Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun"

Transkript

1 Rödeby kyrka Antikvarisk medverkan vid interiör renovering Rödeby socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2011:15 1:e antikvarie Thomas Persson

2 Innehåll Inledning... 2 Befintliga förhållanden... 2 Tidigare renoveringar... 3 Bakgrund till genomförda åtgärder... 4 Omfattning... 4 Värmeinstallation... 5 Korets omgestaltning... 7 Kyrkorummets väggar Golv Bänkinredning Övrigt Yttre ramp Medverkande konsulter Medverkande entreprenörer Administrativa uppgifter Bilaga Bilaga

3 2 Inledning Rödeby församling har under perioden januari-augusti 2011 låtit genomföra en interiör renovering av Rödeby kyrka. Arbetet har även innefattat upptagande av borrhål och ledningsdragning för bergvärme samt anläggande av yttre ramp för förbättrad tillgänglighet. Programhandlingar har upprättats av Krister Wall Arkitektkontor samt FLK Sverige AB. Solems Bygg-utredning AB, Karlshamn, har svarat för projektledning. Enligt länsstyrelsens beslut (dnr ) har Blekinge museum genom 1:e antikvarie Thomas Persson svarat för antikvarisk kontroll/medverkan. Arbetet har slutbesiktigats utan erinran. Befintliga förhållanden Den medeltida kyrkan i Rödeby ersattes med den nuvarande kyrkobyggnaden. Denna uppfördes efter ritningar av arkitekt Pehr Ulrik Stenhammar, Stockholm. Kyrkan är i nygotisk stil och består av ett korsformat långhus med ett torn i väster och kor med tresidig absid i öster. Mellan norra korsarmen och koret finns en utbyggd sakristia. Kyrkorummets väggar är putsade och avfärgade i vitt. Längs takfoten löper en profilerad taklist, på vilken de synliga takstolarna vilar. Fälten mellan takstolarna är klädda med plywoodskivor, inramade med panel. Golvet består av breda plankor. Koret ligger ca 30 cm över långhusets golvnivå. I kyrkorummets västparti är en orgelläktare vilande på fyra träkolonner med tärningskapitäl. Såväl långhusdel som korsarmar har öppen bänkinredning från kyrkans tillkomsttid. Samtida med kyrkan är också altare och altarring, båda i trä och placerade framför absiden. Predikstolen står invid korets norra vägg. En altartavla från 1673 hänger på norra korsarmens östra vägg. I den södra korsarmen finns invid den östra väggen en större kororgel. Innanför korsarmarnas entrèpartier är enkla vindfång. Under läktaren är ett förberedelserum, ett förrum med trappa till läktaren samt städutrymme och handikapptoalett. Kyrkans torn nås via en trappa från läktaren, bakom orgeln. Kyrkans huvudentré är i väster genom tornet. Kyrkorummet från V, före renovering

4 3 Kyrkorummet från Ö före renovering Detalj av taket Altare och altarskrank Tidigare renoveringar Kyrkan har blivit föremål för ett antal renoveringar och förändringar byggde skåp för textilförvaring i sakristian anskaffades kororgeln i den södra korsarmen. Korpartiet präglas idag i hög grad av absidens glasmålningar, utförda av konstnären Per Andersson Vid samma tillfälle förgylldes absidens valv. Den nuvarande planlösningen tillkom vid en större renovering , efter handlingar av arkitekt Jörgen Egmose, Växjö. Under läktaren togs då en del av långhuset jämte en skrudkammare och ett kapprum i anspråk och här skapades en passage från vapenhuset till kvarvarande del av långhuset. På ömse sidor om denna byggdes förberedelserum resp. kapprum samt städutrymme och en handikappanpassad toalett. Vid renoveringen ommålades de fasta inventarierna. Vid en renovering tillkom bland annat korsarmarnas vindfång installerades elvärme. Mera omfattande renoveringar genomfördes 1954 och Vid det förra tillfället togs de bakre bänkarna bort och inventariekammare och kapprum inrättades under läktaren installerades

5 4 centralvärme med pannrum i källaren under absiden. Vidare utvidgades koret fram till korsarmarna. Korväggarna försågs med en draperimålning och de då ljusgrå bänkarna målades i en blågrön nyans. Samtliga foton som visar förhållandena före renoveringen är hämtade från Vård- och underhållsplanen. Bakgrund till genomförda åtgärder Utgångspunkt för renoveringen var önskemål om nytt värmesystem samt förnyelse och komplettering av befintligt elsystem och ljudanläggning. Sedan 1956 har kyrkan värmts upp med direktverkande el. Med hänsyn till såväl driftskostnader som inomhusklimat fanns ett stort behov av en konvertering till vattenburet uppvärmningssystem baserat på bergvärme. Ytskikten i kyrkorummet var slitna och delvis hårt smutsade och behövde förnyas. Av såväl funktionella som estetiska skäl önskade församlingen vidare en omgestaltning av kor och altararrangemang. Slutligen behövdes kompletterande förvaringsutrymmen, nytt anpassat toalettutrymme mm. Av estetiska skäl ersattes den befintliga rampen utanför norra korsarmens entré av en ny fast ramp klädd med granit. Omfattning Arbetet har i huvudsak omfattat följande åtgärder: - Installation av nytt vattenburet värmesystem baserat på bergvärme - Förnyelse och komplettering av befintligt elsystem - Förnyelse av ljudanläggning - Omgestaltning av kor med nytt altare och altarring - Omläggning av korgolv - Ommålning av bänkinredning, kororgel mm - Utlagning och ommålning av kyrkorummets väggar - Inrättande av lillkyrka i del av norra korsarmen - Nytillverkning av fasta skåp för förvaring i kyrkorum och sakristia - Ombyggnad av toalett - ny ramp utanför norra korsarmens entré

6 5 Värmeinstallation Befintlig elbaserad värmeinstallation med vägghängda radiatorer och strålpaneler under bänkarna demonterades och ersattes med ett vattenburet värmesystem anslutet till bergvärmeanläggning. Borrhålen placerades i linje omedelbart utanför den äldre kyrkogårdens avgränsande östra mur, varifrån ledningsschakt drogs till befintligt pannrum under absiden. I pannrummet installerades bergvärmepump, ackumulatortank mm. Under bänkarna monterades konvektorer samt längs ytterväggarna ett antal släta radiatorer. I sakristian och övriga biutrymmen installerades likaså vägghängda radiatorer. Ledningsdragningar förlades i krypgrunden under plankgolvet. Golvet måste i princip i sin helhet demonteras liksom underliggande blindbotten. Merparten av golvplankorna demonterades i samband med ledningsdragningarna Golvbjälklaget vilade på kallmurar av fältsten

7 6 Detalj av korsmitten Blindbotten under korgolvet Plan över värmesystemet i kyrkorummet

8 7 Korets omgestaltning Av såväl estetiska som funktionella skäl önskade församlingen ersätta befintlig fast altarring med en mobil. I likhet med altaret var altarringen samtida med kyrkobyggnaden och präglas med sina fyrpass och spetsbågar liksom övrig fast inredning av nygotiken. Då altarringen bedömdes som alltför skrymmande och ej möjlig att dela i hanterliga bitar gav länsstyrelsen tillstånd till en förnyelse. Ett nytt altare i smide med skiva i glas, en altarring samt en dopfunt har tillverkats. Det ursprungliga altaret flyttades till lillkyrkan i norra korsarmen, där den placerades under den där upphängda äldre altartavlan. Altarringen magasinerades. Koret efter renovering

9 Altare och altarskrank i smide, altarskiva i glas 8

10 Lillkyrkan med den äldre altartavlan och det flyttade altaret 9

11 10 Kyrkorummets väggar I de ursprungliga anbudshandlingarna ingick ommålning av korets väggar. Befintligt färgskikt hade inblandning av plastmaterial och avlägsnades. Planerad avfärgning med kalk fick utgå då fullständig rengöring av underliggande puts ej visade sig möjlig. Efter utlagning av putsskador med kalkbruk ströks väggarna två gånger med silikatfärg, KEIM Soldalit. Väggarna i långhuset och korsarmarna skulle enligt anbudet inte bli föremål för några åtgärder. Med hänsyn till den ställvis kraftiga nedsmutsningen omprövades detta och väggarna gavs samma behandling som i koret. Panelväggar till läktarunderbyggnaden samt i den anslutande passagen målades i en ljusgrå nyans. Golv Golv i kyrkorum och passage under läktare utgörs av breda, obehandlade golvplankor, som är samtida med kyrkan. I samband med ledningsdragningarna demonterades merparten av golvplankorna liksom den underliggande blindbotten. Bjälklaget vilade på kallmurar, som ställvis var illa byggda och därför måste kompletteras. Då värmetillförseln till grunden genom de nya rördragningarna ökar bedömdes den planerade isoleringen av bjälklaget vara onödig. Den utgick därför och blindbotten täcktes endast med vindtät papp. Golvplankorna i långhus och korsarmar återmonterades. Smärre skador utlagades. I golvet utsparades ett antal inspektionsluckor. Golvet avslipades lätt så att missfärgningar eliminerades samt skurades med linoljesåpa. I koret lades ett nytt plankgolv av norrlandsfuru med samma dimensioner som det befintliga. Då golvet ska tas upp och läggas om efter ett år skruvades endast var femte planka fast. Mellanliggande plankor ligger löst. För att stärka ytan behandlades golvet med en kasein-limblandning samt därefter med pigmenterad linoljesåpa. Invid den södra korsarmen byggdes en ny ramp till koret av samma virke som korgolvet. Rampen kommer att förses med räcke av smide. Heltäckningsmattan i passagen från vapenhuset till kyrkorummet avlägsnades och plankgolvet behandlas på samma sätt som i kyrkorummet. Befintlig heltäckningsmatta på läktare och läktartrappa ersattes. Plastmattor i HWC och städutrymme revs och ersattes med linoleum. I vapenhuset utlagades stengolvet och stentröskeln mot passagen sänktes. Ramp till koret Kyrkorummet med passagen i V

12 11 Bänkinredning Kyrkorummet har en öppen bänkinredning från byggnadstiden. Den består av sex bänkkvarter, ett i vartdera sidoskeppet och två på ömse sidor om mittgången. Bänkkvarterens fronter och bakstycken pryds av spetsbågar. Väggbänkar finns längs långhusets norra och södra mur, i korsarmarna samt i korets sydöstra och nordöstra hörn. Bänkarna under läktaren togs bort i samband med förändringarna på 1950-talet. Några bänkrader kortades i samband med att sidoskeppens entréer på 1960-talet försågs med innerdörrar. Bänkinredningen var ursprungligen ekådrad men har målats om vid minst tre tillfällen. Vid renoveringen målades de profilerade gavelstyckena samt fronter och bakstycken i bruna nyanser, bänkarnas inre med beige speglar och grått ramverk. Sockeln målades i en mörkt brun ton. Fotstöden är av omålad furu. Vid den nu genomförda renoveringen gjordes av funktionella skäl en del förändringar av bänkarna, se bilaga 2. Bänkgavlarna gavs en ny färgsättning, där nyanserna hämtades från läktarbarriär och kolonner. Gavlarnas ramverk målades i rött kring grå speglar samt överliggare och golvsockel i gråblått. Färgsättningen på bänkarnas inre bibehölls. Bänkarna före renovering Bänkarna efter renovering

13 12 Bänkinredningen från Ö Bänkinredningen från V

14 13 Södra korsarmen med korgorgeln efter ommålning Övrigt I kyrkorummets nordvästra respektive sydvästra hörn samt invid södra korsarmens östra vägg placerades nytillverkade förvaringsskåp i massivt trä. Ny skåpinredning placerades även på läktare och i sakristian. Skåpen målade med äggoljetempera i grå nyans. Samma nyans gavs det nya manöverbordet under läktaren i kyrkorummets nordvästra del. För att bättre harmoniera med övrig inredning gavs den 1991 anskaffade kororgeln i södra korsarmen en ny färgsättning i ljust grått. Kyrkorummets ljuskronor har försetts med elektrisk hissanordning. Den nya skåpinredningen under läktaren samt i södra korsarmen

15 14 Den nya manöverpulpeten Yttre ramp Som ersättning för tidigare stålramp byggdes parallellt med långhusets norra sida en ny ramp med betongstomme, klädd med granit. Rampen försågs med ett räcke i svartmålat smide. Den tidigare rampen utanför entrén till norra korsarmen Den nya rampen

16 15 Medverkande konsulter Arkiktekt: VVS: El: Krister Wall Arkitektkontor, Knislinge Urban Svensson, FLK-Sverige AB, Karlskrona Hans Andersson, Blekinge Elkonsult, Ramdala Medverkande entreprenörer Samordning; byggmästeriarbeten: Målning: Rörinstallationer: Elinstallationer: Specialsnickeri: Smide: Ljudinstallationer: Peab, Karlskrona Gullins Måleri & Golv, Karlskrona NVS Installation AB, Karlskrona Bravida Sverige AB, Karlskrona Ektorps Möbelsnickeri, Mörrum MM Nilsson AB, Hanaskog BR LjudoLjus, Rödeby Administrativa uppgifter Tillstånd till invändiga förändringar i Rödeby kyrka samt tillgänglighetsanpassning med ny utvändig ramp: lst dnr Tillstånd till schaktning för bergvärme på Rödeby kyrkogård: lst dnr

17 16 Bilaga1 Kyrkorummet före och efter renovering

18 17 Bilaga 2 Protokoll från genomgång av Ombyggnad av äldre bänkar och Altaret. Närvarande: Krister Wall Thomas Persson Ulf Gustafsson Siv Gustafsson Genomgång på plats av bänkarna och följande beslutades: Norra korsarmen (bänkar räknas från norra väggen): Bänk N-1: Gavel sätts vid östra änden ca mm från väggen. Bänk N-2: Kortas i bägge ändar samt flyttas österut till samma liv som bänk 3-6 och får därmed speglarna att stämma samt samma längd som dessa. Bänk N-3, 4: Flyttas österut 230 mm och östra gavel sätt efter hel spegel. Bänk N-5: Kompletteras på västra gavel med vertikal spegelram och i övrigt samma som bänk 3 och 4. Bänk N-6: Skall vara kvar i samma liv som idag. Längden ca 5950 mm, justeras efter staket N-7 enligt nedan. Speglar kommer ej linjera. Östra spegel får höger vertikal ram lite bredare än övriga för att få samma längd som staket N-7. Staket N-7 : I samma liv som idag. Längden ca 5950 mm. Gavel sätts efter halv vertikal på samma sätt som på västra gaveln. Långhus (bänkar efter passage, höger sida) Bänk LH-1: Bänken ersätter LH-2 som tas bort. Bänk vid södra långväggen: Kapas för att ge plats för skåp. Bänk vid norra långväggen: Kapas för att ge plats för skåp. Södra korsarmen (bänkar räknas från södra väggen): Bänk S-8: Tas bort. Staket placeras efter senare överenskommelse (ser trångt ut på ritning!). Bänk S-7: Ryggen behålls medan sittytan kapas efter andra benet. Tredje benet sågas undan enligt befintlig profil för att ej sticka ut. Gavel till vänster tas bort (någon anordning måste till för att ryggen skall bli stadig). Bänk S-1: Gavel sätts vid östra änden ca mm från väggen.

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m.

Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Nässjö gamla kyrka Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Nässjö socken i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

Kila kyrka - takomläggning

Kila kyrka - takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:16 Kila kyrka - takomläggning Antikvarisk rapport Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland Boel Melin Kila kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Kila prästgård

Läs mer

SÄRNA NYA KYRKA Särnaby 3:26; Särna församling; Älvdalens kommun; Dalarnas län

SÄRNA NYA KYRKA Särnaby 3:26; Särna församling; Älvdalens kommun; Dalarnas län SÄRNA NYA KYRKA Särnaby 3:26; Särna församling; Älvdalens kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK På en höjd sydväst om den gamla kyrkplatsen med Särna Gammelkyrka, ligger Särnas nya kyrka och nya

Läs mer

Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red.

Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red. Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red.) Serie S: Studerandes arbeten, 2/2010 Inneklimat och brandsäkerhet

Läs mer

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:10 ENÅNGERS NYA KYRKA Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Enångers nya kyrka Enångers socken Hudiksvalls kommun

Läs mer

Irsta kyrka -utvändig renovering

Irsta kyrka -utvändig renovering Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:69 Irsta kyrka -utvändig renovering Antikvarisk rapport Irsta kyrkby 9:1 Irsta socken Västerås kommun Västmanland Boel Melin Lisa Skanser Irsta kyrka -utvändig renovering

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201 Rapport 2013:201 Vård- och underhållsplan Onkel Adamsgården Linköping Adam 16 Hunnebergsgatan 30A Linköpings stad och kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan

Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan 2008:99 Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan Antikvarisk kontroll, 2007-2008 Kristina Nilén Rapport 2008:99 Skarhult slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan

Läs mer

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Antikvarisk utredning Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Ljungarums församling i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2005:25 Bo E Karlson, Mattias Sörensen

Läs mer

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z Att vårda en kyrka Redaktör Elisabeth Svalin Denna bok är tryckt med bidrag från Kyrkofondens medel för kyrkoantikvarisk ersättning. Tredje tryckningen. 2004 Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Verbum

Läs mer

Ralph Erskine och Bodafors kyrka

Ralph Erskine och Bodafors kyrka Ralph Erskine och Bodafors kyrka En studie av estetiska uttryck och ideologisk tillhörighet 1. Författare: Jesper Kallhed Fördjupningskurs (D) i konstvetenskap Högskolan på Gotland Vårterminen 2010 Handledare:

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Att sluta värma en kyrka

Att sluta värma en kyrka ATT TT SLUTA VÄRMA EN KYRKA Att sluta värma en kyrka Riksantikvarieämbetet Box 5405, 114 84 Stockholm Tel. 08 51 91 80 00 Omslagsbild Framsida: Husby-Sjuhundra kyrka, Uppland. Foto: Bengt A. Lundberg.

Läs mer

Stora Rytterne kyrkoruin

Stora Rytterne kyrkoruin Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:57 Stora Rytterne kyrkoruin Restaureringsåtgärder 2010, etapp IV Antikvarisk rapport RAÄ 51 Lundby 4:1 Rytterne socken Västerås kommun Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland.

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Björksättra Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Rapport 2011:12 Lisa Sundström Björksättra Antikvarisk förundersökning

Läs mer

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211 Rapport 2012:211 Vård- och underhållsplan Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Smedstorp 1:5 Norra Vi socken Ydre kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Runstenar och kyrkor

Runstenar och kyrkor Runstenar och kyrkor Osyrg (lät resa) denna sten efter... sin gode fader. Här skall stenen stå. Balle ristade. När det nya vapenhuset till Kungs-Husby byggdes på 1460-talet murades runstenarna U 707 och

Läs mer

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse.

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse. Viskär Fastighet Den 2001-11-07 är fråga väckt om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap 1 lagen om kulturminnen (1988;950) för Viskärs fyr (Arkö Nedre) och fyrvaktarboställe med lotsutkik, Arkö 1:5, Jonsbergs

Läs mer

Besök kyrkorna i Eslövs kommun

Besök kyrkorna i Eslövs kommun Besök kyrkorna i Eslövs kommun För många är kyrkor ett självklart besöksmål när man besöker nya platser. na speglar både historia och nutid och är en del av vårt kulturarv. För generationer människor har

Läs mer

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Miscellanea Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus Akademiens byggnader i Stockholm från 1813 till idag Ulrich Lange KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 1 2 Miscellanea Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens

Läs mer

Bebyggelsehistorisk tidskrift. Nybruk

Bebyggelsehistorisk tidskrift. Nybruk Bebyggelsehistorisk tidskrift Nybruk nr 53 2007 Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 53 2007 Nybruk redigerat av bo lundström Bebyggelsehistorisk tidskrift utges av den för ändamålet stiftade föreningen Bebyggelsehistorisk

Läs mer

Kap. 4 SKEBY KYRKA. Dopfunten mm. Av Helfrid Jansson. Skeby kyrka 1985.

Kap. 4 SKEBY KYRKA. Dopfunten mm. Av Helfrid Jansson. Skeby kyrka 1985. Kap. 4 SKEBY KYRKA Av Helfrid Jansson Skeby kyrka 1985. Medeltiden Skeby kyrka är byggd i mitten på 1100-talet. Sakkunskapen har med stöd av iaktagelser rörande stenhuggeritekniken kunnat med säkerhet

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Järfälla socken Järfälla

Läs mer

OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN

OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:04 OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN Antikvarisk medverkan vid renovering av bod med källarsvale Svedja 5:6 Färila socken Ljusdals kommun Hälsingland 2010 2011 Daniel Olsson

Läs mer

Emmaboda. Johansfors. Emmaboda kyrka

Emmaboda. Johansfors. Emmaboda kyrka Form & Design Längs den 14 mil slingrande och natursköna KulTuren kan du hitta nya smultronställen i Emmaboda och Lessebo kommuner. Här finns spåren efter inlandsis och industrialisering. Här finns skrönor,

Läs mer

Fiskmåsen 13, Tranås

Fiskmåsen 13, Tranås Fiskmåsen 13, Tranås Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnad på Fiskmåsen 13 i Tranås Tranås stad i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:1 Anders Franzén

Läs mer