Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer omedelbar justering Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl Elwe Nilsson (M) ordförande Ove Ekström (C) vice ordförande Lage Jansson (M) Jens Jonathan Larnhed (M) ersättare för Stig Alexandersson (M) Ewa Thorin (M) Ragnar Dahl (FP) Bengt-Åke Grip (KD) Ove Larsson (S) Sven-Olof Ekström (S) Fredrik Carlsson (M) Adnan Adawi (S) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Anna von Axelson, tillförordnad samhällsbyggnadschef, Eva Anderling, chef för Plan- och exploatering, Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare, Hans Eklund, chef för TunaFastigheter, 123,124 Ove Larsson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer omedelbar justering Ordförande Elwe Nilsson Justerande Ove Larsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (54)

2 Innehållsförteckning: Ändring av värmesystem bibliotek/kulturhus...4 Upphandling av projektledning för bibliotek/kulturhus...5 Tertialuppföljning nr 1 till och med april för samhällsbyggnadsnämnden...6 Detaljplan för SKÖRDEVÄGEN, godkännande...8 Gatukostnadsutredning Tingvallaområdet, samråd...9 Detaljplan för Tingvallaområdet, samråd...11 Namn på parker och nya biblioteket...13 Angarns-Lundby 1:29 - Tillbyggnad och ändrad användning av garage till bostad, Dnr L Bällsta 2:645 - Tillbyggnad av enbostadshus, Dnr L Bällsta 2:1022, Svampskogsvägen 90, ansökan om bygglov för ommålning av enbostadshus Dnr L Bällsta 2:1064 Uppförande av förråd och plank, Dnr L Hästberga 1:2, Uppförande av tre enbostadshus, Dnr L Kragsta 2:257 Yttrande till länsstyrelsen angående överklagat bygglovbeslut, Dnr L Markims-Lundby 2:1 Yttrande till länsstyrelsen angående överklagat nämndbeslut Kull 1:1, Förhandsbesked, Uppförande av enbostadshus, Dnr L Orkesta-Mörby 3:43, Tillbyggnad av enbostadshus, Dnr L Ormsta 1:860, Smultronvägen 16, Bygglov för ommålning av enbostadshus och garage, Dnr SBN SHBG Stora Mällosa 4:7, Förhandsbesked, Uppförande av enbostadshus, Dnr L Söderhall 5:1, Förhandsbesked, Uppförande av enbostadshus, Dnr L Vallentuna-Mörby 1:133, Lillgårdsvägen 5, olovligt uppförd tältanordning, Dnr L Vallentuna-Åby 1:117, Parkvägen Vallentuna IP, bygglov för uppförande av scoutgård, Dnr SHBG Åsta 3:1, Ändrad användning av förråd till bostad, Dnr L Ösby 1:5, Uppförande av lagerlokaler för te, Dnr L Ösby 1:5, Tillbyggnad av "Magasinet" med tre rum, Dnr L Ösby 1:5, Tillbyggnad av "Grindstugan" med tre rum, Dnr L Stångberga 1:9, Rialavägen 16, Förhandsbesked, uppförande av enbostadshus. Dnr L 0009/ Stångberga 1:10, Rialavägen 18, Förhandsbesked uppförande av fritidshus. Dnr L 0074/10.47 Stångberga 1:50, Rialavägen 14, Uppförande av enbostadshus. Dnr L 0015/ Sid 2 (54)

3 Delegation till arbetsutskottet i ärenden rörande bygglov och förhandsbesked...53 Information om vattendirektivet (54)

4 Ändring av värmesystem bibliotek/kulturhus SBN 123 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beställa omprojektering till bergvärme för biblioteket/kulturhuset, från generalkonsulten för projektet, Nyréns Arkitektkontor AB. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar att nämnden beslutar att beställa omprojektering till bergvärme för biblioteket/kulturhuset, från generalkonsulten för projektet, Nyréns Arkitektkontor AB. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att omedelbart, dock senast den 23 juni, beställa projektering och senare installera bergvärme inom bibliotek/kulturhuset. Projekteringen skall vara klar till den 15 september enligt överenskommelse mellan kommunstyrelsen och konsultföretaget PB Teknik AB. Generalkonsult i projektet är Nyréns Arkitektkontor AB, som i sin tur anlitat PB Teknik AB som underkonsult, därför måste beställningen av omprojekteringen gå via Nyréns Arkitektkontor AB. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beställa omprojektering till bergvärme för biblioteket/kulturhuset, från generalkonsulten för projektet, Nyréns Arkitektkontor AB. 4 (54)

5 Upphandling av projektledning för bibliotek/kulturhus SBN 124 Dnr Temagruppen Sverige AB upphandlas för projekt- och byggledning vid byggnation av bibliotek/kulturhus. Budgetkostnad för detta är kronor exklusive moms. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendet i korthet Temagruppen Sverige AB är ramavtalsupphandlade för projektledning. Inför byggnationen av bibliotek/kulturhus har budgetpris infordrats. Budgetpriset är kronor exkl moms och i övrigt baserat på gällande ramavtal tecknat Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Temagruppen Sverige AB upphandlas för projekt- och byggledning vid byggnation av bibliotek/kulturhus. Budgetkostnad för detta är kronor exklusive moms. Handlingar 1.Tjänsteskrivelse (54)

6 Tertialuppföljning nr 1 till och med april för samhällsbyggnadsnämnden SBN 125 Dnr SBN Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens tertialuppföljning. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter fyra månader av verksamhetsåret. Helårsprognosen för nämnderna inklusive resultatenheten TunaFastigheter är att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. Prognostiserat resultat: SBN exklusive resultatenheter MTM TunaFastigheter +-0 tkr +-0 tkr +-0 tkr Resultatprognos för SBN exklusive resultatenheter för året: Kostnader för snöröjning har för perioden januari- februari uppgått till tkr utöver det som ingår i driftavtalet med entreprenören. Elverket som är kommunens entreprenör för vägbelysning har tidigare inte debiterat för skadegörelse vilket entreprenören har rätt till enligt avtal. Elverket har meddelat att på grund av den ökade skadegörelsen kommer kommunen att debiteras för dessa kostnader. Kostnaden uppskattas av elverket att uppgå till ca 250 tkr per år. Medel för detta finns inte inom budget. Medel har tillförts verksamheten från kommunstyrelsens post för oförutsedda kostnader med tkr. Det täcker inte helt det förväntade underskottet, för att få budget i balans så kommer det planerade underhållet minskas med 450 tkr. Resulatprognos för året för resultatenhet TunaFastigheter: För att få samhällsbyggnadsnämndens verksamheters budget i balans år 2010 så fick TunaFastigheter ett uppdrag att bidra med tkr. Detta innebar att ett antal planerade underhållsåtgärder fick skjutas framåt i tiden. Under den kalla och snörika vintern har TunaFastigheter drabbats av kostnader som snöröjning av tak och bortforsling av snö, (ca tkr). Första kvartalet har varit kallare än normalår vilket medfört merkostnader på ca 600 tkr för värme och el. Det har även uppstått problem på vissa fastigheter som har upptäckts under vintern på grund av det extrema vädret och som måste åtgärdas innan sommaren. Den sammanlagda kostnaden för åtgärder uppgår till ca tkr. Personalkostnaderna beräknas att bli lägre än budget med ca 550 tkr på grund av vakanser. Intäkterna bedöms att öka med ca 1450 tkr mot budget vilket till stor del beror på en felbedömning när budget bestämdes för året. För att få budget i 6 (54)

7 balans så har vissa omprioriteringar inom underhållsbudgeten gjorts och ett antal underhållsåtgärder har skjutits fram. Om resultatenheten får med sig tidigare överskott med avdrag av det sparkrav som ålades nämnderna 2009, (det totala överskottet uppgår till tkr), så kan även de uppskjutna åtgärderna klaras enligt budget och plan under året. Resultatprognos för året för resultatenheten avfallshantering: Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget med hänsyn tagen till överföring av överskotten från tidigare år, totalt tkr. Det totala överskottet beräknas tas i anspråk under året. Kostnaden för behandling av hushållsavfall kommer att öka under året. Nuvarande avfallstaxa förblir oförändrad under Ragn-Sells avtalspriser kommer att indexuppräknas med ca 2 %. SÖRAB:s behandlingsavgifter för hushållsavfall och avgifter för återvinningscentralernas verksamhet ska hållas oförändrad. SÖRABs behandlingsavgifter ligger kvar på 2009 års nivå, vilket innebär att kostnaderna för behandling av avfallet är oförändrade. Även om SÖRABs behandlingsavgifter är oförändrade ökar befolkningen vilket innebär ökade kostnader för återvinningscentraler. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse daterad Sid 1-4 Nämndernas mål SBN o MTM 3. Sid 5 Styrkort, sammanställning av bilaga Sid 6-10 Styrkort per verksamhet 5. Sid Uppföljning av driftekonomi per verksamhet 6. Sid 14 Personalredovisning 6. Sid Investeringsbeskrivning 7. Sid 17 Investeringsredovisning 8. Sid Styrkort MTM 9. Sid 20 Prognos graddags korrigerad värmeförbrukning Sid 21 Prognos verklig värmeförbrukning 2010 Expedieras till: Kommunstyrelsen 7 (54)

8 Detaljplan för SKÖRDEVÄGEN, godkännande SBN 126 Dnr Syst f plan 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplan för Skördevägen upprättad Nämnden överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet i korthet Detaljplanen var utställd för granskning från den 19 mars tom 23 april Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Gatans dagvatten är i dagsläget anslutet till ett enskilt dagvattensystem utanför planområdet. Då nya dagvattenledningar byggs ut i samband med det nya biblioteket/kulturhuset kommer gatans dagvatten nu anslutas mot dessa. Handlingar 1. Utlåtande 2. Planbeskrivning 3. Genomförandebeskrivning 4. Plankarta med planbestämmelser 5. Tjänsteskrivelse daterad (54)

9 Gatukostnadsutredning Tingvallaområdet, samråd SBN 127 Dnr SBN Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut gatukostnadsutredning för Tingvallaområdet på samråd. Upplysning Enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL har kommunen möjlighet att av fastighetsägare ta ut kostnader för anläggande och förbättring av gator, naturområde och andra allmänna platser inom detaljplanelagt område, där kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga eller förbättra anläggningar. I PBL 6 kaptlet 35 framgår att ersättning i särskilda fall kan erläggas genom avbetalningar under en tid av tio år. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag det vill säga att nämnden beslutar att sända ut gatukostnadsutredning för Tingvallaområdet på samråd Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 11 juni överlämnat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande. Ärendet Ett förslag till gatukostnadsutredning tillhörande detaljplan för TINGVALLA har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med WSP Stadsutveckling och NAI Svefa. I förslaget redovisas vidare lagregler, kommunens praxis, fördelningsgrunder, förslag till åtgärder på vägnätet, kostnadsuppskattning samt beräkningsexempel som visar vad gatukostnaden blir för bebyggda och obebyggda fastigheter med olika tomtstorlekar. Enligt aktuellt förslag kommer fastighetsägare att betala beräknade gatukostnader med indexuppräkning. Totala gatukostnaden för området är beräknad till kr varav anläggningskostnaden för vägar är kr och kostnader för dammanläggning kr. Resterandende belopp om omfattar b.la projektering, administrationskostnader, ersättning för ianspråkstagen mark och tomtanläggningar samt lantmäteriförrättningar 9 (54)

10 Den totala kostnaden fördelas så att 75 % läggs på byggrätten och 25 % läggs på tomtarean. Gatukostnaden för befintliga fastigheter debiteras när anläggningarna kan användas, dem behöver alltså inte vara helt färdigställda, det kan t.ex återstå att lägga på gatans slitlager. Gatukostnaden för nybildade fastigheter debiteras när bygglov söks. Beräkningsexempel, prisnivå november 2009 Tomtstorlek 1 Gatukostnadsersättning Bebyggd Obebyggd m kr kr m kr kr m kr kr m kr kr Bebyggda fastigheter har andelstalet 0,6 och obebyggda 1,0. Det innebär att bebyggda fastigheter betalar mindre än obebyggda. Handlingar 1. Gatukostnadsutredning 2. Intrångskarta 1 Efter att mark för allmän plats har lösts in 10 (54)

11 Detaljplan för Tingvallaområdet, samråd SBN 128 Dnr Syst för plan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplan för Tingvallaområdet på samråd Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag det vill säga att nämnden beslutar att sända ut detaljplan för Tingvallaområdet på samråd Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 11 juni överlämnat ärendet till nämnden utan eget ställningstagande. Ärendet Planområdet ligger vid Vallentunasjön, mellan Uthamra strand och Vallbostrand, ca 2,3 km söder om Vallentuna centrum. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 91, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Tingvallaområdet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 62, att sända ut program till detaljplan för Tingvallaområdet på samråd. Programmet var utsänt för programsamråd från den 28 mars till och med den 25 maj Inkomna yttranden framgår av programsamrådsredogörelsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade SBN 86, att inriktningen i Tingvallaområdet gällande tomtstorlekar är: 1. att minsta tillåtna tomtstorlek i området huvudsakligen ska vara 1200 m att minsta tomtstorlek om 1000 m 2 kan tillåtas inom planare delar av området som inte ligger i anslutning till vattnet eller fornlämning. 3. att en tomtplats om 24 x 24 m ska kunna ordnas inom samtliga tomter. Ett förslag till detaljplan (samrådshandling) har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen. Planförslaget möjliggör 73 bostadstomter för friliggande villor. I jämförelse med gällande detaljplan innebär detta att planförslaget tillåter mindre tomter samt större byggrätter. Planförslaget möjliggör för utbyggnad av de lokala vägarna i området för att försörja nya tomter samt för att förbättra vägstandarden i 11 (54)

12 området. VA-situationen i området förbättras genom att det allmänna vatten- och avloppsnätet byggs ut. I anslutning till Arkils tingstad reserveras i planförslaget en yta för en entré till besöksmålet med parkering och vändplan för turistbussar och besökare. Kända naturvärden och fornminnen i området föreslås sparas och skyddas inom naturmark och fornlämningsområde. Planen avses ersätta gällande plan B samt del av plan B Följande ändringar föreslås efter programsamrådet: Markanvändning anges för utredningsområden. Område för bebyggelse inom fastigheterna Bällsta 2:178 och Bällsta 2:262 utökas i söder. Planområdesavgränsningen justeras. Områden som inte kräver planändring (privata fastigheter) lämnas utanför planområdet. Fastigheten Bällsta 2:710 samt del av av fastigheten Bällsta 2:273 planläggs som NATUR. Minsta tillåtna tomtstorlek i området ska huvudsakligen vara 1200 m 2. Minsta tomtstorlek om 1000 m 2 tillåts inom planare delar av området som inte ligger i anslutning till vattnet eller fornlämning. En tomtplats om 24 x 24 m ska kunna ordnas inom samtliga tomter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 62, att den preliminära bedömningen är att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar i programsamrådet kommunens uppfattning att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Handlingar 1. Programsamrådsredogörelse 2. Plankarta 3. Illustrationskarta 4. Planbeskrivning 5. Genomförandebeskrivning 12 (54)

13 Namn på parker och nya biblioteket SBN 129 Dnr SBN Samhällsbyggnadsnämnden fastställer namnberedningens förslag till nya namn på biblioteket och nya parker: Vallentuna Kulturhus Bibliotek Biblioteksparken Prästgårdsparken Skördetorget Lars Hårds park Bällsta park Ärendet i korthet Nya biblioteket. Namnberedningen har fått namnförslag från kulturnämnden som också framhåller vikten av att orden skrivs med samma storlek och typsnitt samt börjar med en versal på husets fasad. Detta förslag kommer även från styrgruppen för Bibliotek/Kulturhus där frågan diskuterats. Namnberedningen enades om att föreslå: Vallentuna kulturhus Bibliotek Park vid nya biblioteket. Söder om biblioteket föreslås en mindre park anläggas. Parkens centrala rum utgörs av en gräsrundel som omges av biblioteket. Rundeln blir en gårdsentré till biblioteket, här finns plats för uteservering, utställningar och evenemang. Två ramper förbinder gångstråken i parken med bibliotekets rundel. Parkens närhet till biblioteket gör namnet Biblioteksparken till ett passande namn. För att förstärka bibliotekets status i förhållande till kulturhusets namn Kulturhus tilläggsnamn Bibliotek föreslås parken namnsättas med Biblioteksparken. Park vid kyrkan. En ny park kommer att anläggas på den överdäckning över Väsbyvägen som byggs i samband med byggande av den nya trafikplatsen. Parken kommer nu att samspela med Prästgården. Väsbyvägen har tidigare varit en stark barriär för Prästgårdens naturliga förbindelse med centrum. För att bevara namnet Prästgården enades namnberedningen om att Prästgårdsparken kunde vara ett passande namn för denna park. Torg vid Skördevägen 13 (54)

14 Enligt den nya detaljplanen vid Skördevägen är syftet att göra handels- och servicefunktionerna i Vallentuna centrum mer tillgängliga för både biltrafik, gående och cyklister genom att Skördevägen öppnas mot Banvägen. Den trevägskorsning som bildas inkluderar även en torgyta. Denna torgyta kommer att utformas på gångtrafikanternas villkor. Nivå och beläggning kommer att kontrasteras mot anslutande gator. Torgytan är en förlängning av skördevägen och namnberedningen enades om att förslå namnet Skördetorget. Park vid Lars Hårds väg En liten park med blommor och gräsyta har iordningställts vid vändplanen vid Lars Hårds väg som gränsar mot Karlbergsvägen. För att förstå det geografiska läget för denna lilla park är namnet Lars Hårds park lämpligt som anknyter till vägen med samma namn. Park vid Bällsta hållplats Norr om Bällstavägens infart till Bällsta och sydväst om Bällsta hållplats ligger en grönyta som sköts av kommunen. Denna parkyta som på norra delen är bevuxen med stora lummiga träd har genom sitt strategiska läge, invid hållplatsen och gång- och cykelväg, stor potential att utvecklas som park. Vissa försköningar är idag planerade för denna park. Bällsta är ett geografiskt stort område. Stationsnamnet Bällsta station och Bällsta park stärker dock varandra genom att de bildar en sammanhängande miljö. Namnberedningen enades om att föreslå Bällsta park för denna park. Kulturnämnden har sammanträde den 8 juni och lämnar därefter sitt yttrande. Handlingar 1. Kartbilaga 2. Tjänsteskrivelse 14 (54)

15 Angarns-Lundby 1:29 - Tillbyggnad och ändrad användning av garage till bostad, Dnr L SBN 130 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 8 kap 34 plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom den strider mot kraven i 2 och 3 kap PBL. Skäl för beslutet: Vid en bedömning av bebyggelselokaliseringen enligt 2 kap PBL finner samhällsbyggnadsnämnden att åtgärden inte är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 1 kap 1 samt 3 kap miljöbalken och kommunens översikts plan. Ärendet i korthet Sökanden Torsten Söderström, Ekbacksvägen 51, Åkersberga. Ansökan Ansökan som inkom avser förhandsbesked angående tilloch ombyggnad av garage/verkstad till permanentbostad. Den föreslagna tillbyggnaden får ca 100 kvm byggands och bruttoarea. På fastigheten som har arealen kvm finns ett enbostadshus och det aktuella garaget/verkstaden med ca 170 kvm byggnadsarea. Planer med mera Detaljplan saknas för området. Fastigheten gränsar mot riksintresseområden för kulturmiljö och naturvård samt område med landskapsbildsskydd för Angarns kyrka. Den berörs även av område som enligt väglagen inte får bebyggas utan länsstyrelsens tillstånd. Remissyttranden Ärendet är inte sänt på remiss Yttranden från sakägare Berörda grannar har inte tillskrivits. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan 4. Plan- och fasadritingar Expedieras till: Sökande + delgivningskvitto 15 (54)

16 Bällsta 2:645 - Tillbyggnad av enbostadshus, Dnr L SBN 131 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden beslutar medge avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen och bevilja bygglov. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms inte innebära en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som är tillåtligt enligt 8 kap 11 sjätte stycket plan- och bygglagen. Ärendet i korthet Sökanden Staffan Eisner, Runristarvägen 28, VALLENTUNA. Ansökan Ansökan som inkom avser tillbyggnad med 5 kvm entréhall. Planer med mera För området gäller detaljplan B Yttranden från sakägare Berörda grannar har till att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan 4. Plan- och fasadritingar Expedieras till: Sökande 16 (54)

17 Bällsta 2:1022, Svampskogsvägen 90, ansökan om bygglov för ommålning av enbostadshus Dnr L SBN 132 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Yrkanden Föreligger arbetsutskottets förslag till nämnden att sökande erhåller bygglov enligt ansökan. Ove Larsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag det vill säga avslag på ansökan. sgång Ordförande ställer arbetsutskottet förslag och Ove Larssons avslagsyrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ärendet Sökanden Linda Johansson, Svampskogsvägen 90, Vallentuna Ansökan Ärendet inkom och avser bygglov för ommålning av fasader på enbostadshus i grupphusområde i Bällstaberg byggt Bostadshuset har idag en röd kulör och sökanden vill måla den vit. Planer med mera Enligt bestämmelserna i detaljplan D för Bällstaberg 2 ska bostäderna i området uppföras i form av flerfamiljshus eller gruppbyggda småhus. Enligt gestaltningsprogrammet ska arkitektonisk helhetsverkan åstadkommas genom att material, färgsättning, fasaddetaljer mm ges ett samordnat uttryck mot gårdsoch gaturum. Byggnader ska ha god arkitektonisk kvalitet och vara omsorgsfullt utformade. Handlingar 1. Karta 2. Brev från sökanden daterat Expedieras till: Sökande 17 (54)

18 Bällsta 2:1064 Uppförande av förråd och plank, Dnr L SBN 133 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för planket då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för förrådet Förrådet får uppföras 1,5 meter från kommunens mark. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Upplysningar Ett staket med höjden en meter kan uppföras utan bygglov. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att förrådet får uppföras 1,5 meter från kommunens mark och att vatten- och avloppsfrågan som inte är aktuell stryks. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 11 juni föreslagit nämnden besluta 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för planket då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för förrådet under förutsättning att vatten- och avloppsfrågan får en tillfredsställande lösning. et fattas med stöd av 8 kap 11 planoch bygglagen (1987:10), PBL. Upplysningar Ett staket med höjden en meter kan uppföras utan bygglov. Ärendet i korthet Sökanden Urban Wadelius, Bällstalundsvägen 4, Vallentuna Ansökan Ansökan som inkom avser uppförande av förråd samt plank. Planket är föreslaget placerat 6 meter in på tomtgränsen mellan fastigheterna Bällsta 2:1063 och 2:1064 samt längs norra tomtgränsen mellan Bällsta 2:1064 och 2:807, 15,8 meter. Efter detta 18 (54)

19 placeras ett tre meter långt och en meter djupt skärmtak med högsta höjd om 3 meter. Planket föreslås 1,5 meter högt mot norra gränsen och mellan 1,2 till 0,9 meter mot grannfastighet. Avsikten med planket är enligt sökanden att det ska skydda mot fall och vind. Sökande avser även att uppföra en sk friggebod med 15 kvm byggnadsarea 1 meter från gräns mot norr och 2 meter från gräns mot grannfastighet Bällsta 2:1063. Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och ett garage med sammanlagd byggnadsarea om 151 kvm varav garaget har 44 kvm byggnadsarea. Den totala bruttoarean är 250 kvm. Fastigheten gränsar i norr mot ett skogsbeväxt naturområde. Markuppfyllnader har skett på fastigheten så att naturområdet delvis ligger ca 1 meter lägre utanför tomten. Norr om naturmarken ca 6-7 meter lägre ligger Gamla Karlbergsvägen. Planer med mera För området gäller detaljplan D Tillåten byggnadsarea är totalt 200 och bruttoarea är 250 kvm varav 50 kvm i garage/förråd. Yttranden från sakägare Berörda grannar har tillskrivits och ingen erinran har inkommit. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan 4. Plan- och fasadritingar 5. Skrivelse daterad från sökande Expedieras till: Sökande + delgivningskvitto 19 (54)

20 Hästberga 1:2, Uppförande av tre enbostadshus, Dnr L SBN 134 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare handläggning vad gäller vatten- och avloppsfrågan och att den får en tillfredsställande lösning. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 11 juni överlämnat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson(M) yrkar att nämnden återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare handläggning.vad gäller vatten- och avloppsfrågan och att den får en tillfredsställande lösning. Ärendet i korthet Sökanden Carl Axel Olsson, Hästberga 6, VALLENTUNA. Ansökan Ansökan som inkom avsåg uppförande av fyra enbostadshus och styckning kring dessa. Föreslagna styckningar var mellan 1700 och 1900 kvm areal. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att återremmittera ärendet till förvaltningen för kontakt med sökanden angående tomternas storlek och antalet fastigheter och vidare handläggning. Sökanden har därefter inkommit med nytt förslag redovisande tre nya enbostadshus med tomtplatser om ca 2000 kvm. Kvarvarande ca 1000 kvm avses överföras till Orkesta-Söderby 2:3 Fastigheten har arealen drygt 7200 kvm och är bebyggd med ett mindre uthus. Planer med mera - Detaljplan saknas för området. - Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturminnesvården och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön - Enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram inom sammanhängande bebyggelse i kulturhistoriskt värdefullt område. Remissyttranden Yttrande föreligger från kulturnämnden som tillstyrker att positivt förhandsbesked lämnas avseende endast den nordligaste tomten och 20 (54)

21 bebyggelseexploatering på angiven fastighet. Kulturnämnden avstyrker att positivt förhandsbesked lämnas för de övriga tomterna. Kulturnämnden bedömer nuvarande exploateringsförslaget om tre berörda fastigheter som olämpligt. Sammanlagt bedöms den planerade bebyggelsen utgöra en alldeles för hög grad av exploatering i ett kulturhistoriskt känsligt och väl bevarat område. Med de befintliga kulturhistoriska värdena i närmiljön som bakgrund uppfattas inte nuvarande förslag med tre tomter vara kompatibelt med målen och varsamhetskraven som bör tillämpas för bevarandet av värdena i aktuell miljö. Yttrande från myndighetsnämnden för teknik och miljö har ännu inte inkommit. Yttranden från sakägare Berörda grannar har inte tillfrågats. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan Expedieras till: Sökande 21 (54)

22 Kragsta 2:257 Yttrande till länsstyrelsen angående överklagat bygglovbeslut, Dnr L SBN 135 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse och överlämnar den till Länsstyrelsen som sitt yttrande. Ärendet i korthet Överklagande Bygglov har överklagats i avseende på markplaneringen. Klaganden anser att markplaneringen har försummats både i bygglovprövningen och vid byggsamrådsmötet. Dessutom hävdar klaganden att markuppfyllnad har skett med lerhaltiga massor och utan hänsyn till tidigare naturlig vattenavrinning från klagandenas tomter. Klagande är fastighetsägare till fastigheter Kragsta 2:248 och Kragsta 2:250 som företräds genom fullmakt av Göran Wahlberg. Bakgrund Bygglov beviljades Samråd hölls fick samhällsbyggnadsförvaltningen en anmälan om att fastigheterna Kragsta 2:248-2:250 hade blivit översvämmade på grund av markuppfyllnader på grannfastigheterna Kragsta 2:256, 2:257, 2:258 och 2:245. Vid inspektion kunde det konstateras att fastigheter var översvämmade på den del av marken som låg under marknivån för grannfastigheten Kragsta 2:257. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde att vattenansamlingen kunde ha förorsakats av markuppfyllnader på grannfastigheten och beslutade om ett förbud för ytterligare markarbeten tills problemet var närmare utrett. Fastighetsägaren skulle komma in med en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen skulle fastighetsägaren lämna förslag på hur ytvattnet permanent skulle kunna tas omhand blev bygglovet med avseende på markplaneringen överklagat. Anförande till överklagande I handlingar som ligger till grund för bygglovbeslutet ingår markplaneringsritning samt fasadritningar som visar befintliga och planerade marklinjer. Dessa ritningar är enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning fackmannamässigt utförda och i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens riktlinjer för anordnande av tomt. Dessutom ska enligt bygglovsbeslutet markövergången mellan Kragsta 2:257 och Kragsta 2:248 inte utföras för brant och synlig sprängsten ska inte lämnas. Markavvattningen ska inte ske via fastigheten Kragsta 2: (54)

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer