FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN"

Transkript

1 FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen är skyldig att betala om kommunen löser in mark. Då gäller att ersättning ska utgå med 25 % över marknadsvärdet. Detta är samma ersättningsprinciper som gäller enligt expropriationslagstiftningen. Vad som däremot är kutym när företag gör överenskommelser med fastighetsägare är svårt att bedöma eftersom värderingarna inte brukar vara offentliga. Fråga: Kommer det att utbetalas någon typ av kompensation för värdeminskning? Svar: Det är Vattenfalls uppfattning att värderingen ska ske utifrån det värde fastigheterna hade innan Vattenfall startade samråd, d.v.s. den eventuella värdesänkning som Vattenfalls planer medför ska inte dras av vid värderingen. Därmed kompenseras värdeminskningen för fastigheter som behöver köpas in. Synpunkt: Vi som tänkt att sälja vår fastighet inom ett par-tre år hamnar i en väldigt knivig situation med att hitta intressenter då framtiden är så oviss när det gäller marken. Har ni någon plan för hur ni ska undvika att sätta oss i en ordentlig och tråkig rävsax?! Svar: Vattenfall har förståelse för att samrådet innebär en osäkerhet både för er och för en eventuell köpare och vi beklagar att ni tvingas leva med denna osäkerhet under en tid. Men Vattenfall anser att det är nödvändigt att genomföra den här analysen och titta på möjligheterna att ersätta kärnkraft med ny kärnkraft. Vi anser också att det var rätt att starta samråd innan vi valt lokalisering och föra en öppen diskussion om de alternativ som vi ser som möjliga. Det är Vattenfalls förhoppning att tidigt 2015 kunna välja antingen det östra eller det västra lokaliseringsområdet. Fråga: Äganderätten på den mark som markeras som riksintresse för energiproduktion. Ekonomisk ersättning bör utgå alternativt inlösen till marknadsmässigt pris. Marken inom området är i princip osäljbar och investeringar görs omöjliga. Svar: Området som markeras som riksintresse för energiproduktion har beslutats av staten genom NUTEK och Vattenfall har ingen del i det beslutet. Vattenfall är i ett mycket tidigt skede av analysprocessen och menar att det generellt är för tidigt att börja köpa in ytterligare fastigheter. 1

2 Möjligen kan det finnas ett intresse av att köpa fastigheter som ligger i direkt anslutning till mark som Vattenfall äger. Det är Vattenfalls förhoppning att tidigt 2015 kunna välja antingen det östra eller det västra lokaliseringsområdet. Fråga: Löser Vattenfall in fastigheter även om den ligger utanför byggområdet men klart påverkas av t.ex. buller? När kan inlösen tidigast ske? Svar: Ja, Vattenfall är berett att köpa fastigheter som ligger utanför byggområdet men klart påverkas. Utgångspunkten är att sådan diskussioner kan komma igång först efter att Vattenfall bestämt sig för att bygga, d.v.s. efter fattat investeringsbeslut. Redan i ett tidigare skede kan det dock finnas intresse av att köpa mark som ligger i direkt anslutning till mark som Vattenfall redan äger. Fråga: Får vi ersättning för vår egendom? (Rösastigen) Svar: Vattenfall kan inte bygga på någon annans mark utan att först förvärva marken. Om Vattenfall kommer att vara intresserat av att bygga i den delen av det östra lokaliseringsområdet, kommer Vattenfall att erbjuda köp av de fastigheter som bedöms beröras. Det är Vattenfalls förhoppning att tidigt 2015 kunna välja antingen det östra eller det västra lokaliseringsområdet. Innan dess är det omöjligt att svara på hur olika fastigheter kommer att påverkas. Fråga: Kan ni värdera fastigheterna? Svar: Värdering av fastigheterna bör utföras av en oberoende expert. Fråga: Ersätter ni vår egendom så att vi kan bygga ett nytt hus? Svar: I de fall Vattenfall har inlett diskussioner om köp av fastigheter, har vi låtit en oberoende expert värdera fastigheterna. Dessutom har Vattenfall erbjudit fastighetsägarna att bo kvar under en övergångsperiod till en förmånlig hyra, vilket ger en möjlighet att i lugn och ro fundera över lämpligt ersättningsboende. 2

3 STÖRNINGAR FÖR GRANNAR (BULLER, TRAFIK M.M.) Fråga: Undrar hur höga reaktorerna kan bli? Svar: Det är svårt att svara på eftersom Vattenfall ännu inte valt någon leverantör. Om man tittar på de kärnkraftverk som byggs i Europa idag, så är reaktorbyggnaden mellan 50 och 75 meter hög. Fråga: Eventuella nya vägar som behöver byggas om ett nytt kraftverk byggs österut? Även ombyggnation av befintliga vägar som belastas ännu hårdare än idag eftersom det inte funkar nu. Svar: Om ersättningsreaktorer ska byggas, kan det bli aktuellt att förstärka befintliga vägar eller t.o.m. bygga nya, men detta är något som måste avgöras tillsammans med väghållaren (Trafikverket). Fråga: Kommer samtliga hushåll besiktigas i närområdet? (tänker på ev. sprängningar) Svar: Ja, alla fastigheter i närområdet kommer att besiktigas innan arbeten påbörjas. Fråga: Kommer det att byggas/monteras upp bullerplank under byggtiden? Svar: Det är inte utrett ännu, men det är mycket möjligt att det kommer att krävas vallar eller plank för att minska bullret från byggarbetsplatsen. Om det ska byggas bullerplank längs med allmänna vägar, måste detta ske i överenskommelse med Trafikverket. Fråga: Vad är det för typ av avstånd som gäller för närboende under byggnationen av miljösynpunkt och hälsa? Svar: Det finns inga föreskrivna krav på exakt hur många meter från en byggarbetsplats som man kan bo. Däremot finns det föreskrifter om hur mycket en byggarbetsplats får bullra och dessa blir i viss mån styrande för hur arbetet ska bedrivas för att minska bullerstörningar. I vissa stora byggprojekt har man ibland erbjudit närboende tillfälliga bostadslösningar under det mest intensiva byggskedet. Vilka åtgärder som behöver vidtas, måste Vattenfall bedöma när platsen är vald och anläggningen projekterad. 3

4 Fråga: Påverkas bergvärme vid sprängning? Svar: Det är möjligt att sprängningarna kan påverka vattentäkter och bergvärmesystem i närområdet. Därför kommer Vattenfall att inventera vilka anläggningar som finns i närområdet för att kunna undersöka dem och kontrollera om de blir påverkade. Synpunkt: Är orolig grönsaksodlare som använder ca 15 m3 vatten/dygn och kan inte ha renat vatten från ett vattenverk. Svar: Det är möjligt att sprängningarna kan påverka vattentäkter i närområdet. Därför kommer Vattenfall att inventera vilka anläggningar som finns i närområdet för att kunna undersöka dem och kontrollera om de blir påverkade. Om det är så att du idag tar vatten från en egen brunn eller från ett vattendrag är vi tacksamma om du meddelar oss det så att vi har möjlighet att följa om något händer med din vattentäkt. Fråga: Sprängning och eventuella vibrationsskador. Hur skyddas man om det händer? Svar: Innan sprängningsarbete eller arbete som ger upphov till vibrationsskador påbörjas sker besiktning av alla närliggande fastigheter så att man ska kunna se om det sker några skador. Lagstiftningen är glasklar; den som orsakar skador på en fastighet har strikt ansvar och måste ersätta skador fullt ut. Fråga: Kommer ni hem och tittar på vårt närområde? Svar: Inventeringar av fåglar, flora, övrig fauna samt kulturmiljövärden kommer att genomföras under 2014 i de båda möjliga lokaliseringsområdena väster och öster om Ringhals. 4

5 Synpunkt: Angående buller och trafik: Jag har i flera år försökt att få bullerplank efter Ringhalsvägen. Vår stuga ligger 7 m från vägen och det gäller ca 35 m plank. Har talat med både Vägverket och Ringhals. Ingen är villig att ställa upp. Men plank runt campingen sa bara svisch så var allt inhägnat. Vi tänker fortsätta att kämpa för planket. Det går ej att vara i stugan längre för buller. Kan ej låta barnbarn vara själva för rätt vad det är kan det komma en bil utför slänten. Vi har haft tre tillbud med bilar som har kört ner i slänten åt vår stuga. Det är förenat med stor fara att visas på baksidan av huset. Fika ute går ej man kan ej föra ett samtal med varandra. Jag har tillstånd av markägare att sätta upp staket men vill att Ringhals hjälper mig att få igenom tillstånd. Svar: Trafiken kommer otvivelaktigt att öka om det blir byggnation av ersättningsreaktorer och behovet av bullerdämpande åtgärder kan bli ännu större än idag. Vattenfall tar med sig frågan i det fortsatta arbetet. Fråga: Påverkas min brunn av sprängningar (Lingome)? Svar: Eftersom lokalisering inte har valts är det omöjligt att svara på om det finns risk för påverkan på brunnen. Innan sprängningsarbete påbörjas kommer alla brunnar att undersökas, både vad gäller nivåer och vattenkvalitet, så att det ska gå att bedöma om bygget orsakat någon påverkan. Fråga: Tar ni hela Lingome-området? Svar: Om det östra alternativet väljs, är det inte troligt att hela det markerade området kommer att behövas. Vattenfall bedömer att det krävs mellan 60 och 80 hektar för en anläggning med två reaktorer. 5

6 MILJÖ Synpunkt: Stora naturvärden runt min fastighet (Lingome) bl.a. trädlärka, mindre hackspett, vattensalamander. Synpunkt: Hasselmöss och grodor finns i Lingome. Svar: Vattenfall tackar för informationen och kommer att vidarebefordra den till våra experter som kommer att inventera naturvärden i området under året. Informationen tas även med i miljökonsekvensbeskrivningen. Fråga: Var ligger rikkärret? Svar: Gloppe rikkärr ligger i området som omges av Stears väg, Prästängsvägen och Dammvägen. 6

7 HAMN Fråga: Planerat hamnområde? Enligt gällande detaljplan eller planeras den göras om? Borde vara bättre med hamn på norra sidan. Fråga: Ska ni lägga en ny hamn i Stavder? Svar: Ringhals AB använder idag Videbergshamn för sin verksamhet. Vattenfall utreder möjligheterna att använda denna hamn under bygge och drift av en eller två ersättningsreaktorer. Det är dock möjligt att kapaciteten inte är tillräckligt stor, och om det krävs för att säkerställa att Ringhals AB kan driva sin verksamhet utan störningar kommer en ny hamn att anläggas. Det är inte utrett var den i så fall kommer att ligga, men Vattenfall utgår från att det inte är möjligt att lägga den inne i Båtafjorden. Det tänkbara lokaliseringsområdet i öster är betydligt större och där skulle man kunna placera ett kärnkraftverk på flera olika ställen. Hamnens placering beror därför av vilken exakt lokalisering som kommer att förordas. 7

8 PRÖVNINGSPROCESSEN, TIDPLAN OCH MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA Fråga: När kommer det slutgiltiga beskedet om vilket ställe som kommer att bli aktuellt att bygga på Ringhals eller Forsmark? Svar: Vattenfall bedömer att både Forsmark och Ringhals är lämpliga platser för ny kärnkraftproduktion, men just nu studeras enbart lokaliseringsalternativ i anslutning till Ringhals. Anledningen till att vi fokuserar på Ringhals är att vi tror att det är våra äldsta reaktorer i Ringhals som kommer att avvecklas först. Det finns stora fördelar med att mata ut elkraften i den punkt där produktion tas ur drift. Det är också i södra Sverige som elkraften behövs bäst. Det är Vattenfalls förhoppning att tidigt 2015 kunna välja antingen det östra eller det västra lokaliseringsområdet vid Ringhals. Fråga: Vilken är tidigaste byggstart? Fråga: Hur långt har ni kommit, börjar ni bygga inom snar framtid? Svar: Vattenfall är ännu i ett mycket tidigt skede av sin analys och en eventuell byggstart bedöms ligga minst tio år framåt i tiden. Under 2014 planeras en rad aktiviteter som fokuserar på att ta fram underlag till ett platsvalsbeslut. Dels kommer olika utredningar att ske t.ex. vad gäller flora, fauna, arkeologi, landskapsanalys m.m. Parallellt tittas på andra faktorer som rör de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att bygga inom de två tänkbara lokaliseringsområdena. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer under året att redovisa vilka krav man avser att ställa på en anläggningsplats och de bägge lokaliseringsalternativen måste utvärderas utifrån dessa krav. Samtidigt väntar vi på Varbergs kommuns förslag till översiktsplan som kan komma att ge vägledning inför ett platsval. Samråd pågår hela tiden med de myndigheter, privatpersoner och organisationer som önskar delta i samrådet och resultatet från samrådet blir också en viktig pusselbit inför det beslut om platsval som Vattenfall hoppas kunna ta under början av Därefter kommer samrådet att fortsätta med fördjupat fokus på den valda platsen, men också med andra teman som rör byggnationen, miljöpåverkan etc. När samrådet så småningom avslutas är det dags att sammanställa miljökonsekvensbeskrivningen och övriga ansökningshandlingar. 8

9 Ansökningar ska hanteras av berörda domstolar och myndigheter och regeringen ska besluta. Det är vår bedömning att det är under mandatperioden som ett regeringsbeslut kan komma att tas. Det är först om regeringen ger klartecken som Vattenfall kan ta ställning om man vill bygga eller inte, d.v.s. fatta ett investeringsbeslut. Därefter kan det ta ytterligare några år att handla upp anläggningen innan man kan börja bygga. 9

10 ÖVRIGT Synpunkt: Är det inte bättre att lägga det väster om Ringhals?! Svar: Vattenfall tar med sig synpunken. Synpunkt: Cykelväg till Väröbacka. Synpunkt: Cykelväg Väröbacka Ringhals. Svar: Vattenfall tar med sig önskemålet om cykelväg i den fortsatta planeringen. Synpunkt: Tågstation i Väröbacka. Gratis bussar från tåget Ringhals. Detta ska Vattenfall/Ringhals jobba för att fixa. Svar: Vattenfall tar med sig önskemålet i den fortsatta planeringen. Synpunkt: Vi borde inte ens hamna i den här diskussionen, Sveriges befolkning har redan folkomröstat i denna fråga. Det känns som att ni försöker ta ett steg tillbaka till 60-talet. Ni och vi måste titta framåt och se på hållbara alternativ för vår natur och varelserna som lever här. Jag var med och såg när den nuvarande anläggningen byggdes och det vill jag inte uppleva igen. Svar: Vattenfall har ännu inte tagit ställning till om det är möjligt och lämpligt att ersätta kärnkraft med kärnkraft. Men Vattenfall bedömer att våra kärnkraftverk kommer att behöva ersättas med någon typ av baskraft när de så småningom avvecklas och Vattenfall anser att det är viktigt att utreda om kärnkraft är en möjlighet för den baskraften. Riksdagen har också beslutat att det är tillåtet att bygga ersättningsreaktorer. Synpunkt: Nej till kärnkraft. Tack. Bygg inte här. Svar: Vi tar med oss synpunkten till vår samrådsredogörelse. Synpunkt: Flytta ut kontoren. Bygg ett kraftverk inne på området. Vattenfall bedömer inte att det är möjligt att bygga ersättningsreaktorer inom befintligt anläggningsområde. Att avveckla och riva en reaktor tar många år, säkerligen minst femton år från 10

11 det att man stänger av reaktorn till dess att den är slutligt riven. Om den första reaktorn stängs runt 2025 innebär det att dröjer minst till 2040 innan marken kan utnyttjas för något annat ändamål. Det är alltså inte möjligt att placera de första ersättningsreaktorerna inom befintligt område, möjligen skulle man kunna bygga reaktorer där längre fram om man fortsätter med ersättning av kärnkraften i senare steg. Att flytta ut verksamheter från det befintliga industriområdet är inte heller lämpligt eftersom det kraftigt försvårar arbetet på anläggningen när personalen måste transportera sig och dessutom passera olika säkerhetskontroller när de ska förflytta sig mellan de olika byggnaderna. Fråga: Var ska ni dra de nya ledningarna någonstans? Svar. Avsikten är att det ställverk som finns idag vid Ringhals kommer att användas för att mata ut strömmen på stamnätet. Nya ledningar kommer att dras från ersättningsreaktorernas transformatorer till ställverket. Var dessa ledningar kommer att ligga beror på lokaliseringen av reaktorerna och det är inte beslutat ännu. Det är Svenska Kraftnät som äger och driver stamnätsledningarna som går mellan Ringhals och Horred respektive Strömma. Vi väntar på besked från Svenska Kraftnät som på Vattenfalls begäran utreder om det befintliga kraftnätet klarar att ta emot el från ersättningsreaktorer vid Ringhals. Det är inte säkert att det kommer att behöva dras nya stamnätsledningar från ställverket. 11

12 UPPLYSNING OM VATTENTÄKTER Grävd brunn på Skällåkra 5:2 Bergvärme på fastigheten Skällåkra 5:11 Brunn på Skällåkra 5:11 Djupborrad brunn på villafastighet, 70 m djup, Lingome 4:7 Egen brunn, Skällåkra 5:10 Bergvärme, Skällåkra 5:10 Flera brunnar på Lingome 8:9 Alla fastigheter i området som inte har vatten från Ringhals har borrade eller grävda brunnar. Borrad brunn, 100 m, med mycket god vattenkvalitet, Lingome 10:19 Egen brunn, djupborrad 1992, 86 m djup, åretruntboende, Lingome 11:18 Grävd brunn, Lingome 2:10 Brunn, Rösastigen 4 12

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012 Vindkraftpark Ljusne-Vallvik Sammanställning Samråd 2012-08-22 September 2012 SAMKRAFT AB Box 975, 801 33 Gävle Besöksadress Nobelvägen 2, 802 67 Gävle info@samkraft.se www.samkraft.se Innehållsförteckning

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling sid 2-3: Att överlåta en gård utanför familjen är svårt. Att överlåta den inom familjen är kanske ännu svårare. Fast av andra orsaker. Generationsväxling

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum:, klockan 15.00-17.30 Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors.

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma.

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma. Innehåll 1. Bidrag? 2. Strukturomvandling sker redan nu! 3. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? 4. Kan jag förlora mina pengar? 5. Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande?

Läs mer