SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver Jensen (C), tjänstgörande ersättare Lennart Bergström (C) Gunilla Delwall (M) Lennart Brolin (M) Ylva Lundh (MP) Övriga deltagande Per-Olof Kroon, tf samhällsbyggnadschef Kjell Sanfer, plan- och byggchef Johan Nilsson, 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör Agneta Andersson, nämndsekreterare Thomas Ohlström (S), ej tjänstgörande ersättare Christina Haaga (S), ej tjänstgörande ersättare Ingemar Nordin (FP), ej tjänstgörande ersättare Lena Hagman (KD), ej tjänstgörande ersättare Stefan Edelsvärd, Tillväxtkontoret, deltagit under informationen Camilla Olsson, koordinator, deltagit under informationen Utses att justera Gunilla Delwall Justeringens Samhällsbyggnadsförvaltningen i Östhammar, måndagen den 21 oktober 2013, kl 14:30 plats och tid Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Agneta Andersson Ordförande Justerande.. Tomas Bendiksen.. Gunilla Delwall ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift.. Agneta Andersson

2 Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan Stefan Edelsvärd informerade om finansiering om framtida fortsättning av projektet Kretsloppstanken Lokalt vattenvårdsprojekt om biogödsel, energi och toalettavfall.

3 Dnr 2012SBN2455 Dpl 041 Ekonomisk uppföljning Det ekonomiska läget till och med 30 september Siffrorna redovisas i Budget Period Redovisat Förbr i Återstår tusental kronor (tkr) Budget % Jan 13 - Mån Jan 13 - Sep 13 Jan 13 - Sep 13 Kostnader 1130 Nämnd 600,0 450,0 349, , Nämndssekreterare 253,9 190,4 188, , Kartverksamhet 1 461, ,8 905, , Bygglovsverksamhet 2 621, , , , Planeringsverksamhet 2 285, , , , Miljöskydd 2 031, , , , Hälsoskydd 2 242, , , , Hälsoskydd, livsmedel 1 789, , , ,0 Övr verksamheter 0,0 0,0 3,2 0-3,2 Intäkter 1130 Nämnd Nämndssekreterare Kartverksamhet - 565,0-423,8-530, , Bygglovsverksamhet , , , , Planeringsverksamhet - 950,0-712, , , Miljöskydd ,0-853,0-759, , Hälsoskydd - 827,0-610,9-550, , Hälsoskydd, livsmedel ,0-895, , ,3 Övr verksamheter 0 Kostnader , , , ,2 Intäkter , , , ,1 Sum Nettokostnader 5 266, , , ,1 Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

4 Dnr 2013SBN2129 Dpl 006 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar 2014 Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder följande dagar under år 2014: 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november och 17 december. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar under år 2014: 15 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 11 juni, 13 augusti, 10 september, 8 oktober, 5 november och 3 december. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott får rätt att fatta beslut i brådskande ärenden den 13 augusti 2014.

5 Dnr 2012SBN1684 Dpl 006 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar 2013 Samhällsbyggnadsnämndens beslut Sammanträdet onsdagen den 13 november 2013 flyttas till torsdagen den 14 november 2013, kl 13:00.

6 Kommunfullmäktige 108 Dnr 2011BN1873 Dpl 313 Detaljplan för område vid Gimogatan i Österbybruk del av fastigheten Österbybruk 1:116, Östhammars kommun, Uppsala län _ Planförslaget har varit utställt för granskning. Utlåtande daterat den 19 september 2013 föreligger. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansluta sig till utlåtandet, samt att godkänna detaljplan för område vid Gimogatan i Österbybruk, del av fastigheten Österbybruk 1:116 i Östhammars kommun, Uppsala län, upprättad den 25 januari 2013 och reviderad den 24 maj och 16 september 2013 samt föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget.

7 Öregrundsvarvet AB Varvsvägen Öregrund 109 Dnr 2013SBN1794 Dpl 843 Öregrund 162:16, anmälan om installation av bergvärme enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd _ Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de anmälda åtgärderna kan ske enligt anmälan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att förelägga xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx om att följande villkor gäller vid anläggning av bergvärme på fastighet Öregrund 162:16, Östhammars kommun: 1. Värmepumpsanläggningen ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar. Vid avvikelse från inlämnade handlingar ska samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas. 2. Borrning ska utföras enligt Normbrunn Bergbrunn eller kollektor ska utföras i enlighet med specifikationerna i Normbrunn Borrkax (slamblandat vatten från borrhålet) ska avslammas och kontrolleras/provtas avseende de föroreningar som enligt Länsstyrelsens inventering av förorenad mark, MIFO-inventering (se bilaga 1.) kan finnas i området innan det släpps ut på av samhällsbyggnadsförvaltningen anvisad plats. 5. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska informeras om aktuell dag för borrningen. 6. Om mark- eller vattenförorening upptäcks vid anläggandet ska arbetet stoppas och samhällsbyggnadsförvaltningen ska kontaktas omgående. 7. Platsen för köldbärarkrets och borrhål ska märkas ut för att undvika skador vid eventuella markarbeten. 8. Anläggningen ska utföras enligt anmälan så att varje borrhål tätas för att förhindra att ytliga markföroreningar kan få kontakt med grundvattnet.

8 Forts på Anläggningen ska utföras enligt anmälan så att kontinuerlig provtagning av grundvattnet kan ske på fyra borrhål i anläggningen. Rutin för fortlöpande provtagning av grundvattnet i energibrunnarna ska utarbetas och redovisas för samhällsbyggnadsförvaltningen. 10. Anläggningen ska utföras enligt anmälan så att så att vattenprov tas då vatten påträffas i respektive borrhål. Kopia på analysresultat ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen. 11. Om läckage, föroreningar eller annat fel uppstår på anläggningen, ska åtgärder vidtas så att felet undanröjs. Sanering av påverkat område ska ske snarast Samhällsbyggnadsförvaltningen ska kontaktas omedelbart. 12. Kopia av borrprotokollet ska sändas till samhällsbyggnadsförvaltningen snarast efter utförd borrning. 13. Vid överlåtelse av fastighet ska den nya ägaren underrättas om detta beslut. Lagstöd Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 16 kap. 2, samt 2 kap 3, 5, 6 och 7 Miljöbalken (1998:808). Sammanfattning Öregrundsvarvet AB har inkommit med en anmälan om att installera bergvärme på fastigheten Öregrund 162:16. Enligt Länsstyrelsens inventering av förorenad mark, MIFO-inventering, har man visat att det på fastighet Öregrund 162:16 finns risk för spridning av flera förorenande ämnen till mark, yt-. och eventuellt även till grundvatten på grund av tidigare miljöfarliga verksamheter som bedrivits på området. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom ett föreläggande till verksamhetsutövaren begärt in kompletterande uppgifter om hur man planerar att utforma bergvärmeanläggningen för att inte orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Öregrundsvarvet AB har genom BJ Värmemontage AB till samhällsbyggnadsförvaltningen redovisat försiktighetsåtgärder för att vid anläggandet av energibrunnarna undvika kontakt mellan mark och grundvatten. Åtgärder för att kunna ta prov på grundvattnet vid borrningen av samtliga borrhål och för att senare även kunna ta regelbundna prov på grundvattnet ur vissa borrhål har också redovisats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har rådfrågat Länsstyrelsen som anser att borrning för energibrunnar ska kunna tillåtas på fastighet Öregrund 162:16.

9 Forts på 109 Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker att frågan om bergvärmeanläggning kan godkännas bör avgöras av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott då förorenad mark föreligger på platsen och frågan kan anses vara av principiell art. Bakgrund Öregrundsvarvet AB har lämnat in anmälan om installation av bergvärme enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan avser bergvärme på fastighet Öregrund 162:16. Öregrundsvarvet AB planerar att anlägga 20 energibrunnar vid tre olika industribyggnader på fastigheten. I dag används olja för uppvärmning av byggnaderna. Enligt Länsstyrelsens inventering av förorenad mark, MIFO-inventering, redovisades/reviderades år att det på fastighet Öregrund 162:16 finns risk för spridning av flera förorenande ämnen till mark, yt-. och eventuellt även till grundvatten på grund av tidigare miljöfarliga verksamheter som funnits där. Enligt rapporten kan det inte uteslutas att bland annat klorerade lösningsmedel förorenat mark och eventuellt även grundvatten på fastighet Öregrund 162:16. Klorerade lösningsmedel klassas som långlivade föroreningar och kan finnas kvar som föroreningar under tiotals- hundratals år samt har en komplicerad spridningsbild vilket gör det svårt att lokalisera spridningsvägar (Bransch PM Industri med klorerade lösningsmedel). Samhällsbyggnadsförvaltningen har i ett liknande ärende den via telefonkontakt rådfrågat Göran Risberg på SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), som har kunskap om bergvärmeanläggningar och förorenad mark, och fått följande information. Föroreningar i mark kan spridas i och till berg genom att vatten kan röra sig och eftersom det finns sprickbildningar i berg. Bergvärmeanläggningar kan medverka till att spridning av föroreningar som finns i mark och berg når grundvattnet. Det finns risk att tunga kolväten som till exempel klorerade lösningsmedel tenderar att ansamlas i energibrunnar. Vattenprov kan initialt vissa att det inte finns någon förekomst av föroreningar men eftersom man inte vet (man kan inte se detta) hur sprickbildning och spridningsvägar ser ut i berg/mark och eftersom föroreningar kan röra sig i berg/mark så kan det finnas risk att föroreningar når energibrunnen senare. För att få in mer uppgifter har samhällsbyggnadsförvaltningen genom ett föreläggande till Öregrundsvarvet AB, daterat , begärt in kompletterande information om hur man planerar att utforma bergvärmeanläggningen för att undvika skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 Forts på 109 Öregrundsvarvet AB har genom BJ Värmemontage AB till samhällsbyggnadsförvaltningen redovisat försiktighetsåtgärder i skrivelser inkom och för att vid anläggandet av energibrunnarna undvika kontakt mellan mark och grundvatten. Där borrning ska utföras är det berg i dagen och en metod (krontätning) för att täta borrhålen mellan markytan och 10 meters djup kommer att användas. Åtgärder för att kunna ta prov på grundvattnet vid borrningen av samtliga borrhål och installationer för att senare även kunna ta regelbundna prov på grundvattnet ur vissa borrhål har också redovisats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har rådfrågat Länsstyrelsen som ansåg att borrning för energibrunnar skulle kunna tillåtas på fastighet Öregrund 162:16 med de av fastighetsägaren föreslagna skyddsåtgärderna (beskrivet enligt ovan). Länsstyrelsen ansåg vidare att Östhammars kommun kan starta en ansvarsutredning avseende förorenad mark på fastigheten och driva den parallellt med att verksamhet pågår på fastighet Öregrund 162:16. Länsstyrelsen uttryckte även att man ville ta del av analysresultat på de eventuellt kommande grundvattenproverna. Området där fastighet Öregrund 162:16 är belägen är planlagt som industrimark. Vid den fastigheten anmälan avser och vid närliggande fastigheten finns kommunalt dricksvatten. Enligt uppgift från Roland Strömberg på Gästrike fastigheter som varit representant för fastighetsägaren i detta ärende så finns inga kända dricksvattenbrunnar på fastighet Öregrund 162:16. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att intill liggande fastigheter inte berörs av denna bergvärmeanmälan och kommunicering med fastighetsägare vid grannfastigheterna har inte gjorts. Motivering av beslut Borrning av bergvärme inom ett förorenat område kan innebära risk för att föroreningar sprids till t.ex. grundvatten. På fastigheten Öregrund 162:16 föreligger markföroreningar enligt Länsstyrelsens MIFO-inventering. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer i detta fall att grundvattnet i området kan ha påverkats av föroreningarna och/eller kan komma att påverkas av föroreningar i framtiden på grund av tidigare miljöfarliga verksamheter som förekommit på fastighet Öregrund 162:16. Med hänvisning till försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik och för att skydda människors hälsa och miljön krävs att skyddsåtgärder vidtas. Det är alltid den sökande som har det yttersta ansvaret för att värmepumpsinstallationen inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

11 Forts på 109 Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att verksamhetsutövaren har inkommit med skriftliga redogörelser för hur bergvärmeanläggningen kan uppföras, drivas och kontrolleras på ett sätt som tar hänsyn till risken för spridning av markföroreningar till grundvattnet och till intill liggande miljö. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att de anmälda åtgärderna kan ske enligt anmälan. Övrigt Företaget ska i övrigt ta hänsyn till Miljöbalken (1998:808) och de förordningar som gäller för verksamheten. Enligt Förordningen (1998:801) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska verksamhetsutövaren genom egna undersökningar hålla sig underrättad om verksamhetens och bergvärmeanläggningens påverkan på miljön. Detta beslut hindrar inte att samhällsbyggnadsnämnden om det behövs i framtiden kan ställa andra eller mer långtgående krav på verksamheten. Trots samhällsbyggnadsnämndens beslut kan ni vara skyldig att kontakta andra myndigheter. Information om avgift För handläggning av detta ärende kommer en prövningsavgift tas ut. Beslut om avgift och faktura skickas separat. Förklaring av lagstöd för beslutet Enligt miljöbalken 26 kap. 9 får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall for att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs får inte tillgripas. I miljöbalkens 2 kap. 3 anges att alla som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Vid yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalkens 2 kap. 5 ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt nyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

12 Forts på 109 Enligt miljöbalkens 2 kap. 6 ska man vid lokalisering av verksamheter välja en sådan plats som är lämplig med hänsyn till 1 kap. 1, 3 kap. och 4 kap. miljöbalken. Platsen ska vidare väljas så att ändamålet uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. I miljöbalkens 2 kap. 7 anges att kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnader. Beslutet delges: Öregrundsvarvet AB BJ Värmemontage AB Länsstyrelsen Uppsala Län, Miljöskyddsenheten Bilaga: Besvärshänvisning

13 Öregrundsgrepen Bygg & VVS AB Lönngatan Öregrund 110 Dnr 2013SBN1669 Dpl 843 Öregrund 8:37, anmälan om installation av bergvärme enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd _ Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de anmälda åtgärderna kan ske enligt anmälan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att förelägga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx om att följande villkor gäller vid anläggning av bergvärme på fastighet Öregrund 8:37, Östhammars kommun: 1. Värmepumpsanläggningen ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar. Vid avvikelse från inlämnade handlingar ska samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas. 2. Borrning ska utföras enligt Normbrunn Bergbrunn eller kollektor ska utföras i enlighet med specifikationerna i Normbrunn Borrkax (slamblandat vatten från borrhålen) ska avslammas och kontrolleras innan det släpps ut på av samhällsbyggnadsförvaltningen anvisad plats. 5. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska informeras om aktuell dag för borrningen. 6. Om mark- eller vattenförorening upptäcks vid anläggandet ska arbetet stoppas och samhällsbyggnadsförvaltningen ska kontaktas omgående. 7. Platsen för köldbärarkrets och borrhål ska märkas ut för att undvika skador vid eventuella markarbeten. 8. Anläggningen ska utföras enligt anmälan så att det finns möjlighet för provtagning av grundvattnet på respektive borrhål i anläggningen.

14 Forts på Om läckage, föroreningar eller annat fel uppstår på anläggningen, ska åtgärder vidtas så att felet undanröjs. Sanering av påverkat område ska ske snarast Samhällsbyggnadsförvaltningen ska kontaktas omedelbart. 10. Kopia av borrprotokollet ska sändas till samhällsbyggnadsförvaltningen snarast efter utförd borrning. 11. Vid överlåtelse av fastighet ska den nya ägaren underrättas om detta beslut. Lagstöd Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 16 kap. 2, samt 2 kap 3, 5, 6 och 7 Miljöbalken (1998:808). Sammanfattning Öregrundsgrepen Bygg & VVS AB har inkommit med en anmälan om att installera bergvärme på fastigheten Öregrund 8:37. Enligt Länsstyrelsens inventering av förorenad mark, MIFO-inventering finns det risk för att föroreningar kan ha spridits till mark, yt-och grundvatten i området på grund av tidigare miljöfarliga verksamheter som funnits på grannfastigheten Öregrund 111:1 som ligger intill den aktuella platsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker att frågan avseende de försiktighetsåtgärder som föreläggs verksamhetsutövaren bör avgöras av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott då risk för förorenad mark föreligger i närområdet och eftersom frågan därmed kan anses vara av principiell art. Bakgrund Öregrundsgrepen Bygg & VVS AB har inkommit med en anmälan om att installera bergvärme på fastigheten Öregrund 8:37. På fastighet Öregrund 8:37 planerar man att anlägga två energibrunnar med ett djup av 150 meter. Öregrundsgrepen har efter ett föreläggande (Dnr 2013SBN1669-2) till samhällsbyggnadsnämnden redovisat de ytterligare försiktighetsåtgärder man avser vidta när man utför bergvärmeanläggningen: Ett vattenprov har tagits på en borrad brunn på fastighet Öregrund 111:1. Analysen inkluderade de föroreningar som enligt Länsstyrelsens MIFOinventering misstänkts kunna föreligga. Enligt analysresultatet upptäcktes endast ämnesgruppen Diklorbensener med en koncentration av 1,5 µg/l vilket av samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms som en relativt låg koncentration men som dock är värd att notera. Energibrunnarna kommer att anläggas på en plats där det finns berg i dagen.

15 Forts på 110 Energibrunnarnas övre del kommer att omslutas av en inspektionsbrunn och utrustas så att det finns möjlighet att kunna ta prov på grundvattnet. Energibrunnarnas övre del kommer även att vara försedda med den typ av tätning ovanifrån som föreskrivs enligt normbrunn 07. Enligt Länsstyrelsens inventering av förorenad mark, MIFO-inventering, redovisades år 2011 att det på fastigheten Öregrund 111:1 (som ligger intill Öregrund 8:37) finns risk för spridning av vissa förorenande ämnen till mark, yt-och grundvatten på grund av tidigare miljöfarliga verksamheter som funnits där. Enligt rapporten kan det inte uteslutas att bland annat klorerade lösningsmedel förorenat mark och grundvatten på fastighet Öregrund 111:1. Klorerade lösningsmedel klassas som långlivade föroreningar och kan finnas kvar som föroreningar under tiotals- hundratals år samt har en komplicerad spridningsbild vilket gör det svårt att lokalisera spridningsvägar (Bransch PM Industri med klorerade lösningsmedel). Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv finns på ett avstånd av ca meter, från sökandes planerade bergvärmeanläggning, tidigare borrhål för bergvärme på grannfastigheten Öregrund 111:1. Dessa borrhål anlades troligtvis år Bergvärmeanläggningen beskrivs inte i Länsstyrelsens rapport från 2011 som nämns ovan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har den via telefonkontakt rådfrågat Göran Risberg på SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), som har kunskap om bergvärmeanläggningar och förorenad mark, i frågan och fått följande information. Föroreningar i mark kan spridas i och till berg genom att vatten kan röra sig och därför att det finns sprickbildningar i berg. Bergvärmeanläggningar kan medverka till att spridning av föroreningar som finns i mark och berg når grundvattnet. Det finns risk att tunga kolväten som till exempel klorerade lösningsmedel tenderar att ansamlas i energibrunnar. Vattenprov kan initialt visa att det inte finns någon förekomst av föroreningar men eftersom man inte vet (man kan inte se detta) hur sprickbildning och spridningsvägar ser ut i berg/mark och eftersom föroreningar kan röra sig i berg/mark så kan det finnas risk att föroreningar når energibrunnen senare. Även vid fastighet Öregrund 104:2 har Länsstyrelsen visat på risker för liknande föroreningar. Öregrund 104:2 är dock är belägen ca 150 meter ifrån den i detta beslut aktuella fastigheten och därmed kan risken för spridning därifrån förväntas vara mindre.

16 Forts på 110 Vid den fastigheten anmälan avser och vid närliggande fastigheten finns kommunalt dricksvatten. Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker att frågan avseende de försiktighetsåtgärder som föreläggs verksamhetsutövaren bör avgöras av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott då risk för förorenad mark föreligger i närområdet och eftersom frågan därmed kan anses vara av principiell art. Motivering av beslut Borrning av bergvärme inom ett förorenat område kan innebära risk för att föroreningar sprids till t.ex. grundvatten. På grannfastigheterna Öregrund 111:1 och Öregrund 104:2 föreligger risk för markföroreningar av typen klorerade lösningsmedel enligt Länsstyrelsens MIFO-inventeringar. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer i detta fall att grundvattnet i området kan ha påverkats av föroreningarna och/eller kan komma att påverkas av föroreningar i framtiden på grund av tidigare miljöfarliga verksamheter som förekommit på grannfastigheterna Öregrund 111:1 och Öregrund 104:2. Med hänvisning till försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik och för att skydda människors hälsa och miljön krävs att skyddsåtgärder vidtas. Det är alltid den sökande som har det yttersta ansvaret för att värmepumpsinstallationen inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att verksamhetsutövaren har inkommit med skriftlig redogörelse för hur bergvärmeanläggningen kan uppföras, drivas och kontrolleras på ett sätt som tar hänsyn till risken för spridning av markföroreningar till grundvattnet och till intill liggande miljö. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att de anmälda åtgärderna kan ske enligt anmälan. Övrigt Företaget ska i övrigt ta hänsyn till Miljöbalken (1998:808) och de förordningar som gäller för verksamheten. Enligt Förordningen (1998:801) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska verksamhetsutövaren genom egna undersökningar hålla sig underrättad om verksamhetens och bergvärmeanläggningens påverkan på miljön. Detta beslut hindrar inte att samhällsbyggnadsnämnden om det behövs i framtiden kan ställa andra eller mer långtgående krav på verksamheten. Trots samhällsbyggnadsnämndens beslut kan ni vara skyldig att kontakta andra myndigheter.

17 Forts på 110 Information om avgift För handläggning av detta ärende kommer en prövningsavgift tas ut. Beslut om avgift och faktura skickas separat. Förklaring av lagstöd för beslutet Enligt miljöbalken 26 kap. 9 får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall for att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs får inte tillgripas. I miljöbalkens 2 kap. 3 anges att alla som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Vid yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalkens 2 kap. 5 ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt nyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Enligt miljöbalkens 2 kap. 6 ska man vid lokalisering av verksamheter välja en sådan plats som är lämplig med hänsyn till 1 kap. 1, 3 kap. och 4 kap. miljöbalken. Platsen ska vidare väljas så att ändamålet uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. I miljöbalkens 2 kap. 7 anges att kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnader. Beslutet delges: Öregrundsgrepen Bygg & VVS AB TD Energiborrning AB Länsstyrelsen Uppsala Län, Miljöskyddsenheten Bilaga: Besvärshänvisning

18 Eva-Lotta Hasselqvist Ed Östhammar 111 Dnr 2013SBN1903 Dpl 843 Ed 1:34, förbud avseende bergvärme på fastigheten Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om förbud för att installera bergvärmeanläggning på fastighet Ed 1:34 då fastigheten är belägen inom inre skyddszon i vattenskyddsområdet Ed-Börstil. Lagstöd Beslutet är fattat med stöd av VA-verkets yttrande Dnr 2013TN186 Östhammars kommuns lokala skyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 10. Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kap 9, 7 kap 21,22 och 25 samt 2 kap 3 och 6 Miljöbalken (1998:808). Sammanfattning Eva-Lotta Hasselqvist har lämnat in ansökan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan avser bergvärme på fastighet Ed 1:34. Den föreslagna anläggningen ligger inom vattenskyddsområdet Ed-Börstils inre skyddszon. VA-verket har yttrat sig i ärendet och man anser att tillstånd inte ska ges för nyetablering av energianläggning på fastighet Ed 1:34 (Dnr 2013TN186). Man poängterar att det är viktigt att upprätthålla skyddet för dricksvattenförsörjningen i Östhammars tätort som är helt beroende av grundvattentäkterna i Ed och Börstil och att inga reservvattentäkter finns idag. Man baserar sitt yttrande på äldre och nyare skyddsföreskrifter för inre skyddszon i vattenskyddsområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att yttrandet från VA-verket ska följas men att frågan avseende förbud för bergvärmeanläggning på fastighet Ed 1:34 bör avgöras av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

19 Forts på 111 Bakgrund Eva-Lotta Hasselqvist har lämnat in anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan avser bergvärme på fastighet Ed 1:34. Den föreslagna anläggningen ligger inom vattenskyddsområdet Ed-Börstils inre skyddszon och samhällsbyggnadsförvaltningen har på grund av detta skickat ansökan på remiss till tekniska förvaltningen VA-verket som är huvudman för vattentäkterna Ed och Börstil i Östhammars kommun. VA-verket har yttrat sig i ärendet och man anser att tillstånd inte ska ges för nyetablering av energianläggning på fastighet Ed 1:34. Man poängterar att det är viktigt att upprätthålla skyddet för dricksvattenförsörjningen i Östhammars tätort som är helt beroende av grundvattentäkterna i Ed och Börstil och att inga reservvattentäkter finns idag. Man baserar sitt yttrande på nyare skyddsföreskrifter för inre skyddszon i vattenskyddsområdet. Motivering av beslut Samhällsbyggnadsnämnden menar att VA-verkets yttrande i detta fall ska väga tungt eftersom det syftar till att upprätthålla skyddet för dricksvattenförsörjningen för större delar av Östhammars tätort. Dricksvattenförsörjningen är enligt yttrandet helt beroende av grundvattentäkterna i Ed och Börstil och inga reservvattentäkter finns. Enligt yttrandet hänvisas det till nyare skyddsföreskrifter för inre skyddszon i ett vattenskyddsområde där det anges att nyetablering av energianläggningar är förbjudet inom inre skyddszon. I miljöbalkens 2 kap. 3 anges att försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön vilket i detta fall innebär att bergvärmeanläggningen skulle kunna utgöra en negativ påverkan på den kommunala grundvattentäkten. Enligt miljöbalken 26 kap. 9 får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas men mer ingripande åtgärder än vad som behövs får inte tillgripas. Samhällsbyggnadsnämnden anser här att yttrandet från VA-verket, för att skydda den kommunala grundvattentäkten i Ed ska följas och att tillstånd för bergvärme på fastighet Ed 1:34 inte kan lämnas. Avgift Avgiften för ärendet är kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

20 Forts på 111 Förklaring av lagstöd för beslutet Enligt miljöbalken 26 kap. 9 får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall for att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs får inte tillgripas. I miljöbalkens 2 kap. 3 anges att alla som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Vid yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalkens 2 kap. 6 ska man vid lokalisering av verksamheter välja en sådan plats som är lämplig med hänsyn till 1 kap. 1, 3 kap. och 4 kap. miljöbalken. Platsen ska vidare väljas så att ändamålet uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. I miljöbalkens 7 kap. 21 står att ett mark- eller vattenområde får förklaras som vattenskyddsområde av en kommun eller av en länsstyrelse. Vidare i 7 kap. 22 står det att länsstyrelsen eller kommunen ska meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att foga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose skyddet för området. Vid en intresseprövning får dock ett förbud mot den enskildes rätt att använda mark inte gå längre än vad som krävs för att syftet med att skyddet av skyddsområdet ska tillgodoses enligt 7 kap. 25 Miljöbalken. Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 17 beskriver att det är anmälningsplikt till den kommunala nämnden när det gäller bergvärmeanläggningar. Östhammars kommuns lokala skyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 10 berättar att det krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att inrätta bergvärme inom vattenskyddsområde. Bilaga: Besvärshänvisning Beslutet delges: Eva-Lotta Hasselqvist, Ed 159, Östhammar Tekniska förvaltningen/va-verket, Östhammars kommun Installatör, Roslagens Industriteknik AB, Truckvägen 2, Östhammar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-25 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15-10:40 Beslutande Övriga deltagande Tomas Bendiksen (S), ordförande Harri Lundgren (S) Caroline Schnell (S) Peter Jansson (S) Inger Abrahamsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare Övriga närvarande Marie-Christine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan

Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2014-08-27

Jävsnämnden 2014-08-27 Jävsnämnden 2014-08-27 Jn 6 Påföljd för fasadändring samt ändrad användning utan bygglov och startbesked på fastigheten Idun 1... 2 Jn 7 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jävsnämnden 2014-08-27 1

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15 Beslutande Övriga deltagande Tomas Bendiksen (S), ordförande Harri Lundgren (S) Caroline Schnell (S) Peter Jansson (S) Inger Abrahamsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Datum Dnr 2016-03-18 BYGG.2015.5908 164 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Förslag

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2014-000487 Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av 3 st fasadskyltar och 2 st fristående skyltar och bygglov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 19 maj 2016, kl 15.00 Plats: Dävensö (Kulturhuset pl. 6) Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Anna-Lena Örvander Ledamot och ersättare som

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5)

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) (ansökan om tillstånd enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 9 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Uppgifter

Läs mer

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L)

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/16 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 13:00 16:00 ande Ingemar Tönnberg (S), 42-44 och 46-53 Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S)

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (6) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 19 maj 2016, kl 15.00 Plats: Dävensö (Kulturhuset pl. 6) Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Anna-Lena Örvander Beredningen sammanträder

Läs mer

Sökande Fastighetsbeteckning Församling Kommun. Fastighetsägare Anläggningsadress Organisationsnr/Personnr

Sökande Fastighetsbeteckning Församling Kommun. Fastighetsägare Anläggningsadress Organisationsnr/Personnr Värmepump - Anmälan Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan skall inkomma i god tid, minst 4 veckor innan installationen

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 41-50 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan för utvinning av värme

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Informationsblad - Värmepumpar

Informationsblad - Värmepumpar Informationsblad - Värmepumpar Regler För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan/ansökan görs till Miljö-, bygg-

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Kyrkogården 7:71, olovlig butik samt idrottsplats

Kyrkogården 7:71, olovlig butik samt idrottsplats SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Myndighetsnämnden MYN 182 Dnr Kyrkogården 7:71, olovlig butik samt idrottsplats Ärendebeskrivning Den 24 september 2015 tog myndighetsnämnden beslut MYN 155 angående

Läs mer

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn Samhällsbyggnadsnämnden ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten 1/4 Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M)

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M) 2015-04-21 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08:00 08:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Per Jonsson, chef Medborgarservice Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Helena Lundberg,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

S16 Exempel. Rättelseföreläggande. Förslag till beslut. Rättelseföreläggande, tjänsteskrivelse Rev. SKL xx-xx-xx.

S16 Exempel. Rättelseföreläggande. Förslag till beslut. Rättelseföreläggande, tjänsteskrivelse Rev. SKL xx-xx-xx. 20xx-xx-xx Tjänsteskrivelse Rättelseföreläggande Diarienummer: 0000-000 Ärendet avser: Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Fastighetsägare: namn Fastighetsägares person/organisationsnr: Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Sollefteå kommun Samhällsbyggnadskontoret 881 80 Sollefteå

Sollefteå kommun Samhällsbyggnadskontoret 881 80 Sollefteå Sida 1 (2) ANMÄLAN Datum Installation av värmepump Samhällsbyggnadskontoret 881 80 SOLLEFTEÅ 0620-68 20 00 Anmälan om installation av värmepump enligt 17 och 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer