Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvar, Rättvisa och Förnyelse"

Transkript

1 Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin och rättstaten. Vi är samtidigt tydliga med vår målsättning, att politiken ska underlätta för alla som bor, verkar och besöker vårt vackra Nynäshamn. Vårt Mål- och Budgetdokument är ett resultat av samtal med Nynäshamnarna. Våra gemensamma värderingar och vår gemensamma vilja för framtidens föregångskommun Nynäshamn! Vi har sett att det finns en vilja och ett behov av verklig förnyelse, ansvarstagande och rättvisa för Nynäshamnarna och vår kommun. Vi gick därför till val i Nynäshamn 2010 med löfte om en satsning på välfärdens kärna vi står fast vid detta! 1/ Minskade barngruppsstorlekar i förskolan! 2/ Fler händer i äldrevården och i vården för funktionshindrade! 3/ Rent, Snyggt och Tryggt i hela Nynäshamn! I detta ser vi arbetslinjen före bidragslinjen och ett seriöst och tydligt ansvarstagande för vår gemensamma ekonomi och miljö. Det ska bli enklare att leva och verka i Nynäshamn!

2 Sida 2 av 33 Vi vill skapa en god livsmiljö där friheten är större för alla! Vi Moderater och Kristdemokrater vill satsa på välfärdens kärna. Kommunen har många uppgifter och ska, oavsett vem som utför verksamheten, se till att det finns bra barnomsorg, bra skolor, bra vård för våra äldre och funktionshindrade. Vi ska värna vår miljö och natur. Vi ska verka för säkra och trygga vägar och gator med sammanhängande gång och cykelvägar. Välkomnande parker och välskötta grönområden där Nynäshamns invånare, företag och besökare kan trivas och känna sig trygga. Kommunallagen stipulerar att kommuner ska behandla sina medlemmar lika så länge det inte finns sakliga skäl för något annat. Nynäshamns kommun finns till för medborgarna och ska arbeta för att ge en snabb och effektiv myndighetsutövning och god service. Detta skall vara honnörsorden för alla som arbetar för Nynäshamns kommun. Målet måste vara att 100 % av invånarna ska vara nöjda med den service som erbjuds för deras skattepengar, vilket även är anl. till att vi vill införa en kommunal servicegaranti. Vi vet att kommunens unika natur är värdefull för dig och alla andra. I själva verket är detta i många fall orsaken till att man valt att flytta till Nynäshamn. Det blir då en viktig uppgift för oss att värna det unika i vår natur så att även kommande generationer får möjlighet att ta del av den. Med en noggrann och genomtänkt samhällsplanering möjliggörs en fortsatt utbyggnad och förtätning samtidigt som vi bevarar det värdefulla i vår miljö. Goda möjligheter till rekreation blir allt viktigare. I dagens samhälle behöver vi alla ladda om batterierna då och då. Vår natur och vår skärgårdsmiljö ger oss unika möjligheter till detta.

3 Sida 3 av 33 Arbetsmarknad, företagande och tillväxt Att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt genom en bra företagarpolitik är en huvuduppgift. Kommunen, tillsammans med näringslivet, ska arbeta för att Nynäshamn ska vara en av landets bästa kommuner att bedriva företag i. Idag befinner sig inte Nynäshamn på en acceptabel nivå för att vara i huvudstadsregionen. Att erbjuda mark, lokaler och knyta kontakter mellan företagen är en viktig uppgift. Att upphandla tjänster och inte på något område konkurrera ut de privata företagen med egen verksamhet är självklart för oss. Samarbete mellan näringsliv och skola måste utvecklas och entreprenörskapet uppmuntras. Vi ser gärna att fler företag är närvarande redan tidigt i skolan och deltar i undervisningen och att de senare utgör en del av olika yrkes- och praktikprogram som direkt leder till jobb. Nynäshamn kommun måste, i större utsträckning än idag, skapa förutsättningar för att ännu fler ska kunna arbeta och ha en egen försörjning. Ett gott samarbete med utbildningsföretag, arbetsförmedlare och det lokala näringslivet ger ökade förutsättningar för det. Lagar och regler är sällan kristallklara de ger ofta utrymme för tolkning. Då är det viktigt att vi, när vi gör denna tolkning, ger plats för den enskildes kreativitet och möjlighet att påverka. Vi vill ta ansvar för och skapa en kommun som ser möjligheter, med rättvisa och förnyelse, inte problem! Självklart är det då också viktigt att skapa goda förutsättningar för ett vitalt näringsliv i kommunen vilket vi vill göra genom inrättandet av en tjänst som näringslivschef för vilken vi skjuter till ca. 1Mkr. Ytterligare 1 Mkr satsa för koordination och utveckling av Norvik samt ytterligare ca 1 Mkr. för chefs- och ledarutvecklingsinsatser.

4 Sida 4 av 33 Hög kvalitet till rätt kostnad Kommunen kan inte och ska inte erbjuda service inom alla områden. Friheten att söka individuella lösningar måste finnas för de som vill och kan. Den verksamhet som vi finansierar gemensamt kan och bör, koncentreras till de som bäst behöver den. Vi vet också att högklassiga skolor, god vård, omsorg och bra barnomsorg är kärnfrågor för de flesta. Därför ska vi erbjuda det bästa inom dessa områden. Det är därför nödvändigt att fortsätta arbetet med att utveckla och förnya kommunens verksamheter. De måste både hålla en högre kvalitet och bli effektivare. Många av de kommunala verksamheterna kan med fördel utföras av någon annan än kommunen. Kommunen ska vara öppen och lyhörd för alternativa driftformer och andra utförares erfarenheter. Moderaterna och Kristdemokraterna anser att i princip all verksamhet som inte är myndighetsutövning, lika gärna kan utföras av någon annan. Det viktiga för oss är inte vem som utför tjänsterna - egen regi kan vara en av anbudsgivarna, en av lösningarna. Det viktiga är kvaliteten på det arbete som utförs och konkurrensutsättning är ett medel att uppnå en önskad kvalitet till rätt kostnad. Ska Nynäshamn i framtiden vara en attraktiv kommun att bo och arbeta i måste kärnverksamheterna vara konkurrenskraftiga. Att ha en hög skattenivå i förhållande till omgivningen är på sikt inte konkurrenskraftigt eller hållbart. När kommunen går med överskott ska de pengarna tillbaka till Nynäshamnsborna i form av en skattesänkning alternativt en kvalitetshöjning i kärnverksamheterna. Våra barn och ungdomar behöver en aktiv fritid. Goda levnadsvanor grundläggs i tidig ålder. Engagerade föräldrar och aktiva föreningar har här stor betydelse. Våra äldre måste ges möjlighet till att leva ett aktivt liv där inte minst den sociala kontakten med andra är viktig. En god vård är självklar, men inte det enda som krävs för ett gott liv. Därför måste vi kunna erbjuda alternativ. Visst är mycket av vår verksamhet kollektiv till sin natur och därmed sådan att alla inte kan få precis som de vill, men flexibilitet måste vara ett nyckelord. Verksamheten måste utformas så nära de berörda som möjligt.

5 Sida 5 av 33 Trygghet Brottslingars trygghet är din otrygghet. För att behålla medborgarnas förtroende för vår lagstiftning och vår rättsstat, måste samhället uppfylla sin främsta uppgift att skydda medborgarna från hot och brott. Tydliga regler och ett samhälle som reagerar snabbt när någon bryter mot dessa regler är en förutsättning för ett tryggare Sverige. Närpolisverksamheten ska byggas ut. Närvaron av poliser ska vara påtaglig och koncentreras till områden där brott begås. Långt ifrån alla känner sig trygga i Nynäshamn. Kameraövervakning, på rätt ställen, är ett utmärkt verktyg för att kunna lagföra fler brott. För att komma åt de aktuella problem vi har med den lokala brottsligheten ska kommunen därför tillsammans med lokala BRÅ, Brottsofferjouren, Kvinnojouren, Manscentrum och andra organisationer som kommer i kontakt med brottsligheten arbeta nära polisen och andra myndigheter. Skolan skall polisanmäla alla brott. Polisen måste vara synlig för att förhindra brott och för att ge trygghet för medborgarna. Att känna trygghet i sin närmiljö blir en allt viktigare fråga. Alla våra invånare, båda gamla och unga, ska känna att vår kommun är en trygg plats att leva och verka i. Vi får heller aldrig glömma att vi alla är individer, vi är alla olika. Vad som är bäst för en, är bara näst bäst för en annan. Det finns inga standardlösningar som passar alla! Miljö En god miljö tillsammans med en god välfärd är grundstenarna för ett gott liv. Nynäshamn har stora naturvärden vilket är en av kommunens största tillgångar. Det finns en del att göra för att förbättra delar av vår miljö. Ännu fler invånare ska erbjudas tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen har en möjlighet att visa vägen för utvecklingen av ett hållbart samhälle, t.ex. genom att låta naturen producera värme och el i samband med uppförande av skola eller annan byggnad. Det finns stora möjligheter att, med enkla medel, se över energiförbrukningen i kommunens lokaler. Installation av energieffektivare belysning, tätning och isolering är några exempel av många. Det är också en framgångsfaktor för miljön om invånarna har arbete och därmed egen försörjning.

6 Sida 6 av 33 Skatt För att öka kommunens attraktionskraft och för att ge större utrymme åt medborgarna att själva bestämma över sina inkomster är arbetet med kommunalskatten ett strategiskt viktigt mål. Jobblinjen skapar fler skattebetalare och därmed mer medel till kommunens kassa som i sin tur leder till ökad möjlighet att erbjuda såväl verksamhet av god kvalité som sänkt skatt. Budgeten måste vara i balans och verksamheterna måste hålla sig inom de budgetramar fullmäktige beslutat. Vi kommer alltid att arbeta för att kommunalskatten ska vara på en sådan nivå att den kan för medborgarna vara acceptabel sett till den kvalitet som erbjuds. Nynäshamns invånare betalar, som en följd av den idag förda politiken, en onödigt hög skatt i förhållande till den välfärdskvalitet som erbjuds. Vår ambition är att få fler utförare av de tjänster vi finansierar via kommunalskatten det handlar om att skapa konkurrens och mångfald. Alla utövare ska behandlas lika. På så sätt skapar vi förutsättningar för alternativ och en effektiv verksamhet. Vi tar också ansvar för att verksamheten håller den kvalitet som vi vill ha. Vår uppföljning ska vara sådan att du som invånare känner stor trygghet när du använder dessa tjänster. Viktigt för den enskildes frihet är en låg skatt. Att var och en får behålla mer av sin lön borde vara en självklarhet. Med en kostnadseffektiv verksamhet blir detta möjligt.

7 Sida 7 av 33 Utbildning Förskola, Skola och Gymnasium Förskolan och Skolan tillhör de viktigaste välfärdsfrågorna. Utbildningen ska ge eleverna de grundläggande kunskaperna det körkort som krävs för att ta sig an livet, vare sig det gäller arbete eller att fungera som medborgare. Skolans viktigaste mål är kunskapsförmedling att lära alla elever läsa, skriva och räkna. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas i den takt som den egna förutsättningen medger. Skolan ska ge lust att lära och framförallt vara en skola med rätt kunskap för barns livsdrömmar. Vår skolpolitik fokuserar redan tidigt på skolans kunskapsuppdrag och på varje elevs möjlighet att nå kunskapsmålen. En av de viktigaste grunduppgifterna för en kommun är därför att tillhandahålla en kvalitativ och kunskapsinriktad förskola och skola. En god utbildning är grunden för ett gott liv och alla barn ska tillförsäkras detta, för att därigenom uppnå verklig frihet att utvecklas. En god utbildning utgör även en viktig grund i arbetet mot mobbing och främlingsfientlighet. Kvalitetskraven på skolan måste höjas, samtidigt som skolan måste ges nya verktyg så att man kan möta kraven. För att höja kvalitén ska särskilda insatser göras i de yngre åldrarna med fler och tidigare kunskapskontroller samt såväl skriftliga som muntliga omdömen, varje termin med början redan i det första skolåret. Det gäller att uppmärksamma barn med särskilda behov för tidiga insatser och diagnoser. Stöd ska sättas in så att de ger bäst resultat. För ökad kvalitet i skolan bör alla lärare ha behörighet i de ämnen de undervisar i. Kommunen ska uppmuntra och underlätta etablering av alternativa skolor och förskolor med olika sorters pedagogik. Bra lokaler är en förutsättning för en god skolmiljö. Skolans lokaler måste utnyttjas mer effektivt. En flerdimensionell skola där olika huvudmän med olika pedagogik kan samverka, eftersträvas. Alla skolor, oavsett driftsform, ska ha likvärdiga villkor. Vi ser fler friskolor som ett sätt att öka valfriheten och kvaliteten även för de kommunala skolorna. Friskolorna ska även erbjudas att utföra vuxenutbildning och undervisning i svenska för invandrare. Ett system med skolpeng för vuxenutbildning (Komvux och SFI) bör införas i syfte att även stärka de vuxenstuderandes självbestämmande och öka utrymmet för flera aktörer. Differentierad skolpeng i våra skolor utifrån behoven är en självklarhet. Det så kallade landsbygdstillägget bör ses över. Vi arbetar för tydliga kvalitetskriterier i syfte att kunna följa upp verksamheten i både skolor och förskolor. Barnomsorgen i Nynäshamns kommun ska genomsyras av omsorg, trygghet och valfrihet. Personalens intresse, kunskaper och engagemang är avgörande för verksamhetens kvalitet och därmed barnens förberedelser för grundskolan. Konkurrensen

8 Sida 8 av 33 mellan olika verksamheter leder till ett ökat kvalitetstänkande och stimulerar förskolorna att profilera och utveckla sig. Vi vill uppmuntra förskolorna att pröva nya arbetssätt. Färre barn i barngrupperna är ett politiskt viktigt mål. Vi värnar om dagbarnvårdarna, som ska finnas som ett alternativ i barnomsorgen. Deras verksamhet är särskilt betydelsefull för barn som har svårt att finna sig tillrätta i större grupper och för föräldrar som förvärvsarbetar obekväma tider. Vi vill främja alternativa lösningar till barnomsorg exempelvis flerfamiljsystem, personal- och föräldrakooperativ och enskilda förskolor. Ta tillvara barnens receptiva förmåga vad det gäller matematik och svenska. Vidare är vi övertygade om att det ur ett barnperspektiv är gynnsamt för barnens utveckling att få delta i en pedagogisk förskola utan att därmed ta bort föräldraansvaret. Alla barn måste få samma förutsättningar till pedagogisk stimulans och utveckling oavsett om föräldrarna skaffat ett mindre syskon eller om de tillfälligt står utanför arbetsmarknaden eller studerar. Nynäshamns gymnasium ska gå i spetsen för att i samarbete med näringsliv, högskolor och föreningslivet öka utbildningens kvalitet och därmed stimulera elevernas motivation. Kontakter mot högre utbildning och forskning ska stärkas. Under perioden vill vi utreda möjligheten att samverka och samarbeta med andra kommuner när det gäller gymnasieskolans utbud, alla kommuner behöver inte ha ett komplett utbud av gymnasieprogram. Det individuella programmet för elever utan fullständiga grundskolebetyg ska inriktas på att så fort som möjligt leda eleverna till något av de nationella programmen. Alla elever är inte motiverade att ta del av teoretiska utbildningar. Praktiska och yrkesinriktade utbildningar samt lärlingsprogram måste finnas. Nynäshamns gymnasium ska vara en trygg arbetsplats med ordning och reda. Även om allt inte handlar om pengar, har ekonomin betydelse för resultaten. Vi vill successivt höja skolpengen, så att vi når upp till länsgenomsnittet. Ersättningen till externa utbildare ska vara enligt den nivå som anges i den s.k. riksprislistan.

9 Sida 9 av 33 SOCIAL OMSORGSPOLITIK, BARN-UNGA-VUXNA Barnen är föräldrarnas största ansvar i livet. Familjen är den grundläggande gemenskapen i samhället, men ansvaret för alla barns uppväxtvillkor är en gemensam angelägenhet. Ansvaret för barnen är motivet till att vi har en ansvarsfull familjepolitik. Familjebilden är olika och ska utgå från att familjer är olika, med skiftande önskemål och behov men med samma grundläggande värde. Två familjepolitiska nyckelord bör vara bärande för en modern familjepolitik: Det ena är det vuxna föräldraansvaret barnets rätt till vuxna föräldrar snarare än vuxnas rätt till sina barn Det andra är flexibilitet samhället måste erbjuda lösningar som fungerar. Ett gemensamt skyddsnät Alla människor har ett ansvar för sitt eget liv. Men ibland, av olika skäl, klarar man inte att ensam ta ansvar för sig själv eller ta ansvar för sina närmaste. Då behövs ett skyddsnät som ger trygghet men också ger stöd för att kunna ta sig ur utanförskapet. Vår politik ska bidra till att bryta både utanförskap och bidragsberoende. Utgångspunkten ska inte vara regler och nivåer för olika former av bidrag, utan i stället hur behovet av bidrag ska minska. Den som saknar resurser ska fångas upp av skyddsnät. Men också få hjälp att snabbt ta sig tillbaka till egen försörjning. Försörjningsstöd får aldrig bli en permanent inkomstkälla, utan ska vara ett tillfälligt stöd i avvaktan på egen försörjning. Det räcker inte med passivt omhändertagande i form av ersättning. Minst lika viktigt är att ställa krav och att ge människor verktyg så att de själva kan ta sig ur problemen. Ofta handlar det om hjälp till självhjälp, exempelvis genom att erbjuda utbildning, rehabilitering eller till exempel avgiftning. Målet ska alltid vara att så många som möjligt kan finna trygghet och egenmakt via egen försörjning. Missbrukare ska erbjudas vård och bostad. Det ska också finnas en skyldighet för var och en att delta i åtgärder som underlättar återinträde på arbetsmarknaden. Frivilligt socialt arbete ska uppmuntras och stödjas. Det behövs fler volontärer inom många sektorer. Stödet och hjälpen till anhörigvårdare behöver regleras tydligare i lagstiftningen. Utanförskapet drabbar unga särskilt hårt. Särskilda insatser ska därför genomföras för att fler unga ska kunna komma in på arbetsmarknaden. möjligheten för funktionshindrade att komma in på arbetsmarknaden, antingen som anställda eller i eget företag, ska förbättras. De som inte

10 Sida 10 av 33 kan delta på den reguljära arbetsmarknaden ska erbjudas meningsfull sysselsättning med stor valfrihet. Trygghet för äldre Kommunens befolkning lever allt längre och många äldre är friska långt upp i åldrarna. Det ställer krav på en modern och flexibel äldrepolitik som kan erbjuda hjälp och vård efter skiftande behov. Även de viktiga insatserna som görs inom ramen för det civila samhället bör uppmuntras och få möjlighet att utvecklas. Resurserna i äldreomsorgen ska följa individen. Politikerna ska bestämma mindre och individ tillsammans med anhöriga, vård- och omsorgspersonal mer. Äldreomsorgen ska vara offentligt finansierad. Valmöjligheter ska finnas. Valet av utförare inom hemtjänst eller särskilt boende kan då fattas av den behövande i samråd med anhöriga. Inom ramen för ett auktorisationssystem ska fritt val för den äldre och fri etableringsrätt för vård- och omsorgsgivare finnas i äldreomsorgen. Olika former av boenden för äldre fyller olika behov av successivt ökande stöd, från service med enkla vardagssysslor hela vägen till den biståndsbedömda hjälp som äldreomsorgen ger. Äldre som vill bo kvar hemma bör i största möjliga utsträckning få möjlighet att göra detta. Det behövs nya boendeformer som riktar sig till äldre, exempelvis så kallade seniorboenden som är byggda på ett sätt som gör det lättare att få omsorg i hemmet. Viss form av förstärkt service kan förekomma i denna typ av boende, exempelvis vaktmästare, reception och restaurangservice. Det är angeläget att kommunens övergripande boendeplanering uttryckligen beaktar behoven hos de äldre och hos personer med funktionshinder. Stöd till personer med funktionshinder Personer med funktionshinder har inte särskilda behov utan samma behov som personer som inte har funktionshinder men behoven behöver tillgodoses med särskilda medel. Stödet till personer med psykiskt och fysiskt handikapp ska vara mångsidigt och anpassas till vad varje person behöver.

11 Sida 11 av 33 KULTUR OCH IDROTTSPOLITIK: BARN-UNGA-VUXNA Inledning: Kultur Med kultur menar vi värderingar, traditioner, livsmönster, möten och en drivkraft för samhällsutvecklingen och präglas av framtidsoptimism. Kulturen har stor betydelse för den personliga utvecklingen och möjligheterna förefaller större än någonsin, digitalisering och globalisering bidrar till att göra världens kreativa tillgångar tillgängliga för allt fler. Därför ska kulturyttringar främjas som berikar, stimulerar och speglar den enskildes tankar och fantasi. Den ska komma alla kommuninvånare till del varför kulturen även ska tillämpas integrerat i de uppdrag och tjänster som kommunen levererar. Vi skall värna om kulturen i vårt samhälle och föra kulturarvet vidare. I få andra kulturer lever människor så segregerat som i Sverige: barn för sig, tonåringar för sig, förvärvsarbetande för sig, pensionärer för sig och de riktigt gamla för sig. Kulturlivet kan därför vara en arena för flera möten över åldersgränserna. Kultur och hälsa Den positiva inverkan kultur kan ha på hälsa är viktig att ta tillvara. Av forskning framgår att människor som tillägnar sig kulturyttringar har en bättre hälsa än andra. Till exempel visas att musik har en positiv effekt på dementa personers rörelseförmåga och minnesträning. Människors välbefinnande påverkas av miljön de vistas i. Det ställer krav på kvalitet i utformningen av offentliga lokaler i allmänhet och sjukhusliknande miljöer i synnerhet, inte bara avseende konst och design. Kultur och kunskap Skolan är en av de viktigaste kulturinstitutionerna. I skolan kan alla barn nås på lika villkor, oavsett hemförhållanden och bakgrund. Ordinarie undervisning ska ge grundläggande kunskaper i musik, historia, litteratur, bild och slöjd. Genom kunskap om våra rötter bygger vi identitet och kontinuitet. Kulturarvet innehåller våra minnesnycklar. Kunskapen om det förflutna ger perspektiv på vår egen tid och respekt för gångna och kommande generationers liv och arbete. Denna kunskap skapar tolerans och förståelse för andras kulturarv.

12 Sida 12 av 33 Inledning: Idrott och fritid Idrotten spelar en stor roll i många människors liv vare sig man är aktiv utövare eller intresserad åskådare. Genom idrotten blir människor delaktiga i en positiv gemenskap som bidrar till fostran och utveckling och dessutom ger dem en bättre hälsa. Idrottsrörelsen verkar aktivt för alkohol-, drog- och rökfria miljöer. Idrotten bidrar även till friskvården genom att stimulera till regelbunden träning, friluftsliv och andra fysiska aktiviteter. Idrotten bidrar till integrationen. Det ideella engagemanget i idrottsrörelsen ska inte styras av yttre politiska krafter. Dess största tillgång är värdet av medlemmarnas egna insatser och ideellt utförda arbete, särskilt bland ledarna. Syftet med idrottsundervisning i skolan måste vara att ge ungdomarna tillfälle till nödvändig fysisk aktivitet och ge dem möjligheter att pröva på ett brett spektrum av idrotter för att ge impulser till fortsatt eget idrottande. Idrotten ska agera självständigt och ha friheten att själv bestämma verksamhetens innehåll, inriktning och mål. Graden av egenfinansiering inom idrotten måste bli större. Det minskar bidragsberoendet och ökar möjligheterna för idrotten att agera självständigt. Det är av stor betydelse att samhällets stöd inte cementerar de rådande tingens ordning. Nya idrottsformer ska ges samma möjligheter som de gamla och välorganiserade. Förutsättningar För oss är frågan om barn och ungdomars uppväxtvillkor väldigt viktig. Vi vill att alla som växer upp i Nynäshamn ska kunna växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill också ge bra förutsättningar för god folkhälsa. Detta givetvis främst för den enskildes skull, men också för att i framtiden minska pressen på sjukvården och andra vårdinsatser. Kommunens politik för idrott, fritid och kultur är därför en stor fråga för oss. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts & fritidsområdet.

13 Sida 13 av 33 Anläggningar och föreningar Kommunen ska stödja enskilda föreningars lokalbehov. Kommunen ska medverka till att nya anläggningar kommer till och bidra till idrottens och föreningslivets utveckling. Kommunen ska också sköta sina egna anläggningar väl. Kommunen bör inte äga och driva lokaler och anläggningar som kan överlåtas till föreningar. Daglig fysisk aktivitet, utgående ifrån individens förmåga, i skolan borgar för en god grund att stå på, där Nynäshamns idrottsföreningar kan ta vid. Vi behöver en uppfräschning av våra inomhushallar utomhusområden, de platser där det finns möjlighet till spontanidrott för våra barn och ungdomar och utomhusbadplatser. Med rätt utformade stödåtgärder, samverkan och samnyttjande kan driftskostnaderna bringas till en rimlig nivå. Kommunens samlingslokaler och skolor är en stor tillgång för föreningar och enskilda människor. Där kan studiecirklar, friskvårdsgrupper, intressegrupper, m.fl. samlas. Dessa lokaler bör även i fortsättningen vara öppna för föreningar.

14 Sida 14 av 33 De övergripande målen kan sammanfattas i följande punkter: Ansvar Medborgarna ska känna att vi tar politiskt ansvar för helheten och medborgarnas möjlighet till en god livsmiljö. Rättvisa Detta innebär inte att alla ska ha lika mycket eller lika litet, utan att resurserna koncentreras till de områden där de behövs bäst. Rättvisa innebär också att medborgarna bemöts utifrån ett demokratiskt och jämlikt perspektiv. Frihet Alla ska känna att friheten är större i Nynäshamn, att vi bor i ett tillåtande samhälle. Detta ger också ett ansvar till den enskilde min frihet får aldrig bli någon annans ofrihet! Trygghet Att minimera risken för brott, vandalisering och klotter ökar varje individs frihet. Men trygghet är mer än så, vi måste visa att vi långsiktigt kan leva upp till våra åtaganden gentemot en växande och åldrande befolkning och en lärande kunskapsintensiv skola samt en pedagogisk barnomsorg och förskola. Kvalitet Genom prioritering skapas utrymme för hög kvalitet inom de tjänster som erbjuds. Genom att öka möjligheten för den enskilde att välja själv, eller att tillsammans med andra ta större ansvar, ökar vi kvaliteten ytterligare. Valfrihet Genom att bejaka alternativ, skapar vi konkurrens och ökad valfrihet. Detta ger både bättre och billigare lösningar.

15 Sida 15 av 33 Utbildning En god utbildning är grunden för ett gott liv och alla barn ska tillförsäkras detta, för att därigenom uppnå verklig frihet att utvecklas. En god utbildning utgör även en viktig grund i arbetet mot mobbing och främlingsfientlighet samt inte minst mot ett framtida utanförskap. Miljö En god miljö och ett bra klimat tillsammans med en god välfärd med en långsiktig hållbarhet är grundstenarna för ett gott liv. Social omsorg Alla människor har ett ansvar för sitt eget liv. Men ibland, av olika skäl, klarar man inte att ensam ta ansvar för sig själv eller för ansvarstagandet för sina närmaste. Då behövs skyddsnät som ger trygghet men också ger stöd. Idrott, Kultur och Folkhälsa Viktiga drivkrafter för samhällsutvecklingen med stor betydelse för den personliga utvecklingen och den sociala samvaron. Låg skatt Friheten ökar för den enskilde när hon och han själv får bestämma över en större andel av sin inkomst, sin lön. Skatten i Nynäshamn behöver sänkas. Förnyelse Det talade ordet gäller. Kärnverksamheterna ska komma i första hand för oss kommunpolitiker så att medborgarna kan känna sig hemma i en god livsmiljö!

16 Sida 16 av 33 Mål och direktiv Arbetsmarknad, företagande och tillväxt Antalet arbetstillfällen i kommunen växer. Nya arbetstillfällen skapas genom ökad besöksnäring. Nynäshamns centrum, Ösmo centrum och Spångbro centrum förtätas. Näringslivet expanderar och har ett brett utbud av varor och service. Näringslivschef och företagslots ger ökad service vid företagsetableringar och en ökad näringslivstillväxt. Alternativa driftsformer och nya företag skapas inom utbildnings- och omsorgssektorn. Sjöfartens betydelse ökar, vilket tydligt framgår av rörelserna i Stockholm-Nynäshamns hamn. Hög kvalité inom skola och barnomsorg bidrar kraftigt till kreativa nyetableringar. Ett stort antal små företag, främst inom handel och service, etablerar sig. Kommunens förutsättningar för en positiv tillväxt analyseras och utvecklas. Utmaningsrätt införs En handlingsplan för strategisk samverkan och ömsesidigt utbyte mellan kommunen och det lokala näringslivet förverkligas. Kommunens företagarklimat innehar en position bland rikets 20 bästa. Illojal eller osund konkurrens inom kommunens verksamheter elimineras. Entreprenörskap genomsyrar kommunal verksamhet och utbildning. Handlingsplan för samverkan mellan skola, arbetsliv/näringsliv/högskola förverkligas.

17 Sida 17 av 33 Miljö, samhällsbyggande och boende En god framförhållning med detaljplaner skapar en konjunkturberedskap. Åtgärder vidtas för att värna miljön för exploateringarnas eventuella negativa inverkningar. Ombyggnader genomförs med en bred genomlysning av projektens miljökonsekvenser. Det skapas drygt 4000 nya bostäder i kommunen fram till 2030, en stor andel villor men också hyres- och bostadsrätter. De nya bostäderna finns i tätorterna, men även på andra platser i kommunen där folk vill bo, i enlighet med ett levandehållet samhällsbyggnadsprogram. Nynäshamnsbostäder ges i uppdrag att bygga fler trygghetsboenden i Ösmo och i Sorunda samt ungdomsboende i alla de tätorter där detta efterfrågas. Härutöver kan vi även tänka oss att använda det kommunala bostadsbolaget, för byggnation av vård- och omsorgsboende i den händelse behovet av dessa inte kan tillgodoses på annat sätt. Åtskilliga företag integreras i de nya bostadsområdena. Strandlinjen i tätorten utnyttjas för boende, näringsverksamhet, fritidsupplevelser och turism men allemansrätten är också viktig och skall därför beaktas. För att lösa den parkeringsproblematik som uppstår när Alkärrsplan bebyggs vill vi, utöver de parkeringsplatser som ryms i den nya centrumbyggnaden, även bygga ett parkeringshus i tre plan på fastigheten Tallkotten 13 vid Lövlundsvägen.. Exploatering sker så att en levande skärgård beaktas. Minskad energiförbrukning vilket medför lägre koldioxidutsläpp. Främja alternativa hållbara lösningar för vatten och avlopp för att möjliggöra bostadsbebyggelse där vatten är en knapp tillgång. Satsning på Nynäsbanans attraktivitet och tillgänglighet så att fler kan ställa bilen och därmed bidra till minskad klimatpåverkan. Krav på SRV (motsv.) så att invånarna på ett enkelt sätt kan återvinna sopor och avfall. Nynäshamns kommun en av de främsta i landet avseende miljöhänsyn. Stödja, uppmuntra och förorda förnybar alternativa uppvärmnings- och energiformer. Främja byggandet av energisnåla hus, utformade efter marknadens önskemål och krav.

18 Sida 18 av 33 Energieffektivisera befintliga hus och byggnader i kommunal ägo. Utredning kring investeringsbehov och underhållsbehov utifrån energideklarationerna och underhållsplanerna. Befolkningsökning genom inflyttning av ca 3500 till 6000 personer över en tioårsperiod. Befolkningspyramiden får en allt stadigare fot dvs. att andelen unga medborgare ökar. Alltfler arbetar i Nynäshamn och utpendlingen har minskat. Arbetskraftsinvandring står för en positiv del av befolkningsökningen Hälsokapitalet ökar som resultat av ett aktivt folkhälsoarbete. Väg 225 rustas upp ur trafiksäkerhetshöjande synpunkt. Den nya hamnen i Norvik, Stockholm-Nynäshamns hamn, färdigställs. Dubbelspår till Nynäshamn och Norvik färdigställs med en dragning som inte stör befintlig bostadsbebyggelse och som medger tillväxt och utveckling. En utvidgad färjetrafik stärker besöksnäringen och näringslivet samt de internationella kontakterna. Nynäshamn etablerar sig som ett handelscentrum för Östersjöhandel. Ny väg Älgvikens trafikplats Vagnhärad (E 4 syd) skall projekteras. I likhet med förbifart Stockholm skulle vägen kunna gå i tunnel Mörkö Vagnhärad. Fortsatt satsning på gång- och cykelvägar i syfte att underlätta för oskyddade trafikanter. Vattenförsörjningen är säkrad. Mark som inte har strategisk betydelse ska säljas. Ökad flexibilitet exempelvis avseende prissättning, vid försäljning av industrimark Mottagningsstationer för grå- och svartvatten finns i gästhamnarna/småbåtshamnarna Biogashantering/-återvinning utreds Avgifter för bergvärme tas bort. Snöröjningen utförs med kvalitetskrav avseende hur och när snön ska röjas. Människor måste kunna ta sig fram på såväl gång- och cykelvägar som gatunätet i övrigt. Staden knyts mot havet med en ny lösning för hamnvisionen Gästhamnen upphandlas Trygghet Närpolisen har polismans bemanning med en polis per tusen invånare Synlig och tillgänglig polis All brottslighet ska anmälas och utredas Belysning säkerställer trygghet Mörka passager förbättras och görs trygga Rent, snyggt och tryggt Nynäshamn Missbrukare får hjälp till självhjälp

19 Sida 19 av 33 Hög kvalitet till rätt kostnad Revisionen Revisorsverksamhet enligt god revisionssed. Controllerfunktion av kommunens verksamhet och ekonomi. Skolinspektörsfunktion för utveckling av vår skola. Funktion för lokal BRIS Äldreombudsman. Kommunala bolag Utförsäljning av delar av bostadsbeståndet så att det blir en ökad positiv konkurrens på bostadsmarknaden och därmed också en minskning av Nynäshamnsbostäder AB:s dominans. Detta kan också ge NyBo AB en möjlighet att genomföra nyproduktion av tillgängliga lägenheter i attraktivare lägen samt en ökad konkurrenssituation i mångfalden av fastighetsägare. Nynäshamnsbostäder ska bygga ytterligare trygghetsboenden i Ösmo samt i Sorunda och bostäder för yngre vuxna i Nynäshamn samt i Ösmo och i Sorunda. Eventuellt även byggnation av vård- och omsorgsboenden. Fastighetsbolag, till vilket alla fastigheter överförs, bildas i syfte att professionellt hantera drift och underhåll för fastighetsbeståndet Borgensåtagande minimeras. Kommunala organisationen Försäljning av fastigheter som det inte finns behov av. Uppsägning av externa hyreskontrakt det inte finns behov av Förvaltningars och i förvaltningarna ingående enheters internskulder till finansförvaltningen nollställs. Partistöd Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna utgår partistöd enligt följande grunder: grundstöd kr per parti mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Till de politiska ungdomsorganisationerna utgår inget stöd utan återfinns i partiernas partistöd.

20 Sida 20 av 33 Investeringar Prioritet 1: Grundskola F-6 i Segersäng Förskola Lidatorp Tillagningskök Ventilationsåtgärder grundskolor och förskolor Fritidsgård Sorunda Estö IP för idrott, rekreation, lek och park med vatteninslag Kvarnängen till idrottscentrum Vansta ridhus upprustas Sunnerbyhallen upprustas Ishallen upprustas Motions- och löpslingor Ösmo IP utökas med en gräsyta och löparbanor Uppförande av parkeringshus i kvarteret Tallkotten 13, (3 etager) Allmän upprustning Gröndalshallen, Vanstahallen Gång- och cykelvägar Stadsparken för idrott, rekreation, lek och park med vatteninslag Prioritet 2: Förskola Nicksta Trygghetsbostäder 30 lägenheter Ungdomsbostäder 30 lägenheter Allmän upprustning av gamla infartsleden Allmän upprustning av kommunala vägar och trottoarer Gymnasiet/Kunskapscentrum Idrotts-/lek-/fritidsområden för spontan aktivitet Upprustning och tillbyggnad av Solgården. Investering i och uppgradering av mottagningskök till tillagningskök, vilket det finns ett behov av, ska genomföras. Vi ser som ett första alternativ att ett kvalitativt upphandlingsförfarande bör ske där såväl förskolor, skolor, gymnasium samt äldreboenden försörjs på ett kostnadseffektivt och kvalitativt säkerställt sätt genom ett entreprenadupplägg. Idrottshallar måste upprustas, byggas om och byggas till då vi menar att en god samhällelig folkhälsa startar i unga år.

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer