Juridik och nämndadministration, SF OLL1659

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659"

Transkript

1

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF OLL Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till landstingsfullmäktige 5. Anmälan av interpellationer och frågor 6. Anmälan av medborgarförslag om sparbeting av dusch- och badhjälpmedel, 12OLL Anmälan av medborgarförslag om möjligheterna att bli diplomerad som landets första fairtrade landsting, 12OLL Anmälan av motion från Svante Gyrulf (M) om specialistsjukvård och avskaffande av remisstvång, 12OLL Anmälan av medborgarförslag angående psykoterapeutisk behandling hos legitimerad privatpraktiserande psykoterapeut, 12OLL Anmälan av motion från Anders Östlund (SD) om kompletterande anvisningar för utformandet av landstingets IT-system, 12OLL Jämställdhetsutbildning, kl Årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting, revisionsberättelse och revisorernas verksamhetsberättelse för år 2011, 12OLL1504, kl Allmänheten ges under denna punkt möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 13. Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro, 12OLL Balansering av resultatet för 2011 för hälsoval, folktandvården och gemensamma nämnden för företagshälsovården samt tolkförmedling, 12OLL Tillhandahållande och försäljning av vissa enkla hjälpmedel, 12OLL Schemaförändringar avseende landstingsfullmäktiges sammanträdestider 2012, 12OLL Programgrupp för psykisk ohälsa,12oll Yttrande över motion från Ewa Sundkvist, Bo Rudolfsson, Johan Silfverdal och Michelle Ökvist (KD) om att screena även kvinnor över 60 år, 11OLL Yttrande över motion från Ewa Sundkvist (KD) om varningssystem för fel medicin, 11OLL Yttrande över motion från Svante Gyrulf (M), Anna Ågerfalk (FP), Ewa Sundkvist (KD) och Maria Rönnbäck (C) om att inrätta ett nationellt geriatriskt centrum i Örebro, 11OLL Allmän frågestund för ledamöterna 22. Besvarande av interpellationer och frågor 23. Valärenden 24. Avslutning

3 ÖREBRO RÅDHUS PLENISALEN - Landstingsfullmäktige Elisabeth Rådström Paavonen, S Ingemar Javinder, S Anette Persson, S Bo V Selling, S Daniel Frisk, S Daniel Spiik, SD Lars-Göran Zetterlund, C Torgny Larsson, S Annika Hickisch, MP Kenneth Nilsson, S Anders Östlund, SD Maria Rönnbäck, C Carina Dahl, S Göran Strömquist, M Kerstin Bergström Camilla Hansén, MP Lars Källström, Christina Pettersson, C Hanne Alvner, M Persson, S Lennart Pettersson, S Helena Frisk, S Catrin Steen, MP Torbjörn Ahlin, C Gunilla Olofsson, M Sölve Persson,S Azra Prepic, S David Kronlid Lennart Carlsson, M Bengt Storbacka, S Mats Gunnarsson, MP Johan Silfverdal, KD Michelle Ökvist, KD Birgitta Malmberg, FP Kerstin Lundqvist- Eriksson, FP Erik Johansson, FP Bo Rudolfsson, KD Ewa Sundkvist, KD Anna Ågerfalk, FP Håkan Söderman, M Sara Dicksen, M Mats Einestam, FP Lotta Olsson, M Andreas Getzman, M Lolo Lindström, M Alf Rosberg, M Svante Gyrulf, M Ola Karlsson, M Arazu Bayazidi, M Mbuche Lameck, M Iréne Lejegren, S Martin Lind, S Robert Mörk, S Andreas Svahn, S Jenny Steen, S Inger Trodell, S Björn Eriksson, S Lisa Dahlpil, S Marie-Louise Forsberg- Fransson, S Jonas Karlsson, S Fredrika Jakobsen, S Roger Rådström, S Lasse Sjöberg, S Sven-Olof Reinholdsson, S Pernilla Calmerfalk, V Maria Nyberg, V Katarina Raneborn, V Eva Jansson, S Jihad Menhem, V Gunilla Holmström M 2:e vice ordf. Susanne Stenlund S Vice ordf. Raul Björk, S Ordf. Monica Fyrhammar, sekreterare

4 Punkt 4 Skrivelser till landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012

5

6

7

8

9

10

11

12 Interpellationer och frågor till landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Punkt 5

13

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING HANDLINGAR 2012 Handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Del 1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 PROTOKOLL 6 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Anmälan av medborgarförslag om psykoterapeutisk behandling hos legitimerad privatpraktiserande psykoterapeut Diarienummer: 12OLL1106 Handläggare: Sabina Fredlund Ärendebeskrivning Anmäls att ett medborgarförslag inkommit till Örebro läns landsting den 6 mars 2012 om psykoterapeutisk behandling hos legitimerad privatpraktiserande psykoterapeut. Medborgarförslaget har för beredning överlämnats till ledningskansliets hälso- och sjukvårdsfunktion. Underlag Medborgarförslag, bilaga 57. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t ta anmälan till protokollet. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

29

30

31

32 PROTOKOLL 7 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Anmälan av motion från Anders Östlund (SD) om kompletterande anvisningar för utformandet av landstingets IT-system Diarienummer: 12OLL1182 Handläggare: Sabina Fredlund Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till Örebro läns landsting den 8 mars 2012 om kompletterande anvisningar för utformandet av landstingets IT-system Motionen har för beredning överlämnats till lednings- och verksamhetsstöds IT-enhet. Underlag Motionen, bilaga 58. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t ta anmälan till protokollet. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

33

34

35

36 PROTOKOLL 12 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Beslut om förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro Diarienummer: 12OLL610 Handläggare: Kristina Berglund Ärendebeskrivning Samordningsförbundet FINSAM i Örebro är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210. Medlemmarna är Örebro kommun, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet startade sin verksamhet den 1 januari 2008 och planerar att då medlemmarna antagit den nya förbundsordningen, utöka förbundet med Lekebergs kommun. Förbundet kommer då att ha namnet FINSAM Lekeberg och Örebro. Det nya förbundets bildande förutsätter att medlemmarnas respektive fullmäktige och styrelser har antagit förbundsordningen. Underlag Förslag till ny förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro, bilaga 62. Yrkanden Robert Mörk (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t anta föreliggande förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

37

38

39

40

41

42

43

44 PROTOKOLL 15 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Balansering av resultatet för 2011 för hälsoval, folktandvården och gemensamma nämnden för företagshälsovården samt tolkförmedling Diarienummer: 12OLL1195 Handläggare: Anders Lindqvist Ärendebeskrivning I fastställda regler för ansvar och befogenheter framgår att under- och överskott ska balanseras mellan åren för hälsoval, folktandvården och gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolkförmedling. Underlag Verksamheternas resultat 2011, bilaga 65. Beredning Hälso- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde den 30 mars 2012 behandlat ärendet. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t fastställa framlagt förslag till eget kapital år 2011 för hälsoval, folktandvården och gemensamma nämnden för företagshälsovården samt tolkförmedling. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

45

46 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet-ekonomi, ia VERKSAMHETERNAS RESULTAT 2011 Årets resultat Balansering av Balanserat eget Ackumulerat eget Avrundn 2011 årets resultat kapital kapital mkr Primärvård, Hälsoval , , , ,00 9,9 Folktandvård , , , ,82-79,3 Gem nämnden för företagshälsovård samt tolkförmedling , , , ,37 10,2 Summa , , , ,45-69,1 Hälsovals resultat = resultatområde 0502 på re 050

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Landstingsfullmäktiges handling 11OLL2317 Yttrande över motion väckt av kristdemokraternas fullmäktigegrupp om höjd åldersgräns för screening av livmoderhalscancer Ewa Sundkvist, Johan Silfverdal, Bo Rudolfsson och Michelle Ökvist, för kristdemokraternas fullmäktigegrupp, föreslår att åldersgränsen för screening av livmoderhalscancer utökas och att informationen om vikten av screening intensifieras. Motionen har för beredning överlämnats till ledningskansliets hälso- och sjukvårdsfunktion. Motionen finns återgiven i landstingsfullmäktiges protokoll under 91/2011. Nämnden för primärvård och tandvård får efter hörande av nämnden för somatisk specialistvård anföra följande: Nationell rekommendation Den åldersgräns för kallelse till screening som Örebro läns landsting tillämpar följer de nationella rekommendationerna från Socialstyrelsen och Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Åldersgränsen bygger på aktuellt kunskapsläge. Screeningen upphör vid 60 års ålder, eftersom kvinnor över denna ålder löper mycket låg risk att utveckla cellförändringar. Finns medicinska behov av fortsatt uppföljning - till exempel på grund av tidigare behandlade förändringar används ett särskilt system för denna uppföljning. Strategi för GCK I september 2008 redovisades i landstingsstyrelsen en analys av kvinnors deltagande i gynekologisk cervixcancerkontroll (GCK) och mammografiscreening. Resultatet från undersökningen visade att det behövdes en strategi för att få kvinnor att genomgå GCK i större utsträckning än tidigare. Mödrahälsovårdsöverläkaren fick huvudansvaret i länet och hon är också sammankallande i styrgruppen för cervixcancerprevention. En samordning av informationsinsatserna om GCK och mammografi sågs också som angeläget. En nationell rapport om cervixcancerprevention publicerades förra året med nyheter inom diagnostik och behandling (Svensk förening för gynekologi och obstetrik, ARG-rapport nr 63). Sedan de tidigare riktlinjerna publicerades har det skett en kraftig expansion av kunskap inom området. Tack vare att de flesta kvinnor i Sverige har deltagit i cellprovskontrollerna har livmoderhalscancer minskat kraftigt och blivit en ovanlig sjukdom. Informationsinsatser planeras Uppdraget att förbättra deltagandet i cellprovskontrollerna har givit en nystart för styrgruppen vad gäller allt som rör screening, behandling och uppföljningar av cellförändringar. Behandling och uppföljningar av kvinnor med cellförändringar har stor betydelse. Vårdkedjan kring omhändertagandet omfattar primärvård, kvinnosjukvård och laboratoriemedicin och det är viktigt att det finns länsövergripande riktlinjer. Mödrahälsovården har reviderat riktlinjerna för gravida. Utbildningar för barnmorskor och läkare har hållits och barnmorskornas provtagningsrutiner har ändrats för att möjliggöra en bättre kvalitetsuppföljning. Ombokning av tid för provtagning på webben i Mina vårdkontakter planeras införas. Man planerar också informationsinsatser i samband med

61 Landstingsfullmäktiges handling 11OLL2317 bokningen om att det är viktigt att undersöka sig. I budget och verksamhetsplan för 2012 finns också särskilda medel avsatta för riktade hälsoinsatser för invandrargrupper. En metod med vätskebaserad cytologi har införts för att ersätta den konventionella tekniken med utstryk på glas. Detta möjliggör att inom ramen för undersökningen genomföra kompletterande HPV-test för att säkrare kunna styra uppföljningen av vissa avvikande fynd. Genom att införa dessa HPV-analyser, vilket sker under hösten, uppfylls därmed specialistföreningens nya rekommendationer. Fortsatt arbete i länet och regionen I styrgruppens sammanställning från 2009 framgår att enligt Nationella kvalitetsregistrets rapport fanns den lägsta cancerincidensen i Örebro län, trots att länet inte hade den högsta täckningsgraden. Med täckningsgrad menas den procentuella andelen kvinnor som tagit ett cellprov under en viss tidsperiod, oavsett om de kallats eller undersökts på eget initiativ. Enligt Öppna jämförelser 2009 uppgick andelen kvinnor i vårt län som genomgått gynekologisk cellprovskontroll 2008 till 81,8 procent, vilket översteg riksgenomsnittet som låg på 79,5 procent. Uppgift om täckningsgrad saknas i Öppna Jämförelser Förra året inleddes ett nätverksamarbete för GCK-ansvariga i vår sjukvårdsregion. Denna aktivitet överensstämmer väl med intentionerna för Regionalt cancercentrum RCC. För att dra nytta av varandras lösningar har man beslutat inventera kallelsesystem, bokning och lydelse i kallelsebrev och andra besked. Utbildningsbehovet för att kunna följa behandlingsrekommendationerna ska ses över. Nämnden för primärvård och tandvård föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta a t t motionens förslag att förändra åldersgränsen för screening inte ska föranleda någon åtgärd, mot bakgrund av de medicinska överväganden som motiverat den nationella rekommendationen, samt a t t motionens förslag om ökad informationsinsats ska anses tillgodosedd med hänvisning till vad som redan har vidtagits. Örebro den 1 november 2011 För landstingsstyrelsen MARIE-LOUISE FORSBERG-FRANSSON Ordförande RICKARD SIMONSSON Landstingsdirektör

62

63

64 LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 11OLL3109 Yttrande över Ewa Sundkvists (KD) motion om varningssystem för fel medicin Ewa Sundkvist har, för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp, föreslagit att landstinget utreder möjligheten att införa ett system som varnar för farliga mediciner eller medicinkombinationer vid förskrivning av läkemedel. Motionen finns återgiven i landstingsfullmäktiges protokoll 95/2011. Motionsyttrandet lämnas av nämnden för somatisk specialistvård i samråd med nämnderna för primärvård/tandvård och psykiatri/habilitering. Nämnden för somatisk specialistvård får med anledning av motionen framföra följande. Genom portallösningar kan medicinsk information från olika vårdsystem bli tillgängliga för landstingets vårdenheter över organisationsgränserna. I de elektroniska journalsystem som används inom primärvården, sjukhusvården och psykiatrin finns en modul för läkemedelsförskrivning. Det finns således en gemensam läkemedelslista för primärvård, öppen sjukhusvård och psykiatri. Införande av modulen för ordinationer i slutenvård pågår. Frågan om hur läkemedel interagerar och hur detta ska uppmärksammas vid förskrivning är en viktig men komplex fråga. I den gemensamma läkemedelslistan finns en funktion som varnar för olämpliga läkemedelskombinationer i samband med receptförskrivning. Funktionen finns ännu inte tillgänglig i de fall ett läkemedel ordinerats och delas ut till patienten av sjuksköterska. Det pågår en utveckling för att funktionen även ska omfatta dessa situationer. Det pågår också ett utvecklingsarbete i syfte att införa ett nationellt register över läkemedelsförskrivningar, där patientens alla ordinationer framgår (idag finns ett nationellt läkemedelsregister som är ett hälsodataregister för samtliga uttagna recept, där man kan följa upp långtidseffekter och risker med läkemedel). För att markera uppmärksamhet i en patientjournal om smittorisk, allergier eller överkänslighet för läkemedel som det är bra att känna till i patientens fall finns ett standardiserat sätt att ange varningssignal om viktiga medicinska fakta. Denna varningsinformation (VMF) finns tillgänglig i landstingets portallösningar. Att hantera biverkningar av läkemedelsförskrivning är en viktig del i landstingets kvalitetsoch patientsäkerhetsarbete. Det finns ett IT-stöd för avvikelsehantering för att kunna följa läkemedelsfel när sådana uppstått, för att få ett bättre underlag för förbättringsarbete och kvalitetssäkring. (Läkemedelsbiverkningar hanteras inte i avvikelsesystemet). Landstingets läkemedelskommitté arbetar med olika insatser för att förebygga läkemedelsfel, t.ex. genom systematiska läkemedelsgenomgångar i vården av de äldre.

65 LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 11OLL3109 Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige a t t motionen, med hänvisning till vad som anförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Örebro den 21 februari 2012 Marie-Louise Forsberg Fransson Ordförande Rickard Simonsson Landstingsdirektör

66

67

68 1 (3) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR Dnr 11OLL1938 Yttrande över motion från Svante Gyrulf (M), Anna Ågerfalk (FP), Ewa Sundkvist (KD) och Maria Rönnbäck (C) om att inrätta ett nationellt geriatriskt centrum i Örebro Svante Gyrulf (M), Anna Ågerfalk (FP), Ewa Sundkvist (KD) och Maria Rönnbäck (C) har föreslagit att landstinget utreder möjligheten att ge utrymme för ett nationellt geriatriskt centrum i Örebro. Motivet är att en äldre befolkning ställer höga krav på landstinget att kunna möta äldres behov av sjukvård. Risken att drabbas av sjukdom ökar med åldern och därför är förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldres hälsa viktiga. Örebro län landsting har förutsättningarna för att skapa ett geriatriskt centrum i Örebro. Kunskap, erfarenhet och insikt finns i omsorgen och sjukvården runt den äldre patienten. På ett geriatriskt centrum samlas kunskap, beprövad erfarenhet och forskning under ett och samma tak. Där utvecklas geriatrik och gerontologi, kunskap som kan komma hela landet till del. Motionen har för beredning överlämnats till ledningskansliets hälso- och sjukvårdsfunktion. Motionen finns återgiven i landstingsfullmäktiges handlingar under ärende 63/2011. Landstingsstyrelsen får med anledning av motionen framföra följande Förutsättningarna för att bedriva en god vård för de äldre kräver ansvar och engagemang hos alla berörda i samarbetet mellan olika vårdnivåer och samtliga vårdgivare. Geriatrisk kompetens handlar om ett geriatriskt tänkande, ett arbetssätt som är anpassat till vården av äldre patienter i allmänhet och till de mest sjuka äldre i synnerhet. Med den aktuella bristen på geriatriker i Örebro läns landsting (ÖLL), som i många andra landsting, gäller det att ta tillvara den samlade geriatriska kompetensen och använda den dels för utveckling av kompetensen i primärvården och kommunerna d.v.s. utbildning i geriatrik, dels att fungera som stöd till primärvården i vården av de äldre och som slutenvårdsresurs. Äldre människors möjlighet till god vård med hög kvalitet säkras genom ökade möjligheter till samverkan mellan landstinget och länets kommuner. Primärvården har en nyckelroll i samverkan mellan huvudmännen. I ÖLL finns idag ett antal etablerade forskningscentrum som vart och ett bedriver forskning inom sina respektive områden men också gemensamt. Det finns för närvarande inga planer att inrätta något nytt forskningscentrum i ÖLL. Ambitionen är att satsa mer på samordning av forskningen vid de forskningscentrum som vi har idag. I verksamhetsplanen för 2011 gavs ett uppdrag att landstinget tillsammans med Örebro Universitet tillsammans ska bedriva ett starkt och högkvalitativt forskningsarbete med fokus på klinisk patientnära forskning. Ett syfte med en ökad samordning av de gemensamma forskningsresurserna är att sträva efter ett bredare tvärvetenskapligt samarbete än vad som kan åstadkommas i en centrumbildning. När det gäller vård av äldre patienter och forskning inom området äldre är Allmänmedicinskt forskningscentrum (AFC) ett centrum som mycket väl lämpar sig för forskning inom området äldre. AFC är en del av institutionen för klinisk medicin vid Örebro universitet. Forskningen på AFC är inriktad på den patientnära kliniska forskningen och har som målsättning att ta fram metoder som optimerar diagnostik och behandling i primärvården. AFC i samarbete med Vårdvetenskapligt forskningscentrum (VFC) täcker såväl den medicinska aspekten som den omvårdnadsmässiga aspekten i vården av äldre patienter. POSTADRESS Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro BESÖKSADRESS Eklundavägen 2, Örebro TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET ORGANISATIONSNUMMER PLUSGIRO

69 2 (3) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR Dnr 11OLL1938 I ett unikt samarbete mellan ÖLL och länets kommuner, där Örebro universitet också är en viktig part, bedrivs forskning på vårdcentralen Ängen. Huvudinriktningen är att utveckla teknik och stödsystem som gör att äldre kan klara sig längre i sin hemmiljö. Landstinget har under de senaste åren satsat på hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande insatser för äldre. Sedan 2010 har landstinget avsatt medel till studiecirklar för pensionärer, Passion för livet, vilket under 2012 kommer att utvecklas för att nå ut till fler grupper. Syftet med studiecirklarna är att ge pensionärer kunskap och verktyg för att öka de egna möjligheterna att aktivt skapa ett hälsosamt liv. Landstinget stödjer också projektet Hälsosatsning inom invandrargrupper där syftet också är att nå äldre personer med invandrarbakgrund. En vetenskaplig utvärdering av projektet kommer att genomföras. I länets folkhälsoplan är en av utgångspunkterna i det gemensamma folkhälsoarbetet i länet att verka för ett hälsosamt åldrande. Detta tydliggörs i de avtal landstinget sluter med länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund. I avtalen med kommunerna ska arbetet riktat till äldre utgå från de fyra hörnpelarna i ett gott åldrande; social gemenskap, delaktighet/meningsfullhet och känna sig behövd, fysisk aktivitet och goda matvanor. Regionförbundet Örebro län organiserar och ger stöd i samverkansfrågor mellan länets kommuner och landstinget. Detta sker i politiker- och tjänstemannagrupper och genom nätverk av olika verksamhetsföreträdare inom socialtjänsten och landstingets olika verksamheter. Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) bedrivs inom regionförbundet med inriktning mot området vård och omsorg om äldre i kommuner och landsting. FoUverksamheten ska skapa förutsättningar för samarbete kring forskning, utveckling och utbildning inom området i länet. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns kunskap och kompetens i vården och omsorgen av den äldre patienten såväl inom landstingets som inom kommunernas verksamheter i Örebro län. För att ytterligare stärka kompetensen i vården och omsorgen av äldre gäller det att ta tillvara den samlade geriatriska kompetensen i länet och använda den till utbildning i geriatrik i primärvården och i kommunerna, som stöd till primärvården i vården och som slutenvårdsresurs. Genom landstingets nya folkhälsoavtal med kommunerna i länet kommer de förebyggande insatserna för äldre att öka. Det pågår också flera projekt där regionförbundet samarbetar med landstinget i syfte att förbättra kvaliteten i vården och omsorgen av de äldre i vårt län. Projektet ViSam som syftar till att skapa kontinuitet och sammanhang i vård- och omsorgskedjan i övergångarna mellan huvudmännen med fokus på vårdplanering och informationsöverföring. Projektet Pallert som innebär att man inför ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår och förbättra vården i livets slutskede med stöd av kvalitetsregisterna Senior Alert och Palliativa registret. En ökad satsning på samverkan i forskningen om äldre vid de redan etablerade forskningsenheterna i länet ger förutsättningar att samla och förmedla kunskap till berörda verksamheter och personalkategorier i vård- och omsorgsverksamheter i länet. Det finns idag i Sverige ett antal etablerade geriatriska centrum, t.ex. Geriatriskt centrum i Västerbottens läns landsting, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Geriatriskt utvecklingscentrum i Region Skåne. En del av den forskning som bedrivs vid dessa enheter finns också inom ÖLLs forskningsverksamheter. POSTADRESS Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro BESÖKSADRESS Eklundavägen 2, Örebro TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET ORGANISATIONSNUMMER PLUSGIRO

70 3 (3) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR Dnr 11OLL1938 Den kunskap som tas fram vid de befintliga geriatriska forsknings- och utvecklingsenheterna är ofta också tillgänglig för andra vårdgivare i landet att ta till sig och omsätta i sina verksamheter. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen, med hänvisning till vad som ovan anförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Örebro den 20 februari 2012 Marie-Louise Forsberg Fransson Ordförande Rickard Simonsson Landstingsdirektör POSTADRESS Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro BESÖKSADRESS Eklundavägen 2, Örebro TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET ORGANISATIONSNUMMER PLUSGIRO

71

72 ÖREBRO LÄNS LANDSTING HANDLINGAR 2012 Handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Del 2 Punkt 12, Årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting, revisionsberättelse och revisorernas verksamhetsberättelse för år 2011

73

74 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Landstingsfullmäktige Årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting, revisorernas berättelse avseende landstingets förvaltning och räkenskaper för år 2011 samt revisorernas verksamhetsberättelse för år 2011 Diarienummer: 12OLL1504 Handläggare: Michael Sjöberg, Lennart Frommegård Till landstingsfullmäktige överlämnas härmed följande handlingar: 1. Landstingsstyrelsens beslut avseende årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting. 2. Årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting inklusive sammanställd redovisning. 3. Revisorernas revisionsberättelse avseende landstingets förvaltning och räkenskaper för år 2011 (ingår i årsredovisningen). Till revisionsberättelsen hör följande bilagor: a. Revisorernas redogörelse b. Revisorernas verksamhetsberättelse c. De sakkunnigas rapporter i sammandrag d. Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolagen

75

76 PROTOKOLL 10 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Årsredovisning för 2011 för Örebro läns landsting Diarienummer: 12OLL1504 Handläggare: Michael Sjöberg, Lennart Frommegård Ärendebeskrivning Landstingsdirektören överlämnar årsredovisning år 2011 för Örebro läns landsting för landstingsfullmäktiges behandling av landstingets samlade årsredovisning. Årsredovisningen visar hur landstingets verksamhet utförts i förhållande till de mål och uppdrag som finns i Verksamhetsplan och budget 2011 samt den ekonomiska ställningen vid utgången av Underlag Förslag till årsredovisning 2011 för Örebro läns landsting, bilaga 61. Beredning Ärendet har varit på hälso- och ekonomiutskottet den 30 mars 2012 för information. Under överläggningen beslutades att lägga till en att-sats: a t t synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 anförs för ianspråktagande av sparande med 222 mnkr. Vidare beslutades att komplettera sidan 8 under rubriken Ekonomi i balans, sidan 61 under rubriken Balanskravet samt göra ett tillägg och redovisa investeringar för energiprojekt. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t godkänna årsredovisningen för 2011, a t t synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 anförs för ianspråktagande av sparande med 222 mnkr, samt a t t årets resultat enligt balanskravet på 89 mnkr avsätts för att möta framtida tillfälliga intäktsminskningar eller kostnadsökningar. Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

77 PROTOKOLL 11 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsen beslutar a t t överlämna årsredovisningen till landstingets revisorer för granskning, samt a t t bemyndiga landstingsdirektören att i årsredovisningen göra de tekniska justeringar och redaktionella förändringar som eventuellt kan erfordras. Delges: Landstingets revisorer Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

78 Årsredovisning 2011

79

80 Örebro läns landsting Årsredovisning 2011 Beslutad av landstingsfullmäktige den 3 maj

81 2

82 Innehåll Förord 4 Sammanfattande resultat av 2011 och framtida utmaningar 6 Vision och värdegrund 9 Landstingets uppdrag 10 Landstingets organisation roller och ansvar 11 Uppföljning och utvärdering 13 Viktiga händelser Rapportering, mål och måluppfyllelse 17 Folkhälsa 18 God vård 21 Forskning och högskoleutbildning 33 Regional utveckling 35 Kultur och bildning 39 Demokrati och insyn 40 Miljö 42 Personal och kompetens 46 Information och kommunikation 50 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 53 Ekonomi och finansiella förutsättningar 57 Omvärldsanalys 59 Resultatanalys 60 Finansiell ställning 65 Resultaträkning 68 Driftredovsining 69 Investeringsredovisning 70 Sammanställd redovisning 71 Bilagor 75 Resultaträkning 76 Kassaflödesanalys 77 Balansräkning 78 Noter till resultaträkning 79 Noter till kassaflödesanalys 82 Noter till balansräkning 83 Landstinget i siffror 89 Redovisningsprinciper 90 Begreppsförklaringar 92 Sammanställd resultaträkning 93 Sammanställd kassaflödesanalys 94 Sammanställd balansräkning 95 Antal medarbetare 97 Deltid 101 Sjukfrånvaro 102 Revisionsberättelse 105 3

83 Förord Under 2011 har ett målmedvetet arbete bedrivits i Örebro läns landsting med att åstadkomma en bättre hälsa för befolkningen. Vi har fortsatt vår strävan att förverkliga visionen Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. När vi summerar det gångna året kan vi se att många av målen i Verksamhetsplan och budget 2011 uppfylldes under året. En stor utmaning och viktig fråga är hälsans ojämlika fördelning. Skillnader i hälsa har de senaste åren ökat i länet och i landet i övrigt. I Örebro län finns skillnader mellan länsdelarna hur man upplever sitt hälsotillstånd, och också mellan stadsdelarna i Örebro stad. Länsbor med lång utbildning har högre medellivslängd än de med kort utbildning. Män som bedömer sin hälsa som mycket bra eller bra har ökat över tid medan andelen bland kvinnor har minskat. Unga flickor mår sämre än unga pojkar. Folkhälsofrågorna, med särskilt beaktande på jämlik hälsa, är ett viktigt långsiktigt och målmedvetet åtagande med flera samverkande aktörer. Länets folkhälsoplan har under året reviderats och förankrats i länet för fortsatt arbete. För att långsiktigt kunna svara upp emot länsbornas behov av god hälsa, god vård och service är en god ekologisk och ekonomisk hushållning en förutsättning. Den ekonomiska utvecklingen har varit svag i stora delar av Europa, vilket också har påverkat landstingen. Landstinget redovisar ett balanskravsresultat på 89 miljoner kronor. Under året har ekonomin belastats med en jämförelsestörande revidering av pensionskostnaderna (RIPS), vilket gör att årets resultat uppgår till minus 133 miljoner kronor. Hög tillgänglighet är en viktig målsättning i en verksamhet som svarar för både akut och planerad verksamhet. Den akuta hälso- och sjukvården har haft en hög tillgänglighet under året. Samtidigt har en satsning gjorts på basen i landstingets hälso- och sjukvård, primärvården. Ett gott första omhändertagande på vårdcentralerna är förutsättningen för en effektiv vårdkedja. Drygt 50 miljoner kronor har tillförts för att säkra tillgången av personal och för att kunna rekrytera fler läkare. Flera vårdcentraler har under året nått tillgänglighetsmålet om att telefonsamtalen ska besvaras samma dag, och drygt hälften av vårdcentralerna klarar målet att ge 90 procent av patienterna ett läkarbesök inom sju dagar. Införandet av Mina vårdkontakter har förbättrat tillängligheten. Så gott som alla mottagningar har infört e-tjänsten. Med Mina vårdkontakter kan länsinvånarna på ett enkelt och säkert sätt nå vården via webben när det passar dem, till exempel för att av- och omboka tid. Vården av utsatta barn och unga är ett särskilt prioriterat område. Under året uppfylldes den skärpta vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin procent av de unga fick komma på besök och påbörjad behandling inom 30 dagar. Det är ett gott tillgänglighetsresultat för en grupp med stort behov av vård. Inom den specialiserade vården kvarstår problem med tillgängligheten för planerade besök och behandlingar/operationer. Landstinget klarade att få del av den statliga kömiljarden för besök vid tre mätningar under året, men inte vid någon mätning för operationer. Tillgängligheten behöver förbättras. Därför lägger vi ned ett stort arbete på Ett sjukhus på tre ben, där hela länet utgör fokus i planeringen av verksamheten. En handlingsplan är framtagen. För den gemensamma produktionsplaneringen har ett antal länsvisa specialitetsgrupper inrättats och ett aktivt arbete pågår. Varje grupp har i uppdrag att inom sitt område öka tillgängligheten, säkra medicinsk kvalitet och långsiktig kompetensförsörjning. Patientens fokus ska vägleda arbetet. Med en ökad samverkan och fördelning av uppdrag kan länets tre sjukhus tillsammans erbjuda en ökad tillgänglighet. 4

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet-ekonomi, ia 2012 02 17 VERKSAMHETERNAS RESULTAT 2011 Årets resultat Balansering av Balanserat eget Ackumulerat eget Avrundn 2011 årets resultat kapital 2010 12 31

Läs mer

Bilaga 39 Årsredovisning 2012 1

Bilaga 39 Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 2 Örebro läns landsting Årsredovisning 2012 Beslutad av landstingsfullmäktige den 25 april 2013 3 Innehåll Förord 6 Sammanfattande resultat av 2012 och framtida utmaningar 8 Mål 2012

Läs mer

samt Inger Heimersson, Socialstyrelsen och tjänstemän från Hälsokansliet samt representanter för allmänheten.

samt Inger Heimersson, Socialstyrelsen och tjänstemän från Hälsokansliet samt representanter för allmänheten. PROTOKOLL 1 Närvarande Ledamöterna Håkan Bergman (s) ordf, Inga-Britt Ritzman (s) vice ordf, Sven-Olof Reinholdsson (s), Lisa Dahlpil (s), Martin Lind (s), Gunnel Hedström (s), Svante Gyrulf (m) 2:e vice

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Rapport nr 33/2013 Mars 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Tillfredsställande måluppfyllelse...

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Hans Liljeberg /cf 2016-12-16 Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning för Falun Mötesplan 2017 Sammanträde Lokal Onsdag 22 februari Kullan, plan 2 Onsdag 31 maj Kullan, plan 2 Tisdag 19 september Kullan, plan

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kompletterande handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 25 april 2013 i sessionssalen, Rådhuset i Örebro

Kompletterande handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 25 april 2013 i sessionssalen, Rådhuset i Örebro TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-04-25 Till Fullmäktiges ledamöter och ersättare m.fl. Kompletterande handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen PROTOKOLL 1 (8) 31 45, 1 bilaga Plats Beslutande Närvarande ersättare Övriga SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Harriet Hedlund, ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Margareta Gustavsson Robin Holmgren,

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Martin Lind (s) med Ulla Jonson (m) som ersättare.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Martin Lind (s) med Ulla Jonson (m) som ersättare. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-10-14 PROTOKOLL 1 Närvarande Ledamöterna Håkan Bergman (s) ordf, Sven-Olof Reinholdsson (s), Martin Lind (s), Gunnel Hedström (s) 89-92, Ingemar Javinder (s), Svante Gyrulf

Läs mer

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna.

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna. I II landstinget DALARNA BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-09-12 Plats Tid Övrigt First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets

Läs mer

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala Beredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:4 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:5 av Andres Käärik m fl (fp) om gemensam forsknings- och utvecklingssatsning inom äldrevården Föredragande landstingsråd: Ralph

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S)

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-10-19 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 129 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 127 Utdelning av Folkhälsopriset Regionens folkhälsopris delas 2015 ut till Aneby kommun för deras arbete med ungas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län 1 (5) Protokoll Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Vid protokollet Justerat den: 2016-09-28 Siv Ahlstrand Vice Ordförande Magnus Andersson Justerare Närvarande ledamöter: Siv Ahlstrand

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Örebro läns landsting. Årsredovisning 2014. Beslutad av regionfullmäktige den 21 april

Örebro läns landsting. Årsredovisning 2014. Beslutad av regionfullmäktige den 21 april Årsredovisning 2014 Örebro läns landsting Årsredovisning 2014 Beslutad av regionfullmäktige den 21 april 1 Innehåll Förord 4 Sammanfattande resultat, viktiga händelser och framtida utmaningar 8 Vision

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-08-31 Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Tid: Onsdagen den 31 augusti 2011, kl 09:00-16:00 Plats: Konferensrum hjälpmedelscentralen, Kistingevägen 2, Halmstad Ledamöter

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-11-21 1 (12) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 13OLL4221 Yttrande över Eva Sundkvists (KD) motion om informations- och antidrogkampanj mot cannabis Ewa Sundkvist, (KD), Örebro har lämnat in en motion angående att inom

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547. - att enheter för äldrepsykiatri med särskild äldrepsykiatrisk kompetens tillskapas i länet.

YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547. - att enheter för äldrepsykiatri med särskild äldrepsykiatrisk kompetens tillskapas i länet. YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547 Regionfullmäktige Motion: Äldre med psykisk ohälsa satsningar behövs för att ge en rättvis vård! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, Mikael

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2013-12-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Riskanalys 3

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Motion: Äldre med psykisk ohälsa satsningar behövs för att ge en rättvis vård!

Motion: Äldre med psykisk ohälsa satsningar behövs för att ge en rättvis vård! 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Äldre med psykisk ohälsa satsningar behövs för att ge en rättvis vård! Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer