Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer omedelbar justering Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl Elwe Nilsson (M) ordförande Ove Ekström (C) vice ordförande Lage Jansson (M) Jens Jonathan Larnhed (M) ersättare för Stig Alexandersson (M) Ewa Thorin (M) Ragnar Dahl (FP) Bengt-Åke Grip (KD) Ove Larsson (S) Sven-Olof Ekström (S) Fredrik Carlsson (M) Adnan Adawi (S) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Anna von Axelson, tillförordnad samhällsbyggnadschef, Eva Anderling, chef för Plan- och exploatering, Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare, Hans Eklund, chef för TunaFastigheter, 123,124 Ove Larsson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer omedelbar justering Ordförande Elwe Nilsson Justerande Ove Larsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (54)

2 Innehållsförteckning: Ändring av värmesystem bibliotek/kulturhus...4 Upphandling av projektledning för bibliotek/kulturhus...5 Tertialuppföljning nr 1 till och med april för samhällsbyggnadsnämnden...6 Detaljplan för SKÖRDEVÄGEN, godkännande...8 Gatukostnadsutredning Tingvallaområdet, samråd...9 Detaljplan för Tingvallaområdet, samråd...11 Namn på parker och nya biblioteket...13 Angarns-Lundby 1:29 - Tillbyggnad och ändrad användning av garage till bostad, Dnr L Bällsta 2:645 - Tillbyggnad av enbostadshus, Dnr L Bällsta 2:1022, Svampskogsvägen 90, ansökan om bygglov för ommålning av enbostadshus Dnr L Bällsta 2:1064 Uppförande av förråd och plank, Dnr L Hästberga 1:2, Uppförande av tre enbostadshus, Dnr L Kragsta 2:257 Yttrande till länsstyrelsen angående överklagat bygglovbeslut, Dnr L Markims-Lundby 2:1 Yttrande till länsstyrelsen angående överklagat nämndbeslut Kull 1:1, Förhandsbesked, Uppförande av enbostadshus, Dnr L Orkesta-Mörby 3:43, Tillbyggnad av enbostadshus, Dnr L Ormsta 1:860, Smultronvägen 16, Bygglov för ommålning av enbostadshus och garage, Dnr SBN SHBG Stora Mällosa 4:7, Förhandsbesked, Uppförande av enbostadshus, Dnr L Söderhall 5:1, Förhandsbesked, Uppförande av enbostadshus, Dnr L Vallentuna-Mörby 1:133, Lillgårdsvägen 5, olovligt uppförd tältanordning, Dnr L Vallentuna-Åby 1:117, Parkvägen Vallentuna IP, bygglov för uppförande av scoutgård, Dnr SHBG Åsta 3:1, Ändrad användning av förråd till bostad, Dnr L Ösby 1:5, Uppförande av lagerlokaler för te, Dnr L Ösby 1:5, Tillbyggnad av "Magasinet" med tre rum, Dnr L Ösby 1:5, Tillbyggnad av "Grindstugan" med tre rum, Dnr L Stångberga 1:9, Rialavägen 16, Förhandsbesked, uppförande av enbostadshus. Dnr L 0009/ Stångberga 1:10, Rialavägen 18, Förhandsbesked uppförande av fritidshus. Dnr L 0074/10.47 Stångberga 1:50, Rialavägen 14, Uppförande av enbostadshus. Dnr L 0015/ Sid 2 (54)

3 Delegation till arbetsutskottet i ärenden rörande bygglov och förhandsbesked...53 Information om vattendirektivet (54)

4 Ändring av värmesystem bibliotek/kulturhus SBN 123 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beställa omprojektering till bergvärme för biblioteket/kulturhuset, från generalkonsulten för projektet, Nyréns Arkitektkontor AB. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar att nämnden beslutar att beställa omprojektering till bergvärme för biblioteket/kulturhuset, från generalkonsulten för projektet, Nyréns Arkitektkontor AB. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att omedelbart, dock senast den 23 juni, beställa projektering och senare installera bergvärme inom bibliotek/kulturhuset. Projekteringen skall vara klar till den 15 september enligt överenskommelse mellan kommunstyrelsen och konsultföretaget PB Teknik AB. Generalkonsult i projektet är Nyréns Arkitektkontor AB, som i sin tur anlitat PB Teknik AB som underkonsult, därför måste beställningen av omprojekteringen gå via Nyréns Arkitektkontor AB. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beställa omprojektering till bergvärme för biblioteket/kulturhuset, från generalkonsulten för projektet, Nyréns Arkitektkontor AB. 4 (54)

5 Upphandling av projektledning för bibliotek/kulturhus SBN 124 Dnr Temagruppen Sverige AB upphandlas för projekt- och byggledning vid byggnation av bibliotek/kulturhus. Budgetkostnad för detta är kronor exklusive moms. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendet i korthet Temagruppen Sverige AB är ramavtalsupphandlade för projektledning. Inför byggnationen av bibliotek/kulturhus har budgetpris infordrats. Budgetpriset är kronor exkl moms och i övrigt baserat på gällande ramavtal tecknat Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Temagruppen Sverige AB upphandlas för projekt- och byggledning vid byggnation av bibliotek/kulturhus. Budgetkostnad för detta är kronor exklusive moms. Handlingar 1.Tjänsteskrivelse (54)

6 Tertialuppföljning nr 1 till och med april för samhällsbyggnadsnämnden SBN 125 Dnr SBN Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens tertialuppföljning. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter fyra månader av verksamhetsåret. Helårsprognosen för nämnderna inklusive resultatenheten TunaFastigheter är att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. Prognostiserat resultat: SBN exklusive resultatenheter MTM TunaFastigheter +-0 tkr +-0 tkr +-0 tkr Resultatprognos för SBN exklusive resultatenheter för året: Kostnader för snöröjning har för perioden januari- februari uppgått till tkr utöver det som ingår i driftavtalet med entreprenören. Elverket som är kommunens entreprenör för vägbelysning har tidigare inte debiterat för skadegörelse vilket entreprenören har rätt till enligt avtal. Elverket har meddelat att på grund av den ökade skadegörelsen kommer kommunen att debiteras för dessa kostnader. Kostnaden uppskattas av elverket att uppgå till ca 250 tkr per år. Medel för detta finns inte inom budget. Medel har tillförts verksamheten från kommunstyrelsens post för oförutsedda kostnader med tkr. Det täcker inte helt det förväntade underskottet, för att få budget i balans så kommer det planerade underhållet minskas med 450 tkr. Resulatprognos för året för resultatenhet TunaFastigheter: För att få samhällsbyggnadsnämndens verksamheters budget i balans år 2010 så fick TunaFastigheter ett uppdrag att bidra med tkr. Detta innebar att ett antal planerade underhållsåtgärder fick skjutas framåt i tiden. Under den kalla och snörika vintern har TunaFastigheter drabbats av kostnader som snöröjning av tak och bortforsling av snö, (ca tkr). Första kvartalet har varit kallare än normalår vilket medfört merkostnader på ca 600 tkr för värme och el. Det har även uppstått problem på vissa fastigheter som har upptäckts under vintern på grund av det extrema vädret och som måste åtgärdas innan sommaren. Den sammanlagda kostnaden för åtgärder uppgår till ca tkr. Personalkostnaderna beräknas att bli lägre än budget med ca 550 tkr på grund av vakanser. Intäkterna bedöms att öka med ca 1450 tkr mot budget vilket till stor del beror på en felbedömning när budget bestämdes för året. För att få budget i 6 (54)

7 balans så har vissa omprioriteringar inom underhållsbudgeten gjorts och ett antal underhållsåtgärder har skjutits fram. Om resultatenheten får med sig tidigare överskott med avdrag av det sparkrav som ålades nämnderna 2009, (det totala överskottet uppgår till tkr), så kan även de uppskjutna åtgärderna klaras enligt budget och plan under året. Resultatprognos för året för resultatenheten avfallshantering: Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget med hänsyn tagen till överföring av överskotten från tidigare år, totalt tkr. Det totala överskottet beräknas tas i anspråk under året. Kostnaden för behandling av hushållsavfall kommer att öka under året. Nuvarande avfallstaxa förblir oförändrad under Ragn-Sells avtalspriser kommer att indexuppräknas med ca 2 %. SÖRAB:s behandlingsavgifter för hushållsavfall och avgifter för återvinningscentralernas verksamhet ska hållas oförändrad. SÖRABs behandlingsavgifter ligger kvar på 2009 års nivå, vilket innebär att kostnaderna för behandling av avfallet är oförändrade. Även om SÖRABs behandlingsavgifter är oförändrade ökar befolkningen vilket innebär ökade kostnader för återvinningscentraler. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse daterad Sid 1-4 Nämndernas mål SBN o MTM 3. Sid 5 Styrkort, sammanställning av bilaga Sid 6-10 Styrkort per verksamhet 5. Sid Uppföljning av driftekonomi per verksamhet 6. Sid 14 Personalredovisning 6. Sid Investeringsbeskrivning 7. Sid 17 Investeringsredovisning 8. Sid Styrkort MTM 9. Sid 20 Prognos graddags korrigerad värmeförbrukning Sid 21 Prognos verklig värmeförbrukning 2010 Expedieras till: Kommunstyrelsen 7 (54)

8 Detaljplan för SKÖRDEVÄGEN, godkännande SBN 126 Dnr Syst f plan 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplan för Skördevägen upprättad Nämnden överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet i korthet Detaljplanen var utställd för granskning från den 19 mars tom 23 april Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Gatans dagvatten är i dagsläget anslutet till ett enskilt dagvattensystem utanför planområdet. Då nya dagvattenledningar byggs ut i samband med det nya biblioteket/kulturhuset kommer gatans dagvatten nu anslutas mot dessa. Handlingar 1. Utlåtande 2. Planbeskrivning 3. Genomförandebeskrivning 4. Plankarta med planbestämmelser 5. Tjänsteskrivelse daterad (54)

9 Gatukostnadsutredning Tingvallaområdet, samråd SBN 127 Dnr SBN Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut gatukostnadsutredning för Tingvallaområdet på samråd. Upplysning Enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL har kommunen möjlighet att av fastighetsägare ta ut kostnader för anläggande och förbättring av gator, naturområde och andra allmänna platser inom detaljplanelagt område, där kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga eller förbättra anläggningar. I PBL 6 kaptlet 35 framgår att ersättning i särskilda fall kan erläggas genom avbetalningar under en tid av tio år. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag det vill säga att nämnden beslutar att sända ut gatukostnadsutredning för Tingvallaområdet på samråd Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 11 juni överlämnat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande. Ärendet Ett förslag till gatukostnadsutredning tillhörande detaljplan för TINGVALLA har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med WSP Stadsutveckling och NAI Svefa. I förslaget redovisas vidare lagregler, kommunens praxis, fördelningsgrunder, förslag till åtgärder på vägnätet, kostnadsuppskattning samt beräkningsexempel som visar vad gatukostnaden blir för bebyggda och obebyggda fastigheter med olika tomtstorlekar. Enligt aktuellt förslag kommer fastighetsägare att betala beräknade gatukostnader med indexuppräkning. Totala gatukostnaden för området är beräknad till kr varav anläggningskostnaden för vägar är kr och kostnader för dammanläggning kr. Resterandende belopp om omfattar b.la projektering, administrationskostnader, ersättning för ianspråkstagen mark och tomtanläggningar samt lantmäteriförrättningar 9 (54)

10 Den totala kostnaden fördelas så att 75 % läggs på byggrätten och 25 % läggs på tomtarean. Gatukostnaden för befintliga fastigheter debiteras när anläggningarna kan användas, dem behöver alltså inte vara helt färdigställda, det kan t.ex återstå att lägga på gatans slitlager. Gatukostnaden för nybildade fastigheter debiteras när bygglov söks. Beräkningsexempel, prisnivå november 2009 Tomtstorlek 1 Gatukostnadsersättning Bebyggd Obebyggd m kr kr m kr kr m kr kr m kr kr Bebyggda fastigheter har andelstalet 0,6 och obebyggda 1,0. Det innebär att bebyggda fastigheter betalar mindre än obebyggda. Handlingar 1. Gatukostnadsutredning 2. Intrångskarta 1 Efter att mark för allmän plats har lösts in 10 (54)

11 Detaljplan för Tingvallaområdet, samråd SBN 128 Dnr Syst för plan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplan för Tingvallaområdet på samråd Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag det vill säga att nämnden beslutar att sända ut detaljplan för Tingvallaområdet på samråd Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 11 juni överlämnat ärendet till nämnden utan eget ställningstagande. Ärendet Planområdet ligger vid Vallentunasjön, mellan Uthamra strand och Vallbostrand, ca 2,3 km söder om Vallentuna centrum. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 91, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Tingvallaområdet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 62, att sända ut program till detaljplan för Tingvallaområdet på samråd. Programmet var utsänt för programsamråd från den 28 mars till och med den 25 maj Inkomna yttranden framgår av programsamrådsredogörelsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade SBN 86, att inriktningen i Tingvallaområdet gällande tomtstorlekar är: 1. att minsta tillåtna tomtstorlek i området huvudsakligen ska vara 1200 m att minsta tomtstorlek om 1000 m 2 kan tillåtas inom planare delar av området som inte ligger i anslutning till vattnet eller fornlämning. 3. att en tomtplats om 24 x 24 m ska kunna ordnas inom samtliga tomter. Ett förslag till detaljplan (samrådshandling) har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen. Planförslaget möjliggör 73 bostadstomter för friliggande villor. I jämförelse med gällande detaljplan innebär detta att planförslaget tillåter mindre tomter samt större byggrätter. Planförslaget möjliggör för utbyggnad av de lokala vägarna i området för att försörja nya tomter samt för att förbättra vägstandarden i 11 (54)

12 området. VA-situationen i området förbättras genom att det allmänna vatten- och avloppsnätet byggs ut. I anslutning till Arkils tingstad reserveras i planförslaget en yta för en entré till besöksmålet med parkering och vändplan för turistbussar och besökare. Kända naturvärden och fornminnen i området föreslås sparas och skyddas inom naturmark och fornlämningsområde. Planen avses ersätta gällande plan B samt del av plan B Följande ändringar föreslås efter programsamrådet: Markanvändning anges för utredningsområden. Område för bebyggelse inom fastigheterna Bällsta 2:178 och Bällsta 2:262 utökas i söder. Planområdesavgränsningen justeras. Områden som inte kräver planändring (privata fastigheter) lämnas utanför planområdet. Fastigheten Bällsta 2:710 samt del av av fastigheten Bällsta 2:273 planläggs som NATUR. Minsta tillåtna tomtstorlek i området ska huvudsakligen vara 1200 m 2. Minsta tomtstorlek om 1000 m 2 tillåts inom planare delar av området som inte ligger i anslutning till vattnet eller fornlämning. En tomtplats om 24 x 24 m ska kunna ordnas inom samtliga tomter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 62, att den preliminära bedömningen är att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar i programsamrådet kommunens uppfattning att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Handlingar 1. Programsamrådsredogörelse 2. Plankarta 3. Illustrationskarta 4. Planbeskrivning 5. Genomförandebeskrivning 12 (54)

13 Namn på parker och nya biblioteket SBN 129 Dnr SBN Samhällsbyggnadsnämnden fastställer namnberedningens förslag till nya namn på biblioteket och nya parker: Vallentuna Kulturhus Bibliotek Biblioteksparken Prästgårdsparken Skördetorget Lars Hårds park Bällsta park Ärendet i korthet Nya biblioteket. Namnberedningen har fått namnförslag från kulturnämnden som också framhåller vikten av att orden skrivs med samma storlek och typsnitt samt börjar med en versal på husets fasad. Detta förslag kommer även från styrgruppen för Bibliotek/Kulturhus där frågan diskuterats. Namnberedningen enades om att föreslå: Vallentuna kulturhus Bibliotek Park vid nya biblioteket. Söder om biblioteket föreslås en mindre park anläggas. Parkens centrala rum utgörs av en gräsrundel som omges av biblioteket. Rundeln blir en gårdsentré till biblioteket, här finns plats för uteservering, utställningar och evenemang. Två ramper förbinder gångstråken i parken med bibliotekets rundel. Parkens närhet till biblioteket gör namnet Biblioteksparken till ett passande namn. För att förstärka bibliotekets status i förhållande till kulturhusets namn Kulturhus tilläggsnamn Bibliotek föreslås parken namnsättas med Biblioteksparken. Park vid kyrkan. En ny park kommer att anläggas på den överdäckning över Väsbyvägen som byggs i samband med byggande av den nya trafikplatsen. Parken kommer nu att samspela med Prästgården. Väsbyvägen har tidigare varit en stark barriär för Prästgårdens naturliga förbindelse med centrum. För att bevara namnet Prästgården enades namnberedningen om att Prästgårdsparken kunde vara ett passande namn för denna park. Torg vid Skördevägen 13 (54)

14 Enligt den nya detaljplanen vid Skördevägen är syftet att göra handels- och servicefunktionerna i Vallentuna centrum mer tillgängliga för både biltrafik, gående och cyklister genom att Skördevägen öppnas mot Banvägen. Den trevägskorsning som bildas inkluderar även en torgyta. Denna torgyta kommer att utformas på gångtrafikanternas villkor. Nivå och beläggning kommer att kontrasteras mot anslutande gator. Torgytan är en förlängning av skördevägen och namnberedningen enades om att förslå namnet Skördetorget. Park vid Lars Hårds väg En liten park med blommor och gräsyta har iordningställts vid vändplanen vid Lars Hårds väg som gränsar mot Karlbergsvägen. För att förstå det geografiska läget för denna lilla park är namnet Lars Hårds park lämpligt som anknyter till vägen med samma namn. Park vid Bällsta hållplats Norr om Bällstavägens infart till Bällsta och sydväst om Bällsta hållplats ligger en grönyta som sköts av kommunen. Denna parkyta som på norra delen är bevuxen med stora lummiga träd har genom sitt strategiska läge, invid hållplatsen och gång- och cykelväg, stor potential att utvecklas som park. Vissa försköningar är idag planerade för denna park. Bällsta är ett geografiskt stort område. Stationsnamnet Bällsta station och Bällsta park stärker dock varandra genom att de bildar en sammanhängande miljö. Namnberedningen enades om att föreslå Bällsta park för denna park. Kulturnämnden har sammanträde den 8 juni och lämnar därefter sitt yttrande. Handlingar 1. Kartbilaga 2. Tjänsteskrivelse 14 (54)

15 Angarns-Lundby 1:29 - Tillbyggnad och ändrad användning av garage till bostad, Dnr L SBN 130 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 8 kap 34 plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom den strider mot kraven i 2 och 3 kap PBL. Skäl för beslutet: Vid en bedömning av bebyggelselokaliseringen enligt 2 kap PBL finner samhällsbyggnadsnämnden att åtgärden inte är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 1 kap 1 samt 3 kap miljöbalken och kommunens översikts plan. Ärendet i korthet Sökanden Torsten Söderström, Ekbacksvägen 51, Åkersberga. Ansökan Ansökan som inkom avser förhandsbesked angående tilloch ombyggnad av garage/verkstad till permanentbostad. Den föreslagna tillbyggnaden får ca 100 kvm byggands och bruttoarea. På fastigheten som har arealen kvm finns ett enbostadshus och det aktuella garaget/verkstaden med ca 170 kvm byggnadsarea. Planer med mera Detaljplan saknas för området. Fastigheten gränsar mot riksintresseområden för kulturmiljö och naturvård samt område med landskapsbildsskydd för Angarns kyrka. Den berörs även av område som enligt väglagen inte får bebyggas utan länsstyrelsens tillstånd. Remissyttranden Ärendet är inte sänt på remiss Yttranden från sakägare Berörda grannar har inte tillskrivits. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan 4. Plan- och fasadritingar Expedieras till: Sökande + delgivningskvitto 15 (54)

16 Bällsta 2:645 - Tillbyggnad av enbostadshus, Dnr L SBN 131 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden beslutar medge avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen och bevilja bygglov. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms inte innebära en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som är tillåtligt enligt 8 kap 11 sjätte stycket plan- och bygglagen. Ärendet i korthet Sökanden Staffan Eisner, Runristarvägen 28, VALLENTUNA. Ansökan Ansökan som inkom avser tillbyggnad med 5 kvm entréhall. Planer med mera För området gäller detaljplan B Yttranden från sakägare Berörda grannar har till att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan 4. Plan- och fasadritingar Expedieras till: Sökande 16 (54)

17 Bällsta 2:1022, Svampskogsvägen 90, ansökan om bygglov för ommålning av enbostadshus Dnr L SBN 132 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Yrkanden Föreligger arbetsutskottets förslag till nämnden att sökande erhåller bygglov enligt ansökan. Ove Larsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag det vill säga avslag på ansökan. sgång Ordförande ställer arbetsutskottet förslag och Ove Larssons avslagsyrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ärendet Sökanden Linda Johansson, Svampskogsvägen 90, Vallentuna Ansökan Ärendet inkom och avser bygglov för ommålning av fasader på enbostadshus i grupphusområde i Bällstaberg byggt Bostadshuset har idag en röd kulör och sökanden vill måla den vit. Planer med mera Enligt bestämmelserna i detaljplan D för Bällstaberg 2 ska bostäderna i området uppföras i form av flerfamiljshus eller gruppbyggda småhus. Enligt gestaltningsprogrammet ska arkitektonisk helhetsverkan åstadkommas genom att material, färgsättning, fasaddetaljer mm ges ett samordnat uttryck mot gårdsoch gaturum. Byggnader ska ha god arkitektonisk kvalitet och vara omsorgsfullt utformade. Handlingar 1. Karta 2. Brev från sökanden daterat Expedieras till: Sökande 17 (54)

18 Bällsta 2:1064 Uppförande av förråd och plank, Dnr L SBN 133 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för planket då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för förrådet Förrådet får uppföras 1,5 meter från kommunens mark. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Upplysningar Ett staket med höjden en meter kan uppföras utan bygglov. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att förrådet får uppföras 1,5 meter från kommunens mark och att vatten- och avloppsfrågan som inte är aktuell stryks. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 11 juni föreslagit nämnden besluta 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för planket då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för förrådet under förutsättning att vatten- och avloppsfrågan får en tillfredsställande lösning. et fattas med stöd av 8 kap 11 planoch bygglagen (1987:10), PBL. Upplysningar Ett staket med höjden en meter kan uppföras utan bygglov. Ärendet i korthet Sökanden Urban Wadelius, Bällstalundsvägen 4, Vallentuna Ansökan Ansökan som inkom avser uppförande av förråd samt plank. Planket är föreslaget placerat 6 meter in på tomtgränsen mellan fastigheterna Bällsta 2:1063 och 2:1064 samt längs norra tomtgränsen mellan Bällsta 2:1064 och 2:807, 15,8 meter. Efter detta 18 (54)

19 placeras ett tre meter långt och en meter djupt skärmtak med högsta höjd om 3 meter. Planket föreslås 1,5 meter högt mot norra gränsen och mellan 1,2 till 0,9 meter mot grannfastighet. Avsikten med planket är enligt sökanden att det ska skydda mot fall och vind. Sökande avser även att uppföra en sk friggebod med 15 kvm byggnadsarea 1 meter från gräns mot norr och 2 meter från gräns mot grannfastighet Bällsta 2:1063. Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och ett garage med sammanlagd byggnadsarea om 151 kvm varav garaget har 44 kvm byggnadsarea. Den totala bruttoarean är 250 kvm. Fastigheten gränsar i norr mot ett skogsbeväxt naturområde. Markuppfyllnader har skett på fastigheten så att naturområdet delvis ligger ca 1 meter lägre utanför tomten. Norr om naturmarken ca 6-7 meter lägre ligger Gamla Karlbergsvägen. Planer med mera För området gäller detaljplan D Tillåten byggnadsarea är totalt 200 och bruttoarea är 250 kvm varav 50 kvm i garage/förråd. Yttranden från sakägare Berörda grannar har tillskrivits och ingen erinran har inkommit. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan 4. Plan- och fasadritingar 5. Skrivelse daterad från sökande Expedieras till: Sökande + delgivningskvitto 19 (54)

20 Hästberga 1:2, Uppförande av tre enbostadshus, Dnr L SBN 134 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare handläggning vad gäller vatten- och avloppsfrågan och att den får en tillfredsställande lösning. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 11 juni överlämnat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson(M) yrkar att nämnden återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare handläggning.vad gäller vatten- och avloppsfrågan och att den får en tillfredsställande lösning. Ärendet i korthet Sökanden Carl Axel Olsson, Hästberga 6, VALLENTUNA. Ansökan Ansökan som inkom avsåg uppförande av fyra enbostadshus och styckning kring dessa. Föreslagna styckningar var mellan 1700 och 1900 kvm areal. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att återremmittera ärendet till förvaltningen för kontakt med sökanden angående tomternas storlek och antalet fastigheter och vidare handläggning. Sökanden har därefter inkommit med nytt förslag redovisande tre nya enbostadshus med tomtplatser om ca 2000 kvm. Kvarvarande ca 1000 kvm avses överföras till Orkesta-Söderby 2:3 Fastigheten har arealen drygt 7200 kvm och är bebyggd med ett mindre uthus. Planer med mera - Detaljplan saknas för området. - Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturminnesvården och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön - Enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram inom sammanhängande bebyggelse i kulturhistoriskt värdefullt område. Remissyttranden Yttrande föreligger från kulturnämnden som tillstyrker att positivt förhandsbesked lämnas avseende endast den nordligaste tomten och 20 (54)

21 bebyggelseexploatering på angiven fastighet. Kulturnämnden avstyrker att positivt förhandsbesked lämnas för de övriga tomterna. Kulturnämnden bedömer nuvarande exploateringsförslaget om tre berörda fastigheter som olämpligt. Sammanlagt bedöms den planerade bebyggelsen utgöra en alldeles för hög grad av exploatering i ett kulturhistoriskt känsligt och väl bevarat område. Med de befintliga kulturhistoriska värdena i närmiljön som bakgrund uppfattas inte nuvarande förslag med tre tomter vara kompatibelt med målen och varsamhetskraven som bör tillämpas för bevarandet av värdena i aktuell miljö. Yttrande från myndighetsnämnden för teknik och miljö har ännu inte inkommit. Yttranden från sakägare Berörda grannar har inte tillfrågats. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan Expedieras till: Sökande 21 (54)

22 Kragsta 2:257 Yttrande till länsstyrelsen angående överklagat bygglovbeslut, Dnr L SBN 135 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse och överlämnar den till Länsstyrelsen som sitt yttrande. Ärendet i korthet Överklagande Bygglov har överklagats i avseende på markplaneringen. Klaganden anser att markplaneringen har försummats både i bygglovprövningen och vid byggsamrådsmötet. Dessutom hävdar klaganden att markuppfyllnad har skett med lerhaltiga massor och utan hänsyn till tidigare naturlig vattenavrinning från klagandenas tomter. Klagande är fastighetsägare till fastigheter Kragsta 2:248 och Kragsta 2:250 som företräds genom fullmakt av Göran Wahlberg. Bakgrund Bygglov beviljades Samråd hölls fick samhällsbyggnadsförvaltningen en anmälan om att fastigheterna Kragsta 2:248-2:250 hade blivit översvämmade på grund av markuppfyllnader på grannfastigheterna Kragsta 2:256, 2:257, 2:258 och 2:245. Vid inspektion kunde det konstateras att fastigheter var översvämmade på den del av marken som låg under marknivån för grannfastigheten Kragsta 2:257. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde att vattenansamlingen kunde ha förorsakats av markuppfyllnader på grannfastigheten och beslutade om ett förbud för ytterligare markarbeten tills problemet var närmare utrett. Fastighetsägaren skulle komma in med en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen skulle fastighetsägaren lämna förslag på hur ytvattnet permanent skulle kunna tas omhand blev bygglovet med avseende på markplaneringen överklagat. Anförande till överklagande I handlingar som ligger till grund för bygglovbeslutet ingår markplaneringsritning samt fasadritningar som visar befintliga och planerade marklinjer. Dessa ritningar är enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning fackmannamässigt utförda och i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens riktlinjer för anordnande av tomt. Dessutom ska enligt bygglovsbeslutet markövergången mellan Kragsta 2:257 och Kragsta 2:248 inte utföras för brant och synlig sprängsten ska inte lämnas. Markavvattningen ska inte ske via fastigheten Kragsta 2: (54)

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40

Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40 Samhällsbyggnadsnämnden 13 juni 2002 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40 Beslutande Bo Ivgren (m) ordförande Lage

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

DOM 2014-07-16 Stockholm

DOM 2014-07-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-07-16 Stockholm Mål nr P 660-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-27 i mål nr P 2418-13, se

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-13

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-13 Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-13 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer