Juridik och nämndadministration, SF OLL1659

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659"

Transkript

1

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF OLL Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till landstingsfullmäktige 5. Anmälan av interpellationer och frågor 6. Anmälan av medborgarförslag om sparbeting av dusch- och badhjälpmedel, 12OLL Anmälan av medborgarförslag om möjligheterna att bli diplomerad som landets första fairtrade landsting, 12OLL Anmälan av motion från Svante Gyrulf (M) om specialistsjukvård och avskaffande av remisstvång, 12OLL Anmälan av medborgarförslag angående psykoterapeutisk behandling hos legitimerad privatpraktiserande psykoterapeut, 12OLL Anmälan av motion från Anders Östlund (SD) om kompletterande anvisningar för utformandet av landstingets IT-system, 12OLL Jämställdhetsutbildning, kl Årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting, revisionsberättelse och revisorernas verksamhetsberättelse för år 2011, 12OLL1504, kl Allmänheten ges under denna punkt möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 13. Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro, 12OLL Balansering av resultatet för 2011 för hälsoval, folktandvården och gemensamma nämnden för företagshälsovården samt tolkförmedling, 12OLL Tillhandahållande och försäljning av vissa enkla hjälpmedel, 12OLL Schemaförändringar avseende landstingsfullmäktiges sammanträdestider 2012, 12OLL Programgrupp för psykisk ohälsa,12oll Yttrande över motion från Ewa Sundkvist, Bo Rudolfsson, Johan Silfverdal och Michelle Ökvist (KD) om att screena även kvinnor över 60 år, 11OLL Yttrande över motion från Ewa Sundkvist (KD) om varningssystem för fel medicin, 11OLL Yttrande över motion från Svante Gyrulf (M), Anna Ågerfalk (FP), Ewa Sundkvist (KD) och Maria Rönnbäck (C) om att inrätta ett nationellt geriatriskt centrum i Örebro, 11OLL Allmän frågestund för ledamöterna 22. Besvarande av interpellationer och frågor 23. Valärenden 24. Avslutning

3 ÖREBRO RÅDHUS PLENISALEN - Landstingsfullmäktige Elisabeth Rådström Paavonen, S Ingemar Javinder, S Anette Persson, S Bo V Selling, S Daniel Frisk, S Daniel Spiik, SD Lars-Göran Zetterlund, C Torgny Larsson, S Annika Hickisch, MP Kenneth Nilsson, S Anders Östlund, SD Maria Rönnbäck, C Carina Dahl, S Göran Strömquist, M Kerstin Bergström Camilla Hansén, MP Lars Källström, Christina Pettersson, C Hanne Alvner, M Persson, S Lennart Pettersson, S Helena Frisk, S Catrin Steen, MP Torbjörn Ahlin, C Gunilla Olofsson, M Sölve Persson,S Azra Prepic, S David Kronlid Lennart Carlsson, M Bengt Storbacka, S Mats Gunnarsson, MP Johan Silfverdal, KD Michelle Ökvist, KD Birgitta Malmberg, FP Kerstin Lundqvist- Eriksson, FP Erik Johansson, FP Bo Rudolfsson, KD Ewa Sundkvist, KD Anna Ågerfalk, FP Håkan Söderman, M Sara Dicksen, M Mats Einestam, FP Lotta Olsson, M Andreas Getzman, M Lolo Lindström, M Alf Rosberg, M Svante Gyrulf, M Ola Karlsson, M Arazu Bayazidi, M Mbuche Lameck, M Iréne Lejegren, S Martin Lind, S Robert Mörk, S Andreas Svahn, S Jenny Steen, S Inger Trodell, S Björn Eriksson, S Lisa Dahlpil, S Marie-Louise Forsberg- Fransson, S Jonas Karlsson, S Fredrika Jakobsen, S Roger Rådström, S Lasse Sjöberg, S Sven-Olof Reinholdsson, S Pernilla Calmerfalk, V Maria Nyberg, V Katarina Raneborn, V Eva Jansson, S Jihad Menhem, V Gunilla Holmström M 2:e vice ordf. Susanne Stenlund S Vice ordf. Raul Björk, S Ordf. Monica Fyrhammar, sekreterare

4 Punkt 4 Skrivelser till landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012

5

6

7

8

9

10

11

12 Interpellationer och frågor till landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Punkt 5

13

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING HANDLINGAR 2012 Handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Del 1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 PROTOKOLL 6 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Anmälan av medborgarförslag om psykoterapeutisk behandling hos legitimerad privatpraktiserande psykoterapeut Diarienummer: 12OLL1106 Handläggare: Sabina Fredlund Ärendebeskrivning Anmäls att ett medborgarförslag inkommit till Örebro läns landsting den 6 mars 2012 om psykoterapeutisk behandling hos legitimerad privatpraktiserande psykoterapeut. Medborgarförslaget har för beredning överlämnats till ledningskansliets hälso- och sjukvårdsfunktion. Underlag Medborgarförslag, bilaga 57. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t ta anmälan till protokollet. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

29

30

31

32 PROTOKOLL 7 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Anmälan av motion från Anders Östlund (SD) om kompletterande anvisningar för utformandet av landstingets IT-system Diarienummer: 12OLL1182 Handläggare: Sabina Fredlund Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till Örebro läns landsting den 8 mars 2012 om kompletterande anvisningar för utformandet av landstingets IT-system Motionen har för beredning överlämnats till lednings- och verksamhetsstöds IT-enhet. Underlag Motionen, bilaga 58. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t ta anmälan till protokollet. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

33

34

35

36 PROTOKOLL 12 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Beslut om förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro Diarienummer: 12OLL610 Handläggare: Kristina Berglund Ärendebeskrivning Samordningsförbundet FINSAM i Örebro är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210. Medlemmarna är Örebro kommun, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet startade sin verksamhet den 1 januari 2008 och planerar att då medlemmarna antagit den nya förbundsordningen, utöka förbundet med Lekebergs kommun. Förbundet kommer då att ha namnet FINSAM Lekeberg och Örebro. Det nya förbundets bildande förutsätter att medlemmarnas respektive fullmäktige och styrelser har antagit förbundsordningen. Underlag Förslag till ny förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro, bilaga 62. Yrkanden Robert Mörk (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t anta föreliggande förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

37

38

39

40

41

42

43

44 PROTOKOLL 15 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Balansering av resultatet för 2011 för hälsoval, folktandvården och gemensamma nämnden för företagshälsovården samt tolkförmedling Diarienummer: 12OLL1195 Handläggare: Anders Lindqvist Ärendebeskrivning I fastställda regler för ansvar och befogenheter framgår att under- och överskott ska balanseras mellan åren för hälsoval, folktandvården och gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolkförmedling. Underlag Verksamheternas resultat 2011, bilaga 65. Beredning Hälso- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde den 30 mars 2012 behandlat ärendet. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t fastställa framlagt förslag till eget kapital år 2011 för hälsoval, folktandvården och gemensamma nämnden för företagshälsovården samt tolkförmedling. Delges: Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

45

46 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet-ekonomi, ia VERKSAMHETERNAS RESULTAT 2011 Årets resultat Balansering av Balanserat eget Ackumulerat eget Avrundn 2011 årets resultat kapital kapital mkr Primärvård, Hälsoval , , , ,00 9,9 Folktandvård , , , ,82-79,3 Gem nämnden för företagshälsovård samt tolkförmedling , , , ,37 10,2 Summa , , , ,45-69,1 Hälsovals resultat = resultatområde 0502 på re 050

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Landstingsfullmäktiges handling 11OLL2317 Yttrande över motion väckt av kristdemokraternas fullmäktigegrupp om höjd åldersgräns för screening av livmoderhalscancer Ewa Sundkvist, Johan Silfverdal, Bo Rudolfsson och Michelle Ökvist, för kristdemokraternas fullmäktigegrupp, föreslår att åldersgränsen för screening av livmoderhalscancer utökas och att informationen om vikten av screening intensifieras. Motionen har för beredning överlämnats till ledningskansliets hälso- och sjukvårdsfunktion. Motionen finns återgiven i landstingsfullmäktiges protokoll under 91/2011. Nämnden för primärvård och tandvård får efter hörande av nämnden för somatisk specialistvård anföra följande: Nationell rekommendation Den åldersgräns för kallelse till screening som Örebro läns landsting tillämpar följer de nationella rekommendationerna från Socialstyrelsen och Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Åldersgränsen bygger på aktuellt kunskapsläge. Screeningen upphör vid 60 års ålder, eftersom kvinnor över denna ålder löper mycket låg risk att utveckla cellförändringar. Finns medicinska behov av fortsatt uppföljning - till exempel på grund av tidigare behandlade förändringar används ett särskilt system för denna uppföljning. Strategi för GCK I september 2008 redovisades i landstingsstyrelsen en analys av kvinnors deltagande i gynekologisk cervixcancerkontroll (GCK) och mammografiscreening. Resultatet från undersökningen visade att det behövdes en strategi för att få kvinnor att genomgå GCK i större utsträckning än tidigare. Mödrahälsovårdsöverläkaren fick huvudansvaret i länet och hon är också sammankallande i styrgruppen för cervixcancerprevention. En samordning av informationsinsatserna om GCK och mammografi sågs också som angeläget. En nationell rapport om cervixcancerprevention publicerades förra året med nyheter inom diagnostik och behandling (Svensk förening för gynekologi och obstetrik, ARG-rapport nr 63). Sedan de tidigare riktlinjerna publicerades har det skett en kraftig expansion av kunskap inom området. Tack vare att de flesta kvinnor i Sverige har deltagit i cellprovskontrollerna har livmoderhalscancer minskat kraftigt och blivit en ovanlig sjukdom. Informationsinsatser planeras Uppdraget att förbättra deltagandet i cellprovskontrollerna har givit en nystart för styrgruppen vad gäller allt som rör screening, behandling och uppföljningar av cellförändringar. Behandling och uppföljningar av kvinnor med cellförändringar har stor betydelse. Vårdkedjan kring omhändertagandet omfattar primärvård, kvinnosjukvård och laboratoriemedicin och det är viktigt att det finns länsövergripande riktlinjer. Mödrahälsovården har reviderat riktlinjerna för gravida. Utbildningar för barnmorskor och läkare har hållits och barnmorskornas provtagningsrutiner har ändrats för att möjliggöra en bättre kvalitetsuppföljning. Ombokning av tid för provtagning på webben i Mina vårdkontakter planeras införas. Man planerar också informationsinsatser i samband med

61 Landstingsfullmäktiges handling 11OLL2317 bokningen om att det är viktigt att undersöka sig. I budget och verksamhetsplan för 2012 finns också särskilda medel avsatta för riktade hälsoinsatser för invandrargrupper. En metod med vätskebaserad cytologi har införts för att ersätta den konventionella tekniken med utstryk på glas. Detta möjliggör att inom ramen för undersökningen genomföra kompletterande HPV-test för att säkrare kunna styra uppföljningen av vissa avvikande fynd. Genom att införa dessa HPV-analyser, vilket sker under hösten, uppfylls därmed specialistföreningens nya rekommendationer. Fortsatt arbete i länet och regionen I styrgruppens sammanställning från 2009 framgår att enligt Nationella kvalitetsregistrets rapport fanns den lägsta cancerincidensen i Örebro län, trots att länet inte hade den högsta täckningsgraden. Med täckningsgrad menas den procentuella andelen kvinnor som tagit ett cellprov under en viss tidsperiod, oavsett om de kallats eller undersökts på eget initiativ. Enligt Öppna jämförelser 2009 uppgick andelen kvinnor i vårt län som genomgått gynekologisk cellprovskontroll 2008 till 81,8 procent, vilket översteg riksgenomsnittet som låg på 79,5 procent. Uppgift om täckningsgrad saknas i Öppna Jämförelser Förra året inleddes ett nätverksamarbete för GCK-ansvariga i vår sjukvårdsregion. Denna aktivitet överensstämmer väl med intentionerna för Regionalt cancercentrum RCC. För att dra nytta av varandras lösningar har man beslutat inventera kallelsesystem, bokning och lydelse i kallelsebrev och andra besked. Utbildningsbehovet för att kunna följa behandlingsrekommendationerna ska ses över. Nämnden för primärvård och tandvård föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta a t t motionens förslag att förändra åldersgränsen för screening inte ska föranleda någon åtgärd, mot bakgrund av de medicinska överväganden som motiverat den nationella rekommendationen, samt a t t motionens förslag om ökad informationsinsats ska anses tillgodosedd med hänvisning till vad som redan har vidtagits. Örebro den 1 november 2011 För landstingsstyrelsen MARIE-LOUISE FORSBERG-FRANSSON Ordförande RICKARD SIMONSSON Landstingsdirektör

62

63

64 LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 11OLL3109 Yttrande över Ewa Sundkvists (KD) motion om varningssystem för fel medicin Ewa Sundkvist har, för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp, föreslagit att landstinget utreder möjligheten att införa ett system som varnar för farliga mediciner eller medicinkombinationer vid förskrivning av läkemedel. Motionen finns återgiven i landstingsfullmäktiges protokoll 95/2011. Motionsyttrandet lämnas av nämnden för somatisk specialistvård i samråd med nämnderna för primärvård/tandvård och psykiatri/habilitering. Nämnden för somatisk specialistvård får med anledning av motionen framföra följande. Genom portallösningar kan medicinsk information från olika vårdsystem bli tillgängliga för landstingets vårdenheter över organisationsgränserna. I de elektroniska journalsystem som används inom primärvården, sjukhusvården och psykiatrin finns en modul för läkemedelsförskrivning. Det finns således en gemensam läkemedelslista för primärvård, öppen sjukhusvård och psykiatri. Införande av modulen för ordinationer i slutenvård pågår. Frågan om hur läkemedel interagerar och hur detta ska uppmärksammas vid förskrivning är en viktig men komplex fråga. I den gemensamma läkemedelslistan finns en funktion som varnar för olämpliga läkemedelskombinationer i samband med receptförskrivning. Funktionen finns ännu inte tillgänglig i de fall ett läkemedel ordinerats och delas ut till patienten av sjuksköterska. Det pågår en utveckling för att funktionen även ska omfatta dessa situationer. Det pågår också ett utvecklingsarbete i syfte att införa ett nationellt register över läkemedelsförskrivningar, där patientens alla ordinationer framgår (idag finns ett nationellt läkemedelsregister som är ett hälsodataregister för samtliga uttagna recept, där man kan följa upp långtidseffekter och risker med läkemedel). För att markera uppmärksamhet i en patientjournal om smittorisk, allergier eller överkänslighet för läkemedel som det är bra att känna till i patientens fall finns ett standardiserat sätt att ange varningssignal om viktiga medicinska fakta. Denna varningsinformation (VMF) finns tillgänglig i landstingets portallösningar. Att hantera biverkningar av läkemedelsförskrivning är en viktig del i landstingets kvalitetsoch patientsäkerhetsarbete. Det finns ett IT-stöd för avvikelsehantering för att kunna följa läkemedelsfel när sådana uppstått, för att få ett bättre underlag för förbättringsarbete och kvalitetssäkring. (Läkemedelsbiverkningar hanteras inte i avvikelsesystemet). Landstingets läkemedelskommitté arbetar med olika insatser för att förebygga läkemedelsfel, t.ex. genom systematiska läkemedelsgenomgångar i vården av de äldre.

65 LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 11OLL3109 Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige a t t motionen, med hänvisning till vad som anförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Örebro den 21 februari 2012 Marie-Louise Forsberg Fransson Ordförande Rickard Simonsson Landstingsdirektör

66

67

68 1 (3) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR Dnr 11OLL1938 Yttrande över motion från Svante Gyrulf (M), Anna Ågerfalk (FP), Ewa Sundkvist (KD) och Maria Rönnbäck (C) om att inrätta ett nationellt geriatriskt centrum i Örebro Svante Gyrulf (M), Anna Ågerfalk (FP), Ewa Sundkvist (KD) och Maria Rönnbäck (C) har föreslagit att landstinget utreder möjligheten att ge utrymme för ett nationellt geriatriskt centrum i Örebro. Motivet är att en äldre befolkning ställer höga krav på landstinget att kunna möta äldres behov av sjukvård. Risken att drabbas av sjukdom ökar med åldern och därför är förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldres hälsa viktiga. Örebro län landsting har förutsättningarna för att skapa ett geriatriskt centrum i Örebro. Kunskap, erfarenhet och insikt finns i omsorgen och sjukvården runt den äldre patienten. På ett geriatriskt centrum samlas kunskap, beprövad erfarenhet och forskning under ett och samma tak. Där utvecklas geriatrik och gerontologi, kunskap som kan komma hela landet till del. Motionen har för beredning överlämnats till ledningskansliets hälso- och sjukvårdsfunktion. Motionen finns återgiven i landstingsfullmäktiges handlingar under ärende 63/2011. Landstingsstyrelsen får med anledning av motionen framföra följande Förutsättningarna för att bedriva en god vård för de äldre kräver ansvar och engagemang hos alla berörda i samarbetet mellan olika vårdnivåer och samtliga vårdgivare. Geriatrisk kompetens handlar om ett geriatriskt tänkande, ett arbetssätt som är anpassat till vården av äldre patienter i allmänhet och till de mest sjuka äldre i synnerhet. Med den aktuella bristen på geriatriker i Örebro läns landsting (ÖLL), som i många andra landsting, gäller det att ta tillvara den samlade geriatriska kompetensen och använda den dels för utveckling av kompetensen i primärvården och kommunerna d.v.s. utbildning i geriatrik, dels att fungera som stöd till primärvården i vården av de äldre och som slutenvårdsresurs. Äldre människors möjlighet till god vård med hög kvalitet säkras genom ökade möjligheter till samverkan mellan landstinget och länets kommuner. Primärvården har en nyckelroll i samverkan mellan huvudmännen. I ÖLL finns idag ett antal etablerade forskningscentrum som vart och ett bedriver forskning inom sina respektive områden men också gemensamt. Det finns för närvarande inga planer att inrätta något nytt forskningscentrum i ÖLL. Ambitionen är att satsa mer på samordning av forskningen vid de forskningscentrum som vi har idag. I verksamhetsplanen för 2011 gavs ett uppdrag att landstinget tillsammans med Örebro Universitet tillsammans ska bedriva ett starkt och högkvalitativt forskningsarbete med fokus på klinisk patientnära forskning. Ett syfte med en ökad samordning av de gemensamma forskningsresurserna är att sträva efter ett bredare tvärvetenskapligt samarbete än vad som kan åstadkommas i en centrumbildning. När det gäller vård av äldre patienter och forskning inom området äldre är Allmänmedicinskt forskningscentrum (AFC) ett centrum som mycket väl lämpar sig för forskning inom området äldre. AFC är en del av institutionen för klinisk medicin vid Örebro universitet. Forskningen på AFC är inriktad på den patientnära kliniska forskningen och har som målsättning att ta fram metoder som optimerar diagnostik och behandling i primärvården. AFC i samarbete med Vårdvetenskapligt forskningscentrum (VFC) täcker såväl den medicinska aspekten som den omvårdnadsmässiga aspekten i vården av äldre patienter. POSTADRESS Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro BESÖKSADRESS Eklundavägen 2, Örebro TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET ORGANISATIONSNUMMER PLUSGIRO

69 2 (3) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR Dnr 11OLL1938 I ett unikt samarbete mellan ÖLL och länets kommuner, där Örebro universitet också är en viktig part, bedrivs forskning på vårdcentralen Ängen. Huvudinriktningen är att utveckla teknik och stödsystem som gör att äldre kan klara sig längre i sin hemmiljö. Landstinget har under de senaste åren satsat på hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande insatser för äldre. Sedan 2010 har landstinget avsatt medel till studiecirklar för pensionärer, Passion för livet, vilket under 2012 kommer att utvecklas för att nå ut till fler grupper. Syftet med studiecirklarna är att ge pensionärer kunskap och verktyg för att öka de egna möjligheterna att aktivt skapa ett hälsosamt liv. Landstinget stödjer också projektet Hälsosatsning inom invandrargrupper där syftet också är att nå äldre personer med invandrarbakgrund. En vetenskaplig utvärdering av projektet kommer att genomföras. I länets folkhälsoplan är en av utgångspunkterna i det gemensamma folkhälsoarbetet i länet att verka för ett hälsosamt åldrande. Detta tydliggörs i de avtal landstinget sluter med länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund. I avtalen med kommunerna ska arbetet riktat till äldre utgå från de fyra hörnpelarna i ett gott åldrande; social gemenskap, delaktighet/meningsfullhet och känna sig behövd, fysisk aktivitet och goda matvanor. Regionförbundet Örebro län organiserar och ger stöd i samverkansfrågor mellan länets kommuner och landstinget. Detta sker i politiker- och tjänstemannagrupper och genom nätverk av olika verksamhetsföreträdare inom socialtjänsten och landstingets olika verksamheter. Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) bedrivs inom regionförbundet med inriktning mot området vård och omsorg om äldre i kommuner och landsting. FoUverksamheten ska skapa förutsättningar för samarbete kring forskning, utveckling och utbildning inom området i länet. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns kunskap och kompetens i vården och omsorgen av den äldre patienten såväl inom landstingets som inom kommunernas verksamheter i Örebro län. För att ytterligare stärka kompetensen i vården och omsorgen av äldre gäller det att ta tillvara den samlade geriatriska kompetensen i länet och använda den till utbildning i geriatrik i primärvården och i kommunerna, som stöd till primärvården i vården och som slutenvårdsresurs. Genom landstingets nya folkhälsoavtal med kommunerna i länet kommer de förebyggande insatserna för äldre att öka. Det pågår också flera projekt där regionförbundet samarbetar med landstinget i syfte att förbättra kvaliteten i vården och omsorgen av de äldre i vårt län. Projektet ViSam som syftar till att skapa kontinuitet och sammanhang i vård- och omsorgskedjan i övergångarna mellan huvudmännen med fokus på vårdplanering och informationsöverföring. Projektet Pallert som innebär att man inför ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår och förbättra vården i livets slutskede med stöd av kvalitetsregisterna Senior Alert och Palliativa registret. En ökad satsning på samverkan i forskningen om äldre vid de redan etablerade forskningsenheterna i länet ger förutsättningar att samla och förmedla kunskap till berörda verksamheter och personalkategorier i vård- och omsorgsverksamheter i länet. Det finns idag i Sverige ett antal etablerade geriatriska centrum, t.ex. Geriatriskt centrum i Västerbottens läns landsting, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Geriatriskt utvecklingscentrum i Region Skåne. En del av den forskning som bedrivs vid dessa enheter finns också inom ÖLLs forskningsverksamheter. POSTADRESS Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro BESÖKSADRESS Eklundavägen 2, Örebro TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET ORGANISATIONSNUMMER PLUSGIRO

70 3 (3) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR Dnr 11OLL1938 Den kunskap som tas fram vid de befintliga geriatriska forsknings- och utvecklingsenheterna är ofta också tillgänglig för andra vårdgivare i landet att ta till sig och omsätta i sina verksamheter. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen, med hänvisning till vad som ovan anförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Örebro den 20 februari 2012 Marie-Louise Forsberg Fransson Ordförande Rickard Simonsson Landstingsdirektör POSTADRESS Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro BESÖKSADRESS Eklundavägen 2, Örebro TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET ORGANISATIONSNUMMER PLUSGIRO

71

72 ÖREBRO LÄNS LANDSTING HANDLINGAR 2012 Handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Del 2 Punkt 12, Årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting, revisionsberättelse och revisorernas verksamhetsberättelse för år 2011

73

74 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Landstingsfullmäktige Årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting, revisorernas berättelse avseende landstingets förvaltning och räkenskaper för år 2011 samt revisorernas verksamhetsberättelse för år 2011 Diarienummer: 12OLL1504 Handläggare: Michael Sjöberg, Lennart Frommegård Till landstingsfullmäktige överlämnas härmed följande handlingar: 1. Landstingsstyrelsens beslut avseende årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting. 2. Årsredovisning för år 2011 för Örebro läns landsting inklusive sammanställd redovisning. 3. Revisorernas revisionsberättelse avseende landstingets förvaltning och räkenskaper för år 2011 (ingår i årsredovisningen). Till revisionsberättelsen hör följande bilagor: a. Revisorernas redogörelse b. Revisorernas verksamhetsberättelse c. De sakkunnigas rapporter i sammandrag d. Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolagen

75

76 PROTOKOLL 10 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Årsredovisning för 2011 för Örebro läns landsting Diarienummer: 12OLL1504 Handläggare: Michael Sjöberg, Lennart Frommegård Ärendebeskrivning Landstingsdirektören överlämnar årsredovisning år 2011 för Örebro läns landsting för landstingsfullmäktiges behandling av landstingets samlade årsredovisning. Årsredovisningen visar hur landstingets verksamhet utförts i förhållande till de mål och uppdrag som finns i Verksamhetsplan och budget 2011 samt den ekonomiska ställningen vid utgången av Underlag Förslag till årsredovisning 2011 för Örebro läns landsting, bilaga 61. Beredning Ärendet har varit på hälso- och ekonomiutskottet den 30 mars 2012 för information. Under överläggningen beslutades att lägga till en att-sats: a t t synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 anförs för ianspråktagande av sparande med 222 mnkr. Vidare beslutades att komplettera sidan 8 under rubriken Ekonomi i balans, sidan 61 under rubriken Balanskravet samt göra ett tillägg och redovisa investeringar för energiprojekt. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t godkänna årsredovisningen för 2011, a t t synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 anförs för ianspråktagande av sparande med 222 mnkr, samt a t t årets resultat enligt balanskravet på 89 mnkr avsätts för att möta framtida tillfälliga intäktsminskningar eller kostnadsökningar. Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

77 PROTOKOLL 11 (35) Organ Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsen beslutar a t t överlämna årsredovisningen till landstingets revisorer för granskning, samt a t t bemyndiga landstingsdirektören att i årsredovisningen göra de tekniska justeringar och redaktionella förändringar som eventuellt kan erfordras. Delges: Landstingets revisorer Landstingsfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Ewa Sundkvist

78 Årsredovisning 2011

79

80 Örebro läns landsting Årsredovisning 2011 Beslutad av landstingsfullmäktige den 3 maj

81 2

82 Innehåll Förord 4 Sammanfattande resultat av 2011 och framtida utmaningar 6 Vision och värdegrund 9 Landstingets uppdrag 10 Landstingets organisation roller och ansvar 11 Uppföljning och utvärdering 13 Viktiga händelser Rapportering, mål och måluppfyllelse 17 Folkhälsa 18 God vård 21 Forskning och högskoleutbildning 33 Regional utveckling 35 Kultur och bildning 39 Demokrati och insyn 40 Miljö 42 Personal och kompetens 46 Information och kommunikation 50 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 53 Ekonomi och finansiella förutsättningar 57 Omvärldsanalys 59 Resultatanalys 60 Finansiell ställning 65 Resultaträkning 68 Driftredovsining 69 Investeringsredovisning 70 Sammanställd redovisning 71 Bilagor 75 Resultaträkning 76 Kassaflödesanalys 77 Balansräkning 78 Noter till resultaträkning 79 Noter till kassaflödesanalys 82 Noter till balansräkning 83 Landstinget i siffror 89 Redovisningsprinciper 90 Begreppsförklaringar 92 Sammanställd resultaträkning 93 Sammanställd kassaflödesanalys 94 Sammanställd balansräkning 95 Antal medarbetare 97 Deltid 101 Sjukfrånvaro 102 Revisionsberättelse 105 3

83 Förord Under 2011 har ett målmedvetet arbete bedrivits i Örebro läns landsting med att åstadkomma en bättre hälsa för befolkningen. Vi har fortsatt vår strävan att förverkliga visionen Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. När vi summerar det gångna året kan vi se att många av målen i Verksamhetsplan och budget 2011 uppfylldes under året. En stor utmaning och viktig fråga är hälsans ojämlika fördelning. Skillnader i hälsa har de senaste åren ökat i länet och i landet i övrigt. I Örebro län finns skillnader mellan länsdelarna hur man upplever sitt hälsotillstånd, och också mellan stadsdelarna i Örebro stad. Länsbor med lång utbildning har högre medellivslängd än de med kort utbildning. Män som bedömer sin hälsa som mycket bra eller bra har ökat över tid medan andelen bland kvinnor har minskat. Unga flickor mår sämre än unga pojkar. Folkhälsofrågorna, med särskilt beaktande på jämlik hälsa, är ett viktigt långsiktigt och målmedvetet åtagande med flera samverkande aktörer. Länets folkhälsoplan har under året reviderats och förankrats i länet för fortsatt arbete. För att långsiktigt kunna svara upp emot länsbornas behov av god hälsa, god vård och service är en god ekologisk och ekonomisk hushållning en förutsättning. Den ekonomiska utvecklingen har varit svag i stora delar av Europa, vilket också har påverkat landstingen. Landstinget redovisar ett balanskravsresultat på 89 miljoner kronor. Under året har ekonomin belastats med en jämförelsestörande revidering av pensionskostnaderna (RIPS), vilket gör att årets resultat uppgår till minus 133 miljoner kronor. Hög tillgänglighet är en viktig målsättning i en verksamhet som svarar för både akut och planerad verksamhet. Den akuta hälso- och sjukvården har haft en hög tillgänglighet under året. Samtidigt har en satsning gjorts på basen i landstingets hälso- och sjukvård, primärvården. Ett gott första omhändertagande på vårdcentralerna är förutsättningen för en effektiv vårdkedja. Drygt 50 miljoner kronor har tillförts för att säkra tillgången av personal och för att kunna rekrytera fler läkare. Flera vårdcentraler har under året nått tillgänglighetsmålet om att telefonsamtalen ska besvaras samma dag, och drygt hälften av vårdcentralerna klarar målet att ge 90 procent av patienterna ett läkarbesök inom sju dagar. Införandet av Mina vårdkontakter har förbättrat tillängligheten. Så gott som alla mottagningar har infört e-tjänsten. Med Mina vårdkontakter kan länsinvånarna på ett enkelt och säkert sätt nå vården via webben när det passar dem, till exempel för att av- och omboka tid. Vården av utsatta barn och unga är ett särskilt prioriterat område. Under året uppfylldes den skärpta vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin procent av de unga fick komma på besök och påbörjad behandling inom 30 dagar. Det är ett gott tillgänglighetsresultat för en grupp med stort behov av vård. Inom den specialiserade vården kvarstår problem med tillgängligheten för planerade besök och behandlingar/operationer. Landstinget klarade att få del av den statliga kömiljarden för besök vid tre mätningar under året, men inte vid någon mätning för operationer. Tillgängligheten behöver förbättras. Därför lägger vi ned ett stort arbete på Ett sjukhus på tre ben, där hela länet utgör fokus i planeringen av verksamheten. En handlingsplan är framtagen. För den gemensamma produktionsplaneringen har ett antal länsvisa specialitetsgrupper inrättats och ett aktivt arbete pågår. Varje grupp har i uppdrag att inom sitt område öka tillgängligheten, säkra medicinsk kvalitet och långsiktig kompetensförsörjning. Patientens fokus ska vägleda arbetet. Med en ökad samverkan och fördelning av uppdrag kan länets tre sjukhus tillsammans erbjuda en ökad tillgänglighet. 4

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 16 juni 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 15 16 juni 2009 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Vänsterpartiets kansli 2010-06-06 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 1 Vänsterns_Budget%202011_%20med%20flerårsplan_bred[1]

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer