Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvar, Rättvisa och Förnyelse"

Transkript

1 Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin och rättstaten. Vi är samtidigt tydliga med vår målsättning, att politiken ska underlätta för alla som bor, verkar och besöker vårt vackra Nynäshamn. Vårt Mål- och Budgetdokument är ett resultat av samtal med Nynäshamnarna. Våra gemensamma värderingar och vår gemensamma vilja för framtidens föregångskommun Nynäshamn! Vi har sett att det finns en vilja och ett behov av verklig förnyelse, ansvarstagande och rättvisa för Nynäshamnarna och vår kommun. Vi gick därför till val i Nynäshamn 2010 med löfte om en satsning på välfärdens kärna vi står fast vid detta! 1/ Minskade barngruppsstorlekar i förskolan! 2/ Fler händer i äldrevården och i vården för funktionshindrade! 3/ Rent, Snyggt och Tryggt i hela Nynäshamn! I detta ser vi arbetslinjen före bidragslinjen och ett seriöst och tydligt ansvarstagande för vår gemensamma ekonomi och miljö. Det ska bli enklare att leva och verka i Nynäshamn!

2 Sida 2 av 33 Vi vill skapa en god livsmiljö där friheten är större för alla! Vi Moderater och Kristdemokrater vill satsa på välfärdens kärna. Kommunen har många uppgifter och ska, oavsett vem som utför verksamheten, se till att det finns bra barnomsorg, bra skolor, bra vård för våra äldre och funktionshindrade. Vi ska värna vår miljö och natur. Vi ska verka för säkra och trygga vägar och gator med sammanhängande gång och cykelvägar. Välkomnande parker och välskötta grönområden där Nynäshamns invånare, företag och besökare kan trivas och känna sig trygga. Kommunallagen stipulerar att kommuner ska behandla sina medlemmar lika så länge det inte finns sakliga skäl för något annat. Nynäshamns kommun finns till för medborgarna och ska arbeta för att ge en snabb och effektiv myndighetsutövning och god service. Detta skall vara honnörsorden för alla som arbetar för Nynäshamns kommun. Målet måste vara att 100 % av invånarna ska vara nöjda med den service som erbjuds för deras skattepengar, vilket även är anl. till att vi vill införa en kommunal servicegaranti. Vi vet att kommunens unika natur är värdefull för dig och alla andra. I själva verket är detta i många fall orsaken till att man valt att flytta till Nynäshamn. Det blir då en viktig uppgift för oss att värna det unika i vår natur så att även kommande generationer får möjlighet att ta del av den. Med en noggrann och genomtänkt samhällsplanering möjliggörs en fortsatt utbyggnad och förtätning samtidigt som vi bevarar det värdefulla i vår miljö. Goda möjligheter till rekreation blir allt viktigare. I dagens samhälle behöver vi alla ladda om batterierna då och då. Vår natur och vår skärgårdsmiljö ger oss unika möjligheter till detta.

3 Sida 3 av 33 Arbetsmarknad, företagande och tillväxt Att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt genom en bra företagarpolitik är en huvuduppgift. Kommunen, tillsammans med näringslivet, ska arbeta för att Nynäshamn ska vara en av landets bästa kommuner att bedriva företag i. Idag befinner sig inte Nynäshamn på en acceptabel nivå för att vara i huvudstadsregionen. Att erbjuda mark, lokaler och knyta kontakter mellan företagen är en viktig uppgift. Att upphandla tjänster och inte på något område konkurrera ut de privata företagen med egen verksamhet är självklart för oss. Samarbete mellan näringsliv och skola måste utvecklas och entreprenörskapet uppmuntras. Vi ser gärna att fler företag är närvarande redan tidigt i skolan och deltar i undervisningen och att de senare utgör en del av olika yrkes- och praktikprogram som direkt leder till jobb. Nynäshamn kommun måste, i större utsträckning än idag, skapa förutsättningar för att ännu fler ska kunna arbeta och ha en egen försörjning. Ett gott samarbete med utbildningsföretag, arbetsförmedlare och det lokala näringslivet ger ökade förutsättningar för det. Lagar och regler är sällan kristallklara de ger ofta utrymme för tolkning. Då är det viktigt att vi, när vi gör denna tolkning, ger plats för den enskildes kreativitet och möjlighet att påverka. Vi vill ta ansvar för och skapa en kommun som ser möjligheter, med rättvisa och förnyelse, inte problem! Självklart är det då också viktigt att skapa goda förutsättningar för ett vitalt näringsliv i kommunen vilket vi vill göra genom inrättandet av en tjänst som näringslivschef för vilken vi skjuter till ca. 1Mkr. Ytterligare 1 Mkr satsa för koordination och utveckling av Norvik samt ytterligare ca 1 Mkr. för chefs- och ledarutvecklingsinsatser.

4 Sida 4 av 33 Hög kvalitet till rätt kostnad Kommunen kan inte och ska inte erbjuda service inom alla områden. Friheten att söka individuella lösningar måste finnas för de som vill och kan. Den verksamhet som vi finansierar gemensamt kan och bör, koncentreras till de som bäst behöver den. Vi vet också att högklassiga skolor, god vård, omsorg och bra barnomsorg är kärnfrågor för de flesta. Därför ska vi erbjuda det bästa inom dessa områden. Det är därför nödvändigt att fortsätta arbetet med att utveckla och förnya kommunens verksamheter. De måste både hålla en högre kvalitet och bli effektivare. Många av de kommunala verksamheterna kan med fördel utföras av någon annan än kommunen. Kommunen ska vara öppen och lyhörd för alternativa driftformer och andra utförares erfarenheter. Moderaterna och Kristdemokraterna anser att i princip all verksamhet som inte är myndighetsutövning, lika gärna kan utföras av någon annan. Det viktiga för oss är inte vem som utför tjänsterna - egen regi kan vara en av anbudsgivarna, en av lösningarna. Det viktiga är kvaliteten på det arbete som utförs och konkurrensutsättning är ett medel att uppnå en önskad kvalitet till rätt kostnad. Ska Nynäshamn i framtiden vara en attraktiv kommun att bo och arbeta i måste kärnverksamheterna vara konkurrenskraftiga. Att ha en hög skattenivå i förhållande till omgivningen är på sikt inte konkurrenskraftigt eller hållbart. När kommunen går med överskott ska de pengarna tillbaka till Nynäshamnsborna i form av en skattesänkning alternativt en kvalitetshöjning i kärnverksamheterna. Våra barn och ungdomar behöver en aktiv fritid. Goda levnadsvanor grundläggs i tidig ålder. Engagerade föräldrar och aktiva föreningar har här stor betydelse. Våra äldre måste ges möjlighet till att leva ett aktivt liv där inte minst den sociala kontakten med andra är viktig. En god vård är självklar, men inte det enda som krävs för ett gott liv. Därför måste vi kunna erbjuda alternativ. Visst är mycket av vår verksamhet kollektiv till sin natur och därmed sådan att alla inte kan få precis som de vill, men flexibilitet måste vara ett nyckelord. Verksamheten måste utformas så nära de berörda som möjligt.

5 Sida 5 av 33 Trygghet Brottslingars trygghet är din otrygghet. För att behålla medborgarnas förtroende för vår lagstiftning och vår rättsstat, måste samhället uppfylla sin främsta uppgift att skydda medborgarna från hot och brott. Tydliga regler och ett samhälle som reagerar snabbt när någon bryter mot dessa regler är en förutsättning för ett tryggare Sverige. Närpolisverksamheten ska byggas ut. Närvaron av poliser ska vara påtaglig och koncentreras till områden där brott begås. Långt ifrån alla känner sig trygga i Nynäshamn. Kameraövervakning, på rätt ställen, är ett utmärkt verktyg för att kunna lagföra fler brott. För att komma åt de aktuella problem vi har med den lokala brottsligheten ska kommunen därför tillsammans med lokala BRÅ, Brottsofferjouren, Kvinnojouren, Manscentrum och andra organisationer som kommer i kontakt med brottsligheten arbeta nära polisen och andra myndigheter. Skolan skall polisanmäla alla brott. Polisen måste vara synlig för att förhindra brott och för att ge trygghet för medborgarna. Att känna trygghet i sin närmiljö blir en allt viktigare fråga. Alla våra invånare, båda gamla och unga, ska känna att vår kommun är en trygg plats att leva och verka i. Vi får heller aldrig glömma att vi alla är individer, vi är alla olika. Vad som är bäst för en, är bara näst bäst för en annan. Det finns inga standardlösningar som passar alla! Miljö En god miljö tillsammans med en god välfärd är grundstenarna för ett gott liv. Nynäshamn har stora naturvärden vilket är en av kommunens största tillgångar. Det finns en del att göra för att förbättra delar av vår miljö. Ännu fler invånare ska erbjudas tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen har en möjlighet att visa vägen för utvecklingen av ett hållbart samhälle, t.ex. genom att låta naturen producera värme och el i samband med uppförande av skola eller annan byggnad. Det finns stora möjligheter att, med enkla medel, se över energiförbrukningen i kommunens lokaler. Installation av energieffektivare belysning, tätning och isolering är några exempel av många. Det är också en framgångsfaktor för miljön om invånarna har arbete och därmed egen försörjning.

6 Sida 6 av 33 Skatt För att öka kommunens attraktionskraft och för att ge större utrymme åt medborgarna att själva bestämma över sina inkomster är arbetet med kommunalskatten ett strategiskt viktigt mål. Jobblinjen skapar fler skattebetalare och därmed mer medel till kommunens kassa som i sin tur leder till ökad möjlighet att erbjuda såväl verksamhet av god kvalité som sänkt skatt. Budgeten måste vara i balans och verksamheterna måste hålla sig inom de budgetramar fullmäktige beslutat. Vi kommer alltid att arbeta för att kommunalskatten ska vara på en sådan nivå att den kan för medborgarna vara acceptabel sett till den kvalitet som erbjuds. Nynäshamns invånare betalar, som en följd av den idag förda politiken, en onödigt hög skatt i förhållande till den välfärdskvalitet som erbjuds. Vår ambition är att få fler utförare av de tjänster vi finansierar via kommunalskatten det handlar om att skapa konkurrens och mångfald. Alla utövare ska behandlas lika. På så sätt skapar vi förutsättningar för alternativ och en effektiv verksamhet. Vi tar också ansvar för att verksamheten håller den kvalitet som vi vill ha. Vår uppföljning ska vara sådan att du som invånare känner stor trygghet när du använder dessa tjänster. Viktigt för den enskildes frihet är en låg skatt. Att var och en får behålla mer av sin lön borde vara en självklarhet. Med en kostnadseffektiv verksamhet blir detta möjligt.

7 Sida 7 av 33 Utbildning Förskola, Skola och Gymnasium Förskolan och Skolan tillhör de viktigaste välfärdsfrågorna. Utbildningen ska ge eleverna de grundläggande kunskaperna det körkort som krävs för att ta sig an livet, vare sig det gäller arbete eller att fungera som medborgare. Skolans viktigaste mål är kunskapsförmedling att lära alla elever läsa, skriva och räkna. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas i den takt som den egna förutsättningen medger. Skolan ska ge lust att lära och framförallt vara en skola med rätt kunskap för barns livsdrömmar. Vår skolpolitik fokuserar redan tidigt på skolans kunskapsuppdrag och på varje elevs möjlighet att nå kunskapsmålen. En av de viktigaste grunduppgifterna för en kommun är därför att tillhandahålla en kvalitativ och kunskapsinriktad förskola och skola. En god utbildning är grunden för ett gott liv och alla barn ska tillförsäkras detta, för att därigenom uppnå verklig frihet att utvecklas. En god utbildning utgör även en viktig grund i arbetet mot mobbing och främlingsfientlighet. Kvalitetskraven på skolan måste höjas, samtidigt som skolan måste ges nya verktyg så att man kan möta kraven. För att höja kvalitén ska särskilda insatser göras i de yngre åldrarna med fler och tidigare kunskapskontroller samt såväl skriftliga som muntliga omdömen, varje termin med början redan i det första skolåret. Det gäller att uppmärksamma barn med särskilda behov för tidiga insatser och diagnoser. Stöd ska sättas in så att de ger bäst resultat. För ökad kvalitet i skolan bör alla lärare ha behörighet i de ämnen de undervisar i. Kommunen ska uppmuntra och underlätta etablering av alternativa skolor och förskolor med olika sorters pedagogik. Bra lokaler är en förutsättning för en god skolmiljö. Skolans lokaler måste utnyttjas mer effektivt. En flerdimensionell skola där olika huvudmän med olika pedagogik kan samverka, eftersträvas. Alla skolor, oavsett driftsform, ska ha likvärdiga villkor. Vi ser fler friskolor som ett sätt att öka valfriheten och kvaliteten även för de kommunala skolorna. Friskolorna ska även erbjudas att utföra vuxenutbildning och undervisning i svenska för invandrare. Ett system med skolpeng för vuxenutbildning (Komvux och SFI) bör införas i syfte att även stärka de vuxenstuderandes självbestämmande och öka utrymmet för flera aktörer. Differentierad skolpeng i våra skolor utifrån behoven är en självklarhet. Det så kallade landsbygdstillägget bör ses över. Vi arbetar för tydliga kvalitetskriterier i syfte att kunna följa upp verksamheten i både skolor och förskolor. Barnomsorgen i Nynäshamns kommun ska genomsyras av omsorg, trygghet och valfrihet. Personalens intresse, kunskaper och engagemang är avgörande för verksamhetens kvalitet och därmed barnens förberedelser för grundskolan. Konkurrensen

8 Sida 8 av 33 mellan olika verksamheter leder till ett ökat kvalitetstänkande och stimulerar förskolorna att profilera och utveckla sig. Vi vill uppmuntra förskolorna att pröva nya arbetssätt. Färre barn i barngrupperna är ett politiskt viktigt mål. Vi värnar om dagbarnvårdarna, som ska finnas som ett alternativ i barnomsorgen. Deras verksamhet är särskilt betydelsefull för barn som har svårt att finna sig tillrätta i större grupper och för föräldrar som förvärvsarbetar obekväma tider. Vi vill främja alternativa lösningar till barnomsorg exempelvis flerfamiljsystem, personal- och föräldrakooperativ och enskilda förskolor. Ta tillvara barnens receptiva förmåga vad det gäller matematik och svenska. Vidare är vi övertygade om att det ur ett barnperspektiv är gynnsamt för barnens utveckling att få delta i en pedagogisk förskola utan att därmed ta bort föräldraansvaret. Alla barn måste få samma förutsättningar till pedagogisk stimulans och utveckling oavsett om föräldrarna skaffat ett mindre syskon eller om de tillfälligt står utanför arbetsmarknaden eller studerar. Nynäshamns gymnasium ska gå i spetsen för att i samarbete med näringsliv, högskolor och föreningslivet öka utbildningens kvalitet och därmed stimulera elevernas motivation. Kontakter mot högre utbildning och forskning ska stärkas. Under perioden vill vi utreda möjligheten att samverka och samarbeta med andra kommuner när det gäller gymnasieskolans utbud, alla kommuner behöver inte ha ett komplett utbud av gymnasieprogram. Det individuella programmet för elever utan fullständiga grundskolebetyg ska inriktas på att så fort som möjligt leda eleverna till något av de nationella programmen. Alla elever är inte motiverade att ta del av teoretiska utbildningar. Praktiska och yrkesinriktade utbildningar samt lärlingsprogram måste finnas. Nynäshamns gymnasium ska vara en trygg arbetsplats med ordning och reda. Även om allt inte handlar om pengar, har ekonomin betydelse för resultaten. Vi vill successivt höja skolpengen, så att vi når upp till länsgenomsnittet. Ersättningen till externa utbildare ska vara enligt den nivå som anges i den s.k. riksprislistan.

9 Sida 9 av 33 SOCIAL OMSORGSPOLITIK, BARN-UNGA-VUXNA Barnen är föräldrarnas största ansvar i livet. Familjen är den grundläggande gemenskapen i samhället, men ansvaret för alla barns uppväxtvillkor är en gemensam angelägenhet. Ansvaret för barnen är motivet till att vi har en ansvarsfull familjepolitik. Familjebilden är olika och ska utgå från att familjer är olika, med skiftande önskemål och behov men med samma grundläggande värde. Två familjepolitiska nyckelord bör vara bärande för en modern familjepolitik: Det ena är det vuxna föräldraansvaret barnets rätt till vuxna föräldrar snarare än vuxnas rätt till sina barn Det andra är flexibilitet samhället måste erbjuda lösningar som fungerar. Ett gemensamt skyddsnät Alla människor har ett ansvar för sitt eget liv. Men ibland, av olika skäl, klarar man inte att ensam ta ansvar för sig själv eller ta ansvar för sina närmaste. Då behövs ett skyddsnät som ger trygghet men också ger stöd för att kunna ta sig ur utanförskapet. Vår politik ska bidra till att bryta både utanförskap och bidragsberoende. Utgångspunkten ska inte vara regler och nivåer för olika former av bidrag, utan i stället hur behovet av bidrag ska minska. Den som saknar resurser ska fångas upp av skyddsnät. Men också få hjälp att snabbt ta sig tillbaka till egen försörjning. Försörjningsstöd får aldrig bli en permanent inkomstkälla, utan ska vara ett tillfälligt stöd i avvaktan på egen försörjning. Det räcker inte med passivt omhändertagande i form av ersättning. Minst lika viktigt är att ställa krav och att ge människor verktyg så att de själva kan ta sig ur problemen. Ofta handlar det om hjälp till självhjälp, exempelvis genom att erbjuda utbildning, rehabilitering eller till exempel avgiftning. Målet ska alltid vara att så många som möjligt kan finna trygghet och egenmakt via egen försörjning. Missbrukare ska erbjudas vård och bostad. Det ska också finnas en skyldighet för var och en att delta i åtgärder som underlättar återinträde på arbetsmarknaden. Frivilligt socialt arbete ska uppmuntras och stödjas. Det behövs fler volontärer inom många sektorer. Stödet och hjälpen till anhörigvårdare behöver regleras tydligare i lagstiftningen. Utanförskapet drabbar unga särskilt hårt. Särskilda insatser ska därför genomföras för att fler unga ska kunna komma in på arbetsmarknaden. möjligheten för funktionshindrade att komma in på arbetsmarknaden, antingen som anställda eller i eget företag, ska förbättras. De som inte

10 Sida 10 av 33 kan delta på den reguljära arbetsmarknaden ska erbjudas meningsfull sysselsättning med stor valfrihet. Trygghet för äldre Kommunens befolkning lever allt längre och många äldre är friska långt upp i åldrarna. Det ställer krav på en modern och flexibel äldrepolitik som kan erbjuda hjälp och vård efter skiftande behov. Även de viktiga insatserna som görs inom ramen för det civila samhället bör uppmuntras och få möjlighet att utvecklas. Resurserna i äldreomsorgen ska följa individen. Politikerna ska bestämma mindre och individ tillsammans med anhöriga, vård- och omsorgspersonal mer. Äldreomsorgen ska vara offentligt finansierad. Valmöjligheter ska finnas. Valet av utförare inom hemtjänst eller särskilt boende kan då fattas av den behövande i samråd med anhöriga. Inom ramen för ett auktorisationssystem ska fritt val för den äldre och fri etableringsrätt för vård- och omsorgsgivare finnas i äldreomsorgen. Olika former av boenden för äldre fyller olika behov av successivt ökande stöd, från service med enkla vardagssysslor hela vägen till den biståndsbedömda hjälp som äldreomsorgen ger. Äldre som vill bo kvar hemma bör i största möjliga utsträckning få möjlighet att göra detta. Det behövs nya boendeformer som riktar sig till äldre, exempelvis så kallade seniorboenden som är byggda på ett sätt som gör det lättare att få omsorg i hemmet. Viss form av förstärkt service kan förekomma i denna typ av boende, exempelvis vaktmästare, reception och restaurangservice. Det är angeläget att kommunens övergripande boendeplanering uttryckligen beaktar behoven hos de äldre och hos personer med funktionshinder. Stöd till personer med funktionshinder Personer med funktionshinder har inte särskilda behov utan samma behov som personer som inte har funktionshinder men behoven behöver tillgodoses med särskilda medel. Stödet till personer med psykiskt och fysiskt handikapp ska vara mångsidigt och anpassas till vad varje person behöver.

11 Sida 11 av 33 KULTUR OCH IDROTTSPOLITIK: BARN-UNGA-VUXNA Inledning: Kultur Med kultur menar vi värderingar, traditioner, livsmönster, möten och en drivkraft för samhällsutvecklingen och präglas av framtidsoptimism. Kulturen har stor betydelse för den personliga utvecklingen och möjligheterna förefaller större än någonsin, digitalisering och globalisering bidrar till att göra världens kreativa tillgångar tillgängliga för allt fler. Därför ska kulturyttringar främjas som berikar, stimulerar och speglar den enskildes tankar och fantasi. Den ska komma alla kommuninvånare till del varför kulturen även ska tillämpas integrerat i de uppdrag och tjänster som kommunen levererar. Vi skall värna om kulturen i vårt samhälle och föra kulturarvet vidare. I få andra kulturer lever människor så segregerat som i Sverige: barn för sig, tonåringar för sig, förvärvsarbetande för sig, pensionärer för sig och de riktigt gamla för sig. Kulturlivet kan därför vara en arena för flera möten över åldersgränserna. Kultur och hälsa Den positiva inverkan kultur kan ha på hälsa är viktig att ta tillvara. Av forskning framgår att människor som tillägnar sig kulturyttringar har en bättre hälsa än andra. Till exempel visas att musik har en positiv effekt på dementa personers rörelseförmåga och minnesträning. Människors välbefinnande påverkas av miljön de vistas i. Det ställer krav på kvalitet i utformningen av offentliga lokaler i allmänhet och sjukhusliknande miljöer i synnerhet, inte bara avseende konst och design. Kultur och kunskap Skolan är en av de viktigaste kulturinstitutionerna. I skolan kan alla barn nås på lika villkor, oavsett hemförhållanden och bakgrund. Ordinarie undervisning ska ge grundläggande kunskaper i musik, historia, litteratur, bild och slöjd. Genom kunskap om våra rötter bygger vi identitet och kontinuitet. Kulturarvet innehåller våra minnesnycklar. Kunskapen om det förflutna ger perspektiv på vår egen tid och respekt för gångna och kommande generationers liv och arbete. Denna kunskap skapar tolerans och förståelse för andras kulturarv.

12 Sida 12 av 33 Inledning: Idrott och fritid Idrotten spelar en stor roll i många människors liv vare sig man är aktiv utövare eller intresserad åskådare. Genom idrotten blir människor delaktiga i en positiv gemenskap som bidrar till fostran och utveckling och dessutom ger dem en bättre hälsa. Idrottsrörelsen verkar aktivt för alkohol-, drog- och rökfria miljöer. Idrotten bidrar även till friskvården genom att stimulera till regelbunden träning, friluftsliv och andra fysiska aktiviteter. Idrotten bidrar till integrationen. Det ideella engagemanget i idrottsrörelsen ska inte styras av yttre politiska krafter. Dess största tillgång är värdet av medlemmarnas egna insatser och ideellt utförda arbete, särskilt bland ledarna. Syftet med idrottsundervisning i skolan måste vara att ge ungdomarna tillfälle till nödvändig fysisk aktivitet och ge dem möjligheter att pröva på ett brett spektrum av idrotter för att ge impulser till fortsatt eget idrottande. Idrotten ska agera självständigt och ha friheten att själv bestämma verksamhetens innehåll, inriktning och mål. Graden av egenfinansiering inom idrotten måste bli större. Det minskar bidragsberoendet och ökar möjligheterna för idrotten att agera självständigt. Det är av stor betydelse att samhällets stöd inte cementerar de rådande tingens ordning. Nya idrottsformer ska ges samma möjligheter som de gamla och välorganiserade. Förutsättningar För oss är frågan om barn och ungdomars uppväxtvillkor väldigt viktig. Vi vill att alla som växer upp i Nynäshamn ska kunna växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill också ge bra förutsättningar för god folkhälsa. Detta givetvis främst för den enskildes skull, men också för att i framtiden minska pressen på sjukvården och andra vårdinsatser. Kommunens politik för idrott, fritid och kultur är därför en stor fråga för oss. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts & fritidsområdet.

13 Sida 13 av 33 Anläggningar och föreningar Kommunen ska stödja enskilda föreningars lokalbehov. Kommunen ska medverka till att nya anläggningar kommer till och bidra till idrottens och föreningslivets utveckling. Kommunen ska också sköta sina egna anläggningar väl. Kommunen bör inte äga och driva lokaler och anläggningar som kan överlåtas till föreningar. Daglig fysisk aktivitet, utgående ifrån individens förmåga, i skolan borgar för en god grund att stå på, där Nynäshamns idrottsföreningar kan ta vid. Vi behöver en uppfräschning av våra inomhushallar utomhusområden, de platser där det finns möjlighet till spontanidrott för våra barn och ungdomar och utomhusbadplatser. Med rätt utformade stödåtgärder, samverkan och samnyttjande kan driftskostnaderna bringas till en rimlig nivå. Kommunens samlingslokaler och skolor är en stor tillgång för föreningar och enskilda människor. Där kan studiecirklar, friskvårdsgrupper, intressegrupper, m.fl. samlas. Dessa lokaler bör även i fortsättningen vara öppna för föreningar.

14 Sida 14 av 33 De övergripande målen kan sammanfattas i följande punkter: Ansvar Medborgarna ska känna att vi tar politiskt ansvar för helheten och medborgarnas möjlighet till en god livsmiljö. Rättvisa Detta innebär inte att alla ska ha lika mycket eller lika litet, utan att resurserna koncentreras till de områden där de behövs bäst. Rättvisa innebär också att medborgarna bemöts utifrån ett demokratiskt och jämlikt perspektiv. Frihet Alla ska känna att friheten är större i Nynäshamn, att vi bor i ett tillåtande samhälle. Detta ger också ett ansvar till den enskilde min frihet får aldrig bli någon annans ofrihet! Trygghet Att minimera risken för brott, vandalisering och klotter ökar varje individs frihet. Men trygghet är mer än så, vi måste visa att vi långsiktigt kan leva upp till våra åtaganden gentemot en växande och åldrande befolkning och en lärande kunskapsintensiv skola samt en pedagogisk barnomsorg och förskola. Kvalitet Genom prioritering skapas utrymme för hög kvalitet inom de tjänster som erbjuds. Genom att öka möjligheten för den enskilde att välja själv, eller att tillsammans med andra ta större ansvar, ökar vi kvaliteten ytterligare. Valfrihet Genom att bejaka alternativ, skapar vi konkurrens och ökad valfrihet. Detta ger både bättre och billigare lösningar.

15 Sida 15 av 33 Utbildning En god utbildning är grunden för ett gott liv och alla barn ska tillförsäkras detta, för att därigenom uppnå verklig frihet att utvecklas. En god utbildning utgör även en viktig grund i arbetet mot mobbing och främlingsfientlighet samt inte minst mot ett framtida utanförskap. Miljö En god miljö och ett bra klimat tillsammans med en god välfärd med en långsiktig hållbarhet är grundstenarna för ett gott liv. Social omsorg Alla människor har ett ansvar för sitt eget liv. Men ibland, av olika skäl, klarar man inte att ensam ta ansvar för sig själv eller för ansvarstagandet för sina närmaste. Då behövs skyddsnät som ger trygghet men också ger stöd. Idrott, Kultur och Folkhälsa Viktiga drivkrafter för samhällsutvecklingen med stor betydelse för den personliga utvecklingen och den sociala samvaron. Låg skatt Friheten ökar för den enskilde när hon och han själv får bestämma över en större andel av sin inkomst, sin lön. Skatten i Nynäshamn behöver sänkas. Förnyelse Det talade ordet gäller. Kärnverksamheterna ska komma i första hand för oss kommunpolitiker så att medborgarna kan känna sig hemma i en god livsmiljö!

16 Sida 16 av 33 Mål och direktiv Arbetsmarknad, företagande och tillväxt Antalet arbetstillfällen i kommunen växer. Nya arbetstillfällen skapas genom ökad besöksnäring. Nynäshamns centrum, Ösmo centrum och Spångbro centrum förtätas. Näringslivet expanderar och har ett brett utbud av varor och service. Näringslivschef och företagslots ger ökad service vid företagsetableringar och en ökad näringslivstillväxt. Alternativa driftsformer och nya företag skapas inom utbildnings- och omsorgssektorn. Sjöfartens betydelse ökar, vilket tydligt framgår av rörelserna i Stockholm-Nynäshamns hamn. Hög kvalité inom skola och barnomsorg bidrar kraftigt till kreativa nyetableringar. Ett stort antal små företag, främst inom handel och service, etablerar sig. Kommunens förutsättningar för en positiv tillväxt analyseras och utvecklas. Utmaningsrätt införs En handlingsplan för strategisk samverkan och ömsesidigt utbyte mellan kommunen och det lokala näringslivet förverkligas. Kommunens företagarklimat innehar en position bland rikets 20 bästa. Illojal eller osund konkurrens inom kommunens verksamheter elimineras. Entreprenörskap genomsyrar kommunal verksamhet och utbildning. Handlingsplan för samverkan mellan skola, arbetsliv/näringsliv/högskola förverkligas.

17 Sida 17 av 33 Miljö, samhällsbyggande och boende En god framförhållning med detaljplaner skapar en konjunkturberedskap. Åtgärder vidtas för att värna miljön för exploateringarnas eventuella negativa inverkningar. Ombyggnader genomförs med en bred genomlysning av projektens miljökonsekvenser. Det skapas drygt 4000 nya bostäder i kommunen fram till 2030, en stor andel villor men också hyres- och bostadsrätter. De nya bostäderna finns i tätorterna, men även på andra platser i kommunen där folk vill bo, i enlighet med ett levandehållet samhällsbyggnadsprogram. Nynäshamnsbostäder ges i uppdrag att bygga fler trygghetsboenden i Ösmo och i Sorunda samt ungdomsboende i alla de tätorter där detta efterfrågas. Härutöver kan vi även tänka oss att använda det kommunala bostadsbolaget, för byggnation av vård- och omsorgsboende i den händelse behovet av dessa inte kan tillgodoses på annat sätt. Åtskilliga företag integreras i de nya bostadsområdena. Strandlinjen i tätorten utnyttjas för boende, näringsverksamhet, fritidsupplevelser och turism men allemansrätten är också viktig och skall därför beaktas. För att lösa den parkeringsproblematik som uppstår när Alkärrsplan bebyggs vill vi, utöver de parkeringsplatser som ryms i den nya centrumbyggnaden, även bygga ett parkeringshus i tre plan på fastigheten Tallkotten 13 vid Lövlundsvägen.. Exploatering sker så att en levande skärgård beaktas. Minskad energiförbrukning vilket medför lägre koldioxidutsläpp. Främja alternativa hållbara lösningar för vatten och avlopp för att möjliggöra bostadsbebyggelse där vatten är en knapp tillgång. Satsning på Nynäsbanans attraktivitet och tillgänglighet så att fler kan ställa bilen och därmed bidra till minskad klimatpåverkan. Krav på SRV (motsv.) så att invånarna på ett enkelt sätt kan återvinna sopor och avfall. Nynäshamns kommun en av de främsta i landet avseende miljöhänsyn. Stödja, uppmuntra och förorda förnybar alternativa uppvärmnings- och energiformer. Främja byggandet av energisnåla hus, utformade efter marknadens önskemål och krav.

18 Sida 18 av 33 Energieffektivisera befintliga hus och byggnader i kommunal ägo. Utredning kring investeringsbehov och underhållsbehov utifrån energideklarationerna och underhållsplanerna. Befolkningsökning genom inflyttning av ca 3500 till 6000 personer över en tioårsperiod. Befolkningspyramiden får en allt stadigare fot dvs. att andelen unga medborgare ökar. Alltfler arbetar i Nynäshamn och utpendlingen har minskat. Arbetskraftsinvandring står för en positiv del av befolkningsökningen Hälsokapitalet ökar som resultat av ett aktivt folkhälsoarbete. Väg 225 rustas upp ur trafiksäkerhetshöjande synpunkt. Den nya hamnen i Norvik, Stockholm-Nynäshamns hamn, färdigställs. Dubbelspår till Nynäshamn och Norvik färdigställs med en dragning som inte stör befintlig bostadsbebyggelse och som medger tillväxt och utveckling. En utvidgad färjetrafik stärker besöksnäringen och näringslivet samt de internationella kontakterna. Nynäshamn etablerar sig som ett handelscentrum för Östersjöhandel. Ny väg Älgvikens trafikplats Vagnhärad (E 4 syd) skall projekteras. I likhet med förbifart Stockholm skulle vägen kunna gå i tunnel Mörkö Vagnhärad. Fortsatt satsning på gång- och cykelvägar i syfte att underlätta för oskyddade trafikanter. Vattenförsörjningen är säkrad. Mark som inte har strategisk betydelse ska säljas. Ökad flexibilitet exempelvis avseende prissättning, vid försäljning av industrimark Mottagningsstationer för grå- och svartvatten finns i gästhamnarna/småbåtshamnarna Biogashantering/-återvinning utreds Avgifter för bergvärme tas bort. Snöröjningen utförs med kvalitetskrav avseende hur och när snön ska röjas. Människor måste kunna ta sig fram på såväl gång- och cykelvägar som gatunätet i övrigt. Staden knyts mot havet med en ny lösning för hamnvisionen Gästhamnen upphandlas Trygghet Närpolisen har polismans bemanning med en polis per tusen invånare Synlig och tillgänglig polis All brottslighet ska anmälas och utredas Belysning säkerställer trygghet Mörka passager förbättras och görs trygga Rent, snyggt och tryggt Nynäshamn Missbrukare får hjälp till självhjälp

19 Sida 19 av 33 Hög kvalitet till rätt kostnad Revisionen Revisorsverksamhet enligt god revisionssed. Controllerfunktion av kommunens verksamhet och ekonomi. Skolinspektörsfunktion för utveckling av vår skola. Funktion för lokal BRIS Äldreombudsman. Kommunala bolag Utförsäljning av delar av bostadsbeståndet så att det blir en ökad positiv konkurrens på bostadsmarknaden och därmed också en minskning av Nynäshamnsbostäder AB:s dominans. Detta kan också ge NyBo AB en möjlighet att genomföra nyproduktion av tillgängliga lägenheter i attraktivare lägen samt en ökad konkurrenssituation i mångfalden av fastighetsägare. Nynäshamnsbostäder ska bygga ytterligare trygghetsboenden i Ösmo samt i Sorunda och bostäder för yngre vuxna i Nynäshamn samt i Ösmo och i Sorunda. Eventuellt även byggnation av vård- och omsorgsboenden. Fastighetsbolag, till vilket alla fastigheter överförs, bildas i syfte att professionellt hantera drift och underhåll för fastighetsbeståndet Borgensåtagande minimeras. Kommunala organisationen Försäljning av fastigheter som det inte finns behov av. Uppsägning av externa hyreskontrakt det inte finns behov av Förvaltningars och i förvaltningarna ingående enheters internskulder till finansförvaltningen nollställs. Partistöd Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna utgår partistöd enligt följande grunder: grundstöd kr per parti mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Till de politiska ungdomsorganisationerna utgår inget stöd utan återfinns i partiernas partistöd.

20 Sida 20 av 33 Investeringar Prioritet 1: Grundskola F-6 i Segersäng Förskola Lidatorp Tillagningskök Ventilationsåtgärder grundskolor och förskolor Fritidsgård Sorunda Estö IP för idrott, rekreation, lek och park med vatteninslag Kvarnängen till idrottscentrum Vansta ridhus upprustas Sunnerbyhallen upprustas Ishallen upprustas Motions- och löpslingor Ösmo IP utökas med en gräsyta och löparbanor Uppförande av parkeringshus i kvarteret Tallkotten 13, (3 etager) Allmän upprustning Gröndalshallen, Vanstahallen Gång- och cykelvägar Stadsparken för idrott, rekreation, lek och park med vatteninslag Prioritet 2: Förskola Nicksta Trygghetsbostäder 30 lägenheter Ungdomsbostäder 30 lägenheter Allmän upprustning av gamla infartsleden Allmän upprustning av kommunala vägar och trottoarer Gymnasiet/Kunskapscentrum Idrotts-/lek-/fritidsområden för spontan aktivitet Upprustning och tillbyggnad av Solgården. Investering i och uppgradering av mottagningskök till tillagningskök, vilket det finns ett behov av, ska genomföras. Vi ser som ett första alternativ att ett kvalitativt upphandlingsförfarande bör ske där såväl förskolor, skolor, gymnasium samt äldreboenden försörjs på ett kostnadseffektivt och kvalitativt säkerställt sätt genom ett entreprenadupplägg. Idrottshallar måste upprustas, byggas om och byggas till då vi menar att en god samhällelig folkhälsa startar i unga år.

Ett enklare Nynäshamn!

Ett enklare Nynäshamn! Sida 1 av 14 Ett enklare Nynäshamn! Mål och Budget 2014, nya moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår övertygelse är att politiken ska underlätta för alla som bor, verkar och besöker vårt vackra

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse. Kommunalt handlingsprogram , Moderaterna i Nynäshamn

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse. Kommunalt handlingsprogram , Moderaterna i Nynäshamn Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Kommunalt handlingsprogram 2011-2014, Moderaterna i Nynäshamn Vi vill skapa en god livsmiljö där friheten är större för alla! Inledning Vad menar vi då med detta? Vi Moderater

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer