Utredningsuppgift om naturläkemedel / växtbaserade läkemedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredningsuppgift om naturläkemedel / växtbaserade läkemedel"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Instruktioner till Utredningsuppgift Naturläkemedel och kosttillskott 6hp Receptarieprogrammet 180hp Utredningsuppgift om naturläkemedel / växtbaserade läkemedel Inledning och syfte Det händer hela tiden saker inom läkemedelsområdet och likaså kommer det hela tiden ny dokumentation kring användningen av naturläkemedel / fytofarmaka, både med avseende på effekt och biverkningar / interaktioner. Därför är det viktigt att du lär dig att söka information om naturprodukter i tillförlitliga källor och att själv kunna plocka ut och värdera den viktigaste informationen för att kunna hitta svaret när en frågeställning dyker upp från t.ex. en förskrivare eller en patient. Utredningsuppgiften består av tre separata delar där deltagande i samtliga tre delmoment är obligatoriskt. - Individuell skriftlig sammanställning som lämnas in via inlämningsfunktionen i PingPong - Diskussionsseminarium i Umeå, inkl. återkoppling på kurskamrats text - Muntlig redovisning för studiegruppen Målsättningen med utredningsuppgiften är att du ska visa att du kan tillämpa dina kunskaper och kan söka, tolka, sortera, sammanfatta och presentera information med tillämpning på naturprodukter och deras medicinska användning, samt uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt. Vanliga naturläkemedel: A. Fiskolja omega-3 (hjärt- kärlsjukdomar) B. Valeriana officinalis (vänderot) C. Hypericum perforatum (johannesört) D. Echinacea purpurea (röd solhatt) E. Ginkgo biloba (kinesiskt tempelträd) F. Cimicifuga racemosa (silverax) G. Serenoa repens (sågpalmetto) H. Aesculus hippocastanum (hästkastanj) I. Vitex agnus-castus (munkpeppar) J. Allium sativum (vitlök) K. Panax ginseng (ginseng) 1

2 Individuell del För att du ska lära dig att hitta svar på frågor kring naturläkemedel ska ni var och en söka information om, och skriva ner svar på, ett antal frågor om en beståndsdel i ett av de vanligaste naturläkemedlen, växtbaserade-, eller traditionellt växtbaserade läkemedlen, utifrån information som ni hittar i den vetenskapliga litteraturen. Vilken beståndsdel som just du ska skriva om framgår av separat dokument kring gruppindelning. Ni kommer att i så stor utsträckning som möjligt att tilldelas olika beståndsdelar inom studiegruppen för att öka bredden av kunskap inom studiegruppen. Den text som du har skrivit individuellt skall lämnas in via inlämningsfunktionen i PingPong, samt en kopia skickas till den kurskamrat som ska ge feedback på texten. Se studiehandledningen för sista inlämningsdag då texten skall vara inlämnad (obligatoriskt). Efter parvis återkoppling i Umeå ges möjlighet till komplettering och en 2:a inlämning av uppgiften innan rättning av lärare. Se studiehandlingningen för sista inlämningsdag för 2:a inlämning. Prestation vid 1:a inlämning är betygsgrundande. En mycket viktig princip, inte bara inom den akademiska världen, är att det arbete man utför skall vara ens eget. Använder man information från någon annan så skall detta tydligt anges. Tänk på att sammanfatta och beskriva den information som du hittar med egna ord. Det är t.e.x. inte tillåtet att kopiera text från olika källor och klistra in i sin egen text. För mer information om plagiat, se separat dokument med Medicinska fakultetens Plagiatpolicy. För ytterligare information kring genomförande av den individuella litteraturuppgiften, se rubriken Genomförande nedan. Gruppseminarium När ni sedan träffas i Umeå kommer ni att delas in i grupper utifrån vilken beståndsdel ni har skrivit om. Först sätter ni er ner parvis och ger varandra återkoppling och feedback på den text som ni har skrivit utifrån en separat checklista (tas med till seminariet). Enstaka grupper med tre studenter kan förekomma på grund av ojämnt antal. För att se vem ni ska ge återkoppling till, se separat dokument med gruppindelning. Efter att ni har gett varandra återkoppling två och två förs en diskussion inom gruppen som skrivit om samma beståndsdel kring vad ni har kommit fram till och väger samman dokumentationen för just er beståndsdel / naturläkemedel, utifrån frågor som ni får vid seminariet. Gruppens gemensamma svar på frågorna ska lämnas in skriftligt snarast efter seminariet via epost till kursansvarig, se datum i Studiehandledningen. Ta med en utskrift av din individuella text, kopior av de referenser som du har använt dig av samt en sammanställning som visar hur du har sökt information, inkl. utskrifter från PubMed-sökningar till seminariet. Vid seminariet förväntas du kunna beskriva hur du har sökt information och kunna motivera varför. Du förutsätts ta aktiv del i att ge återkoppling till kurskamrat samt diskussionerna och arbetet med att besvara frågorna gemensamt under seminariet för att bli godkänd på detta moment. För att du ska få godkänt på seminariet krävs att du dessförinnan gjort och lämnat in den individuella skriftliga inlämningsuppgiften. 2

3 Kompendium Efter dagarna i Umeå kommer ett kurskompendium med sammanfattande texter om de vanligaste naturläkemedlen att läggas ut i kursbiblioteket, Texter om naturläkemedel och växtbaserade läkemedel. Muntlig redovisning Utredningsuppgiften avslutas med att ni var och en individuellt håller en kort muntlig redovisning, ca 10min, kring er beståndsdel för den lokala studiegruppen. Därefter finns utrymme för frågor och gemensam diskussion. Varje redovisning avslutas med att åhörarna ger föredragshållaren positiv återkoppling på det muntliga framförandet; Vad var särskilt bra? Några tips inför nästa redovisning, osv. Tänk på att presentationen skall vara en självständigt sammansatt (inte t.ex. läsa direkt ur kurskompendiet), att redovisningen skall hänga samman, vara lätt att följa och förstå för lyssnarna, och inte bara punktvis redovisa fakta efter varandra. Undvik att läsa innantill (utgå gärna ifrån stödord) och visa gärna någon enstaka bild. Tänk på att försöka ha kontakt med åhörarna när ni presenterar. Tips kring muntlig presentation och återkoppling hittar du t.ex. i Introduktionskursen. Den muntliga presentationen skall utgå ifrån information om er beståndsdel som ni har kommit fram till i samband med er utredningsuppgift, samt det ni gemensamt kommer fram till i samband diskussionssemiariet i Umeå. Slutexamination kommer att ske utifrån kurslitteraturen och de skriftliga sammanfattningar som ni lämnar in gruppvis efter diskussionsseminariet (rättas av kursansvarig och läggs därefter ut i Dokument i PingPong). Del av examinationen på kursen Denna utredningsuppgift utgör en del av examinationen på kursen och vid betygssättning kommer den studerandes prestationer på samtliga obligatoriska delar i kursen att vägas samman. På de olika delarna av utredningsuppgiften, inklusive den individuella skriftliga sammanställningen, sätts betyget godkänd (G) eller underkänd (U) av ansvarig lärare/examinator. Individuell feedback på den enskilda inlämningsuppgiften kommer inte att kunna lämnas från lärare. Däremot kommer ni att få feedback av varandra i samband med seminariet i Umeå. Observera att du inte behöver göra något omfattande arbete för att få godkänt på den individuella uppgiften. För godkänt betyg krävs att arbetet är skrivet enligt instruktionerna och att du har gjort en genomarbetad litteratursökning, hittat den viktigaste informationen och svarat på frågorna utifrån flera tillförlitliga vetenskapliga källor, samt angett referenser på ett korrekt sätt. Texten ska vara lättläst, kortfattad och saklig samt vara skriven med ett vetenskapligt förhållningssätt. Om det är någon student som ligger och balanserar på gränsen mellan godkänd och underkänd så kan det bli aktuellt med komplettering (maximalt två kompletteringar). Genomförande Texten skall omfatta två till tre, max fyra A4 sidor inklusive referenser. Tänk på att skriva så att texten är kortfattad och saklig, men också lätt att läsa (fullständiga meningar, inte bara stolpar). Sammanställningen skall utformas utifrån de riktlinjer som du hittar under rubriken Referenser 3

4 och Disposition och utformning. En vanlig orsak till komplettering har tidigare år varit att referenserna inte har varit korrekt skrivna. Ett krav är att minst en av dina referenser ska utgöras av en relevant artikel publicerad i en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift. Sist i dokumentet ska du kortfattat redovisa hur du har sökt information. Du ska redovisa hur du har sökt i PubMed genom att klistra in en eller flera skärmdumpar av din sökhistorik från PubMed. Detta görs genom att du trycker "Print Screen" på tangentbordet när du ser din sökhistorik på skärmen (under fliken "History" i PubMed) och därefter går till ditt Worddokument och klistrar skärmdumpen. Kom därför ihåg att spara skärmdumpar i ett dokument varje gång du avslutar en PubMed-sökning. Spara dokumentet i word-format (.doc). Litteratursökning En noggrann och väl genomarbetad litteratursökning är en förutsättning för att ett arbete ska bli bra. Ta dig tid att noggrant söka information och värdera ditt sätt att arbeta allt eftersom. Kom ihåg att skriva ner / skriva ut hur du har sökt i olika källor. Det här litteraturarbetet ska utgå ifrån vad som är vetenskapligt belagt kring naturläkemedel och finns publicerat i vetenskaplig litteratur och övriga tillförlitliga källor med vetenskapligt förhållningssätt, som t.ex. Läkemedelsverkets hemsida. Sammanställningen ska till största delen utgå ifrån information publicerad i vetenskapliga tidskrifter, i första hand översiktsartiklar (reviews). Det bästa är att försöka hitta systematiska översiktsartiklar där man systematiskt har granskat den kliniska dokumentationen för ett naturläkemedel. Ni förväntas inte läsa och sätta er in i originalartiklar (studier) om det finns bra översikter skrivna kring er växt / beståndsdel. Vad som finns publicerat i vetenskaplig medicinsk litteratur hittar du genom att söka i MEDLINE via t.ex. PubMed. Börja med att utgå ifrån en eller några översiktliga källor (översiktsartiklar och möjligen böcker) för att läsa in dig på området, innan du eventuellt sedan går vidare och fördjupar dig inom de frågeställningar som du vill hitta ytterligare information om. Vid litteratursökning via PubMed, börja med att begränsa din sökning till översiktsartiklar (review) och se om du kan hitta en eller några relativt färska bra översiktsartiklar inom området. Bra systematiska översikter (systematic review) kan också finnas kring naturläkemedel i Cochrane Library. Om du hittar en relativt nyligen publicerad översiktsartikel kan du sedan använda den som grund. Genom att kolla vilka MeSH som finns satta på de artiklar som du har hittat kan du få tips på hur du kan söka vidare. Källkritik Var noga med att väga flera källor mot varandra och att kritiskt värdera källan, textens innehåll och hur den är skriven. Om du känner dig tveksam till något påstående, jämför med vad som sägs i andra källor (pålitliga). Som ett andra steg kan man gå då tillbaka till originalkällan (den referens som anges i den text du läst) och se om påståendet är väl underbyggt eller ej. Det förekommer sammanställningar (i både böcker, databaser och vetenskapliga artiklar) där påstående om fr.a. effekt är formulerade på ett sådant sätt att det inte riktigt speglar det vetenskapliga underlag som finns, utan det kan hända att det vetenskapliga underlaget i vissa fall kan vara bristfälligt och t.ex. grunda sig på studier med enstaka individer eller t.o.m. djurförsök. Man bör alltid försöka bekräfta information som man hittat på internet genom att jämföra denna information med vad som framgår i andra källor som t.ex. Läkemedelsverkets hemsida och vad 4

5 som finns publicerat i vetenskapliga artiklar. När man skriver skriftliga sammanställningar kan man med fördel klargöra att man gjort detta genom att ange mer än en källa till ett visst påstående, särskilt om en av källorna är en webbsida på internet som t.ex. Netdoctor eller kanske t.o.m. produkt- eller företagsinformation. Det finns en tendens till att sammanställningar publicerade i tidskrifter med alternativmedicinskeller fytofarmaka-inriktning har en något väl välvillig och positiv inställning till naturprodukters effekter. Ett exempel på en sådan tidskrift är tidskriften Alternative Medicine Review där det publiceras många artiklar om fytofarmaka, däribland två av referenserna i exemplet nedan. Utgå därför i första hand från översiktsartiklar som publicerats i andra mer medicinska tidskrifter där kraven för att få en artikel publicerad är större. Många gånger kan man utläsa utifrån tidskriftens namn vilken inriktning den har. Exempel på tidskrifter med alternativmedicinsk inriktning är t.ex. Alternative Medicine Review, Phytomedicine och Planta medica. Exempel på stora respekterade medicinska tidskrifter är t.ex. BMJ (British Medical Journal), JAMA (Journal of American Medical Association), Lancet och New England Journal of Medicine. Bland exempel på andra medicinska tidskrifter kan nämnas European Journal of Clinical Pharmacology, Drugs, Hypertension, Lipids och Clinical pharmacology and therapeutics. Utöver dessa finns en mängd andra medicinska tidskrifter som är inriktade mot olika medicinska specialiteter och ämnesområden. Referenser Källhänvisning ska göras för varje faktapåstående i texten som inte är dina egna kommentarer eller ord. Hänvisning till aktuell referens görs genom att ange en siffra inom parentes i slutet av första meningen där källan används. Källhänvisningarna numreras löpande i texten. Referenserna presenteras i nummerordning i en referenslista sist i texten och ska skrivas in i referenslistan enligt riktlinjerna i Att skriva referenser (separat dokument). Gå gärna tillbaka till Introduktionskursen och läs handledningen kring att referera om du känner att du vill ha tips på t.ex. hur man skriver referatmarkeringar och hur man använder citat. Disposition och utformning På nästkommande sidor finns en mall där du hittar rubrik och underrubriker med frågor som ska besvaras i din text, samt ett exempel på hur texten kan se ut. Observera att du i första hand ska utgå ifrån översiktsartiklar och inte originalstudier. Sammanställningen kring rosenrot som ni hittar nedan är delvis skriven utifrån originalstudier på grund av att det finns så lite information om rosenrot i litteraturen. Lycka till! Forts. nästa sida 5

6 Rubrik: Svenskt namn (Latinskt namn) Underrubrik: Engelskt namn Inledning Skriv en mycket kort introduktion, gärna med exempel på namn på produkter innehållande denna beståndsdel som är godkända som naturläkemedel / växtbaserat läkemedel / traditionellt växtbaserat läkemedel i Sverige. Godkänd indikation - Vilken / vilka är de av Läkemedelsverket godkända indikationerna för detta NLM / VBL / TVBL? - Finns det några begränsningar i indikationerna? - Finns det andra användningsområden som studerats / dokumenterats i större omfattning i den vetenskapliga litteraturen? (Ta endast med detta om det finns ytterst lite dokumentation om den godkända indikationen, gäller även underrubrikerna nedan) Farmakologisk verkan - Vilken/vilka farmakologiska verkningsmekanismer tros/anses vara ansvariga för de medicinska effekterna av detta NLM? Klinisk effekt - Vilka effekter av detta NLM har dokumenterats i vetenskapliga studier? Fokusera framförallt på de godkända indikationerna och beskriv kortfattat vilka effekter som har dokumenterats i studier (framförallt kliniska studier på människa), helst utifrån resultat av systematiska översiktsartiklar som sammanfattar forskningsläget - Hur bedömer du graden av vetenskaplig dokumentation? (en skattning "mellan tummen och pekfingret" med vägledning av översiktsartiklar) o Finns det systematiska översikter / metaanalyser gjorda som stödjer användningen? o Finns dokumentation i form av kliniska studier? Antal? Storlek? o Bara traditionell användning? o Bara in vitro studier, eller in vivo studier på djur? Biverkningar - Tycks biverkningar vara ett problem för detta NLM? - Finns det några biverkningar av detta NLM som är särskilt vanliga och/eller särskilt allvarliga? - Kan man korrelera dessa biverkningar till den farmakologiska verkningsmekanismen? Interaktioner - Finns det risk för interaktioner om detta NLM används samtidigt som konventionella läkemedel? - Finns interaktioner dokumenterade i form av fall eller i studier? - Kan man misstänka risk för interaktion utifrån de farmakologiska verkningsmekanismerna? Referenser (Markeras löpande med siffror i texten, första referensen som nämns i texten får nummer ett o.s.v.) 1. fdsakfjaöjk 2. dfgdsöalfja Informationssökning Beskriv kortfattat hur du har sökt information. Skärmdump(ar) från sökhistorik i PubMed (vyn "PubMed Advanced Search") 6

7 Rosenrot (Rhodiola rosea L.) roseroot, golden root, arctic root Inledning Rosenrot var tidigare inte godkänt som naturläkemedel i Sverige, men däremot ett populärt preparat inom hälsokostbranschen. Sedan hösten 2008 finns rosenrot registrerat som traditionellt växtbaserat läkemedel (1). Rosenrot marknadsförs som "adaptogen" och sägs öka kroppens motståndskraft vid påfrestningar och stress av olika slag. Det finns påtagligt lite information om rosenrot och dess effekt och säkerhet i den vetenskapliga litteraturen. Flertalet av de kliniska studier som har gjorts har kritiserats för olika typer av brister. Nedanstående sammanställning är gjord utifrån översiktsartiklar på engelska och får än så länge ses mer som hypoteser än som rena fakta. Godkänd NLM-indikation Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla (1). Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Farmakologisk verkan De farmakologiska effekterna av rosenrot tros komma från flera substanser, däribland rosavin som för närvarande är den substans som används för standardisering av rosenrotprodukter (2,3). Effekterna av rosenrot (sägs verka som "adaptogen", skyddande för hjärta och lungor samt CNSaktiverande) har framförallt associerats till dess förmåga att påverka nivåerna och aktiviteten av monoaminer som serotonin, dopamin och noradrenalin i hjärnan (2,3). Man tror att påverkan på monoaminnivåerna beror på hämning av de enzym som bryter ner monoaminerna, monoaminoxidas (MAO) och katekol-o-metyltransferas (COMT), samt genom underlättad transport av neurotransmittorerna inom hjärnan. Induktion av biosyntesen av endogena opioider och aktivering av både centrala och perifera opioida receptorer har också föreslagits som en möjlig farmakologisk verkningsmekanism, men detta har enligt författarna inte kunnat verifieras p.g.a. att studierna är publicerade på ryska (3). Klinisk effekt Det finns påtagligt lite klinisk dokumentation kring effekt och säkerhet av rosenrot i den vetenskapliga litteraturen. Enligt en översiktsartikel har effekten av rosenrot har studerats i mer än 35 år i det forna Sovjetunionen men dessa resultat är för närvarnade inte tillgängliga för granskning (3). Mycket av de forskningsresultat som idag finns tillgängliga rör sig om djurstudier på fr.a. råtta. Det finns enstaka randomiserade dubbelblinda placebokontrollerade studier på människa gjorda, men dessa är gjorda på få personer under kort tid. I en placebokontrollerad cross-over studie studerade man påverkan av 170 mg rosenrot (SRH-5) dagligen på mental förmåga och trötthet hos 56 friska manliga och kvinnliga läkare (24-35 år) under nattjänstgöring under tre 14 dagarsperioder (3). Under den första 14-dagarsperioden såg man en signifikant minskad trötthet utifrån en skattningskala hos de som fick rosenrot jämfört med placebogruppen och att den förbättrade mentala förmåga återgick till basnivån under den påföljande wash-out perioden om 7

8 14 dagar. Under den sista behandlingsperioden på 14 dagar sågs ingen signifikant förbättring med avseende på trötthet eller mental kapacitet (3). I en annan studie dubbelblind studie studerades effekten av rosenrot hos 40 manliga medicinarstudenter under en examinationsperiod (3). De randomiserades till att antingen få 50 mg rosenrot (SRH-5) eller placebo två gånger dagligen under 20 dagar. De studenter som fått standardiserat rosenrots-extrakt hade statistiskt signifikant minskad mental trötthet, förbättrat sömnmönster, minskat sömnbehov och större studiemotivation. Den grupp som fick rosenrot hade också i medeltal högre poäng på examinationen jämfört med placebogruppen (3.47 resp. 3.20), men det framgår inte om skillanden var statistiskt signifikant eller ej. Likaså sågs en förbättring av fysisk kondition, psykomotorfunktion, mental förmåga och generellt välmående men det framgår inte heller här huruvida skillnaderna mellan grupperna var statistiskt signifikanta eller ej. I dessa studier sågs inga biverkningar. Observera att ovanstående två studier är återgivna utifrån en översiktsartikeln såsom de presenteras där och inte har värderats utifrån originalartiklarna. I en randomiserad parallellgrupps-studie gavs en enkeldos av 370 mg respektive 555 mg rosenrotsextrakt (SHR-5), placebo eller ingen behandling alls till totalt 161 män (19-21 år) uppdelade i fyra grupper under militär natt-tjänstgöring i Moskva (4). I studien gjorde man den första mätningen vid 17-tiden, gav behandlingen klockan fyra på morgonen och gjorde den andra mätningen klockan sex på morgonen. Man såg en signifikant minskad trötthet hos de grupper som fick rosenrot jämfört med placebo men däremot ingen skillnad mellan grupperna. Man såg inga biverkningar hos i de grupper som fått rosenrot och de skattade sitt eget allmänna välbefinnande i samma nivå som de som fått placebo eller ingen behandling alls, även om det fanns en viss tendens att de som fått rosenrot skattade sitt välbefinnande högre. Man såg en statistiskt signifikant ökning av pulstrycket hos de grupper som fick rosenrot medan ökningen av pulstryck inte var statistiskt signifikant i kontrollgrupperna. Man såg också en tendens till en sänkning av pulsen (ej statistiskt signifikant) i de grupper som fick rosenrot. Det ökade pulstrycket till följd av rosenrot kan tolkas som att rosenrot eventuellt ökar genomblödning. Biverkningar Det finns påtagligt begränsat med information om biverkningar av rosenrot. Biverkningar i form av irritabilitet och sömnsvårigheter har beskrivits vid intag av höga doser av rosenrot, g rosenrotsextrakt standardiserat på 2% rosavin (2,3). Detta är i linje med den föreslagna verkningsmekanismen om rosenrot skulle kunna påverkan monoamin-nivåerna i CNS. Interaktioner I litteraturen finns ingen information om kända / dokumenterade interaktioner mellan rosenrot och läkemedel. Utifrån farmakologiska egenskaper kan man misstänka risk för farmakodynamiska interaktioner med psykofarmaka av olika slag och eventuellt opioida analgetika. Referenser: 1. Arctic Root, tablett. Läkemedelsverkets hemsida [www]. [uppdaterat , hämtat ]. Hämtat från: 2. Rhodiola rosea. Monograph. Altern Med Rev. 2002;7(5): Kelly GS. Rhodiola rosea: a possible plant adaptogen. Altern Med Rev. 2001;6(3): Shevtsov VA, Zholus BI, Shervarly VI, Vol'skij VB, Korovin YP, Khristich MP, Roslyakova NA, Wikman G. A randomized trial of two different doses of a SHR-5 Rhodiola rosea extract versus placebo and control of capacity for mental work. Phytomedicine. 2003;10(2-3):

9 Informationssökning: Sökt i handböckerna: ESCOP Monograps. 2:nd ed The ABC clinical guide to herbs Naturläkemedel Fundamentals of Pharmacognosy and phytotherapy Läkemedelsverkets hemsida Sökt på internet via sökmotorn Google med sökorden rosenrot AND engelska, Rhodiola rosea AND engelska Sökt i databasen Cochrane, sökord Rhodiola [MeSH], "rose root" Sökt i PubMed (se utskrift på sökhistorik från PubMed nedan): 9

naturläkemedel Läkemedel från naturen

naturläkemedel Läkemedel från naturen naturläkemedel Läkemedel från naturen Bluff eller v 12 NATURVETARE NR1 2009 etenskap? AV lars-erik liljebäck kan vi lita på naturläkemedel? NR1 2009 NATURVETARE 13 naturläkemedel Oseriösa företag inom

Läs mer

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Växtmaterial som aktiv substans t.ex. växtdel extrakt isolerad substans Växtmaterial som aktiv substans t.ex.

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Ansvarig lärare: Marco Tullio Liuzza, Ph.D., post doc Rum 218, Frescati Hagväg 9A Marco.Tullio.Liuzza@psychology.su.se

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) VT 2013 Ansvarig lärare: Stefan Wiens, Ph.D., professor Rum 215, Frescati Hagväg 9 sws@psychology.su.se 08-163933 (nås

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016.

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016. 1 (5) Institutionen för kulturvård KURSGUIDE KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp Höstterminen 2016 Grundnivå Reviderad 2016-12-01 Välkommen till en hel kurs för att öva vetenskapligt

Läs mer

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Introduktionskursen på 7 poäng som ingår i receptarieutbildningen på 120 poäng vid Umeå

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust.

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Medicinsk information 1 Rosenrot Ger energi, lugn och tålamod Flera studier under de senaste

Läs mer

växtbaserade läkemedel och naturläkemedel av nya farmakovigilanslagstiftningen?

växtbaserade läkemedel och naturläkemedel av nya farmakovigilanslagstiftningen? Hur berörs (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel av nya farmakovigilanslagstiftningen? Naturläkemedel (1993) Läkemedel där den eller de verksamma beståndsdelarna har ett naturligt ursprung,

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Institutionen för forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Södersjukhuset Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Kursnamn, poäng, år 1 Inlämningsuppgift

Läs mer

Sjukdomslära 9 hp, vt 2012

Sjukdomslära 9 hp, vt 2012 Biomedicinsk vetenskap II Sjukdomslära 9 hp, vt 2012 Momentet läses: 2012-04-16 2012-05-24 Ansvarig lärare: Martin Burman, Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå universitet Syftet med momentet är att

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Informationsmaterial 1. Skrivinstruktioner för projektplan 2. Instruktioner för kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande 3. Skrivinstruktioner

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp STUDIEHANDLEDNING Farmakoterapi 13,5 hp Receptarieutbildningen vid Umeå Universitet Välkommen till Farmakoterapi 13,5 hp Vi heter Sofia Mattsson och Maria Sjölander och är lärare på kursen i farmakoterapi.

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

Innehåll. Källkritik och vetenskaplighet. Introduktion till UB

Innehåll. Källkritik och vetenskaplighet. Introduktion till UB Introduktion till UB Saker du behöver veta om UB:s webb, Söktjänsten och vår katalog Album samt Artikelsök. Helen Hed Bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek, ht 2015 Innehåll Källkritik Vetenskapliga

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013 Campus Örnsköldsvik Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013 Under Söka och skriva på http://ovik.u b.umu.se/ finns länkar till lexikon, Sökhjälp och guider, Medicin och Skriva uppsats,

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Introduktionskurs i farmaci 7,5 hp

STUDIEHANDLEDNING. Introduktionskurs i farmaci 7,5 hp 2012-06-28 STUDIEHANDLEDNING Introduktionskurs i farmaci 7,5 hp Apotekarprogrammet 300 hp Receptarieprogrammet 180hp vid Umeå universitet 1 Välkommen till Introduktionskurs i farmaci 7,5 hp Jag heter Sofia

Läs mer

Stress Positiva stresseffekter

Stress Positiva stresseffekter Ork & Energi Stress Positiva stresseffekter Stress är egentligen en livsviktig reaktion i kroppen som sätter i gång olika stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol för att ge dig extra kraft

Läs mer

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl 1(5) Studiehandledning Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl Kursens huvudsakliga innehåll Kursen behandlar utbildningsväsendets och utbildningspolitikens

Läs mer

Examinator Henrika Jormfeldt

Examinator Henrika Jormfeldt Högskolan Halmstad Akademin för Hälsa och välfärd SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRI STUDIEHANDLEDNING Examensarbete inom omvårdnad-inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp Kvartsfart

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Biblioteken, Futurum 2017

Biblioteken, Futurum 2017 Biblioteken, Futurum 2017 Om PubMed PubMed innehåller mer än 27 miljoner referenser till tidskriftsartiklar inom biomedicin, omvårdnad, odontologi m.m. PubMed är fritt tillgänglig men om du använder länken

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane Kunskapsformer och evidens Evidensbegreppet Jämföra erfarenhets och evidensbaserad kunskap i relation till beprövad erfarenhet Skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap enligt forskningsprocessen samt

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012

Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012 Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012 Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng, vilket motsvarar fem veckors heltidsarbete. Nedan beskrivs kursens mål, arbetsformer och examination

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT högskolepoäng. Tidsplan: Fundera över ämnesförslag, bilda grupper om 3-5 personer samt ta kontakt med handledare.

MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT högskolepoäng. Tidsplan: Fundera över ämnesförslag, bilda grupper om 3-5 personer samt ta kontakt med handledare. MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT 2016 30 högskolepoäng Inst för Fysiologi och Farmakologi Fysiologiundervisningen Kursansvarig: Carl Johan Sundberg ELEKTIV Elektivet omfattar 3hp "Fördjupningsstudie inom utvalt

Läs mer

Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet?

Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet? EHSS-seminarium 2014-10-07 Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet? Göran M Hägg goran@ergomusic.se, tel. 070-262 48 02 Varför? Vad kan vi ha för motiv för att söka vetenskaplig

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Klinisk psykologi: psykisk

Läs mer

Sök artiklar i PubMed: handledning

Sök artiklar i PubMed: handledning Sök artiklar i PubMed: handledning 1) Börja med att utifrån ditt ämne identifiera lämpliga söktermer. Ex. Du vill hitta artiklar om riskfaktorer i relation till rökning och lungcancer. 2) Eftersom PubMed

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten.

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Sökexempel - EBM Sjuksköterskor En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Även om man bör börja med att

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten

Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten UMEÅ UNIVERSITET Medicinska fakulteten Grundutbildningsrådet 901 87 Umeå Fastställd vid sammanträdet 2004-10-11 Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten Nedan följer medicinska fakultetens policy vid

Läs mer

About The Cochrane Collaboration (Cochrane Groups) Information om The Cochrane Collaboration och de olika forskargrupperna och kontaktpersoner.

About The Cochrane Collaboration (Cochrane Groups) Information om The Cochrane Collaboration och de olika forskargrupperna och kontaktpersoner. TheCochraneLibrary Vad är The Cochrane Library? Cochrane-biblioteket är ett evidensbaserat beslutsstödsystem med syftet att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, hp, vt 8 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på högskolepoäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Delkursbeskrivning Välkomna till kursen Barn i grupp. I den övergripande kursplanen beskrivs momentet på följande sätt: Delkursen skall ge grundläggande kunskaper om barns

Läs mer

Att läsa en vetenskaplig artikel

Att läsa en vetenskaplig artikel Att läsa en vetenskaplig artikel Mathias Holm Arbets och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset September 2012 Indelning av föreläsning: Vad är en vetenskaplig artikel? Epidemiologiska vetenskapliga

Läs mer

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete Fastställt av BIG: s institutionsstyrelse 2008-10-22 Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete 1. Bedömningsgrunder och innehåll Ett examensarbete eller självständigt arbete ska bedömas inom

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Specialistutbildning för sjuksköterskor Instutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad RIKTLINJER FÖR INDIVIDUELL PROJEKTPLAN AVANCERAD NIVÅ Specialistutbildning för sjuksköterskor Claudia Lampic, Zarina Kabir,

Läs mer

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Institutionen för medicinska vetenskaper Enheten för Diabetesforskning Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Mångkulturella

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Växtbaserade egenvårdsprodukter får jag rekommendera och biverkningsrapportera?

Växtbaserade egenvårdsprodukter får jag rekommendera och biverkningsrapportera? Växtbaserade egenvårdsprodukter får jag rekommendera och biverkningsrapportera? Erika Svedlund, Enheten för växtbaserade Växtbaserade Naturmedel Natur Traditionella växtbaserade 1978 1993 2006 Kosttillskott/naturprodukter/hälsokost,etc

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Kurs i vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare i Landstinget Blekinge, FoUST 2.0

Kurs i vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare i Landstinget Blekinge, FoUST 2.0 Kurs i vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare i Landstinget Blekinge, FoUST 2.0 Bakgrund Socialstyrelsen har formulerat ett mål för alla blivande specialistläkare, att under sin utbildning: Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Vårterminen 20121 Välkommen till Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens innehåll och

Läs mer

SOCIOLOGISK TEORI (7,5 hp), Sociologi III Kursinformation VT 2017 (Mindre ändringar kan förekomma)

SOCIOLOGISK TEORI (7,5 hp), Sociologi III Kursinformation VT 2017 (Mindre ändringar kan förekomma) 1 SOCIOLOGISK TEORI (7,5 hp), Sociologi III Kursinformation VT 2017 (Mindre ändringar kan förekomma) Kursen utgör en fortsättning fördjupning av vissa områden inom modern sociologisk teori som fortfarande

Läs mer

Internationell politik, 7.5 hp

Internationell politik, 7.5 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET 2010-05-06 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Statsvetenskap Våren 2010 Kursansvarig: Rickard Mikaelsson, FD Internationell politik, 7.5 hp Vecka

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp)

Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp) Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp) Annika C Karlsson, kursansvarig Docent i virologi Institutionen för Laboratoriemedicin Avd för klinisk mikrobiologi Email: annika.karlsson@ki.se Mobil: 070 467

Läs mer

Kognitionsvetenskaplig avslutningskurs 729 G41 www.ida.liu.se/~729g41

Kognitionsvetenskaplig avslutningskurs 729 G41 www.ida.liu.se/~729g41 Disposition Kognitionsvetenskaplig avslutningskurs 729 G41 www.ida.liu.se/~729g41 Annika Silvervarg IDA (Baserat på Nils Dahlbäck) Varför en avslutningskurs? Kursens struktur och uppläggning Förslag på

Läs mer

Hitta en vetenskaplig artikel i CINAHL på mdh.se

Hitta en vetenskaplig artikel i CINAHL på mdh.se Hitta en vetenskaplig artikel i CINAHL på mdh.se www.mdh.se Gå till högskolebibliotekets sidor. Välj länken Databaser. Fortsätt via länken Databaser efter ämnesområde. Välj Vårdvetenskap, medicin mm.

Läs mer

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Söka, värdera, referera

Söka, värdera, referera KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Söka, värdera, referera Ika Jorum, jorum@kth.se Definiera Vad behöver jag veta? Kommunicera Citera och argumentera korrekt Hitta Var och hur kan jag hitta information?

Läs mer

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 1 (7) 2013-12-19 Kursbeskrivning Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 7,5 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB431F Våren 2014 Kursansvarig/kursledare Mats Börjesson mats.borjesson@buv.su.se

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015 AKADEMIN VALAND Kursguide Kurskod KFIG31 Kursansvarig TOMMY SPAANHEDEN E-mail tommy.spaanheden@akademinvaland.gu.se Kursnamn FILMSKAPARENS HANTVERK OCH VERKTYG III 7,5HP Telefon 0766-184345 Termin HT2015

Läs mer

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket.

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket. PubMed lathund 2016-02-04 Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket medbibl@oru.se 1 Skriv in dina söktermer och klicka på För att få se vad som har hänt bakom kulissen, titta på Search details.

Läs mer

Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp)

Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp) Sociologisk analys III, VT 2016, Kvalitativ del (3 hp) Detta kursmoment syftar till att ge en bredare förståelse av olika sätt att samla in och analysera kvalitativ empiri t ex livshistorier, fokusgrupper,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Adaptogener. September 2007

Adaptogener. September 2007 Adaptogener September 2007 Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter med Röd gerimax Blå gerimax 3 Adaptogener Adaptogener har psykostimulerande och prestationshöjande

Läs mer

Klinisk baskurs 1, inriktning medicin

Klinisk baskurs 1, inriktning medicin Medicinska fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Läkarprogrammet www.umu.se Kursplan Dnr 513-1592-12 Sid 1 (5) Klinisk baskurs 1, inriktning medicin Clinical sciences 1, medicine

Läs mer