SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver Jensen (C), tjänstgörande ersättare Lennart Bergström (C) Gunilla Delwall (M) Lennart Brolin (M) Ylva Lundh (MP) Övriga deltagande Per-Olof Kroon, tf samhällsbyggnadschef Kjell Sanfer, plan- och byggchef Johan Nilsson, 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör Agneta Andersson, nämndsekreterare Thomas Ohlström (S), ej tjänstgörande ersättare Christina Haaga (S), ej tjänstgörande ersättare Ingemar Nordin (FP), ej tjänstgörande ersättare Lena Hagman (KD), ej tjänstgörande ersättare Stefan Edelsvärd, Tillväxtkontoret, deltagit under informationen Camilla Olsson, koordinator, deltagit under informationen Utses att justera Gunilla Delwall Justeringens Samhällsbyggnadsförvaltningen i Östhammar, måndagen den 21 oktober 2013, kl 14:30 plats och tid Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Agneta Andersson Ordförande Justerande.. Tomas Bendiksen.. Gunilla Delwall ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift.. Agneta Andersson

2 Information från förvaltningen och genomgång av delegationslistan Stefan Edelsvärd informerade om finansiering om framtida fortsättning av projektet Kretsloppstanken Lokalt vattenvårdsprojekt om biogödsel, energi och toalettavfall.

3 Dnr 2012SBN2455 Dpl 041 Ekonomisk uppföljning Det ekonomiska läget till och med 30 september Siffrorna redovisas i Budget Period Redovisat Förbr i Återstår tusental kronor (tkr) Budget % Jan 13 - Mån Jan 13 - Sep 13 Jan 13 - Sep 13 Kostnader 1130 Nämnd 600,0 450,0 349, , Nämndssekreterare 253,9 190,4 188, , Kartverksamhet 1 461, ,8 905, , Bygglovsverksamhet 2 621, , , , Planeringsverksamhet 2 285, , , , Miljöskydd 2 031, , , , Hälsoskydd 2 242, , , , Hälsoskydd, livsmedel 1 789, , , ,0 Övr verksamheter 0,0 0,0 3,2 0-3,2 Intäkter 1130 Nämnd Nämndssekreterare Kartverksamhet - 565,0-423,8-530, , Bygglovsverksamhet , , , , Planeringsverksamhet - 950,0-712, , , Miljöskydd ,0-853,0-759, , Hälsoskydd - 827,0-610,9-550, , Hälsoskydd, livsmedel ,0-895, , ,3 Övr verksamheter 0 Kostnader , , , ,2 Intäkter , , , ,1 Sum Nettokostnader 5 266, , , ,1 Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

4 Dnr 2013SBN2129 Dpl 006 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar 2014 Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder följande dagar under år 2014: 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november och 17 december. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar under år 2014: 15 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 11 juni, 13 augusti, 10 september, 8 oktober, 5 november och 3 december. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott får rätt att fatta beslut i brådskande ärenden den 13 augusti 2014.

5 Dnr 2012SBN1684 Dpl 006 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar 2013 Samhällsbyggnadsnämndens beslut Sammanträdet onsdagen den 13 november 2013 flyttas till torsdagen den 14 november 2013, kl 13:00.

6 Kommunfullmäktige 108 Dnr 2011BN1873 Dpl 313 Detaljplan för område vid Gimogatan i Österbybruk del av fastigheten Österbybruk 1:116, Östhammars kommun, Uppsala län _ Planförslaget har varit utställt för granskning. Utlåtande daterat den 19 september 2013 föreligger. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansluta sig till utlåtandet, samt att godkänna detaljplan för område vid Gimogatan i Österbybruk, del av fastigheten Österbybruk 1:116 i Östhammars kommun, Uppsala län, upprättad den 25 januari 2013 och reviderad den 24 maj och 16 september 2013 samt föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget.

7 Öregrundsvarvet AB Varvsvägen Öregrund 109 Dnr 2013SBN1794 Dpl 843 Öregrund 162:16, anmälan om installation av bergvärme enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd _ Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de anmälda åtgärderna kan ske enligt anmälan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att förelägga xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx om att följande villkor gäller vid anläggning av bergvärme på fastighet Öregrund 162:16, Östhammars kommun: 1. Värmepumpsanläggningen ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar. Vid avvikelse från inlämnade handlingar ska samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas. 2. Borrning ska utföras enligt Normbrunn Bergbrunn eller kollektor ska utföras i enlighet med specifikationerna i Normbrunn Borrkax (slamblandat vatten från borrhålet) ska avslammas och kontrolleras/provtas avseende de föroreningar som enligt Länsstyrelsens inventering av förorenad mark, MIFO-inventering (se bilaga 1.) kan finnas i området innan det släpps ut på av samhällsbyggnadsförvaltningen anvisad plats. 5. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska informeras om aktuell dag för borrningen. 6. Om mark- eller vattenförorening upptäcks vid anläggandet ska arbetet stoppas och samhällsbyggnadsförvaltningen ska kontaktas omgående. 7. Platsen för köldbärarkrets och borrhål ska märkas ut för att undvika skador vid eventuella markarbeten. 8. Anläggningen ska utföras enligt anmälan så att varje borrhål tätas för att förhindra att ytliga markföroreningar kan få kontakt med grundvattnet.

8 Forts på Anläggningen ska utföras enligt anmälan så att kontinuerlig provtagning av grundvattnet kan ske på fyra borrhål i anläggningen. Rutin för fortlöpande provtagning av grundvattnet i energibrunnarna ska utarbetas och redovisas för samhällsbyggnadsförvaltningen. 10. Anläggningen ska utföras enligt anmälan så att så att vattenprov tas då vatten påträffas i respektive borrhål. Kopia på analysresultat ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen. 11. Om läckage, föroreningar eller annat fel uppstår på anläggningen, ska åtgärder vidtas så att felet undanröjs. Sanering av påverkat område ska ske snarast Samhällsbyggnadsförvaltningen ska kontaktas omedelbart. 12. Kopia av borrprotokollet ska sändas till samhällsbyggnadsförvaltningen snarast efter utförd borrning. 13. Vid överlåtelse av fastighet ska den nya ägaren underrättas om detta beslut. Lagstöd Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 16 kap. 2, samt 2 kap 3, 5, 6 och 7 Miljöbalken (1998:808). Sammanfattning Öregrundsvarvet AB har inkommit med en anmälan om att installera bergvärme på fastigheten Öregrund 162:16. Enligt Länsstyrelsens inventering av förorenad mark, MIFO-inventering, har man visat att det på fastighet Öregrund 162:16 finns risk för spridning av flera förorenande ämnen till mark, yt-. och eventuellt även till grundvatten på grund av tidigare miljöfarliga verksamheter som bedrivits på området. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom ett föreläggande till verksamhetsutövaren begärt in kompletterande uppgifter om hur man planerar att utforma bergvärmeanläggningen för att inte orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Öregrundsvarvet AB har genom BJ Värmemontage AB till samhällsbyggnadsförvaltningen redovisat försiktighetsåtgärder för att vid anläggandet av energibrunnarna undvika kontakt mellan mark och grundvatten. Åtgärder för att kunna ta prov på grundvattnet vid borrningen av samtliga borrhål och för att senare även kunna ta regelbundna prov på grundvattnet ur vissa borrhål har också redovisats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har rådfrågat Länsstyrelsen som anser att borrning för energibrunnar ska kunna tillåtas på fastighet Öregrund 162:16.

9 Forts på 109 Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker att frågan om bergvärmeanläggning kan godkännas bör avgöras av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott då förorenad mark föreligger på platsen och frågan kan anses vara av principiell art. Bakgrund Öregrundsvarvet AB har lämnat in anmälan om installation av bergvärme enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan avser bergvärme på fastighet Öregrund 162:16. Öregrundsvarvet AB planerar att anlägga 20 energibrunnar vid tre olika industribyggnader på fastigheten. I dag används olja för uppvärmning av byggnaderna. Enligt Länsstyrelsens inventering av förorenad mark, MIFO-inventering, redovisades/reviderades år att det på fastighet Öregrund 162:16 finns risk för spridning av flera förorenande ämnen till mark, yt-. och eventuellt även till grundvatten på grund av tidigare miljöfarliga verksamheter som funnits där. Enligt rapporten kan det inte uteslutas att bland annat klorerade lösningsmedel förorenat mark och eventuellt även grundvatten på fastighet Öregrund 162:16. Klorerade lösningsmedel klassas som långlivade föroreningar och kan finnas kvar som föroreningar under tiotals- hundratals år samt har en komplicerad spridningsbild vilket gör det svårt att lokalisera spridningsvägar (Bransch PM Industri med klorerade lösningsmedel). Samhällsbyggnadsförvaltningen har i ett liknande ärende den via telefonkontakt rådfrågat Göran Risberg på SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), som har kunskap om bergvärmeanläggningar och förorenad mark, och fått följande information. Föroreningar i mark kan spridas i och till berg genom att vatten kan röra sig och eftersom det finns sprickbildningar i berg. Bergvärmeanläggningar kan medverka till att spridning av föroreningar som finns i mark och berg når grundvattnet. Det finns risk att tunga kolväten som till exempel klorerade lösningsmedel tenderar att ansamlas i energibrunnar. Vattenprov kan initialt vissa att det inte finns någon förekomst av föroreningar men eftersom man inte vet (man kan inte se detta) hur sprickbildning och spridningsvägar ser ut i berg/mark och eftersom föroreningar kan röra sig i berg/mark så kan det finnas risk att föroreningar når energibrunnen senare. För att få in mer uppgifter har samhällsbyggnadsförvaltningen genom ett föreläggande till Öregrundsvarvet AB, daterat , begärt in kompletterande information om hur man planerar att utforma bergvärmeanläggningen för att undvika skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 Forts på 109 Öregrundsvarvet AB har genom BJ Värmemontage AB till samhällsbyggnadsförvaltningen redovisat försiktighetsåtgärder i skrivelser inkom och för att vid anläggandet av energibrunnarna undvika kontakt mellan mark och grundvatten. Där borrning ska utföras är det berg i dagen och en metod (krontätning) för att täta borrhålen mellan markytan och 10 meters djup kommer att användas. Åtgärder för att kunna ta prov på grundvattnet vid borrningen av samtliga borrhål och installationer för att senare även kunna ta regelbundna prov på grundvattnet ur vissa borrhål har också redovisats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har rådfrågat Länsstyrelsen som ansåg att borrning för energibrunnar skulle kunna tillåtas på fastighet Öregrund 162:16 med de av fastighetsägaren föreslagna skyddsåtgärderna (beskrivet enligt ovan). Länsstyrelsen ansåg vidare att Östhammars kommun kan starta en ansvarsutredning avseende förorenad mark på fastigheten och driva den parallellt med att verksamhet pågår på fastighet Öregrund 162:16. Länsstyrelsen uttryckte även att man ville ta del av analysresultat på de eventuellt kommande grundvattenproverna. Området där fastighet Öregrund 162:16 är belägen är planlagt som industrimark. Vid den fastigheten anmälan avser och vid närliggande fastigheten finns kommunalt dricksvatten. Enligt uppgift från Roland Strömberg på Gästrike fastigheter som varit representant för fastighetsägaren i detta ärende så finns inga kända dricksvattenbrunnar på fastighet Öregrund 162:16. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att intill liggande fastigheter inte berörs av denna bergvärmeanmälan och kommunicering med fastighetsägare vid grannfastigheterna har inte gjorts. Motivering av beslut Borrning av bergvärme inom ett förorenat område kan innebära risk för att föroreningar sprids till t.ex. grundvatten. På fastigheten Öregrund 162:16 föreligger markföroreningar enligt Länsstyrelsens MIFO-inventering. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer i detta fall att grundvattnet i området kan ha påverkats av föroreningarna och/eller kan komma att påverkas av föroreningar i framtiden på grund av tidigare miljöfarliga verksamheter som förekommit på fastighet Öregrund 162:16. Med hänvisning till försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik och för att skydda människors hälsa och miljön krävs att skyddsåtgärder vidtas. Det är alltid den sökande som har det yttersta ansvaret för att värmepumpsinstallationen inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

11 Forts på 109 Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att verksamhetsutövaren har inkommit med skriftliga redogörelser för hur bergvärmeanläggningen kan uppföras, drivas och kontrolleras på ett sätt som tar hänsyn till risken för spridning av markföroreningar till grundvattnet och till intill liggande miljö. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att de anmälda åtgärderna kan ske enligt anmälan. Övrigt Företaget ska i övrigt ta hänsyn till Miljöbalken (1998:808) och de förordningar som gäller för verksamheten. Enligt Förordningen (1998:801) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska verksamhetsutövaren genom egna undersökningar hålla sig underrättad om verksamhetens och bergvärmeanläggningens påverkan på miljön. Detta beslut hindrar inte att samhällsbyggnadsnämnden om det behövs i framtiden kan ställa andra eller mer långtgående krav på verksamheten. Trots samhällsbyggnadsnämndens beslut kan ni vara skyldig att kontakta andra myndigheter. Information om avgift För handläggning av detta ärende kommer en prövningsavgift tas ut. Beslut om avgift och faktura skickas separat. Förklaring av lagstöd för beslutet Enligt miljöbalken 26 kap. 9 får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall for att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs får inte tillgripas. I miljöbalkens 2 kap. 3 anges att alla som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Vid yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalkens 2 kap. 5 ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt nyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

12 Forts på 109 Enligt miljöbalkens 2 kap. 6 ska man vid lokalisering av verksamheter välja en sådan plats som är lämplig med hänsyn till 1 kap. 1, 3 kap. och 4 kap. miljöbalken. Platsen ska vidare väljas så att ändamålet uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. I miljöbalkens 2 kap. 7 anges att kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnader. Beslutet delges: Öregrundsvarvet AB BJ Värmemontage AB Länsstyrelsen Uppsala Län, Miljöskyddsenheten Bilaga: Besvärshänvisning

13 Öregrundsgrepen Bygg & VVS AB Lönngatan Öregrund 110 Dnr 2013SBN1669 Dpl 843 Öregrund 8:37, anmälan om installation av bergvärme enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd _ Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de anmälda åtgärderna kan ske enligt anmälan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att förelägga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx om att följande villkor gäller vid anläggning av bergvärme på fastighet Öregrund 8:37, Östhammars kommun: 1. Värmepumpsanläggningen ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar. Vid avvikelse från inlämnade handlingar ska samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas. 2. Borrning ska utföras enligt Normbrunn Bergbrunn eller kollektor ska utföras i enlighet med specifikationerna i Normbrunn Borrkax (slamblandat vatten från borrhålen) ska avslammas och kontrolleras innan det släpps ut på av samhällsbyggnadsförvaltningen anvisad plats. 5. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska informeras om aktuell dag för borrningen. 6. Om mark- eller vattenförorening upptäcks vid anläggandet ska arbetet stoppas och samhällsbyggnadsförvaltningen ska kontaktas omgående. 7. Platsen för köldbärarkrets och borrhål ska märkas ut för att undvika skador vid eventuella markarbeten. 8. Anläggningen ska utföras enligt anmälan så att det finns möjlighet för provtagning av grundvattnet på respektive borrhål i anläggningen.

14 Forts på Om läckage, föroreningar eller annat fel uppstår på anläggningen, ska åtgärder vidtas så att felet undanröjs. Sanering av påverkat område ska ske snarast Samhällsbyggnadsförvaltningen ska kontaktas omedelbart. 10. Kopia av borrprotokollet ska sändas till samhällsbyggnadsförvaltningen snarast efter utförd borrning. 11. Vid överlåtelse av fastighet ska den nya ägaren underrättas om detta beslut. Lagstöd Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 16 kap. 2, samt 2 kap 3, 5, 6 och 7 Miljöbalken (1998:808). Sammanfattning Öregrundsgrepen Bygg & VVS AB har inkommit med en anmälan om att installera bergvärme på fastigheten Öregrund 8:37. Enligt Länsstyrelsens inventering av förorenad mark, MIFO-inventering finns det risk för att föroreningar kan ha spridits till mark, yt-och grundvatten i området på grund av tidigare miljöfarliga verksamheter som funnits på grannfastigheten Öregrund 111:1 som ligger intill den aktuella platsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker att frågan avseende de försiktighetsåtgärder som föreläggs verksamhetsutövaren bör avgöras av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott då risk för förorenad mark föreligger i närområdet och eftersom frågan därmed kan anses vara av principiell art. Bakgrund Öregrundsgrepen Bygg & VVS AB har inkommit med en anmälan om att installera bergvärme på fastigheten Öregrund 8:37. På fastighet Öregrund 8:37 planerar man att anlägga två energibrunnar med ett djup av 150 meter. Öregrundsgrepen har efter ett föreläggande (Dnr 2013SBN1669-2) till samhällsbyggnadsnämnden redovisat de ytterligare försiktighetsåtgärder man avser vidta när man utför bergvärmeanläggningen: Ett vattenprov har tagits på en borrad brunn på fastighet Öregrund 111:1. Analysen inkluderade de föroreningar som enligt Länsstyrelsens MIFOinventering misstänkts kunna föreligga. Enligt analysresultatet upptäcktes endast ämnesgruppen Diklorbensener med en koncentration av 1,5 µg/l vilket av samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms som en relativt låg koncentration men som dock är värd att notera. Energibrunnarna kommer att anläggas på en plats där det finns berg i dagen.

15 Forts på 110 Energibrunnarnas övre del kommer att omslutas av en inspektionsbrunn och utrustas så att det finns möjlighet att kunna ta prov på grundvattnet. Energibrunnarnas övre del kommer även att vara försedda med den typ av tätning ovanifrån som föreskrivs enligt normbrunn 07. Enligt Länsstyrelsens inventering av förorenad mark, MIFO-inventering, redovisades år 2011 att det på fastigheten Öregrund 111:1 (som ligger intill Öregrund 8:37) finns risk för spridning av vissa förorenande ämnen till mark, yt-och grundvatten på grund av tidigare miljöfarliga verksamheter som funnits där. Enligt rapporten kan det inte uteslutas att bland annat klorerade lösningsmedel förorenat mark och grundvatten på fastighet Öregrund 111:1. Klorerade lösningsmedel klassas som långlivade föroreningar och kan finnas kvar som föroreningar under tiotals- hundratals år samt har en komplicerad spridningsbild vilket gör det svårt att lokalisera spridningsvägar (Bransch PM Industri med klorerade lösningsmedel). Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv finns på ett avstånd av ca meter, från sökandes planerade bergvärmeanläggning, tidigare borrhål för bergvärme på grannfastigheten Öregrund 111:1. Dessa borrhål anlades troligtvis år Bergvärmeanläggningen beskrivs inte i Länsstyrelsens rapport från 2011 som nämns ovan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har den via telefonkontakt rådfrågat Göran Risberg på SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), som har kunskap om bergvärmeanläggningar och förorenad mark, i frågan och fått följande information. Föroreningar i mark kan spridas i och till berg genom att vatten kan röra sig och därför att det finns sprickbildningar i berg. Bergvärmeanläggningar kan medverka till att spridning av föroreningar som finns i mark och berg når grundvattnet. Det finns risk att tunga kolväten som till exempel klorerade lösningsmedel tenderar att ansamlas i energibrunnar. Vattenprov kan initialt visa att det inte finns någon förekomst av föroreningar men eftersom man inte vet (man kan inte se detta) hur sprickbildning och spridningsvägar ser ut i berg/mark och eftersom föroreningar kan röra sig i berg/mark så kan det finnas risk att föroreningar når energibrunnen senare. Även vid fastighet Öregrund 104:2 har Länsstyrelsen visat på risker för liknande föroreningar. Öregrund 104:2 är dock är belägen ca 150 meter ifrån den i detta beslut aktuella fastigheten och därmed kan risken för spridning därifrån förväntas vara mindre.

16 Forts på 110 Vid den fastigheten anmälan avser och vid närliggande fastigheten finns kommunalt dricksvatten. Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker att frågan avseende de försiktighetsåtgärder som föreläggs verksamhetsutövaren bör avgöras av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott då risk för förorenad mark föreligger i närområdet och eftersom frågan därmed kan anses vara av principiell art. Motivering av beslut Borrning av bergvärme inom ett förorenat område kan innebära risk för att föroreningar sprids till t.ex. grundvatten. På grannfastigheterna Öregrund 111:1 och Öregrund 104:2 föreligger risk för markföroreningar av typen klorerade lösningsmedel enligt Länsstyrelsens MIFO-inventeringar. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer i detta fall att grundvattnet i området kan ha påverkats av föroreningarna och/eller kan komma att påverkas av föroreningar i framtiden på grund av tidigare miljöfarliga verksamheter som förekommit på grannfastigheterna Öregrund 111:1 och Öregrund 104:2. Med hänvisning till försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik och för att skydda människors hälsa och miljön krävs att skyddsåtgärder vidtas. Det är alltid den sökande som har det yttersta ansvaret för att värmepumpsinstallationen inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att verksamhetsutövaren har inkommit med skriftlig redogörelse för hur bergvärmeanläggningen kan uppföras, drivas och kontrolleras på ett sätt som tar hänsyn till risken för spridning av markföroreningar till grundvattnet och till intill liggande miljö. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att de anmälda åtgärderna kan ske enligt anmälan. Övrigt Företaget ska i övrigt ta hänsyn till Miljöbalken (1998:808) och de förordningar som gäller för verksamheten. Enligt Förordningen (1998:801) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska verksamhetsutövaren genom egna undersökningar hålla sig underrättad om verksamhetens och bergvärmeanläggningens påverkan på miljön. Detta beslut hindrar inte att samhällsbyggnadsnämnden om det behövs i framtiden kan ställa andra eller mer långtgående krav på verksamheten. Trots samhällsbyggnadsnämndens beslut kan ni vara skyldig att kontakta andra myndigheter.

17 Forts på 110 Information om avgift För handläggning av detta ärende kommer en prövningsavgift tas ut. Beslut om avgift och faktura skickas separat. Förklaring av lagstöd för beslutet Enligt miljöbalken 26 kap. 9 får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall for att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs får inte tillgripas. I miljöbalkens 2 kap. 3 anges att alla som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Vid yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalkens 2 kap. 5 ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt nyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Enligt miljöbalkens 2 kap. 6 ska man vid lokalisering av verksamheter välja en sådan plats som är lämplig med hänsyn till 1 kap. 1, 3 kap. och 4 kap. miljöbalken. Platsen ska vidare väljas så att ändamålet uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. I miljöbalkens 2 kap. 7 anges att kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnader. Beslutet delges: Öregrundsgrepen Bygg & VVS AB TD Energiborrning AB Länsstyrelsen Uppsala Län, Miljöskyddsenheten Bilaga: Besvärshänvisning

18 Eva-Lotta Hasselqvist Ed Östhammar 111 Dnr 2013SBN1903 Dpl 843 Ed 1:34, förbud avseende bergvärme på fastigheten Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om förbud för att installera bergvärmeanläggning på fastighet Ed 1:34 då fastigheten är belägen inom inre skyddszon i vattenskyddsområdet Ed-Börstil. Lagstöd Beslutet är fattat med stöd av VA-verkets yttrande Dnr 2013TN186 Östhammars kommuns lokala skyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 10. Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kap 9, 7 kap 21,22 och 25 samt 2 kap 3 och 6 Miljöbalken (1998:808). Sammanfattning Eva-Lotta Hasselqvist har lämnat in ansökan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan avser bergvärme på fastighet Ed 1:34. Den föreslagna anläggningen ligger inom vattenskyddsområdet Ed-Börstils inre skyddszon. VA-verket har yttrat sig i ärendet och man anser att tillstånd inte ska ges för nyetablering av energianläggning på fastighet Ed 1:34 (Dnr 2013TN186). Man poängterar att det är viktigt att upprätthålla skyddet för dricksvattenförsörjningen i Östhammars tätort som är helt beroende av grundvattentäkterna i Ed och Börstil och att inga reservvattentäkter finns idag. Man baserar sitt yttrande på äldre och nyare skyddsföreskrifter för inre skyddszon i vattenskyddsområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att yttrandet från VA-verket ska följas men att frågan avseende förbud för bergvärmeanläggning på fastighet Ed 1:34 bör avgöras av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

19 Forts på 111 Bakgrund Eva-Lotta Hasselqvist har lämnat in anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan avser bergvärme på fastighet Ed 1:34. Den föreslagna anläggningen ligger inom vattenskyddsområdet Ed-Börstils inre skyddszon och samhällsbyggnadsförvaltningen har på grund av detta skickat ansökan på remiss till tekniska förvaltningen VA-verket som är huvudman för vattentäkterna Ed och Börstil i Östhammars kommun. VA-verket har yttrat sig i ärendet och man anser att tillstånd inte ska ges för nyetablering av energianläggning på fastighet Ed 1:34. Man poängterar att det är viktigt att upprätthålla skyddet för dricksvattenförsörjningen i Östhammars tätort som är helt beroende av grundvattentäkterna i Ed och Börstil och att inga reservvattentäkter finns idag. Man baserar sitt yttrande på nyare skyddsföreskrifter för inre skyddszon i vattenskyddsområdet. Motivering av beslut Samhällsbyggnadsnämnden menar att VA-verkets yttrande i detta fall ska väga tungt eftersom det syftar till att upprätthålla skyddet för dricksvattenförsörjningen för större delar av Östhammars tätort. Dricksvattenförsörjningen är enligt yttrandet helt beroende av grundvattentäkterna i Ed och Börstil och inga reservvattentäkter finns. Enligt yttrandet hänvisas det till nyare skyddsföreskrifter för inre skyddszon i ett vattenskyddsområde där det anges att nyetablering av energianläggningar är förbjudet inom inre skyddszon. I miljöbalkens 2 kap. 3 anges att försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön vilket i detta fall innebär att bergvärmeanläggningen skulle kunna utgöra en negativ påverkan på den kommunala grundvattentäkten. Enligt miljöbalken 26 kap. 9 får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas men mer ingripande åtgärder än vad som behövs får inte tillgripas. Samhällsbyggnadsnämnden anser här att yttrandet från VA-verket, för att skydda den kommunala grundvattentäkten i Ed ska följas och att tillstånd för bergvärme på fastighet Ed 1:34 inte kan lämnas. Avgift Avgiften för ärendet är kronor i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

20 Forts på 111 Förklaring av lagstöd för beslutet Enligt miljöbalken 26 kap. 9 får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall for att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs får inte tillgripas. I miljöbalkens 2 kap. 3 anges att alla som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Vid yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalkens 2 kap. 6 ska man vid lokalisering av verksamheter välja en sådan plats som är lämplig med hänsyn till 1 kap. 1, 3 kap. och 4 kap. miljöbalken. Platsen ska vidare väljas så att ändamålet uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. I miljöbalkens 7 kap. 21 står att ett mark- eller vattenområde får förklaras som vattenskyddsområde av en kommun eller av en länsstyrelse. Vidare i 7 kap. 22 står det att länsstyrelsen eller kommunen ska meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att foga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose skyddet för området. Vid en intresseprövning får dock ett förbud mot den enskildes rätt att använda mark inte gå längre än vad som krävs för att syftet med att skyddet av skyddsområdet ska tillgodoses enligt 7 kap. 25 Miljöbalken. Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 17 beskriver att det är anmälningsplikt till den kommunala nämnden när det gäller bergvärmeanläggningar. Östhammars kommuns lokala skyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 10 berättar att det krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att inrätta bergvärme inom vattenskyddsområde. Bilaga: Besvärshänvisning Beslutet delges: Eva-Lotta Hasselqvist, Ed 159, Östhammar Tekniska förvaltningen/va-verket, Östhammars kommun Installatör, Roslagens Industriteknik AB, Truckvägen 2, Östhammar

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 025 Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut...2 026 Yttrande till Lantmäteriet - Samråd

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-04-20 36 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Rasken, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 20 april 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2011-06-21 2 40 Dnr. 2011 Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-maj 2011. Riktpunkten

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna 2011-06-22 Sida 3 (38) 115 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Svetsaren 2 Lumbalia Lack Dnr M 380/11 Falkberget 24 Tranås Bensin & Livs AB Dnr M 333/11 Hästdroskan

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-14 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2015-08-18, kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Håkan Johansson

Läs mer