Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer omedelbar justering Ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl Elwe Nilsson (M) ordförande Ove Ekström (C) vice ordförande Lage Jansson (M) Jens Jonathan Larnhed (M) ersättare för Stig Alexandersson (M) Ewa Thorin (M) Ragnar Dahl (FP) Bengt-Åke Grip (KD) Ove Larsson (S) Sven-Olof Ekström (S) Fredrik Carlsson (M) Adnan Adawi (S) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Anna von Axelson, tillförordnad samhällsbyggnadschef, Eva Anderling, chef för Plan- och exploatering, Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare, Hans Eklund, chef för TunaFastigheter, 123,124 Ove Larsson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer omedelbar justering Ordförande Elwe Nilsson Justerande Ove Larsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (54)

2 Innehållsförteckning: Ändring av värmesystem bibliotek/kulturhus...4 Upphandling av projektledning för bibliotek/kulturhus...5 Tertialuppföljning nr 1 till och med april för samhällsbyggnadsnämnden...6 Detaljplan för SKÖRDEVÄGEN, godkännande...8 Gatukostnadsutredning Tingvallaområdet, samråd...9 Detaljplan för Tingvallaområdet, samråd...11 Namn på parker och nya biblioteket...13 Angarns-Lundby 1:29 - Tillbyggnad och ändrad användning av garage till bostad, Dnr L Bällsta 2:645 - Tillbyggnad av enbostadshus, Dnr L Bällsta 2:1022, Svampskogsvägen 90, ansökan om bygglov för ommålning av enbostadshus Dnr L Bällsta 2:1064 Uppförande av förråd och plank, Dnr L Hästberga 1:2, Uppförande av tre enbostadshus, Dnr L Kragsta 2:257 Yttrande till länsstyrelsen angående överklagat bygglovbeslut, Dnr L Markims-Lundby 2:1 Yttrande till länsstyrelsen angående överklagat nämndbeslut Kull 1:1, Förhandsbesked, Uppförande av enbostadshus, Dnr L Orkesta-Mörby 3:43, Tillbyggnad av enbostadshus, Dnr L Ormsta 1:860, Smultronvägen 16, Bygglov för ommålning av enbostadshus och garage, Dnr SBN SHBG Stora Mällosa 4:7, Förhandsbesked, Uppförande av enbostadshus, Dnr L Söderhall 5:1, Förhandsbesked, Uppförande av enbostadshus, Dnr L Vallentuna-Mörby 1:133, Lillgårdsvägen 5, olovligt uppförd tältanordning, Dnr L Vallentuna-Åby 1:117, Parkvägen Vallentuna IP, bygglov för uppförande av scoutgård, Dnr SHBG Åsta 3:1, Ändrad användning av förråd till bostad, Dnr L Ösby 1:5, Uppförande av lagerlokaler för te, Dnr L Ösby 1:5, Tillbyggnad av "Magasinet" med tre rum, Dnr L Ösby 1:5, Tillbyggnad av "Grindstugan" med tre rum, Dnr L Stångberga 1:9, Rialavägen 16, Förhandsbesked, uppförande av enbostadshus. Dnr L 0009/ Stångberga 1:10, Rialavägen 18, Förhandsbesked uppförande av fritidshus. Dnr L 0074/10.47 Stångberga 1:50, Rialavägen 14, Uppförande av enbostadshus. Dnr L 0015/ Sid 2 (54)

3 Delegation till arbetsutskottet i ärenden rörande bygglov och förhandsbesked...53 Information om vattendirektivet (54)

4 Ändring av värmesystem bibliotek/kulturhus SBN 123 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beställa omprojektering till bergvärme för biblioteket/kulturhuset, från generalkonsulten för projektet, Nyréns Arkitektkontor AB. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar att nämnden beslutar att beställa omprojektering till bergvärme för biblioteket/kulturhuset, från generalkonsulten för projektet, Nyréns Arkitektkontor AB. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att omedelbart, dock senast den 23 juni, beställa projektering och senare installera bergvärme inom bibliotek/kulturhuset. Projekteringen skall vara klar till den 15 september enligt överenskommelse mellan kommunstyrelsen och konsultföretaget PB Teknik AB. Generalkonsult i projektet är Nyréns Arkitektkontor AB, som i sin tur anlitat PB Teknik AB som underkonsult, därför måste beställningen av omprojekteringen gå via Nyréns Arkitektkontor AB. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att beställa omprojektering till bergvärme för biblioteket/kulturhuset, från generalkonsulten för projektet, Nyréns Arkitektkontor AB. 4 (54)

5 Upphandling av projektledning för bibliotek/kulturhus SBN 124 Dnr Temagruppen Sverige AB upphandlas för projekt- och byggledning vid byggnation av bibliotek/kulturhus. Budgetkostnad för detta är kronor exklusive moms. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendet i korthet Temagruppen Sverige AB är ramavtalsupphandlade för projektledning. Inför byggnationen av bibliotek/kulturhus har budgetpris infordrats. Budgetpriset är kronor exkl moms och i övrigt baserat på gällande ramavtal tecknat Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Temagruppen Sverige AB upphandlas för projekt- och byggledning vid byggnation av bibliotek/kulturhus. Budgetkostnad för detta är kronor exklusive moms. Handlingar 1.Tjänsteskrivelse (54)

6 Tertialuppföljning nr 1 till och med april för samhällsbyggnadsnämnden SBN 125 Dnr SBN Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens tertialuppföljning. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter fyra månader av verksamhetsåret. Helårsprognosen för nämnderna inklusive resultatenheten TunaFastigheter är att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. Prognostiserat resultat: SBN exklusive resultatenheter MTM TunaFastigheter +-0 tkr +-0 tkr +-0 tkr Resultatprognos för SBN exklusive resultatenheter för året: Kostnader för snöröjning har för perioden januari- februari uppgått till tkr utöver det som ingår i driftavtalet med entreprenören. Elverket som är kommunens entreprenör för vägbelysning har tidigare inte debiterat för skadegörelse vilket entreprenören har rätt till enligt avtal. Elverket har meddelat att på grund av den ökade skadegörelsen kommer kommunen att debiteras för dessa kostnader. Kostnaden uppskattas av elverket att uppgå till ca 250 tkr per år. Medel för detta finns inte inom budget. Medel har tillförts verksamheten från kommunstyrelsens post för oförutsedda kostnader med tkr. Det täcker inte helt det förväntade underskottet, för att få budget i balans så kommer det planerade underhållet minskas med 450 tkr. Resulatprognos för året för resultatenhet TunaFastigheter: För att få samhällsbyggnadsnämndens verksamheters budget i balans år 2010 så fick TunaFastigheter ett uppdrag att bidra med tkr. Detta innebar att ett antal planerade underhållsåtgärder fick skjutas framåt i tiden. Under den kalla och snörika vintern har TunaFastigheter drabbats av kostnader som snöröjning av tak och bortforsling av snö, (ca tkr). Första kvartalet har varit kallare än normalår vilket medfört merkostnader på ca 600 tkr för värme och el. Det har även uppstått problem på vissa fastigheter som har upptäckts under vintern på grund av det extrema vädret och som måste åtgärdas innan sommaren. Den sammanlagda kostnaden för åtgärder uppgår till ca tkr. Personalkostnaderna beräknas att bli lägre än budget med ca 550 tkr på grund av vakanser. Intäkterna bedöms att öka med ca 1450 tkr mot budget vilket till stor del beror på en felbedömning när budget bestämdes för året. För att få budget i 6 (54)

7 balans så har vissa omprioriteringar inom underhållsbudgeten gjorts och ett antal underhållsåtgärder har skjutits fram. Om resultatenheten får med sig tidigare överskott med avdrag av det sparkrav som ålades nämnderna 2009, (det totala överskottet uppgår till tkr), så kan även de uppskjutna åtgärderna klaras enligt budget och plan under året. Resultatprognos för året för resultatenheten avfallshantering: Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget med hänsyn tagen till överföring av överskotten från tidigare år, totalt tkr. Det totala överskottet beräknas tas i anspråk under året. Kostnaden för behandling av hushållsavfall kommer att öka under året. Nuvarande avfallstaxa förblir oförändrad under Ragn-Sells avtalspriser kommer att indexuppräknas med ca 2 %. SÖRAB:s behandlingsavgifter för hushållsavfall och avgifter för återvinningscentralernas verksamhet ska hållas oförändrad. SÖRABs behandlingsavgifter ligger kvar på 2009 års nivå, vilket innebär att kostnaderna för behandling av avfallet är oförändrade. Även om SÖRABs behandlingsavgifter är oförändrade ökar befolkningen vilket innebär ökade kostnader för återvinningscentraler. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse daterad Sid 1-4 Nämndernas mål SBN o MTM 3. Sid 5 Styrkort, sammanställning av bilaga Sid 6-10 Styrkort per verksamhet 5. Sid Uppföljning av driftekonomi per verksamhet 6. Sid 14 Personalredovisning 6. Sid Investeringsbeskrivning 7. Sid 17 Investeringsredovisning 8. Sid Styrkort MTM 9. Sid 20 Prognos graddags korrigerad värmeförbrukning Sid 21 Prognos verklig värmeförbrukning 2010 Expedieras till: Kommunstyrelsen 7 (54)

8 Detaljplan för SKÖRDEVÄGEN, godkännande SBN 126 Dnr Syst f plan 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplan för Skördevägen upprättad Nämnden överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet i korthet Detaljplanen var utställd för granskning från den 19 mars tom 23 april Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Gatans dagvatten är i dagsläget anslutet till ett enskilt dagvattensystem utanför planområdet. Då nya dagvattenledningar byggs ut i samband med det nya biblioteket/kulturhuset kommer gatans dagvatten nu anslutas mot dessa. Handlingar 1. Utlåtande 2. Planbeskrivning 3. Genomförandebeskrivning 4. Plankarta med planbestämmelser 5. Tjänsteskrivelse daterad (54)

9 Gatukostnadsutredning Tingvallaområdet, samråd SBN 127 Dnr SBN Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut gatukostnadsutredning för Tingvallaområdet på samråd. Upplysning Enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL har kommunen möjlighet att av fastighetsägare ta ut kostnader för anläggande och förbättring av gator, naturområde och andra allmänna platser inom detaljplanelagt område, där kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga eller förbättra anläggningar. I PBL 6 kaptlet 35 framgår att ersättning i särskilda fall kan erläggas genom avbetalningar under en tid av tio år. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag det vill säga att nämnden beslutar att sända ut gatukostnadsutredning för Tingvallaområdet på samråd Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 11 juni överlämnat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande. Ärendet Ett förslag till gatukostnadsutredning tillhörande detaljplan för TINGVALLA har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med WSP Stadsutveckling och NAI Svefa. I förslaget redovisas vidare lagregler, kommunens praxis, fördelningsgrunder, förslag till åtgärder på vägnätet, kostnadsuppskattning samt beräkningsexempel som visar vad gatukostnaden blir för bebyggda och obebyggda fastigheter med olika tomtstorlekar. Enligt aktuellt förslag kommer fastighetsägare att betala beräknade gatukostnader med indexuppräkning. Totala gatukostnaden för området är beräknad till kr varav anläggningskostnaden för vägar är kr och kostnader för dammanläggning kr. Resterandende belopp om omfattar b.la projektering, administrationskostnader, ersättning för ianspråkstagen mark och tomtanläggningar samt lantmäteriförrättningar 9 (54)

10 Den totala kostnaden fördelas så att 75 % läggs på byggrätten och 25 % läggs på tomtarean. Gatukostnaden för befintliga fastigheter debiteras när anläggningarna kan användas, dem behöver alltså inte vara helt färdigställda, det kan t.ex återstå att lägga på gatans slitlager. Gatukostnaden för nybildade fastigheter debiteras när bygglov söks. Beräkningsexempel, prisnivå november 2009 Tomtstorlek 1 Gatukostnadsersättning Bebyggd Obebyggd m kr kr m kr kr m kr kr m kr kr Bebyggda fastigheter har andelstalet 0,6 och obebyggda 1,0. Det innebär att bebyggda fastigheter betalar mindre än obebyggda. Handlingar 1. Gatukostnadsutredning 2. Intrångskarta 1 Efter att mark för allmän plats har lösts in 10 (54)

11 Detaljplan för Tingvallaområdet, samråd SBN 128 Dnr Syst för plan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplan för Tingvallaområdet på samråd Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag det vill säga att nämnden beslutar att sända ut detaljplan för Tingvallaområdet på samråd Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 11 juni överlämnat ärendet till nämnden utan eget ställningstagande. Ärendet Planområdet ligger vid Vallentunasjön, mellan Uthamra strand och Vallbostrand, ca 2,3 km söder om Vallentuna centrum. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 91, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Tingvallaområdet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 62, att sända ut program till detaljplan för Tingvallaområdet på samråd. Programmet var utsänt för programsamråd från den 28 mars till och med den 25 maj Inkomna yttranden framgår av programsamrådsredogörelsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade SBN 86, att inriktningen i Tingvallaområdet gällande tomtstorlekar är: 1. att minsta tillåtna tomtstorlek i området huvudsakligen ska vara 1200 m att minsta tomtstorlek om 1000 m 2 kan tillåtas inom planare delar av området som inte ligger i anslutning till vattnet eller fornlämning. 3. att en tomtplats om 24 x 24 m ska kunna ordnas inom samtliga tomter. Ett förslag till detaljplan (samrådshandling) har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen. Planförslaget möjliggör 73 bostadstomter för friliggande villor. I jämförelse med gällande detaljplan innebär detta att planförslaget tillåter mindre tomter samt större byggrätter. Planförslaget möjliggör för utbyggnad av de lokala vägarna i området för att försörja nya tomter samt för att förbättra vägstandarden i 11 (54)

12 området. VA-situationen i området förbättras genom att det allmänna vatten- och avloppsnätet byggs ut. I anslutning till Arkils tingstad reserveras i planförslaget en yta för en entré till besöksmålet med parkering och vändplan för turistbussar och besökare. Kända naturvärden och fornminnen i området föreslås sparas och skyddas inom naturmark och fornlämningsområde. Planen avses ersätta gällande plan B samt del av plan B Följande ändringar föreslås efter programsamrådet: Markanvändning anges för utredningsområden. Område för bebyggelse inom fastigheterna Bällsta 2:178 och Bällsta 2:262 utökas i söder. Planområdesavgränsningen justeras. Områden som inte kräver planändring (privata fastigheter) lämnas utanför planområdet. Fastigheten Bällsta 2:710 samt del av av fastigheten Bällsta 2:273 planläggs som NATUR. Minsta tillåtna tomtstorlek i området ska huvudsakligen vara 1200 m 2. Minsta tomtstorlek om 1000 m 2 tillåts inom planare delar av området som inte ligger i anslutning till vattnet eller fornlämning. En tomtplats om 24 x 24 m ska kunna ordnas inom samtliga tomter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 62, att den preliminära bedömningen är att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar i programsamrådet kommunens uppfattning att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Handlingar 1. Programsamrådsredogörelse 2. Plankarta 3. Illustrationskarta 4. Planbeskrivning 5. Genomförandebeskrivning 12 (54)

13 Namn på parker och nya biblioteket SBN 129 Dnr SBN Samhällsbyggnadsnämnden fastställer namnberedningens förslag till nya namn på biblioteket och nya parker: Vallentuna Kulturhus Bibliotek Biblioteksparken Prästgårdsparken Skördetorget Lars Hårds park Bällsta park Ärendet i korthet Nya biblioteket. Namnberedningen har fått namnförslag från kulturnämnden som också framhåller vikten av att orden skrivs med samma storlek och typsnitt samt börjar med en versal på husets fasad. Detta förslag kommer även från styrgruppen för Bibliotek/Kulturhus där frågan diskuterats. Namnberedningen enades om att föreslå: Vallentuna kulturhus Bibliotek Park vid nya biblioteket. Söder om biblioteket föreslås en mindre park anläggas. Parkens centrala rum utgörs av en gräsrundel som omges av biblioteket. Rundeln blir en gårdsentré till biblioteket, här finns plats för uteservering, utställningar och evenemang. Två ramper förbinder gångstråken i parken med bibliotekets rundel. Parkens närhet till biblioteket gör namnet Biblioteksparken till ett passande namn. För att förstärka bibliotekets status i förhållande till kulturhusets namn Kulturhus tilläggsnamn Bibliotek föreslås parken namnsättas med Biblioteksparken. Park vid kyrkan. En ny park kommer att anläggas på den överdäckning över Väsbyvägen som byggs i samband med byggande av den nya trafikplatsen. Parken kommer nu att samspela med Prästgården. Väsbyvägen har tidigare varit en stark barriär för Prästgårdens naturliga förbindelse med centrum. För att bevara namnet Prästgården enades namnberedningen om att Prästgårdsparken kunde vara ett passande namn för denna park. Torg vid Skördevägen 13 (54)

14 Enligt den nya detaljplanen vid Skördevägen är syftet att göra handels- och servicefunktionerna i Vallentuna centrum mer tillgängliga för både biltrafik, gående och cyklister genom att Skördevägen öppnas mot Banvägen. Den trevägskorsning som bildas inkluderar även en torgyta. Denna torgyta kommer att utformas på gångtrafikanternas villkor. Nivå och beläggning kommer att kontrasteras mot anslutande gator. Torgytan är en förlängning av skördevägen och namnberedningen enades om att förslå namnet Skördetorget. Park vid Lars Hårds väg En liten park med blommor och gräsyta har iordningställts vid vändplanen vid Lars Hårds väg som gränsar mot Karlbergsvägen. För att förstå det geografiska läget för denna lilla park är namnet Lars Hårds park lämpligt som anknyter till vägen med samma namn. Park vid Bällsta hållplats Norr om Bällstavägens infart till Bällsta och sydväst om Bällsta hållplats ligger en grönyta som sköts av kommunen. Denna parkyta som på norra delen är bevuxen med stora lummiga träd har genom sitt strategiska läge, invid hållplatsen och gång- och cykelväg, stor potential att utvecklas som park. Vissa försköningar är idag planerade för denna park. Bällsta är ett geografiskt stort område. Stationsnamnet Bällsta station och Bällsta park stärker dock varandra genom att de bildar en sammanhängande miljö. Namnberedningen enades om att föreslå Bällsta park för denna park. Kulturnämnden har sammanträde den 8 juni och lämnar därefter sitt yttrande. Handlingar 1. Kartbilaga 2. Tjänsteskrivelse 14 (54)

15 Angarns-Lundby 1:29 - Tillbyggnad och ändrad användning av garage till bostad, Dnr L SBN 130 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 8 kap 34 plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom den strider mot kraven i 2 och 3 kap PBL. Skäl för beslutet: Vid en bedömning av bebyggelselokaliseringen enligt 2 kap PBL finner samhällsbyggnadsnämnden att åtgärden inte är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 1 kap 1 samt 3 kap miljöbalken och kommunens översikts plan. Ärendet i korthet Sökanden Torsten Söderström, Ekbacksvägen 51, Åkersberga. Ansökan Ansökan som inkom avser förhandsbesked angående tilloch ombyggnad av garage/verkstad till permanentbostad. Den föreslagna tillbyggnaden får ca 100 kvm byggands och bruttoarea. På fastigheten som har arealen kvm finns ett enbostadshus och det aktuella garaget/verkstaden med ca 170 kvm byggnadsarea. Planer med mera Detaljplan saknas för området. Fastigheten gränsar mot riksintresseområden för kulturmiljö och naturvård samt område med landskapsbildsskydd för Angarns kyrka. Den berörs även av område som enligt väglagen inte får bebyggas utan länsstyrelsens tillstånd. Remissyttranden Ärendet är inte sänt på remiss Yttranden från sakägare Berörda grannar har inte tillskrivits. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan 4. Plan- och fasadritingar Expedieras till: Sökande + delgivningskvitto 15 (54)

16 Bällsta 2:645 - Tillbyggnad av enbostadshus, Dnr L SBN 131 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden beslutar medge avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen och bevilja bygglov. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms inte innebära en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som är tillåtligt enligt 8 kap 11 sjätte stycket plan- och bygglagen. Ärendet i korthet Sökanden Staffan Eisner, Runristarvägen 28, VALLENTUNA. Ansökan Ansökan som inkom avser tillbyggnad med 5 kvm entréhall. Planer med mera För området gäller detaljplan B Yttranden från sakägare Berörda grannar har till att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan 4. Plan- och fasadritingar Expedieras till: Sökande 16 (54)

17 Bällsta 2:1022, Svampskogsvägen 90, ansökan om bygglov för ommålning av enbostadshus Dnr L SBN 132 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Yrkanden Föreligger arbetsutskottets förslag till nämnden att sökande erhåller bygglov enligt ansökan. Ove Larsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag det vill säga avslag på ansökan. sgång Ordförande ställer arbetsutskottet förslag och Ove Larssons avslagsyrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ärendet Sökanden Linda Johansson, Svampskogsvägen 90, Vallentuna Ansökan Ärendet inkom och avser bygglov för ommålning av fasader på enbostadshus i grupphusområde i Bällstaberg byggt Bostadshuset har idag en röd kulör och sökanden vill måla den vit. Planer med mera Enligt bestämmelserna i detaljplan D för Bällstaberg 2 ska bostäderna i området uppföras i form av flerfamiljshus eller gruppbyggda småhus. Enligt gestaltningsprogrammet ska arkitektonisk helhetsverkan åstadkommas genom att material, färgsättning, fasaddetaljer mm ges ett samordnat uttryck mot gårdsoch gaturum. Byggnader ska ha god arkitektonisk kvalitet och vara omsorgsfullt utformade. Handlingar 1. Karta 2. Brev från sökanden daterat Expedieras till: Sökande 17 (54)

18 Bällsta 2:1064 Uppförande av förråd och plank, Dnr L SBN 133 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för planket då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för förrådet Förrådet får uppföras 1,5 meter från kommunens mark. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Upplysningar Ett staket med höjden en meter kan uppföras utan bygglov. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att förrådet får uppföras 1,5 meter från kommunens mark och att vatten- och avloppsfrågan som inte är aktuell stryks. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 11 juni föreslagit nämnden besluta 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för planket då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. et fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för förrådet under förutsättning att vatten- och avloppsfrågan får en tillfredsställande lösning. et fattas med stöd av 8 kap 11 planoch bygglagen (1987:10), PBL. Upplysningar Ett staket med höjden en meter kan uppföras utan bygglov. Ärendet i korthet Sökanden Urban Wadelius, Bällstalundsvägen 4, Vallentuna Ansökan Ansökan som inkom avser uppförande av förråd samt plank. Planket är föreslaget placerat 6 meter in på tomtgränsen mellan fastigheterna Bällsta 2:1063 och 2:1064 samt längs norra tomtgränsen mellan Bällsta 2:1064 och 2:807, 15,8 meter. Efter detta 18 (54)

19 placeras ett tre meter långt och en meter djupt skärmtak med högsta höjd om 3 meter. Planket föreslås 1,5 meter högt mot norra gränsen och mellan 1,2 till 0,9 meter mot grannfastighet. Avsikten med planket är enligt sökanden att det ska skydda mot fall och vind. Sökande avser även att uppföra en sk friggebod med 15 kvm byggnadsarea 1 meter från gräns mot norr och 2 meter från gräns mot grannfastighet Bällsta 2:1063. Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och ett garage med sammanlagd byggnadsarea om 151 kvm varav garaget har 44 kvm byggnadsarea. Den totala bruttoarean är 250 kvm. Fastigheten gränsar i norr mot ett skogsbeväxt naturområde. Markuppfyllnader har skett på fastigheten så att naturområdet delvis ligger ca 1 meter lägre utanför tomten. Norr om naturmarken ca 6-7 meter lägre ligger Gamla Karlbergsvägen. Planer med mera För området gäller detaljplan D Tillåten byggnadsarea är totalt 200 och bruttoarea är 250 kvm varav 50 kvm i garage/förråd. Yttranden från sakägare Berörda grannar har tillskrivits och ingen erinran har inkommit. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan 4. Plan- och fasadritingar 5. Skrivelse daterad från sökande Expedieras till: Sökande + delgivningskvitto 19 (54)

20 Hästberga 1:2, Uppförande av tre enbostadshus, Dnr L SBN 134 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare handläggning vad gäller vatten- och avloppsfrågan och att den får en tillfredsställande lösning. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har 11 juni överlämnat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson(M) yrkar att nämnden återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare handläggning.vad gäller vatten- och avloppsfrågan och att den får en tillfredsställande lösning. Ärendet i korthet Sökanden Carl Axel Olsson, Hästberga 6, VALLENTUNA. Ansökan Ansökan som inkom avsåg uppförande av fyra enbostadshus och styckning kring dessa. Föreslagna styckningar var mellan 1700 och 1900 kvm areal. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att återremmittera ärendet till förvaltningen för kontakt med sökanden angående tomternas storlek och antalet fastigheter och vidare handläggning. Sökanden har därefter inkommit med nytt förslag redovisande tre nya enbostadshus med tomtplatser om ca 2000 kvm. Kvarvarande ca 1000 kvm avses överföras till Orkesta-Söderby 2:3 Fastigheten har arealen drygt 7200 kvm och är bebyggd med ett mindre uthus. Planer med mera - Detaljplan saknas för området. - Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturminnesvården och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön - Enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram inom sammanhängande bebyggelse i kulturhistoriskt värdefullt område. Remissyttranden Yttrande föreligger från kulturnämnden som tillstyrker att positivt förhandsbesked lämnas avseende endast den nordligaste tomten och 20 (54)

21 bebyggelseexploatering på angiven fastighet. Kulturnämnden avstyrker att positivt förhandsbesked lämnas för de övriga tomterna. Kulturnämnden bedömer nuvarande exploateringsförslaget om tre berörda fastigheter som olämpligt. Sammanlagt bedöms den planerade bebyggelsen utgöra en alldeles för hög grad av exploatering i ett kulturhistoriskt känsligt och väl bevarat område. Med de befintliga kulturhistoriska värdena i närmiljön som bakgrund uppfattas inte nuvarande förslag med tre tomter vara kompatibelt med målen och varsamhetskraven som bör tillämpas för bevarandet av värdena i aktuell miljö. Yttrande från myndighetsnämnden för teknik och miljö har ännu inte inkommit. Yttranden från sakägare Berörda grannar har inte tillfrågats. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Ansökan Expedieras till: Sökande 21 (54)

22 Kragsta 2:257 Yttrande till länsstyrelsen angående överklagat bygglovbeslut, Dnr L SBN 135 Dnr SBN L Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse och överlämnar den till Länsstyrelsen som sitt yttrande. Ärendet i korthet Överklagande Bygglov har överklagats i avseende på markplaneringen. Klaganden anser att markplaneringen har försummats både i bygglovprövningen och vid byggsamrådsmötet. Dessutom hävdar klaganden att markuppfyllnad har skett med lerhaltiga massor och utan hänsyn till tidigare naturlig vattenavrinning från klagandenas tomter. Klagande är fastighetsägare till fastigheter Kragsta 2:248 och Kragsta 2:250 som företräds genom fullmakt av Göran Wahlberg. Bakgrund Bygglov beviljades Samråd hölls fick samhällsbyggnadsförvaltningen en anmälan om att fastigheterna Kragsta 2:248-2:250 hade blivit översvämmade på grund av markuppfyllnader på grannfastigheterna Kragsta 2:256, 2:257, 2:258 och 2:245. Vid inspektion kunde det konstateras att fastigheter var översvämmade på den del av marken som låg under marknivån för grannfastigheten Kragsta 2:257. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde att vattenansamlingen kunde ha förorsakats av markuppfyllnader på grannfastigheten och beslutade om ett förbud för ytterligare markarbeten tills problemet var närmare utrett. Fastighetsägaren skulle komma in med en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen skulle fastighetsägaren lämna förslag på hur ytvattnet permanent skulle kunna tas omhand blev bygglovet med avseende på markplaneringen överklagat. Anförande till överklagande I handlingar som ligger till grund för bygglovbeslutet ingår markplaneringsritning samt fasadritningar som visar befintliga och planerade marklinjer. Dessa ritningar är enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning fackmannamässigt utförda och i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens riktlinjer för anordnande av tomt. Dessutom ska enligt bygglovsbeslutet markövergången mellan Kragsta 2:257 och Kragsta 2:248 inte utföras för brant och synlig sprängsten ska inte lämnas. Markavvattningen ska inte ske via fastigheten Kragsta 2: (54)

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Måndagen den 22 maj 2006, kl 19.00. Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-04-28. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 55, 56 omedelbar justering

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-04-28. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 55, 56 omedelbar justering Samhällsbyggnadsnämnden 2009-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Obs! Kallelsen till samhällsbyggnadsnämnden är inte behandlad av arbetsutskottet!

Obs! Kallelsen till samhällsbyggnadsnämnden är inte behandlad av arbetsutskottet! Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 14 november 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 14 november 2006 Samhällsbyggnadsnämnden 14 november 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 november 2006 kl. 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna arbetsutskott 17 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 17 oktober

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl 19.00 20.10 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl 18.00 18.50 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna kl 19.00 19.35 ande Ersättare Övriga närvarande Erika NordelI (C) ordförande, Eva Thorin (M), Anders Idermark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

KALLELSE VALLENTUNA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17. Förslag till beslut. Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-17

KALLELSE VALLENTUNA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17. Förslag till beslut. Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-17 1 (67) KALLELSE SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Anna von Axelson, tf samhällsbyggnadschef, Eva Anderling, chef Plan & exploatering,

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-08

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-08 K A LLELSE SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-08 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Övriga kallade Anna von Axelson, tf Samhällsbyggnadschef [övriga kallade] Vallentuna

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-27 B 2016-000483 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Förslag till beslut 1. Bygglov

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 2009-10-13

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 2009-10-13 Samhällsbyggnadsnämnden 2009-10-13 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl. 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning av lastbilar samt ansökan om marklov för parkering

Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning av lastbilar samt ansökan om marklov för parkering Stadsbyggnadskontoret Birgitta Engstrand Norén bygglovarkitekt 08-5689 12 47 Birgitta.EngstrandNoren@danderyd.se Tjänsteutlåtande 2009-02-18 Dnr 2004-BN0941 Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer