Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvar, Rättvisa och Förnyelse"

Transkript

1 Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin och rättstaten. Vi är samtidigt tydliga med vår målsättning, att politiken ska underlätta för alla som bor, verkar och besöker vårt vackra Nynäshamn. Vårt Mål- och Budgetdokument är ett resultat av samtal med Nynäshamnarna. Våra gemensamma värderingar och vår gemensamma vilja för framtidens föregångskommun Nynäshamn! Vi har sett att det finns en vilja och ett behov av verklig förnyelse, ansvarstagande och rättvisa för Nynäshamnarna och vår kommun. Vi gick därför till val i Nynäshamn 2010 med löfte om en satsning på välfärdens kärna vi står fast vid detta! 1/ Minskade barngruppsstorlekar i förskolan! 2/ Fler händer i äldrevården och i vården för funktionshindrade! 3/ Rent, Snyggt och Tryggt i hela Nynäshamn! I detta ser vi arbetslinjen före bidragslinjen och ett seriöst och tydligt ansvarstagande för vår gemensamma ekonomi och miljö. Det ska bli enklare att leva och verka i Nynäshamn!

2 Sida 2 av 33 Vi vill skapa en god livsmiljö där friheten är större för alla! Vi Moderater och Kristdemokrater vill satsa på välfärdens kärna. Kommunen har många uppgifter och ska, oavsett vem som utför verksamheten, se till att det finns bra barnomsorg, bra skolor, bra vård för våra äldre och funktionshindrade. Vi ska värna vår miljö och natur. Vi ska verka för säkra och trygga vägar och gator med sammanhängande gång och cykelvägar. Välkomnande parker och välskötta grönområden där Nynäshamns invånare, företag och besökare kan trivas och känna sig trygga. Kommunallagen stipulerar att kommuner ska behandla sina medlemmar lika så länge det inte finns sakliga skäl för något annat. Nynäshamns kommun finns till för medborgarna och ska arbeta för att ge en snabb och effektiv myndighetsutövning och god service. Detta skall vara honnörsorden för alla som arbetar för Nynäshamns kommun. Målet måste vara att 100 % av invånarna ska vara nöjda med den service som erbjuds för deras skattepengar, vilket även är anl. till att vi vill införa en kommunal servicegaranti. Vi vet att kommunens unika natur är värdefull för dig och alla andra. I själva verket är detta i många fall orsaken till att man valt att flytta till Nynäshamn. Det blir då en viktig uppgift för oss att värna det unika i vår natur så att även kommande generationer får möjlighet att ta del av den. Med en noggrann och genomtänkt samhällsplanering möjliggörs en fortsatt utbyggnad och förtätning samtidigt som vi bevarar det värdefulla i vår miljö. Goda möjligheter till rekreation blir allt viktigare. I dagens samhälle behöver vi alla ladda om batterierna då och då. Vår natur och vår skärgårdsmiljö ger oss unika möjligheter till detta.

3 Sida 3 av 33 Arbetsmarknad, företagande och tillväxt Att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt genom en bra företagarpolitik är en huvuduppgift. Kommunen, tillsammans med näringslivet, ska arbeta för att Nynäshamn ska vara en av landets bästa kommuner att bedriva företag i. Idag befinner sig inte Nynäshamn på en acceptabel nivå för att vara i huvudstadsregionen. Att erbjuda mark, lokaler och knyta kontakter mellan företagen är en viktig uppgift. Att upphandla tjänster och inte på något område konkurrera ut de privata företagen med egen verksamhet är självklart för oss. Samarbete mellan näringsliv och skola måste utvecklas och entreprenörskapet uppmuntras. Vi ser gärna att fler företag är närvarande redan tidigt i skolan och deltar i undervisningen och att de senare utgör en del av olika yrkes- och praktikprogram som direkt leder till jobb. Nynäshamn kommun måste, i större utsträckning än idag, skapa förutsättningar för att ännu fler ska kunna arbeta och ha en egen försörjning. Ett gott samarbete med utbildningsföretag, arbetsförmedlare och det lokala näringslivet ger ökade förutsättningar för det. Lagar och regler är sällan kristallklara de ger ofta utrymme för tolkning. Då är det viktigt att vi, när vi gör denna tolkning, ger plats för den enskildes kreativitet och möjlighet att påverka. Vi vill ta ansvar för och skapa en kommun som ser möjligheter, med rättvisa och förnyelse, inte problem! Självklart är det då också viktigt att skapa goda förutsättningar för ett vitalt näringsliv i kommunen vilket vi vill göra genom inrättandet av en tjänst som näringslivschef för vilken vi skjuter till ca. 1Mkr. Ytterligare 1 Mkr satsa för koordination och utveckling av Norvik samt ytterligare ca 1 Mkr. för chefs- och ledarutvecklingsinsatser.

4 Sida 4 av 33 Hög kvalitet till rätt kostnad Kommunen kan inte och ska inte erbjuda service inom alla områden. Friheten att söka individuella lösningar måste finnas för de som vill och kan. Den verksamhet som vi finansierar gemensamt kan och bör, koncentreras till de som bäst behöver den. Vi vet också att högklassiga skolor, god vård, omsorg och bra barnomsorg är kärnfrågor för de flesta. Därför ska vi erbjuda det bästa inom dessa områden. Det är därför nödvändigt att fortsätta arbetet med att utveckla och förnya kommunens verksamheter. De måste både hålla en högre kvalitet och bli effektivare. Många av de kommunala verksamheterna kan med fördel utföras av någon annan än kommunen. Kommunen ska vara öppen och lyhörd för alternativa driftformer och andra utförares erfarenheter. Moderaterna och Kristdemokraterna anser att i princip all verksamhet som inte är myndighetsutövning, lika gärna kan utföras av någon annan. Det viktiga för oss är inte vem som utför tjänsterna - egen regi kan vara en av anbudsgivarna, en av lösningarna. Det viktiga är kvaliteten på det arbete som utförs och konkurrensutsättning är ett medel att uppnå en önskad kvalitet till rätt kostnad. Ska Nynäshamn i framtiden vara en attraktiv kommun att bo och arbeta i måste kärnverksamheterna vara konkurrenskraftiga. Att ha en hög skattenivå i förhållande till omgivningen är på sikt inte konkurrenskraftigt eller hållbart. När kommunen går med överskott ska de pengarna tillbaka till Nynäshamnsborna i form av en skattesänkning alternativt en kvalitetshöjning i kärnverksamheterna. Våra barn och ungdomar behöver en aktiv fritid. Goda levnadsvanor grundläggs i tidig ålder. Engagerade föräldrar och aktiva föreningar har här stor betydelse. Våra äldre måste ges möjlighet till att leva ett aktivt liv där inte minst den sociala kontakten med andra är viktig. En god vård är självklar, men inte det enda som krävs för ett gott liv. Därför måste vi kunna erbjuda alternativ. Visst är mycket av vår verksamhet kollektiv till sin natur och därmed sådan att alla inte kan få precis som de vill, men flexibilitet måste vara ett nyckelord. Verksamheten måste utformas så nära de berörda som möjligt.

5 Sida 5 av 33 Trygghet Brottslingars trygghet är din otrygghet. För att behålla medborgarnas förtroende för vår lagstiftning och vår rättsstat, måste samhället uppfylla sin främsta uppgift att skydda medborgarna från hot och brott. Tydliga regler och ett samhälle som reagerar snabbt när någon bryter mot dessa regler är en förutsättning för ett tryggare Sverige. Närpolisverksamheten ska byggas ut. Närvaron av poliser ska vara påtaglig och koncentreras till områden där brott begås. Långt ifrån alla känner sig trygga i Nynäshamn. Kameraövervakning, på rätt ställen, är ett utmärkt verktyg för att kunna lagföra fler brott. För att komma åt de aktuella problem vi har med den lokala brottsligheten ska kommunen därför tillsammans med lokala BRÅ, Brottsofferjouren, Kvinnojouren, Manscentrum och andra organisationer som kommer i kontakt med brottsligheten arbeta nära polisen och andra myndigheter. Skolan skall polisanmäla alla brott. Polisen måste vara synlig för att förhindra brott och för att ge trygghet för medborgarna. Att känna trygghet i sin närmiljö blir en allt viktigare fråga. Alla våra invånare, båda gamla och unga, ska känna att vår kommun är en trygg plats att leva och verka i. Vi får heller aldrig glömma att vi alla är individer, vi är alla olika. Vad som är bäst för en, är bara näst bäst för en annan. Det finns inga standardlösningar som passar alla! Miljö En god miljö tillsammans med en god välfärd är grundstenarna för ett gott liv. Nynäshamn har stora naturvärden vilket är en av kommunens största tillgångar. Det finns en del att göra för att förbättra delar av vår miljö. Ännu fler invånare ska erbjudas tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen har en möjlighet att visa vägen för utvecklingen av ett hållbart samhälle, t.ex. genom att låta naturen producera värme och el i samband med uppförande av skola eller annan byggnad. Det finns stora möjligheter att, med enkla medel, se över energiförbrukningen i kommunens lokaler. Installation av energieffektivare belysning, tätning och isolering är några exempel av många. Det är också en framgångsfaktor för miljön om invånarna har arbete och därmed egen försörjning.

6 Sida 6 av 33 Skatt För att öka kommunens attraktionskraft och för att ge större utrymme åt medborgarna att själva bestämma över sina inkomster är arbetet med kommunalskatten ett strategiskt viktigt mål. Jobblinjen skapar fler skattebetalare och därmed mer medel till kommunens kassa som i sin tur leder till ökad möjlighet att erbjuda såväl verksamhet av god kvalité som sänkt skatt. Budgeten måste vara i balans och verksamheterna måste hålla sig inom de budgetramar fullmäktige beslutat. Vi kommer alltid att arbeta för att kommunalskatten ska vara på en sådan nivå att den kan för medborgarna vara acceptabel sett till den kvalitet som erbjuds. Nynäshamns invånare betalar, som en följd av den idag förda politiken, en onödigt hög skatt i förhållande till den välfärdskvalitet som erbjuds. Vår ambition är att få fler utförare av de tjänster vi finansierar via kommunalskatten det handlar om att skapa konkurrens och mångfald. Alla utövare ska behandlas lika. På så sätt skapar vi förutsättningar för alternativ och en effektiv verksamhet. Vi tar också ansvar för att verksamheten håller den kvalitet som vi vill ha. Vår uppföljning ska vara sådan att du som invånare känner stor trygghet när du använder dessa tjänster. Viktigt för den enskildes frihet är en låg skatt. Att var och en får behålla mer av sin lön borde vara en självklarhet. Med en kostnadseffektiv verksamhet blir detta möjligt.

7 Sida 7 av 33 Utbildning Förskola, Skola och Gymnasium Förskolan och Skolan tillhör de viktigaste välfärdsfrågorna. Utbildningen ska ge eleverna de grundläggande kunskaperna det körkort som krävs för att ta sig an livet, vare sig det gäller arbete eller att fungera som medborgare. Skolans viktigaste mål är kunskapsförmedling att lära alla elever läsa, skriva och räkna. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas i den takt som den egna förutsättningen medger. Skolan ska ge lust att lära och framförallt vara en skola med rätt kunskap för barns livsdrömmar. Vår skolpolitik fokuserar redan tidigt på skolans kunskapsuppdrag och på varje elevs möjlighet att nå kunskapsmålen. En av de viktigaste grunduppgifterna för en kommun är därför att tillhandahålla en kvalitativ och kunskapsinriktad förskola och skola. En god utbildning är grunden för ett gott liv och alla barn ska tillförsäkras detta, för att därigenom uppnå verklig frihet att utvecklas. En god utbildning utgör även en viktig grund i arbetet mot mobbing och främlingsfientlighet. Kvalitetskraven på skolan måste höjas, samtidigt som skolan måste ges nya verktyg så att man kan möta kraven. För att höja kvalitén ska särskilda insatser göras i de yngre åldrarna med fler och tidigare kunskapskontroller samt såväl skriftliga som muntliga omdömen, varje termin med början redan i det första skolåret. Det gäller att uppmärksamma barn med särskilda behov för tidiga insatser och diagnoser. Stöd ska sättas in så att de ger bäst resultat. För ökad kvalitet i skolan bör alla lärare ha behörighet i de ämnen de undervisar i. Kommunen ska uppmuntra och underlätta etablering av alternativa skolor och förskolor med olika sorters pedagogik. Bra lokaler är en förutsättning för en god skolmiljö. Skolans lokaler måste utnyttjas mer effektivt. En flerdimensionell skola där olika huvudmän med olika pedagogik kan samverka, eftersträvas. Alla skolor, oavsett driftsform, ska ha likvärdiga villkor. Vi ser fler friskolor som ett sätt att öka valfriheten och kvaliteten även för de kommunala skolorna. Friskolorna ska även erbjudas att utföra vuxenutbildning och undervisning i svenska för invandrare. Ett system med skolpeng för vuxenutbildning (Komvux och SFI) bör införas i syfte att även stärka de vuxenstuderandes självbestämmande och öka utrymmet för flera aktörer. Differentierad skolpeng i våra skolor utifrån behoven är en självklarhet. Det så kallade landsbygdstillägget bör ses över. Vi arbetar för tydliga kvalitetskriterier i syfte att kunna följa upp verksamheten i både skolor och förskolor. Barnomsorgen i Nynäshamns kommun ska genomsyras av omsorg, trygghet och valfrihet. Personalens intresse, kunskaper och engagemang är avgörande för verksamhetens kvalitet och därmed barnens förberedelser för grundskolan. Konkurrensen

8 Sida 8 av 33 mellan olika verksamheter leder till ett ökat kvalitetstänkande och stimulerar förskolorna att profilera och utveckla sig. Vi vill uppmuntra förskolorna att pröva nya arbetssätt. Färre barn i barngrupperna är ett politiskt viktigt mål. Vi värnar om dagbarnvårdarna, som ska finnas som ett alternativ i barnomsorgen. Deras verksamhet är särskilt betydelsefull för barn som har svårt att finna sig tillrätta i större grupper och för föräldrar som förvärvsarbetar obekväma tider. Vi vill främja alternativa lösningar till barnomsorg exempelvis flerfamiljsystem, personal- och föräldrakooperativ och enskilda förskolor. Ta tillvara barnens receptiva förmåga vad det gäller matematik och svenska. Vidare är vi övertygade om att det ur ett barnperspektiv är gynnsamt för barnens utveckling att få delta i en pedagogisk förskola utan att därmed ta bort föräldraansvaret. Alla barn måste få samma förutsättningar till pedagogisk stimulans och utveckling oavsett om föräldrarna skaffat ett mindre syskon eller om de tillfälligt står utanför arbetsmarknaden eller studerar. Nynäshamns gymnasium ska gå i spetsen för att i samarbete med näringsliv, högskolor och föreningslivet öka utbildningens kvalitet och därmed stimulera elevernas motivation. Kontakter mot högre utbildning och forskning ska stärkas. Under perioden vill vi utreda möjligheten att samverka och samarbeta med andra kommuner när det gäller gymnasieskolans utbud, alla kommuner behöver inte ha ett komplett utbud av gymnasieprogram. Det individuella programmet för elever utan fullständiga grundskolebetyg ska inriktas på att så fort som möjligt leda eleverna till något av de nationella programmen. Alla elever är inte motiverade att ta del av teoretiska utbildningar. Praktiska och yrkesinriktade utbildningar samt lärlingsprogram måste finnas. Nynäshamns gymnasium ska vara en trygg arbetsplats med ordning och reda. Även om allt inte handlar om pengar, har ekonomin betydelse för resultaten. Vi vill successivt höja skolpengen, så att vi når upp till länsgenomsnittet. Ersättningen till externa utbildare ska vara enligt den nivå som anges i den s.k. riksprislistan.

9 Sida 9 av 33 SOCIAL OMSORGSPOLITIK, BARN-UNGA-VUXNA Barnen är föräldrarnas största ansvar i livet. Familjen är den grundläggande gemenskapen i samhället, men ansvaret för alla barns uppväxtvillkor är en gemensam angelägenhet. Ansvaret för barnen är motivet till att vi har en ansvarsfull familjepolitik. Familjebilden är olika och ska utgå från att familjer är olika, med skiftande önskemål och behov men med samma grundläggande värde. Två familjepolitiska nyckelord bör vara bärande för en modern familjepolitik: Det ena är det vuxna föräldraansvaret barnets rätt till vuxna föräldrar snarare än vuxnas rätt till sina barn Det andra är flexibilitet samhället måste erbjuda lösningar som fungerar. Ett gemensamt skyddsnät Alla människor har ett ansvar för sitt eget liv. Men ibland, av olika skäl, klarar man inte att ensam ta ansvar för sig själv eller ta ansvar för sina närmaste. Då behövs ett skyddsnät som ger trygghet men också ger stöd för att kunna ta sig ur utanförskapet. Vår politik ska bidra till att bryta både utanförskap och bidragsberoende. Utgångspunkten ska inte vara regler och nivåer för olika former av bidrag, utan i stället hur behovet av bidrag ska minska. Den som saknar resurser ska fångas upp av skyddsnät. Men också få hjälp att snabbt ta sig tillbaka till egen försörjning. Försörjningsstöd får aldrig bli en permanent inkomstkälla, utan ska vara ett tillfälligt stöd i avvaktan på egen försörjning. Det räcker inte med passivt omhändertagande i form av ersättning. Minst lika viktigt är att ställa krav och att ge människor verktyg så att de själva kan ta sig ur problemen. Ofta handlar det om hjälp till självhjälp, exempelvis genom att erbjuda utbildning, rehabilitering eller till exempel avgiftning. Målet ska alltid vara att så många som möjligt kan finna trygghet och egenmakt via egen försörjning. Missbrukare ska erbjudas vård och bostad. Det ska också finnas en skyldighet för var och en att delta i åtgärder som underlättar återinträde på arbetsmarknaden. Frivilligt socialt arbete ska uppmuntras och stödjas. Det behövs fler volontärer inom många sektorer. Stödet och hjälpen till anhörigvårdare behöver regleras tydligare i lagstiftningen. Utanförskapet drabbar unga särskilt hårt. Särskilda insatser ska därför genomföras för att fler unga ska kunna komma in på arbetsmarknaden. möjligheten för funktionshindrade att komma in på arbetsmarknaden, antingen som anställda eller i eget företag, ska förbättras. De som inte

10 Sida 10 av 33 kan delta på den reguljära arbetsmarknaden ska erbjudas meningsfull sysselsättning med stor valfrihet. Trygghet för äldre Kommunens befolkning lever allt längre och många äldre är friska långt upp i åldrarna. Det ställer krav på en modern och flexibel äldrepolitik som kan erbjuda hjälp och vård efter skiftande behov. Även de viktiga insatserna som görs inom ramen för det civila samhället bör uppmuntras och få möjlighet att utvecklas. Resurserna i äldreomsorgen ska följa individen. Politikerna ska bestämma mindre och individ tillsammans med anhöriga, vård- och omsorgspersonal mer. Äldreomsorgen ska vara offentligt finansierad. Valmöjligheter ska finnas. Valet av utförare inom hemtjänst eller särskilt boende kan då fattas av den behövande i samråd med anhöriga. Inom ramen för ett auktorisationssystem ska fritt val för den äldre och fri etableringsrätt för vård- och omsorgsgivare finnas i äldreomsorgen. Olika former av boenden för äldre fyller olika behov av successivt ökande stöd, från service med enkla vardagssysslor hela vägen till den biståndsbedömda hjälp som äldreomsorgen ger. Äldre som vill bo kvar hemma bör i största möjliga utsträckning få möjlighet att göra detta. Det behövs nya boendeformer som riktar sig till äldre, exempelvis så kallade seniorboenden som är byggda på ett sätt som gör det lättare att få omsorg i hemmet. Viss form av förstärkt service kan förekomma i denna typ av boende, exempelvis vaktmästare, reception och restaurangservice. Det är angeläget att kommunens övergripande boendeplanering uttryckligen beaktar behoven hos de äldre och hos personer med funktionshinder. Stöd till personer med funktionshinder Personer med funktionshinder har inte särskilda behov utan samma behov som personer som inte har funktionshinder men behoven behöver tillgodoses med särskilda medel. Stödet till personer med psykiskt och fysiskt handikapp ska vara mångsidigt och anpassas till vad varje person behöver.

11 Sida 11 av 33 KULTUR OCH IDROTTSPOLITIK: BARN-UNGA-VUXNA Inledning: Kultur Med kultur menar vi värderingar, traditioner, livsmönster, möten och en drivkraft för samhällsutvecklingen och präglas av framtidsoptimism. Kulturen har stor betydelse för den personliga utvecklingen och möjligheterna förefaller större än någonsin, digitalisering och globalisering bidrar till att göra världens kreativa tillgångar tillgängliga för allt fler. Därför ska kulturyttringar främjas som berikar, stimulerar och speglar den enskildes tankar och fantasi. Den ska komma alla kommuninvånare till del varför kulturen även ska tillämpas integrerat i de uppdrag och tjänster som kommunen levererar. Vi skall värna om kulturen i vårt samhälle och föra kulturarvet vidare. I få andra kulturer lever människor så segregerat som i Sverige: barn för sig, tonåringar för sig, förvärvsarbetande för sig, pensionärer för sig och de riktigt gamla för sig. Kulturlivet kan därför vara en arena för flera möten över åldersgränserna. Kultur och hälsa Den positiva inverkan kultur kan ha på hälsa är viktig att ta tillvara. Av forskning framgår att människor som tillägnar sig kulturyttringar har en bättre hälsa än andra. Till exempel visas att musik har en positiv effekt på dementa personers rörelseförmåga och minnesträning. Människors välbefinnande påverkas av miljön de vistas i. Det ställer krav på kvalitet i utformningen av offentliga lokaler i allmänhet och sjukhusliknande miljöer i synnerhet, inte bara avseende konst och design. Kultur och kunskap Skolan är en av de viktigaste kulturinstitutionerna. I skolan kan alla barn nås på lika villkor, oavsett hemförhållanden och bakgrund. Ordinarie undervisning ska ge grundläggande kunskaper i musik, historia, litteratur, bild och slöjd. Genom kunskap om våra rötter bygger vi identitet och kontinuitet. Kulturarvet innehåller våra minnesnycklar. Kunskapen om det förflutna ger perspektiv på vår egen tid och respekt för gångna och kommande generationers liv och arbete. Denna kunskap skapar tolerans och förståelse för andras kulturarv.

12 Sida 12 av 33 Inledning: Idrott och fritid Idrotten spelar en stor roll i många människors liv vare sig man är aktiv utövare eller intresserad åskådare. Genom idrotten blir människor delaktiga i en positiv gemenskap som bidrar till fostran och utveckling och dessutom ger dem en bättre hälsa. Idrottsrörelsen verkar aktivt för alkohol-, drog- och rökfria miljöer. Idrotten bidrar även till friskvården genom att stimulera till regelbunden träning, friluftsliv och andra fysiska aktiviteter. Idrotten bidrar till integrationen. Det ideella engagemanget i idrottsrörelsen ska inte styras av yttre politiska krafter. Dess största tillgång är värdet av medlemmarnas egna insatser och ideellt utförda arbete, särskilt bland ledarna. Syftet med idrottsundervisning i skolan måste vara att ge ungdomarna tillfälle till nödvändig fysisk aktivitet och ge dem möjligheter att pröva på ett brett spektrum av idrotter för att ge impulser till fortsatt eget idrottande. Idrotten ska agera självständigt och ha friheten att själv bestämma verksamhetens innehåll, inriktning och mål. Graden av egenfinansiering inom idrotten måste bli större. Det minskar bidragsberoendet och ökar möjligheterna för idrotten att agera självständigt. Det är av stor betydelse att samhällets stöd inte cementerar de rådande tingens ordning. Nya idrottsformer ska ges samma möjligheter som de gamla och välorganiserade. Förutsättningar För oss är frågan om barn och ungdomars uppväxtvillkor väldigt viktig. Vi vill att alla som växer upp i Nynäshamn ska kunna växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill också ge bra förutsättningar för god folkhälsa. Detta givetvis främst för den enskildes skull, men också för att i framtiden minska pressen på sjukvården och andra vårdinsatser. Kommunens politik för idrott, fritid och kultur är därför en stor fråga för oss. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts & fritidsområdet.

13 Sida 13 av 33 Anläggningar och föreningar Kommunen ska stödja enskilda föreningars lokalbehov. Kommunen ska medverka till att nya anläggningar kommer till och bidra till idrottens och föreningslivets utveckling. Kommunen ska också sköta sina egna anläggningar väl. Kommunen bör inte äga och driva lokaler och anläggningar som kan överlåtas till föreningar. Daglig fysisk aktivitet, utgående ifrån individens förmåga, i skolan borgar för en god grund att stå på, där Nynäshamns idrottsföreningar kan ta vid. Vi behöver en uppfräschning av våra inomhushallar utomhusområden, de platser där det finns möjlighet till spontanidrott för våra barn och ungdomar och utomhusbadplatser. Med rätt utformade stödåtgärder, samverkan och samnyttjande kan driftskostnaderna bringas till en rimlig nivå. Kommunens samlingslokaler och skolor är en stor tillgång för föreningar och enskilda människor. Där kan studiecirklar, friskvårdsgrupper, intressegrupper, m.fl. samlas. Dessa lokaler bör även i fortsättningen vara öppna för föreningar.

14 Sida 14 av 33 De övergripande målen kan sammanfattas i följande punkter: Ansvar Medborgarna ska känna att vi tar politiskt ansvar för helheten och medborgarnas möjlighet till en god livsmiljö. Rättvisa Detta innebär inte att alla ska ha lika mycket eller lika litet, utan att resurserna koncentreras till de områden där de behövs bäst. Rättvisa innebär också att medborgarna bemöts utifrån ett demokratiskt och jämlikt perspektiv. Frihet Alla ska känna att friheten är större i Nynäshamn, att vi bor i ett tillåtande samhälle. Detta ger också ett ansvar till den enskilde min frihet får aldrig bli någon annans ofrihet! Trygghet Att minimera risken för brott, vandalisering och klotter ökar varje individs frihet. Men trygghet är mer än så, vi måste visa att vi långsiktigt kan leva upp till våra åtaganden gentemot en växande och åldrande befolkning och en lärande kunskapsintensiv skola samt en pedagogisk barnomsorg och förskola. Kvalitet Genom prioritering skapas utrymme för hög kvalitet inom de tjänster som erbjuds. Genom att öka möjligheten för den enskilde att välja själv, eller att tillsammans med andra ta större ansvar, ökar vi kvaliteten ytterligare. Valfrihet Genom att bejaka alternativ, skapar vi konkurrens och ökad valfrihet. Detta ger både bättre och billigare lösningar.

15 Sida 15 av 33 Utbildning En god utbildning är grunden för ett gott liv och alla barn ska tillförsäkras detta, för att därigenom uppnå verklig frihet att utvecklas. En god utbildning utgör även en viktig grund i arbetet mot mobbing och främlingsfientlighet samt inte minst mot ett framtida utanförskap. Miljö En god miljö och ett bra klimat tillsammans med en god välfärd med en långsiktig hållbarhet är grundstenarna för ett gott liv. Social omsorg Alla människor har ett ansvar för sitt eget liv. Men ibland, av olika skäl, klarar man inte att ensam ta ansvar för sig själv eller för ansvarstagandet för sina närmaste. Då behövs skyddsnät som ger trygghet men också ger stöd. Idrott, Kultur och Folkhälsa Viktiga drivkrafter för samhällsutvecklingen med stor betydelse för den personliga utvecklingen och den sociala samvaron. Låg skatt Friheten ökar för den enskilde när hon och han själv får bestämma över en större andel av sin inkomst, sin lön. Skatten i Nynäshamn behöver sänkas. Förnyelse Det talade ordet gäller. Kärnverksamheterna ska komma i första hand för oss kommunpolitiker så att medborgarna kan känna sig hemma i en god livsmiljö!

16 Sida 16 av 33 Mål och direktiv Arbetsmarknad, företagande och tillväxt Antalet arbetstillfällen i kommunen växer. Nya arbetstillfällen skapas genom ökad besöksnäring. Nynäshamns centrum, Ösmo centrum och Spångbro centrum förtätas. Näringslivet expanderar och har ett brett utbud av varor och service. Näringslivschef och företagslots ger ökad service vid företagsetableringar och en ökad näringslivstillväxt. Alternativa driftsformer och nya företag skapas inom utbildnings- och omsorgssektorn. Sjöfartens betydelse ökar, vilket tydligt framgår av rörelserna i Stockholm-Nynäshamns hamn. Hög kvalité inom skola och barnomsorg bidrar kraftigt till kreativa nyetableringar. Ett stort antal små företag, främst inom handel och service, etablerar sig. Kommunens förutsättningar för en positiv tillväxt analyseras och utvecklas. Utmaningsrätt införs En handlingsplan för strategisk samverkan och ömsesidigt utbyte mellan kommunen och det lokala näringslivet förverkligas. Kommunens företagarklimat innehar en position bland rikets 20 bästa. Illojal eller osund konkurrens inom kommunens verksamheter elimineras. Entreprenörskap genomsyrar kommunal verksamhet och utbildning. Handlingsplan för samverkan mellan skola, arbetsliv/näringsliv/högskola förverkligas.

17 Sida 17 av 33 Miljö, samhällsbyggande och boende En god framförhållning med detaljplaner skapar en konjunkturberedskap. Åtgärder vidtas för att värna miljön för exploateringarnas eventuella negativa inverkningar. Ombyggnader genomförs med en bred genomlysning av projektens miljökonsekvenser. Det skapas drygt 4000 nya bostäder i kommunen fram till 2030, en stor andel villor men också hyres- och bostadsrätter. De nya bostäderna finns i tätorterna, men även på andra platser i kommunen där folk vill bo, i enlighet med ett levandehållet samhällsbyggnadsprogram. Nynäshamnsbostäder ges i uppdrag att bygga fler trygghetsboenden i Ösmo och i Sorunda samt ungdomsboende i alla de tätorter där detta efterfrågas. Härutöver kan vi även tänka oss att använda det kommunala bostadsbolaget, för byggnation av vård- och omsorgsboende i den händelse behovet av dessa inte kan tillgodoses på annat sätt. Åtskilliga företag integreras i de nya bostadsområdena. Strandlinjen i tätorten utnyttjas för boende, näringsverksamhet, fritidsupplevelser och turism men allemansrätten är också viktig och skall därför beaktas. För att lösa den parkeringsproblematik som uppstår när Alkärrsplan bebyggs vill vi, utöver de parkeringsplatser som ryms i den nya centrumbyggnaden, även bygga ett parkeringshus i tre plan på fastigheten Tallkotten 13 vid Lövlundsvägen.. Exploatering sker så att en levande skärgård beaktas. Minskad energiförbrukning vilket medför lägre koldioxidutsläpp. Främja alternativa hållbara lösningar för vatten och avlopp för att möjliggöra bostadsbebyggelse där vatten är en knapp tillgång. Satsning på Nynäsbanans attraktivitet och tillgänglighet så att fler kan ställa bilen och därmed bidra till minskad klimatpåverkan. Krav på SRV (motsv.) så att invånarna på ett enkelt sätt kan återvinna sopor och avfall. Nynäshamns kommun en av de främsta i landet avseende miljöhänsyn. Stödja, uppmuntra och förorda förnybar alternativa uppvärmnings- och energiformer. Främja byggandet av energisnåla hus, utformade efter marknadens önskemål och krav.

18 Sida 18 av 33 Energieffektivisera befintliga hus och byggnader i kommunal ägo. Utredning kring investeringsbehov och underhållsbehov utifrån energideklarationerna och underhållsplanerna. Befolkningsökning genom inflyttning av ca 3500 till 6000 personer över en tioårsperiod. Befolkningspyramiden får en allt stadigare fot dvs. att andelen unga medborgare ökar. Alltfler arbetar i Nynäshamn och utpendlingen har minskat. Arbetskraftsinvandring står för en positiv del av befolkningsökningen Hälsokapitalet ökar som resultat av ett aktivt folkhälsoarbete. Väg 225 rustas upp ur trafiksäkerhetshöjande synpunkt. Den nya hamnen i Norvik, Stockholm-Nynäshamns hamn, färdigställs. Dubbelspår till Nynäshamn och Norvik färdigställs med en dragning som inte stör befintlig bostadsbebyggelse och som medger tillväxt och utveckling. En utvidgad färjetrafik stärker besöksnäringen och näringslivet samt de internationella kontakterna. Nynäshamn etablerar sig som ett handelscentrum för Östersjöhandel. Ny väg Älgvikens trafikplats Vagnhärad (E 4 syd) skall projekteras. I likhet med förbifart Stockholm skulle vägen kunna gå i tunnel Mörkö Vagnhärad. Fortsatt satsning på gång- och cykelvägar i syfte att underlätta för oskyddade trafikanter. Vattenförsörjningen är säkrad. Mark som inte har strategisk betydelse ska säljas. Ökad flexibilitet exempelvis avseende prissättning, vid försäljning av industrimark Mottagningsstationer för grå- och svartvatten finns i gästhamnarna/småbåtshamnarna Biogashantering/-återvinning utreds Avgifter för bergvärme tas bort. Snöröjningen utförs med kvalitetskrav avseende hur och när snön ska röjas. Människor måste kunna ta sig fram på såväl gång- och cykelvägar som gatunätet i övrigt. Staden knyts mot havet med en ny lösning för hamnvisionen Gästhamnen upphandlas Trygghet Närpolisen har polismans bemanning med en polis per tusen invånare Synlig och tillgänglig polis All brottslighet ska anmälas och utredas Belysning säkerställer trygghet Mörka passager förbättras och görs trygga Rent, snyggt och tryggt Nynäshamn Missbrukare får hjälp till självhjälp

19 Sida 19 av 33 Hög kvalitet till rätt kostnad Revisionen Revisorsverksamhet enligt god revisionssed. Controllerfunktion av kommunens verksamhet och ekonomi. Skolinspektörsfunktion för utveckling av vår skola. Funktion för lokal BRIS Äldreombudsman. Kommunala bolag Utförsäljning av delar av bostadsbeståndet så att det blir en ökad positiv konkurrens på bostadsmarknaden och därmed också en minskning av Nynäshamnsbostäder AB:s dominans. Detta kan också ge NyBo AB en möjlighet att genomföra nyproduktion av tillgängliga lägenheter i attraktivare lägen samt en ökad konkurrenssituation i mångfalden av fastighetsägare. Nynäshamnsbostäder ska bygga ytterligare trygghetsboenden i Ösmo samt i Sorunda och bostäder för yngre vuxna i Nynäshamn samt i Ösmo och i Sorunda. Eventuellt även byggnation av vård- och omsorgsboenden. Fastighetsbolag, till vilket alla fastigheter överförs, bildas i syfte att professionellt hantera drift och underhåll för fastighetsbeståndet Borgensåtagande minimeras. Kommunala organisationen Försäljning av fastigheter som det inte finns behov av. Uppsägning av externa hyreskontrakt det inte finns behov av Förvaltningars och i förvaltningarna ingående enheters internskulder till finansförvaltningen nollställs. Partistöd Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna utgår partistöd enligt följande grunder: grundstöd kr per parti mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Till de politiska ungdomsorganisationerna utgår inget stöd utan återfinns i partiernas partistöd.

20 Sida 20 av 33 Investeringar Prioritet 1: Grundskola F-6 i Segersäng Förskola Lidatorp Tillagningskök Ventilationsåtgärder grundskolor och förskolor Fritidsgård Sorunda Estö IP för idrott, rekreation, lek och park med vatteninslag Kvarnängen till idrottscentrum Vansta ridhus upprustas Sunnerbyhallen upprustas Ishallen upprustas Motions- och löpslingor Ösmo IP utökas med en gräsyta och löparbanor Uppförande av parkeringshus i kvarteret Tallkotten 13, (3 etager) Allmän upprustning Gröndalshallen, Vanstahallen Gång- och cykelvägar Stadsparken för idrott, rekreation, lek och park med vatteninslag Prioritet 2: Förskola Nicksta Trygghetsbostäder 30 lägenheter Ungdomsbostäder 30 lägenheter Allmän upprustning av gamla infartsleden Allmän upprustning av kommunala vägar och trottoarer Gymnasiet/Kunskapscentrum Idrotts-/lek-/fritidsområden för spontan aktivitet Upprustning och tillbyggnad av Solgården. Investering i och uppgradering av mottagningskök till tillagningskök, vilket det finns ett behov av, ska genomföras. Vi ser som ett första alternativ att ett kvalitativt upphandlingsförfarande bör ske där såväl förskolor, skolor, gymnasium samt äldreboenden försörjs på ett kostnadseffektivt och kvalitativt säkerställt sätt genom ett entreprenadupplägg. Idrottshallar måste upprustas, byggas om och byggas till då vi menar att en god samhällelig folkhälsa startar i unga år.

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013.

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

HELA SVERIGES PARTI. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018

HELA SVERIGES PARTI. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018 HELA SVERIGES PARTI Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018 Innehållsförteckning Politisk huvudskrivelse 2 Beslutsunderlag 3 FÖRVALTNINGSPLAN Omvärld 4 Näringsliv och arbetsmarknad

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer