Juridik och nämndadministration, SF OLL1659

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659"

Transkript

1

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF OLL Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till landstingsfullmäktige 5. Anmälan av interpellationer och frågor 6. Anmälan av medborgarförslag om sparbeting av dusch- och badhjälpmedel, 12OLL Anmälan av medborgarförslag om möjligheterna att bli diplomerad som landets första fairtrade landsting, 12OLL Anmälan av motion från Svante Gyrulf (M) om specialistsjukvård och avskaffande av remisstvång, 12OLL Anmälan av medborgarförslag angående psykoterapeutisk behandling hos legitimerad privatpraktiserande psykoterapeut, 12OLL Anmälan av motion från Anders Östlund (SD) om kompletterande anvisningar för utformandet av landstingets IT-system, 12OLL Jämställdhetsutbildning, kl Årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting, revisionsberättelse och revisorernas verksamhetsberättelse för år 2011, 12OLL1504, kl Allmänheten ges under denna punkt möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 13. Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro, 12OLL Balansering av resultatet för 2011 för hälsoval, folktandvården och gemensamma nämnden för företagshälsovården samt tolkförmedling, 12OLL Tillhandahållande och försäljning av vissa enkla hjälpmedel, 12OLL Schemaförändringar avseende landstingsfullmäktiges sammanträdestider 2012, 12OLL Programgrupp för psykisk ohälsa,12oll Yttrande över motion från Ewa Sundkvist, Bo Rudolfsson, Johan Silfverdal och Michelle Ökvist (KD) om att screena även kvinnor över 60 år, 11OLL Yttrande över motion från Ewa Sundkvist (KD) om varningssystem för fel medicin, 11OLL Yttrande över motion från Svante Gyrulf (M), Anna Ågerfalk (FP), Ewa Sundkvist (KD) och Maria Rönnbäck (C) om att inrätta ett nationellt geriatriskt centrum i Örebro, 11OLL Allmän frågestund för ledamöterna 22. Besvarande av interpellationer och frågor 23. Valärenden 24. Avslutning

3 ÖREBRO RÅDHUS PLENISALEN - Landstingsfullmäktige Elisabeth Rådström Paavonen, S Ingemar Javinder, S Anette Persson, S Bo V Selling, S Daniel Frisk, S Daniel Spiik, SD Lars-Göran Zetterlund, C Torgny Larsson, S Annika Hickisch, MP Kenneth Nilsson, S Anders Östlund, SD Maria Rönnbäck, C Carina Dahl, S Göran Strömquist, M Kerstin Bergström Camilla Hansén, MP Lars Källström, Christina Pettersson, C Hanne Alvner, M Persson, S Lennart Pettersson, S Helena Frisk, S Catrin Steen, MP Torbjörn Ahlin, C Gunilla Olofsson, M Sölve Persson,S Azra Prepic, S David Kronlid Lennart Carlsson, M Bengt Storbacka, S Mats Gunnarsson, MP Johan Silfverdal, KD Michelle Ökvist, KD Birgitta Malmberg, FP Kerstin Lundqvist- Eriksson, FP Erik Johansson, FP Bo Rudolfsson, KD Ewa Sundkvist, KD Anna Ågerfalk, FP Håkan Söderman, M Sara Dicksen, M Mats Einestam, FP Lotta Olsson, M Andreas Getzman, M Lolo Lindström, M Alf Rosberg, M Svante Gyrulf, M Ola Karlsson, M Arazu Bayazidi, M Mbuche Lameck, M Iréne Lejegren, S Martin Lind, S Robert Mörk, S Andreas Svahn, S Jenny Steen, S Inger Trodell, S Björn Eriksson, S Lisa Dahlpil, S Marie-Louise Forsberg- Fransson, S Jonas Karlsson, S Fredrika Jakobsen, S Roger Rådström, S Lasse Sjöberg, S Sven-Olof Reinholdsson, S Pernilla Calmerfalk, V Maria Nyberg, V Katarina Raneborn, V Eva Jansson, S Jihad Menhem, V Gunilla Holmström M 2:e vice ordf. Susanne Stenlund S Vice ordf. Raul Björk, S Ordf. Monica Fyrhammar, sekreterare

4 Punkt 4 Skrivelser till landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012

5

6

7

8

9

10

11

12 Interpellationer och frågor till landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Punkt 5

13

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING HANDLINGAR 2012 Handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Del 1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 PROTOKOLL 6 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Anmälan av medborgarförslag om psykoterapeutisk behandling hos legitimerad privatpraktiserande psykoterapeut Diarienummer: 12OLL1106 Handläggare: Sabina Fredlund Ärendebeskrivning Anmäls att ett medborgarförslag inkommit till Örebro läns landsting den 6 mars 2012 om psykoterapeutisk behandling hos legitimerad privatpraktiserande psykoterapeut. Medborgarförslaget har för beredning överlämnats till ledningskansliets hälso- och sjukvårdsfunktion. Underlag Medborgarförslag, bilaga 57. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t ta anmälan till protokollet. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

29

30

31

32 PROTOKOLL 7 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Anmälan av motion från Anders Östlund (SD) om kompletterande anvisningar för utformandet av landstingets IT-system Diarienummer: 12OLL1182 Handläggare: Sabina Fredlund Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till Örebro läns landsting den 8 mars 2012 om kompletterande anvisningar för utformandet av landstingets IT-system Motionen har för beredning överlämnats till lednings- och verksamhetsstöds IT-enhet. Underlag Motionen, bilaga 58. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t ta anmälan till protokollet. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

33

34

35

36 PROTOKOLL 12 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Beslut om förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro Diarienummer: 12OLL610 Handläggare: Kristina Berglund Ärendebeskrivning Samordningsförbundet FINSAM i Örebro är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210. Medlemmarna är Örebro kommun, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet startade sin verksamhet den 1 januari 2008 och planerar att då medlemmarna antagit den nya förbundsordningen, utöka förbundet med Lekebergs kommun. Förbundet kommer då att ha namnet FINSAM Lekeberg och Örebro. Det nya förbundets bildande förutsätter att medlemmarnas respektive fullmäktige och styrelser har antagit förbundsordningen. Underlag Förslag till ny förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro, bilaga 62. Yrkanden Robert Mörk (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t anta föreliggande förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

37

38

39

40

41

42

43

44 PROTOKOLL 15 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Balansering av resultatet för 2011 för hälsoval, folktandvården och gemensamma nämnden för företagshälsovården samt tolkförmedling Diarienummer: 12OLL1195 Handläggare: Anders Lindqvist Ärendebeskrivning I fastställda regler för ansvar och befogenheter framgår att under- och överskott ska balanseras mellan åren för hälsoval, folktandvården och gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolkförmedling. Underlag Verksamheternas resultat 2011, bilaga 65. Beredning Hälso- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde den 30 mars 2012 behandlat ärendet. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t fastställa framlagt förslag till eget kapital år 2011 för hälsoval, folktandvården och gemensamma nämnden för företagshälsovården samt tolkförmedling. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

45

46 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet-ekonomi, ia VERKSAMHETERNAS RESULTAT 2011 Årets resultat Balansering av Balanserat eget Ackumulerat eget Avrundn 2011 årets resultat kapital kapital mkr Primärvård, Hälsoval , , , ,00 9,9 Folktandvård , , , ,82-79,3 Gem nämnden för företagshälsovård samt tolkförmedling , , , ,37 10,2 Summa , , , ,45-69,1 Hälsovals resultat = resultatområde 0502 på re 050

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Landstingsfullmäktiges handling 11OLL2317 Yttrande över motion väckt av kristdemokraternas fullmäktigegrupp om höjd åldersgräns för screening av livmoderhalscancer Ewa Sundkvist, Johan Silfverdal, Bo Rudolfsson och Michelle Ökvist, för kristdemokraternas fullmäktigegrupp, föreslår att åldersgränsen för screening av livmoderhalscancer utökas och att informationen om vikten av screening intensifieras. Motionen har för beredning överlämnats till ledningskansliets hälso- och sjukvårdsfunktion. Motionen finns återgiven i landstingsfullmäktiges protokoll under 91/2011. Nämnden för primärvård och tandvård får efter hörande av nämnden för somatisk specialistvård anföra följande: Nationell rekommendation Den åldersgräns för kallelse till screening som Örebro läns landsting tillämpar följer de nationella rekommendationerna från Socialstyrelsen och Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Åldersgränsen bygger på aktuellt kunskapsläge. Screeningen upphör vid 60 års ålder, eftersom kvinnor över denna ålder löper mycket låg risk att utveckla cellförändringar. Finns medicinska behov av fortsatt uppföljning - till exempel på grund av tidigare behandlade förändringar används ett särskilt system för denna uppföljning. Strategi för GCK I september 2008 redovisades i landstingsstyrelsen en analys av kvinnors deltagande i gynekologisk cervixcancerkontroll (GCK) och mammografiscreening. Resultatet från undersökningen visade att det behövdes en strategi för att få kvinnor att genomgå GCK i större utsträckning än tidigare. Mödrahälsovårdsöverläkaren fick huvudansvaret i länet och hon är också sammankallande i styrgruppen för cervixcancerprevention. En samordning av informationsinsatserna om GCK och mammografi sågs också som angeläget. En nationell rapport om cervixcancerprevention publicerades förra året med nyheter inom diagnostik och behandling (Svensk förening för gynekologi och obstetrik, ARG-rapport nr 63). Sedan de tidigare riktlinjerna publicerades har det skett en kraftig expansion av kunskap inom området. Tack vare att de flesta kvinnor i Sverige har deltagit i cellprovskontrollerna har livmoderhalscancer minskat kraftigt och blivit en ovanlig sjukdom. Informationsinsatser planeras Uppdraget att förbättra deltagandet i cellprovskontrollerna har givit en nystart för styrgruppen vad gäller allt som rör screening, behandling och uppföljningar av cellförändringar. Behandling och uppföljningar av kvinnor med cellförändringar har stor betydelse. Vårdkedjan kring omhändertagandet omfattar primärvård, kvinnosjukvård och laboratoriemedicin och det är viktigt att det finns länsövergripande riktlinjer. Mödrahälsovården har reviderat riktlinjerna för gravida. Utbildningar för barnmorskor och läkare har hållits och barnmorskornas provtagningsrutiner har ändrats för att möjliggöra en bättre kvalitetsuppföljning. Ombokning av tid för provtagning på webben i Mina vårdkontakter planeras införas. Man planerar också informationsinsatser i samband med

61 Landstingsfullmäktiges handling 11OLL2317 bokningen om att det är viktigt att undersöka sig. I budget och verksamhetsplan för 2012 finns också särskilda medel avsatta för riktade hälsoinsatser för invandrargrupper. En metod med vätskebaserad cytologi har införts för att ersätta den konventionella tekniken med utstryk på glas. Detta möjliggör att inom ramen för undersökningen genomföra kompletterande HPV-test för att säkrare kunna styra uppföljningen av vissa avvikande fynd. Genom att införa dessa HPV-analyser, vilket sker under hösten, uppfylls därmed specialistföreningens nya rekommendationer. Fortsatt arbete i länet och regionen I styrgruppens sammanställning från 2009 framgår att enligt Nationella kvalitetsregistrets rapport fanns den lägsta cancerincidensen i Örebro län, trots att länet inte hade den högsta täckningsgraden. Med täckningsgrad menas den procentuella andelen kvinnor som tagit ett cellprov under en viss tidsperiod, oavsett om de kallats eller undersökts på eget initiativ. Enligt Öppna jämförelser 2009 uppgick andelen kvinnor i vårt län som genomgått gynekologisk cellprovskontroll 2008 till 81,8 procent, vilket översteg riksgenomsnittet som låg på 79,5 procent. Uppgift om täckningsgrad saknas i Öppna Jämförelser Förra året inleddes ett nätverksamarbete för GCK-ansvariga i vår sjukvårdsregion. Denna aktivitet överensstämmer väl med intentionerna för Regionalt cancercentrum RCC. För att dra nytta av varandras lösningar har man beslutat inventera kallelsesystem, bokning och lydelse i kallelsebrev och andra besked. Utbildningsbehovet för att kunna följa behandlingsrekommendationerna ska ses över. Nämnden för primärvård och tandvård föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta a t t motionens förslag att förändra åldersgränsen för screening inte ska föranleda någon åtgärd, mot bakgrund av de medicinska överväganden som motiverat den nationella rekommendationen, samt a t t motionens förslag om ökad informationsinsats ska anses tillgodosedd med hänvisning till vad som redan har vidtagits. Örebro den 1 november 2011 För landstingsstyrelsen MARIE-LOUISE FORSBERG-FRANSSON Ordförande RICKARD SIMONSSON Landstingsdirektör

62

63

64 LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 11OLL3109 Yttrande över Ewa Sundkvists (KD) motion om varningssystem för fel medicin Ewa Sundkvist har, för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp, föreslagit att landstinget utreder möjligheten att införa ett system som varnar för farliga mediciner eller medicinkombinationer vid förskrivning av läkemedel. Motionen finns återgiven i landstingsfullmäktiges protokoll 95/2011. Motionsyttrandet lämnas av nämnden för somatisk specialistvård i samråd med nämnderna för primärvård/tandvård och psykiatri/habilitering. Nämnden för somatisk specialistvård får med anledning av motionen framföra följande. Genom portallösningar kan medicinsk information från olika vårdsystem bli tillgängliga för landstingets vårdenheter över organisationsgränserna. I de elektroniska journalsystem som används inom primärvården, sjukhusvården och psykiatrin finns en modul för läkemedelsförskrivning. Det finns således en gemensam läkemedelslista för primärvård, öppen sjukhusvård och psykiatri. Införande av modulen för ordinationer i slutenvård pågår. Frågan om hur läkemedel interagerar och hur detta ska uppmärksammas vid förskrivning är en viktig men komplex fråga. I den gemensamma läkemedelslistan finns en funktion som varnar för olämpliga läkemedelskombinationer i samband med receptförskrivning. Funktionen finns ännu inte tillgänglig i de fall ett läkemedel ordinerats och delas ut till patienten av sjuksköterska. Det pågår en utveckling för att funktionen även ska omfatta dessa situationer. Det pågår också ett utvecklingsarbete i syfte att införa ett nationellt register över läkemedelsförskrivningar, där patientens alla ordinationer framgår (idag finns ett nationellt läkemedelsregister som är ett hälsodataregister för samtliga uttagna recept, där man kan följa upp långtidseffekter och risker med läkemedel). För att markera uppmärksamhet i en patientjournal om smittorisk, allergier eller överkänslighet för läkemedel som det är bra att känna till i patientens fall finns ett standardiserat sätt att ange varningssignal om viktiga medicinska fakta. Denna varningsinformation (VMF) finns tillgänglig i landstingets portallösningar. Att hantera biverkningar av läkemedelsförskrivning är en viktig del i landstingets kvalitetsoch patientsäkerhetsarbete. Det finns ett IT-stöd för avvikelsehantering för att kunna följa läkemedelsfel när sådana uppstått, för att få ett bättre underlag för förbättringsarbete och kvalitetssäkring. (Läkemedelsbiverkningar hanteras inte i avvikelsesystemet). Landstingets läkemedelskommitté arbetar med olika insatser för att förebygga läkemedelsfel, t.ex. genom systematiska läkemedelsgenomgångar i vården av de äldre.

65 LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 11OLL3109 Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige a t t motionen, med hänvisning till vad som anförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Örebro den 21 februari 2012 Marie-Louise Forsberg Fransson Ordförande Rickard Simonsson Landstingsdirektör

66

67

68 1 (3) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR Dnr 11OLL1938 Yttrande över motion från Svante Gyrulf (M), Anna Ågerfalk (FP), Ewa Sundkvist (KD) och Maria Rönnbäck (C) om att inrätta ett nationellt geriatriskt centrum i Örebro Svante Gyrulf (M), Anna Ågerfalk (FP), Ewa Sundkvist (KD) och Maria Rönnbäck (C) har föreslagit att landstinget utreder möjligheten att ge utrymme för ett nationellt geriatriskt centrum i Örebro. Motivet är att en äldre befolkning ställer höga krav på landstinget att kunna möta äldres behov av sjukvård. Risken att drabbas av sjukdom ökar med åldern och därför är förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldres hälsa viktiga. Örebro län landsting har förutsättningarna för att skapa ett geriatriskt centrum i Örebro. Kunskap, erfarenhet och insikt finns i omsorgen och sjukvården runt den äldre patienten. På ett geriatriskt centrum samlas kunskap, beprövad erfarenhet och forskning under ett och samma tak. Där utvecklas geriatrik och gerontologi, kunskap som kan komma hela landet till del. Motionen har för beredning överlämnats till ledningskansliets hälso- och sjukvårdsfunktion. Motionen finns återgiven i landstingsfullmäktiges handlingar under ärende 63/2011. Landstingsstyrelsen får med anledning av motionen framföra följande Förutsättningarna för att bedriva en god vård för de äldre kräver ansvar och engagemang hos alla berörda i samarbetet mellan olika vårdnivåer och samtliga vårdgivare. Geriatrisk kompetens handlar om ett geriatriskt tänkande, ett arbetssätt som är anpassat till vården av äldre patienter i allmänhet och till de mest sjuka äldre i synnerhet. Med den aktuella bristen på geriatriker i Örebro läns landsting (ÖLL), som i många andra landsting, gäller det att ta tillvara den samlade geriatriska kompetensen och använda den dels för utveckling av kompetensen i primärvården och kommunerna d.v.s. utbildning i geriatrik, dels att fungera som stöd till primärvården i vården av de äldre och som slutenvårdsresurs. Äldre människors möjlighet till god vård med hög kvalitet säkras genom ökade möjligheter till samverkan mellan landstinget och länets kommuner. Primärvården har en nyckelroll i samverkan mellan huvudmännen. I ÖLL finns idag ett antal etablerade forskningscentrum som vart och ett bedriver forskning inom sina respektive områden men också gemensamt. Det finns för närvarande inga planer att inrätta något nytt forskningscentrum i ÖLL. Ambitionen är att satsa mer på samordning av forskningen vid de forskningscentrum som vi har idag. I verksamhetsplanen för 2011 gavs ett uppdrag att landstinget tillsammans med Örebro Universitet tillsammans ska bedriva ett starkt och högkvalitativt forskningsarbete med fokus på klinisk patientnära forskning. Ett syfte med en ökad samordning av de gemensamma forskningsresurserna är att sträva efter ett bredare tvärvetenskapligt samarbete än vad som kan åstadkommas i en centrumbildning. När det gäller vård av äldre patienter och forskning inom området äldre är Allmänmedicinskt forskningscentrum (AFC) ett centrum som mycket väl lämpar sig för forskning inom området äldre. AFC är en del av institutionen för klinisk medicin vid Örebro universitet. Forskningen på AFC är inriktad på den patientnära kliniska forskningen och har som målsättning att ta fram metoder som optimerar diagnostik och behandling i primärvården. AFC i samarbete med Vårdvetenskapligt forskningscentrum (VFC) täcker såväl den medicinska aspekten som den omvårdnadsmässiga aspekten i vården av äldre patienter. POSTADRESS Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro BESÖKSADRESS Eklundavägen 2, Örebro TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET ORGANISATIONSNUMMER PLUSGIRO

69 2 (3) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR Dnr 11OLL1938 I ett unikt samarbete mellan ÖLL och länets kommuner, där Örebro universitet också är en viktig part, bedrivs forskning på vårdcentralen Ängen. Huvudinriktningen är att utveckla teknik och stödsystem som gör att äldre kan klara sig längre i sin hemmiljö. Landstinget har under de senaste åren satsat på hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande insatser för äldre. Sedan 2010 har landstinget avsatt medel till studiecirklar för pensionärer, Passion för livet, vilket under 2012 kommer att utvecklas för att nå ut till fler grupper. Syftet med studiecirklarna är att ge pensionärer kunskap och verktyg för att öka de egna möjligheterna att aktivt skapa ett hälsosamt liv. Landstinget stödjer också projektet Hälsosatsning inom invandrargrupper där syftet också är att nå äldre personer med invandrarbakgrund. En vetenskaplig utvärdering av projektet kommer att genomföras. I länets folkhälsoplan är en av utgångspunkterna i det gemensamma folkhälsoarbetet i länet att verka för ett hälsosamt åldrande. Detta tydliggörs i de avtal landstinget sluter med länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund. I avtalen med kommunerna ska arbetet riktat till äldre utgå från de fyra hörnpelarna i ett gott åldrande; social gemenskap, delaktighet/meningsfullhet och känna sig behövd, fysisk aktivitet och goda matvanor. Regionförbundet Örebro län organiserar och ger stöd i samverkansfrågor mellan länets kommuner och landstinget. Detta sker i politiker- och tjänstemannagrupper och genom nätverk av olika verksamhetsföreträdare inom socialtjänsten och landstingets olika verksamheter. Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) bedrivs inom regionförbundet med inriktning mot området vård och omsorg om äldre i kommuner och landsting. FoUverksamheten ska skapa förutsättningar för samarbete kring forskning, utveckling och utbildning inom området i länet. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns kunskap och kompetens i vården och omsorgen av den äldre patienten såväl inom landstingets som inom kommunernas verksamheter i Örebro län. För att ytterligare stärka kompetensen i vården och omsorgen av äldre gäller det att ta tillvara den samlade geriatriska kompetensen i länet och använda den till utbildning i geriatrik i primärvården och i kommunerna, som stöd till primärvården i vården och som slutenvårdsresurs. Genom landstingets nya folkhälsoavtal med kommunerna i länet kommer de förebyggande insatserna för äldre att öka. Det pågår också flera projekt där regionförbundet samarbetar med landstinget i syfte att förbättra kvaliteten i vården och omsorgen av de äldre i vårt län. Projektet ViSam som syftar till att skapa kontinuitet och sammanhang i vård- och omsorgskedjan i övergångarna mellan huvudmännen med fokus på vårdplanering och informationsöverföring. Projektet Pallert som innebär att man inför ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår och förbättra vården i livets slutskede med stöd av kvalitetsregisterna Senior Alert och Palliativa registret. En ökad satsning på samverkan i forskningen om äldre vid de redan etablerade forskningsenheterna i länet ger förutsättningar att samla och förmedla kunskap till berörda verksamheter och personalkategorier i vård- och omsorgsverksamheter i länet. Det finns idag i Sverige ett antal etablerade geriatriska centrum, t.ex. Geriatriskt centrum i Västerbottens läns landsting, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Geriatriskt utvecklingscentrum i Region Skåne. En del av den forskning som bedrivs vid dessa enheter finns också inom ÖLLs forskningsverksamheter. POSTADRESS Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro BESÖKSADRESS Eklundavägen 2, Örebro TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET ORGANISATIONSNUMMER PLUSGIRO

70 3 (3) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR Dnr 11OLL1938 Den kunskap som tas fram vid de befintliga geriatriska forsknings- och utvecklingsenheterna är ofta också tillgänglig för andra vårdgivare i landet att ta till sig och omsätta i sina verksamheter. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen, med hänvisning till vad som ovan anförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Örebro den 20 februari 2012 Marie-Louise Forsberg Fransson Ordförande Rickard Simonsson Landstingsdirektör POSTADRESS Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro BESÖKSADRESS Eklundavägen 2, Örebro TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET ORGANISATIONSNUMMER PLUSGIRO

71

72 ÖREBRO LÄNS LANDSTING HANDLINGAR 2012 Handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Del 2 Punkt 12, Årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting, revisionsberättelse och revisorernas verksamhetsberättelse för år 2011

73

74 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Landstingsfullmäktige Årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting, revisorernas berättelse avseende landstingets förvaltning och räkenskaper för år 2011 samt revisorernas verksamhetsberättelse för år 2011 Diarienummer: 12OLL1504 Handläggare: Michael Sjöberg, Lennart Frommegård Till landstingsfullmäktige överlämnas härmed följande handlingar: 1. Landstingsstyrelsens beslut avseende årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting. 2. Årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting inklusive sammanställd redovisning. 3. Revisorernas revisionsberättelse avseende landstingets förvaltning och räkenskaper för år 2011 (ingår i årsredovisningen). Till revisionsberättelsen hör följande bilagor: a. Revisorernas redogörelse b. Revisorernas verksamhetsberättelse c. De sakkunnigas rapporter i sammandrag d. Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolagen

75

76 PROTOKOLL 10 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Årsredovisning för 2011 för Örebro läns landsting Diarienummer: 12OLL1504 Handläggare: Michael Sjöberg, Lennart Frommegård Ärendebeskrivning Landstingsdirektören överlämnar årsredovisning år 2011 för Örebro läns landsting för landstingsfullmäktiges behandling av landstingets samlade årsredovisning. Årsredovisningen visar hur landstingets verksamhet utförts i förhållande till de mål och uppdrag som finns i Verksamhetsplan och budget 2011 samt den ekonomiska ställningen vid utgången av Underlag Förslag till årsredovisning 2011 för Örebro läns landsting, bilaga 61. Beredning Ärendet har varit på hälso- och ekonomiutskottet den 30 mars 2012 för information. Under överläggningen beslutades att lägga till en att-sats: a t t synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 anförs för ianspråktagande av sparande med 222 mnkr. Vidare beslutades att komplettera sidan 8 under rubriken Ekonomi i balans, sidan 61 under rubriken Balanskravet samt göra ett tillägg och redovisa investeringar för energiprojekt. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t godkänna årsredovisningen för 2011, a t t synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 anförs för ianspråktagande av sparande med 222 mnkr, samt a t t årets resultat enligt balanskravet på 89 mnkr avsätts för att möta framtida tillfälliga intäktsminskningar eller kostnadsökningar. Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

77 PROTOKOLL 11 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsen beslutar a t t överlämna årsredovisningen till landstingets revisorer för granskning, samt a t t bemyndiga landstingsdirektören att i årsredovisningen göra de tekniska justeringar och redaktionella förändringar som eventuellt kan erfordras. Delges: Landstingets revisorer Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

78 Årsredovisning 2011

79

80 Örebro läns landsting Årsredovisning 2011 Beslutad av landstingsfullmäktige den 3 maj

81 2

82 Innehåll Förord 4 Sammanfattande resultat av 2011 och framtida utmaningar 6 Vision och värdegrund 9 Landstingets uppdrag 10 Landstingets organisation roller och ansvar 11 Uppföljning och utvärdering 13 Viktiga händelser Rapportering, mål och måluppfyllelse 17 Folkhälsa 18 God vård 21 Forskning och högskoleutbildning 33 Regional utveckling 35 Kultur och bildning 39 Demokrati och insyn 40 Miljö 42 Personal och kompetens 46 Information och kommunikation 50 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 53 Ekonomi och finansiella förutsättningar 57 Omvärldsanalys 59 Resultatanalys 60 Finansiell ställning 65 Resultaträkning 68 Driftredovsining 69 Investeringsredovisning 70 Sammanställd redovisning 71 Bilagor 75 Resultaträkning 76 Kassaflödesanalys 77 Balansräkning 78 Noter till resultaträkning 79 Noter till kassaflödesanalys 82 Noter till balansräkning 83 Landstinget i siffror 89 Redovisningsprinciper 90 Begreppsförklaringar 92 Sammanställd resultaträkning 93 Sammanställd kassaflödesanalys 94 Sammanställd balansräkning 95 Antal medarbetare 97 Deltid 101 Sjukfrånvaro 102 Revisionsberättelse 105 3

83 Förord Under 2011 har ett målmedvetet arbete bedrivits i Örebro läns landsting med att åstadkomma en bättre hälsa för befolkningen. Vi har fortsatt vår strävan att förverkliga visionen Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. När vi summerar det gångna året kan vi se att många av målen i Verksamhetsplan och budget 2011 uppfylldes under året. En stor utmaning och viktig fråga är hälsans ojämlika fördelning. Skillnader i hälsa har de senaste åren ökat i länet och i landet i övrigt. I Örebro län finns skillnader mellan länsdelarna hur man upplever sitt hälsotillstånd, och också mellan stadsdelarna i Örebro stad. Länsbor med lång utbildning har högre medellivslängd än de med kort utbildning. Män som bedömer sin hälsa som mycket bra eller bra har ökat över tid medan andelen bland kvinnor har minskat. Unga flickor mår sämre än unga pojkar. Folkhälsofrågorna, med särskilt beaktande på jämlik hälsa, är ett viktigt långsiktigt och målmedvetet åtagande med flera samverkande aktörer. Länets folkhälsoplan har under året reviderats och förankrats i länet för fortsatt arbete. För att långsiktigt kunna svara upp emot länsbornas behov av god hälsa, god vård och service är en god ekologisk och ekonomisk hushållning en förutsättning. Den ekonomiska utvecklingen har varit svag i stora delar av Europa, vilket också har påverkat landstingen. Landstinget redovisar ett balanskravsresultat på 89 miljoner kronor. Under året har ekonomin belastats med en jämförelsestörande revidering av pensionskostnaderna (RIPS), vilket gör att årets resultat uppgår till minus 133 miljoner kronor. Hög tillgänglighet är en viktig målsättning i en verksamhet som svarar för både akut och planerad verksamhet. Den akuta hälso- och sjukvården har haft en hög tillgänglighet under året. Samtidigt har en satsning gjorts på basen i landstingets hälso- och sjukvård, primärvården. Ett gott första omhändertagande på vårdcentralerna är förutsättningen för en effektiv vårdkedja. Drygt 50 miljoner kronor har tillförts för att säkra tillgången av personal och för att kunna rekrytera fler läkare. Flera vårdcentraler har under året nått tillgänglighetsmålet om att telefonsamtalen ska besvaras samma dag, och drygt hälften av vårdcentralerna klarar målet att ge 90 procent av patienterna ett läkarbesök inom sju dagar. Införandet av Mina vårdkontakter har förbättrat tillängligheten. Så gott som alla mottagningar har infört e-tjänsten. Med Mina vårdkontakter kan länsinvånarna på ett enkelt och säkert sätt nå vården via webben när det passar dem, till exempel för att av- och omboka tid. Vården av utsatta barn och unga är ett särskilt prioriterat område. Under året uppfylldes den skärpta vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin procent av de unga fick komma på besök och påbörjad behandling inom 30 dagar. Det är ett gott tillgänglighetsresultat för en grupp med stort behov av vård. Inom den specialiserade vården kvarstår problem med tillgängligheten för planerade besök och behandlingar/operationer. Landstinget klarade att få del av den statliga kömiljarden för besök vid tre mätningar under året, men inte vid någon mätning för operationer. Tillgängligheten behöver förbättras. Därför lägger vi ned ett stort arbete på Ett sjukhus på tre ben, där hela länet utgör fokus i planeringen av verksamheten. En handlingsplan är framtagen. För den gemensamma produktionsplaneringen har ett antal länsvisa specialitetsgrupper inrättats och ett aktivt arbete pågår. Varje grupp har i uppdrag att inom sitt område öka tillgängligheten, säkra medicinsk kvalitet och långsiktig kompetensförsörjning. Patientens fokus ska vägleda arbetet. Med en ökad samverkan och fördelning av uppdrag kan länets tre sjukhus tillsammans erbjuda en ökad tillgänglighet. 4

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Kompletterande handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 25 april 2013 i sessionssalen, Rådhuset i Örebro

Kompletterande handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 25 april 2013 i sessionssalen, Rådhuset i Örebro TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-04-25 Till Fullmäktiges ledamöter och ersättare m.fl. Kompletterande handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 22 september 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 22 september 2009 Sammanträdets

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören Förvaltningschefer m.fl. inom ÖLL Landshövdingen

Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören Förvaltningschefer m.fl. inom ÖLL Landshövdingen TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-05-29 12OLL2545 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Hur jämlik är vården?

Hur jämlik är vården? Hur jämlik är vården? Nätverk uppdrag hälsa 6 maj 2011 Bengt Göran Emtinger Hur får vi en jämlik vård? Strategier för en jämlik vård 1. Ökad kunskap om hur vården ser ut i länet 2. Minskad skillnad i hjärt-

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne Ekegren (M)

Läs mer

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/ 2014-06-02 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr 2013-03 och 2013-04 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/insulinpumpar-vid-diabetes/ http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 18 maj 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-06-10 14OLL2841

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-06-10 14OLL2841 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-06-10 14OLL2841 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Samordningsförbundet Sydnärke 2011-04-18. Kommunkansliet, Hallsberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-02-10

ANSLAG/BEVIS. Samordningsförbundet Sydnärke 2011-04-18. Kommunkansliet, Hallsberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-02-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-02-10 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg kl 17:00 Ledamöter Ersättare Övriga deltagande Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Programberedning 3- Folkhälsa och psykiatri PROTOKOLL 2014-06-09 5/2014 1-8 Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Datum Måndagen den 9 juni 2014 Tid 13.00 14.45 Plats Mälarsalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer