Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm

2 Största slutna bostadskvarteret i Stockholm, i alla fall i antal hus. Det är bara att börja räkna. Våra är märkta 1 och 2. De flesta husen är byggda runt förra sekelskiftet, det som låg på vår tomt byggdes Längst ned ser vi de hus som nu är hyresrätter men byggdes för att bli hotell. Längst upp till vänster är Strindbergshuset, som omvandlats till brf för bara några år sedan. Mitt på Narvavägen i höjd med vårt gårdshus ser vi Bromska palatset, som nu inhyser franska ambassadörens residens, och är ett av tre privatpalats i Stockholm. Man kan också se att vår gröna gård är unik. Sida 2

3 Från vänster: Erik Sätterström, Marie Kreuger, Eva Klingspor, Lennart Hägglund, Jan Johansson, Sven Nyrén Föreningen har fortsatt mycket god ekonomi. Vi har fortsatt prioritera amortering av våra lån framför att sänka månadsavgiften. Vi har under verksamhetsåret skrivit kontrakt med nya hyresgäster i båda våra lokaler. Bergvärme var uppe på förra årets stämma. Vi har fortsatt att utreda var borrhålen ska placeras. Det enda realistiska alternativet som gäller idag är att borra på gatan. Rör måste då dras genom skyddsrum och detta medför påverkan på några förrådsutrymmen. Ett bättre alternativ skulle vara att borra i garaget, men dagens borrutrustning tillåter inte detta. Styrelsen har beslutat att avvakta med bergvärme. Vi har haft möten med Fortum för att veta hur de ser på konkurrensen från bergvärme. Vi har gjort en energikoll av vår fjärrvärmecentral. Resultatet kan ni se på sid 12 i form av minskad energiförbrukning. Takbyggnation behandlades även på förra årets stämma. Efter den diskussion vi hade vid stämman har styrelsen legat lågt med denna fråga. Vår grannförening arbetar vidare och vi följer detta med intresse. Styrelsen överlämnar härmed årets förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning till föreningens medlemmar. Som vanligt bifogas årets Fananblad. Vi ses på föreningsstämman i maj! Lennart Hägglund Ordförande Sida 3

4 Årsredovisning 2012 för Brf Fanan 12 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanan 12, Banérgatan 25, Stockholm, organisations-nummer , får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Fastigheten Fanan 12 Brf Fanan 12 äger fastigheten Fanan 12. Nedan redovisas uppgifter om fastigheten. Bostäder bruksarea (BRA) 1 m Antal bostadslägenheter 49 -varav bostadsrätter m varav bostadsrätter 48 Lokaler bruksarea(bra) m2 157 Antal lokaler 2 Summa bruksarea(bra) m Antal garageplatser 25 Summa bruttoarea (BTA) 2 m Tomtyta m Styrelse och revisorer verksamhetsåret 2012 Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Lennart Hägglund Eva Klingspor Jan Johansson Erik Sätterström Marie Kreuger Sven Nyrén Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant Suppleant Revisorer har varit godkänd revisor Börje Krafft, Add&Subtract, samt Majken Blücher som internrevisor. Revisorssuppleanter har varit utsedd representant från Add&Subtract,samt Anna Wirfelt. Valberedning har varit Katharina Svensson, Ann-Kristin Oreland, och Christina von Arbin. I tur att avgå ur styrelse vid kommande ordinarie föreningsstämma är Jan Johansson, Eva Klingspor och Marie Kreuger. Eva avsade sig sin plats under april p.g.a. avflyttning och Sven Nyrén valdes in som ordinarie styrelseledanot i hennes ställe. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt och har under verksamhetsåret haft tio protokollförda möten. Under året har ersättning utbetalats med kr till styrelsen. Medlemsfrågor Stämma hölls den 9:e maj Styrelsen utger ett särskilt medlemsblad som utkommit med 5 nummer under verksamhetsåret. Föreningen har en egen hemsida med bl.a. föreningens stadgar, trivselregler och ett särskilt material för nya medlemmar. Två lägenheter i gårdshuset (3:or) har överlåtits under året. Styrelsen har även beviljat ett antal andrahandsuthyrningar. Bruksarea (BRA): 'area av nyttjandeenhet eller annan grupp av sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida. Bruttoarea (BTA) definieras som 'area av mätvärda delar av ett våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida. Sida 4

5 Glad samvaro vid vår magnoliafest Som tidigare har styrelsen ordnat aktiviteter för medlemmar i form av två gårdsdagar med städning och trädgårdsarbete samt sammankomst första advent med grantändning, glögg och godispåsar. När magnolian blommar har vi som traditionen bjuder en magnoliafest. Preliminärt Ommålning av entréer och trapphus OVK-besiktning Genomgång av outnyttjade förrådsutrymmen 2012 geomfördes Murrenovering, kostnad, 200 tkr Utfört besiktning av Fjärrvärmecentral Ny VVC-pump har installerats och temperaturmätaren är utbytt Gruppanslutning för bredband och telefoni till alla boende Undersökning av bergvärme som ett alternativ till fjärvärme Planering av ommålning av trapphus och entréer 2011 genomfördes Byte/renovering av takluckor. Lagning av papptak gatuhuset genomfördes Renovering av balkonger, kostnad cirka 1.9 mkr. Fjärrstyrning och automatöppning av garagedörrar, 105 tkr Översyn av belysning i tvättstugor och korridorer, kostnad 10 tkr. Insättande av säkerhetsdörrar och galler föreningslokal, 55 tkr. Utrustning tvättstugor, kostnad 32 tkr. Brandsyn och ny genomgång av rökluckor, kostnad 5 tkr. Försäkringsskada efter vattenläcka i ena lokalen i Gathuset, kostnad 89 tkr. Hissunderhåll, kostnad 14 tkr. Sida 5

6 Olle Nilsson flyttade in när huset var nybyggt Översikt av tidigare åtgärder: 2009 Byte av kallmangel kostnad cirka 20 tkr Renovering garageport cirka 27 tkr Upprustning lekplats cirka 30 tkr Projektarbete balkonger cirka 200 tkr Anskaffande av konstverk till entrén cirka 20 tkr Ny dator och programvara för internetbokning tvättstugor m.m. cirka 30 tkr Rensning av ventilationskanaler cirka 40 tkr OVK, obligatorisk ventilationskontroll, cirka 30 tkr Hissreparation gårdshus 49 tkr 2008 Installation av nödbelysning på alla trapplan jämte källare kostnad 45 tkr. Installation av vilstolar i entréer, nya tvättstugekorgar kostnad ca 10 tkr Ventilationsrengöring och underhåll av anläggningen kostnad 60 tkr Förebyggande av skadedjursangrepp (gnagare) med översyn av tillträdeszoner 1 tkr/mån Inskaffande av kontorsutrustning och kassaskåp föreningslokal kostnad 20 tkr Uppgradering av miljöhuset för alla tillgängliga fraktioner (inkl elskrot och plast) Översyn av brandsäkerhet och installation av brandsläckare, kostnad 12 tkr Utbyte av hisselektronik i gårdshus, kostnad 39 tkr Energideklaration, kostnad 8 tkr 2007 Elektroniskt nyckelfritt inpasserings- och bokningssystem, kostnad 200 tkr Automatisk dörröppning av ytterportar. Kostnad 93 tkr. Total översyn och detaljerad statusbestämning av föreningens VA-system. 25 tkr. Kvalitetshöjande åtgärder i entréer inkl slipning av golvbeläggning. Kostnad 80 tkr. Installation av nödbelysning på alla trapplan jämte källare kostnad 45 tkr. Inköp av ny PC inkl kringutrustning och mjukvara. Kostnad 14 tkr. Upprustning av uthyrda lokaler med VVS, golv, målning m.m. kostnad ca 63 tkr Renovering garage inkl. egen port. Kostnad 150 tkr. Sida 6

7 Golvbyte i gårdshus, kostnad 80 tkr Radonutredning och mätning i lägenheter, godkända värden Energiöversyn och ev byten av ventilation trapphus gathuset. Kostnad ca 35 tkr. Framtagande av långsiktig underhållsplan Genomförd PCB sanering, kostnad ca 650 tkr. Tilläggsisolering av vindar, cykelrum och gavelvägg, kostnad ca 200 tkr 2004: Utbyte av ventilationsanläggning i gårdshus, kostnad 118 tkr. Bredbandsinstallation, kostnad 13 tkr. Installation av gallergrind i trapphus, kostnad 17 tkr. Installation av nytt torkskåp i tvättstugan., kostnad 19 tkr Anordnande av tvättstuga i gårdshuset, kostnad 300 tkr. Renovering och installation av energifönster med nya ytterbågar, kostnad 950 tkr. Anordnande av egen fjärrvärmeundercentral, kostnad 650 tkr Byte till termostatventiler på radiatorerna, kostnad 100 tkr. Renovering av hissarna i båda byggnaderna. Kostnad 600 tkr. Renovering av gården inkl. nytt tätskikt på garagebjälklaget kostnad tkr Nytt sophus och förbättrad utebelysning. Kostnad 500 tkr. Installation av nytt kabel-tv nät och kat.5-nät, kostnad 230 tkr (föreningens första år!) Omläggning av takpapp på båda byggnaderna. Kostnad 100 tkr. Sida 7

8 Den nyrenoverade muren i vinterskrud Föreningens förvaltning Styrelsen ansvarar för den övergripande fastighetsskötseln. I detta arbetet ingår planläggning av underhåll enligt underhållsplanen, samt enklare arbeten t.ex. lampbyten, snöskottning, sandning, gräsklippning, m.m. I styrelsens ansvar ingår hantering av passagesystem för medlemmar, lokalhyresgäster, hyresgäster och garagehyresgäster. Under hösten 2010 tecknades ett avtal med grannföreningen Fanan om att ansluta deras garagehyresgäster till detta system. Det innebär att Fanan 12 sköter administration av brickor, lösenord och inpassage med mobil för våra och grannföreningens garagehyresgäster. Styrelsen sköter medlemskontakter, handläggning och uppföljning av hyresgäster, lokalhyresgäster och garagehyresgäster, andrahandsuthyrningar, leverantörs- och fakturakontroll, budgetarbete, ekonomisk analys och uppföljning. Styrelsen har ansvar för uppföljning och bevakning av myndighetskrav, att vara föreningens representant vid lägenhetsförsäljningar och planera och verkställa föreningens upphandlingar liksom att vara beställar- och uppföljningssansvarig vid investerings- och underhållsprojekt. Föreningen har ett förvaltningsavtal med Rådrum Mäkleri och Förvaltning AB. Det betyder att det löpande ekonomiska arbetet med leverantörsfakturor, bokföring, redovisning, hyresavisering, bokslut, deklaration, årsbok, lägenhetsregister och panter handhas av Rådrum. Vi har ett tilläggsavtal med Rådrum om elektronisk fakturahantering. Detta underlättar hantering av fakturor avsevärt. Sida 8

9 Energi och miljö Föreningen har genom åren ägnat dessa frågor särskild uppmärksamhet, och blev en av de första i landet att redovisa den nu obligatoriska energideklarationen och vi har en lägre energiåtgång än motsvarande fastigheter, närmast jämförbart med nybyggda hus. Vår energianvändning per månad från 2010 visas på sid 12. Vi har tecknat ett serviceavtal med Fortum som innebär att en gång per år görs en noggrann genomgång av vår undercentral. Vid den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som senast gjordes 2009 framgick att vi på sikt behöver öka dimensionerna i ventilationskanalerna, för att inte behöva köra våra luftaggregat så intensivt. Det skulle innebära mindre buller och lägre energikostnader, men också en stor investeringskostnad som kan bringas ned om det görs i samband med stamrenovering. För att hålla nere kostnader och spara energi krävs att vi har en väl fungerande undercentral. P-H Genberg har under åren stått för handpåläggning så att värmen hänger med när utetemperaturen växlar. En större miljörevision gjordes under verksamhetsåret 2008 i samarbete med Stockholms kommun. Vi påminner om sammanfattningen Miljöförvaltningen bedömer att Brf Fanan 12 har goda förutsättningar till att bedriva egenkontroll enligt miljöbalken. Föreningen uppvisade god kunskap om fastigheten vid inspektionstillfället, och har lagt ner ett stort arbete på energibesparande åtgärder och lyckats få ner kostnader och minska dess miljöpåverkan. Sida 9

10 Nyckeltal 2012 Intäkter, kr Anges i kr per m2 bruksarea (BRA=3384 m2) Årsavgifter, brf. Medlemmar 313 kr. Kostnader, kr Drift- och underhåll 307kr - varav värme 114 kr Räntor Skatter Avskrivningar 99 kr 28 kr 109 kr Energiförbrukning, KWh Fjärrvärmeförbrukning, absoluta tal Fjärrvärmeförbrukning per m2 445 MWh 131 kwh/m2 och år Värdetal Belåning per kvadratmeter 2600 kr Skulder i förhållande till taxeringsvärde 14 % Flitiga humlor. Sida 10

11 Intäkter Föreningens intäkter, som totalt uppgick till tkr, fördelas enligt diagram nedan. Föregående år uppgick de sammanlagda intäkterna till tkr. BRF FANAN 12 INTÄKTER 2012 Övrigt 3% Garage 25% Lokaler 17% Avgifter 50% Bostad 6% Kostnader Föreningens löpande direkta kostnader uppgår totalt till tkr. Föregående år redovisades tkr. BRF FANAN 12 UTGIFTER 2012 Skatter 5% Räntor 18% Värme vatten el 29% Drift 27% Rep underhåll 5% Ersättningar förvaltning 16% Sida 11

12 Energianvändning Värmekostnaden är den enskilt största driftkostnaden i vår budget. För att kunna jämföra olika års användning av energi i en byggnad, måste man ta hänsyn till om det aktuella året varit kallare eller varmare än normalt och därmed hur stort uppvärmningsbehovet varit. Med hjälp av normalårskorrigering skapas jämförbara underlag så att man t.ex. kan uppskatta resultatet av energieffektiviserande åtgärder över tid. I bifogad graf visas en normalårskorrigerad energianvändning per månad från 2010 Den visar bl.a. att energianvändningen sedan november 2012 minskat jämfört med föregående år. Sida 12

13 Finansiella kostnader Föreningen har amorterat kronor under året och har ambitionen att genomföra ytterligare amorteringar. Den totala skulden är efter amorteringen kronor. Lånet löper med 3-månaders villkorsperioder. Föreningen har under år 2009 tecknat ett så kallat räntetak som garanterar maximal ränta om 3,85 % för kronor av den totala skulden. Det innebär att vi är skyddade mot drastiskt höjda räntekostnader under perioden till Den erlagda premien för det garanterade räntetaket är kronor som fördelas lika under perioden. Skatter Årets fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift uppgick till totalt kronor. Likviditet Föreningen har en god likviditet. Styrelsen har sedan länge haft som mål att hålla en rimlig likviditet. Vid årsskiftet hade föreningen kronor i likvida medel på konto i Swedbank. Resultaträkning och balansräkning Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultatoch balansräkningar med noter. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel i kronor: Föregående års balanserade resultat Reservering fond yttre underhåll enligt stadgar Årets resultat I ny räkning överföres Sida 13

14 Årsredovisning Brf Fanan 12 år 201 Resultaträkning Belopp i kronor Not Rörelsens intäkter Årsavgifter bostäder Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter S:a Intäkter Rörelsens kostnader Reparation & underhåll Drift Fastighetsskatt/Kommunal fastighetsavgift Administration Personalkostnader S:a kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella poster 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Aktuell skatt Årets resultat Sida 14

15 Balansräkning Belopp i kronor Not Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggningar Maskiner och inventarier S:a Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar S:a Tillgångar Eget kapital och skulder 12 Bundet eget kapital Fritt eget kapital S:a Eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:a Skulder S:a Eget kapital & skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Övriga ställda panter och säkerheter i eget förvar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 15

16 Noter och tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningskostnader och beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningar för byggnader, fastighetsförbättringar, markanläggningar, balkonger och garage är 0,7 procent. Avskrivningar för maskiner och inventarier är 10 procent. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enlig god redovisningssed. 1. Hyresintäkter Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter garage, moms Hyresintäkter övr objekt Hyresintäkter bredband S:a Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Nycklar/lås vidarefakturering Pantförskrivningsavgift Överlåtelseavgift Återbetalning All Framtid Övriga rörelseintäkter S:a Övriga rörelseintäkter Reparation & underhåll Hyreslokal Tvättstuga Trapphus Dörrar och lås VA Värme Ventilation El Kabel-tv/bredband/porttele Hissar Portar Gård Garage och p-platser Vattenskada S:a Reparation & underhåll Sida 16

17 4. Drift Fastighetsskötsel grundavtal Trädgårdsskötsel Städning grundavtal Städning extradebiteringar Hyra entrémattor Serviceavtal Hiss serviceavtal Garage serviceavtal Övr. kostn. för köpta tjänster Elavgifter Uppvärmning Vatten Sophämtning Grovsopor Fastighetsförsäkring Kabel-tv Bredband Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Trivselkostnader S:a Drift Administration Inkasso- och KFM-avgifter Telefon Hemsida Administration, kontorsmaterie Styrelseomkostnader Revisionsarvode extern revisor Möteskostnader Arvode ekonomisk förvaltning Extradebiteringar ekonomisk fö Konsultarvoden Bankkostnader Medlems- och föreningsavgifter S:a Administration Personalkostnader Styrelsearvode Bilersättning, skattefri Sociala avgifter S:a Personalkostnader Sida 17

18 7. Avskrivningar Avskr byggnader Avskr fastighetsförbättringar Avskr balkong Avskr markanläggning Avskr garage Avskr maskiner Avskr inventarier S:a Avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter från bank Ränteintäkter skatter och avg 37 - Låneräntor S:a Finansiella poster Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden Byggnad, bostäder Mark, bostäder Byggnad, lokaler Mark, lokaler Totalt taxeringsvärde Sida 18

19 10. Markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond yttre underhåll Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt stämmobeslut Reservering till yttre fond Årets resultat Belopp vid årets utgång Sida 19

20 13. Skulder till kreditinstitut Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek S:a Skulder till kreditinstitut Kapitalskuld Räntesats Period Förfallodag ,838 3 månader ,843 3 månader Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbet hyror/avgifter Övriga upplupna kostnader S:a Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader Styrelsearvode Arbetsgivaravg Revisionsarvode Värme El Städning Fasthetsägarna för Fanan S:a Övriga upplupna kostnader Sida 20

21 Styrelsens underskrifter Stockholm Lennart Hägglund Ordförande Jan Johansson Kassör Erik Sätterström Sekreterare Sven Nyrén Ledamot Revisorernas underskrifter Vår revisionsberättelse har avgivits 2013 Börje Krafft Add & Subtract Majken Blücher Internrevisor Sida 21

22

23

24 Informationsblad för Fanan 12- Nr.01 (år ) 11 juni Styrelsen önskar alla föreningsmedlemmar och hyresgäster en riktigt skön sommar. Vid pennan: Lennart Hägglund, ordförande Föreningsstämma Den 9 mal hölls årets föreningsstämma. Mötesordförande var Sven Nyrén. Sedvanliga ärenden behandlades och nya styrelseledamöter valdes. Vår avgående kassör Göran Dahlgren och Olle Nilsson, som varit suppleant, avtackades med blommor och presenter. Styrelsen informerade om några aktuella projekt/utredningar som eventuellt ligger framför oss. Efter årsmötet serverades välsmakande buffé med vin i trevlig samvaro. Magnoliafest Tack alla ni som deltog i vår traditionsenliga magnoliafest den 4 juni. Denna fest är alltid uppskattad och en bra start på sommaren. Tack Katarina och Sven för arrangemanget. Grillning/Kryddväxter Packa din picknick kom ner på gården och lägg något gott på Onsdagen den 20 juni kl 17:30 tänder vi grillen, blir vi många tänder vi två. Udda veckor under sommaren kommer vi onsdagar kl 17:30 göra detta, om vädret tillåter. I en av blomlådorna på gården har kryddväxter planterats. Alla är välkomna till grillkvällarna och att ta del av kryddväxterna! Bredband + telefoni Styrelsen har beslutat att välja Bredbandsbolaget som operatör för föreningens gruppanslutning. Målsättningen är att vi ska vara anslutna under hösten Styrelsen har beslutat att avgiften för medlemmarna blir 100 kronor per lägenhet och månad. I gruppanslutningen ingår bredband (100MB) och telefoni (fasta avgiften). Avgiften kommer att läggas till månadsavgiften. Mer information kommer i era brevlådor. Styrelsens kontaktperson är Jan Johansson, Märkning av cyklar Cykelförråden börjar bli överfulla. Märk den/de cyklar du vill ha kvar med ett blågult band som finns vid brandsläckarna vid gatuhusets/gårdshusets entréer. Märkningen ska vara gjord senast den 1 juli, därefter kommer ej märkta cyklar att förvaras i triangeln bakom gårdshuset till den 1 oktober.

25 Gården Under v.24 kommer Stadsträdgården att rensa upp i rabatterna runt pergolaplanteringarna, inklusive pergolan. Den stora gemensamma rabatten mot gårdshuset Banérgatan 27 kommer också att rensas. Den nya styrelsen Styrelsen har haft ett konstitueringsmöte med följande resultat: Namn, funktion Telefon Övriga uppdrag Lennart Hägglund, ordförande Fananblad, hemsida, passagesystem m.m. Eva Klingspor, vice ordförande kontroll/uppföljning av avtal, kontrakt, andrahandsuthyrningar, trädgårdsansvarig, passagesystem Jan Johansson, kassör fakturakontroll, budgetarbete, bevakning av avgifter och intäkter, IT frågor Erik Sätterström, sekreterare föra och arkivera protokoll Marie Kreuger, suppleant diverse projekt, passagesystem Sven Nyrén, suppleant diverse projekt Från vänster: Erik Sätterström, Marie Kreuger, Eva Klingspor, Lennart Hägglund, Jan Johansson, Sven Nyrén Utnyttja gården, markera dig på lista Alla är välkomna att grilla och ha fester på gården, men det är viktigt att vi alla försöker följa de regler vi har satt upp, se trivselreglerna på hemsidan. Markera tid och namn på listan ovanför nya postlådan. Förseningsavgift Styrelsen har beslutat att en förseningsavgift på 50 kr skall tas ut när en betalningspåminnelse skickas ut.

26 Informationsblad för Fanan 12- Nr.02 (år ) 1 oktober Styrelsen har nu börjat höstens arbete. Alla är välkomna att kontakta någon i styrelsen för frågor och synpunkter. Det som ni kommer att märka under oktober är att muren renoveras. Vid pennan: Lennart Hägglund, ordförande Snart dags för höststäddag Nya medlemmar Berit och Lars Strandberg har övertagit Barrés lägenhet 6 tr. i Gårdshuset. Vi hälsar Berit och Lars välkomna till vår förening. Inflyttning beräknas till november. Renovering av muren Renovering av muren mot Franska residenset och Karlavägen har varit en fråga på styrelsens bord under en lång period. Ägandefrågan är nu utredd, och brf:erna Fanan 4 & 5 (Karlavägen 86 & 88) äger muren i triangeln mot Karlavägen. Residenset äger den höga muren som vetter mot oss. Fanan 12 äger den lägre muren mot residenset i triangeln och den lägre muren vid kullen mot residenset. Under v. 40 kommer TP Mur & Puts att påbörja arbetet med renovering av den lägre muren vid kullen. Mangelrummet i Gårdshuset kommer under denna period att fungera som omklädningsrum. Fanan 4 & 5 kommer att laga och putsa muren i triangeln mot vår sida och göra en dränering på sin sida. Fanan 4 & 5 kommer också att beskära sina träd som vetter mot triangeln. Residensets planer är vid denna tidpunkt inte kända, men enligt deras kontaktperson är detta en viktig fråga. Gruppanslutningsavtal (bredband+telefoni) Vi alla har nu fått information om föreningens gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget. Styrelsens förhoppning är att alla ska ta del av detta erbjudande. Gör din beställning redan under oktober så betalar du ingen startavgift. Om du redan är kund för tjänsterna bredband och telefoni behöver du inte göra någonting. Ledig hyreslokal Combibox kommer att lämna lokalerna 31 december Har ni kontakter/tips på lämpliga nya hyresgäster är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen.

27 Ytterdörren i gatuhuset Som ni har märkt har vi haft problem med ytterdörren i gatuhuset i perioder under sommaren och hösten. Denna dörr används flitigt och detta sliter på automatiken. Observera: om du behöver ställa upp dörren, gör detta via strömbrytaren ovanför dörren. Kom också ihåg att informera besökare. Miljöstation Behållaren för plast är borttagen. Plasten ska istället slängas bland hushållssoppor. Skälet är att tömning av plastbehållaren inte ingår i vårt avtal och att plast och hushållssoppor ändå blandas. Wellpapp och grovsoppor mäts i kubikmeter. En kartong som inte är hopvikt kan därför kosta flera hundra kronor att få borttransporterad. Hjälp till med att vika ihop och trycka ihop för att hålla nere våra kostnader för grovsopshanteringen. Månadsavisering för avgifts-och hyresinbetalningar Styrelsen har beslutat att avgifts- och hyresinbetalningar för bostäder och garage från och med den 1 januari 2013 ska ske månadsvis och ej kvartalsvis som förekommer i några fall idag. Avisering görs även separat för garage och boende, en hyresavi per månad för boende och en för garage. Denna förändring medför en enklare ekonomisk uppföljning. Brandvarnare Vi går nu mot en tid när vi tycker om att tända ljus. Gör gärna en test av era brandvarnare. Batteriet kanske behöver bytas? Städdag lördagen den 20 oktober kl Nu är det dags igen för höststäddag. Vi ska då ställa tillbaka trädgårdsmöbler, rensa rabatter, umgås m.m. Föreningen bjuder på fika och korv efter ca 2 timmars arbetsgemenskap. Det blir ingen container nu i höst, utan i vår.

28 Informationsblad för Fanan 12- Nr.03 (år ) 13 december Styrelsen önskar alla boende en God Jul och ett Gott Nytt År Vid pennan: Lennart Hägglund, ordförande Oförändrad avgift 2013 Styrelsen har beslutat att avgiften blir oförändrad Vi har fortsatt god ekonomi och alla hyreslokaler och garageplatser är uthyrda. Vi har prioriterat att minska våra lån och en större amortering kommer att göras i början av Styrelsen kommer att fastställa budgeten för 2013 i styrelsemötet i januari. Ny lokalhyresgäst Combibox lämnar lokalerna den 31 december Ny hyresgäst är Medect Clinical Trials AB. Ägare är Björn Bragée. Lokalen kommer användas för klinisk forskningsverksamhet. Vi hälsar Björn och hans team välkomna. Renovering av muren Renoveringen av muren är nu avklarad och jag hoppas att vi alla är nöjda med resultatet. Vi har haft ett bra samarbete med Fanan 4 & 5 (Karlavägen 86 & 88) och vi är mycket tillfreds med deras ansvarstagande av sin mur. Det som återstår för Fanan 4 & 5 är beskärning av träden, detta är planerat till våren. Residensets planer för den höga muren är fortfarande inte kända. Ommålning av trapphus Ommålning av våra trapphus kommer att äga rum under första kvartalet Styrelsen kommer under december månad ta fram ett färgsättningsförslag tillsammans med Alviks Måleri. Förslaget och en provmålning kommer att visas för alla medlemmar. Alviks Måleri är det företag som kommer att utföra ommålningen. Ledig garageplats Vi kommer att få en ledig garageplats från mars Kontakta P-H Genberg om ni vet om någon som behöver en garageplats. Ytterdörren i gatuhuset Vi har monterat in en ny dörröppnare i gatuhusets ytterdörr. Denna dörr används flitigt och detta sliter på automatiken. Observera: om du behöver ställa upp dörren, gör detta via strömbrytaren ovanför dörren. Kom också ihåg att informera besökare som behöver ställa upp dörren om detta.

Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm

Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm Årsredovisning 2014 Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm Största slutna bostadskvarteret i Stockholm, i alla fall i antal hus. Det är bara att börja räkna. Våra är märkta 1 och

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Årsredovisning 2010 Brf Väduren i Haninge

Årsredovisning 2010 Brf Väduren i Haninge Årsredovisning 2010 Brf Väduren i Haninge Ordlista Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning: Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för långvarigt

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE ÅRSREDOVISNING Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 december 2008, kl 1900. Gemensamhetslokalen invid Hedemoratäppan

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg HSB Brf Bagaregården är en medelstor bostadsrättsförening belägen längst öster ut i stadsdelen Bagaregården, Göteborg. Föreningen som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2013 Årsstämma 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån.

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån. Liten ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 4 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 4-10 - resultaträkningar 11

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer