Utredningsuppgift om naturläkemedel / växtbaserade läkemedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredningsuppgift om naturläkemedel / växtbaserade läkemedel"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Instruktioner till Utredningsuppgift Naturläkemedel och kosttillskott 6hp Receptarieprogrammet 180hp Utredningsuppgift om naturläkemedel / växtbaserade läkemedel Inledning och syfte Det händer hela tiden saker inom läkemedelsområdet och likaså kommer det hela tiden ny dokumentation kring användningen av naturläkemedel / fytofarmaka, både med avseende på effekt och biverkningar / interaktioner. Därför är det viktigt att du lär dig att söka information om naturprodukter i tillförlitliga källor och att själv kunna plocka ut och värdera den viktigaste informationen för att kunna hitta svaret när en frågeställning dyker upp från t.ex. en förskrivare eller en patient. Utredningsuppgiften består av tre separata delar där deltagande i samtliga tre delmoment är obligatoriskt. - Individuell skriftlig sammanställning som lämnas in via inlämningsfunktionen i PingPong - Diskussionsseminarium i Umeå, inkl. återkoppling på kurskamrats text - Muntlig redovisning för studiegruppen Målsättningen med utredningsuppgiften är att du ska visa att du kan tillämpa dina kunskaper och kan söka, tolka, sortera, sammanfatta och presentera information med tillämpning på naturprodukter och deras medicinska användning, samt uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt. Vanliga naturläkemedel: A. Fiskolja omega-3 (hjärt- kärlsjukdomar) B. Valeriana officinalis (vänderot) C. Hypericum perforatum (johannesört) D. Echinacea purpurea (röd solhatt) E. Ginkgo biloba (kinesiskt tempelträd) F. Cimicifuga racemosa (silverax) G. Serenoa repens (sågpalmetto) H. Aesculus hippocastanum (hästkastanj) I. Vitex agnus-castus (munkpeppar) J. Allium sativum (vitlök) K. Panax ginseng (ginseng) 1

2 Individuell del För att du ska lära dig att hitta svar på frågor kring naturläkemedel ska ni var och en söka information om, och skriva ner svar på, ett antal frågor om en beståndsdel i ett av de vanligaste naturläkemedlen, växtbaserade-, eller traditionellt växtbaserade läkemedlen, utifrån information som ni hittar i den vetenskapliga litteraturen. Vilken beståndsdel som just du ska skriva om framgår av separat dokument kring gruppindelning. Ni kommer att i så stor utsträckning som möjligt att tilldelas olika beståndsdelar inom studiegruppen för att öka bredden av kunskap inom studiegruppen. Den text som du har skrivit individuellt skall lämnas in via inlämningsfunktionen i PingPong, samt en kopia skickas till den kurskamrat som ska ge feedback på texten. Se studiehandledningen för sista inlämningsdag då texten skall vara inlämnad (obligatoriskt). Efter parvis återkoppling i Umeå ges möjlighet till komplettering och en 2:a inlämning av uppgiften innan rättning av lärare. Se studiehandlingningen för sista inlämningsdag för 2:a inlämning. Prestation vid 1:a inlämning är betygsgrundande. En mycket viktig princip, inte bara inom den akademiska världen, är att det arbete man utför skall vara ens eget. Använder man information från någon annan så skall detta tydligt anges. Tänk på att sammanfatta och beskriva den information som du hittar med egna ord. Det är t.e.x. inte tillåtet att kopiera text från olika källor och klistra in i sin egen text. För mer information om plagiat, se separat dokument med Medicinska fakultetens Plagiatpolicy. För ytterligare information kring genomförande av den individuella litteraturuppgiften, se rubriken Genomförande nedan. Gruppseminarium När ni sedan träffas i Umeå kommer ni att delas in i grupper utifrån vilken beståndsdel ni har skrivit om. Först sätter ni er ner parvis och ger varandra återkoppling och feedback på den text som ni har skrivit utifrån en separat checklista (tas med till seminariet). Enstaka grupper med tre studenter kan förekomma på grund av ojämnt antal. För att se vem ni ska ge återkoppling till, se separat dokument med gruppindelning. Efter att ni har gett varandra återkoppling två och två förs en diskussion inom gruppen som skrivit om samma beståndsdel kring vad ni har kommit fram till och väger samman dokumentationen för just er beståndsdel / naturläkemedel, utifrån frågor som ni får vid seminariet. Gruppens gemensamma svar på frågorna ska lämnas in skriftligt snarast efter seminariet via epost till kursansvarig, se datum i Studiehandledningen. Ta med en utskrift av din individuella text, kopior av de referenser som du har använt dig av samt en sammanställning som visar hur du har sökt information, inkl. utskrifter från PubMed-sökningar till seminariet. Vid seminariet förväntas du kunna beskriva hur du har sökt information och kunna motivera varför. Du förutsätts ta aktiv del i att ge återkoppling till kurskamrat samt diskussionerna och arbetet med att besvara frågorna gemensamt under seminariet för att bli godkänd på detta moment. För att du ska få godkänt på seminariet krävs att du dessförinnan gjort och lämnat in den individuella skriftliga inlämningsuppgiften. 2

3 Kompendium Efter dagarna i Umeå kommer ett kurskompendium med sammanfattande texter om de vanligaste naturläkemedlen att läggas ut i kursbiblioteket, Texter om naturläkemedel och växtbaserade läkemedel. Muntlig redovisning Utredningsuppgiften avslutas med att ni var och en individuellt håller en kort muntlig redovisning, ca 10min, kring er beståndsdel för den lokala studiegruppen. Därefter finns utrymme för frågor och gemensam diskussion. Varje redovisning avslutas med att åhörarna ger föredragshållaren positiv återkoppling på det muntliga framförandet; Vad var särskilt bra? Några tips inför nästa redovisning, osv. Tänk på att presentationen skall vara en självständigt sammansatt (inte t.ex. läsa direkt ur kurskompendiet), att redovisningen skall hänga samman, vara lätt att följa och förstå för lyssnarna, och inte bara punktvis redovisa fakta efter varandra. Undvik att läsa innantill (utgå gärna ifrån stödord) och visa gärna någon enstaka bild. Tänk på att försöka ha kontakt med åhörarna när ni presenterar. Tips kring muntlig presentation och återkoppling hittar du t.ex. i Introduktionskursen. Den muntliga presentationen skall utgå ifrån information om er beståndsdel som ni har kommit fram till i samband med er utredningsuppgift, samt det ni gemensamt kommer fram till i samband diskussionssemiariet i Umeå. Slutexamination kommer att ske utifrån kurslitteraturen och de skriftliga sammanfattningar som ni lämnar in gruppvis efter diskussionsseminariet (rättas av kursansvarig och läggs därefter ut i Dokument i PingPong). Del av examinationen på kursen Denna utredningsuppgift utgör en del av examinationen på kursen och vid betygssättning kommer den studerandes prestationer på samtliga obligatoriska delar i kursen att vägas samman. På de olika delarna av utredningsuppgiften, inklusive den individuella skriftliga sammanställningen, sätts betyget godkänd (G) eller underkänd (U) av ansvarig lärare/examinator. Individuell feedback på den enskilda inlämningsuppgiften kommer inte att kunna lämnas från lärare. Däremot kommer ni att få feedback av varandra i samband med seminariet i Umeå. Observera att du inte behöver göra något omfattande arbete för att få godkänt på den individuella uppgiften. För godkänt betyg krävs att arbetet är skrivet enligt instruktionerna och att du har gjort en genomarbetad litteratursökning, hittat den viktigaste informationen och svarat på frågorna utifrån flera tillförlitliga vetenskapliga källor, samt angett referenser på ett korrekt sätt. Texten ska vara lättläst, kortfattad och saklig samt vara skriven med ett vetenskapligt förhållningssätt. Om det är någon student som ligger och balanserar på gränsen mellan godkänd och underkänd så kan det bli aktuellt med komplettering (maximalt två kompletteringar). Genomförande Texten skall omfatta två till tre, max fyra A4 sidor inklusive referenser. Tänk på att skriva så att texten är kortfattad och saklig, men också lätt att läsa (fullständiga meningar, inte bara stolpar). Sammanställningen skall utformas utifrån de riktlinjer som du hittar under rubriken Referenser 3

4 och Disposition och utformning. En vanlig orsak till komplettering har tidigare år varit att referenserna inte har varit korrekt skrivna. Ett krav är att minst en av dina referenser ska utgöras av en relevant artikel publicerad i en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift. Sist i dokumentet ska du kortfattat redovisa hur du har sökt information. Du ska redovisa hur du har sökt i PubMed genom att klistra in en eller flera skärmdumpar av din sökhistorik från PubMed. Detta görs genom att du trycker "Print Screen" på tangentbordet när du ser din sökhistorik på skärmen (under fliken "History" i PubMed) och därefter går till ditt Worddokument och klistrar skärmdumpen. Kom därför ihåg att spara skärmdumpar i ett dokument varje gång du avslutar en PubMed-sökning. Spara dokumentet i word-format (.doc). Litteratursökning En noggrann och väl genomarbetad litteratursökning är en förutsättning för att ett arbete ska bli bra. Ta dig tid att noggrant söka information och värdera ditt sätt att arbeta allt eftersom. Kom ihåg att skriva ner / skriva ut hur du har sökt i olika källor. Det här litteraturarbetet ska utgå ifrån vad som är vetenskapligt belagt kring naturläkemedel och finns publicerat i vetenskaplig litteratur och övriga tillförlitliga källor med vetenskapligt förhållningssätt, som t.ex. Läkemedelsverkets hemsida. Sammanställningen ska till största delen utgå ifrån information publicerad i vetenskapliga tidskrifter, i första hand översiktsartiklar (reviews). Det bästa är att försöka hitta systematiska översiktsartiklar där man systematiskt har granskat den kliniska dokumentationen för ett naturläkemedel. Ni förväntas inte läsa och sätta er in i originalartiklar (studier) om det finns bra översikter skrivna kring er växt / beståndsdel. Vad som finns publicerat i vetenskaplig medicinsk litteratur hittar du genom att söka i MEDLINE via t.ex. PubMed. Börja med att utgå ifrån en eller några översiktliga källor (översiktsartiklar och möjligen böcker) för att läsa in dig på området, innan du eventuellt sedan går vidare och fördjupar dig inom de frågeställningar som du vill hitta ytterligare information om. Vid litteratursökning via PubMed, börja med att begränsa din sökning till översiktsartiklar (review) och se om du kan hitta en eller några relativt färska bra översiktsartiklar inom området. Bra systematiska översikter (systematic review) kan också finnas kring naturläkemedel i Cochrane Library. Om du hittar en relativt nyligen publicerad översiktsartikel kan du sedan använda den som grund. Genom att kolla vilka MeSH som finns satta på de artiklar som du har hittat kan du få tips på hur du kan söka vidare. Källkritik Var noga med att väga flera källor mot varandra och att kritiskt värdera källan, textens innehåll och hur den är skriven. Om du känner dig tveksam till något påstående, jämför med vad som sägs i andra källor (pålitliga). Som ett andra steg kan man gå då tillbaka till originalkällan (den referens som anges i den text du läst) och se om påståendet är väl underbyggt eller ej. Det förekommer sammanställningar (i både böcker, databaser och vetenskapliga artiklar) där påstående om fr.a. effekt är formulerade på ett sådant sätt att det inte riktigt speglar det vetenskapliga underlag som finns, utan det kan hända att det vetenskapliga underlaget i vissa fall kan vara bristfälligt och t.ex. grunda sig på studier med enstaka individer eller t.o.m. djurförsök. Man bör alltid försöka bekräfta information som man hittat på internet genom att jämföra denna information med vad som framgår i andra källor som t.ex. Läkemedelsverkets hemsida och vad 4

5 som finns publicerat i vetenskapliga artiklar. När man skriver skriftliga sammanställningar kan man med fördel klargöra att man gjort detta genom att ange mer än en källa till ett visst påstående, särskilt om en av källorna är en webbsida på internet som t.ex. Netdoctor eller kanske t.o.m. produkt- eller företagsinformation. Det finns en tendens till att sammanställningar publicerade i tidskrifter med alternativmedicinskeller fytofarmaka-inriktning har en något väl välvillig och positiv inställning till naturprodukters effekter. Ett exempel på en sådan tidskrift är tidskriften Alternative Medicine Review där det publiceras många artiklar om fytofarmaka, däribland två av referenserna i exemplet nedan. Utgå därför i första hand från översiktsartiklar som publicerats i andra mer medicinska tidskrifter där kraven för att få en artikel publicerad är större. Många gånger kan man utläsa utifrån tidskriftens namn vilken inriktning den har. Exempel på tidskrifter med alternativmedicinsk inriktning är t.ex. Alternative Medicine Review, Phytomedicine och Planta medica. Exempel på stora respekterade medicinska tidskrifter är t.ex. BMJ (British Medical Journal), JAMA (Journal of American Medical Association), Lancet och New England Journal of Medicine. Bland exempel på andra medicinska tidskrifter kan nämnas European Journal of Clinical Pharmacology, Drugs, Hypertension, Lipids och Clinical pharmacology and therapeutics. Utöver dessa finns en mängd andra medicinska tidskrifter som är inriktade mot olika medicinska specialiteter och ämnesområden. Referenser Källhänvisning ska göras för varje faktapåstående i texten som inte är dina egna kommentarer eller ord. Hänvisning till aktuell referens görs genom att ange en siffra inom parentes i slutet av första meningen där källan används. Källhänvisningarna numreras löpande i texten. Referenserna presenteras i nummerordning i en referenslista sist i texten och ska skrivas in i referenslistan enligt riktlinjerna i Att skriva referenser (separat dokument). Gå gärna tillbaka till Introduktionskursen och läs handledningen kring att referera om du känner att du vill ha tips på t.ex. hur man skriver referatmarkeringar och hur man använder citat. Disposition och utformning På nästkommande sidor finns en mall där du hittar rubrik och underrubriker med frågor som ska besvaras i din text, samt ett exempel på hur texten kan se ut. Observera att du i första hand ska utgå ifrån översiktsartiklar och inte originalstudier. Sammanställningen kring rosenrot som ni hittar nedan är delvis skriven utifrån originalstudier på grund av att det finns så lite information om rosenrot i litteraturen. Lycka till! Forts. nästa sida 5

6 Rubrik: Svenskt namn (Latinskt namn) Underrubrik: Engelskt namn Inledning Skriv en mycket kort introduktion, gärna med exempel på namn på produkter innehållande denna beståndsdel som är godkända som naturläkemedel / växtbaserat läkemedel / traditionellt växtbaserat läkemedel i Sverige. Godkänd indikation - Vilken / vilka är de av Läkemedelsverket godkända indikationerna för detta NLM / VBL / TVBL? - Finns det några begränsningar i indikationerna? - Finns det andra användningsområden som studerats / dokumenterats i större omfattning i den vetenskapliga litteraturen? (Ta endast med detta om det finns ytterst lite dokumentation om den godkända indikationen, gäller även underrubrikerna nedan) Farmakologisk verkan - Vilken/vilka farmakologiska verkningsmekanismer tros/anses vara ansvariga för de medicinska effekterna av detta NLM? Klinisk effekt - Vilka effekter av detta NLM har dokumenterats i vetenskapliga studier? Fokusera framförallt på de godkända indikationerna och beskriv kortfattat vilka effekter som har dokumenterats i studier (framförallt kliniska studier på människa), helst utifrån resultat av systematiska översiktsartiklar som sammanfattar forskningsläget - Hur bedömer du graden av vetenskaplig dokumentation? (en skattning "mellan tummen och pekfingret" med vägledning av översiktsartiklar) o Finns det systematiska översikter / metaanalyser gjorda som stödjer användningen? o Finns dokumentation i form av kliniska studier? Antal? Storlek? o Bara traditionell användning? o Bara in vitro studier, eller in vivo studier på djur? Biverkningar - Tycks biverkningar vara ett problem för detta NLM? - Finns det några biverkningar av detta NLM som är särskilt vanliga och/eller särskilt allvarliga? - Kan man korrelera dessa biverkningar till den farmakologiska verkningsmekanismen? Interaktioner - Finns det risk för interaktioner om detta NLM används samtidigt som konventionella läkemedel? - Finns interaktioner dokumenterade i form av fall eller i studier? - Kan man misstänka risk för interaktion utifrån de farmakologiska verkningsmekanismerna? Referenser (Markeras löpande med siffror i texten, första referensen som nämns i texten får nummer ett o.s.v.) 1. fdsakfjaöjk 2. dfgdsöalfja Informationssökning Beskriv kortfattat hur du har sökt information. Skärmdump(ar) från sökhistorik i PubMed (vyn "PubMed Advanced Search") 6

7 Rosenrot (Rhodiola rosea L.) roseroot, golden root, arctic root Inledning Rosenrot var tidigare inte godkänt som naturläkemedel i Sverige, men däremot ett populärt preparat inom hälsokostbranschen. Sedan hösten 2008 finns rosenrot registrerat som traditionellt växtbaserat läkemedel (1). Rosenrot marknadsförs som "adaptogen" och sägs öka kroppens motståndskraft vid påfrestningar och stress av olika slag. Det finns påtagligt lite information om rosenrot och dess effekt och säkerhet i den vetenskapliga litteraturen. Flertalet av de kliniska studier som har gjorts har kritiserats för olika typer av brister. Nedanstående sammanställning är gjord utifrån översiktsartiklar på engelska och får än så länge ses mer som hypoteser än som rena fakta. Godkänd NLM-indikation Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla (1). Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Farmakologisk verkan De farmakologiska effekterna av rosenrot tros komma från flera substanser, däribland rosavin som för närvarande är den substans som används för standardisering av rosenrotprodukter (2,3). Effekterna av rosenrot (sägs verka som "adaptogen", skyddande för hjärta och lungor samt CNSaktiverande) har framförallt associerats till dess förmåga att påverka nivåerna och aktiviteten av monoaminer som serotonin, dopamin och noradrenalin i hjärnan (2,3). Man tror att påverkan på monoaminnivåerna beror på hämning av de enzym som bryter ner monoaminerna, monoaminoxidas (MAO) och katekol-o-metyltransferas (COMT), samt genom underlättad transport av neurotransmittorerna inom hjärnan. Induktion av biosyntesen av endogena opioider och aktivering av både centrala och perifera opioida receptorer har också föreslagits som en möjlig farmakologisk verkningsmekanism, men detta har enligt författarna inte kunnat verifieras p.g.a. att studierna är publicerade på ryska (3). Klinisk effekt Det finns påtagligt lite klinisk dokumentation kring effekt och säkerhet av rosenrot i den vetenskapliga litteraturen. Enligt en översiktsartikel har effekten av rosenrot har studerats i mer än 35 år i det forna Sovjetunionen men dessa resultat är för närvarnade inte tillgängliga för granskning (3). Mycket av de forskningsresultat som idag finns tillgängliga rör sig om djurstudier på fr.a. råtta. Det finns enstaka randomiserade dubbelblinda placebokontrollerade studier på människa gjorda, men dessa är gjorda på få personer under kort tid. I en placebokontrollerad cross-over studie studerade man påverkan av 170 mg rosenrot (SRH-5) dagligen på mental förmåga och trötthet hos 56 friska manliga och kvinnliga läkare (24-35 år) under nattjänstgöring under tre 14 dagarsperioder (3). Under den första 14-dagarsperioden såg man en signifikant minskad trötthet utifrån en skattningskala hos de som fick rosenrot jämfört med placebogruppen och att den förbättrade mentala förmåga återgick till basnivån under den påföljande wash-out perioden om 7

8 14 dagar. Under den sista behandlingsperioden på 14 dagar sågs ingen signifikant förbättring med avseende på trötthet eller mental kapacitet (3). I en annan studie dubbelblind studie studerades effekten av rosenrot hos 40 manliga medicinarstudenter under en examinationsperiod (3). De randomiserades till att antingen få 50 mg rosenrot (SRH-5) eller placebo två gånger dagligen under 20 dagar. De studenter som fått standardiserat rosenrots-extrakt hade statistiskt signifikant minskad mental trötthet, förbättrat sömnmönster, minskat sömnbehov och större studiemotivation. Den grupp som fick rosenrot hade också i medeltal högre poäng på examinationen jämfört med placebogruppen (3.47 resp. 3.20), men det framgår inte om skillanden var statistiskt signifikant eller ej. Likaså sågs en förbättring av fysisk kondition, psykomotorfunktion, mental förmåga och generellt välmående men det framgår inte heller här huruvida skillnaderna mellan grupperna var statistiskt signifikanta eller ej. I dessa studier sågs inga biverkningar. Observera att ovanstående två studier är återgivna utifrån en översiktsartikeln såsom de presenteras där och inte har värderats utifrån originalartiklarna. I en randomiserad parallellgrupps-studie gavs en enkeldos av 370 mg respektive 555 mg rosenrotsextrakt (SHR-5), placebo eller ingen behandling alls till totalt 161 män (19-21 år) uppdelade i fyra grupper under militär natt-tjänstgöring i Moskva (4). I studien gjorde man den första mätningen vid 17-tiden, gav behandlingen klockan fyra på morgonen och gjorde den andra mätningen klockan sex på morgonen. Man såg en signifikant minskad trötthet hos de grupper som fick rosenrot jämfört med placebo men däremot ingen skillnad mellan grupperna. Man såg inga biverkningar hos i de grupper som fått rosenrot och de skattade sitt eget allmänna välbefinnande i samma nivå som de som fått placebo eller ingen behandling alls, även om det fanns en viss tendens att de som fått rosenrot skattade sitt välbefinnande högre. Man såg en statistiskt signifikant ökning av pulstrycket hos de grupper som fick rosenrot medan ökningen av pulstryck inte var statistiskt signifikant i kontrollgrupperna. Man såg också en tendens till en sänkning av pulsen (ej statistiskt signifikant) i de grupper som fick rosenrot. Det ökade pulstrycket till följd av rosenrot kan tolkas som att rosenrot eventuellt ökar genomblödning. Biverkningar Det finns påtagligt begränsat med information om biverkningar av rosenrot. Biverkningar i form av irritabilitet och sömnsvårigheter har beskrivits vid intag av höga doser av rosenrot, g rosenrotsextrakt standardiserat på 2% rosavin (2,3). Detta är i linje med den föreslagna verkningsmekanismen om rosenrot skulle kunna påverkan monoamin-nivåerna i CNS. Interaktioner I litteraturen finns ingen information om kända / dokumenterade interaktioner mellan rosenrot och läkemedel. Utifrån farmakologiska egenskaper kan man misstänka risk för farmakodynamiska interaktioner med psykofarmaka av olika slag och eventuellt opioida analgetika. Referenser: 1. Arctic Root, tablett. Läkemedelsverkets hemsida [www]. [uppdaterat , hämtat ]. Hämtat från: 2. Rhodiola rosea. Monograph. Altern Med Rev. 2002;7(5): Kelly GS. Rhodiola rosea: a possible plant adaptogen. Altern Med Rev. 2001;6(3): Shevtsov VA, Zholus BI, Shervarly VI, Vol'skij VB, Korovin YP, Khristich MP, Roslyakova NA, Wikman G. A randomized trial of two different doses of a SHR-5 Rhodiola rosea extract versus placebo and control of capacity for mental work. Phytomedicine. 2003;10(2-3):

9 Informationssökning: Sökt i handböckerna: ESCOP Monograps. 2:nd ed The ABC clinical guide to herbs Naturläkemedel Fundamentals of Pharmacognosy and phytotherapy Läkemedelsverkets hemsida Sökt på internet via sökmotorn Google med sökorden rosenrot AND engelska, Rhodiola rosea AND engelska Sökt i databasen Cochrane, sökord Rhodiola [MeSH], "rose root" Sökt i PubMed (se utskrift på sökhistorik från PubMed nedan): 9

naturläkemedel Läkemedel från naturen

naturläkemedel Läkemedel från naturen naturläkemedel Läkemedel från naturen Bluff eller v 12 NATURVETARE NR1 2009 etenskap? AV lars-erik liljebäck kan vi lita på naturläkemedel? NR1 2009 NATURVETARE 13 naturläkemedel Oseriösa företag inom

Läs mer

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Växtmaterial som aktiv substans t.ex. växtdel extrakt isolerad substans Växtmaterial som aktiv substans t.ex.

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust.

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Medicinsk information 1 Rosenrot Ger energi, lugn och tålamod Flera studier under de senaste

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Introduktionskurs i farmaci 7,5 hp

STUDIEHANDLEDNING. Introduktionskurs i farmaci 7,5 hp 2012-06-28 STUDIEHANDLEDNING Introduktionskurs i farmaci 7,5 hp Apotekarprogrammet 300 hp Receptarieprogrammet 180hp vid Umeå universitet 1 Välkommen till Introduktionskurs i farmaci 7,5 hp Jag heter Sofia

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

TENTAMEN: Tentamensdatum 2011-05-11. Naturläkemedel och kosttillskott 6,5 hp (3FA005)

TENTAMEN: Tentamensdatum 2011-05-11. Naturläkemedel och kosttillskott 6,5 hp (3FA005) UMEÅ UNIVERSITET Kemiska institutionen Studentexpeditionen TENTAMEN Tentamensdatum 2011-05-11 KOD STUDIEKURS: TENTAMEN: SKRIVTID: 9.00-13.00 HJÄLPMEDEL: Receptarieutbildningen Naturläkemedel och kosttillskott

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare Piller, plåster, puder och allt annat - om klassificeringsarbetet på Läkemedelsverket Barbro Gerdén Läkare Läkemedelsverket Dagens presentation Allmänt om klassificering Tolkningsföreträdet för läkemedelsdefinitionen

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik. Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology

Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik. Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology Kursplan Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology Kurskod: 1OP153 Gäller från: Vårterminen 2011 Fastställd:

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-08-16 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

PubMed (Public Medline) - sökmanual

PubMed (Public Medline) - sökmanual PubMed (Public Medline) - sökmanual Medicinska fakultetens bibliotek, Lund. Monica Landén. 2014-02 PubMed/Medline är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 23 miljoner referenser

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Uppgifter i Blackboard 9

Uppgifter i Blackboard 9 Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se 2012-02-08 (Bb Learn 9.1.7) Uppgifter i Blackboard 9 Allmänt om uppgifter En uppgift kan tilldelas deltagarna

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Klinisk psykologi: psykisk

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

traditionellt växtbaserat läkemedel vid mentala och fysiska symtom på stress

traditionellt växtbaserat läkemedel vid mentala och fysiska symtom på stress ww w. fas traditionellt växtbaserat läkemedel vid mentala och fysiska symtom på stress SE_Vitango_Consument_Folder_A5_01 1 s. s e 03-02-2011 14:11:55 Stressen och dess följder Stress är en biologisk term

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop Detta är en uppdatering av ett svar från SBU:s. Denna uppdatering färdigställdes 20:e juni 2013. SBU:s svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför

Läs mer

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Ansvarig lärare: Thomas Dahl mail: thomas.hansson-dahl@edu.upplandvasby.se Centralt innehåll Tala, lyssna samtala: Muntliga presentationer

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Agenda Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Närvarande Örn, Eric, Hulda, Erica, Elida, Julia, Sara, Lena och Calle. Termin 1 Introkursen - Rollspelsseminariet var jättekul - Bra kommunikation

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

Frågor & Svar om Specialistutbildning

Frågor & Svar om Specialistutbildning 2015-06-10 Frågor & Svar om Specialistutbildning 1. Vad krävs för handledaren ska bli godkänd? 2. Hur arvoderas handledaren? 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? 4. Kan jag i min studieplan

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Konsten att göra ett projektarbete

Konsten att göra ett projektarbete Konsten att göra ett projektarbete Elevinstruktion Projektarbete 100 p Katedralskolan 2011/2012 2 Varför projektarbete? Syftet med projektarbetet (100 p) är att du ska utveckla förmågan att planera, strukturera

Läs mer

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd Sökhjälp ändrad 2015-08-25/eld Beslutsstöd för diagnostik och behandling Innehållet är strukturerat i en steg-för-steg process uppbyggt kring patientkonsultationer och omfattar diagnos, prognos, behandling

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå 0 (8) MDH Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2012-01-01 Dessa riktlinjer för examensarbeten har tillkommit för att vara

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp)

Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp) Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp) I. Allmänt. 1. Du studerar noggrant labinstruktionen för att förstå den, och löser

Läs mer