsskador i Södermanlands län uppskattas till 17 300 000 kr för år 2009. Mjölkgårdar i Södermanlands

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Genteknikens utveckling 2011. Sammanställd av kanslichef Marie Nyman och vetenskapsjournalisten Natalie von der Lehr

Genteknikens utveckling 2011. Sammanställd av kanslichef Marie Nyman och vetenskapsjournalisten Natalie von der Lehr Genteknikens utveckling 2011 Sammanställd av kanslichef Marie Nyman och vetenskapsjournalisten Natalie von der Lehr Innehållsförteckning Ett axplock ur rapporten 5 1. Mikroorganismer 8 Nya rön om Ebola

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

TANDVÅRDEN IN I SJUKVÅRDSSYSTEMET,

TANDVÅRDEN IN I SJUKVÅRDSSYSTEMET, TANDVÅRDEN IN I SJUKVÅRDSSYSTEMET, VAD KOSTAR DET? AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Föreliggande studie syftar till att studera konsekvenserna av att föra

Läs mer

Gröda mellan grödorna

Gröda mellan grödorna Gröda mellan grödorna samlad kunskap om fånggrödor Artval och odlingsmetoder behöver utvecklas för att förstärka även andra fördelar för odlingssystemet än minskat kväveläckage. Tidigare brytning minskar

Läs mer

Hur kan problemet med silverskorv på potatis minskas?

Hur kan problemet med silverskorv på potatis minskas? 2008-05-27 Maria Olsson, a05maol2@stud.slu.se Nils Jönsson, a05nijo1@stud.slu.se Viktor Jansson, a05vija1@stud.slu.se Hur kan problemet med silverskorv på potatis minskas? Projektägare: Lars Bolin, provningschef

Läs mer

Skogsskötselåtgärder mot snytbagge

Skogsskötselåtgärder mot snytbagge Webbhandbok, tillgänglig på www2.ekol.slu.se/snytbagge Version 1.2 Skogsskötselåtgärder mot snytbagge Göran Nordlander Göran Örlander Magnus Petersson Claes Hellqvist Göran Nordlander, Inst f ekologi,

Läs mer