Årsredovisning. SolTech Energy. SolTech Energy Sweden AB (publ) Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. SolTech Energy. SolTech Energy Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2009 556709-9436"

Transkript

1 SolTech Energy Årsredovisning Räkenskapsåret 2009 SolTech Energy Sweden AB (publ) Denna avskrift av årsredovisningen har kompletterats med bilder och bildtexter vilka ej återfinns i originaldokumentet.

2 Styrelsen och verkställande direktören för SolTech Energy Sweden AB (publ) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet SolTech Energy Sweden AB (publ) med säte i Tullinge, Stockholms Län, bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien. Den svenska verksamheten bedrivs i moderbolaget SolTech Energy Sweden AB (publ) och den spanska verksamheten i det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. Därtill äger SolTech Energy Sweden AB (publ) även 100 % av aktierna i T.E.M.E.F. Energiboden AB, i vilket bolag den tidiga forskningen och utvecklingen bedrevs. Dock bedrivs i dag ingen verksamhet i bolaget. SolTech Energy utvecklar och säljer ett luftbaserat solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som taktäckning, aktiv tilläggsisolering och solfångare. Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem. Frederic Telander, VD Referensinstallationer Under 2009 har Bolaget fullföljt sin strategi med att etablera referensanläggningar och har i dag ett antal strategiska sådana installationer i drift. I Sverige finns Bolagets system bl.a. installerat i kombination med vattenburna system för vedeldning, pellets, vattenburen el (vilket också täcker in oljeledning), luft/vatten, bergvärmepump samt fjärrvärme. I Spanien har Bolaget tillämpat en liknande strategi, dock förekommer inte där lika många olika typer av värmesystem som i Sverige. I princip värmer spanjorerna sina äldre hus med luftburna system (direktel) eller luft/luftvärmepumpar. I nyare hus och vid nyproduktion är vattenburna system Pågående SolTech installation på Malmsjö skola i Grödinge söder om Stockholm, i maj

3 med el eller gasuppvärmning vanliga, även luft/ vattenvärmepumpar förekommer. I de senare fallen kan Bolaget använda referenser från sina svenska system som principiellt har samma konfiguration. Som referensinstallation i Spanien har Bolaget valt att kombinera SolTech systemet med en vattenburen gasbrännarinstallation eftersom detta är mycket vanligt. SolTech system i Urb. El Faro i Södra Spanien. I övre bildkant syns en traditionell anläggning Ökat intresse Under året har andelen förfrågningar från olika marknadssegment ökat kraftigt. Störst ökning noteras från villa, fritidshus och flerfamiljssegmenten (bostadsrättsföreningar och kommersiella fastighetsägare), men även segmenten industriella och kommersiella fastigheter är på stark frammarsch. Det ökade intresset har även manifesterats i ökad försäljning och orderingång vid inledningen av 2010, vilket också är i linje med planen. Bland annat har Bolaget erhållit en order motsvarande 2,8 MSEK från Botkyrka kommun avseende ett solenergisystem som genererar både termisk värme och elektricitet. Systemet som skall installeras på Malmsjö skola i Grödinge söder om Stockholm består av två enheter, 125 respektive 190 kvm. Installationen avses ske under våren Härtill finns i Sverige och i Spanien ett flertal intressanta kundobjekt på projektstadiet. Den stränga vintern i Sverige har senarelagt vissa installationer till följd av snöklädda tak, vilket dock inte förändrar 2010 som helhet. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för 2009 uppgick till 827 (f.å. 357) KSEK, vilket ligger i linje med Bolagets prognos (KSEK 1 200). Skälet till avvikelsen består i en installation som var planerad till december 2009, men som i stället kom att genomföras i början av Rörelseresultatet för 2009 uppgick till (f.å ) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till (f.å ) KSEK. s resultat efter skatt uppgick till KSEK. Bruttovinsten påverkades negativt av högre installationskostnader än beräknat avseende de referensinstallationer som etablerades under året, vilket dock är fullt naturligt eftersom dessa var av enstyckskaraktär och inte representerade en rationell och optimerad installationsprocess. Investeringar Årets investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till (f.å ) KSEK. Investeringarna avser främst satsningar inom produktutveckling samt fortsatta investeringar i patent. Bolagets grundforskning och specifika produktutveckling är en del i den övergripande strategin för immaterialrättigheter. Produktförbättringar och nya applikationer skyddas löpande av korresponderande patent och/eller mönsterskyddsansökningar. Patent och övriga immaterialrättigheter syftar främst till att innehavaren av dessa, under skyddstiden, skall kunna sälja sin produkt i marknaden med SolTech-installation på nära håll - Malmsjö skola i Grödinge, söder om Stockholm, i maj

4 Bolagets solenergisystem har utsetts till årets hetaste materialnyhet under bibehållen vinstmarginal. Utan rätt skydd riskerar en efterfrågad produkt att bli kopierad med beskuren vinstmarginal som följd. Lån till dotterbolag Under året har det utställts lån om totalt KSEK till SolTech Energy Mediterrano S.L. Dessa och tidigare lån har per bokslutsdagen tillförts dotterbolaget såsom villkorligt aktieägartillskott. Övriga händelser Sedan juli månad 2009 är Frederic Telander ny VD och koncernchef. Under året har fyra nyemissioner slutförts, vilka tillsammans före emissionskostnader, tillfört bolaget KSEK kontant och genom kvittning av fordringar. Del av likviderna har tillförts Bolaget redan föregående år men nyemissionerna har registrerats under I den sista nyemissionen, som blev övertecknad, tillfördes Bolaget KSEK. Denna nyemission var inte registrerad per balansdagen. Registrering hos Bolagsverket gjordes den 19 januari 2010, varefter Bolagets aktiekapital uppgår till SEK. Bolaget är ett avstämningsbolag och aktierna är anslutna till Euroclear. I samband därmed togs även beslut om att etablera handel i Bolagets aktie på Alternativa aktiemarknadens handelsplattform under första kvartalet Handel har sedemera också etablerats enligt plan. Se Under året har Bolaget förekommit i ett antal artiklar i fack och dagspress samt blivit Nominerade till Bo Bedres miljöpris. Bolagets solenergisystem har utsetts till årets hetaste materialnyhet under I konkurrens med nio andra nominerade nyheter som presenterades på webben och i en utställning på Nordbygg mässan 2010, har SolTech tilldelats Nordbyggs guldmedalj. Bakom priset står Svensk Byggtjänst, Nordbygg och tidningen Byggindustrin. Medarbetare Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid årets slut till 8 personer (4). Antal anställda i koncernen uppgick till 9 (4). Ytterligare 3 personer var engagerade på konsultbasis. SolTech-installation i Tyresö, söder om Stockholm SolTech-installation i Svärdsjö, Dalarna Miljöpåverkan Bolaget arbetar aktivt för att verksamhetens miljöpåverkan skall minimeras. Miljöpolicyn är utgångspunkten i miljöarbetet och innebär bl.a. att SolTech skall verka för en långsiktig och hållbar utveckling SolTechs specifika glastakpanna under tillverkning och i färdigt format. 3

5 genom att ta miljöhänsyn under hela försäljnings-, leverans- och installationsprocessen. Direkt miljöpåverkan uppkommer främst vid transporter. Väsentliga avtal SolTech har idag inga väsentliga avtal som kan få effekt, förändras eller upphöra att gälla om kontrollen över Bolaget skulle förändras som följd av ett offentligt uppköpserbjudande. Utsikter för framtiden Den globala marknaden för förnyelsebar energi växer kraftigt. EU har som mål att 2020 skall 20 % av den totala energiförbrukningen inom EU komma från förnyelsebara energikällor. Den pågående klimatförändringen, som utesluter fortsatt användande av fossila bränslen, tillsammans med brist på kommersiellt utvecklade produkter till exempel solceller och vågenergiapplikationer, gör att mer lämpade metoder som vindkraft och termisk solenergi (som Bolagets metod), till stor del måste stå för att detta mål uppfylls. Bolaget verkar på en kraftigt växande marknad med en ny patenterad lösning som lever upp till de krav på effektivitet, ekonomi och estetik som i dag är det största hindret inom marknaden för solenergi. Bolagets teknik är klar och den kommersiella fasen är inledd. Ett antal referensinstallationer är i drift och andelen förfrågningar från olika marknadssegment ökar kraftigt. Störst ökning noteras från villa, fritidshus och flerfamiljssegmenten och bolagets styrelse ser framtiden an med stor tillförsikt. SolTechs solenergisystem är luftbaserat och integrerat i en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg. Solens strålar passerar den yttre tak eller väggbeläggningen som är transparent (glas) och absorberas av ett speciellt absorptionsmaterial och omvandlas till värme. Systemet integreras med husets befintliga uppvärmningssystem. Skissen ovan visar integration med ett bergvärmesystem. Flerårsöversikt Kkr Koncernen 2009 Bolaget 2009 Bolaget 2008 Bolaget 2006/2007 Likvida medel Nettoomsättning Resultat efter avskrivningar Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) Eget kapital Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans disposition står följande: Ansamlad förlust Överkursfond Årets förlust Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 4

6 Resultaträkningar Belopp i SEK Not Koncernen Nettoomsättning Förändring pågående arbeten Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror förnödenheter och handelsvaror Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Lämnat koncernbidrag Årets resultat

7 Balansräkningar Belopp i SEK Not Koncernen Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Utvecklingskostnader Patent, varumärken samt liknande rättigheter Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Pågående arbeten för annans räkning Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

8 Belopp i SEK Not Koncernen Eget kapital och skulder 8 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Inbetalt för kapitalökning Överkursfond Ansamlad förlust Ovillkorligt aktieägartillskott Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Pantförskrivet bankkonto Företagsinteckningar 0 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 7

9 Kassaflödesanalys Belopp i kronor Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Förändring av rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulagret mm Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde löpande verksamhet Finansieringsverksamhet Nyemission och andra ägartillskott Kassaflöde finansieringsverksamhet Använda medel Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde använda medel Årets kassaflöde Ingående likvida medel Utgående likvida medel

10 Tilläggsupplysningar Koncernförhållanden Bolaget är moderbolag till SolTech Energy Mediterraneo S.L. org.nr , och till T.E.M.E.F. Energiboden AB, org.nr Andel av försäljningen som avser koncernföretag 7% 0% Andel av inköpen som avser koncernföretag 0% 0% Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Tillämpningar av redovisningsprinciper Företaget redovisar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i enlighet med BFN:s alternativregel i BFNAR 2003:3. Det innebär att intäkten redovisas i den takt som utförda tjänster faktureras och utgifterna redovisas som kostnad när de uppkommer. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas inte upp som tillgång i balansräkningen. Utförda tjänsteuppdrag med fast pris redovisas i enlighet med BFN:s alternativregel i BFNAR 2003:3 när arbetet avslutas. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. Koncernredovisningen Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden samt enligt redovisningsrådets koncernredovisningsrekommendationer. Förvärvsmetoden innebär att aktier i dotterbolag elimineras mot dotterbolagets förvärvsvärde. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 9

11 Noter Not 1 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 2 Leasingavtal Årets leasingkostnader uppgår till kronor ( kronor). Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2009 varav män 2008 varav män Summa Dotterföretag Sverige Spanien Summa Koncernen totalt Löner andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Löner och ersättningar Styrelse och VD* Övriga anställda Övriga sociala kostnader Dotterföretag Löner och ersättningar Sociala kostnader Summa koncernen Avgångsvederlag och pensioner Det finns inga avtal om avgångsvederlag eller pensioner med VD eller styrelse. *Ersättning till styrelse och VD Styrelsen uppbär enligt stämmobeslut en ersättning om kronor per ledamot, dock ej till ordföranden, Ulf Telander och nuvarande VD Frederic Telander vilka under verksamhetsåret inte uppburit någon ersättning för sina respektive styrelseengagemang. Reservering har gjorts för övriga ledamöters styrelsearvoden med kronor inklusive sociala avgifter. 10

12 Not 4 Avskrivningar Följande avskrivningsprocent tillämpas Koncernen och moderbolaget % Inventarier 20 Balanserade utgifter 20 Patentkostnader 20 Not 5 Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Koncernen Utvecklingskostnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets anskaffning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde vid årets slut Patent Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets anskaffning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde vid årets slut Inventarier, verktyg och installationer Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets anskaffning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde vid årets slut Not 6 Andelar i koncernföretag Specifikation av moderbolagets innehav av andelar i koncernföretag Dotterföretag, organisationsnummer, säte Kapitalandel Röstandel Bokfört värde T.E.M.E.F. Energiboden AB, % 100% SolTech Energy Mediterraneo S.L % 100% Summa Säte Eget kapital Resultat T.E.M.E.F. Energiboden AB Stockholm SolTech Energy Mediterraneo S.L. Malaga, Spanien

13 Not 7 Pågående arbeten Nedlagda kostnader Delfakturerat Not 8 Eget kapital Aktiekapital Bundna fonder Fritt eget kapital Summa eget kapital Koncernen Vid årets början Årets förändring Årets resultat Vid årets slut Aktiekapital Pågående nyemission Överkursfond Ansamlad förlust S:a eget kapital Vid årets början Resultatdisposition Nyemission Nyemission Nyemission Kostnader nyemission Årets resultat Vid årets slut Tullinge den 25 april 2010 Göran Starkebo Frederic Telander VD Johnny G Capor Ulf Telander Michael Naylor Ordförande Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 27 maj 2010 Ulf Westin Auktoriserad revisor 12

14

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 2010-12-31. SolTech Energy Sweden AB (publ) www.soltechenergy.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 2010-12-31. SolTech Energy Sweden AB (publ) www.soltechenergy.com BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 2010-12-31 SolTech Energy Sweden AB (publ) www.soltechenergy.com Bokslutskommuniké 2010-01-01 2010-12-31 SolTech Energy Sweden AB (publ) lämnar följande bokslutskommuniké för

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning Räkenskapsåret 2008 Innehållsförteckning 2. VD har ordet 4. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalité och upplevt

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB 50org. nr 556470-2065 Årsredovisning 2014 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 4 Aktien 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ) 1 (32) Årsredovisning och Koncernredovisning för Mindark PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2013 2 (32) Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 SolTech Energy Sweden AB (publ) Stark omsättningsökning Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (11,3 1 ) MSEK. En ökning med 82 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. MindArk PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. MindArk PE AB (publ) 1 (35) Årsredovisning och Koncernredovisning för MindArk PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2011 (publ) 2 (35) Styrelsen och verkställande direktören för MindArk PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer