Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm

2 Största slutna bostadskvarteret i Stockholm, i alla fall i antal hus. Det är bara att börja räkna. Våra är märkta 1 och 2. De flesta husen är byggda runt förra sekelskiftet, det som låg på vår tomt byggdes Längst ned ser vi de hus som nu är hyresrätter men byggdes för att bli hotell. Längst upp till vänster är Strindbergshuset, som omvandlats till brf för bara några år sedan. Mitt på Narvavägen i höjd med vårt gårdshus ser vi Bromska palatset, som nu inhyser franska ambassadörens residens, och är ett av tre privatpalats i Stockholm. Man kan också se att vår gröna gård är unik. Sida 2

3 Från vänster: Erik Sätterström, Marie Kreuger, Eva Klingspor, Lennart Hägglund, Jan Johansson, Sven Nyrén Föreningen har fortsatt mycket god ekonomi. Vi har fortsatt prioritera amortering av våra lån framför att sänka månadsavgiften. Vi har under verksamhetsåret skrivit kontrakt med nya hyresgäster i båda våra lokaler. Bergvärme var uppe på förra årets stämma. Vi har fortsatt att utreda var borrhålen ska placeras. Det enda realistiska alternativet som gäller idag är att borra på gatan. Rör måste då dras genom skyddsrum och detta medför påverkan på några förrådsutrymmen. Ett bättre alternativ skulle vara att borra i garaget, men dagens borrutrustning tillåter inte detta. Styrelsen har beslutat att avvakta med bergvärme. Vi har haft möten med Fortum för att veta hur de ser på konkurrensen från bergvärme. Vi har gjort en energikoll av vår fjärrvärmecentral. Resultatet kan ni se på sid 12 i form av minskad energiförbrukning. Takbyggnation behandlades även på förra årets stämma. Efter den diskussion vi hade vid stämman har styrelsen legat lågt med denna fråga. Vår grannförening arbetar vidare och vi följer detta med intresse. Styrelsen överlämnar härmed årets förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning till föreningens medlemmar. Som vanligt bifogas årets Fananblad. Vi ses på föreningsstämman i maj! Lennart Hägglund Ordförande Sida 3

4 Årsredovisning 2012 för Brf Fanan 12 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanan 12, Banérgatan 25, Stockholm, organisations-nummer , får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Fastigheten Fanan 12 Brf Fanan 12 äger fastigheten Fanan 12. Nedan redovisas uppgifter om fastigheten. Bostäder bruksarea (BRA) 1 m Antal bostadslägenheter 49 -varav bostadsrätter m varav bostadsrätter 48 Lokaler bruksarea(bra) m2 157 Antal lokaler 2 Summa bruksarea(bra) m Antal garageplatser 25 Summa bruttoarea (BTA) 2 m Tomtyta m Styrelse och revisorer verksamhetsåret 2012 Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Lennart Hägglund Eva Klingspor Jan Johansson Erik Sätterström Marie Kreuger Sven Nyrén Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant Suppleant Revisorer har varit godkänd revisor Börje Krafft, Add&Subtract, samt Majken Blücher som internrevisor. Revisorssuppleanter har varit utsedd representant från Add&Subtract,samt Anna Wirfelt. Valberedning har varit Katharina Svensson, Ann-Kristin Oreland, och Christina von Arbin. I tur att avgå ur styrelse vid kommande ordinarie föreningsstämma är Jan Johansson, Eva Klingspor och Marie Kreuger. Eva avsade sig sin plats under april p.g.a. avflyttning och Sven Nyrén valdes in som ordinarie styrelseledanot i hennes ställe. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt och har under verksamhetsåret haft tio protokollförda möten. Under året har ersättning utbetalats med kr till styrelsen. Medlemsfrågor Stämma hölls den 9:e maj Styrelsen utger ett särskilt medlemsblad som utkommit med 5 nummer under verksamhetsåret. Föreningen har en egen hemsida med bl.a. föreningens stadgar, trivselregler och ett särskilt material för nya medlemmar. Två lägenheter i gårdshuset (3:or) har överlåtits under året. Styrelsen har även beviljat ett antal andrahandsuthyrningar. Bruksarea (BRA): 'area av nyttjandeenhet eller annan grupp av sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida. Bruttoarea (BTA) definieras som 'area av mätvärda delar av ett våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida. Sida 4

5 Glad samvaro vid vår magnoliafest Som tidigare har styrelsen ordnat aktiviteter för medlemmar i form av två gårdsdagar med städning och trädgårdsarbete samt sammankomst första advent med grantändning, glögg och godispåsar. När magnolian blommar har vi som traditionen bjuder en magnoliafest. Preliminärt Ommålning av entréer och trapphus OVK-besiktning Genomgång av outnyttjade förrådsutrymmen 2012 geomfördes Murrenovering, kostnad, 200 tkr Utfört besiktning av Fjärrvärmecentral Ny VVC-pump har installerats och temperaturmätaren är utbytt Gruppanslutning för bredband och telefoni till alla boende Undersökning av bergvärme som ett alternativ till fjärvärme Planering av ommålning av trapphus och entréer 2011 genomfördes Byte/renovering av takluckor. Lagning av papptak gatuhuset genomfördes Renovering av balkonger, kostnad cirka 1.9 mkr. Fjärrstyrning och automatöppning av garagedörrar, 105 tkr Översyn av belysning i tvättstugor och korridorer, kostnad 10 tkr. Insättande av säkerhetsdörrar och galler föreningslokal, 55 tkr. Utrustning tvättstugor, kostnad 32 tkr. Brandsyn och ny genomgång av rökluckor, kostnad 5 tkr. Försäkringsskada efter vattenläcka i ena lokalen i Gathuset, kostnad 89 tkr. Hissunderhåll, kostnad 14 tkr. Sida 5

6 Olle Nilsson flyttade in när huset var nybyggt Översikt av tidigare åtgärder: 2009 Byte av kallmangel kostnad cirka 20 tkr Renovering garageport cirka 27 tkr Upprustning lekplats cirka 30 tkr Projektarbete balkonger cirka 200 tkr Anskaffande av konstverk till entrén cirka 20 tkr Ny dator och programvara för internetbokning tvättstugor m.m. cirka 30 tkr Rensning av ventilationskanaler cirka 40 tkr OVK, obligatorisk ventilationskontroll, cirka 30 tkr Hissreparation gårdshus 49 tkr 2008 Installation av nödbelysning på alla trapplan jämte källare kostnad 45 tkr. Installation av vilstolar i entréer, nya tvättstugekorgar kostnad ca 10 tkr Ventilationsrengöring och underhåll av anläggningen kostnad 60 tkr Förebyggande av skadedjursangrepp (gnagare) med översyn av tillträdeszoner 1 tkr/mån Inskaffande av kontorsutrustning och kassaskåp föreningslokal kostnad 20 tkr Uppgradering av miljöhuset för alla tillgängliga fraktioner (inkl elskrot och plast) Översyn av brandsäkerhet och installation av brandsläckare, kostnad 12 tkr Utbyte av hisselektronik i gårdshus, kostnad 39 tkr Energideklaration, kostnad 8 tkr 2007 Elektroniskt nyckelfritt inpasserings- och bokningssystem, kostnad 200 tkr Automatisk dörröppning av ytterportar. Kostnad 93 tkr. Total översyn och detaljerad statusbestämning av föreningens VA-system. 25 tkr. Kvalitetshöjande åtgärder i entréer inkl slipning av golvbeläggning. Kostnad 80 tkr. Installation av nödbelysning på alla trapplan jämte källare kostnad 45 tkr. Inköp av ny PC inkl kringutrustning och mjukvara. Kostnad 14 tkr. Upprustning av uthyrda lokaler med VVS, golv, målning m.m. kostnad ca 63 tkr Renovering garage inkl. egen port. Kostnad 150 tkr. Sida 6

7 Golvbyte i gårdshus, kostnad 80 tkr Radonutredning och mätning i lägenheter, godkända värden Energiöversyn och ev byten av ventilation trapphus gathuset. Kostnad ca 35 tkr. Framtagande av långsiktig underhållsplan Genomförd PCB sanering, kostnad ca 650 tkr. Tilläggsisolering av vindar, cykelrum och gavelvägg, kostnad ca 200 tkr 2004: Utbyte av ventilationsanläggning i gårdshus, kostnad 118 tkr. Bredbandsinstallation, kostnad 13 tkr. Installation av gallergrind i trapphus, kostnad 17 tkr. Installation av nytt torkskåp i tvättstugan., kostnad 19 tkr Anordnande av tvättstuga i gårdshuset, kostnad 300 tkr. Renovering och installation av energifönster med nya ytterbågar, kostnad 950 tkr. Anordnande av egen fjärrvärmeundercentral, kostnad 650 tkr Byte till termostatventiler på radiatorerna, kostnad 100 tkr. Renovering av hissarna i båda byggnaderna. Kostnad 600 tkr. Renovering av gården inkl. nytt tätskikt på garagebjälklaget kostnad tkr Nytt sophus och förbättrad utebelysning. Kostnad 500 tkr. Installation av nytt kabel-tv nät och kat.5-nät, kostnad 230 tkr (föreningens första år!) Omläggning av takpapp på båda byggnaderna. Kostnad 100 tkr. Sida 7

8 Den nyrenoverade muren i vinterskrud Föreningens förvaltning Styrelsen ansvarar för den övergripande fastighetsskötseln. I detta arbetet ingår planläggning av underhåll enligt underhållsplanen, samt enklare arbeten t.ex. lampbyten, snöskottning, sandning, gräsklippning, m.m. I styrelsens ansvar ingår hantering av passagesystem för medlemmar, lokalhyresgäster, hyresgäster och garagehyresgäster. Under hösten 2010 tecknades ett avtal med grannföreningen Fanan om att ansluta deras garagehyresgäster till detta system. Det innebär att Fanan 12 sköter administration av brickor, lösenord och inpassage med mobil för våra och grannföreningens garagehyresgäster. Styrelsen sköter medlemskontakter, handläggning och uppföljning av hyresgäster, lokalhyresgäster och garagehyresgäster, andrahandsuthyrningar, leverantörs- och fakturakontroll, budgetarbete, ekonomisk analys och uppföljning. Styrelsen har ansvar för uppföljning och bevakning av myndighetskrav, att vara föreningens representant vid lägenhetsförsäljningar och planera och verkställa föreningens upphandlingar liksom att vara beställar- och uppföljningssansvarig vid investerings- och underhållsprojekt. Föreningen har ett förvaltningsavtal med Rådrum Mäkleri och Förvaltning AB. Det betyder att det löpande ekonomiska arbetet med leverantörsfakturor, bokföring, redovisning, hyresavisering, bokslut, deklaration, årsbok, lägenhetsregister och panter handhas av Rådrum. Vi har ett tilläggsavtal med Rådrum om elektronisk fakturahantering. Detta underlättar hantering av fakturor avsevärt. Sida 8

9 Energi och miljö Föreningen har genom åren ägnat dessa frågor särskild uppmärksamhet, och blev en av de första i landet att redovisa den nu obligatoriska energideklarationen och vi har en lägre energiåtgång än motsvarande fastigheter, närmast jämförbart med nybyggda hus. Vår energianvändning per månad från 2010 visas på sid 12. Vi har tecknat ett serviceavtal med Fortum som innebär att en gång per år görs en noggrann genomgång av vår undercentral. Vid den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som senast gjordes 2009 framgick att vi på sikt behöver öka dimensionerna i ventilationskanalerna, för att inte behöva köra våra luftaggregat så intensivt. Det skulle innebära mindre buller och lägre energikostnader, men också en stor investeringskostnad som kan bringas ned om det görs i samband med stamrenovering. För att hålla nere kostnader och spara energi krävs att vi har en väl fungerande undercentral. P-H Genberg har under åren stått för handpåläggning så att värmen hänger med när utetemperaturen växlar. En större miljörevision gjordes under verksamhetsåret 2008 i samarbete med Stockholms kommun. Vi påminner om sammanfattningen Miljöförvaltningen bedömer att Brf Fanan 12 har goda förutsättningar till att bedriva egenkontroll enligt miljöbalken. Föreningen uppvisade god kunskap om fastigheten vid inspektionstillfället, och har lagt ner ett stort arbete på energibesparande åtgärder och lyckats få ner kostnader och minska dess miljöpåverkan. Sida 9

10 Nyckeltal 2012 Intäkter, kr Anges i kr per m2 bruksarea (BRA=3384 m2) Årsavgifter, brf. Medlemmar 313 kr. Kostnader, kr Drift- och underhåll 307kr - varav värme 114 kr Räntor Skatter Avskrivningar 99 kr 28 kr 109 kr Energiförbrukning, KWh Fjärrvärmeförbrukning, absoluta tal Fjärrvärmeförbrukning per m2 445 MWh 131 kwh/m2 och år Värdetal Belåning per kvadratmeter 2600 kr Skulder i förhållande till taxeringsvärde 14 % Flitiga humlor. Sida 10

11 Intäkter Föreningens intäkter, som totalt uppgick till tkr, fördelas enligt diagram nedan. Föregående år uppgick de sammanlagda intäkterna till tkr. BRF FANAN 12 INTÄKTER 2012 Övrigt 3% Garage 25% Lokaler 17% Avgifter 50% Bostad 6% Kostnader Föreningens löpande direkta kostnader uppgår totalt till tkr. Föregående år redovisades tkr. BRF FANAN 12 UTGIFTER 2012 Skatter 5% Räntor 18% Värme vatten el 29% Drift 27% Rep underhåll 5% Ersättningar förvaltning 16% Sida 11

12 Energianvändning Värmekostnaden är den enskilt största driftkostnaden i vår budget. För att kunna jämföra olika års användning av energi i en byggnad, måste man ta hänsyn till om det aktuella året varit kallare eller varmare än normalt och därmed hur stort uppvärmningsbehovet varit. Med hjälp av normalårskorrigering skapas jämförbara underlag så att man t.ex. kan uppskatta resultatet av energieffektiviserande åtgärder över tid. I bifogad graf visas en normalårskorrigerad energianvändning per månad från 2010 Den visar bl.a. att energianvändningen sedan november 2012 minskat jämfört med föregående år. Sida 12

13 Finansiella kostnader Föreningen har amorterat kronor under året och har ambitionen att genomföra ytterligare amorteringar. Den totala skulden är efter amorteringen kronor. Lånet löper med 3-månaders villkorsperioder. Föreningen har under år 2009 tecknat ett så kallat räntetak som garanterar maximal ränta om 3,85 % för kronor av den totala skulden. Det innebär att vi är skyddade mot drastiskt höjda räntekostnader under perioden till Den erlagda premien för det garanterade räntetaket är kronor som fördelas lika under perioden. Skatter Årets fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift uppgick till totalt kronor. Likviditet Föreningen har en god likviditet. Styrelsen har sedan länge haft som mål att hålla en rimlig likviditet. Vid årsskiftet hade föreningen kronor i likvida medel på konto i Swedbank. Resultaträkning och balansräkning Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultatoch balansräkningar med noter. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel i kronor: Föregående års balanserade resultat Reservering fond yttre underhåll enligt stadgar Årets resultat I ny räkning överföres Sida 13

14 Årsredovisning Brf Fanan 12 år 201 Resultaträkning Belopp i kronor Not Rörelsens intäkter Årsavgifter bostäder Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter S:a Intäkter Rörelsens kostnader Reparation & underhåll Drift Fastighetsskatt/Kommunal fastighetsavgift Administration Personalkostnader S:a kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella poster 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Aktuell skatt Årets resultat Sida 14

15 Balansräkning Belopp i kronor Not Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggningar Maskiner och inventarier S:a Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar S:a Tillgångar Eget kapital och skulder 12 Bundet eget kapital Fritt eget kapital S:a Eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:a Skulder S:a Eget kapital & skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Övriga ställda panter och säkerheter i eget förvar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 15

16 Noter och tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningskostnader och beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningar för byggnader, fastighetsförbättringar, markanläggningar, balkonger och garage är 0,7 procent. Avskrivningar för maskiner och inventarier är 10 procent. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enlig god redovisningssed. 1. Hyresintäkter Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter garage, moms Hyresintäkter övr objekt Hyresintäkter bredband S:a Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Nycklar/lås vidarefakturering Pantförskrivningsavgift Överlåtelseavgift Återbetalning All Framtid Övriga rörelseintäkter S:a Övriga rörelseintäkter Reparation & underhåll Hyreslokal Tvättstuga Trapphus Dörrar och lås VA Värme Ventilation El Kabel-tv/bredband/porttele Hissar Portar Gård Garage och p-platser Vattenskada S:a Reparation & underhåll Sida 16

17 4. Drift Fastighetsskötsel grundavtal Trädgårdsskötsel Städning grundavtal Städning extradebiteringar Hyra entrémattor Serviceavtal Hiss serviceavtal Garage serviceavtal Övr. kostn. för köpta tjänster Elavgifter Uppvärmning Vatten Sophämtning Grovsopor Fastighetsförsäkring Kabel-tv Bredband Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Trivselkostnader S:a Drift Administration Inkasso- och KFM-avgifter Telefon Hemsida Administration, kontorsmaterie Styrelseomkostnader Revisionsarvode extern revisor Möteskostnader Arvode ekonomisk förvaltning Extradebiteringar ekonomisk fö Konsultarvoden Bankkostnader Medlems- och föreningsavgifter S:a Administration Personalkostnader Styrelsearvode Bilersättning, skattefri Sociala avgifter S:a Personalkostnader Sida 17

18 7. Avskrivningar Avskr byggnader Avskr fastighetsförbättringar Avskr balkong Avskr markanläggning Avskr garage Avskr maskiner Avskr inventarier S:a Avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter från bank Ränteintäkter skatter och avg 37 - Låneräntor S:a Finansiella poster Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden Byggnad, bostäder Mark, bostäder Byggnad, lokaler Mark, lokaler Totalt taxeringsvärde Sida 18

19 10. Markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond yttre underhåll Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt stämmobeslut Reservering till yttre fond Årets resultat Belopp vid årets utgång Sida 19

20 13. Skulder till kreditinstitut Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek S:a Skulder till kreditinstitut Kapitalskuld Räntesats Period Förfallodag ,838 3 månader ,843 3 månader Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbet hyror/avgifter Övriga upplupna kostnader S:a Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader Styrelsearvode Arbetsgivaravg Revisionsarvode Värme El Städning Fasthetsägarna för Fanan S:a Övriga upplupna kostnader Sida 20

21 Styrelsens underskrifter Stockholm Lennart Hägglund Ordförande Jan Johansson Kassör Erik Sätterström Sekreterare Sven Nyrén Ledamot Revisorernas underskrifter Vår revisionsberättelse har avgivits 2013 Börje Krafft Add & Subtract Majken Blücher Internrevisor Sida 21

22

23

24 Informationsblad för Fanan 12- Nr.01 (år ) 11 juni Styrelsen önskar alla föreningsmedlemmar och hyresgäster en riktigt skön sommar. Vid pennan: Lennart Hägglund, ordförande Föreningsstämma Den 9 mal hölls årets föreningsstämma. Mötesordförande var Sven Nyrén. Sedvanliga ärenden behandlades och nya styrelseledamöter valdes. Vår avgående kassör Göran Dahlgren och Olle Nilsson, som varit suppleant, avtackades med blommor och presenter. Styrelsen informerade om några aktuella projekt/utredningar som eventuellt ligger framför oss. Efter årsmötet serverades välsmakande buffé med vin i trevlig samvaro. Magnoliafest Tack alla ni som deltog i vår traditionsenliga magnoliafest den 4 juni. Denna fest är alltid uppskattad och en bra start på sommaren. Tack Katarina och Sven för arrangemanget. Grillning/Kryddväxter Packa din picknick kom ner på gården och lägg något gott på Onsdagen den 20 juni kl 17:30 tänder vi grillen, blir vi många tänder vi två. Udda veckor under sommaren kommer vi onsdagar kl 17:30 göra detta, om vädret tillåter. I en av blomlådorna på gården har kryddväxter planterats. Alla är välkomna till grillkvällarna och att ta del av kryddväxterna! Bredband + telefoni Styrelsen har beslutat att välja Bredbandsbolaget som operatör för föreningens gruppanslutning. Målsättningen är att vi ska vara anslutna under hösten Styrelsen har beslutat att avgiften för medlemmarna blir 100 kronor per lägenhet och månad. I gruppanslutningen ingår bredband (100MB) och telefoni (fasta avgiften). Avgiften kommer att läggas till månadsavgiften. Mer information kommer i era brevlådor. Styrelsens kontaktperson är Jan Johansson, Märkning av cyklar Cykelförråden börjar bli överfulla. Märk den/de cyklar du vill ha kvar med ett blågult band som finns vid brandsläckarna vid gatuhusets/gårdshusets entréer. Märkningen ska vara gjord senast den 1 juli, därefter kommer ej märkta cyklar att förvaras i triangeln bakom gårdshuset till den 1 oktober.

25 Gården Under v.24 kommer Stadsträdgården att rensa upp i rabatterna runt pergolaplanteringarna, inklusive pergolan. Den stora gemensamma rabatten mot gårdshuset Banérgatan 27 kommer också att rensas. Den nya styrelsen Styrelsen har haft ett konstitueringsmöte med följande resultat: Namn, funktion Telefon Övriga uppdrag Lennart Hägglund, ordförande Fananblad, hemsida, passagesystem m.m. Eva Klingspor, vice ordförande kontroll/uppföljning av avtal, kontrakt, andrahandsuthyrningar, trädgårdsansvarig, passagesystem Jan Johansson, kassör fakturakontroll, budgetarbete, bevakning av avgifter och intäkter, IT frågor Erik Sätterström, sekreterare föra och arkivera protokoll Marie Kreuger, suppleant diverse projekt, passagesystem Sven Nyrén, suppleant diverse projekt Från vänster: Erik Sätterström, Marie Kreuger, Eva Klingspor, Lennart Hägglund, Jan Johansson, Sven Nyrén Utnyttja gården, markera dig på lista Alla är välkomna att grilla och ha fester på gården, men det är viktigt att vi alla försöker följa de regler vi har satt upp, se trivselreglerna på hemsidan. Markera tid och namn på listan ovanför nya postlådan. Förseningsavgift Styrelsen har beslutat att en förseningsavgift på 50 kr skall tas ut när en betalningspåminnelse skickas ut.

26 Informationsblad för Fanan 12- Nr.02 (år ) 1 oktober Styrelsen har nu börjat höstens arbete. Alla är välkomna att kontakta någon i styrelsen för frågor och synpunkter. Det som ni kommer att märka under oktober är att muren renoveras. Vid pennan: Lennart Hägglund, ordförande Snart dags för höststäddag Nya medlemmar Berit och Lars Strandberg har övertagit Barrés lägenhet 6 tr. i Gårdshuset. Vi hälsar Berit och Lars välkomna till vår förening. Inflyttning beräknas till november. Renovering av muren Renovering av muren mot Franska residenset och Karlavägen har varit en fråga på styrelsens bord under en lång period. Ägandefrågan är nu utredd, och brf:erna Fanan 4 & 5 (Karlavägen 86 & 88) äger muren i triangeln mot Karlavägen. Residenset äger den höga muren som vetter mot oss. Fanan 12 äger den lägre muren mot residenset i triangeln och den lägre muren vid kullen mot residenset. Under v. 40 kommer TP Mur & Puts att påbörja arbetet med renovering av den lägre muren vid kullen. Mangelrummet i Gårdshuset kommer under denna period att fungera som omklädningsrum. Fanan 4 & 5 kommer att laga och putsa muren i triangeln mot vår sida och göra en dränering på sin sida. Fanan 4 & 5 kommer också att beskära sina träd som vetter mot triangeln. Residensets planer är vid denna tidpunkt inte kända, men enligt deras kontaktperson är detta en viktig fråga. Gruppanslutningsavtal (bredband+telefoni) Vi alla har nu fått information om föreningens gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget. Styrelsens förhoppning är att alla ska ta del av detta erbjudande. Gör din beställning redan under oktober så betalar du ingen startavgift. Om du redan är kund för tjänsterna bredband och telefoni behöver du inte göra någonting. Ledig hyreslokal Combibox kommer att lämna lokalerna 31 december Har ni kontakter/tips på lämpliga nya hyresgäster är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen.

27 Ytterdörren i gatuhuset Som ni har märkt har vi haft problem med ytterdörren i gatuhuset i perioder under sommaren och hösten. Denna dörr används flitigt och detta sliter på automatiken. Observera: om du behöver ställa upp dörren, gör detta via strömbrytaren ovanför dörren. Kom också ihåg att informera besökare. Miljöstation Behållaren för plast är borttagen. Plasten ska istället slängas bland hushållssoppor. Skälet är att tömning av plastbehållaren inte ingår i vårt avtal och att plast och hushållssoppor ändå blandas. Wellpapp och grovsoppor mäts i kubikmeter. En kartong som inte är hopvikt kan därför kosta flera hundra kronor att få borttransporterad. Hjälp till med att vika ihop och trycka ihop för att hålla nere våra kostnader för grovsopshanteringen. Månadsavisering för avgifts-och hyresinbetalningar Styrelsen har beslutat att avgifts- och hyresinbetalningar för bostäder och garage från och med den 1 januari 2013 ska ske månadsvis och ej kvartalsvis som förekommer i några fall idag. Avisering görs även separat för garage och boende, en hyresavi per månad för boende och en för garage. Denna förändring medför en enklare ekonomisk uppföljning. Brandvarnare Vi går nu mot en tid när vi tycker om att tända ljus. Gör gärna en test av era brandvarnare. Batteriet kanske behöver bytas? Städdag lördagen den 20 oktober kl Nu är det dags igen för höststäddag. Vi ska då ställa tillbaka trädgårdsmöbler, rensa rabatter, umgås m.m. Föreningen bjuder på fika och korv efter ca 2 timmars arbetsgemenskap. Det blir ingen container nu i höst, utan i vår.

28 Informationsblad för Fanan 12- Nr.03 (år ) 13 december Styrelsen önskar alla boende en God Jul och ett Gott Nytt År Vid pennan: Lennart Hägglund, ordförande Oförändrad avgift 2013 Styrelsen har beslutat att avgiften blir oförändrad Vi har fortsatt god ekonomi och alla hyreslokaler och garageplatser är uthyrda. Vi har prioriterat att minska våra lån och en större amortering kommer att göras i början av Styrelsen kommer att fastställa budgeten för 2013 i styrelsemötet i januari. Ny lokalhyresgäst Combibox lämnar lokalerna den 31 december Ny hyresgäst är Medect Clinical Trials AB. Ägare är Björn Bragée. Lokalen kommer användas för klinisk forskningsverksamhet. Vi hälsar Björn och hans team välkomna. Renovering av muren Renoveringen av muren är nu avklarad och jag hoppas att vi alla är nöjda med resultatet. Vi har haft ett bra samarbete med Fanan 4 & 5 (Karlavägen 86 & 88) och vi är mycket tillfreds med deras ansvarstagande av sin mur. Det som återstår för Fanan 4 & 5 är beskärning av träden, detta är planerat till våren. Residensets planer för den höga muren är fortfarande inte kända. Ommålning av trapphus Ommålning av våra trapphus kommer att äga rum under första kvartalet Styrelsen kommer under december månad ta fram ett färgsättningsförslag tillsammans med Alviks Måleri. Förslaget och en provmålning kommer att visas för alla medlemmar. Alviks Måleri är det företag som kommer att utföra ommålningen. Ledig garageplats Vi kommer att få en ledig garageplats från mars Kontakta P-H Genberg om ni vet om någon som behöver en garageplats. Ytterdörren i gatuhuset Vi har monterat in en ny dörröppnare i gatuhusets ytterdörr. Denna dörr används flitigt och detta sliter på automatiken. Observera: om du behöver ställa upp dörren, gör detta via strömbrytaren ovanför dörren. Kom också ihåg att informera besökare som behöver ställa upp dörren om detta.

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2007 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

Org.nr 716411-7066. Årsredovisning 2011. Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm

Org.nr 716411-7066. Årsredovisning 2011. Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm Försommarfest på gården. Omslaget: Triangelgården bakom Gårdshuset. Attraktivt boende Vi upplever att vi bor i en förening

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2008 Brf Lilla Korpen 1(12) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kamelian 20

Årsredovisning. Brf Kamelian 20 Årsredovisning för Brf Kamelian 20 702002-8887 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen för Brf Kamelian 20 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet: Kamelian

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21 Årsredovisning för Brf Jungfrun 21 769603-8475 Räkenskapsåret 2012 Brf Jungfrun 21 2(11) Styrelsen för Brf Jungfrun 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kadetten 3

Årsredovisning. Brf Kadetten 3 Årsredovisning för Brf Kadetten 3 Räkenskapsåret 2005 Brf Kadetten 3 1(10) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse FÖRENINGEN - HISTORIK,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Frej

Årsredovisning. Brf Frej Årsredovisning för Brf Frej 702000-6354 Räkenskapsåret 2013 1 (10) Styrelsen för Brf Frej får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Sleipner 2 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fältprästen 12

Årsredovisning. Brf Fältprästen 12 Årsredovisning för Brf Fältprästen 12 702000-6867 Räkenskapsåret 2012 1 (11) Styrelsen för Brf Fältprästen 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet: Batteriet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2008 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo Årsredovisning för Brf Skytten i Duvbo 715200-1280 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Skytten i Duvbo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Utöver den lagstadgade informationen

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pahl 10

Årsredovisning. Brf Pahl 10 Årsredovisning för Brf Pahl 10 Räkenskapsåret 2010 Brf Pahl 10 1(10) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRSREDOVISNING 2010 PAHL 10 2011-01-01 Brf Pahl 10 Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa Årsredovisning för Bf Eldaren 1 upa Räkenskapsåret 2006 Bf Eldaren 1 upa 1(9) Styrelsen för Bf Eldaren 1 upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JOHANNEBERGSVÄGEN 30 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JOHANNEBERGSVÄGEN 30 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JOHANNEBERGSVÄGEN 30 Org nr 769614-0727 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Johannebergsgatan 30 får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2007 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Fastighet: Järnet 7 Styrelse

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2007 Brf Lilla Korpen 1(10) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tärnan Lidingö 2

Årsredovisning. Brf Tärnan Lidingö 2 Årsredovisning för Brf Tärnan Lidingö 2 769622-1543 Räkenskapsåret 2014 2 (10) Styrelsen för Brf Tärnan Lidingö 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer